nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar"

Transkript

1

2 telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta av dessabrukar rindra sig dfr nyfikenhetentar overhand och man vill f5 reda pi vad som hrinder i markerna. Men det ar intebara nyfikenheten som stillas d5 Stelkamerorna gor att man biittre kan forvalta viltbestindet i ett omr6de. Man kan exempelvis se hur minga kultingar, kid och kalvar som zir fodda och vid vilken tid pi 5ret. Inte minst n[r det giiller frirvaltningen av vildsvinsstammen dr detta viktigt. De forsta itelkamerorna anvrinde sig av vanlig analog 24x36mm film. I och med den digitala revolutionen inom alla sorters kameror, diir bilderna exponeraspi en bildsensor,blev Stelkamerorna allt mer intressanta fdr gemene jiigare. Det kostade helt enkelt inget att briinna ivrig hundratals eller tusentals bilder. De forsta kamebtixtarna rorna som kom var begriinsadei FoRSVINNER framfdr allt lagringsutrymmet En annanfaktor som styr storlepi minneskorten. ken pa kameran iir antalet LEDlampor vilket piverkar hur PRISERNA PRESSAS mycket de klarar lysa upp teri dag har kapaciteten pa min- riing/objekt. De gamla blixtarna neskorten cikat enormt och en med ljus inom den synliga vigdel av itelkamerorna som kom- liingden mellan ca 385 nanomemer ut idag kan hantera min- ter ti7l775 nanometer iir pfl viig neskort ph 32 gigabytes vilket att fcirpassastill historien. Hos resulterari tiotusentalsbilder el- den amerikanska marknadens ler timmar av rorliga videose- storsta iterforsaljare gir det kvenser. fortfarande att hitta knappt 10 I och med den stora efterfra- itelkameror med synlig blixt, gan pi Atelkamerorbland viirl- jiimfdrt med ett 40-ta1infraroda dens jiigare i kombination med kameror. lhga produktionskostnader i Jag tycker detta iir ganska framfor allt Kina si pressasprisynd eftersom bilderna tagna serna och man kan i dag kopa med blixt med synligt ljus blir riktigt bra kameror till en rimlig viildigt bra, med en korekt fiirpeng iir hemma i Sverige.Kvaligitergivning och bibehillen teten pi bilderna har under de skiirpa med minimalt med brus. senaste fem Sren okat enormt Nackdelen iir just den synliga och finessernahar blivit allt fler. blixten som syns for bide miinmed 6ren har i stort sett de niskor och djur och diirfor rojer flesta modeller av Stelkameror kameran for betraktarenalternakrympt i storlek men med 6kad tivt skriimmer viltet. En annan prestanda. De modeller som stor nackdel iir att det inte gir att fortfarande tillverkas i lite storre filma i morker med dessa stillstorlek beror pi att man vriljer bildsblixtar. att driva dem med stcirrebatteri. Det vanligaste nattljuset p6 Smi kameror drivs av 1,5 volts itelkamerorna iir som sagt AA och stora kameror av 1,5 infrarott ljus som [r osynligt for volts C- eller D-cell. betraktarenbide vilt och miinni- och gir under namnet"blue-ir" eftersom dioderna 2ir svagt bliaktiga nn de inte iir tiinda. IRljuset fr6n dessa ligger i v6gliingdsomridet kring 940 nanometer. Bilderna frin dessa innehsller nigot mer brus iin tidigare nrimnda IR-ljus, samt att riickvidden blir lite Udande.De allra senaste2ir "Black-IR" diir ett filter sitter framfor dioderna och rir helt osynliga men diir rrickvidden fortfarande 5r bra och bilderna inte innehiller alltfor mycket brus. En anledningentill att rdckvidden i,ir bra trots det helt osynliga ljuset iir att det bakom lr-filtret sitter fler LEDlampor tin hos minga av de med "glodandeir-ljus". ska. Dessa dioder ger ifran sig ett IR-ljus med vigl2ingden 840 nanometer (samma vigliingd som anviinds fcir extern belysning till bildforstiirkare). UTAN GLODANDESKEN Ljuset iir osynligt men diiremot iir ljuskiillan pi dessa kameror synligt i form av att lamporna gloder svagt rott ni,ir bilden tas. Detta kan man ofta se pi bilderna hos olika sortersvilt da de tittar in i kameran (eftersom lamporna trinds strax innan bilden tas). Pi videosekvenserkan man till och med se hur viltet skriims av lampornasrdda glodandeom kameran iir utrustad med minga lampor. Men de allra flesta vilt bryr sig inte om det svaga r6da glodandethos IR-dioderna. Men en nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar stoldrisken om bus giistar markerna (eller om man anviinder Atelkameran som overvakningskamerafcir egendom). Det har dock kommit kameror med IR-ljus vars ljuskiilla iir helt osynlig. Dessa dioder ger inte ifrin sig ett glodande sken MMS OCH TIME LAPS En av de allra stcirstainnovationerna bland Atelkamerornaiir dock MMS-funktionen. Anda sedan Stelkamerornagick civer frin analog film till att bli digitala si har man vantat pi MMSkamerorna, och till slut si kom de. I och med att etelkamerorna kan siindabilder som MMS eller till din -adressi iinnu hogra uppldsning s6lkan man ha iin bdttre koll pi viltv6rden pi marken. Att kunna f5 information om fflllor eller fodertillgingen pi marken sparar bide plinbok och miljo. Andra nyheter bland funktionerna hos vissa modeller ir bland annat Time Laps. Vissa blandar felaktigt ihop Time Laps och Timer-funktion. Time Laps zir frin borjan ett uttryck som beskriver filmteknik som ni sett pi TV di man sritter ihop ett stort antal tagna stillbilder (tagna med ett visst intervall) och som sedan spelas upp till rorlig film (exempelvis ndr en blomma sl6r ut). Andra beniimningar for Time Laps hos Stelkameroriir Periodic Shot eller Plot-tagningar. Det vanliga dr som bekant att kameran aktiveras och tar en bild di PIR-sensorn aktiverasav en rorelse (fciriindring i viirmemcinstret inom kameransrorelsesensor). Med Time Laps/Periodic Shot kan man dven stiilla in kamsran att ta bilder under vissa tidpunkter p6 dygnet. Detta kan vara bra att ha om man behciver se vad som ror sig under mov VAND

3 -E. i t{r _ r ;'ri Atetxanenon FoRTs t + r t {;' gontimmarna pi en iing eller ett fiilt (om man exempelvis vill riikna antalet hjortar p6 ett fiilt och dessastir pi ett sfldantl6ngt avstind si att de inte hadelost ut rorelsesensorn).eller om man en fiilla av vill kolla morgon/kvrill och skicka en bild via MMS till mobilen utan att riskera att kameran lagt av (har man bara PlR-rorelsesensoroch inte fflr nlgon bild si kan detju faktiskt bero pfl att kameranlagt av). En annan bra funktion eirtiomman inte merpa Stelkameran v j l l h a h u n d r a t a lbs i l d e rp i e x empelvis figlar som besoker flteln dagtid utan bara vill att kameran ska vara aktiv nattetid. I hi. r '':&..{1 E*"li't,. r {r t n,*d;,1 1," l i r \ i i i ; l rli i'il j 1 I r rli *!* +l s il,, id ; '1{.i lt:, Ei;r 4'1, \,i. "it {i,.'t' i.: sprungliga utseende, fieirrkontroller och meny-system,men bildkvaliteten blev iinnu btittre. FoRULLANDE LIKA Sfl smlningom borjade det dyka upp nigra modeller under namnet Boly Guard dock med samma utseendei ovrigt. Det visade sig for konsumenten att kamerorna kom frin sammaplats dvs Boly Media och att namnbytet kom frin att varumtirket KeeP Guard redan var registrerati Europa av ett foretag i en helt annan bransch.det borjade snart florera rykten om att BolY Guard, ScoutGuard och KeeP Guard iir exakt sammaprodukt med endast smi externa utseendeskillnader. Andra hdvdar att de tillverkas SATSA PA,..q oi olika fabriker och att det skillitiumbatterier Ett tidigare problem hos vissa jer sig mycket 6t under plastskakvamodeller har varit att de sdg ut let s6somplr-sensorernas batterierna allt for snabbt. Men litet/kiinslighet och bildsensor. idag finns modellersom dr ex- Sanningen bakom alla tnrerna tremt stromsnalaoch szitterman kring "Guard-kamerorna" kan i litium-batterier istzillet for al- for konsumentenkvitta si liinge kaliska si behdver man vzildigt de modeller som siiljs i Sverige r:d,i': kan garantera kvalitet och gaseillanbyta batteri. :iil rantier. Det giiller ssledes for haft kameror Jag har sjiilv,il,1...,iir,' kunden att handla av svenska litium-batteri1,5 volts AA med Lftr er som sultit uppe i flera mina- Aterforsriljare som de litar p6. :b der och skickat MMS och tagit Det viilkiinda amerikanskavarutusenlalsbilder utan att tappai miirket Bushnell kommer numesplinning. Jag anvtlnder sjiilv ra ut med modeller som ser exakt likadana ut som Keep Guard numera endast litium-batterier i a l l m i n e l e l < l r o n i s kual r u s t n i n g. och att dra slutsatsenatt dessa Aven om de zir dyra si upplever tillverkas pi samma fabrik borjag det som att man spararpeng- de inte vara frukten av enbart livlig fantasi. ar pi det i liingden. Det har under flr'enflorerat dinya STORSALJARE verse modeller av itelkamerorna varav vissa brittre zin andra Efter Allt om Jakt & VaPens forra stora itelkameratest har och med varierandekvalitet. For nigra ir sedan dok det det dykt upp nigra nya storsdljaupp nigra modeller som vi tes- re efter "Guard-kamerorna" dettade i Allt om Jakt & Vapens ta lir bland annat Acorn-kameNAg- rorna som man hittar lite iiverforra storastelkameralest. ra av modellerna kom fr6n den allt pi nlitet. SvenskaZ-aimhar kinge varit kiind for att leta reda svenskaimportoren Z-aim. MorA dellerna gick under namnen p i n y a i n n o v a t i v ap r o d u k t e P Keep Guard och Scout Guard. viirldsmarknaden och var de Snabbtblev just dessamodeller som forst tog in "Guard-kamerorna" och senareacorn. marknadsledare och iterfinns Den allra senastehogintresidag hos minga av de svenska santa nykomlingarna Pi markntithandlarna som siiljer itelkanadenkommerfrfllnetl vat'umdrmeror. ke med namnet Uovision, som smioch Kamerorna var smi diga samtidigtsom de leverera- riven dessatas in av Z-aim. En de hogkvalitativa bilder/video del krinns igen fr6n "Guard-kamed hog upplosning och l6gt merorna" hos Uovision men forbrus. Med jrimna mellanrum brittringarna tir minga. Det stigs blev det fler megapixlar men ka- att hjiirnorna bakom Uovision merornabeholl i stort sett sitt ur- kommer fr6n avhoppadetekni-

4 ker frin Boly Media som tagit med sig kunskapen och startat eget. Oavsett vad sanningen bakom Uovisions tillkomst s5 iir produkterna nigot av marknadens absolut mest intressanta i dag..slziget. Aven den svenskanlitbutiken Racerback har liinge haft ett stort utbud av itelkameror och hiir hittar man minga av de stora amerikanska varumiirkena som exempelvis Bushnell, Moultrie och Primos. Moultrie har varit med fr6n borjan av itelkamerans fcidelseoch de tidigare modellerna har varit populiira bland anviindarna. Burst: Antalet bilder man kan ta i serier.detta kan vara bra om man vill ta en serie om 3 bilder med nigra sekunders mellanrum fcir att kunna se en individ ur lite olika vinklar (rdr sig viltet kanskepenseleller spenareir skymdapi nigon bild). Timer: Ar bra att kunna stiilla in om man exempelvis inte vill ha bilder pfl sn massafiglar dagtid (duvor och krikor brukar vara ganska frekvent iterkommande bildmotiv under dagtid vilket kan bli ratt drygt i l2ingden). Stiiller man in Timern att endast ta pi natten i,lr detta problem lost. Time lapslperiodic Shot: Om STORA man vill siitta in en bild som ska PAFRESTNINGAR tas p6 en speciell tidpunkt frir att ror sig kan man liittare se karak- M M S. Det finns siikert m6nga anvln- teristiska kiinnetecken. En av Kapacitet pi minneskort: Alla exempelvis bevaka en stor iing dare av itelkameror ute i stugor- nackdelarna iir att det tar mer 6telkameror anviinder sig av och vilka djur som betar diir en na som genom Sren haft pro- minnesutrymme och att det tar SD-kort men man miste kolla viss tidpunkt. blem med sina itelkameror. mer strcimatt filma eftersom de upp vilken maximal kapacitetde PIR: Hur m6nga sensorer kaman ska tiinka sig att det fak- di har IR-LED-lamporna tiinda klarar. Man kan exempelvis inte meran har. tiskt iir elektronisk utrustning liingre tid. siitta in ett 16 gigs kort i en Atel- Panel: Vilken typ av display som sitter ute i regn och rusk i som finns fdr instiillningar. Det Men i och med litiumbatteri- kamera med max 8 Gb. viirme och i kyla. ernas int6g och de nya min- Stillbild uppltisning: Hur kan exempelvis vara en LCDDet iir ingen liitt uppgift att neskorten med hogre kapacitet minga megapixlar bilderna har. panel som klarar visa b&de bild kunna tillverka produkter som iir det inte liingre nigra problem. Tiink pi att antalet megapixlar och film i fiirg, pi kamerans klarar sidan behandling iiven Det tar mycket plats hemma pi inte [r synonymt med bildkva- baksida eller pi en fjiirrkontroll. om de iir tillverkade for att klara datornshirddisk efter ett irs fil1it6n. Kvaliteten pi linser och Det kan dven vara en enkel av det. Vissa av varumiirkena mande men med en extern hirdtyp av bildsensor spelar in p5 svartvit textdisplay. klarar l5ngvarigt anviindande disk iir zivendetta problem lost. bildkvaliteten. Men har en ka- Batteri: Vilken typ av batteri biittre iin andra men att i en test (AA,D-cell,C-cell). Vi ska nu kika p5 nigra av mera bra komponenter blir gikunna peka p5 att nigon hiller modellerna som funnits pi vetvisen bild med fler megapix- Uttag fdr extern strom: Om man hogre kvalitet tin andra Ziromcij- marknaden under det senaste lar mindre "pixlig" di du drar vill kunna koppla in ett stort 6 ligt. alt 12 volts batteri (blyackumu6ret. Det ska dock petalasatt det upp storleken, En av marknadens absoluta sthndigt kommer nya modeller Video uppliisning: Maximal lator exempelvis) for att 6ka toppmiirken iir Reconyx vilken och forbiittringar pa kameroma. videouppcisningkameranklarar. drifttiden. Med litiumbatterierinte salufcjrs i Sverige. Anled- Si vissa av modellernahat er De flesta kameror kan stiilla ner nas intig blir detta allt mer ningen borde vara att de helt en- sattsmed efterfdljare av samma upplcisningenp6 filmen fcir att ointressant. kelt iir alldeles fcir dyra fcir den miirke. Kan fdr minga sparautrymme pi minneskortet. TV-utging: svenska marknaden. I USA iir Pi bilderna kan du se bide Trigger speed: Hur hastigheten tyckas vara oviktigt men det Reconyx stora och kunderna hur kameran ser ut och hur re- upplevs frin viloliige till tagen finns de som friredrar atttifiade verkar vara viildigt nojda. bildernapi TV:n istiillet for dasultatetblev pi bilderna. bild. Detta iir viktigt om man vill Men riven hos Reconyx-kcitorn. Du kan iiven gi in pi Youtu- placera itelkameran pi en v[xel parna i USA iterfinns kunder be och titta pe hur videosekven- diir viltet kanske springer fcirbi. 6vrigt: Hiir tar jag upp ovriga som rflkat ut fcjr LCD-paneler sernablev. Samtliga av bilderna Ar kameran lingsam kan man ej listade funktioner. Tagtav.Si iiven hos marknadens och filmerna iir fr6n frilevande Helhetsomdtime: Hiir kimnar missa vilt som rcir sig fdrbi bildyraste modeller finns problem vilt utanfor hiign i Skine under den och inte kommer med. Jag jag ett godtyckligt helhetsomdooch liknande problem kan dyka 20LI. Pe vissa av bilderna iir har benrimntdetta som exempel- me helt grundatpi min subjektiupp hos just din itelkamera oav- dock datumen inte instiilld vilvis "Mycket snabb" om kame- va upplevelse av itelkameran. sett varumiirke. ket gor att den kan visa fel 6r. ran ligger pi 1-1,5 sekunder. Parametrarsisom anviindarviinvissa ej testade modeller fr6n lighet, bild/videokvalitet osv tas ALLT MER FILMANDE I Iistningen av funktioner Reconyx (HC500/600) och upp. Sist men inte minst Lika populiirt som att fotografe- kommer hdr en kort Cuddeback(Attack IR) kan vara prisvzirdheten. ra med itelkamerorna ax att ftlfiirklaring extremt snabbapi under en halv Nya ej testade modeller: Hiir ma med dem. Ibland kan iiven Pris: Priset pi de olika model- sekund.vissa modeller kan vara tas upp nytillkomna modeller pi filmandet vara battre fcir att lerna. viildigt trdtta med flera sekun- senastetid av sammavarumlrke kcinsbestrimmaindivider hos ex- MMS: Om kameran har eller dersviintan innan bilden tas fr6n och vad som dr nytt fcir modelempelvis vildsvinen. Niir djuret finns med funktionen att skicka att rorelsesensornaktiverats. len/modellerna.

5 Z-aimAcorn Ltl-5210A12 MP Z-anmAcorn Ltl MP Fris: 2100kr tor12mp2995kr for12mpmedmms 12MPMMS MMS:JAoAmodellAcorn 16Gb KapacitetpArninneskort: pamodell mpeller12mpberoende StilNhild uppl6sning:5 640x480 Videouppldsning: Video[jud:Nej Myckeisnabb! tsurstr 1-3bilder TimenJA TinleIaps/Feriodic ShotlJA i olikavinklar FIR;3 st riktade visartivenfilmochbild. Fanel:LCD-fdirg, tsatteri:4 st eller8 st 1,5voltsAA Uttagfor externstreim:ja 6 volt TV-utgAng: JA sadrasliingdenp& borjartappaspiinning dvrigtrettplusiir att niirbatterierna vilket2irett plus. foto/video filmsnuttarna ner.mankandvenkombinera bilsomdr snabbochtar utmiirkta Myckettrevliglitenkamera l-lelhetsomdtjme: EttminusdrrattMMS-insttillvaritenavfavoriterna. der.harsedandenkommit Lite tillettformaterat. ommanbyterminneskort forsvinner ningarna foroperator jobbigtom manstari skogenochskabytakortochintetankerpadetta.men kvarochmanendast tvakorlmedfilenmedinsttillningarna vdxlar manmellan iir detingaproblem. raderar bilderna franacornsomsiiljsav Nyaej testademodeller:detharkommitnyamodeller i morkret menmeddetgamlaskasominte"gloder" Z-aim.DenenaharBlue-lR har letochheteracornmms12mpblueochkostar3095kr.. Denallrasenaste ochdenfilmar handhavande i smidigt ettnyttskalsomdrenklarforbiittring SDkortpA32Gb ochklarar medljud,tar12aabatterier iiveni HD(1440x1080) med"no-glow". ochdr utrustad Tel: Z-aimwww.z-aim"com Z-aimAcorn MMS 12 MP W'

6 Z-aim ScouVBolyGuard SSOMSmpMMS Pris: 2995kr MMS:JA KapacitetpAminneskort32 GB Stillbild uppliisning: 8 Mp Videouppltisning: 640x480 Videoljud:JA Mycketsnabb Burst:1-3 Timer:JA Timelaps/Periodic Shot JA P I R : 1s t Panel:LCDftirg,visar bild/film Batteri:4 st eller8 st 1,5voltsAA. Uttagfiir externstriim:ja 6 volt TV-utg6ng: JA Ovrigt:LOD-panelen sitterpaframsidan och manprogrammerar/styr denmedentradlos fjiinkontroll ochkan somsitteri bottenplattan tasloss.batteriacken forsin ochut underifranfor laddning handhavandet. Helhetsomdome: "Guard"-kamerorna har liingevariti toppskiktet och avatelkameror detharskettmanga forbiittringar underresansgang.h.elt enkeltenbramms-kamera. Z-aim Tel : _.ia-11 "/-:' l*") RacerbackBushnell TFophyGamBlack LED Pris: 2995 MMS:NEJ KapacitetpAminneskoft: 32Gb Stillbild uppl6sning: 8 mp Videouppldsning: HD720p (1080x720) Videoljud:JA Mycketsnabbl Burst 1-3bilder Timer:NEJ Timelaps/Periodic Shot JA P I R : 1s t Panel:LCD Batteri:4 st alt 12st 1,5voltsAA, Uttagfdr externstrtim:ja 6v TV-utg&ng: JA Ovrigt Osynlig lrsomintegl6der. Helhetsomdtime: Trevligkamera med brabildochframforalltutmdirkt videfordelatt lr-oanelen okvalitet. inte synsdadentiinds. Nyaejtestademodeller:Harkommit mednymodell somfilmari HD1080p (1920x1080) medlcdfdrg-panel och Trigger dnnusnabbare SpeedochkostardA3990kr. Racerback Tel:

7 Z-anmUovision565 Black InvisiblelR MMS8MP GPRS Pris:2495kr medmms3690kr MMS:JA oaenamodellen rj KapacitetpAminneskort16Gb 8 Mp Stillbilduppltisning: 640x480 Videouppliisning: Videoliud:NEJ MycketSnabb! Burst:1-3 Timer:JA Shot:JA Timelaps/Periodic P I R : 1S T Panel:LCDspelar uppbild/film Batteri:12st 1,5vAA Uttagfiir externstriim:ja TV-utg6ng: NEJ Time Ovrigt:DetgAratt kombinera Laos/Timer/PlR tillat Helhetsomdome: Anledningen dettablirdenmodellsomblirbtisti test tir kombinationen avflerabralosningar. EndelZirattdeniir mycketenkelatt handha somf6ljdtillettlogiskuppenannandr byggnad avmenyerna. kombinationen avtimelaos/timer/plr Dettagor somkananviindas samtidigt. att mankanovervaka en platsvidett ochatt rorelsesenspecifikt klockslag En f6rbildtagning. sorniindflfungerar annanpositivsakiir att instiillningarna damanbyliggerkvari MMS-modellen N&gotmankantycka ter minneskort. hosandra bordevaraensjiilvklarhet kameror. iir osynlig Ettannatplusiir att kameran medfilterligger nattetid dalr-lamporna pa940nmochinte"gloder" somhos vanliga 840nmlR-led. hog Bilder entillrdickligt ochvideohflller kvalitet. tir EnannanfordelmedMMS-modellen intebaratill attdenkanskickabilderna mobilen sommmsoch i upplosning640x480. Utandvensomdatatrafik i formavgprs,mankandaoverjora dinmmsbildermedhogreuppldsning tillemaibilderna. GormanmedGPRS pa lensakanmanfaenupplosning 800x600. Nyaej testademodeller:modellerna kommer medliudundermars2012. Z-aim Tel: n. ' i I di t Z-aimUovision565 Black lnvisiblelr 8MP VIDEOKVALITET PA YOUTUBE KOLLAIN ATELKAMERORNAS franen del av de olika Villdu se hurvideosekvenserna serut?gain pawww.youtube.com och Atelkamerorna DAfdr du uppdennyatesten sqkpaatelkameratest. "Atelkameratest 2011/12ochAlltom Jakt& Vaoens gamlaatelkameratest. Du kaniivenskannaqr-kodenhiirtill hogermeddin sakommerdu direkttill video-testen. smartohone

8 RacerbackPrimos T?uthGam60 IR Fris; 2495kr MMS:NEJ i:. paminnesl<ort: Kapacitet 8Gb Stillbilduppldsning; 7 Mp Videouppliisning: 640x480 Snabb Burst:1-5 ]fimennej Tirnelaps/Feriodic Shot;NEJ P I R : 1s t PanehSvartvit displaymedbelystbakgruno. Batteri:4 st 1,5vD-cell [Jttagfdnexternstriim: JA 6v TV'utgtng:NEJ Helhetsonndrinne: Enkelrobustkamera franviilkiinda amerikanska Primossom jaktutrusning (mest tillverkar diverse kanda forsinalockpipor). Litestorrefor attdendrivsavd-cell. Kameran harhela Dettagorattdenly60st lr-ledlampor. serlangtochmycket. Ennackdel dratt kormanpaltigetmed60lampor sagloderlamporna ordentligt vilketstorvissa vilt,mankani videosekvenserna seatt nagra avvildsvinen springer frdnatelplatsen ndrlamporna tdnds.menman kansttillain saattfdrrelamoor tdnds, Nyaej testadernodeller: Dennahar kommiti envariant med"noglow"lrfilterovanpa lr-dioderna vilketgoratt de intesynsi mdrker medsitirodasken. Dettabordevaraintressant eftersom de mingalr-lamporna dalyserut extrabra utanattskrdmma nigravilt. Denska enligtuppgift lysaut ca 15meter. [-EVERANTOR Racenbaek www"racerback.se Tel;

9 ('r. : j /i! iv u,i...,+l.,, i,{'}',r',. l,fd I DanGateSpypointlR-6,ia IY f { j-: Pris:2195kr NEJ [MMS: 32 Gb Kapacitetpfrminneskorfi m q tr: ii. * + ' t ',.i' 9,r) Stillbilduppldsning:6 mb ;" '! i., t..,ild i.l$f,.1,-.*\ li-, rtr il rvree: r{5'6, tl ffi ww 640x480i';,..:'-., Videoupplosning: r.,: Mycketsnabb;\:\':r Triggerspeed; Burst:1-4 st Tirner:NEJ Shotr Timelaps/Feriodic P I R : 1s t display Fanel:Svartvit 6 st 1,5vAA Batteri; Uttagfiir externstriirn:ja 12v JA TV-utg&ng; Ovrigfiuttagforsolpanel instdllningarna Dennakamera iir mycketenkelatt handaeftersom Helhetsomdiime: instiilluppochnerforkorrekt reglage. Manforheltenkeltknapparna skotsmedfysiska Innanen frojd. detta dir s2ikert gammaldags vissa kunder men for verka kan ning.detta ligger eninredelsommankanplockaut.dettakan kamouflageskalet fordetskyddande medvdrmesom i kombination fuktigvtiderlek menunderviildigt smidigt varaganska ochimmapalinsen. kandetbildaskondens somrar, vissasvenska upptriider lr-ledlampor, 46st,vilketgorattdenlyserut l6ngt.dencirkuldra harmanga Spypoint gor denlyserut l6ngt. dven att placeringen avlamporna lr-10har10 i Spypoint finnsmedflermexapixlar Efterfoljarna Nyaej testademodeller: Pro-Xhar12mp. mpochspypoint DanGatewww.dangate.se i l Z-aim Scout/KeepGuard K/G550PV Pris:ca 1950kr NEJ M[MS: 4 Gb KapacitetpAnninneskort: 5 Mp uppltisning: Stillbild 640x480 Videouppltisning: Videoljud:NEJ Mycketsnabb Eurst:1-3 Tinrer;NEJ ShotrNEJ TimeNaps/Periodic F I R : 1s t Panel;FiirgLCDspelaruppfilm/foto Batteri:4stalt8 st 1,5vAA ljttagfiir externstrtim:ja TV-utEing;JA medlcdi fiirg. tradfjdirrkontroll Ovrigt:Extern LitensmitrotjAnare. Modellsombliviten klassisk l'{elhetsorndtime: digochdiskret. med helatidennyamodeller Detkommer Nyaej testademodeller: storreminneskotl.. flermegapixlar ochsomklarar Z-aim Tel:

10

11 Racerback MoultrieM80X Pris: 2395 MMS:NEJ KapacitetpAminneskorf32 Gb 5 mp uppliisning: Stillbild for720x400 Videouppltisning: Widescreen mat'16:9 Videoljud:JA Mycketsnabb! Burst:1-3bilder Timer:JA Shot JA Timelaps/Periodic st PIR:'1 textdisplay Panel:Svart/vit Batteri: Uttagf6r externstriim: TV-utgAng: dvrigt Visari procenthurmycket av batterietsomdr kvarexempelvis89%. Litensmidig Helhetsomdiime: Moultrie. frflnviilkdinda kamera mycketbranattbildenlevererar somhallerhogsktirpa der/filmer lyserut langt ochlr-dioderna ochbrett. Racerback Tel:

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till

Läs mer

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning!

80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! 80Nordic++ - marknadens kraftigaste solcellsdrivna åtelbelysning! Sedan februari 2009 är det lagligt att använda fast belysning på vildsvinsåtlar i Sverige. Därför har vi utvecklat en egen solcellsdriven

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling

Förfrågan vid direktupphandling Förfrågan vid direktupphandling Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på kameror för inventering och övervakning av rovdjur. Upphandlingen är en direktupphandling där

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CX8E Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1. Introduktion..3 2. Specifikation av den digitala åtelkameran...3 3. Kamerans Delar..5 4. Paketets innehåll.6 5. Installering av batterier och SD-kort.6 6.

Läs mer

BESTOK M660-G Användarhandbok

BESTOK M660-G Användarhandbok BESTOK M660-G Användarhandbok Tack för att du valt en åtelkamera från Bestok. Var god läs denna användarhandbok noggrant samt förvara den på ett lämpligt ställe för framtida referens. INNEHÅLL GENERELL

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

FyRrrrxrrnN urvecklaors

FyRrrrxrrnN urvecklaors DESTTNATTON BOHUSTAN sin promemoria hdnvisade han till en omfattande statistik 6ver skeppsbrott, som med rige uppfyllde kraven fcir att omr6det skulle anses som en skeppskyrkogird. Fartyg som kom frin

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR

UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR INKÖPSFÖRSLAG UTRUSTNING TILL UNGA FILMARE 4-18 ÅR Uppdaterad 2013-02-12 Martin E Utgångspunkten är att de ska vara lätt och kul att filma. All teknik är utvald med tanke på att de ska vara lätta att använda

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Canon EOS 1D X Mark II Kamerahus

Canon EOS 1D X Mark II Kamerahus Canon EOS 1D X Mark II Kamerahus Sensorstorlek: Fullformat (35,9 x 23,9) Upplösning: 20 Mp Ljuskänslighet: 100 51200 (50 409600) Slutartider: 30s 1/8000 s Kampanj! Få minneskort och kortläsare på köpet.

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem INOVA är världsledande när det gäller ljusstarka handhållna diodlampor. INOVA lampan är perfekt för yrkesfolk som har behov av en kraftfull, smidig, stötsäker och tålig kvalitetslampa liksom för friluftsfolk,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer Ielefonnummer =gen beteckning Hus T, gdrd C (-koordinat 61 76683,662

re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer Ielefonnummer =gen beteckning Hus T, gdrd C (-koordinat 61 76683,662 fbouer et ns qgarens namn Brf JdrnAldern C/O SBC Djdknegatan 2 i-postadress Energideklaration re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer 21135 Ielefonnummer Postort Malmo Vobiltelefonnumm

Läs mer

Information till media

Information till media 2009-09-01 Information till media Bakom kulisserna vi ger bakgrunden till utvecklingen av Canons nya EOS 7D Prototyper från utvecklingen av EOS7D Canon Inc. Japan har utvecklat systemkameror i mer än 50

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

S10 HD BRUKSANVISNING

S10 HD BRUKSANVISNING S10 HD BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fästrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen Retkitukku Ab

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

. Homciopatiska institutet Ostersund och homeopaten Olof Theodor Axell.

. Homciopatiska institutet Ostersund och homeopaten Olof Theodor Axell. F i. Homciopatiska institutet Ostersund och homeopaten Olof Theodor Axell. Au Kerstin Ellert HoMOoPATsrca lrusrrrurer OSTERSUND @ Inledning Ostersund var fthn bdrjan av 1900-talet och anda in pi 1980-talet

Läs mer

Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD

Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD Innehåll 1 Om kameran... 1 1.1 Allmän information... 1 1.2 Användning... 1 1.3 Kamerans konstruktion... 2 1.4 Spara Video och Foton... 4 2 Varningar... 5 3

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e

THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e THE'l+[[HlflUtt B[lllE HREII Hersinki Nov 1B-22 2B'e Dear Baktruppen! Thank you for parlicipating at the Baltic Circle- festival. We are sending you the articles that have been written of you in our local

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31

,UI[Llf[JtllIll nni INTERPRESS 372G03. RETURVEcKA 31 il HH I,UI[Llf[JtllIll nni INTRPRSS 372G03 RTURVcKA 31 2 JIrl A N cii rc brjade jbba vid l6-iring ch frtsatinm psten under mi.nga fyttade till Thailand. Dir in skapat sig ett helt nytt liv, fast han sitter

Läs mer

- ftir trar:sportkiipare

- ftir trar:sportkiipare ; T"art7 :;j!?7'i';' ;-:; : a - ftir trar:sportkiipare REMISSYTTRANDE 2015-12-14 Trafikverket 78I 89 BORLANGE Trafikslagsiivergripande plan fiir utveckling av metoder, modeller och verktyg - fiir analys

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Yrkesutbildning. Teoretiska utbildningar.

Yrkesutbildning. Teoretiska utbildningar. Hogstadiet fdrlades fr o m llirflret1964-65 till institutets skolhem pi Lidingo. Skolhemmet blev i samband &irmed foremfll fdr ett omfattande renoveringsarbete. Frirliiggningspaviljonger frir ett 60-tal

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

KAMERANS TEKNISKA DETALJER

KAMERANS TEKNISKA DETALJER KAMERANS TEKNISKA DETALJER Ljus & exponering Blinkningen Reglerar tiden slutaren är öppen. Styrs av ljustillgången & kontrolleras med hjälp av ljusmätaren. Pupillen Slutartid Bländare Reglerar mängden

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen.

Programval. Automatiska val Alla de programvalen neråt, CA och nedåt till vänster sett är alla olika typer av autolägen. Programval Har du någon gång undrat, om det verkligen är så stor skillnad på att fotografera i auoto-läget jämfört med att fotografera manuellt? Det gjorde jag i början, och visst kunde jag väl förstå

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder?

Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Garageportöppnare Sommer och Aperto garageportö Vill du slippa gå ur bilen vid garaget i mörker och oväder? Med en garageportöppnare slipper du gå ur bilen i regn och rusk bara för att öppna porten. Portöppnaren

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

8i. st"ruclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal

8i. struclfarret. Verksamhebplan 16r Ar 2011. Kursverksamhet. Trdningsverksamhet. Medlemsantal 8i. st"ruclfarret Bilaga 5 Verksamhebplan 16r Ar 211 Swingkattens verksamhet iir och blir vad medlemmama gdr den till. Fdreningen har m6nga entusiastiska och id6rika medlemmar som bidrar till att utveckla

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar

$ 4 F0regiende protokoll 20120917. Godkiindes och lades till handlinsarna. D) Medlemsregistratornsrapport Klubben har ca 550 medlemmar Protokoll fiirt vid sammantrlide med Specialklubben f6r Shih Tzu den 6-7/10 i Giiteborg Niirvarande: Nils-olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Anette Hdkansson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Fotografering med digital systemkamera

Fotografering med digital systemkamera Fotografering med digital systemkamera Vad är en systemkamera? Som namnet antyder är det en kamera som ingår i ett system med t.ex. objektiv, filter, blixtar och mellanringar. Till skillnad från kompaktkameror,

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect

SITAC TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 SITAC. Brandklassade konstruktioner med Termotrii Fire Protect 20t3-09-20 TYPGODKANNANDEBEVIS 165603 med beslut om tillverlmingskontroll enligt 8 lap, 22 och 23 $$ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL Brandklassade konstruktioner med Protect Innehavare Produkt Avsedd

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008.

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. Hej alla tomatiilskare, si har vi lagt dnnu ett 6r bakom oss. Anno 2007 gav oss en tidig varm hiirlig vir men sedan blev det en otroligt vat och regnig sommar i sodra

Läs mer

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson. LuNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen PROTOKOLL Ins ititutions sfyre ls en 2014-t2-18 Nflrvarande Britt-Marie Johansson, ordf. Jan-Olof Nilsson, ldraruep./soc David Wdsterfors, liiranep./s OC Maria

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera

Bättre ljus i bilderna. Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Ytterligare inställningar för en digital systemkamera Bättre ljus i bilderna Att göra rätt från början Blixtfotografering Ljusmätning Filter Vitbalans Bättre ljus i bilderna Att

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Kardinal Synd Umeå - Inspelningsinstruktioner -

Kardinal Synd Umeå - Inspelningsinstruktioner - 1 Kardinal Synd Umeå - Inspelningsinstruktioner - Vill förvarna om att det ser ut att vara mycket mer jobb än det egentligen är speciellt med tanke på att det inte krävs några speciella riggar eller ljussättning.

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka,

KY:NKOITENDTNS SrI'A. Alskade kyrka, KY:NKOITENDTNS SrI'A Alskade kyrka, Jag sitter vid koksbordet, ser ut over Bunge skola och nynnar pi en barnvisa med text av Barbro Lindgren och musik av George Riedel: "Bland malijrt och cikoria gdr igetkottorna

Läs mer

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim

En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm. av Gert Bostnim s Frdn Arbetsskola frir Vanfcira Till Utbildningsinstitut frir Handikappade En kort historik nir,ande Vanfrireanstaltens i Stockholm tillkomst och utveckling i Stockholm av Gert Bostnim Utgiven av Fdreningen

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN

#y Crflror. T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd STYRBLSEN M V #y Crflror T rivs elregler ftir B ostadsriittsfd renin gen Friimby Gfl rd Med sttid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gird beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar

GRUNDKOMPONENTER. Knappen Slutare/Välj. Mikro-USB-port. Statusindikatorlampa. Mikrofon. Uppåtknapp. Mikro-SDkortplats. Högtalar GRUNDKOMPONENTER Knappen Slutare/Välj Mikro-USB-port Mikrofon Statusindikatorlampa Uppåtknapp Knappen Ström/Läge Lins Mikro-SDkortplats Skärm e Knappen Nedåt/Slutar Högtalar VATTENTÄTT KAMERAHUS Knappen

Läs mer