Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll"

Transkript

1 Österportskolan

2

3 Innehåll Skolledningen har ordet... 5 Ledningsdeklaration... 6 Verksamhetsbeskrivning... 7 Österportskolans organisation... 8 Verksamhetsidé... 9 Kontakt Pedagogisk personal Fritidshem Skolsköterskan informerar Arbetsordning för elevhälsoarbetet Likabehandlingsplan Kamratmedlarna Elevinflytande och medansvar Skolkprogram för skolår Telefon 24 en telefontjänst för frånvaroanmälan Ledighet under terminstid Läromedel Ersättning vid stöld eller skadegörelse Skadegörelse Information från Malmö skolrestauranger inför läsåret

4 4

5 Skolledningen har ordet Vi på Österportskolan arbetar för att alla elever ska ha en stark tro på sin egen förmåga. Skolans huvuduppgift är att främja elevens kunskapsutveckling, och ge möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter. Under de första skolåren läggs tonvikten vid basfärdigheter som att lära sig läsa, skriva och räkna. Dessa basfärdigheter utgör grunden för fortsatt kunskapsinhämtning. De kunskaper och färdigheter eleverna får i skolan skall utgöra grunden för vuxenlivet och det livslånga lärandet. Alla skall uppleva att de är trygga och säkra i sin skola och fritidsverksamhet. Personalen arbetar aktivt för att skapa trivsel bland eleverna. Utgångspunkten för arbetet är att säkerställa arbetsro och upprätthålla nolltolerans avseende mobbning och kränkande behandling. Varje elev skall uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart, vilket är en förutsättning för lärande och förståelse. Allt arbete med eleverna skall ha sin utgångspunkt i varje individs möjligheter, för att tillvarata deras självkänsla och lust att lära. Verksamheten skall tidigt uppmärksamma var och ens styrkor och ge relevanta utmaningar och stöd. Eleverna på Österportskolan skall under sina år på skolan få växande inflytande över arbetsätt genom att till exempel delta i klassråd, för att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vi ser föräldrar som en viktig resurs, och vill passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna till Österportskolan. Kerstin Arvidsson Stefan Kardum Rektor Biträdande rektor 5

6 Ledningsdeklaration Som rektorer vill vi verka för att l lärandet ska stå i centrum l verksamheterna utvecklas enligt uppsatta mål l värdeorden kvalitet, respekt, tillgänglighet, kreativitet förankras ute i verksamheterna l elevernas språkutveckling skall stimuleras l personalen ska eftersträva en god relation till föräldrarna l skapa de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt arbete l tillgodose barnets sociala, emotionella, motoriska och intellektuella utveckling l lägga grunden för ett livslångt lärande För att lyckas med detta försöker vi vara öppna, ärliga och lyhörda i dialogen med personal och föräldrar. 6

7 Verksamhetsbeskrivning Österportskolan ligger i stadsdel Centrum och är en skola med elever från förskoleklass till år sex, från ht-11 är vi en F-5 skola. Närhet finns till grönområden och kulturella aktiviteter som till exempel teater, konsthall, biografer och konserthus. Stadsdel Centrum är inom Barn och Ungdom uppdelat i tre områden med var sin samordnande rektor. Österportskolan tillhör Rönnenområdet och i detta ingår också Västra skolan, Västra hamnenskolan, Rönnenskolan, Södra kanalens förskoleområde och Caroli förskoleområde. Österportskolan har cirka 350 elever fördelade på 17 klasser, med integrerat fritidshem och cirka 240 barn. Österportskolan samarbetar med Malmö högskola. Detta ger skolan tillfälle att ta del av nya rön och att bidra till utbildningen av framtidens pedagoger. Vi arbetar efter nationella mål och lagar, där även förskoleklass och fritidshem ingår. Kommunal nivå: Skolplan 2010 och mål för Stadsdelsförvaltning Centrum Lokal nivå: Lokala arbetsplaner och verksamhetsplan/arbetsplan. 7

8 Österportskolans organisation REKTOR Kerstin Arvidsson BITR REKTOR Stefan Kardum Administrativ enhet Sekreterare Vaktmästare Elevhälsoteam Skolsköterska Skolpsykolog (extern tjänst) Övrig personal Lokalvårdare Arbetslag A F-5 Arbetslag B F-5 Arbetslag C F-5 Mellanstadieomsorg Lokala resursteamet Särskola 8

9 Verksamhetsidé Österportskolan är en skola där lärandet sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Personalen tydliggör tillsammans med eleverna dessa mål. Vi arbetar efter Malmö stads plan för en gemensam värdegrund, som tar upp l samarbete, respekt och samverkan l inflytande och ansvar l trygghet och regler Språket spelar en central roll när det gäller att utveckla en människas tänkande, kreativitet och lärande. Läsförståelsen utgör grunden för våra elevers möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper de behöver för att gå vidare i livet. Att ha ordet i sin makt, att kunna göra sin röst hörd i tal och skrift är fundamentalt för varje medborgare och själva grunden för ett demokratiskt samhälle. Alla elever skall behärska svenska i både tal och skrift, och för att nå dit börjar vi redan i tidig ålder att skapa förutsättningar för detta. Vi arbetar med att stimulera den språkliga utvecklingen för att underlätta läs- och skrivinlärningen, och vår utgångspunkt är elevernas naturliga nyfikenhet och intresse för språket. Varje dag får eleverna tillfälle att på olika sätt upptäcka och utforska språket tillsammans med pedagogerna. Läsutvecklingsschema På Österportskolan följs elevernas läsutveckling med hjälp av ett läsutvecklingsschema (LUS). Detta innebär att man kan följa elevernas läsutveckling i ett 19 punkter långt läsutvecklingsschema. Alla pedagoger är utbildade i att bedöma elevernas läsutveckling. Som förälder har du möjlighet att ta del av ditt barns LUS-nivå. Lärarna bistår gärna med en kopia på schemat. Önskar du mer information hänvisar vi till 9

10 Engelska Alla barn i förskoleklass har engelska varje dag på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi sjunger, leker, räknar och inspirerar barnen att ta till sig ett nytt språk. Vi utökar engelskundervisningen successivt under första och andra året. År tre till sex har eleverna engelska enligt de nationella styrdokumenten. Spanska På Österportskolan har vi spanska som elevens val. 10

11 Kontakt ÖSTERPORTSKOLAN Adress Norregatan 20, Malmö Telefon , Telefax Telefon Mobil Rektor Kerstin Arvidsson Biträdande rektor Stefan Kardum Skolsekreterare Lotta Morau Vaktmästare Giuseppe Bozzurro Skolsköterska Tina Göransson Skolpsykolog Kersti Ericsson Personalrum Förskoleklass A Fritidshem B Fritidshem C Fritidshem Arbetsrum Arbetslag A Arbetslag B Arbetslag C Mellanstadiet Idrott Matsal Bibliotek Särskoleklass Fritidshem efter kl

12 Pedagogisk personal Signatur Namn E-postadress LMA Andersson, Lene-Marie MMA Andersson, Maria SA Andersson, Susanne ELB Benndoff, Ewalotta SB Björk, Sofia EB Blunck, Elisabeth SC Croné, Stina FE Ekstrand, Frida PE Ekström, Per SF Ferrer, Silvia CF Fredriksson, Cornelia LG Granbom, Lillemor MH Harding, Marianne CH Henriksson, Christel MHN Håkansson, Mårten AH Hägge, Annika KI Ingers, Kristian LJ Jakobsson, Lars MJ Johansson, Maria AGL Larsson, Ann Gitt LLL Larsson, Liselotte MLM Lennbrandt-Moberg, Monica AL Lindgren, Annica CS Städe, Charlotta SM Melin, Susanne MN Nilsson, Mats SN Nilsson, Susanne MND Nord, Madeleine NON Olsson, Nadja 12

13 Signatur Namn E-postadress JP Persson, Jannike BP Puaca, Blazenga CR Ravinder, Cecilia ER Robert, Elizabeth ÅS Schiller, Åsa UT Thörn, Ulla NW Wadmark, Nina LW Wengberg, Lisbeth När du vill komma i kontakt med skolans personal finns det även möjlighet dels genom elevens kontaktbok eller via e-post. 13

14 Fritidshem Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan och erbjuda elever en meningsfull fritid och stöd till sin utveckling. Fritidsverksamheten ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmen är öppna alla lovdagar utom helgdagar, julafton och midsommarafton, samt en dag per termin för planering. Frukost serveras från klockan till och mellanmål mellan till Under lov serveras lunch på fritidshemmet. Tillämpningsbestämmelser för fritidshem l Barn från förskoleklass och upp till och med tolv års ålder, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller utifrån barnets eget behov (Skollagen 2 kap 6 ), erbjuds skolbarnomsorg i fritidshem. l Anmälan om behov av fritidshemsplats bör göras samtidigt med anmälan till plats i förskoleklass eller skola. l Vårdnadshavare som vill skriva ut sitt barn skall säga upp platsen skriftligt minst två månader i förväg. Som uppsägningsdatum gäller den dag expeditionen mottagit den skriftliga uppsägningen. l Om vårdnadshavare blir arbetslös har barnet rätt att behålla platsen i sex månader. l Vid föräldraledighet skall barnet skrivas ut senast två månader efter syskons födelse. l För plats betalar vårdnadshavare avgift enligt gällande taxa för skolbarnomsorg i Malmö. 14

15 Skolsköterskan informerar Skolsköterskan Tina Göransson träffas på måndagar, tisdagar, torsdagar samt fredag förmiddagar. l Skolsköterskan arbetar i första hand med förebyggande hälsoarbete, och är med i elevvårdsteamet. l Skolsköterskan erbjuder regelbundet hälsosamtal under skoltiden l Skolläkare erbjuds efter behov. l Som förälder kan Du alltid vända Dig till skolsköterskan när det gäller ditt barns hälsa. l Skolsköterskan har ett kurativt ansvar vad gäller årskurs F-5 som kan innebära samtal med barn, föräldrar samt att förmedla kontakt vidare om så behövs l Vaccination erbjuds enligt gällande vaccinationsprogram. 15

16 Arbetsordning för elevhälsoarbetet Elevvårdsteamet består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare samt berörd lärare. 1. Efter diskussion med arbetslaget gör läraren en dokumenterad kartläggning av problemet/situationen. 2. a) Lärare kallar berörd personal till elevvårdsberedning (EVB). Lärare för protokoll. b) Lärare kallar berörd personal till elevvårdsmöte (EVM) med föräldrar och elev. Lärare för protokoll. 3. Åtgärdsprogram upprättas i samråd med elev och föräldrar. 4. Åtgärdsprogram följs upp och utvärderas. 5. Elevvårdskonferens (EVK). Lärare kallar och för protokoll. På EVK fattas formella beslut, främst behandlas nedan angivna frågor: l l l l l l l anpassad studiegång placering av elev i särskild undervisningsgrupp ansökan om skoldaghemsplacering beslut om att elev ska gå om ett skolår flyttning mellan skolåren skol- eller klassbyte svårare fall av bristande omvårdnad eller svåra disciplinära problem Enskild förälder, skolsköterska, skolpsykolog eller annan skolpersonal kan via klassläraren eller rektor begära att det kallas till EVB, EVM eller EVK. Som förälder är du välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring ditt barn. 16

17 Likabehandlingsplan Förebyggande arbete På Österportskolan är vi måna om att alla ska trivas och känna trygghet, och tar därför avstånd från alla former av mobbing och trakasserier. En stor del av det förebyggande arbetet mot kränkande behandling består i att dagligen bygga på den goda andan i skolan genom att: l alla visar varandra respekt l vuxna föregår med gott exempel l rastvärdar och kamratmedlare l pedagogerna undervisar i SET (social emotionell träning) varje vecka l gemensamma aktiviteter på skolan som idrottsdagar, temadagar med mera l trivselenkäter l nolltolerans mot våld Handlingsprogram när kränkande behandling föreligger Skolan har ett team mot kränkande behandling som består av ett flertal personer, som arbetar enligt följande: l teamet får kännedom om kränkande behandling l teamet samlar information l samtal med de inblandade l skolledning och utövarens/utövarnas föräldrar kopplas in l behandlingssamtal med utövaren/utövarna l uppföljningssamtal med den utsatta och utövaren/utövarna l fortsatt uppföljningssamtal l i teamet mot kränkande behandling ingår skolsköterska, kurator och personalrepresentanter Kontinuerlig utvärdering av teamets arbete genomförs. 17

18 Kamratmedlarna Sedan höstterminen år 2000 har vi kamratmedlare på Österportskolan. De elever som blir kamratmedlare lär sig olika sätt att lösa konflikter under en utbildning. Nu har vi cirka 40 kamratmedlare som arbetar två och två efter schema på rasterna. Under de flesta raster finns det kamratmedlare ute på skolgården. De har regelbundna träffar med ansvariga lärare där de pratar igenom vad som hänt sedan sist. När eleverna går i fyran kan de anmäla sig till att bli kamratmedlare. De får då sin första utbildning innan de slutar fyran, och är kamratmedlare i femman. 18

19 Elevinflytande och medansvar På Österportskolan har vi som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet, samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i klassråd, miljöråd, matråd och elevråd samt genom att läraren tillsammans med eleverna planerar och utvärderar undervisningen. l Klassråd hålls en gång per vecka. Protokoll upprättas och dessa finns tillgängliga för elever och lärare. l Elevrådet sammanträder regelbundet, och består av två representanter från varje klass (år 1 5). Skolledningen deltar vid behov i elevrådets sammanträden. En ordförande, en vice ordförande samt en sekreterare utses. l Matrådet sköts av representanter ur elevrådet, vilka sammanträder kontinuerligt tillsammans med lärarrepresentanter och personal från Malmö skolrestauranger. På matråden behandlas frågor och synpunkter som rör kosten samt miljön i matsalen. l Miljörådet träffas regelbundet tillsammans med personal för att utveckla miljöarbetet och miljömedvetenheten på skolan. 19

20 Skolkprogram för skolår 4 9 Alla skolor i stadsdel Centrum använder ett datoriserat system Skola 24 för att registrera elevernas närvaro. Vårdnadshavare har rätt att få en egen inloggning till Skola 24. Elevens mentor1 har ansvar för att minst en gång i veckan följa upp elevens frånvaro och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Vid ogiltig frånvaro har mentorn ansvar för att följande program följs: a. Vid upprepad sen ankomst har mentor samtal med eleven. b. Vid en lektions skolk eller 60 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro ringer mentor hem till vårdnadshavare. c. Vid tre lektioners skolk eller 150 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. d. Vid fem lektioners skolk eller 250 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med berörda lärare och mentor. e. Vid tio lektioners skolk eller 500 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas eleven till enskilt samtal med kurator alternativt skolsköterska. Ju högre frånvaro en elev har, desto allvarligare ser vi på det. Om ovanstående åtgärder inte har gett resultat och eleven fortsätter ha ogiltig frånvaro kommer någon/några av nedanstående åtgärder att sättas in. l Skolledningen har allvarligt samtal med eleven. l Elevvårdskonferens, där socialtjänsten eventuellt deltar. l Anmälan till socialtjänsten. l Vårdnadshavaren är enligt skollagen 3 Kap. 2 skyldig att se till så att barnet går i skolan. Om denna skyldighet inte fullgörs kan huvudmannen (=stadsdelsfullmäktige) utdöma vite (=böter). 1. Mentor = mentor alternativt klassföreståndare 20

21 Telefon 24 en telefontjänst för frånvaroanmälan Telefon 24 är en automatiserad telefontjänst i Skola 24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i Skola 24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon. Frånvaroanmälan kan göras på följande språk: svenska engelska arabiska somaliska pashto albanska Genom att personnumret matas in går frånvaroanmälan direkt in i databasen utan att någon skolpersonal behöver hantera ärendet. Observera att frånvaroanmälan måste ske före klockan för att den ska gälla dagens datum. Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med tio siffror. De föräldrar som har ett inloggningskonto i Skola 24 kan se inringd frånvaroanmälan i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer. Skolpersonal kan se tidpunkten för anmälan samt från vilket telefonnummer anmälan gjordes. Elevens lärare får fram denna information på startsidan när de loggar in i Skola 24. Det är bra om föräldrar anmäler sjukfrånvaro innan klockan 8.00 så läraren vet att alla elever som skall närvara är på plats och har kommit tryggt fram till skolan. 21

22 Ledighet under terminstid Klassläraren kan ge eleven ledighet högst två dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Om särskilda skäl föreligger får rektorn bevilja sammanlagt tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar klassläraren kan ha beviljat. Om det finns synnerliga skäl får stadsdelsnämnden (delegerat till rektorn) bevilja längre ledighet. Blankett för ledighet erhålls av klassläraren. Resurs för att ge elever extra hjälp för att kompensera utebliven undervisning, på grund av ledighet, finns inte. Det är därför viktigt att målsman tar ansvar för den förlorade utbildningen och eventuella hemuppgifter fullgöres noggrant. Blanketten finns också på vår hemsida. 22

23 Läromedel Alla läromedel och all utrustning är lån, som skall tillbaka vid årets slut. Förlorad eller skadad bok skall ersättas av eleven till nyinskaffningsvärde. Ersättning vid stöld eller skadegörelse Vid skada eller stöld på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att skolan, i de allra flesta fall, inte lämnar någon ersättning. Elever rekommenderas därför att inte ta med dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde, men ansvarar inte för dessa. Vad skall man göra för att begära ersättning? 1. Fyll i blankett som finns på skolans expedition. Ange relativt utförligt vad som har inträffat. Lämna blankett till rektor. 2. Anmäl skadan till eget försäkringsbolag. Till exempel genom att skicka en kopia av skolans blankett. Försäkringsbolaget kräver i allmänhet polisanmälan. 3. Kopia av polisanmälan skall tilläggas den i punkten 1 omnämnda blankett. Stadsdelsfullmäktige förutsätter att det finns en hemförsäkring med allrisk för eleven. 23

24 Skadegörelse Genom att vara aktsam om vår skola har vi möjligheten att gemensamt skapa en fin miljö. Visst händer det olyckor ibland men om en elev förstör något med avsikt eller genom grovt slarv får eleven/vårdnadshavaren själv betala kostnaderna. Så här står det i skadeståndslagens 2 kapitel 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer denna lag. Någon åldersgräns finns inte angiven i lagen. Om ert barn vållar skadegörelse i skolan kommer skolan omedelbart att kontakta er. 24

25 Information från Malmö skolrestauranger inför läsåret Skolmåltiden Vi hälsar alla elever välkomna till skolrestaurangen och vi hoppas att Ni skall trivas med oss och bli nöjda med vår service och vår mat vi serverar. Skolans och vår målsättning med måltiden i skolan är att den skall vara en del i skolans hälsofrämjande arbete. Den skall vara ett naturligt inslag i elevernas och personalens skoldag och den skall serveras i en trevlig miljö. Skolrestaurangen skall förmedla matglädje, och ge möjlighet till avkoppling och social samvaro. Därmed tror vi att goda måltidsvanor grundläggs som är hållbara på sikt både för hälsan och miljön. Många av våra skolor är stora och har många ätande samtidigt vilket kan innebära att miljön i matsalen blir lite stökig, därför måste vi tillsammans jobba för att det skall bli så trivsamt som möjligt. Skollunchen ger ungefär 1/3 av dagens energi- och näringsbehov vilket innebär att den skall kompletteras med frukost, mellanmål och ett kvällsmål. Vår meny är anpassad till barn och ungdom och utifrån att Malmö är en mångkulturell stad. Vi erbjuder minst två gånger i veckan två varmrätter att välja på förutom en vegetarisk rätt. Det ökar möjligheten för alla att i ännu större utsträckning få en lunch som passar i smaken. Tyvärr vet vår personal inte alltid vilken rätt som är mest populär vilket innebär att en rätt kan ta slut och man får hålla tillgodo med ett alternativ. Men oftast har måltidspersonalen god kunskap och kan beräkna mängden mat utifrån efterfrågan. Ekologisk mat Skolrestaurangerna i Malmö har sedan ett antal år tillbaka valt att arbeta strategiskt för att öka andelen ekologisk mat i våra serveringar. Vi har lyckats och vi har fått stor uppmärksamhet och flera utmärkelser för det. Nationellt finns ett krav på kommunerna, 2010 skall 25% av livsmedelsinköpen vara ekologiska. Vi har idag en andel på cirka 45%. Specialkost Vi skall självklart tillhandahålla ett fullgott alternativ till alla som av me- 25

26 dicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För vår planering och för att varje elev skall få rätt kost behöver vi ett intyg från ordinerande läkare. Inför höstterminen bör vi ha intyget snarast möjligt. För att säkerställa att varje individ får rätt specialkost skall namnen skrivas in i, för ändamålet ett upprättat register. Från det registret tas etiketter ut för att märka upp kantinerna med namn och typ av specialkost. För att ha ett sådant register krävs målsmans samtycke, enligt personuppgiftslagen (PUL). Samtyckesblankett finns på respektive skola. Det är också viktigt att vi får kunskap om ev. förändringar från den som har specialkost. Ta gärna kontakt med ansvarig måltidspersonal på skolan när Ni vill prata om några speciella önskemål och behov. Läkarintyg och samtyckesblankett enligt PUL skickas till: Malmö Skolrestauranger, Augustenborgsgatan 26, Malmö Helene Löfven Affärsområdeschef 26

27

28 Malmö stad, Serviceförvaltningen - Art Director & bild: Hassan Hashemian,

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016

Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Plan mot kränkande behandling för Djupedalskolans grundskola, grundsärskola och fritidsklubb. Läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Djupedalskolans organisation för läsåret 2015-2016...

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Risbergska skolans Likabehandlingsplan

Risbergska skolans Likabehandlingsplan Risbergska skolans Likabehandlingsplan a för planen Rektorer vid Risbergska skolan. Om elev, vårdnadshavare/kontaktperson anser att skolan trots höga ambitioner misslyckas med att komma tillrätta med diskriminering,

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan 2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans Trygghetsplan 2 (10) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Planen omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskolan (i tillämpliga delar)

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer