Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter."

Transkript

1 [2696]1 c;.'öfj;iga' allmänna,.5.' inrättningar. Penninginrättningar. a) 6ankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.) {2700J SVeriges Riksbanks hufvudkontor- ståndare för bronsmyntkassan. Löfström,K. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; A.;. Pettersson, O. A.;. Andersson, A. G:; lördagar och helgdagsartnar i regel 10-2.) Erland-eon, K. M.; Abenius, H. V.;, Hultman. Riksbank~ns styrelse, se r161l]. S.. V.;Jah~ke, S. V.C,.;Ullman, H. A.: B ' k an osekreterare'r. Langborg, E. G. (se Llgnell, E., Ek, G. F., Sutthoff,O. M., Holmberg K. J. N. inilsson,'n'. '1'.; Björk-.nedan), '. '..inan,.e.,g. 1.; -Törnebohrn, l. W:; Wess-' Andre ~an1r9se~reterare: Tornebladh, C.G. H.man, K.; Bruce, P. Th,B.; Wilhelmsson, AktuarIe: IÖhhn,: E. M.. E;. J. H.; Björe, H., E. A.; Ehrnstrand, _ Om~ud.sman: Langborg. E. G. (se ofvan). P. A.; Erickson, E. K:; Sjöö, O. W. L.; ~tat.lstl~er: ~akant. Lindfors. R F.; Strömbäck, J. G,,H.; Lanu- ArkIvarIe:. NIlsson, N. G. E. skog. J. E. N. Stenberg, A. T. W.; Bo- Bankokommissarier: lin, G. J. R; Ilellner, E. I.; Lundblad. S.; Wadstein, C. N, T.; Norberg, R E., tjänst ledig (se riksbankens styrelse [1611]); Af. WEieAcheNl, G L'kY;H;KJling-,A;, R ; AOnnWen,..; ormar, d.~; und, G K...; zelius, A.. 0.: Fogelströrn. K. J.; Dahl gren, C.; G.;A mner, A.. (föreståndare för LSjr.beck'AcT R 'P.; KällstrGiimD'G EA oren,..; G unnarson,..; man, k A.; utrikesafdelningen); Påhlrnan, C. F. L.; S. I. N.; Tidstraud, H. R; Waldau, O. fl: Nylin, E. V. R; Wassberg, J. H., t. f.; GE'.;.:Berg-gEI;en,KK' SI'; BarKrl"OG.A.;t. f. Oadovius, J. A. M. (för stat). riesson, '. A.j ar son,. : Kamrerare: Kvinnligabi'träden a-f hijgre g~a.dl' ;J 'Oldenburg, W.; Berg-h, O. E. (utrikeskor- Kl'lllpelien,.E. S. M.; Nitzelius, S.E. A.; resp~ndent);, 'Uolmberg-., C. O.; Eriksson, t:jögren, E. M., född Bergström; Degen, J A H-hn l B F Carlsso CE t f B. E. K; Walla, fildd Stalin, E. A.A:..: a e j.;' n,..;.: Wieehel, född Lindquist, S. K.; Norberg, Bpringer, E;. N: R P;, och i Wanberg~ T. R M M t R A E En vakant.' -..; von en zer,..., Kassörer". Warberg, O. E. F.; Lund mark, E. J,.;,M\leU, Vdxeldid:ont"'inll' samtoutl&ning, mot hypotek af J. O. H. N.; Trysån, O. S. A.; Sund-berg,." aktier, obligatt01ier och asuira vardepapp,er " H J h N N' '.'.etteroaror,. G.' Th.; Kar, k v..; o nsson, v»..;, Växlar och öfriga Iånehåndlingar emottagas af Hauffuian, C. G. W.; Fredricsson, A. G.; vederbörande tjänsteman hvarje söckendag under Li d A G 0"0 riksbankens expeditionstid.!. In er,... '~ Å växel beräknas minst 8 dagars diskonto. Revisorer och Bokhållare: Betalning'till' tiksbanken.ar diskonterade'växlar. eller lån emottages hvarje söckendagunderriksban- Ekström, U. J. E\; Norell, G. W.; Hallberg. kens expeditionstid af vederbörandekassör. ' 11:. A.; Dorph, S" W.: Lindquist, C. G.;, Kass~kreditiv. Ekenberg, M. B.; Betulander. V. A.; Ber-jr, ~ärtill erford:as!'ontrakt ~nligt t"y:cktformulär til B A" Ruus Y 'T J. von Heden. tllhka.medafslmft dar~f,den for kredftivet erbjudna ".' ':'l 'ror. i' "..., säkerheten. och firma for mvismngarna, \ berg, R. E. n.; Nyman, A. I.; Ehlin, K. Rreditivafgiften erlägges efter kreditivets bevil- {).K; Fries, M. C, 1".; Conradi, C. G. J.; jande till' vederb~randekassör... :. Persson, C. E.; Borg, C. Oa.Heinricl, E. äfv~~t~gb~:'a~~~:tnmgar å kassakreditiv få goras A.;.Engwall, A. B.; Trygger, C. E. A.; 'Checkblanketter för uttag tillhandahållas kreditiv- Forsgren E. V. E.' Ertass O. V.' JOn- tagare mot behörigt kvitto utan afgift. sen 'N G HJ'" Peter;on G Il;. Dahi C J '. Å.inbetslda belopp godtgörearänta från och med 71 '.' Oj, o,,.. första helgfrra dag efter msattuingen... :Ii.; tjf, Hohuborg, C.. \'.; Wahlgren, H., Omfwe,'kre(lit,~.(i"ensntgdug nytt kreditiv erhäl- R'> Fridholm A R.' von Krusenstjerna.lits,,'får öfvertöring'till detta af kapitalskuld,ii det J 'M O" Ung'er 'p A' S '_ ' äldre kre.ptivet ske utan att 16r denna åtgärd någon..., J... afglft erlägges. RegiRtratorer: Kredit i Wpande räkning. il. P S,<;:, Il T'Å 'V Sådan beviljas på de villkor,'som af fullmäktige evin,.. JforSe '_.' '.. för hvarje sarskildt fall bestämmas. För kredit i Eontore- el! er KassaRkrifvare:. löpande räkning erlägges'icke ~okförtllgsafgift., Lill' h P F p. S' 'K T O S A/betalningslan., leorn,..., ommar,.. ".. l- Dylika lån utgifvas på 21/2 eller 5 :\rstid. Lägsta mo\lsson,k. (}:;_Sve~son!_S.:f).,R:;)()re... lån.ebel"pp,lir,~o.o_..~o,!or...::i>~~t~f!~rutlämn1's \ FINSP'ONGS'ME:TA LLVE RKSA. - B. -~-=' =-=---- ~~~~---~BIERfOAREBAN$-GlATAN '7'

2 '.' \ 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2700-'27 03J lån i jämna tiotal intill högst 6,000kronor. Amorteringen sker medelst erläggande hvar sjätte månad af en femtedel resp. en tiondel aflånebeloppetjämte ränta. Medels mottagande på deposttions-, giro samt uppoch ajskrifningsräkning. Enligt lagen 1ör Sveriges Riksbank af den.12 ma,i 1897 äger Riksbanken: aj på deposition afgiftsfritt mottaga penningar, att utan räntegodtgörelse återbetalas vid anfordran eller å. tid, Bom vid insä.ttningen bestämmes; b) utan afgift eller räntegodtgörelse mottaga och' å giroräkning föra penningar med förbindelse att 'Vid anfordran tillhandahålla räkntngshafvaren, hvad å räkningen innestår, hvarjämte fullmäktige berättigats att åt firmor, Bom hafva växeldiskontering i riksbanken och ej själfva drifva bankrörelse, öppna upp- och afskrifningsräkning mot räntegodtgörelse. Dessutom må, där omständigheterna sådant påkalla, räntegodtgörelse kunna af fullmäktige medgifvas för medel, innestående å depositionsräkning.. Mottagning i förvar af guld, sil/ver och värdepapper samt al gods under försegling. Hufrudkonto:ret mottager i förvar dels gods under försegling, emot en afgift efter godsets rymd och förvaringstiden samt utan ansvarighet ä riksbankens sida för oförvållad skada eller tillflillig olycka; dels myntadt och 'omyntadt g'u,ld ellelf' su/vet, dela ock obligationer, aktier och ar1jl:ravärdepapper af de slag fullmäktige bestämma utan nyssnämnda. inskränkning i ansvarigheten och med åtagande för riksbanken att inkassera betalbara kuponger, depositionsräntor och utlottade obligationer samt, efter särskildt aftal, äfven andra medel och att insätta beloppet af inkasserad ränta och annan utdelning föj:' vederbörandes räkning i riksbanken eller i annan bank, som- af honom i sådant afseende ror riksbanken skriftligen uppgifvits, äfvensom att förnya inteckningar i fastighet inom Sverige. Inkasseradt ~apitalbelopp tillhandahålles endast mot kvitteradt förvaringsbevis och bör nytt bevis å det återstående beloppet till ägaren kostnadsfritt utlärdas ror den tid, afgift redan erlagts. Förvaringsafgiften utgör femtio öre för år räknadt af hvarje tusental kronor af det.deponerades i beviset upptagna värde, hvarvid del af tusental beräknas såsom helt. Minsta årsafgift utgör dock en krona, hvarjämte särskilda inteck nings- och andra kostnader skola ersättas. Närmare upplysningar erhållas i riksbankens afdelning för öppna och slutna deposita. [2701J Svenska Bankföreningen. Föreningen s sekretariat. Drottningg. 3. (Kontorstid 10-4.) Styrelse: Ordf.: Kjellberg, J. C:son; v. ordf.: Wallenberg, M. Ledamöter: Berggren, E.; Rydbeck, O.; Frisk, C.; Aurell, L.; Qvitslund, J.; Bovin, K.; Cullberg, C.; verkst. direktör: Dickson, C. R [2703J Stockholms Enskilda Bank. Hufvndkontor: Kungsträdgårdsg. 8. AIdelningskontor: Stora Nyg. 40 & 42, Drottninggat, 48, Nybroplan, Handtverkareg. 18 & 20, Hornsg. 1, Mynttorget 4, Stureg. 9, Odeng. 51, Centralpalatset samt i Södertälje, Saltsjöbaden och Sundbyberg. Direktion: Ordförande: Wallenberg, K. A. vice Ordförande: Wallenber~, M. L. Verkställande direktör: Nachmanson, J. Vice verkställande direktör: Wallenberg, J. Öfri~a ledamöter: Printzsköld, O.; Hellner,.Ioh.; Almström, H.; Riben, K..A-.; Sachs, J.; Söderberg, Olof A.; Wallenberg, O.; Arfwedson, J. Direktörer: Julin, R; Hahn, B.: Berglöf, E. Direktörsassistent: Lundgren, W:m.. Ombudsmän: Carlsson., K. J.; Erdmann, N.; Grönberg. G. Bankpereonals Notariatafdelningen: kamrerare: Johanson, J. Kamrerare- Widen, G.; Norman, A. Ofriga tjänstemän: Schuberth, Fredrique: Blom, K; Scheele, F.; Holm, Sigrid; Bergman, C. G.; Sandgren. Leo; Carlson, Axel; Lagercrantz, Louise; Virgin, Chr.; Claesson, Valborg; Hörle, A. E. O.; Pira; A.; Alson,. 'I'h.: Lybeck, Ida; v. Sydow, Anna; Pa-' lander. Louise; Liljenstolpe, Anna; Wallin, Emma; Nordin, W.; Askergren, G.; Linder, C.; 'I'ecktonius, Gerda; Högborg, G.; Silfverstolpe, Eva; Myrin, E.; Peterson, '1'.; Lindeberg, K. R.; Danielson, F.; Södermark, Fanny; Forslund, I.; Lysholm, E.; Berlin, H.; Hasselbom, L.: Edernar, C.; Strandberg, S.; Henström, J. H.; Fager-. gren, N.; Olsson, S.; Gullande!" S.; Ekholm, J. A.; 'I'him, R.; Almroth, A.; Modin, G.; Siwertz, G.; Nitzelius, E.; Lindström, Hj.; Möller, S.; Holmgren, C.; Ellgar, J. E:son; Germundson, N.; Lundberg, Greta; Blom, Lisa; v. Unge; Märta; Åstrand, G.; Jonsson, Kerstin: Westin, K; Sjö, W.;' Dahlön, G.; Thorn, E.; Sjögren, Lilly.> Bäckström, '1'. V.; Lind,.X:. M.; Grea~e;r, G.; Schultz, Ebba; Sahl~trom, H.; RIpa, E.; Hellström, N.; Frösell, S.'.;Herdin, J.; Reuterskiöld, E.; Larson, B.; Öberg, K. H.; Jansson, E.; Svensson, S.; Morell, Karin; Sylwan, N.; v. Sydow, H.; Hellström, E.; Broman, T.; Larsen, K; Zenob, T.; Nyman, A.; Ekholm, K; Englund, B.; Philipson, B.; Burmeister, Yrsa; Thorn, Maria; Erikson, G.; Wallis, Margit; Broberg. Karin; Hansson, H.; Broberg. Greta; Kihlstedt, Dagmar; Bergius, Inga; Nyberg, Karin; Hård af Segerstad, Eivor; Reiner, E.; Sanden, T.; Salander, N.; Rönström, B.; Rundquist, S.; Pihl, G. O.; Philips, F.; Schauman, E.; Schmidt, B.; Klockhoff, K; Törsleff, A.; Lindner, Astrid; Hammarstrand Ingrid; Hamnstedt, Herta; Sandahl, G. Sundin, B.; Weltzin, J.; Forssell, J.; Pe A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~~~a~t:";:d~ _Adresskalendern 1921.

3 [ ] C. Ofriga allmänna inrättnipgar. ters, R; Pedersen. J.;\Bre!~holtz, Greta; ~oil'espop.dent: Blomquist, åxel. v. Bergen, Marie,Louise; Ostlund. Lisa; Ofriga tjänstemän: Thimgren, B.; von Geger- ~Björk, Astrid; Granet,' Aina; Lindberg, felt, F.; Bolle, 1.; Nilsson, G.; Ohlsson, W.; Österman, O.; Palmblag, ~\. Q:; Jo C. G.; Graveleij, Å.; Eriksson, K; Berg) sephson, Brita: Nygren, BIrgit; Oster- man. S.;.Unrens, L; Bohm, Ao.; Anderson, berg, Karin; Richert, Karin; Pihl, Berta; Ho; Dolcken, H.; Bagge, G. ', Kjellgren, ~r~ta;blix, L; ~roin, Karin;. Notariat tl: Fonda/delningen:, Blom, O.; Ditsinger, HelenajLinder, Thyra; Förest, : TieIman A. ' ~undström, Ao; Fel!enius, A,; Breijer,To; Öfriga,tjänstemah: Fondelius, 00 E.;. Beren- 'l hunman, S.; Ekström, To; Hansson, H. S.; skiöld, B.; Högströrn, Go; Liljencrantz, R Rudeberg, Elisabeth; Johnson, N.; Lundbäck, A.;,OlsE()n.,D~;Boström, Ingeborg;' Molander, Elsa; Olauson, Gertrud; Jöns- [2720] Skandlnaviska Kreditaktiebolaget. son, Annå-GrctarKållström, Anne-Marie: Gustaf Adolfs Torg.22 & 24. Förs, Ko; ~ol1en,b.; ~agre~i,eva; Törn-. Expeditionstid : kl. 1/21O~3 e. m. Dagen blo~, Mane-An~a;o..Backstro~, S.; Kull: före sön- och helgdag kl. 1/ , be~",er, Susan~e, Blorkma~, G" Årnell, Fo: Telegrafadress: :vkreditbolagst». Till di- KI,mg',Vall, K, Breijec, E, ~ohansson, Y, rektionen och sekretariatet»centralbank», Forsslof, H.; Hommerberg,..Lisa: Hallberg, Till notariat. och fondafd.»centralkredit». T.; Appelgren, C.; Dahlstrom, Greta; Berg-, "'ls. ström, R; Wallis, Arl!!,: Wallis, C,; Asker... o Styre e: lund E o Glenman E' Andersson p. Ordforande: Kjellberg, J. Cison. Gatåste~' E. o Koup6 T:',., vice Ordförande: Carlander, Ao; von Platen, 1"1 ~., W \.. ' [2707] Skaraborgs Enskilda Bank. Led~,möter: Axelson, s. M.; Belfrage, Ake; (M l t t 4) Berg von Linde, A/W.; Broomå, A.; Bro- ~ m orgsgaan. "Ström, Dan; Carleson. C.; Dillner, Go; Expeditionstid 1/ Engeström,Mo E. L.; Dunker, H.; Ekman, Styrelse: Go; Fahlbeck, P.; Faxe, c, Faxe, Lo.:Fri- Rhodin, H., ordf.; Laurents, W.; Kuylen- sell, E.; von Geijer,,Wo;Hedenlund, L. A.; stjernal,. A,;, Dicks.?n, Wo; Berg, R;' Schn- liirsch, 00; Huldt, K.; Hllldt, S.': Lanritberth, J.; Lindström, A.",zen, H.. ~.; Liibeck; S. E. J.; Malmros, F.; verkat. Direktör: Schuberth, Jo Mannheimer, H.; Mark, Conr.: Nilsson, Kassadirektör- Ulmgren,' Ko E. Joh.; Nilsson, R. ö Petersson, B. R.; Rabe, Ombudsman: Atmer.. lo. P: R; Rydbeck, O.; Schmitz, A.; v, Schwe- Kassakamrer: Grund, Hj. rin, Vo Go; Skytte, G. Vo; Smith, So W, Ao; Lånekamrer: Löfdahl, Sven J.. Strömberg, O. M.; Swarts, Carl; Wehtje, Kamrer för kontrollafd.r'ewert, O. K F.; Wijk, Hjo; Wingquist, s.. Win~ Fondafdelningschef: Philip, Erik Lo gårdb, C. A. B.;'Yinkler, K; Zethrseus, Kassörer: Grönlund, K; Larsson, O. A.; Agren, A. H.; Åkerman, Ro Tjäustemän: Abrahamsson, R;; Barcklind, Kontoret i Stockh~lm: S; Bogren, J.; Fyrberg, H.; GellnerAo; Verkställande direktörer: Rydbeck, O.; Lan. Holgersson, ~.; Larsson, K; Lindberg, Jo; ritzen, Ho;flilobe, Bo R ~undblad, L; Malmborg, Ao: Molander, :A.; Direktörer rhedenlund, Ax.; Odencrants, L. Ahlström, A... A.; Terserus, K; Belfrage, F. [2709J Bitr, Direktörer: Kjellberg, E.; Svensson, Sundsva11s Enskilda Bank. N. 0. s, '. '. ' Kontor: Fredsg, 40 Ombudsmän: Killander, Lennart; Widen, P. Sekretariate.t: Föreständare : Brnndell.jP",. Styrelse: Kamrerare; Kj ellen, Go; Morling, 8.; Ry- Tamm, Gösta; ordf.: Gihl, H., vice ordf; och din, S.; Adde, E.; Gunnarson, P.; Södervall, verksto dir.: Edelfelt, Ro; Liljewalch, Mag- G.; Bohman, J.;.M;ar~olin, F.; Ekberg, c, nus: Peyron, Alfred; Reuterskiöld. Bernh., Hallgren,.C. G.; Alund, Co;'Ekström, G.; I Zielfelt, Ao, kassadir. och v, verksto direk- Wierth, J.; Boström, G. : tör. Kassakamrerare. Backman, Vo; Husa, G. Ombudsman: Sebardt J:or, Wilh,, Statistiska afdelniugen: Föreståndare: Huss,... Tjänstemän. E'I docent. " ' o Kamrerare.: Holmg!en,..E. Do Nqtariatafdelningen : Föreståndare: Rabe, G. Isste Kassör : Hyden, H., Fondafd-Iningeni Föreståndare för obliga- 2':dre',~asl!rr: Sellin; E. tionsafd.elningen: Santesson, CoL. Ro, kam- Fl-NSPONGS' METALLVERKS A.-B.. '.\'..,. ''-. SERlDAR.SANBQ~TANI

4 Penninginrättniugar.. rer; föreståndare för aktieafdeln.: strand, E., kamrer. Intendent: Liedfeld, N. Afdelningskontor :,Arsenalsg. 9. Bitr. Direktör: Björsten, Drottningg. 1. Central för bankens kontor i Sthlm. Direktsn«: Ordförand~: Sandberg, G. Fr. vice Ordförande: 'Juhlin Dallnfelt, G. Ledamöter: 'I'igerschiöld, H.; Grill, A. Nordström, G.; von Celsing, F. Direktör: von Celsing, F.. Kamrerare: Friberg, l.; Lindh, A.' EXjJedition. kontm : Kungsg. 62. Kamrer: Hagman, G. ~ödermalmstorg 6. Kassör] Bjurström, J. Ofre Munkbron.7. Kamrer: Holmqvist, F. Birgerjarlsg. 14. Kamrer: Hreggström, S. Stureg, 32. Kassör: Wedin, Gasten. 'I'egnersg. 12. Kassör: Gellersten, C. A. Drottuingg Kassör: Persson, Märta. Hornsg, ::l3a: Kassör: Emthen, W. Karlavägen 56. Kassör: Knös,'I'Eikla. Karlbergsvägen 44. Kassör: Hedenblad,Anna..Odeng, 26. Kassör: Löfstedt, G. Strandvägen 2L Kassör: Granlund. Tyra. [2722] Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag. Hufvudkontor: Fredsz. 2, öppet kl. ';'10-3- A.fdelningskontor: Stureplan 6, öppet kl. 1/ a) Blinker' och kreditanstalter, Wig Vid kassorna: Kassörer: Thorslund,E.; Lagerzren.S; Nord; borg, O. - Kontrollanter: Pihlblad, N.; Klaening, D. L Biträden: Humble, G.; Carlsson, H.; Ternexpo ström, C.; Fries, E. Vid notariatafdelningen: Föreståndare: Lundholm. J. Biträden: Elmqvist, A.; Westelius, B.; Sundblad, V.; Wistrand, G.; Schalen, T.;. Wahl- B.; gren, E.; Påhhnan, A.. Vid fondajdelningen: Föreståndare: Olsson, O. F. Biträden: Höglund, N.; Holm, E. Vid revisionsajdelningen: Föreståndare : Hunner, J. Biträden: Rappe, E.; Johansson, E.; Lind, E.; Glosemeyer, D. Vid jörvaringshvaljvet: Granlund. D.; v. Rosen, E.; Teden, E. Vid kupongajdelningen: Roosval, E.; Hofren, S.; Lundin, S. Vid egendom. agenture,~: Föreståndare: Larsson, A. E. Biträde: Trana, E. Vid afdelningskontoret Stureplan 6: Kassör: Salmson, V.. Kontrollant: Geijer, D. Biträden: Berggren, A.; Bergenstråhle, G., S tyrelse: [2724] Sydsvenska Kredit Aktiebolaget. Ordförande: Palme, J. H. (Drottninggatan 4, öppet i 10-3, lördagar vice ordt.: Hay, B. och dagar före helgd. '/210-2.) verk st. Direktör: Lagercrantz, G. Afdelningskontor: Götgatan 31. Kassadirektör : Pripp, L. Styrelse: Phragmen, E., ordf.j Neumäller, Ledamöter: Svensson, G.; Kreuger,!.; Ljung- Otto Emil, v. ordf.: Nyström, M., verkat. löt, R., dir.; Hellrnan.; C. H.; Sjödahl, Jan. bitr, Direktör och ombudsman: Rooth, S. Kassadirektör: Abom, Fr.. " Styrelsens <sekreterare: Benckert, H. T. Kamrerare: Jacobson, P. :M.; Frykman, J.; Tjänstemän: Lönnberg. V.; Forssgren, V.; Ekenstein, Ombudsman: Cavallin, B. W.: Israelsson, aj, Hvalfskamrer: Reinius.. A.. Kassörer: Huss, Lennart; Olsen, T.; Bohm, Ingenjör: Knochenhauer, S,. K.; HarIing, A.. Vid jast';nhetta.rdelningen: Förest. för fondafdelningen: Rasmusson,.~ J' Gunnar. Kamrer: Meurk, A. Bokhållare: Berglund, B.; Bohlin, S.; Börje- Bitråden. Storok, G.; Gerdes, G.; Backe, F.; 8 C lb I C l E C Il'. Johanson, A. son,.; ar org,.; ar sson,.; o ID, E.; Eales, C.; Ehrngren, G.; Engdahl, N.; Vid ba.nlw.fdelningen: Ericson, O.; Forssgren, A.; Gillberg, S.; Kamrer: Lange, K. H: Grönfors. H.; HackselI, L.; Hoel, Fr.; Hol- Bi~räden: B.~ oman, B.; H~bb:, T.; Forsling, lo born, J. C. M.; Jansson. H.; Julin, L.; \ 8.; Ahlstrom, L.; Cnattingius, B.; Anders- - Lagerwall. D.; Lan.on, E.; Lil liecreutz,': son, L.; Billström, l. Fr.; Lindbom, G.. Lindholm, :M.; Lind,. 'Vid utrikesafdelningen: qvist, G.; Lundholm, L; Malmqvist, A. Förestånd.: Giinther, O. Nettelbladt, E.; Nilson, G.; Nordström; O. Bitr~~~:_L_l_ n~g_r_e_n_,_ O_.;_H_a_llg_r_e_n,_E_..,; R_a~, ~; Rahmqvis~, R.; Strömberg 2-E. 'r(avigatorj-oggen Begär oftert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A-B. NAVIGATOR - STHLM

5 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. " 'Wahlström, N. Th.; Westerman, S.; Win- ordf.): friherre Nils Trolle, (v. ordf.); fri-. berg, H.; Akerholm, L.; Österberg, B. herre E. Rålamb, (v. ordf.); Carl Frisk, Ombudsman: Levy, L. verkst. dir.): Maur. Philipson, (v. verkst. [2727] dir.): 'Th. Raaschou, (di~. vi? hufv~dkon- Aktiebolaget Svenska Handelsbanken t~ret), Helmer Sten, (dir. VI~ no:,a pro-, (förut Aktiebolaget Stockholms Handels- vms~entralen), G. Drysen, (dir. VId.nor:a bank) p.~ ovmscent:alen), Fr. Ostman, (dir. V:ld... södra provmscentralen) ; E. von Zweig- Hufvudkon~.or~ bergk, (dir. vid södra procinscentralen); Arsena lsgat.an 11- Kungstradgardsga tan 2 B. Carl Berg; Oscar Elensburg: Rar} Gru bb- Ban~af~elnmg: Arsena~sg~tan U-Kungs- ström; Bernllt Ingelsson;Carl Kempe; Hertra~gardsg. 2.B; ~xp. tid 1210.r~.-,-3 e. m. man Lamm; Harald Lettström; Hugo Lind- RemllUrsafde.lm?g: " Kungstradgardsgatan. gren; Louis. Ljungberg; Ernst Malmström; 2 A; exp-tid 1210f. m.--3 e. m. Erik Martin: P Paulsson. friherre O Resek.reditiv~fd~lninl!: Kungsträdgårdsgatan ~appe; Otto 'Rooth; Hj. von' Sydow; Em~ 2 A,. exp. tld. /210 f. m.-3 e. m. TIC Thunberg. Not~pa~afdelnmg: Arsen~ls~. I1..".,Kungs- Styrelsesuppleanter: herrar C: W. Berggren; tradgardsg. 2 B; exp.vtid /210 f. m.-4 Gustaf Zethelius; Ander)! Fischer; C. G. e, m... Westman; Carl Lindholm; friherre Johan Foudafdeluing: S. Blasieholmshamnen 12; Nordenfalk. J. Cornelius och Karl Mossexp -tid '/2}O. f. m.-3 e. m. berg.' Pastighetabelåning: Arsenalsgatan 11; exp.- Styrelsens säte: Stockholm. tid '1210 f. m.-3 e. m. Förvaringshvalf: Arsenalsgatan 11; öppet '/210 f. m.-4 e. m.. Kontoret Arsenalsgatan 6: Bankafdelning : exp.-tid '/210 f.' m. -3 e. m. Förvaringshvalf: exp.vtid '/210 f. m.~4 e. m. Tfänstemän: Aldelningskontor: Vid hujvudkontoret: A. Götgatan 3; B. Vasagatan 12; C. Sturegatan 24; D. Slussplan ö3 A; E. Drott- Direktörer: se ofvan under Direktion. ningzatan 80 A; F. Handtverkaregatan Bitr. direktörer: Schultz, Eduard, hufvud- 26 (Kungsholmst.); G. Norrtullsg.19 (Oden- kamrer; Allander, O.; Lamm, E.; Sidenplan); H. Regeringsg. 45; L S:t Eriks- blad, K., bitr, kassadir. plan 6; K. Storg. l (Östermalmstorg); L. Direktörsasisstent: Stenberg, E.: Palm, G. Kungsg. 2 (Stureplau): M. Karlaplan 8; Ombudsmän: Glimstedt, Carl; Unden, G.; O. Bihlioteksg. 13 (Stureplan): P. Up- Ahlström, T.; Belfrage, F.; Odelberg, E. landsg. 15; R. Hornsg. 8; S. Skeppsbron Afdelningstöreståndare och k a m r e- Lörd.-o. helgdagsaftnar, utom då desamma infalla å. första o. sista söckendagen i månaden, stängas bankens samtliga afdelningar kl. 2 e. m., dock med undantag för förvaringshvalfven vid Hufvudkontoret Kontoret Arsenalsgatan 6 och Provins~.centralen, hvilka samma dagar stängas kl. 3 e. m.. St y r e'l s e : Herrar Arvid Lindman, (ordf.), Knut Bohnian,. (v. ordf.); Herman Lagercrantz, (v. Direktion: Frisk, Carl, verkst, dir.; Philipson, Maur., v.. verkst. dir.; Lettström. Harald: Lindholm, C.; Raaschou, Th.; Rappe, O.; Reuterskiöld, L. 18;T. Flemingg, 46; U. Hornsg Exp.- rare: tid 1/210 f. m.-3 e. m.' Arbitrageafdlelningen: Gr9ndål, E., förest.; P r ov i ns c e n t ra l : Bokföringaafdelningen: Akerlund, O.,kaPl- Fredsg. 10 (l. d.' A.-R. Norrlandsbankens rer och förest.; Holmberg, E.,~re kamrer: hufvudkontor).. Centralen för afd.-kontoren i Stockholm: Bank-, Notariat- och,fondafdeln.: exp.-tid Stenberg, K, förest., (se ofvan), Depot- 1/210 l. m.-3 e. m.. afdelningen: Kinnman. S., kamrer; Lys- Förvaringshvalf: öppet m...,.4e. m. holm,' M:; hvalfskamrer; Ekonomiafdelllingen: Wiedbolm, A., kamrer och förest.; Fastighetsafdelningen:.Wennerholm, C., förest.; Fondafdelningen: Olån, O., kamrer - o.förest. för aktieafdelningcnr Kjellgren, N., förest. för obligationsafdelningen; Inkassoafdelningen: Ekdahl, K., kamrer och förest.; Hufvudkamrersexpeditionen: Schultz, Eduard, bitr. dir. och hufvudkamrer; :::>antesso n, F., bitr. kamrer; Kassaexpeditionen : Grandinson, Alf, kamrer; Låneafdel-' ningen: 'Lundvall, D. kamrer och förest., Notariatafdelningen: Ljungman. J.; förest.; Lidman, R., kamrer; Personalafdelningen: F//VSPONGS METALLVERKS A.-B.. BERIDAREBANSGATAN

6 5.. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [21'27} Blomkvist, G., kamrer och förest. Publi- Käll, O.; Köhlquist, G.; Lagerström, G.; citetsafdelningen: Norberg P. G., förest.; Larsson, G.; Larsen, Sarr:l:; Lellky, Fr; Rembursafdelningen: Wallberg, F., förest.; Lemon, L.; Lennerman, H.; LIndberg, Elna; Revisiousafdeluingen: Hebel, W., kamrer Lindberg, N.; Lindby, Olga, Lindell, S.; och förest.; Sekretariatete Hollenbach, Linden, K.; Linder, R.; Lindeakog, G.; Frieda. förest.; Statistiska afdelningen: Lindgren, Greta; Lindgren, T.; Lindqvist, Welin-Berget, K., kamrer och förest.; Sven- R;Lindström, Laila; Lindstro"m,G.; Ljungel, ska korrespondensafdelningen: Mellström, H.; Ljungström, J.; Lundahl, O.; Lundin, N., förest.; Sysslomansafdelningen: Ljung- N.;Löthman, A.; Löwe nhjelm, Anna; Maass, quist, H., förest. ; Utländska korrespon- Martha; Magnuson, G.; Malmborg, Tekla; densafdelningen: Hellman, G., förest. Mannberg, E.; Meldorf. N.; Mellstrand, S.; Kassörer: hufvudkassan: Hammarstrand, R, Molander, Syster; Molin, Hildrir: Molin, hufvudkassör;.gyllenspetz, S.; Ericsson, J.; W.; Moriu, A.; Myrberg, E.; Myrberg, Dahlström, J" Lundoll, A.; Inkassoaf'del- Erland, Möller, Greta; Möl1er, H.; N ygren, ningens kassa: Westerståhl, G.; Clearings- Edith; Palmgren, S.; Persson, O.; Pet re, kassan i Lindqvist, Lotten; checkkassan ; Ragnhild, Petersson, Dagmar: Peterson, Flodman, Hedvig, sparkassan; Cederströrn, G.; Pigache, Marie Therese; Randolf', Astrid; Berta, not.vafd:s kassa; Olsson, Emy, Fond- Ringström, E.; Rosengren, Karin; Rudeafd:s kassa; Danell, Agnes, Kupong och fors, G.; Rydell, R; Rönnstedt, E.i Sandpostväxelkassan. berg, Sonja: af Sandeberg, Stina, Sand' ström, D.; Schlaaf, C.; Scholander, Gulli; O f riga ordinarie tjänstemän: Schröder, F.; Segerfeldt, O.; Segerström, Abenius, Vera; Afzelius E.; Ahlström, Vega; Lisa; Sellin, Irene; Sjöberg, E.; Stiern- Almqvist, G.; Almqvist, W.; Andersson, spetz,a.; Storm, J.; Ström, A.:Stuart, Brita; \ AI~ce; Andersson, E.; Anderson, H.; Apel- Sundberg, V.; Sundström, H.; Svaren, I.; qvist, R; Backman, W.: Bagge, H.; Bartha, Svedberg, Margit; Svenn, G.: Svensson, A.; Adelheid, Beckman, T.; Beije, R; Bell- Sylvan, A.; ThoreIl, O.; Thufvesson, R; ström, K; Belmonte. J.; Bengtsson, Axelina; Thuncll, P.; Thunqvist, S.; Törngren, E.; Berg, Henny ; Berg, O.; Berggren, H.; Uggla, Kerstin; Uhlin, G.; Ullman, A.; Bergqvist. E., Berzen, K.; Björck, S.; Blom- WahlbHg, Anna, Wahlqvist, W.; Wahlund, qvist, H.; Boden, W.; Bolin, Valborg; Bom- Gurli; Waldner, E.; Wallberg, S.; Wallden, gren, Elsa; Bonnevier, G.; Burman, G..; H.; Wallgren, Anna; Weichbrodt, R; Wenne Carlsson, E.; Carlsson, H.; Carlsson, O.; berg, R.; Werner, G.'; Westerdahl. F.; Carlsson, G.; Christoffersson, Ellen; Dahl, Westerlund. G.; Wulff, C.; Zachrisson, Ulla; R.; Danielsson, K.; Darin, O.; Edholm, ~ins, Tora; v Zweigbergk, ~.; Aberg,A.; E.; Edlund, C.; Edman, C.; Eklund, D.; Aberg, T.; Åkerlund, E.;Ohrtran, Ester; Eklund, J.; Ekmarek, G.; Ekstrandh, S.; Oqvist, E. ~nan:~.r, Bfi ~n~l~n% F.; ~n.g~u~:, G.; Vid kontoret Arsenalsgatan 6. ongi~./?ld, Us a, E Il don, ~i Fl s~on, Direktör: Zethelius, G.: Ekman, C. t ;.. r~~ofn'l 'k'~ Or. afn sonb' ;E.1FsC er- Kamrer: Hambraeus, R. s rom,., o c el,.,' ors s erg, " orss- K" P t G L' g tröm G man, O.; Forsström, F.j Fredriksson, A.;.. a~sorer:.e er.son... ;.l~ S,o,.,\ Fredrikson, Elsa;' Frisk, E.; Fritze, G.; OfTIga or~juan~ tjansten:an:. Axelson! T,; G d G h ld G'- l d I d Blomqvist, S., Dahl, G., Ericson, N., Leer In, un l.;. r?n un, n~eger; odor, C.; Linder, K; Lindholmer, K; Mill- Gustafsson, N. G., Gahlman, N., Hag- A' Otto s O S dst -öm H' berg, N.; Hallberg. S.: Halvorsen, B.; ner, '!. ~ on,., an 10, " Hane, R; Hasselhuhn, Maja; Hellberg, S.; Swennert, R, Ornberg, K. Hellfarth, Marianne, HelIgren, L; Hell- TTid aldelnin.qskontoren: ström, Karin; Helmers, R; Hertzman,Louise; Centralen för afdelningskontoren: Stenberg, Hessler, H.; Hildebrand, Karin; Hockemeier, K, förest. (se ofvan); von Kiöhling, Gurli. G;; Holger, M.; Hollström, M.-L.;Holmnerg, Föreståndare: A, Götg. 3,Lundvall,J.; B, Ulla; Hultgren, G.; Hultman. Anna; Hus- Vasag. 12, Söderquist, G.; C, Stureg. 24, berg, N.; " Hällström. J.; Israelsson. R.; Bonuevier, T.; D, Slussplan 63 A, Wetter- Jansson, Inez; Jansson, Ingeborg; Jans- lind, E.; E, Drottningg. 80 A, Bogren, K.; son, R.; Johansson, Elsa; Johansson, Elsa; F, Handtverkareg. 26 (Kungsholmst.), Car- Johansson, H.; Johnson, Anna, Jönsson, pelan, B.; G, Norrtullsg. 19 (Odenplan), A.j Kant, W.; Karlsson, E.; Karlsson, Lindblad, F.; H, Regetingsg. 45, Hahr, G.; Elisabeth; Karlsson, Maja.; von Kiöhling, I, S:t Etiksplan 6, Reuterswärd, G. P.' Gurli; Kling, Lisa; Klint, J.; af Klinte- K, Storg. 1 (Ostermalmst.), Ringenson,' berg, Sofia; Kolmodin, E.; Kul1ström, G.; G.; L, Kungsg. 2 (Stureplan), Ruuth, G;. A~-B.SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~:å~a~:n;:d~3:-s~

7 [ J C. Öfriga allmämia inrättningar. M. Karlaplan 8, Setterlund, Y.; O, Biblio- man. Anna; Norrman, Anna; Ohlsson, teksg. 13 (Stureplan), Orvin, H.; P, Up- E.; Printz, S.; Reenstierna, C. G.; Rock- Jandsg. 15, Westin A.; R,' Bornsg. 8, Saxton, ström, R.; Rosen, A.; Rosenberg, Anna; H.; 'l;!, Skeppsbron 18, Annell, G.; T, Rundgren, Anna; Scharin, Henny, P:son; Flemmgg. 46, Olin, G.; U, Hornsg. 174, Schartau, Anna; Sjöberg, Carin; Sjögren, Thulin, R. H.; Sjöman, Ellen; Stael v. Ho.lstein, H. Öfriga ~rdinarie tjänstemän: ~. W.; Stenq!1ist, M.au~; Stj.~rnfalk, G.; Adde, Sigrid; Ahnlund,.Sigrid, Bergström, Strandb.erg, Hildur:..Ström, ~arta; 'I'halön, Hanna; Björkbom. Tbyra; Boustedt. Anne- D.; Trohn, E.; Ulls~rom, Karm; ':Vesset.H.; Marie: Bäckström, T.; Ekström, Ellen; El- 'Y,estberg,. G.; Wlkb~rg, Gunhild; Wlke- Iiot, Dora; Grahm, Emma; Grandinsson, gardy J.; Öhlen, E.; Öhlen, l. Agnes; Hellström, Signe; Johansson, Karin; Kant, Ingegerd; Kindblom, Gerda; Kjellån, [27 301Uplands Enakilda Bank. G.; Klingspo~, J. M.; Lagergren, Elisabeth; (D ttni t 17" t no 3) Lagerkrans,.1\... H.; Lallerstedt, R.; Land. ro mgga an,ollpe"2" -'. g-ren,ellen; Lindberg,H.;Lindberg, S.;Lind Styrelse: bom, K.; Lindh, Karin; Ljungberg, Alma; Pegelow, F. W. H., ordf.; Sundin, E. O.; Lundqvist Signe; Melin, Anna; Neukirch, Lindh, Helmer, verkst. direktör; Lunde- Anna; Noren,. Olga; Olsson. Ebba, Petter- berg, Kr.' W.; Engström, Sigfr.; Sparre, son, Tyra, Stjernstedt, Louise; Söderberg, Lars Crson; Ameln, C. G. Ella; 'I'idermann, Signe; Torell, Hj.; Ågren, Kassa~irektör: Hanson, L. Magda, Ahlström, Jenny. Tjänstemän: Vid Prooinsoentralen: Kamrer: Wiklander, H. Direktörer: Sten, Helmer; Drysen, G. ti:assörer:_dehn, L.: Flodman A.; Groth, T. Biträdande direktörer: Lundgren, A.; Wåhlin, Ofriga tjänstemän: Eriksson.Nils: Bergström, P. I Direktörer \ vid kontoret Fredag. 10: Suell- J.; Hildebrundt, A.; Sellen, E.; Dahlberg, R.; Werner, A.; Redlund, O.; Lundqvist, man, E.; Wijnbladh, K. I!'. J.; Strandberg, H.; Dillner, M.j Berg, D.; Hvalfsdirektörer : Waldenström, E.; Bur- Ström,G.j Ekblad, L.; Karlson. W.; Hartmband'B. \ \ zell, E. Om u sman: Belfrage, F.. Ombudsman:. Kontrollörer: Brändström. F.; Lange, S. 'I'hemptander S. Afdelningsföreståndare och kamrerare: Kam- ' rersexpeditionen: Olsson, G., kamrer och~... ]i'ondafop:lni'flgeft: förest. Bokföringsafdelningen: Åstedt, A., F ~!estan~.are: ~ass~jh, fl..,kamrer och förest.; Engagementsafdelnin- Tjänstemän: Wlfstrom, H.; Hjelm, A. gen: Hedman, G., kamrerare och förest.: T!bblin, E!. J., lånekam~er; Revisionsafdel- [2733] Aktiebolaget Göteborgs Bank. mnge~.' -för No:.r~ P~ov:!nscentralen, WaJ Centralkontorr Brunkebergstorg 16-20, öpd,enstrom, R., förest.: for ~?ntoret gatan 10: Holmgren, H.; forest. Freds- pet 1/ , lördagar. och dagar före helg- dag 1/ Kassörer: Skow-Petersen, J.; Ronnström, G.; Afdelnin~skontor: Kungsg (Hötorget), G~~pe, A.; Hammar, K.. Odeng. 55 (Odenplan),.Folkungag. 97 Ofriga ordinarie tjänstemän: (hörnet af Renstjernasg.), Birgerjarlsg, 20, Adlerstam, N.; Andre, G.; Ask; S.; Baude, Strandvägen 47 (Djul gårdsbron). lieg'e Ester; Beckman, T.;. Bergstedt, T.; Berlin, ringsg. 10, Kornhamnstorg 6 och Lilje- E. G.;Björklund,Elvin; Brattberg, ~'.;Brick- holmen. man, G.;. Bruce, H.; Carleson. R.; Dahl, Styrelse: Trygger, Ernst, ordförandej-hol- Selma; Dahllöf, Greta; Edin, A.j Ekström, termann, U., v. ordförande; J~on, Carl; G, A.; Elfstadius, Fancy; Erfors, E.; Fahle ThieJ, Arthur; Lindström, P. E.; Weidenson, A.j Forsgren, Selma; Frelin, O.; Gran- hielm, E. G. j G,rönwaJl, Fredr.; Bovin, dinson, Märta; Hjertstedt, G.; Hofverberg, Knut.vverkst, direktör; Nehrman, A. W., G.; Holm. Astrid; Holm, Sally: Hulten- Febvrel, Edmond, Söderberg, G. W., v. gren, E.; Hörnström, G. P.; Jansson. Alma; verkst. direktörer,... J ohansson, N.; Johansson, R.; 'Kasten- Styrelsesuppleant r BiIle, E., v, verkst. direkgren, C,; Kirsabom, Sonja; Lagergren, P.;. tör... ' Lindedal, ~L.;.Lindgren. A.;' Lindholm, Direktörsassistent: Silfverling, S. E.; Ljungquist, Irma; Lundberg, Marie- Ombudsman: Richter, H. "- Louise; MolIan,der, S.;;Neander, H.; Nor- Biträdande ombudsman: Cornell, B. FINSPO,NGS METALLVERKS A.-B BERIDARB8AN88ATAN '

8 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [27'33'-2739] Kamrerare: Almer, N.; Cederholm, K, tji.; [27351 Södermanlands Enskilda Bank. Graf, W.; Johansson, Bror; Schultz, A.; Telegramadress: Sörmlandsbank. Weinberg, Stig. Expeditionstid kl. '1210-3, lördagar 00 dag Revisor: Clason, O. före helgdag stänges kl. 20 Kassörer: Ahl~tröm, H.; Asker, B.; Berg- A/d l' k t o quist, L.; Gräsen, H., kassakamrer: Krok..eo'flwgs on or oo.. stedt, G.; Lagerberg, K; Lagercrantz, Regeringsgatan y~.o.ver~sto direktör: Oscar S.; Malmlöf, E.; Nilsson, G:; Nordgren, WlChman; Direktor for notal:latafd. o och G.; Nygren, G.; Orell, R; Snö bohm, B.; 0!:l1bud~mannaexp.: Carl Wallm; Dll'ek: Wallin Go' törsassist.: G. Ramberg. Tjänstemän: Åhlström, 00; Ajgeldinger, i.; Norrlan~sg. 2. Föresto:"J. Janzon. o Andersson, A.; Andersson, A.; Andersson, Humlegardsgatan 7... Forest.: H. Wallin. F.; Andersson, G.; Andersson, M.; Appelberg, Hornsgatan 66 A. Forest.: G. Åkerblom. C.; Appelberg, Mo;Arfvedson, M.; Bah re, A.; Kornhamnstorg 61. Direktör: O. H. Ceder-. Bahre, Eo; Bendes. M.: Bergin, S.; Berling, borg. o' '. L.; Björkenfeldt, A.; Björklund, H.; Björk- Kungsgatan 600. Forest.: K. Bjöstedt, lund, W. Blom, Bo; Bodiu, A. tji.; Botvid-, zon, ~i; Br~~in, S.; Bru~lius, H.; Brusewits, [2739] K.; Backs~rom, A.; 9arlen, H.; <?~rlsson, Go; Aktiebolaget Mälareprovinsernas Bank. Carlson, T.; Carlstrom, T.; Dagoo, H.;Dahl- o o. man, T.; Danielsson, Bo; de ManI, G.; Diurs- Hufvudkontor: Drottningg, 5, öppet '/210-,3. son, H.; D,Using, R; Eden, 8.'; Ekebohm,. B.; Styrelse:.. Ekeborn,S.;Elmblad,O.;Encsson,G.;Enks- Ö tb G' F' S"O t dt C H' 'k t di son, R.; Viroulet-Fagerström, M. Lo; Fahl- s ero~'.., JOS e,. o, ver s. l- ström, Bo; Flobeck, J.; Floderus, E.; Gill- ~ektor; Olde~lb~rg"lU 110;~ector) ~.; Ulmgren; Jo, Gustavii, M.; Gustafsson, E.; Hag- o"ren, Carl A.,.Bott~~~r,oHJo,Wallqvist, Aug.. berg, E.; Hallberg, E.; Hammarskiöld, M.; Vl~~.tt,:erkstirdll'ektorer. Ulmgren, Carl An Hedström, A.; Herlln, I.; Herrström. G.; O l~er,.. J.. Herrström, 'So; Hoffström, A.; Hoffström, K~ssa~lrekt~r: Wallqvist, A;ug. o S.; Holmberg, B.; Holmberg, Jo; Hnltman, Dlrekto~sassols~enter: Lundqvist, E.; MattIlle- Ko; Högel, A.; Höglund, H.; Högsberg. P.; sen, S. J., ~09nner, G., Jacobsson, J.; Johansson, Mo; Johansson, Ombudsman: Östberg, Clas. P.; Johansson,P.; Jonsson, K; Jonsson, J.; BI~r. ombu.dsma?-: ~Vennerholm, G. Karlsson, L.; Kerrold, FL; Landberg, S.; Se ret. o. ~ur. rad~lfvare:o Morton'ol\;I. o Larsson, H.; Larsson, So; Lavin, A.; Lenn- Kamr~r3:re. Westelius, W., Dahlqvist, C. Jo; I ström, So; Leijon, Co; Lilljekvist, R; Lind, Christiernson, K. A.; Lindeborg, No; Lindell, Go; Linden, Ö/riga kontor t L; Lindh, T.; Lind~olm, K; Lind,!all, G.; Skeppsbron 8, expeditionstid ~/21O-3. ' Lmdwall, G.; Lor~n, 00; Lundbäck, So; Kamrer: Walin, O. Lundgren, R.; L~.ndlDg, B.; Lund~an, ~.; Storkyrkobrinken 14, expeditionstid '/ 2 10:...3. Lundwall, D.; Loberg, 1.; Malmquist, HJ.; Malmros, G.; Mattsson, A.; Mattson, E.; Styrelse vid kontoret: Mebius,!I'.; Naess, H.; Nordström, A.; Nor- Stockman, G.; Grundström. J.; Lagerbielke,' gren, J.; Norman, H.; Numa, R.; Nygren, Axel.. G.; Oden" N.; Ohlsson, E.; Ohlsson, 1: Kamrer: Fröberg. -Er, Ohlsson, S.; Olsson, A.; Palmer, Bo; Pe- Karlaväg, 47,.expeditionstid ' 'terson, B.; Rehn, G., tji.; Russell, Ho; Föreståndare: Eklund, B. Rydbeck, H.; Röchling, G.; Samuelsson, Strandväg. 5B; expeditionstid A.; Samuelsson, V:; Sandström, A.; San- Föreståndare: Jungberg, Knut, tesson, C.; Schultz, S.; Schwanbom, G.; Kungsbroplan 1, expeditionstid 1/ Schwartz,B.; Setterberg, G.; Sporre, H.: Föreståndare: Grönberg, L Spranck, L.; Stjernhölm, P.; Ström, C.; Storgatan 3, expeditionstid 1/ Sundin, C.; Sundin, L; Sundström, R; Föreståndare: Tegner, H. Sundvik. Ao R.; Svanbeck. Go;Swartström, Upiandsgatan 1, expeditionstid 1/2IQ-'-3. S.; Svedfelt, E'.; Södergren, G.; Söd-rholm, Föreständarer Hawor, Go M.; Söderlund, T.; Th6rild,S.; Tullberg, Götgatan 69, expeditionstid 1/ E.; Wahlenius, G.; Wallin, B; Wedelin, Föreståndare: WaUner, s. A. S.; Weede, Ho; Wennerberg, N.; W\ent- Norrmalmstorg 14; expeditionstid 1/21O~3,. zell,. So; Westerlund, R.; Vitus, A. L.; Föreståndare: Öberg, L. ' " WoHgast, 1; Wästfelt,C. E.; Yden, T. Drottninggatan 71 D; expeditionstid 11210~3. 'IGATORLOGGEN Be~är offert och i Ilustrerad Katalog.. INSTRl,JMENTA,-S. NAVIGATOR - STHLM. NAV

9 [ ] C. Öfriga allmänna inrättningar. I Föreståndare: Wallin, A. I man, A.; Ekecrants,Anna; Nyman, Daisy ; Södermalmstorg 8; expeditionstid ' Thorkf.lson, Adina; Kerfstedt, Margareta; Föreståndare: Brandt, N. Guilletmot, Uno. - \ Fondafdelnt"ngen: [2742J Aktiebolaget nens Svenska Bank. Lantmän- Föreståndare: Adolfsson, Axel. Bokhållare: Janson, Carl;. Berggren, Tekla; Hufvudkontor Stora Nygatän 10&12. Wahlström, Nils.. Öppet: bankafdelningen hvalfvet 1/210-3; ' förvarings- [2704,4J Afdelnings!5'ontor: Hamngatan 5 A. Oppet '/ Styrelse: Hamilton, Hugo. ordf.; Bennet, Jac., v. ordf.; Wettergren, C. G.; Vasseur, Emil A,; Wachtmeister, Hugo H:son; Bonde, Carl G.; Elisson, A. P.; Eriksson, Per; Ström, Heurlin, K C. N. A. H., verkst. dir. Hufvudkontoret i Stockholm: Verkst, direktör: Ström, Nils. V. verkst. dir.: Ahlenius, E. Kassadirektör: Lagerholm, Nils. Ombudsman: von Konow, Ulf. Norrköpings Enskilda Bank. Birgerjarlsgatan 17. Expeditionstid 1/ StyrelsB: Cederborg. Allan, ordf.; Rundqvist, W.; Schönmeyr, G.; Hultman, Ivar, verkst. direktör: Ombudemos»: Tjän8temän: Kamrer: Brisman, C. E. Hvalfskamrer: Bergman, K Ofriga tjjinstemän: Eriksson, K; Stensköld, B.: Heggblad, G.; Engdahl, O. Fondafdelning: Föreståndare: Werner, J. Kamrerare: Berger, G.; Lindahl, C. T,jänstemän: [2745J Aktiebolaget Nqrdiska Handels. Andersson, A.; Axelson, G.; Carlsson, W.; banken. Dahl, G.; Edgren, E.; Eliason, V.; Eneberg, (Malmtorgsg. 3, öppet 1/210-3.) H.; Eriksson, S.; Fagerberg, B.; Pahlström, Styrelse: L. H.; Flood, L.; Fredriksson, G.; Hulten- Bergenholtz, F. E., ordf., Billing, M., verkst. berg, S.; Robye, -Alf.; Johansson, E.; John- direktör; Mathiasson, N. P.; Sandström, son, F.; Jonson, H.; Lagergren, B.; Lind- G. ombudsman' Svanfeldt P. M. ström, E.; Ludin, S.; Löfl!ren,E.: Löfgren, v. v~rkst. direktö~: Rissler, G. S.; Morin, Hj.; Nilsson, B.; Sandberg, G.; Biträdande dieektår : Sandquist, G.; Starck, E.; Svanberg, G.; Lindberg.i å, Swartz, A.; Tyrcn, A.; Wahlström, G.; '. Walh1nder, B.; Westeriund, E.; Westin, Ordinarie tjänstemän:. G.; Oberg, J.; Östergren. H. Kamrerare: Wigren, N.; Thorngren, H.; Wahl- Hamng. 5 A: - gren, H.; Bexelius, H. Stenhagen, I.; Nyström; J. W. M. Kassörer: Johansson, S.; Halldin, S.; Jolmson, S.. 2:a ombudsman o. verkst. direktörens sek- [2743J Kopparbergs Enskilda Bank... reterare: W. Augustinsson.. Drottningg. 15. Of. dinari. A l d B Expeditionstid '/ nga or marie tjänstemän : sp un,.; Billinz, P.; Blomberg, G.; Bring, M.; Bro- Stockhoimskontorets styrelse: I. zån, E.; Cederberg, L.; Elliot, B.; Eric- Juhlin., A. J., ordf., Melin, S., verkst. direk- son, A.;. Ewerlöf, B.; Frihammar, D.; tör; Ölander, E., v. ordf.; Flodin, S., om- Hjelm, A.; Isaeksson. I.; Jacobsson, S.; budsman; Meeths, C. E. H.; Otterström.] Juhansson, H.; Larsson, H.; Lagergren, G.; A. H.; Thiel, A. Ledin, E.; Lindberg, H.; Löfström, R.; Kassadirektor : Melander, S.; Möller, S.; Nyström, T.; Ekmark, Gustaf Olsson, O. V.; Persson, E.; Rnhr, C.; Ryd- Tjänstemän: berg, M.; Schiller, B.; Stenkilsson, J.; Kamrerare: HolIstrand, D.; Norrman, Ernst. Swahn, Ä.; Tilja, S.; Wagrel1, B.; War- Kassörer: Ekdahl, Rud.; Gustafsson, Selma; berg, A.; Westman, H.; Zinn, T.; Zetter- Berggren, D. ström, S.; Ähl, S. Bokhållare: Eke berg, Ingeborg; LilIjeqvist, Fonda/delningen: Maria;Stael von Holstein, Axel; Lund- Föreståndare: Furst, E. M. ström, Gerda; Lundmark. Eyvor; Larsson, Tjänstemän: Breile, N.; Liden, T.; Lindh, Sven; Nyman,.Sven; Mårtensson, Ella; Hag- T. G.; Ström, A.; 'I'örnblpm,_O_. _ FINSPONGS METALLVERKS A.-B '----BIERIDAR ANS8ATAN

10 5. Penniugrnråttnlngar. Ajdelningskontoren: A kontoret, Kungsg. 55. I Tjänstemän: Nordstrand, B.; Pegardt, A. B kontoret, Odeng. 22. Tjänstemän: Bagge, G.; Person, A. C kontoret, Stureplan 2. Tjänstemän: Dahlgren, A.; Olmers, G. a) Banker och kreditanstalter. [ ] Ivar, ing.iv. Sydow, Hj., v. häradshöfdina: Bergsten. Karl, rentier: Robbert, C. J., grosshandlare; Andersson, Aron dir.; Thunberg, E., dir. Huftnuikontoret, Arsenalsgatan 8, Q. Verk st. direktörer: Andersson, Aron: 'I'hunberg, Emric.. Kassadirektört Simonsson, N. (2747] Aktiebolaget Gotlands Bank. Kamrerare: Gillberg, E.; Olsson, B. (Drottninggatan 11.). Kassör: Mellin, E. A. Styrels~: Kolmodin. Axel, ordf.; Granholm, Tjänstemän: Hellquist, E.; Landen, G.; Sö- Henrik, v. ordf; Skogberg, Percival ; Her- derlind, L; Larsson, I. zog, Otto; Wigert, G. S., verkst. dir. Bergsingenjör Erichs, Inge. Tjänstemän: Södervall, Hugo, kam~er; Berg- Notarien Ohlsen, Olle. lund, K. A., hvalfskamrer; NIlsson, E., -rr l.r.d l. S Bl '., l h kassör; Kle.~tz, 1:., fon~chef; Holmquist, nande saj. e mngen: 12: asceuo ms amnen C.; Norrstrom, NIls; ~llsson. A.-L.; Olde- D' kt... L lm Ruben berg, A. E.; Rosander, Eva; Tiberg, Bror; Nlrt e.01. N en~~a And rs. Natorp Walther o arren ors 10m, e..,. Tjänstemän: Lundgren, E.; Vedin, E.; Larsson, S.; Ohlsson, H.; Nielsen, S. [2748] Bankaktiebolaget Norden. Vasag. 6. Barnhusg. 16. [2754] A.-B. Intecknings- och Förvalt Öppet /24. Lördagar 1/ nings-institutet. Styrelse: O~dförande:?fverste Carl Hallenborg. Ingmansson, J., ordf., Adler, N.; Källberg, Y1C~ ordf.: dl~: B. S~l:dstrom...0 W.; Mossberg, T.; Nord berg, N. F.; Spar- Ofriga ledamöter: 10Jtn. Ch. Adlerstråhle: ring, A. P.; Svensson, Fr. kll:pten N o Am b.erger; notarien N. J. Bagge; Direktion: fnh. C. Åkerhjelm. Källberg, W., verkst, dir.; Fröling, J., v. verkst. dir.: Sparring, A. P., dir. Ombudsman: Mossberg, T. Kamrer: Durling, N. Ivar. Kassörer: Bäcklund. L; Danielsson, M. Förest. för revisionsafd: Grönlund. P. E. Förest. för bokföringsafd.: Eneroth, L Vid afdelningskontoret Barnhusg. 16. Hall-Tillberg, A., kassör. [2750] FöreninQen Industriidkarnes lanekassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Karduansmakareg. 9, 1 tr. Ordf.: Linder, C. W.; vice ordf.: Johansson, A. J.; öfriga ledamöter af styrelsen: Pettersson, C. J.; Petterson, Antcn; Bergqvist, G. F.; Malmqvist C.P.; Akerholm, C. A.; Jacobson, N.; Spira, Gustaf; Svenson, S. E. Kamrer: Skoglund, K. Kassörska: Andersson, Anna. Ombudsman: Jonsson, Alfred. Bokhållare: Sandberg, A.; Johansson, Helmer. [2753] Svenska Emlsslonsaktlebolaqet. Styrelse: Frisk, C., bankdir., ordf.; Rydbeck, O., bankdir.; Berg, Carl, revisionssekr.; Malmström, Ernst, disp., Lubeck, Sven, ing.; Kreuger, A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [2755] Utlottade obligationer och förfallna räntekuponger till följaride lån inlösas hos: Aktiebolaget Göteborgs bank (f. d. Göteborgs Enskilda Bank). Grundad: Egna fonder kr. 70,000,000. 'I'elegrafadress :»Götabank.». Ahlafors Nya Spinneri A. B:s 5 010af 190ö. Aktieb. Btll ingsfors-låugeda 6010 af Aktieb. Bofors-Gullspångs 5 O/O1911. Aktieb. Bruaafors-Häl'lefor-s af Aktieb. de Lavals Angturbins 5 '/2 0/Oaf ' Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas ö 0/o 1916, 5 / o. 51/. ulo 1920." Aktieb. Iggesunds Bruks öoto af1914, 51/2 10 af1917 o af Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 5l!. 0/0 1916Ser. A. Aktieb. Lux 51/2 0/O1911. Aktieb. Mölnbacka Trysils 5 0/ AkUeb. Rärnen-Ldljendahla 5 0/0 1906och Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers 6 0/0 af19l9. Aktieb. Saxbergets 5 % Aktieb. Separators 5% 1912 O. 51/. 0/O1916. Aktieb. Sjuntorps 51/2 O/O1914. Aktieb. Stockholms Spårvägars 6 % af 1919 o. 7 O/O 1920 Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5 O/Oaf 1915 o. 51/ Aktieb. Stridsberg & Biörcks 51/2 0/O Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 % af 1915,51/. 010af Aktieb. Södertälje Verkstäders 6 O/Oaf Aktieb. Södra Roslags Kustbanas 4 0/O1898. Alingsås Bomullsväfveri AkUeb:s 5 0/ Arvika Stads 5 0/ Bergslagernas Järnvägs A. B:s 4 O/O1898 Ser. A och 5112 % VASAGA' AN 20. Se annons å kartong sfd.1344 b.

11 (2755] c. Billeruds Aktieb:s 5 0/O1906. Blekinge Läns Landstings 6 0/o af Borgviks A.-B:s 5 0/O1903. Borås stads 5 0/O 1913 o. 51/2 0/O1919. Djursholms Aktieb:s 5 0/O Enkla bol. BergslagsbanansIntressenters Öfrigaallmänna 41/20/O1902. Eskilstuna stads 5 0/O af 1915 o. 6 Gto1918. Eskilstuna Stålpressnings Aktieb:s 5 0/O1910o Falkenbergs Järnvägs Aktieb:s 41i2 0/O1898. Falkenbergs stads 4 0/O1893 och 4 1/2 0/O inrättningar. Stockholms Intecknings Garanti A.-B:s 51/2 0to1916. Stockholms läns Landstings /Oaf 1918 Stockholrns stads 41/2 0/O1913, 5 % 19J4, 5 % 1916, 5 0/O.1911 samt 5 0/O 5 1/2 och 6 u/o af 1918, 6 % af 1~19 o. 6 % af Sthlms superfosfat fabriksaktieb:s 41/2 o/p 1902, 5 / och 51/2 0fo Sthlm- Västerås- Bergsl. nyajärnv.-aktieb:s 5 0fo Storviks sulfitaktieb:s 5 0/O1906. Strömstads stads 41/2 010'1911. Sunds Aktieb:s 51/2 0/O1911. Forsbacka Järnverks Aktieb:s 51/'1 0/o Förenade Separator-Intressenternas A.-B:s 60/0.afl918. Sundsvalts stads 5 1/2 % af Gefle stads Svenska Oentrifugaktieb:s 51i Göteborg-Borås järnvägsaktieb:s 41/ Svenska Granitindustri Aktieb:s 51/2 0to 191;2. Göteborgs Intecknings Garanti A.-B:s ,41/2 Svenska Kronkredit A.-B.:s 601o af 1918, Ser..I, II o , 501o 1913, 5% 1914, 5% 1915, 5% III., 1916 och 5 " Svenska statens 5 0/O1914, 5 0/O1916, 5 O/o1911 och Göteborgs stads /Oo /O 1918.»»5 0/0 1915, 5 0/o 1911 och 6 ofo Svenska Btålpressnings A. R Oldfströms 6 0fo Hallands läns landstings 4 1/2 0fo Sveriges Allm. Hypoteksbanks 5 0/O1915 o. 601o af Halmstads stads 41/2 0/O Hemsjö Krattakttebolags 51/2 010 O. 6 0/O1911. Söderhamns stads 5 0/ Hillringsbergs Aktieb:s 5 0/O1911. Södermanlands läns landstings 51/2 0fo Holmens Bruks & Fabriks Aktieb:s 5% Tidnings A.-R Sveriges 5 0to Hudiksvalls stads 41/2 0/O1911. Tingstads Trävaru A.'B:s 5 0/O Hudiksvalls Trävaru Aktieb:s 5% Trävaru Aktiebol. Dalarnes 5 / och 6 0/Oaf Håfreströms A.-B:s 5 0/o Töre aktieb:s 5 0/O1903. Hälsingborgs stads 41/2 % 1910, 5% 1914, 6 % 1918 Uddeholma A.-B:s 6 0/0 af o. 51t2 e Uddevalla stads 41/2 0Jo Härnösands stads 41/2 0/o ' Umeå stads 5 1/2 0/O af Claes Johanssons o.oo:s Väfveri A.-B:s 6 % afl919. Walfbergs Fabriks Aktieb:s 51/2 0/O Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/ Varbergs stads 5 0/ oeh 41/2 0/O1909. Jönköpings stads 6 0/0 af Willingsbergs aktieb:s 5 0/0 och 51/2 0/O Jössefors Aktieb:s 51/2 0to 1910, 6 0/ Wirsbo-Ramnäs Kraft A. B:s 6 0, Kampenhofs Aktieb:s 5"/2 0/ O Västerviks Stads 5.0/ Karlskrona stads /o Vesterås stads 5 0/ Åbo stads '41/2 0/ ÅmMs stads 5 0/O1916. Ölands Nya Cement A.-B:s 5 / Örebro Pappersbruks Aktieb:s 6 0/ Östergötlands Läns Landstings 5' 0/ I Karlstad-Munkfors Järnvägs A.-B:s 601o Karlstads stads 5 0/ Kinnekulle-Lidköpings Järnvägs Aktieb:s 3,60/0 1891_ Klagst orps Kalkbrotts A.-B:s 6 0/0 af Kohlswa Järnverksaktieb:s 5 O/o1911. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas , 41/2 O/o 1914 o. 5 0/ Kristinehamns stads 5 % Lagamills Aktieb:s 51/2' % Landskrona stads "/0<1912. Larsbo-Norns Aktiebolags 6 "lo af Lidköping-Skara-Stenstorps järnv.-aktieb:s 41/2 o'c. af 1892, 4 1/2 % af Ltdköptngs. Stads 3.6 % 1891, 4 0/ Ludvika. köpings 51/2 % Lunds stads 4 1/2 0/O Lysekils Mekaniska Verkstads A.-B:s 6 o/c Lysekils stads 41/' Långeds A.-B:s 6 0/O af 191/. Malmö stads 5 0/O af 1914 och 1916, 6 0/O af 1918, 61/2 '0 af Malmö-Tomelilla Järnv.-Aktieb:s 4 1/2 0/O1912. Mariestads stads / Marma Bågverks A.R:s 6 Ojo af 1918 Mellersta Blekinge Järnvägs A.-B:s 5 % Motala Ströms Kraft Aktieb:s 5'/2 0/O1911. Motala Verkstads Nya A.-B.:s 5"2 % Nordmarks-Klarälfvens Jernvägs A.-B:s 601o af1920. Norra Östergötlands Järnvägsaktieb:s 5 0' Norrköpings stads 4 '12 0/O1912. Norrtäije stads 5 0/O1914. Nors Järnbruks A.-B:s 5 0/O1913 och 51/2 0/ Nya Aktiebolaget Stathmos 5'/2 O/O ' Nyhamns Cellulosa Aktieb:s 5'/ Nyköpings Btads 4 % 1893_ Nääs Fabriks Aktieb:s 5 0/ Oscarshamns Mek. Verkst. och Skeppsdockas A.-B:s 51/2 % Oskarshamns stads 51/2 % af Saltsjöbadens Köpings 5 0/ , Skand. jutespinneri & väfveri aktieb:s 5 0jo 1910 samt,5 1/2 0/0 parttalförbtnd Skellefteå stads 5 0/O1914. Skäne-Smålands Järnv.-Aktiilb:s 41/2 0/0 1~12. Dessutom inlösas följande utdelningskuponger: A. Bol. Jul. Albrechtsson & 0:0. H Allngsås Tvättinrättning. Alliance. Antikkompaniet. Apotekarnas Fören. Vattenfabr. Reinh. Bergmark & C:o. HI " Billiga. Tomter. Billmgstors-Långed. I Brusafors-Hällefors. Oalvert & 0:0. de Lavals Ångturbin. De Svenska Kristallglasbruken. Eneroth & 0:0. F'enixpal ateet. Fraenkel & Hedenberg. Gunnar Frestadius. för Spridning af litterära verk. Försäkringsagentur. A. Gumaeliue. Göteborgs Arkader. Göteborgs Maskinaffår, Göteborgs Tvättanstalt»Gloria». " " I" Ifr~~:l~~a~~~~~~{~~ders Fotografiska Magasin. Heyman & Olesen. Malcus HoJ..tnquist. Hudiksvalls Jntressenter. Iggesunds Brnk. Iggesunds Intressenter. J ako bsdals Kamgarnsspinnert. Kol och Koks. Konstläderfabriken. Lindholmen-Motala. Ferd. Lundqvist & 0:0. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

12 'I.Penninginrä ttriirig~r. C-BoLMaJornas, ÅngbagelL,,. -,Matv:aruhandlarnas 'Charkuterifabr. " 8:. O. E. Nordblom & C:o. Pellerins Margarfntabrtk. Per Perssons Väf- & Sti.ckmaskin. J. A. Pr.ipp & Son. Protcotor. Räntmästarehuset. Rörstrands Porsltnafabr. Salenius fverkstäder. Separator. Sidenhuset. Sigfrid. Sjuntorp, Sj öassuranskcrn paniet. C. H. 'f:itröm & 0:0. Svensk Jordförmedling. Svenska Fönsterglasbruken. Svenska Korsettfabriken. S'venska Möbelfabrikerna. Svenska Tobaksmonopolet. Sveriges Förenade Konservfabriker Upperuda Trämassefabrik. Utländskt Trä. Vakö Torfpulverfabrik. John Werner & C:o. Werner s: Oartström. Alfr. Wesströms Yerktygsrabr ik. Ahlafors Nya Spinneri A.-B. Alingsås Bornulksväfvert A. B. Almedahls Fabriks A. B Appeltofftska Bryggeri A.-B. Barnängens Mek., Verkstes A.-B. G. & L. Beljet-, Import &. Export A.-B..Bergsunds Mek. Verkstads A. B. Bernström & Co. A. B. 'Berte kvarn A.-B. Billerud. A.-B. Alb. Bohlin & Co:s A.-B. Bostads A-.B.Vanadislunden. L. G. Bratt & Co:s A.-B. Dalslands Kanal A. :i3.. De förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb Dorch, Bäcksin &.Co:s A. B. Elektriska A-B. Eck. Elektrokemiska Aktiebolaget: Emissionsaktiebolaget Mer-cator-. Eriksbergs Färgeri A.-B. Eskilstuna Stålpressnings Aktieb. Falkenbergs Järnvägs A. B. Fastighets A.-B. Gamleport. Forserums Fabriks A. B. Foraners A.-B. Forssjö Trävaru A.-R. Förenade Fönst.erglasbrukens A.-H. Förenade Kitffeimportörers Rosteri A.-B. Triangeln. Förenade Beparator-Intressenternas Aktieb. Förlagsaktiebolaget Det Nya Sverige. Försäkrings A.-B. Nordisk Yachtassurans. Försäkrings A.-B. Securitas. Försäkringsaktieb. Svenska Veritas. Axel Gillblad &,C:o A.-B. Graham Brothers A.-B_.Guldsmedsbolagets i Sthlm Försäljntngs A. B. Göteborgs Inteckninga-Garantt i\,.-b. Göteborgs Ramgarnsspinneri A-.B. Göteborgs Remfabriks A.,B.. ' Hallands Ångbåts A.-B. ' Halmstad-Bolmens Järnvägs A..B.»-Nässjöj Järnvägs A.-B. Halmstads Nya Verkst. A.-B. Hemsjö Kraft A.-B. Hjeltevads Nya Träförädlings A. B. Hudiksvalls Trävaru A.-B. Ciaes Hultberg A.-B. Järnvägs A.-B. Göteborg-Särö. Kampenhofs Aktiebol. Klagatorps Kalkbrotts A.-B. Krooks Petroleum & Olje A.-J;!. ' Kungl. Svenska Ssgelsäl~skapets.Leverans A. B. NAVIG'ATORtOGGEN Kungshöjdens Fastighets A.-B. Lagamills A. B. Lennartsfors A. B Liljeholmens Färgeri A.-B. P. Em. Lithander&C:os H. & r. A.-B. Lundqvist & Huddöns Tegel- & Trävaru A.-B. Lysekils Mek. Verket, A.-B. Läderfabriks A -B. Göta. Majornas Pantlåne A. B. Gustaf Melins A.-B. Motala Verkstads Nya A. B. Mälareprovinsernas Egnahems A.-B. Nissaströms Aktieb. Nordisk Familjeboks Förlags Aktieb. Nordiska Maskinfilt A. B. Nya A.-B. Heimda1. Nääs Fabriks A.-B. Orrefors Bruks A.-B. Rederi Aktiebolaget Bur. D» Disa. :»» Navigator.» :. Nordstjernan. ])» Steam.»» Sverige-Nordamerika.»» Vulkan. Restaurant A.-B. Gillet. E. A. Rosengrens Kassaskåpsfabriks Aktiebolag. Sandhems Trävaru A.-B. Sjöförsäkr. A. B. Gauthiod. Gustaf.Sjöatedt & C:o Handels- & Fabriks A:cB. Skandinaviska Jutespinnert & Väfveri Aktieb. Stockholms Badhus A.-B. ~tockholms Bomultsspinnert o. Väfveri A. H. Stockholms Hofslageri A-B. Stockholms Superfosfatfabriks Aktieb. Svenska Centrifug A.-B- Svenska Granitindustri Aktiebolaget. Svenska Gummifabriks A.-B. Svenska Remfabriks A.-B. Svenska Slakteri A.-B. Svenska Stålpressnings A. B. Olofström. Thorburns Söners A. B. Tidnings A. B. Sverige. (Svenska Dagbladets A.-B.) Tidnings- och Förlags A.-B. Dagbladet i Göteborg Tingstads Trävaru A.-B. E. G. Tjäder & Son, A.-B. Trävaru A.-B. H.Cornelius. Trävaruaktiebolaget Dalarne. Uddevalla-Lelångens Järnvägs A.-B.» Tunnfabriks & Trävaru A.-B.» - Vänersborg-e-Herrljunga Järnvägsaktieb. Wallbergs Fabriks A. B. Aug. Werner l< Co:s Fabr.- o. Handels A. B. Västkustens Petroleum A.-B. Västra Sveriges Egnahems A.-B. Ångbåts Aktieb. Bohuslänska Kusten. Ångfartygs A_-B. Drottningholm-Fittja.»»Gamleby.»»Halfdan.»»Helge...»»Tjust. Adelfors Bruks A.-R. Ödeborgs Bruks A -B. Ornberg l< Anderssons. A,.-B. Östra Bryggeri Aktieb. i Halmstad. Aktiebolaget lllälareprovinsernas bank: Aktiebolaget Iggesunds Bruks. 51/2 /01917, GO/O1918 Aktiebolaget Optimus 51/2 O/O Barnängens Kemiska Fabr. A.-B. 6 O/O1918. Eskilstuna stads , 6 O/o Gefle stads 5 O/O1917. Holma-Helsinglands Linspinneri & Väfveri- 5 1 / Klosters A. B. 51/ Kramfors A.-B:s 5 % 1907, 5 % 1911, 51/ Köpings stads" Munktells mek, verkst:s aktieb:s O/O1909,19140" 6 O/O1917. Stockholms Läns Landstings 51/20/ ,egä r offert och i II ust r e rad Kactil-i9g, INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR -'STHtrM '

13 [2755] Sv. Centrifug Aktleb:s 5% Wedevåg-Koppoms k-bos 5112O/O1917. V-ästmanlands Läns Landstings 41/t o/o1910. Västerås stads 41/2 O/O1907 och 1910, Dessutom inlösas.töljande Utdelningskupong er: Aktiebolaget Hem på landet. Barnängens Kemiska Fabr. A.~B., Hjälmare kanal- och slussverks aktieb:s. Lernbo-Norbergs Grufve aktieb:'s Klosters A. B. Munktells mek, verkst:s aktieb:s. c..ofriga.,all~änna inrättningar. Falkenbergs stads 41/2 % Falköpings stads 4 % Falu stads 4 % Finsjö Kraftaktieb. 51/2 0/O1917. Forsbacka Järnverks Aktieb:s 5 1/2 % Gimo Bruks aktieb:s 5 1/2 % 1914., Girno-c-Östei-by Bruks A.-B:s 5 1 /2 % 1916, 6 %1918, 6 0/O1919. Gotlands Järnv. Aktieb:s.41/2 % Gäfle-Dala Järnv."aktieb:s 41/2 % Gäfle Manufaktur A. B:s 5 % Gälle stads 41/2 % 1899,4% 1902,41/2%1911,5%1917. Gäfle stadsförsamlmgs 41/2 % 1906., ' Gärsnäs-,-S:t Olofs järllvägs A.-B:s 41/2 % AktIebolaget Svenska Handelsbanken: Göteborg-s-Borås Järnvägs Aktiebolags 41/2 % Aktieb. Arvika Verkstäders 5 % Göteborgs intecknings garanti-aktteb.s 41/2 %, 5 %. Aktieb. Axel Christiernssons 6 % O. 4 % Aktieb. ClaraiBadf rrrättn.lng«41/t % o. 5 % flöteborgs stads 4 % 1899, 41/2. %, 5 %1914; 5 %1915, Aktieb. De Svenska Krtsta.llgtasbrqkens 5 % 1903, 5 % 1917, 6 % /2-% Halfstahamrnars aktieb:s 5 % Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr:s 51,. %1912 Halmstads stads 4 1/2 % Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 51/2'% Hemsjö Kraft A.-B:s 51/t 0fo 1917; Aktieb: Göteborgs Hypotekskassas % Hernösand-Sollefteå Järnvägs Aktieb:s 31/2 % Aktieb. Göteborgs Tomträttskassas 5 %1916, 50:01918 Hernösands stads 4 % 1904, 4 1 /2 % e o ~h1920. ' Hillringsbergs Aktieb. 5 0/ I Aktieb. J.. A. Pripp & Sons 41/2 % Hiasmofors aktiebes 5% Aktieb. Kantorps Malmrälts 6 %partialförskrifningar Holmsunds aktieb.s 5 % Horndals järnverks aktieb:s 5 % Aktieb. Karlskrona Träexports 5 % Huskvarna Vapenfabr. aktdeb.s.-ö % & 41/t % 1911,6% Aktieb. Knutsbro kraftstations 5' % Aktieb. Lidingö Villastads Hvellinge-Skanör;Falsterbojärnv. aktieb:s 41./2%1903. Aktieb. L. M. Ericsson & C:.0s 5'/2 % 1908 o. 1917: Hälsingborg~Landskrona-Eslöfs Järnvägs A.-B:s Aktieb. Malmö Förenade Bryggeriers 5 0/o / , Aktieb. Mårten Pehrsons Yalskvarna Hälsingborg-Råå-RamlösaJärnvägsaktieb:s5 %1906. Aktieb. Mölnbacka-Trysils 5 %1906. Hälsingborgs stads 41/2 % 1902, 41/2 %1909,41/2 1H10, Aktieb. Nordiska Armaturfabr. 61/2 0/o % 19H, 6 0/O1918, 51/2u/ Aktieb. Norrköpings Förenade Brygg:s 51/2% J. & C. G. Bolinders Mek. Verkst. A."B:s 5 %.1912, Aktieb.. P. A. Norstedt & Söners 5 % Jönköpings Mek. Verkstads aktieb:s 5 % Aktieb. Ramlösa Hälsobrunns 5 % Jönköpings stads Församlingar Aktieb. Robertsfors 5 % u/o ,- 41/2 %<1881,4%1902 Aktieb. Skånska Yllefabrikens 5 0/O1910. Kalix Trävaruaktieb:s 5 % 1911,i5112 % Aktieb. Sthlms Bryggeriers 4'/2 % Kalmar Nya Järnvägs Aktieb:s 41/2 0/O1911. Aktieb. Sthlms Spärvägars 6 % 1919 o. 7 % Kalmar stads 41/2 % 1909, 41/iI % 1~11. Aktieb. Sthlms\l'omträttskassas 5 % 1915 o. 5 lit % Karlskrona sta<ls4 % 1899, 4'0. 5 % 1904, 5 % I Karlstads stads 4 1/2'% 1907, 5 % Aktieb. Storfors Ser. I o. II 5 %1911. Kar-Istad-e-Munkfors Jä.rnv.-aktieb:s 41/2 %1909. Aktieb. Svenska Metallverkens 5112 % 1914 o Katrinefors aktieb:s 5 %-1909,5 1/2 % Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5%1915,51/2%1918. Konungarikets Sveriges Stadhypotekskassas 5%1913. Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabrikers Kopparberg & HoforsSågverks-Aktieb:s 5% Aktieb. Tegefors Verks 51/2 % Korsnäs Sågverks aktieb:s 5 % 1900, 5 %1904,5o. 51/2 Aktieb. Wicanders korkfabrikers 5 %1904, 5112%1913. % 1908, 601o " ' Aktieb. Vin & Spritcentralens 5 1/2 % Krl\ftllktiebolaget Gullspång-Munkfors 5112%1908ö, Aktieb. Visby Cementfabriks 5 % 1912.,.. 6 % 1920' Aktieb. Ytterstfors-Munksund 6% 1918o. 6 ~hlt21l. Kramtors aktieb:s 5 % 1907, 5 % 1911, 5 % 1914 o. Alby Nya Kloratfabriks Aktieb:s ' 51:2% ' Alby Vattenfalls, Aktieb. 4,5 O/O1906, 4,5 0/O1911. Kristianstad-HessleholmsJärnvägs aktieb:s 5 %1908. Alingsås Bomullsväfveri A. B:s 5 % Kristianstads läns landstings 41/2 % /2%1912, Alingsås stads 4.112f% % , Arvika stads 5 % Kristianstads stads 41/2 0/O & 5 % Avesta Sulfat- o. Trävarn A.-B:s 5 1 /2% Kristinehamns stads' 5 % Bergslagernas Järnvägsaktieb:s 4% 1898, 5 % Bergsunds Mek.Verkst:s Aktieb:s 5 % Köpings stads 41/2'% Landskrona stads 4 %1903, 41/2 % 1912., Bergvik o. Ala Nya Aktieb:s 51/2 % Björknäs Aktieb. 51/2 % Landskrona-Eslöfs Järnv. Landtmänncns mjölkf6rs. aktieb:s4 1/2 % För. U.P. A. 51'2 O. 6 % Blekinge Läns Landsting 6 % af 1919, Borås stads 5 0/O1908, 5 % 1913, 51/2 % Lidingö köpings 51/4 % Boxholms Aktiebolags 48/4 % 1907, 5 % %1914. Lidköpings Sockerfabriks A.-B:s.6 % Bredåkra- Tingsryds Järnvägs A.-B:s 4 u/o Linköptngs stads 41/2 % Bultfabriks aktieb:s 5 % Ljusne-Woxna aktieb:s 511t % 1915, 6% Djupafors Fabrikers A.-B. 6 % Ludvika köpings 51/2 % Djursholms aktieb:s 4112 % 1903, 5 % & 41/2 % 1911., Luleå stads 4112 % lu09. 5 % Lunds stads 41/2 % Djursholms köpings 41/2 % Lund-Trelleborgs järnvägs aktieb.s 3,1/2 % Dynäs Aktieb:s 51/2% Luth & Rosens Elektr. A. B:s 5 % o. 51/2 % Eksjö stads 41/2 % Lysekils stads 4 o Enköpings stads 3a'4 % Mackmyra Sulfitakt~eb:s 51/2 % Eskilstuna stads 4 % 1893, 41/2 % 1901, 41/2 %,19U6; Malmö Skofabriks aktieb. 5 0fo i1/~ % 1909, 5 % 1915 o. 6 % Malmö stads 41/2 %,1901, 4' % 1905, 5 %1914, 5 %1916, Fagersta Bruks Aktiebolags 5 % 1911, 51/~ % Falkenbergs järnvägsaktieb:s 41/ % 1918 o % Malmö-Tomelilla Järnv.-aktieb:s 41/2 %1912. FINSPONGS ME,TALL'VBRKS A.-B BERIDAREBANSGATAN

14 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. Malmö-'Trelleborgs järnvägs aktieb.s 4 % Malmö Yllefabriks aktieb. 5 0/ O Malmö-Ystads järnv.. aktieb:s 4 % 1906, 51/2 % Marrna Sågverks aktieb:s 5 % Mellersta Blekinge järnv..aktiebolags 4 1/2 % 190.;. Mellersta Östergötlands Järnvägsaktieb:s ö % Mo och Domsjö aktieb:s öl/2 % Miinchens bryggeri-aktieb:s4 1/2 % Mönsterås köpings 5112% Mönsteräa Nya Järnvägs aktieb. 41/2 %, 5 % Norra Ostergötlands järnv. A.-B. 41/2 % Norrköpings stads 41/2 % 1909, 41/2 % Norrtelje stads 5 % Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51/2 % Nyhammars Bruks aktieb.s 51/2 % 1911 o Nyköpings stads 41/2 % Nääs Fabrikers aktieb:s 5 % Näs-Morshyttans järnvägs aktteb:s 5 % Orsa sockens 41/2 % Oscarshamns Stads 5 1/2 % af Ramnäs Bruks A.-B:s 5112 % Reymersho1ms g:la Spritf'6rädl:s aktieb:s 5 % 1910 Riddarhytte aktieb:s 5 1/ Rimbo-Sunds järnvägs aktieb:s '4 % Ronneby stads 41/2 % Rydö Bruks & Fabriks aktieb:s 51/2 % Rö Sågverks Nya Aktieb. 51/2 % Saltsjöbadens köpings å % Sandviks Ångsågs aktieb:s 41/2 % Sandö Glasbruks Nya aktieb:s 5 % Sandö Sågverks aktieb:s fl 1/2 % Rikfors Kraft aktieb:s ål/2 % Simrishamns stads 41/2 % Skandinaviska Jutespinneri o. Väfveri aktieb:s 5 % Skellefteå stads 5 % 1908 o. 1911, 5 % Skromberga Stenkols- o. lerindustri aktieb:s å% Skåne-Smålande järnv.-aktieb:s 4 % 1903, 4112% Skånska Cement aktieb:s å % 1903, ål/2 % Skånska Intecknings aktieb:s 4 1/2 % Skånska prästerskapets byggnadskassas 3 1/2 % Skärblacka aktieb:s 5 % Skönviks Aktieb:s 5 1/2 % 1918, 6 0/ O Bockerfabr, Aktieb. Unions å % Sthlms läns landstings 51/2 % Sthlm-Nynäs järnvägsaktieb:s å % Sthlm-Rimbo järnvägsaktieb:s 4 % 189ö, 5 % 1901o. 1908, 51/2 % Sthlm-> Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s 4 % 1897, 5 % 1905, 5 % 1910 O. öl/2 % Stqckhohns Rederi aktieb. Sveas å & Öl/2 % S~ockholms stads ö % 1914, 1916, 1917 o. 1918, 51!, % 1918, 6 % 1918, 6 % 1919 o. 6 % Stora Kopparb. Bergsl. aktieb:s 4 % 1889, 5 % /2 % 1910 o. 6 % Strömnäs Aktieb. 51/2 % Strömsnäs bruks aktieb:s 5 %, 51/2 % Ströms bruks aktieb:s 4 % 1897(förskrifn.), 5 % Ströms Trävaru aktieb:s å % Sulfit Aktiebolaget Ljusnans 5 % Sunds aktieb:s ö 1/2 % SundsvalIs stad. 41:2 % 1892, 51/2 % Svanö Aktieb:s 4 1/2 % 1905, 5 1/2 % 1913, 6 % Umeå stads 41/2 % 1892 o. 1910, ål:, % Varbergs stads 41/2 % Wirsbo-Ramnäs Kraft Aktiebolags 6 % Visby stads 4 % Västerdalälfvens Kraft Aktiebolags 5 % Västergötl.-Göteborgs järnv.vaktieb.s 4 % 18~8,5 % Västerås stads 3,6 % 1896, 4 % 1902, 5 % Ystad-Brösarps järnvägs aktieb:s 41/2 % Ystad-EslöfsTärnv, aktieb:s 41/2 % Ystad-c-Gärsnäs Järnvägs aktieb. 31/2 % Ystad-Skifarps järnvägs aktieb. 41/2 % \ Ystad stads 4 % Ytterstfors Trävaru aktieb:s 5 % Å.-målsstads ii % 1916_,l,ggfors Aktieb:s 5112% [917_ ~lfbborgs läns landstings 5 % 1907.,,-ngelhohn-Klippans Nya järnv.-aktieb:s 5 % angelholme stads 41/2 % 1909, 41/2 % Orebro stads 41/2 % 1901, 4 1/2 % 1~0. Örnsköldsviks stads 3.6 % 1897, 41/2 % Östergötlands Läns Landsting å % östersunds stads 4 % östra Skånes järnvägsaktieb:s 4 % 1898, 41/2 % U tdelningskupo n ger: Ackurrrulator-F'abr'iks A_-B Tudor_ Aktieb. Alo. A. B. Arboga Mek. Verkstad. \ laktieb. Archimedes. A.-B. Blekinge Kustbanor (Mellersta Blekinge Järnv. A.,B.) Aktieb. Axel Christiernsson. Aktieb. Gust. Flinta. A.ktieb. Ber-nu. Hertz. A.ktieb. Gävlegårdarna, Gäflo. Aktieb. Hjo Bank. Aktieb. J. A. Pripp & Son. Aktieb. Lidingövarvet. Aktteb, Lux. Aktieb. Mohöga Mek. Verkstad. Aktieb. Nya Grand Hotel. Aktieb. Saltsjökvarn. Aktieb. Skellefteå Trämassefabr. Aktieb. Sthlms bryggerier. Aktieb. Sthlms Nya 'I'apetfabr, Aktieb. Svenska Metallverken. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolet. Aktieb. Sveriges Fören. Trikåfabriker. Aktieb. Tennis. Aktieb. Wallinska Flickskolan. Aktieb. Wara Bank. Aktieb. Wie anders korkfabriker. Aktieb. Ytterstfors-Munksund. Aktieb. Örebro folkbank. Alby Carbidfabr. aktieb. Apotekarnas l\fineralvattens A.-B. Bergalagornas Järnvägsaktieb. Bergvik & Ala nya aktie b. Eclv. Berlings Boktryckeri A.-B. Boo Landtbruks aktieb. Boxholms aktiebolag. J. P. Brändströms Sko- & Läderfabr, Byggn. aktieb. Gevalia. Svenska Kronkredit aktieb. Ser. I, II, III 6 % Fastighets Aktieb. Baneret. Svenska Sockerfabriks aktdeb.s 51/2 % $astighets Aktieb. Drott. Svenska statens 5 % 1914, ö % 1916 o. 5 % 1917,1918. Fors Aktieb. Svenska stålpressnings A.-B. Olofströms 41/2 % 190ö. Getle Bryggeri aktieb. Sveriges Allm. Hyp.-banks 5 % 191å o. 6 % Getle-Dala Järnvägs aktieb. Sydsvenska Kraft aktieb. ål/2 % Gätle Manufaktur A.-B. Säfvenäs Nya Aktieb:s 51/2 % Getle-Ockelbo Järnvägs aktieb. Söderhamn s stads 41/2 % 1907, 5 % Gimo-Österby Bruks aktieb. Södermanlands Läns Landstings fll/2 % Gunnebo bruks nya aktieb. Södertälje stads 41/2 % 1~06,4 1/2 % Hernö Bryggeri aktieb, Södra Kalmar Läns och Ölands Sockerfabr. aktieb:s Hernösand-Sollefteå Angbåts aktieb. å 1/2 % Hissmotors aktieb. Sölvesborg-Olofström-Elm.hults nyaj ärnvägsa.-b: s Huskvarna vapenfabriks aktreb, 5 % Karpalunets Ållgbryggeri A.-B. The British L. M. Ericssons Manufact. Comp. Ltd Katrinefors aktieb. 5 % '1912. T~ävarubolaget Svartviks 51/2 % [275'5J Komm.-Bol. Spis- och Knäckebröds fabriken Kronan Korsnäs Sågverks aktieb. 20 VASAGATAN 20.;- A~B.SVENSKAMETALlVERKEN Se sanons å kartongsld.1344b_

15 [2755J c. Kraft aktieb. Gullspång;Mimkfors. Krylbo-Norbergs Järnvägs aktieb. Liljeholmens Steariufabriks aktieb. Luth & Rosens Elektriska aktteb.' Malmö-Trellel:)orgs Järnvägsaktieti. Mellersta Sveriges sockerfabr, aktieb, Nordiska Armatur Aktieb. Pix k.-b. Rederi aktieb. Valkyrian. Beymersholjns G:la Industri' aktteb. Ry~aJl.ier &'Rudolphs Fab,riks aktieb. Rö Sågverks Nya A. B.. Sandvikens järnverks aktieb.: Sandviks Tegelbruks aktieb. Sandö sågverks aktieb. See Fabriks aktieb. Skellefteå Trafik aktieb. Slakteri aktieb. i Stockholm., Stockholm-Rimiio Järnvägsaktieb. Sthlm- Västerås-Bergslagens Nya järnvägsaktieb., Stockholms Benmjölsfabriks aktieb. Stockholms Frihamns A.,B. Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. Strömbacka bruks aktieb. Strömnäs aktieb. Ströms bruks aktieb. Svanö aktieb. Svenska aktieb. Gasaccumulator. Svensk Atlantiska Kompaniet, Handels A,-B. Svenska Emissions:aktieb.» Tändsticksaktieb. Södra Dalarnas Järnvägs aktieb. Trafik aktieb. Sthlm-Nynäs. Transmarina Kompaniet, Aktieb. Umeå Byggnads aktieb. }) Magasins aktieb.» Tryckeri aktieb,» Angbryggeri aktieb.» Ångslups' aktieb. Upsala Ångkvarns aktieb. Utansjö Cellulosa aktieb., Varberg-Boruä Järnvägs A.LE. Westerbottens Import aktieb. Västergöll.-Göteborgs järnvägs-aktie]>. UpIands Enskilda bank: J. A. Enhörnings Trävaru A. B:s 6 0/O Holmsunds A.-B:s 5 0/O1911. A.-B. Iggesunds Bruks.51/ Jämtland, läns landstings 3,6% A.-B. Ludvika Bruksägares 51/2 % 19H. i Norrtälje'stads 5 0/O Nyhammars Bruks A -Brs 51/2 % Söderfors Bruks A -B:s 41/2 0/O1889 o. 5 0/O1902. A.B. Sljernfors-Ställda1ens 5 "2 0/O Sunds A.-B:s /O1917. Trävarubolaget Svartviks 51'2 o/o1917., Upsala-Gefle Järnvägs A.-B:s 51/1 O/o1916. Västerås stads 5 0/O Östersunda stads 40' O. 3,6% Sundsvalls stads 5 1/2 % Bankirfirman C. G. Cervin: \ Städer: Hälsingborgs stads 3 6/10 0/O1894. Kristianstads stads 31/1 0/O Malmö stads /O1890 o. 4 0/Oaf Oskarshamns stads 36/ Skeninge 'stads. t. Industriella bolag: A.-B. Böksholms Sulfitfabr:s 5'/2 %. Aktieb. H., E. Carlstens Porterbryggeris. Aktieb. Klippans Finpappersbruks. Aktieh. Lux'. Aktieb. Stridsberg & Björcks. ' Aktieb. Åtvidabergs förenade industriers. Bergsbro aktteb.s. 5~/ D. Brucks fabriks aktieb:s. Ofriga allmänna inriit~ningar. Holmens Bruks 'O. Fabriks aktieb:s 5 0/O1912. Hudiksvalls Trävaruaktieb:s. ', Hylte Bruka aktteb.s. Hällefors bruks aktieb:s. Hälsingborgs intecknings garanti aktieb:s 4 % Höganäs-Billesholms aktieb:s 5 % 1'/ Jönköpmgs-och Vulcans tändsticksfao:s aktieb:s Kolsva järnverks aktieb:s 5 0/O1911. ' Manufakturaktieb:s i Malmö. Sahlströmska fabrikens aktieb:s. Skånska kolbrytningsaktieb:s. Skånska superfosfat- & svafvelsyrefab:s-aktieb:s. Skönviks aktieb:s 50/0,1909, 5112?!o Storfors bruks aktieb:s. Strömma bomullsspinneri aktiebia. Sydsvenska 'Kraftaktteb.s 41/2 o/o 191i. Söderfors bruks aktieb:s. Trävaru aktieb, Dalarnes 5 '0/ Uddeholms aktieb:s 5% och 5 1 /2,% 1914"6 0/O1919. Ölands nya cement aktieb:s. Järnvägsbolag: Engelsberg-NorJ>eygs Jernv. A.-B:. 6 o/orev. Hjo-s-Stenstorps järnväg,saktieb:s. Hve,tlanda-M:l}lilla järnvägsaktieb:s. Hälslngborg-Hessleholms j~rnvägsaktieb:s40/0 1894, 41/2 %,1897 o'. '5 0/ Hälsing borg~ Landskrona-e- Eslöfs j ärnvägsaktieb: s 1902.' j Jönköping-Gripenbergs.iärn:vägsaktieb:f';;' Kalmar nya järnvägsaktieb:s 1893 och Karfaharnn-c Vislanda ' järnvä'gsaktieb:s. -Karlstad-Munkfors jernvägsa.-b. 67. Kristianstad~ Immelns järitvägsaktie b: s. Mora- Vänerns järnvägsaktieb:s. Norbergs järnvägs nya' akti.eb.s. Nordmark-Klarälfvens jernvägs A.-B. 67. Norra Östergötl. järnv.-aktieb:s 50! Nässjö-Oskarshamns nya järnvägsaktieb:s. 8imrishamn-Tomelilla järnvä~saktieb:s;: l Skåne-Smålands järnvägsaktieb:s 41/2% 1897, Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägsaktieb:s <I, 0/O' 1897, 31/ Tidaholms järnvägsaktieb:s Uppsala-Gllfle järnvägsaktieb:s 41/2% 19()2och 51/2. 0/O 1916., Aktiekuponger: 'Aktieo. Böksholms Sulfitfabriks. Aktieb. Hemtrefnads. Aktieb. Klippans Finpappersbruks_ Aktie b.sanatorievårds. Bttlesholm-Bjnfs aktieb:s. Föreningens idr svensk hemslöjd Idrlagsaktieb:s_ Höganäs-Billesholms aktieb:s. ;Nässjö-Qskarshamns nya järnväg'saktieb:s.. \. Uddeholms aktieb:s. ' Uppsala-Gäfle järnvägsaktieb:s. Skåndinaviska Kreditaktiebolaget : Aktieb. Baltics partialförskrifning' 7 0/0'1920. Aktieb. Billngsfors-Långed 9 0/ Aktiel:). Bofors Gullspångs 5 0/0 19n. Aktieb. Brusatora-Häljetors 6 0/O1917; Aktieb. Böksholms Sulfi~abriJis 5\/2 0/O Aktieb. Dals bruks 5 0/O1898. Aktieb.de Lavals ångtm-bins51/ Aktteb.tEInspongs Styckebruks 5 0/O1905., Aktieb. Förenade Svenska Tobaksfabr-ikers 51/2 O/o, Aktieb. Förenade Yllefabrikernas 51/2 0/O1913. Aktieb. Göteborgs Hypotekskassas 41/2 0' A.-B. Göteborgs Tomträttskassas 5 "/0 1916, 1918 o. 51/2 o/o1920." " Aktieb. Iggesunds.bruks 5% 1914, 51/2 0/O'1917o. 6 0/O1918. Aktieb. J. A. Pripp & Sons 41/2 0/O1902. Aktieb. Karlstads Mek. Verkstads 51/2 0/O '9'(;'. Aktieb. Klippans Finpappersbruks 5 1/2 0/O Ak~ieb. Klippans Finpappersbruks Ser. II 51/2% FINSPONGS METAL'liVERKS A.-B.\ -----~~---- BERI,DAREBANSGATAN _

16 S. Penninginrättningar, a) Banker och kreditanstalter. Aktieb. Ludvika Bruksägares 51/2 O/o1914. Aktieb. Lux 51/2 0/O Aktieb. Malmö Förenade Bryggeriers 5 % Aktieb. Mälardalens Tegelbruks 51/2 0io Aktieb. Norrköpings Förenade Bryggeriers '/2 % 5 Aktieb.. Scania Vabis 5 % 1911 o. 5 % Aktieb. Sjuntorps % 51/ Aktieb. Stockholms Spärvägars 6 % 1919 o. 7 % Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 5 % 1915 o. 51/, O/o1920. Aktieb. Stridsberg &;; Björcks 5 '/2 O/O1912. Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 O/Oaf 1915 o. 51/s % Aktieb.Sveriges F'örenåde Trikäfabr:s 51/ Aktieb. Sv:eriges Litografiska Tryckeriers 5 '/ Aktieb. Tegelfors Verks 6 O/O1919. Aktieb. Westerviks Elektr. verks 41/ Aktieb. Ytterstrors-Munksunds o Aktieselskab Sydvarangers 6 O/O1915. Aktieselskab Tyssefaldens 6 O/o1916. Alingsäs Bomullsväfveri aktieb:s 5 O/o1912. Arvika stads 5 O/O1917. Avesta Järnverks A.-B:s 6 O/O1919. Bergens Kommune 4 0/O1894 o Bergs aktiebolags 5 o/o1912. Bergsbro aktieb.s 5 '/2 O/O Bergs!. järnvägsaktieb:s 4% 1898 o. 51/. 0/O1916. Bergvik-Ala Nya Aktieb:s 51/2 0/O1916. Björneborgs stads 4 o/o1897' O/O1903. Blekinge läns landstings 3,6 0/o 1898 o. 6 o/o1919. Borgviks aktiebia 5 % samt 51/ Borås stads 4 0/O1892,5 0/O1908,5 % 1913O. 51/ Bredäkra-Tingsryds.Järnvägs uktäeb.s 5.Old1895. Brännö Vläfveri A. B: Bure aktieb:s 51/2 O/O1907. Börringe-Östra Torps järnvägs aktieb:s 4 O/O1896. Centrallänekassan för' Finlands stads- och Iandskommuner aktieb:s 5 O/o1912. C1aes Johansson & C:os Väfveriaktieb:s 6 % Dals ängsägs aktieb:s Dannemora-Hargs.iärnvägsaktieb:s 4 % Enhörnmga, J. A., Trävaru A.-B:s Eskilstuna Fabriks aktieb:s 51/2 o/o Eskilstuna Järnmanufaktur Aktäeb;s 4 % Eskilstuna stads 4 1/2 0 '0 1909, 5 % 1915O. 6 % Eskilstuna stälpressnings aktieb:s. ö 0/O1910. Fagersta Bruks aktieb:s 511. % Falkenbergs stads 5 % 1900 o. 41/2 % 1905o. 4 1/~% Fastighetsbankens i Finland ö 0/O1914. Ferna Bruks aktieb:s 51/. % Finsjö Kraft A.-B:s 5 1/2 O/O1917. 'Finspängs metallverks aktieb:s /O1916. Forsbacka Järnverks aktieb:s i5 'I. O!o1911. Fredsfors fabriks aktieb:s 5 O/o1904. Fridafors Fabriks aktieb-s 5 'I. % Fränö Nya aktieb:s För. Separ-ator-Infressenters A. B:s 6 % Gamlestadens fabrikers aktieb:s 5 % Gimo-Osterby bruks 51/2 0/O 1916 o. 6 % Gravendals aktiebolags 5 0/Oaf Guldsmedshytte aktieb:s 51i2 Ofo Gälle stads 3,s % 1887 o. 4 % 1893, 5 O/o1917. Göteborgs och Bohusläns landstings ö 0/O1908. Göteborg-Boräs järnvägs aktieb:s 41/2 O/o1904. Göteborgs Intecknings Garanti aktdeb.s 41/. O/o1906 Göteborgs Nya Verkstads aktieb:s 5 % Göteborgs stads , 31/2 O/Oaf 1902, 41/2 010 af -1914, 5 0/O af 1914, 5 010af 191ö 5 0/0 af 1917, 6 o/o af r Halmstads stads 3,6 0/O1896. Helsingfors stads 4112 O/O1892 o. 4 '/. 0/ Hemsjö Kraft Aktieb:s /0 o af Holmens bruks & fabriksaktieb:s 5 o/0, 51/ o. 5 1/2 O/ö Holmsunds aktiebis 5 o/o1911. Hudiksvalls stads 41/. O/o1911. NAVIGATORLOGGEN [2755J Hudiksvalls Trävaru aktiebol:s ö 0io Hylte bruks aktieb:s 51/. 0/O1913. Häfreströms aktieb:s 5 % 1913 o. 51/ Hällefors Bruks aktteb.sö Hällefors Bruks aktieb:s ö 1/2 0/O1909. Hälsingborg-Hässleholms järnv.-aktieb:s 4 O/O '/2 O/O1886 o. 5 o/o1911. HäI8inborg-Landskrona-Eslöfsjärnv. aktieb:s 51/. 0/ O Hälsingborg-Rää-Ramlösa järnvägsaktieb:s ö 0/O Hälsingborgs stads 3, o. 5 O/O1914. Hälsingborgs stads 41/2 O/O 1892,41/2 O/O1902,41/. o/oaf 1909, 5 "lo 1914, 6 O/O1918 o. 51/2 o/o1919. Härnösands stads 4 O/O1904. Höganäs-Billesholms aktieb.s ö Järnvägsaktieb. Gärsnäs-S:t Olofs 4 II. O/O1904. Järnvägsaktieb. Göteborg-Särös 5 0/O1902. Järnvägsaktieb. Ystad-Brösarps 4 11.% Järnvägsaktiab. Ystad-Skifarps 4 1/. O/O1904. Jönköpings Mek. Verkst. A.-!l:s 5 0/ Jönköpings stads 4'/2 % 1906 o. 6 0/ Jönköping-Vulcans tändsticksfabriks aktieb:s.ö 0'/ Kalmar Kalmar Nya Järnvägs stads 41/. % A.-B:s 41/2 % o. 41/2 0/O1911. Kantorps Gruv A.-B:s Karlshamns stads 4 o/o1889. Karlshamn- VislÄnda järnvägs aktieb:s 4 % Karlskrona stads 4 % 1888 o. 4 "lo Karlstad-Munkfors järnvägsaktiebolags 41/2 010af n09 o. C o/o af Karlstads stads 5 % 1n3. Karpalunds sockerfabriksaktieb:s Kilsnnds Aktieb. 51/2 o/oaf Klagstorps kalkbrotts aktieb:s 6 o/o1918. Klosters aktieb:s 5 % och ö 112 O/o1910. Kockums järnverksaktieb:s 4112 /01890 Kolsva järnverks aktiebis 5 % o. 5 0/O1911. Konga A.-B:s 51/2 0/O1917. _ Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 5 % Korsnäs sägverks aktieb:s 5 % 1900; 5.% 1904, 5 % och 51/. 010 af 1908 o. 6 O/O1919. Kramförs aktieb:s ,5% 1911o. 51/2 % Kristianstads stads o O Kristianstads läns landstings 41/. O/o K'ristinehamns stads ö 0/0 af 191ö. Kyrkebyns sulfitaktieb:s ö 1/ o Landekrona stads 4 0/0 1890, 4 % 1903 och 41/2 0/O Larsbo-Norns A.-B:s 6 % Laxä bruks aktieb:s Lesjöfors aktieb:s 4 II Lessebo aktieb:s 5 O/o1912. Ludvika Köpings 51120/O Lunds stads 4 1/2 LysekiIs stads 41/s. 0/ 8/ af Längrörs aktieb:s 5 % af 1914, 5 1/. % af 1915 och Malmö-Genarps järnvägsaktieb:s 5 0/ /,Malmö-Kontinentens Järnvägs aktieb:s 4 % Malmö Mek. Tricotfabr. A.-B:s 51/2 o/o1912. JVlalmö Skofabr. A.-B:s 5 o/o Malmö stads 4 % 1894; 4 1/2 O/O1901 o. 1910; ö , 1914 o. 1916, 60'0 af 1918 o. 61/.% Malmö-Tomelilla järnvägsaktieb:s 4 '/2 O/o1912..Malmö yllefabr. aktieb:s ö % 1909 o. ö'/2 Malmö-Ystads järnvägsaktieb:s 51/. % % Manufakturaktieb:s i Malmö 5 0/ Margarin A.-B. Zeniths ö Marma sägverks aktieb:s 51120/O af 1908, 5 0/ o. 6 O/o af Mellersta lllekinge järnvägs aktieb:s 41/2 0/O1902 o Mora-Vänerns järnvägsaktieb:s 4 %.1896,41/2 0/O 1903 o. 5 '/2 0/O1914. Motala Ströms Kraft A.-B:s ö Motala verkst:s nya aktieb:s 51/2 O/o1916. Munkedals aktieb:s 51/. 0/O1910. Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A. B. NAVIGATOR - STHLM

17 /' [2755J C. Öfriga allmänna inrättningar. Munktells Mek. Verkstads aktieb:s 51/2 O/o1909. Trollhättan's' kommuns 41/2 O/o1911. Mönsterås köpings 51/2 % Trälleborgs stads 3,6 % Mönsterås Nya järnvägsaktieb:s 41/2O/Oo. 5 % Trävaru Aktieb. Dalarnes 5 0/o 1912 o. 6 % Nitroglycerin aktieb:s 51/2 010af Trlivaruaktiebol: Karlsviks 51/2 O/O1909. Nora Bergslags järnvägs aktieb.s 5 0/o 1892 Trävaruaktiebol. Svartviks 51/,% Nordiska aktiebankens för handel och industri 4 0/O Tuna fabriksaktieb:s 5 % af ~897och 1898., Uddeholms aktieb:s 5 0/O1914o. 6 % Norra Östergötlands järnvägsa'ktieb:s 5,0/O1911. Uddevalla stads 4 0/O1881o /o Norrköpings stads 4 0/O1892, 41/2 0/O1906,41/2 0/O Umeå stads 51!2 % o. 41/ Upsala-Gäfle järnvägs-aktieb:s 41/2 0/O1902och 51/2 Norrköptng-c-Söderköptng-«Vikbolandets järrrvägs aktieb:s 4 0/O1897. Varbergs stads 3,6 0/O % /,0/ Norriälje stads 4 0/O1894o Wargöns aktieb:s 6 O/o1919. Nors Järnbruks aktieb:s 5 0/Oo. 51/2 0/ Vedevåg-Koppoms aktieb:s 5 1/ Nya Förenade Elektriska aktieb:s 51/2 /0 rev Villingsbergs aktieb:s 5 0/O1911o. 51/2 0/O1911. Nässjö-Oskarshamns nya järnvägs aktieb:s 4 0/O Virsbo-Ramnäs Kraftaktieb:s 6% 1898, Visby stads 4 % , Nääs Fabrikers aktie:s 5 0/O1912. Vänersborgs stads 3,6 0/o Oskarshamns stads 51:2 % Västerdalälfvens Kraft aktieb:s 5 0/O1911. Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs aktieb:s 4 Västergötland-Göteborgs järnvägsaktieb:s /l% 1110 O/oo. 5 0/O1892. Västerås stads 4 0/O1892och 5 O/o1916. Oxelosunds järnverks A.-B., 6 O/o1920. Ystads stads t 0/O1894o, 41/2O/o1910. Rederi A.-B. Svenska Lloyd Åbo stads 3,6 0/O1896. Riddarhytte aktieb:s 1/2 0/Oaf 1~08. Åmåls stads 5 0/O1916, Ronneby stads af Äggfors A-B's 5 1/2 Rörstrands aktieb:s /O \lfsborgs läns landstings % 1917, 5 0/O1907 o ahlströmska fabrikensaktieb:s 5 0/o 1911o. 51/2 % Olands cement aktieb:s 5 0/ O Örebro Elektr.aktieb:s51/ Saltsjöbadens köpings 5o/O1916. _. Örebro-Köpings Järnvägsaktieb:s 51/2 0/O1917. Sandö sågverks aktieb:s 51/ Örebro Pappersbruks aktieb:s 6 0/o,1917. Sikfors Kraft aktieb:s 51/2 0/O1913. örebro stads 41/2 0/O1901. Skellefteå stads 5 0/O1914. östergötlands läns landstings 5 0/O1917, Skromberga stenkols- och lertndustrfaktteb.s 50/O1903,. Skåne-Smålands järnvägs aktieb:s 40/ o, 41/2 Stockholms enskilda bank: 0/O1912. / Skånska cementaktieb:s 5 0/ O 1903, 51/2 0/ O 19160, ObligaUonskuponger: 5112O/O1908. Staters och k om m u n er s : Skånska kolbrytningsaktieb:s 51/2 O/o1914. A.dollfFredriks församl:s 1900, Skånska prästerskapets byggnadskassas Sl/Oj 0fo1897. A.lingsås stads Skånska superfosfat' och svafvelsyrefabriks aktieb:s A.rvika stads Bergens Kommunelaan 11901,1909, Skiirblacka aktieb:s 5 0/O1912, Borås stads 1892, 1900, 1908, 1913o, Sköfde stads 41/2 0/O1904. Drammens. Kommunelaan Skönviks aktieb:s 5 % 1909 o. 51/2 O/o1917, Eksjö stads Smedjebackens Valsbruks aktieb:s 51/ Eskilstuna stads 1886, 1909, 1915o. 191,8. Sockerfabriksaktieb. Unionens 5 0'0 1~02. Falkenbergs stads 1893o Sthlms Allm. Telefon aktieb:s 51/2 0io Falu stads 1886o Sthlms badhusaktieb:s 41/2 0/O1905. Gäfle stads 1887, 1893, 1905, 1911o, Sthlm s bomullsspinneri- & väfveriaktieb:s 5 0/O1911. Gäfle stadsf'6rsaml:s1888, -Stockholms Läns Landstings 5 1/2 % Göteborgs stads 1906, 1914, 1915, 1917.o Sthlms Int, Garanti aktieb:s 51/2% Halmstads stads Sthlms stads 5 0/0 af 1914, 1915, 1n6, 1917 o. 1918, Hälsingborgs stads 1909, 1914, 1918o /2, 6 0: o. 6% 1919o. 1920, Härnösands stads 1892,.Sthlms superfosfatfabriks aktieb:s 4112 % 1902,5 % 'Jönköpings stads 1906 o o. 51/2 0101ill4. Kalmar stads 1898o Sthlm- Västerås-Bergslagens nya järnvägs aktieb:s Karlstads stads /2 0/O1898 o. 5 0/o ' Kristiania Kommunelaan Stora Kopparbergs Bergslags aktieb. 6 O/o1920. Kristianstads stads I:ltorfors bruks aktieb:s samt 5"10af Kristinehamns stads Storviks sulfitaktieb:s 5 0,' Landskrona stads 1890 o. 1~12. Strängnäs stads 4 0/O1~93. Linköpings stads 1911, Ströms Trävaru aktieb:s 5 0/O1911o. 51/2 0/O1916. Lovisa stads Strömsnäs bruks aktieb:s 5 % o. 51/2 0/O Ludvika köpings Strömstads stads 41/2 0/O1911. Luleå stads Sulfitaktieb. Ljusnans 5 0/o Lunds stads Suiitälma aktieb:s 51/2 0/O1915. Malmö stads 1890, 1914, 1916, 1918 o Sunds aktieb:s 51/2 % 1908 o Norrköpinga stads 1892, 1906, 1909 o Sundsvalls cellulosaaktieb:s 5% 1905o. 51/20/O1912. Norrtälje stads 1914, Sundsvalls stads 41/2 "lo 1910 o. 1j1/2010b19. Nyköpings stads Svanö aktiebolags 5 1/2 o o 1907o Oskarshamns stads 1919, Svenska Kronkredit A.-B:s 6 % Ronneby stads Svenska sockerfabriksaktieb:s 51/ Svenska statens 5 % 1914, 1916, 1917o Sala stads 1902, Saltsjöbadens köpings 1~16. Sveriges AVm. Hypoteksbanks o. 6 0/O192~. Skellefteå stads '1914. Sydsvenska kraftaktieb:s 51/. 010I~08 O. 41/2 % 191, Sköfde stads Säfveåns aktieb:s 5 O/O1905., Stockholms Läns Landstings Söderfors bruks aktieb:s , Stockholrns stads 1908, 1909, 1914, 1916, 1917, 1918, Söderhamns stads 5 0/0 af o, Södermanlands Läns Landstings 51/2 /0 191G, Sundsvalls stads' Tra,fik A.-B. Grängesberg.Oxelösunds 5 1'2.0/O1917, Svenska statens 1914, 1916, 1917, 1918, FINSPONGS METALLVERKS, A.-B SERIDARIiiSANSGlATAN 17.

18 Söderhamns. stads 191;. Södermanlands läns landsting (Umeå stads ,', Varbergs stads Västerås stads Åmåls stads ~lfs borgs läns Iandatinga Angelholms stads \ Örebro s~ads 1901,o Ostergötlånds läns landstings Penningrnråttningar. 'a) Bankeroch kreditanstalter. A.llmänna kassors och inrättningars: Akt\e~~laget Göteborgs Tomträttskassas 1916,1918 o. Aktieb. Stockholms Tomträttskassas 1915 o A.-B. Städernas i Finland Hypotekskassas 1895, 1897, 1900 o, 1903., A.-S. J>ristiania Hypothek og Realkreditbanks , ' ' A~lm hypotekskassans för Sveriges städer Ftnlands Hypoteksförenings 1907 o Glllle Inteokningsgarantiaktieb:s J>ongeriget Norges Hypotheksbanks 1898, 1900, 1902, 1905, 1907, \ Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas Skånska Inteckningsaktieb:s i Malmö Svenska kronkreditaktiebolagets Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 1915 o Trafikbolags: Aktieb. Stockholms.Spårvägare 1919 o Falu-Rättvik-Mora järnvägsaktieb:s 188S. Finska Ångfartygs aktieb:s Gotlands järnvägsaktieb:s1909. Grufgården- Fors järnvägsaktiebolags Halmstad-Nässjö järnvägsaktieb:s Hälsingborg-Hessleholms järnvägsaktieb:s Järnvägsaklieb. Stookholm-c-Saltajöns 1894 o Kalmar läns östra järnvägsaktieb:s 1896 o Kalmar-Torsås järnvägsaktieb:s Karlstad-MunkfOrs järnvägsaktieb:s Kristianstad-Hessleholms järnvägsaktieb:s Malmö-Tomelilla järnvägsaktieb:s Nora Bergslags järnvägsaktieb:s Rederi A.-B. Svenska Lloyds Sal a-gysinge-gäfle järnvägsaktieb:s 1901, 1903o. 1905, Skåne-Smälands järnvägsaktieb:s Sthlms södra spårvägs aktiebolags 1902 o Sthlms transport. & bogseringsaktieb:s Upsala-Länna järnvägsaktieb:s Upsala-Margretehills järnvägsaktieb:s 'gstad-eslöfs järnvägsaktieb:s ångelholm-kltppana nya järnvägs a.vb.s Ind us triella bol ags: Aktieb. Arvika Verkstäders Aktieb. At.las-Dfesela Aktieb. Brusators-Hälterors Aktieb. Finspångs styckebruks Aktieb. L. M' Ericsson & O:os AktieJ>. Nordiska Kompaniets Verkstäders 19l1. Aktieb. Papyrus' / Aktieb. Rörstrands Porslinsfabrikers Aktieb. Svenska.Tobaksmonopolets 1915, Aktieb' Ytterstfors-Munksund Allm. Svenska Elektr. aktieb:s Avesta' jernverks A.-B Bergsbro aktieb:s Billeruds aktieb:s Blekinge Läns landsting Claes Johanssons & 0:08 värverlaktiebcs Eskilstuna B'abr-Ikeaktiebolags Fagersta bruks aktieb:s Förenade Separators Intressenters aktieb:s o Gusums bruks & fabriks.aktleb.s Holmsunds aktieb:s 1911.,!.Jönköping.Vulcans tändsticks aktteb:s Kopparbergs & Hofors-sågverks akrieb.s 1907 Korsnäs Sågverks' aktteb:s 'Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors Larsbo-Nornscuktleb.s ' 1918;, A.:-a~SVEN SKA METALLVERKEN r'.-,.-,0', "I _,145 'Adr~$sk.ale?ldeTn :,1'. Marml' sågverks aktieb:s Munksjö aktieb:s Nitroglycerin aktieb:s Norbergs elektr. aktiebis 1911, Oxelösund s Jernverks A. B Riddarhytte aktiebra Råsunda Förstadsl'ktieb:s Rörstrands aktieb:s Rörstrands fabriksaktieb':s Sandö sågverks aktieb:s Stockholms Allmänna 'I'elefonaktiebolags Stora Kopparbergs Bergslags A.-B Storviks sulfltaktieb:s Ströms Bruks aktieb:s Snlfitaktiebolaget Ljusnans Sunds aktieb:s Surahammars Bruks aktieb:s Svenska Centrifugaktieb Svenska' sockerfabriksaktieb:s Ulfshytte Jernverks aktieb:s Vedevåg- Koppoms Aktiebolags Vifsta varrs aktieb:s Yngeredsfors Krartaktiebolags Aktiekuponger: Aktieb. Atlas Diesels. Aktieb. J. Oederlunds Eftr:s. Aktiebolaget Finnboda Varfs, I Aktieb. Göteborgs Ris- & Valskvarns. Aktieb. Henriksborgs Fa-brikers. Aktieb. Investors. Aktieb. Kol & Koks'. Aktieb. Nordiska Kompaniets. Aktieb. Papyrus'. Aktieb. Pumpseparators. Aktieh. Rörstrands Porslinsfabrikers. Aktieb. Scania 'vabts':., Aktieb. Stoekholms 'I'omträttskassas. Aktieb. Svenska.Maskinverkens. Aktieb. Svenska Ostasiatiska Kdmpaniets. Aktieb, Svenska Tobaksmonopolets.. Aktieb. Svensk Filmindustris. ' Aktieb. Vin. & Spritcentralens. Aktieb. Örebro Läns Banks. Allm. Svenska Elektr. ~ktieb:b. Banque des Pays du Nord. Boetadsaktieb. Holmias. Bångbro Intressenters aktieb:s. Göta Kanalbolags. Halmstad-c-Näsajö jämvägsaktieb:«.,järnvägsaktieb. Stockholm- Saltsjöns. Jönköptngs & Vulcans Tändsticksfabr. aktieb:s. Roppar-ber-gs & Hofors sågverks aktieb:s. Köpings mek, verkst. aktieb:s. Norsk Hydro-Eiektrisk Kvaelstof aktieselskabs. Oppboga aktteb:s. Smålands ensk. banks. Stockholms Be deri aktiebolag Sveas. Stora Koppar-bergs BergslailB Aktiebolags. Svensk-dan sk-ryska telefon aktieb:s..bveueka Oljeslageriaktieb:s. Ulfahytte Järnverks aktäeb.s. Vaxholms Nya ångrartygaaktdeb:a., Vitsta varfs aktdeb.s, 1ngfartygs aktieb,oj. Göta kan als. Stockholms stads kassakontort Sthlms stads oblig:r af åren 1880, 1885, 1887, 1900, 1905, 1908, 1909, 1913, 1914,1916, , 1919 o samt Teaterbyggnadskonsortiets premieob\ill:r af åren 1889 o SundsvalIs enskilda bank:, Aktieb. Iggesunds bruks 5 proc Ö. 51f2 % Aktieb. Iggesunds Bruks 6 %,1918 Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets 5 proc Aktieb. Svenska Tobaksmonopolets ; lf~ 0fo l!u8. Bure aktiebis 51/2 proc ' I (famlestadens Fabrikers Aktieb:s 5 proc Göteborgs stads 51f2 proc VASAGATAN 20. S~~nnons Ak~rtongsld.t34'4b.

19 _~ J C. Öfriga allmänna inrättningar. 'Holmens Bruks- o. Fabriksaktieb:s 5 proc v.ordf., uts, af Fullm. i Riksgäldskont. = Holmsunds aktieb:s 5 proc. 1911o. 6 % Kobb, Gustaf.. Hudiksvalls stads 4112proc. Ull. l' h Hudiksvalls Travaru aktieb:s 5 proc Ledamöter, uts. af K. M:t: Swart mg, Jo n. Härnösand-Sollefteå järnvägs aktieb:s 4 proc. isoa. verkst. dir.; Granholm, H.; Rune, A. Lesaebo caktteb:s ö proc " l t t af K M t A el t ro A L Linköpings stads 5112 proc eupp ean er, u s..:: p s a,.; Lunds stads 41/2 proc Haglund, Alfr.; Munck af Rosenschöld, A. Lysekil'; stads 4 1 /2 proc Kamrerare: Zetterman, J. A. Malmö stads 4112 proc. 19tO o. 6 proc S k b d A t d G R Norra Hälsinglands järnvägsaktieb:s 5 proc e r. o. om u sm.: s ran,.. Nyhamns Cellulosa Aktiebolags öl/2 % Kassör: Lundgren, M. Skönviks aktiebolags ö proc Öl:2 proc. 1917o. l:ste bokhållare: Westelius, T. St~c~~tn;9rins Landstings Öl/2 proc Bekh.: Berglöf, S.; Engholm, A.; Olofsson, G. Stockholms Superfosfatfabriks aktieb:s öl/2 p'roc Ströms Trävaru aktieb:s 5 proc Sunds aktieb:s 4 1/2 proc o. ö lit proc o Sundsvalls Cellulosa aktieb:s öll2 proc sundsvalls spårvägs aktieb:s 4112 proc Sundsvalls stads 4112 proc vanö aktieb:s 51/2 proc Sydsvenska Kraft aktieb:s 41/2 proc Trävaruaktiebolaget Carlsviks 5112proc Trävarubolaget Svartviks 4112proc o. Öl/ Tuna Fabriks Aktiebolags ö proc Uddeholms aktieb:s 41/2 proc Vifsta Varfs aktieb:s 5 proc. o. ö 112proc Wii Elektriska Aktiebolags 6 proc Ystads stads 41/2 proc Öhrvikens Aktiebolags 6 % Ut delningskuponger., "- Aktieb. Jämtlands folkbanks. Aktieb. Steninge glasbruks. Aktieb. Sundsvalls Förenade Verkstäders. Aktieb. Östersunds Mek. verkstads. Apotekarnss mineralvattens aktieb:s. Boktryckerfaktieb:s i.sundsvall. Fastighetsaktieb. Kejsarkronans. Holmsunds aktieb:s. Sundsvalis cellulosa aktieb:s. Sundsvalls spårvägsaktieb:s Vifsta varfs aktieb:s. Wii Elektriska aktieb:s [2761J Sveriges Allmänna Hypoteksbank. (Arsenalsg. 10 B; kont. öppet 10-1/23.) Ordf., litsedd af Kgl. Maj:t: Meyer, Ernst. vice Ordförande, utsedd af FuIlm. iriksgäldskont.: Lagerbjelke, G., grefve. Ledamöter, utsedda af hypoteksföreningarna: Tamm, H, S.; Sundberg, A.; Stålhammar, C.-A. Kamrerare: v. Hofsten, Erik. Sekr. och ombudsman, t. f.: Carlgren, Elis. Kassör: Bergman, Signe. ( Revisor och bokhållare: Munthe, Ernst. Bokh.: af Klinteberg, B., frih.; Gellner, Y. B. Extra bokh.: Ekström, Lennart, Biträden å kupongafdelningen: Berg, Elma; Moll, Sarah, (tjänstledig). Extra. biträden: Lagerhjelm, Lisa; Tham, Harriet. \ Allm. hypotekskassan för Sveriges städer. [2763J (Smålandsgatan 14, Norrmalmstorg, Sthlm 7.) Styrelse och tjänstemän, se Konungariket Sveriges stadshypotekskassa [2762J. [2764] Stockholms stadshypoteksförening (Regeringsgatan 40; Exp ) St'!J1'else: Ordf.: Granholm, Henrik. T. Ordf.: Lundström, Karl. Jourh. ledamot: Dondorfi', John. Ledamöter i öfrigt: Bengtson, N. J.; Klemming, Wilh.; Salmonson, Otto; Sjöqvist, Arvid., TjänstMnän: Sekreterare och ombudsman: Dondorff, John. Kamrerare: Schröder, Hugo. ' Kassör: Lindstedt, E. [2765J Stockholms hypotekskassa. (Kontoret.. Drottningg. 5, håiles öppet hvarje helgfri dag 10-3.)' Direktion: Benckert, Herlitz, K; Ostberg, G. F., ordf. Ombudsman: Benckert, Rob. Kamrerare: Gagge, Adolf. Bokhållare: Wallqvist." A. R.; 'I'enrpelman, G.; Sjöstedt, C. H.; [2767J Mälarprovinsernas Hypofeksför:ing. Kontor: Arsenalsg. 10 A, 1 tr. Styrelse: Ordförande: af Ugglas, L., frih., öfverstekammarj.. v. Ordf.: Wachtmeister, H., grefve, öfverstekammarj. Jourh. dir.: Sundberg, A., godsäg. I Ledamöter i öfrigt: Reuterskiöld, L., kam., marherre; Lorichs, L. L., bruksägare; Hol- I termann, Oscar, kabinettskammarh.; Sahlin, Carl, bruksdisponent; Lewenhaupt, [2762J Konungariket Sveriges stads- G. C:son, grefve, hofjägmästare.. " hypotekskassa. Tjänstemän:' (Smålandsgatan 14,Norrmalmstorg, Sthlm 7,) Sekreterare och ombudsman: Oarlgren.Elis.N, Ordf., uts. af KM:!: Hammarskjöld, Hj. Biträdande ombudsman: Cederin, O~kar ' -- 'Il,FINSPONGS METALLVERKS A.-B.. '.,. aerllj~riebansaa.tan '7..'.'

20 \.. 5. Penninginrättningar. Kamrerare: Flodin, John. Amanuens: Lyne, Birger E. Kommitten inom Stockholms län rör granskni1l9 af lånehandlingar: Ord~örande: Reuterskiöld, L., kammarherre. [2768J Mälarprovinsernas Centralkassa för jor~d~.ruk8kredit, förening m. b. p. a. (Under Ofverståthållareämbetets kontroll.) Sammanslutning af 55 jordbrukskassor och andra jordbrukarnes föreningar i Stockholms, Upsala och Södermanlands län med 1,500 medlemmar. Egna fonder 923,500 kr., Statens garantifond 100,000 kr. Andam&l: 1) utlåning åt jordbrukskassemedlemmar för inköp af husdjur och jorduruksmaskiner, utsäde, foder-.och gödselämnen, för nyodlingar och grundförbättringar m. m. 2) utlåning till elektriska distrtbutdoneföreningar, mejeref6reningar, slakteriföreningar m. ft. 3) inlåning från allmänheten å sparkasseräkning, deposttigns- och kapitalräkning. Styrelse: Eriksson, G., godsäg., Stock- Ordf. o. jourh.: holm, v. Ordf.: Månsson, B., godsägare, Ytter Enhörna. Ledamöter: Björkman, Alb., sergeant, Svinnegarn; Eriksson, G. A., handl., Sorunda; Ericsson, C. E., landtbr., Knifsta; Gustafsson, A. O., landtbr., Orkesta; Johansson, H. T., landtbr., Tengby; Wahlström, K. E., landtbr., Nyåker. [2769J Upplands stadshypoteksförening. (Smålandsg. 14, Norrmalmstorg.) Ordförande: Grill, B. vice Ordf.: Phragmön, E. Ledamöter: Forssellus. V.; Paulsson. A.; Stendahl, M.; Schönfeldt, H.; E~ikson, Arvid. Kamrerare och ombudsman: Astrand, G. R. Kassör: Zotterman, Judit, Bokhållare: Björklund, Elisabet. [2772] Jernkontoret. (Kungsträdgårdsg. 6.) Ordinarie fullmäktige: Kjellberg, J. C:son, ordf.; Kinander. C. E., verkat. dir.; von Rosen, G. F., grefve; Fleming, H., frih.; Wijkander, B. E. o. fullmäktige: Herlenius, Aug.; Beck- Friis, C. J., frih.; sablln, C. A.; Söderberg, O.; Magnuson, T. Notarie och ombudsman: Koraen, A. Kamrer och.kassör : Lagerström, G. E. ~assakontrollant: Erickson, H. Ofveringenjör: Wahlberg, A. F. Ingenjörer: Janson, W., adress: Jernkontoret: Bergström, H., Jernkontoret: Nathorst, H., Jernkontoret: 25. Berglund, H., Grefgatan NAVIGATORLOGGEN a) Banker och kreditanstalter. [276'7-2783J [2781J Sveriges postsparbank. (Posthuset vid Vasag., ingång från Mästersamuelsg.) Sty7'else: Ordförande: Generalpostdirektören. Ledamöter: Postsparbanksdirektör och chef för postsparbanken: Lindström, P. E. (för-. utv. statsråd),öfverdirektör. Öfriga ledamöter: Norberg, R K, utsedd af bankofullmäktige; Kinander, C. E., utsedd af riksgäldsfullmäktige; Lindstedt, A., förordnad af Kungl. Maj:t. Tjänstepersonal: Kamrerare o. sekreterare: Berg, J.,E. Förste aktuarier: Helmer, G. E.; Abergh, G. R E., tillf. Registrator o. aktuarie: Lundgren, K. A. H. Revisorer: Sten bäck, H. K; Olson, G. H.; Latson, A. F.; Blomquist, O. G. A., tillf.; Amner, V., tillf.; Svensson,E., tillf. Kassör: Hel1eday, E. J. A. Aktuarie: Kjellberg, J. Z. W., tillf.. Bokhållare: Molen, L. W.i Larsson, J. M.; Lantz, O. E. M., Rudberg, T. I. A., tillf.; Brandt, P. A., tillf.: Ludin, L. G., tillf.; Anslow, R, tillf.; Schreiber, G., till!'; Palmgren, G. E., tillf.; Frantzich, S. A. N., titlf.; Lindstedt, T. R. F. tillf. Kontorsskrifvare: Rheborg, EHn; Ericson, Anna; Ström, Hedwig; Hedenskoug, Aima; Wiberg, EI~. len; Gyllenhammar, Signe; Stenqnist, Fredriqne. Malmgren, Sigrid ; Falk, Hedvig; Brakel, Lonise.' Löwenhielm, Julia; Ho~dahi, Anna; Wikström. Julia; Östberg, Augusta; Brakel. Ida;,l}acobsson, Anna; Calander, Gerda; Wengberg, Anna; Lindskog, Maria; Anderson, Anna; Schmidt, Vissy; Ola. son,amalia; Weiss, Ellen; Lundbom, Heddy; Benner, Elisabeth; Boussard, Amelie; Boussard, Ellen; Öhrström, Signe; Zetterberg, Sigrid; Bratt, Hildur; Svensson, EHo; Ouchterlony, Li~y; Köhler, Ellen; Sjölander, Agnes; Jäderen, Maria, tillf.1 Bergholm, Cecilia, tillf. Skrifbiträden : Cronhamn, Estella; Tyden, Ingrid; von Scheven, Thyra; Kugelberg, Vesta; Larsen, Märta; Berg, Elsa; Oalander, Ester; Palrngren, Helga; Olai, Ingrid; Wtren, Anna; Winroth, -Anna; Kihlblom, Greta; Holmström, Karin; 1\'lalmen, Ester; Schöldström, Elin; Gudmundsson, Gunborg; Hagelthorn, Gunhild; Sjilberg, Mary; Cederholm, Ellen; Malm, Elsa; Ericson, Torhild; Tingwall~ Maja; Sahlberg, Siri; Boström, Wera; Jansson, Elin; Renström, Astrid, tillf.; Hnlting, Vesta, tillf.; Angberg, Ebba, tillf.; Löfström, Beda, tillf.; Beck,' Greta, tillf. [2783J Stockholms stads sparbank. (Kontor: Fredsg. 9, Hornsg. 60 och Odeng. 65, öppna 1/.10-1/23 samt 1/26-7.) Ordförande: Bohman, H, vice Ordförande: Hirsch, O. Öfriga ledamöter: Setterwall, J.; Lundberg, Karl L.; Smith, G.; Rhodin,.H.; Vide, R.; Berg, Carl. 1:ste Kamrerare: Dandenell, A. 8ekreterare och ombudsman: Bohman, Hans. 2:8 Kamrerare: Åman, G... Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM /

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2014-15 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22 070

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2013 2014 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel 0322 700 31 Bruksuddevägen 22

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

I.; Persson, C. E.; Borg, C. O.; Heinrici, G. E.; Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.; Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.;

I.; Persson, C. E.; Borg, C. O.; Heinrici, G. E.; Löwenberg, A. W.; Wahlgren, H. R.; Unger, P. A. S.; Stenberg, A. T. W.; 7 001 C. Ofriga allmänna inrättningar. 5. penninginrättningar. (Jämte bankirfirmor c [Z7001 Sveriges Riksbanks hufvudkontor. Helgeandsholmen. (Expeditionstid 10-3; lördagar och helgdagsaftnar i regel 10-2.)

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds

Tävling: Skinkan 2013 Vapengrupp:A Utskriven 2013-11-24 18:21 Skytteklass: Klass1 Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds Vapengrupp:A Skytteklass: Klass1 1 Mattias Williamsson Hjälmseryds PK 6 5 4 6 6 6 6 6 45/24 36 B 2 Elciel Leufvén Härlanda PSK 6 5 4 5 6 6 6 6 44/25 38 B 3 Morgan Hjelm Göteborgs Pistol-och Sp 6 5 5 4

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer