SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Eskil Engström, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck, John Bruun, Madlén Sjögaard, Barbro Fredman, Hans Wendel, Lennart Westdahl, Christer Caesar, Douglas Roth, Kerstin Andersson, Gunnel Persson, Christer Stensson, Kjerstin Ulfvik Jonasson, Mari-Ann Sandin Bäckestrand, Anders Åström, Anita Johannesson, Ingrid Nyman, Robin Gustavsson, Roland Persson, Axel Axelsson, Pär Palmgren, Irene Nilsson, Per-Åke Purk, Niklas Grundström, Rolf Persson, Lena Wallentheim, Gösta Johansson, Bengt-Arne Nilsson, Connie Asterman, Lars Lindbeck, Johan Berglund, Christer Welinder, Torsten Ising, Kristina Lind, Jenny Önnevik, Barbro Bengtsson, Anita Peterson, Lars Johnsson, Rolf Delcomyn, Christer Jönsson, Hans Tosteberg, Margareta Axelsson, Jan Nilsson, Christer Ruderstam, Leif Jannerstig, Rolf Tronäss, Ingrid Jägerhed, Per-Gunnar Andersson, Sol-Britt Erlandsson, Agneta Söderberg, Dan Lindau, Johan Barnekow och Zidon Kristensson. Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare Se nästa sida Kanslichef Per Hildingson och kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Douglas Roth och Christer Caesar Kerstin Andersson och Christer Stensson Justeringens tid Kommunledningskontoret , kl och plats Sekreterare Maj-Inger Carlsson Paragrafer Ordförande Tommy Nilsson Justerare Douglas Roth Christer Caesar BEVIS Organ/Sammanträdesdatum Justering har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige/ Anslagsdatum Anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Karin Lexander

2 Ersättare Leif Nilsson, Sven-Inge Persson, Erik Berlin, Per-Ingvar Önnevik, Christina Hofvander, Helena Malje, Erik Norrgran, Bengt Troedsson, Urban Widmark, Lars-Göran Wiberg, Lennart Pettersson, Inger Johansson, Marianne Littke, Birger Ohlsson, Anna Gustavsson, Stig Rålund, Herbie Alsaad, Joakim Wendel och Camilla Björck.

3 Dnr Ändring av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ks au , 99 I rubricerade bestämmelser anges i 2 j) att arvode kan utgå till gruppledare vid särskilt sammankallade överläggningar vartill samtliga gruppledare kallats. Det förekommer överläggningar som inte omfattas av denna bestämmelse. Ett exempel är de överläggningar gruppledare för den politiska majoriteten respektive oppositionen har exempelvis i samband med budgetberedning. En justering av bestämmelsen föreslås så att den får innebörden att om kommunstyrelsens ordförande eller någon av vice ordförandena kallar till möte med deltagande av fler än två partier kan arvode utbetalas för en representant från varje parti utöver ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Vidare bör för tydlighetens skull under 8 noteras att arvodet utgår med timarvode, varvid för första timmen utgår dubbelt timarvode. Detta kan ske genom en justering i 8 5 st. 8 5 st föreslås få följande ändrade lydelse: För förrättning som avses under 2 b, e och g-j utgår för första timmen grundarvode motsvarande 2 timmar.

4 Ks au 99 forts Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att antaga föreslagna ändringar i 2 och 8 i bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda m.fl. KS , 65 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kf , 81 Bengt Andersson yrkar att texten i 2 j) ska lyda: av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller 2:e vice ordförande särskilt sammankallade överläggningar med företrädare för fler än två partier, varvid arvodesrätten omfattar två representanter från varje parti utöver ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen (arvodesrätten omfattar inte ordinärt s.k. gruppmöte inför arvodesberättigat sammanträde) och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Bengt Anderssons yrkande och finner Bengt Anderssons yrkande bifallet. Kommunfullmäktige beslutar att 2 j) ska ha följande lydelse: av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller 2:e vice ordförande särskilt sammankallade överläggningar med företrädare för fler än två partier, varvid arvodesrätten omfattar två representanter från varje parti utöver ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen (arvodesrätten omfattar inte ordinärt s.k. gruppmöte inför arvodesberättigat sammanträde) och att 8 st 5 ska lyda för förrättning som

5 Kf 81 forts avses under 2 b, e och g-j utgår för första timmen grundarvode motsvarande 2 timmar. För varje därefter påbörjad timme utgår ersättning för hel timme. Beslut till Kommunal författningssamling

6 Dnr Framtida ägande av kulturhusfastigheten Ks au , 100 Kommunfullmäktige har , 122, beslutat utnyttja kommunens optionsrätt att förvärva de av kommunen ej ägda andelarna i det kommanditbolag som äger kulturhuset. Ekonomikontoret har upprättat PM över alternativ för utövande av kommunens ägande. Det föreslås att kulturhusfastigheten (Hässleholm Färgaren 8) överförs för direkt ägande av kommunen. I samband med övertagandet av andelar och upplösning av kommanditbolaget föreslås äganderättsöverföring ske genom att kommunen förvärvar komplementärsandelarna och att HIBAB samtidigt förvärvar kommunens andel i kommanditbolaget, varefter kommanditbolaget omedelbart upplöses och äganderätten överförs till kommunen direkt. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att äganderätten till kulturfastigheten skall överföras till kommunen. KS , 66 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag.

7 Kf , 82 Christer Caesar yrkar att köpeskillingen ska anges och bestämmas till 145,3 miljoner kronor. Bengt Andersson yrkar avslag på Christer Caesars yrkande med hänvisning till att beloppet beräknas utifrån ursprungliga avtalet. Bo-Anders Thornberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Robin Gustavsson yrkar bifall både till kommunstyrelsens förslag och Christer Caesars tilläggsyrkande. Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag och finner det bifallet. Ordföranden ställer därefter proposition på dels bifall beträffande tilläggsyrkandet om att ange köpeskillingen och dels avslag och finner yrkandet avslaget. Kommunfullmäktige beslutar att äganderätten till kulturhusfastigheten skall överföras till kommunen. Beslut till Kommunledningskontoret Ekonomikontoret

8 Dnr Utökning av kredit i koncernkontot för Hässleholms Vatten AB Ks au , 107 Hässleholms Vatten AB har begärt ökad kredit i koncernkontot från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor med hänvisning till sin investeringsplan. Med ett budgeterat driftresultat på 0,3 miljoner kronor och en investeringsbudget på 35,9 miljoner kronor ger detta enligt ekonomikontoret ett ökat lånebehov på ca 24 miljoner kronor. Ekonomikontoret framhåller att revisorn krävt en långsiktig plan för bolagets finansiering. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att öka Hässleholms Vatten AB:s kredit i koncernkontot från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor, att godkänna det finansiella avtalet med bolaget fr.o.m , samt att det av bolaget påbörjade arbetet med en långsiktig plan för finansiering av bolagets investeringar skall redovisas för kommunstyrelsen senast

9 KS , 67 Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att Hässleholms Vatten AB:s kredit ska ökas med 15 miljoner kronor, samt att kommunchefen ska delta i framtagandet av investeringsplanen. Bo-Anders Thornberg yrkar avslag på förslaget samt att bolagets styrelse ska få i uppdrag att förelägga kommunstyrelsen ett förslag till rekonstruktion av bolaget senast inför kommunstyrelsens sammanträde Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget yrkande och dels Bo-Anders Thornbergs yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja. Den som stöder Bo-Anders Thornbergs yrkande röstar nej. # 8 ja-röster och 7 nej-röster avges. Följande röstar ja: Lars Olsson, Lena Wallentheim, Christer Welinder, Margareta Sundin, Rune Stensby, Sven-Erik Andersson, Per-Åke Purk och Bengt Andersson. Följande röstar nej: Bo-Anders Thornberg, Pär Palmgren, Douglas Roth, Christer Caesar, Eva-Marie Lidén, John Bruun och Torsten Ising. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att öka Hässleholms Vatten AB:s kredit i koncernkontot med 15 miljoner kronor från 25 miljoner kronor till 40 miljoner kronor, att godkänna det finansiella avtalet med bolaget från och med , samt

10 KS 67 forts att det av bolaget påbörjade arbetet med en långsiktig plan för finansiering av bolagets investeringar skall redovisas för kommunstyrelsen senast Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för Bo-Anders Thornbergs yrkande. Kf , 83 Bengt Andersson yrkar bordläggning av ärendet. I detta instämmer Bo-Anders Thornberg. Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att det ska bordläggas. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut till Hässleholms Vatten AB Revisorerna Ekonomikontoret

11 Dnr Taxa för miljönämndens verksamheter: Revidering av bilaga B Andra verksamheter Ks au , 116 Miljönämnden föreslår enligt 36/2005 att kommunfullmäktige antar den reviderade bilagan B Andra verksamheter att gälla omedelbart. För miljönämndens verksamhet finns följande taxor: - Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken samt taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet. - Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen samt för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken, avseende lantbruk. Till taxorna hör tre bilagor: - A Verksamheter med fast årsavgift - B Andra verksamheter - Lantbrukstillsyn djurskyddstillsyn. Miljönämnden föreslår att bilaga B ska revideras med hänsyn till de två följande skäl. Genom ny lagstiftning har enligt miljönämnden kraven på kontroll av cisterner och rapportering till miljönämnden skärpts, varför ett väsentligt ökat tillsynsbehov kan förväntas. Kommunfullmäktige föreslås besluta om finansiering av det ökade tillsynsbehovet genom att införa granskningsavgift vid nyinstallation och kontrollrapportering. Miljönämndens tillsyn av större kyl- och värmepumpanläggningar har hittills inte varit avgiftsfinansierad utan bekostas genom allmänna medel, trots ett stort tillsynsbehov. Avgift föreslås tas ut för granskning av årsrapport.

12 Ks au 116 forts Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade bilagan B Andra verksamheter att gälla omedelbart. KS , 68 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kf , 84 Lars Johnsson yrkar avslag på de nya punkterna II p 7 och III p 3. I detta instämmer Johan Barnekow, Kjerstin Ulfvik Jonasson, John Bruun och Robin Gustavsson. Axel Axelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels kommunstyrelsens förslag med avslag enligt Lars Johnssons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder Lars Johnssons yrkande röstar nej. 31 ja-röster och 28 nej-röster avges. 2 avstår från att rösta. (Se bilaga Kf 84).

13 Kf 84 forts Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade bilagan B Andra verksamheter att gälla omedelbart. Moderaternas, kristdemokraternas, folkpartiets och folkets väls ledamöter reserverar sig till förmån för Lars Johnssons yrkande. Beslut till Mn Kfs

14 Dnr Försköpsärende beträffande Hässleholm Vinslöv 15:29, 15:31, 16:11 och 19:6 Ks au , 126 Enligt köpekontrakt daterat sålde Nils Christian Wilhelm Bexéus ½-del och Helena Margareta Elisabeth Westesson Bexéus ½-del av fastigheterna Hässleholm Vinslöv 15:29, 15:31, 16:11 och 19:6 till Göran Nilsson, Vinslöv. Fastigheterna har en areal om ca kvm. Försäljningspriset är kronor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med stöd av förköpslagen 1 1 st. 1 pkt. utöva sin förköpsrätt och förvärva fastigheterna Hässleholm Vinslöv 15:29, 15:31, 16:11 och 19:6, för en köpeskilling om kronor enligt köpekontrakt mellan Nils Christian Wilhelm Bexéus, Helena Margareta Elisabeth Westesson Bexéus och Göran Nilsson, daterat , att i händelse av bestridande av förköpsrätten hos regeringen söka tillstånd till förköp av fastigheterna, samt att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar underteckna erforderliga skrivelser, anmälningar och ansökningar i ärendet.

15 KS , 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag. Kf , 85 Bengt Andersson yrkar bordläggning av ärendet. Ordföranden ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att det ska bordläggas. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. Beslut till Tingsrätten Brev till köpare och säljare

16 Dnr Naturvårdsprogram Ks au , 344 Hässleholms kommun har under två år (april 2002 april 2004) drivit ett projekt i syfte att lägga fram ett naturvårdsprogram. De fyra gröna målen i miljömålsprogrammet berör naturvårdsprogrammet: Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap En viktig del av projektet har varit att inventera områden med höga naturvärden inom hela kommunen. Utgångspunkten har varit naturtyper upptagna i det europeiska nätverket Natura 2000, ett nätverk av ekosystem och livsmiljöer för arter som EU-länderna har kommit överens om att skydda. Sammanlagt har 700 områden inventerats varav 130 har bedömts hålla höga naturvärden klass 1 områden. Med utgångspunkt från inventeringsresultaten har nio storområden lyfts fram. Naturvårdsprogrammet försöker lyfta fram naturvården som en viktig del i utvecklingsarbetet inom Hässleholms kommun. Programmet har varit utsänt på remiss. Revidering har skett med anledning av svaren. Det noteras att justering skall ske av prioriteringsordningen av åtgärdsförslagen.

17 Ks au 344 forts att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, att genomföra ett seminarium om programmet den 13 december 2004, samt att åtgärdsförslagen prioriteras. Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, att genomföra ett seminarium avseende programmet den 13 december 2004, samt att åtgärdsförslagen prioriteras. Ks au , 132 I anslutning till naturvårdsprogrammet har en exempelsamling tagits fram. Arbetet kan bedrivas enligt denna. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat Naturvårdsprogram. KS , 71 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag.

18 Kf , 86 Per-Åke Purk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat Naturvårdsprogram. Beslut till Kommunal författningssamling

19 Dnr Val av ersättare i omsorgsnämnden Kf , 52 Gilbert Grip, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, samt att bordlägga valet. Kf , 72 Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet. Kf , 87 Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare utse Eva Chronwall, v, Sandgatan 14, Vinslöv. Beslut till On Pk Troman EC

20 Dnr Val av ersättare i styrelsen för Hässleholm Fjärrvärme AB Kf , 73 Andreas Persson, v, har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Hässleholm Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, samt att bordlägga valet. Kf , 88 Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i styrelsen utse Lisbeth Jönsson, v, Åkaregatan 10, Hässleholm. Beslut till Hlm Fjärrvärme AB Troman LJ

21 Dnr Val av huvudman i Röke Sockens sparbank Kf , 89 Kristina Karp, fp, har avsagt sig uppdraget som huvudman i Röke Sockens sparbank på grund av avflyttning från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Ivarsson, fp, Humlesjö 4263, Röke, för tiden från sparbanksstämman 2005 till och med sparbanksstämman Beslut till Röke sockens sparbank II Troman

22 Dnr Val av ersättare i fritidsnämnden Kf , 90 Michael Lindberg, s, har avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen, samt att bordlägga ärendet. Beslut till Fn Pk Troman

23 Dnr Motion angående förbättring av busshållplatser i Stoby Kf , 91 Anmäles att en motion av Douglas Roth remitterats till kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att busshållplatsen vid Mäster Olofs väg/prosten Jönssons väg byggs ut till fullgod standard och att man låter undersöka möjligheten att anlägga en tredje busshållplats vid Stoby kyrka. Beslut till

24 Dnr Motion angående vaktmästarhjälp till kommunens seniorer Kf , 92 Anmäles att en motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden. Motionären föreslår fullmäktige att inrätta en vaktmästartjänst och erbjuda fastboende pensionärer avgiftsfri vaktmästarhjälp. Beslut till

25 Dnr Motion angående skatepark Kf , 93 Anmäles att en motion av John Bruun remitterats till kommunstyrelsen och fritidsnämnden. Motionären föreslår att skatepark för skateboard- och inlinesåkning byggs, samt att man undersöker möjligheten till delfinansiering genom sponsring. Beslut till

26 Anmälningar Kf , 94 Dnr Beslut från länsstyrelsen vari utvisas att Herbie Alsaad, mp, utsetts som ersättare efter Anna Petersson Dnr Detaljplan för Hermes 1 och 2, Vinslövs tätort intyg om laga kraft från byggnadsnämnden Dnr Länsstyrelsens beslut angående prövning enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen, Hermes 1 och 2 Dnr Revisionsrapport om tekniska kontorets verksamhet och yttrande Dnr Länsstyrelsens beslut - överklagande angående detaljplan för Vankiva 4:17 m.fl. (avfallsanläggning) Dnr Regeringsbeslut överklagande i fråga om detaljplan för Hästveda 55:1 m.fl., Hästveda sågverk Skånet - årsredovisning 2004

27 Dnr Godkännande av exploatering inom kv Donatorn och kv Verkstaden, Norra Station, etapp 2, samt borgen och hyresavtal Ks au , 154 Hässleholms Industribyggnads AB föreslår att etapp 2 på Norra Station ska påbörjas. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB, så snart det kan ske, påbörjar byggnation av etapp 2 inom projektet Norra Station, att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB upptager lån om maximalt 75 miljoner kronor för projektet, att kommunen ska ingå borgen såsom för egen skuld om maximalt 75 miljoner kronor, för Hässleholms Industribyggnads AB:s lån för projektet, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna hyresavtal för samtliga lokaler i etapp 2 för högst självkostnadspris. KS , 82 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt arbetsutskottets förslag.

28 Kf , 95 Bengt Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kjerstin Ulfvik Jonasson yrkar att hyresgarantin behandlas och beslutas per år, d.v.s. ändring av sista beslutsattsatsen. Ordföranden ställer först beträffande sista att-satsen proposition på dels kommunstyrelsens förslag och dels Kjerstin Ulfvik Jonassons yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Därefter ställer ordföranden proposition på övriga att-satser enligt kommunstyrelsens förslag och finner dem bifallna. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB, så snart det kan ske, påbörjar byggnation av etapp 2 inom projektet Norra Station, att godkänna att Hässleholms Industribyggnads AB upptager lån om maximalt 75 miljoner kronor för projektet, att kommunen ska ingå borgen såsom för egen skuld om maximalt 75 miljoner kronor för Hässleholms Industribyggnads AB:s lån för projektet, samt att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna hyresavtal för samtliga lokaler i etapp 2 för högst självkostnadspris. Beslut till Hässleholms Industribyggnads AB Ekonomikontoret

29 .Kf LEDAMOT/ERSÄTTARE JA NEJ AVST RES Bengt Andersson, s Bo-Anders Thornberg, m Mona Hilbertsson, s Eskil Engströml, kd Lars Olsson, c Willy Ohlsson, s Sonje Björck, fv John Bruun, fp Madlén Sjögardh, m Barbro Fredman, s Hans Wendel, v Lennart Westdahl s Christer Caesar, kd Douglas Roth, m Kerstin Andersson, c Gunnel Persson, s Christer Stensson, mp Kjerstin Ulfvik Jonasson, fv Mari-Ann Sandin Bäckestrand, fp Anders Åström, s Anita Johannesson, m Ingrid Nyman, s Robin Gustavsson, kd Roland Persson, s Axel Axelsson, c Pär Palmgren, m Irene Nilsson, s, Per-Åke Purk, v Niklas Grundström, fv Rolf Persson, s Lena Wallentheim, s Gösta Johansson, c Bengt-Arne Nilsson, kd Connie Asterman, s Lars Lindbeck, fp Johan Berglund, m Christer Welinder, s Torsten Ising, fv Kristina Lind, kd Jenny Önnevik, s Barbro Bengtsson, c Anita Petersson, v Lars Johnsson, m Rolf Delcomyn, s Christer Jönsson, mp Hans Tosteberg, fp Margareta Axelsson, s Jan Nilsson, c Christer Ruderstam, kd Leif Jannerstig, s Rolf Tronäss, m Ingrid Jägerhed, s Per-Gunnar Andersson, fv Sol-Britt Erlandsson, c Agneta Söderberg, s Dan Lindau, fp Johan Barnekow, m Zidon Kristensson, kd Åke Sundkvist, m, 2:e v ordf Arne Elowson, c, 1:e v ordf Tommy Nilsson, s, ordf SUMMA TOTALT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-01-30 1 Plats och tid Församlingshuset N Sandgatan, Hässleholm, kl 19.00-21.20 + samkväm Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-10-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Karin Nilsson, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-22 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-01 1 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 18-19, 21-25 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 20 Bo-Anders Thornberg (m) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl

Mikael Koenen och Robin Gustavsson Lena Wallentheim och Lennart Westdahl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.35 Beslutande Ledamöter Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Urban Widmark Willy Ohlsson, Karin Axelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-02-23 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.40 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-14 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim

Åke Sundkvist och Helena Malje Mikael Koenen och Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.25 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-06-19 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.45 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.15 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-09-04 1 Plats och tid Tockarp, Västra Torup, kl 15.00-15.25 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Bo-Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-28 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.35 Beslutande Åle Sundkvist, ordförande, Agneta Söderberg, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal, Lars-Göran Wiberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.00 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-05-26 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 19.00-23.10 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson, Berit Wirödal,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-31 1 Plats och tid Församlingshemmet, N Sandgatan, Hässleholm, kl 19.00-21.20 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-26 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson (c) Tommy Nilsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun

; 17.kr:e. N~~<- Hässleholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (11) Kommunfullmt:iktige Plats och tid: Beslutande Ledamöter Röda salongen, Håssieholm Kulturhus,, kl. 18:00-21:50 Douglas Roth, PatrikJönsson, Irene Nilsson, Lena Svensson, Lena

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-12-17 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.25 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Mona Hilbertsson, Bo- Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Karin Axelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-09 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm

Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm Socialnämnden 2005-09-27 1 Plats och tid Kasern Möller kl 15.00 16.30 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-03-27 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.10 Beslutande Arne Elowson, ordförande, Åke Sundkvist, Christina Hofvander, Roland Persson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-08-25 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-20.30 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Roland Persson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kanslichef Per Hildingson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kanslichef Per Hildingson Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-08-04 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Bo-Anders

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim

Sven-Erik Andersson, Harald Lind Mikael Koenen, Lena Wallentheim SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-19.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare

Läs mer

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13)

Hissieholms kommun. Kanslichef Maj-Inger Carlsson, Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Lena Wallentheim och FatrikJönsson 1(13) SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Hässleholm Kulturhus, Röda salongen,, kl. 19.00-20.15 Douglas Roth, ålderspresident, Irene Nilsson ordförande, Lena Svensson, Lena Wallentheim,

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00

Norra Station, Aulan, 2013-04-29, kl. 19.00-21.00 ~~~~~ ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Kommunfulfmtiktige Plats och tid ande Ledamöter Norra Station, Aulan,, kl. 19.00-21.00 Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, Urban Widmark,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm

Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm Socialnämnden 2007-10-23 1 (15) Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-17.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström

Benny Peterson, Karina Jannerstig och Martin Karlström m HASSLEHOLMS I/'~ KOMMUN KOMMUNFULlMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 19.00-21.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-10 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Lars Olsson (c) ordf Bo-Anders Thornberg

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-06-21 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 18.30-20.05 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-21.25 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Staffan Hammer, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Agneta Hörberg,

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-01-07 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-09-03 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Lars Olsson (c) ordf Bo-Anders Thornberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-06-19 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.00 Beslutande Douglas Roth, Mikael Koenen, Lena Wallentheim, Gun-Viol Backlund, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Karin Axelsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-06-17 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.00 Beslutande Catharina Månsson, ordförande, Erik Thörn, Staffan Hammer, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret.

Behandlade ärenden. 48 Organisationsförändring på fritidskontoret. 1 Fritidsnämnden 2009-08-26 Behandlade ärenden 44 Budgetuppföljning 2009-06-30. 45 Budgetuppföljning 2009-07-31. 46 Delårsrapport per 2009-06-30. 47 Planeringsramar för 2010. 48 Organisationsförändring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-08-06 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-06-18 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 14.15-17.00. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset,, kl 18.30 20.20 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Administrativ chef Michael Andersson Nämndsadministratör Britta Fremling

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-10-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-06-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer