Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök på laholms kommun kl samma dag. Meddela Anette Åkesson om du ska med alt. vill samåka.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök på laholms kommun kl. 09.00 samma dag. Meddela Anette Åkesson om du ska med alt. vill samåka."

Transkript

1 rj1j BAsTADS ~KOMMUN Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök på laholms kommun kl samma dag. Meddela Anette Åkesson om du ska med alt. vill samåka. Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 13 juni Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från Hand- Beslutsutslwtt läggare instans Sida l. Upprop Protokollsjustering -- I tur att justera: Bo Wendt (BP) Ers. Ann-Marie Johnsson (C). lustering: tisdaeen den 19 iuni 2012, kl Godkännande av dagordningen Delgivningar (endast elektroniskt på webbplatsen).. KS 2 5. Delegationsbeslut (endast elektroniskt Då webbplatsen) -- KS 3 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 6. Informationspunkter -- KS Håkan Sandin. "Möjligheter inom ramen för samarbetet med SLU Alnarp" Information om korttidsboendet i kommunen. Vård och omsorgschef Susanne Heltting eller någon annan medarbare.. 7. Beslutslogg kommunstyrelsen KS Beslutslogg kommunfullmäktige 2012 KS BudgetuDPfölining EU Lars N KS Budget 2013 och plan EU Lars N KF Firmateckning -giro och bankräkningar EU Lars N KS Ansökan från Båstadhem AB om kommunal borgen EU Lars N KF Åtgärder gällande granskningen av efterarbetes- och uppfölj- EU jeanette KS ningsdrocessen efter avslutad upphandling. H 14. Revisionsrapport ang. kommunstyrelsens förutsättningar för EU Staffan) KS ledning och styrning 15. Lokalisering av kundtjänsten EU Patrik I KS Anhållan om tillstånd att genomföra fusion av Förslövs Hem AB EU KF till Båstdhem AB 17. Upphävande av instruktion för ärendehantering inom kommu- EU Linda W KS nens förvaltningar 18. Utskottens protokoll på webben EU Linda W KS IT-policy för Båstads kommun EU Anders KF B 20. Informationsäkerhetspolicy för Båstads kommun EU Anders KF B 2l. Perstorp-Svenstoro, exploateringsavtal EU Emma D KS Avtal om ersättning mellan Båstads kommun och 3G Infrastruk- EU Tommy KS tur Services AB S 23. Utvärdering av den politiska organisationen EU Staffan J KF

2 Beslutsärenden forts. 24. Uppdragshandling för utvärdering av den politiska organisatio- Staffan j KF nen 25. Uppdragshandling för energiplan EU Staffan j KF Uppdragshandling för revidering av vindkraftspolicy EU Staffan j KF Miliöprogram för Båstads kommun EU Staffan J KF Motion från (BP) - Elektronisk läsplatta till fullmäktiges leda- EU Staffan j KF möter 29. Motion från (BP) - Planering av centrala Båstad EU Tomas R KF Motion från (S) - Inrättande av stationära sopsugsystem SU Tommy KF S 31. Motion från (S) - Inrättande aven modern återvinningscentral SU Tommy KF S 32. Förslag till yttrande gällande utökat samråd arbetsplan samt Magnus KS miliökonsekvensbeskrivning för inre kustvägen S 33. Yttrande gällande tidigt samråd om avgränsningen av MKB till- SU Magnus KS hörande översiktsplan för Laholms kommun S 34. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 VU Ingrid P KS kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS 35. Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun VU Per-M B KS Svar på revisionsrapport "Granskning av förutsättningar för ett VU Tomas R KS gott ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg". 37. Riktlinjer för handläggning av kommunala namnärenden samt VU Helene S KF namngivning åt kommunala institutioner Beslutsärenden (myndighetsutövning) 38. Detaljplan för Slammarp 1:65 mfl. (Pågatågsstation iförslöv) - EU Lisa R KS begärande om planbesked 39. Detaljplan för Varan 17:1, Torekov - avbrytande av planarbete EU Karin S KS Skovaktaregården på Hallans Väderö - bygglov för ändrad an- john B KS vändning, om- och tillbvggnad Båstad 109:361- bygglov SU Anne E KS Ängelsbäck 10:6 - beslut om lov SU Anne E KS Evald 4 - beslut om lov SU Anne E KS Erikstol'P 3:5 - Olovligt byggande SU Anne E KS Varan 9:19 - Nybyggnad och rivningav gård SU Torbjörn KS Z

3 rnj BAsTADS ~KOMMUN.Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. lusteralldes slj!.nalurcr Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande

4 rnj BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL Blad KS dnr. 4/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Bilagorna skickas ut till kommunstyreisens ledamöter och ersättare i separat bilaga i anslntning till kallelsen och utskottsprotokollen finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. Ljusblå markering::: inget medskickat denna månad Sammanställningen av delegationsbesluten är ej klar vid kallelsens tryck. J(onllner att läggas på nätet. lusterandes sie.nahlrer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande n

5 rnj BAsTADS ~KOMMUN KOll1ll1l1 nstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är medskickade finns tillgängliga på kommllnkansliet samt i pärm på sammanträdet. Sall1manställningcn av delgivningar är ej klar vid kallelsens tryck. KOll1mcr att läggas på nätet. lusterandes sirllalurcr Utskott/presidium KSjnämnd KF Uldragsbestyrkande

6 rnj BAsTADS ~KOMMUN Kommu nstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Informationspunkter Håkan Sandin. "Möjligheter inom ramen för samarbetet med SLU Alnarp" Information om korttidsboendet i kommunen. Vård och omsorgschef Susanne Hertting eller någon annan medarbetare. 3. Avgränsning av utökat strandskyddsområde. Magnus Sjeldrup, tfmiljöche. 4. Analys på försörjningsstödet. Bildningschef Henrik Andersson. Justerandes sil:!.l\aturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande "

7 BAsTADS KOMMUN Samhällsskydd Datum Kommunstyrelsen Handläggare Magnus Sjeldrup Avgränsning av utökat strandskyddsområde. Delrapport Båstads kommun har erbjudits möjlighet av länsstyrelsen att kolililla med förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsonll"åde enligt skrivelse från länsstyrelsen 20 l Bakgrund. Regeringen har gett landets länsstyrelser i uppgift att se över de beslut om utvidgat strandskydd, d.v.s. strandskyddområden mellan 100 och 300 meter, som finns. Man har ansett att det finns stora ollll'åden som omfattas av utvidgat strandskydd utan att skälen varit tydliga (Naturvårdsverket 2002, rapport 5185). Nu skärps kraven för att få utvidga ett område som omfattas av strandskydd. Översynen skall se över motiveringar och föreslå förändringar så att nya beslut om avgränsningar för utvidgat strandskydd kan tas senast 31 december 2014, då nuvarande beslut upphävs automatiskt. Om ett nu gällande utvidgat strandskydd inte får en ny välgrundad motivering så upphör det alltså. Naturvårdsverket har utarbetat en handledning till arbetet för länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Skåne har i sin tur utarbetat instmktioner till kommunerna. Uppdraget är länsstyrelsens och det är länsstyrelsen som ska besluta om förändringar men arbetet ska ske i dialog med kommunerna och länsstyrelsen ber kommuner att ge sina förslag till ändring av gränser för nuvarande utvidgade strandskydd och eventuella förslag till nya utökade strandskyddsområden med motiveringar. Länsstyrelsen i Skåne arbetar efter en plan där Båstads kommun blivit ombedd att lämna konlll1unens förslag senast den l februari Arbetet med översynen i kommunen. Metodik Länsstyrelsen har lämnat anvisningar om hur arbetet bör gå till och vilka handlingar man vill få från kommunen. En förnyad bedömning på plats bör göras liksom en avstämning mot olika dokument som ger underlag för bedömningen (t.ex. kommunalt naturvårdsprogram, statliga föreskrifter i naturreservat, riksintressen nuli.). Det är viktigt att konlilla ihåg att utgångspunkten är att det utvidgade strandskyddet måste motiveras. Där det inte kan motiveras kommer det att tas bort. Komlllunens utredare, samhällsbyggnadsförvaltningens Per Iwansson och Magnus Sjeldrup (i form av först kommunekolog sedan t.f. miljöchef) har studerat det utvidgade strandskyddet i ett antal platsbesök och kan presentera preliminära slutsatser på ett antal kartbilder. Det återstående arbetet konliner att bestå i att stämma av slutsatser mot den dokumentation som nämns ovan samt att återbesöka någl:a platser inför ett slutligt ställningstagande \e:\lj1sttlkl'i\'clK', delrapport 51 randsk)'dd.docx\m ]'ostadrcss Dåstad Gntuadrcss Vånga\':tgen 2 Trlcfon \'x TclC'fnx E-post s:llnhnllsskydd'åbaslnd.se WcbbplnlS W\\'\\'.baslad.sc Plusgiro II Il 11-1 Orgnuisatio UniIII Cl'

8 2 (5) Inventering och bedömningen på plats har gällt motiv till att kustområdet inåt land ska omfattas av de restriktioner gentemot åtgärder som förändrar imlehållet i och utseendet på det kustnära området i en utvidgad strandskyddsszon. Tre huvudmotiv till att områden längs kusten ska vara belagda med det skydd mot har visat sig kunna utgöra grund för bedömningen: 1. Skydda höga naturvärden i naturonu'åden vid havet. Kustremsan runt Bjärehalvän har i stora delar en sälpräglad natur, som ofta upphör skarpt mot mark som brukas eller har utvecklats för bebyggelse i samhällena. En utvidgning av strandskyddet blir motiverad av att säkra naturpartier eller biologiska värden i ett onu'åde av särskild art där de sträcker sig en bit inåt land. Det blir då intressant att hitta lämpliga och naturliga gränser för strandskyddet 2. Skydda och skapa möjlighet till och upplevelse av "rekreationsstråk i natur" runt kusten. En utvidgning av kan vara motiverad av att säkra en tillräckligt bred remsa skog eller ängsmark på landsidan för detta även om naturvärdet i området inte är st01i. 3. Ett motiv till en utvidgning av strandskyddet kan också vara att det ska förhindra att ny bebyggelse utöver sådan som redan films uppstår så att områden blir eller förblir tillgängliga. Detta motiv måste ktlllila motiveras och omvänt är det inte meningsfullt med strandskyddsbestänunelser på mindre privata tomter, där tomtmarken är enskild trädgård. Hittillsvarande utvidgat strandskydd. Några reflexioner kan göras över det utvidgade strandskydd som funnits hittills och som i princip bestämdes av länsstyrelsen år Det omfattar i huvudsak ett O1måde runt kusten med gränsen dragen 300 meter Ji'ån kustlinjen inåt land och avbrutet av var de samhällen som fanns när det definierade tog slut. Det fillils flera problem med detta: 300 metersgränsen är helt teoretisk och sanullanfaller inte med naturliga och meningsfulla gränser i landskapet. Gränsen omfattar ibland helt ointressant mark, oftast åkrar, samtidigt som den ibland inte när tillräckligt långt inåt land för att omfatta mark av intresse. Gränsen ilmefattar på flera ställen befintliga bebyggda fastigheter med etablerade privata tomter. De kan aldrig bli allmänrättsligt tillgängliga och det går inte att styra vad trädgårdar innehåller. Närmast befintliga samhällen innebär gränsen ett hinder för att dessa ska kulma växa vidare längs kusten, som inte alltid kan motiveras av natur- eller rekreationsvärden. Den reviderade bedölllningen Vår reviderade bedömning har i stort sett ansett det motiverat att behålla ett utvidgat strandskydd längs Bjärehalvön av främst natur- och rekreationsskäl. På ett par ställen har vi också ansett att motivet att hindra att det uppstår ny bebyggelse väger tungt och motiverar att det utvidgacle strandskyddet trots att inte natur- och rekreationsmotiven egentligen inte films \e:\tjasleskrivelse, delrapport strandlkydd.i!ocx\m Postadress Båstad Gatuadress Fridhc111svägen 3 Telefon vx Telefax /21 E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

9 3 (5) Vi har ändrat gränser för det utvidgade strandskyddet nästan överallt genom att anpassa gränser till något identifierbart; en gärdsgård, gräns mellan åker och orörd natur, en väg etc. Det har inneburit att vi flyttat den gällande gränsen både så att den nu omfattar mindre område än tidigare och så att den nu omfattar mer än tidigare. Vi har försökt hitta en princip i hur strandskyddet omfattar redan bebyggda fastigheter. I princip omfattas inte mindre bebyggda fastigheter där ett hus omges av tydlig egen tomtmark och där fastigheterna eller den husnära tomten som kan avgränsas är så små att det inte kan uppstå nya fastigheter av vårt förslag till strandskydd. Några undantag från detta gäller där en rad eller grupp fastigheter i sin och tomtmarkens utformning fortfarande närmast är en del av det omgivande landskapet och där vi bedömt det viktigt dels att nuvarande förhållanden bevaras och dels att strandskyddsbestämmelser knappast medför någon olägenhet för fastigheterna. Enstaka hus på större fastigheter som ligger i det område som av natur- och rekreationsskäl bedömts omfattas av det utvidgade strandskyddet omfattas i princip av det föreslagna strandskyddet av skälet att det ska utgöra ett hinder för avstyckningar och nybyggnad. En viktig referens i bedömningen av det utvidgade strandskyddet har varit Naturreservatet, som ju har sanlilla motiv att skydda (kustnära)natur som strandskyddet har. Till skillnad från det tidigare gällande utvidgade strandskyddet är reservatets gränser definierade genom studier på platsen och är oftast naturliga logiska gränser. Naturreservatet längs den södra kusten (fram till Torekov) är helt nydefinierat av länsstyrelsen och i samarbete med konllllunen. Anpassningen av utvidgat strandskydd till naturreservatet ilulebär oftast att strandskyddsområdet minskatjämfölt med tidigare men på några platser har vi fululit att strandskyddet bör vara mer omfattande (t.ex. vid Torekovs golfbana, där strandskyddet över golfbanan motiveras av populationen stor vattensalamader som samexisterar med golfen. Golflandskapet med vattensamlingar bör ha skydd mot alll13n exploatering) Redovisning. Förslaget till utvidgat strandskydd redovisas på 19 stycken kartbilder som täcker kusten i ett motsols varv med böljan i Båstad och västerut och slut i Stora Hult. Skrivna motiveringar kommer i slutredovisningen att knytas till respektive kartbild och finns mi till stor del som protokollsanteckningar till respektive platsbesök där strandskyddet studerats (totalt fem platsbesök). Den slutgiltiga förslaget, skall presenteras digital f01'1n till Länsstyrelsen. Se bifogade exempel på kartbilder och anteckningar från platsbesök \e:\lj ~lltskd\'el se, delrapport SlroUldlkydd,docx\m llostndrcss llåstad Gnlundrcss Fridhems\'ägen 3 Telefon vx Telefax /21 E,pOSI HClllsida ww,,".bnslad.sc Postgiro Il Il 11-1 OrgunisalioIlslltUll mej"

10 Statistikrapporter Utbetalningar försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd Båstads kommun, lof l0;I):n ltij:i}:u flj:o:ii 41:Q:l) :.il:6;ii 10:0:0-8-

11 Beviljat belopp gällande försörjningsstöd/ekonomisl<t bistånd per beslut och beslutsmånad, tabell 119 Januari - April 2012 BesflIt Summa Ek Bistånd 4 kap l Bifall Ek bistånd 4 kap l, 9 kap 2 forskat! på formån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot återkrav enl9 kap 1340J lo O ,2 Ek bistånd 4 kap 2 bifall O Ek fly Bistånd 4 kap l Bifall O 2017 O Summa Bevi'j61 belopppef besu: Oehbe.sUsm5Md. Tebe1119 D ',", 0, , ,00.. 3OOlXXl.OO 4(OXX),OO 5OOXKl,OO &vi)btbelopp 6OCOOO,oo , ,00-9-

12 Antal hushåll per beslut och beslutsmånad, Tabell 129 J anuarl'a - IPrl'12012 Bes/ut Summa EK omprövning enl domstolsbeslut. Tidigare l O I O 2 avslagsbeslut kvarstår Ek Avsluta återkravsinsats O O l O 1 Ek att ej inleda utredning l O O O 1 Ek Beslut inleda utredning krav l O O O 1 Ek Beslut inleda uh'edoing överklagande 2 O I O 3 Ek Bistånd 4 kap I avslag Ek Bistånd 4 kap l Bifall Ek beslut avsluta filrsöriniogsiusats O l O 2 3 Ek beslut omprövas ej enl 27 FörvL o över! t LR l O O O 1 Ek beslut omprövas enl 27 FörvL O O l O 1 Ek bistånd 4 kap l, 9 kap 2 förskott på filrmån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot återkrav enl9 kap 1,2 3 3 l O 7 Ek bistånd 4 kap 2 avslag O O O 2 2 Ek bistånd 4 kap 2 bifall O 3 2 l 6 Ek bistånd beslut inleda utreduing Ek fly Bistånd 4 kap l avslag O O O l l Ek fly Bistånd 4 kall I Bifall O l O 2 3 Ek fly bistånd beslut inleda utredning O l O O l Ek fly inleda försörjningsinsats O l O O 1 Ek Inleda försöriningsinsats Ek Återkrav enligt 9 kap 2 insats inleds l O O O 1 Ek Återtagen ansökan l O O O l Summa J26 J47 J Januari - April 2011 Bes/ut Summa EK omprövning enl domstolsbeslut. Tidigare avslagsbeslut l O O l 2 kvarstår Ek att ej inleda utredning O O O O O Ek Beslut inleda utredning krav O O l O I Ek Beslut inleda utredning överklagande l 7 Ek Bistånd 4 kap I avslag Ek Bistånd 4 kap I Bifall Ek beslut avsluta filrsöriningsinsats I I I Ek beslut omprövas ej enl 27 FörvL o överl t LR O O l O I Ek beslut omprövas enl 27 FörvL o överl t LR O O J O l Ek bistånd 4 kap I, 9 kap 2 förskott på fönnån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot återkrav enl9 kap J, 2 O O O O O Ek bistånd 4 kap 2 bifall O O l O I Ek bistånd beslut inleda utrednulg Ek flv 4 kap I & 9 kall 2 förskott på filrnlåu O I Ek fly bistånd beslut inleda utredning O O I 2 3 Ek fly inleda filrsöriuulgsinsats O 2 I I 4 Ek Inleda försöriningsinsats Ek Återkrav enligt 9 kall 2 insats inleds O O O O O Ek Återtagen ansökan I 2 I I 5 SUlllma Antalet hushåll har ökat med 67 st jämfört med sanuna period 2011, därav 72 st fler bifallsbeslllt. -10-

13 Beviljat belopp efter orsak och Beslutsmånad redovisad i procent %. Samtliga orsaksgrupper, tabell 161 Januan - A Ipn' Akutffillfallij?,t behov, utan försöljninj?,shinder O O I O Arbetar deltid, ofrivillij?,t - Otillräcklij?, inkomst 2 l l 3 Arbetar deltid, ofi"ivilligt- Väntar pil inkomst O l 1 4 Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst O O O I Arbetar heltid - Väntar pil inkomst O 4 2 I Arbetshinder socirtla sldil Arbetslös - In.en ersiittnin Arbetslös - Otilb'äeklig ersättning 14 lo Arbetslös - Väntar pil ersättninj?, Begravninj?,skostnad O 3 O 5 Föräldraledig - Väntar pil foräldrapeluling O O 2 3 GYDlnasicsl11derande O O 3 2 I avvaktan pil annat forsörininj?,sstödsystem O II 3 2 Pension O O O I Saknar barnomsorj?, O O l O SFI, Sprilkhinder Siukskrivenm läkarintvg-otillräcklig siukpeluling O I 1 1 Sjnkskrivenmed läkarintyj?,-ingen sjukpenning Siukskriven med läkarintyg-väntar pil sjnkpenninj?, 1 1 l 1 Siukskriven utan rätt till ersättnin. O 4 O O Sjuk- el aktivitetsersättninj?,-otillräcklij?, ersättn 1 2 l 2 Sjuk- el aktivitetsersättninj?,-väntar pil ersättninj?, O O 3 O TilWiIli.t försörinin.shinder 5 3 l 1 Vistelsebej?,repp O O O O Övrigt 8 O O O Summa Januari -Februari Alnltffillfalligt behov, utan försörjningshinder O Arbetar deltid, ofrivilligt- Otillräcklij?, inkomst I Arbetar deltid, ofrivilligt - Väntar nil inkomst O O O O A,rbetar heltid - Otillräcklij?, inkomst O Arbetar heltid - Väntar pil inkomst O l O O Arbelshinder soeinia sl<iil Arbetslös - Inj?,en ersättning Arbetslös - Otilb'äcklig ersättninj?, lo II Arbetslös - Väntar pil ersättnin Arbetslös-Flyktinj?, alt, anhörig i introdnktion O 2 O O Behovet bedöms vara tillj?,odosett O O O O Bidrar inte till sin forsörining O O O O Ej ak'1iv( arbetssökande O O O O Föräldraledig - Otillräcklij?, föräldrapelulinj?, O 1 O O Föräldraledij?, - Väntar pil föräldrapelululj?, O O O O Ingår ei i skälig levandsnivå O O O O Ingår i nonn O O,O O SFI, Sprilkhinder I Sinkskrivenmläkarintyg-otillräcklig siukpenning O O O O Siukskrivenmed läkarintyg-ingen siuknennin Sjukskriven med läkarintyg-väntar pil sjukpenninj?, I O O O Siuk- el aktivitetsersättning-otillräcklig ersättn O O O 1 Sjuk- el aktivitetsersättning-väntar pil ersättning O O O O TilWilligt försörjnulj?,shinder 1 I O O Utrednulgen kan ei flirdigställas O O O O Atertagnulg av ansökan O O O O Övrij?,t Summa

14 Beviljat försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd kronor efter biståndsorsak, tabell 160 Januari - April 2012 Bes/utorsaker Summa Arbetshinder sociala skäl Arbetslös -Inflen ersättninfl Arbetslös - OtillräckliQ ersättninq Arbetslös - Väntar på ersättninq SFI, Språkhinder Sjukskriven m läkarinty9-otillräcklig siukpenning O Sjukskriven med läkarintyg-ingen sjukpenninq Sjukskriven med läkarintyg-väntar på sjukpenninn Siukskriven utan rätt till ersättnina O O O Sjuk- el aklivitetsersättning-otillräcklig ersättninq Sjuk- el aktivitetsersätlning-väntar på ersättninq O O O Summa Januari - April 2011 Bes/utsorsa/rer Summa Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös - In<len ersättning Arbetslös - Otillräcklig ersättning Arbetslös - Väntar på ersättning SFI. Språkhinder Sjukskriven m läkarintva-otillräcklia siukpenning O O O O O Siukskriven med läkarintyg-ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg-väntar på sjukpenning 5116 O O O 5116 Sjuk- el aktivitetsersätlnjna-otillräcklia ersättn Siuk- el aktivitetsersättning-väntar på ersättning O O O Summa

15 Januari - April a~be:oppefttfOl'sakc.<:h~U~. Tebel 160 ~IUa.~!fp3:: A1~h~, Arbeh~, llocial5 skäj,sj:l(slcrlvto, SA, spr!~r 0;0'20' ,00...po 100lXXJ,OO 15(XXX),OO SuTJM~~ 2OOOOOpo ,00 3OOOOOpo Tabellerna visar att en betydande ökning, mellan 2011 och 2012 års första kvartal, frlimst handlar Olll en ölmd arbetslöshet, Man kan dessutom se en ordentlig ölaung avseende sjuks1a'ivna med läkarintyg som väntar på sjukpenning, Här visar statistiken tydligt på hur socialtjänsten som samhällets sista skyddsnät måste kompensera då andra soeialförsä1a'ingssystem inte umgerar tillfredsställande, Emellertid är detta i stor utsträclaling en post som beslutas enl. 4 kap 1, 9 kap 2 förskott på förmån, vilket på sikt resulterar i återbetalning till konullilllen från försä1a'ingskassa, Under 2011 faju1s ingen orsak i systemet som definierades "Sjuks1a'iven utan rätt till ersättlung", delula tillkom först Att siffrorna visar på en minslaling avseende arbetshinder av sociala skäl bör tolkas som en positiv effekt av de interna samverkansprojekt som filu1s i konu1illllen och som riktar sig just till den målgruppen. Exempel på satsningar 1a'ing delula målgrupp är framförallt projekt Utväxling som i11l'iktar sig mot grupper som av sociala skäl stått utanfor arbetsmarlaraden och uppburit socialbidrag under en längre tid, Även arbetet som finns inom rof som exempelvis "Arcus -livsträning för unga vuxna" ilu1ebär ett fokus på unga som av sociala skäl står långt ifrån arbetsmarlaladen och med vilka man bl a arbetar för att de skall bli självständiga och självforsöljande. -13-

16 Antal hushåll per orsak och ålder Arbetslös, Arbetshinder, sociala skäl, Sjukskriven, SFI, språkhinder, tabell 153 Januari - April 2012 Orsak Summa Arbetshinder, sociala skäl O l 8 l 22 Arbetslös - Ingen ersättning O O 46 Arbetslös - Otillräcklig ersättning O O 30 Arbetslös - Väntar pä ersättning O O 16 SFI, Spräkhinder O O O l 12 Sjukskriven m läkarintyg-otilh-äcklig O O O O J 3 O 4 sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg-ingen O O 10 sjukpenning Sjukskrivenllled läkarintyg-väntar O 2 O O O O 3 pä sjukpenning Sjukskriven utau rätt till ersättning O O O 2 O O 3 Sjuk- el aktivitetsersätlning- O O 4 8 otilh-äcklig ersättn Sjuk- el aktivitetsersättning-väntar O O O 2 O O 3 pä ersättning Summa O kiel tum&1 w Ofsucdl l'di!t. TebtJ1SJ cumwp3:: A1beh~" A1bcl$hhdet ~.Ul,Sj.j.s\liven.!n,*p"!llindel [] [] D 4S.54 Dss.u 065. o 10 " " " Siffrorna visar att människor mellan 20 och 34 år utgör ca 50 % av Båstads Kommuns fårsöljningsstödstagare. 33 % i delula åldersgrupp är arbetslösa. -14-

17 Antal personer i hushåll som erhållit försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd efter ålder och månad tabell 113 Januari - A ril 2012 Bes/lit 0-] Summa Ek Bistånd 4 kap 1 Bifall O l Ek bistånd 4 kap l, 9 kap 2 O forskat! på f6rmån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot O återkraveni 9 kap 1,2 Ek bistånd 4 kap 2 bifall O O Ek fly Bistånd 4 kap l Bifall O O O Smuma O Januari - April 2012 aevqet bejoppperbe-suochl1der.lebei113 Ek bh1w bilet Do,'' , , , ,00 86vi'pt belopp , o, ,00-15-

18 Antal hushåll per orsak och kön Orsaksgrupper: Arbetslös, Arbetshinder, sociala skäl, Sjuksl<riven, SFI, språkhinder, tabell 157 Januari - April 2012 OrslIk Arbetshinder, sociala skäl Arbetslös - Ingen ersättning Arbetslös - Otillräcklig ersättning Arbetslös - Väntar på ersäthling SFI, Språkhinder Sjukskriven m läkarintyg-otillräcklig sjukpelilling Sjukskriven llled läkarintyg-ingen sjukpelilllug Sjukskriven med läkarintyg-väntar på sjukpclllling Sjukskriven utan rätt till ersätlning Sjuk- el akiivitetsersättning-otilh-äcklig ersättn Sjuk- el aktivitetsersättning-väntar på ersättning Summa l(vijlil(l O 2 l 58 Mall Summa Antal hushål pef «sa:': och~!ln. Tabel157 OfSaJ<.gtp3: Arbetslös, Arbelsh"nder, soda'.l s~.äl, S,'ukslo1iven, SA, språmnder ~~~ fj Kvnna ~ "O.""" o, Surrrm wshofsak Q Könsfördelningen är j ämförbart med 20 Il, ungefar likvärdig var andelen män 63 % och kvinnor 37 % jämfålt med 2011 där andelen män var 62 % och kvinnorna 38 %. 59 % av männen uppger att arbetslös - utan ersättning som grund får sin ansökan medan endast 41 % av kvinnorna uppger samma anledning. I gruppen SFI/språkhindel' utgörs könsfördelningen med 58 % män och 42 % kvi1ll1or. -16-

19 Bistånd fördelat efter familjetyper; utbetalt belopp; andel i procent, tabell 133 Januari - April 2012 Familjetyp Utbetalt belopp Andel % Ensam kvinna med bam ,7 % Ensam kvinna utan bam ,9% Ensam man med bam )7% Ensam man utan barn ,0% Gift/sambo med bam )5% Gift/sambo utan bam ,2 % Summa %,...".,...,..~.,-.._ D ArJolbesU Aritlltmh01 o 1COOOO c00 SOOOXI &00000 ooסס soo:m 10000lX1 Arlel~U Dellla tabell visar att det under första kvartalet 2012 företrädesvis är ensanlilla män och kvilllor utan barn som uppbär försöljningsstöd/ekonomiskt bistånd för sin dagliga försöljning. Sammanfattningsvis och grovt generaliserat kan man utifrån den presenterade statistiken konstatera att den vanligast förekomljlande försöljningsstödstagaren i Båstads komljlun är en ensamstående arbetslös man mellan år. -17-

20 Summering beslut försörjningsstödlekonomiskt bistånd under registerperioden Ek bistånd bifallsbeslut tabell 141 Januari - April 2012 Kommuninvånare Antal försörjningsslödsbeslut Antal hushåll, genomsnitt Beviljat belopp Auta1 vuxna i hushålien Autal barn i hushålien Antal personer (bam+vuxna) Snitt antal personer per hushåll Beviljat bistånd per kommun invånare Snitt beviljat per hushåll och månad ,7 188, Summa ,7 188, Aterbetalt (återkrav, förskott på förmån) belopp försörjningsstöd för perioden Datum Aterbetalt belopp kr kr kr kr kr kr kr Summa kr I Utbetalt belopp försörjningsstöd för perioden Period Ekonomiskt bistånd Totalt Bankgiro via Piusgiro , ,40 Bankkonto via plusgiro , ,50 Plusgiro 53012, ,00 Plusairoutbetalningskort 4876, ,50 SUS - Kontoinsättning Obs, testfil 1,00 Obs, testfil 1,00 Total , ,40-18-

21 rru BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr, KS 23/ eslutslogg kommunstyrelsen 2012 Ärendebesl<l'ivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg, Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning, Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1, Beslutslogg daterad godkänns, Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande

22 WJ ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret eslutslogg kommunstyrelsen 2012 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 105, KS au /10 Kommunledningskontoret får i uppdrag att KLK Ekonomiutskottet juli Sept 2012 Markförsäljningspolicy ta fram ett förslag till markförsäljningspo- Iicv. 151, KS /10 KLK får i uppdrag att upprätta förslag till KLK ED Kommunledningskontoret Beroende av Rapportering från hel- och avtal/överenskommelse med Båstad Tu- får avvakta vidare handläggning av detta ären- utvärderingdelägda bolag samt från ek- rism kring vad Båstad Turism förväntas de tills utvärderingsarbetet avseende BNAB en av BNAB nomiska föreningar mfl. leverera för den serviceavgift kommunen och BNABs gränssnitt gentemot Båstad Turism betalar. kommit längre. Återkoppling i frågan är gjord till ekonomiutskottet , KS /09 Ärendet återremitteras till arbetsutskottet KLK Vilande ärende i avvaktan på planens avgöran- Motion - byggnation på Troll- de. bäcken 242, KS /10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten SB/KLK Detaljplaneläggning pågår. Förhandlingar med Tidigast Nytt tennismuseum i Båstad - och marken mellan denna och Turistbyrån Båstad Turist och Båstad Tennis och Hotell AB februari kommunens insats får/skall genomföras. om arrendeavtal pågår samtidigt , VON /09 Verksamheten på ÅsIidens gruppbostad ska VO Beslutet verkställs efter ombyggnationen av Tidigast Konkurrensutsättning av konkurrensutsättas, med beräknad drifts- Skogsliden eftersom Äsliden behövs under hösten 2014 grupp-/vårdboende inom start ombyggnaden. Båstads kommuns äldreomsorg. I N ol *1 - Förvaltningens status på ärendet 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt

23 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivningav uppdraget Ansvarig Status Färdigdatum 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt VO "Ledningssystem för systematisktkva Ledningssystemet för kvali- system integrera ledningssystem i verksamheten litetsarbete" som baseras på Socialsty- 01 tet och patientsäkerheti häl- och påbörja arbetet enligt ledningssystem inom relsens författning (2011:9) med so- och sjnkvård hela vård och omsorg samt upprätta en kvalitet- samma namn kommer att vara klart såterrapporteringsplan för ärendet. som dokument 31 mars. Då kommer arbetet att påbörjas att implementera det nya ledningssystemet i verksamheten. Detta arbete beräknas vi ska vara klart 1 oktober , KF /11 Nyckeltal för enenergiförbrukningskaredovisas TS/KLK Förstaredovisningen skaske kvartal Juni 2012 Budget 2012 och plan kvartalsvis 1/ , KS /10 1. Kommunekologen tillsammans med enheten TS Arbetet med det utökade strandskyd- Prel. hös- Avgränsning av utökat för samhällsbyggnad får i uppdrag att starta det är påbörjat. ten 2012 strandskyddsområde arbetet med en avgränsning av det utökade strandskyddsområdet. 2. Frågan om huruvuvida det behövs särskilda resurser for att slutföra arbetet väcks igen i början av 2012, inkluderande datum för arbetets färdigställande. Avrapport till kommunfullmäktige när arbetet kommit lite längre. 3. Avstämning under arbetet ska ske i kommunfullmäktige. 298, KS Statistik över flyttkedjor vid inflytt i Båstadhems KLK Delrapport på KS eu Vers- KS eujuli Knformationspunkter eko- lägenheteri Båstad. kamhetsutvecklarensarbete fortsätter 2012 nomiutskottet fördiupa sig i frågan under våren. 28, KS /12 Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK- TS För handläggning på Teknik och Servi- Senast dec OVK-besiktningar och venti- protokoll senast De som servar ventila- ce 2014 lationsanläggningar tionsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärda omgående. 51, KS /12 Förvaltningen får i uppdrag atttafram en hand- KLK För handläggning på kommunled- KS juni Kundtjänst i Båstads kom- lingplan i avvaktan på kundtjänsten. ningskontoret. Bordlagt på KS mun I 55, KS /09 KLK får i uppdrag att utreda möjligheter och kon- KLK För handläggning på kommunled- Senast dec ~ Konkurrensutsättning Ma- sekvenser av att konkurrensutsätta hela anlägg- ningskontoret Ilenbadet ningen 2013

24 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) /12 Förslag till renhållningsordning och avfallsplan TS Handläggs på teknik och service De!mål Renhållningsordning och presenteras för utskottet eller KS före utställ- utskott avfallsplan ningen i september eller KS före sept KS /12 Teknik och service får i uppdrag att arbeta fram TS Handläggs på teknik och service oktober Riktlinjer för bryggor riktlinjer för bryggor i Båstads kommuns kust band. Riktlinjerna ska vara klara att beslutas av KS oktober KS /12 P. 2 i beslutet: Skolchefen får i uppdrag att ta fram BS Handläggs på barn och skola Hösten Revisionsrapport avs. kränk- förslag till rutiner som säkerställer kommunsty ningar och diskriminering i relsens styrning och uppföljning. Igrundskolan 135, KS /12 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en hand- KLK Handläggs av kommunchefen oktober Handlingsplan för konkur- Iingsplan för konkurrensutsättning i enlighet med 2012 rensutsättning intentionerna i internbudgeten. Handlingsplanen ska vara klar for antagande av KS i oktober I N N I

25 rrj BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 22/ Beslutslogg kommunfullmäktige 2012 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin föl' uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, hal' bordlagts eller återremitterats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisningen daterad överlämnas till kommunfullmäktige. listerandes si2naturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbeslyrkande,,~

26 ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunfullmäktige (4) W~\9~Glt< :furut~ Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 65, KF /09 Översyn och revidering av "riktlinjer för till- KS Ärendet är beroende av den översyn av hamnom- Evenemangsområde, yttre stånd och markupplåtelse för evenemangsytor rådet som pågår på samhällsbyggnadsförvaltingen. och inre i Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsområdet utarrenderas till annan organisation. 132, KF /08 Motionen bifalles, vindkraftpolicyn ska omar- KS En uppdragsbeskrivning till beredningen för till- Maj Motion - omarbetning av betas växt och samhällsbyggnad är på väg för beslut 2013 vindkraftpolievn 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i pro- KS Teknik och service har konstaterat att placeringen Tidigast Motion - uppställningsplats jekteringsfasen undersöka möjligheterna att vid cirkulationsplatsen inte är möjlig pga. plan för lastbilar anlägga en uppställningsplats för lastbilar i läggning verksamhetsområde och vattenskydd. anslutning till planerad cirkulationsplats i Östra Kamp alt. på Gräsrydsområdet Teknik och service kommer att utreda möjligheten tilllastbilsparkering öster om motorvägen vid planerat verksamhetsområde Gräsryd. Denna plan är överklagad och ligger hos regeringsrätten. 128, KF / Utvärdering av de fasta beredningar ska göras KF Till KF för beslut juni Ev. uppdrag till en Utvärdering av den nya politis- 09 efter två år. beredning ka organisationen >;< 1 - Förvaltningens status på ärendet I N ~ * 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt I \t;\namndS:lrlm\kf\beslUlSlogl)\2012\bcsll1tslogs kf doo;flbk

27 2 (4) Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 101, KF /11 En utvärdering av diskussionsunderlag 1 ska KF Kanslichefen föreslår att utvärderingen sker i sam- Hantering av motioner och göras inom ett år från beslutsdatumet band med utvärderingen av den politiska organisa- I politiska initiativ tionen. 151, KF /11 Motionen återremitteras KS Under utredning på verksamhetsområde sam- KF juni Inrättande av stationära sop- hällsbyggnad tillsammans med VA-chef Tommy 2012 su2"svstem Ström. 152, KF /11 Motion återremitteras tillkommunstyrelsen för KS Underutredning. Motion ang. betalning av vidare utredning om avbetalningsplanerna inför kommunala av2ifter verksamhetsåret , KF /11 Motionen återremitteras och ärendet aktualise- KS Pågående arbete på kommunkansliet Fullmäktige- KFjuni Motion - elektroniskläsplat- ras på nytt när tekniken finns på plats. presidiet utvärderar ta till fulläktil1;es ledamöter 92 - KF /10 Översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske KS juni Ombudgetering av invester- efter kvartalsrapport 1/ inlzsmedel från 2011 till 2012 I N CJ'1 I \f97\bk

28 3 (4) el"";" I~ilji"il hs"' ~ Beslutsinstans, Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatumoch datum (*2) 36, KF /11 TiIlväxt- och samhällsbyggnadsberedningen får i BTS Programmetskickad på remiss. På väg till Juni 2012 Lokalt miljöpro- uppdrag att ta fram ettförslag till lokalt milj ö- fullmäktige for antagande. gram - Upp drag till program för Båstads kommun i enlighet med tillväxt-och sam- bilagda direktiv. Programmet ska färdigställas hällsbyggnadsbe- senast 29 februari redningen 37, KF Beredningen för välfärd och kultur får i uppdrag BVI< Tilläggsanslag beviljat av fullmäktige Senast KF Vård- och om- att återuppta och slutföra arbetet med kommu Arbetet pågår i beredningen till- dec 2012 sorgsplan - Upp- nens vård- och omsorgsplan för att med den som sammans med konsult. Beredningen planedrag till beredning- grund ta fram forslag till äldreomsorgsstruktur rar för ett antagande av programmet av en för välfärd och för Båstads kommun, i enlighet med bilagda di- fullmäktige i december kultur rektiv. Programmet ska färdigställas senast den 31 oktober Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta och presentera en projektplan för fullmäktige med milstolpar för fortlö- Dande återraddorterinll' 105, KF /09 Motionen överlämnas till beredningen för tillväxt BTS Hos beredningen för tillväxt och samhälls- Juni 2012 Motion- och samhällsbyggnad för beaktande i samband byggnad för åtgärd. miijörevision/ med framtagande av kommunens miljöprogram. Införandet av miljörevisionjbokslut beakbokslut Så snart ett miljöprogram finns ska miljöbokslut tas i samband med miljöstrategens arbete. udprättas. 128, KF /11 Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad ges BTS Beredningarna är indelade i smågrupper Senast Uppdragshandling i uppdrag att upprätta ett bostadsförsörjnings- som arbetar med uppdraget. Statistiskt dec 2012 för bostadsför- program for kommunen utifrån anvisning i kf- underlag färdig vintern Ansvarig sörjningsprogram protokollet. Uppdraget ska färdigställas och tjänsteman arbetar med uppdraget tillöversändas till KF för beslut senast den 31 de- sammans med gruppen. cember2012 I N ro I \ft;l7\bk

29 Beslutsinstans, Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum och datum (*2) 179, KF /11 Beredningen för välfärd och kultur får i uppdrag BVK Avsnitt om äldreombud finns omnämnt i Senast KF de c Motion - ÄIdreom- att beakta och yttra sig över motionen vid utarbe- den kommande planen, äldreombudj 2012 budsmantill tandet av vård- och omsorgsplanen. äldrelots finns inom V&O sedan en Båstad tid tillbaka 180, KF /11 Motionen överlämnas till beredningen för tilväxt BTS Motionen har beaktats och yttrande ska Motion - Införande och samhällsbyggnad för beaktande och yttrande lämnas till KF av GMO-fria zoner vid framtagandet av lokalt miljöprogram för Båstads kommun 181, KF /11 Beredningen för välfärd och kultur ges i uppdrag BVK och BTS Beredningarna är indelade i smågrupper Senast KF Policy för kommu- att i samverkan med beredningen för tillväxt och som arbetar med uppdraget. Ansvariga dec 2012 nens folkbälso-, samhällsbyggnad, upprätta en policy för kommu- tjänstemän på samhällsskydd är säkerhets- och nens folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete utsedda. trygghetsarbete utifrån anvisningar i bilagd uppdragshandling. 2. Uppdraget ska färdigställas och översändas för beslut senast december , KF /12 Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i BTS Lämnat till beredningen Aug 2014 Aktualisering av översiktsplanen uppdrag att göra en genomgång av nuvarande översiktsplan med avsikt att KF ska kunna besluta om en aktualisering av översiktsplanen senast aug (4) I Ṉ.I I \f97Ibk

30 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 KSeu 71 dnr. KS Budgetuppföljning Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Förslag till beslut Verksamhetsområdena ska tre gånger per år upprätta budgetuppföljning med prognos om resultat vid årsskiftet. Denna uppföljning utgår från förhållandena den 31 mars och prognostiserar ett underskott med 3,1 mkr jämfört med budget. Prognos inklusive tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Lars Nilsson. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: i. Prognos för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning Ajournering Yrkanden Sammauträdet ajourneras i fem minuter. Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till liggande förslag med följande två tillägg: 1. En del av underskottetberorpå fler elever/dyrare utbildning samt att försörjningsstödet ökat, poster som hanteras i den volymutjämnande bufferten och till viss del inför nästa år hanteras i budgetramen. l övrigt utgår en allmän vädjan till förvaltning och politik att iaktta en allmän sparsamhet för att så långt som möjligt eliminera underskottet i verksamheterna, 2. Investeringsbudgeten: Samtliga verksamhetsområden får i uppdrag att till nästa ekonomiutskott inkomma med en lista på de investeringar man inte bedömer kunna verkställa under 2012, i enlighet med KF-beslut att översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapport 1/2012. Ann-Margret Kjellberg (S) med bifall från Bo Wendt (BP): 1. Avslag på punkt ett att prognosen ska godkännas. Trots tidigare beslut och påpekanden saknas redovisning av energiförbrukningen i kommunens fastigheter, åtgärder för att komma tillrätta med ev. underskott och ej uppf'yllda mål, jämförelsetal till nyckeltalen, måluppf'yllelse i siffror, förklaring till avvikelser i servicedeklarationer, 2. En redogörelse för hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kostpriset 2012 ska delges Kommunstyrelsen, 3.lnvesteringsbudgeten minskas till den nivå som beslutades i KF i november 2011, 4. Konsultmedverkan ska finansieras inom befintlig ram, 5. En översyn görs av arvoden till Kommunstyrelsen och utskotten, 6. Förslag på åtgärder för att undvika underskott i verksamheterna till Kommunstyrelsen. Dessutom yrkar Bo Wendt (BP) att överföringsledningen för VA till Kattvik ska strykas i investeringsbudgeten med 10 milj kr. Propositioner Efter ställd proposition på punkt 1 i det liggande förslaget motann-margret Kjellbergs m fl yrkande om avslag finner ordföranden att Ekonomiutskottet bifallit det liggande förslaget. Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd Kr Utdragsbestyrkande M all -<::1

31 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad forts. på nästa sida. Ekonomiutskottet KSeu 71 Forts. Budgetuppföljning KS eu forts. Propositioner Därefter ställs proposition på punkt 2 i det liggande förslaget varvid ordföranden finner att detsamma bifallits. Även punkt 2 i Ann-Margret Kjellbergs tilläggsyrkande bifalls. Därefter ställs proposition på Ann-Margret Kjellbergs tilläggsyrkande, punkterna 3-6, mot Chadotta Bjärholms två tilläggsyrkanden, varvid ordföranden finner attekonomiutskottetbifallitcharlotta Bjärholms yrkanden. Därefter ställs proposition på Bo Wendts yrkande varvid ordföranden finner att detsamma avslagits. Förslag till beslut Reservation Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Prognos för Båstads kommun godkänns. 2. En redogörelse för hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kostpriset 2012 ska delges Kommunstyrelsen. 3. En del av underskottet beror på fler elever/dyrare utbildning samt att försörjningsstödet ökat, poster som hanteras i den volymutjämnande bufferten och till viss del inför nästa år hanteras i budgetramen. I övrigt utgår en allmän vädjan till förvaltning och politik att iaktta en allmän sparsamhet för att så långt som möjligt eliminera underskottet i verksamheterna. 4. Samtliga verksamhetsområden får i uppdrag att till nästa ekonomiutskott inkomma med en lista på de investeringar man inte bedömer kunna verkställa under 2012, i enlighet med KF-beslut att översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapport 1/ Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP). 11 v.. ~ 51!.kJ~Q0-~ I\.'v\~ (>.{\ \<Of\I\;vM ( abl- s\l Cik<Sc'v uj -r.t-\-of ",el a.s.. Justerandes silmaturer Utskott/presidium KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande ffa'12k. <: ::J

32 g BAsTADS... KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 KS eu 72 dnr. Budget 2013 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget 2013 och plan Anette Åkesson (M) presenteraralliansens budgetförslag, sevidare bilaga 1. Notering Förslag till beslut Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP) deltar ej under beslutspunkterna 1-2 samt 4-7. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till kommunens vision, övergripande mål, övergripandeinriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden, verksamhetsbeskrivning, resultatrnål och nyckeltal godkänns. 3. Utdebitering av kommunalskatt 2013, 20,23 kr/skattekrona. 4. Fördelning av ekonomiska ramar: - Kommunfullmäktige erhåller tkr - jävsnämnden erhåller 50 tkr - Valnämnden erhåller 100 tkr - Överförmyndaren erhåller 639 tkr - Kommunrevisionen erhåller 775 tkr - Kommunstyrelsen erhåller tkr - Skolpeng, barnomsorg/grundskola erhåller tkr - Skolpeng, gymnasium erhåller tkr För löneökningar 2013 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2013 års löneökningar. På centraltkonto finns tkravsatt som reserv för demografiska effekter, medel för resursfördelning (skolpeng) samt skolmiljö/specialskola. Resultatet för 2013 budgeteras till tkr. Resultaten för 2014 och 2015 uppgår till tkr respektive tkr. 5. Investeringsramarna inkl vatten och avlopp och exploateringar uppgår till tkr för 2013 och tkr respektive tkrför 2014 och Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 6. Kommunstyrelsen har rättatt nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2013 med totalt tkr. 7. Kommunstyrelsen har rättatt under 2013 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Justerandes sil:maturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande /1710 at -;:ju-

33 BAsTADS, KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 KSeu 72 ( KS eu Förslag till besiut forts. Forts. Budget 2013 och plan Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 9. Kommunens checkkredit utökas från 20 mkr till 30 mkr. 10. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tki~ står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. Justerandes sil:maturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkancle /111 al -j 1-

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Tid Plats Onsdagen den 9 oktober 2013 Kl. 10.30 OBS! TIDEN (studiebesök i verksamheterna 08.30-10.00) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Glömt inte att det är studiebesök på morgonen kl. 08.30. Se separat utskick i e-posten. Datum Onsdagen den 13 februari 2013 Tid OBS: Mötet börjar kl. 13.00

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den27mars 2013 kl19.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen. Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 14 september 2011 08.30 (observera tiden) Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Fl'ån Hand- Beslutsutskott

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

ELSE. Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011

ELSE. Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdag 14 december 2011 o BASTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. u 11I11I ELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2011-11-16 1 (24) Tid och plats: Beslutande: Onsdag 16 november 2011 kl 19-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott -- -- -- 3. Datum: Onsdag 25 februari 2015.

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott -- -- -- 3. Datum: Onsdag 25 februari 2015. BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 25 februari 2015 Tid: Plats: 09:00 - Sammanträde Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna)

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna) rj1j BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (3) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet (samt underrrättelse till ersättarna) Utökat ekonomi utskott, budget ärende 4-16 Datum: Onsdagen den 31

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26. Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson, tf. bitr. kommunchef lnj BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-26 Blad l (27) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl l9.00-22.30. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med

Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 162 Blad Ekonomiutskottet 2014-10-22 9 KS eu 106 dnr. KS 1539/14-315 Planprioritering Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 29 april 2015 Tid: Plats: 08.15 - Studiebesök på Karlslund och Äppeldalen: Samling vid kommunhuset

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20

Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl 13.00-17.20 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kmmunstyrelsen 2011-10-12 1 (28) Plats ch tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses attjustera: Justeringens plals ch tid: Sekreterare Ordförande

Läs mer