I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget"

Transkript

1 I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1

2 2

3 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3

4 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman och Karin Sarja 5 Inledning 6 Till dig som deltar i samtal 7 Till dig som leder samtal 8 GEMENSKAP 10 GUDSNÄRVARO 12 LIVSMOD 14 BÖRDOR 16 FÖRLÅTELSE 18 FÖRSONING 20 TILLIT 22 KÄRLEK 24 HOPP 26 RYMD 28 Foto: Magnus Aronson/IKON 4

5 Boel Hössjer Sundman och Karin Sarja.? + w! u o h Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman och Karin Sarja om den åttonde kyrkohandboken sedan reformationen! Vad är en kyrkohandbok? - En kyrkohandbok innehåller ordningar för gudstjänster som till exempel högmässa, dopgudstjänst och begravningsgudstjänst. Varför behövs regler för att fira gudstjänst? - För att man ska känna igen sig i Svenska kyrkans gudstjänster oavsett om man firar gudstjänst i Boden eller i Borås! Gudstjänsten uttrycker det som är gemensamt för Svenska kyrkan, alltså kyrkans tro, bekännelse och lära. Varför en ny kyrkohandbok? - Med jämna mellanrum ses kyrkohandboken över för att den ska vara till hjälp och inspiration för gudstjänster i sin tid. Vem har bestämt det? - Kyrkostyrelsen som utses av kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med ledamöter valda av kyrkans medlemmar. Så fungerar kyrkans demokratiska process. Hur många kyrkohandböcker har Svenska kyrkan haft? - När Svenska kyrkan får en ny kyrkohandbok 2015 blir det den åttonde sedan reformationen. Den första kom Vad händer nu i processen? - Från Första Advent 2012 och ett år framåt firar församlingar i Svenska kyrkan gudstjänst utifrån förslaget till ny kyrkohandbok. Församlingarna och andra remissinstanser kommer sen med synpunkter på förslaget. På vägen till en ny kyrkohandbok är det många som är med och påverkar. För er som ansvarat för arbetet, vad har varit svårast? - Att hitta en balans mellan kontinuitet och förnyelse och att utforma ett förslag för mångfalden av församlingar i Svenska kyrkan. Poängen är ju att människor ska känna igen sig och göra gudstjänsten till sin! Vad har varit roligast? - Det har vart väldigt roligt att följa hur gudstjänstordningarna växt fram. 5

6 Inledning Varför firar vi gudstjänst? Svaren på den frågan varierar: För att få kontakt med Gud, hämta andlig påfyllning, för att fylla ett religiöst behov eller för att Ordet och sakramenten är navet i ett kristet liv och gudstjänsten är den grundläggande kristna gemenskapen. Det här samtalsmaterialet handlar på olika sätt om gudstjänsten. Vilket är Ditt svar? Vad betyder gudstjänsten för dig, vad betyder traditioner och hur ser du på livet, hoppet och meningen? En ny kyrkohandbok är en stor händelse i Svenska kyrkan. Den speglar och uttrycker kyrkans liv och tro. Kyrkohandboken är den knutpunkt där tidigare generationers levande tro knyts samman med samtidens tro och tvivel och blir till ett angeläget tilltal. Bönerna, texterna, sångerna, musiken får därför en särskild och avgörande betydelse för såväl den enskilda människan som för den gudstjänstfirande församlingen och för den världsvida kyrkan. I kristen tro finns en kärna eller ett centrum att kretsa kring och förhålla sig till: Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Människan existerar och lever sitt liv i Guds hand, i Guds blick. Genom Jesus Kristus har Gud gett sig till känna för oss människor. Det är detta gudstjänsterna och riterna uttrycker, lovsjunger, tolkar och befäster. Gud har med våra liv att göra. Våra liv har med Gud att göra. Samtalsmaterialet är upplagt kring tio ORD, eller teman. Varje ord har ett antal synonymer, hämtade ur ordböcker, som vi hoppas ska ge associationer och inspiration. Ett exempel! KÄRLEK (: förälskelse, åtrå, passion, hängivenhet, tillbedjan). Materialet ger kunskap om det nya kyrkohandboksförslaget och här finns även texter med livsberättelser och erfarenheter. Med I denna rymd möts vi vill vi väcka tankar och ge nya infallsvinklar på gudstjänst, tro och existens i samband med att det nya kyrkohandboksförslaget börjar prövas i Svenska kyrkan. Boel Hössjer Sundman (text) och Karin Sarja (text), Svenska kyrkan Annika Borg (idé och text) och Mattias Jonsson (layout), Sensus 6

7 Till dig som deltar i samtal Det här samtalsmaterialet är tänkt att fungera som en plocklåda. Man kan helt enkelt använda det som man vill! Utgångspunkten eller temat för varje samtalsträff är ett ORD som ger associationer till kristen tro och till andra frågor om livet och om vår samtid. Här finns ord som HOPP, BÖRDOR och KÄRLEK. Vad betyder ordet för dig? Hur tänker du kring de frågor och de texter som vi valt ut för samtalsträffen? Syftet med de olika rutorna med texter, idéer eller fakta är att väcka associationer och reflektioner. De är en hjälp, ett stöd, men ingen fast ram. Ramarna för samtalet bestämmer du och dina samtalspartners. Ni kan ta in annat material, väcka helt andra frågor än de som är föreslagna för träffen. Vid en träff kanske ni diskuterar enbart ORDET. Eller har bjudit in någon för att berätta om sin syn på FÖRLÅTELSE, till exempel. Kanske beslutar ni i din samtalsgrupp att ni ska ägna flera träffar åt FÖRSONING, eller RYMD? Eller en hel termin åt att vända och vrida på vad GEMENSKAP är? Tala om LIVSMOD och TILLIT under en och samma träff? En hel serie om andliga erfarenheter under nästa termin inspirerad av ordet GUDSNÄRVARO? Eller ett samtal som inledning till en träff med frivilliga eller till ett kyrkorådsmöte? Självklart kan man också använda materialet precis som det är, som tio tematiska träffar. Samtalsmaterialet vill förmedla en öppenhet mot den rymd alla människor delar. 7

8 Till dig som leder samtal Hur leder man samtal? Ja, självklart avgörs det av de individer gruppen består av och av den man själv är. Alla grupper är olika, och som samtalsledare har man också sin egen stil. Men några saker kan man tänka på: Ett bra sätt att öppna en samtalsgrupp och lära känna varandra är att använda en del av första träffen till att skriva ned några punkter med tankar om hur man i gruppen vill föra samtal ( Samtalsregler, om man så vill). Hur vill vi samtala med varandra? Att inte avbryta kan vara en självklarhet på en sådan lista. Ska ni ha rundor där alla säger något? Ska det vara ett krav att alla deltar i samtalet, eller ser ni det som att även den som är lite tystare bidrar? Att inleda med en sådan inventering brukar bryta isen och ge dig som samtalsledare en första insyn i hur gruppen fungerar. Som samtalsledare behöver du vara mentalt närvarande. Att lyssna kan man öva sig på. Och det behöver alla! Det är ju så lätt att tänka på vad man själv ska säga, istället för att gå in i andras berättelse. Som samtalsledare behöver du tänka på att lyssna aktivt. Ett bra sätt att visa att du gör det är att du ställer följdfrågor. Hur -frågor är bättre än varför -frågor. Det är bra att försöka att inte värdera det andra säger, utan just ta in, lyssna. Tystnad och eftertanke är inte farligt. Att inte själv veta vad man tycker i en fråga eller hur man ser på en sak är inget fel eller konstigt. Tvärtom, det kan vara en styrka. Samtalsmaterialet I denna rymd möts vi ger möjlighet för deltagarna att reflektera över sig själva. Tänk på att du också är en deltagare. Kom ihåg att ansvaret för hur samtalet blir bär ni tillsammans! Kyrkohandboksförslaget kan hämtas här: 8

9 GEMENSKAP GUDSNÄRVARO LIVSMOD BÖRDOR FÖRLÅTELSE FÖRSONING TILLIT KÄRLEK HOPP RYMD 9

10 GEMENSKAP [: kontakt, samhörighet, beröring, förbindelse, själsfrändskap, samfund] Riter håller samman livet. Vid livets stora och omvälvande händelser, som födelse och död, finns riten där som en markör av det som hänt och som en meningskapande gemenskap. Riten blir något att hålla sig i och luta sig mot. En känd ram att få finnas i och att få återkomma till. Kyrkans olika gudstjänster är gudsmöten som uttrycker det som binder oss samman. Gudstjänstens språk är flera: ord, toner, sånger, kroppens språk, rummets språk. En gudstjänst sker aldrig i ett vakuum. Den är förankrad i ett då och skapar samhörighet med de generationer som levt före oss. Ord, handlingar, böner och psalmer har rötter bakåt. Mormor eller gammelfarfar har hört liknande ord och följt med i samma ritualer som i tusentals år präglat en kristen gudstjänst. Men gudstjänsten sker samtidigt i ett nu. Rötterna blir till våra i vår egen tid. Gudstjänstens gemenskap har därför flera dimensioner: Gemenskapen mellan Gud och människa Samhörigheten mellan människor Förbindelsen mellan dåtid, nutid och framtid Kyrkohandbokens innehåll behöver spegla allt detta. Gudstjänsten är ett möte med Gud och finns till för att stödja människors gemenskap. Mötet sker tillsammans med andra, men är på samma gång varje människas eget. Hur mycket eller lite ska man då förändra i en gudstjänst? Vi ska ju känna igen oss! Var går gränsen? Det är alltid viktiga och brännande - frågor när en ny kyrkohandbok arbetas fram, eller när Bibeln nyöversätts. att fundera över: Vad betyder gemenskap för dig? Vilka traditioner bär du med dig i ditt liv? Vad betyder tradition och riter för dig? Hur tycker du att man ska tänka kring balansen mellan tradition och förnyelse i gudstjänsten? Samtala med andra! Ta följande ord till hjälp: TRADITIONFÖRNYELSE IDENTITET GEMENSKAP DÅ NU FRAMTID FÖRÄNDRA BEVARA GAMMAL LEVANDE HELIG TILLGÄNGLIG ÄKTA NY 10

11 Tradition: ärvd sed, historia, vana, folkminne, klassisk Rit: liturgi, ceremoni, kyrkobruk, kulthandling Identitet: beskaffenhet, överensstämmelse, det unika, jag, kärna I nästan varje gudstjänst finns en trosbekännelse med. Den uttrycker denna flerdimensionella gemenskap. Trosbekännelserna är gamla texter (från 200- och 300-talen efter Kristus). De är resultat av diskussioner och strider om vem Jesus var, hur man ska förstå hans relation till Fadern och vad som är viktigast i den kristna tron. att göra: Läs den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska. Ditt (ert) uppdrag är att varsamt göra dem mer moderna och mer tillgängliga för vår tid. Fundera på vad du har lätt att ta till dig och vad som är svårast för dig att bejaka. Hur skulle du uttrycka den kristna tron? Samtala med andra! tipset: Gör ett traditionsträd på papper och spåra det som du har med dig av kyrkliga eller andra traditioner bakåt i din familj och din släkt. Har du kanske en äldre släktings psalmbok eller bibel? Hur har jul och påsk sett ut? Bar/bat mitzva eller ramadan? sändningsord för samtalsträffen: Foga våra delar till din helhet, möt oss innanför orden nära våra hjärtslag. (Förbön 7) 11

12 GUDSNÄRVARO [: existens, deltagande, vara med, bevista, bevittna] Många av formuleringarna och texterna i gudstjänsten är eller bygger på bibeltexter. Välsignelsen, som finns med i varje gudstjänst, är en av de äldsta bibliska texterna. Forskarna tror att den kan vara så gammal som 3000 år. Det är Moses bror Aron som uttalar välsignelsen i Fjärde Mosebok (6:24-26). De flesta känner igen den så här: Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I den nya bibelöversättningen från år 2000 står det så här: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Välsignelsen är ett sätt av många att uttrycka Guds närvaro. en gudsbild: Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: Du är Seendets Gud (Första Mosebok 16:13) att fundera över: Att Gud beskrivs som den som ser och har ett ansikte är på ett sätt något väldigt kroppsligt, mänskligt. Och det är några av de äldsta beskrivningar av Guds närvaro vi har. Är de lika starka bilder för människor idag som för flera tusen år sedan? Behöver Gud en kropp för att bli begriplig för oss? Samtala med andra! Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. (Förbön 8, Litanian ) 12

13 Sjungen bön med gamla anor Under fastetiden, förberedelsetiden före påsk, sjungs i många kyrkor än idag en bön som går tillbaka till 500-talet i antikens Rom. Där hade man en fest i slutet av april då man bad för den kommande skörden. Bönen kallades litania och togs över och förändrades av dåtidens kyrka. Snabbt sjöngs den i kyrkan inte bara inför skörden utan vid fler tillfällen. Reformatorn Martin Luther tog sig an litanian. Han tog bort en del och la också till nya teman. Martins Luthers litania kom på svenska första gången Under flera hundra år användes den rätt sällan i svensk gudstjänst men kom tillbaka mot slutet av 1800-talet. Texten förändrades under årens lopp men är också till stora delar sig lik. Bönen handlar om livets villkor och faror. Här finns från 1541 och framåt bön om beskydd mot Dieffullens försååt och list. Länge fanns en bön om att bevaras från haghel och owädher. Under alla dessa år har litanian omslutits av bönerop som kommit tillbaka: Bewara oss och Hielp oss milde Herre Gud. *Litania: grekiska, bön eller anrop på hjälp. Den här bönen är ett sätt att uttrycka tillit till att Guds närvaro finns överallt, att Gud har besegrat mörkret. Bönen har varit en tröst för människor generation efter generation. Allt som existerar ingår i Guds sammanhang. Människan kan därför känna trygghet, tillit och glädje. Litanian har man varit mycket varsam med i det nya kyrkohandboksförslaget! att göra: Sjung Förbön 8! att fundera över: I litanian ber vi om beskydd mot djävulens grymhet och list. Hur tänker du om det? Finns det en ond makt? Vad är gudsnärvaro för dig? Har du haft upplevelser av Guds närvaro som du vill dela med dig av? Hur blir du stärkt i din trygghet och glädje i livet? Samtala med andra! tipset: Carolina Johanssons bok Bråkdelen av en sekund om ett gudsmöte med konsekvenser. sändningsord för samtalsträffen: Vi har tagit emot dig och du är oss närmare än vårt eget hjärta. (Bön efter kommunionen, Allmän 4) 13

14 LIVSMOD [: inre tillit, acceptans, lust att leva, livsmening] Var inte rädd, är den hälsning som ofta inleder ett möte mellan Gud och människa i Bibeln. Och det är så ängeln hälsar den unga Maria när hon får oväntat besök. Ängeln och Maria resonerar med varandra och Maria säger sedan ja till uppdraget kallelsen hon får: att bli gravid. Efter samtalet med ängeln uppfylls Maria av glädje, styrka och mod: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare (Lukasevangeliet 1:46-47) Med Maria jublar vi över befrielsen, hela världen gläder sig. Vi vill som Maria bejaka dig i vårt liv. Vi vill höja vår röst för rättvisan och göra din nåd synlig i världen. (Prefation, Mariadagar) citatet: Livsmod är två ord. Liv och mod. Mod att leva? Att ha förlorat tilliten till livet och andra människor, är på ett sätt att vara ständigt rädd. (Fröken Karlsson, bloggare) att fundera över: Rädsla skapar ofrihet, låsning, ångest och vanmakt. Kärlek fördriver rädslan, är det kristna budskapet till människan. Gud har älskat oss först. Genom den tron insikten kan trygghet och livsmod växa. Fast så enkelt är det givetvis inte alltid. Rädslan är ju människans följeslagare. Ingen människa kan leva utan att känna rädsla. Men det handlar egentligen om vad som har kopplat greppet om oss. Vad styr mig? Kan jag vila i livsmod? Ingjuta livsmod i mig själv och andra? Genomsyras av livsmod? Uppfyllas av det, likt Maria? en stor och djup livsfråga: I vilka sammanhang och med vilka människor känner du dig mest levande och hur ska de sammanhangen bli fler i ditt liv? Samtala med andra! Tag också med dig frågan och ställ den då och då till dig själv och andra! 14

15 Att vara BEHÖVD ha en uppgift och ingå i ett sammanhang sägs vara de två hörnstenarna för mänskligt välbefinnande, ja, livsmod. I kristen tro är människans kallelse en hörnsten. Vi människor har ett uppdrag. Våra liv flätas samman med andras, och är redan sammanvävda med Guds, och det vi gör och bejakar gör skillnad i världen. Att pröva vilken som är den väg man ska gå, hur kallelsen ser ut, är en process i varje människas liv. I den processen finns Gud med. KALLELSE är inte detsamma som bokstavlig efterföljd, alltså att försöka härma Jesus eller något helgon. Vår kallelse är unik för vår historiska situation. Här och nu ska vi förverkliga det som är vår väg, för att på bästa sätt tjäna vår medmänniska. Det är alla människors kallelse att se till sin nästas behov och nöd. Det gäller i allra högsta grad också kyrkan. Det man säger och gör i kyrkan behöver vara öppet för nytolkning och nytänkande. Kyrkan finns inte till för sin egen skull, utan för människors. Också vår egen önskan att göra gott lyfter vi fram inför dig, vår vilja att vara ljus i världen som Jesus säger att vi är. (Förbön 6) att fundera över: Att vara behövd och ingå i ett sammanhang är hörnstenar i livet för många människor. Hur är det för dig? Räcker det? Behövs något mer? Något annat? Vad är kallelse för dig? Samtala med andra! tipset: Bjud in företrädare för olika kyrkor och lokala föreningar till församlingen och be dem beskriva vad livsmod är och betyder för dem. sändningsord för samtalsträffen: Gud, du som bor i våra hjärtan, vi tackar dig för glädje och livsmod. (Förbön 1) 15

16 BÖRDOR [: packning, lass, belastning, ok, press, tyngd, tryck, kors] Psaltaren i Bibeln är en samling sånger/böner/dikter som ofta rör sig i gränslandet mellan förtvivlan och hopp. I många av dem ber eller ropar - den som berättar om Guds hjälp och närvaro i sitt liv. Här finns såväl vädjan och ödmjukhet som vrede och förtvivlan: Fienderna ska krossas och man ska få den belöning och det erkännande man såväl förtjänar. Det goda, sanna och rättfärdiga ska segra med Guds hjälp. Det är ett mustigt språk, men lika ofta ett finstämt poetiskt. Texterna förmedlar en insikt om människans ensamhet och existentiella utsatthet. Vi kan känna oss övergivna, och inga böner i världen verkar hjälpa. Den osäkerheten och denna gudslängtan speglas också i Bibelns berättelser. En del sånger i Psaltaren är till och med rena anklagelseakter mot Gud. Det är ingen slump att det är så. Ingenting mänskligt är främmande för Gud, och för Gud är ingenting omöjligt. Människan är sedd och älskad precis som hon är. Det är Bibelns budskap. Ensamhet vänds till gemenskap, förtvivlan till hopp, vrede vänds till glädje och anklagelser till tacksamhet mot Gud och för livet. I det nya kyrkohandboksförslaget kan man se hur bönerna i begravningsgudstjänsten, likt Psaltarens böner, tar fasta på människans brottningar med Gud och svarslöshet inför de stora och svåra frågorna. De uttrycker en pendling mellan tro och tvivel, men också tillit, hopp och tacksamhet. Sådan är människans gudserfarenhet. (O) Gud, det är svårt att förstå att livet plötsligt tar slut (och allt blir stilla mitt i rörelsen). NN fattas oss och vi sörjer henne/honom. Möt oss med din kärlek och gå med oss från död till evigt liv. Amen. (Ur Begravningsgudstjänsten, Bön 1) Gud, det går inte att förstå hur livet kan vara så vackert och fullt av glädje för att sedan förändras och göra så ont. Ta emot NN i din famn bär henne/honom nära ditt hjärta i din oändliga kärlek. Bär också oss lika nära dig och ge oss kraft att fortsätta leva. Amen. (Ur Begravningsgudstjänsten, Bön 7) Sorg är en börda i våra liv. En börda vi bär med oss på ett särskilt sätt. Sorg är den andra sidan av kärleken, en konsekvens av att vi älskar andra människor. Sorgen och kärleken lever vi med. En livets tyngd och glädje. Så dubbel är sorgen. 16

17 Andra bördor är skuld och den press vi kan känna i vår livssituation. Många av oss upplever stress i tillvaron. Inte bara vad gäller vardagens olika situationer, roller och relationer, utan också ett annat slags stress. Vi kan kalla det för existentiell stress. Den kan handla om att man bär på skuldkänslor, skamkänslor eller upplever att man inte i tillräckligt hög grad hinner fundera över sig själv och sitt liv. Kort sagt: man hinner inte vara människa. Existentiell stress yttrar sig på samma sätt som annan stress. Men vad är stress? STRESS: Är en instinktiv reaktion för att överleva. Är kroppens naturliga reaktion på och försvar mot fysisk och mental press. Är skadlig om den pågår under en längre tid. Stressen kan kännas som att springa i ett hjul, som att aldrig komma fram eller bli färdig eller nöjd. Många människor upplever att de inte duger och inte räcker till hur de än gör. Det blir en börda. Gudstjänsten har språk och handlingar som uttrycker och ringar in dessa erfarenheter. Det man benämner och berör öppnar för nya möjligheter, för upprättelse. I en gudstjänst finns därför ofta ett moment där man får lägga av sig sina bördor, Jesus säger: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. (Matteusevangeliet 11:28-30) Livet och tron är inte prestation. Att leva är också möjligheten att få leva utan måsten. att fundera över: Vilka är vår tids bördor? Är de olika för män och kvinnor? På vilka sätt kan sorg lindras, tänker du? Kan en gudstjänst hjälpa oss att hantera stress? Hur i så fall? Hur gör du för att hantera stress? För många människor kan det fungera lugnande att vara i ett kyrkorum. Är det så för dig? Vill du ge exempel? Gudstjänsten är ett tilltal, vid vilka moment upplever du att det tilltalet blir som starkast? Samtala med andra! tipset: Skapa en samtalsserie om bördor i församlingen. Bjud in inledare till samtalen, olika yrkesgrupper, människor med olika bakgrund och erfarenhet och be dem ge sin syn på vad som är bördor för oss människor idag och hur vi kan lyfta av oss dem. sändningsord för samtalsträffen: Gud låter sitt ansikte lysa över oss till läkedom, upprättelse och liv. (Löftesord 1) 17

18 FÖRLÅTELSE [: ursäkt, nåd, förskoning, överseende, absolution, amnesti] I kyrkan får man bara höra om synd och skuld, kan människor säga ibland. Och på ett sätt är det ju så. Men orden speglar såväl en existentiell insikt som en gudsbild: vi människor gör fel och Gud vill upprätta oss. Det synsättet är grunden i en luthersk människosyn: vi människor är både och, vi kan göra fel och göra skada, men vi är inte fel som människor. Det finns ständigt nya möjligheter. I Guds ögon är ingen människa fördömd eller förlorad. En bön som funnit med i hundratals år Den första gudstjänsten på svenska kom till Först var den tänkt för Stockholm men den spreds snabbt bredare i landet. I denna gudstjänst fanns en bön som sedan dess följt gudstjänstfirandet i Sverige genom århundradena. Bönen gick tillbaka till medeltiden och bads då av präst och medhjälpare före gudstjänsten. Idag används denna bön framförallt i vissa delar av Svenska kyrkan, men under flera hundra år fanns den alltid med i Högmässan. Bönen har förändrats genom århundradena men börjar fortfarande med de bevingade orden Jag, fattig, syndig människa. Bönen tillskrivs den svenske reformatorn Olaus Petri. Den finns kvar i det nya kyrkohandboksförslaget, men är den bön om förlåtelse som används minst i Svenska kyrkan. Fast den är nog den mest kända! Att fundera över: Hur tänker du om Bön om förlåtelse 8? Det finns många ord som uttrycker den mänskliga erfarenheten av att komma till korta, missa målet, fela. Ordet synd betyder på Nya testamentets grundspråk just att missa målet. En människa kan ha en god vilja, tro att hon gör det som är riktigt och rätt, och ändå missa målet. Orden synd och skuld syftar till att sätta fokus på människans ljus och Guds vilja att vi inte ska sätta våra ljus under skäppan (Matteusevangeliet 5:14-16). Några fler böner om förlåtelse: Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter läkedom och upprättelse. Förlåt mig det jag har brustit mot skapelsen, mina medmänniskor och mig själv. Ta emot mig enligt ditt löfte att inte överge någon som söker dig. (Bön om förlåtelse 4) Den synd jag delar, den synd jag bär ansvar för bekänner jag. I tro på Guds kärlek, i närvaro av Kristus, i tillit till Andens liv. (Bön om förlåtelse 2) 18

19 Luther mer livsbejakande än dyster Reformationens huvudperson Martin Luther var livsbejakande, hade humor och aptit på livets goda. Insikten om människans ofullkomlighet existerar hela tiden parallellt hos Luther med tanken på att människan är förlåten och upprättad av och försonad med Gud genom Jesus Kristus. Denna benådning eller amnesti är poängen med hela kristendomen. För Luther befriar detta till glädje, kärlek och livsmod. Luther vände sig mot att den tidens katolska kyrka sålde så kallade avlatsbrev. Man hade satt ett pris på Guds förlåtelse och ansåg också att kyrkan förfogade över den. Till en början ville Martin Luther förändra sin kyrka. Men med tiden blev kontroverserna så stora att en kyrkosplittring blev ett faktum. Vi människor kan inte bidra ett uns själva till att bli förlåtna eller försonade med Gud, menade Luther. För vi är det redan, genom Jesus Kristus. För Luther var denna insikt högst personlig och grundad i en djup och omvälvande egen erfarenhet av en nådig Gud. ur livet: Hon hade väntat hela morgonen på sin dom. Brottet hon begått var sveket mot den som älskade henne. Otroheten och skammen brände fortfarande som ett fysiskt avtryck inom henne. Han skulle vända henne ryggen och aldrig mer komma tillbaka. Släkten skulle vända henne ryggen. Och barnen. När han så kom in i rummet såg han först inte på henne. Hon sökte förgäves hans blick. Efter en stund lyfte han den och såg på henne. Hur hon än försökte kunde hon inte vågade hon inte tolka uttrycket i hans ögon. Och så kom de, orden. Han sa till henne med stadig röst: - Jag förlåter dig. Om du ger mig lite tid. (Inspirerat av Johannesevangeliet 8:1-11) Gud, du känner oss bättre än vi själva gör. När vi bryter mot din vilja, vill du försoning. Till dig kommer vi i tro på ditt löfte om nåd och förlåtelse. (Bikt, Inledningsbön) I Svenska kyrkan finns möjlighet att bikta sig. Bikten är förlåtelsens och försoningens redskap och den följer alltså en viss fastlagd ordning. Att inför en präst, som har absolut tystnadsplikt, berätta om det som tynger och få höra förlåtelsens ord kan vara något mycket stort i en människas liv. Fast att det finns bikt inom Svenska kyrkan är inte så välkänt i vårt land. att fundera över 1: Om du fick i uppdrag av en församling att göra bikten mer känd för människor, hur skulle du göra då? Samtala med andra! att fundera över 2: Så här säger teologen och författaren Ann Heberlein om förlåtelse: Om vi inte kan förlåta kan vi inte ha relationer över huvud taget. I alla förhållanden förekommer svek förr eller senare, ibland är det du som blir sviken, ibland du som sviker. Förlåtelse fungerar som ett socialt smörjmedel. Men många som ser förlåtelse som något självklart tror jag inte har reflekterat över vad det egentligen innebär. Förlåtelse handlar om att söka ett svar på frågorna: Vill jag, kan jag och bör jag förlåta? (DN 26/ ) Kan man förlåta allt? Bör man förlåta allt? Samtala med andra! sändningsord för samtalsträffen: Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig, befriar dig och förlåter dig. (Förlåtelseord 2) 19

20 FÖRSONING [: återförena, acceptera, glömma, förlåta, stifta fred] att göra: Dra dig till minnes den senaste veckans större nyheter. Vad handlade de om? Vad gav de för bild av människan, världen, jorden? Samtala med andra! citatet: Försoningsprocesser är en viktig del i fredsbyggandet efter inbördeskrig, men i utformningen måste hänsyn tas till de vittnande människornas säkerhet och psykiska hälsa för att det inte ska leda till förvärrade problem för befolkningen. (Karen Bronéus, forskare och psykolog) tipset 1: Många böner uttrycker en önskan eller längtan efter en värld med fred och försoning mellan människor, men också mellan människan och den övriga skapelsen: Gud, du känner och älskar oss. Nu ber vi för allt som lever på jorden: Lär oss att ta hand om varann och bry oss om växter och djur. (Förbön 3) Gud, du som är vårt ursprung och mål, vi tackar dig för skapelsens under och livets framväxt på jorden. Tack för människors förmåga att tänka och tro. (Förbön 4) Vi ber att du ger mening och innehåll åt vardagens sysslor, att vi får hjälp att se de stora sammanhangen, där också det vi gör får betydelse. (Förbön 5) Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss förhindra krig och konflikter, och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. (Förbön 5) Genom Jesus Kristus gör du allting nytt, idag och då han kommer åter i härlighet. (Prefation, Advent) Varje gudstjänst är ett möte mellan Gud och människa. En påminnelse om den försoning som griper in i varje människas liv. Relationen mellan Gud och människa är upprättad genom Jesus Kristus. En fungerande länk, förbindelse, har skapats. 20

21 En gudstjänst uttrycker och påminner om: FÖRSONING - Mellan Gud och människa - Mellan människor - Mellan människan och skapelsen/naturen/djuren att fundera över: Vad betyder dessa tre olika sidor (ovan) av försoning för dig? Vid vilket/vilka moment i gudstjänsten blir försoningens betydelse särskilt tydlig för dig? Vad behövs för att försoning ska ske mellan människor? Hur ska man hindra krig och konflikter? Solidaritet, vad betyder det för dig? Hur lever man solidariskt? Samtala med andra! att göra: Sjung Kristusrop, Kyrie 6 (Musikserie E)! Möt mig nu som den jag är, håll mitt hjärta nära dig, gör mig till den jag ska bli och lev i mig. tipset 2: Filmen The Whistleblower sändningsord för samtalsträffen: Du är helig, du är hel. (Helig 4) 21

22 TILLIT [: förtroende, förtröstan, tillförsikt, tro, hopp] Vem i hela världen kan man lita på?, sjöng sångaren och låtskrivaren Mikael Wiehe på 1970-talet. Sången handlar om hur ingenting egentligen håller i längden, förgänglighet och svek får sista ordet. Dystert, men det finns också realism i den tanken. Vi kan inte hålla fast livet eller andra människor. Ingenting varar för evigt och ingen av oss går genom livet utan att svika eller bli sviken. Kristen tro hjälper oss att möta tillvaron med tillit oavsett hur vår livssituation ser ut. Alla människors liv har ljusa och mörka sidor. Att ljuset övervinner mörkret, att hoppet överlever och att livet segrar är kristendomens glada budskap. I det kan vi människor vila och vår tillit kan växa. citatet: En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. (2 Korinthierbrevet 3:4) Om man skulle använda ett enda ord som talade om vad en gudstjänst egentligen är och uttrycker - så skulle det ordet vara TILLIT. TILLIT till Guds nåd, förlåtelse genom Jesus Kristus, närvaro och kärlek. TILLIT till andra människor. TILLIT till sig själv och livet. Varje gudstjänst i ord, bön och handling är en resa från missmod till tillit och glädje, från det brustna till det hela och läkta, från det nedböjda till det upprättade och frimodiga. Nu är det ju inte alltid det känns så. Därför handlar tilliten också om en vila. Vilan i löftena från Gud. Olov Hartman, en av våra kända psalmförfattare (bland mycket annat), skriver så här i en bön: Bara detta återstår mig: att lita på ditt löfte tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp. / / Jag tror det, inte därför att det känns så, utan för att du har sagt det. att fundera över: Känner du igen den här tillitens vila? När har du upplevt den? Samtala med andra! 22

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Begravningsmässa Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt. Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven. Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG

svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG svenska kyrkans utredningar 2012:2 FÖRSLAG Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 FÖRSLAG KYRKOHANDBOK FÖR SVENSKA KYRKAN DEL Svenska kyrkans utredningar 2012:2

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén

introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén introduktion till kristen tro kyrkan Bibeln En studiehandledning av Gunilla Lindén Studiehandledning intro Författare: Gunilla Lindén 2011-09-12 Vad är introböckerna? Under 2011 presenterar Verbum förslag

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår

Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Liturgi / gudstjänst, kyrkoår Sammanfattning konfirmationsundervisning Lena Bergman, Peter Kempi S:t Matteus församling Som inledning till konfirmationsundervisningen ställde vi frågorna: Varför firar

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP TANKAR OM BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP Barn-En gåva vi fått att ta hand om. Ett barn är oftast efterlängtat och en stor förmån som naturen och Gud gett oss. Det är stort att ett nytt liv kan få födas

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer