nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar"

Transkript

1

2 telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta av dessabrukar rindra sig dfr nyfikenhetentar overhand och man vill f5 reda pi vad som hrinder i markerna. Men det ar intebara nyfikenheten som stillas d5 Stelkamerorna gor att man biittre kan forvalta viltbestindet i ett omr6de. Man kan exempelvis se hur minga kultingar, kid och kalvar som zir fodda och vid vilken tid pi 5ret. Inte minst n[r det giiller frirvaltningen av vildsvinsstammen dr detta viktigt. De forsta itelkamerorna anvrinde sig av vanlig analog 24x36mm film. I och med den digitala revolutionen inom alla sorters kameror, diir bilderna exponeraspi en bildsensor,blev Stelkamerorna allt mer intressanta fdr gemene jiigare. Det kostade helt enkelt inget att briinna ivrig hundratals eller tusentals bilder. De forsta kamebtixtarna rorna som kom var begriinsadei FoRSVINNER framfdr allt lagringsutrymmet En annanfaktor som styr storlepi minneskorten. ken pa kameran iir antalet LEDlampor vilket piverkar hur PRISERNA PRESSAS mycket de klarar lysa upp teri dag har kapaciteten pa min- riing/objekt. De gamla blixtarna neskorten cikat enormt och en med ljus inom den synliga vigdel av itelkamerorna som kom- liingden mellan ca 385 nanomemer ut idag kan hantera min- ter ti7l775 nanometer iir pfl viig neskort ph 32 gigabytes vilket att fcirpassastill historien. Hos resulterari tiotusentalsbilder el- den amerikanska marknadens ler timmar av rorliga videose- storsta iterforsaljare gir det kvenser. fortfarande att hitta knappt 10 I och med den stora efterfra- itelkameror med synlig blixt, gan pi Atelkamerorbland viirl- jiimfdrt med ett 40-ta1infraroda dens jiigare i kombination med kameror. lhga produktionskostnader i Jag tycker detta iir ganska framfor allt Kina si pressasprisynd eftersom bilderna tagna serna och man kan i dag kopa med blixt med synligt ljus blir riktigt bra kameror till en rimlig viildigt bra, med en korekt fiirpeng iir hemma i Sverige.Kvaligitergivning och bibehillen teten pi bilderna har under de skiirpa med minimalt med brus. senaste fem Sren okat enormt Nackdelen iir just den synliga och finessernahar blivit allt fler. blixten som syns for bide miinmed 6ren har i stort sett de niskor och djur och diirfor rojer flesta modeller av Stelkameror kameran for betraktarenalternakrympt i storlek men med 6kad tivt skriimmer viltet. En annan prestanda. De modeller som stor nackdel iir att det inte gir att fortfarande tillverkas i lite storre filma i morker med dessa stillstorlek beror pi att man vriljer bildsblixtar. att driva dem med stcirrebatteri. Det vanligaste nattljuset p6 Smi kameror drivs av 1,5 volts itelkamerorna iir som sagt AA och stora kameror av 1,5 infrarott ljus som [r osynligt for volts C- eller D-cell. betraktarenbide vilt och miinni- och gir under namnet"blue-ir" eftersom dioderna 2ir svagt bliaktiga nn de inte iir tiinda. IRljuset fr6n dessa ligger i v6gliingdsomridet kring 940 nanometer. Bilderna frin dessa innehsller nigot mer brus iin tidigare nrimnda IR-ljus, samt att riickvidden blir lite Udande.De allra senaste2ir "Black-IR" diir ett filter sitter framfor dioderna och rir helt osynliga men diir rrickvidden fortfarande 5r bra och bilderna inte innehiller alltfor mycket brus. En anledningentill att rdckvidden i,ir bra trots det helt osynliga ljuset iir att det bakom lr-filtret sitter fler LEDlampor tin hos minga av de med "glodandeir-ljus". ska. Dessa dioder ger ifran sig ett IR-ljus med vigl2ingden 840 nanometer (samma vigliingd som anviinds fcir extern belysning till bildforstiirkare). UTAN GLODANDESKEN Ljuset iir osynligt men diiremot iir ljuskiillan pi dessa kameror synligt i form av att lamporna gloder svagt rott ni,ir bilden tas. Detta kan man ofta se pi bilderna hos olika sortersvilt da de tittar in i kameran (eftersom lamporna trinds strax innan bilden tas). Pi videosekvenserkan man till och med se hur viltet skriims av lampornasrdda glodandeom kameran iir utrustad med minga lampor. Men de allra flesta vilt bryr sig inte om det svaga r6da glodandethos IR-dioderna. Men en nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar stoldrisken om bus giistar markerna (eller om man anviinder Atelkameran som overvakningskamerafcir egendom). Det har dock kommit kameror med IR-ljus vars ljuskiilla iir helt osynlig. Dessa dioder ger inte ifrin sig ett glodande sken MMS OCH TIME LAPS En av de allra stcirstainnovationerna bland Atelkamerornaiir dock MMS-funktionen. Anda sedan Stelkamerornagick civer frin analog film till att bli digitala si har man vantat pi MMSkamerorna, och till slut si kom de. I och med att etelkamerorna kan siindabilder som MMS eller till din -adressi iinnu hogra uppldsning s6lkan man ha iin bdttre koll pi viltv6rden pi marken. Att kunna f5 information om fflllor eller fodertillgingen pi marken sparar bide plinbok och miljo. Andra nyheter bland funktionerna hos vissa modeller ir bland annat Time Laps. Vissa blandar felaktigt ihop Time Laps och Timer-funktion. Time Laps zir frin borjan ett uttryck som beskriver filmteknik som ni sett pi TV di man sritter ihop ett stort antal tagna stillbilder (tagna med ett visst intervall) och som sedan spelas upp till rorlig film (exempelvis ndr en blomma sl6r ut). Andra beniimningar for Time Laps hos Stelkameroriir Periodic Shot eller Plot-tagningar. Det vanliga dr som bekant att kameran aktiveras och tar en bild di PIR-sensorn aktiverasav en rorelse (fciriindring i viirmemcinstret inom kameransrorelsesensor). Med Time Laps/Periodic Shot kan man dven stiilla in kamsran att ta bilder under vissa tidpunkter p6 dygnet. Detta kan vara bra att ha om man behciver se vad som ror sig under mov VAND

3 -E. i t{r _ r ;'ri Atetxanenon FoRTs t + r t {;' gontimmarna pi en iing eller ett fiilt (om man exempelvis vill riikna antalet hjortar p6 ett fiilt och dessastir pi ett sfldantl6ngt avstind si att de inte hadelost ut rorelsesensorn).eller om man en fiilla av vill kolla morgon/kvrill och skicka en bild via MMS till mobilen utan att riskera att kameran lagt av (har man bara PlR-rorelsesensoroch inte fflr nlgon bild si kan detju faktiskt bero pfl att kameranlagt av). En annan bra funktion eirtiomman inte merpa Stelkameran v j l l h a h u n d r a t a lbs i l d e rp i e x empelvis figlar som besoker flteln dagtid utan bara vill att kameran ska vara aktiv nattetid. I hi. r '':&..{1 E*"li't,. r {r t n,*d;,1 1," l i r \ i i i ; l rli i'il j 1 I r rli *!* +l s il,, id ; '1{.i lt:, Ei;r 4'1, \,i. "it {i,.'t' i.: sprungliga utseende, fieirrkontroller och meny-system,men bildkvaliteten blev iinnu btittre. FoRULLANDE LIKA Sfl smlningom borjade det dyka upp nigra modeller under namnet Boly Guard dock med samma utseendei ovrigt. Det visade sig for konsumenten att kamerorna kom frin sammaplats dvs Boly Media och att namnbytet kom frin att varumtirket KeeP Guard redan var registrerati Europa av ett foretag i en helt annan bransch.det borjade snart florera rykten om att BolY Guard, ScoutGuard och KeeP Guard iir exakt sammaprodukt med endast smi externa utseendeskillnader. Andra hdvdar att de tillverkas SATSA PA,..q oi olika fabriker och att det skillitiumbatterier Ett tidigare problem hos vissa jer sig mycket 6t under plastskakvamodeller har varit att de sdg ut let s6somplr-sensorernas batterierna allt for snabbt. Men litet/kiinslighet och bildsensor. idag finns modellersom dr ex- Sanningen bakom alla tnrerna tremt stromsnalaoch szitterman kring "Guard-kamerorna" kan i litium-batterier istzillet for al- for konsumentenkvitta si liinge kaliska si behdver man vzildigt de modeller som siiljs i Sverige r:d,i': kan garantera kvalitet och gaseillanbyta batteri. :iil rantier. Det giiller ssledes for haft kameror Jag har sjiilv,il,1...,iir,' kunden att handla av svenska litium-batteri1,5 volts AA med Lftr er som sultit uppe i flera mina- Aterforsriljare som de litar p6. :b der och skickat MMS och tagit Det viilkiinda amerikanskavarutusenlalsbilder utan att tappai miirket Bushnell kommer numesplinning. Jag anvtlnder sjiilv ra ut med modeller som ser exakt likadana ut som Keep Guard numera endast litium-batterier i a l l m i n e l e l < l r o n i s kual r u s t n i n g. och att dra slutsatsenatt dessa Aven om de zir dyra si upplever tillverkas pi samma fabrik borjag det som att man spararpeng- de inte vara frukten av enbart livlig fantasi. ar pi det i liingden. Det har under flr'enflorerat dinya STORSALJARE verse modeller av itelkamerorna varav vissa brittre zin andra Efter Allt om Jakt & VaPens forra stora itelkameratest har och med varierandekvalitet. For nigra ir sedan dok det det dykt upp nigra nya storsdljaupp nigra modeller som vi tes- re efter "Guard-kamerorna" dettade i Allt om Jakt & Vapens ta lir bland annat Acorn-kameNAg- rorna som man hittar lite iiverforra storastelkameralest. ra av modellerna kom fr6n den allt pi nlitet. SvenskaZ-aimhar kinge varit kiind for att leta reda svenskaimportoren Z-aim. MorA dellerna gick under namnen p i n y a i n n o v a t i v ap r o d u k t e P Keep Guard och Scout Guard. viirldsmarknaden och var de Snabbtblev just dessamodeller som forst tog in "Guard-kamerorna" och senareacorn. marknadsledare och iterfinns Den allra senastehogintresidag hos minga av de svenska santa nykomlingarna Pi markntithandlarna som siiljer itelkanadenkommerfrfllnetl vat'umdrmeror. ke med namnet Uovision, som smioch Kamerorna var smi diga samtidigtsom de leverera- riven dessatas in av Z-aim. En de hogkvalitativa bilder/video del krinns igen fr6n "Guard-kamed hog upplosning och l6gt merorna" hos Uovision men forbrus. Med jrimna mellanrum brittringarna tir minga. Det stigs blev det fler megapixlar men ka- att hjiirnorna bakom Uovision merornabeholl i stort sett sitt ur- kommer fr6n avhoppadetekni-

4 ker frin Boly Media som tagit med sig kunskapen och startat eget. Oavsett vad sanningen bakom Uovisions tillkomst s5 iir produkterna nigot av marknadens absolut mest intressanta i dag..slziget. Aven den svenskanlitbutiken Racerback har liinge haft ett stort utbud av itelkameror och hiir hittar man minga av de stora amerikanska varumiirkena som exempelvis Bushnell, Moultrie och Primos. Moultrie har varit med fr6n borjan av itelkamerans fcidelseoch de tidigare modellerna har varit populiira bland anviindarna. Burst: Antalet bilder man kan ta i serier.detta kan vara bra om man vill ta en serie om 3 bilder med nigra sekunders mellanrum fcir att kunna se en individ ur lite olika vinklar (rdr sig viltet kanskepenseleller spenareir skymdapi nigon bild). Timer: Ar bra att kunna stiilla in om man exempelvis inte vill ha bilder pfl sn massafiglar dagtid (duvor och krikor brukar vara ganska frekvent iterkommande bildmotiv under dagtid vilket kan bli ratt drygt i l2ingden). Stiiller man in Timern att endast ta pi natten i,lr detta problem lost. Time lapslperiodic Shot: Om STORA man vill siitta in en bild som ska PAFRESTNINGAR tas p6 en speciell tidpunkt frir att ror sig kan man liittare se karak- M M S. Det finns siikert m6nga anvln- teristiska kiinnetecken. En av Kapacitet pi minneskort: Alla exempelvis bevaka en stor iing dare av itelkameror ute i stugor- nackdelarna iir att det tar mer 6telkameror anviinder sig av och vilka djur som betar diir en na som genom Sren haft pro- minnesutrymme och att det tar SD-kort men man miste kolla viss tidpunkt. blem med sina itelkameror. mer strcimatt filma eftersom de upp vilken maximal kapacitetde PIR: Hur m6nga sensorer kaman ska tiinka sig att det fak- di har IR-LED-lamporna tiinda klarar. Man kan exempelvis inte meran har. tiskt iir elektronisk utrustning liingre tid. siitta in ett 16 gigs kort i en Atel- Panel: Vilken typ av display som sitter ute i regn och rusk i som finns fdr instiillningar. Det Men i och med litiumbatteri- kamera med max 8 Gb. viirme och i kyla. ernas int6g och de nya min- Stillbild uppltisning: Hur kan exempelvis vara en LCDDet iir ingen liitt uppgift att neskorten med hogre kapacitet minga megapixlar bilderna har. panel som klarar visa b&de bild kunna tillverka produkter som iir det inte liingre nigra problem. Tiink pi att antalet megapixlar och film i fiirg, pi kamerans klarar sidan behandling iiven Det tar mycket plats hemma pi inte [r synonymt med bildkva- baksida eller pi en fjiirrkontroll. om de iir tillverkade for att klara datornshirddisk efter ett irs fil1it6n. Kvaliteten pi linser och Det kan dven vara en enkel av det. Vissa av varumiirkena mande men med en extern hirdtyp av bildsensor spelar in p5 svartvit textdisplay. klarar l5ngvarigt anviindande disk iir zivendetta problem lost. bildkvaliteten. Men har en ka- Batteri: Vilken typ av batteri biittre iin andra men att i en test (AA,D-cell,C-cell). Vi ska nu kika p5 nigra av mera bra komponenter blir gikunna peka p5 att nigon hiller modellerna som funnits pi vetvisen bild med fler megapix- Uttag fdr extern strom: Om man hogre kvalitet tin andra Ziromcij- marknaden under det senaste lar mindre "pixlig" di du drar vill kunna koppla in ett stort 6 ligt. alt 12 volts batteri (blyackumu6ret. Det ska dock petalasatt det upp storleken, En av marknadens absoluta sthndigt kommer nya modeller Video uppliisning: Maximal lator exempelvis) for att 6ka toppmiirken iir Reconyx vilken och forbiittringar pa kameroma. videouppcisningkameranklarar. drifttiden. Med litiumbatterierinte salufcjrs i Sverige. Anled- Si vissa av modellernahat er De flesta kameror kan stiilla ner nas intig blir detta allt mer ningen borde vara att de helt en- sattsmed efterfdljare av samma upplcisningenp6 filmen fcir att ointressant. kelt iir alldeles fcir dyra fcir den miirke. Kan fdr minga sparautrymme pi minneskortet. TV-utging: svenska marknaden. I USA iir Pi bilderna kan du se bide Trigger speed: Hur hastigheten tyckas vara oviktigt men det Reconyx stora och kunderna hur kameran ser ut och hur re- upplevs frin viloliige till tagen finns de som friredrar atttifiade verkar vara viildigt nojda. bildernapi TV:n istiillet for dasultatetblev pi bilderna. bild. Detta iir viktigt om man vill Men riven hos Reconyx-kcitorn. Du kan iiven gi in pi Youtu- placera itelkameran pi en v[xel parna i USA iterfinns kunder be och titta pe hur videosekven- diir viltet kanske springer fcirbi. 6vrigt: Hiir tar jag upp ovriga som rflkat ut fcjr LCD-paneler sernablev. Samtliga av bilderna Ar kameran lingsam kan man ej listade funktioner. Tagtav.Si iiven hos marknadens och filmerna iir fr6n frilevande Helhetsomdtime: Hiir kimnar missa vilt som rcir sig fdrbi bildyraste modeller finns problem vilt utanfor hiign i Skine under den och inte kommer med. Jag jag ett godtyckligt helhetsomdooch liknande problem kan dyka 20LI. Pe vissa av bilderna iir har benrimntdetta som exempel- me helt grundatpi min subjektiupp hos just din itelkamera oav- dock datumen inte instiilld vilvis "Mycket snabb" om kame- va upplevelse av itelkameran. sett varumiirke. ket gor att den kan visa fel 6r. ran ligger pi 1-1,5 sekunder. Parametrarsisom anviindarviinvissa ej testade modeller fr6n lighet, bild/videokvalitet osv tas ALLT MER FILMANDE I Iistningen av funktioner Reconyx (HC500/600) och upp. Sist men inte minst Lika populiirt som att fotografe- kommer hdr en kort Cuddeback(Attack IR) kan vara prisvzirdheten. ra med itelkamerorna ax att ftlfiirklaring extremt snabbapi under en halv Nya ej testade modeller: Hiir ma med dem. Ibland kan iiven Pris: Priset pi de olika model- sekund.vissa modeller kan vara tas upp nytillkomna modeller pi filmandet vara battre fcir att lerna. viildigt trdtta med flera sekun- senastetid av sammavarumlrke kcinsbestrimmaindivider hos ex- MMS: Om kameran har eller dersviintan innan bilden tas fr6n och vad som dr nytt fcir modelempelvis vildsvinen. Niir djuret finns med funktionen att skicka att rorelsesensornaktiverats. len/modellerna.

5 Z-aimAcorn Ltl-5210A12 MP Z-anmAcorn Ltl MP Fris: 2100kr tor12mp2995kr for12mpmedmms 12MPMMS MMS:JAoAmodellAcorn 16Gb KapacitetpArninneskort: pamodell mpeller12mpberoende StilNhild uppl6sning:5 640x480 Videouppldsning: Video[jud:Nej Myckeisnabb! tsurstr 1-3bilder TimenJA TinleIaps/Feriodic ShotlJA i olikavinklar FIR;3 st riktade visartivenfilmochbild. Fanel:LCD-fdirg, tsatteri:4 st eller8 st 1,5voltsAA Uttagfor externstreim:ja 6 volt TV-utgAng: JA sadrasliingdenp& borjartappaspiinning dvrigtrettplusiir att niirbatterierna vilket2irett plus. foto/video filmsnuttarna ner.mankandvenkombinera bilsomdr snabbochtar utmiirkta Myckettrevliglitenkamera l-lelhetsomdtjme: EttminusdrrattMMS-insttillvaritenavfavoriterna. der.harsedandenkommit Lite tillettformaterat. ommanbyterminneskort forsvinner ningarna foroperator jobbigtom manstari skogenochskabytakortochintetankerpadetta.men kvarochmanendast tvakorlmedfilenmedinsttillningarna vdxlar manmellan iir detingaproblem. raderar bilderna franacornsomsiiljsav Nyaej testademodeller:detharkommitnyamodeller i morkret menmeddetgamlaskasominte"gloder" Z-aim.DenenaharBlue-lR har letochheteracornmms12mpblueochkostar3095kr.. Denallrasenaste ochdenfilmar handhavande i smidigt ettnyttskalsomdrenklarforbiittring SDkortpA32Gb ochklarar medljud,tar12aabatterier iiveni HD(1440x1080) med"no-glow". ochdr utrustad Tel: Z-aimwww.z-aim"com Z-aimAcorn MMS 12 MP W'

6 Z-aim ScouVBolyGuard SSOMSmpMMS Pris: 2995kr MMS:JA KapacitetpAminneskort32 GB Stillbild uppliisning: 8 Mp Videouppltisning: 640x480 Videoljud:JA Mycketsnabb Burst:1-3 Timer:JA Timelaps/Periodic Shot JA P I R : 1s t Panel:LCDftirg,visar bild/film Batteri:4 st eller8 st 1,5voltsAA. Uttagfiir externstriim:ja 6 volt TV-utg6ng: JA Ovrigt:LOD-panelen sitterpaframsidan och manprogrammerar/styr denmedentradlos fjiinkontroll ochkan somsitteri bottenplattan tasloss.batteriacken forsin ochut underifranfor laddning handhavandet. Helhetsomdome: "Guard"-kamerorna har liingevariti toppskiktet och avatelkameror detharskettmanga forbiittringar underresansgang.h.elt enkeltenbramms-kamera. Z-aim Tel : _.ia-11 "/-:' l*") RacerbackBushnell TFophyGamBlack LED Pris: 2995 MMS:NEJ KapacitetpAminneskoft: 32Gb Stillbild uppl6sning: 8 mp Videouppldsning: HD720p (1080x720) Videoljud:JA Mycketsnabbl Burst 1-3bilder Timer:NEJ Timelaps/Periodic Shot JA P I R : 1s t Panel:LCD Batteri:4 st alt 12st 1,5voltsAA, Uttagfdr externstrtim:ja 6v TV-utg&ng: JA Ovrigt Osynlig lrsomintegl6der. Helhetsomdtime: Trevligkamera med brabildochframforalltutmdirkt videfordelatt lr-oanelen okvalitet. inte synsdadentiinds. Nyaejtestademodeller:Harkommit mednymodell somfilmari HD1080p (1920x1080) medlcdfdrg-panel och Trigger dnnusnabbare SpeedochkostardA3990kr. Racerback Tel:

7 Z-anmUovision565 Black InvisiblelR MMS8MP GPRS Pris:2495kr medmms3690kr MMS:JA oaenamodellen rj KapacitetpAminneskort16Gb 8 Mp Stillbilduppltisning: 640x480 Videouppliisning: Videoliud:NEJ MycketSnabb! Burst:1-3 Timer:JA Shot:JA Timelaps/Periodic P I R : 1S T Panel:LCDspelar uppbild/film Batteri:12st 1,5vAA Uttagfiir externstriim:ja TV-utg6ng: NEJ Time Ovrigt:DetgAratt kombinera Laos/Timer/PlR tillat Helhetsomdome: Anledningen dettablirdenmodellsomblirbtisti test tir kombinationen avflerabralosningar. EndelZirattdeniir mycketenkelatt handha somf6ljdtillettlogiskuppenannandr byggnad avmenyerna. kombinationen avtimelaos/timer/plr Dettagor somkananviindas samtidigt. att mankanovervaka en platsvidett ochatt rorelsesenspecifikt klockslag En f6rbildtagning. sorniindflfungerar annanpositivsakiir att instiillningarna damanbyliggerkvari MMS-modellen N&gotmankantycka ter minneskort. hosandra bordevaraensjiilvklarhet kameror. iir osynlig Ettannatplusiir att kameran medfilterligger nattetid dalr-lamporna pa940nmochinte"gloder" somhos vanliga 840nmlR-led. hog Bilder entillrdickligt ochvideohflller kvalitet. tir EnannanfordelmedMMS-modellen intebaratill attdenkanskickabilderna mobilen sommmsoch i upplosning640x480. Utandvensomdatatrafik i formavgprs,mankandaoverjora dinmmsbildermedhogreuppldsning tillemaibilderna. GormanmedGPRS pa lensakanmanfaenupplosning 800x600. Nyaej testademodeller:modellerna kommer medliudundermars2012. Z-aim Tel: n. ' i I di t Z-aimUovision565 Black lnvisiblelr 8MP VIDEOKVALITET PA YOUTUBE KOLLAIN ATELKAMERORNAS franen del av de olika Villdu se hurvideosekvenserna serut?gain pawww.youtube.com och Atelkamerorna DAfdr du uppdennyatesten sqkpaatelkameratest. "Atelkameratest 2011/12ochAlltom Jakt& Vaoens gamlaatelkameratest. Du kaniivenskannaqr-kodenhiirtill hogermeddin sakommerdu direkttill video-testen. smartohone

8 RacerbackPrimos T?uthGam60 IR Fris; 2495kr MMS:NEJ i:. paminnesl<ort: Kapacitet 8Gb Stillbilduppldsning; 7 Mp Videouppliisning: 640x480 Snabb Burst:1-5 ]fimennej Tirnelaps/Feriodic Shot;NEJ P I R : 1s t PanehSvartvit displaymedbelystbakgruno. Batteri:4 st 1,5vD-cell [Jttagfdnexternstriim: JA 6v TV'utgtng:NEJ Helhetsonndrinne: Enkelrobustkamera franviilkiinda amerikanska Primossom jaktutrusning (mest tillverkar diverse kanda forsinalockpipor). Litestorrefor attdendrivsavd-cell. Kameran harhela Dettagorattdenly60st lr-ledlampor. serlangtochmycket. Ennackdel dratt kormanpaltigetmed60lampor sagloderlamporna ordentligt vilketstorvissa vilt,mankani videosekvenserna seatt nagra avvildsvinen springer frdnatelplatsen ndrlamporna tdnds.menman kansttillain saattfdrrelamoor tdnds, Nyaej testadernodeller: Dennahar kommiti envariant med"noglow"lrfilterovanpa lr-dioderna vilketgoratt de intesynsi mdrker medsitirodasken. Dettabordevaraintressant eftersom de mingalr-lamporna dalyserut extrabra utanattskrdmma nigravilt. Denska enligtuppgift lysaut ca 15meter. [-EVERANTOR Racenbaek www"racerback.se Tel;

9 ('r. : j /i! iv u,i...,+l.,, i,{'}',r',. l,fd I DanGateSpypointlR-6,ia IY f { j-: Pris:2195kr NEJ [MMS: 32 Gb Kapacitetpfrminneskorfi m q tr: ii. * + ' t ',.i' 9,r) Stillbilduppldsning:6 mb ;" '! i., t..,ild i.l$f,.1,-.*\ li-, rtr il rvree: r{5'6, tl ffi ww 640x480i';,..:'-., Videoupplosning: r.,: Mycketsnabb;\:\':r Triggerspeed; Burst:1-4 st Tirner:NEJ Shotr Timelaps/Feriodic P I R : 1s t display Fanel:Svartvit 6 st 1,5vAA Batteri; Uttagfiir externstriirn:ja 12v JA TV-utg&ng; Ovrigfiuttagforsolpanel instdllningarna Dennakamera iir mycketenkelatt handaeftersom Helhetsomdiime: instiilluppochnerforkorrekt reglage. Manforheltenkeltknapparna skotsmedfysiska Innanen frojd. detta dir s2ikert gammaldags vissa kunder men for verka kan ning.detta ligger eninredelsommankanplockaut.dettakan kamouflageskalet fordetskyddande medvdrmesom i kombination fuktigvtiderlek menunderviildigt smidigt varaganska ochimmapalinsen. kandetbildaskondens somrar, vissasvenska upptriider lr-ledlampor, 46st,vilketgorattdenlyserut l6ngt.dencirkuldra harmanga Spypoint gor denlyserut l6ngt. dven att placeringen avlamporna lr-10har10 i Spypoint finnsmedflermexapixlar Efterfoljarna Nyaej testademodeller: Pro-Xhar12mp. mpochspypoint DanGatewww.dangate.se i l Z-aim Scout/KeepGuard K/G550PV Pris:ca 1950kr NEJ M[MS: 4 Gb KapacitetpAnninneskort: 5 Mp uppltisning: Stillbild 640x480 Videouppltisning: Videoljud:NEJ Mycketsnabb Eurst:1-3 Tinrer;NEJ ShotrNEJ TimeNaps/Periodic F I R : 1s t Panel;FiirgLCDspelaruppfilm/foto Batteri:4stalt8 st 1,5vAA ljttagfiir externstrtim:ja TV-utEing;JA medlcdi fiirg. tradfjdirrkontroll Ovrigt:Extern LitensmitrotjAnare. Modellsombliviten klassisk l'{elhetsorndtime: digochdiskret. med helatidennyamodeller Detkommer Nyaej testademodeller: storreminneskotl.. flermegapixlar ochsomklarar Z-aim Tel:

10

11 Racerback MoultrieM80X Pris: 2395 MMS:NEJ KapacitetpAminneskorf32 Gb 5 mp uppliisning: Stillbild for720x400 Videouppltisning: Widescreen mat'16:9 Videoljud:JA Mycketsnabb! Burst:1-3bilder Timer:JA Shot JA Timelaps/Periodic st PIR:'1 textdisplay Panel:Svart/vit Batteri: Uttagf6r externstriim: TV-utgAng: dvrigt Visari procenthurmycket av batterietsomdr kvarexempelvis89%. Litensmidig Helhetsomdiime: Moultrie. frflnviilkdinda kamera mycketbranattbildenlevererar somhallerhogsktirpa der/filmer lyserut langt ochlr-dioderna ochbrett. Racerback Tel:

Frågan är om det är ok. att visa upp kvinnor och män hur som helst?

Frågan är om det är ok. att visa upp kvinnor och män hur som helst? Reklamfilm I Sverige lägger vi varje år ca 40 miljarder på reklam, marknadsföring och sponsring. Ca 15 % av dom pengarna läggs på reklamfilm, vilket internationellt sett är en ganska låg siffra, men det

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

This is BAD! Black Armored Drone från Intuitive Arial

This is BAD! Black Armored Drone från Intuitive Arial reportage drönare Text: Peter Fredberg Vintermiljön är i Åre, ett reklamjobb för Goodyear. Foto Intuitive Aerial / Simon Sjörén Black Armored Drone från Intuitive Arial This is BAD! Från -27 C till + 55

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen

Varför ponnysport? Jag har valt att dela upp ryttare i olika grupper. Hobby gruppen Små resurser gruppen Stora resurser gruppen Rutingruppen S i d a 1 Varför ponnysport? Jag har valt att både för mig själv och för er utreda vikten av ponnysportens existens. Jag har valt att hålla mig inom hoppsporten men jag tror och hoppas att mina tankar

Läs mer

POLARDISTANS. Lite bakgrund

POLARDISTANS. Lite bakgrund POLARDISTANS Jag skall här försöka beskriva långdistanstävlingen POLARDISTANS och varför jag tycker att den är så värdefull för oss som har grönlandshundar. Lite bakgrund Det förekom under ganska många

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Erik Geijer. Skriva för webben

Erik Geijer. Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Erik Geijer Skriva för webben Skriva för webben.se:s Internetguide, nr 8 Version 2.0 2012 Erik Geijer Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Koltrasten som trodde att den var en ambulans. Anders Mildner

Koltrasten som trodde att den var en ambulans. Anders Mildner Koltrasten som trodde att den var en ambulans Anders Mildner "Until I die there will be sounds. And they will continue following my death. One need not fear about the future of music." John Cage Till mina

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Olle Findahl Svenskarna och internet

Olle Findahl Svenskarna och internet Olle Findahl Svenskarna och internet Svenskarna och internet 2014 Version 1.0 2014 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5

Läs mer

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset

Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Skola: Ljus, del 1 Det befintliga ljuset Ljuset är grunden för att kunna fotografera. Vad är ljus, hur uppstår färg, varför ser ljus olika ut vid olika tillfällen, hur tar jag tillvara ljuset vid ett visst

Läs mer

Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet

Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet Pedagogiskt innehåll Känslolaboratoriet LED- lampan LED- lampan är en liten baddare som troligtvis kommer lysa upp allas våra hem i framtiden. LED är en förkortning för engelskans Light Emitting Diod,

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer