nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar"

Transkript

1

2 telkamerorna har kommit for alt stannaoch allt fler jiigare inserfcirdelarna med att kunnaha kolla pi viltet som rrjr sig i markerna. Bakitstriivare klagar pi teknifiering inom jakten men de allra flesta av dessabrukar rindra sig dfr nyfikenhetentar overhand och man vill f5 reda pi vad som hrinder i markerna. Men det ar intebara nyfikenheten som stillas d5 Stelkamerorna gor att man biittre kan forvalta viltbestindet i ett omr6de. Man kan exempelvis se hur minga kultingar, kid och kalvar som zir fodda och vid vilken tid pi 5ret. Inte minst n[r det giiller frirvaltningen av vildsvinsstammen dr detta viktigt. De forsta itelkamerorna anvrinde sig av vanlig analog 24x36mm film. I och med den digitala revolutionen inom alla sorters kameror, diir bilderna exponeraspi en bildsensor,blev Stelkamerorna allt mer intressanta fdr gemene jiigare. Det kostade helt enkelt inget att briinna ivrig hundratals eller tusentals bilder. De forsta kamebtixtarna rorna som kom var begriinsadei FoRSVINNER framfdr allt lagringsutrymmet En annanfaktor som styr storlepi minneskorten. ken pa kameran iir antalet LEDlampor vilket piverkar hur PRISERNA PRESSAS mycket de klarar lysa upp teri dag har kapaciteten pa min- riing/objekt. De gamla blixtarna neskorten cikat enormt och en med ljus inom den synliga vigdel av itelkamerorna som kom- liingden mellan ca 385 nanomemer ut idag kan hantera min- ter ti7l775 nanometer iir pfl viig neskort ph 32 gigabytes vilket att fcirpassastill historien. Hos resulterari tiotusentalsbilder el- den amerikanska marknadens ler timmar av rorliga videose- storsta iterforsaljare gir det kvenser. fortfarande att hitta knappt 10 I och med den stora efterfra- itelkameror med synlig blixt, gan pi Atelkamerorbland viirl- jiimfdrt med ett 40-ta1infraroda dens jiigare i kombination med kameror. lhga produktionskostnader i Jag tycker detta iir ganska framfor allt Kina si pressasprisynd eftersom bilderna tagna serna och man kan i dag kopa med blixt med synligt ljus blir riktigt bra kameror till en rimlig viildigt bra, med en korekt fiirpeng iir hemma i Sverige.Kvaligitergivning och bibehillen teten pi bilderna har under de skiirpa med minimalt med brus. senaste fem Sren okat enormt Nackdelen iir just den synliga och finessernahar blivit allt fler. blixten som syns for bide miinmed 6ren har i stort sett de niskor och djur och diirfor rojer flesta modeller av Stelkameror kameran for betraktarenalternakrympt i storlek men med 6kad tivt skriimmer viltet. En annan prestanda. De modeller som stor nackdel iir att det inte gir att fortfarande tillverkas i lite storre filma i morker med dessa stillstorlek beror pi att man vriljer bildsblixtar. att driva dem med stcirrebatteri. Det vanligaste nattljuset p6 Smi kameror drivs av 1,5 volts itelkamerorna iir som sagt AA och stora kameror av 1,5 infrarott ljus som [r osynligt for volts C- eller D-cell. betraktarenbide vilt och miinni- och gir under namnet"blue-ir" eftersom dioderna 2ir svagt bliaktiga nn de inte iir tiinda. IRljuset fr6n dessa ligger i v6gliingdsomridet kring 940 nanometer. Bilderna frin dessa innehsller nigot mer brus iin tidigare nrimnda IR-ljus, samt att riickvidden blir lite Udande.De allra senaste2ir "Black-IR" diir ett filter sitter framfor dioderna och rir helt osynliga men diir rrickvidden fortfarande 5r bra och bilderna inte innehiller alltfor mycket brus. En anledningentill att rdckvidden i,ir bra trots det helt osynliga ljuset iir att det bakom lr-filtret sitter fler LEDlampor tin hos minga av de med "glodandeir-ljus". ska. Dessa dioder ger ifran sig ett IR-ljus med vigl2ingden 840 nanometer (samma vigliingd som anviinds fcir extern belysning till bildforstiirkare). UTAN GLODANDESKEN Ljuset iir osynligt men diiremot iir ljuskiillan pi dessa kameror synligt i form av att lamporna gloder svagt rott ni,ir bilden tas. Detta kan man ofta se pi bilderna hos olika sortersvilt da de tittar in i kameran (eftersom lamporna trinds strax innan bilden tas). Pi videosekvenserkan man till och med se hur viltet skriims av lampornasrdda glodandeom kameran iir utrustad med minga lampor. Men de allra flesta vilt bryr sig inte om det svaga r6da glodandethos IR-dioderna. Men en nackdel ar att man som miinsklig betraktarellttare hittar en kamera i morker utrustadmed dessa sortersir-lampor, vilket okar stoldrisken om bus giistar markerna (eller om man anviinder Atelkameran som overvakningskamerafcir egendom). Det har dock kommit kameror med IR-ljus vars ljuskiilla iir helt osynlig. Dessa dioder ger inte ifrin sig ett glodande sken MMS OCH TIME LAPS En av de allra stcirstainnovationerna bland Atelkamerornaiir dock MMS-funktionen. Anda sedan Stelkamerornagick civer frin analog film till att bli digitala si har man vantat pi MMSkamerorna, och till slut si kom de. I och med att etelkamerorna kan siindabilder som MMS eller till din -adressi iinnu hogra uppldsning s6lkan man ha iin bdttre koll pi viltv6rden pi marken. Att kunna f5 information om fflllor eller fodertillgingen pi marken sparar bide plinbok och miljo. Andra nyheter bland funktionerna hos vissa modeller ir bland annat Time Laps. Vissa blandar felaktigt ihop Time Laps och Timer-funktion. Time Laps zir frin borjan ett uttryck som beskriver filmteknik som ni sett pi TV di man sritter ihop ett stort antal tagna stillbilder (tagna med ett visst intervall) och som sedan spelas upp till rorlig film (exempelvis ndr en blomma sl6r ut). Andra beniimningar for Time Laps hos Stelkameroriir Periodic Shot eller Plot-tagningar. Det vanliga dr som bekant att kameran aktiveras och tar en bild di PIR-sensorn aktiverasav en rorelse (fciriindring i viirmemcinstret inom kameransrorelsesensor). Med Time Laps/Periodic Shot kan man dven stiilla in kamsran att ta bilder under vissa tidpunkter p6 dygnet. Detta kan vara bra att ha om man behciver se vad som ror sig under mov VAND

3 -E. i t{r _ r ;'ri Atetxanenon FoRTs t + r t {;' gontimmarna pi en iing eller ett fiilt (om man exempelvis vill riikna antalet hjortar p6 ett fiilt och dessastir pi ett sfldantl6ngt avstind si att de inte hadelost ut rorelsesensorn).eller om man en fiilla av vill kolla morgon/kvrill och skicka en bild via MMS till mobilen utan att riskera att kameran lagt av (har man bara PlR-rorelsesensoroch inte fflr nlgon bild si kan detju faktiskt bero pfl att kameranlagt av). En annan bra funktion eirtiomman inte merpa Stelkameran v j l l h a h u n d r a t a lbs i l d e rp i e x empelvis figlar som besoker flteln dagtid utan bara vill att kameran ska vara aktiv nattetid. I hi. r '':&..{1 E*"li't,. r {r t n,*d;,1 1," l i r \ i i i ; l rli i'il j 1 I r rli *!* +l s il,, id ; '1{.i lt:, Ei;r 4'1, \,i. "it {i,.'t' i.: sprungliga utseende, fieirrkontroller och meny-system,men bildkvaliteten blev iinnu btittre. FoRULLANDE LIKA Sfl smlningom borjade det dyka upp nigra modeller under namnet Boly Guard dock med samma utseendei ovrigt. Det visade sig for konsumenten att kamerorna kom frin sammaplats dvs Boly Media och att namnbytet kom frin att varumtirket KeeP Guard redan var registrerati Europa av ett foretag i en helt annan bransch.det borjade snart florera rykten om att BolY Guard, ScoutGuard och KeeP Guard iir exakt sammaprodukt med endast smi externa utseendeskillnader. Andra hdvdar att de tillverkas SATSA PA,..q oi olika fabriker och att det skillitiumbatterier Ett tidigare problem hos vissa jer sig mycket 6t under plastskakvamodeller har varit att de sdg ut let s6somplr-sensorernas batterierna allt for snabbt. Men litet/kiinslighet och bildsensor. idag finns modellersom dr ex- Sanningen bakom alla tnrerna tremt stromsnalaoch szitterman kring "Guard-kamerorna" kan i litium-batterier istzillet for al- for konsumentenkvitta si liinge kaliska si behdver man vzildigt de modeller som siiljs i Sverige r:d,i': kan garantera kvalitet och gaseillanbyta batteri. :iil rantier. Det giiller ssledes for haft kameror Jag har sjiilv,il,1...,iir,' kunden att handla av svenska litium-batteri1,5 volts AA med Lftr er som sultit uppe i flera mina- Aterforsriljare som de litar p6. :b der och skickat MMS och tagit Det viilkiinda amerikanskavarutusenlalsbilder utan att tappai miirket Bushnell kommer numesplinning. Jag anvtlnder sjiilv ra ut med modeller som ser exakt likadana ut som Keep Guard numera endast litium-batterier i a l l m i n e l e l < l r o n i s kual r u s t n i n g. och att dra slutsatsenatt dessa Aven om de zir dyra si upplever tillverkas pi samma fabrik borjag det som att man spararpeng- de inte vara frukten av enbart livlig fantasi. ar pi det i liingden. Det har under flr'enflorerat dinya STORSALJARE verse modeller av itelkamerorna varav vissa brittre zin andra Efter Allt om Jakt & VaPens forra stora itelkameratest har och med varierandekvalitet. For nigra ir sedan dok det det dykt upp nigra nya storsdljaupp nigra modeller som vi tes- re efter "Guard-kamerorna" dettade i Allt om Jakt & Vapens ta lir bland annat Acorn-kameNAg- rorna som man hittar lite iiverforra storastelkameralest. ra av modellerna kom fr6n den allt pi nlitet. SvenskaZ-aimhar kinge varit kiind for att leta reda svenskaimportoren Z-aim. MorA dellerna gick under namnen p i n y a i n n o v a t i v ap r o d u k t e P Keep Guard och Scout Guard. viirldsmarknaden och var de Snabbtblev just dessamodeller som forst tog in "Guard-kamerorna" och senareacorn. marknadsledare och iterfinns Den allra senastehogintresidag hos minga av de svenska santa nykomlingarna Pi markntithandlarna som siiljer itelkanadenkommerfrfllnetl vat'umdrmeror. ke med namnet Uovision, som smioch Kamerorna var smi diga samtidigtsom de leverera- riven dessatas in av Z-aim. En de hogkvalitativa bilder/video del krinns igen fr6n "Guard-kamed hog upplosning och l6gt merorna" hos Uovision men forbrus. Med jrimna mellanrum brittringarna tir minga. Det stigs blev det fler megapixlar men ka- att hjiirnorna bakom Uovision merornabeholl i stort sett sitt ur- kommer fr6n avhoppadetekni-

4 ker frin Boly Media som tagit med sig kunskapen och startat eget. Oavsett vad sanningen bakom Uovisions tillkomst s5 iir produkterna nigot av marknadens absolut mest intressanta i dag..slziget. Aven den svenskanlitbutiken Racerback har liinge haft ett stort utbud av itelkameror och hiir hittar man minga av de stora amerikanska varumiirkena som exempelvis Bushnell, Moultrie och Primos. Moultrie har varit med fr6n borjan av itelkamerans fcidelseoch de tidigare modellerna har varit populiira bland anviindarna. Burst: Antalet bilder man kan ta i serier.detta kan vara bra om man vill ta en serie om 3 bilder med nigra sekunders mellanrum fcir att kunna se en individ ur lite olika vinklar (rdr sig viltet kanskepenseleller spenareir skymdapi nigon bild). Timer: Ar bra att kunna stiilla in om man exempelvis inte vill ha bilder pfl sn massafiglar dagtid (duvor och krikor brukar vara ganska frekvent iterkommande bildmotiv under dagtid vilket kan bli ratt drygt i l2ingden). Stiiller man in Timern att endast ta pi natten i,lr detta problem lost. Time lapslperiodic Shot: Om STORA man vill siitta in en bild som ska PAFRESTNINGAR tas p6 en speciell tidpunkt frir att ror sig kan man liittare se karak- M M S. Det finns siikert m6nga anvln- teristiska kiinnetecken. En av Kapacitet pi minneskort: Alla exempelvis bevaka en stor iing dare av itelkameror ute i stugor- nackdelarna iir att det tar mer 6telkameror anviinder sig av och vilka djur som betar diir en na som genom Sren haft pro- minnesutrymme och att det tar SD-kort men man miste kolla viss tidpunkt. blem med sina itelkameror. mer strcimatt filma eftersom de upp vilken maximal kapacitetde PIR: Hur m6nga sensorer kaman ska tiinka sig att det fak- di har IR-LED-lamporna tiinda klarar. Man kan exempelvis inte meran har. tiskt iir elektronisk utrustning liingre tid. siitta in ett 16 gigs kort i en Atel- Panel: Vilken typ av display som sitter ute i regn och rusk i som finns fdr instiillningar. Det Men i och med litiumbatteri- kamera med max 8 Gb. viirme och i kyla. ernas int6g och de nya min- Stillbild uppltisning: Hur kan exempelvis vara en LCDDet iir ingen liitt uppgift att neskorten med hogre kapacitet minga megapixlar bilderna har. panel som klarar visa b&de bild kunna tillverka produkter som iir det inte liingre nigra problem. Tiink pi att antalet megapixlar och film i fiirg, pi kamerans klarar sidan behandling iiven Det tar mycket plats hemma pi inte [r synonymt med bildkva- baksida eller pi en fjiirrkontroll. om de iir tillverkade for att klara datornshirddisk efter ett irs fil1it6n. Kvaliteten pi linser och Det kan dven vara en enkel av det. Vissa av varumiirkena mande men med en extern hirdtyp av bildsensor spelar in p5 svartvit textdisplay. klarar l5ngvarigt anviindande disk iir zivendetta problem lost. bildkvaliteten. Men har en ka- Batteri: Vilken typ av batteri biittre iin andra men att i en test (AA,D-cell,C-cell). Vi ska nu kika p5 nigra av mera bra komponenter blir gikunna peka p5 att nigon hiller modellerna som funnits pi vetvisen bild med fler megapix- Uttag fdr extern strom: Om man hogre kvalitet tin andra Ziromcij- marknaden under det senaste lar mindre "pixlig" di du drar vill kunna koppla in ett stort 6 ligt. alt 12 volts batteri (blyackumu6ret. Det ska dock petalasatt det upp storleken, En av marknadens absoluta sthndigt kommer nya modeller Video uppliisning: Maximal lator exempelvis) for att 6ka toppmiirken iir Reconyx vilken och forbiittringar pa kameroma. videouppcisningkameranklarar. drifttiden. Med litiumbatterierinte salufcjrs i Sverige. Anled- Si vissa av modellernahat er De flesta kameror kan stiilla ner nas intig blir detta allt mer ningen borde vara att de helt en- sattsmed efterfdljare av samma upplcisningenp6 filmen fcir att ointressant. kelt iir alldeles fcir dyra fcir den miirke. Kan fdr minga sparautrymme pi minneskortet. TV-utging: svenska marknaden. I USA iir Pi bilderna kan du se bide Trigger speed: Hur hastigheten tyckas vara oviktigt men det Reconyx stora och kunderna hur kameran ser ut och hur re- upplevs frin viloliige till tagen finns de som friredrar atttifiade verkar vara viildigt nojda. bildernapi TV:n istiillet for dasultatetblev pi bilderna. bild. Detta iir viktigt om man vill Men riven hos Reconyx-kcitorn. Du kan iiven gi in pi Youtu- placera itelkameran pi en v[xel parna i USA iterfinns kunder be och titta pe hur videosekven- diir viltet kanske springer fcirbi. 6vrigt: Hiir tar jag upp ovriga som rflkat ut fcjr LCD-paneler sernablev. Samtliga av bilderna Ar kameran lingsam kan man ej listade funktioner. Tagtav.Si iiven hos marknadens och filmerna iir fr6n frilevande Helhetsomdtime: Hiir kimnar missa vilt som rcir sig fdrbi bildyraste modeller finns problem vilt utanfor hiign i Skine under den och inte kommer med. Jag jag ett godtyckligt helhetsomdooch liknande problem kan dyka 20LI. Pe vissa av bilderna iir har benrimntdetta som exempel- me helt grundatpi min subjektiupp hos just din itelkamera oav- dock datumen inte instiilld vilvis "Mycket snabb" om kame- va upplevelse av itelkameran. sett varumiirke. ket gor att den kan visa fel 6r. ran ligger pi 1-1,5 sekunder. Parametrarsisom anviindarviinvissa ej testade modeller fr6n lighet, bild/videokvalitet osv tas ALLT MER FILMANDE I Iistningen av funktioner Reconyx (HC500/600) och upp. Sist men inte minst Lika populiirt som att fotografe- kommer hdr en kort Cuddeback(Attack IR) kan vara prisvzirdheten. ra med itelkamerorna ax att ftlfiirklaring extremt snabbapi under en halv Nya ej testade modeller: Hiir ma med dem. Ibland kan iiven Pris: Priset pi de olika model- sekund.vissa modeller kan vara tas upp nytillkomna modeller pi filmandet vara battre fcir att lerna. viildigt trdtta med flera sekun- senastetid av sammavarumlrke kcinsbestrimmaindivider hos ex- MMS: Om kameran har eller dersviintan innan bilden tas fr6n och vad som dr nytt fcir modelempelvis vildsvinen. Niir djuret finns med funktionen att skicka att rorelsesensornaktiverats. len/modellerna.

5 Z-aimAcorn Ltl-5210A12 MP Z-anmAcorn Ltl MP Fris: 2100kr tor12mp2995kr for12mpmedmms 12MPMMS MMS:JAoAmodellAcorn 16Gb KapacitetpArninneskort: pamodell mpeller12mpberoende StilNhild uppl6sning:5 640x480 Videouppldsning: Video[jud:Nej Myckeisnabb! tsurstr 1-3bilder TimenJA TinleIaps/Feriodic ShotlJA i olikavinklar FIR;3 st riktade visartivenfilmochbild. Fanel:LCD-fdirg, tsatteri:4 st eller8 st 1,5voltsAA Uttagfor externstreim:ja 6 volt TV-utgAng: JA sadrasliingdenp& borjartappaspiinning dvrigtrettplusiir att niirbatterierna vilket2irett plus. foto/video filmsnuttarna ner.mankandvenkombinera bilsomdr snabbochtar utmiirkta Myckettrevliglitenkamera l-lelhetsomdtjme: EttminusdrrattMMS-insttillvaritenavfavoriterna. der.harsedandenkommit Lite tillettformaterat. ommanbyterminneskort forsvinner ningarna foroperator jobbigtom manstari skogenochskabytakortochintetankerpadetta.men kvarochmanendast tvakorlmedfilenmedinsttillningarna vdxlar manmellan iir detingaproblem. raderar bilderna franacornsomsiiljsav Nyaej testademodeller:detharkommitnyamodeller i morkret menmeddetgamlaskasominte"gloder" Z-aim.DenenaharBlue-lR har letochheteracornmms12mpblueochkostar3095kr.. Denallrasenaste ochdenfilmar handhavande i smidigt ettnyttskalsomdrenklarforbiittring SDkortpA32Gb ochklarar medljud,tar12aabatterier iiveni HD(1440x1080) med"no-glow". ochdr utrustad Tel: Z-aimwww.z-aim"com Z-aimAcorn MMS 12 MP W'

6 Z-aim ScouVBolyGuard SSOMSmpMMS Pris: 2995kr MMS:JA KapacitetpAminneskort32 GB Stillbild uppliisning: 8 Mp Videouppltisning: 640x480 Videoljud:JA Mycketsnabb Burst:1-3 Timer:JA Timelaps/Periodic Shot JA P I R : 1s t Panel:LCDftirg,visar bild/film Batteri:4 st eller8 st 1,5voltsAA. Uttagfiir externstriim:ja 6 volt TV-utg6ng: JA Ovrigt:LOD-panelen sitterpaframsidan och manprogrammerar/styr denmedentradlos fjiinkontroll ochkan somsitteri bottenplattan tasloss.batteriacken forsin ochut underifranfor laddning handhavandet. Helhetsomdome: "Guard"-kamerorna har liingevariti toppskiktet och avatelkameror detharskettmanga forbiittringar underresansgang.h.elt enkeltenbramms-kamera. Z-aim Tel : _.ia-11 "/-:' l*") RacerbackBushnell TFophyGamBlack LED Pris: 2995 MMS:NEJ KapacitetpAminneskoft: 32Gb Stillbild uppl6sning: 8 mp Videouppldsning: HD720p (1080x720) Videoljud:JA Mycketsnabbl Burst 1-3bilder Timer:NEJ Timelaps/Periodic Shot JA P I R : 1s t Panel:LCD Batteri:4 st alt 12st 1,5voltsAA, Uttagfdr externstrtim:ja 6v TV-utg&ng: JA Ovrigt Osynlig lrsomintegl6der. Helhetsomdtime: Trevligkamera med brabildochframforalltutmdirkt videfordelatt lr-oanelen okvalitet. inte synsdadentiinds. Nyaejtestademodeller:Harkommit mednymodell somfilmari HD1080p (1920x1080) medlcdfdrg-panel och Trigger dnnusnabbare SpeedochkostardA3990kr. Racerback Tel:

7 Z-anmUovision565 Black InvisiblelR MMS8MP GPRS Pris:2495kr medmms3690kr MMS:JA oaenamodellen rj KapacitetpAminneskort16Gb 8 Mp Stillbilduppltisning: 640x480 Videouppliisning: Videoliud:NEJ MycketSnabb! Burst:1-3 Timer:JA Shot:JA Timelaps/Periodic P I R : 1S T Panel:LCDspelar uppbild/film Batteri:12st 1,5vAA Uttagfiir externstriim:ja TV-utg6ng: NEJ Time Ovrigt:DetgAratt kombinera Laos/Timer/PlR tillat Helhetsomdome: Anledningen dettablirdenmodellsomblirbtisti test tir kombinationen avflerabralosningar. EndelZirattdeniir mycketenkelatt handha somf6ljdtillettlogiskuppenannandr byggnad avmenyerna. kombinationen avtimelaos/timer/plr Dettagor somkananviindas samtidigt. att mankanovervaka en platsvidett ochatt rorelsesenspecifikt klockslag En f6rbildtagning. sorniindflfungerar annanpositivsakiir att instiillningarna damanbyliggerkvari MMS-modellen N&gotmankantycka ter minneskort. hosandra bordevaraensjiilvklarhet kameror. iir osynlig Ettannatplusiir att kameran medfilterligger nattetid dalr-lamporna pa940nmochinte"gloder" somhos vanliga 840nmlR-led. hog Bilder entillrdickligt ochvideohflller kvalitet. tir EnannanfordelmedMMS-modellen intebaratill attdenkanskickabilderna mobilen sommmsoch i upplosning640x480. Utandvensomdatatrafik i formavgprs,mankandaoverjora dinmmsbildermedhogreuppldsning tillemaibilderna. GormanmedGPRS pa lensakanmanfaenupplosning 800x600. Nyaej testademodeller:modellerna kommer medliudundermars2012. Z-aim Tel: n. ' i I di t Z-aimUovision565 Black lnvisiblelr 8MP VIDEOKVALITET PA YOUTUBE KOLLAIN ATELKAMERORNAS franen del av de olika Villdu se hurvideosekvenserna serut?gain pawww.youtube.com och Atelkamerorna DAfdr du uppdennyatesten sqkpaatelkameratest. "Atelkameratest 2011/12ochAlltom Jakt& Vaoens gamlaatelkameratest. Du kaniivenskannaqr-kodenhiirtill hogermeddin sakommerdu direkttill video-testen. smartohone

8 RacerbackPrimos T?uthGam60 IR Fris; 2495kr MMS:NEJ i:. paminnesl<ort: Kapacitet 8Gb Stillbilduppldsning; 7 Mp Videouppliisning: 640x480 Snabb Burst:1-5 ]fimennej Tirnelaps/Feriodic Shot;NEJ P I R : 1s t PanehSvartvit displaymedbelystbakgruno. Batteri:4 st 1,5vD-cell [Jttagfdnexternstriim: JA 6v TV'utgtng:NEJ Helhetsonndrinne: Enkelrobustkamera franviilkiinda amerikanska Primossom jaktutrusning (mest tillverkar diverse kanda forsinalockpipor). Litestorrefor attdendrivsavd-cell. Kameran harhela Dettagorattdenly60st lr-ledlampor. serlangtochmycket. Ennackdel dratt kormanpaltigetmed60lampor sagloderlamporna ordentligt vilketstorvissa vilt,mankani videosekvenserna seatt nagra avvildsvinen springer frdnatelplatsen ndrlamporna tdnds.menman kansttillain saattfdrrelamoor tdnds, Nyaej testadernodeller: Dennahar kommiti envariant med"noglow"lrfilterovanpa lr-dioderna vilketgoratt de intesynsi mdrker medsitirodasken. Dettabordevaraintressant eftersom de mingalr-lamporna dalyserut extrabra utanattskrdmma nigravilt. Denska enligtuppgift lysaut ca 15meter. [-EVERANTOR Racenbaek www"racerback.se Tel;

9 ('r. : j /i! iv u,i...,+l.,, i,{'}',r',. l,fd I DanGateSpypointlR-6,ia IY f { j-: Pris:2195kr NEJ [MMS: 32 Gb Kapacitetpfrminneskorfi m q tr: ii. * + ' t ',.i' 9,r) Stillbilduppldsning:6 mb ;" '! i., t..,ild i.l$f,.1,-.*\ li-, rtr il rvree: r{5'6, tl ffi ww 640x480i';,..:'-., Videoupplosning: r.,: Mycketsnabb;\:\':r Triggerspeed; Burst:1-4 st Tirner:NEJ Shotr Timelaps/Feriodic P I R : 1s t display Fanel:Svartvit 6 st 1,5vAA Batteri; Uttagfiir externstriirn:ja 12v JA TV-utg&ng; Ovrigfiuttagforsolpanel instdllningarna Dennakamera iir mycketenkelatt handaeftersom Helhetsomdiime: instiilluppochnerforkorrekt reglage. Manforheltenkeltknapparna skotsmedfysiska Innanen frojd. detta dir s2ikert gammaldags vissa kunder men for verka kan ning.detta ligger eninredelsommankanplockaut.dettakan kamouflageskalet fordetskyddande medvdrmesom i kombination fuktigvtiderlek menunderviildigt smidigt varaganska ochimmapalinsen. kandetbildaskondens somrar, vissasvenska upptriider lr-ledlampor, 46st,vilketgorattdenlyserut l6ngt.dencirkuldra harmanga Spypoint gor denlyserut l6ngt. dven att placeringen avlamporna lr-10har10 i Spypoint finnsmedflermexapixlar Efterfoljarna Nyaej testademodeller: Pro-Xhar12mp. mpochspypoint DanGatewww.dangate.se i l Z-aim Scout/KeepGuard K/G550PV Pris:ca 1950kr NEJ M[MS: 4 Gb KapacitetpAnninneskort: 5 Mp uppltisning: Stillbild 640x480 Videouppltisning: Videoljud:NEJ Mycketsnabb Eurst:1-3 Tinrer;NEJ ShotrNEJ TimeNaps/Periodic F I R : 1s t Panel;FiirgLCDspelaruppfilm/foto Batteri:4stalt8 st 1,5vAA ljttagfiir externstrtim:ja TV-utEing;JA medlcdi fiirg. tradfjdirrkontroll Ovrigt:Extern LitensmitrotjAnare. Modellsombliviten klassisk l'{elhetsorndtime: digochdiskret. med helatidennyamodeller Detkommer Nyaej testademodeller: storreminneskotl.. flermegapixlar ochsomklarar Z-aim Tel:

10

11 Racerback MoultrieM80X Pris: 2395 MMS:NEJ KapacitetpAminneskorf32 Gb 5 mp uppliisning: Stillbild for720x400 Videouppltisning: Widescreen mat'16:9 Videoljud:JA Mycketsnabb! Burst:1-3bilder Timer:JA Shot JA Timelaps/Periodic st PIR:'1 textdisplay Panel:Svart/vit Batteri: Uttagf6r externstriim: TV-utgAng: dvrigt Visari procenthurmycket av batterietsomdr kvarexempelvis89%. Litensmidig Helhetsomdiime: Moultrie. frflnviilkdinda kamera mycketbranattbildenlevererar somhallerhogsktirpa der/filmer lyserut langt ochlr-dioderna ochbrett. Racerback Tel:

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb

.,fl.,,fi. palma de mallorcarb .,fl.,,fi..,lt 'iq',1.; allorca var en av de forsta charterdestinationerna pa 6o-talet. Di var det exotiskt att kunna aka till ett varmare land for semester och den lilla spanska on blev snabbt en favorit.

Läs mer

BESTOK M660-G Användarhandbok

BESTOK M660-G Användarhandbok BESTOK M660-G Användarhandbok Tack för att du valt en åtelkamera från Bestok. Var god läs denna användarhandbok noggrant samt förvara den på ett lämpligt ställe för framtida referens. INNEHÅLL GENERELL

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008.

TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD AR 2008. Hej alla tomatiilskare, si har vi lagt dnnu ett 6r bakom oss. Anno 2007 gav oss en tidig varm hiirlig vir men sedan blev det en otroligt vat och regnig sommar i sodra

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer

NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer Stealth GPS-3X 10Hz NYHET : Mars 2011 Nya Stealth har 10Hz mottagare Stealth GPS-3X har USB för lättare överföring mellan dator och Laptimer NYHET Nya Siliconknappar som gör det mycket lättare att använda

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem INOVA är världsledande när det gäller ljusstarka handhållna diodlampor. INOVA lampan är perfekt för yrkesfolk som har behov av en kraftfull, smidig, stötsäker och tålig kvalitetslampa liksom för friluftsfolk,

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson.

Beslut. med ndrvaro- och l4trandertitt. David Wiisterfors valdes till j usteringsperson. LuNDS UNIVERSITET Sociologiska institutionen PROTOKOLL Ins ititutions sfyre ls en 2014-t2-18 Nflrvarande Britt-Marie Johansson, ordf. Jan-Olof Nilsson, ldraruep./soc David Wdsterfors, liiranep./s OC Maria

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

,,FARGSTANK" GOTEBoRGS FARGHISToRIA. UNDER 50 An ROLF HANSEN

,,FARGSTANK GOTEBoRGS FARGHISToRIA. UNDER 50 An ROLF HANSEN ,,FARGSTANK" ao oa GOTEBoRGS FARGHISToRIA UNDER 50 An ROLF HANSEN rancsranr. coresoncs pancnrsrorra UNDER oo An Goteborg har i alla tider varit en flirgstark stad och jag skall forsoka dokumentera 30 och

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Ver.01-20091001 Mycket snabb responstid, liten storlek & mycket lång drift tid Tack för att du har köpt kamera 501, för att på bästa sätt utnyttja alla

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O

YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O YE B rtsamh E TsB E natrn r-,s D 2OOB-O7.O I r 2009.O6.3O Skines Skidfiirbr -.d Box 1227 20,22,33 _lincnlholm sranns skrdr6nnunu Styrelse och kommitt6er 2008-2009 Ordftirande: Vice ordfiirande: Kassiir/kanslist:

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

99232 GV FE4301 4MP fisheye kamera för innomhusbruk. Tracking, WDR, POE 7 485.54 kr

99232 GV FE4301 4MP fisheye kamera för innomhusbruk. Tracking, WDR, POE 7 485.54 kr Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 99213 GV FE2301 Med GV FE2301 2MP fisheye kamera kan du övervaka alla vinklar på en plats med endast en kamera. 3 962.94 kr 99232

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA @Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA Marie Sjoberg, Bengt-Olof Karlsson Slittervdigen 109 35253 Viixjo Anticimex overlatelsebesiktning av smahus for BesiKningsnummer MS5706{142 Besiktning 20070103 av fastigheten

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Grunderna i SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Min resa genom Mpixel världen 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 2MP Nanozoomer 4 Scanner 1,5GP Kamera20,5MP Kamera 3,6GP5 Iphone 8MP Serie1

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Kraftfull avancerad zoom introduceras i hela den nya MiniDV-serien MD215 MD255 Canon lanserar den nya MD200-serien en serie lättanvända

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare

#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut 2013-12-18 Beslutsnummer 2013-81655 Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt har ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Om Digital Camera används oförsiktigt eller öppnas upphör garantin att gälla. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka.

Med Leef Access 2.0 ökar du minneskapaciteten i din Android-telefon eller surfplatta och den är så liten att den får plats i din ficka. SVENSKA För Leef, kommer design alltid främst. Faktum är att över hälften av vårt team utgörs av designers. Vi integrerar fullständigt kvalitetsmaterial,funktion och stil, resultatet är en serie produkter

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

Ramniis kl 11.00 - -11.45. Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad. Barbara Conte, (MP) Landstinget Viistmanland

Ramniis kl 11.00 - -11.45. Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad. Barbara Conte, (MP) Landstinget Viistmanland SAMORT}NINGS FORBU N N ET Viis te ris Sammantrddesprotokoll SS 51-58 2014 Sammantriidesdatum 24 oktober 2014 Plats och tid Ramniis kl 11.00 - -11.45 Ledamiiter Staffan Jansson, (S) Vtisteris stad Barbara

Läs mer

Den fcirsta musikfcireningen.

Den fcirsta musikfcireningen. Den fcirsta musikfcireningen. 15 Fredrik Granstrortr var dett forste irrom fdrsamlingen, som genom strdngmusik hojde stdmningen pn motena. Han fick snart en,,vapenbroder" i Josef Karlsson f rin Fagerstir.

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets VKS Vindkraft SverigeAB Strandv2igen 169 59146 Motala Samrldssvar anqiende vindkraftsproiekt Hultema KRAV att all prospekteringav mildfarlig Vi k6ver, som ombudfdr personerenligt bilagd sakdgarfdrteckning,

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till DVD Smalfilmer till DVD Videofilmer till hårddisk

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

Information inför köp

Information inför köp Information inför köp Alla har vi behov av att få bättre koll på våra saker. Det finns dock några saker man bör tänka på inför sitt första inköp. För att underlätta vad som gäller i de olika sammanhangen

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö SIGNERAD 2014-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-06-16 Handläggare Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare kerstin.wramell.lundin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP)

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen noggrant före du börjar använda digital Vilt- /Övervakningskamera för utomhusbruk. Gör ett test att kameran

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Uppfinnande av kameran

Uppfinnande av kameran Uppfinnande av kameran Under 1500-talet upptäckte man ett fenomen som senare skulle leda till uppfinnandet av kameran. Man gjorde en upptäckt i ett rum som var helt mörklagt med ett litet hål i väggen.

Läs mer

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.288518/apacer-a7-supersnabb-ssd-disk-perfekt-for-upp...

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.288518/apacer-a7-supersnabb-ssd-disk-perfekt-for-upp... Page 1 of 5 Nyheter Tester Skolor Program Forum Business Galleria Sök på pcforalla.se Sök 2010-01-26 15:40 Apacer A7: Supersnabb ssd-disk perfekt för uppgradering Av Mattias Inghe Test Apacers dyra men

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem

RENZ. KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem RENZ KOLLEKTION 2015 Fastighetsboxar Serviceboxar Digitala lösningar Fastighetssystem 1 RENZ INTELLIGENTA SERVICEBOX -Få din vara levererad direkt till bostaden E-handeln fortsätter att växa och med Renz

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media!

VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! RÄDDA DINA VIDEOBAND! Vi hjälper dig att kopiera dina filmer till ett modernt media! 200 ÅTER- FÖRSÄLJARE Hitta din närmaste på camrent.se Uthyrning per dygn Videofilmning Videoredigering Videofilmer till

Läs mer

Fotoskolan. Kameran. Av Martin Cejie, Fotograf. Dina bilder kan bli bättre.

Fotoskolan. Kameran. Av Martin Cejie, Fotograf. Dina bilder kan bli bättre. 5 Dina bilder kan bli bättre. Fotoskolan Av Martin Cejie, Fotograf Det finns två fel när det gäller fotografering som är väldigt vanliga. Den legendariska pressfotografen Robert Capa lär ha sagt att blir

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg

Apple MacBook Pro 13 Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Vi levererar alltid körklara datorer = Apple MacBook Pro 13" Dual-Core i5 2.4GHz, 4GB ramminne 500GB hårddisk, HD Graphics, SuperDrive Vikt 2 kg Se TV i din dator TV Tuner Stick for DVB-T (terrestrial)

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer