SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Eskil Engström, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck, John Bruun, Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas Roth, Kerstin Andersson, Gunnel Persson, Christer Stensson, Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Anita Johannesson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Roland Persson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Niklas Grundström, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Bengt-Arne Nilsson, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Christer Welinder, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Christer Jönsson, Hans Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Per-Gunnar Andersson, Sol-Britt Erlandsson, Agneta Söderberg, Dan Lindau, Johan Barnekow och Zidon Kristensson. Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare Se nästa sida Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Douglas Roth och Christer Caesar Kerstin Andersson och Christer Stensson Justeringens tid Kommunledningskontoret , kl och plats Sekreterare Maj-Inger Carlsson Paragrafer Ordförande Tommy Nilsson Justerare Douglas Roth Christer Caesar BEVIS Organ/Sammanträdesdatum Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige/ Anslagsdatum Anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Karin Lexander

2 Ersättare Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Erik Berlin, Per-Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Helena Malje, Erik Norrgran, Bengt Troedsson, Urban Widmark, Lars-Göran Wiberg, Lennart Pettersson, Inger Johansson, Marianne Littke, Birger Ohlsson, Anna Gustavsson, Stig Rålund, Herbie Alsaad, Joakim Wendel och Camilla Björck.

3 Dnr Ändring av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ks au , 99 I rubricerade bestämmelser anges i 2 j) att arvode kan utgå till gruppledare vid särskilt sammankallade överläggningar vartill samtliga gruppledare kallats. Det förekommer överläggningar som inte omfattas av denna bestämmelse. Ett exempel är de överläggningar gruppledare för den politiska majoriteten respektive oppositionen har exempelvis i samband med budgetberedning. En justering av bestämmelsen föreslås så att den får innebörden att om kommunstyrelsens ordförande eller någon av vice ordförandena kallar till möte med deltagande av fler än två partier kan arvode utbetalas för en representant från varje parti utöver ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Vidare bör för tydlighetens skull under 8 noteras att arvodet utgår med timarvode, varvid för första timmen utgår dubbelt timarvode. Detta kan ske genom en justering i 8 5 st. 8 5 st föreslås få följande ändrade lydelse: För förrättning som avses under 2 b, e och g-j utgår för första timmen grundarvode motsvarande 2 timmar.

4 Ks au 99 forts Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att antaga föreslagna ändringar i 2 och 8 i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda m.fl. KS , 65 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kf , 81 Bengt Andersson yrkar att texten i 2 j) ska lyda: av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller 2:e vice ordförande särskilt sammankallade överläggningar med företrädare för fler än två partier, varvid arvodesrätten omfattar två representanter från varje parti utöver ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen (arvodesrätten omfattar inte ordinärt s.k. gruppmöte inför arvodesberättigat sammanträde) och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt Anderssons yrkande bifallet. Kommunfullmäktige beslutar att 2 j) ska ha följande lydelse: av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller 2:e vice ordförande särskilt sammankallade överläggningar med företrädare för fler än två partier, varvid arvodesrätten omfattar två representanter från varje parti utöver ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen (arvodesrätten omfattar inte ordinärt s.k. gruppmöte inför arvodesberättigat sammanträde) och att 8 st 5 ska lyda för förrättning som

5 Kf 81 forts avses under 2 b, e och g-j utgår för första timmen grundarvode motsvarande 2 timmar. För varje därefter påbörjad timme utgår ersättning för hel timme. Beslut till Kommunal författningssamling

6 Dnr Framtida ägande av kulturhusfastigheten Ks au , 100 Kommunfullmäktige har , 122, beslutat utnyttja kommunens optionsrätt att förvärva de av kommunen ej ägda andelarna i det kommanditbolag som äger kulturhuset. Ekonomikontoret har upprättat PM över alternativ för utövande av kommunens ägande. Det föreslås att kulturhusfastigheten (Hässleholm Färgaren 8) överförs för direkt ägande av kommunen. I samband med övertagandet av andelar och upplösning av kommanditbolaget föreslås äganderättsöverföring ske genom att kommunen förvärvar komplementärsandelarna och att HIBAB samtidigt förvärvar kommunens andel i kommanditbolaget, varefter kommanditbolaget omedelbart upplöses och äganderätten överförs till kommunen direkt. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att äganderätten till kulturfastigheten skall överföras till kommunen. KS , 66 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag.

7 Kf , 82 Christer Caesar yrkar att köpeskillingen ska anges och bestämmas till 145,3 miljoner kronor. Bengt Andersson yrkar avslag på Christer Caesars yrkande med hänvisning till att beloppet beräknas utifrån ursprungliga avtalet. Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Robin Gustavsson yrkar bifall både till kommunstyrelsens förslag och Christer Caesars tilläggsyrkande. Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall beträffande tilläggsyrkandet om att ange köpeskillingen och dels avslag och finner yrkandet avslaget. Kommunfullmäktige beslutar att äganderätten till kulturhusfastigheten skall överföras till kommunen. Beslut till Kommunledningskontoret Ekonomikontoret

8 Dnr Utökning av kredit i koncernkontot för Hässleholms Vatten AB Ks au , 107 Hässleholms Vatten AB har begärt ökad kredit i koncernkontot från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor med hänvisning till sin investeringsplan. Med ett budgeterat driftresultat på 0,3 miljoner kronor och en investeringsbudget på 35,9 miljoner kronor ger detta enligt ekonomikontoret ett ökat lånebehov på ca 24 miljoner kronor. Ekonomikontoret framhåller att revisorn krävt en långsiktig plan för bolagets finansiering. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att öka Hässleholms Vatten AB:s kredit i koncernkontot från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor, att godkänna det finansiella avtalet med bolaget fr.o.m , samt att det av bolaget påbörjade arbetet med en långsiktig plan för finansiering av bolagets investeringar skall redovisas för kommunstyrelsen senast

9 KS , 67 Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att Hässleholms Vatten AB:s kredit ska ökas med 15 miljoner kronor, samt att kommunchefen ska delta i framtagandet av investeringsplanen. Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på förslaget samt att bolagets styrelse ska få i uppdrag att förelägga kommunstyrelsen ett förslag till rekonstruktion av bolaget senast inför kommunstyrelsens sammanträde Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja. Den som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej. # 8 ja-röster och 7 nej-röster avges. Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer Welinder, Margareta Sundin, Rune Stensby, Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson. Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren, Douglas Roth, Christer Caesar, Eva-Marie Lidén, John Bruun och Torsten Ising. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att öka Hässleholms Vatten AB:s kredit i koncernkontot med 15 miljoner kronor från 25 miljoner kronor till 40 miljoner kronor, att godkänna det finansiella avtalet med bolaget från och med , samt

10 KS 67 forts att det av bolaget påbörjade arbetet med en långsiktig plan för finansiering av bolagets investeringar skall redovisas för kommunstyrelsen senast Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders Thornbergs yrkande. Kf , 83 Bengt Andersson yrkar bordläggning av ärendet. I detta instämmer Bo-Anders Thornberg. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att det ska bordläggas. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut till Hässleholms Vatten AB Revisorerna Ekonomikontoret

11 Dnr Taxa för miljönämndens verksamheter: Revidering av bilaga B Andra verksamheter Ks au , 116 Miljönämnden föreslår enligt 36/2005 att kommunfullmäktige antar den reviderade bilagan B Andra verksamheter att gälla omedelbart. För miljönämndens verksamhet finns följande taxor: - Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken samt taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet. - Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen samt för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken, avseende lantbruk. Till taxorna hör tre bilagor: - A Verksamheter med fast årsavgift - B Andra verksamheter - Lantbrukstillsyn djurskyddstillsyn. Miljönämnden föreslår att bilaga B ska revideras med hänsyn till de två följande skäl. Genom ny lagstiftning har enligt miljönämnden kraven på kontroll av cisterner och rapportering till miljönämnden skärpts, varför ett väsentligt ökat tillsynsbehov kan förväntas. Kommunfullmäktige föreslås besluta om finansiering av det ökade tillsynsbehovet genom att införa granskningsavgift vid nyinstallation och kontrollrapportering. Miljönämndens tillsyn av större kyl- och värmepumpanläggningar har hittills inte varit avgiftsfinansierad utan bekostas genom allmänna medel, trots ett stort tillsynsbehov. Avgift föreslås tas ut för granskning av årsrapport.

12 Ks au 116 forts Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade bilagan B Andra verksamheter att gälla omedelbart. KS , 68 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kf , 84 Lars Johnsson yrkar avslag på de nya punkterna II p 7 och III p 3. I detta instämmer Johan Barnekow, Kjerstin Ulfvik Jonasson, John Bruun och Robin Gustavsson. Axel Axelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels kommunstyrelsens förslag med avslag enligt Lars Johnssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lars Johnssons yrkande röstar nej. 31 ja-röster och 28 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta. (Se bilaga Kf 84).

13 Kf 84 forts Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade bilagan B Andra verksamheter att gälla omedelbart. Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för Lars Johnssons yrkande. Beslut till Mn Kfs

14 Dnr Försköpsärende beträffande Hässleholm Vinslöv 15:29, 15:31, 16:11 och 19:6 Ks au , 126 Enligt köpekontrakt daterat sålde Nils Christian Wilhelm Bexéus ½-del och Helena Margareta Elisabeth Westesson Bexéus ½-del av fastigheterna Hässleholm Vinslöv 15:29, 15:31, 16:11 och 19:6 till Göran Nilsson, Vinslöv. Fastigheterna har en areal om ca kvm. Försäljningspriset är kronor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med stöd av förköpslagen 1 1 st. 1 pkt. utöva sin förköpsrätt och förvärva fastigheterna Hässleholm Vinslöv 15:29, 15:31, 16:11 och 19:6, för en köpeskilling om kronor enligt köpekontrakt mellan Nils Christian Wilhelm Bexéus, Helena Margareta Elisabeth Westesson Bexéus och Göran Nilsson, daterat , att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheterna, samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga skrivelser, anmälningar och ansökningar i ärendet.

15 KS , 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kf , 85 Bengt Andersson yrkar bordläggning av ärendet. Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att det ska bordläggas. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut till Tingsrätten Brev till köpare och säljare

16 Dnr Naturvårdsprogram Ks au , 344 Hässleholms kommun har under två år (april 2002 april 2004) drivit ett projekt i syfte att lägga fram ett naturvårdsprogram. De fyra gröna målen i miljömålsprogrammet berör naturvårdsprogrammet: Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap En viktig del av projektet har varit att inventera områden med höga naturvärden inom hela kommunen. Utgångspunkten har varit naturtyper upptagna i det europeiska nätverket Natura 2000, ett nätverk av ekosystem och livsmiljöer för arter som EU-länderna har kommit överens om att skydda. Sammanlagt har 700 områden inventerats varav 130 har bedömts hålla höga naturvärden klass 1 områden. Med utgångspunkt från inventeringsresultaten har nio storområden lyfts fram. Naturvårdsprogrammet försöker lyfta fram naturvården som en viktig del i utvecklingsarbetet inom Hässleholms kommun. Programmet har varit utsänt på remiss. Revidering har skett med anledning av svaren. Det noteras att justering skall ske av prioriteringsordningen av åtgärdsförslagen.

17 Ks au 344 forts att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, att genomföra ett seminarium om programmet den 13 december 2004, samt att åtgärdsförslagen prioriteras. Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, att genomföra ett seminarium avseende programmet den 13 december 2004, samt att åtgärdsförslagen prioriteras. Ks au , 132 I anslutning till naturvårdsprogrammet har en exempelsamling tagits fram. Arbetet kan bedrivas enligt denna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat Naturvårdsprogram. KS , 71 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag.

18 Kf , 86 Per-Åke Purk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat Naturvårdsprogram. Beslut till Kommunal författningssamling

19 Dnr Val av ersättare i omsorgsnämnden Kf , 52 Gilbert Grip, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, samt att bordlägga valet. Kf , 72 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet. Kf , 87 Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare utse Eva Chronwall, v, Sandgatan 14, Vinslöv. Beslut till On Pk Troman EC

20 Dnr Val av ersättare i styrelsen för Hässleholm Fjärrvärme AB Kf , 73 Andreas Persson, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Hässleholm Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, samt att bordlägga valet. Kf , 88 Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i styrelsen utse Lisbeth Jönsson, v, Åkaregatan 10, Hässleholm. Beslut till Hlm Fjärrvärme AB Troman LJ

21 Dnr Val av huvudman i Röke Sockens sparbank Kf , 89 Kristina Karp, fp, har avsagt sig uppdraget som huvudman i Röke Sockens sparbank på grund av avflyttning från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Ivarsson, fp, Humlesjö 4263, Röke, för tiden från sparbanksstämman 2005 till och med sparbanksstämman Beslut till Röke sockens sparbank II Troman

22 Dnr Val av ersättare i fritidsnämnden Kf , 90 Michael Lindberg, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, samt att bordlägga ärendet. Beslut till Fn Pk Troman

23 Dnr Motion angående förbättring av busshållplatser i Stoby Kf , 91 Anmäles att en motion av Douglas Roth remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att busshållplatsen vid Mäster Olofs väg/prosten Jönssons väg byggs ut till fullgod standard och att man låter undersöka möjligheten att anlägga en tredje busshållplats vid Stoby kyrka. Beslut till

24 Dnr Motion angående vaktmästarhjälp till kommunens seniorer Kf , 92 Anmäles att en motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Motionären föreslår fullmäktige att inrätta en vaktmästartjänst och erbjuda fastboende pensionärer avgiftsfri vaktmästarhjälp. Beslut till

25 Dnr Motion angående skatepark Kf , 93 Anmäles att en motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden. Motionären föreslår att skatepark för skateboard- och inlinesåkning byggs, samt att man undersöker möjligheten till delfinansiering genom sponsring. Beslut till

26 Anmälningar Kf , 94 Dnr Beslut från länsstyrelsen vari utvisas att Herbie Alsaad, mp, utsetts som ersättare efter Anna Petersson Dnr Detaljplan för Hermes 1 och 2, Vinslövs tätort intyg om laga kraft från byggnadsnämnden Dnr Länsstyrelsens beslut angående prövning enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen, Hermes 1 och 2 Dnr Revisionsrapport om tekniska kontorets verksamhet och yttrande Dnr Länsstyrelsens beslut - överklagande angående detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning) Dnr Regeringsbeslut överklagande i fråga om detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl., Hästveda sågverk Skånet - årsredovisning 2004

27 Dnr Godkännande av exploatering inom kv Donatorn och kv Verkstaden, Norra Station, etapp 2, samt borgen och hyresavtal Ks au , 154 Hässleholms Industribyggnads AB föreslår att etapp 2 på Norra Station ska påbörjas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB, så snart det kan ske, påbörjar byggnation av etapp 2 inom projektet Norra Station, att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB upptager lån om maximalt 75 miljoner kronor för projektet, att kommunen ska ingå borgen såsom för egen skuld om maximalt 75 miljoner kronor, för Hässleholms Industribyggnads AB:s lån för projektet, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna hyresavtal för samtliga lokaler i etapp 2 för högst självkostnadspris. KS , 82 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag.

28 Kf , 95 Bengt Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kjerstin Ulfvik Jonasson yrkar att hyresgarantin behandlas och beslutas per år, d.v.s. ändring av sista beslutsattsatsen. Ordföranden ställer först beträffande sista att-satsen proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Kjerstin Ulfvik Jonassons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Därefter ställer ordföranden proposition på övriga att-satser enligt kommunstyrelsens förslag och finner dem bifallna. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB, så snart det kan ske, påbörjar byggnation av etapp 2 inom projektet Norra Station, att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB upptager lån om maximalt 75 miljoner kronor för projektet, att kommunen ska ingå borgen såsom för egen skuld om maximalt 75 miljoner kronor för Hässleholms Industribyggnads AB:s lån för projektet, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna hyresavtal för samtliga lokaler i etapp 2 för högst självkostnadspris. Beslut till Hässleholms Industribyggnads AB Ekonomikontoret

29 .Kf LEDAMOT/ERSÄTTARE JA NEJ AVST RES Bengt Andersson, s Bo-Anders Thornberg, m Mona Hilbertsson, s Eskil Engströml, kd Lars Olsson, c Willy Ohlsson, s Sonje Björck, fv John Bruun, fp Madlén Sjögardh, m Barbro Fredman, s Hans Wendel, v Lennart Westdahl s Christer Caesar, kd Douglas Roth, m Kerstin Andersson, c Gunnel Persson, s Christer Stensson, mp Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp Anders Åström, s Anita Johannesson, m Ingrid Nyman, s Robin Gustavsson, kd Roland Persson, s Axel Axelsson, c Pär Palmgren, m Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v Niklas Grundström, fv Rolf Persson, s Lena Wallentheim, s Gösta Johansson, c Bengt-Arne Nilsson, kd Connie Asterman, s Lars Lindbeck, fp Johan Berglund, m Christer Welinder, s Torsten Ising, fv Kristina Lind, kd Jenny Önnevik, s Barbro Bengtsson, c Anita Petersson, v Lars Johnsson, m Rolf Delcomyn, s Christer Jönsson, mp Hans Tosteberg, fp Margareta Axelsson, s Jan Nilsson, c Christer Ruderstam, kd Leif Jannerstig, s Rolf Tronäss, m Ingrid Jägerhed, s Per-Gunnar Andersson, fv Sol-Britt Erlandsson, c Agneta Söderberg, s Dan Lindau, fp Johan Barnekow, m Zidon Kristensson, kd Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf Arne Elowson, c, 1:e v ordf Tommy Nilsson, s, ordf SUMMA TOTALT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.15 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-06-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-17 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Mikael Koenen och!rene Nilsson Lena Svensson och Marianne Nilsson 1(33) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson. Mikael Koenen och!rene Nilsson Lena Svensson och Marianne Nilsson 1(33) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(33) Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, 2014-04-28, kl. 19.00-21.55

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-12-14 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-01-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2004-01-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 21.30 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Kommunchef Åsa Ratcovich Administrativ chef Michael Andersson Utses att justera Justeringens tid och plats Margareta

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-04-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 )

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera John-Evert Wahlström och Gisela

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2015-03-30. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.10 Beslutande. Sida 1/44

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2015-03-30. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.10 Beslutande. Sida 1/44 1/44 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 22.10 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S), ordförande Linda Lindberg (SD) Lennart

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-01-10 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer