Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll"

Transkript

1 Österportskolan

2

3 Innehåll Skolledningen har ordet... 5 Ledningsdeklaration... 6 Verksamhetsbeskrivning... 7 Österportskolans organisation... 8 Verksamhetsidé... 9 Kontakt Pedagogisk personal Fritidshem Skolsköterskan informerar Arbetsordning för elevhälsoarbetet Likabehandlingsplan Kamratmedlarna Elevinflytande och medansvar Skolkprogram för skolår Telefon 24 en telefontjänst för frånvaroanmälan Ledighet under terminstid Läromedel Ersättning vid stöld eller skadegörelse Skadegörelse Information från Malmö skolrestauranger inför läsåret

4 4

5 Skolledningen har ordet Vi på Österportskolan arbetar för att alla elever ska ha en stark tro på sin egen förmåga. Skolans huvuduppgift är att främja elevens kunskapsutveckling, och ge möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter. Under de första skolåren läggs tonvikten vid basfärdigheter som att lära sig läsa, skriva och räkna. Dessa basfärdigheter utgör grunden för fortsatt kunskapsinhämtning. De kunskaper och färdigheter eleverna får i skolan skall utgöra grunden för vuxenlivet och det livslånga lärandet. Alla skall uppleva att de är trygga och säkra i sin skola och fritidsverksamhet. Personalen arbetar aktivt för att skapa trivsel bland eleverna. Utgångspunkten för arbetet är att säkerställa arbetsro och upprätthålla nolltolerans avseende mobbning och kränkande behandling. Varje elev skall uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart, vilket är en förutsättning för lärande och förståelse. Allt arbete med eleverna skall ha sin utgångspunkt i varje individs möjligheter, för att tillvarata deras självkänsla och lust att lära. Verksamheten skall tidigt uppmärksamma var och ens styrkor och ge relevanta utmaningar och stöd. Eleverna på Österportskolan skall under sina år på skolan få växande inflytande över arbetsätt genom att till exempel delta i klassråd, för att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vi ser föräldrar som en viktig resurs, och vill passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna till Österportskolan. Kerstin Arvidsson Stefan Kardum Rektor Biträdande rektor 5

6 Ledningsdeklaration Som rektorer vill vi verka för att l lärandet ska stå i centrum l verksamheterna utvecklas enligt uppsatta mål l värdeorden kvalitet, respekt, tillgänglighet, kreativitet förankras ute i verksamheterna l elevernas språkutveckling skall stimuleras l personalen ska eftersträva en god relation till föräldrarna l skapa de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt arbete l tillgodose barnets sociala, emotionella, motoriska och intellektuella utveckling l lägga grunden för ett livslångt lärande För att lyckas med detta försöker vi vara öppna, ärliga och lyhörda i dialogen med personal och föräldrar. 6

7 Verksamhetsbeskrivning Österportskolan ligger i stadsdel Centrum och är en skola med elever från förskoleklass till år sex, från ht-11 är vi en F-5 skola. Närhet finns till grönområden och kulturella aktiviteter som till exempel teater, konsthall, biografer och konserthus. Stadsdel Centrum är inom Barn och Ungdom uppdelat i tre områden med var sin samordnande rektor. Österportskolan tillhör Rönnenområdet och i detta ingår också Västra skolan, Västra hamnenskolan, Rönnenskolan, Södra kanalens förskoleområde och Caroli förskoleområde. Österportskolan har cirka 350 elever fördelade på 17 klasser, med integrerat fritidshem och cirka 240 barn. Österportskolan samarbetar med Malmö högskola. Detta ger skolan tillfälle att ta del av nya rön och att bidra till utbildningen av framtidens pedagoger. Vi arbetar efter nationella mål och lagar, där även förskoleklass och fritidshem ingår. Kommunal nivå: Skolplan 2010 och mål för Stadsdelsförvaltning Centrum Lokal nivå: Lokala arbetsplaner och verksamhetsplan/arbetsplan. 7

8 Österportskolans organisation REKTOR Kerstin Arvidsson BITR REKTOR Stefan Kardum Administrativ enhet Sekreterare Vaktmästare Elevhälsoteam Skolsköterska Skolpsykolog (extern tjänst) Övrig personal Lokalvårdare Arbetslag A F-5 Arbetslag B F-5 Arbetslag C F-5 Mellanstadieomsorg Lokala resursteamet Särskola 8

9 Verksamhetsidé Österportskolan är en skola där lärandet sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Personalen tydliggör tillsammans med eleverna dessa mål. Vi arbetar efter Malmö stads plan för en gemensam värdegrund, som tar upp l samarbete, respekt och samverkan l inflytande och ansvar l trygghet och regler Språket spelar en central roll när det gäller att utveckla en människas tänkande, kreativitet och lärande. Läsförståelsen utgör grunden för våra elevers möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper de behöver för att gå vidare i livet. Att ha ordet i sin makt, att kunna göra sin röst hörd i tal och skrift är fundamentalt för varje medborgare och själva grunden för ett demokratiskt samhälle. Alla elever skall behärska svenska i både tal och skrift, och för att nå dit börjar vi redan i tidig ålder att skapa förutsättningar för detta. Vi arbetar med att stimulera den språkliga utvecklingen för att underlätta läs- och skrivinlärningen, och vår utgångspunkt är elevernas naturliga nyfikenhet och intresse för språket. Varje dag får eleverna tillfälle att på olika sätt upptäcka och utforska språket tillsammans med pedagogerna. Läsutvecklingsschema På Österportskolan följs elevernas läsutveckling med hjälp av ett läsutvecklingsschema (LUS). Detta innebär att man kan följa elevernas läsutveckling i ett 19 punkter långt läsutvecklingsschema. Alla pedagoger är utbildade i att bedöma elevernas läsutveckling. Som förälder har du möjlighet att ta del av ditt barns LUS-nivå. Lärarna bistår gärna med en kopia på schemat. Önskar du mer information hänvisar vi till 9

10 Engelska Alla barn i förskoleklass har engelska varje dag på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi sjunger, leker, räknar och inspirerar barnen att ta till sig ett nytt språk. Vi utökar engelskundervisningen successivt under första och andra året. År tre till sex har eleverna engelska enligt de nationella styrdokumenten. Spanska På Österportskolan har vi spanska som elevens val. 10

11 Kontakt ÖSTERPORTSKOLAN Adress Norregatan 20, Malmö Telefon , Telefax Telefon Mobil Rektor Kerstin Arvidsson Biträdande rektor Stefan Kardum Skolsekreterare Lotta Morau Vaktmästare Giuseppe Bozzurro Skolsköterska Tina Göransson Skolpsykolog Kersti Ericsson Personalrum Förskoleklass A Fritidshem B Fritidshem C Fritidshem Arbetsrum Arbetslag A Arbetslag B Arbetslag C Mellanstadiet Idrott Matsal Bibliotek Särskoleklass Fritidshem efter kl

12 Pedagogisk personal Signatur Namn E-postadress LMA Andersson, Lene-Marie MMA Andersson, Maria SA Andersson, Susanne ELB Benndoff, Ewalotta SB Björk, Sofia EB Blunck, Elisabeth SC Croné, Stina FE Ekstrand, Frida PE Ekström, Per SF Ferrer, Silvia CF Fredriksson, Cornelia LG Granbom, Lillemor MH Harding, Marianne CH Henriksson, Christel MHN Håkansson, Mårten AH Hägge, Annika KI Ingers, Kristian LJ Jakobsson, Lars MJ Johansson, Maria AGL Larsson, Ann Gitt LLL Larsson, Liselotte MLM Lennbrandt-Moberg, Monica AL Lindgren, Annica CS Städe, Charlotta SM Melin, Susanne MN Nilsson, Mats SN Nilsson, Susanne MND Nord, Madeleine NON Olsson, Nadja 12

13 Signatur Namn E-postadress JP Persson, Jannike BP Puaca, Blazenga CR Ravinder, Cecilia ER Robert, Elizabeth ÅS Schiller, Åsa UT Thörn, Ulla NW Wadmark, Nina LW Wengberg, Lisbeth När du vill komma i kontakt med skolans personal finns det även möjlighet dels genom elevens kontaktbok eller via e-post. 13

14 Fritidshem Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan och erbjuda elever en meningsfull fritid och stöd till sin utveckling. Fritidsverksamheten ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmen är öppna alla lovdagar utom helgdagar, julafton och midsommarafton, samt en dag per termin för planering. Frukost serveras från klockan till och mellanmål mellan till Under lov serveras lunch på fritidshemmet. Tillämpningsbestämmelser för fritidshem l Barn från förskoleklass och upp till och med tolv års ålder, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller utifrån barnets eget behov (Skollagen 2 kap 6 ), erbjuds skolbarnomsorg i fritidshem. l Anmälan om behov av fritidshemsplats bör göras samtidigt med anmälan till plats i förskoleklass eller skola. l Vårdnadshavare som vill skriva ut sitt barn skall säga upp platsen skriftligt minst två månader i förväg. Som uppsägningsdatum gäller den dag expeditionen mottagit den skriftliga uppsägningen. l Om vårdnadshavare blir arbetslös har barnet rätt att behålla platsen i sex månader. l Vid föräldraledighet skall barnet skrivas ut senast två månader efter syskons födelse. l För plats betalar vårdnadshavare avgift enligt gällande taxa för skolbarnomsorg i Malmö. 14

15 Skolsköterskan informerar Skolsköterskan Tina Göransson träffas på måndagar, tisdagar, torsdagar samt fredag förmiddagar. l Skolsköterskan arbetar i första hand med förebyggande hälsoarbete, och är med i elevvårdsteamet. l Skolsköterskan erbjuder regelbundet hälsosamtal under skoltiden l Skolläkare erbjuds efter behov. l Som förälder kan Du alltid vända Dig till skolsköterskan när det gäller ditt barns hälsa. l Skolsköterskan har ett kurativt ansvar vad gäller årskurs F-5 som kan innebära samtal med barn, föräldrar samt att förmedla kontakt vidare om så behövs l Vaccination erbjuds enligt gällande vaccinationsprogram. 15

16 Arbetsordning för elevhälsoarbetet Elevvårdsteamet består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare samt berörd lärare. 1. Efter diskussion med arbetslaget gör läraren en dokumenterad kartläggning av problemet/situationen. 2. a) Lärare kallar berörd personal till elevvårdsberedning (EVB). Lärare för protokoll. b) Lärare kallar berörd personal till elevvårdsmöte (EVM) med föräldrar och elev. Lärare för protokoll. 3. Åtgärdsprogram upprättas i samråd med elev och föräldrar. 4. Åtgärdsprogram följs upp och utvärderas. 5. Elevvårdskonferens (EVK). Lärare kallar och för protokoll. På EVK fattas formella beslut, främst behandlas nedan angivna frågor: l l l l l l l anpassad studiegång placering av elev i särskild undervisningsgrupp ansökan om skoldaghemsplacering beslut om att elev ska gå om ett skolår flyttning mellan skolåren skol- eller klassbyte svårare fall av bristande omvårdnad eller svåra disciplinära problem Enskild förälder, skolsköterska, skolpsykolog eller annan skolpersonal kan via klassläraren eller rektor begära att det kallas till EVB, EVM eller EVK. Som förälder är du välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring ditt barn. 16

17 Likabehandlingsplan Förebyggande arbete På Österportskolan är vi måna om att alla ska trivas och känna trygghet, och tar därför avstånd från alla former av mobbing och trakasserier. En stor del av det förebyggande arbetet mot kränkande behandling består i att dagligen bygga på den goda andan i skolan genom att: l alla visar varandra respekt l vuxna föregår med gott exempel l rastvärdar och kamratmedlare l pedagogerna undervisar i SET (social emotionell träning) varje vecka l gemensamma aktiviteter på skolan som idrottsdagar, temadagar med mera l trivselenkäter l nolltolerans mot våld Handlingsprogram när kränkande behandling föreligger Skolan har ett team mot kränkande behandling som består av ett flertal personer, som arbetar enligt följande: l teamet får kännedom om kränkande behandling l teamet samlar information l samtal med de inblandade l skolledning och utövarens/utövarnas föräldrar kopplas in l behandlingssamtal med utövaren/utövarna l uppföljningssamtal med den utsatta och utövaren/utövarna l fortsatt uppföljningssamtal l i teamet mot kränkande behandling ingår skolsköterska, kurator och personalrepresentanter Kontinuerlig utvärdering av teamets arbete genomförs. 17

18 Kamratmedlarna Sedan höstterminen år 2000 har vi kamratmedlare på Österportskolan. De elever som blir kamratmedlare lär sig olika sätt att lösa konflikter under en utbildning. Nu har vi cirka 40 kamratmedlare som arbetar två och två efter schema på rasterna. Under de flesta raster finns det kamratmedlare ute på skolgården. De har regelbundna träffar med ansvariga lärare där de pratar igenom vad som hänt sedan sist. När eleverna går i fyran kan de anmäla sig till att bli kamratmedlare. De får då sin första utbildning innan de slutar fyran, och är kamratmedlare i femman. 18

19 Elevinflytande och medansvar På Österportskolan har vi som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet, samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i klassråd, miljöråd, matråd och elevråd samt genom att läraren tillsammans med eleverna planerar och utvärderar undervisningen. l Klassråd hålls en gång per vecka. Protokoll upprättas och dessa finns tillgängliga för elever och lärare. l Elevrådet sammanträder regelbundet, och består av två representanter från varje klass (år 1 5). Skolledningen deltar vid behov i elevrådets sammanträden. En ordförande, en vice ordförande samt en sekreterare utses. l Matrådet sköts av representanter ur elevrådet, vilka sammanträder kontinuerligt tillsammans med lärarrepresentanter och personal från Malmö skolrestauranger. På matråden behandlas frågor och synpunkter som rör kosten samt miljön i matsalen. l Miljörådet träffas regelbundet tillsammans med personal för att utveckla miljöarbetet och miljömedvetenheten på skolan. 19

20 Skolkprogram för skolår 4 9 Alla skolor i stadsdel Centrum använder ett datoriserat system Skola 24 för att registrera elevernas närvaro. Vårdnadshavare har rätt att få en egen inloggning till Skola 24. Elevens mentor1 har ansvar för att minst en gång i veckan följa upp elevens frånvaro och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Vid ogiltig frånvaro har mentorn ansvar för att följande program följs: a. Vid upprepad sen ankomst har mentor samtal med eleven. b. Vid en lektions skolk eller 60 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro ringer mentor hem till vårdnadshavare. c. Vid tre lektioners skolk eller 150 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. d. Vid fem lektioners skolk eller 250 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med berörda lärare och mentor. e. Vid tio lektioners skolk eller 500 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas eleven till enskilt samtal med kurator alternativt skolsköterska. Ju högre frånvaro en elev har, desto allvarligare ser vi på det. Om ovanstående åtgärder inte har gett resultat och eleven fortsätter ha ogiltig frånvaro kommer någon/några av nedanstående åtgärder att sättas in. l Skolledningen har allvarligt samtal med eleven. l Elevvårdskonferens, där socialtjänsten eventuellt deltar. l Anmälan till socialtjänsten. l Vårdnadshavaren är enligt skollagen 3 Kap. 2 skyldig att se till så att barnet går i skolan. Om denna skyldighet inte fullgörs kan huvudmannen (=stadsdelsfullmäktige) utdöma vite (=böter). 1. Mentor = mentor alternativt klassföreståndare 20

21 Telefon 24 en telefontjänst för frånvaroanmälan Telefon 24 är en automatiserad telefontjänst i Skola 24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i Skola 24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon. Frånvaroanmälan kan göras på följande språk: svenska engelska arabiska somaliska pashto albanska Genom att personnumret matas in går frånvaroanmälan direkt in i databasen utan att någon skolpersonal behöver hantera ärendet. Observera att frånvaroanmälan måste ske före klockan för att den ska gälla dagens datum. Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med tio siffror. De föräldrar som har ett inloggningskonto i Skola 24 kan se inringd frånvaroanmälan i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer. Skolpersonal kan se tidpunkten för anmälan samt från vilket telefonnummer anmälan gjordes. Elevens lärare får fram denna information på startsidan när de loggar in i Skola 24. Det är bra om föräldrar anmäler sjukfrånvaro innan klockan 8.00 så läraren vet att alla elever som skall närvara är på plats och har kommit tryggt fram till skolan. 21

22 Ledighet under terminstid Klassläraren kan ge eleven ledighet högst två dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Om särskilda skäl föreligger får rektorn bevilja sammanlagt tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar klassläraren kan ha beviljat. Om det finns synnerliga skäl får stadsdelsnämnden (delegerat till rektorn) bevilja längre ledighet. Blankett för ledighet erhålls av klassläraren. Resurs för att ge elever extra hjälp för att kompensera utebliven undervisning, på grund av ledighet, finns inte. Det är därför viktigt att målsman tar ansvar för den förlorade utbildningen och eventuella hemuppgifter fullgöres noggrant. Blanketten finns också på vår hemsida. 22

23 Läromedel Alla läromedel och all utrustning är lån, som skall tillbaka vid årets slut. Förlorad eller skadad bok skall ersättas av eleven till nyinskaffningsvärde. Ersättning vid stöld eller skadegörelse Vid skada eller stöld på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att skolan, i de allra flesta fall, inte lämnar någon ersättning. Elever rekommenderas därför att inte ta med dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde, men ansvarar inte för dessa. Vad skall man göra för att begära ersättning? 1. Fyll i blankett som finns på skolans expedition. Ange relativt utförligt vad som har inträffat. Lämna blankett till rektor. 2. Anmäl skadan till eget försäkringsbolag. Till exempel genom att skicka en kopia av skolans blankett. Försäkringsbolaget kräver i allmänhet polisanmälan. 3. Kopia av polisanmälan skall tilläggas den i punkten 1 omnämnda blankett. Stadsdelsfullmäktige förutsätter att det finns en hemförsäkring med allrisk för eleven. 23

24 Skadegörelse Genom att vara aktsam om vår skola har vi möjligheten att gemensamt skapa en fin miljö. Visst händer det olyckor ibland men om en elev förstör något med avsikt eller genom grovt slarv får eleven/vårdnadshavaren själv betala kostnaderna. Så här står det i skadeståndslagens 2 kapitel 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer denna lag. Någon åldersgräns finns inte angiven i lagen. Om ert barn vållar skadegörelse i skolan kommer skolan omedelbart att kontakta er. 24

25 Information från Malmö skolrestauranger inför läsåret Skolmåltiden Vi hälsar alla elever välkomna till skolrestaurangen och vi hoppas att Ni skall trivas med oss och bli nöjda med vår service och vår mat vi serverar. Skolans och vår målsättning med måltiden i skolan är att den skall vara en del i skolans hälsofrämjande arbete. Den skall vara ett naturligt inslag i elevernas och personalens skoldag och den skall serveras i en trevlig miljö. Skolrestaurangen skall förmedla matglädje, och ge möjlighet till avkoppling och social samvaro. Därmed tror vi att goda måltidsvanor grundläggs som är hållbara på sikt både för hälsan och miljön. Många av våra skolor är stora och har många ätande samtidigt vilket kan innebära att miljön i matsalen blir lite stökig, därför måste vi tillsammans jobba för att det skall bli så trivsamt som möjligt. Skollunchen ger ungefär 1/3 av dagens energi- och näringsbehov vilket innebär att den skall kompletteras med frukost, mellanmål och ett kvällsmål. Vår meny är anpassad till barn och ungdom och utifrån att Malmö är en mångkulturell stad. Vi erbjuder minst två gånger i veckan två varmrätter att välja på förutom en vegetarisk rätt. Det ökar möjligheten för alla att i ännu större utsträckning få en lunch som passar i smaken. Tyvärr vet vår personal inte alltid vilken rätt som är mest populär vilket innebär att en rätt kan ta slut och man får hålla tillgodo med ett alternativ. Men oftast har måltidspersonalen god kunskap och kan beräkna mängden mat utifrån efterfrågan. Ekologisk mat Skolrestaurangerna i Malmö har sedan ett antal år tillbaka valt att arbeta strategiskt för att öka andelen ekologisk mat i våra serveringar. Vi har lyckats och vi har fått stor uppmärksamhet och flera utmärkelser för det. Nationellt finns ett krav på kommunerna, 2010 skall 25% av livsmedelsinköpen vara ekologiska. Vi har idag en andel på cirka 45%. Specialkost Vi skall självklart tillhandahålla ett fullgott alternativ till alla som av me- 25

26 dicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För vår planering och för att varje elev skall få rätt kost behöver vi ett intyg från ordinerande läkare. Inför höstterminen bör vi ha intyget snarast möjligt. För att säkerställa att varje individ får rätt specialkost skall namnen skrivas in i, för ändamålet ett upprättat register. Från det registret tas etiketter ut för att märka upp kantinerna med namn och typ av specialkost. För att ha ett sådant register krävs målsmans samtycke, enligt personuppgiftslagen (PUL). Samtyckesblankett finns på respektive skola. Det är också viktigt att vi får kunskap om ev. förändringar från den som har specialkost. Ta gärna kontakt med ansvarig måltidspersonal på skolan när Ni vill prata om några speciella önskemål och behov. Läkarintyg och samtyckesblankett enligt PUL skickas till: Malmö Skolrestauranger, Augustenborgsgatan 26, Malmö Helene Löfven Affärsområdeschef 26

27

28 Malmö stad, Serviceförvaltningen - Art Director & bild: Hassan Hashemian,

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

- Telefon24 - De första tre sidorna visar den information, som via separata dokument, ges till föräldrarna.

- Telefon24 - De första tre sidorna visar den information, som via separata dokument, ges till föräldrarna. Detta häfte innehåller en samlad information kring Telefon24. De första tre sidorna visar den information, som via separata dokument, ges till föräldrarna. Innehållet finns översatt till följande språk:

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Välkommen till Väskolan

Välkommen till Väskolan Välkommen till Väskolan Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Specialpedagoger Läsåret 2014/15 Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider F-klass må-fr 08.25-13.25 Organisation Väskolan 7 arbetslag

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan

Likabehandlingsplan för. Hammerstaskolan 1 Likabehandlingsplan för Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplanen är vår gemensamma plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbning. Planen innefattar både

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Sally Bauerskolan F 6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sally Bauerskolan F 6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sally Bauerskolan F 6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola F 6 samt Fritidshem Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbo särskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2015 2016 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Sida Innehåll Syftet med planen...

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-10-28 JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Johansfors skola och Solbackens

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans/Prästgärdet/Kristines plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6, grundsärskolan 1-5, träningsskola och fritidshem.

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...

VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ... 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSIDÉ...3 ORGANISATION...4 BARN I BEHOV AV STÖD...6 SAMVERKAN...7 BARN OCH UNGDOMARS INFLYTANDE...8 DEMOKRATISK SKOLA...9 HÄLSA/ MILJÖ...9 PERSONAL...10 RESURSER

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshem a för planen: Tf rektor Göran Garmo Vår vision

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan

Aroseniusskolans Likabehandlingsplan Aroseniusskolans Likabehandlingsplan läsåret 2016 2017 en åtgärdsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Innehåll Syftet med planen... 1 Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012

FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 FÖRÄLDRA- INFORMATION Välkomna till Hultskolan & Sisjöskolan Läsåret 2011/2012 Ni är alltid välkomna att besöka oss: Hultskolan Hults Gata 26-28 436 44 ASKIM Tel. 031-366 33 50 Sisjöskolan Gåsmossevägen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

Sid 1 (5) Dnr /05 Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Bandhagens skola

Sid 1 (5) Dnr /05 Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Bandhagens skola Sid 1 (5) Bandhagens skola På Bandhagens skola som är en F-6 grundskola och grundsärskola, arbetar vi för en gemensam värdegrund, där alla vuxna och alla elever deltar. Vi tränar vår emotionella och sociala

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindens skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Åk 1 3 samt fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16

Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16 Lillhagsskolans Likabehandlingsplan 15/16 Förskoleklass Skola Fritidshem Ansvariga för planen: Biträdande rektor Trygghetsteam UTVÄRDERING OCH DELAKTIGHET Elevernas delaktighet och utvärdering: Eleverna

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret Bildningsförvaltningen BF 221 1 2016-12-13 LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2016-2017 Vår vision På Långasjö skola och fritidshem

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan 2015 Strategi Plan/program Riktlinjer Regler och instruktioner Innehåll Sid Nuläge 4 Kartläggning 4 Mål 5 Ny plan 5 Främja,

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. VÄSTAN 6-9 delen vid Västangårds skola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. VÄSTAN 6-9 delen vid Västangårds skola Plan mot diskriminering och kränkande behandling VÄSTAN 6-9 delen vid Västangårds skola 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter s. 3 Vision s. 3 Delaktighet s. 3 Förankring s. 3 Utvärdering s. 3-4 Främjande

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16

Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Grunduppgifter Fritidshemmets likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 15/16 Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshemmet Ansvariga för planen Fritidshemmets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Liljeforsskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete

Liljeforsskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete Liljeforsskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete På Liljeforsskolan arbetar vi på olika sätt med hälsofrämjande insatser: Rastaktiviteter organiserade lekar på rasterna. Kompis alla klasser arbetar

Läs mer