Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österportskolan Lärandet i centrum. Innehåll"

Transkript

1 Österportskolan

2

3 Innehåll Skolledningen har ordet... 5 Ledningsdeklaration... 6 Verksamhetsbeskrivning... 7 Österportskolans organisation... 8 Verksamhetsidé... 9 Kontakt Pedagogisk personal Fritidshem Skolsköterskan informerar Arbetsordning för elevhälsoarbetet Likabehandlingsplan Kamratmedlarna Elevinflytande och medansvar Skolkprogram för skolår Telefon 24 en telefontjänst för frånvaroanmälan Ledighet under terminstid Läromedel Ersättning vid stöld eller skadegörelse Skadegörelse Information från Malmö skolrestauranger inför läsåret

4 4

5 Skolledningen har ordet Vi på Österportskolan arbetar för att alla elever ska ha en stark tro på sin egen förmåga. Skolans huvuduppgift är att främja elevens kunskapsutveckling, och ge möjlighet att inhämta kunskaper och färdigheter. Under de första skolåren läggs tonvikten vid basfärdigheter som att lära sig läsa, skriva och räkna. Dessa basfärdigheter utgör grunden för fortsatt kunskapsinhämtning. De kunskaper och färdigheter eleverna får i skolan skall utgöra grunden för vuxenlivet och det livslånga lärandet. Alla skall uppleva att de är trygga och säkra i sin skola och fritidsverksamhet. Personalen arbetar aktivt för att skapa trivsel bland eleverna. Utgångspunkten för arbetet är att säkerställa arbetsro och upprätthålla nolltolerans avseende mobbning och kränkande behandling. Varje elev skall uppleva sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart, vilket är en förutsättning för lärande och förståelse. Allt arbete med eleverna skall ha sin utgångspunkt i varje individs möjligheter, för att tillvarata deras självkänsla och lust att lära. Verksamheten skall tidigt uppmärksamma var och ens styrkor och ge relevanta utmaningar och stöd. Eleverna på Österportskolan skall under sina år på skolan få växande inflytande över arbetsätt genom att till exempel delta i klassråd, för att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vi ser föräldrar som en viktig resurs, och vill passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna till Österportskolan. Kerstin Arvidsson Stefan Kardum Rektor Biträdande rektor 5

6 Ledningsdeklaration Som rektorer vill vi verka för att l lärandet ska stå i centrum l verksamheterna utvecklas enligt uppsatta mål l värdeorden kvalitet, respekt, tillgänglighet, kreativitet förankras ute i verksamheterna l elevernas språkutveckling skall stimuleras l personalen ska eftersträva en god relation till föräldrarna l skapa de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt arbete l tillgodose barnets sociala, emotionella, motoriska och intellektuella utveckling l lägga grunden för ett livslångt lärande För att lyckas med detta försöker vi vara öppna, ärliga och lyhörda i dialogen med personal och föräldrar. 6

7 Verksamhetsbeskrivning Österportskolan ligger i stadsdel Centrum och är en skola med elever från förskoleklass till år sex, från ht-11 är vi en F-5 skola. Närhet finns till grönområden och kulturella aktiviteter som till exempel teater, konsthall, biografer och konserthus. Stadsdel Centrum är inom Barn och Ungdom uppdelat i tre områden med var sin samordnande rektor. Österportskolan tillhör Rönnenområdet och i detta ingår också Västra skolan, Västra hamnenskolan, Rönnenskolan, Södra kanalens förskoleområde och Caroli förskoleområde. Österportskolan har cirka 350 elever fördelade på 17 klasser, med integrerat fritidshem och cirka 240 barn. Österportskolan samarbetar med Malmö högskola. Detta ger skolan tillfälle att ta del av nya rön och att bidra till utbildningen av framtidens pedagoger. Vi arbetar efter nationella mål och lagar, där även förskoleklass och fritidshem ingår. Kommunal nivå: Skolplan 2010 och mål för Stadsdelsförvaltning Centrum Lokal nivå: Lokala arbetsplaner och verksamhetsplan/arbetsplan. 7

8 Österportskolans organisation REKTOR Kerstin Arvidsson BITR REKTOR Stefan Kardum Administrativ enhet Sekreterare Vaktmästare Elevhälsoteam Skolsköterska Skolpsykolog (extern tjänst) Övrig personal Lokalvårdare Arbetslag A F-5 Arbetslag B F-5 Arbetslag C F-5 Mellanstadieomsorg Lokala resursteamet Särskola 8

9 Verksamhetsidé Österportskolan är en skola där lärandet sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Personalen tydliggör tillsammans med eleverna dessa mål. Vi arbetar efter Malmö stads plan för en gemensam värdegrund, som tar upp l samarbete, respekt och samverkan l inflytande och ansvar l trygghet och regler Språket spelar en central roll när det gäller att utveckla en människas tänkande, kreativitet och lärande. Läsförståelsen utgör grunden för våra elevers möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper de behöver för att gå vidare i livet. Att ha ordet i sin makt, att kunna göra sin röst hörd i tal och skrift är fundamentalt för varje medborgare och själva grunden för ett demokratiskt samhälle. Alla elever skall behärska svenska i både tal och skrift, och för att nå dit börjar vi redan i tidig ålder att skapa förutsättningar för detta. Vi arbetar med att stimulera den språkliga utvecklingen för att underlätta läs- och skrivinlärningen, och vår utgångspunkt är elevernas naturliga nyfikenhet och intresse för språket. Varje dag får eleverna tillfälle att på olika sätt upptäcka och utforska språket tillsammans med pedagogerna. Läsutvecklingsschema På Österportskolan följs elevernas läsutveckling med hjälp av ett läsutvecklingsschema (LUS). Detta innebär att man kan följa elevernas läsutveckling i ett 19 punkter långt läsutvecklingsschema. Alla pedagoger är utbildade i att bedöma elevernas läsutveckling. Som förälder har du möjlighet att ta del av ditt barns LUS-nivå. Lärarna bistår gärna med en kopia på schemat. Önskar du mer information hänvisar vi till 9

10 Engelska Alla barn i förskoleklass har engelska varje dag på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi sjunger, leker, räknar och inspirerar barnen att ta till sig ett nytt språk. Vi utökar engelskundervisningen successivt under första och andra året. År tre till sex har eleverna engelska enligt de nationella styrdokumenten. Spanska På Österportskolan har vi spanska som elevens val. 10

11 Kontakt ÖSTERPORTSKOLAN Adress Norregatan 20, Malmö Telefon , Telefax Telefon Mobil Rektor Kerstin Arvidsson Biträdande rektor Stefan Kardum Skolsekreterare Lotta Morau Vaktmästare Giuseppe Bozzurro Skolsköterska Tina Göransson Skolpsykolog Kersti Ericsson Personalrum Förskoleklass A Fritidshem B Fritidshem C Fritidshem Arbetsrum Arbetslag A Arbetslag B Arbetslag C Mellanstadiet Idrott Matsal Bibliotek Särskoleklass Fritidshem efter kl

12 Pedagogisk personal Signatur Namn E-postadress LMA Andersson, Lene-Marie MMA Andersson, Maria SA Andersson, Susanne ELB Benndoff, Ewalotta SB Björk, Sofia EB Blunck, Elisabeth SC Croné, Stina FE Ekstrand, Frida PE Ekström, Per SF Ferrer, Silvia CF Fredriksson, Cornelia LG Granbom, Lillemor MH Harding, Marianne CH Henriksson, Christel MHN Håkansson, Mårten AH Hägge, Annika KI Ingers, Kristian LJ Jakobsson, Lars MJ Johansson, Maria AGL Larsson, Ann Gitt LLL Larsson, Liselotte MLM Lennbrandt-Moberg, Monica AL Lindgren, Annica CS Städe, Charlotta SM Melin, Susanne MN Nilsson, Mats SN Nilsson, Susanne MND Nord, Madeleine NON Olsson, Nadja 12

13 Signatur Namn E-postadress JP Persson, Jannike BP Puaca, Blazenga CR Ravinder, Cecilia ER Robert, Elizabeth ÅS Schiller, Åsa UT Thörn, Ulla NW Wadmark, Nina LW Wengberg, Lisbeth När du vill komma i kontakt med skolans personal finns det även möjlighet dels genom elevens kontaktbok eller via e-post. 13

14 Fritidshem Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan och erbjuda elever en meningsfull fritid och stöd till sin utveckling. Fritidsverksamheten ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Fritidshemmen är öppna alla lovdagar utom helgdagar, julafton och midsommarafton, samt en dag per termin för planering. Frukost serveras från klockan till och mellanmål mellan till Under lov serveras lunch på fritidshemmet. Tillämpningsbestämmelser för fritidshem l Barn från förskoleklass och upp till och med tolv års ålder, vars vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller utifrån barnets eget behov (Skollagen 2 kap 6 ), erbjuds skolbarnomsorg i fritidshem. l Anmälan om behov av fritidshemsplats bör göras samtidigt med anmälan till plats i förskoleklass eller skola. l Vårdnadshavare som vill skriva ut sitt barn skall säga upp platsen skriftligt minst två månader i förväg. Som uppsägningsdatum gäller den dag expeditionen mottagit den skriftliga uppsägningen. l Om vårdnadshavare blir arbetslös har barnet rätt att behålla platsen i sex månader. l Vid föräldraledighet skall barnet skrivas ut senast två månader efter syskons födelse. l För plats betalar vårdnadshavare avgift enligt gällande taxa för skolbarnomsorg i Malmö. 14

15 Skolsköterskan informerar Skolsköterskan Tina Göransson träffas på måndagar, tisdagar, torsdagar samt fredag förmiddagar. l Skolsköterskan arbetar i första hand med förebyggande hälsoarbete, och är med i elevvårdsteamet. l Skolsköterskan erbjuder regelbundet hälsosamtal under skoltiden l Skolläkare erbjuds efter behov. l Som förälder kan Du alltid vända Dig till skolsköterskan när det gäller ditt barns hälsa. l Skolsköterskan har ett kurativt ansvar vad gäller årskurs F-5 som kan innebära samtal med barn, föräldrar samt att förmedla kontakt vidare om så behövs l Vaccination erbjuds enligt gällande vaccinationsprogram. 15

16 Arbetsordning för elevhälsoarbetet Elevvårdsteamet består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare samt berörd lärare. 1. Efter diskussion med arbetslaget gör läraren en dokumenterad kartläggning av problemet/situationen. 2. a) Lärare kallar berörd personal till elevvårdsberedning (EVB). Lärare för protokoll. b) Lärare kallar berörd personal till elevvårdsmöte (EVM) med föräldrar och elev. Lärare för protokoll. 3. Åtgärdsprogram upprättas i samråd med elev och föräldrar. 4. Åtgärdsprogram följs upp och utvärderas. 5. Elevvårdskonferens (EVK). Lärare kallar och för protokoll. På EVK fattas formella beslut, främst behandlas nedan angivna frågor: l l l l l l l anpassad studiegång placering av elev i särskild undervisningsgrupp ansökan om skoldaghemsplacering beslut om att elev ska gå om ett skolår flyttning mellan skolåren skol- eller klassbyte svårare fall av bristande omvårdnad eller svåra disciplinära problem Enskild förälder, skolsköterska, skolpsykolog eller annan skolpersonal kan via klassläraren eller rektor begära att det kallas till EVB, EVM eller EVK. Som förälder är du välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring ditt barn. 16

17 Likabehandlingsplan Förebyggande arbete På Österportskolan är vi måna om att alla ska trivas och känna trygghet, och tar därför avstånd från alla former av mobbing och trakasserier. En stor del av det förebyggande arbetet mot kränkande behandling består i att dagligen bygga på den goda andan i skolan genom att: l alla visar varandra respekt l vuxna föregår med gott exempel l rastvärdar och kamratmedlare l pedagogerna undervisar i SET (social emotionell träning) varje vecka l gemensamma aktiviteter på skolan som idrottsdagar, temadagar med mera l trivselenkäter l nolltolerans mot våld Handlingsprogram när kränkande behandling föreligger Skolan har ett team mot kränkande behandling som består av ett flertal personer, som arbetar enligt följande: l teamet får kännedom om kränkande behandling l teamet samlar information l samtal med de inblandade l skolledning och utövarens/utövarnas föräldrar kopplas in l behandlingssamtal med utövaren/utövarna l uppföljningssamtal med den utsatta och utövaren/utövarna l fortsatt uppföljningssamtal l i teamet mot kränkande behandling ingår skolsköterska, kurator och personalrepresentanter Kontinuerlig utvärdering av teamets arbete genomförs. 17

18 Kamratmedlarna Sedan höstterminen år 2000 har vi kamratmedlare på Österportskolan. De elever som blir kamratmedlare lär sig olika sätt att lösa konflikter under en utbildning. Nu har vi cirka 40 kamratmedlare som arbetar två och två efter schema på rasterna. Under de flesta raster finns det kamratmedlare ute på skolgården. De har regelbundna träffar med ansvariga lärare där de pratar igenom vad som hänt sedan sist. När eleverna går i fyran kan de anmäla sig till att bli kamratmedlare. De får då sin första utbildning innan de slutar fyran, och är kamratmedlare i femman. 18

19 Elevinflytande och medansvar På Österportskolan har vi som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet, samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i klassråd, miljöråd, matråd och elevråd samt genom att läraren tillsammans med eleverna planerar och utvärderar undervisningen. l Klassråd hålls en gång per vecka. Protokoll upprättas och dessa finns tillgängliga för elever och lärare. l Elevrådet sammanträder regelbundet, och består av två representanter från varje klass (år 1 5). Skolledningen deltar vid behov i elevrådets sammanträden. En ordförande, en vice ordförande samt en sekreterare utses. l Matrådet sköts av representanter ur elevrådet, vilka sammanträder kontinuerligt tillsammans med lärarrepresentanter och personal från Malmö skolrestauranger. På matråden behandlas frågor och synpunkter som rör kosten samt miljön i matsalen. l Miljörådet träffas regelbundet tillsammans med personal för att utveckla miljöarbetet och miljömedvetenheten på skolan. 19

20 Skolkprogram för skolår 4 9 Alla skolor i stadsdel Centrum använder ett datoriserat system Skola 24 för att registrera elevernas närvaro. Vårdnadshavare har rätt att få en egen inloggning till Skola 24. Elevens mentor1 har ansvar för att minst en gång i veckan följa upp elevens frånvaro och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Vid ogiltig frånvaro har mentorn ansvar för att följande program följs: a. Vid upprepad sen ankomst har mentor samtal med eleven. b. Vid en lektions skolk eller 60 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro ringer mentor hem till vårdnadshavare. c. Vid tre lektioners skolk eller 150 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. d. Vid fem lektioners skolk eller 250 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med berörda lärare och mentor. e. Vid tio lektioners skolk eller 500 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas eleven till enskilt samtal med kurator alternativt skolsköterska. Ju högre frånvaro en elev har, desto allvarligare ser vi på det. Om ovanstående åtgärder inte har gett resultat och eleven fortsätter ha ogiltig frånvaro kommer någon/några av nedanstående åtgärder att sättas in. l Skolledningen har allvarligt samtal med eleven. l Elevvårdskonferens, där socialtjänsten eventuellt deltar. l Anmälan till socialtjänsten. l Vårdnadshavaren är enligt skollagen 3 Kap. 2 skyldig att se till så att barnet går i skolan. Om denna skyldighet inte fullgörs kan huvudmannen (=stadsdelsfullmäktige) utdöma vite (=böter). 1. Mentor = mentor alternativt klassföreståndare 20

21 Telefon 24 en telefontjänst för frånvaroanmälan Telefon 24 är en automatiserad telefontjänst i Skola 24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i Skola 24 för att använda tjänsten. Det enda som behövs är en knapptelefon. Frånvaroanmälan kan göras på följande språk: svenska engelska arabiska somaliska pashto albanska Genom att personnumret matas in går frånvaroanmälan direkt in i databasen utan att någon skolpersonal behöver hantera ärendet. Observera att frånvaroanmälan måste ske före klockan för att den ska gälla dagens datum. Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. Elevens personnummer måste vara korrekt registrerat med tio siffror. De föräldrar som har ett inloggningskonto i Skola 24 kan se inringd frånvaroanmälan i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer. Skolpersonal kan se tidpunkten för anmälan samt från vilket telefonnummer anmälan gjordes. Elevens lärare får fram denna information på startsidan när de loggar in i Skola 24. Det är bra om föräldrar anmäler sjukfrånvaro innan klockan 8.00 så läraren vet att alla elever som skall närvara är på plats och har kommit tryggt fram till skolan. 21

22 Ledighet under terminstid Klassläraren kan ge eleven ledighet högst två dagar i följd och sammanlagt fem dagar per läsår. Om särskilda skäl föreligger får rektorn bevilja sammanlagt tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar klassläraren kan ha beviljat. Om det finns synnerliga skäl får stadsdelsnämnden (delegerat till rektorn) bevilja längre ledighet. Blankett för ledighet erhålls av klassläraren. Resurs för att ge elever extra hjälp för att kompensera utebliven undervisning, på grund av ledighet, finns inte. Det är därför viktigt att målsman tar ansvar för den förlorade utbildningen och eventuella hemuppgifter fullgöres noggrant. Blanketten finns också på vår hemsida. 22

23 Läromedel Alla läromedel och all utrustning är lån, som skall tillbaka vid årets slut. Förlorad eller skadad bok skall ersättas av eleven till nyinskaffningsvärde. Ersättning vid stöld eller skadegörelse Vid skada eller stöld på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att skolan, i de allra flesta fall, inte lämnar någon ersättning. Elever rekommenderas därför att inte ta med dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde, men ansvarar inte för dessa. Vad skall man göra för att begära ersättning? 1. Fyll i blankett som finns på skolans expedition. Ange relativt utförligt vad som har inträffat. Lämna blankett till rektor. 2. Anmäl skadan till eget försäkringsbolag. Till exempel genom att skicka en kopia av skolans blankett. Försäkringsbolaget kräver i allmänhet polisanmälan. 3. Kopia av polisanmälan skall tilläggas den i punkten 1 omnämnda blankett. Stadsdelsfullmäktige förutsätter att det finns en hemförsäkring med allrisk för eleven. 23

24 Skadegörelse Genom att vara aktsam om vår skola har vi möjligheten att gemensamt skapa en fin miljö. Visst händer det olyckor ibland men om en elev förstör något med avsikt eller genom grovt slarv får eleven/vårdnadshavaren själv betala kostnaderna. Så här står det i skadeståndslagens 2 kapitel 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer denna lag. Någon åldersgräns finns inte angiven i lagen. Om ert barn vållar skadegörelse i skolan kommer skolan omedelbart att kontakta er. 24

25 Information från Malmö skolrestauranger inför läsåret Skolmåltiden Vi hälsar alla elever välkomna till skolrestaurangen och vi hoppas att Ni skall trivas med oss och bli nöjda med vår service och vår mat vi serverar. Skolans och vår målsättning med måltiden i skolan är att den skall vara en del i skolans hälsofrämjande arbete. Den skall vara ett naturligt inslag i elevernas och personalens skoldag och den skall serveras i en trevlig miljö. Skolrestaurangen skall förmedla matglädje, och ge möjlighet till avkoppling och social samvaro. Därmed tror vi att goda måltidsvanor grundläggs som är hållbara på sikt både för hälsan och miljön. Många av våra skolor är stora och har många ätande samtidigt vilket kan innebära att miljön i matsalen blir lite stökig, därför måste vi tillsammans jobba för att det skall bli så trivsamt som möjligt. Skollunchen ger ungefär 1/3 av dagens energi- och näringsbehov vilket innebär att den skall kompletteras med frukost, mellanmål och ett kvällsmål. Vår meny är anpassad till barn och ungdom och utifrån att Malmö är en mångkulturell stad. Vi erbjuder minst två gånger i veckan två varmrätter att välja på förutom en vegetarisk rätt. Det ökar möjligheten för alla att i ännu större utsträckning få en lunch som passar i smaken. Tyvärr vet vår personal inte alltid vilken rätt som är mest populär vilket innebär att en rätt kan ta slut och man får hålla tillgodo med ett alternativ. Men oftast har måltidspersonalen god kunskap och kan beräkna mängden mat utifrån efterfrågan. Ekologisk mat Skolrestaurangerna i Malmö har sedan ett antal år tillbaka valt att arbeta strategiskt för att öka andelen ekologisk mat i våra serveringar. Vi har lyckats och vi har fått stor uppmärksamhet och flera utmärkelser för det. Nationellt finns ett krav på kommunerna, 2010 skall 25% av livsmedelsinköpen vara ekologiska. Vi har idag en andel på cirka 45%. Specialkost Vi skall självklart tillhandahålla ett fullgott alternativ till alla som av me- 25

26 dicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För vår planering och för att varje elev skall få rätt kost behöver vi ett intyg från ordinerande läkare. Inför höstterminen bör vi ha intyget snarast möjligt. För att säkerställa att varje individ får rätt specialkost skall namnen skrivas in i, för ändamålet ett upprättat register. Från det registret tas etiketter ut för att märka upp kantinerna med namn och typ av specialkost. För att ha ett sådant register krävs målsmans samtycke, enligt personuppgiftslagen (PUL). Samtyckesblankett finns på respektive skola. Det är också viktigt att vi får kunskap om ev. förändringar från den som har specialkost. Ta gärna kontakt med ansvarig måltidspersonal på skolan när Ni vill prata om några speciella önskemål och behov. Läkarintyg och samtyckesblankett enligt PUL skickas till: Malmö Skolrestauranger, Augustenborgsgatan 26, Malmö Helene Löfven Affärsområdeschef 26

27

28 Malmö stad, Serviceförvaltningen - Art Director & bild: Hassan Hashemian,

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Innehållsförteckning. sidan 3

Innehållsförteckning. sidan 3 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Allergier och specialkost... 5 Ansvarslärare... 5 Arbetsmaterial... 5 Besök till skolan... 5 Betyg... 6 Bilparkering... 6 Borttappade saker... 6 Cyklar... 7 Datorer...

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Tallbackens A Ö. Information

Tallbackens A Ö. Information Tallbackens A Ö 2014 Information Vad är det här för information? Vi vill med den här informationen samla nyttiga och viktiga saker, som vi tycker att du som elev eller förälder behöver känna till. Allt

Läs mer

Klagshamns rektorsområde

Klagshamns rektorsområde Klagshamns rektorsområde Läsåret 2015-2016 Infoskrift Klagshamns skolområde Innehållsförteckning 1 Välkommen till Klagshamns rektorsområde sid 3 2 Adress och telefon- och personallista sid 4 3 Styrdokument

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016

ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 ABC för Hässelbygårdsskolans elever läsåret 2015-2016 0 INNEHÅLL Allergi... 3 Alternativ till språkval, åk 6-9... 3 Antimobbingarbete... 3 Arbetsplaner... 3 Besök på skolan... 3 Betygsvarning... 3 Biblioteket...

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011

Kvalitetsredovisning 2010-2011 Kvalitetsredovisning 2010-2011 Skolenhet Centrum Korsavadsskolan årskurs 5-9 och tillhörande fritidshem Vi utvecklar rötter och vingar. Nyfikenhet är vår drivkraft. Rektors namn: Pia Svensson Telefonnummer:

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Välkommen till Karlshov

Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN 2015-09-03 Välkommen till Karlshov KARLSHOVSSKOLAN Taborsbergsvägen 51, 602 08 Norrköping. Expedition: 011-15 32 15 www.norrkoping.se/karlshovsskolan Inledning Vi här på Karlshovsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.

Kontakt. Välkommen till Skolgårda skola. Läsåret 2012-2013. Vid frågor. Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala. Kontakt Vid frågor Kent Landoff Årskurs F-6 Tel 0141-22 55 96 kent.landoff@motala.se Fredrik Einvall Årskurs 7-9 Tel 0141-22 55 98 fredrik.einvall@motala.se Framtagen, utgiven och tryckt av Motala kommun/bildningsförvaltningen/skolgårda

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS

ALLA HAR FÖRUTSÄTTNINGAR ATT LYCKAS VÅR MÅLSÄTTNING Vår vision bygger på att vi tror att alla kan lyckas, såväl barn/ungdomar som personal det är den viktigaste pusselbiten i vår dagliga ledningsarbete. När våra elever lämnar skolan vill

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer