Sammanträdesdatum. 29 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. 29 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista."

Transkript

1 Kommunfullmäktige Blad 1 (90) Plats och tid Virveln på Folkets Hus, Strömsund, klockan Beslutande 29 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare enligt till protokollet bifogad närvarolista. Kungörelse Kungörelse om sammanträdet har varit införd i Länstidningen och Östersunds-Posten och i Tidningen Ångermanland Kungörelse om sammanträdet har varit uppsatt på kommunens officiella anslagstavla Kungörelse jämte bilagor har utsänts till ledamöter och ersättare Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst. Kl utdelas gåvor till anställda och politiker som tjänstgjort 25 år. Bilaga Övriga närvarande Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Anders Andersson, kommunchef Utses att justera Lennart Oscarsson och Marian Stranne Justeringens Kommunkansliet, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande.... Majken Bergqvist Justerare..... Lennart Oscarsson Marian Stranne ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 MINNESGÅVOR 2010 Namn Yrke Andersson Carina Strömsund Platschef Andersson Margareta Strömsund Lokalvårdare Arljung Doris Strömsund Kökspersonal Arljung Eva Strömsund Distriktssköterska Arvidsson Siri Gäddede Vårdbiträde Bergqvist Bengt Strömsund Tjänsteman/politiker Bergqvist Majken Strömsund Anhörigkonsulent/politiker Blom Hans Rossön Vaktmästare Blomqvist Pia Hammerdal Vårdbiträde Bohlin Elisabeth Tåsjö Vårdbiträde Borg Annelie Strömsund Vårdbiträde Edholm Ing-Marie Strömsund Elevassistent Edlund Åsa Strömsund Receptionsansvarig Ekström Bettina Kvelia Kökspersonal Eriksson Karin Gäddede Kökspersonal Forsberg Ann-Catrin Strömsund Vårdbiträde Forsberg Gudrun Strömsund Undersköterska Fransson Margareth Görvik Undersköterska Funseth Anneli Klövsand Arbetsledare Granlöf Margareta Ede Assistent Hellman Kristina Gäddede Undersköterska Henriksson Karin Tåsjö Biståndshandläggare Hermansson Cenneth Kyrkbolandet Anl.arb Hillheim Nilsson Margit Strömsund Lärare gymnasiet Holter Anita Strand Kökspersonal Höglund Anette Älgön Kökspersonal Johansen Monica Strömsund Undersköterska Johansson Inga-Lill Gåxsjö Barnskötare Joutasniemi Raija Strömsund Dagbarnvårdare Karlsson Susanna Strömsund Kökspersonal Klefbom Maria Strömsund Elevassistent Källén Karin Tullingsås Skolsköterska Lundgren Marianne Strömsund Enhetschef Lövdahl Bo Strömsund Lärare gymnasiet Lövgren Elisabeth Strömsund Barnskötare Manfredsson Annica Strömsund Vårdare Martinsson Marie Strömsund Förskollärare Nilsson Ann-Charlotte Sunnansjö Undersköterska Näslund Carina Hoting Barnskötare Näslund Majlis Hoting Lärare Näsström Lena Ringvattnet Kökspersonal Olsson Ann-Christin Strömsund Undersköterska Persson Anneli Fyrås Undersköterska Persson Pernilla Rossön Förskollärare Sannemo Roger Strömsund Vårdare Sjödin Susanne Backe Lärare Sjölund Birgitta Backe Assistent Sundekvist Irene Bergsjöåsen Lokalvårdare Svensson Roos Ros-Mari Strömsund Barnskötare Söderberg Gun-Mari Södra Öhn Undersköterska Tarander Wanja Röån Vårdbiträde Thellbro Elaine Norråker Undersköterska Wåhlstedt Elisabeth Backe Barnskötare

3 Kommunfullmäktige Dnr Svar på motion om återvinningscentralen i Hammerdal Marian Stranne, Moderaterna, har i en motion den 22 september 2010 föreslagit att återvinningscentralen i Hammerdal sommartid ska ha öppettider varje torsdag mellan kl och Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till svar på motionen. Beredning Arbetsutskottet 213/2010 Kommunstyrelsen 246/2010 Kommunfullmäktiges beslut Motionen avslås. Bilaga.

4

5 MOTIONSSVAR Kommunfullmäktige Motion om återvinningscentralen i Hammerdal Marian Stranne (m) har i en motion den 22 september 2010 föreslagit att återvinningsstationen sommartid skall ha öppettider varje torsdag mellan kl och Inför 2010 genomfördes förändringar vad avser kommunens återvinningsstationer. Detta i syfte att anpassa öppethållandet till användningsfrekvensen samt att hålla kostnaderna nere för att inte behöva höja renhållningstaxan. I samband med att beslutet togs informerades kommunstyrelsen om att det under hösten 2010 skulle göras en utvärdering av de nya öppettiderna. Denna utvärdering är nu inne i sin slutfas och kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november. Teknik- och serviceförvaltningen har i samband med utvärderingen tittat på olika modeller för att kunna öka tillgängligheten utan att kostnaderna ska behöva öka i någon större utsträckning. Dessa modeller kommer att redovisas vid ovannämnda sammanträde. Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås i avvaktan på nya förslag på ökad tillgänglighet. Mot bakgrund av ovanstående avslås motionen.

6 Kommunfullmäktige Dnr Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande har lämnat förslag till svar på medborgarförslaget. Beredning Arbetsutskottet 172/2010 Kommunstyrelsen 205/2010 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås i enlighet med upprättat förslag. Bilaga Beslutsexpediering Kurt Lagerstedt

7

8 YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG Kommunfullmäktige Medborgarförslag om avveckling av Strömsunds Hyresbostäder AB, SHB Kurt Lagerstedt, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 18 februari 2010 föreslagit att Strömsunds Hyresbostäder AB ska avvecklas. Följande svar lämnas: Riksdagen beslutade den 22 juni 2010 att anta den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagen träder i kraft den 1 januari Den innebär att bolagen i allmännyttigt syfte ska förvalta fastigheter med bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget. Företagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, vilket innebär ett avsteg från kommunallagens självkostnadsprincip och förbud att driva företag i vinstsyfte. Samtidigt klargörs att ett affärsmässigt perspektiv är förenligt med ett aktivt samhällsansvar. En bestämmelse som begränsar de värdeöverföringar som får göras från bostadsbolagen införs också. Denna lag ställer särskilda krav på att kommunen och bolagets verksamheter bedrivs åtskilda beträffande redovisning. Aktiebolag är då en lämplig form. Begreppet affärsmässiga principer ställer krav på bolaget att ständigt anpassa verksamhetens organisation. De synpunkter på besparingsmöjligheter som angetts i förslaget bedöms som orimliga då SHB redan i dag bedrivs på ett affärsmässigt sätt. Med hänvisning till ovanstående avslås förslaget.

9 Kommunfullmäktige Dnr Svar på medborgarförslag om användning av utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering John Rieslund, Tullingsås, har den 24 februari 2010 lämnat ett medborgarförslag. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till svar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande. Beredning Arbetsutskottet 214/2010 Kommunstyrelsen 247/2010 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Bilaga Beslutsexpediering John Rieslund

10

11 YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG 1 (2) Kommunfullmäktige Medborgarförslag angående användning av utvecklingsmedel för jämställdhetsintegrering John Rieslund, Tullingsås, har genom ett medborgarförslag inkommet den 24 februari 2010 föreslagit att beviljade medel från Sveriges Kommuner och Landsting för jämställdhetsintegrering skall användas till andra insatser. Kommunen bedriver utvecklingsarbete inom olika områden. En del av detta styr vi helt själva men vi söker även projektmedel från staten för vissa åtgärder. Dessa projektmedel är normalt villkorade för ett visst ändamål och kan således ej omfördelas. Jämställdhet är ett viktigt utvecklingsområde. Statistiken pekar entydigt på att tillväxten ökar ju mera jämställt samhälle vi har. Nedan följer en liten fördjupad information om Jämställdhetsintegrering direkt från regeringens webbplats I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter. I december 2007 beslutade regeringen om 125 miljoner kronor i stöd till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under perioden Huvudsyftet är att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Medlen anslås därför till att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Det kan bland annat handla om utbildning av nyckelpersoner i organisationerna, uppbyggnad av en webbaserad kunskapsbank för att kontinuerligt sprida erfarenheter samt utveckling av ledningssystem.

12 YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG 2 (2) Kommunen har som framgår fått ta del av riktade medel för Jämställdhetsintegrering och har vare sig möjlighet eller anledning att överväga något annat alternativ än att fullfölja projektet vars ansökan en enig kommunstyrelse stod bakom. Med hänvisning till ovanstående avslås medborgarförslaget.

13 Kommunfullmäktige Dnr Svar på medborgarförslag om fullmäktigesammanträden via Internet Marie Gabrielsson, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 17 maj 2010 föreslagit att kommunfullmäktiges sammanträden ska sändas via Internet. Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till svar har upprättats av kommunstyrelsens ordförande. Beredning Arbetsutskottet 215/2010 Kommunstyrelsen 248/2010 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget bifalles. Bilaga Beslutsexpediering Marie Gabrielsson Kommunchefen

14

15 YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG 1 (2) Kommunfullmäktige Medborgarförslag om fullmäktigesammanträden via Internet Marie Gabrielsson, Strömsund, har i ett medborgarförslag den 17 maj 2010 föreslagit att frågan om direktsända fullmäktigesammanträdena via Internet skall behandlas och tas upp till beslut. Efter en motion från Göran Edman, Rättvis Demokrati, i december 2007 som föreslog att kommunen ska införa webb-tv under fullmäktiges sammanträden fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att sända kommunfullmäktige via Internet samt redovisa kostnaderna för detta. Nedan följer en sammanfattning av den utredningens slutsatser. Grundförutsättningarna i lokalen såsom ljudanläggning och andra tekniska hjälpmedel avgör pris på sändningarna. Kommunen behöver också välja om man vill direktsända sammanträdet, spela in det för möjligheten att i efterhand titta på det, eller båda varianter. Vilket sätt man väljer har betydelse dels rent tekniskt, dels kostnadsmässigt. Medborgarna i kommuner som upphandlat tjänsten upplever att kvalitén är bättre än där man använt sig av elever i utbildning. Genomgående påpekas det av tittarna att underlagen för beslut som presenteras vid sammanträdet måste göras tydligare. Om man tittar på sammanträdet i efterhand bör man med enkelhet kunna bläddra/spola till det ärendeavsnitt som man är speciellt intresserad av. Det finns också önskemål om att man fyller ut fika- och lunchpauser med t.ex. intervjuer med berörda politiker eller andra inblandade parter i aktuella ärenden. Kostnaden för att åstadkomma detta varierar mycket, mest beroende av förutsättningar i lokalen och om man väljer att sända direkt och/eller banda. Priser från per sammanträde/sändning förekommer. För att veta vilket pris som gäller för Strömsunds kommun så behövs en del ställningstaganden enligt ovan som i sin tur påverkar det underlag som ska ligga till grund för en mer detaljerad prisförfrågan.

16 YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG 2 (2) Genomförd testsändning En testsändning genom AV-medias försorg genomfördes av kommunfullmäktige den 16 juni. Bland lämnade synpunkter finns detta: De allra flesta har varit positiva till webbsändningarna. Det har kommit synpunkter på tydligare namn på länkarna till ärenden. Direktsändningen var för vissa förknippade med sämre bildkvalitet, men den redigerade eftersändningen fungerade mycket bra. I stort sett alla vill ha en fortsättning. Slutsatsen som dras av både kommunledningsförvaltningens redovisning och testsändningen är att Webb-sändning av kommunfullmäktige uppfattas som positiv, men att det krävs en fördjupad analys av ambitionsnivå och kostnader innan beslut kan tas. Detta bör beslutas av den nya fullmäktigeförsamlingen under Med hänvisning till ovanstående bifalles medborgarförslaget.

17 Kommunfullmäktige Dnr Bestämmelser för förtroendevalda arvodesöversyn inför kommande mandatperiod Reglementet för arvodesbestämmelser har genomgått en översyn inför kommande mandatperiod. Kommunstyrelsens ordförande föreslår följande förändringar: Med anledning av att vice ordförandena i alla övriga nämnder innehar 10 % av ordförandens arvode justeras följande arvoden * Arvode för vice ordföranden i Strömsunds Hyresbostäder AB höjs från 1,7 % till 2,5 %. Ordförandens arvode är 25 %. * Arvode för andre vice ordföranden i kommunstyrelsen höjs från 12 % till 17,5 %. Ordföranden och förste vice ordföranden innehar tillsammans 175 %. För ordförande och vice ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB finns inget arvode angivet. Därför görs följande tillägg i reglementet. Ordföranden i Strömsunds Utvecklingsbolag AB arvoderas med 25 % och vice ordföranden arvoderas med 2,5 %. Innehas dessa poster av någon av de tre kommunalråden utgår ej arvodet. Beredning Arbetsutskottet 211/2010 Kommunstyrelsen 244/2010 Kommunfullmäktiges beslut 1 Följande ändringar görs i arvodesbestämmelserna: * Arvode för vice ordföranden i Strömsunds Hyresbostäder AB höjs från 1,7 % till 2,5 %. Ordförandens arvode är 25 %. * Arvode för andre vice ordföranden i kommunstyrelsen höjs från 12 % till 17,5 %. Ordföranden och förste vice ordföranden innehar tillsammans 175 %.

18 Kommunfullmäktige forts. * Ordföranden i Strömsunds Utvecklingsbolag AB arvoderas med 25 % och vice ordföranden arvoderas med 2,5 %. Innehas dessa poster av någon av de tre kommunalråden utgår ej arvodet. * Kommunfullmäktiges ordförande erhåller, förutom årsarvodet på 7 %, sammanträdesarvode + ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 2 Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari Beslutsexpediering Löner Strömsunds Hyresbostäder AB Strömsunds Utvecklingsbolag AB Kansli

19 Kommunfullmäktige Dnr Policy för representation och gåvor Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2009, 5, att bifalla en motion från Hans Wessén om att Strömsunds kommun ska fastställa en policy för representation. Kommunchefen har den 29 oktober 2010 redovisat förslag till policy för representation och gåvor. I förslaget ingår att nuvarande reglemente för belöningar vid långvarig och trogen tjänst tas in i denna policy. Samtidigt ändras texten när det gäller belöning efter 25 år från att ha varit stipendium till följande lydelse. Belöning efter 25 års anställning: Befattningshavare som sammanlagt innehaft 25 års tjänst i kommunen tilldelas ett presentkort på kronor att utbytas mot varor. Förtroendevalda: Förtroendevald som innehaft uppdrag i en följd av 25 år inom kommunen tilldelas ett presentkort på kronor att utbytas mot varor. Förtroendevald som avgår efter en sammanlagd tid av två mandatperioder tilldelas kommunens plakett eller annan minnesgåva och blommor. Beredning Arbetsutskottet 212/2010 Kommunstyrelsen 245/2010 Yrkanden * Hans Wessén (m) yrkar att texten i policyn ändras till följande lydelse: Belöning lång och trogen tjänst Belöning efter minst 10 års tjänst Anställd som efter minst 10 år lämnar kommunal tjänst tilldelas kommunens plakett och uppvaktas med blommor och minnesgåva, (till värdet av 5 % av ett basbelopp). Med anställd avses i belöningssammanhang den befattningshavare som genom hel- eller deltid varit anställd i kommunens tjänst.

20 Kommunfullmäktige forts. Med deltidsanställd avses den som utfört arbete omfattande minst 40 % av den tid som gäller enligt avtal för motsvarande heltidstjänst. Belöning efter 25 års anställning Förtroendevalda: Förtroendevald som innehaft uppdrag i en följd av 25 år inom kommunen tilldelas ett presentkort på kronor att bytas mot varor. Förtroendevald som avgår efter en sammanlagd tid av två mandatperioder tilldelas kommunens plakett och uppvaktas med blommor och minnesgåva, (till värdet av 5 % av ett basbelopp). Uppvaktningar och gåvor: Förtroendevalda uppvaktas med blommor och lämplig gåva av respektive styrelse eller nämnd på 50-årsdagen, (till värdet av 3 % av ett basbelopp). * Gudrun Hansson (s) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare genomgång av policyn. * Karin Stierna (c) yrkar att ärendet ska återredovisas till kommunfullmäktige den 23 februari Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och finner att ärendet ska återremitteras. Proposition 2 Ordföranden ställer därefter proposition på Karin Stiernas yrkande och finner bifall till detta. Kommunfullmäktiges beslut 1 Ärendet ska återremitteras för ytterligare genomgång av policyn. 2 Ärendet ska återredovisas till kommunfullmäktige den 23 februari Beslutsexpediering Kommunchefen

21 Kommunfullmäktige Dnr Investeringar 2011 Utifrån kommunchefens uppdrag att prioritera investeringsönskemålen har en indelning gjorts i olika block. Några block kan anses vara en bottenplatta som först måste vara uppfylld innan andra investeringar kan vara aktuella. I bottenplattan ingår åtgärder som krävs: av lagar och förordningar t.ex. hissar och lyftanordningar av lagar och förordningar inom miljöområdet av lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet för att det ska finnas en fungerande IT-struktur som är grund för övrigt IT-stöd och nyttjande av datorer i skolan för att säkerställa drift t.ex. reservkraft för att genomföra brandskyddsåtgärder I bottenplattan kan även ingå energieffektiviseringar. Prioriteringar Utifrån principer enligt ovan har kommunchefen prioriterat lämnade investeringsförslag. Prio 1, bottenplattan ger då ett behov på 11, 815 miljoner kronor. Bilaga 1 Beredning Arbetsutskottet 216/2010 Kommunstyrelsen 249/2010 Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2010, 80, att återremittera ärendet om investeringar inom VA- och renhållningsverksamheterna för att eventuellt inordnas i kommunchefens prioritering av övriga investeringar. Kommunchefen har sedan gjort den prioriteringen.

22 Kommunfullmäktige forts. Yrkanden * Karin Stierna (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 6 miljoner kronor investeras i byggandet av Levinsgården, Gäddede. * Lennart Oscarsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att den föreslagna investeringen på 4 miljoner kronor till vägbelysning utgår och att dessa 4 miljoner + 2 miljoner kronor ur investeringspotten investeras i byggandet av Levinsgården. Proposition Ordföranden ställer proposition på Lennart Oscarssons yrkande och Karin Stiernas yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Oscarssons yrkande. Kommunfullmäktiges beslut 1 Investeringar genomförs enligt bilaga 2. 2 Dessutom beviljas följande investeringar inom VA- och renhållningsverksamheterna - Vattenskyddsområden, etapp :- - Reningsverk Hammerdal, slamhantering :- - Reningsverk Hoting, slamhantering :- - Återvinningscentralen i Hammerdal, asfaltering :- - Oförutsedda investeringar inom VA och :- renhållning Bilaga 3 3 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta kalkyl och genomförandeplan för utbyte av kvicksilverarmaturer och eventuellt stolpar och ledningsnät i länet. Fråga ställs till den gemensamma nämnden för upphandling om en central upphandling. 4 Redovisningen ska vara klar senast den 1 februari 2011.

23 Kommunfullmäktige forts. Reservationer Jan-Olof Andersson (m), Hans Wessén (m), Jan-Olof Olofsson (m), Marian Stranne (m), Karin Stierna (c), Göran Espmark (c), Gunnar Geijer (c), Inga- Brith Nilsson (c) och Gunnar Nord (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stiernas yrkande. Beslutsexpediering Kommunledningsförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen AVA-enheten Framtids- och utvecklingsförvaltningen Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Vård- och socialförvaltningen Närvård Frostviken Ekonomi

24 Bilaga 1 Kommunchefen Investeringar 2011 Bakgrund Ett stort antal förslag till investeringar finns inför Vissa av dessa kan också anses som åtgärder som borde tillhöra driftsbudgeten. För att kunna hantera besluten så har investeringarna inledningsvis grupperats enligt följande: Investeringstyp Nyinvesteringar 1. Ny service 2. Befintlig service Imageinvesteringar Reinvesteringar 3. Liknande tillgång 4. Tillgång enligt ny standard Anpassningsinvesteringar 5. Rationalisering 6. Funktionsmässig 7. Miljömässig 8. Säkerhet Driftbudget Detaljer framgår av bilaga excelbladet. För att tydliggöra respektive investeringar har även avskrivningstid tillförs. Vidare har verksamheterna gjort en egna prioriteringar. Block De olika typerna av investeringar ha därefter delats in i olika block där några block kan anses vara en bottenplatta som först måste vara uppfylld innan andra investeringar kan vara aktuella. I Bottenplattan ingår åtgärder som krävs: Av lagar och förordningar tex hissar och lyftanordningar Av lagar och förordningar inom miljöområdet Av lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet. Strömsunds Kommun Storgatan 15 Box Strömsund E-post Telefon vx Telefax Bankgiro

25 Bilaga 1 Kommunchefen För att det skall finnas en fungerande IT-struktur som är grund för övrigt IT stöd och nyttjande av datorer i skolan För att säkerställa drift tex reservkraft För att genomför brandskyddsåtgärder I Bottenplattan kan även ingå energieffektiviseringar. Investeringar utöver detta kan klassificeras i block som Skola Utemiljö Fastigheter Gator och vägar Prioriteringar Utifrån principer enligt ovan har kommunchefen prioriterat lämnade förslag. Prio 1, Bottenplattan ger då ett behov på 11, 815 miljoner kronor. Beslut KS AU beslutar nu om att investeringar enligt prio 1 skall genomföras. KS AU återkommer beträffande övriga investeringar. Strömsunds Kommun Storgatan 15 Box Strömsund E-post Telefon vx Telefax Bankgiro

26 Bilaga 1 Investeringstyp Investeringsmål Objekt Belopp Avskr tid Årskostn Konsekvens Klass Förvch prio TSF prio KC prio Nyinvesteringar Utöka servicekapaciteten (expansion) 1. Ny service Utöka servicekapaciteten med ny service Levinsgården Upphandling pågår. Innebär kraftigt ökade driftskostnader jmf Levin TSF 2 TSF 3 3 med idag. Följdinvest. vid nybyggnad av äldreboende Fn oklart om vad som behövs och inte ingår i bygget Levin KC 1 3 Gäddede Lekpark, tíllgänglighetsanpassad Ny tillgänglighetsanpassad lekplats Fontänparken/Kyrkparken. Ute TSF 17 TSF 25 3 Attraktion Telfer till Industriprogrammet Arbetsmiljöfråga att inte lyfta plåtar mannuellt. Tillbehör till AM FUF 2 1 beviljad investering Budgetverktyg Ej akut 2011 men behovet finns. KLF 4 5 Ny ÅVC, Gäddede Öka tillgänglighet, användarvänlig. R RH 1 TSF 18 6 ÅVC Hammerdal, asfaltering Användarvänlig ÅVC. R RH 2 TSF 19 4 Utemiljö mm vid flytt Åsgatan till Solkragen Uppfyller inte målen med lagstiftningen. Ute VSF 4 2 Utemiljö mm vid flytt dagverksamhet till S-backa Uppfyller inte målen med lagstiftningen. Ute VSF 5 2 Särskild bostad LSS se not Kan förvaltningen inte verkställa myndighetsbeslut, innebär detta vitesföreläggande. hyra? VSF 1 2. Befintlig service Utöka servicekapaciteten för befintlig service Central infrastruktur Kan inte uppfylla systemkrav på kommande system. IT KLF 1 1 Central Switch Se ovan, hämmar kommunens utveckling i stort. Vi har redan i IT KLF 2 1 dagsläget stora kapacitetsproblem. Reningsverk Hoting, slamhantering Effektivisera slamhantering. VA VA 3 TSF 14 4 Imageinvesteringar Reinvesteringar Skapa ej servicerelaterad trivsel och attraktionskraft Upprätthålla befintliga tillgångars servicekapacitet (förnyelse) Fiber kommunala anläggningar Strömsund Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 1 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Hoting Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 1 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Hammerdal Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 1 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Gäddede Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 2 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Fiber kommunala anläggningar Backe Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går IT 2 förlorad, förutsättning för bedriven verksamhet. Reningsverk Hammerdal, slamhantering Effektivisera slamhantering. VA VA 2 TSF

27 Bilaga 1 Investeringstyp Investeringsmål Objekt Belopp Avskr tid Årskostn Konsekvens Klass Förvch prio TSF prio KC prio 3. Liknande tillgång Upprätthålla funktion och Parkeringsdäck, Strömsund Uttjänt beläggning,membranisolering mm. Fast TSF 4 TSF 7 3 kapacitet Underhåll VA-torn, Hammerdal Återställa funktionen. VA VA 4 TSF Tillgång enligt ny standard Upprätthålla funktion, kapacitet och aktuell standard Hissar, nya lagkrav Lagkrav dörr i hisskorg,tex kommunhus, Hjalmar Strömer, Norrgård, Tåsjögården. TSF 1 TSF 1 1 Vägbelysning Energikrävande anläggningar. Kommande förbud kvicksilver E TSF 5 TSF SAGA, ventilation mm Ventilation mm för att få nyttja lokalen. kultur TSF 15 TSF 23 7 Ventilation skolor, Hoting Undermålig ventilation, klarar ej krav. SK TSF 16 TSF 24 3 Jordfelsbrytare, FUF Kan bli eft föreläggande från Arbetsmiljöverket. AM FUF 1 5 Ställningar i metall, FUF Kan bli eft föreläggande från Arbetsmiljöverket. AM FUF 3 1 Jordfelsbrytare, BUF Kan bli eft föreläggande från Arbetsmiljöverket. AM BUF 1 5 Norrgård, arbetsmiljöåtgärder Arbetsmiljöproblem på sikt. AM VSF 3 1 Oförutsedda investeringar, VA och Renhållning Beroende på investering. VA VA 5, RH 4 TSF 2 4 Anpassningsinvesterin gar Förbättra/anpassa befintliga tillgångar Rationalisering Samma nytta till lägre kostnad Lokaleffektivisering skolor Minskning av ytor med hänsyn till elevantal. SK TSF 11 TSF Funktionsmässig Mer funktionell utformning Trådlösa nätverk, BUF Kan inte öka datoranvändningen eller utveckla IT IT BUF användningen i grundskolan. Skyltar ÅVC, 6 anläggningar Kundvänligare ÅVC, rätt sorterat. R RH Miljömässig Mindre miljöpåverkan på naturen Energieffektivisering Enligt energi- och klimatstrategin. E TSF 13 TSF Säkerhet Ökad säkerhet UPS internet/web Utan denna investering kommer inte hemsida att fungera pga IT KLF 3 1 strömavbrott (~6tim). Reservkraft kommunhus Kan gå miste om 50 % i bidrag. Säk KLF 5 1 Brandskyddsåtgärder Fortsatta åtgärder med hänsyn till lagkrav. AM TSF 9 TSF 12 1 Nationell E-hälsa 500 Ingen investering hör till driftbudget. IT VSF 2 Vattenskyddsområden Följer lagkrav. VA VA 1 TSF Not 1 Ev nytt LSS boende finansieras genom hyra

28 Bilaga 1 Driftbudget - önskemål 2011 Objekt Belopp Belopp KC prio av UH Tak, Vattudalsskolan 800 Läckande tak gamla delen UH 800 TSF 3 1 Akuta takåtgärder Läckande tak, ex del av kommunhus,sport/simhall,fordonsskolan, UH TSF 6 1 Norrgård, lågstadiet Hoting, gymnastik Kyrktåsjö m.fl UH 0 Asfaltering vägar (inget i drift) Många gator i dåligt skick, eftersatt underhåll generellt UH TSF 7 5 Fönsterbyte del sporthall, 300 Uppruttna fönster UH 300 TSF 8 1 Byte sandfilter, ventilation mm Ej fungerande anläggning, riskerar ej få användas/jobbas i UH TSF 14 7 Hotings skola, miljöproblem Miljöproblem högstadiet, etapp 1 SK TSF 10 7 Forsgården Tak, fasader, fönster mm, eftersatt underhåll. Etapp! Levin TSF 12 3 UH 0 UH

29 Bilaga 1 Prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio KC prio Belopp Summa Klassindelning Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass Klass IT AM VA R E Levin SK Fast Ute Säk hyra? Belopp IT Arbetsmiljö Energi Fastigheter Ingen invest utan läggs på hyran om ombyggnad sker av lgh VA Levinsgården Utemiljö Renhållning Skola Lagar Säkerhet

30 Sammanställning över önskemål om investeringar år 2011 (exkl VA och Renhållning) (Belopp i kkr) Verksam- *) Budget Kommun- KS KF het Prio Objekt 2011 chefens förslag beslut Motivering förslag KLF 1 Central infrastruktur Uppgradering utbytande av 100 mb till 1 GB där så är möjligt 2 Central switch För hantering av den ökade trafiken Bil. 1 3 UPS internet/web För drift av Internetlina och webbserver 4 Budgetverktyg Verktyg för budget och prognos Reservkraft kommunhus Ett känt behov, bl a utifrån funktionen som krisledningscentral Fiber kommunala anläggningar, Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Strömsund lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Hoting lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Hammerdal lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, 650 Avslag Avslag Avslag Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Gäddede lorad, förutsättning för bedriven verksamhet Fiber kommunala anläggningar, 300 Avslag Avslag Avslag Utvecklingen och användarnyttan av investerade system går för- Backe lorad, förutsättning för bedriven verksamhet TSF 1 Hissar, nya lagkrav Ombyggnad hissar som saknar dörrar i hisskorgen, t ex kommunhuset, Hjalmar Strömerskolan, Norrgård, Åshamra, Tåsjögården 2 Levinsgården Avslag Avslag Pågående projekt. Byggstart oktober Tak, Vattudalsskolan 800 Avslag Avslag Avslag Läckande tak gamla delen 4 Parkeringsdäck, Strömsund Avslag Avslag Avslag Uttjänt beläggning, membranisolering m.m. 5 Vägbelysning Avslag Energikrävande anläggning. Kommande förbud kvicksilver Akuta takåtgärder Avslag Avslag Avslag Läckande tak, t ex del av kommunhus, sport/simhall, fordonsskolan, Norrgård, lågstadiet Hoting, gymnastik Kyrktåsjö m fl 7 Asfaltering Avslag Avslag Avslag Gator i fortsatt dåligt skick pga åldrande beläggning 8 Fönsterbyte sporthall Hj Strömersk. 300 Avslag Avslag Avslag Uppruttna fönster 9 Brandskyddsåtgärder Fortsatta åtgärder utifrån lagkrav 10 Hotings skola Avslag Avslag Avslag Miljöproblem högstadiet Hoting 11 Lokaleffektivisering skolor Avslag Avslag Avslag Minskning av ytor med hänsyn till elevantal 12 Forsgården Avslag Avslag Avslag Tak, fasader, fönster m.m. 13 Energieffektivisering Enligt energi- och klimatastrategi 14 Byte sandfilter, ventilation m.m., Avslag Avslag Avslag Ej fungerande anläggning, riskerar att ej få användas simhall Gäddede 15 SAGA Avslag Avslag Avslag Ventilation mm för att få nyttja lokalen 16 Ventilation skolor, Hoting Avslag Avslag Avslag Undermålig ventilation 17 Lekpark 275 Avslag Avslag Avslag Uppförande av tillgänglighetsanpassad lekplats Bilaga 2

31 Verksam- *) Budget Kommun- KS KF het Prio Objekt 2011 chefens förslag beslut Motivering förslag FUF 1 Jordfelsbrytare 250 Avslag Avslag Avslag Arbetsmiljöverket kräver jordfelsbrytare. Se bilaga 2 Telfer till industriprogrammet Balksystem för upphängning av maskin. Se bilaga Bil. 2 3 Ställningar i metall Byggprogrammets träställningar måste bytas. Se bilaga 4 Löpband 35 Avslag Avslag Avslag Ej investering enl antagna regler för inventarieredovisning i Kf 57/10 BUF 1 Jordfelsbrytare, kommunens alla 400 Avslag Avslag Avslag Arbetsmiljöverket kräver jordfelsbrytare. Se bilaga skolor 2 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Vattudalsskolan 3 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Centralskolan Hoting och Fjällsjöskolan Backe Bil. 3 4 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller Grevåkersskolan, Hammerdal 5 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Hedenvindskolan, Bredgårdsskolan, Strömsund 6 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Frostviksskolan och Jormvattnets skola 7 Trådlöst nätverk, licenser och kon Nödvändig infrastruktursatsning. Se bilaga troller, Kyrktåsjö skola VSF 1 Särskild bostad LSS Avslag Avslag Avslag Se bilaga 2 Nationell ehälsa 500 Avslag Avslag Avslag Strategin för tillgänglig och säker information inom vård- och Bil. 4 omsorg. Se bilaga 3 Norrgård, arbetsmiljöåtgärd Se bilaga 4 Flytt Åsgatan till Solkragen 75 Avslag Avslag Avslag Fortsatt arbete med utemiljön samt möbler till gemensamhetsutrymme 5 Dagverksamhet Grelsgård flytt till 50 Avslag Avslag Avslag Anpassning av utemiljön Strömbacka Närvård 1 Eventuella följdinvesteringar vid ny Avslag Avslag Avslag Enligt kommunchefen Frost- byggnad av äldreboende i Gäddede viken (möbler, IT m.m.) SUMMA *) Förvaltningarns prioriteringar

32

33

34

35

36

37 Sammanställning över önskemål om investeringar år 2011 Affärsverksamhet (Belopp i kkr) Verksam- *) Budget KS KF:S het Prio Objekt 2011 förslag beslut Motivering VA 1 Vattenskyddsområden, etapp Krav på skyddsområden. 2 Reningsverk Hammerdal, slamhan Dyr slamhantering i dagsläget. tering 3 Reningsverk Hoting, slamhantering Dyr slamhantering i dagsläget. 4 Hammerdals va-torn, åtgärdsutredning 100 Avslag Avslag Risk för inläckage samt rasrisk för tak. 5 Oförutsedda investeringar, avlopp 125 Oförutsedda händelser Oförutsedda investeringar, vatten 125 Oförutsedda händelser. RENHÅLL- 1 Ny ÅVC, Gäddede Avslag Avslag En mer centralt belägen ÅVC behövs i Gäddede. NING 2 ÅVC Hammerdal, asfaltering Asfaltering av anläggningen är lämplig efter ett års sättning av materialet. 3 Skyltar ÅVC, 6 anläggningar 100 Avslag Avslag För att tydliggöra hur avfallet ska sorteras och minska risken av felsorterat avfall. 4 Oförutsedda investeringar, depo- 125 Oförutsedda händelser. neringsanläggning Oförutsedda investeringar, insamling 125 Oförutsedda händelser. avfall SUMMA *) Förvaltningens prioriteringar Bilaga 3

38 Kommunfullmäktige Dnr Medel för åtgärdande av tak på Vattudalsskolan, Strömsund Chefen för teknik- och serviceförvaltningen har påtalat behov av åtgärdande av eftersatt underhåll i allmänhet och nu akut byte av tak på Vattudalsskolans gamla del där läckage konstaterats på flera ställen, i samband med de arbetsmiljöåtgärder som vidtagits i lokalerna. Kostnaden för att åtgärda det aktuella taket har bedömts till ca kronor och ryms inte inom fastighetsförvaltningens drift- och underhållsbudget för Förslagsvis kan av erhållen slutlikvid från skogsavverkningsuppdrag 2008 anvisas till detta. Medel har utbetalats till kommunen under oktober 2010 och var ej budgeterade och finns inte heller medtagna i budgetuppföljningsprognoser under året. Beredning Arbetsutskottet 217/2010 Kommunstyrelsen 250/2010 Kommunfullmäktiges beslut kronor av skogsintäkterna tillfaller fastighetsförvaltningen för att finansiera åtgärdande av tak på Vattudalsskolan. Beslutsexpediering Teknik- och serviceförvaltningen Ekonomi

39 Kommunfullmäktige Dnr Ändring av miljö- och byggnämndens taxa, kap 6 miljöbalken Gällande taxa är antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2009, 108. Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till ändring av kapitel 6 i miljö- och byggnämndens taxa. Miljö- och byggnämnden har den 4 november 2010, 80, beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar följande: 1 I texten skall ordet kontroll ersättas med tillsyn. Övriga ändringar av redaktionell karaktär godkänns också. 2 Avgift kan tas ut för tillsyn av tillfälliga miljöfarliga verksamheter. Timtid debiteras. 3 För ärenden vars totala handläggningstid understiger 30 minuter tas ingen avgift ut. 4 För verksamheter i prövningsnivå U tillämpas en generell gräns som går vid halva den angivna övre gränsen. Den som bedriver verksamhet i mindre omfattning placeras i avgiftsklass 1, vilket medför timtid. 5 Tillsynsavgifter för följande verksamheter skall ändras enligt förslaget: Jordbruk, Täktverksamhet, Avlopp och Avfall. 6 Taxa för tillsynsavgifter för vindkraft ska ses över i samarbete med angränsande kommuner. 7 I checklista för resursbedömning ändras punkt 5 till följande lydelse: Verksamhetsutövarens miljö- och hälsoarbete bedrivs på ett trovärdigt sätt där arbetet drivs av högre ambitioner än vad lagen kräver. 8 Ändringen av taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari Beredning Arbetsutskottet 220/2010 Kommunstyrelsen 253/2010

40 Kommunfullmäktige forts. Kommunfullmäktiges beslut Miljö- och byggnämndens förslag godkänns. Beslutsexpediering Miljö- och byggnämnden

41 Kommunfullmäktige Dnr Anhållan om utbetalning av avsatta medel till Strömsunds Hyresbostäder AB för framtida avvecklings- och utvecklingsåtgärder Strömsunds kommun har sedan tidigare i sitt bokslut avsatta medel till ett värde av kronor för att stötta olika framtida avvecklings- och utvecklingsåtgärder inom Strömsunds Hyresbostäder AB. Bolaget anhåller i en skrivelse den 22 oktober 2010 om att dessa medel ska utbetalas under 2010 till bolaget för att fritt kunna nyttjas till ovannämnda åtgärder. Huvudskälet till framställan är att kunna beståndsanpassa (riva fastigheter) på orter med vikande marknad samt att täcka upp förluster i samband med fastighetsförsäljning. Kapitaltillskottet betyder att bolagets hyresgäster inte behöver ta hela kostnaden för anpassning på grund av negativ befolkningsutveckling som i decennier drabbat Norrlands inland. Det medför också att bolaget tidigare än planerat kan vidta åtgärder för ombyggnad av fastigheter till annat ändamål för att kunna vara flexiblare på marknaden gällande exempelvis tillgänglighet, utemiljöer och standard. Beredning Arbetsutskottet 223/2010 Kommunstyrelsen 256/2010 Kommunfullmäktiges beslut Avsatta medel i bokslutet, kronor, betalas ut till Strömsunds Hyresbostäder AB under Beslutsexpediering Strömsunds Hyresbostäder AB Ekonomi

42 Kommunfullmäktige Dnr Kommunal borgen för lån, Strömsunds Hyresbostäder AB Kommunfullmäktige beslutade under år 2004 att Strömsunds Hyresbostäder AB skulle beviljas en kommunal borgen på 103,9 Mkr. Att bostadsbolaget fortsätter ha en kommunal borgen beviljad på 103,9 Mkr känns inte relevant när låneskulden nu är 72,5 Mkr. En sänkning av det beviljade borgenstaket från 103,9 Mkr till 72,5 Mkr skulle innebära att bolaget får göra särskild framställan till kommunfullmäktige vid eventuellt behov av ytterligare kommunal borgen. Chefen för kommunledningsförvaltningen har i en skrivelse den 27 oktober 2010 föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Strömsunds Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 72,5 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beredning Arbetsutskottet 224/2010 Kommunstyrelsen 257/2010 Kommunfullmäktiges beslut Strömsunds kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Strömsunds Hyresbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 72,5 Mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutsexpediering Strömsunds Hyresbostäder AB Ekonomi

43 Kommunfullmäktige Dnr Boendeplan inom LSS-området, barn och ungdomar Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2008 att bifalla en motion från Lena Johansson och Gudrun Hansson, Socialdemokraterna, angående behovet av bostäder för funktionshindrade enligt LSS. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en boendeplan utifrån motionen. Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2009, 69, att anta Boendeplan inom LSS-området förutom de delar som rör barn och ungdomar, vilket återremitterades för att göra en tydligare plan när det gäller denna åldersgrupp. Kommunchefen har lämnat sin utredning enligt följande. Strömsunds kommun är en kommun med långa avstånd och en gles befolkningsstruktur. Därför måste hänsyn tas till dessa förutsättningar. Det kanske inte är möjligt att skapa ett gruppboende för endast ungdomar och det kanske inte heller är det mest optimala. Det är inte självklart att personer trivs tillsammans för att de är i samma ålder. Vård- och socialförvaltningen har det yttersta ansvaret att med hänsyn till de förutsättningar som finns, föreslå ett boende som passar individen. Individen ska stå i centrum och samvaron med andra personer ska ske utifrån var och ens behov och önskemål, för att undvika ett kollektivt synsätt. Det är viktigt att stärka den enskilde personens ställning. I dagsläget finns det 4 ungdomar som är år som fått beslut om gruppbostad. Av dessa bor en i gruppbostad i Mörsil och en i gruppbostad i Hammerdal. De andra två ungdomarna har erbjudits gruppbostad i Hammerdal varav den ene tackat nej och den andre har inte bestämt sig. Detta innebär att 2 beslut inte verkställts. Utifrån tagna LSS-beslut kan det finnas behov av gruppbostad för ca 7 ungdomar år Prognosen gäller under förutsättning att ingen av ungdomarna flyttar till annan ort. Av erfarenhet vet vi dock att några av ungdomarna kommer att välja att flytta till annan ort.

44 Kommunfullmäktige forts. Det finns således betydande svårigheter att göra några säkra kalkyler. Detta gör också att de boendemöjligheter som behövs måste vara flexibla. Det finns ej heller något krav i lagstiftningen på boende för särskilda åldersgrupper. Beredning Arbetsutskottet 225/2010 enligt följande 1 Tillägg till boendeplan LSS görs enligt nedan: Teknik- och serviceförvaltningen tar fram förslag på LSS-boende enligt trapphusmodellen i samråd med vård- och socialförvaltningen och fastighetsägare. Förslagen skall kunna genomföras vid behov. Ett trapphusboende innebär att man kan använda 2-4 lägenheter, eventuellt förbereda för uppemot 6 lägenheter på sikt, motsvarande gruppbostad nära personalen och gemensamhetsutrymmet, och ett antal lägenheter motsvarande servicebostad fördelade på olika våningsplan och/eller i hus i närområdet. En sådan modell skulle öka flexibiliteten eftersom man då med relativt enkla förändringar kan inrätta ett LSS-boende i befintligt hyreshusbestånd. Strömsvägen är en sådan lösning. Biståndsenheten skall ha en tidig dialog med ungdomar som är aktuella för LSS-boende. Dialogen skall ske senast under höstterminen året innan eventuellt behov uppstår. Elevvårdskonferens är också ett forum för dialog. Uppföljning skall ske under vårterminen. Vård- och socialförvaltningen skall uppdateras kontinuerligt för att kunna planera boendet i god tid. Vård- och socialförvaltningen har det yttersta ansvaret att föreslå lämpligt boende utifrån det behov som redovisas efter dialog med aktuella ungdomar. 2 Innan kommunstyrelsens möte den 23 november skall denna text inordnas i den befintliga LSS-planen så det finns ett komplett underlag att ta ställning till.

45 Kommunfullmäktige forts. Kommunchefen har kompletterat boendeplanen i enlighet med arbetsutskottets beslut. Kommunstyrelsen 258/2010 Kommunfullmäktiges beslut Boendeplanen fastställs enligt bilaga. Beslutsexpediering Socialnämnden Vård- och socialförvaltningen Teknik- och serviceförvaltningen

46 1 (9) BOENDEPLAN ENLIGT LSS Inledning 1.1 Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2008 att bifalla en motion angående behovet av bostäder för funktionshindrade enligt LSS. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en boendeplan. Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008 att ge teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram denna boendeplan tillsammans med vårdoch omsorgsförvaltningen och Strömsunds Hyresbostäder. 1.2 Syfte, avgränsning Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en boendeplan utifrån följande syfte och avgränsningar: Beskriva förutsättningarna för verksamheten i form av lagstiftning och andra centrala regler och förordningar samt lokala mål och riktlinjer. Beskriva befintliga boenderesurser inom omsorgen om funktionshindrade. Beskriva behovsgrupper och deras behov av boende nu och fram till 2012 med utblick mot Beskriva/föreslå hur boendet skall se ut för att bättre anpassas till berörda gruppers behov, öka deras trygghet, minska deras isolering. Se över och, om det bedöms nödvändigt, föreslå befintliga mål och riktlinjer utifrån de behov som framkommit. 2 Förutsättningar för verksamheten 2.1 Lagstiftning, regler och förordningar Allmänt I regeringens proposition 2000/01:26 (Bostadsförsörjningsfrågor m.m.) kan bl. a. läsas att bostaden är en social rättighet. Målsättningen är att bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader. Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen förtydligas i bostadsförsörjningslagen, som trädde i kraft den 1 januari där står bl.a. föreskrivet att varje kommun är skyldig att planera för bostadsförsörjningen i

47 2 (9) kommunen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Lagstiftning avseende bostad med särskild service enligt SoL och LSS Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med funktionshinder ska få bra bostäder. Ansvaret finns uttalat i socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387). I 5 kap 7 SoL framgår bl. a. att socialnämnden skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver sådant boende. LSS trädde i kraft den 1 januari 1994 och är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder en god service och ett gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka de lokala ambitionerna är. Det övergripande målet är att den enskilde skall kunna leva som andra trots sitt funktionshinder. Enligt LSS har den enskilde, om han/hon tillhör någon av lagens personkretsar, rätt till en specifik insats och lagen ger inget utrymme för kommunen att neka den enskilde en bostad med särskild service. Insatser skall ges bara om den enskilde eller dennes företrädare begär det. En person som begär bostad med särskild service för vuxna och bedöms ha rätt till denna insats skall erbjudas en fullvärdig bostad av kommunen. I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella insatser. Ett beslut om insatsen bostad med särskild service för vuxna skall verkställas omedelbart. Det innebär att en person som beviljats en bostad enligt LSS i princip ska kunna flytta in i sin bostad tämligen omgående. Enligt JO måste dock en viss fördröjning accepteras när det gäller verkställighet av beslut om bostad, men dröjsmålet måste vara relaterat till den enskildes individuella behov. Ett dröjsmål på över ett år är enligt JO aldrig godtagbart, inte ens när de individuella kraven på boendet är speciella. 2.2 Lokala mål och riktlinjer Riktlinjer för fastighets- och lokalförsörjning Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2007 att anta riktlinjer för fastighets- och lokalförsörjning. Mål för försörjning av lokaler/bostäder är att kommunens egna och inhyrda lokaler ska vara stödresurser till kommunens kärnverksamheter. Tillsammans med övrig verksamhetsservice ska lokalerna bidra till ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. I detta ligger effektivitets- kostnads-, kvalitets- och tillgänglighetsaspekter.

48 3 (9) Målet är att över tiden kontinuerligt ha balans mellan kommunens tillgång till och behov av lokaler och bostäder. Handikappolitiskt program Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2001 att anta handikappolitiskt program för Strömsunds kommun. Målet för handikappolitiken är att människor med funktionshinder ska garanteras full delaktighet och jämlikhet. Ingen ska behöva stå utanför samhällsgemenskapen. Alla ska kunna leva med i samhället, göra en arbetsinsats, bo i familj, leva som självständiga individer. 3 Befintliga boenderesurser 3.1 Definition av olika typer av bostad med särskild service enligt LSS LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna ska vara organiserat. En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas: Gruppbostad Servicebostad Annan särskild anpassad bostad Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som bostäder med särskild service vilket däremot inte gäller boendeformen annan särskilt anpassad bostad. För samtliga boendeformer gäller dock att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den enskildes privata och permanenta hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. De tre huvudformerna utesluter inte andra boendealternativ. I konsekvens med lagens mål och grundläggande principer (se kapitel 2 LSS grundläggande principer och viktiga utgångspunkter) har lagstiftaren lämnat öppet för andra alternativ och för en utveckling av olika boendeformer. De grundläggande kraven på en bostad för vuxna enligt LSS utesluter dock vissa boendeformer. Insatsen kan t.ex. inte ges i form av boende på sjukhem, korttidshem, hem för vård eller boende eller på folkhögskola. Målet är att människor med funktionshinder skall kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt. En bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad kan dock, på grund av den offentligrättsliga regleringen, inte helt och hållet jämställas med ett vanligt hyresförhållande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-09 Blad 1 (50) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-16.00 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Lena Haglund, kommunledningsförvaltningen Jan Rönngren, kommunrevisionen, 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-02-22 Blad 1 (30) Plats och tid Virveln, Folkets Hus, Strömsund, klockan 13.00-17.45. Beslutande 26 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Kommunstyrelsen 2012-09-24 1 (8) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 24 september 2012, klockan 08.45 10.10. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Pernilla Lestander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer