- Vi måsle ta mer ansvar för vår miljö, säger Barbro. Vi kan göra mycket genom an rätt hantera vårt avfall. Om varje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Vi måsle ta mer ansvar för vår miljö, säger Barbro. Vi kan göra mycket genom an rätt hantera vårt avfall. Om varje"

Transkript

1

2 - Vi måsle ta mer ansvar för vår miljö, säger Barbro. Vi kan göra mycket genom an rätt hantera vårt avfall. Om varje hushåll hade maskkolllpost och värmekompost skulle mycket vara vunnet. Barbro vill ha en kompost lärare i varje villaområde. På hennes politiska dagordning står också kampen för eh miljöcenlrum i Kumla. - Jllg märker atl folk vill lära sig mer om miljövänligt leverne. Det måste vi ta vara på. Barbro Matsman tycker att Kumla är en välordnad kommun som skulle tjäna på mer samarbete i de politiska nämnderna. Hon hoppas nu på alt de senaste tre årens konflik ler mellan moderaternll och sodaldemokraterna ska vara ur världen sedan mittenpartierna och socialdemokralerna gålt samman i valsamverkan och cenlern tllgit oppositionsr:idsposten. - Alt arbeta ihop på bred front är viktigl för det gemensamma bästa. Då kan även småpartierna få gehör för sina synpunkter. Som exempel nämner Barbro när de pedagogiska luncherna på daghemmen diskulerades i sociala nämnden, där Barbro var ledamot förra perioden. Fråglln om indragning av luncherna som en besparing hade väck Is av socialdemokraterna. Barbro verkade för alt daghemspersonalen i stiillct skulle tillfrågas om sparförslag. Barbro Matsman är med i Pingstkyrkan i Kumla. HOll har varit medlem i kds sedan starten Jag var med i socialdemokratiska Broderskap i Finspång där jag bodde. Då hade jag länge tyckt alt kristna värderingar skulle få en mer framträdande plats i politiken. När kds bildades gick jag med direkt. Där kände jag atl materialistiska frågor fick st,' tillbaka för ell socialt engagemang. Barbro Matsman är en socialt engagerad pcrson. Hon arbetar med handikappade i sitt dagliga jobb som ar~.etsterapeul på vuxenhabiliteringen i Orebro. Hon deltar även i besöksgrupperna på Kumlafiingelset och har starlat en studiecirkel isin kyrka där deltagarna tar fram ett program för vad man kan göra för invandrarna. För sin politiska uppgift känner hon ödmjukhet. - Jag vill verka för en miljö och eh byggande i Kumla som gör att folk mår bra. Anna Karlsson Dockor, kläder lill dem. dockskåpsmöbler. hemsnickrade vaggor, prinsesskronor, teatermllsker. strutdockor. snurror. korkpistoler, plåtleksaker... l Anna Karlssons affär i Jercmiasstugan i Wadköping kan mor- och farföräldrar förlora sig i minnen. Här finns leksakerna från förr. även om de är nytillverkade. Anna har haft sin butik sedan l maj i år. Hon vågade språnget och startade tillsammans med sin syster Linda den leksaksaffär hon drömlom. Nu går llffilrcrna hyfsat. En söndag i slutet av oktober säljer hon bra lill höslmarknadsfolket i kulturreserv<llel. Annars är Anna barnskötare. Hon arbetar halvtid på Kumlasjöns barnstug.a och lever på den lönen och sin mans. An har de två systrarna inte haft råd atl ta ut någon lön från leksaksförsäljningen. Anna hade tänkt trappa ner sina kommunala uppdrag för vänsterpartiet i Kumla. I sex år har hon suttit i fullmäklige. den senaste perioden som första namn av vänsterparliets tre ledamöter. - Jag hade länkt gå ner till suppleant för all få mer tid till leksaksbutiken. Jag har ju två barn också. men valresultatet ville annorlunda. Vi fick in Ann,l Karlsson. 2!l år. Slår i.:n barndomsdr6m och säljer Idsaker. fyra ordinarie ledamöter. vilkel var jälleroligt. och då kunde ju inte jag sluta. Kommunalpolilik iir kul. tycker Anna. Det är där besluten fattas och hon känner att hon gören viktig insats. - Sorgligl nog tror jag inle att så många ulanför kommunalpolitiken förstår hur viktig den är. Det är ju i kommunen som rikspolitiken formas och dcl är kommunalpolitiken som påverkar den enskilde mest. Vänsterpartiet har de senasie lre åren haft en vågmästarroll i Kumla. vii kel innebar en unik möjlighet till påverkan. Nu har socialdemokralerna egen majoritet, vilket förändrar situalionen. - Jag upplever atl vänsterpartiet haft ett bm inflytande på kommunalpolitiken i Kumla. säger Anna. Om inte annat. så indirekt. Ofta har vi lagt förslag som socialdemokraterna tagit som sill året därpå och klubbat igenom! Anna Ka rlsson tycker också all det är viktigt att kvinnor engagerar sig i politiken. Blir kvinnorna fler i fullmäktige blir de lättare lagna på allvar. Då får kvinnornas säll alt debattera genomslagskraft. - Vi går inte upp och är tvärsäkra och sturska. När jag började som 21-:'\ring kände jag all folk länkte "lilla gumman" om mig när jag såg att de log lite när jag fick ordet på mötena. Nu är det annorlunda, även om Anna fortfarande är lite nervös niir hon ska prata - om hon inte är arg, vilj säga. för då går del lättare. Anna Karlsson vill som vänstcrparlisl forlsälla kämpa för alt inte skola och omsorg rustas ned. - Nu slås barnomsorg och skola ihop i en nämnd. Då är det viktigl atl inte skolan iiler upp barnomsorgen. Johan Claesson Flitcns lampa lyser hos Johan Claesson, Kumlafullmäktiges yngste ledamot dc kommande fyra åren. Han sitter vid köksbordet och har alla EVpapper och EV-böcker framme. I köksfönstret finns ett foto på Johan ell är. Han har napp i munnen. Tiden går fort! Arton år senare förbereder han en debat!. Någon lröst behöver han inte. Arbetet är roligt och Johan hängiven och säker på sin sak. Johan vill att vi ska gå med i EU och agiterar för Radikalt Ja. en sammanslulning för folkpartister och socialdemokrater. EV-jobbet avlöste arbetet med valrörelsen. Johan var engagerad för folkpartiet som valombudsman. Då hade han niira lill jobbet. Johan bor en trappa upp på Skolvägen 20 mitt emot Fylsta skola. Under hans fölter har Folkpartiet liberalerna sin kontor. Dit har lwn ofta ärende eftersom Johan också är Liberala ungdomsförbundets länsordförande. Han hade nära "hem" klln man säga. Johan har också nära till föräldrahemmel i Kum~ 18 19

3 Johan C1ao:'\SOn. I~ ir oc;-h ~ngst i fujlmalllge. r-u slall dd hli n~t;lok:lodeav' la. nyligen utnugen!tom han är till den lilla Cllan på 45 kvadratmetcr. Johan får bära all folk flera år framöver kommer att påtala hans ungdom och att han är yngst. inte bara i Kumlafullmäktige utan också bland folkpartiets kommunalpolitiker. Så mycket erfarenhct har hun inte hunnit skaffa sig än, vare sig som politiker. i yrkeslivet eller som människa, Men det är ingen nackdel. tycker Johan. - Jag kan tillföra ett nytiinkande och jag har mycket ideer och tankar kring ekonomi. jobb, jlimställdhet och Ul1g~ domsfrågor. HAR DU MINNEN FRÅN KVARNTORPSEPOKEN? I samarbeta med Kumla kommun håller författaren Staffan Ekegren på att skf".!a manus till an dokumentärroman om Kvarntorp OCh då främst SSAB-epoken. För att få så bra underlag som möjligt söker vi kontakt med människor som har minnen från Kvarntorp I form av personliga hågkomster aller sådant som någon annan berättat för dig. I så fall vill vi prata med dig för alt eventuellt gära en intervju. Du kanske har minnen i form av fotografier, föremål. ritningar elc. I så fall skulle vi vilja förteckna och ev. göra kopior av ditt material. KOntakta kultur- och fritidsförvaltningen. tel eller Ekegren.lel Dctta engagemang fick kumlaborna se prov på när han under valrörelsen agiterade för att gamla Age skofabrik skulle bli eh Ungdomens hus. - Sossarna hänvisade till Folkets hus. Det visar ah dc inle fauar n:\gol om vad ungdomar vill ha. Folkets hus drar inle ungdomar till sig som dct nu är utformat. Ungdomarna vill sjiilva skapa sin verksamhet. Det skulle de kunna göra i skofabriken. Johan lovar att kämpa för Age som ungdomshus. CH drogfri11 alternativ som har öppet när unga människor vill aktivera sin fritid. Musik. studiecirklar, teater. eaft. discotck - 'ad skulle inte allt kunna hända i en sådant allaktivitetshus? Johan ser ut genom köksfönslrcl. Där faller de sista höstlö\'cn och himlen ärmulen. CU väder alt deppa i. Men att deppa ligger inte för Johan. Han gör hellre något åt en dyster söndagseftermiddag. Kanske lagar han mat. steker en köllbit och tar en Flinta. Flaskorna står i rad ovanför köksskåpen. Eller också träffar han kompisarna. går ut på något matställe och bestäuer in lax och mineralvallen. Han oroarsig intc hcller för att inte få ett arbete. - Trots att jag intc har något fast nu. s1l harjagarbctcändå tillisoprocent. siiger Johan och vässar EU-argumentcn. Jobbet i fullmäktige ska bli kul. Det är så sant som det är sagt. D 06 eller Staffan Kulturpristagare 1994 Med följande motivering beslöt kommunstyrelsen den 30 novcmber att tilldela Doris Wenneberg 1994 års kulturpris. Under dc år kulturpriset delats ut har delta skett för \ärdefulla insatser inom de skapande. undersökande och dokumenterande områdena. Denna inriktning kan nu komplel1eras med ett uppmärksammande av dct föreningsengagemangsom försiggår i det tysta- utan pukor. basuner och högtidliga tal. Det som är ett träget och troget Ji\slångt kulturarbete utan stora åthävor. Härvidlag får Doris Wenneberg scs som en värdig representant för de många. utan vilkas insatser mycken föreningsverksamhet skulle stanna enbart vid tankcn. Dessa människor får ofla höra följande: "Du fixar väl det?", '"Du sköter väl det där?". "Du kokar väl kaffet som vanligtt,.. Du tar väl försäljningen i år också?'". "Du ordnar väl vinster som vanligtt.,. Dessa "väl-människor'" är livsviktiga för det lokala kulturlivet - de lir föreningslivets hörnstenar utan vilkas im"'tser en mycket stor del av föreningsverksamheten inte skulle överleva. Dc är föreningens allt-i-allo, drivkraften som ställer upp i alla lägen. Under snart 50 år har Doris WCllI1C' berg varil en av dessa "hörnstennr'" i tre förcningar - Kumla hembygdsförcning, Kumla sockenkrets av Röda Korset samt Sannahcds kyrkliga syförening. Hon har bakat bröd och lagat ostkaka. burit stolar.skänkt lotterivinster, serverat kaffc i hembygdsdräkt. guidat bcg(;kande barngruppcr i Pukcstugan och mycket annat. Som ett komplcmcnt till allt föreningsarbete håller Doris Wenneberg årliga utställningar av egen konst på sin gård i Rula. Sannahcd. Som amatörkonstniir ger sig Doris Wen.!1cberg hiin ål målandets njutning. Omsom cn djärv och brcd penselföring mcd starka färger - ömsom cn mcra prcgnanl' och trogen gestaltning jämförbar med forna tidcrs gåramålare'". I över 30 år har Doris Wenneberg m,ilat - det har blivii många hundra tavlor som nu finns runt om i bygden. D 21

4 En sida tör konsumenten Dyrt köpa hyrteven Del är bekvämt att hyra teve. Apparaterna blir hemkörda. installerade och reparerade utan kostnad. Mcn det är mycket dyn och dci är också dyrt att köpa efter några års hyra. I oklobernumret av Råd & Rön jämförs hyra och hyrköp med kont'lolköp. Au hyra en 28 tums teve av märket Luxor7044 hosthom i tre år kostar9(0) kronor. Delär250kronori månaden med ett treårigt hyresavtal. Med eltårsavtal blir månadshyran 30 kronor hägre. Hos Thorn kan man inte köpa Ic\c eller video kontant utan endast på avbetalning. Luxor-tcvcn kostar med en avbctalningstid pä tre år kronor. Köper man den hyrda tc\cn efter (re årså blir dcn sammanlagda kostnaden för hyra och köp Il 250 kronor. Samma teve kostar kontant i en annan butik ca kronor. Thorn är det enda uthyrningsföretaget i branschorganisationen RHR Radio och Hemclektronikhandelns Riksförbund - som förbättrat sina avtalsvillkor efter förhandlingar med Konsumentverkct. Kundcn har där rätt all säga upp ett treårsavtal efter tolv månader eller senarc, men måste då bctala crsättning för den kvarvarande avtalsperioden. Råll & Röllnr 10/94 Inga pålitliga barnvakter Lämna intc barnen utan uppsikt i budstolen, gåstolcn cller påhiingsstolen, inte elis ffir en korl stund! Dc här slolarna för clc mindrc barnen ger nämligen läu intryckci av all barnet iir i goda hiinder och kan bli lämnat ensamt för cn lilen stund. mcn de är inga barnvakler att lita på. 22 Förslagångsföräldrarna har i dag ett sjå att infannera sigom och ta ställning till vad dct är de bchö\cr för sin barn. Utbudet a, utrustning för det lilla bar net är enormt och ständigt kommer det nya prylar som tillverkarna vill få föräldrarna tro all barnet bchö'er för sin utveckling. - Del störsia problemet med flera babyprodukter är att de lockar föräldrarna alt tro all de kan gå ifrån barnet en kort stund. Produkten förändrar människors naturliga beteende. säger Kerstin Csiffari på Konsument\crket. Visserligen ska produkter som det finns risker med vara försedda med varningstext på svenska. men det händer dock alltför ofta au varningstexten inte är på svenska. Dessutom lossnar klisterlappar med tiden och faller av. Textens innebörd förbleknar också för föräldern allteftcrsom man blir van vid produkten. Budskapet i flera av dcssa varningstexter är all man inle ska Himna barnet ulan uppsikt i utrustningen. inte ens för en kort stund. Produkterna i sig ii r alltså intc fa rliga. men de ger en k~nsla av att barnet tir omhilndertaget. Råd & Rön nr 10/94 UTSTÄLLNINGAR Kumla utställningshall Skoh'agen 12. bv. 7 nol'l"mber-7 t!l"umbl"r tngel~ Aggl'r Lars Agg~r Te~tll. måleri drcl"nlbf'r Lena Andersson - barnboksforfaltare och illustratör...isllr bilder ut bla. Majas alrabo::t BARNTEATER Sömlog I I t!i"cl"mbl"r kl. /5.00 Kumla bibliotek~ Ilamal d Det lilla odjuret "'-" å, RaJalcatcrn ,.:r, UNGDOMSARRANGEMANG Jul Ol'h n~ årshelgen Julaflon och Juldagen Slängi Annandagjul '0 N)årsafton \\ål'ldagen Slangi Trenondag!'ilflon I reltolldag jul Stängi Oh,! Ka'!'iIn sllinger 30 minuter före badudens )lul Skoload förl'kommer kl Lilla bas Silngen ar då orta upplagen pil eflermiddagarna I'or tx:,ked ring l:i6 75. I"isdagar ar lilla ba»<lngen upp\armd till 37 grader och.u da Jampllg för spädbamsbad. SimunderIIsnIng rör barn ocil I u~na börjar i -.eplcmocr, Se annon' I Jokdlpre~Sl:n. 'iilkommen! -U1\GDOMSS"IACK- O,mlug 7 df'umba kl BIbliotekets ungdom~\ddmng ujv'! uj\? Lajv? Eli avancerai röda-nia ro"cn. en tealer. en a\enth. Denna k\äll får du \(13 mera om roll spel a~ SF Rhinoceros. Kumla. Arr. KII/lIlr och [rim/. Swdlt[orb/l//(Im I S, "BV. SKS. SV. TIll. SIIlt!it[ronr}ondn o<h \fl"lfborgarsk%fl. \-Mnt!ag Il dl"cf'mba kl, 11, Luciadisco ror hiij!sladil'1 Folkl'IS hus FRITIDSANLÄGGNINGAR KUi\1LAHALLEN Teleron driflledare 019 5& vaktmii-l'lre 5S &i 72. kassa simhalls!! R6 73. ma~ki ni~l SIi\IIIAU.EN lhdlider: Månu<lg. lot>dag 1'isd.. onsd.. fred. Lördag Söndag ~.~~ ~~ Q !!.15 Q Q tsh~\lle'i' Julafton Juldagen Annandagjul l"i.,<jag 17 dl'c. On'<da!!1 2/i dec. On~dag -I JlIl1. Kultur. Under julltl""1 23 di.-e-6 jan galler följande tider: Fredag 2J dec Torsd<l8 5 jan. 23 ar oppen for allmdll Jknmg Måndag. onsdag utan kluhl'>a Tlsdae Ulan klubha ~ med kluhha rorsdag 15_~16.45med klubba Frl.'dag ml'd klubba Lördag med klubba 1" Ulan klubba Sondag Ulan klubba rorsdil!!1 frt'dilg del'. Nylll'>,lfton Nyårsdagen Månd.-tisd 2-3 jan. (med klubba 12 14) slangt med klubba utan klubba (med klubba 12-14) '0 (med klubba 13-14) '0 (med klubba 12-14) utan klubb'l stimgt (med klubba 12-14) (med klubba ) (med kluhha 13-14) Trcttondag j ul 1OJll}-1 I.00 utan klu bba Vid öhirll lu" och ~l.udicdllgllr ;ir ishallen öppen kl. ()<) Akning med kluhha!ir d~ lillålen RC!><:Tlal10n mr evenlilella ii ndri ngar av lidt'rnll.

5 Gruppkorsband...och fritid KVARNTORPSHÖGEN Slalombacken har öppd: Måndag-loTh<ltg 09.(1) Fred.. lunj.. sond För infurmalinn om backen ring 0[ Vid nalllrsnöliljgång finns iiven [ängdspår och pulkahacke. ELL.lUSSPÅR Belysning i elljusspären vid Viaskogen oeh DjnpadalspMken från mörkrets inbroil lill kl. 22. Vid snötijlgäng är spåren preparerade för skidåkning. Du som inte åker skidor. var vänlig gå ej i spåren. FRlllDSG RDAR Malmens frilidsgård Måndag-torsdag Fredag ((ilfi t:-~._ f!.'{f'' Öppettider: KlIllllaby fritidsgård Måndag-torsdag.~':~L Fred,lg Cr--,KF;; På dagl;d 8-15 har Kumlaby öppet för högstadieelever på deras raster. Klockan 15~1 8 är gärden öppen för mellanstadieclever och från kl för högstadieelever och äldre Bokbussen vintern 1994/95 - en service för läshungriga i kommunens ytterområden KUMLABY/SANNAHED Nedan angivna onsdagar Kumlaby skola kl Tvärgatan, Sannahed kl /1, 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3 ÄBYTORP - vid Stene skola Nedan angivna onsdagar kl /1,1/2,15/2,1/3,15/3 EKEBY - vid bensinmacken Nedan an9ivna torsdagar kl /1,2/2.16/2.2/3,16/3,"'~ KVARNTORP - vid 9amla tvätten, Skiffervägen Nedan angivna torsdagar kl /1,26/1,9/2, 23/2, 9/3, 23/3 LANDSBYGDSTURER Nynäs 23/1,20/2,20/3 Örsta' 9/1, 6/2, 6/3 Bränsta 30/1,27/2,27/3 Byrsta 9/1, 6/2, 6/3 Eneby 16/1,13/2,13/3 Hjortsberga 10/1,7/2,7/3 Vallersta 17/1,14/2,14/3 Raia 24/1,21/2,21/3 Berga 30/1. 28/2, 28/3 Brändäsen' 18/1.15/2,15/3 Ormesta' 1/2, 1/3,29/3 Frommesta 26/1,23/2, 23/3 Ekeby by 2/2,2/3. 30/3 Björka 19/1,16/2,16/3 Öja 13/1,10/2,10/3 'Förmiddagstur

6 Upptäck biblioteken! Nya kvastar A v kommullalrådel Sven Ove Cet/ers/ralld Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Vwtenavd, 21r, lel Barnavd. bv., lel UlslllUnlngshall bv. Måndag-torsdag Fredag Lördag Söndag ; Flhal HÄLLABROTTET Tallängens skola. tel Tisdag Onsdag, torsdag och Filialen håller stän9t Irån och med den 22 december till och med den 9 januari. BOKMAGASINET Hagendalsvägen 26, lel TIsdag Utlåning av äldre böcker och tldsktlfler samt försäljning av Kumlakrukor, häradskartor, vykort m.m. Bokma9asinet håller stängt Irån och med den 20 december till och med den 9 januari. ~~~'i HUVUDBIBLlOTEKETS ÖPPETTIDER I SAMBAND MED HELGER Fredagen den 23 december och fredagen den 30 december håller b,blloteket öppet kl Biblioteket håller stängt den , 26 och 31 december samt den 1, 5 och 6 januari. FÖR SKÖNA BOKLASARHELGER - LÅNA LÅNGLAN! Gäller från och med den 1 december 1994 till och med den 1 februari 1995 Skoindustrimuseet Sveavägen 19, Kumla. har öppet dagligen mellan klockan 13 och 16. För gruppbesök var god nng FRI ENTRI:;! KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Mara Fernstedt Postadress: KUMLA Besöksadress: SIadshuset. Kumla torg Telefon: 019/ (växel) Nästa nummer utkommer mitten av februari 1995 Valet till riksdag. landstings- kommun- och kyrkofullmäktige är över för denna gång. För oss kommunpolitiker känns det skönt att få ätergå till vardagen och arbeta med de problem och möjligheter som Slår framför oss. Gi\'etvis innebär både \alet i sig och \alresultatet avscvärda förändringar alltifrån riksnivå ner till det lokala planet. För riksdagen innebär det sannolikt stora förändringar i den poliliska inriktningen och framtida ambitioner. Hur valutgången i riksdagen kommer att påverka kommunerna och den verksamhet som bedri\ s där iir svårt all förutse. De besparingskrav som a\ iserades före valet och som riktades mot den kommunala sektorn förelåg då och föreligger. s<lvin vi vet. iin i dag enighet om. Så även om "nya kvastar" agerar i regering och riksdag får kommunerna sannolikt bhra sin beskärda del för att få ordning på rikets finanser. Även i vår kommun blåser föriindringens vindar. dels till följd av valrcsultatet. dels genom pcrsonskiften inom de politiska partierna med byte av ledamöter på en rad olika poster j nhmnder och styrelscr. Till alla er som i och med dcnna mandatperiods utgång lämnar era kom munala uppdmg vill jag rikta eh varlllt och välförljänt TACK för det arbete ni utfön i nämnder och styrelser. Till er som nu träder in i kommunalpolitiken säger jag ett VÄLKOMMEN. Samtidigt som det ärenorml roligt att f, ta dcl i kommunens utveckling är det ofta bådeslitsamt och tyvärr ibland även otacksamt. Grunden för 'ån arbete är just del folkliga engagemanget i en offentligt bedriven \crksamhet baserad på dcmokratiska \ al. Närheten. den folkliga förankringen och personkännedomen är \ iktiga delar i denna verksamhet. När detta skrivs är det ännu någon \'ccka har till folkomröstningen om CH JA eller EJ lill EV. Möjligen kommer resullatet från folkomröstningen ge vid handen att vi ä\cn på detta område får nya haslar" och Ilya förutsättningar för vår del av Europasamarbctet. När denna skrift kommit i era brevlådor vet vi resultatet och får rälta oss därefter. tminstone har en enig riksdag sagt all den skall rätta sig efter folkopinionen den 13 november. Avslutningsvis får jag passa på att tacka för året som gått och tillönska alla kommuninvånare ett GOrr NYTI R. Passa på alt gå på den femtonde upphlgan av Kumlas nyårsrevy med namnet VALFRITT - revyn som inre fflr parti för nå 'fl. Sannolikt kommer en och annan råsop att delas ut där. D 2 3

7 Valresultatet 1994 II/formation fri/il vaflliimlldcm' hillsii Valdcll;jg:mdc I röstlängden för 1994 års val finns personer noterade ~om röstberättigade i Kumla kommuns fullmäktige...a!. Vid valct söndagen den 18 september avgavs röster. Detta innebär all 86.2 % av kommunens röstberättigade ville' ara med och bestämma,ilka som ska styra kommunen under dcn kommande mandatperioden. Vid 1991 års val var motsvarande procentsiffra Valdeltagandet' ar alltså i Slort sett oförändrat jämfört med 1991 års val. Haga och IdrOllsparkens valdistrikt hade del största valdeltagandet. I dessa båda valdistrikt dellog 91.1 respektive 90.1 % il\ de röstbcrältigade i valet. Lägst valdeltagande \at det i Stadshusets valdistrikt med 80.3 %. Vid 1991 års vaj hade SkOltvalla \'aldi~ strikt det störs!<l valdeltagandet. 91A %. och Kumlaby valdistrikt det lägsta. BO. l %. Röstrördelning mellan partierna Sammanräkningen för kommunen to- talt gav följande fördelning av rösterna mellan partierna. Parti Socialdemokraterna Moderaterna Centern Folkpartiet Kristdemokratiska samhälispaniet Vänsterpartiet Miljöpartiet l ydemokrati Övriga Ogiltigförklarade röster Avgivna röster Avgiv"o rihler P~rtiernasbästa rcspckth c sämst~ \'aldislrikt Det kan vara intressant att livläsa hur partiernas andel av avgivna röster varierar mellan olika valdistrikt. I nedanstående tabell kan vi jämföra partiernas bästa respektive sämsw distrikt i procentuell andel av j distriktet avgivna röster. Parti Bii.Ha distrikt % Siims{(l (H~lrikt % S Malmen 58,9 Abytorp-Hardemo 38.7 M Idrollsparken 21.1 Kumlaby 10.6 C Ekcby-Kvarntorp 27.5 Malmen 6.3 Fp IdrottspHrken 9,2 Ekcby-Kvarlltorp 4.7 KdS Fylsta 8.4 Malmen 3.2 V Kumlaby 11.4 Ekeby-Kvarntorp 5.1 Mp t:ylsta 2.4 Haga 0.8 NyD Abytorp-Hardemo 1.8 Haga 0.3 4,- Mandatfördelning i Kumla kommulls fullmäktige Den slutliga sammanräkningen visar framgång för Socialdemokraterna-cn ökning med tre mandat. Socialdemokraterna har därigenom mer än hälflcn av antalet mandat i fullmäktige. det vill saga egen majoritet i den nya fullmäktigeförsamlingen. Vinnare blev även VänsIerpartiet som fick en ny11 mandat. Vänslerparliet har därigenom fyra mandat i fullmäktige. Moderata samlingsparliet förlorade två mandat och har nu sex mandat. Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällsparlict förlorade var sitt mandat. vilkel innebär att de nu har tre mandat var. I tabellform ser mandatfördelningen i kommunens nya Cullmäktige ut enligt tabellen till höger. Förden som är intresserad presenterar \'i ännu en tabell som baseras på en MOlldarms [örtle!liillg periodell /l01'. /994-0kl Socialdemokraterna Moderaterna 6-2 Centern 5 Folkpartiet 3 -l Kristdemokratiska samhällspartiet 3-1 Vänsterpartiet ~ +1 Miljöpartiet I 45 jämförelse med 1991 års valresultat. rets val redo\'isas i denna tabell med plus- respektive minustal i jämförelse rm:d 1991 års valresultat. [nför 199~ års val gjordes en ändring a\ \aldistriktsindelningen i Kumla kommun. För all kunna göra en jämförelse mellan 1991 och 1994 års siffror har därför vissa valdistrikt slagits samman i rcdovismngen. Förändring mellan kommll,,!ullmäktigevlilen /99/ och /994 i procell1{11ule/ar. 'Övriga partier" redovisas ej. DiSlrikt S M C fp KelS V Alp N\'D Hällabrottet {l.2.. bylorp-hardemo 6.6 -U Ostra centralorten 8, Västra cenlralorten cxkl. Haga Haga Ekeby-Kvarntorp , Kvinnor i fullmäktigc Kommunfullmäktige i Kumla består av 45 ledamöter och 24 ersiittarc. Den kvinnliga representationen bland ledamöterna i fullmiiktige har förstiirkts något i 1994 års val. Antalet kvinnliga ledamöter har ökat från 18ti1i19. Däremot har antalet kvinnor bland ersättarna minskat från 16till 8- Tabellen på nästa sida visar hur de olika partiernas mandat i fullmäktige fördelas pil kvinnor och män i 1994 års val. I) 5

8 Parti L"lial1löler ErsiiIIare Kvinllor Miin KI';l1/lOr Socialdemokraterna l l 12 4 Moderaterna 3 l Centern 2, l Folkpanicl O O Krisldemokraliska samhällsparticl l 2 l Vänsterpartiet 2 2 l Miljöpartiet O l Summa Ledamöler i Kumla kommuns fullmäktige mandatperioden nol' -94-okt -98 Arbelureparliet-soc;alde,,,okrulemll Dan Ate Moberg. Vintergatan n KUMLA Annica Erilsson. Köpmangalan JO. ti92 30 KU:\llA 5\1:n-0\e Cede,..,trand. Fabriksgatan KUMLA Mananne Arudsson. Sicli.elsla ] Kl \1lA Berndl Anden,son. Wallenstråles >ag KUMLA Kerslln BergslrÖm. K\arngatan 30 B. 692 ~ Kl \1lA Ton} Blom. Fridht'm'gllllln ]1 KUMLA Lena Eril.:sson K\amgatan.3S G. 692 ~ KW.ILA Kjell I kllbt:rg. Jarnvägsgalan KUMLA Gudrun Persson. FridhemsgatllJl KlJMLA Carl-Gll,tav ThllnSlrOm. VaS:l\ligen KUMLA Y\onne Hagström. Mymglllan 18.6<)233 KUMLA BÖlJe Pellcrs,on. Lädt'rgatan ]2 KUMLA Carina Andersson. Mo~sbytorp IIAllS13EHG Håkan Håkonsson. Bush~gen KUMLA Siv Arvehrink. Kjellingalan ~ KUMlA Björn Eriksson. Baldcrgfl1nn 57. 6<)2:'12 KUMLA Marianne Järnqvisl. Hammargalan KUM LA Inge R)dh. Myrsugen I. 6'l133 KLMLA Gulli Wallgr~n. Flmkagalan S Kl \ILA Ben Eriksson. Winnbergs \ag 5. 6'l1 T:!. KU\lt.A Bength Lundberg. Köpmangatan KUl\'ILA S'gbrill {"01lm. Kjcllingalan KUMLA Modemw slimli/lgspllrtiel Barbro Holmq' isi. Stlllionsgalan KL ",'ILA Jolmn Lagt'rfe1t. 5äbylllnd KUMLA Ulla Jonson. Hagendalsvägt'n KUM LA Kaj Nilsson. Bondgårdsgalan lo B. 692 ~ KU'" LA Elisabeth Ekcstubbc. Torsta KlJMLA Göran Arvest:1hl. Idrottsgatan 1~. 692 :'13 KUl\l LA Cellfern Torbjörn Ahlin. Lanna KlJMLA Sofia J\ln~soJl. Rösilvi 61 U3. 6n 93 KUMLA Rikard Svärd. Gartzvägcn KUMLA Inga Davidsson.Frih",rg. Frogesl3. 6\12 91 KUMLA Alf Lundh. Orme~ta IALLS13ERG Män O Om kommunens budget 1995 ~' " A, ekonomichef /lonny Salomonssoa ',Jl_Ö Eli posilh't besked till kolllmllncn~ skatlchctlllart' är all komlllunabkatlen kommer ah \"lira or6rändradän'n under 'ilkel innehärelllolalt uttagom 32:18kronorrör' arje beskauningsbar hundralal'p. Av dessa 32:18 kronor går 10:92 till landstinget. 1:29 till församlingen och 0.04 till Strängnäs stift. Kommunens andel är 19:93 kronor vilket är 1:23 kronor mer än för Della beror på ah kommunen ö\crtar omsorgs- och särskoicvcrksambelen från landstingen från den l januari Skatteväx ling skerdärför med l :23 mellan landstinget och kommonen. dvs. kommonens del ökar med 1:23 medan land~tingets skatteuttag minskas mcd samma belopp. Drygt hälflen av kommuncns inkomster utgörs av den kommunala skatten. Staten övcrför. främst i form 3\ skalleutjämningsbidrag. pengar till den kommunala \ erksamhclen. Ytterligarc inkomstkälla är de intäkter som kommunen erhåller för sen ice och vissa tjänster. Taxor och a\'gifter Omsorger. som barn- respektive äldre- Folkpartiet liberalerna Ola DarelIs. Kalle Malkllms vag KlJMLA JohaJl Claesson. Skolvä~<:n KlJ~ILA BÖTJc A~tr{;m. Skog,hackcn KUMLA K ristdemoknlliska sulllhiillsparlief Leif Grahn. SåJlnersta 5122 C.6'J291 KUMLA Per Holm. Norrsäner <J2 KUM LA l3arbro Matsman. Ulmarksgalan ~ KUMLA om~org. betalas till viss del av nynjaren. Valtcn och avlopp betalas liksom sophlimtning hell av brukaren. En god SCT\'ice är värd sitt pris. Va-taxan. som för övrigt är bland dc lägsla i landet. kommer att vara oförändrad under år 1995 liksom renhållningslaxan. Taxorna försoining. bygg 10\ och mätnings\erksamhet justcras i lakt med kostnadsutvecklingen. Ekonomin fortsatt kärl' Kumta kommuns ekonomi församrades belydligl undcr år Detta berodde lill största delen på all slaten minskade sina ö\erföringar till kom munerna. Vidarc infördes ctt ny tt system för reglering av skatteinkomster mellan siat och kommun. Dessa faktorer tillsammans med den djupa lågkonjunkturen innebär all dci ekonomiska läget inför år 1995 är fortsatt bistert vilket i sin tur betyder all kom- O ViiII:, lerpurtiei Rolf Oslman. N)gfllon 27. 6<)2 34 KU\'ILA BIlIt' Sjöström. Bondgårdsgal3Jl 12 A KUMLA Andcrs Jonsson. l3aldergalan KUMLA Anna K<lTts,,,n. s. Kungsvägen ]0 KUMLA Miljöparliet de gröna Vnkunl 6 7 D

9 munen måste fortsätta all vidta åtgärder för att i första hand min~ka sina kostnader. Under perioden kommer kommunens kostnader att ha minskats med ca 40 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor kvarstår att spara under år Till detta kommer vissa riktade besparingskrav. Tekniska nämnden skall Lex. spara 2 miljoner kronor under Självklart kommer dessa besparingaratt påverka kommunens service till kommuninvånarna. l dagsläget är del osäkert om ovanstående kostnadsminskningar kommer all räcka. Det finns några faktorersolll kan komma att påverka den ekonomiska situationen. Bland annat kommer under senare delen av år 1994 alt presenteras ett förslag om förändring av statsbidragssystemet. som troligen innebär all Kumla mister ytterligare statsbidrag. l budgeten förutsätts vidare att en successiv konjunkturuppgångsker med början under sista kvartalet i år. Kommunens ekonomi i sifl'ror Budgeten för år 1995 omsluter ca 660 miljoner kronor på driftsidall. För investeringar har anslagits 30 miljoner krollor - ett lågt belopp i jämförelse med tidigare år. Kommunens tillgångar uppgår till knappt 632 miljoner kronor. Fördelar vi tillgångarna per invånare blir det per kumlabo. Gör vi på samma sätt med kommunens skulder. som uppgår till 339 miljoner kronor, ger det ett skuldbelopp om cirka krollor per kumlabo. Kommunens soliditet. det vill säga den del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel, uppgår i 1995 års budget till drygt 46 procent. Kommunen harsom målsättning att på lång sikt hålla soliditeten oförändrad. FiJrdelning av resurserna Under budgetåret 1995 finns det ca 660 miljoner kronor att använda för tjänster och service till kommunens invånare. Drar man bort intäkter i form av avgifter, hyror, riktade statsbidrag m.m. på ca 200 miljoner kronor återstår nettokostnllder på 460 miljoner kronor. Dessa skall finansieras med skattemedel och fördelas på olikll verksam hetsgrenar enligt följande diagram. Socialnamr<l 32,11% Barn_o ~-----~ uttiildnlngsn.a,3% M_jO." bmnotdsn 0.1% KO<mU\SIy!el.e :;:=::q.~ Tek,..~ n~mr<l.7% Kultur O fnt"sn 6,0% Undcr rubriken Barn- och utbildningsnämnd är grundskolan och bllrnomsorgen de största kostnadsposteroa. Soci:t1nänmd innehåller bland llnnat kostnader [ör vuxenomsorg. omsorg för utvecklingsstörda. social hjälpverksamhet etc. Teknisk nämnd omfattar väghållning, vallen och avlopp. sophämtning, skötsel av fastigheter m.m. Kultur- och fritidsnämnd SVllrar för bibiioteksverksamhet. fri tidsgårdar. skötsel av parker och idrottsanläggnmgar m.m. Kommunstyrelse innefattar kostnader för kommunfullmäktige, koltlmunstyrelse. central administration, kommunens industri fastigheter Sllmt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnd omfllttar kostnader för det rent politiska arbetet med uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet. Vad gör vi med pengarna? Trots en siimre ekonomi och krav på besparingar gärs riktade S:l1sningar inom olika verksamheter under Bland annat händer följande: Mer pengar satsas på grundskolan genom all elevantalet ökar. En ny barnskola startar i HagaområdeL Värme- och ventilationsanlägg_ ningcn på Vialundskolan rustas upp. Vi bygger ytterligare gång och cykelvägar bl.a. utefter Norra. Kungsvägen. Invcsteringar i VA-verk Och VAledningar fortsätter. I samband med investeringar i VAverksamheten sker upprustning av berördll gator. Vägnätet i nordvästra delen av Kumla tätort rustas upp - en fort- sättning av tidigare påbörjat arbete. Kumlahallens cafeteria och kassadel byggs om. Efter 1995 T samband med planeringen av 1995 års budget har vi även tittat på de två därpå följande årcns ekonomi. I denna planering har vi räknat med all kommunalskatten skall vara oförändrad iiven under 1996 och Mer information Givetvis är ovanstående enbart axplock ur ct! mycket omfattande budgetmaterial. Vill du få mer information om budgeten kan du vända dig till kommunledningskontorcts ekonomicnhct med dina frågor. Komplett budgetmaterial finns också i "kommunala hörnan" på huvudbiblioteket. Lediga tomter inom Kumla kommun SMEDSTORP HALLABROTTET ÅBYTORP SANNAHED Reducerat pris för småhustomter på Snickartorpsvägen i Smedstorp under en övergångsperiod. ISmedstorp och Hällabrottet finns tomter för dig som vill bo och bedriva rörelse i anslutning till bostaden. För ytterligare upplysningar ring fastighetskontoret, Ewa Petterson, tel O 8 9

10 Våra vintervägar III[o,I1I(1/io" frå" garukolltoref laktla försiktighet i trafiken Vi går in i vinlcrperiocien med svåra trafikförhållanden. Gatukontoret kommer all se till att framkomligheten för trafikanterna är s.å god som möjligt med hänsyn till de krympta anslagsom vi har för vinterväghållningen. Del har visat sig att halkolyckorna har ökat de senaste åren trots alt vi har gjort allt för att sanda i rätt tid. Vi uppmanar diirför trafikanterna all ta det försiktigt i vinlcrväglagel. Beräkna giirna lite längre lid för transporter. Speciellt bör fotgängare vara uppmärksamma på att "de vita strecken" Ur väldigt hala vintertid. Ta det därför försiktigt för att undvika halkolyckor. Hjälp med snöröjning För fastighetsägare som så önskar kan gatukontoret ombesörja snöröjning av gangbanor i samband med ordinarie snöröjning_ Detta sker liii sjiilvkoslnadspris_ Vill du ha hjälp med snöröjning. kontakta gatukontorel. lei Vintcrlägh Ilning al' gångbanor Den lokala ordningsstadgan förcskri..er att faslighelsägare skall sköta vinlerväghallningcn på gångbana ulmed..in fa~tighel. Tekniska nämnden medger dock fastighelsägare med fastigheter belägna utmed mindre trafikerade galor undantag från snöröjningsplikten_ På sådana gator kommer gatukontoret att i samband med snöröjning ploga upp snö på gångbanorna. Fastighelsägarna har dock skyldighet alt hålta del av körbana utmed tomtgränsen sandad för gående. Enskilda '0 fastighetsägare får hämta sand gralis vid kommunens eentralförråd. Ostra galan_ I sammanhangel bör påpekas att väg till fastighetens SOpSläl1 skall hållas skottad och sandad för att underlätta sophämtningspersonalens arbete. Fastighetsägare utmed nedanstående galuslräckningar är befriade från snöröjning av gångbana: Badhusgatan. delen Höganäsgatan-Hammargal.m 80ndgårdsgatan Brändåsvägcn. dden Skollvallaviigen-Köpmangatan Dalagatan. dekn Ö. Dronninggalan-Majstigcn Djupadalsgalan Eriksbcrgsvagen. delen l-redsgatun-rosenhills.!'-alan Fabriksgalan. delen V. Parken-Norrmalmsga "" Fredsgalan. delen I::nksbcrgsvägen-Järn\'ägs. gatan Fridhemsgatan Fylstagatan. delcn SOrby\ägen-V. Dronninggatan Gamla \-agcn. delen V Dronnlnuatan-Linn~galan Gamla Örebm\ägen G<:">dllgatan Gränsgatan llammargalan Hasselstigen Hägergatan HÖganasgatan. norr;) Sidan Idrollsgatan. delt:n V. Dronnlnggalan-Gartzvägen Järsjögalan. delen Viagolan-Ymcrgatan Leksandsgalan Linnegatan. delen Järnvligsgatan-vallenlornel Ljungrnovägen, delen V. Bangalan-Kvarnga. lan Mynlgatan Nygatan. delen Sörbyviigen~Åkcrgatan Nyhemsgalan. delen Mossbunegalan-Hagagatan I Oppcgiirdsviigen Rmgvägeo_ delen Sorbyvägcn V. Dronning Sillan Roscnhillsgatan. delen Enksbergsvligen-Järn., ligsgatan Rönnstigen S:t Torgils '-äg. norra sidan Skogsbacken Skol\-ägen. delen StenC\ägcn-SörbY'ägcn Slomakaregatan Skollvalla\-äecn. delen Karlslund~,"ägcn Trumpetaregatan Spelmansgatan Nya rutiner för pappersinsamlingen Sportgman TOl"'\galan Trumpclaregat'ln Trumslagarg'll<ln Wallensuåle\ 'äg Vandrargatan Vilt:backen Angabackcn Anggatan Östra galan Hällabronct_ samtliga gator med undantag av Affärsgalan och Carlins \äg nr 5. 7 och t2. Genom lagändring har producentansvar inträtt vad gäller pappersinsamling. som innebär att tillverkare och försäljare av papper också skall svara för att papperet återinsamlas. Pappersinsamlingen genom föreningarna kommer därför att upphöra från och med den 1 januari stället kommer IL Returpapper AB. som representerar producenten, att ställa ut ett antal papperscontainrar på samma platser som glasinsamlingsbehållarna står idag. Det är lagstiftarnas och producenternas mening att lika mycket papper skall samlas in på detta sätt. Gatukontoret uppmanar kornmuninvånarna att lämna sitt papper j cootamrarna, så att Insamlingsmålet kan uppnås. TIdningar och dylikt får inte läggas i soporna. Dags för varmkompost! Det krävs inget tillstånd för att kompostera hushållsavfall om komposteringen sker i en behållare som är isolerad och som skyddar mot skadedjur. Kommunen säljer isolerade behållare för hushållsavfall och även kompostbehållare för trädgårdsavfall. Under 1994 lämnar vi 25 % rabatt till alla som köper en isolerad behållare för hushållsavfall. För beställning ring gatukontoret, tel D

11 Äntligen får Ekeby sin bygdegård! A v byggle(/are Göran Fagerslröl/1 Dcn ljuli i år togs första ~padlagcl rören b~'gdcgårdi Ekeb)' och bygget iir nll i full gång. Bygdegården utförs som en vinkcibyggnad till barnstugan. \ i1kel ger möjlighet att ut O) Hja lokalen för kommunala verksamheter på tider då föreningarna inte nyttjar dcn. Ylan på 425 kvm inrymmer samlingssal, storkök. matsal. två omklädningsrum med duschutrymmen samt förrms- och entreutrymmen. B)gdegården kommer att förses med solfångaranläggning. som till stora de- r--_~~'1~,-- - ",. -~ -._- --. lar kommer atl försörja huset med värme och vannvatten. Uppvärmningen kommer att ske genom ett golvvärmesystem. Bygdegården är kostnadsberäknad till drygt Irc miljoner kronor vara\ cirka hälften finansieras med bidrag från Bo\'crkel. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning omkring mitten av januari D - ".- l.- - I - - _:'".:;:t;:... -'~.:., - I I Historien bakom bygdegården A v admillistraliv chef Torifd JJilmerSSOI1 När nu b)"gdegården i Ekcby snart sdr f:irdig kan vi blicka tillbaka på ö...er tio år av diskuterande och planerande. Historien börjadl' l'gentligcn med all Ekcby samhälic anslöts till kommunens renings"crk i Kumla Ol~h Ekeb)' renings"crk lades ned Diskussioner förs mellan kommunens reprcsentanteroch föreningar i Ekcby om användningen av det nedlagda reningsverket. Tanken väcks all bilda en förening som skulle förvalta ungdoms- och fritidslokaler. Tekniska nämndens byggutskoll begär direktiv från kommunstyrelsen om den fortsatta handläggningen Tekniska nämndens byggutskon får kommunst)relscns uppdrag au bereda ärendet. I beredningen skall även ingå frågorna om föreningsbildning för förvaltning av lokalerna. Ekeby bygdegårdsförening bildas vid konstituerande sammanträde den 3 oktober Fastighetskontorct presenterar kostnadskalkyl för kommunens budgetberedning. Kalkylen slutar på 1.3 miljoner kronor för an bygga om reningsverket. Föreningarna i Ekeby är dock inte nöjda med lösningen utan vill ha andra alternativ Ekeby bygdeg rdsförening och Ekeby idrottsförcning presenterar ett förslag om tillbyggnad av barnstugan med en bygdegårdsdel. Två alternativ kostnadsberäknas till 1,7 resp. 2,4 miljoner kronor. Förslaget innebär samutnyttjande av lokalerna mellan föreningarna och kommunens barnomsorg Kommunstyrelsens arbctsut skott behandlar ärendet. Kostnadskalkylen slutar nu på 3,3 miljoner kronor. Kommunen förklarar sig beredd att ställa upp med ett kommunalt investe- ringsbidrag med 30 procent av kostnaden. Föreningen söker statsbidrag. som enligt då gällande regler skulle ge 50 procent BoverkelS samlingslokalsdelegation beslutar att bygdegårdsföreningens ansökan kan ligga till grund för fortsatt projektering samt tilldelar ärendet en plats i kön. som vid detta tillfälle är flera år Riksdagcn beslutar om extra anslag för byggande av små samlings lokaler. Anslagen syftar till atl ge sysselsättning inom byggsektorn. Ekeby bygdegård får intc dcl a\' detta bidrag. men Boverket meddelar att föreningens ansökan kvarstår i det fall ytterligarc anslag kommer från riksdagen Riksdagen beslutar om ytterligare anslag för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Boverket beviljar bidrag till bygdegård i Ekeby med 0.7 miljoner kronor. Bidragsnivån är kraftigt sänkt mot tidigarc gällande regler som skulle gett cirka 1.5 miljoner kronor Bidragsreglerna ändras ännu cn gång. Ny ansökan görs och Boverket beslutar den 27 april att bevilja bidrag med 1.5 miljoner kronor. Den 24 maj beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att byggandet kan påbörjas. D Julhandla i Kumla! 60 butiker ger dig personlig service

12 Annica, Sofia, Elisabeth, Barbro och Anna Del är hinnor som johhar politiskt i Kumla de kommande fyra :'trt~". Dc lir in"uldll i kommunfllllmtikligc. Kumlas "riksdag" uch är där fem av nillon kvinnor som tillsammans med tjugosex manliga kollegor ska styrd kommunens öde till Del är viktigl med hinnor i politiken. Del är de fem ö"crcns om. Kumla har under den föreg:lende mandatperioden haft en h)'fsal god k,"innorepresentation som nu utökas liied ell kommumjir.id och )'Uerligareen fullmäktigeledamot. Kumlan har tagit pulsen p fciii av dem. Ocs~ulom presenterar, i den rckord)ngsta ledamoten. folkpartisten Johan Claesson. 19 T. Anniea Eriksson - Kulturen. dci är det lilla extra som ger kryddan i tillvaron. Att gå på teater. att låna en bok. att lyssna till en konsert ellerall underhålla en intresse i en förening. det är viktiga saker i livet. Annica Eriksson. 39 år. s-politiker och blivande kommunalräd i Kumla. rencktcrar Ö\'cr kulturens betydelse. Kulturen är tillvarons krydd.. mr Annica Eriksson. blivande kommun~,lr d. Hon har all anledning. Dc kommande fyra åren är det hon som svingar klubban i kultur- och fritidsnämnden samtidigt som hon blir ordförande i teknis ka nämnden. den första kvinnan på denna post. - J ag vill Ulvcckla och förbättra det vi har och dessutom stötta föreningslivet som gör ett jättejobb i Kumla. Hon funderar över Ungdomens hus. Det blev något aven stridsfråga i valet. Folkpartiets unge Johan Claesson drev hårt frågan om att öppna gamla Age skofabrik för ungdomarna i Kumla. - Del är en fråga om vad vi har röd med. säger Annica. Vi har lånat för att köpa in skofabriken. Det måste betalas av. Hyser vi in kommunal verks'lmhet får vi själva ta kostnaden. en halv miljon per år. Med tanke på det och med tanke på alt vi redan har Folkets hus är det kanske inte så klokl att tåla ungdomarna ta över skofabriken. Men Annica tar önskemålen p, allvllr. Det finns inte några sent öppna ställen för Kumlaungdomen. - Vi måste diskutera det här och få en lösning. säger Annica. som sfilv ;ir mamma till två tonåriga grabbar och en tioårig. Annica överger nu sitt jobb som förskollärare på Solhaga barnskola för att helt ägna sig åt potitiken. Hon blir, kommunalråd och känner stor entusiasm och lust inför jobbet. - Jag engagerade mig politiskt diirför all jag ville ta ställning. Jag gick med i kvinnoklubbeil. Det är min politiska bas. Att jag nu nominerats för uppdrag är väldigl roligt och intressant. Annica drar sig inte för ansvaret. Nej. hon vill vara med och påverka och det här med alt få makt är inte det centrala. - Med makt kan man uträlla saker och det är bra. Men det är viktigt att hålla distans. Jag tänker inte köra något eget race. Det gäller att göra något bra tillsammans med andra. att jobba ihop. Annica tycker all solidaritcten är' iktig. Hon tror inte på devisen att ensam är stark. De kommande fyra åren innebär ett hårt jobb för Annica Eriksson. Frågan är om hon kommer all ha tid mcd så mycket annat än a11 förbereda sammanträden och läsa kommunala handlingar. - När folk frågar vad jag gör på friti den brukar jag svara att jag inte har någon. Men jag skall försöka hinna mcd all läsa lite - jag är alhilare - att motionera för all kunna hänga med på Ijejmilen och att ta mig en svamp ptockningstur runt slugan i Tiveden. Men frågan är om Annica de närmastcåren kommer all hinna ägnaså mycket tid åt Revysällskapel. Tivcdcns hem bygdsförening och Naturvärnet. föreningar där hon också är medlem. Sofia Jonsson Sofia Jonsson. 22 år. är garanterat den enda fullmäktigelcdamotcn i Kumla som med dödsföraktande djiirvhct stängt sig rakt ul i luften i en bungyjump. Hon har också. nästan med livet som insats. faril i båt nedför en virvlande fors. Båten stjälpte. Sofia räddadc sig '- < ~'-, Kommunfullmäktiges enda ledamot som hop pat bung)lump? och fick rädda livet på andra. Forsränningen på ya Zeeland efterlämnade ett otäckt minne hos Sofia. som hon fortfarande kan drabbas av i mar~ drömsritler om nätterna. Då var det roligare med fallskärmshoppet och att la dykardiplom. Det var närsofia reste jorden runltillsammans med sin kompis Mimmi allt detta hän de. Då var hon också i Kina en hel månad - det bästa minnet av resan även om Kinavistelsen var mest jobbig. - Jag minns när vi skulle ha var sitt par sidenbyxor uppsydda aven skräddare och försökte pruta. Han bara skrattade. Del blev en folksamling runt oss och alla föll in i skrattet Bigga. bigga (stora. stora). skrek de och pekade på Sofia och Mimmi som var så mycket större än dem och när skräddaren skulle sy så stora byxor kunde han ju inte pruta. förklarade han för Sofia. 173 cm lång och 66 kilo tung

13 En äventyrligare fullmäktigeledamot får nog Kumla leta efter. Nu försäkrar Sofia all det är slut med äventyren. Nu har hon blivit mambo. dvs. nyttat hem till mamma och pappa i Rösavi. Kumla. Det känns lugnl som omväxling. Sofia Jonsson var ccnterpartist innan världsrundresan och centerpartist när hon kom hem försnarl CH årscdan. Nu skall hon jobba som politiker för centcrn i fyra år. Dessutom ska hon föra centerpartiets talan i kultur- och (ritidsnämnden - det är Sofias hjärtefrågor - även om hon känner allra varmast för miljön. - Jag skulle vilja se att Kumla blir en eko-kommun. Jag vill kämpa för att få hit en etanolfabrik och dessutom utveckla miljöstationerna. Hon tycker också det vore "äl använda pengar att satsa på en miljöinformatör. - Utbildning i miljöfrågor är viktig. inte bara a,r vuxna utan även av barn. Sofia tycker att politik är kul för det mesta. -Jag fåren kick avdet! Att genomföra något man står för och se resultatet. Det är härligt! Sofia tycker att del politiska arbetet är väldigt stimulerande. Hon jobbade som valarbetare för ccnlern i valrörelsen och gillar att delta i debatter. - Det endajag är rädd för är attjagska falla in idet politiska fikonspråket. Som politiker vill jag vara lätt att förstå. Elisaheth Ekestubbe Nu i höstmörkret flker Elisabeth Ekestubbe inte så glirna viigen från Torsta by i Ekeby över skogen och Brånsta till Kumla. Hon tjiinar visserligen tre kilometer mot alt ta dcn bredfl vägen över Kvarntorp. men Bn'\nstavilgen är våroch sommarviigen för Elisabeth. - Det är så vackert dfl och ljust på kviillen vid tidcn för fullmiiktige. Det kommer att bli många resor mellan Ekcby och Kumla för politiska möten för Elisabeth. De niirmaste fym åren är hon en av sex moderater i fullmäktige. Det blirsäkcrt kämpiga tk tror Elisabeth. eftersom socialdemokraterna med sin absoluta majoritet och mittenpartierna gått samman i valsarnverkan vid fördelningen av nämndposter. - Nu blir det svårare för oss och egentligen blir vi modcrater i och med detta det enda oppositionspartiet att tala om i Kumla. Är det m gon som skall opponera. så är det vi. Därmed får vi en mycket viktig roll eftersom det måste finnas något parti som folk kan vända sig till om de tycker all de regerande partierna handlar fel. Elisabeth Ekestubbcs överlygelse är att kommunen inte ska bestämma för mycket över människors liv. - Det är individens frihet och självbestämmande som är det centrala för mig. Elisabeth är moderat av födsel kan man säga. Hon gör nu en familjetradition till sin när hon säller sig på en ordinarie post i fullmäktige. Förra pe. rioden var hon ersättare. Elisabelh EkeSlubb<:. apot<:karen,om h:.r rjill medicin för KumJa'! Hennes föräldrar var politiskt intrcsserade och aktiva i dåvarande högerpartie!. - Vi bodde i Luleå när jag var liten och där var pappa ordförande i högern och dessutom ledamot av stadsfullmäktige. som det helle där. Eftersom jag har växt upp i högerpart iet och Uti mina intryck där blev det sjlilvklan för mig au välja moderaterna. Dessutom tyckte jag att jag skulle vara medlem i ett parti och skrev därför in mig. Elisabeth är ensam moderat i fullmäktige från den östra kommundelen. Hon ser därför som sin uppgifl att,ärna sin hemtrakt gentemot tätorten Kumla. Så mycket annal än politik blir det därför inte tid med vid sidan av heltidsjobbet som a;pdtekare vid sjukhusapotcket på RSQ. - Jag har ju min familj - man och två tonårsbarn - hushållet och en stor köksträdgård. Det räcker lill. Elisabeth ser många fördelar med att boi Kumla kommun. Den ärbehändig. med liten yta och en stor tätort. Den har lägre skatt än Örebro och har därför lockat till sig ett,arierat privat näringsliv. Hon är också glad för all ungdomarna i östra kommundelen kan gå i gymnasiet i Örebro efter en överenskommelse mellan kommunerna. Uarbro Matsman Än är hon utc i trädgården och grävcr. ansar raballer eller bygger vattenfall. Än sittcr hon i sitt arbetsrum och syr kläder till sig själv eller barnbarnens dockor. Får hon tid över går hon och ser till maskarna i komposten eller sätter sig ner och ritar ett hus. Vad gäller husritning har Barbro påbrå. Hon är dolter till en byggmiistare och harsjälv hittills byggt sex egna hus, Barbro Malsman ar mle endam som smerlange med armarna l kors. ett intresse som gått i arv till dottern som iir inne på sitt tredje. Barbro har gott om plats för sin verksamhetslust i den tre år gamla villan i Korsta där hon och hennes man Arvid bor. Hiir har Barbros gröna fingrar fåu fullt utlopp både utomhus och inomhus. Ute är parct Matsman i färd med att anlägga en trädgård. Gräsmattan är skiktad i olika nivåer där eh vattenfall bland kullerstenar rinner ner förbi vintergröna växter. Projektet för i år har varit ett slaket ut mot cykelbanan kombinerat med en konstfull rabatt innanför. Borta i trädgårdslandet är det nu höststiltje. men bland maskarna i komposten är det full rulle. j-hi r bryts hushållsavfallet ner till den bästa matjord. Barbro tunker grönt och hennes intrcsse för miljön kommer väl till pass i arbetet som gruppledare för mincnpartierna i miljö- och byggnadsnämnden

Omprövning och förnyelse

Omprövning och förnyelse bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired 12-20 lord 11-14, sönd 16-18 Filialer HÄLLABROnET Tallängens

Läs mer

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

Kumla är bra...! Upptäck biblioteken! Vi mekar med ord, bild, form, rytm och rörelse!

Kumla är bra...! Upptäck biblioteken! Vi mekar med ord, bild, form, rytm och rörelse! Upptäck biblioteken! Öppettider: HUVUBIBlIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12. Kumla Vuxenavd 2 tr.. tel. 019-58 81 90 Barnavd by., tel. 019-58 8189 Utställningshall bl,'. Måndag-torsdag Fredag Lördag Söndag

Läs mer

.hsom en av de första frågorna kommer

.hsom en av de första frågorna kommer Upptäck biblioteken! ~.' Öppettider: HUVUDBIBlIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. Kumla Vuxenavd. 2 Ir., tel. 019-58 81 90 Barnavd, bv., tel. 019-58 8189 Utställningshall by. Måndag-torsdag Fredag lördag

Läs mer

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~ Marknaden styr ~p~;~~äckbiblioteken!.~ A v kom/11/1f1alrtulel Svell-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK ~ Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla " Vuxenavd. 2 tr., lel. 019-588190 Barnavd. bli. lel. 019-58 8189 Utställningshall

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003. Skogstorpsskolan. sid 4-5. Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11. Nyårsfirande sid 12 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 4/2003 Skogstorpsskolan sid 4-5 Vattenrening i Kvarntorp sid 10-11 Nyårsfirande sid 12 Våga förändra Det huvudsakliga arbetet som heltidsarvoderad politiker

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun

Arbetslösheten vårt största hot. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad for Kumla kommun Kumla bibliotek Arbetslösheten vårt största hot A v kommunalrddet Sven-Ove Cedersrrand Öppettider: HUVUDBIBUOTEK FoI

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Våga se framåt. Kumla bibliotek

Våga se framåt. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla Vuxenavd, 2 tr, tel 019-88190 Barnavd, by. tel 019-88189 Utställningshall, bv Måndag-torsdag 12-20 Fredag 12-18 SANNAHED Lördag

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Skapa sysselsättning för arbetslösa - en kommunal uppgift?! Upptäck Kumla bibliotek!

Skapa sysselsättning för arbetslösa - en kommunal uppgift?! Upptäck Kumla bibliotek! Upptäck Kumla bibliotek! Öppettider: HUVUDBIBlIOTeK Folkets hus, Skolvägen 12, Kum!a Vu)(enavd 2 tr.. tel. 019-58 81 90 Barnavd. by. tel. 019-58 81 89 Utställningshall bv Måndag-torsdag Fredag lördag Söndag

Läs mer

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun Kumla bibliotek Oppetlider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvagen 12. KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 Iörd 11-14, sönd 16-18 Fllialer HALLABROTTET Tallängens skola. lel 724 13 TlSdl0-14 onsd och tofsd

Läs mer

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<.

uppmärksammad idrottsort Kumla bibliotek .<. Kumla bibliotek Kumla - Al' kommunalrådet Nils Nyström uppmärksammad idrottsort HUVUD81BLlOTEK Folkeu hus. Skolvägen 12. KUMLA Oppc:l Vardagar kl 12-20. lördagar kl 11-14, söndagar kl 16-18 (Jum-augu.su):

Läs mer

Nya problem kräver nya lösningar

Nya problem kräver nya lösningar Nya problem kräver nya lösningar A I' kommlmo{råd Sven-Ove Cederstrand Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBUOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 lörd 11-14, sönd 16-18 filialer;

Läs mer

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 36 Nr 2/2004. Europaparlamentsval. sid 4-7. Bredband i Kumla kommun sid 9. Fira midsommar i Sannahed sid 23

Informationsblad för Kumla kommun Årgång 36 Nr 2/2004. Europaparlamentsval. sid 4-7. Bredband i Kumla kommun sid 9. Fira midsommar i Sannahed sid 23 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 36 Nr 2/2004 Europaparlamentsval sid 4-7 Bredband i Kumla kommun sid 9 Fira midsommar i Sannahed sid 23 En epok går i graven I år skulle Yxhult AB ha firat 125

Läs mer

Bostadsbrist! Kumla bibliotek

Bostadsbrist! Kumla bibliotek Bostadsbrist! Kumla bibliotek Av kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Sommartid: 1juni-31 aug månd-fred

Läs mer

Ordförandeskifte Kumla bibliotek

Ordförandeskifte Kumla bibliotek Ordförandeskifte Kumla bibliotek Av kommunalrådet Sven-Ove CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA tel 709 80 VlI.. efler VA stängn 709 86 Månd-fred 12-20. lord 11-14 sond

Läs mer

Protestererna räckte inte

Protestererna räckte inte GRÖNA DRUVOR Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 26/6 :- RABATT Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner Bokföring Rådgivning Revision Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se Nr 24 vecka

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014

FALKENBERG NR 3 2013 FALKENBERG. Fotbollsseger för hela Falkenberg. Satsningar i nästa års budget. Destination Falkenberg under 2014 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERG FALKENBERG NR 3 2013 NR 2 2013 EN TIDNING FRÅN FALKENBERGS KOMMUN Fotbollsseger för hela Falkenberg Satsningar i nästa års budget Destination Falkenberg under

Läs mer

23 hemtjänstföretag försvann under ett år

23 hemtjänstföretag försvann under ett år 30 OKTOBER 2012 ÅRG 22, NR 44 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 6 Attack mot Nackas hemsida NACKA 10-11 De vill

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen!

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02. Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/02 Hantverkskooperativ på terassen Trädbeskärningen Titta in hos grannen! Ledare styrelsens syn på saken Under hösten 2001 tog SDN Linnéstaden initiativ till ett dialogmöte

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

AURORA. Samhället måste satsa på våra barn och ungdomar. du ge? Det är mindre

AURORA. Samhället måste satsa på våra barn och ungdomar. du ge? Det är mindre Vilket nyårslöfte tänker du ge? Det är mindre än en månad kvar av detta år. En tid som kommer att gå fort då julen först står för dörren, tätt följt av nyår. Två högtider som många ser fram emot. Men det

Läs mer