Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010

2

3 innehållsförteckning Årsredovisning Pilum AB (publ.) 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning av Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång...3 Årsstämma...3 Koncernen fem år i sammandrag...4 Pilums dotterbolag under VD har ordet...6 Pilums verksamhet...7 Pilumaktien...11 Ägande...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiell rapport...16 Resultaträkning, koncernen...16 Balansräkning, koncernen...17 Förändring i eget kapital, koncernen...18 Kassaflödesanalys, koncernen...19 Resultaträkning, moderbolaget...20 Balansräkning, moderbolaget...21 Förändring i eget kapital, moderbolaget...21 Kassaflödesanalys, moderbolaget...22 Bokslutskommentarer...23 Noter...30 Revisionsberättelse...43 Tidpunkter för ekonomisk information

4 år 2010 Sammanfattning av 2010 Omsättningen för helåret uppgick till 111,4 (86,3) Mkr. Jämfört med år 2009 (exklusive förvärvet av Polyproject Sweden AB) var detta en minskning med 2%. Polyproject Sweden AB förvärvades per halvårsskiftet. Förvärvet finansierades genom en nyemission på 19,2 Mkr. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -17,4 (-5,6) Mkr och påverkades av låg orderingång 2009 samt under första halvåret Orderingången ökade under andra halvåret 2010 och uppgick totalt under denna period till 150 Mkr. För helåret uppgick den till 196 Mkr (inklusive Polyproject). Eftersom avräkning av befintliga order sker successivt tar det normalt tre till sex månader innan större order får effekt på Pilums omsättning och resultat. Vid årsskiftet uppgick orderstocken till 140 Mkr. Avräkning av befintliga order beräknas pågå in i Koncernens soliditet uppgick till 32,7% (46,9%). Antal anställda i slutet av perioden uppgick till 80 (35) varav förvärvet av Polyproject Sweden AB tillförde ca 43 medarbetare under Orderingång och orderstock Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Orderingång Orderstock Koncernen - nyckeltal i sammandrag Sammandrag Omsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Resultat per aktie e. skatt, kr -0,31-0,12-0,17-0,27 Eget kapital per aktie, kr 0,46 0,68 0,85 0,90 Soliditet, % 32,7 46,9 57,8 58,8 2

5 pilum i korthet Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I samband med årsskiftet har en organisationsförändring genomförts. Det affärsområde som tidigare hette Pilum Engineering är numera en del av Polyproject. Syftet med sammanslagningen är att på ett effektivare sätt utnyttja de gemensamma resurserna för såväl processkalkylering som försäljning. Två utestående konvertibellån om vardera 1,5 Mkr har återbetalats per 3 januari. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå en nyemission till samtliga aktieägare om ca 12 Mkr som kommer att genomföras under andra kvartalet Strategiska satsningar samt resurser för att möta kommande tillväxt har lett till ett behov av att stärka koncernens likviditet. Ett kortfristigt lån om 9 Mkr har upptagits i samband med emissionsbeslutet. Detta lån kommer att återbetalas när emissionen slutförts. Driftssättning av den hygroskopiska kondensorn vid Holmen Papers anläggning vid Bråviken pågår. En option beträffande ytterligare en anläggning för rökgaskondensering har lösts ut under mars månad av Korsnäs AB. Ordervärde ca 7 Mkr. SRK som äger aktier (1,4%) av Pilum har överlåtit, på marknadsmässiga villkor, aktierna till Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB, ordförande och del av företagsledningen. SRK, Svenskt Rekonstruktionskapital AB, erhöll aktierna som en del av likviden i samband med försäljningen av Polyproject Sweden AB till Pilum Avstämningsdag för nyemissionen med företrädesrätt är satt till den 22 maj. Årsstämma Årsstämma i Pilum AB (publ.), org. nr äger rum fredagen den 6 maj 2011 kl. 16:00 hos DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 30 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal aktier, till bolagets adress: Pilum AB, Kanalgatan 3A, 6tr, Upplands Väsby eller via e-post: 3

6 PILUM I KORTHET Koncernen fem år i sammandrag Koncernens nyckeltal Omsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % -15,6-6,5-4,5-8,6-27,5 Vinstmarginal, % -16,1-6,7-4,8-8,8-28,9 Räntabilitet på eget kapital, % -55,9-16,4-21,6-37,1-61,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -42,9-13,5-15,9-30,8-34,6 Eget kapital, Mkr 32,0 31,8 34,0 20,7 10,3 Soliditet, % 32,7 46,9 57,8 58,8 31,9 Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 Andel riskbärande kapital, % 33,4 46,9 57,8 58,8 31,9 Medelantal anställda Resultat per aktie, kr -0,31-0,12-0,17-0,27-0,80 Eget kapital per aktie, kr 0,46 0,68 0,85 0,90 0,55 Genomsnittligt antal aktier Föreslagen utdelning per aktie, kr Nyckeltalen för 2006 är justerade för avvecklade verksamheter. Nyckeltalsdefinationer Rörelsemarginal, %: Vinstmarginal, %: Räntabilitet på eget kapital, %: Räntabilitet på sysselsatt kapital, %: Soliditet, %: Skuldsättningsgrad, %: Andel riskbärande kapital, %: Vinst per aktie, kr: Eget kapital per aktie, kr: Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Resultat efter finansnetto i förhållande till totala intäkter. Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Justerat eget kapital plus minoritetsintressen i förhållande till balansomslutning. Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Redovisat eget kapital, minoritetsandelar och uppskjutna skatteskulder i procent av totala tillgångar. Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier. Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid årets slut. Hänsyn har tagits till genomförda nyemissioner. 4

7 PILUM I KORTHET Dotterbolagen under 2010 Pilum Industrifilter AB Pilum Industrifilter AB AO Industri - specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Verksamheten leds av VD Leif Lindberg. Omsättningen uppgick till 47,6 (41,6) Mkr och rörelseresultatet uppgick till -7,0 (-1,4) Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 10(9). Under den senare delen av året erhöll Industrifilter flera nya order av vilka merparten kommer att successivt avräknas under I syfte att stärka organisationen inför genomförandet av inkomna order och för att kunna möta det ökade antalet förfrågningar har personalstyrkan ökat vilket belastat resultatet. Samarbetet med STRABAG AG, Österrike, fortgår i positiv anda och den tidigare målsättningen att kunna teckna order på ett gemensamt projekt under 2011 kvarstår. Samarbetet ger också affärsmöjligheter för övriga koncernbolag. Industrifilter har påbörjat ett utvecklingsarbete med syfte att kunna erbjuda ett ökat utbud av tjänster till service- och eftermarknaden. Pilum Technologies AB Pilum Technologies AB AO Vattenrening - är ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Verksamheten leds av AO chef Karl Kylén. Omsättningen minskade under 2010 till 18,4 (30,3) Mkr och rörelseresultatet för året uppgick till -2,2 (1,7) Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 16(19). Bolaget har en etablerad marknadsposition hos internationella kunder i huvudsak som komponentleverantör. Genom Pilums förvärv av Polyproject ökar bolagets möjligheter till försäljning på exportmarknaden genom att Polyproject kan erbjuda kompletterande teknik och optimerade lösningar. Bolaget strävar efter att kunna delta tidigt i kundernas projekt för att säkerställa en effektiv produktion av befintliga komponenter som oftast behöver projektanpassas eller vidareutvecklas. Tillverkning av affärskritiska komponenter och produkter till andra koncernbolag förväntas bli allt viktigare men har inte påverkat resultatet under det gångna året. Polyproject Sweden AB Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster avsedda för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Bolaget har också en stor och väl fungerande service- och underhållsverksamhet. Verksamheten leds av VD Roberth Mattsson. Förvärvet av Polyproject Sweden AB slutfördes under det tredje kvartalet. Polyproject hade under de första sex månaderna i Pilumkoncernen en omsättning på 27,2 Mkr och ett rörelseresultat på -1,0 Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 43(43). Utlandsmarknaden i närområdet, främst den nordiska men även Polen, ingår i bolagets hemmamarknader. Polen investerar stora belopp i avfallsförbränningsanläggningar och flera projekt kommer att handlas upp i Polen de närmaste åren, vilket innebär affärsmöjligheter för leverans av bland annat kompletta vattenreningsanläggningar. AO Kondensering (f.d. Pilum Engineering och AO Rökgasrening) Omsättningen för helåret uppgick till 24,2 (14,3) Mkr och rörelseresultatet för helåret uppgår till -2,2 (-1,8) Mkr. En stor del av det negativa resultatet beror på en reklamation som kostnadsförts. AO Kondensering ingår från och med årsskiftet i Polyproject AB. Affärsområdet arbetar med att erbjuda processer för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering. I processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. 5

8 VD har ordet Förvärv och ny struktur ger Pilum förutsättningar för tillväxt med lönsamhet Jan Törner, Vd och koncernchef. Pilum AB Vid ingången till år 2010 var marknadsutvecklingen svårbedömd. Glädjande nog ökade industrins investeringar under året inom våra segment, vilket resulterade i att Pilums totala orderingång inklusive det nyförvärvade bolaget Polyprojects uppgick till närmare 200 Mkr för helåret. Förvärvet av Polyproject i juli 2010 har genomförts enligt plan. Förvärvet är en del i Pilums strategi att kunna erbjuda helhetslösningar inom områden som rökgasrening och energiåtervinning till energisektorn och industrin. Därutöver kan Polyproject också erbjuda effektiva processer till industrin, främst ytbehandlings- och vattenreningssegmentet, ett område där Polyproject sedan länge är en väl etablerat och erkänd leverantör. Orderstocken har ökat och uppgick i slutet av verksamhetsåret till 140 Mkr, jämfört med 51 Mkr i slutet av år Eftersom större delen av orderingången tecknades under andra halvåret har leveranserna till projekten inte hunnit påbörjats i någon större omfattning under Flera av projekten, som är stora och komplexa, har längre planeringsoch förberedelsetid än vanligt, vilket också påverkar leveranstiderna. Den ökade orderingången och den positiva bedömningen av marknaden för kommande år som vi gör har medfört att bolaget investerat i uppbyggnad av organisationen. Kostnaderna för denna har till stor del tagits redan under 2010 vilket också har påverkat bolagets resultat negativt. En rad nya order har tecknats med välrenommerade bolag (industri- och kraftvärmeföretag) som ger en bra bas för den fortsatta utvecklingen. Samarbetsavtalet med STRABAG AG (Österrike), ett globalt entreprenadföretag, som tecknades under 2010 har inneburit flera nya affärsmöjligheter. Pilum har i och med samarbetet breddat sin bas för att erbjuda industriella processer med fokus på miljöinvesteringar inom industrin och inom kraftvärmesegmentet. Ökade krav på rening av utsläpp och energieffektivisering medför ett behov av processlösningar för effektivisering och rening av industrins och kraftvärmesegmentens utsläpp. Pilums kundkrets har under året ökat sitt intresse för investeringar vilket syns i fler kontakter, möten och förfrågningar. Koncernens framgångsfaktorer baseras på både avancerad och beprövad teknik och en hög servicenivå och tillgänglighet. Erfarna och engagerade medarbetare liksom tydliga synergier inom koncernen bidrar också till att Pilum kan bibehålla en framskjuten position på marknaden. Styrelsen kommer att föreslå kommande årsstämma att en företrädesemission om ca 12 Mkr genomförs under andra kvartalet. Emissionslikviden skall utnyttjas till en stärkt kapitalbas för att kunna möta kommande expansion. Pilums målsättning är att bli en ledande nordisk aktör inom Pilums samtliga verksamhetsområden. Befintlig orderstock samt ett produktprogram och kompetens som väl motsvarar kundernas behov för effektivare och energisnålare processer med bl.a. rening och energiåtervinning inom våra verksamhetsområden ger goda förutsättningar för bolagets fortsatta expansion. Stockholm i april 2011 Jan Törner VD och koncernchef 6

9 Verksamhet Pilums verksamhet Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten. Pilum AB (publ.) är ett miljö- och energiföretag med huvudkontor i Stockholm. Pilum består förutom av moderbolaget Pilum AB av fyra helägda dotterbolag, Pilum Industrifilter AB, Pilum Polyproject AB (under namnändring från Polyproject Sweden AB), Pilum Technologies AB och Pilum Engineering AB(vilande). Dessutom ingår intressebolaget HyHeat AB. Bolagets affärsidé är att vara ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. Pilum erbjuder processer för torr rening och stoftavskiljning, energiåtervinning och våta system för rening och system för ytbehandlingsindustrin. Bolaget erbjuder därutöver produktion av rostfria produkter/komponenter. Genom samverkan i koncernen erbjuds flera delsystem och/eller produkter i en och samma leverans vilket leder till en större leveransomfattning för Pilum och mindre risk för kund. Pilums kunder är svenska och internationella industri- och kraftvärmeföretag t.ex. Boliden, SAAB, Volvo, LKAB, Beslag och Metall, Sala Brand, ITT, NCC, Tekniska verken i Linköping, Gällivare Energi AB, Korsnäs AB, Holmen Paper AB, Purac och Rafaco. Organisation Från årsskiftet 2010/2011 ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject och organisationen ser följaktligen ut enligt nedan Pilum AB (publ) Pilum Industrifilter AB Pilum Polyproject AB Pilum Technologies AB Hyheat AB (32,7%) Företagsledning Företagsledningen består av CEO/Koncernchef Jan Törner, CFO/ Ekonomichef Calle Brogren och dotterbolagscheferna, VD Leif Lindberg, VD Roberth Matsson och AO chef Karl Kylén. Pilum AB är sedan januari 2006 noterat på First North och sedan 1 februari 2010 på First North Premier. Marknad Sverige Företagen planerar, enligt SCBs prognos, att under året investera 58,3 miljarder kronor i Sverige en ökning med nästan 13 procent jämfört med En majoritet av industribranscherna väntas öka investeringarna. Investeringar i el-, gas- och värmeverk, vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar. Mkr (P) Byggnader och anläggningar Maskiner och inventarier Summa Källa: SCB, feb Pilums potential på den svenska marknaden kan uttryckas som en delmängd av industrins investeringar i främst maskiner och processer som syftar till en minskning av utsläpp, energieffektivisering eller effektiv ytbehandling. Fördelningen av Pilums omsättning mellan offentlig och privat sektor är ungefär lika stor sett över tiden men uppvisar skillnader mellan olika år. Den privata sektorn har normalt sett något kortare tid till beslut vilket är en effekt av att upphandlingsproceduren oftast är något enklare. Industrins investeringar varierar över tiden. Den nedgång i konjunkturen som påbörjades från hösten 2008 innebar också en kraftig minskning av miljörelaterade investeringar. Denna minskning hade i många fall sitt ursprung i lågt kapacitetsutnyttjande och bristande likviditet som en följd av den finansiella krisen. 7

10 Verksamhet Industrins investeringar miljarder kronor Summa Maskiner Byggnader Källa: SCB. feb Investeringarna inom segment som ligger nära Pilums verksamheter bedöms öka med ca 20% från 2010 till innevarande år. Utbyggnaden av biobränsleanläggningar och effektivisering av befintliga anläggningar ger Pilum goda affärsmöjligheter. Ca 30% av producerad energi kommer från biobränslesegmentet. Energianvändning Sverige 2010 Biobränsle 115,6 TWh 31,7% Olja 112,2 TWh 30,8% Vinkraft 2,4 TWh. 0,9% Vattenkraft 61,3 TWh 16,8% Kärnkraft 46,9 TWh 12,9% Naturgas 10,5 TWh. 2,9% Kol 12 TWh. 2,9% Värmepumpar 3,4 TWh. 0,9% Källa: SCB, feb Internationellt Pilumkoncernen har idag en mindre andel av produktion och tjänster som går på export men det varierar mellan de olika koncernbolagen. Pilum Technologies har en stor andel på export och Polyproject som har en kontinuerlig försäljning på export främst till den övriga nordiska marknaden. För Polyproject är även Polen en viktig marknad där man regelbundet har projekt inom vattenrening. Även den norska marknaden bedöms vara av ett växande intresse då stora investeringar i biobränsleanläggningar skall ske under kommande år. 8

11 Verksamhet Försäljning och avtal Både Pilum Industrifilter och Pilum Polyproject erbjuder systemlösningar, produkter och komponenter. Pilum Technologies, som är inriktat mot produktion, erbjuder produkter och komponenter. Systemförsäljningen sker antingen direkt mot slutkund eller via s.k. OEM-avtal där Pilum inte agerar direkt mot slutkund utan säljer via t.ex. en pannleverantör eller EPC (totalentreprenör). Produkter och komponenter säljs till en större marknad både i Sverige och internationellt. Service och eftermarknad Det långsiktiga målet för koncernen är att eftermarknaden skall uppgå till ca 20 % av den totala omsättningen. Service och eftermarknad omfattar ombyggnationer, renoveringar, status- och revisionsbesiktningar för Pilums marknadssegment. Dotterbolagens marknader Pilum Industrifilter AB Industrifilter är specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Kunderna finns främst inom tyng industri, gruvsektorn och kraftvärmesektorn. Kunderna finns såväl som Sverige som internationellt. Norden räknas som bolagets hemmamarknad. Industrifilter har med mer än 50 år på marknaden byggt upp en unik position och kan erbjuda anpassade lösningar för de mest skiftande förhållanden. Projektvolymen på den svenska marknaden beräknas ett normalår uppgå till Mkr och den nordiska marknaden är flera gånger större. Eftermarknaden är också stor och skall läggas till ovan angivna volym. Bedömningen av marknadens storlek baseras på den offertvolym som följs upp löpande, samt information och sammanställningar i press. Verksamheten Verksamheten har följande huvudinriktningar: Systemleveranser för rökgasrening inom konceptet från panna till skorsten. Systemleveranser för stoftavskiljning. Produktförsäljning. Reservdelar. Service och underhåll. Kundgrupper och marknadssegment: Kraft- energiproducenter. Gruvor och bergverk. Järn- och stålindustri. Pappers- och massaindustrin. Kemi- och läkemedelsindustrin. Tillverkare av byggnadsmaterial. Gjuterier och verkstadsindustrin. Tekniker och samarbeten Processrening av industriell produktion och tillverkning sker genom egenutvecklad teknik av slangfilter och licensierad teknik för kassett- och patronfilter. Var det gäller elfilter (torra och våta) samarbetar Pilum Industrifilter med Elex från Schweiz och Beth Air Filtration från Tyskland. Därutöver kan Pilum industrifilter erbjuda olika system och tekniker för dynamisk avskiljning (cykloner), katalytisk rening (SCR), våtavskiljning (medel- och högtrycksskrubbrar) samt torra, halvtorra och våta system för avskiljning av bland andra svavelföroreningar. Pilum Polyproject AB Polyproject är ett miljöteknikbolag specialiserat på produkter för behandling och rening av aggressiva vätskor, gaser, vatten och luft. Polyproject är en av Nordens ledande producenter av produkter i plaster såsom termoplast och glasfiberarmerad plast. Verksamheten har funnits i närmare 60 år. Polyproject utgörs av Pilum Polyproject AB (moderbolag), JS Plast AB (dotterbolag till 100 %, under fusion med moderbolaget) samt Polyproject ASIA (intressebolag 33 %). Sedan årsskiftet ingår också energiåtervinning (AO Kondensering tidigare Pilum Engineering AB) i Polyproject. Verksamheten Verksamheten har följande huvudinriktningar: Systemleveranser av vattenreningsanläggningar för skrubbervatten från energianläggningar samt process- och vattenreningsanläggningar till industrin. Rökgaskondensering med energiåtervinning. Komponentleveranser till skrubbervattenrening för kondensat och förbränningsanläggningar samt till process- och vattenreningsanläggningar för industrin. Legotillverkning av pumpstationer, brandbilstankar, visir, tågdetaljer mm. Service- & underhåll, golvbeläggningar samt reservdelsförsäljning. Kundgrupper och marknadssegment Polyprojects marknad är den industriella och offentliga sektorn och har genom hög teknisk kompetens målsättningen att vara branschledande i Norden. Aktörerna på den marknad som Polyproject agerar är systemleverantörer, komponentleverantörer, legotillverkare och konsulter. Den globala marknaden inom energisegmentet är mycket stor och både inom industri och luftrening är behoven stora med ökade krav på rening och minskade utsläpp. 9

12 Verksamhet AO Kondensering Marknad för rökgaskondensering är relativt sett stabil efter en konjunktursvacka under två år. Antalet anläggningar och projekt som upphandlas under ett år varierar men är i snitt anläggningar i Sverige. I närområdet ser bolaget möjligheter i Norden, Tyskland, Österrike samt även Östeuropa. Med den hygroskopiska kondensorn kommer ytterligare försäljningsmöjligheter p.g.a. av den ökade effektiviteten som denna uppfinning har jämfört med traditionell teknik. Mer information om hygroskopiska kondensorn och Hyheat AB. Pilum Technologies AB Technologies är ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter inom vattenrening samt värmebeständiga komponenter, kondensatorer för rökgasrening, till fjärr- och kraftvärmeverk. Verksamheten har funnits i mer än 50 år och har erfarenhet av det mest skiftande applikationer och komponenter i rostfritt material. Verksamheten Bolaget har en effektiv produktionsanläggning i Malmö i första hand specialiserad på arbeten i rostfritt stål och andra kvalificerade material. För att uppnå en jämn beläggning i produktionen utförs en del legotillverkning. Verksamheten är främst fokuserad mot tillverkning av produkter inom vattenrening och har ett brett kundsegment och ett antal kunder på de olika geografiska marknaderna. Därutöver sker tillverkning av komponenter till gasturbiner samt applikationer för sotning av värmepannor, förbränningsugnar och större förbränningsmotorer. Pilums främsta produkt är komponenter för olika former av lamellsedimentering som är den vanligaste tekniken inom vattenrening. Lamellsedimentering används som ett av stegen vid framtagande av dricksvatten och vid rening av avloppsvatten. Olika former av lamellsedimentering är den vanligaste tekniken inom vattenrening. Lamellsedimentering används som ett av stegen vid framtagande av dricksvatten och vid rening av avloppsvatten. Pilum Technologies lösningar bygger på teknik med låga drift- och underhållskostnader med som också ger fördelar som utrymmeseffektiv och driftsäker vilket medför en stark konkurrensfördel då projektens totalekonomi utvärderas. Utbyggnaden inom dricks- och avloppsreningsverk fortsätter runt om i världen och bolaget arbetar nära kunderna och strävar efter komma in tidigt i projekten för att på så sätt säkerställa en effektiv produktion av komponenter eller produkter som oftast behöver projektanpassas eller vidareutvecklas. Kundgrupper och marknadssegment Pilum Technologies har en etablerad marknad hos internationella kunder, entreprenadföretag eller vattenreningsföretag i huvudsak som komponentleverantör. Exportandelen uppgår under ett normalår till ca 30 % av omsättningen. Tillverkning till koncernbolag Bolaget tillverkar också komponenter till processer som marknadsförs av andra koncernbolag. Även produkter och komponenter ingående i HyHeats processer kommer att tillverkas internt inom koncernen. I takt med en alltmer avancerad teknik vad avser utveckling och tillverkning av affärskritiska komponenter har det ansetts vara nödvändigt och strategiskt att behålla denna teknik och tillverkning inom koncernen. Andelen egentillverkade produkter förväntas öka under Hyheat AB Hyheat AB som ägs till 32,7% av Pilum AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för exploatering av tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom. Se Vid Holmen Pappers anläggning i Braviken har en anläggning för energiåtervinning ur processluft installerats efter årsskiftet 2010/2011. Projektet är delfinansierat av Värmeforsk, en branschgemensam sammanslutning. Tidigare har en gasmotorapplikation testats framgångsrikt vid en anläggning hos Eskilstuna energi och miljö. Resultatet av testkörningen kommer att föreligga under året. En officiell rapport väntas föreligga efter sommaren. Marknaden för effektivisering av spillvärmen är mycket stor och Pilum undersöker också att tillsammans med HyHeat AB förutsättningarna för att teckna agentavtal på utvalda marknader. En gjord marknadsuppskattning visar att det i Europa finns ett mycket stort antal anläggningar som tekniken skulle kunna appliceras på. Tekniken Tekniken bygger på ett hygroskopiskt media, ett flytande salt, med låg kokpunkt som gör tekniken användbar i andra temperaturintervall där traditionell kondensering inte är lönsam. Tillämpningsområden Det finns tre större tillämpningsområden: För gasmotorer där en ren gas omvandlas till energi. Den andra för energiutvinning ur processluft. Där är processen mer komplex men ger möjligheter till fler driftstimmar då industrin har behov för värme eller torr luft under stor del av året. Den mest komplexa tillämpningen p.g.a. smutsiga rökgaser sker vid traditionell kondensering 10

13 Verksamhet - PILUM AKTIEN - ÄGANDE för biopannor. Här finns stora möjligheter till effektivisering både var det gäller pannor som idag inte är lönsamma för kondensering på grund av för höga returtemperaturer eller kort eldningssäsong. Denna tillämpning är applicerbar framför allt i mellersta Europa där traditionell kondensering inte alltid ger bra lönsamhet med traditionell teknik. Pilumaktien Grafen Pilum nedan beskriver kurs och utveckling för de senaste 15 månaderna. 1.6 B Aktien OMX SX20 Industrials_PI Omsatt antal aktier 1000 tal JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR NASDAQ OMX Ovanstående graf visar slutkurser per dag. Kursen är justerad för nyemissioner Pilums aktie är noterad på First North Premier. Vid årets slut uppgick aktiekapitalet till 6,9 Mkr (4,7). Antalet aktier var st. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,1 kr och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie medför 1 en röst. Under 2010 omsattes totalt cirka 80,0 miljoner aktier i Pilum. Genomsnittligt antal omsatta aktier per börsdag uppgick till cirka st. Kursutveckling 2010 Sista betalkurs vid årets slut blev 1,08 (1,08) kr, vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 71 (51) Mkr. Högsta och lägsta kurs under året uppgick till 1,57 kr den 2 februari samt 0,79 kr den 28 maj. Ägande Antalet aktieägare vid årets slut uppgår till närmare 3500 st, direkt och indirekt. Med indirekt avses ägande via kapitalförsäkringar. De största ägarna redovisas i tabell nedan. Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster, % Provider Capital Sweden AB ,53 Försäkringsbolaget Avanza Pension ,87 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,17 Rune Löderup (genom bolag) ,10 Gidiron AB ,78 Sture Lennart Svenskog ,73 Robour Försäkring ,44 Svensk Rekonstruktionskapital ,41 Datakonsult C Nilsson ,30 Jan Erik Jansson ,29 Övriga aktieägare ,38 Totalt

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Pilum AB (publ.), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten Verksamheten har under året varit organiserad i fyra dotterbolag, Pilum Engineering AB, Pilum Technologies AB, Pilum Industrifilter AB samt Polyproject Sweden AB, med dotterbolaget JS Plast AB (under fusionering med Polyproject Sweden AB) samt intressebolaget Hyheat AB (32,7 %) under moderbolaget Pilum AB (publ.) Bolaget är listat på First North sedan För aktieinformation se information om Pilum aktien sid 11. Organisationsnumren för de helägda juridiska enheterna är Pilum Engineering AB (org. nr ), Pilum Technologies AB (org. nr ), Pilum Industrifilter AB (org nr ) Polyproject Sweden AB ( ). Om Pilum Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten. Pilum AB är moderbolaget i koncernen. Bolaget har till uppgift att hantera marknadsnoteringen samt tillhandahålla gemensamma funktioner och stöd till dotterbolagen. Under 2010 har en företrädesemission och en riktad emission om totalt 19,2 Mkr genomförts för att finansiera förvärvet av Polyproject Sweden AB samt för att förstärka koncernens likviditet. Pilum Industrifilter AB specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Pilum Technologies AB ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Sedan årsskiftet ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject. Pilum Engineering är specialiserade på helhetslösningar för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering - i processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. Hyheat AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för försäljning av tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom såsom rökgaskondensering och återvinning av energi och torkning av processluft. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förvärv av Polyproject Sweden AB per halvårsskiftet. Nyemission om totalt 19,2 mkr. Likviden har använts till förvärvet av Polyproject Sweden AB. Orderingång andra halvåret med ca 150 Mkr med flera intressanta projekt. Generell sett ökad marknadsaktivitet med stigande efterfrågan och offertvolymer. Stort och processtekniskt komplext projekt erhållet av Boliden. Resultat och ställning för koncernen Nettoomsättning (Tkr) Rörelseresultat (Tkr) Resultat efter skatt (Tkr) Resultat per aktie (kr) -0,31-0,12 Eget kapital per aktie (kr) 0,46 0,68 Soliditet (%) 32,7 46,9 12

15 FÖRVALNINGSBERÄTTELSE Forskning och utveckling Forskning och utveckling sker både i löpande projekt och i produktverksamhet. Det sker flera tester och utprovningar av såväl nya material och lösningar löpande under året samt även ren uppdragsverksamhet inom forsknings och utveckling. Inom intressebolaget Hyheat sker det mesta av verksamheten under beteckningen forskning och utveckling intill att färdiga kommersiella produkter finns framme. Framtida Utveckling Pilums verksamhet finns inom segment som drivs av ökade krav på rening och en bättre och effektivare miljö. Tillväxten bedöms återgå till en mer fortvarig tillväxt efter lågkonjunkturen. Den ökande orderingången under hösten och ett ökat antal förfrågningar indikerar denna tillväxt. Koncernens samlade bedömning utifrån lämnade offerter och förfrågningar att marknaden kommer att växa under 2011 och att förutsättningarna för bolaget successivt stärks. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I samband med årsskiftet har en organisationsförändring genomförts. Det affärsområde som tidigare hette Pilum Engineering är numera en del av Polyproject. Syftet med sammanslagningen är att på ett effektivare sätt utnyttja de gemensamma resurserna för såväl processkalkylering som försäljning. Två utestående konvertibellån om vardera 1,5 Mkr har återbetalats per 3 januari. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå en nyemission till samtliga aktieägare om ca 12 Mkr som kommer att genomföras under andra kvartalet Strategiska satsningar samt resurser för att möta kommande tillväxt har lett till ett behov av att stärka koncernens likviditet. Ett kortfristigt lån om 9 Mkr har upptagits i samband med emissionsbeslutet. Detta lån kommer att återbetalas när emissionen slutförts. Driftssättning av den hygroskopiska kondensorn vid Holmen Papers anläggning vid Bråviken pågår. En option beträffande ytterligare en anläggning för rökgaskondensering har lösts ut under mars månad av Korsnäs AB. Ordervärde ca 7 Mkr. SRK som äger aktier (1,4%) av Pilum har överlåtit, på marknadsmässiga villkor, aktierna till Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB, ordförande och del av företagsledningen. SRK, Svenskt Rekonstruktionskapital AB, erhöll aktierna som en del av likviden i samband med försäljningen av Polyproject Sweden AB till Pilum Avstämningsdag för nyemissionen med företrädesrätt är satt till den 22 maj. Risker och riskhantering Pilums verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl marknadsrelaterade, operationella, finansiella, legala som skattemässiga. För beskrivning se sid 27, Riskfaktorer. Pilums styrelse bedömer Bolagets framtida finansiella ställning som god efter att planerad nyemission kommer att ha genomförts under andra kvartalet 2011 och att verksamheten kommer att generera ett normalt kassaflöde under normala marknadsförhållanden. För vidare beskrivning se sid 28. Finansiell rapport. Arbetsmiljö- och miljöfrågor Tillståndspliktig verksamhet (enligt Miljöbalken) Pilum Technologies verksamhet är till viss del tillståndspliktig vad avser betning (ytbehandling) av detaljer i rostfritt material. Betningen sker i en separat bassäng. Under hösten har ett beslut tagits att ytterligare förbättra arbetsmiljö och hantering genom en uppgradering av befintlig anläggning. Polyproject driver tillståndspliktig verksamhet var det gäller utsläpp till luft. Bolagets utsläpp ligger väl under de gränsvärden som myndigheterna satt upp. Personal För Pilum, som är ett relativt litet bolag, är en effektiv kompetensförsörjning och mix av kompetenser viktig för konkurrensförmågan. Det är av den anledningen av största vikt att vidareutveckla all personal, vidareutveckla gemensamma arbetsmetoder och att säkerställa att erfarenheter och kompetens sprids och görs tillgänglig för alla medarbetare. Under året har personalomsättningen uppgått till cirka 13 %. Antalet anställda i slutet på året uppgår till 80 personer, varav 43 är relaterat till förvärvet av Polyproject. Förslag till vinstdisposition beträffande moderföretagets fria egna kapital Till årsstämmans förfogande, kr: Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det balanserade resultatet inklusive årets resultat täckes genom nedsättning av överkursfond om kr. Kvarstående överkursfond om kr balanseras i ny räkning. 13

16 14

17 Pilum Industrifilter AB specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Pilum Technologies AB ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Sedan årsskiftet ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject som är specialiserade på helhetslösningar för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering i processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. Hyheat AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom, dvs för kondensering av rökgaser. 15

18 FINANSIELL RAPPORT Resultaträkning, koncernen Tkr Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för material och underentreprenörer Övriga externa kostnader 23, Personalkostnader Avskrivningar 10,11, Resultatandel från intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - ÅRETS TOTALRESULTAT Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget Resultat per aktie (kr/aktie) före utspädning -0,31-0,12 Resultat per aktie (kr/aktie) efter utspädning -0,31-0,12 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 FINANSIELL RAPPORT Balansräkning, koncernen TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m. m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 FINANSIELL RAPPORT Forts. Balansräkning, koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Varav eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Avsättningar Garantiavsättningar Övrig avsättning Summa avsättningar Skulder Uppskjuten skatteskuld Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19, Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen, koncernen Tkr Not Ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Eventualförpliktelser - - Summa eventualförpliktelser - - Förändring i eget kapital, koncernen Tkr Aktiekapital Övr. tillskjutet kapital Balanserat resultat Eget Kapital Nyemission Apportemission Årets totalresultat Eget Kapital Nyemission Emissionsutgift Årets totalresultat Eget Kapital uppgick antalet aktier till st. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Föreslagen utdelning 0 Tkr (0 Tkr). Kvotvärdet uppgår till 0,10 kr. Totalt 18

21 FINANSIELL RAPPORT Kassaflödesanalys, koncernen Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Resultatandel i intresseföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager mm Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av intresseföretag Utgift för finansiell leasing Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Konvertibelt lån Utgift för apportemission Ökning/minskning av långfristig skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Upplysning om betalda och erhållna räntor: Under året uppgick betald ränta till 694 Tkr (366 Tkr) och erhållen ränta till 104 Tkr (205 Tkr). 19

22 FINANSIELL RAPPORT Resultaträkning, moderbolaget Tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 23, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella 10,11, anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Lämnat koncernbidrag netto efter skatt ÅRETS TOTALRESULTAT Balansräkning, moderbolaget TILLGÅNGAR. Tkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andra aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Aktier i intressebolag Andra långfristiga fordringar 7 - Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

23 FINANSIELL RAPPORT Balansräkning, moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER. Tkr Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Annan avsättning Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen, moderbolaget Tkr Not Ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensåtagande för dotterbolag Betalningsgarantier Summa ansvarsförbindelser Förändring i eget kapital, moderbolaget Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat Totalt resultat Eget Kapital Nyemission Apportemission Emissionskostnader Totalresultat för året EGET KAPITAL Nyemission Emissionskostnader Totalresultat för året EGET KAPITAL uppgick antalet aktier till st. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Föreslagen utdelning 0 kr (0 kr). Kvotvärdet uppgår till 0,10 kr. 21

24 FINANSIELL RAPPORT Kassaflödesanalys, moderbolaget Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Betald skatt - 20 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av intressebolag Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Konvertibelt lån Utgift för apportemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

25 FINANSIELL RAPPORT Bokslutskommentarer REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNT Pilum ABs koncernredovisning har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (ÅRL) samt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts för tillämpning inom EU. Vidare har RFR1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner tillämpats, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i ÅRL. Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med ÅRL samt RFR2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens med undantag av vad som framgår nedan under avsnittet Moderföretagets redovisningsprinciper. Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i tusentals svenska kronor (Tkr) och avser perioden 1 januari-31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Tillgångar och skulder är redovisade i enlighet med anskaffningsvärdemetoden men undantag av vissa finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Förutom vad som anges nedan är koncernens redovisningsprinciper oförändrade jämfört med föregående år. Nya och ändrade standarder och tolkningar 2010 De reviderade IAS 27 och IFRS 3 tillämpas på förvärv och transaktioner som har skett den 1 januari 2010 eller senare. Ändringarna i dessa standarder innebär bland annat att transaktioner med minoritetsägare, varvid det bestämmande inflytandet kvarstår, skall redovisas som transaktioner mellan ägarna (inom eget kapital). Vidare ändras reglerna för redovisning av villkorad köpeskilling så att anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv redovisas vid en tidpunkt. Efterföljande justeringar av anskaffningsvärdet påverkar resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader får inte inkluderas i anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Ansatsen vid redovisning av successiva förvärv har ändrats, vilket medför att vid transaktionstidpunkten (då bestämmande inflytande erhålls) beräknas verkligt värde på tidigare ägd andel. Anskaffningskostnaden utgörs därmed av det verkliga värdet på tidigare ägd andel plus köpeskillingen för den nya förvärvade andelen. Eventuell värdeförändring avseende tidigare ägd andel redovisas som en vinst eller förlust i resultaträkningen. För Pilum har redovisning av förvärvet av Polyproject i enlighet med IFRS 3 inneburit att transaktionskostnader påverkat årets resultat med 300 Tkr och att justering av den villkorade köpeskillingen uppgående till 208 Tkr har ökat rörelsens kostnader. Övriga nya och ändrade standarder samt förbättringar har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter Det har också utkommit ett antal nya tolkningar och ändringar från IFRIC. Dessa ändringar och tolkningar har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut ett antal nya och ändrade standarder vilka ännu ej trätt ikraft. Ingen av dessa har tillämpats i förtid. Företagsledningen bedömer att nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas första gången. Dock är väsentliga delar av IFRS 9 Finansiella instrument, som kommer att ersätta IAS 39, fastställda, men kommer att träda ikraft tidigast Den påverkan som detta kan ge på den finansiella rapporteringen är därför ännu inte fullt ut kända. KONCERNREDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisning Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar Pilum AB med samtliga dotterföretag. Med dotterföretag avses juridisk person där Pilum AB innehar eller förfogar över mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal eller annan föreskrift. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för en ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Förvärvade företag ingår i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att anskaffningsvärdet på andelar i dotterföretag fördelas på identifierbara tillgångar och skulder vid förvärvet till verkliga värden. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och nettot av verkliga värden på 23

Pilum AB (publ.) Delårsrapport januari juni 2011

Pilum AB (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 Pilum AB (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 Delårsrapport januari-juni 2011 Positivt resultat och stark omsättningstillväxt Perioden 1 januari 30 juni 2011 Omsättning 132,7 (45,0) Mkr, andra kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %.

Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Bokslutskommuniké 2011 01 01 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 6 276 tkr (6 235 tkr). Resultatet före skatt uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer