Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 [2696]1 c;.'öfj;iga' allmänna,.5.' inrättningar. Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) {2700J SVeriges Riksbanks hufvudkontor- ståndare för bronsmyntkassan. Löfström,K. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; A.;. Pettersson, O. A.;. Andersson, A. G:; lördagar och helgdagsartnar i regel 10-2.) Erland-eon, K. M.; Abenius, H. V.;, Hultman. Riksbank~ns styrelse, se r161l]. S.. V.;Jah~ke, S. V.C,.;Ullman, H. A.: B ' k an osekreterare'r. Langborg, E. G. (se Llgnell, E., Ek, G. F., Sutthoff,O. M., Holmberg K. J. N. inilsson,'n'. '1'.; Björk-.nedan), '. '..inan,.e.,g. 1.; -Törnebohrn, l. W:; Wess-' Andre ~an1r9se~reterare: Tornebladh, C.G. H.man, K.; Bruce, P. Th,B.; Wilhelmsson, AktuarIe: IÖhhn,: E. M.. E;. J. H.; Björe, H., E. A.; Ehrnstrand, _ Om~ud.sman: Langborg. E. G. (se ofvan). P. A.; Erickson, E. K:; Sjöö, O. W. L.; ~tat.lstl~er: ~akant. Lindfors. R F.; Strömbäck, J. G,,H.; Lanu- ArkIvarIe:. NIlsson, N. G. E. skog. J. E. N. Stenberg, A. T. W.; Bo- Bankokommissarier: lin, G. J. R; Ilellner, E. I.; Lundblad. S.; Wadstein, C. N, T.; Norberg, R E., tjänst ledig (se riksbankens styrelse [1611]); Af. WEieAcheNl, G L'kY;H;KJling-,A;, R ; AOnnWen,..; ormar, d.~; und, G K...; zelius, A.. 0.: Fogelströrn. K. J.; Dahl gren, C.; G.;A mner, A.. (föreståndare för LSjr.beck'AcT R 'P.; KällstrGiimD'G EA oren,..; G unnarson,..; man, k A.; utrikesafdelningen); Påhlrnan, C. F. L.; S. I. N.; Tidstraud, H. R; Waldau, O. fl: Nylin, E. V. R; Wassberg, J. H., t. f.; GE'.;.:Berg-gEI;en,KK' SI'; BarKrl"OG.A.;t. f. Oadovius, J. A. M. (för stat). riesson, '. A.j ar son,. : Kamrerare: Kvinnligabi'träden a-f hijgre g~a.dl' ;J 'Oldenburg, W.; Berg-h, O. E. (utrikeskor- Kl'lllpelien,.E. S. M.; Nitzelius, S.E. A.; resp~ndent);, 'Uolmberg-., C. O.; Eriksson, t:jögren, E. M., född Bergström; Degen, J A H-hn l B F Carlsso CE t f B. E. K; Walla, fildd Stalin, E. A.A:..: a e j.;' n,..;.: Wieehel, född Lindquist, S. K.; Norberg, Bpringer, E;. N: R P;, och i Wanberg~ T. R M M t R A E En vakant.' -..; von en zer,..., Kassörer". Warberg, O. E. F.; Lund mark, E. J,.;,M\leU, Vdxeldid:ont"'inll' samtoutl&ning, mot hypotek af J. O. H. N.; Trysån, O. S. A.; Sund-berg,." aktier, obligatt01ier och asuira vardepapp,er " H J h N N' '.'.etteroaror,. G.' Th.; Kar, k v..; o nsson, v»..;, Växlar och öfriga Iånehåndlingar emottagas af Hauffuian, C. G. W.; Fredricsson, A. G.; vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under Li d A G 0"0 riksbankens expeditionstid.!. In er,... '~ Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto. Revisorer och Bokhållare: Betalning'till' tiksbanken.ar diskonterade'växlar. eller lån emottages hvarje söckendagunderriksban- Ekström, U. J. E\; Norell, G. W.; Hallberg. kens expeditionstid af vederbörandekassör. ' 11:. A.; Dorph, S" W.: Lindquist, C. G.;, Kass~kreditiv. Ekenberg, M. B.; Betulander. V. A.; Ber-jr, ~ärtill erford:as!'ontrakt ~nligt t"y:cktformulär til B A" Ruus Y 'T J. von Heden. tllhka.medafslmft dar~f,den for kredftivet erbjudna ".' ':'l 'ror. i' "..., säkerheten. och firma for mvismngarna, \ berg, R. E. n.; Nyman, A. I.; Ehlin, K. Rreditivafgiften erlägges efter kreditivets bevil- {).K; Fries, M. C, 1".; Conradi, C. G. J.; jande till' vederb~randekassör... :. Persson, C. E.; Borg, C. Oa.Heinricl, E. äfv~~t~gb~:'a~~~:tnmgar å kassakreditiv få goras A.;.Engwall, A. B.; Trygger, C. E. A.; 'Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv- Forsgren E. V. E.' Ertass O. V.' JOn- tagare mot behörigt kvitto utan afgift. sen 'N G HJ'" Peter;on G Il;. Dahi C J '. Å.inbetslda belopp godtgörearänta från och med 71 '.' Oj, o,,.. första helgfrra dag efter msattuingen... :Ii.; tjf, Hohuborg, C.. \'.; Wahlgren, H., Omfwe,'kre(lit,~.(i"ensntgdug nytt kreditiv erhäl- R'> Fridholm A R.' von Krusenstjerna.lits,,'får öfvertöring'till detta af kapitalskuld,ii det J 'M O" Ung'er 'p A' S '_ ' äldre kre.ptivet ske utan att 16r denna åtgärd någon..., J... afglft erlägges. RegiRtratorer: Kredit i Wpande räkning. il. P S,<;:, Il T'Å 'V Sådan beviljas på de villkor,'som af fullmäktige evin,.. JforSe '_.' '.. för hvarje sarskildt fall bestämmas. För kredit i Eontore- el! er KassaRkrifvare:. löpande räkning erlägges'icke ~okförtllgsafgift., Lill' h P F p. S' 'K T O S A/betalningslan., leorn,..., ommar,.. ".. l- Dylika lån utgifvas på 21/2 eller 5 :\rstid. Lägsta mo\lsson,k. (}:;_Sve~son!_S.:f).,R:;)()re... lån.ebel"pp,lir,~o.o_..~o,!or...::i>~~t~f!~rutlämn1's \ FINSP'ONGS'ME:TA LLVE RKSA. - B. -~-=' =-=---- ~~~~---~BIERfOAREBAN$-GlATAN '7'

2 '.' \ 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2700-'27 03J lån i jämna tiotal intill högst 6,000kronor. Amorteringen sker medelst erläggande hvar sjätte månad af en femtedel resp. en tiondel aflånebeloppetjämte ränta. Medels mottagande på deposttions-, giro samt uppoch ajskrifningsräkning. Enligt lagen 1ör Sveriges Riksbank af den.12 ma,i 1897 äger Riksbanken: aj på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller å. tid, Bom vid insä.ttningen bestämmes; b) utan afgift eller räntegodtgörelse mottaga och' å giroräkning föra penningar med förbindelse att 'Vid anfordran tillhandahålla räkntngshafvaren, hvad å räkningen innestår, hvarjämte fullmäktige berättigats att åt firmor, Bom hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna upp- och afskrifningsräkning mot räntegodtgörelse. Dessutom må, där omständigheterna sådant påkalla, räntegodtgörelse kunna af fullmäktige medgifvas för medel, innestående å depositionsräkning.. Mottagning i förvar af guld, sil/ver och värdepapper samt al gods under försegling. Hufrudkonto:ret mottager i förvar dels gods under försegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet ä riksbankens sida för oförvållad skada eller tillflillig olycka; dels myntadt och 'omyntadt g'u,ld ellelf' su/vet, dela ock obligationer, aktier och ar1jl:ravärdepapper af de slag fullmäktige bestämma utan nyssnämnda. inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan utdelning föj:' vederbörandes räkning i riksbanken eller i annan bank, som- af honom i sådant afseende ror riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt ~apitalbelopp tillhandahålles endast mot kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis å det återstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utlärdas ror den tid, afgift redan erlagts. Förvaringsafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af det.deponerades i beviset upptagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom helt. Minsta årsafgift utgör dock en krona, hvarjämte särskilda inteck nings- och andra kostnader skola ersättas. Närmare upplysningar erhållas i riksbankens afdelning för öppna och slutna deposita. [2701J Svenska Bankföreningen. Föreningen s sekretariat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) Styrelse: Ordf.: Kjellberg, J. C:son; v. ordf.: Wallenberg, M. Ledamöter: Berggren, E.; Rydbeck, O.; Frisk, C.; Aurell, L.; Qvitslund, J.; Bovin, K.; Cullberg, C.; verkst. direktör: Dickson, C. R [2703J Stockholms Enskilda Bank. Hufvndkontor: Kungsträdgårdsg. 8. AIdelningskontor: Stora Nyg. 40 & 42, Drottninggat, 48, Nybroplan, Handtverkareg. 18 & 20, Hornsg. 1, Mynttorget 4, Stureg. 9, Odeng. 51, Centralpalatset samt i Södertälje, Saltsjöbaden och Sundbyberg. Direktion: Ordförande: Wallenberg, K. A. vice Ordförande: Wallenber~, M. L. Verkställande direktör: Nachmanson, J. Vice verkställande direktör: Wallenberg, J. Öfri~a ledamöter: Printzsköld, O.; Hellner,.Ioh.; Almström, H.; Riben, K..A-.; Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O.; Arfwedson, J. Direktörer: Julin, R; Hahn, B.: Berglöf, E. Direktörsassistent: Lundgren, W:m.. Ombudsmän: Carlsson., K. J.; Erdmann, N.; Grönberg. G. Bankpereonals Notariatafdelningen: kamrerare: Johanson, J. Kamrerare- Widen, G.; Norman, A. Ofriga tjänstemän: Schuberth, Fredrique: Blom, K; Scheele, F.; Holm, Sigrid; Bergman, C. G.; Sandgren. Leo; Carlson, Axel; Lagercrantz, Louise; Virgin, Chr.; Claesson, Valborg; Hörle, A. E. O.; Pira; A.; Alson,. 'I'h.: Lybeck, Ida; v. Sydow, Anna; Pa-' lander. Louise; Liljenstolpe, Anna; Wallin, Emma; Nordin, W.; Askergren, G.; Linder, C.; 'I'ecktonius, Gerda; Högborg, G.; Silfverstolpe, Eva; Myrin, E.; Peterson, '1'.; Lindeberg, K. R.; Danielson, F.; Södermark, Fanny; Forslund, I.; Lysholm, E.; Berlin, H.; Hasselbom, L.: Edernar, C.; Strandberg, S.; Henström, J. H.; Fager-. gren, N.; Olsson, S.; Gullande!" S.; Ekholm, J. A.; 'I'him, R.; Almroth, A.; Modin, G.; Siwertz, G.; Nitzelius, E.; Lindström, Hj.; Möller, S.; Holmgren, C.; Ellgar, J. E:son; Germundson, N.; Lundberg, Greta; Blom, Lisa; v. Unge; Märta; Åstrand, G.; Jonsson, Kerstin: Westin, K; Sjö, W.;' Dahlön, G.; Thorn, E.; Sjögren, Lilly.> Bäckström, '1'. V.; Lind,.X:. M.; Grea~e;r, G.; Schultz, Ebba; Sahl~trom, H.; RIpa, E.; Hellström, N.; Frösell, S.'.;Herdin, J.; Reuterskiöld, E.; Larson, B.; Öberg, K. H.; Jansson, E.; Svensson, S.; Morell, Karin; Sylwan, N.; v. Sydow, H.; Hellström, E.; Broman, T.; Larsen, K; Zenob, T.; Nyman, A.; Ekholm, K; Englund, B.; Philipson, B.; Burmeister, Yrsa; Thorn, Maria; Erikson, G.; Wallis, Margit; Broberg. Karin; Hansson, H.; Broberg. Greta; Kihlstedt, Dagmar; Bergius, Inga; Nyberg, Karin; Hård af Segerstad, Eivor; Reiner, E.; Sanden, T.; Salander, N.; Rönström, B.; Rundquist, S.; Pihl, G. O.; Philips, F.; Schauman, E.; Schmidt, B.; Klockhoff, K; Törsleff, A.; Lindner, Astrid; Hammarstrand Ingrid; Hamnstedt, Herta; Sandahl, G. Sundin, B.; Weltzin, J.; Forssell, J.; Pe A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~~~a~t:";:d~ _Adresskalendern 1921.

3 [ ] C. Ofriga allmänna inrättnipgar. ters, R; Pedersen. J.;\Bre!~holtz, Greta; ~oil'espop.dent: Blomquist, åxel. v. Bergen, Marie,Louise; Ostlund. Lisa; Ofriga tjänstemän: Thimgren, B.; von Geger- ~Björk, Astrid; Granet,' Aina; Lindberg, felt, F.; Bolle, 1.; Nilsson, G.; Ohlsson, W.; Österman, O.; Palmblag, ~\. Q:; Jo C. G.; Graveleij, Å.; Eriksson, K; Berg) sephson, Brita: Nygren, BIrgit; Oster- man. S.;.Unrens, L; Bohm, Ao.; Anderson, berg, Karin; Richert, Karin; Pihl, Berta; Ho; Dolcken, H.; Bagge, G. ', Kjellgren, ~r~ta;blix, L; ~roin, Karin;. Notariat tl: Fonda/delningen:, Blom, O.; Ditsinger, HelenajLinder, Thyra; Förest, : TieIman A. ' ~undström, Ao; Fel!enius, A,; Breijer,To; Öfriga,tjänstemah: Fondelius, 00 E.;. Beren- 'l hunman, S.; Ekström, To; Hansson, H. S.; skiöld, B.; Högströrn, Go; Liljencrantz, R Rudeberg, Elisabeth; Johnson, N.; Lundbäck, A.;,OlsE()n.,D~;Boström, Ingeborg;' Molander, Elsa; Olauson, Gertrud; Jöns- [2720] Skandlnaviska Kreditaktiebolaget. son, Annå-GrctarKållström, Anne-Marie: Gustaf Adolfs Torg.22 & 24. Förs, Ko; ~ol1en,b.; ~agre~i,eva; Törn-. Expeditionstid : kl. 1/21O~3 e. m. Dagen blo~, Mane-An~a;o..Backstro~, S.; Kull: före sön- och helgdag kl. 1/ , be~",er, Susan~e, Blorkma~, G" Årnell, Fo: Telegrafadress: :vkreditbolagst». Till di- KI,mg',Vall, K, Breijec, E, ~ohansson, Y, rektionen och sekretariatet»centralbank», Forsslof, H.; Hommerberg,..Lisa: Hallberg, Till notariat. och fondafd.»centralkredit». T.; Appelgren, C.; Dahlstrom, Greta; Berg-, "'ls. ström, R; Wallis, Arl!!,: Wallis, C,; Asker... o Styre e: lund E o Glenman E' Andersson p. Ordforande: Kjellberg, J. Cison. Gatåste~' E. o Koup6 T:',., vice Ordförande: Carlander, Ao; von Platen, 1"1 ~., W \.. ' [2707] Skaraborgs Enskilda Bank. Led~,möter: Axelson, s. M.; Belfrage, Ake; (M l t t 4) Berg von Linde, A/W.; Broomå, A.; Bro- ~ m orgsgaan. "Ström, Dan; Carleson. C.; Dillner, Go; Expeditionstid 1/ Engeström,Mo E. L.; Dunker, H.; Ekman, Styrelse: Go; Fahlbeck, P.; Faxe, c, Faxe, Lo.:Fri- Rhodin, H., ordf.; Laurents, W.; Kuylen- sell, E.; von Geijer,,Wo;Hedenlund, L. A.; stjernal,. A,;, Dicks.?n, Wo; Berg, R;' Schn- liirsch, 00; Huldt, K.; Hllldt, S.': Lanritberth, J.; Lindström, A.",zen, H.. ~.; Liibeck; S. E. J.; Malmros, F.; verkat. Direktör: Schuberth, Jo Mannheimer, H.; Mark, Conr.: Nilsson, Kassadirektör- Ulmgren,' Ko E. Joh.; Nilsson, R. ö Petersson, B. R.; Rabe, Ombudsman: Atmer.. lo. P: R; Rydbeck, O.; Schmitz, A.; v, Schwe- Kassakamrer: Grund, Hj. rin, Vo Go; Skytte, G. Vo; Smith, So W, Ao; Lånekamrer: Löfdahl, Sven J.. Strömberg, O. M.; Swarts, Carl; Wehtje, Kamrer för kontrollafd.r'ewert, O. K F.; Wijk, Hjo; Wingquist, s.. Win~ Fondafdelningschef: Philip, Erik Lo gårdb, C. A. B.;'Yinkler, K; Zethrseus, Kassörer: Grönlund, K; Larsson, O. A.; Agren, A. H.; Åkerman, Ro Tjäustemän: Abrahamsson, R;; Barcklind, Kontoret i Stockh~lm: S; Bogren, J.; Fyrberg, H.; GellnerAo; Verkställande direktörer: Rydbeck, O.; Lan. Holgersson, ~.; Larsson, K; Lindberg, Jo; ritzen, Ho;flilobe, Bo R ~undblad, L; Malmborg, Ao: Molander, :A.; Direktörer rhedenlund, Ax.; Odencrants, L. Ahlström, A... A.; Terserus, K; Belfrage, F. [2709J Bitr, Direktörer: Kjellberg, E.; Svensson, Sundsva11s Enskilda Bank. N. 0. s, '. '. ' Kontor: Fredsg, 40 Ombudsmän: Killander, Lennart; Widen, P. Sekretariate.t: Föreständare : Brnndell.jP",. Styrelse: Kamrerare; Kj ellen, Go; Morling, 8.; Ry- Tamm, Gösta; ordf.: Gihl, H., vice ordf; och din, S.; Adde, E.; Gunnarson, P.; Södervall, verksto dir.: Edelfelt, Ro; Liljewalch, Mag- G.; Bohman, J.;.M;ar~olin, F.; Ekberg, c, nus: Peyron, Alfred; Reuterskiöld. Bernh., Hallgren,.C. G.; Alund, Co;'Ekström, G.; I Zielfelt, Ao, kassadir. och v, verksto direk- Wierth, J.; Boström, G. : tör. Kassakamrerare. Backman, Vo; Husa, G. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh,, Statistiska afdelniugen: Föreståndare: Huss,... Tjänstemän. E'I docent. " ' o Kamrerare.: Holmg!en,..E. Do Nqtariatafdelningen : Föreståndare: Rabe, G. Isste Kassör : Hyden, H., Fondafd-Iningeni Föreståndare för obliga- 2':dre',~asl!rr: Sellin; E. tionsafd.elningen: Santesson, CoL. Ro, kam- Fl-NSPONGS' METALLVERKS A.-B.. '.\'..,. ''-. SERlDAR.SANBQ~TANI

4 Penninginrättniugar.. rer; föreståndare för aktieafdeln.: strand, E., kamrer. Intendent: Liedfeld, N. Afdelningskontor :,Arsenalsg. 9. Bitr. Direktör: Björsten, Drottningg. 1. Central för bankens kontor i Sthlm. Direktsn«: Ordförand~: Sandberg, G. Fr. vice Ordförande: 'Juhlin Dallnfelt, G. Ledamöter: 'I'igerschiöld, H.; Grill, A. Nordström, G.; von Celsing, F. Direktör: von Celsing, F.. Kamrerare: Friberg, l.; Lindh, A.' EXjJedition. kontm : Kungsg. 62. Kamrer: Hagman, G. ~ödermalmstorg 6. Kassör] Bjurström, J. Ofre Munkbron.7. Kamrer: Holmqvist, F. Birgerjarlsg. 14. Kamrer: Hreggström, S. Stureg, 32. Kassör: Wedin, Gasten. 'I'egnersg. 12. Kassör: Gellersten, C. A. Drottuingg Kassör: Persson, Märta. Hornsg, ::l3a: Kassör: Emthen, W. Karlavägen 56. Kassör: Knös,'I'Eikla. Karlbergsvägen 44. Kassör: Hedenblad,Anna..Odeng, 26. Kassör: Löfstedt, G. Strandvägen 2L Kassör: Granlund. Tyra. [2722] Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag. Hufvudkontor: Fredsz. 2, öppet kl. ';'10-3- A.fdelningskontor: Stureplan 6, öppet kl. 1/ a) Blinker' och kreditanstalter, Wig Vid kassorna: Kassörer: Thorslund,E.; Lagerzren.S; Nord; borg, O. - Kontrollanter: Pihlblad, N.; Klaening, D. L Biträden: Humble, G.; Carlsson, H.; Ternexpo ström, C.; Fries, E. Vid notariatafdelningen: Föreståndare: Lundholm. J. Biträden: Elmqvist, A.; Westelius, B.; Sundblad, V.; Wistrand, G.; Schalen, T.;. Wahl- B.; gren, E.; Påhhnan, A.. Vid fondajdelningen: Föreståndare: Olsson, O. F. Biträden: Höglund, N.; Holm, E. Vid revisionsajdelningen: Föreståndare : Hunner, J. Biträden: Rappe, E.; Johansson, E.; Lind, E.; Glosemeyer, D. Vid jörvaringshvaljvet: Granlund. D.; v. Rosen, E.; Teden, E. Vid kupongajdelningen: Roosval, E.; Hofren, S.; Lundin, S. Vid egendom. agenture,~: Föreståndare: Larsson, A. E. Biträde: Trana, E. Vid afdelningskontoret Stureplan 6: Kassör: Salmson, V.. Kontrollant: Geijer, D. Biträden: Berggren, A.; Bergenstråhle, G., S tyrelse: [2724] Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. Ordförande: Palme, J. H. (Drottninggatan 4, öppet i 10-3, lördagar vice ordt.: Hay, B. och dagar före helgd. '/210-2.) verk st. Direktör: Lagercrantz, G. Afdelningskontor: Götgatan 31. Kassadirektör : Pripp, L. Styrelse: Phragmen, E., ordf.j Neumäller, Ledamöter: Svensson, G.; Kreuger,!.; Ljung- Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkat. löt, R., dir.; Hellrnan.; C. H.; Sjödahl, Jan. bitr, Direktör och ombudsman: Rooth, S. Kassadirektör: Abom, Fr.. " Styrelsens <sekreterare: Benckert, H. T. Kamrerare: Jacobson, P. :M.; Frykman, J.; Tjänstemän: Lönnberg. V.; Forssgren, V.; Ekenstein, Ombudsman: Cavallin, B. W.: Israelsson, aj, Hvalfskamrer: Reinius.. A.. Kassörer: Huss, Lennart; Olsen, T.; Bohm, Ingenjör: Knochenhauer, S,. K.; HarIing, A.. Vid jast';nhetta.rdelningen: Förest. för fondafdelningen: Rasmusson,.~ J' Gunnar. Kamrer: Meurk, A. Bokhållare: Berglund, B.; Bohlin, S.; Börje- Bitråden. Storok, G.; Gerdes, G.; Backe, F.; 8 C lb I C l E C Il'. Johanson, A. son,.; ar org,.; ar sson,.; o ID, E.; Eales, C.; Ehrngren, G.; Engdahl, N.; Vid ba.nlw.fdelningen: Ericson, O.; Forssgren, A.; Gillberg, S.; Kamrer: Lange, K. H: Grönfors. H.; HackselI, L.; Hoel, Fr.; Hol- Bi~räden: B.~ oman, B.; H~bb:, T.; Forsling, lo born, J. C. M.; Jansson. H.; Julin, L.; \ 8.; Ahlstrom, L.; Cnattingius, B.; Anders- - Lagerwall. D.; Lan.on, E.; Lil liecreutz,': son, L.; Billström, l. Fr.; Lindbom, G.. Lindholm, :M.; Lind,. 'Vid utrikesafdelningen: qvist, G.; Lundholm, L; Malmqvist, A. Förestånd.: Giinther, O. Nettelbladt, E.; Nilson, G.; Nordström; O. Bitr~~~:_L_l_ n~g_r_e_n_,_ O_.;_H_a_llg_r_e_n,_E_..,; R_a~, ~; Rahmqvis~, R.; Strömberg 2-E. 'r(avigatorj-oggen Begär oftert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A-B. NAVIGATOR - STHLM

5 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. " 'Wahlström, N. Th.; Westerman, S.; Win- ordf.): friherre Nils Trolle, (v. ordf.); fri-. berg, H.; Akerholm, L.; Österberg, B. herre E. Rålamb, (v. ordf.); Carl Frisk, Ombudsman: Levy, L. verkst. dir.): Maur. Philipson, (v. verkst. [2727] dir.): 'Th. Raaschou, (di~. vi? hufv~dkon- Aktiebolaget Svenska Handelsbanken t~ret), Helmer Sten, (dir. VI~ no:,a pro-, (förut Aktiebolaget Stockholms Handels- vms~entralen), G. Drysen, (dir. VId.nor:a bank) p.~ ovmscent:alen), Fr. Ostman, (dir. V:ld... södra provmscentralen) ; E. von Zweig- Hufvudkon~.or~ bergk, (dir. vid södra procinscentralen); Arsena lsgat.an 11- Kungstradgardsga tan 2 B. Carl Berg; Oscar Elensburg: Rar} Gru bb- Ban~af~elnmg: Arsena~sg~tan U-Kungs- ström; Bernllt Ingelsson;Carl Kempe; Hertra~gardsg. 2.B; ~xp. tid 1210.r~.-,-3 e. m. man Lamm; Harald Lettström; Hugo Lind- RemllUrsafde.lm?g: " Kungstradgardsgatan. gren; Louis. Ljungberg; Ernst Malmström; 2 A; exp-tid 1210f. m.--3 e. m. Erik Martin: P Paulsson. friherre O Resek.reditiv~fd~lninl!: Kungsträdgårdsgatan ~appe; Otto 'Rooth; Hj. von' Sydow; Em~ 2 A,. exp. tld. /210 f. m.-3 e. m. TIC Thunberg. Not~pa~afdelnmg: Arsen~ls~. I1..".,Kungs- Styrelsesuppleanter: herrar C: W. Berggren; tradgardsg. 2 B; exp.vtid /210 f. m.-4 Gustaf Zethelius; Ander)! Fischer; C. G. e, m... Westman; Carl Lindholm; friherre Johan Foudafdeluing: S. Blasieholmshamnen 12; Nordenfalk. J. Cornelius och Karl Mossexp -tid '/2}O. f. m.-3 e. m. berg.' Pastighetabelåning: Arsenalsgatan 11; exp.- Styrelsens säte: Stockholm. tid '1210 f. m.-3 e. m. Förvaringshvalf: Arsenalsgatan 11; öppet '/210 f. m.-4 e. m.. Kontoret Arsenalsgatan 6: Bankafdelning : exp.-tid '/210 f.' m. -3 e. m. Förvaringshvalf: exp.vtid '/210 f. m.~4 e. m. Tfänstemän: Aldelningskontor: Vid hujvudkontoret: A. Götgatan 3; B. Vasagatan 12; C. Sturegatan 24; D. Slussplan ö3 A; E. Drott- Direktörer: se ofvan under Direktion. ningzatan 80 A; F. Handtverkaregatan Bitr. direktörer: Schultz, Eduard, hufvud- 26 (Kungsholmst.); G. Norrtullsg.19 (Oden- kamrer; Allander, O.; Lamm, E.; Sidenplan); H. Regeringsg. 45; L S:t Eriks- blad, K., bitr, kassadir. plan 6; K. Storg. l (Östermalmstorg); L. Direktörsasisstent: Stenberg, E.: Palm, G. Kungsg. 2 (Stureplau): M. Karlaplan 8; Ombudsmän: Glimstedt, Carl; Unden, G.; O. Bihlioteksg. 13 (Stureplan): P. Up- Ahlström, T.; Belfrage, F.; Odelberg, E. landsg. 15; R. Hornsg. 8; S. Skeppsbron Afdelningstöreståndare och k a m r e- Lörd.-o. helgdagsaftnar, utom då desamma infalla å. första o. sista söckendagen i månaden, stängas bankens samtliga afdelningar kl. 2 e. m., dock med undantag för förvaringshvalfven vid Hufvudkontoret Kontoret Arsenalsgatan 6 och Provins~.centralen, hvilka samma dagar stängas kl. 3 e. m.. St y r e'l s e : Herrar Arvid Lindman, (ordf.), Knut Bohnian,. (v. ordf.); Herman Lagercrantz, (v. Direktion: Frisk, Carl, verkst, dir.; Philipson, Maur., v.. verkst. dir.; Lettström. Harald: Lindholm, C.; Raaschou, Th.; Rappe, O.; Reuterskiöld, L. 18;T. Flemingg, 46; U. Hornsg Exp.- rare: tid 1/210 f. m.-3 e. m.' Arbitrageafdlelningen: Gr9ndål, E., förest.; P r ov i ns c e n t ra l : Bokföringaafdelningen: Akerlund, O.,kaPl- Fredsg. 10 (l. d.' A.-R. Norrlandsbankens rer och förest.; Holmberg, E.,~re kamrer: hufvudkontor).. Centralen för afd.-kontoren i Stockholm: Bank-, Notariat- och,fondafdeln.: exp.-tid Stenberg, K, förest., (se ofvan), Depot- 1/210 l. m.-3 e. m.. afdelningen: Kinnman. S., kamrer; Lys- Förvaringshvalf: öppet m...,.4e. m. holm,' M:; hvalfskamrer; Ekonomiafdelllingen: Wiedbolm, A., kamrer och förest.; Fastighetsafdelningen:.Wennerholm, C., förest.; Fondafdelningen: Olån, O., kamrer - o.förest. för aktieafdelningcnr Kjellgren, N., förest. för obligationsafdelningen; Inkassoafdelningen: Ekdahl, K., kamrer och förest.; Hufvudkamrersexpeditionen: Schultz, Eduard, bitr. dir. och hufvudkamrer; :::>antesso n, F., bitr. kamrer; Kassaexpeditionen : Grandinson, Alf, kamrer; Låneafdel-' ningen: 'Lundvall, D. kamrer och förest., Notariatafdelningen: Ljungman. J.; förest.; Lidman, R., kamrer; Personalafdelningen: F//VSPONGS METALLVERKS A.-B.. BERIDAREBANSGATAN

6 5.. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [21'27} Blomkvist, G., kamrer och förest. Publi- Käll, O.; Köhlquist, G.; Lagerström, G.; citetsafdelningen: Norberg P. G., förest.; Larsson, G.; Larsen, Sarr:l:; Lellky, Fr; Rembursafdelningen: Wallberg, F., förest.; Lemon, L.; Lennerman, H.; LIndberg, Elna; Revisiousafdeluingen: Hebel, W., kamrer Lindberg, N.; Lindby, Olga, Lindell, S.; och förest.; Sekretariatete Hollenbach, Linden, K.; Linder, R.; Lindeakog, G.; Frieda. förest.; Statistiska afdelningen: Lindgren, Greta; Lindgren, T.; Lindqvist, Welin-Berget, K., kamrer och förest.; Sven- R;Lindström, Laila; Lindstro"m,G.; Ljungel, ska korrespondensafdelningen: Mellström, H.; Ljungström, J.; Lundahl, O.; Lundin, N., förest.; Sysslomansafdelningen: Ljung- N.;Löthman, A.; Löwe nhjelm, Anna; Maass, quist, H., förest. ; Utländska korrespon- Martha; Magnuson, G.; Malmborg, Tekla; densafdelningen: Hellman, G., förest. Mannberg, E.; Meldorf. N.; Mellstrand, S.; Kassörer: hufvudkassan: Hammarstrand, R, Molander, Syster; Molin, Hildrir: Molin, hufvudkassör;.gyllenspetz, S.; Ericsson, J.; W.; Moriu, A.; Myrberg, E.; Myrberg, Dahlström, J" Lundoll, A.; Inkassoaf'del- Erland, Möller, Greta; Möl1er, H.; N ygren, ningens kassa: Westerståhl, G.; Clearings- Edith; Palmgren, S.; Persson, O.; Pet re, kassan i Lindqvist, Lotten; checkkassan ; Ragnhild, Petersson, Dagmar: Peterson, Flodman, Hedvig, sparkassan; Cederströrn, G.; Pigache, Marie Therese; Randolf', Astrid; Berta, not.vafd:s kassa; Olsson, Emy, Fond- Ringström, E.; Rosengren, Karin; Rudeafd:s kassa; Danell, Agnes, Kupong och fors, G.; Rydell, R; Rönnstedt, E.i Sandpostväxelkassan. berg, Sonja: af Sandeberg, Stina, Sand' ström, D.; Schlaaf, C.; Scholander, Gulli; O f riga ordinarie tjänstemän: Schröder, F.; Segerfeldt, O.; Segerström, Abenius, Vera; Afzelius E.; Ahlström, Vega; Lisa; Sellin, Irene; Sjöberg, E.; Stiern- Almqvist, G.; Almqvist, W.; Andersson, spetz,a.; Storm, J.; Ström, A.:Stuart, Brita; \ AI~ce; Andersson, E.; Anderson, H.; Apel- Sundberg, V.; Sundström, H.; Svaren, I.; qvist, R; Backman, W.: Bagge, H.; Bartha, Svedberg, Margit; Svenn, G.: Svensson, A.; Adelheid, Beckman, T.; Beije, R; Bell- Sylvan, A.; ThoreIl, O.; Thufvesson, R; ström, K; Belmonte. J.; Bengtsson, Axelina; Thuncll, P.; Thunqvist, S.; Törngren, E.; Berg, Henny ; Berg, O.; Berggren, H.; Uggla, Kerstin; Uhlin, G.; Ullman, A.; Bergqvist. E., Berzen, K.; Björck, S.; Blom- WahlbHg, Anna, Wahlqvist, W.; Wahlund, qvist, H.; Boden, W.; Bolin, Valborg; Bom- Gurli; Waldner, E.; Wallberg, S.; Wallden, gren, Elsa; Bonnevier, G.; Burman, G..; H.; Wallgren, Anna; Weichbrodt, R; Wenne Carlsson, E.; Carlsson, H.; Carlsson, O.; berg, R.; Werner, G.'; Westerdahl. F.; Carlsson, G.; Christoffersson, Ellen; Dahl, Westerlund. G.; Wulff, C.; Zachrisson, Ulla; R.; Danielsson, K.; Darin, O.; Edholm, ~ins, Tora; v Zweigbergk, ~.; Aberg,A.; E.; Edlund, C.; Edman, C.; Eklund, D.; Aberg, T.; Åkerlund, E.;Ohrtran, Ester; Eklund, J.; Ekmarek, G.; Ekstrandh, S.; Oqvist, E. ~nan:~.r, Bfi ~n~l~n% F.; ~n.g~u~:, G.; Vid kontoret Arsenalsgatan 6. ongi~./?ld, Us a, E Il don, ~i Fl s~on, Direktör: Zethelius, G.: Ekman, C. t ;.. r~~ofn'l 'k'~ Or. afn sonb' ;E.1FsC er- Kamrer: Hambraeus, R. s rom,., o c el,.,' ors s erg, " orss- K" P t G L' g tröm G man, O.; Forsström, F.j Fredriksson, A.;.. a~sorer:.e er.son... ;.l~ S,o,.,\ Fredrikson, Elsa;' Frisk, E.; Fritze, G.; OfTIga or~juan~ tjansten:an:. Axelson! T,; G d G h ld G'- l d I d Blomqvist, S., Dahl, G., Ericson, N., Leer In, un l.;. r?n un, n~eger; odor, C.; Linder, K; Lindholmer, K; Mill- Gustafsson, N. G., Gahlman, N., Hag- A' Otto s O S dst -öm H' berg, N.; Hallberg. S.: Halvorsen, B.; ner, '!. ~ on,., an 10, " Hane, R; Hasselhuhn, Maja; Hellberg, S.; Swennert, R, Ornberg, K. Hellfarth, Marianne, HelIgren, L; Hell- TTid aldelnin.qskontoren: ström, Karin; Helmers, R; Hertzman,Louise; Centralen för afdelningskontoren: Stenberg, Hessler, H.; Hildebrand, Karin; Hockemeier, K, förest. (se ofvan); von Kiöhling, Gurli. G;; Holger, M.; Hollström, M.-L.;Holmnerg, Föreståndare: A, Götg. 3,Lundvall,J.; B, Ulla; Hultgren, G.; Hultman. Anna; Hus- Vasag. 12, Söderquist, G.; C, Stureg. 24, berg, N.; " Hällström. J.; Israelsson. R.; Bonuevier, T.; D, Slussplan 63 A, Wetter- Jansson, Inez; Jansson, Ingeborg; Jans- lind, E.; E, Drottningg. 80 A, Bogren, K.; son, R.; Johansson, Elsa; Johansson, Elsa; F, Handtverkareg. 26 (Kungsholmst.), Car- Johansson, H.; Johnson, Anna, Jönsson, pelan, B.; G, Norrtullsg. 19 (Odenplan), A.j Kant, W.; Karlsson, E.; Karlsson, Lindblad, F.; H, Regetingsg. 45, Hahr, G.; Elisabeth; Karlsson, Maja.; von Kiöhling, I, S:t Etiksplan 6, Reuterswärd, G. P.' Gurli; Kling, Lisa; Klint, J.; af Klinte- K, Storg. 1 (Ostermalmst.), Ringenson,' berg, Sofia; Kolmodin, E.; Kul1ström, G.; G.; L, Kungsg. 2 (Stureplan), Ruuth, G;. A~-B.SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~:å~a~:n;:d~3:-s~

7 [ J C. Öfriga allmämia inrättningar. M. Karlaplan 8, Setterlund, Y.; O, Biblio- man. Anna; Norrman, Anna; Ohlsson, teksg. 13 (Stureplan), Orvin, H.; P, Up- E.; Printz, S.; Reenstierna, C. G.; Rock- Jandsg. 15, Westin A.; R,' Bornsg. 8, Saxton, ström, R.; Rosen, A.; Rosenberg, Anna; H.; 'l;!, Skeppsbron 18, Annell, G.; T, Rundgren, Anna; Scharin, Henny, P:son; Flemmgg. 46, Olin, G.; U, Hornsg. 174, Schartau, Anna; Sjöberg, Carin; Sjögren, Thulin, R. H.; Sjöman, Ellen; Stael v. Ho.lstein, H. Öfriga ~rdinarie tjänstemän: ~. W.; Stenq!1ist, M.au~; Stj.~rnfalk, G.; Adde, Sigrid; Ahnlund,.Sigrid, Bergström, Strandb.erg, Hildur:..Ström, ~arta; 'I'halön, Hanna; Björkbom. Tbyra; Boustedt. Anne- D.; Trohn, E.; Ulls~rom, Karm; ':Vesset.H.; Marie: Bäckström, T.; Ekström, Ellen; El- 'Y,estberg,. G.; Wlkb~rg, Gunhild; Wlke- Iiot, Dora; Grahm, Emma; Grandinsson, gardy J.; Öhlen, E.; Öhlen, l. Agnes; Hellström, Signe; Johansson, Karin; Kant, Ingegerd; Kindblom, Gerda; Kjellån, [27 301Uplands Enakilda Bank. G.; Klingspo~, J. M.; Lagergren, Elisabeth; (D ttni t 17" t no 3) Lagerkrans,.1\... H.; Lallerstedt, R.; Land. ro mgga an,ollpe"2" -'. g-ren,ellen; Lindberg,H.;Lindberg, S.;Lind Styrelse: bom, K.; Lindh, Karin; Ljungberg, Alma; Pegelow, F. W. H., ordf.; Sundin, E. O.; Lundqvist Signe; Melin, Anna; Neukirch, Lindh, Helmer, verkst. direktör; Lunde- Anna; Noren,. Olga; Olsson. Ebba, Petter- berg, Kr.' W.; Engström, Sigfr.; Sparre, son, Tyra, Stjernstedt, Louise; Söderberg, Lars Crson; Ameln, C. G. Ella; 'I'idermann, Signe; Torell, Hj.; Ågren, Kassa~irektör: Hanson, L. Magda, Ahlström, Jenny. Tjänstemän: Vid Prooinsoentralen: Kamrer: Wiklander, H. Direktörer: Sten, Helmer; Drysen, G. ti:assörer:_dehn, L.: Flodman A.; Groth, T. Biträdande direktörer: Lundgren, A.; Wåhlin, Ofriga tjänstemän: Eriksson.Nils: Bergström, P. I Direktörer \ vid kontoret Fredag. 10: Suell- J.; Hildebrundt, A.; Sellen, E.; Dahlberg, R.; Werner, A.; Redlund, O.; Lundqvist, man, E.; Wijnbladh, K. I!'. J.; Strandberg, H.; Dillner, M.j Berg, D.; Hvalfsdirektörer : Waldenström, E.; Bur- Ström,G.j Ekblad, L.; Karlson. W.; Hartmband'B. \ \ zell, E. Om u sman: Belfrage, F.. Ombudsman:. Kontrollörer: Brändström. F.; Lange, S. 'I'hemptander S. Afdelningsföreståndare och kamrerare: Kam- ' rersexpeditionen: Olsson, G., kamrer och~... ]i'ondafop:lni'flgeft: förest. Bokföringsafdelningen: Åstedt, A., F ~!estan~.are: ~ass~jh, fl..,kamrer och förest.; Engagementsafdelnin- Tjänstemän: Wlfstrom, H.; Hjelm, A. gen: Hedman, G., kamrerare och förest.: T!bblin, E!. J., lånekam~er; Revisionsafdel- [2733] Aktiebolaget Göteborgs Bank. mnge~.' -för No:.r~ P~ov:!nscentralen, WaJ Centralkontorr Brunkebergstorg 16-20, öpd,enstrom, R., förest.: for ~?ntoret gatan 10: Holmgren, H.; forest. Freds- pet 1/ , lördagar. och dagar före helg- dag 1/ Kassörer: Skow-Petersen, J.; Ronnström, G.; Afdelnin~skontor: Kungsg (Hötorget), G~~pe, A.; Hammar, K.. Odeng. 55 (Odenplan),.Folkungag. 97 Ofriga ordinarie tjänstemän: (hörnet af Renstjernasg.), Birgerjarlsg, 20, Adlerstam, N.; Andre, G.; Ask; S.; Baude, Strandvägen 47 (Djul gårdsbron). lieg'e Ester; Beckman, T.;. Bergstedt, T.; Berlin, ringsg. 10, Kornhamnstorg 6 och Lilje- E. G.;Björklund,Elvin; Brattberg, ~'.;Brick- holmen. man, G.;. Bruce, H.; Carleson. R.; Dahl, Styrelse: Trygger, Ernst, ordförandej-hol- Selma; Dahllöf, Greta; Edin, A.j Ekström, termann, U., v. ordförande; J~on, Carl; G, A.; Elfstadius, Fancy; Erfors, E.; Fahle ThieJ, Arthur; Lindström, P. E.; Weidenson, A.j Forsgren, Selma; Frelin, O.; Gran- hielm, E. G. j G,rönwaJl, Fredr.; Bovin, dinson, Märta; Hjertstedt, G.; Hofverberg, Knut.vverkst, direktör; Nehrman, A. W., G.; Holm. Astrid; Holm, Sally: Hulten- Febvrel, Edmond, Söderberg, G. W., v. gren, E.; Hörnström, G. P.; Jansson. Alma; verkst. direktörer,... J ohansson, N.; Johansson, R.; 'Kasten- Styrelsesuppleant r BiIle, E., v, verkst. direkgren, C,; Kirsabom, Sonja; Lagergren, P.;. tör... ' Lindedal, ~L.;.Lindgren. A.;' Lindholm, Direktörsassistent: Silfverling, S. E.; Ljungquist, Irma; Lundberg, Marie- Ombudsman: Richter, H. "- Louise; MolIan,der, S.;;Neander, H.; Nor- Biträdande ombudsman: Cornell, B. FINSPO,NGS METALLVERKS A.-B BERIDARB8AN88ATAN '

8 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27'33'-2739] Kamrerare: Almer, N.; Cederholm, K, tji.; [27351 Södermanlands Enskilda Bank. Graf, W.; Johansson, Bror; Schultz, A.; Telegramadress: Sörmlandsbank. Weinberg, Stig. Expeditionstid kl. '1210-3, lördagar 00 dag Revisor: Clason, O. före helgdag stänges kl. 20 Kassörer: Ahl~tröm, H.; Asker, B.; Berg- A/d l' k t o quist, L.; Gräsen, H., kassakamrer: Krok..eo'flwgs on or oo.. stedt, G.; Lagerberg, K; Lagercrantz, Regeringsgatan y~.o.ver~sto direktör: Oscar S.; Malmlöf, E.; Nilsson, G:; Nordgren, WlChman; Direktor for notal:latafd. o och G.; Nygren, G.; Orell, R; Snö bohm, B.; 0!:l1bud~mannaexp.: Carl Wallm; Dll'ek: Wallin Go' törsassist.: G. Ramberg. Tjänstemän: Åhlström, 00; Ajgeldinger, i.; Norrlan~sg. 2. Föresto:"J. Janzon. o Andersson, A.; Andersson, A.; Andersson, Humlegardsgatan 7... Forest.: H. Wallin. F.; Andersson, G.; Andersson, M.; Appelberg, Hornsgatan 66 A. Forest.: G. Åkerblom. C.; Appelberg, Mo;Arfvedson, M.; Bah re, A.; Kornhamnstorg 61. Direktör: O. H. Ceder-. Bahre, Eo; Bendes. M.: Bergin, S.; Berling, borg. o' '. L.; Björkenfeldt, A.; Björklund, H.; Björk- Kungsgatan 600. Forest.: K. Bjöstedt, lund, W. Blom, Bo; Bodiu, A. tji.; Botvid-, zon, ~i; Br~~in, S.; Bru~lius, H.; Brusewits, [2739] K.; Backs~rom, A.; 9arlen, H.; <?~rlsson, Go; Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Carlson, T.; Carlstrom, T.; Dagoo, H.;Dahl- o o. man, T.; Danielsson, Bo; de ManI, G.; Diurs- Hufvudkontor: Drottningg, 5, öppet '/210-,3. son, H.; D,Using, R; Eden, 8.'; Ekebohm,. B.; Styrelse:.. Ekeborn,S.;Elmblad,O.;Encsson,G.;Enks- Ö tb G' F' S"O t dt C H' 'k t di son, R.; Viroulet-Fagerström, M. Lo; Fahl- s ero~'.., JOS e,. o, ver s. l- ström, Bo; Flobeck, J.; Floderus, E.; Gill- ~ektor; Olde~lb~rg"lU 110;~ector) ~.; Ulmgren; Jo, Gustavii, M.; Gustafsson, E.; Hag- o"ren, Carl A.,.Bott~~~r,oHJo,Wallqvist, Aug.. berg, E.; Hallberg, E.; Hammarskiöld, M.; Vl~~.tt,:erkstirdll'ektorer. Ulmgren, Carl An Hedström, A.; Herlln, I.; Herrström. G.; O l~er,.. J.. Herrström, 'So; Hoffström, A.; Hoffström, K~ssa~lrekt~r: Wallqvist, A;ug. o S.; Holmberg, B.; Holmberg, Jo; Hnltman, Dlrekto~sassols~enter: Lundqvist, E.; MattIlle- Ko; Högel, A.; Höglund, H.; Högsberg. P.; sen, S. J., ~09nner, G., Jacobsson, J.; Johansson, Mo; Johansson, Ombudsman: Östberg, Clas. P.; Johansson,P.; Jonsson, K; Jonsson, J.; BI~r. ombu.dsma?-: ~Vennerholm, G. Karlsson, L.; Kerrold, FL; Landberg, S.; Se ret. o. ~ur. rad~lfvare:o Morton'ol\;I. o Larsson, H.; Larsson, So; Lavin, A.; Lenn- Kamr~r3:re. Westelius, W., Dahlqvist, C. Jo; I ström, So; Leijon, Co; Lilljekvist, R; Lind, Christiernson, K. A.; Lindeborg, No; Lindell, Go; Linden, Ö/riga kontor t L; Lindh, T.; Lind~olm, K; Lind,!all, G.; Skeppsbron 8, expeditionstid ~/21O-3. ' Lmdwall, G.; Lor~n, 00; Lundbäck, So; Kamrer: Walin, O. Lundgren, R.; L~.ndlDg, B.; Lund~an, ~.; Storkyrkobrinken 14, expeditionstid '/ 2 10:...3. Lundwall, D.; Loberg, 1.; Malmquist, HJ.; Malmros, G.; Mattsson, A.; Mattson, E.; Styrelse vid kontoret: Mebius,!I'.; Naess, H.; Nordström, A.; Nor- Stockman, G.; Grundström. J.; Lagerbielke,' gren, J.; Norman, H.; Numa, R.; Nygren, Axel.. G.; Oden" N.; Ohlsson, E.; Ohlsson, 1: Kamrer: Fröberg. -Er, Ohlsson, S.; Olsson, A.; Palmer, Bo; Pe- Karlaväg, 47,.expeditionstid ' 'terson, B.; Rehn, G., tji.; Russell, Ho; Föreståndare: Eklund, B. Rydbeck, H.; Röchling, G.; Samuelsson, Strandväg. 5B; expeditionstid A.; Samuelsson, V:; Sandström, A.; San- Föreståndare: Jungberg, Knut, tesson, C.; Schultz, S.; Schwanbom, G.; Kungsbroplan 1, expeditionstid 1/ Schwartz,B.; Setterberg, G.; Sporre, H.: Föreståndare: Grönberg, L Spranck, L.; Stjernhölm, P.; Ström, C.; Storgatan 3, expeditionstid 1/ Sundin, C.; Sundin, L; Sundström, R; Föreståndare: Tegner, H. Sundvik. Ao R.; Svanbeck. Go;Swartström, Upiandsgatan 1, expeditionstid 1/2IQ-'-3. S.; Svedfelt, E'.; Södergren, G.; Söd-rholm, Föreständarer Hawor, Go M.; Söderlund, T.; Th6rild,S.; Tullberg, Götgatan 69, expeditionstid 1/ E.; Wahlenius, G.; Wallin, B; Wedelin, Föreståndare: WaUner, s. A. S.; Weede, Ho; Wennerberg, N.; W\ent- Norrmalmstorg 14; expeditionstid 1/21O~3,. zell,. So; Westerlund, R.; Vitus, A. L.; Föreståndare: Öberg, L. ' " WoHgast, 1; Wästfelt,C. E.; Yden, T. Drottninggatan 71 D; expeditionstid 11210~3. 'IGATORLOGGEN Be~är offert och i Ilustrerad Katalog.. INSTRl,JMENTA,-S. NAVIGATOR - STHLM. NAV

9 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. I Föreståndare: Wallin, A. I man, A.; Ekecrants,Anna; Nyman, Daisy ; Södermalmstorg 8; expeditionstid ' Thorkf.lson, Adina; Kerfstedt, Margareta; Föreståndare: Brandt, N. Guilletmot, Uno. - \ Fondafdelnt"ngen: [2742J Aktiebolaget nens Svenska Bank. Lantmän- Föreståndare: Adolfsson, Axel. Bokhållare: Janson, Carl;. Berggren, Tekla; Hufvudkontor Stora Nygatän 10&12. Wahlström, Nils.. Öppet: bankafdelningen hvalfvet 1/210-3; ' förvarings- [2704,4J Afdelnings!5'ontor: Hamngatan 5 A. Oppet '/ Styrelse: Hamilton, Hugo. ordf.; Bennet, Jac., v. ordf.; Wettergren, C. G.; Vasseur, Emil A,; Wachtmeister, Hugo H:son; Bonde, Carl G.; Elisson, A. P.; Eriksson, Per; Ström, Heurlin, K C. N. A. H., verkst. dir. Hufvudkontoret i Stockholm: Verkst, direktör: Ström, Nils. V. verkst. dir.: Ahlenius, E. Kassadirektör: Lagerholm, Nils. Ombudsman: von Konow, Ulf. Norrköpings Enskilda Bank. Birgerjarlsgatan 17. Expeditionstid 1/ StyrelsB: Cederborg. Allan, ordf.; Rundqvist, W.; Schönmeyr, G.; Hultman, Ivar, verkst. direktör: Ombudemos»: Tjän8temän: Kamrer: Brisman, C. E. Hvalfskamrer: Bergman, K Ofriga tjjinstemän: Eriksson, K; Stensköld, B.: Heggblad, G.; Engdahl, O. Fondafdelning: Föreståndare: Werner, J. Kamrerare: Berger, G.; Lindahl, C. T,jänstemän: [2745J Aktiebolaget Nqrdiska Handels. Andersson, A.; Axelson, G.; Carlsson, W.; banken. Dahl, G.; Edgren, E.; Eliason, V.; Eneberg, (Malmtorgsg. 3, öppet 1/210-3.) H.; Eriksson, S.; Fagerberg, B.; Pahlström, Styrelse: L. H.; Flood, L.; Fredriksson, G.; Hulten- Bergenholtz, F. E., ordf., Billing, M., verkst. berg, S.; Robye, -Alf.; Johansson, E.; John- direktör; Mathiasson, N. P.; Sandström, son, F.; Jonson, H.; Lagergren, B.; Lind- G. ombudsman' Svanfeldt P. M. ström, E.; Ludin, S.; Löfl!ren,E.: Löfgren, v. v~rkst. direktö~: Rissler, G. S.; Morin, Hj.; Nilsson, B.; Sandberg, G.; Biträdande dieektår : Sandquist, G.; Starck, E.; Svanberg, G.; Lindberg.i å, Swartz, A.; Tyrcn, A.; Wahlström, G.; '. Walh1nder, B.; Westeriund, E.; Westin, Ordinarie tjänstemän:. G.; Oberg, J.; Östergren. H. Kamrerare: Wigren, N.; Thorngren, H.; Wahl- Hamng. 5 A: - gren, H.; Bexelius, H. Stenhagen, I.; Nyström; J. W. M. Kassörer: Johansson, S.; Halldin, S.; Jolmson, S.. 2:a ombudsman o. verkst. direktörens sek- [2743J Kopparbergs Enskilda Bank... reterare: W. Augustinsson.. Drottningg. 15. Of. dinari. A l d B Expeditionstid '/ nga or marie tjänstemän : sp un,.; Billinz, P.; Blomberg, G.; Bring, M.; Bro- Stockhoimskontorets styrelse: I. zån, E.; Cederberg, L.; Elliot, B.; Eric- Juhlin., A. J., ordf., Melin, S., verkst. direk- son, A.;. Ewerlöf, B.; Frihammar, D.; tör; Ölander, E., v. ordf.; Flodin, S., om- Hjelm, A.; Isaeksson. I.; Jacobsson, S.; budsman; Meeths, C. E. H.; Otterström.] Juhansson, H.; Larsson, H.; Lagergren, G.; A. H.; Thiel, A. Ledin, E.; Lindberg, H.; Löfström, R.; Kassadirektor : Melander, S.; Möller, S.; Nyström, T.; Ekmark, Gustaf Olsson, O. V.; Persson, E.; Rnhr, C.; Ryd- Tjänstemän: berg, M.; Schiller, B.; Stenkilsson, J.; Kamrerare: HolIstrand, D.; Norrman, Ernst. Swahn, Ä.; Tilja, S.; Wagrel1, B.; War- Kassörer: Ekdahl, Rud.; Gustafsson, Selma; berg, A.; Westman, H.; Zinn, T.; Zetter- Berggren, D. ström, S.; Ähl, S. Bokhållare: Eke berg, Ingeborg; LilIjeqvist, Fonda/delningen: Maria;Stael von Holstein, Axel; Lund- Föreståndare: Furst, E. M. ström, Gerda; Lundmark. Eyvor; Larsson, Tjänstemän: Breile, N.; Liden, T.; Lindh, Sven; Nyman,.Sven; Mårtensson, Ella; Hag- T. G.; Ström, A.; 'I'örnblpm,_O_. _ FINSPONGS METALLVERKS A.-B '----BIERIDAR ANS8ATAN

10 5. Penniugrnråttnlngar. Ajdelningskontoren: A kontoret, Kungsg. 55. I Tjänstemän: Nordstrand, B.; Pegardt, A. B kontoret, Odeng. 22. Tjänstemän: Bagge, G.; Person, A. C kontoret, Stureplan 2. Tjänstemän: Dahlgren, A.; Olmers, G. a) Banker och kreditanstalter. [ ] Ivar, ing.iv. Sydow, Hj., v. häradshöfdina: Bergsten. Karl, rentier: Robbert, C. J., grosshandlare; Andersson, Aron dir.; Thunberg, E., dir. Huftnuikontoret, Arsenalsgatan 8, Q. Verk st. direktörer: Andersson, Aron: 'I'hunberg, Emric.. Kassadirektört Simonsson, N. (2747] Aktiebolaget Gotlands Bank. Kamrerare: Gillberg, E.; Olsson, B. (Drottninggatan 11.). Kassör: Mellin, E. A. Styrels~: Kolmodin. Axel, ordf.; Granholm, Tjänstemän: Hellquist, E.; Landen, G.; Sö- Henrik, v. ordf; Skogberg, Percival ; Her- derlind, L; Larsson, I. zog, Otto; Wigert, G. S., verkst. dir. Bergsingenjör Erichs, Inge. Tjänstemän: Södervall, Hugo, kam~er; Berg- Notarien Ohlsen, Olle. lund, K. A., hvalfskamrer; NIlsson, E., -rr l.r.d l. S Bl '., l h kassör; Kle.~tz, 1:., fon~chef; Holmquist, nande saj. e mngen: 12: asceuo ms amnen C.; Norrstrom, NIls; ~llsson. A.-L.; Olde- D' kt... L lm Ruben berg, A. E.; Rosander, Eva; Tiberg, Bror; Nlrt e.01. N en~~a And rs. Natorp Walther o arren ors 10m, e..,. Tjänstemän: Lundgren, E.; Vedin, E.; Larsson, S.; Ohlsson, H.; Nielsen, S. [2748] Bankaktiebolaget Norden. Vasag. 6. Barnhusg. 16. [2754] A.-B. Intecknings- och Förvalt Öppet /24. Lördagar 1/ nings-institutet. Styrelse: O~dförande:?fverste Carl Hallenborg. Ingmansson, J., ordf., Adler, N.; Källberg, Y1C~ ordf.: dl~: B. S~l:dstrom...0 W.; Mossberg, T.; Nord berg, N. F.; Spar- Ofriga ledamöter: 10Jtn. Ch. Adlerstråhle: ring, A. P.; Svensson, Fr. kll:pten N o Am b.erger; notarien N. J. Bagge; Direktion: fnh. C. Åkerhjelm. Källberg, W., verkst, dir.; Fröling, J., v. verkst. dir.: Sparring, A. P., dir. Ombudsman: Mossberg, T. Kamrer: Durling, N. Ivar. Kassörer: Bäcklund. L; Danielsson, M. Förest. för revisionsafd: Grönlund. P. E. Förest. för bokföringsafd.: Eneroth, L Vid afdelningskontoret Barnhusg. 16. Hall-Tillberg, A., kassör. [2750] FöreninQen Industriidkarnes lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Karduansmakareg. 9, 1 tr. Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Johansson, A. J.; öfriga ledamöter af styrelsen: Pettersson, C. J.; Petterson, Antcn; Bergqvist, G. F.; Malmqvist C.P.; Akerholm, C. A.; Jacobson, N.; Spira, Gustaf; Svenson, S. E. Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson, Anna. Ombudsman: Jonsson, Alfred. Bokhållare: Sandberg, A.; Johansson, Helmer. [2753] Svenska Emlsslonsaktlebolaqet. Styrelse: Frisk, C., bankdir., ordf.; Rydbeck, O., bankdir.; Berg, Carl, revisionssekr.; Malmström, Ernst, disp., Lubeck, Sven, ing.; Kreuger, A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2755] Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följaride lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank (f. d. Göteborgs Enskilda Bank). Grundad: Egna fonder kr. 70,000,000. 'I'elegrafadress :»Götabank.». Ahlafors Nya Spinneri A. B:s 5 010af 190ö. Aktieb. Btll ingsfors-låugeda 6010 af Aktieb. Bofors-Gullspångs 5 O/O1911. Aktieb. Bruaafors-Häl'lefor-s af Aktieb. de Lavals Angturbins 5 '/2 0/Oaf ' Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas ö 0/o 1916, 5 / o. 51/. ulo 1920." Aktieb. Iggesunds Bruks öoto af1914, 51/2 10 af1917 o af Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 5l!. 0/0 1916Ser. A. Aktieb. Lux 51/2 0/O1911. Aktieb. Mölnbacka Trysils 5 0/ AkUeb. Rärnen-Ldljendahla 5 0/0 1906och Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers 6 0/0 af19l9. Aktieb. Saxbergets 5 % Aktieb. Separators 5% 1912 O. 51/. 0/O1916. Aktieb. Sjuntorps 51/2 O/O1914. Aktieb. Stockholms Spårvägars 6 % af 1919 o. 7 O/O 1920 Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5 O/Oaf 1915 o. 51/ Aktieb. Stridsberg & Biörcks 51/2 0/O Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 % af 1915,51/. 010af Aktieb. Södertälje Verkstäders 6 O/Oaf Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 0/O1898. Alingsås Bomullsväfveri AkUeb:s 5 0/ Arvika Stads 5 0/ Bergslagernas Järnvägs A. B:s 4 O/O1898 Ser. A och 5112 % VASAGA' AN 20. Se annons å kartong sfd.1344 b.

11 (2755] c. Billeruds Aktieb:s 5 0/O1906. Blekinge Läns Landstings 6 0/o af Borgviks A.-B:s 5 0/O1903. Borås stads 5 0/O 1913 o. 51/2 0/O1919. Djursholms Aktieb:s 5 0/O Enkla bol. BergslagsbanansIntressenters Öfrigaallmänna 41/20/O1902. Eskilstuna stads 5 0/O af 1915 o. 6 Gto1918. Eskilstuna Stålpressnings Aktieb:s 5 0/O1910o Falkenbergs Järnvägs Aktieb:s 41i2 0/O1898. Falkenbergs stads 4 0/O1893 och 4 1/2 0/O inrättningar. Stockholms Intecknings Garanti A.-B:s 51/2 0to1916. Stockholms läns Landstings /Oaf 1918 Stockholrns stads 41/2 0/O1913, 5 % 19J4, 5 % 1916, 5 0/O.1911 samt 5 0/O 5 1/2 och 6 u/o af 1918, 6 % af 1~19 o. 6 % af Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 41/2 o/p 1902, 5 / och 51/2 0fo Sthlm- Västerås- Bergsl. nyajärnv.-aktieb:s 5 0fo Storviks sulfitaktieb:s 5 0/O1906. Strömstads stads 41/2 010'1911. Sunds Aktieb:s 51/2 0/O1911. Forsbacka Järnverks Aktieb:s 51/'1 0/o Förenade Separator-Intressenternas A.-B:s 60/0.afl918. Sundsvalts stads 5 1/2 % af Gefle stads Svenska Oentrifugaktieb:s 51i Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 41/ Svenska Granitindustri Aktieb:s 51/2 0to 191;2. Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s ,41/2 Svenska Kronkredit A.-B.:s 601o af 1918, Ser..I, II o , 501o 1913, 5% 1914, 5% 1915, 5% III., 1916 och 5 " Svenska statens 5 0/O1914, 5 0/O1916, 5 O/o1911 och Göteborgs stads /Oo /O 1918.»»5 0/0 1915, 5 0/o 1911 och 6 ofo Svenska Btålpressnings A. R Oldfströms 6 0fo Hallands läns landstings 4 1/2 0fo Sveriges Allm. Hypoteksbanks 5 0/O1915 o. 601o af Halmstads stads 41/2 0/O Hemsjö Krattakttebolags 51/2 010 O. 6 0/O1911. Söderhamns stads 5 0/ Hillringsbergs Aktieb:s 5 0/O1911. Södermanlands läns landstings 51/2 0fo Holmens Bruks & Fabriks Aktieb:s 5% Tidnings A.-R Sveriges 5 0to Hudiksvalls stads 41/2 0/O1911. Tingstads Trävaru A.'B:s 5 0/O Hudiksvalls Trävaru Aktieb:s 5% Trävaru Aktiebol. Dalarnes 5 / och 6 0/Oaf Håfreströms A.-B:s 5 0/o Töre aktieb:s 5 0/O1903. Hälsingborgs stads 41/2 % 1910, 5% 1914, 6 % 1918 Uddeholma A.-B:s 6 0/0 af o. 51t2 e Uddevalla stads 41/2 0Jo Härnösands stads 41/2 0/o ' Umeå stads 5 1/2 0/O af Claes Johanssons o.oo:s Väfveri A.-B:s 6 % afl919. Walfbergs Fabriks Aktieb:s 51/2 0/O Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/ Varbergs stads 5 0/ oeh 41/2 0/O1909. Jönköpings stads 6 0/0 af Willingsbergs aktieb:s 5 0/0 och 51/2 0/O Jössefors Aktieb:s 51/2 0to 1910, 6 0/ Wirsbo-Ramnäs Kraft A. B:s 6 0, Kampenhofs Aktieb:s 5"/2 0/ O Västerviks Stads 5.0/ Karlskrona stads /o Vesterås stads 5 0/ Åbo stads '41/2 0/ ÅmMs stads 5 0/O1916. Ölands Nya Cement A.-B:s 5 / Örebro Pappersbruks Aktieb:s 6 0/ Östergötlands Läns Landstings 5' 0/ I Karlstad-Munkfors Järnvägs A.-B:s 601o Karlstads stads 5 0/ Kinnekulle-Lidköpings Järnvägs Aktieb:s 3,60/0 1891_ Klagst orps Kalkbrotts A.-B:s 6 0/0 af Kohlswa Järnverksaktieb:s 5 O/o1911. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas , 41/2 O/o 1914 o. 5 0/ Kristinehamns stads 5 % Lagamills Aktieb:s 51/2' % Landskrona stads "/0<1912. Larsbo-Norns Aktiebolags 6 "lo af Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.-aktieb:s 41/2 o'c. af 1892, 4 1/2 % af Ltdköptngs. Stads 3.6 % 1891, 4 0/ Ludvika. köpings 51/2 % Lunds stads 4 1/2 0/O Lysekils Mekaniska Verkstads A.-B:s 6 o/c Lysekils stads 41/' Långeds A.-B:s 6 0/O af 191/. Malmö stads 5 0/O af 1914 och 1916, 6 0/O af 1918, 61/2 '0 af Malmö-Tomelilla Järnv.-Aktieb:s 4 1/2 0/O1912. Mariestads stads / Marma Bågverks A.R:s 6 Ojo af 1918 Mellersta Blekinge Järnvägs A.-B:s 5 % Motala Ströms Kraft Aktieb:s 5'/2 0/O1911. Motala Verkstads Nya A.-B.:s 5"2 % Nordmarks-Klarälfvens Jernvägs A.-B:s 601o af1920. Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 0' Norrköpings stads 4 '12 0/O1912. Norrtäije stads 5 0/O1914. Nors Järnbruks A.-B:s 5 0/O1913 och 51/2 0/ Nya Aktiebolaget Stathmos 5'/2 O/O ' Nyhamns Cellulosa Aktieb:s 5'/ Nyköpings Btads 4 % 1893_ Nääs Fabriks Aktieb:s 5 0/ Oscarshamns Mek. Verkst. och Skeppsdockas A.-B:s 51/2 % Oskarshamns stads 51/2 % af Saltsjöbadens Köpings 5 0/ , Skand. jutespinneri & väfveri aktieb:s 5 0jo 1910 samt,5 1/2 0/0 parttalförbtnd Skellefteå stads 5 0/O1914. Skäne-Smålands Järnv.-Aktiilb:s 41/2 0/0 1~12. Dessutom inlösas följande utdelningskuponger: A. Bol. Jul. Albrechtsson & 0:0. H Allngsås Tvättinrättning. Alliance. Antikkompaniet. Apotekarnas Fören. Vattenfabr. Reinh. Bergmark & C:o. HI " Billiga. Tomter. Billmgstors-Långed. I Brusafors-Hällefors. Oalvert & 0:0. de Lavals Ångturbin. De Svenska Kristallglasbruken. Eneroth & 0:0. F'enixpal ateet. Fraenkel & Hedenberg. Gunnar Frestadius. för Spridning af litterära verk. Försäkringsagentur. A. Gumaeliue. Göteborgs Arkader. Göteborgs Maskinaffår, Göteborgs Tvättanstalt»Gloria». " " I" Ifr~~:l~~a~~~~~~{~~ders Fotografiska Magasin. Heyman & Olesen. Malcus HoJ..tnquist. Hudiksvalls Jntressenter. Iggesunds Brnk. Iggesunds Intressenter. J ako bsdals Kamgarnsspinnert. Kol och Koks. Konstläderfabriken. Lindholmen-Motala. Ferd. Lundqvist & 0:0. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

12 'I.Penninginrä ttriirig~r. C-BoLMaJornas, ÅngbagelL,,. -,Matv:aruhandlarnas 'Charkuterifabr. " 8:. O. E. Nordblom & C:o. Pellerins Margarfntabrtk. Per Perssons Väf- & Sti.ckmaskin. J. A. Pr.ipp & Son. Protcotor. Räntmästarehuset. Rörstrands Porsltnafabr. Salenius fverkstäder. Separator. Sidenhuset. Sigfrid. Sjuntorp, Sj öassuranskcrn paniet. C. H. 'f:itröm & 0:0. Svensk Jordförmedling. Svenska Fönsterglasbruken. Svenska Korsettfabriken. S'venska Möbelfabrikerna. Svenska Tobaksmonopolet. Sveriges Förenade Konservfabriker Upperuda Trämassefabrik. Utländskt Trä. Vakö Torfpulverfabrik. John Werner & C:o. Werner s: Oartström. Alfr. Wesströms Yerktygsrabr ik. Ahlafors Nya Spinneri A.-B. Alingsås Bornulksväfvert A. B. Almedahls Fabriks A. B Appeltofftska Bryggeri A.-B. Barnängens Mek., Verkstes A.-B. G. & L. Beljet-, Import &. Export A.-B..Bergsunds Mek. Verkstads A. B. Bernström & Co. A. B. 'Berte kvarn A.-B. Billerud. A.-B. Alb. Bohlin & Co:s A.-B. Bostads A-.B.Vanadislunden. L. G. Bratt & Co:s A.-B. Dalslands Kanal A. :i3.. De förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb Dorch, Bäcksin &.Co:s A. B. Elektriska A-B. Eck. Elektrokemiska Aktiebolaget: Emissionsaktiebolaget Mer-cator-. Eriksbergs Färgeri A.-B. Eskilstuna Stålpressnings Aktieb. Falkenbergs Järnvägs A. B. Fastighets A.-B. Gamleport. Forserums Fabriks A. B. Foraners A.-B. Forssjö Trävaru A.-R. Förenade Fönst.erglasbrukens A.-H. Förenade Kitffeimportörers Rosteri A.-B. Triangeln. Förenade Beparator-Intressenternas Aktieb. Förlagsaktiebolaget Det Nya Sverige. Försäkrings A.-B. Nordisk Yachtassurans. Försäkrings A.-B. Securitas. Försäkringsaktieb. Svenska Veritas. Axel Gillblad &,C:o A.-B. Graham Brothers A.-B_.Guldsmedsbolagets i Sthlm Försäljntngs A. B. Göteborgs Inteckninga-Garantt i\,.-b. Göteborgs Ramgarnsspinneri A-.B. Göteborgs Remfabriks A.,B.. ' Hallands Ångbåts A.-B. ' Halmstad-Bolmens Järnvägs A..B.»-Nässjöj Järnvägs A.-B. Halmstads Nya Verkst. A.-B. Hemsjö Kraft A.-B. Hjeltevads Nya Träförädlings A. B. Hudiksvalls Trävaru A.-B. Ciaes Hultberg A.-B. Järnvägs A.-B. Göteborg-Särö. Kampenhofs Aktiebol. Klagatorps Kalkbrotts A.-B. Krooks Petroleum & Olje A.-J;!. ' Kungl. Svenska Ssgelsäl~skapets.Leverans A. B. NAVIG'ATORtOGGEN Kungshöjdens Fastighets A.-B. Lagamills A. B. Lennartsfors A. B Liljeholmens Färgeri A.-B. P. Em. Lithander&C:os H. & r. A.-B. Lundqvist & Huddöns Tegel- & Trävaru A.-B. Lysekils Mek. Verket, A.-B. Läderfabriks A -B. Göta. Majornas Pantlåne A. B. Gustaf Melins A.-B. Motala Verkstads Nya A. B. Mälareprovinsernas Egnahems A.-B. Nissaströms Aktieb. Nordisk Familjeboks Förlags Aktieb. Nordiska Maskinfilt A. B. Nya A.-B. Heimda1. Nääs Fabriks A.-B. Orrefors Bruks A.-B. Rederi Aktiebolaget Bur. D» Disa. :»» Navigator.» :. Nordstjernan. ])» Steam.»» Sverige-Nordamerika.»» Vulkan. Restaurant A.-B. Gillet. E. A. Rosengrens Kassaskåpsfabriks Aktiebolag. Sandhems Trävaru A.-B. Sjöförsäkr. A. B. Gauthiod. Gustaf.Sjöatedt & C:o Handels- & Fabriks A:cB. Skandinaviska Jutespinnert & Väfveri Aktieb. Stockholms Badhus A.-B. ~tockholms Bomultsspinnert o. Väfveri A. H. Stockholms Hofslageri A-B. Stockholms Superfosfatfabriks Aktieb. Svenska Centrifug A.-B- Svenska Granitindustri Aktiebolaget. Svenska Gummifabriks A.-B. Svenska Remfabriks A.-B. Svenska Slakteri A.-B. Svenska Stålpressnings A. B. Olofström. Thorburns Söners A. B. Tidnings A. B. Sverige. (Svenska Dagbladets A.-B.) Tidnings- och Förlags A.-B. Dagbladet i Göteborg Tingstads Trävaru A.-B. E. G. Tjäder & Son, A.-B. Trävaru A.-B. H.Cornelius. Trävaruaktiebolaget Dalarne. Uddevalla-Lelångens Järnvägs A.-B.» Tunnfabriks & Trävaru A.-B.» - Vänersborg-e-Herrljunga Järnvägsaktieb. Wallbergs Fabriks A. B. Aug. Werner l< Co:s Fabr.- o. Handels A. B. Västkustens Petroleum A.-B. Västra Sveriges Egnahems A.-B. Ångbåts Aktieb. Bohuslänska Kusten. Ångfartygs A_-B. Drottningholm-Fittja.»»Gamleby.»»Halfdan.»»Helge...»»Tjust. Adelfors Bruks A.-R. Ödeborgs Bruks A -B. Ornberg l< Anderssons. A,.-B. Östra Bryggeri Aktieb. i Halmstad. Aktiebolaget lllälareprovinsernas bank: Aktiebolaget Iggesunds Bruks. 51/2 /01917, GO/O1918 Aktiebolaget Optimus 51/2 O/O Barnängens Kemiska Fabr. A.-B. 6 O/O1918. Eskilstuna stads , 6 O/o Gefle stads 5 O/O1917. Holma-Helsinglands Linspinneri & Väfveri- 5 1 / Klosters A. B. 51/ Kramfors A.-B:s 5 % 1907, 5 % 1911, 51/ Köpings stads" Munktells mek, verkst:s aktieb:s O/O1909,19140" 6 O/O1917. Stockholms Läns Landstings 51/20/ ,egä r offert och i II ust r e rad Kactil-i9g, INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR -'STHtrM '

13 [2755] Sv. Centrifug Aktleb:s 5% Wedevåg-Koppoms k-bos 5112O/O1917. V-ästmanlands Läns Landstings 41/t o/o1910. Västerås stads 41/2 O/O1907 och 1910, Dessutom inlösas.töljande Utdelningskupong er: Aktiebolaget Hem på landet. Barnängens Kemiska Fabr. A.~B., Hjälmare kanal- och slussverks aktieb:s. Lernbo-Norbergs Grufve aktieb:'s Klosters A. B. Munktells mek, verkst:s aktieb:s. c..ofriga.,all~änna inrättningar. Falkenbergs stads 41/2 % Falköpings stads 4 % Falu stads 4 % Finsjö Kraftaktieb. 51/2 0/O1917. Forsbacka Järnverks Aktieb:s 5 1/2 % Gimo Bruks aktieb:s 5 1/2 % 1914., Girno-c-Östei-by Bruks A.-B:s 5 1 /2 % 1916, 6 %1918, 6 0/O1919. Gotlands Järnv. Aktieb:s.41/2 % Gäfle-Dala Järnv."aktieb:s 41/2 % Gäfle Manufaktur A. B:s 5 % Gälle stads 41/2 % 1899,4% 1902,41/2%1911,5%1917. Gäfle stadsförsamlmgs 41/2 % 1906., ' Gärsnäs-,-S:t Olofs järllvägs A.-B:s 41/2 % AktIebolaget Svenska Handelsbanken: Göteborg-s-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 % Aktieb. Arvika Verkstäders 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktteb.s 41/2 %, 5 %. Aktieb. Axel Christiernssons 6 % O. 4 % Aktieb. ClaraiBadf rrrättn.lng«41/t % o. 5 % flöteborgs stads 4 % 1899, 41/2. %, 5 %1914; 5 %1915, Aktieb. De Svenska Krtsta.llgtasbrqkens 5 % 1903, 5 % 1917, 6 % /2-% Halfstahamrnars aktieb:s 5 % Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr:s 51,. %1912 Halmstads stads 4 1/2 % Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 51/2'% Hemsjö Kraft A.-B:s 51/t 0fo 1917; Aktieb: Göteborgs Hypotekskassas % Hernösand-Sollefteå Järnvägs Aktieb:s 31/2 % Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 %1916, 50:01918 Hernösands stads 4 % 1904, 4 1 /2 % e o ~h1920. ' Hillringsbergs Aktieb. 5 0/ I Aktieb. J.. A. Pripp & Sons 41/2 % Hiasmofors aktiebes 5% Aktieb. Kantorps Malmrälts 6 %partialförskrifningar Holmsunds aktieb.s 5 % Horndals järnverks aktieb:s 5 % Aktieb. Karlskrona Träexports 5 % Huskvarna Vapenfabr. aktdeb.s.-ö % & 41/t % 1911,6% Aktieb. Knutsbro kraftstations 5' % Aktieb. Lidingö Villastads Hvellinge-Skanör;Falsterbojärnv. aktieb:s 41./2%1903. Aktieb. L. M. Ericsson & C:.0s 5'/2 % 1908 o. 1917: Hälsingborg~Landskrona-Eslöfs Järnvägs A.-B:s Aktieb. Malmö Förenade Bryggeriers 5 0/o / , Aktieb. Mårten Pehrsons Yalskvarna Hälsingborg-Råå-RamlösaJärnvägsaktieb:s5 %1906. Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 %1906. Hälsingborgs stads 41/2 % 1902, 41/2 %1909,41/2 1H10, Aktieb. Nordiska Armaturfabr. 61/2 0/o % 19H, 6 0/O1918, 51/2u/ Aktieb. Norrköpings Förenade Brygg:s 51/2% J. & C. G. Bolinders Mek. Verkst. A."B:s 5 %.1912, Aktieb.. P. A. Norstedt & Söners 5 % Jönköpings Mek. Verkstads aktieb:s 5 % Aktieb. Ramlösa Hälsobrunns 5 % Jönköpings stads Församlingar Aktieb. Robertsfors 5 % u/o ,- 41/2 %<1881,4%1902 Aktieb. Skånska Yllefabrikens 5 0/O1910. Kalix Trävaruaktieb:s 5 % 1911,i5112 % Aktieb. Sthlms Bryggeriers 4'/2 % Kalmar Nya Järnvägs Aktieb:s 41/2 0/O1911. Aktieb. Sthlms Spärvägars 6 % 1919 o. 7 % Kalmar stads 41/2 % 1909, 41/iI % 1~11. Aktieb. Sthlms\l'omträttskassas 5 % 1915 o. 5 lit % Karlskrona sta<ls4 % 1899, 4'0. 5 % 1904, 5 % I Karlstads stads 4 1/2'% 1907, 5 % Aktieb. Storfors Ser. I o. II 5 %1911. Kar-Istad-e-Munkfors Jä.rnv.-aktieb:s 41/2 %1909. Aktieb. Svenska Metallverkens 5112 % 1914 o Katrinefors aktieb:s 5 %-1909,5 1/2 % Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5%1915,51/2%1918. Konungarikets Sveriges Stadhypotekskassas 5%1913. Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabrikers Kopparberg & HoforsSågverks-Aktieb:s 5% Aktieb. Tegefors Verks 51/2 % Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 % 1900, 5 %1904,5o. 51/2 Aktieb. Wicanders korkfabrikers 5 %1904, 5112%1913. % 1908, 601o " ' Aktieb. Vin & Spritcentralens 5 1/2 % Krl\ftllktiebolaget Gullspång-Munkfors 5112%1908ö, Aktieb. Visby Cementfabriks 5 % 1912.,.. 6 % 1920' Aktieb. Ytterstfors-Munksund 6% 1918o. 6 ~hlt21l. Kramtors aktieb:s 5 % 1907, 5 % 1911, 5 % 1914 o. Alby Nya Kloratfabriks Aktieb:s ' 51:2% ' Alby Vattenfalls, Aktieb. 4,5 O/O1906, 4,5 0/O1911. Kristianstad-HessleholmsJärnvägs aktieb:s 5 %1908. Alingsås Bomullsväfveri A. B:s 5 % Kristianstads läns landstings 41/2 % /2%1912, Alingsås stads 4.112f% % , Arvika stads 5 % Kristianstads stads 41/2 0/O & 5 % Avesta Sulfat- o. Trävarn A.-B:s 5 1 /2% Kristinehamns stads' 5 % Bergslagernas Järnvägsaktieb:s 4% 1898, 5 % Bergsunds Mek.Verkst:s Aktieb:s 5 % Köpings stads 41/2'% Landskrona stads 4 %1903, 41/2 % 1912., Bergvik o. Ala Nya Aktieb:s 51/2 % Björknäs Aktieb. 51/2 % Landskrona-Eslöfs Järnv. Landtmänncns mjölkf6rs. aktieb:s4 1/2 % För. U.P. A. 51'2 O. 6 % Blekinge Läns Landsting 6 % af 1919, Borås stads 5 0/O1908, 5 % 1913, 51/2 % Lidingö köpings 51/4 % Boxholms Aktiebolags 48/4 % 1907, 5 % %1914. Lidköpings Sockerfabriks A.-B:s.6 % Bredåkra- Tingsryds Järnvägs A.-B:s 4 u/o Linköptngs stads 41/2 % Bultfabriks aktieb:s 5 % Ljusne-Woxna aktieb:s 511t % 1915, 6% Djupafors Fabrikers A.-B. 6 % Ludvika köpings 51/2 % Djursholms aktieb:s 4112 % 1903, 5 % & 41/2 % 1911., Luleå stads 4112 % lu09. 5 % Lunds stads 41/2 % Djursholms köpings 41/2 % Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb.s 3,1/2 % Dynäs Aktieb:s 51/2% Luth & Rosens Elektr. A. B:s 5 % o. 51/2 % Eksjö stads 41/2 % Lysekils stads 4 o Enköpings stads 3a'4 % Mackmyra Sulfitakt~eb:s 51/2 % Eskilstuna stads 4 % 1893, 41/2 % 1901, 41/2 %,19U6; Malmö Skofabriks aktieb. 5 0fo i1/~ % 1909, 5 % 1915 o. 6 % Malmö stads 41/2 %,1901, 4' % 1905, 5 %1914, 5 %1916, Fagersta Bruks Aktiebolags 5 % 1911, 51/~ % Falkenbergs järnvägsaktieb:s 41/ % 1918 o % Malmö-Tomelilla Järnv.-aktieb:s 41/2 %1912. FINSPONGS ME,TALL'VBRKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

14 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Malmö-'Trelleborgs järnvägs aktieb.s 4 % Malmö Yllefabriks aktieb. 5 0/ O Malmö-Ystads järnv.. aktieb:s 4 % 1906, 51/2 % Marrna Sågverks aktieb:s 5 % Mellersta Blekinge järnv..aktiebolags 4 1/2 % 190.;. Mellersta Östergötlands Järnvägsaktieb:s ö % Mo och Domsjö aktieb:s öl/2 % Miinchens bryggeri-aktieb:s4 1/2 % Mönsterås köpings 5112% Mönsteräa Nya Järnvägs aktieb. 41/2 %, 5 % Norra Ostergötlands järnv. A.-B. 41/2 % Norrköpings stads 41/2 % 1909, 41/2 % Norrtelje stads 5 % Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51/2 % Nyhammars Bruks aktieb.s 51/2 % 1911 o Nyköpings stads 41/2 % Nääs Fabrikers aktieb:s 5 % Näs-Morshyttans järnvägs aktteb:s 5 % Orsa sockens 41/2 % Oscarshamns Stads 5 1/2 % af Ramnäs Bruks A.-B:s 5112 % Reymersho1ms g:la Spritf'6rädl:s aktieb:s 5 % 1910 Riddarhytte aktieb:s 5 1/ Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s '4 % Ronneby stads 41/2 % Rydö Bruks & Fabriks aktieb:s 51/2 % Rö Sågverks Nya Aktieb. 51/2 % Saltsjöbadens köpings å % Sandviks Ångsågs aktieb:s 41/2 % Sandö Glasbruks Nya aktieb:s 5 % Sandö Sågverks aktieb:s fl 1/2 % Rikfors Kraft aktieb:s ål/2 % Simrishamns stads 41/2 % Skandinaviska Jutespinneri o. Väfveri aktieb:s 5 % Skellefteå stads 5 % 1908 o. 1911, 5 % Skromberga Stenkols- o. lerindustri aktieb:s å% Skåne-Smålande järnv.-aktieb:s 4 % 1903, 4112% Skånska Cement aktieb:s å % 1903, ål/2 % Skånska Intecknings aktieb:s 4 1/2 % Skånska prästerskapets byggnadskassas 3 1/2 % Skärblacka aktieb:s 5 % Skönviks Aktieb:s 5 1/2 % 1918, 6 0/ O Bockerfabr, Aktieb. Unions å % Sthlms läns landstings 51/2 % Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s å % Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 4 % 189ö, 5 % 1901o. 1908, 51/2 % Sthlm-> Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % 1897, 5 % 1905, 5 % 1910 O. öl/2 % Stqckhohns Rederi aktieb. Sveas å & Öl/2 % S~ockholms stads ö % 1914, 1916, 1917 o. 1918, 51!, % 1918, 6 % 1918, 6 % 1919 o. 6 % Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 4 % 1889, 5 % /2 % 1910 o. 6 % Strömnäs Aktieb. 51/2 % Strömsnäs bruks aktieb:s 5 %, 51/2 % Ströms bruks aktieb:s 4 % 1897(förskrifn.), 5 % Ströms Trävaru aktieb:s å % Sulfit Aktiebolaget Ljusnans 5 % Sunds aktieb:s ö 1/2 % SundsvalIs stad. 41:2 % 1892, 51/2 % Svanö Aktieb:s 4 1/2 % 1905, 5 1/2 % 1913, 6 % Umeå stads 41/2 % 1892 o. 1910, ål:, % Varbergs stads 41/2 % Wirsbo-Ramnäs Kraft Aktiebolags 6 % Visby stads 4 % Västerdalälfvens Kraft Aktiebolags 5 % Västergötl.-Göteborgs järnv.vaktieb.s 4 % 18~8,5 % Västerås stads 3,6 % 1896, 4 % 1902, 5 % Ystad-Brösarps järnvägs aktieb:s 41/2 % Ystad-EslöfsTärnv, aktieb:s 41/2 % Ystad-c-Gärsnäs Järnvägs aktieb. 31/2 % Ystad-Skifarps järnvägs aktieb. 41/2 % \ Ystad stads 4 % Ytterstfors Trävaru aktieb:s 5 % Å.-målsstads ii % 1916_,l,ggfors Aktieb:s 5112% [917_ ~lfbborgs läns landstings 5 % 1907.,,-ngelhohn-Klippans Nya järnv.-aktieb:s 5 % angelholme stads 41/2 % 1909, 41/2 % Orebro stads 41/2 % 1901, 4 1/2 % 1~0. Örnsköldsviks stads 3.6 % 1897, 41/2 % Östergötlands Läns Landsting å % östersunds stads 4 % östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 % 1898, 41/2 % U tdelningskupo n ger: Ackurrrulator-F'abr'iks A_-B Tudor_ Aktieb. Alo. A. B. Arboga Mek. Verkstad. \ laktieb. Archimedes. A.-B. Blekinge Kustbanor (Mellersta Blekinge Järnv. A.,B.) Aktieb. Axel Christiernsson. Aktieb. Gust. Flinta. A.ktieb. Ber-nu. Hertz. A.ktieb. Gävlegårdarna, Gäflo. Aktieb. Hjo Bank. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Lidingövarvet. Aktteb, Lux. Aktieb. Mohöga Mek. Verkstad. Aktieb. Nya Grand Hotel. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. Skellefteå Trämassefabr. Aktieb. Sthlms bryggerier. Aktieb. Sthlms Nya 'I'apetfabr, Aktieb. Svenska Metallverken. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolet. Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabriker. Aktieb. Tennis. Aktieb. Wallinska Flickskolan. Aktieb. Wara Bank. Aktieb. Wie anders korkfabriker. Aktieb. Ytterstfors-Munksund. Aktieb. Örebro folkbank. Alby Carbidfabr. aktieb. Apotekarnas l\fineralvattens A.-B. Bergalagornas Järnvägsaktieb. Bergvik & Ala nya aktie b. Eclv. Berlings Boktryckeri A.-B. Boo Landtbruks aktieb. Boxholms aktiebolag. J. P. Brändströms Sko- & Läderfabr, Byggn. aktieb. Gevalia. Svenska Kronkredit aktieb. Ser. I, II, III 6 % Fastighets Aktieb. Baneret. Svenska Sockerfabriks aktdeb.s 51/2 % $astighets Aktieb. Drott. Svenska statens 5 % 1914, ö % 1916 o. 5 % 1917,1918. Fors Aktieb. Svenska stålpressnings A.-B. Olofströms 41/2 % 190ö. Getle Bryggeri aktieb. Sveriges Allm. Hyp.-banks 5 % 191å o. 6 % Getle-Dala Järnvägs aktieb. Sydsvenska Kraft aktieb. ål/2 % Gätle Manufaktur A.-B. Säfvenäs Nya Aktieb:s 51/2 % Getle-Ockelbo Järnvägs aktieb. Söderhamn s stads 41/2 % 1907, 5 % Gimo-Österby Bruks aktieb. Södermanlands Läns Landstings fll/2 % Gunnebo bruks nya aktieb. Södertälje stads 41/2 % 1~06,4 1/2 % Hernö Bryggeri aktieb, Södra Kalmar Läns och Ölands Sockerfabr. aktieb:s Hernösand-Sollefteå Angbåts aktieb. å 1/2 % Hissmotors aktieb. Sölvesborg-Olofström-Elm.hults nyaj ärnvägsa.-b: s Huskvarna vapenfabriks aktreb, 5 % Karpalunets Ållgbryggeri A.-B. The British L. M. Ericssons Manufact. Comp. Ltd Katrinefors aktieb. 5 % '1912. T~ävarubolaget Svartviks 51/2 % [275'5J Komm.-Bol. Spis- och Knäckebröds fabriken Kronan Korsnäs Sågverks aktieb. 20 VASAGATAN 20.;- A~B.SVENSKAMETALlVERKEN Se sanons å kartongsld.1344b_

15 [2755J c. Kraft aktieb. Gullspång;Mimkfors. Krylbo-Norbergs Järnvägs aktieb. Liljeholmens Steariufabriks aktieb. Luth & Rosens Elektriska aktteb.' Malmö-Trellel:)orgs Järnvägsaktieti. Mellersta Sveriges sockerfabr, aktieb, Nordiska Armatur Aktieb. Pix k.-b. Rederi aktieb. Valkyrian. Beymersholjns G:la Industri' aktteb. Ry~aJl.ier &'Rudolphs Fab,riks aktieb. Rö Sågverks Nya A. B.. Sandvikens järnverks aktieb.: Sandviks Tegelbruks aktieb. Sandö sågverks aktieb. See Fabriks aktieb. Skellefteå Trafik aktieb. Slakteri aktieb. i Stockholm., Stockholm-Rimiio Järnvägsaktieb. Sthlm- Västerås-Bergslagens Nya järnvägsaktieb., Stockholms Benmjölsfabriks aktieb. Stockholms Frihamns A.,B. Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. Strömbacka bruks aktieb. Strömnäs aktieb. Ströms bruks aktieb. Svanö aktieb. Svenska aktieb. Gasaccumulator. Svensk Atlantiska Kompaniet, Handels A,-B. Svenska Emissions:aktieb.» Tändsticksaktieb. Södra Dalarnas Järnvägs aktieb. Trafik aktieb. Sthlm-Nynäs. Transmarina Kompaniet, Aktieb. Umeå Byggnads aktieb. }) Magasins aktieb.» Tryckeri aktieb,» Angbryggeri aktieb.» Ångslups' aktieb. Upsala Ångkvarns aktieb. Utansjö Cellulosa aktieb., Varberg-Boruä Järnvägs A.LE. Westerbottens Import aktieb. Västergöll.-Göteborgs järnvägs-aktie]>. UpIands Enskilda bank: J. A. Enhörnings Trävaru A. B:s 6 0/O Holmsunds A.-B:s 5 0/O1911. A.-B. Iggesunds Bruks.51/ Jämtland, läns landstings 3,6% A.-B. Ludvika Bruksägares 51/2 % 19H. i Norrtälje'stads 5 0/O Nyhammars Bruks A -Brs 51/2 % Söderfors Bruks A -B:s 41/2 0/O1889 o. 5 0/O1902. A.B. Sljernfors-Ställda1ens 5 "2 0/O Sunds A.-B:s /O1917. Trävarubolaget Svartviks 51'2 o/o1917., Upsala-Gefle Järnvägs A.-B:s 51/1 O/o1916. Västerås stads 5 0/O Östersunda stads 40' O. 3,6% Sundsvalls stads 5 1/2 % Bankirfirman C. G. Cervin: \ Städer: Hälsingborgs stads 3 6/10 0/O1894. Kristianstads stads 31/1 0/O Malmö stads /O1890 o. 4 0/Oaf Oskarshamns stads 36/ Skeninge 'stads. t. Industriella bolag: A.-B. Böksholms Sulfitfabr:s 5'/2 %. Aktieb. H., E. Carlstens Porterbryggeris. Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Aktieh. Lux'. Aktieb. Stridsberg & Björcks. ' Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers. Bergsbro aktteb.s. 5~/ D. Brucks fabriks aktieb:s. Ofriga allmänna inriit~ningar. Holmens Bruks 'O. Fabriks aktieb:s 5 0/O1912. Hudiksvalls Trävaruaktieb:s. ', Hylte Bruka aktteb.s. Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 % Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 % 1'/ Jönköpmgs-och Vulcans tändsticksfao:s aktieb:s Kolsva järnverks aktieb:s 5 0/O1911. ' Manufakturaktieb:s i Malmö. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Skånska kolbrytningsaktieb:s. Skånska superfosfat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Skönviks aktieb:s 50/0,1909, 5112?!o Storfors bruks aktieb:s. Strömma bomullsspinneri aktiebia. Sydsvenska 'Kraftaktteb.s 41/2 o/o 191i. Söderfors bruks aktieb:s. Trävaru aktieb, Dalarnes 5 '0/ Uddeholms aktieb:s 5% och 5 1 /2,% 1914"6 0/O1919. Ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Engelsberg-NorJ>eygs Jernv. A.-B:. 6 o/orev. Hjo-s-Stenstorps järnväg,saktieb:s. Hve,tlanda-M:l}lilla järnvägsaktieb:s. Hälslngborg-Hessleholms j~rnvägsaktieb:s40/0 1894, 41/2 %,1897 o'. '5 0/ Hälsing borg~ Landskrona-e- Eslöfs j ärnvägsaktieb: s 1902.' j Jönköping-Gripenbergs.iärn:vägsaktieb:f';;' Kalmar nya järnvägsaktieb:s 1893 och Karfaharnn-c Vislanda ' järnvä'gsaktieb:s. -Karlstad-Munkfors jernvägsa.-b. 67. Kristianstad~ Immelns järitvägsaktie b: s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norbergs järnvägs nya' akti.eb.s. Nordmark-Klarälfvens jernvägs A.-B. 67. Norra Östergötl. järnv.-aktieb:s 50! Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. 8imrishamn-Tomelilla järnvä~saktieb:s;: l Skåne-Smålands järnvägsaktieb:s 41/2% 1897, Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s <I, 0/O' 1897, 31/ Tidaholms järnvägsaktieb:s Uppsala-Gllfle järnvägsaktieb:s 41/2% 19()2och 51/2. 0/O 1916., Aktiekuponger: 'Aktieo. Böksholms Sulfitfabriks. Aktieb. Hemtrefnads. Aktieb. Klippans Finpappersbruks_ Aktie b.sanatorievårds. Bttlesholm-Bjnfs aktieb:s. Föreningens idr svensk hemslöjd Idrlagsaktieb:s_ Höganäs-Billesholms aktieb:s. ;Nässjö-Qskarshamns nya järnväg'saktieb:s.. \. Uddeholms aktieb:s. ' Uppsala-Gäfle järnvägsaktieb:s. Skåndinaviska Kreditaktiebolaget : Aktieb. Baltics partialförskrifning' 7 0/0'1920. Aktieb. Billngsfors-Långed 9 0/ Aktiel:). Bofors Gullspångs 5 0/0 19n. Aktieb. Brusatora-Häljetors 6 0/O1917; Aktieb. Böksholms Sulfi~abriJis 5\/2 0/O Aktieb. Dals bruks 5 0/O1898. Aktieb.de Lavals ångtm-bins51/ Aktteb.tEInspongs Styckebruks 5 0/O1905., Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr-ikers 51/2 O/o, Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 51/2 0/O1913. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/2 0' A.-B. Göteborgs Tomträttskassas 5 "/0 1916, 1918 o. 51/2 o/o1920." " Aktieb. Iggesunds.bruks 5% 1914, 51/2 0/O'1917o. 6 0/O1918. Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 0/O1902. Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 51/2 0/O '9'(;'. Aktieb. Klippans Finpappersbruks 5 1/2 0/O Ak~ieb. Klippans Finpappersbruks Ser. II 51/2% FINSPONGS METAL'liVERKS A.-B.\ -----~~---- BERI,DAREBANSGATAN _

16 S. Penninginrättningar, a) Banker och kreditanstalter. Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/2 O/o1914. Aktieb. Lux 51/2 0/O Aktieb. Malmö Förenade Bryggeriers 5 % Aktieb. Mälardalens Tegelbruks 51/2 0io Aktieb. Norrköpings Förenade Bryggeriers '/2 % 5 Aktieb.. Scania Vabis 5 % 1911 o. 5 % Aktieb. Sjuntorps % 51/ Aktieb. Stockholms Spärvägars 6 % 1919 o. 7 % Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5 % 1915 o. 51/, O/o1920. Aktieb. Stridsberg &;; Björcks 5 '/2 O/O1912. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 O/Oaf 1915 o. 51/s % Aktieb.Sveriges F'örenåde Trikäfabr:s 51/ Aktieb. Sv:eriges Litografiska Tryckeriers 5 '/ Aktieb. Tegelfors Verks 6 O/O1919. Aktieb. Westerviks Elektr. verks 41/ Aktieb. Ytterstrors-Munksunds o Aktieselskab Sydvarangers 6 O/O1915. Aktieselskab Tyssefaldens 6 O/o1916. Alingsäs Bomullsväfveri aktieb:s 5 O/o1912. Arvika stads 5 O/O1917. Avesta Järnverks A.-B:s 6 O/O1919. Bergens Kommune 4 0/O1894 o Bergs aktiebolags 5 o/o1912. Bergsbro aktieb.s 5 '/2 O/O Bergs!. järnvägsaktieb:s 4% 1898 o. 51/. 0/O1916. Bergvik-Ala Nya Aktieb:s 51/2 0/O1916. Björneborgs stads 4 o/o1897' O/O1903. Blekinge läns landstings 3,6 0/o 1898 o. 6 o/o1919. Borgviks aktiebia 5 % samt 51/ Borås stads 4 0/O1892,5 0/O1908,5 % 1913O. 51/ Bredäkra-Tingsryds.Järnvägs uktäeb.s 5.Old1895. Brännö Vläfveri A. B: Bure aktieb:s 51/2 O/O1907. Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 O/O1896. Centrallänekassan för' Finlands stads- och Iandskommuner aktieb:s 5 O/o1912. C1aes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 6 % Dals ängsägs aktieb:s Dannemora-Hargs.iärnvägsaktieb:s 4 % Enhörnmga, J. A., Trävaru A.-B:s Eskilstuna Fabriks aktieb:s 51/2 o/o Eskilstuna Järnmanufaktur Aktäeb;s 4 % Eskilstuna stads 4 1/2 0 '0 1909, 5 % 1915O. 6 % Eskilstuna stälpressnings aktieb:s. ö 0/O1910. Fagersta Bruks aktieb:s 511. % Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 41/2 % 1905o. 4 1/~% Fastighetsbankens i Finland ö 0/O1914. Ferna Bruks aktieb:s 51/. % Finsjö Kraft A.-B:s 5 1/2 O/O1917. 'Finspängs metallverks aktieb:s /O1916. Forsbacka Järnverks aktieb:s i5 'I. O!o1911. Fredsfors fabriks aktieb:s 5 O/o1904. Fridafors Fabriks aktieb-s 5 'I. % Fränö Nya aktieb:s För. Separ-ator-Infressenters A. B:s 6 % Gamlestadens fabrikers aktieb:s 5 % Gimo-Osterby bruks 51/2 0/O 1916 o. 6 % Gravendals aktiebolags 5 0/Oaf Guldsmedshytte aktieb:s 51i2 Ofo Gälle stads 3,s % 1887 o. 4 % 1893, 5 O/o1917. Göteborgs och Bohusläns landstings ö 0/O1908. Göteborg-Boräs järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1904. Göteborgs Intecknings Garanti aktdeb.s 41/. O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 % Göteborgs stads , 31/2 O/Oaf 1902, 41/2 010 af -1914, 5 0/O af 1914, 5 010af 191ö 5 0/0 af 1917, 6 o/o af r Halmstads stads 3,6 0/O1896. Helsingfors stads 4112 O/O1892 o. 4 '/. 0/ Hemsjö Kraft Aktieb:s /0 o af Holmens bruks & fabriksaktieb:s 5 o/0, 51/ o. 5 1/2 O/ö Holmsunds aktiebis 5 o/o1911. Hudiksvalls stads 41/. O/o1911. NAVIGATORLOGGEN [2755J Hudiksvalls Trävaru aktiebol:s ö 0io Hylte bruks aktieb:s 51/. 0/O1913. Häfreströms aktieb:s 5 % 1913 o. 51/ Hällefors Bruks aktteb.sö Hällefors Bruks aktieb:s ö 1/2 0/O1909. Hälsingborg-Hässleholms järnv.-aktieb:s 4 O/O '/2 O/O1886 o. 5 o/o1911. HäI8inborg-Landskrona-Eslöfsjärnv. aktieb:s 51/. 0/ O Hälsingborg-Rää-Ramlösa järnvägsaktieb:s ö 0/O Hälsingborgs stads 3, o. 5 O/O1914. Hälsingborgs stads 41/2 O/O 1892,41/2 O/O1902,41/. o/oaf 1909, 5 "lo 1914, 6 O/O1918 o. 51/2 o/o1919. Härnösands stads 4 O/O1904. Höganäs-Billesholms aktieb.s ö Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 II. O/O1904. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 11.% Järnvägsaktiab. Ystad-Skifarps 4 1/. O/O1904. Jönköpings Mek. Verkst. A.-!l:s 5 0/ Jönköpings stads 4'/2 % 1906 o. 6 0/ Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s.ö 0'/ Kalmar Kalmar Nya Järnvägs stads 41/. % A.-B:s 41/2 % o. 41/2 0/O1911. Kantorps Gruv A.-B:s Karlshamns stads 4 o/o1889. Karlshamn- VislÄnda järnvägs aktieb:s 4 % Karlskrona stads 4 % 1888 o. 4 "lo Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolags 41/2 010af n09 o. C o/o af Karlstads stads 5 % 1n3. Karpalunds sockerfabriksaktieb:s Kilsnnds Aktieb. 51/2 o/oaf Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 o/o1918. Klosters aktieb:s 5 % och ö 112 O/o1910. Kockums järnverksaktieb:s 4112 /01890 Kolsva järnverks aktiebis 5 % o. 5 0/O1911. Konga A.-B:s 51/2 0/O1917. _ Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 5 % Korsnäs sägverks aktieb:s 5 % 1900; 5.% 1904, 5 % och 51/. 010 af 1908 o. 6 O/O1919. Kramförs aktieb:s ,5% 1911o. 51/2 % Kristianstads stads o O Kristianstads läns landstings 41/. O/o K'ristinehamns stads ö 0/0 af 191ö. Kyrkebyns sulfitaktieb:s ö 1/ o Landekrona stads 4 0/0 1890, 4 % 1903 och 41/2 0/O Larsbo-Norns A.-B:s 6 % Laxä bruks aktieb:s Lesjöfors aktieb:s 4 II Lessebo aktieb:s 5 O/o1912. Ludvika Köpings 51120/O Lunds stads 4 1/2 LysekiIs stads 41/s. 0/ 8/ af Längrörs aktieb:s 5 % af 1914, 5 1/. % af 1915 och Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s 5 0/ /,Malmö-Kontinentens Järnvägs aktieb:s 4 % Malmö Mek. Tricotfabr. A.-B:s 51/2 o/o1912. JVlalmö Skofabr. A.-B:s 5 o/o Malmö stads 4 % 1894; 4 1/2 O/O1901 o. 1910; ö , 1914 o. 1916, 60'0 af 1918 o. 61/.% Malmö-Tomelilla järnvägsaktieb:s 4 '/2 O/o1912..Malmö yllefabr. aktieb:s ö % 1909 o. ö'/2 Malmö-Ystads järnvägsaktieb:s 51/. % % Manufakturaktieb:s i Malmö 5 0/ Margarin A.-B. Zeniths ö Marma sägverks aktieb:s 51120/O af 1908, 5 0/ o. 6 O/o af Mellersta lllekinge järnvägs aktieb:s 41/2 0/O1902 o Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 %.1896,41/2 0/O 1903 o. 5 '/2 0/O1914. Motala Ströms Kraft A.-B:s ö Motala verkst:s nya aktieb:s 51/2 O/o1916. Munkedals aktieb:s 51/. 0/O1910. Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A. B. NAVIGATOR - STHLM

17 /' [2755J C. Öfriga allmänna inrättningar. Munktells Mek. Verkstads aktieb:s 51/2 O/o1909. Trollhättan's' kommuns 41/2 O/o1911. Mönsterås köpings 51/2 % Trälleborgs stads 3,6 % Mönsterås Nya järnvägsaktieb:s 41/2O/Oo. 5 % Trävaru Aktieb. Dalarnes 5 0/o 1912 o. 6 % Nitroglycerin aktieb:s 51/2 010af Trlivaruaktiebol: Karlsviks 51/2 O/O1909. Nora Bergslags järnvägs aktieb.s 5 0/o 1892 Trävaruaktiebol. Svartviks 51/,% Nordiska aktiebankens för handel och industri 4 0/O Tuna fabriksaktieb:s 5 % af ~897och 1898., Uddeholms aktieb:s 5 0/O1914o. 6 % Norra Östergötlands järnvägsa'ktieb:s 5,0/O1911. Uddevalla stads 4 0/O1881o /o Norrköpings stads 4 0/O1892, 41/2 0/O1906,41/2 0/O Umeå stads 51!2 % o. 41/ Upsala-Gäfle järnvägs-aktieb:s 41/2 0/O1902och 51/2 Norrköptng-c-Söderköptng-«Vikbolandets järrrvägs aktieb:s 4 0/O1897. Varbergs stads 3,6 0/O % /,0/ Norriälje stads 4 0/O1894o Wargöns aktieb:s 6 O/o1919. Nors Järnbruks aktieb:s 5 0/Oo. 51/2 0/ Vedevåg-Koppoms aktieb:s 5 1/ Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51/2 /0 rev Villingsbergs aktieb:s 5 0/O1911o. 51/2 0/O1911. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4 0/O Virsbo-Ramnäs Kraftaktieb:s 6% 1898, Visby stads 4 % , Nääs Fabrikers aktie:s 5 0/O1912. Vänersborgs stads 3,6 0/o Oskarshamns stads 51:2 % Västerdalälfvens Kraft aktieb:s 5 0/O1911. Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s /l% 1110 O/oo. 5 0/O1892. Västerås stads 4 0/O1892och 5 O/o1916. Oxelosunds järnverks A.-B., 6 O/o1920. Ystads stads t 0/O1894o, 41/2O/o1910. Rederi A.-B. Svenska Lloyd Åbo stads 3,6 0/O1896. Riddarhytte aktieb:s 1/2 0/Oaf 1~08. Åmåls stads 5 0/O1916, Ronneby stads af Äggfors A-B's 5 1/2 Rörstrands aktieb:s /O \lfsborgs läns landstings % 1917, 5 0/O1907 o ahlströmska fabrikensaktieb:s 5 0/o 1911o. 51/2 % Olands cement aktieb:s 5 0/ O Örebro Elektr.aktieb:s51/ Saltsjöbadens köpings 5o/O1916. _. Örebro-Köpings Järnvägsaktieb:s 51/2 0/O1917. Sandö sågverks aktieb:s 51/ Örebro Pappersbruks aktieb:s 6 0/o,1917. Sikfors Kraft aktieb:s 51/2 0/O1913. örebro stads 41/2 0/O1901. Skellefteå stads 5 0/O1914. östergötlands läns landstings 5 0/O1917, Skromberga stenkols- och lertndustrfaktteb.s 50/O1903,. Skåne-Smålands järnvägs aktieb:s 40/ o, 41/2 Stockholms enskilda bank: 0/O1912. / Skånska cementaktieb:s 5 0/ O 1903, 51/2 0/ O 19160, ObligaUonskuponger: 5112O/O1908. Staters och k om m u n er s : Skånska kolbrytningsaktieb:s 51/2 O/o1914. A.dollfFredriks församl:s 1900, Skånska prästerskapets byggnadskassas Sl/Oj 0fo1897. A.lingsås stads Skånska superfosfat' och svafvelsyrefabriks aktieb:s A.rvika stads Bergens Kommunelaan 11901,1909, Skiirblacka aktieb:s 5 0/O1912, Borås stads 1892, 1900, 1908, 1913o, Sköfde stads 41/2 0/O1904. Drammens. Kommunelaan Skönviks aktieb:s 5 % 1909 o. 51/2 O/o1917, Eksjö stads Smedjebackens Valsbruks aktieb:s 51/ Eskilstuna stads 1886, 1909, 1915o. 191,8. Sockerfabriksaktieb. Unionens 5 0'0 1~02. Falkenbergs stads 1893o Sthlms Allm. Telefon aktieb:s 51/2 0io Falu stads 1886o Sthlms badhusaktieb:s 41/2 0/O1905. Gäfle stads 1887, 1893, 1905, 1911o, Sthlm s bomullsspinneri- & väfveriaktieb:s 5 0/O1911. Gäfle stadsf'6rsaml:s1888, -Stockholms Läns Landstings 5 1/2 % Göteborgs stads 1906, 1914, 1915, 1917.o Sthlms Int, Garanti aktieb:s 51/2% Halmstads stads Sthlms stads 5 0/0 af 1914, 1915, 1n6, 1917 o. 1918, Hälsingborgs stads 1909, 1914, 1918o /2, 6 0: o. 6% 1919o. 1920, Härnösands stads 1892,.Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 4112 % 1902,5 % 'Jönköpings stads 1906 o o. 51/2 0101ill4. Kalmar stads 1898o Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s Karlstads stads /2 0/O1898 o. 5 0/o ' Kristiania Kommunelaan Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. 6 O/o1920. Kristianstads stads I:ltorfors bruks aktieb:s samt 5"10af Kristinehamns stads Storviks sulfitaktieb:s 5 0,' Landskrona stads 1890 o. 1~12. Strängnäs stads 4 0/O1~93. Linköpings stads 1911, Ströms Trävaru aktieb:s 5 0/O1911o. 51/2 0/O1916. Lovisa stads Strömsnäs bruks aktieb:s 5 % o. 51/2 0/O Ludvika köpings Strömstads stads 41/2 0/O1911. Luleå stads Sulfitaktieb. Ljusnans 5 0/o Lunds stads Suiitälma aktieb:s 51/2 0/O1915. Malmö stads 1890, 1914, 1916, 1918 o Sunds aktieb:s 51/2 % 1908 o Norrköpinga stads 1892, 1906, 1909 o Sundsvalls cellulosaaktieb:s 5% 1905o. 51/20/O1912. Norrtälje stads 1914, Sundsvalls stads 41/2 "lo 1910 o. 1j1/2010b19. Nyköpings stads Svanö aktiebolags 5 1/2 o o 1907o Oskarshamns stads 1919, Svenska Kronkredit A.-B:s 6 % Ronneby stads Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/ Svenska statens 5 % 1914, 1916, 1917o Sala stads 1902, Saltsjöbadens köpings 1~16. Sveriges AVm. Hypoteksbanks o. 6 0/O192~. Skellefteå stads '1914. Sydsvenska kraftaktieb:s 51/. 010I~08 O. 41/2 % 191, Sköfde stads Säfveåns aktieb:s 5 O/O1905., Stockholms Läns Landstings Söderfors bruks aktieb:s , Stockholrns stads 1908, 1909, 1914, 1916, 1917, 1918, Söderhamns stads 5 0/0 af o, Södermanlands Läns Landstings 51/2 /0 191G, Sundsvalls stads' Tra,fik A.-B. Grängesberg.Oxelösunds 5 1'2.0/O1917, Svenska statens 1914, 1916, 1917, 1918, FINSPONGS METALLVERKS, A.-B SERIDARIiiSANSGlATAN 17.

18 Söderhamns. stads 191;. Södermanlands läns landsting (Umeå stads ,', Varbergs stads Västerås stads Åmåls stads ~lfs borgs läns Iandatinga Angelholms stads \ Örebro s~ads 1901,o Ostergötlånds läns landstings Penningrnråttningar. 'a) Bankeroch kreditanstalter. A.llmänna kassors och inrättningars: Akt\e~~laget Göteborgs Tomträttskassas 1916,1918 o. Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 1915 o A.-B. Städernas i Finland Hypotekskassas 1895, 1897, 1900 o, 1903., A.-S. J>ristiania Hypothek og Realkreditbanks , ' ' A~lm hypotekskassans för Sveriges städer Ftnlands Hypoteksförenings 1907 o Glllle Inteokningsgarantiaktieb:s J>ongeriget Norges Hypotheksbanks 1898, 1900, 1902, 1905, 1907, \ Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas Skånska Inteckningsaktieb:s i Malmö Svenska kronkreditaktiebolagets Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 1915 o Trafikbolags: Aktieb. Stockholms.Spårvägare 1919 o Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s 188S. Finska Ångfartygs aktieb:s Gotlands järnvägsaktieb:s1909. Grufgården- Fors järnvägsaktiebolags Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s Järnvägsaklieb. Stookholm-c-Saltajöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 1896 o Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s Karlstad-MunkfOrs järnvägsaktieb:s Kristianstad-Hessleholms järnvägsaktieb:s Malmö-Tomelilla järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Rederi A.-B. Svenska Lloyds Sal a-gysinge-gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903o. 1905, Skåne-Smälands järnvägsaktieb:s Sthlms södra spårvägs aktiebolags 1902 o Sthlms transport. & bogseringsaktieb:s Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s 'gstad-eslöfs järnvägsaktieb:s ångelholm-kltppana nya järnvägs a.vb.s Ind us triella bol ags: Aktieb. Arvika Verkstäders Aktieb. At.las-Dfesela Aktieb. Brusators-Hälterors Aktieb. Finspångs styckebruks Aktieb. L. M' Ericsson & O:os AktieJ>. Nordiska Kompaniets Verkstäders 19l1. Aktieb. Papyrus' / Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers Aktieb. Svenska.Tobaksmonopolets 1915, Aktieb' Ytterstfors-Munksund Allm. Svenska Elektr. aktieb:s Avesta' jernverks A.-B Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Blekinge Läns landsting Claes Johanssons & 0:08 värverlaktiebcs Eskilstuna B'abr-Ikeaktiebolags Fagersta bruks aktieb:s Förenade Separators Intressenters aktieb:s o Gusums bruks & fabriks.aktleb.s Holmsunds aktieb:s 1911.,!.Jönköping.Vulcans tändsticks aktteb:s Kopparbergs & Hofors-sågverks akrieb.s 1907 Korsnäs Sågverks' aktteb:s 'Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors Larsbo-Nornscuktleb.s ' 1918;, A.:-a~SVEN SKA METALLVERKEN r'.-,.-,0', "I _,145 'Adr~$sk.ale?ldeTn :,1'. Marml' sågverks aktieb:s Munksjö aktieb:s Nitroglycerin aktieb:s Norbergs elektr. aktiebis 1911, Oxelösund s Jernverks A. B Riddarhytte aktiebra Råsunda Förstadsl'ktieb:s Rörstrands aktieb:s Rörstrands fabriksaktieb':s Sandö sågverks aktieb:s Stockholms Allmänna 'I'elefonaktiebolags Stora Kopparbergs Bergslags A.-B Storviks sulfltaktieb:s Ströms Bruks aktieb:s Snlfitaktiebolaget Ljusnans Sunds aktieb:s Surahammars Bruks aktieb:s Svenska Centrifugaktieb Svenska' sockerfabriksaktieb:s Ulfshytte Jernverks aktieb:s Vedevåg- Koppoms Aktiebolags Vifsta varrs aktieb:s Yngeredsfors Krartaktiebolags Aktiekuponger: Aktieb. Atlas Diesels. Aktieb. J. Oederlunds Eftr:s. Aktiebolaget Finnboda Varfs, I Aktieb. Göteborgs Ris- & Valskvarns. Aktieb. Henriksborgs Fa-brikers. Aktieb. Investors. Aktieb. Kol & Koks'. Aktieb. Nordiska Kompaniets. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Pumpseparators. Aktieh. Rörstrands Porslinsfabrikers. Aktieb. Scania 'vabts':., Aktieb. Stoekholms 'I'omträttskassas. Aktieb. Svenska.Maskinverkens. Aktieb. Svenska Ostasiatiska Kdmpaniets. Aktieb, Svenska Tobaksmonopolets.. Aktieb. Svensk Filmindustris. ' Aktieb. Vin. & Spritcentralens. Aktieb. Örebro Läns Banks. Allm. Svenska Elektr. ~ktieb:b. Banque des Pays du Nord. Boetadsaktieb. Holmias. Bångbro Intressenters aktieb:s. Göta Kanalbolags. Halmstad-c-Näsajö jämvägsaktieb:«.,järnvägsaktieb. Stockholm- Saltsjöns. Jönköptngs & Vulcans Tändsticksfabr. aktieb:s. Roppar-ber-gs & Hofors sågverks aktieb:s. Köpings mek, verkst. aktieb:s. Norsk Hydro-Eiektrisk Kvaelstof aktieselskabs. Oppboga aktteb:s. Smålands ensk. banks. Stockholms Be deri aktiebolag Sveas. Stora Koppar-bergs BergslailB Aktiebolags. Svensk-dan sk-ryska telefon aktieb:s..bveueka Oljeslageriaktieb:s. Ulfahytte Järnverks aktäeb.s. Vaxholms Nya ångrartygaaktdeb:a., Vitsta varfs aktdeb.s, 1ngfartygs aktieb,oj. Göta kan als. Stockholms stads kassakontort Sthlms stads oblig:r af åren 1880, 1885, 1887, 1900, 1905, 1908, 1909, 1913, 1914,1916, , 1919 o samt Teaterbyggnadskonsortiets premieob\ill:r af åren 1889 o SundsvalIs enskilda bank:, Aktieb. Iggesunds bruks 5 proc Ö. 51f2 % Aktieb. Iggesunds Bruks 6 %,1918 Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 proc Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets ; lf~ 0fo l!u8. Bure aktiebis 51/2 proc ' I (famlestadens Fabrikers Aktieb:s 5 proc Göteborgs stads 51f2 proc VASAGATAN 20. S~~nnons Ak~rtongsld.t34'4b.

19 _~ J C. Öfriga allmänna inrättningar. 'Holmens Bruks- o. Fabriksaktieb:s 5 proc v.ordf., uts, af Fullm. i Riksgäldskont. = Holmsunds aktieb:s 5 proc. 1911o. 6 % Kobb, Gustaf.. Hudiksvalls stads 4112proc. Ull. l' h Hudiksvalls Travaru aktieb:s 5 proc Ledamöter, uts. af K. M:t: Swart mg, Jo n. Härnösand-Sollefteå järnvägs aktieb:s 4 proc. isoa. verkst. dir.; Granholm, H.; Rune, A. Lesaebo caktteb:s ö proc " l t t af K M t A el t ro A L Linköpings stads 5112 proc eupp ean er, u s..:: p s a,.; Lunds stads 41/2 proc Haglund, Alfr.; Munck af Rosenschöld, A. Lysekil'; stads 4 1 /2 proc Kamrerare: Zetterman, J. A. Malmö stads 4112 proc. 19tO o. 6 proc S k b d A t d G R Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 5 proc e r. o. om u sm.: s ran,.. Nyhamns Cellulosa Aktiebolags öl/2 % Kassör: Lundgren, M. Skönviks aktiebolags ö proc Öl:2 proc. 1917o. l:ste bokhållare: Westelius, T. St~c~~tn;9rins Landstings Öl/2 proc Bekh.: Berglöf, S.; Engholm, A.; Olofsson, G. Stockholms Superfosfatfabriks aktieb:s öl/2 p'roc Ströms Trävaru aktieb:s 5 proc Sunds aktieb:s 4 1/2 proc o. ö lit proc o Sundsvalls Cellulosa aktieb:s öll2 proc sundsvalls spårvägs aktieb:s 4112 proc Sundsvalls stads 4112 proc vanö aktieb:s 51/2 proc Sydsvenska Kraft aktieb:s 41/2 proc Trävaruaktiebolaget Carlsviks 5112proc Trävarubolaget Svartviks 4112proc o. Öl/ Tuna Fabriks Aktiebolags ö proc Uddeholms aktieb:s 41/2 proc Vifsta Varfs aktieb:s 5 proc. o. ö 112proc Wii Elektriska Aktiebolags 6 proc Ystads stads 41/2 proc Öhrvikens Aktiebolags 6 % Ut delningskuponger., "- Aktieb. Jämtlands folkbanks. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Sundsvalls Förenade Verkstäders. Aktieb. Östersunds Mek. verkstads. Apotekarnss mineralvattens aktieb:s. Boktryckerfaktieb:s i.sundsvall. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Holmsunds aktieb:s. Sundsvalis cellulosa aktieb:s. Sundsvalls spårvägsaktieb:s Vifsta varfs aktieb:s. Wii Elektriska aktieb:s [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank. (Arsenalsg. 10 B; kont. öppet 10-1/23.) Ordf., litsedd af Kgl. Maj:t: Meyer, Ernst. vice Ordförande, utsedd af FuIlm. iriksgäldskont.: Lagerbjelke, G., grefve. Ledamöter, utsedda af hypoteksföreningarna: Tamm, H, S.; Sundberg, A.; Stålhammar, C.-A. Kamrerare: v. Hofsten, Erik. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kassör: Bergman, Signe. ( Revisor och bokhållare: Munthe, Ernst. Bokh.: af Klinteberg, B., frih.; Gellner, Y. B. Extra bokh.: Ekström, Lennart, Biträden å kupongafdelningen: Berg, Elma; Moll, Sarah, (tjänstledig). Extra. biträden: Lagerhjelm, Lisa; Tham, Harriet. \ Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. [2763J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg, Sthlm 7.) Styrelse och tjänstemän, se Konungariket Sveriges stadshypotekskassa [2762J. [2764] Stockholms stadshypoteksförening (Regeringsgatan 40; Exp ) St'!J1'else: Ordf.: Granholm, Henrik. T. Ordf.: Lundström, Karl. Jourh. ledamot: Dondorfi', John. Ledamöter i öfrigt: Bengtson, N. J.; Klemming, Wilh.; Salmonson, Otto; Sjöqvist, Arvid., TjänstMnän: Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. Kamrerare: Schröder, Hugo. ' Kassör: Lindstedt, E. [2765J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret.. Drottningg. 5, håiles öppet hvarje helgfri dag 10-3.)' Direktion: Benckert, Herlitz, K; Ostberg, G. F., ordf. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist." A. R.; 'I'enrpelman, G.; Sjöstedt, C. H.; [2767J Mälarprovinsernas Hypofeksför:ing. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tr. Styrelse: Ordförande: af Ugglas, L., frih., öfverstekammarj.. v. Ordf.: Wachtmeister, H., grefve, öfverstekammarj. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. I Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kam., marherre; Lorichs, L. L., bruksägare; Hol- I termann, Oscar, kabinettskammarh.; Sahlin, Carl, bruksdisponent; Lewenhaupt, [2762J Konungariket Sveriges stads- G. C:son, grefve, hofjägmästare.. " hypotekskassa. Tjänstemän:' (Smålandsgatan 14,Norrmalmstorg, Sthlm 7,) Sekreterare och ombudsman: Oarlgren.Elis.N, Ordf., uts. af KM:!: Hammarskjöld, Hj. Biträdande ombudsman: Cederin, O~kar ' -- 'Il,FINSPONGS METALLVERKS A.-B.. '.,. aerllj~riebansaa.tan '7..'.'

20 \.. 5. Penninginrättningar. Kamrerare: Flodin, John. Amanuens: Lyne, Birger E. Kommitten inom Stockholms län rör granskni1l9 af lånehandlingar: Ord~örande: Reuterskiöld, L., kammarherre. [2768J Mälarprovinsernas Centralkassa för jor~d~.ruk8kredit, förening m. b. p. a. (Under Ofverståthållareämbetets kontroll.) Sammanslutning af 55 jordbrukskassor och andra jordbrukarnes föreningar i Stockholms, Upsala och Södermanlands län med 1,500 medlemmar. Egna fonder 923,500 kr., Statens garantifond 100,000 kr. Andam&l: 1) utlåning åt jordbrukskassemedlemmar för inköp af husdjur och jorduruksmaskiner, utsäde, foder-.och gödselämnen, för nyodlingar och grundförbättringar m. m. 2) utlåning till elektriska distrtbutdoneföreningar, mejeref6reningar, slakteriföreningar m. ft. 3) inlåning från allmänheten å sparkasseräkning, deposttigns- och kapitalräkning. Styrelse: Eriksson, G., godsäg., Stock- Ordf. o. jourh.: holm, v. Ordf.: Månsson, B., godsägare, Ytter Enhörna. Ledamöter: Björkman, Alb., sergeant, Svinnegarn; Eriksson, G. A., handl., Sorunda; Ericsson, C. E., landtbr., Knifsta; Gustafsson, A. O., landtbr., Orkesta; Johansson, H. T., landtbr., Tengby; Wahlström, K. E., landtbr., Nyåker. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Smålandsg. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Grill, B. vice Ordf.: Phragmön, E. Ledamöter: Forssellus. V.; Paulsson. A.; Stendahl, M.; Schönfeldt, H.; E~ikson, Arvid. Kamrerare och ombudsman: Astrand, G. R. Kassör: Zotterman, Judit, Bokhållare: Björklund, Elisabet. [2772] Jernkontoret. (Kungsträdgårdsg. 6.) Ordinarie fullmäktige: Kjellberg, J. C:son, ordf.; Kinander. C. E., verkat. dir.; von Rosen, G. F., grefve; Fleming, H., frih.; Wijkander, B. E. o. fullmäktige: Herlenius, Aug.; Beck- Friis, C. J., frih.; sablln, C. A.; Söderberg, O.; Magnuson, T. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Kamrer och.kassör : Lagerström, G. E. ~assakontrollant: Erickson, H. Ofveringenjör: Wahlberg, A. F. Ingenjörer: Janson, W., adress: Jernkontoret: Bergström, H., Jernkontoret: Nathorst, H., Jernkontoret: 25. Berglund, H., Grefgatan NAVIGATORLOGGEN a) Banker och kreditanstalter. [276'7-2783J [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.) Sty7'else: Ordförande: Generalpostdirektören. Ledamöter: Postsparbanksdirektör och chef för postsparbanken: Lindström, P. E. (för-. utv. statsråd),öfverdirektör. Öfriga ledamöter: Norberg, R K, utsedd af bankofullmäktige; Kinander, C. E., utsedd af riksgäldsfullmäktige; Lindstedt, A., förordnad af Kungl. Maj:t. Tjänstepersonal: Kamrerare o. sekreterare: Berg, J.,E. Förste aktuarier: Helmer, G. E.; Abergh, G. R E., tillf. Registrator o. aktuarie: Lundgren, K. A. H. Revisorer: Sten bäck, H. K; Olson, G. H.; Latson, A. F.; Blomquist, O. G. A., tillf.; Amner, V., tillf.; Svensson,E., tillf. Kassör: Hel1eday, E. J. A. Aktuarie: Kjellberg, J. Z. W., tillf.. Bokhållare: Molen, L. W.i Larsson, J. M.; Lantz, O. E. M., Rudberg, T. I. A., tillf.; Brandt, P. A., tillf.: Ludin, L. G., tillf.; Anslow, R, tillf.; Schreiber, G., till!'; Palmgren, G. E., tillf.; Frantzich, S. A. N., titlf.; Lindstedt, T. R. F. tillf. Kontorsskrifvare: Rheborg, EHn; Ericson, Anna; Ström, Hedwig; Hedenskoug, Aima; Wiberg, EI~. len; Gyllenhammar, Signe; Stenqnist, Fredriqne. Malmgren, Sigrid ; Falk, Hedvig; Brakel, Lonise.' Löwenhielm, Julia; Ho~dahi, Anna; Wikström. Julia; Östberg, Augusta; Brakel. Ida;,l}acobsson, Anna; Calander, Gerda; Wengberg, Anna; Lindskog, Maria; Anderson, Anna; Schmidt, Vissy; Ola. son,amalia; Weiss, Ellen; Lundbom, Heddy; Benner, Elisabeth; Boussard, Amelie; Boussard, Ellen; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hildur; Svensson, EHo; Ouchterlony, Li~y; Köhler, Ellen; Sjölander, Agnes; Jäderen, Maria, tillf.1 Bergholm, Cecilia, tillf. Skrifbiträden : Cronhamn, Estella; Tyden, Ingrid; von Scheven, Thyra; Kugelberg, Vesta; Larsen, Märta; Berg, Elsa; Oalander, Ester; Palrngren, Helga; Olai, Ingrid; Wtren, Anna; Winroth, -Anna; Kihlblom, Greta; Holmström, Karin; 1\'lalmen, Ester; Schöldström, Elin; Gudmundsson, Gunborg; Hagelthorn, Gunhild; Sjilberg, Mary; Cederholm, Ellen; Malm, Elsa; Ericson, Torhild; Tingwall~ Maja; Sahlberg, Siri; Boström, Wera; Jansson, Elin; Renström, Astrid, tillf.; Hnlting, Vesta, tillf.; Angberg, Ebba, tillf.; Löfström, Beda, tillf.; Beck,' Greta, tillf. [2783J Stockholms stads sparbank. (Kontor: Fredsg. 9, Hornsg. 60 och Odeng. 65, öppna 1/.10-1/23 samt 1/26-7.) Ordförande: Bohman, H, vice Ordförande: Hirsch, O. Öfriga ledamöter: Setterwall, J.; Lundberg, Karl L.; Smith, G.; Rhodin,.H.; Vide, R.; Berg, Carl. 1:ste Kamrerare: Dandenell, A. 8ekreterare och ombudsman: Bohman, Hans. 2:8 Kamrerare: Åman, G... Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM /

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Assuransföreningar m. m.

Assuransföreningar m. m. , Assuransföreningar m. m.,643 Styrelsens förvaltningsutskott att, när c) redogörelse för sökandens föregående lif, det så pröfvar lämpligt, härifrån med- sysselsättning m. m. enligt formulär. " gifva

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret. [2472-2487] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin,

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

Kalenderafdelningen.

Kalenderafdelningen. ieoc Rättelser och Tillägg, inkomna under Kalenderns tryckning. Kalenderafdelningen. [1184 b]'stqckhol"1s stads arbetsförmed-,. Iing, Ordf.: Öhnell, R., rådman: v., Ordf': Elmqvist, H., fil. dr. Ledamr:.Arbetsgifvare:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i

sa, A., i zoologi; Malmquist, A. J., i I C. Ofriga allmänna inrättningar. 122 O1 C. Öfriga allmänna inrättningar. 1. Bildningsanstalter: Högskolor och fackskolor, Allmänna läroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet...

Läs mer

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor.

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. DJursholms villastads Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. 947 adressförteckning. Vid telefonering till de i Djurslwlm boende bör»djurshlllm» först anropas, och för de i Danderyd boende»danderyd».

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer