Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010

2

3 innehållsförteckning Årsredovisning Pilum AB (publ.) 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning av Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång...3 Årsstämma...3 Koncernen fem år i sammandrag...4 Pilums dotterbolag under VD har ordet...6 Pilums verksamhet...7 Pilumaktien...11 Ägande...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiell rapport...16 Resultaträkning, koncernen...16 Balansräkning, koncernen...17 Förändring i eget kapital, koncernen...18 Kassaflödesanalys, koncernen...19 Resultaträkning, moderbolaget...20 Balansräkning, moderbolaget...21 Förändring i eget kapital, moderbolaget...21 Kassaflödesanalys, moderbolaget...22 Bokslutskommentarer...23 Noter...30 Revisionsberättelse...43 Tidpunkter för ekonomisk information

4 år 2010 Sammanfattning av 2010 Omsättningen för helåret uppgick till 111,4 (86,3) Mkr. Jämfört med år 2009 (exklusive förvärvet av Polyproject Sweden AB) var detta en minskning med 2%. Polyproject Sweden AB förvärvades per halvårsskiftet. Förvärvet finansierades genom en nyemission på 19,2 Mkr. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -17,4 (-5,6) Mkr och påverkades av låg orderingång 2009 samt under första halvåret Orderingången ökade under andra halvåret 2010 och uppgick totalt under denna period till 150 Mkr. För helåret uppgick den till 196 Mkr (inklusive Polyproject). Eftersom avräkning av befintliga order sker successivt tar det normalt tre till sex månader innan större order får effekt på Pilums omsättning och resultat. Vid årsskiftet uppgick orderstocken till 140 Mkr. Avräkning av befintliga order beräknas pågå in i Koncernens soliditet uppgick till 32,7% (46,9%). Antal anställda i slutet av perioden uppgick till 80 (35) varav förvärvet av Polyproject Sweden AB tillförde ca 43 medarbetare under Orderingång och orderstock Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Orderingång Orderstock Koncernen - nyckeltal i sammandrag Sammandrag Omsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Resultat per aktie e. skatt, kr -0,31-0,12-0,17-0,27 Eget kapital per aktie, kr 0,46 0,68 0,85 0,90 Soliditet, % 32,7 46,9 57,8 58,8 2

5 pilum i korthet Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I samband med årsskiftet har en organisationsförändring genomförts. Det affärsområde som tidigare hette Pilum Engineering är numera en del av Polyproject. Syftet med sammanslagningen är att på ett effektivare sätt utnyttja de gemensamma resurserna för såväl processkalkylering som försäljning. Två utestående konvertibellån om vardera 1,5 Mkr har återbetalats per 3 januari. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå en nyemission till samtliga aktieägare om ca 12 Mkr som kommer att genomföras under andra kvartalet Strategiska satsningar samt resurser för att möta kommande tillväxt har lett till ett behov av att stärka koncernens likviditet. Ett kortfristigt lån om 9 Mkr har upptagits i samband med emissionsbeslutet. Detta lån kommer att återbetalas när emissionen slutförts. Driftssättning av den hygroskopiska kondensorn vid Holmen Papers anläggning vid Bråviken pågår. En option beträffande ytterligare en anläggning för rökgaskondensering har lösts ut under mars månad av Korsnäs AB. Ordervärde ca 7 Mkr. SRK som äger aktier (1,4%) av Pilum har överlåtit, på marknadsmässiga villkor, aktierna till Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB, ordförande och del av företagsledningen. SRK, Svenskt Rekonstruktionskapital AB, erhöll aktierna som en del av likviden i samband med försäljningen av Polyproject Sweden AB till Pilum Avstämningsdag för nyemissionen med företrädesrätt är satt till den 22 maj. Årsstämma Årsstämma i Pilum AB (publ.), org. nr äger rum fredagen den 6 maj 2011 kl. 16:00 hos DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 30 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal aktier, till bolagets adress: Pilum AB, Kanalgatan 3A, 6tr, Upplands Väsby eller via e-post: 3

6 PILUM I KORTHET Koncernen fem år i sammandrag Koncernens nyckeltal Omsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % -15,6-6,5-4,5-8,6-27,5 Vinstmarginal, % -16,1-6,7-4,8-8,8-28,9 Räntabilitet på eget kapital, % -55,9-16,4-21,6-37,1-61,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -42,9-13,5-15,9-30,8-34,6 Eget kapital, Mkr 32,0 31,8 34,0 20,7 10,3 Soliditet, % 32,7 46,9 57,8 58,8 31,9 Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 Andel riskbärande kapital, % 33,4 46,9 57,8 58,8 31,9 Medelantal anställda Resultat per aktie, kr -0,31-0,12-0,17-0,27-0,80 Eget kapital per aktie, kr 0,46 0,68 0,85 0,90 0,55 Genomsnittligt antal aktier Föreslagen utdelning per aktie, kr Nyckeltalen för 2006 är justerade för avvecklade verksamheter. Nyckeltalsdefinationer Rörelsemarginal, %: Vinstmarginal, %: Räntabilitet på eget kapital, %: Räntabilitet på sysselsatt kapital, %: Soliditet, %: Skuldsättningsgrad, %: Andel riskbärande kapital, %: Vinst per aktie, kr: Eget kapital per aktie, kr: Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Resultat efter finansnetto i förhållande till totala intäkter. Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Justerat eget kapital plus minoritetsintressen i förhållande till balansomslutning. Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Redovisat eget kapital, minoritetsandelar och uppskjutna skatteskulder i procent av totala tillgångar. Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier. Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid årets slut. Hänsyn har tagits till genomförda nyemissioner. 4

7 PILUM I KORTHET Dotterbolagen under 2010 Pilum Industrifilter AB Pilum Industrifilter AB AO Industri - specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Verksamheten leds av VD Leif Lindberg. Omsättningen uppgick till 47,6 (41,6) Mkr och rörelseresultatet uppgick till -7,0 (-1,4) Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 10(9). Under den senare delen av året erhöll Industrifilter flera nya order av vilka merparten kommer att successivt avräknas under I syfte att stärka organisationen inför genomförandet av inkomna order och för att kunna möta det ökade antalet förfrågningar har personalstyrkan ökat vilket belastat resultatet. Samarbetet med STRABAG AG, Österrike, fortgår i positiv anda och den tidigare målsättningen att kunna teckna order på ett gemensamt projekt under 2011 kvarstår. Samarbetet ger också affärsmöjligheter för övriga koncernbolag. Industrifilter har påbörjat ett utvecklingsarbete med syfte att kunna erbjuda ett ökat utbud av tjänster till service- och eftermarknaden. Pilum Technologies AB Pilum Technologies AB AO Vattenrening - är ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Verksamheten leds av AO chef Karl Kylén. Omsättningen minskade under 2010 till 18,4 (30,3) Mkr och rörelseresultatet för året uppgick till -2,2 (1,7) Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 16(19). Bolaget har en etablerad marknadsposition hos internationella kunder i huvudsak som komponentleverantör. Genom Pilums förvärv av Polyproject ökar bolagets möjligheter till försäljning på exportmarknaden genom att Polyproject kan erbjuda kompletterande teknik och optimerade lösningar. Bolaget strävar efter att kunna delta tidigt i kundernas projekt för att säkerställa en effektiv produktion av befintliga komponenter som oftast behöver projektanpassas eller vidareutvecklas. Tillverkning av affärskritiska komponenter och produkter till andra koncernbolag förväntas bli allt viktigare men har inte påverkat resultatet under det gångna året. Polyproject Sweden AB Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster avsedda för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Bolaget har också en stor och väl fungerande service- och underhållsverksamhet. Verksamheten leds av VD Roberth Mattsson. Förvärvet av Polyproject Sweden AB slutfördes under det tredje kvartalet. Polyproject hade under de första sex månaderna i Pilumkoncernen en omsättning på 27,2 Mkr och ett rörelseresultat på -1,0 Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 43(43). Utlandsmarknaden i närområdet, främst den nordiska men även Polen, ingår i bolagets hemmamarknader. Polen investerar stora belopp i avfallsförbränningsanläggningar och flera projekt kommer att handlas upp i Polen de närmaste åren, vilket innebär affärsmöjligheter för leverans av bland annat kompletta vattenreningsanläggningar. AO Kondensering (f.d. Pilum Engineering och AO Rökgasrening) Omsättningen för helåret uppgick till 24,2 (14,3) Mkr och rörelseresultatet för helåret uppgår till -2,2 (-1,8) Mkr. En stor del av det negativa resultatet beror på en reklamation som kostnadsförts. AO Kondensering ingår från och med årsskiftet i Polyproject AB. Affärsområdet arbetar med att erbjuda processer för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering. I processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. 5

8 VD har ordet Förvärv och ny struktur ger Pilum förutsättningar för tillväxt med lönsamhet Jan Törner, Vd och koncernchef. Pilum AB Vid ingången till år 2010 var marknadsutvecklingen svårbedömd. Glädjande nog ökade industrins investeringar under året inom våra segment, vilket resulterade i att Pilums totala orderingång inklusive det nyförvärvade bolaget Polyprojects uppgick till närmare 200 Mkr för helåret. Förvärvet av Polyproject i juli 2010 har genomförts enligt plan. Förvärvet är en del i Pilums strategi att kunna erbjuda helhetslösningar inom områden som rökgasrening och energiåtervinning till energisektorn och industrin. Därutöver kan Polyproject också erbjuda effektiva processer till industrin, främst ytbehandlings- och vattenreningssegmentet, ett område där Polyproject sedan länge är en väl etablerat och erkänd leverantör. Orderstocken har ökat och uppgick i slutet av verksamhetsåret till 140 Mkr, jämfört med 51 Mkr i slutet av år Eftersom större delen av orderingången tecknades under andra halvåret har leveranserna till projekten inte hunnit påbörjats i någon större omfattning under Flera av projekten, som är stora och komplexa, har längre planeringsoch förberedelsetid än vanligt, vilket också påverkar leveranstiderna. Den ökade orderingången och den positiva bedömningen av marknaden för kommande år som vi gör har medfört att bolaget investerat i uppbyggnad av organisationen. Kostnaderna för denna har till stor del tagits redan under 2010 vilket också har påverkat bolagets resultat negativt. En rad nya order har tecknats med välrenommerade bolag (industri- och kraftvärmeföretag) som ger en bra bas för den fortsatta utvecklingen. Samarbetsavtalet med STRABAG AG (Österrike), ett globalt entreprenadföretag, som tecknades under 2010 har inneburit flera nya affärsmöjligheter. Pilum har i och med samarbetet breddat sin bas för att erbjuda industriella processer med fokus på miljöinvesteringar inom industrin och inom kraftvärmesegmentet. Ökade krav på rening av utsläpp och energieffektivisering medför ett behov av processlösningar för effektivisering och rening av industrins och kraftvärmesegmentens utsläpp. Pilums kundkrets har under året ökat sitt intresse för investeringar vilket syns i fler kontakter, möten och förfrågningar. Koncernens framgångsfaktorer baseras på både avancerad och beprövad teknik och en hög servicenivå och tillgänglighet. Erfarna och engagerade medarbetare liksom tydliga synergier inom koncernen bidrar också till att Pilum kan bibehålla en framskjuten position på marknaden. Styrelsen kommer att föreslå kommande årsstämma att en företrädesemission om ca 12 Mkr genomförs under andra kvartalet. Emissionslikviden skall utnyttjas till en stärkt kapitalbas för att kunna möta kommande expansion. Pilums målsättning är att bli en ledande nordisk aktör inom Pilums samtliga verksamhetsområden. Befintlig orderstock samt ett produktprogram och kompetens som väl motsvarar kundernas behov för effektivare och energisnålare processer med bl.a. rening och energiåtervinning inom våra verksamhetsområden ger goda förutsättningar för bolagets fortsatta expansion. Stockholm i april 2011 Jan Törner VD och koncernchef 6

9 Verksamhet Pilums verksamhet Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten. Pilum AB (publ.) är ett miljö- och energiföretag med huvudkontor i Stockholm. Pilum består förutom av moderbolaget Pilum AB av fyra helägda dotterbolag, Pilum Industrifilter AB, Pilum Polyproject AB (under namnändring från Polyproject Sweden AB), Pilum Technologies AB och Pilum Engineering AB(vilande). Dessutom ingår intressebolaget HyHeat AB. Bolagets affärsidé är att vara ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. Pilum erbjuder processer för torr rening och stoftavskiljning, energiåtervinning och våta system för rening och system för ytbehandlingsindustrin. Bolaget erbjuder därutöver produktion av rostfria produkter/komponenter. Genom samverkan i koncernen erbjuds flera delsystem och/eller produkter i en och samma leverans vilket leder till en större leveransomfattning för Pilum och mindre risk för kund. Pilums kunder är svenska och internationella industri- och kraftvärmeföretag t.ex. Boliden, SAAB, Volvo, LKAB, Beslag och Metall, Sala Brand, ITT, NCC, Tekniska verken i Linköping, Gällivare Energi AB, Korsnäs AB, Holmen Paper AB, Purac och Rafaco. Organisation Från årsskiftet 2010/2011 ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject och organisationen ser följaktligen ut enligt nedan Pilum AB (publ) Pilum Industrifilter AB Pilum Polyproject AB Pilum Technologies AB Hyheat AB (32,7%) Företagsledning Företagsledningen består av CEO/Koncernchef Jan Törner, CFO/ Ekonomichef Calle Brogren och dotterbolagscheferna, VD Leif Lindberg, VD Roberth Matsson och AO chef Karl Kylén. Pilum AB är sedan januari 2006 noterat på First North och sedan 1 februari 2010 på First North Premier. Marknad Sverige Företagen planerar, enligt SCBs prognos, att under året investera 58,3 miljarder kronor i Sverige en ökning med nästan 13 procent jämfört med En majoritet av industribranscherna väntas öka investeringarna. Investeringar i el-, gas- och värmeverk, vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar. Mkr (P) Byggnader och anläggningar Maskiner och inventarier Summa Källa: SCB, feb Pilums potential på den svenska marknaden kan uttryckas som en delmängd av industrins investeringar i främst maskiner och processer som syftar till en minskning av utsläpp, energieffektivisering eller effektiv ytbehandling. Fördelningen av Pilums omsättning mellan offentlig och privat sektor är ungefär lika stor sett över tiden men uppvisar skillnader mellan olika år. Den privata sektorn har normalt sett något kortare tid till beslut vilket är en effekt av att upphandlingsproceduren oftast är något enklare. Industrins investeringar varierar över tiden. Den nedgång i konjunkturen som påbörjades från hösten 2008 innebar också en kraftig minskning av miljörelaterade investeringar. Denna minskning hade i många fall sitt ursprung i lågt kapacitetsutnyttjande och bristande likviditet som en följd av den finansiella krisen. 7

10 Verksamhet Industrins investeringar miljarder kronor Summa Maskiner Byggnader Källa: SCB. feb Investeringarna inom segment som ligger nära Pilums verksamheter bedöms öka med ca 20% från 2010 till innevarande år. Utbyggnaden av biobränsleanläggningar och effektivisering av befintliga anläggningar ger Pilum goda affärsmöjligheter. Ca 30% av producerad energi kommer från biobränslesegmentet. Energianvändning Sverige 2010 Biobränsle 115,6 TWh 31,7% Olja 112,2 TWh 30,8% Vinkraft 2,4 TWh. 0,9% Vattenkraft 61,3 TWh 16,8% Kärnkraft 46,9 TWh 12,9% Naturgas 10,5 TWh. 2,9% Kol 12 TWh. 2,9% Värmepumpar 3,4 TWh. 0,9% Källa: SCB, feb Internationellt Pilumkoncernen har idag en mindre andel av produktion och tjänster som går på export men det varierar mellan de olika koncernbolagen. Pilum Technologies har en stor andel på export och Polyproject som har en kontinuerlig försäljning på export främst till den övriga nordiska marknaden. För Polyproject är även Polen en viktig marknad där man regelbundet har projekt inom vattenrening. Även den norska marknaden bedöms vara av ett växande intresse då stora investeringar i biobränsleanläggningar skall ske under kommande år. 8

11 Verksamhet Försäljning och avtal Både Pilum Industrifilter och Pilum Polyproject erbjuder systemlösningar, produkter och komponenter. Pilum Technologies, som är inriktat mot produktion, erbjuder produkter och komponenter. Systemförsäljningen sker antingen direkt mot slutkund eller via s.k. OEM-avtal där Pilum inte agerar direkt mot slutkund utan säljer via t.ex. en pannleverantör eller EPC (totalentreprenör). Produkter och komponenter säljs till en större marknad både i Sverige och internationellt. Service och eftermarknad Det långsiktiga målet för koncernen är att eftermarknaden skall uppgå till ca 20 % av den totala omsättningen. Service och eftermarknad omfattar ombyggnationer, renoveringar, status- och revisionsbesiktningar för Pilums marknadssegment. Dotterbolagens marknader Pilum Industrifilter AB Industrifilter är specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Kunderna finns främst inom tyng industri, gruvsektorn och kraftvärmesektorn. Kunderna finns såväl som Sverige som internationellt. Norden räknas som bolagets hemmamarknad. Industrifilter har med mer än 50 år på marknaden byggt upp en unik position och kan erbjuda anpassade lösningar för de mest skiftande förhållanden. Projektvolymen på den svenska marknaden beräknas ett normalår uppgå till Mkr och den nordiska marknaden är flera gånger större. Eftermarknaden är också stor och skall läggas till ovan angivna volym. Bedömningen av marknadens storlek baseras på den offertvolym som följs upp löpande, samt information och sammanställningar i press. Verksamheten Verksamheten har följande huvudinriktningar: Systemleveranser för rökgasrening inom konceptet från panna till skorsten. Systemleveranser för stoftavskiljning. Produktförsäljning. Reservdelar. Service och underhåll. Kundgrupper och marknadssegment: Kraft- energiproducenter. Gruvor och bergverk. Järn- och stålindustri. Pappers- och massaindustrin. Kemi- och läkemedelsindustrin. Tillverkare av byggnadsmaterial. Gjuterier och verkstadsindustrin. Tekniker och samarbeten Processrening av industriell produktion och tillverkning sker genom egenutvecklad teknik av slangfilter och licensierad teknik för kassett- och patronfilter. Var det gäller elfilter (torra och våta) samarbetar Pilum Industrifilter med Elex från Schweiz och Beth Air Filtration från Tyskland. Därutöver kan Pilum industrifilter erbjuda olika system och tekniker för dynamisk avskiljning (cykloner), katalytisk rening (SCR), våtavskiljning (medel- och högtrycksskrubbrar) samt torra, halvtorra och våta system för avskiljning av bland andra svavelföroreningar. Pilum Polyproject AB Polyproject är ett miljöteknikbolag specialiserat på produkter för behandling och rening av aggressiva vätskor, gaser, vatten och luft. Polyproject är en av Nordens ledande producenter av produkter i plaster såsom termoplast och glasfiberarmerad plast. Verksamheten har funnits i närmare 60 år. Polyproject utgörs av Pilum Polyproject AB (moderbolag), JS Plast AB (dotterbolag till 100 %, under fusion med moderbolaget) samt Polyproject ASIA (intressebolag 33 %). Sedan årsskiftet ingår också energiåtervinning (AO Kondensering tidigare Pilum Engineering AB) i Polyproject. Verksamheten Verksamheten har följande huvudinriktningar: Systemleveranser av vattenreningsanläggningar för skrubbervatten från energianläggningar samt process- och vattenreningsanläggningar till industrin. Rökgaskondensering med energiåtervinning. Komponentleveranser till skrubbervattenrening för kondensat och förbränningsanläggningar samt till process- och vattenreningsanläggningar för industrin. Legotillverkning av pumpstationer, brandbilstankar, visir, tågdetaljer mm. Service- & underhåll, golvbeläggningar samt reservdelsförsäljning. Kundgrupper och marknadssegment Polyprojects marknad är den industriella och offentliga sektorn och har genom hög teknisk kompetens målsättningen att vara branschledande i Norden. Aktörerna på den marknad som Polyproject agerar är systemleverantörer, komponentleverantörer, legotillverkare och konsulter. Den globala marknaden inom energisegmentet är mycket stor och både inom industri och luftrening är behoven stora med ökade krav på rening och minskade utsläpp. 9

12 Verksamhet AO Kondensering Marknad för rökgaskondensering är relativt sett stabil efter en konjunktursvacka under två år. Antalet anläggningar och projekt som upphandlas under ett år varierar men är i snitt anläggningar i Sverige. I närområdet ser bolaget möjligheter i Norden, Tyskland, Österrike samt även Östeuropa. Med den hygroskopiska kondensorn kommer ytterligare försäljningsmöjligheter p.g.a. av den ökade effektiviteten som denna uppfinning har jämfört med traditionell teknik. Mer information om hygroskopiska kondensorn och Hyheat AB. Pilum Technologies AB Technologies är ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter inom vattenrening samt värmebeständiga komponenter, kondensatorer för rökgasrening, till fjärr- och kraftvärmeverk. Verksamheten har funnits i mer än 50 år och har erfarenhet av det mest skiftande applikationer och komponenter i rostfritt material. Verksamheten Bolaget har en effektiv produktionsanläggning i Malmö i första hand specialiserad på arbeten i rostfritt stål och andra kvalificerade material. För att uppnå en jämn beläggning i produktionen utförs en del legotillverkning. Verksamheten är främst fokuserad mot tillverkning av produkter inom vattenrening och har ett brett kundsegment och ett antal kunder på de olika geografiska marknaderna. Därutöver sker tillverkning av komponenter till gasturbiner samt applikationer för sotning av värmepannor, förbränningsugnar och större förbränningsmotorer. Pilums främsta produkt är komponenter för olika former av lamellsedimentering som är den vanligaste tekniken inom vattenrening. Lamellsedimentering används som ett av stegen vid framtagande av dricksvatten och vid rening av avloppsvatten. Olika former av lamellsedimentering är den vanligaste tekniken inom vattenrening. Lamellsedimentering används som ett av stegen vid framtagande av dricksvatten och vid rening av avloppsvatten. Pilum Technologies lösningar bygger på teknik med låga drift- och underhållskostnader med som också ger fördelar som utrymmeseffektiv och driftsäker vilket medför en stark konkurrensfördel då projektens totalekonomi utvärderas. Utbyggnaden inom dricks- och avloppsreningsverk fortsätter runt om i världen och bolaget arbetar nära kunderna och strävar efter komma in tidigt i projekten för att på så sätt säkerställa en effektiv produktion av komponenter eller produkter som oftast behöver projektanpassas eller vidareutvecklas. Kundgrupper och marknadssegment Pilum Technologies har en etablerad marknad hos internationella kunder, entreprenadföretag eller vattenreningsföretag i huvudsak som komponentleverantör. Exportandelen uppgår under ett normalår till ca 30 % av omsättningen. Tillverkning till koncernbolag Bolaget tillverkar också komponenter till processer som marknadsförs av andra koncernbolag. Även produkter och komponenter ingående i HyHeats processer kommer att tillverkas internt inom koncernen. I takt med en alltmer avancerad teknik vad avser utveckling och tillverkning av affärskritiska komponenter har det ansetts vara nödvändigt och strategiskt att behålla denna teknik och tillverkning inom koncernen. Andelen egentillverkade produkter förväntas öka under Hyheat AB Hyheat AB som ägs till 32,7% av Pilum AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för exploatering av tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom. Se Vid Holmen Pappers anläggning i Braviken har en anläggning för energiåtervinning ur processluft installerats efter årsskiftet 2010/2011. Projektet är delfinansierat av Värmeforsk, en branschgemensam sammanslutning. Tidigare har en gasmotorapplikation testats framgångsrikt vid en anläggning hos Eskilstuna energi och miljö. Resultatet av testkörningen kommer att föreligga under året. En officiell rapport väntas föreligga efter sommaren. Marknaden för effektivisering av spillvärmen är mycket stor och Pilum undersöker också att tillsammans med HyHeat AB förutsättningarna för att teckna agentavtal på utvalda marknader. En gjord marknadsuppskattning visar att det i Europa finns ett mycket stort antal anläggningar som tekniken skulle kunna appliceras på. Tekniken Tekniken bygger på ett hygroskopiskt media, ett flytande salt, med låg kokpunkt som gör tekniken användbar i andra temperaturintervall där traditionell kondensering inte är lönsam. Tillämpningsområden Det finns tre större tillämpningsområden: För gasmotorer där en ren gas omvandlas till energi. Den andra för energiutvinning ur processluft. Där är processen mer komplex men ger möjligheter till fler driftstimmar då industrin har behov för värme eller torr luft under stor del av året. Den mest komplexa tillämpningen p.g.a. smutsiga rökgaser sker vid traditionell kondensering 10

13 Verksamhet - PILUM AKTIEN - ÄGANDE för biopannor. Här finns stora möjligheter till effektivisering både var det gäller pannor som idag inte är lönsamma för kondensering på grund av för höga returtemperaturer eller kort eldningssäsong. Denna tillämpning är applicerbar framför allt i mellersta Europa där traditionell kondensering inte alltid ger bra lönsamhet med traditionell teknik. Pilumaktien Grafen Pilum nedan beskriver kurs och utveckling för de senaste 15 månaderna. 1.6 B Aktien OMX SX20 Industrials_PI Omsatt antal aktier 1000 tal JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR NASDAQ OMX Ovanstående graf visar slutkurser per dag. Kursen är justerad för nyemissioner Pilums aktie är noterad på First North Premier. Vid årets slut uppgick aktiekapitalet till 6,9 Mkr (4,7). Antalet aktier var st. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,1 kr och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie medför 1 en röst. Under 2010 omsattes totalt cirka 80,0 miljoner aktier i Pilum. Genomsnittligt antal omsatta aktier per börsdag uppgick till cirka st. Kursutveckling 2010 Sista betalkurs vid årets slut blev 1,08 (1,08) kr, vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 71 (51) Mkr. Högsta och lägsta kurs under året uppgick till 1,57 kr den 2 februari samt 0,79 kr den 28 maj. Ägande Antalet aktieägare vid årets slut uppgår till närmare 3500 st, direkt och indirekt. Med indirekt avses ägande via kapitalförsäkringar. De största ägarna redovisas i tabell nedan. Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster, % Provider Capital Sweden AB ,53 Försäkringsbolaget Avanza Pension ,87 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,17 Rune Löderup (genom bolag) ,10 Gidiron AB ,78 Sture Lennart Svenskog ,73 Robour Försäkring ,44 Svensk Rekonstruktionskapital ,41 Datakonsult C Nilsson ,30 Jan Erik Jansson ,29 Övriga aktieägare ,38 Totalt

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Pilum AB (publ.), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten Verksamheten har under året varit organiserad i fyra dotterbolag, Pilum Engineering AB, Pilum Technologies AB, Pilum Industrifilter AB samt Polyproject Sweden AB, med dotterbolaget JS Plast AB (under fusionering med Polyproject Sweden AB) samt intressebolaget Hyheat AB (32,7 %) under moderbolaget Pilum AB (publ.) Bolaget är listat på First North sedan För aktieinformation se information om Pilum aktien sid 11. Organisationsnumren för de helägda juridiska enheterna är Pilum Engineering AB (org. nr ), Pilum Technologies AB (org. nr ), Pilum Industrifilter AB (org nr ) Polyproject Sweden AB ( ). Om Pilum Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten. Pilum AB är moderbolaget i koncernen. Bolaget har till uppgift att hantera marknadsnoteringen samt tillhandahålla gemensamma funktioner och stöd till dotterbolagen. Under 2010 har en företrädesemission och en riktad emission om totalt 19,2 Mkr genomförts för att finansiera förvärvet av Polyproject Sweden AB samt för att förstärka koncernens likviditet. Pilum Industrifilter AB specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Pilum Technologies AB ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Sedan årsskiftet ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject. Pilum Engineering är specialiserade på helhetslösningar för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering - i processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. Hyheat AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för försäljning av tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom såsom rökgaskondensering och återvinning av energi och torkning av processluft. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förvärv av Polyproject Sweden AB per halvårsskiftet. Nyemission om totalt 19,2 mkr. Likviden har använts till förvärvet av Polyproject Sweden AB. Orderingång andra halvåret med ca 150 Mkr med flera intressanta projekt. Generell sett ökad marknadsaktivitet med stigande efterfrågan och offertvolymer. Stort och processtekniskt komplext projekt erhållet av Boliden. Resultat och ställning för koncernen Nettoomsättning (Tkr) Rörelseresultat (Tkr) Resultat efter skatt (Tkr) Resultat per aktie (kr) -0,31-0,12 Eget kapital per aktie (kr) 0,46 0,68 Soliditet (%) 32,7 46,9 12

15 FÖRVALNINGSBERÄTTELSE Forskning och utveckling Forskning och utveckling sker både i löpande projekt och i produktverksamhet. Det sker flera tester och utprovningar av såväl nya material och lösningar löpande under året samt även ren uppdragsverksamhet inom forsknings och utveckling. Inom intressebolaget Hyheat sker det mesta av verksamheten under beteckningen forskning och utveckling intill att färdiga kommersiella produkter finns framme. Framtida Utveckling Pilums verksamhet finns inom segment som drivs av ökade krav på rening och en bättre och effektivare miljö. Tillväxten bedöms återgå till en mer fortvarig tillväxt efter lågkonjunkturen. Den ökande orderingången under hösten och ett ökat antal förfrågningar indikerar denna tillväxt. Koncernens samlade bedömning utifrån lämnade offerter och förfrågningar att marknaden kommer att växa under 2011 och att förutsättningarna för bolaget successivt stärks. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I samband med årsskiftet har en organisationsförändring genomförts. Det affärsområde som tidigare hette Pilum Engineering är numera en del av Polyproject. Syftet med sammanslagningen är att på ett effektivare sätt utnyttja de gemensamma resurserna för såväl processkalkylering som försäljning. Två utestående konvertibellån om vardera 1,5 Mkr har återbetalats per 3 januari. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå en nyemission till samtliga aktieägare om ca 12 Mkr som kommer att genomföras under andra kvartalet Strategiska satsningar samt resurser för att möta kommande tillväxt har lett till ett behov av att stärka koncernens likviditet. Ett kortfristigt lån om 9 Mkr har upptagits i samband med emissionsbeslutet. Detta lån kommer att återbetalas när emissionen slutförts. Driftssättning av den hygroskopiska kondensorn vid Holmen Papers anläggning vid Bråviken pågår. En option beträffande ytterligare en anläggning för rökgaskondensering har lösts ut under mars månad av Korsnäs AB. Ordervärde ca 7 Mkr. SRK som äger aktier (1,4%) av Pilum har överlåtit, på marknadsmässiga villkor, aktierna till Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB, ordförande och del av företagsledningen. SRK, Svenskt Rekonstruktionskapital AB, erhöll aktierna som en del av likviden i samband med försäljningen av Polyproject Sweden AB till Pilum Avstämningsdag för nyemissionen med företrädesrätt är satt till den 22 maj. Risker och riskhantering Pilums verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl marknadsrelaterade, operationella, finansiella, legala som skattemässiga. För beskrivning se sid 27, Riskfaktorer. Pilums styrelse bedömer Bolagets framtida finansiella ställning som god efter att planerad nyemission kommer att ha genomförts under andra kvartalet 2011 och att verksamheten kommer att generera ett normalt kassaflöde under normala marknadsförhållanden. För vidare beskrivning se sid 28. Finansiell rapport. Arbetsmiljö- och miljöfrågor Tillståndspliktig verksamhet (enligt Miljöbalken) Pilum Technologies verksamhet är till viss del tillståndspliktig vad avser betning (ytbehandling) av detaljer i rostfritt material. Betningen sker i en separat bassäng. Under hösten har ett beslut tagits att ytterligare förbättra arbetsmiljö och hantering genom en uppgradering av befintlig anläggning. Polyproject driver tillståndspliktig verksamhet var det gäller utsläpp till luft. Bolagets utsläpp ligger väl under de gränsvärden som myndigheterna satt upp. Personal För Pilum, som är ett relativt litet bolag, är en effektiv kompetensförsörjning och mix av kompetenser viktig för konkurrensförmågan. Det är av den anledningen av största vikt att vidareutveckla all personal, vidareutveckla gemensamma arbetsmetoder och att säkerställa att erfarenheter och kompetens sprids och görs tillgänglig för alla medarbetare. Under året har personalomsättningen uppgått till cirka 13 %. Antalet anställda i slutet på året uppgår till 80 personer, varav 43 är relaterat till förvärvet av Polyproject. Förslag till vinstdisposition beträffande moderföretagets fria egna kapital Till årsstämmans förfogande, kr: Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det balanserade resultatet inklusive årets resultat täckes genom nedsättning av överkursfond om kr. Kvarstående överkursfond om kr balanseras i ny räkning. 13

16 14

17 Pilum Industrifilter AB specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Pilum Technologies AB ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Sedan årsskiftet ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject som är specialiserade på helhetslösningar för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering i processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. Hyheat AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom, dvs för kondensering av rökgaser. 15

18 FINANSIELL RAPPORT Resultaträkning, koncernen Tkr Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för material och underentreprenörer Övriga externa kostnader 23, Personalkostnader Avskrivningar 10,11, Resultatandel från intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - ÅRETS TOTALRESULTAT Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget Resultat per aktie (kr/aktie) före utspädning -0,31-0,12 Resultat per aktie (kr/aktie) efter utspädning -0,31-0,12 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 FINANSIELL RAPPORT Balansräkning, koncernen TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m. m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 FINANSIELL RAPPORT Forts. Balansräkning, koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Varav eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Avsättningar Garantiavsättningar Övrig avsättning Summa avsättningar Skulder Uppskjuten skatteskuld Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19, Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen, koncernen Tkr Not Ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Eventualförpliktelser - - Summa eventualförpliktelser - - Förändring i eget kapital, koncernen Tkr Aktiekapital Övr. tillskjutet kapital Balanserat resultat Eget Kapital Nyemission Apportemission Årets totalresultat Eget Kapital Nyemission Emissionsutgift Årets totalresultat Eget Kapital uppgick antalet aktier till st. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Föreslagen utdelning 0 Tkr (0 Tkr). Kvotvärdet uppgår till 0,10 kr. Totalt 18

21 FINANSIELL RAPPORT Kassaflödesanalys, koncernen Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Resultatandel i intresseföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager mm Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av intresseföretag Utgift för finansiell leasing Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Konvertibelt lån Utgift för apportemission Ökning/minskning av långfristig skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Upplysning om betalda och erhållna räntor: Under året uppgick betald ränta till 694 Tkr (366 Tkr) och erhållen ränta till 104 Tkr (205 Tkr). 19

22 FINANSIELL RAPPORT Resultaträkning, moderbolaget Tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 23, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella 10,11, anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Lämnat koncernbidrag netto efter skatt ÅRETS TOTALRESULTAT Balansräkning, moderbolaget TILLGÅNGAR. Tkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andra aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Aktier i intressebolag Andra långfristiga fordringar 7 - Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

23 FINANSIELL RAPPORT Balansräkning, moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER. Tkr Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Annan avsättning Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen, moderbolaget Tkr Not Ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensåtagande för dotterbolag Betalningsgarantier Summa ansvarsförbindelser Förändring i eget kapital, moderbolaget Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat Totalt resultat Eget Kapital Nyemission Apportemission Emissionskostnader Totalresultat för året EGET KAPITAL Nyemission Emissionskostnader Totalresultat för året EGET KAPITAL uppgick antalet aktier till st. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Föreslagen utdelning 0 kr (0 kr). Kvotvärdet uppgår till 0,10 kr. 21

24 FINANSIELL RAPPORT Kassaflödesanalys, moderbolaget Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Betald skatt - 20 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av intressebolag Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Konvertibelt lån Utgift för apportemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

25 FINANSIELL RAPPORT Bokslutskommentarer REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNT Pilum ABs koncernredovisning har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (ÅRL) samt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts för tillämpning inom EU. Vidare har RFR1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner tillämpats, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i ÅRL. Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med ÅRL samt RFR2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens med undantag av vad som framgår nedan under avsnittet Moderföretagets redovisningsprinciper. Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i tusentals svenska kronor (Tkr) och avser perioden 1 januari-31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Tillgångar och skulder är redovisade i enlighet med anskaffningsvärdemetoden men undantag av vissa finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Förutom vad som anges nedan är koncernens redovisningsprinciper oförändrade jämfört med föregående år. Nya och ändrade standarder och tolkningar 2010 De reviderade IAS 27 och IFRS 3 tillämpas på förvärv och transaktioner som har skett den 1 januari 2010 eller senare. Ändringarna i dessa standarder innebär bland annat att transaktioner med minoritetsägare, varvid det bestämmande inflytandet kvarstår, skall redovisas som transaktioner mellan ägarna (inom eget kapital). Vidare ändras reglerna för redovisning av villkorad köpeskilling så att anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv redovisas vid en tidpunkt. Efterföljande justeringar av anskaffningsvärdet påverkar resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader får inte inkluderas i anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Ansatsen vid redovisning av successiva förvärv har ändrats, vilket medför att vid transaktionstidpunkten (då bestämmande inflytande erhålls) beräknas verkligt värde på tidigare ägd andel. Anskaffningskostnaden utgörs därmed av det verkliga värdet på tidigare ägd andel plus köpeskillingen för den nya förvärvade andelen. Eventuell värdeförändring avseende tidigare ägd andel redovisas som en vinst eller förlust i resultaträkningen. För Pilum har redovisning av förvärvet av Polyproject i enlighet med IFRS 3 inneburit att transaktionskostnader påverkat årets resultat med 300 Tkr och att justering av den villkorade köpeskillingen uppgående till 208 Tkr har ökat rörelsens kostnader. Övriga nya och ändrade standarder samt förbättringar har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter Det har också utkommit ett antal nya tolkningar och ändringar från IFRIC. Dessa ändringar och tolkningar har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut ett antal nya och ändrade standarder vilka ännu ej trätt ikraft. Ingen av dessa har tillämpats i förtid. Företagsledningen bedömer att nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas första gången. Dock är väsentliga delar av IFRS 9 Finansiella instrument, som kommer att ersätta IAS 39, fastställda, men kommer att träda ikraft tidigast Den påverkan som detta kan ge på den finansiella rapporteringen är därför ännu inte fullt ut kända. KONCERNREDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisning Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar Pilum AB med samtliga dotterföretag. Med dotterföretag avses juridisk person där Pilum AB innehar eller förfogar över mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal eller annan föreskrift. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för en ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Förvärvade företag ingår i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att anskaffningsvärdet på andelar i dotterföretag fördelas på identifierbara tillgångar och skulder vid förvärvet till verkliga värden. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och nettot av verkliga värden på 23

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Formo Services AB (publ.)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Formo Services AB (publ.) Årsredovisning och Koncernredovisning för Formo Services AB (publ.) Räkenskapsåret 2005 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-10 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens balansräkning 12-14 Koncernens

Läs mer

Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här

Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här Framtidens miljöriktiga energiförsörjning är här Å r sr edov isn i ng 2013 INNEhåll 03 Verkställande direktören har ordet 04 Detta är Cortus Energy 06 Marknadsöversikt 08 Aktien och ägarförhållande 09

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2012. Årsredovisning 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013 CASSANDRA OIL AB Årsredovisning 2013 1 Innehåll INFORMATION OM ÅRSSTÄMMA 2 FINANSIELL INFORMATION 2 CASSANDRA OIL I KORTHET 3 STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 4 AKTIEINFORMATION 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2014

ÅRSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 1 INNEHÅLL VD-ORD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE NOTER REVISIONSBERÄTTELSE ANALYS OCH HANTERING AV RISKER BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT REVISORS YTTRANDE OM

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Årsredovisning 2014 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB ORG NR 556179-8520

Årsredovisning 2014 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB ORG NR 556179-8520 Årsredovisning 2014 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB ORG NR 556179-8520 KONTAKT Cecilia Driving, CFO Tel 08-56 64 82 51 cecilia.driving@ri.se RISE Research Institutes of Sweden AB Box 3072, 103 61

Läs mer

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING

NILÖRNGRUPPEN ÅRSREDOVISNING 2010 NILÖRNGRUPPEN AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2010 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Aktieägarinformation

Aktieägarinformation ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 (46) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 2 (46) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

År Å s r r s e r do ed v ois v n isin n g i 2 ng01 2 4 014

År Å s r r s e r do ed v ois v n isin n g i 2 ng01 2 4 014 Årsredovisning 2014 Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2013 2 Precio Systemutveckling AB ÅRSREDOVISNING 2014 Till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ) ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005 Innehåll Tretti.se i korthet...3 VD har ordet...4 Marknad...5 Verksamhet...7 Aktien och ägarförhållanden...10 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag...11 Förvaltningsberättelse...14

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer