Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 [2696]1 c;.'öfj;iga' allmänna,.5.' inrättningar. Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) {2700J SVeriges Riksbanks hufvudkontor- ståndare för bronsmyntkassan. Löfström,K. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; A.;. Pettersson, O. A.;. Andersson, A. G:; lördagar och helgdagsartnar i regel 10-2.) Erland-eon, K. M.; Abenius, H. V.;, Hultman. Riksbank~ns styrelse, se r161l]. S.. V.;Jah~ke, S. V.C,.;Ullman, H. A.: B ' k an osekreterare'r. Langborg, E. G. (se Llgnell, E., Ek, G. F., Sutthoff,O. M., Holmberg K. J. N. inilsson,'n'. '1'.; Björk-.nedan), '. '..inan,.e.,g. 1.; -Törnebohrn, l. W:; Wess-' Andre ~an1r9se~reterare: Tornebladh, C.G. H.man, K.; Bruce, P. Th,B.; Wilhelmsson, AktuarIe: IÖhhn,: E. M.. E;. J. H.; Björe, H., E. A.; Ehrnstrand, _ Om~ud.sman: Langborg. E. G. (se ofvan). P. A.; Erickson, E. K:; Sjöö, O. W. L.; ~tat.lstl~er: ~akant. Lindfors. R F.; Strömbäck, J. G,,H.; Lanu- ArkIvarIe:. NIlsson, N. G. E. skog. J. E. N. Stenberg, A. T. W.; Bo- Bankokommissarier: lin, G. J. R; Ilellner, E. I.; Lundblad. S.; Wadstein, C. N, T.; Norberg, R E., tjänst ledig (se riksbankens styrelse [1611]); Af. WEieAcheNl, G L'kY;H;KJling-,A;, R ; AOnnWen,..; ormar, d.~; und, G K...; zelius, A.. 0.: Fogelströrn. K. J.; Dahl gren, C.; G.;A mner, A.. (föreståndare för LSjr.beck'AcT R 'P.; KällstrGiimD'G EA oren,..; G unnarson,..; man, k A.; utrikesafdelningen); Påhlrnan, C. F. L.; S. I. N.; Tidstraud, H. R; Waldau, O. fl: Nylin, E. V. R; Wassberg, J. H., t. f.; GE'.;.:Berg-gEI;en,KK' SI'; BarKrl"OG.A.;t. f. Oadovius, J. A. M. (för stat). riesson, '. A.j ar son,. : Kamrerare: Kvinnligabi'träden a-f hijgre g~a.dl' ;J 'Oldenburg, W.; Berg-h, O. E. (utrikeskor- Kl'lllpelien,.E. S. M.; Nitzelius, S.E. A.; resp~ndent);, 'Uolmberg-., C. O.; Eriksson, t:jögren, E. M., född Bergström; Degen, J A H-hn l B F Carlsso CE t f B. E. K; Walla, fildd Stalin, E. A.A:..: a e j.;' n,..;.: Wieehel, född Lindquist, S. K.; Norberg, Bpringer, E;. N: R P;, och i Wanberg~ T. R M M t R A E En vakant.' -..; von en zer,..., Kassörer". Warberg, O. E. F.; Lund mark, E. J,.;,M\leU, Vdxeldid:ont"'inll' samtoutl&ning, mot hypotek af J. O. H. N.; Trysån, O. S. A.; Sund-berg,." aktier, obligatt01ier och asuira vardepapp,er " H J h N N' '.'.etteroaror,. G.' Th.; Kar, k v..; o nsson, v»..;, Växlar och öfriga Iånehåndlingar emottagas af Hauffuian, C. G. W.; Fredricsson, A. G.; vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under Li d A G 0"0 riksbankens expeditionstid.!. In er,... '~ Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto. Revisorer och Bokhållare: Betalning'till' tiksbanken.ar diskonterade'växlar. eller lån emottages hvarje söckendagunderriksban- Ekström, U. J. E\; Norell, G. W.; Hallberg. kens expeditionstid af vederbörandekassör. ' 11:. A.; Dorph, S" W.: Lindquist, C. G.;, Kass~kreditiv. Ekenberg, M. B.; Betulander. V. A.; Ber-jr, ~ärtill erford:as!'ontrakt ~nligt t"y:cktformulär til B A" Ruus Y 'T J. von Heden. tllhka.medafslmft dar~f,den for kredftivet erbjudna ".' ':'l 'ror. i' "..., säkerheten. och firma for mvismngarna, \ berg, R. E. n.; Nyman, A. I.; Ehlin, K. Rreditivafgiften erlägges efter kreditivets bevil- {).K; Fries, M. C, 1".; Conradi, C. G. J.; jande till' vederb~randekassör... :. Persson, C. E.; Borg, C. Oa.Heinricl, E. äfv~~t~gb~:'a~~~:tnmgar å kassakreditiv få goras A.;.Engwall, A. B.; Trygger, C. E. A.; 'Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv- Forsgren E. V. E.' Ertass O. V.' JOn- tagare mot behörigt kvitto utan afgift. sen 'N G HJ'" Peter;on G Il;. Dahi C J '. Å.inbetslda belopp godtgörearänta från och med 71 '.' Oj, o,,.. första helgfrra dag efter msattuingen... :Ii.; tjf, Hohuborg, C.. \'.; Wahlgren, H., Omfwe,'kre(lit,~.(i"ensntgdug nytt kreditiv erhäl- R'> Fridholm A R.' von Krusenstjerna.lits,,'får öfvertöring'till detta af kapitalskuld,ii det J 'M O" Ung'er 'p A' S '_ ' äldre kre.ptivet ske utan att 16r denna åtgärd någon..., J... afglft erlägges. RegiRtratorer: Kredit i Wpande räkning. il. P S,<;:, Il T'Å 'V Sådan beviljas på de villkor,'som af fullmäktige evin,.. JforSe '_.' '.. för hvarje sarskildt fall bestämmas. För kredit i Eontore- el! er KassaRkrifvare:. löpande räkning erlägges'icke ~okförtllgsafgift., Lill' h P F p. S' 'K T O S A/betalningslan., leorn,..., ommar,.. ".. l- Dylika lån utgifvas på 21/2 eller 5 :\rstid. Lägsta mo\lsson,k. (}:;_Sve~son!_S.:f).,R:;)()re... lån.ebel"pp,lir,~o.o_..~o,!or...::i>~~t~f!~rutlämn1's \ FINSP'ONGS'ME:TA LLVE RKSA. - B. -~-=' =-=---- ~~~~---~BIERfOAREBAN$-GlATAN '7'

2 '.' \ 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2700-'27 03J lån i jämna tiotal intill högst 6,000kronor. Amorteringen sker medelst erläggande hvar sjätte månad af en femtedel resp. en tiondel aflånebeloppetjämte ränta. Medels mottagande på deposttions-, giro samt uppoch ajskrifningsräkning. Enligt lagen 1ör Sveriges Riksbank af den.12 ma,i 1897 äger Riksbanken: aj på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller å. tid, Bom vid insä.ttningen bestämmes; b) utan afgift eller räntegodtgörelse mottaga och' å giroräkning föra penningar med förbindelse att 'Vid anfordran tillhandahålla räkntngshafvaren, hvad å räkningen innestår, hvarjämte fullmäktige berättigats att åt firmor, Bom hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna upp- och afskrifningsräkning mot räntegodtgörelse. Dessutom må, där omständigheterna sådant påkalla, räntegodtgörelse kunna af fullmäktige medgifvas för medel, innestående å depositionsräkning.. Mottagning i förvar af guld, sil/ver och värdepapper samt al gods under försegling. Hufrudkonto:ret mottager i förvar dels gods under försegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet ä riksbankens sida för oförvållad skada eller tillflillig olycka; dels myntadt och 'omyntadt g'u,ld ellelf' su/vet, dela ock obligationer, aktier och ar1jl:ravärdepapper af de slag fullmäktige bestämma utan nyssnämnda. inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan utdelning föj:' vederbörandes räkning i riksbanken eller i annan bank, som- af honom i sådant afseende ror riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt ~apitalbelopp tillhandahålles endast mot kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis å det återstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utlärdas ror den tid, afgift redan erlagts. Förvaringsafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af det.deponerades i beviset upptagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom helt. Minsta årsafgift utgör dock en krona, hvarjämte särskilda inteck nings- och andra kostnader skola ersättas. Närmare upplysningar erhållas i riksbankens afdelning för öppna och slutna deposita. [2701J Svenska Bankföreningen. Föreningen s sekretariat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) Styrelse: Ordf.: Kjellberg, J. C:son; v. ordf.: Wallenberg, M. Ledamöter: Berggren, E.; Rydbeck, O.; Frisk, C.; Aurell, L.; Qvitslund, J.; Bovin, K.; Cullberg, C.; verkst. direktör: Dickson, C. R [2703J Stockholms Enskilda Bank. Hufvndkontor: Kungsträdgårdsg. 8. AIdelningskontor: Stora Nyg. 40 & 42, Drottninggat, 48, Nybroplan, Handtverkareg. 18 & 20, Hornsg. 1, Mynttorget 4, Stureg. 9, Odeng. 51, Centralpalatset samt i Södertälje, Saltsjöbaden och Sundbyberg. Direktion: Ordförande: Wallenberg, K. A. vice Ordförande: Wallenber~, M. L. Verkställande direktör: Nachmanson, J. Vice verkställande direktör: Wallenberg, J. Öfri~a ledamöter: Printzsköld, O.; Hellner,.Ioh.; Almström, H.; Riben, K..A-.; Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O.; Arfwedson, J. Direktörer: Julin, R; Hahn, B.: Berglöf, E. Direktörsassistent: Lundgren, W:m.. Ombudsmän: Carlsson., K. J.; Erdmann, N.; Grönberg. G. Bankpereonals Notariatafdelningen: kamrerare: Johanson, J. Kamrerare- Widen, G.; Norman, A. Ofriga tjänstemän: Schuberth, Fredrique: Blom, K; Scheele, F.; Holm, Sigrid; Bergman, C. G.; Sandgren. Leo; Carlson, Axel; Lagercrantz, Louise; Virgin, Chr.; Claesson, Valborg; Hörle, A. E. O.; Pira; A.; Alson,. 'I'h.: Lybeck, Ida; v. Sydow, Anna; Pa-' lander. Louise; Liljenstolpe, Anna; Wallin, Emma; Nordin, W.; Askergren, G.; Linder, C.; 'I'ecktonius, Gerda; Högborg, G.; Silfverstolpe, Eva; Myrin, E.; Peterson, '1'.; Lindeberg, K. R.; Danielson, F.; Södermark, Fanny; Forslund, I.; Lysholm, E.; Berlin, H.; Hasselbom, L.: Edernar, C.; Strandberg, S.; Henström, J. H.; Fager-. gren, N.; Olsson, S.; Gullande!" S.; Ekholm, J. A.; 'I'him, R.; Almroth, A.; Modin, G.; Siwertz, G.; Nitzelius, E.; Lindström, Hj.; Möller, S.; Holmgren, C.; Ellgar, J. E:son; Germundson, N.; Lundberg, Greta; Blom, Lisa; v. Unge; Märta; Åstrand, G.; Jonsson, Kerstin: Westin, K; Sjö, W.;' Dahlön, G.; Thorn, E.; Sjögren, Lilly.> Bäckström, '1'. V.; Lind,.X:. M.; Grea~e;r, G.; Schultz, Ebba; Sahl~trom, H.; RIpa, E.; Hellström, N.; Frösell, S.'.;Herdin, J.; Reuterskiöld, E.; Larson, B.; Öberg, K. H.; Jansson, E.; Svensson, S.; Morell, Karin; Sylwan, N.; v. Sydow, H.; Hellström, E.; Broman, T.; Larsen, K; Zenob, T.; Nyman, A.; Ekholm, K; Englund, B.; Philipson, B.; Burmeister, Yrsa; Thorn, Maria; Erikson, G.; Wallis, Margit; Broberg. Karin; Hansson, H.; Broberg. Greta; Kihlstedt, Dagmar; Bergius, Inga; Nyberg, Karin; Hård af Segerstad, Eivor; Reiner, E.; Sanden, T.; Salander, N.; Rönström, B.; Rundquist, S.; Pihl, G. O.; Philips, F.; Schauman, E.; Schmidt, B.; Klockhoff, K; Törsleff, A.; Lindner, Astrid; Hammarstrand Ingrid; Hamnstedt, Herta; Sandahl, G. Sundin, B.; Weltzin, J.; Forssell, J.; Pe A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~~~a~t:";:d~ _Adresskalendern 1921.

3 [ ] C. Ofriga allmänna inrättnipgar. ters, R; Pedersen. J.;\Bre!~holtz, Greta; ~oil'espop.dent: Blomquist, åxel. v. Bergen, Marie,Louise; Ostlund. Lisa; Ofriga tjänstemän: Thimgren, B.; von Geger- ~Björk, Astrid; Granet,' Aina; Lindberg, felt, F.; Bolle, 1.; Nilsson, G.; Ohlsson, W.; Österman, O.; Palmblag, ~\. Q:; Jo C. G.; Graveleij, Å.; Eriksson, K; Berg) sephson, Brita: Nygren, BIrgit; Oster- man. S.;.Unrens, L; Bohm, Ao.; Anderson, berg, Karin; Richert, Karin; Pihl, Berta; Ho; Dolcken, H.; Bagge, G. ', Kjellgren, ~r~ta;blix, L; ~roin, Karin;. Notariat tl: Fonda/delningen:, Blom, O.; Ditsinger, HelenajLinder, Thyra; Förest, : TieIman A. ' ~undström, Ao; Fel!enius, A,; Breijer,To; Öfriga,tjänstemah: Fondelius, 00 E.;. Beren- 'l hunman, S.; Ekström, To; Hansson, H. S.; skiöld, B.; Högströrn, Go; Liljencrantz, R Rudeberg, Elisabeth; Johnson, N.; Lundbäck, A.;,OlsE()n.,D~;Boström, Ingeborg;' Molander, Elsa; Olauson, Gertrud; Jöns- [2720] Skandlnaviska Kreditaktiebolaget. son, Annå-GrctarKållström, Anne-Marie: Gustaf Adolfs Torg.22 & 24. Förs, Ko; ~ol1en,b.; ~agre~i,eva; Törn-. Expeditionstid : kl. 1/21O~3 e. m. Dagen blo~, Mane-An~a;o..Backstro~, S.; Kull: före sön- och helgdag kl. 1/ , be~",er, Susan~e, Blorkma~, G" Årnell, Fo: Telegrafadress: :vkreditbolagst». Till di- KI,mg',Vall, K, Breijec, E, ~ohansson, Y, rektionen och sekretariatet»centralbank», Forsslof, H.; Hommerberg,..Lisa: Hallberg, Till notariat. och fondafd.»centralkredit». T.; Appelgren, C.; Dahlstrom, Greta; Berg-, "'ls. ström, R; Wallis, Arl!!,: Wallis, C,; Asker... o Styre e: lund E o Glenman E' Andersson p. Ordforande: Kjellberg, J. Cison. Gatåste~' E. o Koup6 T:',., vice Ordförande: Carlander, Ao; von Platen, 1"1 ~., W \.. ' [2707] Skaraborgs Enskilda Bank. Led~,möter: Axelson, s. M.; Belfrage, Ake; (M l t t 4) Berg von Linde, A/W.; Broomå, A.; Bro- ~ m orgsgaan. "Ström, Dan; Carleson. C.; Dillner, Go; Expeditionstid 1/ Engeström,Mo E. L.; Dunker, H.; Ekman, Styrelse: Go; Fahlbeck, P.; Faxe, c, Faxe, Lo.:Fri- Rhodin, H., ordf.; Laurents, W.; Kuylen- sell, E.; von Geijer,,Wo;Hedenlund, L. A.; stjernal,. A,;, Dicks.?n, Wo; Berg, R;' Schn- liirsch, 00; Huldt, K.; Hllldt, S.': Lanritberth, J.; Lindström, A.",zen, H.. ~.; Liibeck; S. E. J.; Malmros, F.; verkat. Direktör: Schuberth, Jo Mannheimer, H.; Mark, Conr.: Nilsson, Kassadirektör- Ulmgren,' Ko E. Joh.; Nilsson, R. ö Petersson, B. R.; Rabe, Ombudsman: Atmer.. lo. P: R; Rydbeck, O.; Schmitz, A.; v, Schwe- Kassakamrer: Grund, Hj. rin, Vo Go; Skytte, G. Vo; Smith, So W, Ao; Lånekamrer: Löfdahl, Sven J.. Strömberg, O. M.; Swarts, Carl; Wehtje, Kamrer för kontrollafd.r'ewert, O. K F.; Wijk, Hjo; Wingquist, s.. Win~ Fondafdelningschef: Philip, Erik Lo gårdb, C. A. B.;'Yinkler, K; Zethrseus, Kassörer: Grönlund, K; Larsson, O. A.; Agren, A. H.; Åkerman, Ro Tjäustemän: Abrahamsson, R;; Barcklind, Kontoret i Stockh~lm: S; Bogren, J.; Fyrberg, H.; GellnerAo; Verkställande direktörer: Rydbeck, O.; Lan. Holgersson, ~.; Larsson, K; Lindberg, Jo; ritzen, Ho;flilobe, Bo R ~undblad, L; Malmborg, Ao: Molander, :A.; Direktörer rhedenlund, Ax.; Odencrants, L. Ahlström, A... A.; Terserus, K; Belfrage, F. [2709J Bitr, Direktörer: Kjellberg, E.; Svensson, Sundsva11s Enskilda Bank. N. 0. s, '. '. ' Kontor: Fredsg, 40 Ombudsmän: Killander, Lennart; Widen, P. Sekretariate.t: Föreständare : Brnndell.jP",. Styrelse: Kamrerare; Kj ellen, Go; Morling, 8.; Ry- Tamm, Gösta; ordf.: Gihl, H., vice ordf; och din, S.; Adde, E.; Gunnarson, P.; Södervall, verksto dir.: Edelfelt, Ro; Liljewalch, Mag- G.; Bohman, J.;.M;ar~olin, F.; Ekberg, c, nus: Peyron, Alfred; Reuterskiöld. Bernh., Hallgren,.C. G.; Alund, Co;'Ekström, G.; I Zielfelt, Ao, kassadir. och v, verksto direk- Wierth, J.; Boström, G. : tör. Kassakamrerare. Backman, Vo; Husa, G. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh,, Statistiska afdelniugen: Föreståndare: Huss,... Tjänstemän. E'I docent. " ' o Kamrerare.: Holmg!en,..E. Do Nqtariatafdelningen : Föreståndare: Rabe, G. Isste Kassör : Hyden, H., Fondafd-Iningeni Föreståndare för obliga- 2':dre',~asl!rr: Sellin; E. tionsafd.elningen: Santesson, CoL. Ro, kam- Fl-NSPONGS' METALLVERKS A.-B.. '.\'..,. ''-. SERlDAR.SANBQ~TANI

4 Penninginrättniugar.. rer; föreståndare för aktieafdeln.: strand, E., kamrer. Intendent: Liedfeld, N. Afdelningskontor :,Arsenalsg. 9. Bitr. Direktör: Björsten, Drottningg. 1. Central för bankens kontor i Sthlm. Direktsn«: Ordförand~: Sandberg, G. Fr. vice Ordförande: 'Juhlin Dallnfelt, G. Ledamöter: 'I'igerschiöld, H.; Grill, A. Nordström, G.; von Celsing, F. Direktör: von Celsing, F.. Kamrerare: Friberg, l.; Lindh, A.' EXjJedition. kontm : Kungsg. 62. Kamrer: Hagman, G. ~ödermalmstorg 6. Kassör] Bjurström, J. Ofre Munkbron.7. Kamrer: Holmqvist, F. Birgerjarlsg. 14. Kamrer: Hreggström, S. Stureg, 32. Kassör: Wedin, Gasten. 'I'egnersg. 12. Kassör: Gellersten, C. A. Drottuingg Kassör: Persson, Märta. Hornsg, ::l3a: Kassör: Emthen, W. Karlavägen 56. Kassör: Knös,'I'Eikla. Karlbergsvägen 44. Kassör: Hedenblad,Anna..Odeng, 26. Kassör: Löfstedt, G. Strandvägen 2L Kassör: Granlund. Tyra. [2722] Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag. Hufvudkontor: Fredsz. 2, öppet kl. ';'10-3- A.fdelningskontor: Stureplan 6, öppet kl. 1/ a) Blinker' och kreditanstalter, Wig Vid kassorna: Kassörer: Thorslund,E.; Lagerzren.S; Nord; borg, O. - Kontrollanter: Pihlblad, N.; Klaening, D. L Biträden: Humble, G.; Carlsson, H.; Ternexpo ström, C.; Fries, E. Vid notariatafdelningen: Föreståndare: Lundholm. J. Biträden: Elmqvist, A.; Westelius, B.; Sundblad, V.; Wistrand, G.; Schalen, T.;. Wahl- B.; gren, E.; Påhhnan, A.. Vid fondajdelningen: Föreståndare: Olsson, O. F. Biträden: Höglund, N.; Holm, E. Vid revisionsajdelningen: Föreståndare : Hunner, J. Biträden: Rappe, E.; Johansson, E.; Lind, E.; Glosemeyer, D. Vid jörvaringshvaljvet: Granlund. D.; v. Rosen, E.; Teden, E. Vid kupongajdelningen: Roosval, E.; Hofren, S.; Lundin, S. Vid egendom. agenture,~: Föreståndare: Larsson, A. E. Biträde: Trana, E. Vid afdelningskontoret Stureplan 6: Kassör: Salmson, V.. Kontrollant: Geijer, D. Biträden: Berggren, A.; Bergenstråhle, G., S tyrelse: [2724] Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. Ordförande: Palme, J. H. (Drottninggatan 4, öppet i 10-3, lördagar vice ordt.: Hay, B. och dagar före helgd. '/210-2.) verk st. Direktör: Lagercrantz, G. Afdelningskontor: Götgatan 31. Kassadirektör : Pripp, L. Styrelse: Phragmen, E., ordf.j Neumäller, Ledamöter: Svensson, G.; Kreuger,!.; Ljung- Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkat. löt, R., dir.; Hellrnan.; C. H.; Sjödahl, Jan. bitr, Direktör och ombudsman: Rooth, S. Kassadirektör: Abom, Fr.. " Styrelsens <sekreterare: Benckert, H. T. Kamrerare: Jacobson, P. :M.; Frykman, J.; Tjänstemän: Lönnberg. V.; Forssgren, V.; Ekenstein, Ombudsman: Cavallin, B. W.: Israelsson, aj, Hvalfskamrer: Reinius.. A.. Kassörer: Huss, Lennart; Olsen, T.; Bohm, Ingenjör: Knochenhauer, S,. K.; HarIing, A.. Vid jast';nhetta.rdelningen: Förest. för fondafdelningen: Rasmusson,.~ J' Gunnar. Kamrer: Meurk, A. Bokhållare: Berglund, B.; Bohlin, S.; Börje- Bitråden. Storok, G.; Gerdes, G.; Backe, F.; 8 C lb I C l E C Il'. Johanson, A. son,.; ar org,.; ar sson,.; o ID, E.; Eales, C.; Ehrngren, G.; Engdahl, N.; Vid ba.nlw.fdelningen: Ericson, O.; Forssgren, A.; Gillberg, S.; Kamrer: Lange, K. H: Grönfors. H.; HackselI, L.; Hoel, Fr.; Hol- Bi~räden: B.~ oman, B.; H~bb:, T.; Forsling, lo born, J. C. M.; Jansson. H.; Julin, L.; \ 8.; Ahlstrom, L.; Cnattingius, B.; Anders- - Lagerwall. D.; Lan.on, E.; Lil liecreutz,': son, L.; Billström, l. Fr.; Lindbom, G.. Lindholm, :M.; Lind,. 'Vid utrikesafdelningen: qvist, G.; Lundholm, L; Malmqvist, A. Förestånd.: Giinther, O. Nettelbladt, E.; Nilson, G.; Nordström; O. Bitr~~~:_L_l_ n~g_r_e_n_,_ O_.;_H_a_llg_r_e_n,_E_..,; R_a~, ~; Rahmqvis~, R.; Strömberg 2-E. 'r(avigatorj-oggen Begär oftert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A-B. NAVIGATOR - STHLM

5 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. " 'Wahlström, N. Th.; Westerman, S.; Win- ordf.): friherre Nils Trolle, (v. ordf.); fri-. berg, H.; Akerholm, L.; Österberg, B. herre E. Rålamb, (v. ordf.); Carl Frisk, Ombudsman: Levy, L. verkst. dir.): Maur. Philipson, (v. verkst. [2727] dir.): 'Th. Raaschou, (di~. vi? hufv~dkon- Aktiebolaget Svenska Handelsbanken t~ret), Helmer Sten, (dir. VI~ no:,a pro-, (förut Aktiebolaget Stockholms Handels- vms~entralen), G. Drysen, (dir. VId.nor:a bank) p.~ ovmscent:alen), Fr. Ostman, (dir. V:ld... södra provmscentralen) ; E. von Zweig- Hufvudkon~.or~ bergk, (dir. vid södra procinscentralen); Arsena lsgat.an 11- Kungstradgardsga tan 2 B. Carl Berg; Oscar Elensburg: Rar} Gru bb- Ban~af~elnmg: Arsena~sg~tan U-Kungs- ström; Bernllt Ingelsson;Carl Kempe; Hertra~gardsg. 2.B; ~xp. tid 1210.r~.-,-3 e. m. man Lamm; Harald Lettström; Hugo Lind- RemllUrsafde.lm?g: " Kungstradgardsgatan. gren; Louis. Ljungberg; Ernst Malmström; 2 A; exp-tid 1210f. m.--3 e. m. Erik Martin: P Paulsson. friherre O Resek.reditiv~fd~lninl!: Kungsträdgårdsgatan ~appe; Otto 'Rooth; Hj. von' Sydow; Em~ 2 A,. exp. tld. /210 f. m.-3 e. m. TIC Thunberg. Not~pa~afdelnmg: Arsen~ls~. I1..".,Kungs- Styrelsesuppleanter: herrar C: W. Berggren; tradgardsg. 2 B; exp.vtid /210 f. m.-4 Gustaf Zethelius; Ander)! Fischer; C. G. e, m... Westman; Carl Lindholm; friherre Johan Foudafdeluing: S. Blasieholmshamnen 12; Nordenfalk. J. Cornelius och Karl Mossexp -tid '/2}O. f. m.-3 e. m. berg.' Pastighetabelåning: Arsenalsgatan 11; exp.- Styrelsens säte: Stockholm. tid '1210 f. m.-3 e. m. Förvaringshvalf: Arsenalsgatan 11; öppet '/210 f. m.-4 e. m.. Kontoret Arsenalsgatan 6: Bankafdelning : exp.-tid '/210 f.' m. -3 e. m. Förvaringshvalf: exp.vtid '/210 f. m.~4 e. m. Tfänstemän: Aldelningskontor: Vid hujvudkontoret: A. Götgatan 3; B. Vasagatan 12; C. Sturegatan 24; D. Slussplan ö3 A; E. Drott- Direktörer: se ofvan under Direktion. ningzatan 80 A; F. Handtverkaregatan Bitr. direktörer: Schultz, Eduard, hufvud- 26 (Kungsholmst.); G. Norrtullsg.19 (Oden- kamrer; Allander, O.; Lamm, E.; Sidenplan); H. Regeringsg. 45; L S:t Eriks- blad, K., bitr, kassadir. plan 6; K. Storg. l (Östermalmstorg); L. Direktörsasisstent: Stenberg, E.: Palm, G. Kungsg. 2 (Stureplau): M. Karlaplan 8; Ombudsmän: Glimstedt, Carl; Unden, G.; O. Bihlioteksg. 13 (Stureplan): P. Up- Ahlström, T.; Belfrage, F.; Odelberg, E. landsg. 15; R. Hornsg. 8; S. Skeppsbron Afdelningstöreståndare och k a m r e- Lörd.-o. helgdagsaftnar, utom då desamma infalla å. första o. sista söckendagen i månaden, stängas bankens samtliga afdelningar kl. 2 e. m., dock med undantag för förvaringshvalfven vid Hufvudkontoret Kontoret Arsenalsgatan 6 och Provins~.centralen, hvilka samma dagar stängas kl. 3 e. m.. St y r e'l s e : Herrar Arvid Lindman, (ordf.), Knut Bohnian,. (v. ordf.); Herman Lagercrantz, (v. Direktion: Frisk, Carl, verkst, dir.; Philipson, Maur., v.. verkst. dir.; Lettström. Harald: Lindholm, C.; Raaschou, Th.; Rappe, O.; Reuterskiöld, L. 18;T. Flemingg, 46; U. Hornsg Exp.- rare: tid 1/210 f. m.-3 e. m.' Arbitrageafdlelningen: Gr9ndål, E., förest.; P r ov i ns c e n t ra l : Bokföringaafdelningen: Akerlund, O.,kaPl- Fredsg. 10 (l. d.' A.-R. Norrlandsbankens rer och förest.; Holmberg, E.,~re kamrer: hufvudkontor).. Centralen för afd.-kontoren i Stockholm: Bank-, Notariat- och,fondafdeln.: exp.-tid Stenberg, K, förest., (se ofvan), Depot- 1/210 l. m.-3 e. m.. afdelningen: Kinnman. S., kamrer; Lys- Förvaringshvalf: öppet m...,.4e. m. holm,' M:; hvalfskamrer; Ekonomiafdelllingen: Wiedbolm, A., kamrer och förest.; Fastighetsafdelningen:.Wennerholm, C., förest.; Fondafdelningen: Olån, O., kamrer - o.förest. för aktieafdelningcnr Kjellgren, N., förest. för obligationsafdelningen; Inkassoafdelningen: Ekdahl, K., kamrer och förest.; Hufvudkamrersexpeditionen: Schultz, Eduard, bitr. dir. och hufvudkamrer; :::>antesso n, F., bitr. kamrer; Kassaexpeditionen : Grandinson, Alf, kamrer; Låneafdel-' ningen: 'Lundvall, D. kamrer och förest., Notariatafdelningen: Ljungman. J.; förest.; Lidman, R., kamrer; Personalafdelningen: F//VSPONGS METALLVERKS A.-B.. BERIDAREBANSGATAN

6 5.. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [21'27} Blomkvist, G., kamrer och förest. Publi- Käll, O.; Köhlquist, G.; Lagerström, G.; citetsafdelningen: Norberg P. G., förest.; Larsson, G.; Larsen, Sarr:l:; Lellky, Fr; Rembursafdelningen: Wallberg, F., förest.; Lemon, L.; Lennerman, H.; LIndberg, Elna; Revisiousafdeluingen: Hebel, W., kamrer Lindberg, N.; Lindby, Olga, Lindell, S.; och förest.; Sekretariatete Hollenbach, Linden, K.; Linder, R.; Lindeakog, G.; Frieda. förest.; Statistiska afdelningen: Lindgren, Greta; Lindgren, T.; Lindqvist, Welin-Berget, K., kamrer och förest.; Sven- R;Lindström, Laila; Lindstro"m,G.; Ljungel, ska korrespondensafdelningen: Mellström, H.; Ljungström, J.; Lundahl, O.; Lundin, N., förest.; Sysslomansafdelningen: Ljung- N.;Löthman, A.; Löwe nhjelm, Anna; Maass, quist, H., förest. ; Utländska korrespon- Martha; Magnuson, G.; Malmborg, Tekla; densafdelningen: Hellman, G., förest. Mannberg, E.; Meldorf. N.; Mellstrand, S.; Kassörer: hufvudkassan: Hammarstrand, R, Molander, Syster; Molin, Hildrir: Molin, hufvudkassör;.gyllenspetz, S.; Ericsson, J.; W.; Moriu, A.; Myrberg, E.; Myrberg, Dahlström, J" Lundoll, A.; Inkassoaf'del- Erland, Möller, Greta; Möl1er, H.; N ygren, ningens kassa: Westerståhl, G.; Clearings- Edith; Palmgren, S.; Persson, O.; Pet re, kassan i Lindqvist, Lotten; checkkassan ; Ragnhild, Petersson, Dagmar: Peterson, Flodman, Hedvig, sparkassan; Cederströrn, G.; Pigache, Marie Therese; Randolf', Astrid; Berta, not.vafd:s kassa; Olsson, Emy, Fond- Ringström, E.; Rosengren, Karin; Rudeafd:s kassa; Danell, Agnes, Kupong och fors, G.; Rydell, R; Rönnstedt, E.i Sandpostväxelkassan. berg, Sonja: af Sandeberg, Stina, Sand' ström, D.; Schlaaf, C.; Scholander, Gulli; O f riga ordinarie tjänstemän: Schröder, F.; Segerfeldt, O.; Segerström, Abenius, Vera; Afzelius E.; Ahlström, Vega; Lisa; Sellin, Irene; Sjöberg, E.; Stiern- Almqvist, G.; Almqvist, W.; Andersson, spetz,a.; Storm, J.; Ström, A.:Stuart, Brita; \ AI~ce; Andersson, E.; Anderson, H.; Apel- Sundberg, V.; Sundström, H.; Svaren, I.; qvist, R; Backman, W.: Bagge, H.; Bartha, Svedberg, Margit; Svenn, G.: Svensson, A.; Adelheid, Beckman, T.; Beije, R; Bell- Sylvan, A.; ThoreIl, O.; Thufvesson, R; ström, K; Belmonte. J.; Bengtsson, Axelina; Thuncll, P.; Thunqvist, S.; Törngren, E.; Berg, Henny ; Berg, O.; Berggren, H.; Uggla, Kerstin; Uhlin, G.; Ullman, A.; Bergqvist. E., Berzen, K.; Björck, S.; Blom- WahlbHg, Anna, Wahlqvist, W.; Wahlund, qvist, H.; Boden, W.; Bolin, Valborg; Bom- Gurli; Waldner, E.; Wallberg, S.; Wallden, gren, Elsa; Bonnevier, G.; Burman, G..; H.; Wallgren, Anna; Weichbrodt, R; Wenne Carlsson, E.; Carlsson, H.; Carlsson, O.; berg, R.; Werner, G.'; Westerdahl. F.; Carlsson, G.; Christoffersson, Ellen; Dahl, Westerlund. G.; Wulff, C.; Zachrisson, Ulla; R.; Danielsson, K.; Darin, O.; Edholm, ~ins, Tora; v Zweigbergk, ~.; Aberg,A.; E.; Edlund, C.; Edman, C.; Eklund, D.; Aberg, T.; Åkerlund, E.;Ohrtran, Ester; Eklund, J.; Ekmarek, G.; Ekstrandh, S.; Oqvist, E. ~nan:~.r, Bfi ~n~l~n% F.; ~n.g~u~:, G.; Vid kontoret Arsenalsgatan 6. ongi~./?ld, Us a, E Il don, ~i Fl s~on, Direktör: Zethelius, G.: Ekman, C. t ;.. r~~ofn'l 'k'~ Or. afn sonb' ;E.1FsC er- Kamrer: Hambraeus, R. s rom,., o c el,.,' ors s erg, " orss- K" P t G L' g tröm G man, O.; Forsström, F.j Fredriksson, A.;.. a~sorer:.e er.son... ;.l~ S,o,.,\ Fredrikson, Elsa;' Frisk, E.; Fritze, G.; OfTIga or~juan~ tjansten:an:. Axelson! T,; G d G h ld G'- l d I d Blomqvist, S., Dahl, G., Ericson, N., Leer In, un l.;. r?n un, n~eger; odor, C.; Linder, K; Lindholmer, K; Mill- Gustafsson, N. G., Gahlman, N., Hag- A' Otto s O S dst -öm H' berg, N.; Hallberg. S.: Halvorsen, B.; ner, '!. ~ on,., an 10, " Hane, R; Hasselhuhn, Maja; Hellberg, S.; Swennert, R, Ornberg, K. Hellfarth, Marianne, HelIgren, L; Hell- TTid aldelnin.qskontoren: ström, Karin; Helmers, R; Hertzman,Louise; Centralen för afdelningskontoren: Stenberg, Hessler, H.; Hildebrand, Karin; Hockemeier, K, förest. (se ofvan); von Kiöhling, Gurli. G;; Holger, M.; Hollström, M.-L.;Holmnerg, Föreståndare: A, Götg. 3,Lundvall,J.; B, Ulla; Hultgren, G.; Hultman. Anna; Hus- Vasag. 12, Söderquist, G.; C, Stureg. 24, berg, N.; " Hällström. J.; Israelsson. R.; Bonuevier, T.; D, Slussplan 63 A, Wetter- Jansson, Inez; Jansson, Ingeborg; Jans- lind, E.; E, Drottningg. 80 A, Bogren, K.; son, R.; Johansson, Elsa; Johansson, Elsa; F, Handtverkareg. 26 (Kungsholmst.), Car- Johansson, H.; Johnson, Anna, Jönsson, pelan, B.; G, Norrtullsg. 19 (Odenplan), A.j Kant, W.; Karlsson, E.; Karlsson, Lindblad, F.; H, Regetingsg. 45, Hahr, G.; Elisabeth; Karlsson, Maja.; von Kiöhling, I, S:t Etiksplan 6, Reuterswärd, G. P.' Gurli; Kling, Lisa; Klint, J.; af Klinte- K, Storg. 1 (Ostermalmst.), Ringenson,' berg, Sofia; Kolmodin, E.; Kul1ström, G.; G.; L, Kungsg. 2 (Stureplan), Ruuth, G;. A~-B.SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~:å~a~:n;:d~3:-s~

7 [ J C. Öfriga allmämia inrättningar. M. Karlaplan 8, Setterlund, Y.; O, Biblio- man. Anna; Norrman, Anna; Ohlsson, teksg. 13 (Stureplan), Orvin, H.; P, Up- E.; Printz, S.; Reenstierna, C. G.; Rock- Jandsg. 15, Westin A.; R,' Bornsg. 8, Saxton, ström, R.; Rosen, A.; Rosenberg, Anna; H.; 'l;!, Skeppsbron 18, Annell, G.; T, Rundgren, Anna; Scharin, Henny, P:son; Flemmgg. 46, Olin, G.; U, Hornsg. 174, Schartau, Anna; Sjöberg, Carin; Sjögren, Thulin, R. H.; Sjöman, Ellen; Stael v. Ho.lstein, H. Öfriga ~rdinarie tjänstemän: ~. W.; Stenq!1ist, M.au~; Stj.~rnfalk, G.; Adde, Sigrid; Ahnlund,.Sigrid, Bergström, Strandb.erg, Hildur:..Ström, ~arta; 'I'halön, Hanna; Björkbom. Tbyra; Boustedt. Anne- D.; Trohn, E.; Ulls~rom, Karm; ':Vesset.H.; Marie: Bäckström, T.; Ekström, Ellen; El- 'Y,estberg,. G.; Wlkb~rg, Gunhild; Wlke- Iiot, Dora; Grahm, Emma; Grandinsson, gardy J.; Öhlen, E.; Öhlen, l. Agnes; Hellström, Signe; Johansson, Karin; Kant, Ingegerd; Kindblom, Gerda; Kjellån, [27 301Uplands Enakilda Bank. G.; Klingspo~, J. M.; Lagergren, Elisabeth; (D ttni t 17" t no 3) Lagerkrans,.1\... H.; Lallerstedt, R.; Land. ro mgga an,ollpe"2" -'. g-ren,ellen; Lindberg,H.;Lindberg, S.;Lind Styrelse: bom, K.; Lindh, Karin; Ljungberg, Alma; Pegelow, F. W. H., ordf.; Sundin, E. O.; Lundqvist Signe; Melin, Anna; Neukirch, Lindh, Helmer, verkst. direktör; Lunde- Anna; Noren,. Olga; Olsson. Ebba, Petter- berg, Kr.' W.; Engström, Sigfr.; Sparre, son, Tyra, Stjernstedt, Louise; Söderberg, Lars Crson; Ameln, C. G. Ella; 'I'idermann, Signe; Torell, Hj.; Ågren, Kassa~irektör: Hanson, L. Magda, Ahlström, Jenny. Tjänstemän: Vid Prooinsoentralen: Kamrer: Wiklander, H. Direktörer: Sten, Helmer; Drysen, G. ti:assörer:_dehn, L.: Flodman A.; Groth, T. Biträdande direktörer: Lundgren, A.; Wåhlin, Ofriga tjänstemän: Eriksson.Nils: Bergström, P. I Direktörer \ vid kontoret Fredag. 10: Suell- J.; Hildebrundt, A.; Sellen, E.; Dahlberg, R.; Werner, A.; Redlund, O.; Lundqvist, man, E.; Wijnbladh, K. I!'. J.; Strandberg, H.; Dillner, M.j Berg, D.; Hvalfsdirektörer : Waldenström, E.; Bur- Ström,G.j Ekblad, L.; Karlson. W.; Hartmband'B. \ \ zell, E. Om u sman: Belfrage, F.. Ombudsman:. Kontrollörer: Brändström. F.; Lange, S. 'I'hemptander S. Afdelningsföreståndare och kamrerare: Kam- ' rersexpeditionen: Olsson, G., kamrer och~... ]i'ondafop:lni'flgeft: förest. Bokföringsafdelningen: Åstedt, A., F ~!estan~.are: ~ass~jh, fl..,kamrer och förest.; Engagementsafdelnin- Tjänstemän: Wlfstrom, H.; Hjelm, A. gen: Hedman, G., kamrerare och förest.: T!bblin, E!. J., lånekam~er; Revisionsafdel- [2733] Aktiebolaget Göteborgs Bank. mnge~.' -för No:.r~ P~ov:!nscentralen, WaJ Centralkontorr Brunkebergstorg 16-20, öpd,enstrom, R., förest.: for ~?ntoret gatan 10: Holmgren, H.; forest. Freds- pet 1/ , lördagar. och dagar före helg- dag 1/ Kassörer: Skow-Petersen, J.; Ronnström, G.; Afdelnin~skontor: Kungsg (Hötorget), G~~pe, A.; Hammar, K.. Odeng. 55 (Odenplan),.Folkungag. 97 Ofriga ordinarie tjänstemän: (hörnet af Renstjernasg.), Birgerjarlsg, 20, Adlerstam, N.; Andre, G.; Ask; S.; Baude, Strandvägen 47 (Djul gårdsbron). lieg'e Ester; Beckman, T.;. Bergstedt, T.; Berlin, ringsg. 10, Kornhamnstorg 6 och Lilje- E. G.;Björklund,Elvin; Brattberg, ~'.;Brick- holmen. man, G.;. Bruce, H.; Carleson. R.; Dahl, Styrelse: Trygger, Ernst, ordförandej-hol- Selma; Dahllöf, Greta; Edin, A.j Ekström, termann, U., v. ordförande; J~on, Carl; G, A.; Elfstadius, Fancy; Erfors, E.; Fahle ThieJ, Arthur; Lindström, P. E.; Weidenson, A.j Forsgren, Selma; Frelin, O.; Gran- hielm, E. G. j G,rönwaJl, Fredr.; Bovin, dinson, Märta; Hjertstedt, G.; Hofverberg, Knut.vverkst, direktör; Nehrman, A. W., G.; Holm. Astrid; Holm, Sally: Hulten- Febvrel, Edmond, Söderberg, G. W., v. gren, E.; Hörnström, G. P.; Jansson. Alma; verkst. direktörer,... J ohansson, N.; Johansson, R.; 'Kasten- Styrelsesuppleant r BiIle, E., v, verkst. direkgren, C,; Kirsabom, Sonja; Lagergren, P.;. tör... ' Lindedal, ~L.;.Lindgren. A.;' Lindholm, Direktörsassistent: Silfverling, S. E.; Ljungquist, Irma; Lundberg, Marie- Ombudsman: Richter, H. "- Louise; MolIan,der, S.;;Neander, H.; Nor- Biträdande ombudsman: Cornell, B. FINSPO,NGS METALLVERKS A.-B BERIDARB8AN88ATAN '

8 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27'33'-2739] Kamrerare: Almer, N.; Cederholm, K, tji.; [27351 Södermanlands Enskilda Bank. Graf, W.; Johansson, Bror; Schultz, A.; Telegramadress: Sörmlandsbank. Weinberg, Stig. Expeditionstid kl. '1210-3, lördagar 00 dag Revisor: Clason, O. före helgdag stänges kl. 20 Kassörer: Ahl~tröm, H.; Asker, B.; Berg- A/d l' k t o quist, L.; Gräsen, H., kassakamrer: Krok..eo'flwgs on or oo.. stedt, G.; Lagerberg, K; Lagercrantz, Regeringsgatan y~.o.ver~sto direktör: Oscar S.; Malmlöf, E.; Nilsson, G:; Nordgren, WlChman; Direktor for notal:latafd. o och G.; Nygren, G.; Orell, R; Snö bohm, B.; 0!:l1bud~mannaexp.: Carl Wallm; Dll'ek: Wallin Go' törsassist.: G. Ramberg. Tjänstemän: Åhlström, 00; Ajgeldinger, i.; Norrlan~sg. 2. Föresto:"J. Janzon. o Andersson, A.; Andersson, A.; Andersson, Humlegardsgatan 7... Forest.: H. Wallin. F.; Andersson, G.; Andersson, M.; Appelberg, Hornsgatan 66 A. Forest.: G. Åkerblom. C.; Appelberg, Mo;Arfvedson, M.; Bah re, A.; Kornhamnstorg 61. Direktör: O. H. Ceder-. Bahre, Eo; Bendes. M.: Bergin, S.; Berling, borg. o' '. L.; Björkenfeldt, A.; Björklund, H.; Björk- Kungsgatan 600. Forest.: K. Bjöstedt, lund, W. Blom, Bo; Bodiu, A. tji.; Botvid-, zon, ~i; Br~~in, S.; Bru~lius, H.; Brusewits, [2739] K.; Backs~rom, A.; 9arlen, H.; <?~rlsson, Go; Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Carlson, T.; Carlstrom, T.; Dagoo, H.;Dahl- o o. man, T.; Danielsson, Bo; de ManI, G.; Diurs- Hufvudkontor: Drottningg, 5, öppet '/210-,3. son, H.; D,Using, R; Eden, 8.'; Ekebohm,. B.; Styrelse:.. Ekeborn,S.;Elmblad,O.;Encsson,G.;Enks- Ö tb G' F' S"O t dt C H' 'k t di son, R.; Viroulet-Fagerström, M. Lo; Fahl- s ero~'.., JOS e,. o, ver s. l- ström, Bo; Flobeck, J.; Floderus, E.; Gill- ~ektor; Olde~lb~rg"lU 110;~ector) ~.; Ulmgren; Jo, Gustavii, M.; Gustafsson, E.; Hag- o"ren, Carl A.,.Bott~~~r,oHJo,Wallqvist, Aug.. berg, E.; Hallberg, E.; Hammarskiöld, M.; Vl~~.tt,:erkstirdll'ektorer. Ulmgren, Carl An Hedström, A.; Herlln, I.; Herrström. G.; O l~er,.. J.. Herrström, 'So; Hoffström, A.; Hoffström, K~ssa~lrekt~r: Wallqvist, A;ug. o S.; Holmberg, B.; Holmberg, Jo; Hnltman, Dlrekto~sassols~enter: Lundqvist, E.; MattIlle- Ko; Högel, A.; Höglund, H.; Högsberg. P.; sen, S. J., ~09nner, G., Jacobsson, J.; Johansson, Mo; Johansson, Ombudsman: Östberg, Clas. P.; Johansson,P.; Jonsson, K; Jonsson, J.; BI~r. ombu.dsma?-: ~Vennerholm, G. Karlsson, L.; Kerrold, FL; Landberg, S.; Se ret. o. ~ur. rad~lfvare:o Morton'ol\;I. o Larsson, H.; Larsson, So; Lavin, A.; Lenn- Kamr~r3:re. Westelius, W., Dahlqvist, C. Jo; I ström, So; Leijon, Co; Lilljekvist, R; Lind, Christiernson, K. A.; Lindeborg, No; Lindell, Go; Linden, Ö/riga kontor t L; Lindh, T.; Lind~olm, K; Lind,!all, G.; Skeppsbron 8, expeditionstid ~/21O-3. ' Lmdwall, G.; Lor~n, 00; Lundbäck, So; Kamrer: Walin, O. Lundgren, R.; L~.ndlDg, B.; Lund~an, ~.; Storkyrkobrinken 14, expeditionstid '/ 2 10:...3. Lundwall, D.; Loberg, 1.; Malmquist, HJ.; Malmros, G.; Mattsson, A.; Mattson, E.; Styrelse vid kontoret: Mebius,!I'.; Naess, H.; Nordström, A.; Nor- Stockman, G.; Grundström. J.; Lagerbielke,' gren, J.; Norman, H.; Numa, R.; Nygren, Axel.. G.; Oden" N.; Ohlsson, E.; Ohlsson, 1: Kamrer: Fröberg. -Er, Ohlsson, S.; Olsson, A.; Palmer, Bo; Pe- Karlaväg, 47,.expeditionstid ' 'terson, B.; Rehn, G., tji.; Russell, Ho; Föreståndare: Eklund, B. Rydbeck, H.; Röchling, G.; Samuelsson, Strandväg. 5B; expeditionstid A.; Samuelsson, V:; Sandström, A.; San- Föreståndare: Jungberg, Knut, tesson, C.; Schultz, S.; Schwanbom, G.; Kungsbroplan 1, expeditionstid 1/ Schwartz,B.; Setterberg, G.; Sporre, H.: Föreståndare: Grönberg, L Spranck, L.; Stjernhölm, P.; Ström, C.; Storgatan 3, expeditionstid 1/ Sundin, C.; Sundin, L; Sundström, R; Föreståndare: Tegner, H. Sundvik. Ao R.; Svanbeck. Go;Swartström, Upiandsgatan 1, expeditionstid 1/2IQ-'-3. S.; Svedfelt, E'.; Södergren, G.; Söd-rholm, Föreständarer Hawor, Go M.; Söderlund, T.; Th6rild,S.; Tullberg, Götgatan 69, expeditionstid 1/ E.; Wahlenius, G.; Wallin, B; Wedelin, Föreståndare: WaUner, s. A. S.; Weede, Ho; Wennerberg, N.; W\ent- Norrmalmstorg 14; expeditionstid 1/21O~3,. zell,. So; Westerlund, R.; Vitus, A. L.; Föreståndare: Öberg, L. ' " WoHgast, 1; Wästfelt,C. E.; Yden, T. Drottninggatan 71 D; expeditionstid 11210~3. 'IGATORLOGGEN Be~är offert och i Ilustrerad Katalog.. INSTRl,JMENTA,-S. NAVIGATOR - STHLM. NAV

9 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. I Föreståndare: Wallin, A. I man, A.; Ekecrants,Anna; Nyman, Daisy ; Södermalmstorg 8; expeditionstid ' Thorkf.lson, Adina; Kerfstedt, Margareta; Föreståndare: Brandt, N. Guilletmot, Uno. - \ Fondafdelnt"ngen: [2742J Aktiebolaget nens Svenska Bank. Lantmän- Föreståndare: Adolfsson, Axel. Bokhållare: Janson, Carl;. Berggren, Tekla; Hufvudkontor Stora Nygatän 10&12. Wahlström, Nils.. Öppet: bankafdelningen hvalfvet 1/210-3; ' förvarings- [2704,4J Afdelnings!5'ontor: Hamngatan 5 A. Oppet '/ Styrelse: Hamilton, Hugo. ordf.; Bennet, Jac., v. ordf.; Wettergren, C. G.; Vasseur, Emil A,; Wachtmeister, Hugo H:son; Bonde, Carl G.; Elisson, A. P.; Eriksson, Per; Ström, Heurlin, K C. N. A. H., verkst. dir. Hufvudkontoret i Stockholm: Verkst, direktör: Ström, Nils. V. verkst. dir.: Ahlenius, E. Kassadirektör: Lagerholm, Nils. Ombudsman: von Konow, Ulf. Norrköpings Enskilda Bank. Birgerjarlsgatan 17. Expeditionstid 1/ StyrelsB: Cederborg. Allan, ordf.; Rundqvist, W.; Schönmeyr, G.; Hultman, Ivar, verkst. direktör: Ombudemos»: Tjän8temän: Kamrer: Brisman, C. E. Hvalfskamrer: Bergman, K Ofriga tjjinstemän: Eriksson, K; Stensköld, B.: Heggblad, G.; Engdahl, O. Fondafdelning: Föreståndare: Werner, J. Kamrerare: Berger, G.; Lindahl, C. T,jänstemän: [2745J Aktiebolaget Nqrdiska Handels. Andersson, A.; Axelson, G.; Carlsson, W.; banken. Dahl, G.; Edgren, E.; Eliason, V.; Eneberg, (Malmtorgsg. 3, öppet 1/210-3.) H.; Eriksson, S.; Fagerberg, B.; Pahlström, Styrelse: L. H.; Flood, L.; Fredriksson, G.; Hulten- Bergenholtz, F. E., ordf., Billing, M., verkst. berg, S.; Robye, -Alf.; Johansson, E.; John- direktör; Mathiasson, N. P.; Sandström, son, F.; Jonson, H.; Lagergren, B.; Lind- G. ombudsman' Svanfeldt P. M. ström, E.; Ludin, S.; Löfl!ren,E.: Löfgren, v. v~rkst. direktö~: Rissler, G. S.; Morin, Hj.; Nilsson, B.; Sandberg, G.; Biträdande dieektår : Sandquist, G.; Starck, E.; Svanberg, G.; Lindberg.i å, Swartz, A.; Tyrcn, A.; Wahlström, G.; '. Walh1nder, B.; Westeriund, E.; Westin, Ordinarie tjänstemän:. G.; Oberg, J.; Östergren. H. Kamrerare: Wigren, N.; Thorngren, H.; Wahl- Hamng. 5 A: - gren, H.; Bexelius, H. Stenhagen, I.; Nyström; J. W. M. Kassörer: Johansson, S.; Halldin, S.; Jolmson, S.. 2:a ombudsman o. verkst. direktörens sek- [2743J Kopparbergs Enskilda Bank... reterare: W. Augustinsson.. Drottningg. 15. Of. dinari. A l d B Expeditionstid '/ nga or marie tjänstemän : sp un,.; Billinz, P.; Blomberg, G.; Bring, M.; Bro- Stockhoimskontorets styrelse: I. zån, E.; Cederberg, L.; Elliot, B.; Eric- Juhlin., A. J., ordf., Melin, S., verkst. direk- son, A.;. Ewerlöf, B.; Frihammar, D.; tör; Ölander, E., v. ordf.; Flodin, S., om- Hjelm, A.; Isaeksson. I.; Jacobsson, S.; budsman; Meeths, C. E. H.; Otterström.] Juhansson, H.; Larsson, H.; Lagergren, G.; A. H.; Thiel, A. Ledin, E.; Lindberg, H.; Löfström, R.; Kassadirektor : Melander, S.; Möller, S.; Nyström, T.; Ekmark, Gustaf Olsson, O. V.; Persson, E.; Rnhr, C.; Ryd- Tjänstemän: berg, M.; Schiller, B.; Stenkilsson, J.; Kamrerare: HolIstrand, D.; Norrman, Ernst. Swahn, Ä.; Tilja, S.; Wagrel1, B.; War- Kassörer: Ekdahl, Rud.; Gustafsson, Selma; berg, A.; Westman, H.; Zinn, T.; Zetter- Berggren, D. ström, S.; Ähl, S. Bokhållare: Eke berg, Ingeborg; LilIjeqvist, Fonda/delningen: Maria;Stael von Holstein, Axel; Lund- Föreståndare: Furst, E. M. ström, Gerda; Lundmark. Eyvor; Larsson, Tjänstemän: Breile, N.; Liden, T.; Lindh, Sven; Nyman,.Sven; Mårtensson, Ella; Hag- T. G.; Ström, A.; 'I'örnblpm,_O_. _ FINSPONGS METALLVERKS A.-B '----BIERIDAR ANS8ATAN

10 5. Penniugrnråttnlngar. Ajdelningskontoren: A kontoret, Kungsg. 55. I Tjänstemän: Nordstrand, B.; Pegardt, A. B kontoret, Odeng. 22. Tjänstemän: Bagge, G.; Person, A. C kontoret, Stureplan 2. Tjänstemän: Dahlgren, A.; Olmers, G. a) Banker och kreditanstalter. [ ] Ivar, ing.iv. Sydow, Hj., v. häradshöfdina: Bergsten. Karl, rentier: Robbert, C. J., grosshandlare; Andersson, Aron dir.; Thunberg, E., dir. Huftnuikontoret, Arsenalsgatan 8, Q. Verk st. direktörer: Andersson, Aron: 'I'hunberg, Emric.. Kassadirektört Simonsson, N. (2747] Aktiebolaget Gotlands Bank. Kamrerare: Gillberg, E.; Olsson, B. (Drottninggatan 11.). Kassör: Mellin, E. A. Styrels~: Kolmodin. Axel, ordf.; Granholm, Tjänstemän: Hellquist, E.; Landen, G.; Sö- Henrik, v. ordf; Skogberg, Percival ; Her- derlind, L; Larsson, I. zog, Otto; Wigert, G. S., verkst. dir. Bergsingenjör Erichs, Inge. Tjänstemän: Södervall, Hugo, kam~er; Berg- Notarien Ohlsen, Olle. lund, K. A., hvalfskamrer; NIlsson, E., -rr l.r.d l. S Bl '., l h kassör; Kle.~tz, 1:., fon~chef; Holmquist, nande saj. e mngen: 12: asceuo ms amnen C.; Norrstrom, NIls; ~llsson. A.-L.; Olde- D' kt... L lm Ruben berg, A. E.; Rosander, Eva; Tiberg, Bror; Nlrt e.01. N en~~a And rs. Natorp Walther o arren ors 10m, e..,. Tjänstemän: Lundgren, E.; Vedin, E.; Larsson, S.; Ohlsson, H.; Nielsen, S. [2748] Bankaktiebolaget Norden. Vasag. 6. Barnhusg. 16. [2754] A.-B. Intecknings- och Förvalt Öppet /24. Lördagar 1/ nings-institutet. Styrelse: O~dförande:?fverste Carl Hallenborg. Ingmansson, J., ordf., Adler, N.; Källberg, Y1C~ ordf.: dl~: B. S~l:dstrom...0 W.; Mossberg, T.; Nord berg, N. F.; Spar- Ofriga ledamöter: 10Jtn. Ch. Adlerstråhle: ring, A. P.; Svensson, Fr. kll:pten N o Am b.erger; notarien N. J. Bagge; Direktion: fnh. C. Åkerhjelm. Källberg, W., verkst, dir.; Fröling, J., v. verkst. dir.: Sparring, A. P., dir. Ombudsman: Mossberg, T. Kamrer: Durling, N. Ivar. Kassörer: Bäcklund. L; Danielsson, M. Förest. för revisionsafd: Grönlund. P. E. Förest. för bokföringsafd.: Eneroth, L Vid afdelningskontoret Barnhusg. 16. Hall-Tillberg, A., kassör. [2750] FöreninQen Industriidkarnes lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Karduansmakareg. 9, 1 tr. Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Johansson, A. J.; öfriga ledamöter af styrelsen: Pettersson, C. J.; Petterson, Antcn; Bergqvist, G. F.; Malmqvist C.P.; Akerholm, C. A.; Jacobson, N.; Spira, Gustaf; Svenson, S. E. Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson, Anna. Ombudsman: Jonsson, Alfred. Bokhållare: Sandberg, A.; Johansson, Helmer. [2753] Svenska Emlsslonsaktlebolaqet. Styrelse: Frisk, C., bankdir., ordf.; Rydbeck, O., bankdir.; Berg, Carl, revisionssekr.; Malmström, Ernst, disp., Lubeck, Sven, ing.; Kreuger, A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2755] Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följaride lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank (f. d. Göteborgs Enskilda Bank). Grundad: Egna fonder kr. 70,000,000. 'I'elegrafadress :»Götabank.». Ahlafors Nya Spinneri A. B:s 5 010af 190ö. Aktieb. Btll ingsfors-låugeda 6010 af Aktieb. Bofors-Gullspångs 5 O/O1911. Aktieb. Bruaafors-Häl'lefor-s af Aktieb. de Lavals Angturbins 5 '/2 0/Oaf ' Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas ö 0/o 1916, 5 / o. 51/. ulo 1920." Aktieb. Iggesunds Bruks öoto af1914, 51/2 10 af1917 o af Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 5l!. 0/0 1916Ser. A. Aktieb. Lux 51/2 0/O1911. Aktieb. Mölnbacka Trysils 5 0/ AkUeb. Rärnen-Ldljendahla 5 0/0 1906och Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers 6 0/0 af19l9. Aktieb. Saxbergets 5 % Aktieb. Separators 5% 1912 O. 51/. 0/O1916. Aktieb. Sjuntorps 51/2 O/O1914. Aktieb. Stockholms Spårvägars 6 % af 1919 o. 7 O/O 1920 Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5 O/Oaf 1915 o. 51/ Aktieb. Stridsberg & Biörcks 51/2 0/O Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 % af 1915,51/. 010af Aktieb. Södertälje Verkstäders 6 O/Oaf Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 0/O1898. Alingsås Bomullsväfveri AkUeb:s 5 0/ Arvika Stads 5 0/ Bergslagernas Järnvägs A. B:s 4 O/O1898 Ser. A och 5112 % VASAGA' AN 20. Se annons å kartong sfd.1344 b.

11 (2755] c. Billeruds Aktieb:s 5 0/O1906. Blekinge Läns Landstings 6 0/o af Borgviks A.-B:s 5 0/O1903. Borås stads 5 0/O 1913 o. 51/2 0/O1919. Djursholms Aktieb:s 5 0/O Enkla bol. BergslagsbanansIntressenters Öfrigaallmänna 41/20/O1902. Eskilstuna stads 5 0/O af 1915 o. 6 Gto1918. Eskilstuna Stålpressnings Aktieb:s 5 0/O1910o Falkenbergs Järnvägs Aktieb:s 41i2 0/O1898. Falkenbergs stads 4 0/O1893 och 4 1/2 0/O inrättningar. Stockholms Intecknings Garanti A.-B:s 51/2 0to1916. Stockholms läns Landstings /Oaf 1918 Stockholrns stads 41/2 0/O1913, 5 % 19J4, 5 % 1916, 5 0/O.1911 samt 5 0/O 5 1/2 och 6 u/o af 1918, 6 % af 1~19 o. 6 % af Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 41/2 o/p 1902, 5 / och 51/2 0fo Sthlm- Västerås- Bergsl. nyajärnv.-aktieb:s 5 0fo Storviks sulfitaktieb:s 5 0/O1906. Strömstads stads 41/2 010'1911. Sunds Aktieb:s 51/2 0/O1911. Forsbacka Järnverks Aktieb:s 51/'1 0/o Förenade Separator-Intressenternas A.-B:s 60/0.afl918. Sundsvalts stads 5 1/2 % af Gefle stads Svenska Oentrifugaktieb:s 51i Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 41/ Svenska Granitindustri Aktieb:s 51/2 0to 191;2. Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s ,41/2 Svenska Kronkredit A.-B.:s 601o af 1918, Ser..I, II o , 501o 1913, 5% 1914, 5% 1915, 5% III., 1916 och 5 " Svenska statens 5 0/O1914, 5 0/O1916, 5 O/o1911 och Göteborgs stads /Oo /O 1918.»»5 0/0 1915, 5 0/o 1911 och 6 ofo Svenska Btålpressnings A. R Oldfströms 6 0fo Hallands läns landstings 4 1/2 0fo Sveriges Allm. Hypoteksbanks 5 0/O1915 o. 601o af Halmstads stads 41/2 0/O Hemsjö Krattakttebolags 51/2 010 O. 6 0/O1911. Söderhamns stads 5 0/ Hillringsbergs Aktieb:s 5 0/O1911. Södermanlands läns landstings 51/2 0fo Holmens Bruks & Fabriks Aktieb:s 5% Tidnings A.-R Sveriges 5 0to Hudiksvalls stads 41/2 0/O1911. Tingstads Trävaru A.'B:s 5 0/O Hudiksvalls Trävaru Aktieb:s 5% Trävaru Aktiebol. Dalarnes 5 / och 6 0/Oaf Håfreströms A.-B:s 5 0/o Töre aktieb:s 5 0/O1903. Hälsingborgs stads 41/2 % 1910, 5% 1914, 6 % 1918 Uddeholma A.-B:s 6 0/0 af o. 51t2 e Uddevalla stads 41/2 0Jo Härnösands stads 41/2 0/o ' Umeå stads 5 1/2 0/O af Claes Johanssons o.oo:s Väfveri A.-B:s 6 % afl919. Walfbergs Fabriks Aktieb:s 51/2 0/O Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/ Varbergs stads 5 0/ oeh 41/2 0/O1909. Jönköpings stads 6 0/0 af Willingsbergs aktieb:s 5 0/0 och 51/2 0/O Jössefors Aktieb:s 51/2 0to 1910, 6 0/ Wirsbo-Ramnäs Kraft A. B:s 6 0, Kampenhofs Aktieb:s 5"/2 0/ O Västerviks Stads 5.0/ Karlskrona stads /o Vesterås stads 5 0/ Åbo stads '41/2 0/ ÅmMs stads 5 0/O1916. Ölands Nya Cement A.-B:s 5 / Örebro Pappersbruks Aktieb:s 6 0/ Östergötlands Läns Landstings 5' 0/ I Karlstad-Munkfors Järnvägs A.-B:s 601o Karlstads stads 5 0/ Kinnekulle-Lidköpings Järnvägs Aktieb:s 3,60/0 1891_ Klagst orps Kalkbrotts A.-B:s 6 0/0 af Kohlswa Järnverksaktieb:s 5 O/o1911. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas , 41/2 O/o 1914 o. 5 0/ Kristinehamns stads 5 % Lagamills Aktieb:s 51/2' % Landskrona stads "/0<1912. Larsbo-Norns Aktiebolags 6 "lo af Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.-aktieb:s 41/2 o'c. af 1892, 4 1/2 % af Ltdköptngs. Stads 3.6 % 1891, 4 0/ Ludvika. köpings 51/2 % Lunds stads 4 1/2 0/O Lysekils Mekaniska Verkstads A.-B:s 6 o/c Lysekils stads 41/' Långeds A.-B:s 6 0/O af 191/. Malmö stads 5 0/O af 1914 och 1916, 6 0/O af 1918, 61/2 '0 af Malmö-Tomelilla Järnv.-Aktieb:s 4 1/2 0/O1912. Mariestads stads / Marma Bågverks A.R:s 6 Ojo af 1918 Mellersta Blekinge Järnvägs A.-B:s 5 % Motala Ströms Kraft Aktieb:s 5'/2 0/O1911. Motala Verkstads Nya A.-B.:s 5"2 % Nordmarks-Klarälfvens Jernvägs A.-B:s 601o af1920. Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 0' Norrköpings stads 4 '12 0/O1912. Norrtäije stads 5 0/O1914. Nors Järnbruks A.-B:s 5 0/O1913 och 51/2 0/ Nya Aktiebolaget Stathmos 5'/2 O/O ' Nyhamns Cellulosa Aktieb:s 5'/ Nyköpings Btads 4 % 1893_ Nääs Fabriks Aktieb:s 5 0/ Oscarshamns Mek. Verkst. och Skeppsdockas A.-B:s 51/2 % Oskarshamns stads 51/2 % af Saltsjöbadens Köpings 5 0/ , Skand. jutespinneri & väfveri aktieb:s 5 0jo 1910 samt,5 1/2 0/0 parttalförbtnd Skellefteå stads 5 0/O1914. Skäne-Smålands Järnv.-Aktiilb:s 41/2 0/0 1~12. Dessutom inlösas följande utdelningskuponger: A. Bol. Jul. Albrechtsson & 0:0. H Allngsås Tvättinrättning. Alliance. Antikkompaniet. Apotekarnas Fören. Vattenfabr. Reinh. Bergmark & C:o. HI " Billiga. Tomter. Billmgstors-Långed. I Brusafors-Hällefors. Oalvert & 0:0. de Lavals Ångturbin. De Svenska Kristallglasbruken. Eneroth & 0:0. F'enixpal ateet. Fraenkel & Hedenberg. Gunnar Frestadius. för Spridning af litterära verk. Försäkringsagentur. A. Gumaeliue. Göteborgs Arkader. Göteborgs Maskinaffår, Göteborgs Tvättanstalt»Gloria». " " I" Ifr~~:l~~a~~~~~~{~~ders Fotografiska Magasin. Heyman & Olesen. Malcus HoJ..tnquist. Hudiksvalls Jntressenter. Iggesunds Brnk. Iggesunds Intressenter. J ako bsdals Kamgarnsspinnert. Kol och Koks. Konstläderfabriken. Lindholmen-Motala. Ferd. Lundqvist & 0:0. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

12 'I.Penninginrä ttriirig~r. C-BoLMaJornas, ÅngbagelL,,. -,Matv:aruhandlarnas 'Charkuterifabr. " 8:. O. E. Nordblom & C:o. Pellerins Margarfntabrtk. Per Perssons Väf- & Sti.ckmaskin. J. A. Pr.ipp & Son. Protcotor. Räntmästarehuset. Rörstrands Porsltnafabr. Salenius fverkstäder. Separator. Sidenhuset. Sigfrid. Sjuntorp, Sj öassuranskcrn paniet. C. H. 'f:itröm & 0:0. Svensk Jordförmedling. Svenska Fönsterglasbruken. Svenska Korsettfabriken. S'venska Möbelfabrikerna. Svenska Tobaksmonopolet. Sveriges Förenade Konservfabriker Upperuda Trämassefabrik. Utländskt Trä. Vakö Torfpulverfabrik. John Werner & C:o. Werner s: Oartström. Alfr. Wesströms Yerktygsrabr ik. Ahlafors Nya Spinneri A.-B. Alingsås Bornulksväfvert A. B. Almedahls Fabriks A. B Appeltofftska Bryggeri A.-B. Barnängens Mek., Verkstes A.-B. G. & L. Beljet-, Import &. Export A.-B..Bergsunds Mek. Verkstads A. B. Bernström & Co. A. B. 'Berte kvarn A.-B. Billerud. A.-B. Alb. Bohlin & Co:s A.-B. Bostads A-.B.Vanadislunden. L. G. Bratt & Co:s A.-B. Dalslands Kanal A. :i3.. De förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb Dorch, Bäcksin &.Co:s A. B. Elektriska A-B. Eck. Elektrokemiska Aktiebolaget: Emissionsaktiebolaget Mer-cator-. Eriksbergs Färgeri A.-B. Eskilstuna Stålpressnings Aktieb. Falkenbergs Järnvägs A. B. Fastighets A.-B. Gamleport. Forserums Fabriks A. B. Foraners A.-B. Forssjö Trävaru A.-R. Förenade Fönst.erglasbrukens A.-H. Förenade Kitffeimportörers Rosteri A.-B. Triangeln. Förenade Beparator-Intressenternas Aktieb. Förlagsaktiebolaget Det Nya Sverige. Försäkrings A.-B. Nordisk Yachtassurans. Försäkrings A.-B. Securitas. Försäkringsaktieb. Svenska Veritas. Axel Gillblad &,C:o A.-B. Graham Brothers A.-B_.Guldsmedsbolagets i Sthlm Försäljntngs A. B. Göteborgs Inteckninga-Garantt i\,.-b. Göteborgs Ramgarnsspinneri A-.B. Göteborgs Remfabriks A.,B.. ' Hallands Ångbåts A.-B. ' Halmstad-Bolmens Järnvägs A..B.»-Nässjöj Järnvägs A.-B. Halmstads Nya Verkst. A.-B. Hemsjö Kraft A.-B. Hjeltevads Nya Träförädlings A. B. Hudiksvalls Trävaru A.-B. Ciaes Hultberg A.-B. Järnvägs A.-B. Göteborg-Särö. Kampenhofs Aktiebol. Klagatorps Kalkbrotts A.-B. Krooks Petroleum & Olje A.-J;!. ' Kungl. Svenska Ssgelsäl~skapets.Leverans A. B. NAVIG'ATORtOGGEN Kungshöjdens Fastighets A.-B. Lagamills A. B. Lennartsfors A. B Liljeholmens Färgeri A.-B. P. Em. Lithander&C:os H. & r. A.-B. Lundqvist & Huddöns Tegel- & Trävaru A.-B. Lysekils Mek. Verket, A.-B. Läderfabriks A -B. Göta. Majornas Pantlåne A. B. Gustaf Melins A.-B. Motala Verkstads Nya A. B. Mälareprovinsernas Egnahems A.-B. Nissaströms Aktieb. Nordisk Familjeboks Förlags Aktieb. Nordiska Maskinfilt A. B. Nya A.-B. Heimda1. Nääs Fabriks A.-B. Orrefors Bruks A.-B. Rederi Aktiebolaget Bur. D» Disa. :»» Navigator.» :. Nordstjernan. ])» Steam.»» Sverige-Nordamerika.»» Vulkan. Restaurant A.-B. Gillet. E. A. Rosengrens Kassaskåpsfabriks Aktiebolag. Sandhems Trävaru A.-B. Sjöförsäkr. A. B. Gauthiod. Gustaf.Sjöatedt & C:o Handels- & Fabriks A:cB. Skandinaviska Jutespinnert & Väfveri Aktieb. Stockholms Badhus A.-B. ~tockholms Bomultsspinnert o. Väfveri A. H. Stockholms Hofslageri A-B. Stockholms Superfosfatfabriks Aktieb. Svenska Centrifug A.-B- Svenska Granitindustri Aktiebolaget. Svenska Gummifabriks A.-B. Svenska Remfabriks A.-B. Svenska Slakteri A.-B. Svenska Stålpressnings A. B. Olofström. Thorburns Söners A. B. Tidnings A. B. Sverige. (Svenska Dagbladets A.-B.) Tidnings- och Förlags A.-B. Dagbladet i Göteborg Tingstads Trävaru A.-B. E. G. Tjäder & Son, A.-B. Trävaru A.-B. H.Cornelius. Trävaruaktiebolaget Dalarne. Uddevalla-Lelångens Järnvägs A.-B.» Tunnfabriks & Trävaru A.-B.» - Vänersborg-e-Herrljunga Järnvägsaktieb. Wallbergs Fabriks A. B. Aug. Werner l< Co:s Fabr.- o. Handels A. B. Västkustens Petroleum A.-B. Västra Sveriges Egnahems A.-B. Ångbåts Aktieb. Bohuslänska Kusten. Ångfartygs A_-B. Drottningholm-Fittja.»»Gamleby.»»Halfdan.»»Helge...»»Tjust. Adelfors Bruks A.-R. Ödeborgs Bruks A -B. Ornberg l< Anderssons. A,.-B. Östra Bryggeri Aktieb. i Halmstad. Aktiebolaget lllälareprovinsernas bank: Aktiebolaget Iggesunds Bruks. 51/2 /01917, GO/O1918 Aktiebolaget Optimus 51/2 O/O Barnängens Kemiska Fabr. A.-B. 6 O/O1918. Eskilstuna stads , 6 O/o Gefle stads 5 O/O1917. Holma-Helsinglands Linspinneri & Väfveri- 5 1 / Klosters A. B. 51/ Kramfors A.-B:s 5 % 1907, 5 % 1911, 51/ Köpings stads" Munktells mek, verkst:s aktieb:s O/O1909,19140" 6 O/O1917. Stockholms Läns Landstings 51/20/ ,egä r offert och i II ust r e rad Kactil-i9g, INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR -'STHtrM '

13 [2755] Sv. Centrifug Aktleb:s 5% Wedevåg-Koppoms k-bos 5112O/O1917. V-ästmanlands Läns Landstings 41/t o/o1910. Västerås stads 41/2 O/O1907 och 1910, Dessutom inlösas.töljande Utdelningskupong er: Aktiebolaget Hem på landet. Barnängens Kemiska Fabr. A.~B., Hjälmare kanal- och slussverks aktieb:s. Lernbo-Norbergs Grufve aktieb:'s Klosters A. B. Munktells mek, verkst:s aktieb:s. c..ofriga.,all~änna inrättningar. Falkenbergs stads 41/2 % Falköpings stads 4 % Falu stads 4 % Finsjö Kraftaktieb. 51/2 0/O1917. Forsbacka Järnverks Aktieb:s 5 1/2 % Gimo Bruks aktieb:s 5 1/2 % 1914., Girno-c-Östei-by Bruks A.-B:s 5 1 /2 % 1916, 6 %1918, 6 0/O1919. Gotlands Järnv. Aktieb:s.41/2 % Gäfle-Dala Järnv."aktieb:s 41/2 % Gäfle Manufaktur A. B:s 5 % Gälle stads 41/2 % 1899,4% 1902,41/2%1911,5%1917. Gäfle stadsförsamlmgs 41/2 % 1906., ' Gärsnäs-,-S:t Olofs järllvägs A.-B:s 41/2 % AktIebolaget Svenska Handelsbanken: Göteborg-s-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 % Aktieb. Arvika Verkstäders 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktteb.s 41/2 %, 5 %. Aktieb. Axel Christiernssons 6 % O. 4 % Aktieb. ClaraiBadf rrrättn.lng«41/t % o. 5 % flöteborgs stads 4 % 1899, 41/2. %, 5 %1914; 5 %1915, Aktieb. De Svenska Krtsta.llgtasbrqkens 5 % 1903, 5 % 1917, 6 % /2-% Halfstahamrnars aktieb:s 5 % Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr:s 51,. %1912 Halmstads stads 4 1/2 % Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 51/2'% Hemsjö Kraft A.-B:s 51/t 0fo 1917; Aktieb: Göteborgs Hypotekskassas % Hernösand-Sollefteå Järnvägs Aktieb:s 31/2 % Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 %1916, 50:01918 Hernösands stads 4 % 1904, 4 1 /2 % e o ~h1920. ' Hillringsbergs Aktieb. 5 0/ I Aktieb. J.. A. Pripp & Sons 41/2 % Hiasmofors aktiebes 5% Aktieb. Kantorps Malmrälts 6 %partialförskrifningar Holmsunds aktieb.s 5 % Horndals järnverks aktieb:s 5 % Aktieb. Karlskrona Träexports 5 % Huskvarna Vapenfabr. aktdeb.s.-ö % & 41/t % 1911,6% Aktieb. Knutsbro kraftstations 5' % Aktieb. Lidingö Villastads Hvellinge-Skanör;Falsterbojärnv. aktieb:s 41./2%1903. Aktieb. L. M. Ericsson & C:.0s 5'/2 % 1908 o. 1917: Hälsingborg~Landskrona-Eslöfs Järnvägs A.-B:s Aktieb. Malmö Förenade Bryggeriers 5 0/o / , Aktieb. Mårten Pehrsons Yalskvarna Hälsingborg-Råå-RamlösaJärnvägsaktieb:s5 %1906. Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 %1906. Hälsingborgs stads 41/2 % 1902, 41/2 %1909,41/2 1H10, Aktieb. Nordiska Armaturfabr. 61/2 0/o % 19H, 6 0/O1918, 51/2u/ Aktieb. Norrköpings Förenade Brygg:s 51/2% J. & C. G. Bolinders Mek. Verkst. A."B:s 5 %.1912, Aktieb.. P. A. Norstedt & Söners 5 % Jönköpings Mek. Verkstads aktieb:s 5 % Aktieb. Ramlösa Hälsobrunns 5 % Jönköpings stads Församlingar Aktieb. Robertsfors 5 % u/o ,- 41/2 %<1881,4%1902 Aktieb. Skånska Yllefabrikens 5 0/O1910. Kalix Trävaruaktieb:s 5 % 1911,i5112 % Aktieb. Sthlms Bryggeriers 4'/2 % Kalmar Nya Järnvägs Aktieb:s 41/2 0/O1911. Aktieb. Sthlms Spärvägars 6 % 1919 o. 7 % Kalmar stads 41/2 % 1909, 41/iI % 1~11. Aktieb. Sthlms\l'omträttskassas 5 % 1915 o. 5 lit % Karlskrona sta<ls4 % 1899, 4'0. 5 % 1904, 5 % I Karlstads stads 4 1/2'% 1907, 5 % Aktieb. Storfors Ser. I o. II 5 %1911. Kar-Istad-e-Munkfors Jä.rnv.-aktieb:s 41/2 %1909. Aktieb. Svenska Metallverkens 5112 % 1914 o Katrinefors aktieb:s 5 %-1909,5 1/2 % Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5%1915,51/2%1918. Konungarikets Sveriges Stadhypotekskassas 5%1913. Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabrikers Kopparberg & HoforsSågverks-Aktieb:s 5% Aktieb. Tegefors Verks 51/2 % Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 % 1900, 5 %1904,5o. 51/2 Aktieb. Wicanders korkfabrikers 5 %1904, 5112%1913. % 1908, 601o " ' Aktieb. Vin & Spritcentralens 5 1/2 % Krl\ftllktiebolaget Gullspång-Munkfors 5112%1908ö, Aktieb. Visby Cementfabriks 5 % 1912.,.. 6 % 1920' Aktieb. Ytterstfors-Munksund 6% 1918o. 6 ~hlt21l. Kramtors aktieb:s 5 % 1907, 5 % 1911, 5 % 1914 o. Alby Nya Kloratfabriks Aktieb:s ' 51:2% ' Alby Vattenfalls, Aktieb. 4,5 O/O1906, 4,5 0/O1911. Kristianstad-HessleholmsJärnvägs aktieb:s 5 %1908. Alingsås Bomullsväfveri A. B:s 5 % Kristianstads läns landstings 41/2 % /2%1912, Alingsås stads 4.112f% % , Arvika stads 5 % Kristianstads stads 41/2 0/O & 5 % Avesta Sulfat- o. Trävarn A.-B:s 5 1 /2% Kristinehamns stads' 5 % Bergslagernas Järnvägsaktieb:s 4% 1898, 5 % Bergsunds Mek.Verkst:s Aktieb:s 5 % Köpings stads 41/2'% Landskrona stads 4 %1903, 41/2 % 1912., Bergvik o. Ala Nya Aktieb:s 51/2 % Björknäs Aktieb. 51/2 % Landskrona-Eslöfs Järnv. Landtmänncns mjölkf6rs. aktieb:s4 1/2 % För. U.P. A. 51'2 O. 6 % Blekinge Läns Landsting 6 % af 1919, Borås stads 5 0/O1908, 5 % 1913, 51/2 % Lidingö köpings 51/4 % Boxholms Aktiebolags 48/4 % 1907, 5 % %1914. Lidköpings Sockerfabriks A.-B:s.6 % Bredåkra- Tingsryds Järnvägs A.-B:s 4 u/o Linköptngs stads 41/2 % Bultfabriks aktieb:s 5 % Ljusne-Woxna aktieb:s 511t % 1915, 6% Djupafors Fabrikers A.-B. 6 % Ludvika köpings 51/2 % Djursholms aktieb:s 4112 % 1903, 5 % & 41/2 % 1911., Luleå stads 4112 % lu09. 5 % Lunds stads 41/2 % Djursholms köpings 41/2 % Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb.s 3,1/2 % Dynäs Aktieb:s 51/2% Luth & Rosens Elektr. A. B:s 5 % o. 51/2 % Eksjö stads 41/2 % Lysekils stads 4 o Enköpings stads 3a'4 % Mackmyra Sulfitakt~eb:s 51/2 % Eskilstuna stads 4 % 1893, 41/2 % 1901, 41/2 %,19U6; Malmö Skofabriks aktieb. 5 0fo i1/~ % 1909, 5 % 1915 o. 6 % Malmö stads 41/2 %,1901, 4' % 1905, 5 %1914, 5 %1916, Fagersta Bruks Aktiebolags 5 % 1911, 51/~ % Falkenbergs järnvägsaktieb:s 41/ % 1918 o % Malmö-Tomelilla Järnv.-aktieb:s 41/2 %1912. FINSPONGS ME,TALL'VBRKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

14 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Malmö-'Trelleborgs järnvägs aktieb.s 4 % Malmö Yllefabriks aktieb. 5 0/ O Malmö-Ystads järnv.. aktieb:s 4 % 1906, 51/2 % Marrna Sågverks aktieb:s 5 % Mellersta Blekinge järnv..aktiebolags 4 1/2 % 190.;. Mellersta Östergötlands Järnvägsaktieb:s ö % Mo och Domsjö aktieb:s öl/2 % Miinchens bryggeri-aktieb:s4 1/2 % Mönsterås köpings 5112% Mönsteräa Nya Järnvägs aktieb. 41/2 %, 5 % Norra Ostergötlands järnv. A.-B. 41/2 % Norrköpings stads 41/2 % 1909, 41/2 % Norrtelje stads 5 % Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51/2 % Nyhammars Bruks aktieb.s 51/2 % 1911 o Nyköpings stads 41/2 % Nääs Fabrikers aktieb:s 5 % Näs-Morshyttans järnvägs aktteb:s 5 % Orsa sockens 41/2 % Oscarshamns Stads 5 1/2 % af Ramnäs Bruks A.-B:s 5112 % Reymersho1ms g:la Spritf'6rädl:s aktieb:s 5 % 1910 Riddarhytte aktieb:s 5 1/ Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s '4 % Ronneby stads 41/2 % Rydö Bruks & Fabriks aktieb:s 51/2 % Rö Sågverks Nya Aktieb. 51/2 % Saltsjöbadens köpings å % Sandviks Ångsågs aktieb:s 41/2 % Sandö Glasbruks Nya aktieb:s 5 % Sandö Sågverks aktieb:s fl 1/2 % Rikfors Kraft aktieb:s ål/2 % Simrishamns stads 41/2 % Skandinaviska Jutespinneri o. Väfveri aktieb:s 5 % Skellefteå stads 5 % 1908 o. 1911, 5 % Skromberga Stenkols- o. lerindustri aktieb:s å% Skåne-Smålande järnv.-aktieb:s 4 % 1903, 4112% Skånska Cement aktieb:s å % 1903, ål/2 % Skånska Intecknings aktieb:s 4 1/2 % Skånska prästerskapets byggnadskassas 3 1/2 % Skärblacka aktieb:s 5 % Skönviks Aktieb:s 5 1/2 % 1918, 6 0/ O Bockerfabr, Aktieb. Unions å % Sthlms läns landstings 51/2 % Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s å % Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 4 % 189ö, 5 % 1901o. 1908, 51/2 % Sthlm-> Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % 1897, 5 % 1905, 5 % 1910 O. öl/2 % Stqckhohns Rederi aktieb. Sveas å & Öl/2 % S~ockholms stads ö % 1914, 1916, 1917 o. 1918, 51!, % 1918, 6 % 1918, 6 % 1919 o. 6 % Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 4 % 1889, 5 % /2 % 1910 o. 6 % Strömnäs Aktieb. 51/2 % Strömsnäs bruks aktieb:s 5 %, 51/2 % Ströms bruks aktieb:s 4 % 1897(förskrifn.), 5 % Ströms Trävaru aktieb:s å % Sulfit Aktiebolaget Ljusnans 5 % Sunds aktieb:s ö 1/2 % SundsvalIs stad. 41:2 % 1892, 51/2 % Svanö Aktieb:s 4 1/2 % 1905, 5 1/2 % 1913, 6 % Umeå stads 41/2 % 1892 o. 1910, ål:, % Varbergs stads 41/2 % Wirsbo-Ramnäs Kraft Aktiebolags 6 % Visby stads 4 % Västerdalälfvens Kraft Aktiebolags 5 % Västergötl.-Göteborgs järnv.vaktieb.s 4 % 18~8,5 % Västerås stads 3,6 % 1896, 4 % 1902, 5 % Ystad-Brösarps järnvägs aktieb:s 41/2 % Ystad-EslöfsTärnv, aktieb:s 41/2 % Ystad-c-Gärsnäs Järnvägs aktieb. 31/2 % Ystad-Skifarps järnvägs aktieb. 41/2 % \ Ystad stads 4 % Ytterstfors Trävaru aktieb:s 5 % Å.-målsstads ii % 1916_,l,ggfors Aktieb:s 5112% [917_ ~lfbborgs läns landstings 5 % 1907.,,-ngelhohn-Klippans Nya järnv.-aktieb:s 5 % angelholme stads 41/2 % 1909, 41/2 % Orebro stads 41/2 % 1901, 4 1/2 % 1~0. Örnsköldsviks stads 3.6 % 1897, 41/2 % Östergötlands Läns Landsting å % östersunds stads 4 % östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 % 1898, 41/2 % U tdelningskupo n ger: Ackurrrulator-F'abr'iks A_-B Tudor_ Aktieb. Alo. A. B. Arboga Mek. Verkstad. \ laktieb. Archimedes. A.-B. Blekinge Kustbanor (Mellersta Blekinge Järnv. A.,B.) Aktieb. Axel Christiernsson. Aktieb. Gust. Flinta. A.ktieb. Ber-nu. Hertz. A.ktieb. Gävlegårdarna, Gäflo. Aktieb. Hjo Bank. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Lidingövarvet. Aktteb, Lux. Aktieb. Mohöga Mek. Verkstad. Aktieb. Nya Grand Hotel. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. Skellefteå Trämassefabr. Aktieb. Sthlms bryggerier. Aktieb. Sthlms Nya 'I'apetfabr, Aktieb. Svenska Metallverken. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolet. Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabriker. Aktieb. Tennis. Aktieb. Wallinska Flickskolan. Aktieb. Wara Bank. Aktieb. Wie anders korkfabriker. Aktieb. Ytterstfors-Munksund. Aktieb. Örebro folkbank. Alby Carbidfabr. aktieb. Apotekarnas l\fineralvattens A.-B. Bergalagornas Järnvägsaktieb. Bergvik & Ala nya aktie b. Eclv. Berlings Boktryckeri A.-B. Boo Landtbruks aktieb. Boxholms aktiebolag. J. P. Brändströms Sko- & Läderfabr, Byggn. aktieb. Gevalia. Svenska Kronkredit aktieb. Ser. I, II, III 6 % Fastighets Aktieb. Baneret. Svenska Sockerfabriks aktdeb.s 51/2 % $astighets Aktieb. Drott. Svenska statens 5 % 1914, ö % 1916 o. 5 % 1917,1918. Fors Aktieb. Svenska stålpressnings A.-B. Olofströms 41/2 % 190ö. Getle Bryggeri aktieb. Sveriges Allm. Hyp.-banks 5 % 191å o. 6 % Getle-Dala Järnvägs aktieb. Sydsvenska Kraft aktieb. ål/2 % Gätle Manufaktur A.-B. Säfvenäs Nya Aktieb:s 51/2 % Getle-Ockelbo Järnvägs aktieb. Söderhamn s stads 41/2 % 1907, 5 % Gimo-Österby Bruks aktieb. Södermanlands Läns Landstings fll/2 % Gunnebo bruks nya aktieb. Södertälje stads 41/2 % 1~06,4 1/2 % Hernö Bryggeri aktieb, Södra Kalmar Läns och Ölands Sockerfabr. aktieb:s Hernösand-Sollefteå Angbåts aktieb. å 1/2 % Hissmotors aktieb. Sölvesborg-Olofström-Elm.hults nyaj ärnvägsa.-b: s Huskvarna vapenfabriks aktreb, 5 % Karpalunets Ållgbryggeri A.-B. The British L. M. Ericssons Manufact. Comp. Ltd Katrinefors aktieb. 5 % '1912. T~ävarubolaget Svartviks 51/2 % [275'5J Komm.-Bol. Spis- och Knäckebröds fabriken Kronan Korsnäs Sågverks aktieb. 20 VASAGATAN 20.;- A~B.SVENSKAMETALlVERKEN Se sanons å kartongsld.1344b_

15 [2755J c. Kraft aktieb. Gullspång;Mimkfors. Krylbo-Norbergs Järnvägs aktieb. Liljeholmens Steariufabriks aktieb. Luth & Rosens Elektriska aktteb.' Malmö-Trellel:)orgs Järnvägsaktieti. Mellersta Sveriges sockerfabr, aktieb, Nordiska Armatur Aktieb. Pix k.-b. Rederi aktieb. Valkyrian. Beymersholjns G:la Industri' aktteb. Ry~aJl.ier &'Rudolphs Fab,riks aktieb. Rö Sågverks Nya A. B.. Sandvikens järnverks aktieb.: Sandviks Tegelbruks aktieb. Sandö sågverks aktieb. See Fabriks aktieb. Skellefteå Trafik aktieb. Slakteri aktieb. i Stockholm., Stockholm-Rimiio Järnvägsaktieb. Sthlm- Västerås-Bergslagens Nya järnvägsaktieb., Stockholms Benmjölsfabriks aktieb. Stockholms Frihamns A.,B. Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. Strömbacka bruks aktieb. Strömnäs aktieb. Ströms bruks aktieb. Svanö aktieb. Svenska aktieb. Gasaccumulator. Svensk Atlantiska Kompaniet, Handels A,-B. Svenska Emissions:aktieb.» Tändsticksaktieb. Södra Dalarnas Järnvägs aktieb. Trafik aktieb. Sthlm-Nynäs. Transmarina Kompaniet, Aktieb. Umeå Byggnads aktieb. }) Magasins aktieb.» Tryckeri aktieb,» Angbryggeri aktieb.» Ångslups' aktieb. Upsala Ångkvarns aktieb. Utansjö Cellulosa aktieb., Varberg-Boruä Järnvägs A.LE. Westerbottens Import aktieb. Västergöll.-Göteborgs järnvägs-aktie]>. UpIands Enskilda bank: J. A. Enhörnings Trävaru A. B:s 6 0/O Holmsunds A.-B:s 5 0/O1911. A.-B. Iggesunds Bruks.51/ Jämtland, läns landstings 3,6% A.-B. Ludvika Bruksägares 51/2 % 19H. i Norrtälje'stads 5 0/O Nyhammars Bruks A -Brs 51/2 % Söderfors Bruks A -B:s 41/2 0/O1889 o. 5 0/O1902. A.B. Sljernfors-Ställda1ens 5 "2 0/O Sunds A.-B:s /O1917. Trävarubolaget Svartviks 51'2 o/o1917., Upsala-Gefle Järnvägs A.-B:s 51/1 O/o1916. Västerås stads 5 0/O Östersunda stads 40' O. 3,6% Sundsvalls stads 5 1/2 % Bankirfirman C. G. Cervin: \ Städer: Hälsingborgs stads 3 6/10 0/O1894. Kristianstads stads 31/1 0/O Malmö stads /O1890 o. 4 0/Oaf Oskarshamns stads 36/ Skeninge 'stads. t. Industriella bolag: A.-B. Böksholms Sulfitfabr:s 5'/2 %. Aktieb. H., E. Carlstens Porterbryggeris. Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Aktieh. Lux'. Aktieb. Stridsberg & Björcks. ' Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers. Bergsbro aktteb.s. 5~/ D. Brucks fabriks aktieb:s. Ofriga allmänna inriit~ningar. Holmens Bruks 'O. Fabriks aktieb:s 5 0/O1912. Hudiksvalls Trävaruaktieb:s. ', Hylte Bruka aktteb.s. Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 % Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 % 1'/ Jönköpmgs-och Vulcans tändsticksfao:s aktieb:s Kolsva järnverks aktieb:s 5 0/O1911. ' Manufakturaktieb:s i Malmö. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Skånska kolbrytningsaktieb:s. Skånska superfosfat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Skönviks aktieb:s 50/0,1909, 5112?!o Storfors bruks aktieb:s. Strömma bomullsspinneri aktiebia. Sydsvenska 'Kraftaktteb.s 41/2 o/o 191i. Söderfors bruks aktieb:s. Trävaru aktieb, Dalarnes 5 '0/ Uddeholms aktieb:s 5% och 5 1 /2,% 1914"6 0/O1919. Ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Engelsberg-NorJ>eygs Jernv. A.-B:. 6 o/orev. Hjo-s-Stenstorps järnväg,saktieb:s. Hve,tlanda-M:l}lilla järnvägsaktieb:s. Hälslngborg-Hessleholms j~rnvägsaktieb:s40/0 1894, 41/2 %,1897 o'. '5 0/ Hälsing borg~ Landskrona-e- Eslöfs j ärnvägsaktieb: s 1902.' j Jönköping-Gripenbergs.iärn:vägsaktieb:f';;' Kalmar nya järnvägsaktieb:s 1893 och Karfaharnn-c Vislanda ' järnvä'gsaktieb:s. -Karlstad-Munkfors jernvägsa.-b. 67. Kristianstad~ Immelns järitvägsaktie b: s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norbergs järnvägs nya' akti.eb.s. Nordmark-Klarälfvens jernvägs A.-B. 67. Norra Östergötl. järnv.-aktieb:s 50! Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. 8imrishamn-Tomelilla järnvä~saktieb:s;: l Skåne-Smålands järnvägsaktieb:s 41/2% 1897, Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s <I, 0/O' 1897, 31/ Tidaholms järnvägsaktieb:s Uppsala-Gllfle järnvägsaktieb:s 41/2% 19()2och 51/2. 0/O 1916., Aktiekuponger: 'Aktieo. Böksholms Sulfitfabriks. Aktieb. Hemtrefnads. Aktieb. Klippans Finpappersbruks_ Aktie b.sanatorievårds. Bttlesholm-Bjnfs aktieb:s. Föreningens idr svensk hemslöjd Idrlagsaktieb:s_ Höganäs-Billesholms aktieb:s. ;Nässjö-Qskarshamns nya järnväg'saktieb:s.. \. Uddeholms aktieb:s. ' Uppsala-Gäfle järnvägsaktieb:s. Skåndinaviska Kreditaktiebolaget : Aktieb. Baltics partialförskrifning' 7 0/0'1920. Aktieb. Billngsfors-Långed 9 0/ Aktiel:). Bofors Gullspångs 5 0/0 19n. Aktieb. Brusatora-Häljetors 6 0/O1917; Aktieb. Böksholms Sulfi~abriJis 5\/2 0/O Aktieb. Dals bruks 5 0/O1898. Aktieb.de Lavals ångtm-bins51/ Aktteb.tEInspongs Styckebruks 5 0/O1905., Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr-ikers 51/2 O/o, Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 51/2 0/O1913. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/2 0' A.-B. Göteborgs Tomträttskassas 5 "/0 1916, 1918 o. 51/2 o/o1920." " Aktieb. Iggesunds.bruks 5% 1914, 51/2 0/O'1917o. 6 0/O1918. Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 0/O1902. Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 51/2 0/O '9'(;'. Aktieb. Klippans Finpappersbruks 5 1/2 0/O Ak~ieb. Klippans Finpappersbruks Ser. II 51/2% FINSPONGS METAL'liVERKS A.-B.\ -----~~---- BERI,DAREBANSGATAN _

16 S. Penninginrättningar, a) Banker och kreditanstalter. Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/2 O/o1914. Aktieb. Lux 51/2 0/O Aktieb. Malmö Förenade Bryggeriers 5 % Aktieb. Mälardalens Tegelbruks 51/2 0io Aktieb. Norrköpings Förenade Bryggeriers '/2 % 5 Aktieb.. Scania Vabis 5 % 1911 o. 5 % Aktieb. Sjuntorps % 51/ Aktieb. Stockholms Spärvägars 6 % 1919 o. 7 % Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5 % 1915 o. 51/, O/o1920. Aktieb. Stridsberg &;; Björcks 5 '/2 O/O1912. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 O/Oaf 1915 o. 51/s % Aktieb.Sveriges F'örenåde Trikäfabr:s 51/ Aktieb. Sv:eriges Litografiska Tryckeriers 5 '/ Aktieb. Tegelfors Verks 6 O/O1919. Aktieb. Westerviks Elektr. verks 41/ Aktieb. Ytterstrors-Munksunds o Aktieselskab Sydvarangers 6 O/O1915. Aktieselskab Tyssefaldens 6 O/o1916. Alingsäs Bomullsväfveri aktieb:s 5 O/o1912. Arvika stads 5 O/O1917. Avesta Järnverks A.-B:s 6 O/O1919. Bergens Kommune 4 0/O1894 o Bergs aktiebolags 5 o/o1912. Bergsbro aktieb.s 5 '/2 O/O Bergs!. järnvägsaktieb:s 4% 1898 o. 51/. 0/O1916. Bergvik-Ala Nya Aktieb:s 51/2 0/O1916. Björneborgs stads 4 o/o1897' O/O1903. Blekinge läns landstings 3,6 0/o 1898 o. 6 o/o1919. Borgviks aktiebia 5 % samt 51/ Borås stads 4 0/O1892,5 0/O1908,5 % 1913O. 51/ Bredäkra-Tingsryds.Järnvägs uktäeb.s 5.Old1895. Brännö Vläfveri A. B: Bure aktieb:s 51/2 O/O1907. Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 O/O1896. Centrallänekassan för' Finlands stads- och Iandskommuner aktieb:s 5 O/o1912. C1aes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 6 % Dals ängsägs aktieb:s Dannemora-Hargs.iärnvägsaktieb:s 4 % Enhörnmga, J. A., Trävaru A.-B:s Eskilstuna Fabriks aktieb:s 51/2 o/o Eskilstuna Järnmanufaktur Aktäeb;s 4 % Eskilstuna stads 4 1/2 0 '0 1909, 5 % 1915O. 6 % Eskilstuna stälpressnings aktieb:s. ö 0/O1910. Fagersta Bruks aktieb:s 511. % Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 41/2 % 1905o. 4 1/~% Fastighetsbankens i Finland ö 0/O1914. Ferna Bruks aktieb:s 51/. % Finsjö Kraft A.-B:s 5 1/2 O/O1917. 'Finspängs metallverks aktieb:s /O1916. Forsbacka Järnverks aktieb:s i5 'I. O!o1911. Fredsfors fabriks aktieb:s 5 O/o1904. Fridafors Fabriks aktieb-s 5 'I. % Fränö Nya aktieb:s För. Separ-ator-Infressenters A. B:s 6 % Gamlestadens fabrikers aktieb:s 5 % Gimo-Osterby bruks 51/2 0/O 1916 o. 6 % Gravendals aktiebolags 5 0/Oaf Guldsmedshytte aktieb:s 51i2 Ofo Gälle stads 3,s % 1887 o. 4 % 1893, 5 O/o1917. Göteborgs och Bohusläns landstings ö 0/O1908. Göteborg-Boräs järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1904. Göteborgs Intecknings Garanti aktdeb.s 41/. O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 % Göteborgs stads , 31/2 O/Oaf 1902, 41/2 010 af -1914, 5 0/O af 1914, 5 010af 191ö 5 0/0 af 1917, 6 o/o af r Halmstads stads 3,6 0/O1896. Helsingfors stads 4112 O/O1892 o. 4 '/. 0/ Hemsjö Kraft Aktieb:s /0 o af Holmens bruks & fabriksaktieb:s 5 o/0, 51/ o. 5 1/2 O/ö Holmsunds aktiebis 5 o/o1911. Hudiksvalls stads 41/. O/o1911. NAVIGATORLOGGEN [2755J Hudiksvalls Trävaru aktiebol:s ö 0io Hylte bruks aktieb:s 51/. 0/O1913. Häfreströms aktieb:s 5 % 1913 o. 51/ Hällefors Bruks aktteb.sö Hällefors Bruks aktieb:s ö 1/2 0/O1909. Hälsingborg-Hässleholms järnv.-aktieb:s 4 O/O '/2 O/O1886 o. 5 o/o1911. HäI8inborg-Landskrona-Eslöfsjärnv. aktieb:s 51/. 0/ O Hälsingborg-Rää-Ramlösa järnvägsaktieb:s ö 0/O Hälsingborgs stads 3, o. 5 O/O1914. Hälsingborgs stads 41/2 O/O 1892,41/2 O/O1902,41/. o/oaf 1909, 5 "lo 1914, 6 O/O1918 o. 51/2 o/o1919. Härnösands stads 4 O/O1904. Höganäs-Billesholms aktieb.s ö Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 II. O/O1904. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 11.% Järnvägsaktiab. Ystad-Skifarps 4 1/. O/O1904. Jönköpings Mek. Verkst. A.-!l:s 5 0/ Jönköpings stads 4'/2 % 1906 o. 6 0/ Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s.ö 0'/ Kalmar Kalmar Nya Järnvägs stads 41/. % A.-B:s 41/2 % o. 41/2 0/O1911. Kantorps Gruv A.-B:s Karlshamns stads 4 o/o1889. Karlshamn- VislÄnda järnvägs aktieb:s 4 % Karlskrona stads 4 % 1888 o. 4 "lo Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolags 41/2 010af n09 o. C o/o af Karlstads stads 5 % 1n3. Karpalunds sockerfabriksaktieb:s Kilsnnds Aktieb. 51/2 o/oaf Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 o/o1918. Klosters aktieb:s 5 % och ö 112 O/o1910. Kockums järnverksaktieb:s 4112 /01890 Kolsva järnverks aktiebis 5 % o. 5 0/O1911. Konga A.-B:s 51/2 0/O1917. _ Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 5 % Korsnäs sägverks aktieb:s 5 % 1900; 5.% 1904, 5 % och 51/. 010 af 1908 o. 6 O/O1919. Kramförs aktieb:s ,5% 1911o. 51/2 % Kristianstads stads o O Kristianstads läns landstings 41/. O/o K'ristinehamns stads ö 0/0 af 191ö. Kyrkebyns sulfitaktieb:s ö 1/ o Landekrona stads 4 0/0 1890, 4 % 1903 och 41/2 0/O Larsbo-Norns A.-B:s 6 % Laxä bruks aktieb:s Lesjöfors aktieb:s 4 II Lessebo aktieb:s 5 O/o1912. Ludvika Köpings 51120/O Lunds stads 4 1/2 LysekiIs stads 41/s. 0/ 8/ af Längrörs aktieb:s 5 % af 1914, 5 1/. % af 1915 och Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s 5 0/ /,Malmö-Kontinentens Järnvägs aktieb:s 4 % Malmö Mek. Tricotfabr. A.-B:s 51/2 o/o1912. JVlalmö Skofabr. A.-B:s 5 o/o Malmö stads 4 % 1894; 4 1/2 O/O1901 o. 1910; ö , 1914 o. 1916, 60'0 af 1918 o. 61/.% Malmö-Tomelilla järnvägsaktieb:s 4 '/2 O/o1912..Malmö yllefabr. aktieb:s ö % 1909 o. ö'/2 Malmö-Ystads järnvägsaktieb:s 51/. % % Manufakturaktieb:s i Malmö 5 0/ Margarin A.-B. Zeniths ö Marma sägverks aktieb:s 51120/O af 1908, 5 0/ o. 6 O/o af Mellersta lllekinge järnvägs aktieb:s 41/2 0/O1902 o Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 %.1896,41/2 0/O 1903 o. 5 '/2 0/O1914. Motala Ströms Kraft A.-B:s ö Motala verkst:s nya aktieb:s 51/2 O/o1916. Munkedals aktieb:s 51/. 0/O1910. Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A. B. NAVIGATOR - STHLM

17 /' [2755J C. Öfriga allmänna inrättningar. Munktells Mek. Verkstads aktieb:s 51/2 O/o1909. Trollhättan's' kommuns 41/2 O/o1911. Mönsterås köpings 51/2 % Trälleborgs stads 3,6 % Mönsterås Nya järnvägsaktieb:s 41/2O/Oo. 5 % Trävaru Aktieb. Dalarnes 5 0/o 1912 o. 6 % Nitroglycerin aktieb:s 51/2 010af Trlivaruaktiebol: Karlsviks 51/2 O/O1909. Nora Bergslags järnvägs aktieb.s 5 0/o 1892 Trävaruaktiebol. Svartviks 51/,% Nordiska aktiebankens för handel och industri 4 0/O Tuna fabriksaktieb:s 5 % af ~897och 1898., Uddeholms aktieb:s 5 0/O1914o. 6 % Norra Östergötlands järnvägsa'ktieb:s 5,0/O1911. Uddevalla stads 4 0/O1881o /o Norrköpings stads 4 0/O1892, 41/2 0/O1906,41/2 0/O Umeå stads 51!2 % o. 41/ Upsala-Gäfle järnvägs-aktieb:s 41/2 0/O1902och 51/2 Norrköptng-c-Söderköptng-«Vikbolandets järrrvägs aktieb:s 4 0/O1897. Varbergs stads 3,6 0/O % /,0/ Norriälje stads 4 0/O1894o Wargöns aktieb:s 6 O/o1919. Nors Järnbruks aktieb:s 5 0/Oo. 51/2 0/ Vedevåg-Koppoms aktieb:s 5 1/ Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51/2 /0 rev Villingsbergs aktieb:s 5 0/O1911o. 51/2 0/O1911. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4 0/O Virsbo-Ramnäs Kraftaktieb:s 6% 1898, Visby stads 4 % , Nääs Fabrikers aktie:s 5 0/O1912. Vänersborgs stads 3,6 0/o Oskarshamns stads 51:2 % Västerdalälfvens Kraft aktieb:s 5 0/O1911. Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s /l% 1110 O/oo. 5 0/O1892. Västerås stads 4 0/O1892och 5 O/o1916. Oxelosunds järnverks A.-B., 6 O/o1920. Ystads stads t 0/O1894o, 41/2O/o1910. Rederi A.-B. Svenska Lloyd Åbo stads 3,6 0/O1896. Riddarhytte aktieb:s 1/2 0/Oaf 1~08. Åmåls stads 5 0/O1916, Ronneby stads af Äggfors A-B's 5 1/2 Rörstrands aktieb:s /O \lfsborgs läns landstings % 1917, 5 0/O1907 o ahlströmska fabrikensaktieb:s 5 0/o 1911o. 51/2 % Olands cement aktieb:s 5 0/ O Örebro Elektr.aktieb:s51/ Saltsjöbadens köpings 5o/O1916. _. Örebro-Köpings Järnvägsaktieb:s 51/2 0/O1917. Sandö sågverks aktieb:s 51/ Örebro Pappersbruks aktieb:s 6 0/o,1917. Sikfors Kraft aktieb:s 51/2 0/O1913. örebro stads 41/2 0/O1901. Skellefteå stads 5 0/O1914. östergötlands läns landstings 5 0/O1917, Skromberga stenkols- och lertndustrfaktteb.s 50/O1903,. Skåne-Smålands järnvägs aktieb:s 40/ o, 41/2 Stockholms enskilda bank: 0/O1912. / Skånska cementaktieb:s 5 0/ O 1903, 51/2 0/ O 19160, ObligaUonskuponger: 5112O/O1908. Staters och k om m u n er s : Skånska kolbrytningsaktieb:s 51/2 O/o1914. A.dollfFredriks församl:s 1900, Skånska prästerskapets byggnadskassas Sl/Oj 0fo1897. A.lingsås stads Skånska superfosfat' och svafvelsyrefabriks aktieb:s A.rvika stads Bergens Kommunelaan 11901,1909, Skiirblacka aktieb:s 5 0/O1912, Borås stads 1892, 1900, 1908, 1913o, Sköfde stads 41/2 0/O1904. Drammens. Kommunelaan Skönviks aktieb:s 5 % 1909 o. 51/2 O/o1917, Eksjö stads Smedjebackens Valsbruks aktieb:s 51/ Eskilstuna stads 1886, 1909, 1915o. 191,8. Sockerfabriksaktieb. Unionens 5 0'0 1~02. Falkenbergs stads 1893o Sthlms Allm. Telefon aktieb:s 51/2 0io Falu stads 1886o Sthlms badhusaktieb:s 41/2 0/O1905. Gäfle stads 1887, 1893, 1905, 1911o, Sthlm s bomullsspinneri- & väfveriaktieb:s 5 0/O1911. Gäfle stadsf'6rsaml:s1888, -Stockholms Läns Landstings 5 1/2 % Göteborgs stads 1906, 1914, 1915, 1917.o Sthlms Int, Garanti aktieb:s 51/2% Halmstads stads Sthlms stads 5 0/0 af 1914, 1915, 1n6, 1917 o. 1918, Hälsingborgs stads 1909, 1914, 1918o /2, 6 0: o. 6% 1919o. 1920, Härnösands stads 1892,.Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 4112 % 1902,5 % 'Jönköpings stads 1906 o o. 51/2 0101ill4. Kalmar stads 1898o Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s Karlstads stads /2 0/O1898 o. 5 0/o ' Kristiania Kommunelaan Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. 6 O/o1920. Kristianstads stads I:ltorfors bruks aktieb:s samt 5"10af Kristinehamns stads Storviks sulfitaktieb:s 5 0,' Landskrona stads 1890 o. 1~12. Strängnäs stads 4 0/O1~93. Linköpings stads 1911, Ströms Trävaru aktieb:s 5 0/O1911o. 51/2 0/O1916. Lovisa stads Strömsnäs bruks aktieb:s 5 % o. 51/2 0/O Ludvika köpings Strömstads stads 41/2 0/O1911. Luleå stads Sulfitaktieb. Ljusnans 5 0/o Lunds stads Suiitälma aktieb:s 51/2 0/O1915. Malmö stads 1890, 1914, 1916, 1918 o Sunds aktieb:s 51/2 % 1908 o Norrköpinga stads 1892, 1906, 1909 o Sundsvalls cellulosaaktieb:s 5% 1905o. 51/20/O1912. Norrtälje stads 1914, Sundsvalls stads 41/2 "lo 1910 o. 1j1/2010b19. Nyköpings stads Svanö aktiebolags 5 1/2 o o 1907o Oskarshamns stads 1919, Svenska Kronkredit A.-B:s 6 % Ronneby stads Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/ Svenska statens 5 % 1914, 1916, 1917o Sala stads 1902, Saltsjöbadens köpings 1~16. Sveriges AVm. Hypoteksbanks o. 6 0/O192~. Skellefteå stads '1914. Sydsvenska kraftaktieb:s 51/. 010I~08 O. 41/2 % 191, Sköfde stads Säfveåns aktieb:s 5 O/O1905., Stockholms Läns Landstings Söderfors bruks aktieb:s , Stockholrns stads 1908, 1909, 1914, 1916, 1917, 1918, Söderhamns stads 5 0/0 af o, Södermanlands Läns Landstings 51/2 /0 191G, Sundsvalls stads' Tra,fik A.-B. Grängesberg.Oxelösunds 5 1'2.0/O1917, Svenska statens 1914, 1916, 1917, 1918, FINSPONGS METALLVERKS, A.-B SERIDARIiiSANSGlATAN 17.

18 Söderhamns. stads 191;. Södermanlands läns landsting (Umeå stads ,', Varbergs stads Västerås stads Åmåls stads ~lfs borgs läns Iandatinga Angelholms stads \ Örebro s~ads 1901,o Ostergötlånds läns landstings Penningrnråttningar. 'a) Bankeroch kreditanstalter. A.llmänna kassors och inrättningars: Akt\e~~laget Göteborgs Tomträttskassas 1916,1918 o. Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 1915 o A.-B. Städernas i Finland Hypotekskassas 1895, 1897, 1900 o, 1903., A.-S. J>ristiania Hypothek og Realkreditbanks , ' ' A~lm hypotekskassans för Sveriges städer Ftnlands Hypoteksförenings 1907 o Glllle Inteokningsgarantiaktieb:s J>ongeriget Norges Hypotheksbanks 1898, 1900, 1902, 1905, 1907, \ Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas Skånska Inteckningsaktieb:s i Malmö Svenska kronkreditaktiebolagets Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 1915 o Trafikbolags: Aktieb. Stockholms.Spårvägare 1919 o Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s 188S. Finska Ångfartygs aktieb:s Gotlands järnvägsaktieb:s1909. Grufgården- Fors järnvägsaktiebolags Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s Järnvägsaklieb. Stookholm-c-Saltajöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 1896 o Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s Karlstad-MunkfOrs järnvägsaktieb:s Kristianstad-Hessleholms järnvägsaktieb:s Malmö-Tomelilla järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Rederi A.-B. Svenska Lloyds Sal a-gysinge-gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903o. 1905, Skåne-Smälands järnvägsaktieb:s Sthlms södra spårvägs aktiebolags 1902 o Sthlms transport. & bogseringsaktieb:s Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s 'gstad-eslöfs järnvägsaktieb:s ångelholm-kltppana nya järnvägs a.vb.s Ind us triella bol ags: Aktieb. Arvika Verkstäders Aktieb. At.las-Dfesela Aktieb. Brusators-Hälterors Aktieb. Finspångs styckebruks Aktieb. L. M' Ericsson & O:os AktieJ>. Nordiska Kompaniets Verkstäders 19l1. Aktieb. Papyrus' / Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers Aktieb. Svenska.Tobaksmonopolets 1915, Aktieb' Ytterstfors-Munksund Allm. Svenska Elektr. aktieb:s Avesta' jernverks A.-B Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Blekinge Läns landsting Claes Johanssons & 0:08 värverlaktiebcs Eskilstuna B'abr-Ikeaktiebolags Fagersta bruks aktieb:s Förenade Separators Intressenters aktieb:s o Gusums bruks & fabriks.aktleb.s Holmsunds aktieb:s 1911.,!.Jönköping.Vulcans tändsticks aktteb:s Kopparbergs & Hofors-sågverks akrieb.s 1907 Korsnäs Sågverks' aktteb:s 'Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors Larsbo-Nornscuktleb.s ' 1918;, A.:-a~SVEN SKA METALLVERKEN r'.-,.-,0', "I _,145 'Adr~$sk.ale?ldeTn :,1'. Marml' sågverks aktieb:s Munksjö aktieb:s Nitroglycerin aktieb:s Norbergs elektr. aktiebis 1911, Oxelösund s Jernverks A. B Riddarhytte aktiebra Råsunda Förstadsl'ktieb:s Rörstrands aktieb:s Rörstrands fabriksaktieb':s Sandö sågverks aktieb:s Stockholms Allmänna 'I'elefonaktiebolags Stora Kopparbergs Bergslags A.-B Storviks sulfltaktieb:s Ströms Bruks aktieb:s Snlfitaktiebolaget Ljusnans Sunds aktieb:s Surahammars Bruks aktieb:s Svenska Centrifugaktieb Svenska' sockerfabriksaktieb:s Ulfshytte Jernverks aktieb:s Vedevåg- Koppoms Aktiebolags Vifsta varrs aktieb:s Yngeredsfors Krartaktiebolags Aktiekuponger: Aktieb. Atlas Diesels. Aktieb. J. Oederlunds Eftr:s. Aktiebolaget Finnboda Varfs, I Aktieb. Göteborgs Ris- & Valskvarns. Aktieb. Henriksborgs Fa-brikers. Aktieb. Investors. Aktieb. Kol & Koks'. Aktieb. Nordiska Kompaniets. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Pumpseparators. Aktieh. Rörstrands Porslinsfabrikers. Aktieb. Scania 'vabts':., Aktieb. Stoekholms 'I'omträttskassas. Aktieb. Svenska.Maskinverkens. Aktieb. Svenska Ostasiatiska Kdmpaniets. Aktieb, Svenska Tobaksmonopolets.. Aktieb. Svensk Filmindustris. ' Aktieb. Vin. & Spritcentralens. Aktieb. Örebro Läns Banks. Allm. Svenska Elektr. ~ktieb:b. Banque des Pays du Nord. Boetadsaktieb. Holmias. Bångbro Intressenters aktieb:s. Göta Kanalbolags. Halmstad-c-Näsajö jämvägsaktieb:«.,järnvägsaktieb. Stockholm- Saltsjöns. Jönköptngs & Vulcans Tändsticksfabr. aktieb:s. Roppar-ber-gs & Hofors sågverks aktieb:s. Köpings mek, verkst. aktieb:s. Norsk Hydro-Eiektrisk Kvaelstof aktieselskabs. Oppboga aktteb:s. Smålands ensk. banks. Stockholms Be deri aktiebolag Sveas. Stora Koppar-bergs BergslailB Aktiebolags. Svensk-dan sk-ryska telefon aktieb:s..bveueka Oljeslageriaktieb:s. Ulfahytte Järnverks aktäeb.s. Vaxholms Nya ångrartygaaktdeb:a., Vitsta varfs aktdeb.s, 1ngfartygs aktieb,oj. Göta kan als. Stockholms stads kassakontort Sthlms stads oblig:r af åren 1880, 1885, 1887, 1900, 1905, 1908, 1909, 1913, 1914,1916, , 1919 o samt Teaterbyggnadskonsortiets premieob\ill:r af åren 1889 o SundsvalIs enskilda bank:, Aktieb. Iggesunds bruks 5 proc Ö. 51f2 % Aktieb. Iggesunds Bruks 6 %,1918 Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 proc Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets ; lf~ 0fo l!u8. Bure aktiebis 51/2 proc ' I (famlestadens Fabrikers Aktieb:s 5 proc Göteborgs stads 51f2 proc VASAGATAN 20. S~~nnons Ak~rtongsld.t34'4b.

19 _~ J C. Öfriga allmänna inrättningar. 'Holmens Bruks- o. Fabriksaktieb:s 5 proc v.ordf., uts, af Fullm. i Riksgäldskont. = Holmsunds aktieb:s 5 proc. 1911o. 6 % Kobb, Gustaf.. Hudiksvalls stads 4112proc. Ull. l' h Hudiksvalls Travaru aktieb:s 5 proc Ledamöter, uts. af K. M:t: Swart mg, Jo n. Härnösand-Sollefteå järnvägs aktieb:s 4 proc. isoa. verkst. dir.; Granholm, H.; Rune, A. Lesaebo caktteb:s ö proc " l t t af K M t A el t ro A L Linköpings stads 5112 proc eupp ean er, u s..:: p s a,.; Lunds stads 41/2 proc Haglund, Alfr.; Munck af Rosenschöld, A. Lysekil'; stads 4 1 /2 proc Kamrerare: Zetterman, J. A. Malmö stads 4112 proc. 19tO o. 6 proc S k b d A t d G R Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 5 proc e r. o. om u sm.: s ran,.. Nyhamns Cellulosa Aktiebolags öl/2 % Kassör: Lundgren, M. Skönviks aktiebolags ö proc Öl:2 proc. 1917o. l:ste bokhållare: Westelius, T. St~c~~tn;9rins Landstings Öl/2 proc Bekh.: Berglöf, S.; Engholm, A.; Olofsson, G. Stockholms Superfosfatfabriks aktieb:s öl/2 p'roc Ströms Trävaru aktieb:s 5 proc Sunds aktieb:s 4 1/2 proc o. ö lit proc o Sundsvalls Cellulosa aktieb:s öll2 proc sundsvalls spårvägs aktieb:s 4112 proc Sundsvalls stads 4112 proc vanö aktieb:s 51/2 proc Sydsvenska Kraft aktieb:s 41/2 proc Trävaruaktiebolaget Carlsviks 5112proc Trävarubolaget Svartviks 4112proc o. Öl/ Tuna Fabriks Aktiebolags ö proc Uddeholms aktieb:s 41/2 proc Vifsta Varfs aktieb:s 5 proc. o. ö 112proc Wii Elektriska Aktiebolags 6 proc Ystads stads 41/2 proc Öhrvikens Aktiebolags 6 % Ut delningskuponger., "- Aktieb. Jämtlands folkbanks. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Sundsvalls Förenade Verkstäders. Aktieb. Östersunds Mek. verkstads. Apotekarnss mineralvattens aktieb:s. Boktryckerfaktieb:s i.sundsvall. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Holmsunds aktieb:s. Sundsvalis cellulosa aktieb:s. Sundsvalls spårvägsaktieb:s Vifsta varfs aktieb:s. Wii Elektriska aktieb:s [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank. (Arsenalsg. 10 B; kont. öppet 10-1/23.) Ordf., litsedd af Kgl. Maj:t: Meyer, Ernst. vice Ordförande, utsedd af FuIlm. iriksgäldskont.: Lagerbjelke, G., grefve. Ledamöter, utsedda af hypoteksföreningarna: Tamm, H, S.; Sundberg, A.; Stålhammar, C.-A. Kamrerare: v. Hofsten, Erik. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kassör: Bergman, Signe. ( Revisor och bokhållare: Munthe, Ernst. Bokh.: af Klinteberg, B., frih.; Gellner, Y. B. Extra bokh.: Ekström, Lennart, Biträden å kupongafdelningen: Berg, Elma; Moll, Sarah, (tjänstledig). Extra. biträden: Lagerhjelm, Lisa; Tham, Harriet. \ Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. [2763J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg, Sthlm 7.) Styrelse och tjänstemän, se Konungariket Sveriges stadshypotekskassa [2762J. [2764] Stockholms stadshypoteksförening (Regeringsgatan 40; Exp ) St'!J1'else: Ordf.: Granholm, Henrik. T. Ordf.: Lundström, Karl. Jourh. ledamot: Dondorfi', John. Ledamöter i öfrigt: Bengtson, N. J.; Klemming, Wilh.; Salmonson, Otto; Sjöqvist, Arvid., TjänstMnän: Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. Kamrerare: Schröder, Hugo. ' Kassör: Lindstedt, E. [2765J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret.. Drottningg. 5, håiles öppet hvarje helgfri dag 10-3.)' Direktion: Benckert, Herlitz, K; Ostberg, G. F., ordf. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist." A. R.; 'I'enrpelman, G.; Sjöstedt, C. H.; [2767J Mälarprovinsernas Hypofeksför:ing. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tr. Styrelse: Ordförande: af Ugglas, L., frih., öfverstekammarj.. v. Ordf.: Wachtmeister, H., grefve, öfverstekammarj. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. I Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kam., marherre; Lorichs, L. L., bruksägare; Hol- I termann, Oscar, kabinettskammarh.; Sahlin, Carl, bruksdisponent; Lewenhaupt, [2762J Konungariket Sveriges stads- G. C:son, grefve, hofjägmästare.. " hypotekskassa. Tjänstemän:' (Smålandsgatan 14,Norrmalmstorg, Sthlm 7,) Sekreterare och ombudsman: Oarlgren.Elis.N, Ordf., uts. af KM:!: Hammarskjöld, Hj. Biträdande ombudsman: Cederin, O~kar ' -- 'Il,FINSPONGS METALLVERKS A.-B.. '.,. aerllj~riebansaa.tan '7..'.'

20 \.. 5. Penninginrättningar. Kamrerare: Flodin, John. Amanuens: Lyne, Birger E. Kommitten inom Stockholms län rör granskni1l9 af lånehandlingar: Ord~örande: Reuterskiöld, L., kammarherre. [2768J Mälarprovinsernas Centralkassa för jor~d~.ruk8kredit, förening m. b. p. a. (Under Ofverståthållareämbetets kontroll.) Sammanslutning af 55 jordbrukskassor och andra jordbrukarnes föreningar i Stockholms, Upsala och Södermanlands län med 1,500 medlemmar. Egna fonder 923,500 kr., Statens garantifond 100,000 kr. Andam&l: 1) utlåning åt jordbrukskassemedlemmar för inköp af husdjur och jorduruksmaskiner, utsäde, foder-.och gödselämnen, för nyodlingar och grundförbättringar m. m. 2) utlåning till elektriska distrtbutdoneföreningar, mejeref6reningar, slakteriföreningar m. ft. 3) inlåning från allmänheten å sparkasseräkning, deposttigns- och kapitalräkning. Styrelse: Eriksson, G., godsäg., Stock- Ordf. o. jourh.: holm, v. Ordf.: Månsson, B., godsägare, Ytter Enhörna. Ledamöter: Björkman, Alb., sergeant, Svinnegarn; Eriksson, G. A., handl., Sorunda; Ericsson, C. E., landtbr., Knifsta; Gustafsson, A. O., landtbr., Orkesta; Johansson, H. T., landtbr., Tengby; Wahlström, K. E., landtbr., Nyåker. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Smålandsg. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Grill, B. vice Ordf.: Phragmön, E. Ledamöter: Forssellus. V.; Paulsson. A.; Stendahl, M.; Schönfeldt, H.; E~ikson, Arvid. Kamrerare och ombudsman: Astrand, G. R. Kassör: Zotterman, Judit, Bokhållare: Björklund, Elisabet. [2772] Jernkontoret. (Kungsträdgårdsg. 6.) Ordinarie fullmäktige: Kjellberg, J. C:son, ordf.; Kinander. C. E., verkat. dir.; von Rosen, G. F., grefve; Fleming, H., frih.; Wijkander, B. E. o. fullmäktige: Herlenius, Aug.; Beck- Friis, C. J., frih.; sablln, C. A.; Söderberg, O.; Magnuson, T. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Kamrer och.kassör : Lagerström, G. E. ~assakontrollant: Erickson, H. Ofveringenjör: Wahlberg, A. F. Ingenjörer: Janson, W., adress: Jernkontoret: Bergström, H., Jernkontoret: Nathorst, H., Jernkontoret: 25. Berglund, H., Grefgatan NAVIGATORLOGGEN a) Banker och kreditanstalter. [276'7-2783J [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.) Sty7'else: Ordförande: Generalpostdirektören. Ledamöter: Postsparbanksdirektör och chef för postsparbanken: Lindström, P. E. (för-. utv. statsråd),öfverdirektör. Öfriga ledamöter: Norberg, R K, utsedd af bankofullmäktige; Kinander, C. E., utsedd af riksgäldsfullmäktige; Lindstedt, A., förordnad af Kungl. Maj:t. Tjänstepersonal: Kamrerare o. sekreterare: Berg, J.,E. Förste aktuarier: Helmer, G. E.; Abergh, G. R E., tillf. Registrator o. aktuarie: Lundgren, K. A. H. Revisorer: Sten bäck, H. K; Olson, G. H.; Latson, A. F.; Blomquist, O. G. A., tillf.; Amner, V., tillf.; Svensson,E., tillf. Kassör: Hel1eday, E. J. A. Aktuarie: Kjellberg, J. Z. W., tillf.. Bokhållare: Molen, L. W.i Larsson, J. M.; Lantz, O. E. M., Rudberg, T. I. A., tillf.; Brandt, P. A., tillf.: Ludin, L. G., tillf.; Anslow, R, tillf.; Schreiber, G., till!'; Palmgren, G. E., tillf.; Frantzich, S. A. N., titlf.; Lindstedt, T. R. F. tillf. Kontorsskrifvare: Rheborg, EHn; Ericson, Anna; Ström, Hedwig; Hedenskoug, Aima; Wiberg, EI~. len; Gyllenhammar, Signe; Stenqnist, Fredriqne. Malmgren, Sigrid ; Falk, Hedvig; Brakel, Lonise.' Löwenhielm, Julia; Ho~dahi, Anna; Wikström. Julia; Östberg, Augusta; Brakel. Ida;,l}acobsson, Anna; Calander, Gerda; Wengberg, Anna; Lindskog, Maria; Anderson, Anna; Schmidt, Vissy; Ola. son,amalia; Weiss, Ellen; Lundbom, Heddy; Benner, Elisabeth; Boussard, Amelie; Boussard, Ellen; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hildur; Svensson, EHo; Ouchterlony, Li~y; Köhler, Ellen; Sjölander, Agnes; Jäderen, Maria, tillf.1 Bergholm, Cecilia, tillf. Skrifbiträden : Cronhamn, Estella; Tyden, Ingrid; von Scheven, Thyra; Kugelberg, Vesta; Larsen, Märta; Berg, Elsa; Oalander, Ester; Palrngren, Helga; Olai, Ingrid; Wtren, Anna; Winroth, -Anna; Kihlblom, Greta; Holmström, Karin; 1\'lalmen, Ester; Schöldström, Elin; Gudmundsson, Gunborg; Hagelthorn, Gunhild; Sjilberg, Mary; Cederholm, Ellen; Malm, Elsa; Ericson, Torhild; Tingwall~ Maja; Sahlberg, Siri; Boström, Wera; Jansson, Elin; Renström, Astrid, tillf.; Hnlting, Vesta, tillf.; Angberg, Ebba, tillf.; Löfström, Beda, tillf.; Beck,' Greta, tillf. [2783J Stockholms stads sparbank. (Kontor: Fredsg. 9, Hornsg. 60 och Odeng. 65, öppna 1/.10-1/23 samt 1/26-7.) Ordförande: Bohman, H, vice Ordförande: Hirsch, O. Öfriga ledamöter: Setterwall, J.; Lundberg, Karl L.; Smith, G.; Rhodin,.H.; Vide, R.; Berg, Carl. 1:ste Kamrerare: Dandenell, A. 8ekreterare och ombudsman: Bohman, Hans. 2:8 Kamrerare: Åman, G... Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM /

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. A. o., Pegelström. K. J.; Dahlgren, 5. Penninginrättningar. y. E.; Erfass, O. V.; Forsell, T. A. V.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. A. o., Pegelström. K. J.; Dahlgren, 5. Penninginrättningar. y. E.; Erfass, O. V.; Forsell, T. A. V. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2700] 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) [210oJ Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK

1915 Stockholm Helfrid Palm / Agard Palm Svea Norén / Harald Rooth Ingeborg Carlsson / Gunnar Rooth Stockholms ASK Stockholms ASK Stockholms ASK SM i konståkning - par År Ort Guld Silver Brons * = ej svenska mästare 1912 Göteborg Elna Montgomery / Per Thorén Valborg Lindahl / Nils Rosenius Helfrid Palm / Agard Palm 1913 Stockholm Elly Svensson

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2011 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

VARPA 2-Manna SM/JSM

VARPA 2-Manna SM/JSM VARPA 2-Manna SM/JSM RESULTATLISTA Medaljörer Herrar Seniorer 1. Banda VK (Sven Gillerfors, Kenneth Pettersson) 2. Östergarns IK (Arne Eriksson, Torbjörn Lawergren) 3. Hablingbo IK (Berne Appelqvist, Olof

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Resultat NORDEA-spelen

Resultat NORDEA-spelen Resultat NORDEA-spelen 19.3 2016 P13 60 M 1 Alexander Nyström -03 Bollnäs FIK 8,30 2 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK 8,30 3 Pontus Nilsson -03 Timrå AIF 8,84 4 Teodor Waltersson -03 Bollnäs FIK 8,95 5

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2014

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2014 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2014 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.33 +1.5 Karl Schenström -91 Skara 23.8 11.44 +1.2 Henning André -97 Stockholm/S 23.8 11.71 +0.1 Jakob Boyer -97 Jönköping

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013. Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden 1 maj 2013 30 april 2014 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2013 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Claes Zettermarck,

Läs mer