Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser. Årsredovisning 2010

2

3 innehållsförteckning Årsredovisning Pilum AB (publ.) 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning av Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång...3 Årsstämma...3 Koncernen fem år i sammandrag...4 Pilums dotterbolag under VD har ordet...6 Pilums verksamhet...7 Pilumaktien...11 Ägande...11 Förvaltningsberättelse...12 Finansiell rapport...16 Resultaträkning, koncernen...16 Balansräkning, koncernen...17 Förändring i eget kapital, koncernen...18 Kassaflödesanalys, koncernen...19 Resultaträkning, moderbolaget...20 Balansräkning, moderbolaget...21 Förändring i eget kapital, moderbolaget...21 Kassaflödesanalys, moderbolaget...22 Bokslutskommentarer...23 Noter...30 Revisionsberättelse...43 Tidpunkter för ekonomisk information

4 år 2010 Sammanfattning av 2010 Omsättningen för helåret uppgick till 111,4 (86,3) Mkr. Jämfört med år 2009 (exklusive förvärvet av Polyproject Sweden AB) var detta en minskning med 2%. Polyproject Sweden AB förvärvades per halvårsskiftet. Förvärvet finansierades genom en nyemission på 19,2 Mkr. Rörelseresultatet för helåret uppgick till -17,4 (-5,6) Mkr och påverkades av låg orderingång 2009 samt under första halvåret Orderingången ökade under andra halvåret 2010 och uppgick totalt under denna period till 150 Mkr. För helåret uppgick den till 196 Mkr (inklusive Polyproject). Eftersom avräkning av befintliga order sker successivt tar det normalt tre till sex månader innan större order får effekt på Pilums omsättning och resultat. Vid årsskiftet uppgick orderstocken till 140 Mkr. Avräkning av befintliga order beräknas pågå in i Koncernens soliditet uppgick till 32,7% (46,9%). Antal anställda i slutet av perioden uppgick till 80 (35) varav förvärvet av Polyproject Sweden AB tillförde ca 43 medarbetare under Orderingång och orderstock Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Orderingång Orderstock Koncernen - nyckeltal i sammandrag Sammandrag Omsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Resultat per aktie e. skatt, kr -0,31-0,12-0,17-0,27 Eget kapital per aktie, kr 0,46 0,68 0,85 0,90 Soliditet, % 32,7 46,9 57,8 58,8 2

5 pilum i korthet Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I samband med årsskiftet har en organisationsförändring genomförts. Det affärsområde som tidigare hette Pilum Engineering är numera en del av Polyproject. Syftet med sammanslagningen är att på ett effektivare sätt utnyttja de gemensamma resurserna för såväl processkalkylering som försäljning. Två utestående konvertibellån om vardera 1,5 Mkr har återbetalats per 3 januari. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå en nyemission till samtliga aktieägare om ca 12 Mkr som kommer att genomföras under andra kvartalet Strategiska satsningar samt resurser för att möta kommande tillväxt har lett till ett behov av att stärka koncernens likviditet. Ett kortfristigt lån om 9 Mkr har upptagits i samband med emissionsbeslutet. Detta lån kommer att återbetalas när emissionen slutförts. Driftssättning av den hygroskopiska kondensorn vid Holmen Papers anläggning vid Bråviken pågår. En option beträffande ytterligare en anläggning för rökgaskondensering har lösts ut under mars månad av Korsnäs AB. Ordervärde ca 7 Mkr. SRK som äger aktier (1,4%) av Pilum har överlåtit, på marknadsmässiga villkor, aktierna till Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB, ordförande och del av företagsledningen. SRK, Svenskt Rekonstruktionskapital AB, erhöll aktierna som en del av likviden i samband med försäljningen av Polyproject Sweden AB till Pilum Avstämningsdag för nyemissionen med företrädesrätt är satt till den 22 maj. Årsstämma Årsstämma i Pilum AB (publ.), org. nr äger rum fredagen den 6 maj 2011 kl. 16:00 hos DLA Nordic, Kungsgatan 9, Stockholm. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast lördagen den 30 april 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 april med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal aktier, till bolagets adress: Pilum AB, Kanalgatan 3A, 6tr, Upplands Väsby eller via e-post: 3

6 PILUM I KORTHET Koncernen fem år i sammandrag Koncernens nyckeltal Omsättning, Tkr Rörelseresultat, Tkr Rörelsemarginal, % -15,6-6,5-4,5-8,6-27,5 Vinstmarginal, % -16,1-6,7-4,8-8,8-28,9 Räntabilitet på eget kapital, % -55,9-16,4-21,6-37,1-61,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -42,9-13,5-15,9-30,8-34,6 Eget kapital, Mkr 32,0 31,8 34,0 20,7 10,3 Soliditet, % 32,7 46,9 57,8 58,8 31,9 Skuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 Andel riskbärande kapital, % 33,4 46,9 57,8 58,8 31,9 Medelantal anställda Resultat per aktie, kr -0,31-0,12-0,17-0,27-0,80 Eget kapital per aktie, kr 0,46 0,68 0,85 0,90 0,55 Genomsnittligt antal aktier Föreslagen utdelning per aktie, kr Nyckeltalen för 2006 är justerade för avvecklade verksamheter. Nyckeltalsdefinationer Rörelsemarginal, %: Vinstmarginal, %: Räntabilitet på eget kapital, %: Räntabilitet på sysselsatt kapital, %: Soliditet, %: Skuldsättningsgrad, %: Andel riskbärande kapital, %: Vinst per aktie, kr: Eget kapital per aktie, kr: Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Resultat efter finansnetto i förhållande till totala intäkter. Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Justerat eget kapital plus minoritetsintressen i förhållande till balansomslutning. Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. Redovisat eget kapital, minoritetsandelar och uppskjutna skatteskulder i procent av totala tillgångar. Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier. Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid årets slut. Hänsyn har tagits till genomförda nyemissioner. 4

7 PILUM I KORTHET Dotterbolagen under 2010 Pilum Industrifilter AB Pilum Industrifilter AB AO Industri - specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Verksamheten leds av VD Leif Lindberg. Omsättningen uppgick till 47,6 (41,6) Mkr och rörelseresultatet uppgick till -7,0 (-1,4) Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 10(9). Under den senare delen av året erhöll Industrifilter flera nya order av vilka merparten kommer att successivt avräknas under I syfte att stärka organisationen inför genomförandet av inkomna order och för att kunna möta det ökade antalet förfrågningar har personalstyrkan ökat vilket belastat resultatet. Samarbetet med STRABAG AG, Österrike, fortgår i positiv anda och den tidigare målsättningen att kunna teckna order på ett gemensamt projekt under 2011 kvarstår. Samarbetet ger också affärsmöjligheter för övriga koncernbolag. Industrifilter har påbörjat ett utvecklingsarbete med syfte att kunna erbjuda ett ökat utbud av tjänster till service- och eftermarknaden. Pilum Technologies AB Pilum Technologies AB AO Vattenrening - är ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Verksamheten leds av AO chef Karl Kylén. Omsättningen minskade under 2010 till 18,4 (30,3) Mkr och rörelseresultatet för året uppgick till -2,2 (1,7) Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 16(19). Bolaget har en etablerad marknadsposition hos internationella kunder i huvudsak som komponentleverantör. Genom Pilums förvärv av Polyproject ökar bolagets möjligheter till försäljning på exportmarknaden genom att Polyproject kan erbjuda kompletterande teknik och optimerade lösningar. Bolaget strävar efter att kunna delta tidigt i kundernas projekt för att säkerställa en effektiv produktion av befintliga komponenter som oftast behöver projektanpassas eller vidareutvecklas. Tillverkning av affärskritiska komponenter och produkter till andra koncernbolag förväntas bli allt viktigare men har inte påverkat resultatet under det gångna året. Polyproject Sweden AB Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster avsedda för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Bolaget har också en stor och väl fungerande service- och underhållsverksamhet. Verksamheten leds av VD Roberth Mattsson. Förvärvet av Polyproject Sweden AB slutfördes under det tredje kvartalet. Polyproject hade under de första sex månaderna i Pilumkoncernen en omsättning på 27,2 Mkr och ett rörelseresultat på -1,0 Mkr. Antalet medelanställda uppgår till 43(43). Utlandsmarknaden i närområdet, främst den nordiska men även Polen, ingår i bolagets hemmamarknader. Polen investerar stora belopp i avfallsförbränningsanläggningar och flera projekt kommer att handlas upp i Polen de närmaste åren, vilket innebär affärsmöjligheter för leverans av bland annat kompletta vattenreningsanläggningar. AO Kondensering (f.d. Pilum Engineering och AO Rökgasrening) Omsättningen för helåret uppgick till 24,2 (14,3) Mkr och rörelseresultatet för helåret uppgår till -2,2 (-1,8) Mkr. En stor del av det negativa resultatet beror på en reklamation som kostnadsförts. AO Kondensering ingår från och med årsskiftet i Polyproject AB. Affärsområdet arbetar med att erbjuda processer för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering. I processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. 5

8 VD har ordet Förvärv och ny struktur ger Pilum förutsättningar för tillväxt med lönsamhet Jan Törner, Vd och koncernchef. Pilum AB Vid ingången till år 2010 var marknadsutvecklingen svårbedömd. Glädjande nog ökade industrins investeringar under året inom våra segment, vilket resulterade i att Pilums totala orderingång inklusive det nyförvärvade bolaget Polyprojects uppgick till närmare 200 Mkr för helåret. Förvärvet av Polyproject i juli 2010 har genomförts enligt plan. Förvärvet är en del i Pilums strategi att kunna erbjuda helhetslösningar inom områden som rökgasrening och energiåtervinning till energisektorn och industrin. Därutöver kan Polyproject också erbjuda effektiva processer till industrin, främst ytbehandlings- och vattenreningssegmentet, ett område där Polyproject sedan länge är en väl etablerat och erkänd leverantör. Orderstocken har ökat och uppgick i slutet av verksamhetsåret till 140 Mkr, jämfört med 51 Mkr i slutet av år Eftersom större delen av orderingången tecknades under andra halvåret har leveranserna till projekten inte hunnit påbörjats i någon större omfattning under Flera av projekten, som är stora och komplexa, har längre planeringsoch förberedelsetid än vanligt, vilket också påverkar leveranstiderna. Den ökade orderingången och den positiva bedömningen av marknaden för kommande år som vi gör har medfört att bolaget investerat i uppbyggnad av organisationen. Kostnaderna för denna har till stor del tagits redan under 2010 vilket också har påverkat bolagets resultat negativt. En rad nya order har tecknats med välrenommerade bolag (industri- och kraftvärmeföretag) som ger en bra bas för den fortsatta utvecklingen. Samarbetsavtalet med STRABAG AG (Österrike), ett globalt entreprenadföretag, som tecknades under 2010 har inneburit flera nya affärsmöjligheter. Pilum har i och med samarbetet breddat sin bas för att erbjuda industriella processer med fokus på miljöinvesteringar inom industrin och inom kraftvärmesegmentet. Ökade krav på rening av utsläpp och energieffektivisering medför ett behov av processlösningar för effektivisering och rening av industrins och kraftvärmesegmentens utsläpp. Pilums kundkrets har under året ökat sitt intresse för investeringar vilket syns i fler kontakter, möten och förfrågningar. Koncernens framgångsfaktorer baseras på både avancerad och beprövad teknik och en hög servicenivå och tillgänglighet. Erfarna och engagerade medarbetare liksom tydliga synergier inom koncernen bidrar också till att Pilum kan bibehålla en framskjuten position på marknaden. Styrelsen kommer att föreslå kommande årsstämma att en företrädesemission om ca 12 Mkr genomförs under andra kvartalet. Emissionslikviden skall utnyttjas till en stärkt kapitalbas för att kunna möta kommande expansion. Pilums målsättning är att bli en ledande nordisk aktör inom Pilums samtliga verksamhetsområden. Befintlig orderstock samt ett produktprogram och kompetens som väl motsvarar kundernas behov för effektivare och energisnålare processer med bl.a. rening och energiåtervinning inom våra verksamhetsområden ger goda förutsättningar för bolagets fortsatta expansion. Stockholm i april 2011 Jan Törner VD och koncernchef 6

9 Verksamhet Pilums verksamhet Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten. Pilum AB (publ.) är ett miljö- och energiföretag med huvudkontor i Stockholm. Pilum består förutom av moderbolaget Pilum AB av fyra helägda dotterbolag, Pilum Industrifilter AB, Pilum Polyproject AB (under namnändring från Polyproject Sweden AB), Pilum Technologies AB och Pilum Engineering AB(vilande). Dessutom ingår intressebolaget HyHeat AB. Bolagets affärsidé är att vara ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. Pilum erbjuder processer för torr rening och stoftavskiljning, energiåtervinning och våta system för rening och system för ytbehandlingsindustrin. Bolaget erbjuder därutöver produktion av rostfria produkter/komponenter. Genom samverkan i koncernen erbjuds flera delsystem och/eller produkter i en och samma leverans vilket leder till en större leveransomfattning för Pilum och mindre risk för kund. Pilums kunder är svenska och internationella industri- och kraftvärmeföretag t.ex. Boliden, SAAB, Volvo, LKAB, Beslag och Metall, Sala Brand, ITT, NCC, Tekniska verken i Linköping, Gällivare Energi AB, Korsnäs AB, Holmen Paper AB, Purac och Rafaco. Organisation Från årsskiftet 2010/2011 ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject och organisationen ser följaktligen ut enligt nedan Pilum AB (publ) Pilum Industrifilter AB Pilum Polyproject AB Pilum Technologies AB Hyheat AB (32,7%) Företagsledning Företagsledningen består av CEO/Koncernchef Jan Törner, CFO/ Ekonomichef Calle Brogren och dotterbolagscheferna, VD Leif Lindberg, VD Roberth Matsson och AO chef Karl Kylén. Pilum AB är sedan januari 2006 noterat på First North och sedan 1 februari 2010 på First North Premier. Marknad Sverige Företagen planerar, enligt SCBs prognos, att under året investera 58,3 miljarder kronor i Sverige en ökning med nästan 13 procent jämfört med En majoritet av industribranscherna väntas öka investeringarna. Investeringar i el-, gas- och värmeverk, vattenverk, reningsverk och avfallsanläggningar. Mkr (P) Byggnader och anläggningar Maskiner och inventarier Summa Källa: SCB, feb Pilums potential på den svenska marknaden kan uttryckas som en delmängd av industrins investeringar i främst maskiner och processer som syftar till en minskning av utsläpp, energieffektivisering eller effektiv ytbehandling. Fördelningen av Pilums omsättning mellan offentlig och privat sektor är ungefär lika stor sett över tiden men uppvisar skillnader mellan olika år. Den privata sektorn har normalt sett något kortare tid till beslut vilket är en effekt av att upphandlingsproceduren oftast är något enklare. Industrins investeringar varierar över tiden. Den nedgång i konjunkturen som påbörjades från hösten 2008 innebar också en kraftig minskning av miljörelaterade investeringar. Denna minskning hade i många fall sitt ursprung i lågt kapacitetsutnyttjande och bristande likviditet som en följd av den finansiella krisen. 7

10 Verksamhet Industrins investeringar miljarder kronor Summa Maskiner Byggnader Källa: SCB. feb Investeringarna inom segment som ligger nära Pilums verksamheter bedöms öka med ca 20% från 2010 till innevarande år. Utbyggnaden av biobränsleanläggningar och effektivisering av befintliga anläggningar ger Pilum goda affärsmöjligheter. Ca 30% av producerad energi kommer från biobränslesegmentet. Energianvändning Sverige 2010 Biobränsle 115,6 TWh 31,7% Olja 112,2 TWh 30,8% Vinkraft 2,4 TWh. 0,9% Vattenkraft 61,3 TWh 16,8% Kärnkraft 46,9 TWh 12,9% Naturgas 10,5 TWh. 2,9% Kol 12 TWh. 2,9% Värmepumpar 3,4 TWh. 0,9% Källa: SCB, feb Internationellt Pilumkoncernen har idag en mindre andel av produktion och tjänster som går på export men det varierar mellan de olika koncernbolagen. Pilum Technologies har en stor andel på export och Polyproject som har en kontinuerlig försäljning på export främst till den övriga nordiska marknaden. För Polyproject är även Polen en viktig marknad där man regelbundet har projekt inom vattenrening. Även den norska marknaden bedöms vara av ett växande intresse då stora investeringar i biobränsleanläggningar skall ske under kommande år. 8

11 Verksamhet Försäljning och avtal Både Pilum Industrifilter och Pilum Polyproject erbjuder systemlösningar, produkter och komponenter. Pilum Technologies, som är inriktat mot produktion, erbjuder produkter och komponenter. Systemförsäljningen sker antingen direkt mot slutkund eller via s.k. OEM-avtal där Pilum inte agerar direkt mot slutkund utan säljer via t.ex. en pannleverantör eller EPC (totalentreprenör). Produkter och komponenter säljs till en större marknad både i Sverige och internationellt. Service och eftermarknad Det långsiktiga målet för koncernen är att eftermarknaden skall uppgå till ca 20 % av den totala omsättningen. Service och eftermarknad omfattar ombyggnationer, renoveringar, status- och revisionsbesiktningar för Pilums marknadssegment. Dotterbolagens marknader Pilum Industrifilter AB Industrifilter är specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Kunderna finns främst inom tyng industri, gruvsektorn och kraftvärmesektorn. Kunderna finns såväl som Sverige som internationellt. Norden räknas som bolagets hemmamarknad. Industrifilter har med mer än 50 år på marknaden byggt upp en unik position och kan erbjuda anpassade lösningar för de mest skiftande förhållanden. Projektvolymen på den svenska marknaden beräknas ett normalår uppgå till Mkr och den nordiska marknaden är flera gånger större. Eftermarknaden är också stor och skall läggas till ovan angivna volym. Bedömningen av marknadens storlek baseras på den offertvolym som följs upp löpande, samt information och sammanställningar i press. Verksamheten Verksamheten har följande huvudinriktningar: Systemleveranser för rökgasrening inom konceptet från panna till skorsten. Systemleveranser för stoftavskiljning. Produktförsäljning. Reservdelar. Service och underhåll. Kundgrupper och marknadssegment: Kraft- energiproducenter. Gruvor och bergverk. Järn- och stålindustri. Pappers- och massaindustrin. Kemi- och läkemedelsindustrin. Tillverkare av byggnadsmaterial. Gjuterier och verkstadsindustrin. Tekniker och samarbeten Processrening av industriell produktion och tillverkning sker genom egenutvecklad teknik av slangfilter och licensierad teknik för kassett- och patronfilter. Var det gäller elfilter (torra och våta) samarbetar Pilum Industrifilter med Elex från Schweiz och Beth Air Filtration från Tyskland. Därutöver kan Pilum industrifilter erbjuda olika system och tekniker för dynamisk avskiljning (cykloner), katalytisk rening (SCR), våtavskiljning (medel- och högtrycksskrubbrar) samt torra, halvtorra och våta system för avskiljning av bland andra svavelföroreningar. Pilum Polyproject AB Polyproject är ett miljöteknikbolag specialiserat på produkter för behandling och rening av aggressiva vätskor, gaser, vatten och luft. Polyproject är en av Nordens ledande producenter av produkter i plaster såsom termoplast och glasfiberarmerad plast. Verksamheten har funnits i närmare 60 år. Polyproject utgörs av Pilum Polyproject AB (moderbolag), JS Plast AB (dotterbolag till 100 %, under fusion med moderbolaget) samt Polyproject ASIA (intressebolag 33 %). Sedan årsskiftet ingår också energiåtervinning (AO Kondensering tidigare Pilum Engineering AB) i Polyproject. Verksamheten Verksamheten har följande huvudinriktningar: Systemleveranser av vattenreningsanläggningar för skrubbervatten från energianläggningar samt process- och vattenreningsanläggningar till industrin. Rökgaskondensering med energiåtervinning. Komponentleveranser till skrubbervattenrening för kondensat och förbränningsanläggningar samt till process- och vattenreningsanläggningar för industrin. Legotillverkning av pumpstationer, brandbilstankar, visir, tågdetaljer mm. Service- & underhåll, golvbeläggningar samt reservdelsförsäljning. Kundgrupper och marknadssegment Polyprojects marknad är den industriella och offentliga sektorn och har genom hög teknisk kompetens målsättningen att vara branschledande i Norden. Aktörerna på den marknad som Polyproject agerar är systemleverantörer, komponentleverantörer, legotillverkare och konsulter. Den globala marknaden inom energisegmentet är mycket stor och både inom industri och luftrening är behoven stora med ökade krav på rening och minskade utsläpp. 9

12 Verksamhet AO Kondensering Marknad för rökgaskondensering är relativt sett stabil efter en konjunktursvacka under två år. Antalet anläggningar och projekt som upphandlas under ett år varierar men är i snitt anläggningar i Sverige. I närområdet ser bolaget möjligheter i Norden, Tyskland, Österrike samt även Östeuropa. Med den hygroskopiska kondensorn kommer ytterligare försäljningsmöjligheter p.g.a. av den ökade effektiviteten som denna uppfinning har jämfört med traditionell teknik. Mer information om hygroskopiska kondensorn och Hyheat AB. Pilum Technologies AB Technologies är ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter inom vattenrening samt värmebeständiga komponenter, kondensatorer för rökgasrening, till fjärr- och kraftvärmeverk. Verksamheten har funnits i mer än 50 år och har erfarenhet av det mest skiftande applikationer och komponenter i rostfritt material. Verksamheten Bolaget har en effektiv produktionsanläggning i Malmö i första hand specialiserad på arbeten i rostfritt stål och andra kvalificerade material. För att uppnå en jämn beläggning i produktionen utförs en del legotillverkning. Verksamheten är främst fokuserad mot tillverkning av produkter inom vattenrening och har ett brett kundsegment och ett antal kunder på de olika geografiska marknaderna. Därutöver sker tillverkning av komponenter till gasturbiner samt applikationer för sotning av värmepannor, förbränningsugnar och större förbränningsmotorer. Pilums främsta produkt är komponenter för olika former av lamellsedimentering som är den vanligaste tekniken inom vattenrening. Lamellsedimentering används som ett av stegen vid framtagande av dricksvatten och vid rening av avloppsvatten. Olika former av lamellsedimentering är den vanligaste tekniken inom vattenrening. Lamellsedimentering används som ett av stegen vid framtagande av dricksvatten och vid rening av avloppsvatten. Pilum Technologies lösningar bygger på teknik med låga drift- och underhållskostnader med som också ger fördelar som utrymmeseffektiv och driftsäker vilket medför en stark konkurrensfördel då projektens totalekonomi utvärderas. Utbyggnaden inom dricks- och avloppsreningsverk fortsätter runt om i världen och bolaget arbetar nära kunderna och strävar efter komma in tidigt i projekten för att på så sätt säkerställa en effektiv produktion av komponenter eller produkter som oftast behöver projektanpassas eller vidareutvecklas. Kundgrupper och marknadssegment Pilum Technologies har en etablerad marknad hos internationella kunder, entreprenadföretag eller vattenreningsföretag i huvudsak som komponentleverantör. Exportandelen uppgår under ett normalår till ca 30 % av omsättningen. Tillverkning till koncernbolag Bolaget tillverkar också komponenter till processer som marknadsförs av andra koncernbolag. Även produkter och komponenter ingående i HyHeats processer kommer att tillverkas internt inom koncernen. I takt med en alltmer avancerad teknik vad avser utveckling och tillverkning av affärskritiska komponenter har det ansetts vara nödvändigt och strategiskt att behålla denna teknik och tillverkning inom koncernen. Andelen egentillverkade produkter förväntas öka under Hyheat AB Hyheat AB som ägs till 32,7% av Pilum AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för exploatering av tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom. Se Vid Holmen Pappers anläggning i Braviken har en anläggning för energiåtervinning ur processluft installerats efter årsskiftet 2010/2011. Projektet är delfinansierat av Värmeforsk, en branschgemensam sammanslutning. Tidigare har en gasmotorapplikation testats framgångsrikt vid en anläggning hos Eskilstuna energi och miljö. Resultatet av testkörningen kommer att föreligga under året. En officiell rapport väntas föreligga efter sommaren. Marknaden för effektivisering av spillvärmen är mycket stor och Pilum undersöker också att tillsammans med HyHeat AB förutsättningarna för att teckna agentavtal på utvalda marknader. En gjord marknadsuppskattning visar att det i Europa finns ett mycket stort antal anläggningar som tekniken skulle kunna appliceras på. Tekniken Tekniken bygger på ett hygroskopiskt media, ett flytande salt, med låg kokpunkt som gör tekniken användbar i andra temperaturintervall där traditionell kondensering inte är lönsam. Tillämpningsområden Det finns tre större tillämpningsområden: För gasmotorer där en ren gas omvandlas till energi. Den andra för energiutvinning ur processluft. Där är processen mer komplex men ger möjligheter till fler driftstimmar då industrin har behov för värme eller torr luft under stor del av året. Den mest komplexa tillämpningen p.g.a. smutsiga rökgaser sker vid traditionell kondensering 10

13 Verksamhet - PILUM AKTIEN - ÄGANDE för biopannor. Här finns stora möjligheter till effektivisering både var det gäller pannor som idag inte är lönsamma för kondensering på grund av för höga returtemperaturer eller kort eldningssäsong. Denna tillämpning är applicerbar framför allt i mellersta Europa där traditionell kondensering inte alltid ger bra lönsamhet med traditionell teknik. Pilumaktien Grafen Pilum nedan beskriver kurs och utveckling för de senaste 15 månaderna. 1.6 B Aktien OMX SX20 Industrials_PI Omsatt antal aktier 1000 tal JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR NASDAQ OMX Ovanstående graf visar slutkurser per dag. Kursen är justerad för nyemissioner Pilums aktie är noterad på First North Premier. Vid årets slut uppgick aktiekapitalet till 6,9 Mkr (4,7). Antalet aktier var st. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,1 kr och lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie medför 1 en röst. Under 2010 omsattes totalt cirka 80,0 miljoner aktier i Pilum. Genomsnittligt antal omsatta aktier per börsdag uppgick till cirka st. Kursutveckling 2010 Sista betalkurs vid årets slut blev 1,08 (1,08) kr, vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 71 (51) Mkr. Högsta och lägsta kurs under året uppgick till 1,57 kr den 2 februari samt 0,79 kr den 28 maj. Ägande Antalet aktieägare vid årets slut uppgår till närmare 3500 st, direkt och indirekt. Med indirekt avses ägande via kapitalförsäkringar. De största ägarna redovisas i tabell nedan. Ägare Antal aktier Andel av kapital och röster, % Provider Capital Sweden AB ,53 Försäkringsbolaget Avanza Pension ,87 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,17 Rune Löderup (genom bolag) ,10 Gidiron AB ,78 Sture Lennart Svenskog ,73 Robour Försäkring ,44 Svensk Rekonstruktionskapital ,41 Datakonsult C Nilsson ,30 Jan Erik Jansson ,29 Övriga aktieägare ,38 Totalt

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Pilum AB (publ.), org. nr , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten under räkenskapsåret Verksamheten Verksamheten har under året varit organiserad i fyra dotterbolag, Pilum Engineering AB, Pilum Technologies AB, Pilum Industrifilter AB samt Polyproject Sweden AB, med dotterbolaget JS Plast AB (under fusionering med Polyproject Sweden AB) samt intressebolaget Hyheat AB (32,7 %) under moderbolaget Pilum AB (publ.) Bolaget är listat på First North sedan För aktieinformation se information om Pilum aktien sid 11. Organisationsnumren för de helägda juridiska enheterna är Pilum Engineering AB (org. nr ), Pilum Technologies AB (org. nr ), Pilum Industrifilter AB (org nr ) Polyproject Sweden AB ( ). Om Pilum Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten. Pilum AB är moderbolaget i koncernen. Bolaget har till uppgift att hantera marknadsnoteringen samt tillhandahålla gemensamma funktioner och stöd till dotterbolagen. Under 2010 har en företrädesemission och en riktad emission om totalt 19,2 Mkr genomförts för att finansiera förvärvet av Polyproject Sweden AB samt för att förstärka koncernens likviditet. Pilum Industrifilter AB specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Pilum Technologies AB ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Sedan årsskiftet ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject. Pilum Engineering är specialiserade på helhetslösningar för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering - i processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. Hyheat AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för försäljning av tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom såsom rökgaskondensering och återvinning av energi och torkning av processluft. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Förvärv av Polyproject Sweden AB per halvårsskiftet. Nyemission om totalt 19,2 mkr. Likviden har använts till förvärvet av Polyproject Sweden AB. Orderingång andra halvåret med ca 150 Mkr med flera intressanta projekt. Generell sett ökad marknadsaktivitet med stigande efterfrågan och offertvolymer. Stort och processtekniskt komplext projekt erhållet av Boliden. Resultat och ställning för koncernen Nettoomsättning (Tkr) Rörelseresultat (Tkr) Resultat efter skatt (Tkr) Resultat per aktie (kr) -0,31-0,12 Eget kapital per aktie (kr) 0,46 0,68 Soliditet (%) 32,7 46,9 12

15 FÖRVALNINGSBERÄTTELSE Forskning och utveckling Forskning och utveckling sker både i löpande projekt och i produktverksamhet. Det sker flera tester och utprovningar av såväl nya material och lösningar löpande under året samt även ren uppdragsverksamhet inom forsknings och utveckling. Inom intressebolaget Hyheat sker det mesta av verksamheten under beteckningen forskning och utveckling intill att färdiga kommersiella produkter finns framme. Framtida Utveckling Pilums verksamhet finns inom segment som drivs av ökade krav på rening och en bättre och effektivare miljö. Tillväxten bedöms återgå till en mer fortvarig tillväxt efter lågkonjunkturen. Den ökande orderingången under hösten och ett ökat antal förfrågningar indikerar denna tillväxt. Koncernens samlade bedömning utifrån lämnade offerter och förfrågningar att marknaden kommer att växa under 2011 och att förutsättningarna för bolaget successivt stärks. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I samband med årsskiftet har en organisationsförändring genomförts. Det affärsområde som tidigare hette Pilum Engineering är numera en del av Polyproject. Syftet med sammanslagningen är att på ett effektivare sätt utnyttja de gemensamma resurserna för såväl processkalkylering som försäljning. Två utestående konvertibellån om vardera 1,5 Mkr har återbetalats per 3 januari. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå en nyemission till samtliga aktieägare om ca 12 Mkr som kommer att genomföras under andra kvartalet Strategiska satsningar samt resurser för att möta kommande tillväxt har lett till ett behov av att stärka koncernens likviditet. Ett kortfristigt lån om 9 Mkr har upptagits i samband med emissionsbeslutet. Detta lån kommer att återbetalas när emissionen slutförts. Driftssättning av den hygroskopiska kondensorn vid Holmen Papers anläggning vid Bråviken pågår. En option beträffande ytterligare en anläggning för rökgaskondensering har lösts ut under mars månad av Korsnäs AB. Ordervärde ca 7 Mkr. SRK som äger aktier (1,4%) av Pilum har överlåtit, på marknadsmässiga villkor, aktierna till Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB, ordförande och del av företagsledningen. SRK, Svenskt Rekonstruktionskapital AB, erhöll aktierna som en del av likviden i samband med försäljningen av Polyproject Sweden AB till Pilum Avstämningsdag för nyemissionen med företrädesrätt är satt till den 22 maj. Risker och riskhantering Pilums verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl marknadsrelaterade, operationella, finansiella, legala som skattemässiga. För beskrivning se sid 27, Riskfaktorer. Pilums styrelse bedömer Bolagets framtida finansiella ställning som god efter att planerad nyemission kommer att ha genomförts under andra kvartalet 2011 och att verksamheten kommer att generera ett normalt kassaflöde under normala marknadsförhållanden. För vidare beskrivning se sid 28. Finansiell rapport. Arbetsmiljö- och miljöfrågor Tillståndspliktig verksamhet (enligt Miljöbalken) Pilum Technologies verksamhet är till viss del tillståndspliktig vad avser betning (ytbehandling) av detaljer i rostfritt material. Betningen sker i en separat bassäng. Under hösten har ett beslut tagits att ytterligare förbättra arbetsmiljö och hantering genom en uppgradering av befintlig anläggning. Polyproject driver tillståndspliktig verksamhet var det gäller utsläpp till luft. Bolagets utsläpp ligger väl under de gränsvärden som myndigheterna satt upp. Personal För Pilum, som är ett relativt litet bolag, är en effektiv kompetensförsörjning och mix av kompetenser viktig för konkurrensförmågan. Det är av den anledningen av största vikt att vidareutveckla all personal, vidareutveckla gemensamma arbetsmetoder och att säkerställa att erfarenheter och kompetens sprids och görs tillgänglig för alla medarbetare. Under året har personalomsättningen uppgått till cirka 13 %. Antalet anställda i slutet på året uppgår till 80 personer, varav 43 är relaterat till förvärvet av Polyproject. Förslag till vinstdisposition beträffande moderföretagets fria egna kapital Till årsstämmans förfogande, kr: Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det balanserade resultatet inklusive årets resultat täckes genom nedsättning av överkursfond om kr. Kvarstående överkursfond om kr balanseras i ny räkning. 13

16 14

17 Pilum Industrifilter AB specialiserat på helhetslösningar för gas- och dammavskiljning från olika industriprocesser och rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Pilum Technologies AB ett tillverkande företag med huvudsaklig inriktning på rostfria produkter för vattenrening samt värmebeständiga komponenter till fjärr- och kraftvärmeverk. Polyproject Sweden AB (med dotterbolaget JS Plast AB) - ett etablerat miljöteknikbolag specialiserat på produkter och helhetslösningar i olika plaster för behandling och rening av aggressiva vätskor och gaser samt vatten och luftrening. Sedan årsskiftet ingår Pilum Engineerings verksamhet i Polyproject som är specialiserade på helhetslösningar för effektivisering av energiuttaget från varma och fuktiga rökgaser genom kondensering i processen sker både värmeåtervinning och rening av rökgasen. Hyheat AB äger en rad patent för värmepumpsteknik och Pilum har rättigheterna för tekniken inom de områden som Pilum arbetar inom, dvs för kondensering av rökgaser. 15

18 FINANSIELL RAPPORT Resultaträkning, koncernen Tkr Not Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Totala intäkter Rörelsens kostnader Kostnader för material och underentreprenörer Övriga externa kostnader 23, Personalkostnader Avskrivningar 10,11, Resultatandel från intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - ÅRETS TOTALRESULTAT Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget Resultat per aktie (kr/aktie) före utspädning -0,31-0,12 Resultat per aktie (kr/aktie) efter utspädning -0,31-0,12 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 FINANSIELL RAPPORT Balansräkning, koncernen TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Pågående arbete för annans räkning Summa varulager m. m Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 FINANSIELL RAPPORT Forts. Balansräkning, koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Varav eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Avsättningar Garantiavsättningar Övrig avsättning Summa avsättningar Skulder Uppskjuten skatteskuld Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19, Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen, koncernen Tkr Not Ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Eventualförpliktelser - - Summa eventualförpliktelser - - Förändring i eget kapital, koncernen Tkr Aktiekapital Övr. tillskjutet kapital Balanserat resultat Eget Kapital Nyemission Apportemission Årets totalresultat Eget Kapital Nyemission Emissionsutgift Årets totalresultat Eget Kapital uppgick antalet aktier till st. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Föreslagen utdelning 0 Tkr (0 Tkr). Kvotvärdet uppgår till 0,10 kr. Totalt 18

21 FINANSIELL RAPPORT Kassaflödesanalys, koncernen Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Resultatandel i intresseföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av varulager mm Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av intresseföretag Utgift för finansiell leasing Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Konvertibelt lån Utgift för apportemission Ökning/minskning av långfristig skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Upplysning om betalda och erhållna räntor: Under året uppgick betald ränta till 694 Tkr (366 Tkr) och erhållen ränta till 104 Tkr (205 Tkr). 19

22 FINANSIELL RAPPORT Resultaträkning, moderbolaget Tkr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 23, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella 10,11, anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Lämnat koncernbidrag netto efter skatt ÅRETS TOTALRESULTAT Balansräkning, moderbolaget TILLGÅNGAR. Tkr Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Andra immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Andra aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Aktier i intressebolag Andra långfristiga fordringar 7 - Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

23 FINANSIELL RAPPORT Balansräkning, moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER. Tkr Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Annan avsättning Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen, moderbolaget Tkr Not Ställda säkerheter Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensåtagande för dotterbolag Betalningsgarantier Summa ansvarsförbindelser Förändring i eget kapital, moderbolaget Tkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat Totalt resultat Eget Kapital Nyemission Apportemission Emissionskostnader Totalresultat för året EGET KAPITAL Nyemission Emissionskostnader Totalresultat för året EGET KAPITAL uppgick antalet aktier till st. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Föreslagen utdelning 0 kr (0 kr). Kvotvärdet uppgår till 0,10 kr. 21

24 FINANSIELL RAPPORT Kassaflödesanalys, moderbolaget Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar Betald skatt - 20 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning av fordringar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av intressebolag Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Ökning av långfristiga fordringar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Konvertibelt lån Utgift för apportemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

25 FINANSIELL RAPPORT Bokslutskommentarer REDOVISNINGSPRINCIPER ALLMÄNT Pilum ABs koncernredovisning har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (ÅRL) samt International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts för tillämpning inom EU. Vidare har RFR1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner tillämpats, vilken specificerar de tillägg till IFRS-upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i ÅRL. Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med ÅRL samt RFR2 Redovisning för juridiska personer. Moderföretagets redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens med undantag av vad som framgår nedan under avsnittet Moderföretagets redovisningsprinciper. Koncern- och årsredovisningarna är avgivna i tusentals svenska kronor (Tkr) och avser perioden 1 januari-31 december för resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Tillgångar och skulder är redovisade i enlighet med anskaffningsvärdemetoden men undantag av vissa finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Förutom vad som anges nedan är koncernens redovisningsprinciper oförändrade jämfört med föregående år. Nya och ändrade standarder och tolkningar 2010 De reviderade IAS 27 och IFRS 3 tillämpas på förvärv och transaktioner som har skett den 1 januari 2010 eller senare. Ändringarna i dessa standarder innebär bland annat att transaktioner med minoritetsägare, varvid det bestämmande inflytandet kvarstår, skall redovisas som transaktioner mellan ägarna (inom eget kapital). Vidare ändras reglerna för redovisning av villkorad köpeskilling så att anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv redovisas vid en tidpunkt. Efterföljande justeringar av anskaffningsvärdet påverkar resultaträkningen. Förvärvsrelaterade kostnader får inte inkluderas i anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Ansatsen vid redovisning av successiva förvärv har ändrats, vilket medför att vid transaktionstidpunkten (då bestämmande inflytande erhålls) beräknas verkligt värde på tidigare ägd andel. Anskaffningskostnaden utgörs därmed av det verkliga värdet på tidigare ägd andel plus köpeskillingen för den nya förvärvade andelen. Eventuell värdeförändring avseende tidigare ägd andel redovisas som en vinst eller förlust i resultaträkningen. För Pilum har redovisning av förvärvet av Polyproject i enlighet med IFRS 3 inneburit att transaktionskostnader påverkat årets resultat med 300 Tkr och att justering av den villkorade köpeskillingen uppgående till 208 Tkr har ökat rörelsens kostnader. Övriga nya och ändrade standarder samt förbättringar har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter Det har också utkommit ett antal nya tolkningar och ändringar från IFRIC. Dessa ändringar och tolkningar har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut ett antal nya och ändrade standarder vilka ännu ej trätt ikraft. Ingen av dessa har tillämpats i förtid. Företagsledningen bedömer att nya och ändrade standarder och tolkningar inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas första gången. Dock är väsentliga delar av IFRS 9 Finansiella instrument, som kommer att ersätta IAS 39, fastställda, men kommer att träda ikraft tidigast Den påverkan som detta kan ge på den finansiella rapporteringen är därför ännu inte fullt ut kända. KONCERNREDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisning Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar Pilum AB med samtliga dotterföretag. Med dotterföretag avses juridisk person där Pilum AB innehar eller förfogar över mer än hälften av rösterna eller äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal eller annan föreskrift. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för en ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Förvärvade företag ingår i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att anskaffningsvärdet på andelar i dotterföretag fördelas på identifierbara tillgångar och skulder vid förvärvet till verkliga värden. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och nettot av verkliga värden på 23

Pilum AB (publ.) Delårsrapport januari juni 2011

Pilum AB (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 Pilum AB (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 Delårsrapport januari-juni 2011 Positivt resultat och stark omsättningstillväxt Perioden 1 januari 30 juni 2011 Omsättning 132,7 (45,0) Mkr, andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14

Å t rss ä tä 2012 mma 2012-05-14 Årsstämma 2012 2012-05-14 Agenda 2012-05-14 Bolaget Res 2011 och Q1-rapport Marknad Framtiden Frågor? 2 Sammanfattning Pilum är ledande på industriell miljövård Renar luft, gas och vatten Höga energipriser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Ledande inom industriell miljövård ÅRSREDOVISNING

Ledande inom industriell miljövård ÅRSREDOVISNING Ledande inom industriell miljövård ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning av 2011 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 4 Årsstämma 5 Tidpunkter för ekonomisk information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

PILUM AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2007

PILUM AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2007 Nettoomsättning för tremånadersperioden 9,8 (7,5) MSEK Rörelseresultat för tremånadersperioden -0,7 (-1,3) MSEK Resultat efter skatt för tremånadersperioden -0,7 (0,8)* MSEK Resultat per aktie tremånadersperioden

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer