Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök på laholms kommun kl samma dag. Meddela Anette Åkesson om du ska med alt. vill samåka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök på laholms kommun kl. 09.00 samma dag. Meddela Anette Åkesson om du ska med alt. vill samåka."

Transkript

1 rj1j BAsTADS ~KOMMUN Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök på laholms kommun kl samma dag. Meddela Anette Åkesson om du ska med alt. vill samåka. Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 13 juni Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från Hand- Beslutsutslwtt läggare instans Sida l. Upprop Protokollsjustering -- I tur att justera: Bo Wendt (BP) Ers. Ann-Marie Johnsson (C). lustering: tisdaeen den 19 iuni 2012, kl Godkännande av dagordningen Delgivningar (endast elektroniskt på webbplatsen).. KS 2 5. Delegationsbeslut (endast elektroniskt Då webbplatsen) -- KS 3 Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 6. Informationspunkter -- KS Håkan Sandin. "Möjligheter inom ramen för samarbetet med SLU Alnarp" Information om korttidsboendet i kommunen. Vård och omsorgschef Susanne Heltting eller någon annan medarbare.. 7. Beslutslogg kommunstyrelsen KS Beslutslogg kommunfullmäktige 2012 KS BudgetuDPfölining EU Lars N KS Budget 2013 och plan EU Lars N KF Firmateckning -giro och bankräkningar EU Lars N KS Ansökan från Båstadhem AB om kommunal borgen EU Lars N KF Åtgärder gällande granskningen av efterarbetes- och uppfölj- EU jeanette KS ningsdrocessen efter avslutad upphandling. H 14. Revisionsrapport ang. kommunstyrelsens förutsättningar för EU Staffan) KS ledning och styrning 15. Lokalisering av kundtjänsten EU Patrik I KS Anhållan om tillstånd att genomföra fusion av Förslövs Hem AB EU KF till Båstdhem AB 17. Upphävande av instruktion för ärendehantering inom kommu- EU Linda W KS nens förvaltningar 18. Utskottens protokoll på webben EU Linda W KS IT-policy för Båstads kommun EU Anders KF B 20. Informationsäkerhetspolicy för Båstads kommun EU Anders KF B 2l. Perstorp-Svenstoro, exploateringsavtal EU Emma D KS Avtal om ersättning mellan Båstads kommun och 3G Infrastruk- EU Tommy KS tur Services AB S 23. Utvärdering av den politiska organisationen EU Staffan J KF

2 Beslutsärenden forts. 24. Uppdragshandling för utvärdering av den politiska organisatio- Staffan j KF nen 25. Uppdragshandling för energiplan EU Staffan j KF Uppdragshandling för revidering av vindkraftspolicy EU Staffan j KF Miliöprogram för Båstads kommun EU Staffan J KF Motion från (BP) - Elektronisk läsplatta till fullmäktiges leda- EU Staffan j KF möter 29. Motion från (BP) - Planering av centrala Båstad EU Tomas R KF Motion från (S) - Inrättande av stationära sopsugsystem SU Tommy KF S 31. Motion från (S) - Inrättande aven modern återvinningscentral SU Tommy KF S 32. Förslag till yttrande gällande utökat samråd arbetsplan samt Magnus KS miliökonsekvensbeskrivning för inre kustvägen S 33. Yttrande gällande tidigt samråd om avgränsningen av MKB till- SU Magnus KS hörande översiktsplan för Laholms kommun S 34. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 VU Ingrid P KS kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS 35. Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun VU Per-M B KS Svar på revisionsrapport "Granskning av förutsättningar för ett VU Tomas R KS gott ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg". 37. Riktlinjer för handläggning av kommunala namnärenden samt VU Helene S KF namngivning åt kommunala institutioner Beslutsärenden (myndighetsutövning) 38. Detaljplan för Slammarp 1:65 mfl. (Pågatågsstation iförslöv) - EU Lisa R KS begärande om planbesked 39. Detaljplan för Varan 17:1, Torekov - avbrytande av planarbete EU Karin S KS Skovaktaregården på Hallans Väderö - bygglov för ändrad an- john B KS vändning, om- och tillbvggnad Båstad 109:361- bygglov SU Anne E KS Ängelsbäck 10:6 - beslut om lov SU Anne E KS Evald 4 - beslut om lov SU Anne E KS Erikstol'P 3:5 - Olovligt byggande SU Anne E KS Varan 9:19 - Nybyggnad och rivningav gård SU Torbjörn KS Z

3 rnj BAsTADS ~KOMMUN.Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. lusteralldes slj!.nalurcr Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande

4 rnj BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL Blad KS dnr. 4/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Bilagorna skickas ut till kommunstyreisens ledamöter och ersättare i separat bilaga i anslntning till kallelsen och utskottsprotokollen finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. Ljusblå markering::: inget medskickat denna månad Sammanställningen av delegationsbesluten är ej klar vid kallelsens tryck. J(onllner att läggas på nätet. lusterandes sie.nahlrer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande n

5 rnj BAsTADS ~KOMMUN KOll1ll1l1 nstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är medskickade finns tillgängliga på kommllnkansliet samt i pärm på sammanträdet. Sall1manställningcn av delgivningar är ej klar vid kallelsens tryck. KOll1mcr att läggas på nätet. lusterandes sirllalurcr Utskott/presidium KSjnämnd KF Uldragsbestyrkande

6 rnj BAsTADS ~KOMMUN Kommu nstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Informationspunkter Håkan Sandin. "Möjligheter inom ramen för samarbetet med SLU Alnarp" Information om korttidsboendet i kommunen. Vård och omsorgschef Susanne Hertting eller någon annan medarbetare. 3. Avgränsning av utökat strandskyddsområde. Magnus Sjeldrup, tfmiljöche. 4. Analys på försörjningsstödet. Bildningschef Henrik Andersson. Justerandes sil:!.l\aturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande "

7 BAsTADS KOMMUN Samhällsskydd Datum Kommunstyrelsen Handläggare Magnus Sjeldrup Avgränsning av utökat strandskyddsområde. Delrapport Båstads kommun har erbjudits möjlighet av länsstyrelsen att kolililla med förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsonll"åde enligt skrivelse från länsstyrelsen 20 l Bakgrund. Regeringen har gett landets länsstyrelser i uppgift att se över de beslut om utvidgat strandskydd, d.v.s. strandskyddområden mellan 100 och 300 meter, som finns. Man har ansett att det finns stora ollll'åden som omfattas av utvidgat strandskydd utan att skälen varit tydliga (Naturvårdsverket 2002, rapport 5185). Nu skärps kraven för att få utvidga ett område som omfattas av strandskydd. Översynen skall se över motiveringar och föreslå förändringar så att nya beslut om avgränsningar för utvidgat strandskydd kan tas senast 31 december 2014, då nuvarande beslut upphävs automatiskt. Om ett nu gällande utvidgat strandskydd inte får en ny välgrundad motivering så upphör det alltså. Naturvårdsverket har utarbetat en handledning till arbetet för länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Skåne har i sin tur utarbetat instmktioner till kommunerna. Uppdraget är länsstyrelsens och det är länsstyrelsen som ska besluta om förändringar men arbetet ska ske i dialog med kommunerna och länsstyrelsen ber kommuner att ge sina förslag till ändring av gränser för nuvarande utvidgade strandskydd och eventuella förslag till nya utökade strandskyddsområden med motiveringar. Länsstyrelsen i Skåne arbetar efter en plan där Båstads kommun blivit ombedd att lämna konlll1unens förslag senast den l februari Arbetet med översynen i kommunen. Metodik Länsstyrelsen har lämnat anvisningar om hur arbetet bör gå till och vilka handlingar man vill få från kommunen. En förnyad bedömning på plats bör göras liksom en avstämning mot olika dokument som ger underlag för bedömningen (t.ex. kommunalt naturvårdsprogram, statliga föreskrifter i naturreservat, riksintressen nuli.). Det är viktigt att konlilla ihåg att utgångspunkten är att det utvidgade strandskyddet måste motiveras. Där det inte kan motiveras kommer det att tas bort. Komlllunens utredare, samhällsbyggnadsförvaltningens Per Iwansson och Magnus Sjeldrup (i form av först kommunekolog sedan t.f. miljöchef) har studerat det utvidgade strandskyddet i ett antal platsbesök och kan presentera preliminära slutsatser på ett antal kartbilder. Det återstående arbetet konliner att bestå i att stämma av slutsatser mot den dokumentation som nämns ovan samt att återbesöka någl:a platser inför ett slutligt ställningstagande \e:\lj1sttlkl'i\'clK', delrapport 51 randsk)'dd.docx\m ]'ostadrcss Dåstad Gntuadrcss Vånga\':tgen 2 Trlcfon \'x TclC'fnx E-post s:llnhnllsskydd'åbaslnd.se WcbbplnlS W\\'\\'.baslad.sc Plusgiro II Il 11-1 Orgnuisatio UniIII Cl'

8 2 (5) Inventering och bedömningen på plats har gällt motiv till att kustområdet inåt land ska omfattas av de restriktioner gentemot åtgärder som förändrar imlehållet i och utseendet på det kustnära området i en utvidgad strandskyddsszon. Tre huvudmotiv till att områden längs kusten ska vara belagda med det skydd mot har visat sig kunna utgöra grund för bedömningen: 1. Skydda höga naturvärden i naturonu'åden vid havet. Kustremsan runt Bjärehalvän har i stora delar en sälpräglad natur, som ofta upphör skarpt mot mark som brukas eller har utvecklats för bebyggelse i samhällena. En utvidgning av strandskyddet blir motiverad av att säkra naturpartier eller biologiska värden i ett onu'åde av särskild art där de sträcker sig en bit inåt land. Det blir då intressant att hitta lämpliga och naturliga gränser för strandskyddet 2. Skydda och skapa möjlighet till och upplevelse av "rekreationsstråk i natur" runt kusten. En utvidgning av kan vara motiverad av att säkra en tillräckligt bred remsa skog eller ängsmark på landsidan för detta även om naturvärdet i området inte är st01i. 3. Ett motiv till en utvidgning av strandskyddet kan också vara att det ska förhindra att ny bebyggelse utöver sådan som redan films uppstår så att områden blir eller förblir tillgängliga. Detta motiv måste ktlllila motiveras och omvänt är det inte meningsfullt med strandskyddsbestänunelser på mindre privata tomter, där tomtmarken är enskild trädgård. Hittillsvarande utvidgat strandskydd. Några reflexioner kan göras över det utvidgade strandskydd som funnits hittills och som i princip bestämdes av länsstyrelsen år Det omfattar i huvudsak ett O1måde runt kusten med gränsen dragen 300 meter Ji'ån kustlinjen inåt land och avbrutet av var de samhällen som fanns när det definierade tog slut. Det fillils flera problem med detta: 300 metersgränsen är helt teoretisk och sanullanfaller inte med naturliga och meningsfulla gränser i landskapet. Gränsen omfattar ibland helt ointressant mark, oftast åkrar, samtidigt som den ibland inte när tillräckligt långt inåt land för att omfatta mark av intresse. Gränsen ilmefattar på flera ställen befintliga bebyggda fastigheter med etablerade privata tomter. De kan aldrig bli allmänrättsligt tillgängliga och det går inte att styra vad trädgårdar innehåller. Närmast befintliga samhällen innebär gränsen ett hinder för att dessa ska kulma växa vidare längs kusten, som inte alltid kan motiveras av natur- eller rekreationsvärden. Den reviderade bedölllningen Vår reviderade bedömning har i stort sett ansett det motiverat att behålla ett utvidgat strandskydd längs Bjärehalvön av främst natur- och rekreationsskäl. På ett par ställen har vi också ansett att motivet att hindra att det uppstår ny bebyggelse väger tungt och motiverar att det utvidgacle strandskyddet trots att inte natur- och rekreationsmotiven egentligen inte films \e:\tjasleskrivelse, delrapport strandlkydd.i!ocx\m Postadress Båstad Gatuadress Fridhc111svägen 3 Telefon vx Telefax /21 E-post Hemsida Postgiro Organisationsnummer

9 3 (5) Vi har ändrat gränser för det utvidgade strandskyddet nästan överallt genom att anpassa gränser till något identifierbart; en gärdsgård, gräns mellan åker och orörd natur, en väg etc. Det har inneburit att vi flyttat den gällande gränsen både så att den nu omfattar mindre område än tidigare och så att den nu omfattar mer än tidigare. Vi har försökt hitta en princip i hur strandskyddet omfattar redan bebyggda fastigheter. I princip omfattas inte mindre bebyggda fastigheter där ett hus omges av tydlig egen tomtmark och där fastigheterna eller den husnära tomten som kan avgränsas är så små att det inte kan uppstå nya fastigheter av vårt förslag till strandskydd. Några undantag från detta gäller där en rad eller grupp fastigheter i sin och tomtmarkens utformning fortfarande närmast är en del av det omgivande landskapet och där vi bedömt det viktigt dels att nuvarande förhållanden bevaras och dels att strandskyddsbestämmelser knappast medför någon olägenhet för fastigheterna. Enstaka hus på större fastigheter som ligger i det område som av natur- och rekreationsskäl bedömts omfattas av det utvidgade strandskyddet omfattas i princip av det föreslagna strandskyddet av skälet att det ska utgöra ett hinder för avstyckningar och nybyggnad. En viktig referens i bedömningen av det utvidgade strandskyddet har varit Naturreservatet, som ju har sanlilla motiv att skydda (kustnära)natur som strandskyddet har. Till skillnad från det tidigare gällande utvidgade strandskyddet är reservatets gränser definierade genom studier på platsen och är oftast naturliga logiska gränser. Naturreservatet längs den södra kusten (fram till Torekov) är helt nydefinierat av länsstyrelsen och i samarbete med konllllunen. Anpassningen av utvidgat strandskydd till naturreservatet ilulebär oftast att strandskyddsområdet minskatjämfölt med tidigare men på några platser har vi fululit att strandskyddet bör vara mer omfattande (t.ex. vid Torekovs golfbana, där strandskyddet över golfbanan motiveras av populationen stor vattensalamader som samexisterar med golfen. Golflandskapet med vattensamlingar bör ha skydd mot alll13n exploatering) Redovisning. Förslaget till utvidgat strandskydd redovisas på 19 stycken kartbilder som täcker kusten i ett motsols varv med böljan i Båstad och västerut och slut i Stora Hult. Skrivna motiveringar kommer i slutredovisningen att knytas till respektive kartbild och finns mi till stor del som protokollsanteckningar till respektive platsbesök där strandskyddet studerats (totalt fem platsbesök). Den slutgiltiga förslaget, skall presenteras digital f01'1n till Länsstyrelsen. Se bifogade exempel på kartbilder och anteckningar från platsbesök \e:\lj ~lltskd\'el se, delrapport SlroUldlkydd,docx\m llostndrcss llåstad Gnlundrcss Fridhems\'ägen 3 Telefon vx Telefax /21 E,pOSI HClllsida ww,,".bnslad.sc Postgiro Il Il 11-1 OrgunisalioIlslltUll mej"

10 Statistikrapporter Utbetalningar försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd Båstads kommun, lof l0;I):n ltij:i}:u flj:o:ii 41:Q:l) :.il:6;ii 10:0:0-8-

11 Beviljat belopp gällande försörjningsstöd/ekonomisl<t bistånd per beslut och beslutsmånad, tabell 119 Januari - April 2012 BesflIt Summa Ek Bistånd 4 kap l Bifall Ek bistånd 4 kap l, 9 kap 2 forskat! på formån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot återkrav enl9 kap 1340J lo O ,2 Ek bistånd 4 kap 2 bifall O Ek fly Bistånd 4 kap l Bifall O 2017 O Summa Bevi'j61 belopppef besu: Oehbe.sUsm5Md. Tebe1119 D ',", 0, , ,00.. 3OOlXXl.OO 4(OXX),OO 5OOXKl,OO &vi)btbelopp 6OCOOO,oo , ,00-9-

12 Antal hushåll per beslut och beslutsmånad, Tabell 129 J anuarl'a - IPrl'12012 Bes/ut Summa EK omprövning enl domstolsbeslut. Tidigare l O I O 2 avslagsbeslut kvarstår Ek Avsluta återkravsinsats O O l O 1 Ek att ej inleda utredning l O O O 1 Ek Beslut inleda utredning krav l O O O 1 Ek Beslut inleda uh'edoing överklagande 2 O I O 3 Ek Bistånd 4 kap I avslag Ek Bistånd 4 kap l Bifall Ek beslut avsluta filrsöriniogsiusats O l O 2 3 Ek beslut omprövas ej enl 27 FörvL o över! t LR l O O O 1 Ek beslut omprövas enl 27 FörvL O O l O 1 Ek bistånd 4 kap l, 9 kap 2 förskott på filrmån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot återkrav enl9 kap 1,2 3 3 l O 7 Ek bistånd 4 kap 2 avslag O O O 2 2 Ek bistånd 4 kap 2 bifall O 3 2 l 6 Ek bistånd beslut inleda utreduing Ek fly Bistånd 4 kap l avslag O O O l l Ek fly Bistånd 4 kall I Bifall O l O 2 3 Ek fly bistånd beslut inleda utredning O l O O l Ek fly inleda försörjningsinsats O l O O 1 Ek Inleda försöriningsinsats Ek Återkrav enligt 9 kap 2 insats inleds l O O O 1 Ek Återtagen ansökan l O O O l Summa J26 J47 J Januari - April 2011 Bes/ut Summa EK omprövning enl domstolsbeslut. Tidigare avslagsbeslut l O O l 2 kvarstår Ek att ej inleda utredning O O O O O Ek Beslut inleda utredning krav O O l O I Ek Beslut inleda utredning överklagande l 7 Ek Bistånd 4 kap I avslag Ek Bistånd 4 kap I Bifall Ek beslut avsluta filrsöriningsinsats I I I Ek beslut omprövas ej enl 27 FörvL o överl t LR O O l O I Ek beslut omprövas enl 27 FörvL o överl t LR O O J O l Ek bistånd 4 kap I, 9 kap 2 förskott på fönnån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot återkrav enl9 kap J, 2 O O O O O Ek bistånd 4 kap 2 bifall O O l O I Ek bistånd beslut inleda utrednulg Ek flv 4 kap I & 9 kall 2 förskott på filrnlåu O I Ek fly bistånd beslut inleda utredning O O I 2 3 Ek fly inleda filrsöriuulgsinsats O 2 I I 4 Ek Inleda försöriningsinsats Ek Återkrav enligt 9 kall 2 insats inleds O O O O O Ek Återtagen ansökan I 2 I I 5 SUlllma Antalet hushåll har ökat med 67 st jämfört med sanuna period 2011, därav 72 st fler bifallsbeslllt. -10-

13 Beviljat belopp efter orsak och Beslutsmånad redovisad i procent %. Samtliga orsaksgrupper, tabell 161 Januan - A Ipn' Akutffillfallij?,t behov, utan försöljninj?,shinder O O I O Arbetar deltid, ofrivillij?,t - Otillräcklij?, inkomst 2 l l 3 Arbetar deltid, ofi"ivilligt- Väntar pil inkomst O l 1 4 Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst O O O I Arbetar heltid - Väntar pil inkomst O 4 2 I Arbetshinder socirtla sldil Arbetslös - In.en ersiittnin Arbetslös - Otilb'äeklig ersättning 14 lo Arbetslös - Väntar pil ersättninj?, Begravninj?,skostnad O 3 O 5 Föräldraledig - Väntar pil foräldrapeluling O O 2 3 GYDlnasicsl11derande O O 3 2 I avvaktan pil annat forsörininj?,sstödsystem O II 3 2 Pension O O O I Saknar barnomsorj?, O O l O SFI, Sprilkhinder Siukskrivenm läkarintvg-otillräcklig siukpeluling O I 1 1 Sjnkskrivenmed läkarintyj?,-ingen sjukpenning Siukskriven med läkarintyg-väntar pil sjnkpenninj?, 1 1 l 1 Siukskriven utan rätt till ersättnin. O 4 O O Sjuk- el aktivitetsersättninj?,-otillräcklij?, ersättn 1 2 l 2 Sjuk- el aktivitetsersättninj?,-väntar pil ersättninj?, O O 3 O TilWiIli.t försörinin.shinder 5 3 l 1 Vistelsebej?,repp O O O O Övrigt 8 O O O Summa Januari -Februari Alnltffillfalligt behov, utan försörjningshinder O Arbetar deltid, ofrivilligt- Otillräcklij?, inkomst I Arbetar deltid, ofrivilligt - Väntar nil inkomst O O O O A,rbetar heltid - Otillräcklij?, inkomst O Arbetar heltid - Väntar pil inkomst O l O O Arbelshinder soeinia sl<iil Arbetslös - Inj?,en ersättning Arbetslös - Otilb'äcklig ersättninj?, lo II Arbetslös - Väntar pil ersättnin Arbetslös-Flyktinj?, alt, anhörig i introdnktion O 2 O O Behovet bedöms vara tillj?,odosett O O O O Bidrar inte till sin forsörining O O O O Ej ak'1iv( arbetssökande O O O O Föräldraledig - Otillräcklij?, föräldrapelulinj?, O 1 O O Föräldraledij?, - Väntar pil föräldrapelululj?, O O O O Ingår ei i skälig levandsnivå O O O O Ingår i nonn O O,O O SFI, Sprilkhinder I Sinkskrivenmläkarintyg-otillräcklig siukpenning O O O O Siukskrivenmed läkarintyg-ingen siuknennin Sjukskriven med läkarintyg-väntar pil sjukpenninj?, I O O O Siuk- el aktivitetsersättning-otillräcklig ersättn O O O 1 Sjuk- el aktivitetsersättning-väntar pil ersättning O O O O TilWilligt försörjnulj?,shinder 1 I O O Utrednulgen kan ei flirdigställas O O O O Atertagnulg av ansökan O O O O Övrij?,t Summa

14 Beviljat försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd kronor efter biståndsorsak, tabell 160 Januari - April 2012 Bes/utorsaker Summa Arbetshinder sociala skäl Arbetslös -Inflen ersättninfl Arbetslös - OtillräckliQ ersättninq Arbetslös - Väntar på ersättninq SFI, Språkhinder Sjukskriven m läkarinty9-otillräcklig siukpenning O Sjukskriven med läkarintyg-ingen sjukpenninq Sjukskriven med läkarintyg-väntar på sjukpenninn Siukskriven utan rätt till ersättnina O O O Sjuk- el aklivitetsersättning-otillräcklig ersättninq Sjuk- el aktivitetsersätlning-väntar på ersättninq O O O Summa Januari - April 2011 Bes/utsorsa/rer Summa Arbetshinder. sociala skäl Arbetslös - In<len ersättning Arbetslös - Otillräcklig ersättning Arbetslös - Väntar på ersättning SFI. Språkhinder Sjukskriven m läkarintva-otillräcklia siukpenning O O O O O Siukskriven med läkarintyg-ingen sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg-väntar på sjukpenning 5116 O O O 5116 Sjuk- el aktivitetsersätlnjna-otillräcklia ersättn Siuk- el aktivitetsersättning-väntar på ersättning O O O Summa

15 Januari - April a~be:oppefttfOl'sakc.<:h~U~. Tebel 160 ~IUa.~!fp3:: A1~h~, Arbeh~, llocial5 skäj,sj:l(slcrlvto, SA, spr!~r 0;0'20' ,00...po 100lXXJ,OO 15(XXX),OO SuTJM~~ 2OOOOOpo ,00 3OOOOOpo Tabellerna visar att en betydande ökning, mellan 2011 och 2012 års första kvartal, frlimst handlar Olll en ölmd arbetslöshet, Man kan dessutom se en ordentlig ölaung avseende sjuks1a'ivna med läkarintyg som väntar på sjukpenning, Här visar statistiken tydligt på hur socialtjänsten som samhällets sista skyddsnät måste kompensera då andra soeialförsä1a'ingssystem inte umgerar tillfredsställande, Emellertid är detta i stor utsträclaling en post som beslutas enl. 4 kap 1, 9 kap 2 förskott på förmån, vilket på sikt resulterar i återbetalning till konullilllen från försä1a'ingskassa, Under 2011 faju1s ingen orsak i systemet som definierades "Sjuks1a'iven utan rätt till ersättlung", delula tillkom först Att siffrorna visar på en minslaling avseende arbetshinder av sociala skäl bör tolkas som en positiv effekt av de interna samverkansprojekt som filu1s i konu1illllen och som riktar sig just till den målgruppen. Exempel på satsningar 1a'ing delula målgrupp är framförallt projekt Utväxling som i11l'iktar sig mot grupper som av sociala skäl stått utanfor arbetsmarlaraden och uppburit socialbidrag under en längre tid, Även arbetet som finns inom rof som exempelvis "Arcus -livsträning för unga vuxna" ilu1ebär ett fokus på unga som av sociala skäl står långt ifrån arbetsmarlaladen och med vilka man bl a arbetar för att de skall bli självständiga och självforsöljande. -13-

16 Antal hushåll per orsak och ålder Arbetslös, Arbetshinder, sociala skäl, Sjukskriven, SFI, språkhinder, tabell 153 Januari - April 2012 Orsak Summa Arbetshinder, sociala skäl O l 8 l 22 Arbetslös - Ingen ersättning O O 46 Arbetslös - Otillräcklig ersättning O O 30 Arbetslös - Väntar pä ersättning O O 16 SFI, Spräkhinder O O O l 12 Sjukskriven m läkarintyg-otilh-äcklig O O O O J 3 O 4 sjukpenning Sjukskriven med läkarintyg-ingen O O 10 sjukpenning Sjukskrivenllled läkarintyg-väntar O 2 O O O O 3 pä sjukpenning Sjukskriven utau rätt till ersättning O O O 2 O O 3 Sjuk- el aktivitetsersätlning- O O 4 8 otilh-äcklig ersättn Sjuk- el aktivitetsersättning-väntar O O O 2 O O 3 pä ersättning Summa O kiel tum&1 w Ofsucdl l'di!t. TebtJ1SJ cumwp3:: A1beh~" A1bcl$hhdet ~.Ul,Sj.j.s\liven.!n,*p"!llindel [] [] D 4S.54 Dss.u 065. o 10 " " " Siffrorna visar att människor mellan 20 och 34 år utgör ca 50 % av Båstads Kommuns fårsöljningsstödstagare. 33 % i delula åldersgrupp är arbetslösa. -14-

17 Antal personer i hushåll som erhållit försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd efter ålder och månad tabell 113 Januari - A ril 2012 Bes/lit 0-] Summa Ek Bistånd 4 kap 1 Bifall O l Ek bistånd 4 kap l, 9 kap 2 O forskat! på f6rmån Ek bistånd 4 kap 1-3 mot O återkraveni 9 kap 1,2 Ek bistånd 4 kap 2 bifall O O Ek fly Bistånd 4 kap l Bifall O O O Smuma O Januari - April 2012 aevqet bejoppperbe-suochl1der.lebei113 Ek bh1w bilet Do,'' , , , ,00 86vi'pt belopp , o, ,00-15-

18 Antal hushåll per orsak och kön Orsaksgrupper: Arbetslös, Arbetshinder, sociala skäl, Sjuksl<riven, SFI, språkhinder, tabell 157 Januari - April 2012 OrslIk Arbetshinder, sociala skäl Arbetslös - Ingen ersättning Arbetslös - Otillräcklig ersättning Arbetslös - Väntar på ersäthling SFI, Språkhinder Sjukskriven m läkarintyg-otillräcklig sjukpelilling Sjukskriven llled läkarintyg-ingen sjukpelilllug Sjukskriven med läkarintyg-väntar på sjukpclllling Sjukskriven utan rätt till ersätlning Sjuk- el akiivitetsersättning-otilh-äcklig ersättn Sjuk- el aktivitetsersättning-väntar på ersättning Summa l(vijlil(l O 2 l 58 Mall Summa Antal hushål pef «sa:': och~!ln. Tabel157 OfSaJ<.gtp3: Arbetslös, Arbelsh"nder, soda'.l s~.äl, S,'ukslo1iven, SA, språmnder ~~~ fj Kvnna ~ "O.""" o, Surrrm wshofsak Q Könsfördelningen är j ämförbart med 20 Il, ungefar likvärdig var andelen män 63 % och kvinnor 37 % jämfålt med 2011 där andelen män var 62 % och kvinnorna 38 %. 59 % av männen uppger att arbetslös - utan ersättning som grund får sin ansökan medan endast 41 % av kvinnorna uppger samma anledning. I gruppen SFI/språkhindel' utgörs könsfördelningen med 58 % män och 42 % kvi1ll1or. -16-

19 Bistånd fördelat efter familjetyper; utbetalt belopp; andel i procent, tabell 133 Januari - April 2012 Familjetyp Utbetalt belopp Andel % Ensam kvinna med bam ,7 % Ensam kvinna utan bam ,9% Ensam man med bam )7% Ensam man utan barn ,0% Gift/sambo med bam )5% Gift/sambo utan bam ,2 % Summa %,...".,...,..~.,-.._ D ArJolbesU Aritlltmh01 o 1COOOO c00 SOOOXI &00000 ooסס soo:m 10000lX1 Arlel~U Dellla tabell visar att det under första kvartalet 2012 företrädesvis är ensanlilla män och kvilllor utan barn som uppbär försöljningsstöd/ekonomiskt bistånd för sin dagliga försöljning. Sammanfattningsvis och grovt generaliserat kan man utifrån den presenterade statistiken konstatera att den vanligast förekomljlande försöljningsstödstagaren i Båstads komljlun är en ensamstående arbetslös man mellan år. -17-

20 Summering beslut försörjningsstödlekonomiskt bistånd under registerperioden Ek bistånd bifallsbeslut tabell 141 Januari - April 2012 Kommuninvånare Antal försörjningsslödsbeslut Antal hushåll, genomsnitt Beviljat belopp Auta1 vuxna i hushålien Autal barn i hushålien Antal personer (bam+vuxna) Snitt antal personer per hushåll Beviljat bistånd per kommun invånare Snitt beviljat per hushåll och månad ,7 188, Summa ,7 188, Aterbetalt (återkrav, förskott på förmån) belopp försörjningsstöd för perioden Datum Aterbetalt belopp kr kr kr kr kr kr kr Summa kr I Utbetalt belopp försörjningsstöd för perioden Period Ekonomiskt bistånd Totalt Bankgiro via Piusgiro , ,40 Bankkonto via plusgiro , ,50 Plusgiro 53012, ,00 Plusairoutbetalningskort 4876, ,50 SUS - Kontoinsättning Obs, testfil 1,00 Obs, testfil 1,00 Total , ,40-18-

21 rru BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr, KS 23/ eslutslogg kommunstyrelsen 2012 Ärendebesl<l'ivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg, Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning, Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1, Beslutslogg daterad godkänns, Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande

22 WJ ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret eslutslogg kommunstyrelsen 2012 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 105, KS au /10 Kommunledningskontoret får i uppdrag att KLK Ekonomiutskottet juli Sept 2012 Markförsäljningspolicy ta fram ett förslag till markförsäljningspo- Iicv. 151, KS /10 KLK får i uppdrag att upprätta förslag till KLK ED Kommunledningskontoret Beroende av Rapportering från hel- och avtal/överenskommelse med Båstad Tu- får avvakta vidare handläggning av detta ären- utvärderingdelägda bolag samt från ek- rism kring vad Båstad Turism förväntas de tills utvärderingsarbetet avseende BNAB en av BNAB nomiska föreningar mfl. leverera för den serviceavgift kommunen och BNABs gränssnitt gentemot Båstad Turism betalar. kommit längre. Återkoppling i frågan är gjord till ekonomiutskottet , KS /09 Ärendet återremitteras till arbetsutskottet KLK Vilande ärende i avvaktan på planens avgöran- Motion - byggnation på Troll- de. bäcken 242, KS /10 Detaljplaneläggning av Dahlmanska tomten SB/KLK Detaljplaneläggning pågår. Förhandlingar med Tidigast Nytt tennismuseum i Båstad - och marken mellan denna och Turistbyrån Båstad Turist och Båstad Tennis och Hotell AB februari kommunens insats får/skall genomföras. om arrendeavtal pågår samtidigt , VON /09 Verksamheten på ÅsIidens gruppbostad ska VO Beslutet verkställs efter ombyggnationen av Tidigast Konkurrensutsättning av konkurrensutsättas, med beräknad drifts- Skogsliden eftersom Äsliden behövs under hösten 2014 grupp-/vårdboende inom start ombyggnaden. Båstads kommuns äldreomsorg. I N ol *1 - Förvaltningens status på ärendet 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt

23 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivningav uppdraget Ansvarig Status Färdigdatum 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt VO "Ledningssystem för systematisktkva Ledningssystemet för kvali- system integrera ledningssystem i verksamheten litetsarbete" som baseras på Socialsty- 01 tet och patientsäkerheti häl- och påbörja arbetet enligt ledningssystem inom relsens författning (2011:9) med so- och sjnkvård hela vård och omsorg samt upprätta en kvalitet- samma namn kommer att vara klart såterrapporteringsplan för ärendet. som dokument 31 mars. Då kommer arbetet att påbörjas att implementera det nya ledningssystemet i verksamheten. Detta arbete beräknas vi ska vara klart 1 oktober , KF /11 Nyckeltal för enenergiförbrukningskaredovisas TS/KLK Förstaredovisningen skaske kvartal Juni 2012 Budget 2012 och plan kvartalsvis 1/ , KS /10 1. Kommunekologen tillsammans med enheten TS Arbetet med det utökade strandskyd- Prel. hös- Avgränsning av utökat för samhällsbyggnad får i uppdrag att starta det är påbörjat. ten 2012 strandskyddsområde arbetet med en avgränsning av det utökade strandskyddsområdet. 2. Frågan om huruvuvida det behövs särskilda resurser for att slutföra arbetet väcks igen i början av 2012, inkluderande datum för arbetets färdigställande. Avrapport till kommunfullmäktige när arbetet kommit lite längre. 3. Avstämning under arbetet ska ske i kommunfullmäktige. 298, KS Statistik över flyttkedjor vid inflytt i Båstadhems KLK Delrapport på KS eu Vers- KS eujuli Knformationspunkter eko- lägenheteri Båstad. kamhetsutvecklarensarbete fortsätter 2012 nomiutskottet fördiupa sig i frågan under våren. 28, KS /12 Kommunens fastigheter ska ha godkända OVK- TS För handläggning på Teknik och Servi- Senast dec OVK-besiktningar och venti- protokoll senast De som servar ventila- ce 2014 lationsanläggningar tionsanläggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärda omgående. 51, KS /12 Förvaltningen får i uppdrag atttafram en hand- KLK För handläggning på kommunled- KS juni Kundtjänst i Båstads kom- lingplan i avvaktan på kundtjänsten. ningskontoret. Bordlagt på KS mun I 55, KS /09 KLK får i uppdrag att utreda möjligheter och kon- KLK För handläggning på kommunled- Senast dec ~ Konkurrensutsättning Ma- sekvenser av att konkurrensutsätta hela anlägg- ningskontoret Ilenbadet ningen 2013

24 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) /12 Förslag till renhållningsordning och avfallsplan TS Handläggs på teknik och service De!mål Renhållningsordning och presenteras för utskottet eller KS före utställ- utskott avfallsplan ningen i september eller KS före sept KS /12 Teknik och service får i uppdrag att arbeta fram TS Handläggs på teknik och service oktober Riktlinjer för bryggor riktlinjer för bryggor i Båstads kommuns kust band. Riktlinjerna ska vara klara att beslutas av KS oktober KS /12 P. 2 i beslutet: Skolchefen får i uppdrag att ta fram BS Handläggs på barn och skola Hösten Revisionsrapport avs. kränk- förslag till rutiner som säkerställer kommunsty ningar och diskriminering i relsens styrning och uppföljning. Igrundskolan 135, KS /12 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en hand- KLK Handläggs av kommunchefen oktober Handlingsplan för konkur- Iingsplan för konkurrensutsättning i enlighet med 2012 rensutsättning intentionerna i internbudgeten. Handlingsplanen ska vara klar for antagande av KS i oktober I N N I

25 rrj BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 22/ Beslutslogg kommunfullmäktige 2012 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin föl' uppföljning, en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, hal' bordlagts eller återremitterats. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisningen daterad överlämnas till kommunfullmäktige. listerandes si2naturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbeslyrkande,,~

26 ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunfullmäktige (4) W~\9~Glt< :furut~ Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 65, KF /09 Översyn och revidering av "riktlinjer för till- KS Ärendet är beroende av den översyn av hamnom- Evenemangsområde, yttre stånd och markupplåtelse för evenemangsytor rådet som pågår på samhällsbyggnadsförvaltingen. och inre i Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsområdet utarrenderas till annan organisation. 132, KF /08 Motionen bifalles, vindkraftpolicyn ska omar- KS En uppdragsbeskrivning till beredningen för till- Maj Motion - omarbetning av betas växt och samhällsbyggnad är på väg för beslut 2013 vindkraftpolievn 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i pro- KS Teknik och service har konstaterat att placeringen Tidigast Motion - uppställningsplats jekteringsfasen undersöka möjligheterna att vid cirkulationsplatsen inte är möjlig pga. plan för lastbilar anlägga en uppställningsplats för lastbilar i läggning verksamhetsområde och vattenskydd. anslutning till planerad cirkulationsplats i Östra Kamp alt. på Gräsrydsområdet Teknik och service kommer att utreda möjligheten tilllastbilsparkering öster om motorvägen vid planerat verksamhetsområde Gräsryd. Denna plan är överklagad och ligger hos regeringsrätten. 128, KF / Utvärdering av de fasta beredningar ska göras KF Till KF för beslut juni Ev. uppdrag till en Utvärdering av den nya politis- 09 efter två år. beredning ka organisationen >;< 1 - Förvaltningens status på ärendet I N ~ * 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt I \t;\namndS:lrlm\kf\beslUlSlogl)\2012\bcsll1tslogs kf doo;flbk

27 2 (4) Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 101, KF /11 En utvärdering av diskussionsunderlag 1 ska KF Kanslichefen föreslår att utvärderingen sker i sam- Hantering av motioner och göras inom ett år från beslutsdatumet band med utvärderingen av den politiska organisa- I politiska initiativ tionen. 151, KF /11 Motionen återremitteras KS Under utredning på verksamhetsområde sam- KF juni Inrättande av stationära sop- hällsbyggnad tillsammans med VA-chef Tommy 2012 su2"svstem Ström. 152, KF /11 Motion återremitteras tillkommunstyrelsen för KS Underutredning. Motion ang. betalning av vidare utredning om avbetalningsplanerna inför kommunala av2ifter verksamhetsåret , KF /11 Motionen återremitteras och ärendet aktualise- KS Pågående arbete på kommunkansliet Fullmäktige- KFjuni Motion - elektroniskläsplat- ras på nytt när tekniken finns på plats. presidiet utvärderar ta till fulläktil1;es ledamöter 92 - KF /10 Översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske KS juni Ombudgetering av invester- efter kvartalsrapport 1/ inlzsmedel från 2011 till 2012 I N CJ'1 I \f97\bk

28 3 (4) el"";" I~ilji"il hs"' ~ Beslutsinstans, Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatumoch datum (*2) 36, KF /11 TiIlväxt- och samhällsbyggnadsberedningen får i BTS Programmetskickad på remiss. På väg till Juni 2012 Lokalt miljöpro- uppdrag att ta fram ettförslag till lokalt milj ö- fullmäktige for antagande. gram - Upp drag till program för Båstads kommun i enlighet med tillväxt-och sam- bilagda direktiv. Programmet ska färdigställas hällsbyggnadsbe- senast 29 februari redningen 37, KF Beredningen för välfärd och kultur får i uppdrag BVI< Tilläggsanslag beviljat av fullmäktige Senast KF Vård- och om- att återuppta och slutföra arbetet med kommu Arbetet pågår i beredningen till- dec 2012 sorgsplan - Upp- nens vård- och omsorgsplan för att med den som sammans med konsult. Beredningen planedrag till beredning- grund ta fram forslag till äldreomsorgsstruktur rar för ett antagande av programmet av en för välfärd och för Båstads kommun, i enlighet med bilagda di- fullmäktige i december kultur rektiv. Programmet ska färdigställas senast den 31 oktober Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta och presentera en projektplan för fullmäktige med milstolpar för fortlö- Dande återraddorterinll' 105, KF /09 Motionen överlämnas till beredningen för tillväxt BTS Hos beredningen för tillväxt och samhälls- Juni 2012 Motion- och samhällsbyggnad för beaktande i samband byggnad för åtgärd. miijörevision/ med framtagande av kommunens miljöprogram. Införandet av miljörevisionjbokslut beakbokslut Så snart ett miljöprogram finns ska miljöbokslut tas i samband med miljöstrategens arbete. udprättas. 128, KF /11 Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad ges BTS Beredningarna är indelade i smågrupper Senast Uppdragshandling i uppdrag att upprätta ett bostadsförsörjnings- som arbetar med uppdraget. Statistiskt dec 2012 för bostadsför- program for kommunen utifrån anvisning i kf- underlag färdig vintern Ansvarig sörjningsprogram protokollet. Uppdraget ska färdigställas och tjänsteman arbetar med uppdraget tillöversändas till KF för beslut senast den 31 de- sammans med gruppen. cember2012 I N ro I \ft;l7\bk

29 Beslutsinstans, Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum och datum (*2) 179, KF /11 Beredningen för välfärd och kultur får i uppdrag BVK Avsnitt om äldreombud finns omnämnt i Senast KF de c Motion - ÄIdreom- att beakta och yttra sig över motionen vid utarbe- den kommande planen, äldreombudj 2012 budsmantill tandet av vård- och omsorgsplanen. äldrelots finns inom V&O sedan en Båstad tid tillbaka 180, KF /11 Motionen överlämnas till beredningen för tilväxt BTS Motionen har beaktats och yttrande ska Motion - Införande och samhällsbyggnad för beaktande och yttrande lämnas till KF av GMO-fria zoner vid framtagandet av lokalt miljöprogram för Båstads kommun 181, KF /11 Beredningen för välfärd och kultur ges i uppdrag BVK och BTS Beredningarna är indelade i smågrupper Senast KF Policy för kommu- att i samverkan med beredningen för tillväxt och som arbetar med uppdraget. Ansvariga dec 2012 nens folkbälso-, samhällsbyggnad, upprätta en policy för kommu- tjänstemän på samhällsskydd är säkerhets- och nens folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete utsedda. trygghetsarbete utifrån anvisningar i bilagd uppdragshandling. 2. Uppdraget ska färdigställas och översändas för beslut senast december , KF /12 Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i BTS Lämnat till beredningen Aug 2014 Aktualisering av översiktsplanen uppdrag att göra en genomgång av nuvarande översiktsplan med avsikt att KF ska kunna besluta om en aktualisering av översiktsplanen senast aug (4) I Ṉ.I I \f97Ibk

30 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 3 KSeu 71 dnr. KS Budgetuppföljning Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Förslag till beslut Verksamhetsområdena ska tre gånger per år upprätta budgetuppföljning med prognos om resultat vid årsskiftet. Denna uppföljning utgår från förhållandena den 31 mars och prognostiserar ett underskott med 3,1 mkr jämfört med budget. Prognos inklusive tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Lars Nilsson. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: i. Prognos för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning Ajournering Yrkanden Sammauträdet ajourneras i fem minuter. Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till liggande förslag med följande två tillägg: 1. En del av underskottetberorpå fler elever/dyrare utbildning samt att försörjningsstödet ökat, poster som hanteras i den volymutjämnande bufferten och till viss del inför nästa år hanteras i budgetramen. l övrigt utgår en allmän vädjan till förvaltning och politik att iaktta en allmän sparsamhet för att så långt som möjligt eliminera underskottet i verksamheterna, 2. Investeringsbudgeten: Samtliga verksamhetsområden får i uppdrag att till nästa ekonomiutskott inkomma med en lista på de investeringar man inte bedömer kunna verkställa under 2012, i enlighet med KF-beslut att översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapport 1/2012. Ann-Margret Kjellberg (S) med bifall från Bo Wendt (BP): 1. Avslag på punkt ett att prognosen ska godkännas. Trots tidigare beslut och påpekanden saknas redovisning av energiförbrukningen i kommunens fastigheter, åtgärder för att komma tillrätta med ev. underskott och ej uppf'yllda mål, jämförelsetal till nyckeltalen, måluppf'yllelse i siffror, förklaring till avvikelser i servicedeklarationer, 2. En redogörelse för hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kostpriset 2012 ska delges Kommunstyrelsen, 3.lnvesteringsbudgeten minskas till den nivå som beslutades i KF i november 2011, 4. Konsultmedverkan ska finansieras inom befintlig ram, 5. En översyn görs av arvoden till Kommunstyrelsen och utskotten, 6. Förslag på åtgärder för att undvika underskott i verksamheterna till Kommunstyrelsen. Dessutom yrkar Bo Wendt (BP) att överföringsledningen för VA till Kattvik ska strykas i investeringsbudgeten med 10 milj kr. Propositioner Efter ställd proposition på punkt 1 i det liggande förslaget motann-margret Kjellbergs m fl yrkande om avslag finner ordföranden att Ekonomiutskottet bifallit det liggande förslaget. Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd Kr Utdragsbestyrkande M all -<::1

31 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad forts. på nästa sida. Ekonomiutskottet KSeu 71 Forts. Budgetuppföljning KS eu forts. Propositioner Därefter ställs proposition på punkt 2 i det liggande förslaget varvid ordföranden finner att detsamma bifallits. Även punkt 2 i Ann-Margret Kjellbergs tilläggsyrkande bifalls. Därefter ställs proposition på Ann-Margret Kjellbergs tilläggsyrkande, punkterna 3-6, mot Chadotta Bjärholms två tilläggsyrkanden, varvid ordföranden finner attekonomiutskottetbifallitcharlotta Bjärholms yrkanden. Därefter ställs proposition på Bo Wendts yrkande varvid ordföranden finner att detsamma avslagits. Förslag till beslut Reservation Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Prognos för Båstads kommun godkänns. 2. En redogörelse för hur mycket intäkterna ökat med anledning av höjningen av kostpriset 2012 ska delges Kommunstyrelsen. 3. En del av underskottet beror på fler elever/dyrare utbildning samt att försörjningsstödet ökat, poster som hanteras i den volymutjämnande bufferten och till viss del inför nästa år hanteras i budgetramen. I övrigt utgår en allmän vädjan till förvaltning och politik att iaktta en allmän sparsamhet för att så långt som möjligt eliminera underskottet i verksamheterna. 4. Samtliga verksamhetsområden får i uppdrag att till nästa ekonomiutskott inkomma med en lista på de investeringar man inte bedömer kunna verkställa under 2012, i enlighet med KF-beslut att översyn av 2012 års investeringsbudget ska ske efter kvartalsrapport 1/ Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP). 11 v.. ~ 51!.kJ~Q0-~ I\.'v\~ (>.{\ \<Of\I\;vM ( abl- s\l Cik<Sc'v uj -r.t-\-of ",el a.s.. Justerandes silmaturer Utskott/presidium KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande ffa'12k. <: ::J

32 g BAsTADS... KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 5 KS eu 72 dnr. Budget 2013 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget 2013 och plan Anette Åkesson (M) presenteraralliansens budgetförslag, sevidare bilaga 1. Notering Förslag till beslut Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP) deltar ej under beslutspunkterna 1-2 samt 4-7. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till kommunens vision, övergripande mål, övergripandeinriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden, verksamhetsbeskrivning, resultatrnål och nyckeltal godkänns. 3. Utdebitering av kommunalskatt 2013, 20,23 kr/skattekrona. 4. Fördelning av ekonomiska ramar: - Kommunfullmäktige erhåller tkr - jävsnämnden erhåller 50 tkr - Valnämnden erhåller 100 tkr - Överförmyndaren erhåller 639 tkr - Kommunrevisionen erhåller 775 tkr - Kommunstyrelsen erhåller tkr - Skolpeng, barnomsorg/grundskola erhåller tkr - Skolpeng, gymnasium erhåller tkr För löneökningar 2013 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2013 års löneökningar. På centraltkonto finns tkravsatt som reserv för demografiska effekter, medel för resursfördelning (skolpeng) samt skolmiljö/specialskola. Resultatet för 2013 budgeteras till tkr. Resultaten för 2014 och 2015 uppgår till tkr respektive tkr. 5. Investeringsramarna inkl vatten och avlopp och exploateringar uppgår till tkr för 2013 och tkr respektive tkrför 2014 och Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 6. Kommunstyrelsen har rättatt nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under 2013 med totalt tkr. 7. Kommunstyrelsen har rättatt under 2013 omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Justerandes sil:maturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande /1710 at -;:ju-

33 BAsTADS, KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 KSeu 72 ( KS eu Förslag till besiut forts. Forts. Budget 2013 och plan Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 9. Kommunens checkkredit utökas från 20 mkr till 30 mkr. 10. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tki~ står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. Justerandes sil:maturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkancle /111 al -j 1-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 9 maj!

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 9 maj! BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 9 maj! Ärendemening Från Hand- Beslutsutskott läggare instans Sida

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-09-06 2 KS 97 Dnr 2011.211-27 Tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag Bygg- och planchef Kjell Kågestad redogör i skrivelse 2011-08-22 om tilläggsanslag för konto 1161-4521-520-0211

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016

Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 AoF.2017.0011 2017-01-20 Marinel Vezok 0413-628 08 Marinel.Vezok@eslov.se Nämnden för arbete och försörjning Statistik avseende ekonomiskt bistånd år 2016 Ärendebeskrivning Som bilaga/förklaring till bokslutet

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan

dnr. KS 837 / Budget 2015 och plan Ekonomiutskottet 2014-10-22 4 11 14 KS eu KS 103 250 166 dnr. KS 837 /14-906 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Yrkanden Avstår från att delta i beslutet Budget 2015 och plan 2016-2017 I enlighet

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet Upprop 1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2015-04-01 Kommunfullmäktige Tid 2015-04-13, kl. 19:00 Plats Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2.

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Per Gunnar Persson. PROTOKOLL Datum 2016-08-26 Revisorerna Version, 1,0 1 (5) Sammanträde Plats Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga Tid Fredag den 26 augusti 2016, kl. 08.00-12.00 Närvarande Jan-Erik Isaksson, ordförande Per Gunnar

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-20. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 ffi] BÅSTADS ~ Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-11-20 l (19) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-15.00 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Bilagor som ej ärförändrade sedan Kommunstyrelsens utskick återfinns i KSjunikallelse.

Bilagor som ej ärförändrade sedan Kommunstyrelsens utskick återfinns i KSjunikallelse. ~./ c BAsTADS.. - KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samtpå Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz (OBS: Radion sänder/rån k/18.0oj. Kungörelse Kommunfullmäktige

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03.

Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03. BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda 2012-04-03. Datum: Tid: Plats: Onsdagen

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-19 2

Socialnämnden 2013-06-19 2 Socialnämnden 2013-06-19 2 SN 44 Ändring av föredragningslistan Socialnämndens beslut Dagordningen ändras redaktionellt. Uppföljning av uppdrag till förvaltningschef avseende redogörelse omvärldsbevakning

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer