58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "58 Kommunstyrelsens ärendelista. 59 Rapportering enligt internkontrollplan. 61 Skuldförvaltarrapporten december 2013"

Transkript

1 Paragrafer 58 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 59 Rapportering enligt internkontrollplan 60 Månadsrapport för pensionsportföljen december Skuldförvaltarrapporten december Samhällsbetalda resor - upphandling 63 Uppföljning av arbetet med strategi för framtidens grundskola Uppföljning av förslag till åtgärder för budget i balans inom förskolan enligt budgetförslag för Investering nytt glasparti vid byggnation av stationsområdet 66 Internbankspåslag Feriearbeten 2014 och framåt 68 Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning Remiss regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län 70 Avsiktsförklaring Tisnarbygden 71 Återrapportering medborgarförslag förändra och tidsanpassa gällande detaljplaner för tätorten Grytgöl 72 Medborgarförslag möjlighet till extra övernattning på vårdboende utöver avlastningsveckor 73 Medborgarförslag - årlig hälsokontroll till alla kommunanställda 74 Övriga ärenden valärende val av ledamot till BRÅ 75 Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl Forts

2 Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde Informationsärenden 77 Informationsärenden 78 Ajournering 79 Budget 2014 Finet AB 80 Budget 2014 Finspångs Tekniska Verk AB 81 Budget 2014 Vallonbygden AB 82 Översyn koncernsamordning samt Finet IT-service 83 Väderskydd för servicelinjens och färdtjänstens resenärer 84 Remiss förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 85 Reviderat program för ungdomars inflytande och verksamhet 86 Patientsäkerhetsberättelse för 2013 Delegationsbeslut och delgivningar 87 Anmälan av delegationsbeslut 88 Delgivningar

3 (45) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Kristina Ström (S) t.o.m 78 Per-Åke Andersson (V) Carola Persson (S) Inge Jacobsson (M) Rune Haagel (S) Ulrika Jeansson (S) Stefan Carlsson (V) Britt-Marie Jahrl (S) Ralph Kronholm (M) t.o.m 78 Rune Adamsson (S) ersätter Riitta Leiviskä Widlund (S) t.o.m 77 Kristina Ström (S) ersätter Riitta Leiviskä Widlund (S) fr.o.m 79 Patrik Karlsson (S) Bengt Nordström (MP) ersätter Herman Vinterhjärta (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) t.o.m 77 Ralph Kronholm (M) ersätter Hugo Andersson (C) fr.o.m 79 Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Per-Åke Andersson (V) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Per-Åke Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Hakon Fältström, kommunrevisionen Lars Gustafsson, kommunrevisionen Jan-Erik Heintze, sektorschef Mats Johansson, projektledare Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Åsa Rundgren, informationschef Fredrik Sundqvist, Nyföretagarcentrum Kersti Thorn, Nyföretagarcentrum Marika Östemar, planarkitekt Bilaga l

5 Ks 58 Kommunstyrelsens ärendelista 1. Att under ärende 19 Övriga ärenden tas Valärende BRÅ upp som 19a. 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas preliminärt bokslut 2013 upp som 23a. 3. Att ärende 24 Affärsplan FFIA utgår. 4. Att ärende 29 Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl samt ärende 30 Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde görs om till beslutsärenden. Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att under ärende 19 Övriga ärenden tas Valärende BRÅ upp som 19a. 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas preliminärt bokslut 2013 upp som 23a. 3. Att ärende 24 Affärsplan FFIA utgår. 4. Att ärende 29 Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl samt ärende 30 Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde görs om till beslutsärenden.

6 Ks 59 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen informeras om och fastställer de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3: Ärende 5: Rapportering enligt internkontrollplan kvalitet på beslutsunderlag, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Rapportering enligt internkontrollplan tillgång på likvida medel (tillika ärende 5 finansrapport), Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

7 Ks 60 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen december Att anteckna informationen till protokollet. Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 109,2 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 55,5 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

8 Ks 61 Dnr Skuldförvaltarrapporten december Att anteckna informationen till protokollet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för december månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 37,3 % varav 20,6 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,77 år. Genomsnittlig ränta är 3,57 %. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 24,4 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,20 år. Avvikelser från finanspolicy Inga avvikelser Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

9 Ks 62 Dnr Samhällsbetalda resor - upphandling 1. Att upphandling sker utifrån en indelning av fyra områden. Östra och Västra området enligt förvaltningens förslag samt Norra området omfattande Igelfors och Regna upp till länsgränsen. Centrala området som ej upphandlas omfattar centralorten Finspång med omland. 2. Att fastställa avtalstid på tre år med möjlighet till förlängning på 1+1 år 3. Att miljökrav avseende förnybara bränslen ställs i samband med upphandlingen 4. Att kostnaden för trafiken inte får överstiga 2013 års bokslut för verksamheten 5. Att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandling av samhällsbetalda resor i enlighet med ovanstående principer Principerna för förfrågningsunderlaget är att kommunen ska delas upp i flera trafikområden. Delar av trafiken bedrivs i egen regi och direktbeställs via ett förvaltningsuppdrag medan andra delar upphandlas. Transportenheten deltar inte med anbud i områden för upphandling, i syfte att undvika diskussioner om konkurrensneutralitet. Förslag på områden Östra området (Rejmyre) från söder om Rippestorp upp till länsgränsen mot Södermanland (mot Vingåker respektive Katrineholm) Västra området (Hällestad) inklusive Grytgöl, Ljusfallshammar till länsgränsen mot Närke. Området börjar där upptagningsområdet för Hällestad skola startar utanför centralorten Finspång. Forts

10 Forts Ks 62 (Samhällsbetalda resor: upphandling) Centrala området som ej upphandlas utan bedrivs i egen regi, sträcker sig inom och runt centralorten Finspång och utöver det via Lotorp, Igelfors och Regna upp till länsgränsen Förvaltningen föreslår en avtalsperiod på minst tre år och med möjlighet till något/några års förlängning. I övrigt bör, så långt det är möjligt, ställas miljökrav på utförarna, i så motto att förnybart drivmedel som biodiesel (RME) och på lite längre sikt biogas ska användas. Exakt formulering och krav hanteras i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa föreslagna områden 2. Att fastställa avtalstid på tre år med möjlighet till förlängning på 1+1 år 3. Att miljökrav avseende förnybara bränslen ställs i samband med upphandlingen 4. Att kostnaden för trafiken inte får överstiga 2013 års bokslut för verksamheten 5. Att uppdra till förvaltningen att genomföra upphandling av samhällsbetalda resor i enlighet med ovanstående principer Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Bengt Nordström (MP) yrkar att upphandling sker utifrån en indelning av fyra områden. Östra och Västra området enligt förvaltningens förslag samt Norra området omfattande Igelfors och Regna upp till länsgränsen. Centrala området som ej upphandlas omfattar centralorten Finspång med omland. Forts

11 Forts Ks 62 (Samhällsbetalda resor: upphandling) Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Bengt Nordströms (MP) yrkande. Han yrkar även att all trafik i de fyra områdena upphandlas. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) yrkande mot Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) yrkande mot Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för förvaltningens förslag till beslut inklusive Bengt Nordströms (MP) yrkande. Reservation Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson (C) och Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande.

12 Ks 63 Dnr Uppföljning av arbetet med strategi för framtidens grundskola Att ta informationen till protokollet Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde (KF 48, Dnr ) att fastställa lärandeberedningens förslag till strategi (Kunskap och kompetens för samtid och framtid strategi för framtidens grundskola i Finspång ). Sektor barn och ungdom har arbetat efter strategin sedan den fastställdes. Läsåret 2012/2013 var det första hela verksamhetsåret som präglades av arbetet. Under innevarande läsår 2013/2014 har arbetet ytterligare utvecklats och planering pågår för 2014/2015 samt 2015/2016. Mycket arbete pågår och det finns anledning att knappt halvvägs beskriva i vilken mån de utmaningar inför 2016 som framställs i strategin har kunnat mötas. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ta informationen till protokollet Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

13 Ks 64 Dnr Uppföljning av förslag till åtgärder för budget i balans inom förskolan enligt budgetförslag för Att anteckna informationen till protokollet. Förvaltningen har under 2013 genomfört delar av de förslag som kommunfullmäktige beslutat. Arbete pågår och annat är planerat. Det finns anledningar att redovisa statusen på uppdragen och samtidigt söka fortsatta prioriteringar i den mån de finns. Någon ekonomisk redovisning lämnas inte då budgetåret 2013 ännu inte är slutredovisat. Det är inte heller möjligt att särskilja ekonomiska effekter i den helhet som förskolan representerar utan besparingar framgår tydligast i samband med bokslut. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

14 Ks 65 Dnr Investering nytt glasparti vid byggnation av stationsområdet 1. Att medge utvecklingsavdelningen att tilläggsbeställa inglasad utbyggnad vid byggnationen av stationsområdet. 2. Att finansiering av investeringen kr sker inom investeringsram. Verksamhetsgruppen föreslår en inglasad utbyggnad i gatuplan vilket skulle ge byggnaden en stilistisk känsla och attraktion med ett luftigt rum under stora biblioteksöverhänget. Tillbyggnaden medger också en möjlighet att hålla en avgränsad del av biblioteket öppet utanför ordinarie öppettider t.ex. för tidningsläsning eller läsecirklar. Enligt offert från NCC skulle investeringskostnaden för byggnationen vara kr. Projektet bedöms kunna ligga inom beslutad investeringsram. Osäkerheten i projektet kan ligga i de så kallade ändrings- och tilläggsarbetena (ÄTA) vilket kalkylmässigt är upptaget till kr i projektet. Enligt senast kända redovisning ligger ÄTA på kr. Utöver detta ligger kostnad för förändrad projektering kr. Det är oklart var denna kostnad ska bokföras. Beräknad ytterligare ÄTA enligt Vallonbygden cirka kr. ÄTA ÄTA enligt uppskattning Extraordinär kostnad Utsmyckning Summa Summa exklusive extraordinär kostnad kr kr kr kr kr kr Forts

15 Forts Ks 65 (Investering nytt glasparti ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att medge utvecklingsavdelningen att tilläggsbeställa inglasad utbyggnad vid byggnationen av stationsområdet. 2. Att finansiering av investeringen kr sker inom investeringsram. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att ta fram en driftkalkyl samt en redogörelse av vad som ingår i de 1,1 miljoner kronorna. Som exempelvis el, vatten, avlopp, golv- och takmaterial samt övrigt som bör ingå. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl och återupptas kl Deltar inte i beslutet. Bengt Nordström (MP) och Ulrika Jeansson (S) meddelar att de inte deltar i beslutet. Propositionsordning Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss. Om yrkandet faller så ställer han därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning. Forts

16 Forts Ks 65 (Investering nytt glasparti ) Omröstning Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss och finner att yrkandet avslås. Därefter ställer han proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson (C) och Christer Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande om återremiss.

17 Ks 66 Dnr Internbankspåslag Att internbankspåslaget för 2014 sätts till 35 punkter för kommunens bolag. 2. Att undantag görs för lån hänförliga till VA och renhållningsverksamheten där påslaget föreslås bli 10 punkter. Med utgångspunkt från den omvärldsanalys som gjorts föreslår ekonomiavdelningen ett internbankspåslag på 35 punkter till samtliga bolag. Undantag görs för de lån som kan kopplas till VA och renhållningsverksamheten där påslaget föreslås till 10 punkter, vilket motsvarar den administrativa kostnaden som tidigare debiterats. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att internbankspåslaget för 2014 sätts till 35 punkter för kommunens bolag. 2. Att undantag görs för lån hänförliga till VA och renhållningsverksamheten där påslaget föreslås bli 10 punkter. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

18 Ks 67 Dnr Feriearbeten 2014 och framåt 1. Att kr tas som ett extra anslag ur det centrala utvecklingskontot för utökningen av feriearbeten Att inför 2015 ska utökningen av feriearbetena finnas med i den ordinarie budgetprocessen. 3. Att reglerna vid rekrytering av personal i jämställdhets- och mångfaldsplanen tillämpas även vid feriearbeten. Under sommaren 2013 har totalt 170 ungdomar feriearbetat i Finspångs kommun. Majoriteten av dem har arbetat inom kommunens kärnverksamheter äldreomsorg och barnomsorg. Budgeten för feriearbetena var likt tidigare år kronor plus kronor för de riktade platserna via AMC. De kronorna är öronmärkta men har förts över till samma konto för att rekryteringen ska kunna samordnas. De genererar ca 20 platser till ungdomar som har särskilt behov av feriearbete. Social omsorg har skjutit till kronor. Total budget för ordinarie feriearbeten har varit kronor ( kronor inklusive AMC), en budget som genererar ca 125 platser (145 platser inkl AMC) med nuvarande lön och arbetstid. Ett tilläggsanslag på kr möjliggjorde fler platser samt medverkan i projektet SportisCamp under De senaste åren har sektor social omsorg skjutit till kr. De kommer med anledning av underskott i verksamheterna inte ha möjlighet att skjuta till pengar Under de senaste fem åren har budgeten för feriearbete utökats med tilläggsanslag. Förslaget är därför att se över nivån för feriearbeten och utöka budgeten permanent. En översyn visar att det finns stort intresse för att feriearbeta i Finspångs kommun samt att efterfrågan ute i verksamheterna på feriearbetare är stor. Forts

19 Forts Ks 67 (Feriearbeten 2014 och framåt) Feriearbetarna bidrar med sådant som normalt inte finns utrymme för i ordinarie verksamhet och sätter därmed guldkant på tillvaron för såväl unga som gamla som brukar våra tjänster. Budgeten föreslås utökas med kr för att täcka den efterfrågan på plaster som finns från ungdomarna och verksamheterna, samt att möjliggöra satsningar på projekt av olika slag för ungdomarna. Den totala budgeten (inkl AMC) kommer då att bli kr. För 2014 föreslås dessa medel tas ur utvecklingskontot, men inför 2015 är förslaget att utökningen ska finnas med i den ordinarie budgetprocessen och därmed permanentas. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att kr tas som ett extra anslag ur det centrala utvecklingskontot för utökningen av feriearbeten Att inför 2015 ska utökningen av feriearbetena finnas med i den ordinarie budgetprocessen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Per-Åke Andersson (V) yrkar att reglerna vid rekrytering av personal i jämställdhets- och mångfaldsplanen tillämpas även vid feriearbeten. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

20 Ks 68 Dnr Verksamhetsplan för 2014 energi och klimatrådgivning 1. Att fastställa verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning i Finspångs kommun. 2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Inom ramen för den kommunala energi- och klimatrådgivningen upprättas årliga verksamhetsplaner som beslutas av kommunstyrelsen. Den bilagda verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen i Finspångs kommun, avseende år 2014, har utarbetats i enlighet med förordningen om bidrag för kommunal energi- och klimatrådgivning (SFS 1997:1322) samt Energimyndighetens föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:2 och 2008:8). Verksamhetsplanen beskriver vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras under året, vilka mål som ska uppnås och hur uppföljning av verksamheten ska ske. En av kommunen godkänd verksamhetsplan ska inlämnas till Energimyndigheten. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning i Finspångs kommun. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar att ärendet blir föremål för omedelbar justering. Forts

21 Forts Ks 68 (Verksamhetsplan för 2014 ) Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordförande Anders Härnbro... Per-Åke Andersson

22 Ks 69 Dnr Remiss regional vattenförsörjningsplan 1. Att ställa sig bakom förslaget till svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan vars remissutgåva Finspångs kommun beretts möjlighet att yttra sig över. Den regionala vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas och Länsstyrelsens arbete med översiktsplanering och annan ärendehandläggning. Vattenresurserna beskrivs översiktligt med text och kartor, behov och uttag, hot och risker. Utöver texten kring vattenskydd/vattenskyddsområde och kommunal VA-planering beskrivs dock inte hur dricksvattenförsörjningen på lång sikt ska säkerställas och används på ett hållbart sätt. Sannolikt kan en del av detta bero på att den fördjupade klimatanalysen inte ingår i remissupplagan. Av inledningen framgår att ett antal arbetsuppgifter och strategier identifierats under projektet för att arbetet ska bli framgångsrikt och främja en hållbar dricksvattenförsörjning. Vilka punkter det rör sig framgår inte heller i remissupplagan. Önskvärt vore också att det tydliggörs hur de regionala vattenresurserna bedömts när det gäller hur de uthålligt ska producera de 1,5 miljoner kubikmeter dricksvatten per år som krävs för att personer ska kunna försörjas. Av bilagan framgår t ex att Finspångs vattenverk, som tar dricksvattnet för ytvattentäkterna Bleken och Näfssjön, idag har en produktion på ca 2,5 miljoner kubikmeter per år. Avsnittet om Finspång i bilagan till vattenförsörjningsplanen inleds med meningen Finspångs kommuns befolkningsutveckling är negativ. En mera nyanserad bild är att en tidigare negativ befolkningsutveckling har vänts till en positiv utveckling från och med år Kopplat till befolkningsutvecklingen bedöms det idag inte råda brist på tomter i Finspång. Forts

23 Forts Ks 69 (Remiss regional vattenförsörjningsplan ) När det gäller vattentäkten Hunn som ännu inte har något beslutat vattenskyddsområde är planen att ett sådant kommer att antas under Det förslag som det refereras till i texten, från 2009, har efter samråd med Länsstyrelsen avvaktat en utredning av förekomst och eventuell spridning av föroreningar i sediment och vatten i Hunn efter Bremyra Glassliperi. Förslaget har också uppdaterats utifrån Naturvårdsverkets nya handbok från Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom förslaget till svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan Östergötlands län. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

24 Ks 70 Dnr Avsiktsförklaring Tisnarbygden 1. Att bifalla dokumentet Avsiktsförklaring för mellankommunal samverkan i Tisnarområdet. Finspångs kommun är en del av samverkansprojektet Kolmårdsgrannar. Samarbetet syftar till att skapa funktionell samverkan mellan ett antal kommuner i Östergötland och Sörmland med gemensamma intressen och med geografisk närhet till varandra. Inom ramen för samverkan genomförs ett antal projekt i syfte att utöka samverkan inom olika områden för att på så sätt underlätta vardagen för människor och företag i den funktionella regionen. Finspångs kommun är en aktiv part i ett delprojekt inom ramen för Kolmårdsgrannar som vi kallar Utveckling Tisnarbygden. Projektet syftar till att skapa samverkan mellan Finspångs-, Katrineholms-, och Vingåkers kommuner inom olika kommunala verksamheter för att skapa effektivitet både för de kommunala organisationerna men också för boende och verksamma i området. Ett första steg i samarbetet är att alla tre kommuner skriver under en gemensam avsiktsförklaring rörande inom vilka områden som kommunerna vill initiera en ökad samverkan. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bifalla dokumentet Avsiktsförklaring för mellankommunal samverkan i Tisnarområdet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

25 Ks 71 Dnr Återrapportering medborgarförslag förändra och tidsanpassa gällande detaljplaner för tätorten Grytgöl 1. Att godkänna rapporten. Kommunstyrelsen beslutade Ks 101 att bifalla ett från Göran Gustafsson (ordförande i Grygöls IK) inlämnat medborgarförslag. Beslutet innebar bifall till att förändra otidsenliga detaljplaner i Grytgöl. Kommunstyrelsen beslutade också att uppdra åt förvaltningen att kontakta förslagsställaren för en genomgång av aktuella ärenden i området. I samråd med förvaltningen har Grytgöls IK genomfört en enkät i området för att få en bild av fastighetsägarnas intresse och behov att bygga, bygga till eller renovera i området. Tio enkätsvar har av Grytgöls IK redovisats in till förvaltningen. Av dem har sex fastighetsägare angett att de planerar byggnadsprojekt om detaljplanerna förändras. Två fastighetsägare har angett att de överväger förändringar på fastigheten om detaljplanerna ändras och två fastighetsägare har angett att de inte har några planer alls att förändra sina fastigheter. Av dem som har angett att de har stort behov och långt framskridna planer på att förändra sina fastigheter är det i huvudsak ny- eller tillbyggnad av garage som planerna gäller. Tre fastighetsägare anger tillbyggnad av huvudbyggnad som planerad åtgärd. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna rapporten. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

26 Ks 72 Dnr Medborgarförslag möjlighet till extra övernattning på vårdboende utöver avlastningsveckor 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att meddela Mona Karlsson beslutet. Mona Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag om extra övernattning på vårdboende utöver avlastningsveckor. Hon skriver följande: Jag önskar att man inrättar för vårdtagare som vårdas i hemmet en möjlighet att kanske få en extra övernattning på vårdboende förutom de avlastningsveckor som finns att få där den som vårdar kan känna sig trygg om man vill göra något, till exempel gå på konsert eller annat som ofta är på kvällar, dessa saker inträffar oftast inte så vårdtagaren har sin avlastningsvecka. Vi behöver också göra något annat. Vi sparar ju pengar åt kommunen genom att vårda hemma, eller Som det är nu går det inte och finns ingen möjlighet att få detta. Sektor social omsorg har varit i kontakt med Mona Karlsson som förklarar att det finns behov av en dag eller natt extra per månad om man som anhörig gör en aktivitet och dessa inte infaller under avlastningsveckorna. De flesta stödformer kräver en ansökan från den som behöver stödet och en utredning med behovsbedömning samt beslut av en av kommunens handläggare. Utifrån dagens riktlinjer kan inte sektor social omsorg föreslå att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget med mindre än att en ansökan inkommer om bistånd. Ansökan om extra avlastning utreds och under handläggningsprocessen genomförs en skälighetsbedömning och beslut fattas. Forts

27 Forts Ks 72 (Medborgarförslag möjlighet till extra ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget. 2. Att meddela Mona Karlsson beslutet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

28 Ks 73 Dnr Medborgarförslag årlig hälsokontroll till alla kommunanställda 1. Att avslå medborgarförslaget om årlig hälsokontroll. 2. Att årliga hälsokontroller genomförs vart tredje år med en tredjedel av de tillsvidareanställda samt långtidsvikarier med början Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns särskilda grupper som behöver tätare kontroller. 4. Att resultatet av hälsokontrollerna redovisas per chefsområde som grund för arbetsgivarens hälsofrämjande arbete. 5. Att aktiviteten ska pågå under minst sex år. 6. Att kostnaden belastar respektive sektors ram. Mona Karlsson har skrivit ett medborgarförslag där hon föreslår att alla anställda i Finspångs kommun ska få årliga hälsokontroller. Enligt hennes uppgift har detta förekommit tidigare. Regelbundenhet För att hälsokontroller ska ha någon bestående effekt och vara underlag för hälsopåverkande intervention ska de i första hand vara återkommande. Vart tredje år anses vara en lämplig tidsperiod. För anställda som är 50 år eller äldre rekommenderas tätare kontroller. Omfattning - metoder Metoderna varierar till både kostnad och omfattning. Den enklaste metoden är att den anställde själv via Internet gör en självskattning som ligger till grund för antingen en bedömning av personal från företagshälsan eller att det genereras en standardiserad bedömning utifrån svaren på de ställda frågorna om livsstil, kost och motionsvanor mm. Forts

29 Forts Ks 73 (Medborgarförslag årlig hälsokontroll ) Dessa undersökningar kostar från ca 300 kronor per person. Omfattande undersökningar med provtagningar, analyser och samtal med företagshälsans personal är dyrare och ger högre kvalitet. Dessa undersökningar kostar ca 1700 kronor per person. Genomförande Budgetramarna för 2014 är redan beslutade och i dessa finns inte denna aktivitet. Vid dialoger mellan politiker och tjänstemannaledningen har överenskommelse träffats om återhållsamhet med nya åtgärder/kostnader som faller utanför de redan beslutade. Det medför att förslaget föreslås få vila till kommande årsbudgetarbete. Förvaltningen ställer sig bakom medborgarförslaget att genomföra årliga hälsokontroller av något slag med en tredjedel av de anställda inklusive långtidsvikarier varje år. Aktiviteten förslås få central finansiering inom resp. sektor och pågå under minst sex år. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att avslå medborgarförslaget om hälsokontroll under Att årliga hälsokontroller genomförs vart tredje år med en tredjedel av de tillsvidareanställda samt långtidsvikarier med början Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns särskilda grupper som behöver tätare kontroller. 4. Att resultatet av hälsokontrollerna redovisas per chefsområde som grund för arbetsgivarens hälsofrämjande arbete. 5. Att frågan belyses i samband med budgetarbetet inför Att aktiviteten ska pågå under minst sex år. 7. Att kostnaden belastar respektive sektors centrala resurser. Forts

30 Forts Ks 73 (Medborgarförslag årlig hälsokontroll ) Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Ulrika Jeansson (S) yrkar att att-sats 5 stryks. Anders Härnbro (S) yrkar att att-sats 1 ändras till att avslå medborgarförslaget om årlig hälsokontroll. Han yrkar även att att-sats 7 ändras till att kostnaden belastar respektive sektors ram. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

31 Ks 74 Dnr Övriga ärenden valärende val av ledamot till BRÅ 1. Att välja Larseric Ramlöv (FP) till uppdraget som ledamot i Brottsförebyggande rådet. Larseric Ramlöv (FP) föreslås till ledamot i Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

32 Ks 75 Dnr Detaljplan för lokaler för vårdcentrum i centrala Finspång, fastigheten Borgmästaren 8 m.fl. 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av granskning. Samhällsplaneringsenheten har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Borgmästaren 8 m fl. Planförslaget syftar till att möjliggöra lokaler för vård-, skol-, centrum och bostadsändamål på fastigheten Borgmästaren 8 m.fl. i centrala Finspång söder om Bergslagsvägen. För att bland annat möjliggöra ett vårdcentrum med bättre teknisk standard och underlätta för vården att utveckla sin verksamhet har i landstingets generalplan (upprättad hösten 2010) konstaterats att en utredning av nybyggnation för vårdändamål på en ny tomt bör genomföras. Detaljplanen var utställd för samråd under tiden 17 juni till 18 augusti Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna upprättade handlingar för genomförande av granskning. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

33 Ks 76 Dnr Begäran om planuppdrag för värmeverket samt del av Viberga industriområde 1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga småindustriområde. Finspångs Tekniska Verk AB har behov av att utöka sin verksamhet med ytterligare en bränslepanna till fjärrvärmeverket. För att detta ska vara möjligt behöver de köpa till mark. Samhällsplaneringsenheten har även fått förfrågningar av andra verksamhetsutövare i området som önskar utöka sina fastigheter. För att detta ska vara möjligt krävs en planändring. Samhällsplaneringsenheten begär härmed ett uppdrag från kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga småindustriområde Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av befintligt värmeverk. Detta för att bättre utnyttja bränslen och minska oljeberoendet. En ny detaljplan skulle också göra det möjligt för kringliggande verksamheter att expandera. Den mark som är aktuell för verksamheterna att expandera på är planlagd som allmänplatsmark (park). Det är inte möjligt att fastighetsreglera och sälja allmänplatsmark till privata aktörer. Med den nya planen föreslås denna mark planläggas som kvartersmark. För det aktuella området finns idag tre gällande detaljplaner. För fjärrvärmeverket gäller en plan från 2002 där ändamålet kommer förbli det samma men området och byggrätten utökas. De två andra från 1984 med det huvudsakliga ändamålet småindustri ändras så att de bättre stämmer överens med den verksamhet som bedrivs i området idag. Forts

34 Forts Ks 76 (Begäran om planuppdrag för värmeverket ) Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga småindustriområde. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

35 Ks 77 Dnr Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 20: Nyföretagarcentrum informerar, Kersti Thorn och Fredrik Sundqvist informerar och svarar på frågor. Ärende 21a: Rapporter - bildandet av regionkommun, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 21b: Rapporter studiebesök Glasriket, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 22: Idéstudie persontrafik Finspång-Kimstad, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor. Ärende 23: Information i aktuella ärenden preliminärt bokslut 2013, Mikaela Maglica Carlberg informerar och svarar på frågor.

36 Ks 78 Ajournering 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.

37 Ks 79 Dnr Budget 2014 Finet AB 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Finet AB har inkommit med styrelsens beslut om budget, affärsplan och marknadsföringsplan Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att ställa sig bakom Finet AB:s budget, affärsplan och marknadsföringsplan Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

38 Ks 80 Dnr Budget 2014 Finspångs Tekniska Verk AB 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Finspångs Tekniska Verk AB har inkommit med styrelsens beslut om budget för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att ställa sig bakom Finspångs Tekniska Verks budget för Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

39 Ks 81 Dnr Budget 2014 Vallonbygden AB 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Vallonbygden AB har inkommit med styrelsens beslut om budget/affärsplan för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att ställa sig bakom Vallonbygdens budget/affärsplan för Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

40 Ks 82 Dnr Översyn koncernsamordning samt Finet IT-service 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde FFIA:s styrelse beslutade den 20 augusti att uppdra till VD att påbörja en utredning om ökad koncernsamordning samt att i samband med det särskilt belysa eventuella förändringar av kommunens IT-service. Utredningen finns också med som en del i den pågående översynen av bolagens ägardirektiv. FFIA kommunicerar nu styrelsens beslut och föreslår att också kommunstyrelsen som en ägarmarkering fastställer uppdraget. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa uppdrag om koncernsamordning samt översyn av kommunens IT-service Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

41 Ks 83 Dnr Väderskydd för servicelinjens och färdtjänstens resenärer 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunala handikapprådet har vid sammanträde framfört önskemål om ett väderskydd utanför Kristallen. Väderskyddet skulle enligt rådet kunna betjäna både resenärer med servicelinjen och den kommunala färdtjänsten. Finspångs Tekniska Verk har kostnadsberäknat investeringen i ett väderskydd till cirka kr. Den ökade driftkostnaden för ett väderskydd är som tidigare angetts marginell och ryms inom befintlig ram. I det fall fler väderskydd anordnas måste den ökade driftkostnaden beaktas. Då förslaget kommer från Kommunala handikapprådet som är ett av kommunstyrelsens beredningsorgan avstår förvaltningen från att lämna förslag till beslut utan överlåter ärendet till kommunstyrelsen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

42 Ks 84 Dnr Remiss förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Alla länsstyrelser i Sverige har fått i uppdrag att i bred förankring i länet utveckla ett regionalt åtgärdsprogram för att nå de svenska miljökvalitetsmålen. I åtgärdsprogrammet konkretiseras vad miljömålen innebär för oss i länet och vilka områden som vi har möjlighet att påverka och behöver prioritera. Åtgärderna som föreslås i åtgärdsprogrammet avser inte att vara heltäckande. De ska komplettera andra åtgärder t ex insatser inom vattendirektivet. Arbetet med åtgärdsprogrammet har skett i samverkan med framtagandet av det insatsprogram för energi och klimat, som Regionförbundet Östsam arbetar fram som en del av det regionala utvecklingsarbetet (RUP). Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett verktyg för miljöarbetet i länet i syfte att förbättra miljötillståndet i Östergötland och öka samverkan i länet. Åtgärdsprogrammet behandlar områdena kust och vatten, växter och djur, skog och odling samt människan i miljön. Synpunkter på åtgärdsprogrammet Det är positivt att åtgärdsprogrammet är framtaget i bred samverkan och att åtgärderna harmoniserar med åtgärder i andra program, som insatsprogrammet för energi och klimat samt vattendirektivet. Vi behöver en gemensam plattform i länet oavsett vem som är ansvarig för framtagandet. Forts

43 Forts Ks 84 (Svar på remiss förslag till regionalt ) Åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmålen. Det bör också redovisas att åtgärderna har en koppling till de sju regionala delmål som nyligen arbetats fram inom området Begränsad klimatpåverkan. Finspångs kommun arbetar utifrån de regionala och nationella miljömålen. Utifrån lokala förutsättningar fokuseras miljöarbetet på åtgärder som konkretiseras i kommunala planer och program. Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen kommer därför att bli ett viktigt underlag för kommunens miljöarbete. Åtgärderna är ambitiösa och det krävs både uthållighet och ett gott samarbete för att de ska kunna genomföras. Då resurserna är begränsade behöver olika aktörer, inte minst kommunen, göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar. Ett gott samarbete på regional nivå och nationella styrmedel som gynnar möjligheten att nå miljömålen kommer att vara viktiga förutsättningar för att miljöarbetet ska bli framgångsrikt. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att lämna ovan redovisade synpunkter. 2. Att det inte finns något att erinra emot i förslaget till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

44 Ks 85 Dnr Reviderat program för ungdomars inflytande 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Finspångs kommuns ungdomspolitiska program, Program för ungdomars inflytande och verksamhet, fastställdes i kommunfullmäktige , 179. Programmet gäller för perioden Sektor barn och ungdom har tillsammans med sektor bildning och kultur tagit fram ett förslag till reviderat program. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa reviderat program för ungdomars inflytande och verksamhet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

45 Ks 86 Dnr Patientsäkerhetsberättelse för Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari I lagen sägs att vårdgivaren ska leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls. Vidare ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga vårdskador. Patientsäkerhetsarbetet ska årligen sammanfattas i en berättelse som ska innehålla vad som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. De förbättringsområden som upptäckt under året har sammanställts i en patientsäkerhetsplan. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

46 Ks 87 Anmälan av delegationsbeslut Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Förordnande som vikarierande social omsorgschef. 2. Beslut om förändring av placeringarna i pensionsportföljen. 3. Föreningsbidrag för Ansökningar om föreningsbidrag för år 2014 avseende äldre- och handikapporganisationer. 5. Investeringsmedgivande för investeringar inom förskoleområde C, projekt NBV ansökan om projektbidrag Studiefrämjandet ansökan om bidrag till Livekarusellen Finansieringsbeslut kring väktarinsats i Finspångs centrum. 9. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. 10. Ramjustering väg till Lugnet De Geers väg. Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.

47 Ks 88 Delgivningar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL cirkulär 14:1 cirkulärhantering år 2014 samt abonnemang på cirkulär år 2014 och cirkulärförteckning SKL cirkulär 14:4 ändringar i socialförsäkringsbalken fr.o.m den 1 januari Finspångs kommun svar på skrivelse angående konstgräsplan i Finspångs kommun. 4. Länsstyrelsen Östergötland länsrapport redovisningsåret Regeringskansliet viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2013/ Länsstyrelsen Östergötland m.fl. inbjudan fortsatt gemensamt arbete mot den lokala grova organiserade brottsligheten. 7. Protokoll samverkansgrupp Länsstyrelsen Östergötland efterbehandling och avslut av täktverksamhet på fastigheten Ljusfall Östergård 3:10 i Finspångs kommun. 9. SKL bygg för attraktiv kollektivtrafik. 10. Ytterligare underlag till ärendet detaljplan för vårdcentrum i Finspångs centrum. Forts

48 Forts Ks 88 (Delgivningar) Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014

436 Kommunstyrelsens ärendelista. 437 Rapportering enligt internkontrollplan. 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 2014-12-08 Paragrafer 436 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 437 Rapportering enligt internkontrollplan 438 Skuldförvaltarrapporten oktober 2014 439 Månadsrapport för pensionsportföljen oktober

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej 102-103

Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej 102-103 2009-03-16 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl. 13.00 16.45 Beslutande Ersättare Denny Lawrot (C), ordförande Marie Wallbom (V) Conny Lindgren (V) Carin Löfgren (M) ej 102-103 Anders Härnbro

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer