I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget"

Transkript

1 I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1

2 2

3 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3

4 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman och Karin Sarja 5 Inledning 6 Till dig som deltar i samtal 7 Till dig som leder samtal 8 GEMENSKAP 10 GUDSNÄRVARO 12 LIVSMOD 14 BÖRDOR 16 FÖRLÅTELSE 18 FÖRSONING 20 TILLIT 22 KÄRLEK 24 HOPP 26 RYMD 28 Foto: Magnus Aronson/IKON 4

5 Boel Hössjer Sundman och Karin Sarja.? + w! u o h Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman och Karin Sarja om den åttonde kyrkohandboken sedan reformationen! Vad är en kyrkohandbok? - En kyrkohandbok innehåller ordningar för gudstjänster som till exempel högmässa, dopgudstjänst och begravningsgudstjänst. Varför behövs regler för att fira gudstjänst? - För att man ska känna igen sig i Svenska kyrkans gudstjänster oavsett om man firar gudstjänst i Boden eller i Borås! Gudstjänsten uttrycker det som är gemensamt för Svenska kyrkan, alltså kyrkans tro, bekännelse och lära. Varför en ny kyrkohandbok? - Med jämna mellanrum ses kyrkohandboken över för att den ska vara till hjälp och inspiration för gudstjänster i sin tid. Vem har bestämt det? - Kyrkostyrelsen som utses av kyrkomötet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med ledamöter valda av kyrkans medlemmar. Så fungerar kyrkans demokratiska process. Hur många kyrkohandböcker har Svenska kyrkan haft? - När Svenska kyrkan får en ny kyrkohandbok 2015 blir det den åttonde sedan reformationen. Den första kom Vad händer nu i processen? - Från Första Advent 2012 och ett år framåt firar församlingar i Svenska kyrkan gudstjänst utifrån förslaget till ny kyrkohandbok. Församlingarna och andra remissinstanser kommer sen med synpunkter på förslaget. På vägen till en ny kyrkohandbok är det många som är med och påverkar. För er som ansvarat för arbetet, vad har varit svårast? - Att hitta en balans mellan kontinuitet och förnyelse och att utforma ett förslag för mångfalden av församlingar i Svenska kyrkan. Poängen är ju att människor ska känna igen sig och göra gudstjänsten till sin! Vad har varit roligast? - Det har vart väldigt roligt att följa hur gudstjänstordningarna växt fram. 5

6 Inledning Varför firar vi gudstjänst? Svaren på den frågan varierar: För att få kontakt med Gud, hämta andlig påfyllning, för att fylla ett religiöst behov eller för att Ordet och sakramenten är navet i ett kristet liv och gudstjänsten är den grundläggande kristna gemenskapen. Det här samtalsmaterialet handlar på olika sätt om gudstjänsten. Vilket är Ditt svar? Vad betyder gudstjänsten för dig, vad betyder traditioner och hur ser du på livet, hoppet och meningen? En ny kyrkohandbok är en stor händelse i Svenska kyrkan. Den speglar och uttrycker kyrkans liv och tro. Kyrkohandboken är den knutpunkt där tidigare generationers levande tro knyts samman med samtidens tro och tvivel och blir till ett angeläget tilltal. Bönerna, texterna, sångerna, musiken får därför en särskild och avgörande betydelse för såväl den enskilda människan som för den gudstjänstfirande församlingen och för den världsvida kyrkan. I kristen tro finns en kärna eller ett centrum att kretsa kring och förhålla sig till: Gud har blivit människa i Jesus Kristus. Människan existerar och lever sitt liv i Guds hand, i Guds blick. Genom Jesus Kristus har Gud gett sig till känna för oss människor. Det är detta gudstjänsterna och riterna uttrycker, lovsjunger, tolkar och befäster. Gud har med våra liv att göra. Våra liv har med Gud att göra. Samtalsmaterialet är upplagt kring tio ORD, eller teman. Varje ord har ett antal synonymer, hämtade ur ordböcker, som vi hoppas ska ge associationer och inspiration. Ett exempel! KÄRLEK (: förälskelse, åtrå, passion, hängivenhet, tillbedjan). Materialet ger kunskap om det nya kyrkohandboksförslaget och här finns även texter med livsberättelser och erfarenheter. Med I denna rymd möts vi vill vi väcka tankar och ge nya infallsvinklar på gudstjänst, tro och existens i samband med att det nya kyrkohandboksförslaget börjar prövas i Svenska kyrkan. Boel Hössjer Sundman (text) och Karin Sarja (text), Svenska kyrkan Annika Borg (idé och text) och Mattias Jonsson (layout), Sensus 6

7 Till dig som deltar i samtal Det här samtalsmaterialet är tänkt att fungera som en plocklåda. Man kan helt enkelt använda det som man vill! Utgångspunkten eller temat för varje samtalsträff är ett ORD som ger associationer till kristen tro och till andra frågor om livet och om vår samtid. Här finns ord som HOPP, BÖRDOR och KÄRLEK. Vad betyder ordet för dig? Hur tänker du kring de frågor och de texter som vi valt ut för samtalsträffen? Syftet med de olika rutorna med texter, idéer eller fakta är att väcka associationer och reflektioner. De är en hjälp, ett stöd, men ingen fast ram. Ramarna för samtalet bestämmer du och dina samtalspartners. Ni kan ta in annat material, väcka helt andra frågor än de som är föreslagna för träffen. Vid en träff kanske ni diskuterar enbart ORDET. Eller har bjudit in någon för att berätta om sin syn på FÖRLÅTELSE, till exempel. Kanske beslutar ni i din samtalsgrupp att ni ska ägna flera träffar åt FÖRSONING, eller RYMD? Eller en hel termin åt att vända och vrida på vad GEMENSKAP är? Tala om LIVSMOD och TILLIT under en och samma träff? En hel serie om andliga erfarenheter under nästa termin inspirerad av ordet GUDSNÄRVARO? Eller ett samtal som inledning till en träff med frivilliga eller till ett kyrkorådsmöte? Självklart kan man också använda materialet precis som det är, som tio tematiska träffar. Samtalsmaterialet vill förmedla en öppenhet mot den rymd alla människor delar. 7

8 Till dig som leder samtal Hur leder man samtal? Ja, självklart avgörs det av de individer gruppen består av och av den man själv är. Alla grupper är olika, och som samtalsledare har man också sin egen stil. Men några saker kan man tänka på: Ett bra sätt att öppna en samtalsgrupp och lära känna varandra är att använda en del av första träffen till att skriva ned några punkter med tankar om hur man i gruppen vill föra samtal ( Samtalsregler, om man så vill). Hur vill vi samtala med varandra? Att inte avbryta kan vara en självklarhet på en sådan lista. Ska ni ha rundor där alla säger något? Ska det vara ett krav att alla deltar i samtalet, eller ser ni det som att även den som är lite tystare bidrar? Att inleda med en sådan inventering brukar bryta isen och ge dig som samtalsledare en första insyn i hur gruppen fungerar. Som samtalsledare behöver du vara mentalt närvarande. Att lyssna kan man öva sig på. Och det behöver alla! Det är ju så lätt att tänka på vad man själv ska säga, istället för att gå in i andras berättelse. Som samtalsledare behöver du tänka på att lyssna aktivt. Ett bra sätt att visa att du gör det är att du ställer följdfrågor. Hur -frågor är bättre än varför -frågor. Det är bra att försöka att inte värdera det andra säger, utan just ta in, lyssna. Tystnad och eftertanke är inte farligt. Att inte själv veta vad man tycker i en fråga eller hur man ser på en sak är inget fel eller konstigt. Tvärtom, det kan vara en styrka. Samtalsmaterialet I denna rymd möts vi ger möjlighet för deltagarna att reflektera över sig själva. Tänk på att du också är en deltagare. Kom ihåg att ansvaret för hur samtalet blir bär ni tillsammans! Kyrkohandboksförslaget kan hämtas här: 8

9 GEMENSKAP GUDSNÄRVARO LIVSMOD BÖRDOR FÖRLÅTELSE FÖRSONING TILLIT KÄRLEK HOPP RYMD 9

10 GEMENSKAP [: kontakt, samhörighet, beröring, förbindelse, själsfrändskap, samfund] Riter håller samman livet. Vid livets stora och omvälvande händelser, som födelse och död, finns riten där som en markör av det som hänt och som en meningskapande gemenskap. Riten blir något att hålla sig i och luta sig mot. En känd ram att få finnas i och att få återkomma till. Kyrkans olika gudstjänster är gudsmöten som uttrycker det som binder oss samman. Gudstjänstens språk är flera: ord, toner, sånger, kroppens språk, rummets språk. En gudstjänst sker aldrig i ett vakuum. Den är förankrad i ett då och skapar samhörighet med de generationer som levt före oss. Ord, handlingar, böner och psalmer har rötter bakåt. Mormor eller gammelfarfar har hört liknande ord och följt med i samma ritualer som i tusentals år präglat en kristen gudstjänst. Men gudstjänsten sker samtidigt i ett nu. Rötterna blir till våra i vår egen tid. Gudstjänstens gemenskap har därför flera dimensioner: Gemenskapen mellan Gud och människa Samhörigheten mellan människor Förbindelsen mellan dåtid, nutid och framtid Kyrkohandbokens innehåll behöver spegla allt detta. Gudstjänsten är ett möte med Gud och finns till för att stödja människors gemenskap. Mötet sker tillsammans med andra, men är på samma gång varje människas eget. Hur mycket eller lite ska man då förändra i en gudstjänst? Vi ska ju känna igen oss! Var går gränsen? Det är alltid viktiga och brännande - frågor när en ny kyrkohandbok arbetas fram, eller när Bibeln nyöversätts. att fundera över: Vad betyder gemenskap för dig? Vilka traditioner bär du med dig i ditt liv? Vad betyder tradition och riter för dig? Hur tycker du att man ska tänka kring balansen mellan tradition och förnyelse i gudstjänsten? Samtala med andra! Ta följande ord till hjälp: TRADITIONFÖRNYELSE IDENTITET GEMENSKAP DÅ NU FRAMTID FÖRÄNDRA BEVARA GAMMAL LEVANDE HELIG TILLGÄNGLIG ÄKTA NY 10

11 Tradition: ärvd sed, historia, vana, folkminne, klassisk Rit: liturgi, ceremoni, kyrkobruk, kulthandling Identitet: beskaffenhet, överensstämmelse, det unika, jag, kärna I nästan varje gudstjänst finns en trosbekännelse med. Den uttrycker denna flerdimensionella gemenskap. Trosbekännelserna är gamla texter (från 200- och 300-talen efter Kristus). De är resultat av diskussioner och strider om vem Jesus var, hur man ska förstå hans relation till Fadern och vad som är viktigast i den kristna tron. att göra: Läs den apostoliska trosbekännelsen och den nicenska. Ditt (ert) uppdrag är att varsamt göra dem mer moderna och mer tillgängliga för vår tid. Fundera på vad du har lätt att ta till dig och vad som är svårast för dig att bejaka. Hur skulle du uttrycka den kristna tron? Samtala med andra! tipset: Gör ett traditionsträd på papper och spåra det som du har med dig av kyrkliga eller andra traditioner bakåt i din familj och din släkt. Har du kanske en äldre släktings psalmbok eller bibel? Hur har jul och påsk sett ut? Bar/bat mitzva eller ramadan? sändningsord för samtalsträffen: Foga våra delar till din helhet, möt oss innanför orden nära våra hjärtslag. (Förbön 7) 11

12 GUDSNÄRVARO [: existens, deltagande, vara med, bevista, bevittna] Många av formuleringarna och texterna i gudstjänsten är eller bygger på bibeltexter. Välsignelsen, som finns med i varje gudstjänst, är en av de äldsta bibliska texterna. Forskarna tror att den kan vara så gammal som 3000 år. Det är Moses bror Aron som uttalar välsignelsen i Fjärde Mosebok (6:24-26). De flesta känner igen den så här: Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I den nya bibelöversättningen från år 2000 står det så här: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. Välsignelsen är ett sätt av många att uttrycka Guds närvaro. en gudsbild: Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: Du är Seendets Gud (Första Mosebok 16:13) att fundera över: Att Gud beskrivs som den som ser och har ett ansikte är på ett sätt något väldigt kroppsligt, mänskligt. Och det är några av de äldsta beskrivningar av Guds närvaro vi har. Är de lika starka bilder för människor idag som för flera tusen år sedan? Behöver Gud en kropp för att bli begriplig för oss? Samtala med andra! Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. (Förbön 8, Litanian ) 12

13 Sjungen bön med gamla anor Under fastetiden, förberedelsetiden före påsk, sjungs i många kyrkor än idag en bön som går tillbaka till 500-talet i antikens Rom. Där hade man en fest i slutet av april då man bad för den kommande skörden. Bönen kallades litania och togs över och förändrades av dåtidens kyrka. Snabbt sjöngs den i kyrkan inte bara inför skörden utan vid fler tillfällen. Reformatorn Martin Luther tog sig an litanian. Han tog bort en del och la också till nya teman. Martins Luthers litania kom på svenska första gången Under flera hundra år användes den rätt sällan i svensk gudstjänst men kom tillbaka mot slutet av 1800-talet. Texten förändrades under årens lopp men är också till stora delar sig lik. Bönen handlar om livets villkor och faror. Här finns från 1541 och framåt bön om beskydd mot Dieffullens försååt och list. Länge fanns en bön om att bevaras från haghel och owädher. Under alla dessa år har litanian omslutits av bönerop som kommit tillbaka: Bewara oss och Hielp oss milde Herre Gud. *Litania: grekiska, bön eller anrop på hjälp. Den här bönen är ett sätt att uttrycka tillit till att Guds närvaro finns överallt, att Gud har besegrat mörkret. Bönen har varit en tröst för människor generation efter generation. Allt som existerar ingår i Guds sammanhang. Människan kan därför känna trygghet, tillit och glädje. Litanian har man varit mycket varsam med i det nya kyrkohandboksförslaget! att göra: Sjung Förbön 8! att fundera över: I litanian ber vi om beskydd mot djävulens grymhet och list. Hur tänker du om det? Finns det en ond makt? Vad är gudsnärvaro för dig? Har du haft upplevelser av Guds närvaro som du vill dela med dig av? Hur blir du stärkt i din trygghet och glädje i livet? Samtala med andra! tipset: Carolina Johanssons bok Bråkdelen av en sekund om ett gudsmöte med konsekvenser. sändningsord för samtalsträffen: Vi har tagit emot dig och du är oss närmare än vårt eget hjärta. (Bön efter kommunionen, Allmän 4) 13

14 LIVSMOD [: inre tillit, acceptans, lust att leva, livsmening] Var inte rädd, är den hälsning som ofta inleder ett möte mellan Gud och människa i Bibeln. Och det är så ängeln hälsar den unga Maria när hon får oväntat besök. Ängeln och Maria resonerar med varandra och Maria säger sedan ja till uppdraget kallelsen hon får: att bli gravid. Efter samtalet med ängeln uppfylls Maria av glädje, styrka och mod: Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare (Lukasevangeliet 1:46-47) Med Maria jublar vi över befrielsen, hela världen gläder sig. Vi vill som Maria bejaka dig i vårt liv. Vi vill höja vår röst för rättvisan och göra din nåd synlig i världen. (Prefation, Mariadagar) citatet: Livsmod är två ord. Liv och mod. Mod att leva? Att ha förlorat tilliten till livet och andra människor, är på ett sätt att vara ständigt rädd. (Fröken Karlsson, bloggare) att fundera över: Rädsla skapar ofrihet, låsning, ångest och vanmakt. Kärlek fördriver rädslan, är det kristna budskapet till människan. Gud har älskat oss först. Genom den tron insikten kan trygghet och livsmod växa. Fast så enkelt är det givetvis inte alltid. Rädslan är ju människans följeslagare. Ingen människa kan leva utan att känna rädsla. Men det handlar egentligen om vad som har kopplat greppet om oss. Vad styr mig? Kan jag vila i livsmod? Ingjuta livsmod i mig själv och andra? Genomsyras av livsmod? Uppfyllas av det, likt Maria? en stor och djup livsfråga: I vilka sammanhang och med vilka människor känner du dig mest levande och hur ska de sammanhangen bli fler i ditt liv? Samtala med andra! Tag också med dig frågan och ställ den då och då till dig själv och andra! 14

15 Att vara BEHÖVD ha en uppgift och ingå i ett sammanhang sägs vara de två hörnstenarna för mänskligt välbefinnande, ja, livsmod. I kristen tro är människans kallelse en hörnsten. Vi människor har ett uppdrag. Våra liv flätas samman med andras, och är redan sammanvävda med Guds, och det vi gör och bejakar gör skillnad i världen. Att pröva vilken som är den väg man ska gå, hur kallelsen ser ut, är en process i varje människas liv. I den processen finns Gud med. KALLELSE är inte detsamma som bokstavlig efterföljd, alltså att försöka härma Jesus eller något helgon. Vår kallelse är unik för vår historiska situation. Här och nu ska vi förverkliga det som är vår väg, för att på bästa sätt tjäna vår medmänniska. Det är alla människors kallelse att se till sin nästas behov och nöd. Det gäller i allra högsta grad också kyrkan. Det man säger och gör i kyrkan behöver vara öppet för nytolkning och nytänkande. Kyrkan finns inte till för sin egen skull, utan för människors. Också vår egen önskan att göra gott lyfter vi fram inför dig, vår vilja att vara ljus i världen som Jesus säger att vi är. (Förbön 6) att fundera över: Att vara behövd och ingå i ett sammanhang är hörnstenar i livet för många människor. Hur är det för dig? Räcker det? Behövs något mer? Något annat? Vad är kallelse för dig? Samtala med andra! tipset: Bjud in företrädare för olika kyrkor och lokala föreningar till församlingen och be dem beskriva vad livsmod är och betyder för dem. sändningsord för samtalsträffen: Gud, du som bor i våra hjärtan, vi tackar dig för glädje och livsmod. (Förbön 1) 15

16 BÖRDOR [: packning, lass, belastning, ok, press, tyngd, tryck, kors] Psaltaren i Bibeln är en samling sånger/böner/dikter som ofta rör sig i gränslandet mellan förtvivlan och hopp. I många av dem ber eller ropar - den som berättar om Guds hjälp och närvaro i sitt liv. Här finns såväl vädjan och ödmjukhet som vrede och förtvivlan: Fienderna ska krossas och man ska få den belöning och det erkännande man såväl förtjänar. Det goda, sanna och rättfärdiga ska segra med Guds hjälp. Det är ett mustigt språk, men lika ofta ett finstämt poetiskt. Texterna förmedlar en insikt om människans ensamhet och existentiella utsatthet. Vi kan känna oss övergivna, och inga böner i världen verkar hjälpa. Den osäkerheten och denna gudslängtan speglas också i Bibelns berättelser. En del sånger i Psaltaren är till och med rena anklagelseakter mot Gud. Det är ingen slump att det är så. Ingenting mänskligt är främmande för Gud, och för Gud är ingenting omöjligt. Människan är sedd och älskad precis som hon är. Det är Bibelns budskap. Ensamhet vänds till gemenskap, förtvivlan till hopp, vrede vänds till glädje och anklagelser till tacksamhet mot Gud och för livet. I det nya kyrkohandboksförslaget kan man se hur bönerna i begravningsgudstjänsten, likt Psaltarens böner, tar fasta på människans brottningar med Gud och svarslöshet inför de stora och svåra frågorna. De uttrycker en pendling mellan tro och tvivel, men också tillit, hopp och tacksamhet. Sådan är människans gudserfarenhet. (O) Gud, det är svårt att förstå att livet plötsligt tar slut (och allt blir stilla mitt i rörelsen). NN fattas oss och vi sörjer henne/honom. Möt oss med din kärlek och gå med oss från död till evigt liv. Amen. (Ur Begravningsgudstjänsten, Bön 1) Gud, det går inte att förstå hur livet kan vara så vackert och fullt av glädje för att sedan förändras och göra så ont. Ta emot NN i din famn bär henne/honom nära ditt hjärta i din oändliga kärlek. Bär också oss lika nära dig och ge oss kraft att fortsätta leva. Amen. (Ur Begravningsgudstjänsten, Bön 7) Sorg är en börda i våra liv. En börda vi bär med oss på ett särskilt sätt. Sorg är den andra sidan av kärleken, en konsekvens av att vi älskar andra människor. Sorgen och kärleken lever vi med. En livets tyngd och glädje. Så dubbel är sorgen. 16

17 Andra bördor är skuld och den press vi kan känna i vår livssituation. Många av oss upplever stress i tillvaron. Inte bara vad gäller vardagens olika situationer, roller och relationer, utan också ett annat slags stress. Vi kan kalla det för existentiell stress. Den kan handla om att man bär på skuldkänslor, skamkänslor eller upplever att man inte i tillräckligt hög grad hinner fundera över sig själv och sitt liv. Kort sagt: man hinner inte vara människa. Existentiell stress yttrar sig på samma sätt som annan stress. Men vad är stress? STRESS: Är en instinktiv reaktion för att överleva. Är kroppens naturliga reaktion på och försvar mot fysisk och mental press. Är skadlig om den pågår under en längre tid. Stressen kan kännas som att springa i ett hjul, som att aldrig komma fram eller bli färdig eller nöjd. Många människor upplever att de inte duger och inte räcker till hur de än gör. Det blir en börda. Gudstjänsten har språk och handlingar som uttrycker och ringar in dessa erfarenheter. Det man benämner och berör öppnar för nya möjligheter, för upprättelse. I en gudstjänst finns därför ofta ett moment där man får lägga av sig sina bördor, Jesus säger: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. (Matteusevangeliet 11:28-30) Livet och tron är inte prestation. Att leva är också möjligheten att få leva utan måsten. att fundera över: Vilka är vår tids bördor? Är de olika för män och kvinnor? På vilka sätt kan sorg lindras, tänker du? Kan en gudstjänst hjälpa oss att hantera stress? Hur i så fall? Hur gör du för att hantera stress? För många människor kan det fungera lugnande att vara i ett kyrkorum. Är det så för dig? Vill du ge exempel? Gudstjänsten är ett tilltal, vid vilka moment upplever du att det tilltalet blir som starkast? Samtala med andra! tipset: Skapa en samtalsserie om bördor i församlingen. Bjud in inledare till samtalen, olika yrkesgrupper, människor med olika bakgrund och erfarenhet och be dem ge sin syn på vad som är bördor för oss människor idag och hur vi kan lyfta av oss dem. sändningsord för samtalsträffen: Gud låter sitt ansikte lysa över oss till läkedom, upprättelse och liv. (Löftesord 1) 17

18 FÖRLÅTELSE [: ursäkt, nåd, förskoning, överseende, absolution, amnesti] I kyrkan får man bara höra om synd och skuld, kan människor säga ibland. Och på ett sätt är det ju så. Men orden speglar såväl en existentiell insikt som en gudsbild: vi människor gör fel och Gud vill upprätta oss. Det synsättet är grunden i en luthersk människosyn: vi människor är både och, vi kan göra fel och göra skada, men vi är inte fel som människor. Det finns ständigt nya möjligheter. I Guds ögon är ingen människa fördömd eller förlorad. En bön som funnit med i hundratals år Den första gudstjänsten på svenska kom till Först var den tänkt för Stockholm men den spreds snabbt bredare i landet. I denna gudstjänst fanns en bön som sedan dess följt gudstjänstfirandet i Sverige genom århundradena. Bönen gick tillbaka till medeltiden och bads då av präst och medhjälpare före gudstjänsten. Idag används denna bön framförallt i vissa delar av Svenska kyrkan, men under flera hundra år fanns den alltid med i Högmässan. Bönen har förändrats genom århundradena men börjar fortfarande med de bevingade orden Jag, fattig, syndig människa. Bönen tillskrivs den svenske reformatorn Olaus Petri. Den finns kvar i det nya kyrkohandboksförslaget, men är den bön om förlåtelse som används minst i Svenska kyrkan. Fast den är nog den mest kända! Att fundera över: Hur tänker du om Bön om förlåtelse 8? Det finns många ord som uttrycker den mänskliga erfarenheten av att komma till korta, missa målet, fela. Ordet synd betyder på Nya testamentets grundspråk just att missa målet. En människa kan ha en god vilja, tro att hon gör det som är riktigt och rätt, och ändå missa målet. Orden synd och skuld syftar till att sätta fokus på människans ljus och Guds vilja att vi inte ska sätta våra ljus under skäppan (Matteusevangeliet 5:14-16). Några fler böner om förlåtelse: Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter läkedom och upprättelse. Förlåt mig det jag har brustit mot skapelsen, mina medmänniskor och mig själv. Ta emot mig enligt ditt löfte att inte överge någon som söker dig. (Bön om förlåtelse 4) Den synd jag delar, den synd jag bär ansvar för bekänner jag. I tro på Guds kärlek, i närvaro av Kristus, i tillit till Andens liv. (Bön om förlåtelse 2) 18

19 Luther mer livsbejakande än dyster Reformationens huvudperson Martin Luther var livsbejakande, hade humor och aptit på livets goda. Insikten om människans ofullkomlighet existerar hela tiden parallellt hos Luther med tanken på att människan är förlåten och upprättad av och försonad med Gud genom Jesus Kristus. Denna benådning eller amnesti är poängen med hela kristendomen. För Luther befriar detta till glädje, kärlek och livsmod. Luther vände sig mot att den tidens katolska kyrka sålde så kallade avlatsbrev. Man hade satt ett pris på Guds förlåtelse och ansåg också att kyrkan förfogade över den. Till en början ville Martin Luther förändra sin kyrka. Men med tiden blev kontroverserna så stora att en kyrkosplittring blev ett faktum. Vi människor kan inte bidra ett uns själva till att bli förlåtna eller försonade med Gud, menade Luther. För vi är det redan, genom Jesus Kristus. För Luther var denna insikt högst personlig och grundad i en djup och omvälvande egen erfarenhet av en nådig Gud. ur livet: Hon hade väntat hela morgonen på sin dom. Brottet hon begått var sveket mot den som älskade henne. Otroheten och skammen brände fortfarande som ett fysiskt avtryck inom henne. Han skulle vända henne ryggen och aldrig mer komma tillbaka. Släkten skulle vända henne ryggen. Och barnen. När han så kom in i rummet såg han först inte på henne. Hon sökte förgäves hans blick. Efter en stund lyfte han den och såg på henne. Hur hon än försökte kunde hon inte vågade hon inte tolka uttrycket i hans ögon. Och så kom de, orden. Han sa till henne med stadig röst: - Jag förlåter dig. Om du ger mig lite tid. (Inspirerat av Johannesevangeliet 8:1-11) Gud, du känner oss bättre än vi själva gör. När vi bryter mot din vilja, vill du försoning. Till dig kommer vi i tro på ditt löfte om nåd och förlåtelse. (Bikt, Inledningsbön) I Svenska kyrkan finns möjlighet att bikta sig. Bikten är förlåtelsens och försoningens redskap och den följer alltså en viss fastlagd ordning. Att inför en präst, som har absolut tystnadsplikt, berätta om det som tynger och få höra förlåtelsens ord kan vara något mycket stort i en människas liv. Fast att det finns bikt inom Svenska kyrkan är inte så välkänt i vårt land. att fundera över 1: Om du fick i uppdrag av en församling att göra bikten mer känd för människor, hur skulle du göra då? Samtala med andra! att fundera över 2: Så här säger teologen och författaren Ann Heberlein om förlåtelse: Om vi inte kan förlåta kan vi inte ha relationer över huvud taget. I alla förhållanden förekommer svek förr eller senare, ibland är det du som blir sviken, ibland du som sviker. Förlåtelse fungerar som ett socialt smörjmedel. Men många som ser förlåtelse som något självklart tror jag inte har reflekterat över vad det egentligen innebär. Förlåtelse handlar om att söka ett svar på frågorna: Vill jag, kan jag och bör jag förlåta? (DN 26/ ) Kan man förlåta allt? Bör man förlåta allt? Samtala med andra! sändningsord för samtalsträffen: Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig, befriar dig och förlåter dig. (Förlåtelseord 2) 19

20 FÖRSONING [: återförena, acceptera, glömma, förlåta, stifta fred] att göra: Dra dig till minnes den senaste veckans större nyheter. Vad handlade de om? Vad gav de för bild av människan, världen, jorden? Samtala med andra! citatet: Försoningsprocesser är en viktig del i fredsbyggandet efter inbördeskrig, men i utformningen måste hänsyn tas till de vittnande människornas säkerhet och psykiska hälsa för att det inte ska leda till förvärrade problem för befolkningen. (Karen Bronéus, forskare och psykolog) tipset 1: Många böner uttrycker en önskan eller längtan efter en värld med fred och försoning mellan människor, men också mellan människan och den övriga skapelsen: Gud, du känner och älskar oss. Nu ber vi för allt som lever på jorden: Lär oss att ta hand om varann och bry oss om växter och djur. (Förbön 3) Gud, du som är vårt ursprung och mål, vi tackar dig för skapelsens under och livets framväxt på jorden. Tack för människors förmåga att tänka och tro. (Förbön 4) Vi ber att du ger mening och innehåll åt vardagens sysslor, att vi får hjälp att se de stora sammanhangen, där också det vi gör får betydelse. (Förbön 5) Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss förhindra krig och konflikter, och låt ditt rike ta gestalt i vår värld. (Förbön 5) Genom Jesus Kristus gör du allting nytt, idag och då han kommer åter i härlighet. (Prefation, Advent) Varje gudstjänst är ett möte mellan Gud och människa. En påminnelse om den försoning som griper in i varje människas liv. Relationen mellan Gud och människa är upprättad genom Jesus Kristus. En fungerande länk, förbindelse, har skapats. 20

21 En gudstjänst uttrycker och påminner om: FÖRSONING - Mellan Gud och människa - Mellan människor - Mellan människan och skapelsen/naturen/djuren att fundera över: Vad betyder dessa tre olika sidor (ovan) av försoning för dig? Vid vilket/vilka moment i gudstjänsten blir försoningens betydelse särskilt tydlig för dig? Vad behövs för att försoning ska ske mellan människor? Hur ska man hindra krig och konflikter? Solidaritet, vad betyder det för dig? Hur lever man solidariskt? Samtala med andra! att göra: Sjung Kristusrop, Kyrie 6 (Musikserie E)! Möt mig nu som den jag är, håll mitt hjärta nära dig, gör mig till den jag ska bli och lev i mig. tipset 2: Filmen The Whistleblower sändningsord för samtalsträffen: Du är helig, du är hel. (Helig 4) 21

22 TILLIT [: förtroende, förtröstan, tillförsikt, tro, hopp] Vem i hela världen kan man lita på?, sjöng sångaren och låtskrivaren Mikael Wiehe på 1970-talet. Sången handlar om hur ingenting egentligen håller i längden, förgänglighet och svek får sista ordet. Dystert, men det finns också realism i den tanken. Vi kan inte hålla fast livet eller andra människor. Ingenting varar för evigt och ingen av oss går genom livet utan att svika eller bli sviken. Kristen tro hjälper oss att möta tillvaron med tillit oavsett hur vår livssituation ser ut. Alla människors liv har ljusa och mörka sidor. Att ljuset övervinner mörkret, att hoppet överlever och att livet segrar är kristendomens glada budskap. I det kan vi människor vila och vår tillit kan växa. citatet: En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. (2 Korinthierbrevet 3:4) Om man skulle använda ett enda ord som talade om vad en gudstjänst egentligen är och uttrycker - så skulle det ordet vara TILLIT. TILLIT till Guds nåd, förlåtelse genom Jesus Kristus, närvaro och kärlek. TILLIT till andra människor. TILLIT till sig själv och livet. Varje gudstjänst i ord, bön och handling är en resa från missmod till tillit och glädje, från det brustna till det hela och läkta, från det nedböjda till det upprättade och frimodiga. Nu är det ju inte alltid det känns så. Därför handlar tilliten också om en vila. Vilan i löftena från Gud. Olov Hartman, en av våra kända psalmförfattare (bland mycket annat), skriver så här i en bön: Bara detta återstår mig: att lita på ditt löfte tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp. / / Jag tror det, inte därför att det känns så, utan för att du har sagt det. att fundera över: Känner du igen den här tillitens vila? När har du upplevt den? Samtala med andra! 22

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION

7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 7 Sjukkommunion SJUKKOMMUINION 199 Detta formulär följs helt eller till centrala delar beroende på den sjukas tillstånd. Vid sjukkommunionen kan också övriga närvarande ta emot nattvarden. Nattvardselementen

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

PilgrimsBarn. en manual för mässa

PilgrimsBarn. en manual för mässa PilgrimsBarn en manual för mässa 2 Inledning Mässan är inspirerad av en berättarmetod som heter Godly play. Manualen är till för ledaren och delas inte ut till deltagarna. Det är viktigt att öva ordentligt

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

C. På bröllopsdagen. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. C. På bröllopsdagen Denna andakt kan hållas på silver- guldbröllopsdagen på någon annan bröllopsdag som man vill fira. Detta material kan i tillämpad form också användas på äktenskapskurser när ett gift

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Mässans grundordning. Samling. Ordet

Mässans grundordning. Samling. Ordet Mässans grundordning Den söndagliga gudstjänsten den vi kommit att kalla högmässa har ett grundläggande skeende, ordo, som kan kännas igen i kyrkor över hela världen och i kyrkohistorien. Skeendet återfinns

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Brudmässa Om vigsel och förberedelse för vigsel, se formuläret för vigsel (4 A). De som skall vigas kommer under inledningsmusiken fram till altaret, knäböjer och intar därefter de platser som reserverats

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör.

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör. Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan 2017. Psalm: 298, 67, 259 + Kyrkokör. Inledningsord till Evangeliet: Vi rör oss alltmer ifrån Påsken mot Kr him och Pingst.

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013

Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 julnatten Julnattsmässa Sankt Pauli kyrka 24 dec 2013 Psalmer: 114, 115, 113, 122:4-5 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1281 Kollekt: Göteborgs kyrkliga stadsmission INLEDNING Ingångspsalm

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer