58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013"

Transkript

1 Paragrafer 58 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 59 Rapportering enligt internkontrollplan 60 Månadsrapport för pensionsportföljen december Skuldförvaltarrapporten december Samhällsbetalda resor - upphandling 63 Uppföljning av arbetet med strategi för framtidens grundskola Uppföljning av förslag till åtgärder för budget i balans inom förskolan enligt budgetförslag för Investering nytt glasparti vid byggnation av stationsområdet 66 Internbankspåslag Feriearbeten 2014 och framåt 68 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning Remiss regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län 70 Avsiktsförklaring Tisnarbygden 71 Återrapportering medborgarförslag förändra och tidsanpassa gällande detaljplaner för tätorten Grytgöl 72 Medborgarförslag möjlighet till extra övernattning på vårdboende utöver avlastningsveckor 73 Medborgarförslag - årlig hälsokontroll till alla kommunanställda 74 Övriga ärenden valärende val av ledamot till BRÅ 75 Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl Forts

2 Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde Informationsärenden 77 Informationsärenden 78 Ajournering 79 Budget 2014 Finet AB 80 Budget 2014 Finspångs Tekniska Verk AB 81 Budget 2014 Vallonbygden AB 82 Översyn koncernsamordning samt Finet IT-service 83 Väderskydd för servicelinjens och färdtjänstens resenärer 84 Remiss förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 85 Reviderat program för ungdomars inflytande och verksamhet 86 Patientsäkerhetsberättelse för 2013 Delegationsbeslut och delgivningar 87 Anmälan av delegationsbeslut 88 Delgivningar

3 (45) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Kristina Ström (S) t.o.m 78 Per-Åke Andersson (V) Carola Persson (S) Inge Jacobsson (M) Rune Haagel (S) Ulrika Jeansson (S) Stefan Carlsson (V) Britt-Marie Jahrl (S) Ralph Kronholm (M) t.o.m 78 Rune Adamsson (S) ersätter Riitta Leiviskä Widlund (S) t.o.m 77 Kristina Ström (S) ersätter Riitta Leiviskä Widlund (S) fr.o.m 79 Patrik Karlsson (S) Bengt Nordström (MP) ersätter Herman Vinterhjärta (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) t.o.m 77 Ralph Kronholm (M) ersätter Hugo Andersson (C) fr.o.m 79 Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Per-Åke Andersson (V) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Per-Åke Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Hakon Fältström, kommunrevisionen Lars Gustafsson, kommunrevisionen Jan-Erik Heintze, sektorschef Mats Johansson, projektledare Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Åsa Rundgren, informationschef Fredrik Sundqvist, Nyföretagarcentrum Kersti Thorn, Nyföretagarcentrum Marika Östemar, planarkitekt Bilaga l

5 Ks 58 Kommunstyrelsens ärendelista 1. Att under ärende 19 Övriga ärenden tas Valärende BRÅ upp som 19a. 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas preliminärt bokslut 2013 upp som 23a. 3. Att ärende 24 Affärsplan FFIA utgår. 4. Att ärende 29 Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl samt ärende 30 Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde görs om till beslutsärenden. Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att under ärende 19 Övriga ärenden tas Valärende BRÅ upp som 19a. 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas preliminärt bokslut 2013 upp som 23a. 3. Att ärende 24 Affärsplan FFIA utgår. 4. Att ärende 29 Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl samt ärende 30 Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde görs om till beslutsärenden.

6 Ks 59 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen informeras om och fastställer de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3: Ärende 5: Rapportering enligt internkontrollplan kvalitet på beslutsunderlag, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Rapportering enligt internkontrollplan tillgång på likvida medel (tillika ärende 5 finansrapport), Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

7 Ks 60 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen december Att anteckna informationen till protokollet. Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 109,2 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 55,5 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

8 Ks 61 Dnr Skuldförvaltarrapporten december Att anteckna informationen till protokollet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för december månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 37,3 % varav 20,6 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,77 år. Genomsnittlig ränta är 3,57 %. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 24,4 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,20 år. Avvikelser från finanspolicy Inga avvikelser Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

9 Ks 62 Dnr Samhällsbetalda resor - upphandling 1. Att upphandling sker utifrån en indelning av fyra områden. Östra och Västra området enligt förvaltningens förslag samt Norra området omfattande Igelfors och Regna upp till länsgränsen. Centrala området som ej upphandlas omfattar centralorten Finspång med omland. 2. Att fastställa avtalstid på tre år med möjlighet till förlängning på 1+1 år 3. Att miljökrav avseende förnybara bränslen ställs i samband med upphandlingen 4. Att kostnaden för trafiken inte får överstiga 2013 års bokslut för verksamheten 5. Att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandling av samhällsbetalda resor i enlighet med ovanstående principer Principerna för förfrågningsunderlaget är att kommunen ska delas upp i flera trafikområden. Delar av trafiken bedrivs i egen regi och direktbeställs via ett förvaltningsuppdrag medan andra delar upphandlas. Transportenheten deltar inte med anbud i områden för upphandling, i syfte att undvika diskussioner om konkurrensneutralitet. Förslag på områden Östra området (Rejmyre) från söder om Rippestorp upp till länsgränsen mot Södermanland (mot Vingåker respektive Katrineholm) Västra området (Hällestad) inklusive Grytgöl, Ljusfallshammar till länsgränsen mot Närke. Området börjar där upptagningsområdet för Hällestad skola startar utanför centralorten Finspång. Forts

10 Forts Ks 62 (Samhällsbetalda resor: upphandling) Centrala området som ej upphandlas utan bedrivs i egen regi, sträcker sig inom och runt centralorten Finspång och utöver det via Lotorp, Igelfors och Regna upp till länsgränsen Förvaltningen föreslår en avtalsperiod på minst tre år och med möjlighet till något/några års förlängning. I övrigt bör, så långt det är möjligt, ställas miljökrav på utförarna, i så motto att förnybart drivmedel som biodiesel (RME) och på lite längre sikt biogas ska användas. Exakt formulering och krav hanteras i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa föreslagna områden 2. Att fastställa avtalstid på tre år med möjlighet till förlängning på 1+1 år 3. Att miljökrav avseende förnybara bränslen ställs i samband med upphandlingen 4. Att kostnaden för trafiken inte får överstiga 2013 års bokslut för verksamheten 5. Att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandling av samhällsbetalda resor i enlighet med ovanstående principer Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Bengt Nordström (MP) yrkar att upphandling sker utifrån en indelning av fyra områden. Östra och Västra området enligt förvaltningens förslag samt Norra området omfattande Igelfors och Regna upp till länsgränsen. Centrala området som ej upphandlas omfattar centralorten Finspång med omland. Forts

11 Forts Ks 62 (Samhällsbetalda resor: upphandling) Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Bengt Nordströms (MP) yrkande. Han yrkar även att all trafik i de fyra områdena upphandlas. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) yrkande mot Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) yrkande mot Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) yrkande. Reservation Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson (C) och Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande.

12 Ks 63 Dnr Uppföljning av arbetet med strategi för framtidens grundskola Att ta informationen till protokollet Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde (KF 48, Dnr ) att fastställa lärandeberedningens förslag till strategi (Kunskap och kompetens för samtid och framtid strategi för framtidens grundskola i Finspång ). Sektor barn och ungdom har arbetat efter strategin sedan den fastställdes. Läsåret 2012/2013 var det första hela verksamhetsåret som präglades av arbetet. Under innevarande läsår 2013/2014 har arbetet ytterligare utvecklats och planering pågår för 2014/2015 samt 2015/2016. Mycket arbete pågår och det finns anledning att knappt halvvägs beskriva i vilken mån de utmaningar inför 2016 som framställs i strategin har kunnat mötas. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ta informationen till protokollet Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

13 Ks 64 Dnr Uppföljning av förslag till åtgärder för budget i balans inom förskolan enligt budgetförslag för Att anteckna informationen till protokollet. Förvaltningen har under 2013 genomfört delar av de förslag som kommunfullmäktige beslutat. Arbete pågår och annat är planerat. Det finns anledningar att redovisa statusen på uppdragen och samtidigt söka fortsatta prioriteringar i den mån de finns. Någon ekonomisk redovisning lämnas inte då budgetåret 2013 ännu inte är slutredovisat. Det är inte heller möjligt att särskilja ekonomiska effekter i den helhet som förskolan representerar utan besparingar framgår tydligast i samband med bokslut. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

14 Ks 65 Dnr Investering nytt glasparti vid byggnation av stationsområdet 1. Att medge utvecklingsavdelningen att tilläggsbeställa inglasad utbyggnad vid byggnationen av stationsområdet. 2. Att finansiering av investeringen kr sker inom investeringsram. Verksamhetsgruppen föreslår en inglasad utbyggnad i gatuplan vilket skulle ge byggnaden en stilistisk känsla och attraktion med ett luftigt rum under stora biblioteksöverhänget. Tillbyggnaden medger också en möjlighet att hålla en avgränsad del av biblioteket öppet utanför ordinarie öppettider t.ex. för tidningsläsning eller läsecirklar. Enligt offert från NCC skulle investeringskostnaden för byggnationen vara kr. Projektet bedöms kunna ligga inom beslutad investeringsram. Osäkerheten i projektet kan ligga i de så kallade ändrings- och tilläggsarbetena (ÄTA) vilket kalkylmässigt är upptaget till kr i projektet. Enligt senast kända redovisning ligger ÄTA på kr. Utöver detta ligger kostnad för förändrad projektering kr. Det är oklart var denna kostnad ska bokföras. Beräknad ytterligare ÄTA enligt Vallonbygden cirka kr. ÄTA ÄTA enligt uppskattning Extraordinär kostnad Utsmyckning Summa Summa exklusive extraordinär kostnad kr kr kr kr kr kr Forts

15 Forts Ks 65 (Investering nytt glasparti ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att medge utvecklingsavdelningen att tilläggsbeställa inglasad utbyggnad vid byggnationen av stationsområdet. 2. Att finansiering av investeringen kr sker inom investeringsram. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att ta fram en driftkalkyl samt en redogörelse av vad som ingår i de 1,1 miljoner kronorna. Som exempelvis el, vatten, avlopp, golv- och takmaterial samt övrigt som bör ingå. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Deltar inte i beslutet. Bengt Nordström (MP) och Ulrika Jeansson (S) meddelar att de inte deltar i beslutet. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss. Om yrkandet faller så ställer han därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Forts

16 Forts Ks 65 (Investering nytt glasparti ) Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss och finner att yrkandet avslås. Därefter ställer han proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson (C) och Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss.

17 Ks 66 Dnr Internbankspåslag Att internbankspåslaget för 2014 sätts till 35 punkter för kommunens bolag. 2. Att undantag görs för lån hänförliga till VA och renhållningsverksamheten där påslaget föreslås bli 10 punkter. Med utgångspunkt från den omvärldsanalys som gjorts föreslår ekonomiavdelningen ett internbankspåslag på 35 punkter till samtliga bolag. Undantag görs för de lån som kan kopplas till VA och renhållningsverksamheten där påslaget föreslås till 10 punkter, vilket motsvarar den administrativa kostnaden som tidigare debiterats. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att internbankspåslaget för 2014 sätts till 35 punkter för kommunens bolag. 2. Att undantag görs för lån hänförliga till VA och renhållningsverksamheten där påslaget föreslås bli 10 punkter. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

18 Ks 67 Dnr Feriearbeten 2014 och framåt 1. Att kr tas som ett extra anslag ur det centrala utvecklingskontot för utökningen av feriearbeten Att inför 2015 ska utökningen av feriearbetena finnas med i den ordinarie budgetprocessen. 3. Att reglerna vid rekrytering av personal i jämställdhets- och mångfaldsplanen tillämpas även vid feriearbeten. Under sommaren 2013 har totalt 170 ungdomar feriearbetat i Finspångs kommun. Majoriteten av dem har arbetat inom kommunens kärnverksamheter äldreomsorg och barnomsorg. Budgeten för feriearbetena var likt tidigare år kronor plus kronor för de riktade platserna via AMC. De kronorna är öronmärkta men har förts över till samma konto för att rekryteringen ska kunna samordnas. De genererar ca 20 platser till ungdomar som har särskilt behov av feriearbete. Social omsorg har skjutit till kronor. Total budget för ordinarie feriearbeten har varit kronor ( kronor inklusive AMC), en budget som genererar ca 125 platser (145 platser inkl AMC) med nuvarande lön och arbetstid. Ett tilläggsanslag på kr möjliggjorde fler platser samt medverkan i projektet SportisCamp under De senaste åren har sektor social omsorg skjutit till kr. De kommer med anledning av underskott i verksamheterna inte ha möjlighet att skjuta till pengar Under de senaste fem åren har budgeten för feriearbete utökats med tilläggsanslag. Förslaget är därför att se över nivån för feriearbeten och utöka budgeten permanent. En översyn visar att det finns stort intresse för att feriearbeta i Finspångs kommun samt att efterfrågan ute i verksamheterna på feriearbetare är stor. Forts

19 Forts Ks 67 (Feriearbeten 2014 och framåt) Feriearbetarna bidrar med sådant som normalt inte finns utrymme för i ordinarie verksamhet och sätter därmed guldkant på tillvaron för såväl unga som gamla som brukar våra tjänster. Budgeten föreslås utökas med kr för att täcka den efterfrågan på plaster som finns från ungdomarna och verksamheterna, samt att möjliggöra satsningar på projekt av olika slag för ungdomarna. Den totala budgeten (inkl AMC) kommer då att bli kr. För 2014 föreslås dessa medel tas ur utvecklingskontot, men inför 2015 är förslaget att utökningen ska finnas med i den ordinarie budgetprocessen och därmed permanentas. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att kr tas som ett extra anslag ur det centrala utvecklingskontot för utökningen av feriearbeten Att inför 2015 ska utökningen av feriearbetena finnas med i den ordinarie budgetprocessen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att reglerna vid rekrytering av personal i jämställdhets- och mångfaldsplanen tillämpas även vid feriearbeten. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

20 Ks 68 Dnr Verksamhetsplan för 2014 energi och klimatrådgivning 1. Att fastställa verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning i Finspångs kommun. 2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen upprättas årliga verksamhetsplaner som beslutas av kommunstyrelsen. Den bilagda verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen i Finspångs kommun, avseende år 2014, har utarbetats i enlighet med förordningen om bidrag för kommunal energi- och klimatrådgivning (SFS 1997:1322) samt Energimyndighetens föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:2 och 2008:8). Verksamhetsplanen beskriver vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras under året, vilka mål som ska uppnås och hur uppföljning av verksamheten ska ske. En av kommunen godkänd verksamhetsplan ska inlämnas till Energimyndigheten. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning i Finspångs kommun. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar att ärendet blir föremål för omedelbar justering. Forts

21 Forts Ks 68 (Verksamhetsplan för 2014 ) Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordförande Anders Härnbro... Per-Åke Andersson

22 Ks 69 Dnr Remiss regional vattenförsörjningsplan 1. Att ställa sig bakom förslaget till svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan vars remissutgåva Finspångs kommun beretts möjlighet att yttra sig över. Den regionala vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas och Länsstyrelsens arbete med översiktsplanering och annan ärendehandläggning. Vattenresurserna beskrivs översiktligt med text och kartor, behov och uttag, hot och risker. Utöver texten kring vattenskydd/vattenskyddsområde och kommunal VA-planering beskrivs dock inte hur dricksvattenförsörjningen på lång sikt ska säkerställas och används på ett hållbart sätt. Sannolikt kan en del av detta bero på att den fördjupade klimatanalysen inte ingår i remissupplagan. Av inledningen framgår att ett antal arbetsuppgifter och strategier identifierats under projektet för att arbetet ska bli framgångsrikt och främja en hållbar dricksvattenförsörjning. Vilka punkter det rör sig framgår inte heller i remissupplagan. Önskvärt vore också att det tydliggörs hur de regionala vattenresurserna bedömts när det gäller hur de uthålligt ska producera de 1,5 miljoner kubikmeter dricksvatten per år som krävs för att personer ska kunna försörjas. Av bilagan framgår t ex att Finspångs vattenverk, som tar dricksvattnet för ytvattentäkterna Bleken och Näfssjön, idag har en produktion på ca 2,5 miljoner kubikmeter per år. Avsnittet om Finspång i bilagan till vattenförsörjningsplanen inleds med meningen Finspångs kommuns befolkningsutveckling är negativ. En mera nyanserad bild är att en tidigare negativ befolkningsutveckling har vänts till en positiv utveckling från och med år Kopplat till befolkningsutvecklingen bedöms det idag inte råda brist på tomter i Finspång. Forts

23 Forts Ks 69 (Remiss regional vattenförsörjningsplan ) När det gäller vattentäkten Hunn som ännu inte har något beslutat vattenskyddsområde är planen att ett sådant kommer att antas under Det förslag som det refereras till i texten, från 2009, har efter samråd med Länsstyrelsen avvaktat en utredning av förekomst och eventuell spridning av föroreningar i sediment och vatten i Hunn efter Bremyra Glassliperi. Förslaget har också uppdaterats utifrån Naturvårdsverkets nya handbok från Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom förslaget till svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

24 Ks 70 Dnr Avsiktsförklaring Tisnarbygden 1. Att bifalla dokumentet Avsiktsförklaring för mellankommunal samverkan i Tisnarområdet. Finspångs kommun är en del av samverkansprojektet Kolmårdsgrannar. Samarbetet syftar till att skapa funktionell samverkan mellan ett antal kommuner i Östergötland och Sörmland med gemensamma intressen och med geografisk närhet till varandra. Inom ramen för samverkan genomförs ett antal projekt i syfte att utöka samverkan inom olika områden för att på så sätt underlätta vardagen för människor och företag i den funktionella regionen. Finspångs kommun är en aktiv part i ett delprojekt inom ramen för Kolmårdsgrannar som vi kallar Utveckling Tisnarbygden. Projektet syftar till att skapa samverkan mellan Finspångs-, Katrineholms-, och Vingåkers kommuner inom olika kommunala verksamheter för att skapa effektivitet både för de kommunala organisationerna men också för boende och verksamma i området. Ett första steg i samarbetet är att alla tre kommuner skriver under en gemensam avsiktsförklaring rörande inom vilka områden som kommunerna vill initiera en ökad samverkan. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bifalla dokumentet Avsiktsförklaring för mellankommunal samverkan i Tisnarområdet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

25 Ks 71 Dnr Återrapportering medborgarförslag förändra och tidsanpassa gällande detaljplaner för tätorten Grytgöl 1. Att godkänna rapporten. Kommunstyrelsen beslutade Ks 101 att bifalla ett från Göran Gustafsson (ordförande i Grygöls IK) inlämnat medborgarförslag. Beslutet innebar bifall till att förändra otidsenliga detaljplaner i Grytgöl. Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra åt förvaltningen att kontakta förslagsställaren för en genomgång av aktuella ärenden i området. I samråd med förvaltningen har Grytgöls IK genomfört en enkät i området för att få en bild av fastighetsägarnas intresse och behov att bygga, bygga till eller renovera i området. Tio enkätsvar har av Grytgöls IK redovisats in till förvaltningen. Av dem har sex fastighetsägare angett att de planerar byggnadsprojekt om detaljplanerna förändras. Två fastighetsägare har angett att de överväger förändringar på fastigheten om detaljplanerna ändras och två fastighetsägare har angett att de inte har några planer alls att förändra sina fastigheter. Av dem som har angett att de har stort behov och långt framskridna planer på att förändra sina fastigheter är det i huvudsak ny- eller tillbyggnad av garage som planerna gäller. Tre fastighetsägare anger tillbyggnad av huvudbyggnad som planerad åtgärd. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna rapporten. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

26 Ks 72 Dnr Medborgarförslag möjlighet till extra övernattning på vårdboende utöver avlastningsveckor 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att meddela Mona Karlsson beslutet. Mona Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag om extra övernattning på vårdboende utöver avlastningsveckor. Hon skriver följande: Jag önskar att man inrättar för vårdtagare som vårdas i hemmet en möjlighet att kanske få en extra övernattning på vårdboende förutom de avlastningsveckor som finns att få där den som vårdar kan känna sig trygg om man vill göra något, till exempel gå på konsert eller annat som ofta är på kvällar, dessa saker inträffar oftast inte så vårdtagaren har sin avlastningsvecka. Vi behöver också göra något annat. Vi sparar ju pengar åt kommunen genom att vårda hemma, eller Som det är nu går det inte och finns ingen möjlighet att få detta. Sektor social omsorg har varit i kontakt med Mona Karlsson som förklarar att det finns behov av en dag eller natt extra per månad om man som anhörig gör en aktivitet och dessa inte infaller under avlastningsveckorna. De flesta stödformer kräver en ansökan från den som behöver stödet och en utredning med behovsbedömning samt beslut av en av kommunens handläggare. Utifrån dagens riktlinjer kan inte sektor social omsorg föreslå att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget med mindre än att en ansökan inkommer om bistånd. Ansökan om extra avlastning utreds och under handläggningsprocessen genomförs en skälighetsbedömning och beslut fattas. Forts

27 Forts Ks 72 (Medborgarförslag möjlighet till extra ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att meddela Mona Karlsson beslutet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

28 Ks 73 Dnr Medborgarförslag årlig hälsokontroll till alla kommunanställda 1. Att avslå medborgarförslaget om årlig hälsokontroll. 2. Att årliga hälsokontroller genomförs vart tredje år med en tredjedel av de tillsvidareanställda samt långtidsvikarier med början Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns särskilda grupper som behöver tätare kontroller. 4. Att resultatet av hälsokontrollerna redovisas per chefsområde som grund för arbetsgivarens hälsofrämjande arbete. 5. Att aktiviteten ska pågå under minst sex år. 6. Att kostnaden belastar respektive sektors ram. Mona Karlsson har skrivit ett medborgarförslag där hon föreslår att alla anställda i Finspångs kommun ska få årliga hälsokontroller. Enligt hennes uppgift har detta förekommit tidigare. Regelbundenhet För att hälsokontroller ska ha någon bestående effekt och vara underlag för hälsopåverkande intervention ska de i första hand vara återkommande. Vart tredje år anses vara en lämplig tidsperiod. För anställda som är 50 år eller äldre rekommenderas tätare kontroller. Omfattning - metoder Metoderna varierar till både kostnad och omfattning. Den enklaste metoden är att den anställde själv via Internet gör en självskattning som ligger till grund för antingen en bedömning av personal från företagshälsan eller att det genereras en standardiserad bedömning utifrån svaren på de ställda frågorna om livsstil, kost och motionsvanor mm. Forts

29 Forts Ks 73 (Medborgarförslag årlig hälsokontroll ) Dessa undersökningar kostar från ca 300 kronor per person. Omfattande undersökningar med provtagningar, analyser och samtal med företagshälsans personal är dyrare och ger högre kvalitet. Dessa undersökningar kostar ca 1700 kronor per person. Genomförande Budgetramarna för 2014 är redan beslutade och i dessa finns inte denna aktivitet. Vid dialoger mellan politiker och tjänstemannaledningen har överenskommelse träffats om återhållsamhet med nya åtgärder/kostnader som faller utanför de redan beslutade. Det medför att förslaget föreslås få vila till kommande årsbudgetarbete. Förvaltningen ställer sig bakom medborgarförslaget att genomföra årliga hälsokontroller av något slag med en tredjedel av de anställda inklusive långtidsvikarier varje år. Aktiviteten förslås få central finansiering inom resp. sektor och pågå under minst sex år. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget om hälsokontroll under Att årliga hälsokontroller genomförs vart tredje år med en tredjedel av de tillsvidareanställda samt långtidsvikarier med början Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns särskilda grupper som behöver tätare kontroller. 4. Att resultatet av hälsokontrollerna redovisas per chefsområde som grund för arbetsgivarens hälsofrämjande arbete. 5. Att frågan belyses i samband med budgetarbetet inför Att aktiviteten ska pågå under minst sex år. 7. Att kostnaden belastar respektive sektors centrala resurser. Forts

30 Forts Ks 73 (Medborgarförslag årlig hälsokontroll ) Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Ulrika Jeansson (S) yrkar att att-sats 5 stryks. Anders Härnbro (S) yrkar att att-sats 1 ändras till att avslå medborgarförslaget om årlig hälsokontroll. Han yrkar även att att-sats 7 ändras till att kostnaden belastar respektive sektors ram. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

31 Ks 74 Dnr Övriga ärenden valärende val av ledamot till BRÅ 1. Att välja Larseric Ramlöv (FP) till uppdraget som ledamot i Brottsförebyggande rådet. Larseric Ramlöv (FP) föreslås till ledamot i Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

32 Ks 75 Dnr Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl. 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av granskning. Samhällsplaneringsenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Borgmästaren 8 m fl. Planförslaget syftar till att möjliggöra lokaler för vård-, skol-, centrum och bostadsändamål på fastigheten Borgmästaren 8 m.fl. i centrala Finspång söder om Bergslagsvägen. För att bland annat möjliggöra ett vårdcentrum med bättre teknisk standard och underlätta för vården att utveckla sin verksamhet har i landstingets generalplan (upprättad hösten 2010) konstaterats att en utredning av nybyggnation för vårdändamål på en ny tomt bör genomföras. Detaljplanen var utställd för samråd under tiden 17 juni till 18 augusti Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av granskning. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

33 Ks 76 Dnr Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde 1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga småindustriområde. Finspångs Tekniska Verk AB har behov av att utöka sin verksamhet med ytterligare en bränslepanna till fjärrvärmeverket. För att detta ska vara möjligt behöver de köpa till mark. Samhällsplaneringsenheten har även fått förfrågningar av andra verksamhetsutövare i området som önskar utöka sina fastigheter. För att detta ska vara möjligt krävs en planändring. Samhällsplaneringsenheten begär härmed ett uppdrag från kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga småindustriområde Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av befintligt värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och minska oljeberoendet. En ny detaljplan skulle också göra det möjligt för kringliggande verksamheter att expandera. Den mark som är aktuell för verksamheterna att expandera på är planlagd som allmänplatsmark (park). Det är inte möjligt att fastighetsreglera och sälja allmänplatsmark till privata aktörer. Med den nya planen föreslås denna mark planläggas som kvartersmark. För det aktuella området finns idag tre gällande detaljplaner. För fjärrvärmeverket gäller en plan från 2002 där ändamålet kommer förbli det samma men området och byggrätten utökas. De två andra från 1984 med det huvudsakliga ändamålet småindustri ändras så att de bättre stämmer överens med den verksamhet som bedrivs i området idag. Forts

34 Forts Ks 76 (Begäran om planuppdrag för värmeverket ) Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga småindustriområde. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

35 Ks 77 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 20: Nyföretagarcentrum informerar, Kersti Thorn och Fredrik Sundqvist informerar och svarar på frågor. Ärende 21a: Rapporter - bildandet av regionkommun, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 21b: Rapporter studiebesök Glasriket, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 22: Idéstudie persontrafik Finspång-Kimstad, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 23: Information i aktuella ärenden preliminärt bokslut 2013, Mikaela Maglica Carlberg informerar och svarar på frågor.

36 Ks 78 Ajournering 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.

37 Ks 79 Dnr Budget 2014 Finet AB 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Finet AB har inkommit med styrelsens beslut om budget, affärsplan och marknadsföringsplan Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att ställa sig bakom Finet AB:s budget, affärsplan och marknadsföringsplan Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

38 Ks 80 Dnr Budget 2014 Finspångs Tekniska Verk AB 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Finspångs Tekniska Verk AB har inkommit med styrelsens beslut om budget för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att ställa sig bakom Finspångs Tekniska Verks budget för Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

39 Ks 81 Dnr Budget 2014 Vallonbygden AB 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Vallonbygden AB har inkommit med styrelsens beslut om budget/affärsplan för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att ställa sig bakom Vallonbygdens budget/affärsplan för Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

40 Ks 82 Dnr Översyn koncernsamordning samt Finet IT-service 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde FFIA:s styrelse beslutade den 20 augusti att uppdra till VD att påbörja en utredning om ökad koncernsamordning samt att i samband med det särskilt belysa eventuella förändringar av kommunens IT-service. Utredningen finns också med som en del i den pågående översynen av bolagens ägardirektiv. FFIA kommunicerar nu styrelsens beslut och föreslår att också kommunstyrelsen som en ägarmarkering fastställer uppdraget. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa uppdrag om koncernsamordning samt översyn av kommunens IT-service Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

41 Ks 83 Dnr Väderskydd för servicelinjens och färdtjänstens resenärer 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunala handikapprådet har vid sammanträde framfört önskemål om ett väderskydd utanför Kristallen. Väderskyddet skulle enligt rådet kunna betjäna både resenärer med servicelinjen och den kommunala färdtjänsten. Finspångs Tekniska Verk har kostnadsberäknat investeringen i ett väderskydd till cirka kr. Den ökade driftkostnaden för ett väderskydd är som tidigare angetts marginell och ryms inom befintlig ram. I det fall fler väderskydd anordnas måste den ökade driftkostnaden beaktas. Då förslaget kommer från Kommunala handikapprådet som är ett av kommunstyrelsens beredningsorgan avstår förvaltningen från att lämna förslag till beslut utan överlåter ärendet till kommunstyrelsen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

42 Ks 84 Dnr Remiss förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Alla länsstyrelser i Sverige har fått i uppdrag att i bred förankring i länet utveckla ett regionalt åtgärdsprogram för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. I åtgärdsprogrammet konkretiseras vad miljömålen innebär för oss i länet och vilka områden som vi har möjlighet att påverka och behöver prioritera. Åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet avser inte att vara heltäckande. De ska komplettera andra åtgärder t ex insatser inom vattendirektivet. Arbetet med åtgärdsprogrammet har skett i samverkan med framtagandet av det insatsprogram för energi och klimat, som Regionförbundet Östsam arbetar fram som en del av det regionala utvecklingsarbetet (RUP). Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett verktyg för miljöarbetet i länet i syfte att förbättra miljötillståndet i Östergötland och öka samverkan i länet. Åtgärdsprogrammet behandlar områdena kust och vatten, växter och djur, skog och odling samt människan i miljön. Synpunkter på åtgärdsprogrammet Det är positivt att åtgärdsprogrammet är framtaget i bred samverkan och att åtgärderna harmoniserar med åtgärder i andra program, som insatsprogrammet för energi och klimat samt vattendirektivet. Vi behöver en gemensam plattform i länet oavsett vem som är ansvarig för framtagandet. Forts

43 Forts Ks 84 (Svar på remiss förslag till regionalt ) Åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det bör också redovisas att åtgärderna har en koppling till de sju regionala delmål som nyligen arbetats fram inom området Begränsad klimatpåverkan. Finspångs kommun arbetar utifrån de regionala och nationella miljömålen. Utifrån lokala förutsättningar fokuseras miljöarbetet på åtgärder som konkretiseras i kommunala planer och program. Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen kommer därför att bli ett viktigt underlag för kommunens miljöarbete. Åtgärderna är ambitiösa och det krävs både uthållighet och ett gott samarbete för att de ska kunna genomföras. Då resurserna är begränsade behöver olika aktörer, inte minst kommunen, göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar. Ett gott samarbete på regional nivå och nationella styrmedel som gynnar möjligheten att nå miljömålen kommer att vara viktiga förutsättningar för att miljöarbetet ska bli framgångsrikt. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att lämna ovan redovisade synpunkter. 2. Att det inte finns något att erinra emot i förslaget till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

44 Ks 85 Dnr Reviderat program för ungdomars inflytande 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Finspångs kommuns ungdomspolitiska program, Program för ungdomars inflytande och verksamhet, fastställdes i kommunfullmäktige , 179. Programmet gäller för perioden Sektor barn och ungdom har tillsammans med sektor bildning och kultur tagit fram ett förslag till reviderat program. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa reviderat program för ungdomars inflytande och verksamhet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

45 Ks 86 Dnr Patientsäkerhetsberättelse för Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari I lagen sägs att vårdgivaren ska leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls. Vidare ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsarbetet ska årligen sammanfattas i en berättelse som ska innehålla vad som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. De förbättringsområden som upptäckt under året har sammanställts i en patientsäkerhetsplan. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

46 Ks 87 Anmälan av delegationsbeslut Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Förordnande som vikarierande social omsorgschef. 2. Beslut om förändring av placeringarna i pensionsportföljen. 3. Föreningsbidrag för Ansökningar om föreningsbidrag för år 2014 avseende äldre- och handikapporganisationer. 5. Investeringsmedgivande för investeringar inom förskoleområde C, projekt NBV ansökan om projektbidrag Studiefrämjandet ansökan om bidrag till Livekarusellen Finansieringsbeslut kring väktarinsats i Finspångs centrum. 9. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. 10. Ramjustering väg till Lugnet De Geers väg. Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.

47 Ks 88 Delgivningar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL cirkulär 14:1 cirkulärhantering år 2014 samt abonnemang på cirkulär år 2014 och cirkulärförteckning SKL cirkulär 14:4 ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m den 1 januari Finspångs kommun svar på skrivelse angående konstgräsplan i Finspångs kommun. 4. Länsstyrelsen Östergötland länsrapport redovisningsåret Regeringskansliet viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/ Länsstyrelsen Östergötland m.fl. inbjudan fortsatt gemensamt arbete mot den lokala grova organiserade brottsligheten. 7. Protokoll samverkansgrupp Länsstyrelsen Östergötland efterbehandling och avslut av täktverksamhet på fastigheten Ljusfall Östergård 3:10 i Finspångs kommun. 9. SKL bygg för attraktiv kollektivtrafik. 10. Ytterligare underlag till ärendet detaljplan för vårdcentrum i Finspångs centrum. Forts

48 Forts Ks 88 (Delgivningar) Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ##$#%%& Beslutande '(#)#*+,-'( -'(..'( *'(#*/ 0.'( *-'(#*+ 123)*'( 14'3(#*/++5)%%%%65 *17'8(#*/++& 9:'$( 2/3'(#*/.'(#*/+ Övriga deltagande 0#$) ;

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer