ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening ÄTTEKULLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening ÄTTEKULLA"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening ÄTTEKULLA i Helsingborg

2

3 Ättekulla i Helsingborg 1(13) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Ättekulla 1 och Bärnstenen 4 i vilka man upplåter lägenheter och lokaler. Fastigheterna är geografiskt belägna i område Ättekulla i Helsingborg med adress Bärnstensgatan. Inflyttning skedde under år Föreningen har 391 bostadsrättslägenheter med en totalyta om m 2 samt en del smålokaler. Föreningen har 232 garage, 157 parkeringsplatser, 50 carportar, 93 cykelboxar, 21 mc-boxar samt 67 kallförråd (gamla soprum). Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande: 51 st 1 Rum och kök, 104 st 2 Rum och kök, 133 st 3 Rum och kök, 103 st 4 Rum och kök. Under året har 45 lägenheter överlåtits. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Väsentliga händelser under året Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes i juni 2009 av områdesförvaltaren. Vid besiktningen konstaterades: - Finns målningsbehov på panel och garageportar samt målningsbehov av plåtdetaljer på garage och förråd. Underhållsplanen har uppdaterats under året. Följande underhållsåtgärder har utförts under året: - Takomläggning har påbörjats under året och beräknas vara klart under sommaren Byte av ventilation - Fogning av betong på fasader - Målning av panel husgavlar Brandinspektion har utförts av Anticimex. Avtal har tecknats med Tele 2 Bredband. Årets resultat och ställning Årets intäkter Föreningens intäkter har under året uppgått till tkr och består av: - Årsavgifter från bostadsrättslägenheter tkr, avgifterna höjdes med 19 % den 1 januari Hyresintäkter för parkeringsplatser, garage, uteplatser och smålokaler har svarat för tkr. - Övriga intäkter 70 tkr består bl a av intäkter för träningslokalen.

4 Ättekulla i Helsingborg 2(13) Årets kostnader De totala driftskostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Den största kostnadsförändringen är på el-avgifter, uppvärmning och vattenkostnad. Den högre kostnaden för el beror på ökad förbrukning under året med anledning av takombyggnaden. Beträffande fjärrvärmen har prishöjning skett men även förbrukningen ökat. Vattenförbrukningen har legat på samma nivå som föregående år men Vattenverket har den 1 januari 2009 ökat den fasta kostnaden med anledning av uttag för dagvattenavgifter som baseras på antal lägenheter. Underhållskostnaderna i resultaträkningen uppgår till tkr. Årets kostnader för reparationer och underhåll är tkr, men beloppet har reducerats med 687 tkr som är det överskott som uppkommit vid förlikning med ISS angående utemiljöombyggnaden år Avskrivningarna ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Takombyggnad pågår och redovisas på balansräkningen som ett pågående projekt vid bokslutsårets slut. Nästa räkenskapsår när takombyggnaden är slutförd kommer kostnaden att fördelas på den del som är avskrivningsbar och den del som kommer att regleras via den yttre fonden. Ränteintäkterna har minskat med anledning av att del av likvida medel använts till takombyggnaden samt årets förändring av marknadsräntan. Räntekostnaderna är betydligt lägre än föregående år. Två lån på Swedbank har skrivits om under året, ett lån på ca 5,7 milj från räntesats 6,57 % till nuvarande 3-månaders ränta 1,08 %, det andra lånet på ca 8,2 milj har skrivits om från räntesats 3,40 % till ny ränta 2,15 % med ny bindningstid Föreningen har vid räkenskapsårets slut fyra lån med 3-månaders bindningstid med räntesatserna 0,98 %, 1,03 %, 1,08 % och 1,13 %. Se specifikation under noten 13. Balansställning per Likvida medel uppgår till tkr vilket kan jämföras med föreg. år då likvida medel var tkr. Ekonomisk utveckling Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Resultat efter disposition av underhåll, tkr Balansomslutning, tkr Fond för yttre underhåll, tkr Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm per 31/ Driftskostnader, kr/kvm Fond för yttre underhåll, kr/kvm Lån kr/kvm Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm

5 Ättekulla i Helsingborg 3(13) Förväntad framtida utveckling Underhåll Följande större underhållsåtgärder kommer att ske de kommande 5-10 åren: - Byte till lågenergiarmatur i trapphusen år Byte till lågenergibelysning i stolpar och på fasader år Byte av värmekulvertledningar år Ekonomi Efter avgiftshöjning med 19 % den 1 januari 2009 för bl a takrenovering uppgår årsavgiften till i genomsnitt 604:80 kr/kvm bostadsyta. Mål för verksamheten Föreningen har följande mål för sin verksamhet: - Att verka för medlemmarnas intressen. Föreningen ska förknippas med ett tryggt och bekymmersfritt boende i välskötta hus med vackra gårdsmiljöer. De boende ska känna stolthet för sin förening och vara nöjda bostadsrättshavare. - Att de boende ska känna sig trygga och nöjda med den styrelse de gett sitt förtroende för. - Att aktivt arbeta och ta ansvar för vår miljö, både när- och globalmiljön. - Att styrelsen tar uppdraget på största allvar vilket innebär att vi inte blundar för det ansvar vi har för att hålla fastigheterna i gott skick även om det medför stora kostnader för föreningen. Målen skall omsättas i handling genom lyhördhet för de boende och deras intressen. De boende ska kunna känna sig delaktiga i angelägenheter som rör föreningen. Ett av nuvarande styrelsens allra viktigaste uppdrag har varit och är att arbetet ska präglas av öppenhet, information och dialog med de boende. Styrelsen har, för att uppnå detta, bjudit in samtliga boende på kvartalsträffar samt regelbundet delat ut informationsblad till medlemmarna. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 15 april På stämman deltog 50 röstberättigade medlemmar. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 485 medlemmar. Styrelse Styrelsen har vid räkenskapsårets slut följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Susanne Haddouche, ordf Eskil Johansson, v ordf Mariell Thorn, sekr Lena Hardyson Magnus Asmussen Finn Paulsen I tur attt avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är Susanne Haddouche, Mariell Thorn och Finn Paulsen. Revisorer Revisor har varit Ingrid Gotthardson, med Michael Rosenberg som suppleant, valda vid föreningsstämman samt revisor från BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund. Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige Föreningens representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Susanne Haddouche och Eskil Johansson med Mariell Thorn och Magnus Asmussen som suppleanter.

6 Ättekulla i Helsingborg 4(13) Valberedning Valberedning har varit Bo Månsson (sammankallande) och Bodil Pettersson. Övrigt Studieorganisatör har varit Finn Paulsen. Information och aktiviteter Information till medlemmar och boende - Informationsblad - Kvartalsträffar - Hemsida Medlemsaktiviteter - Ättekulladagen. - Mannekänguppvisning vår och höst, Portugisisk afton. - Genom Granntjänsten har det arrangerats julbord, ärtkök, kaffeservering, bussresor och loppmarknad. Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat ,36 Årets resultat , ,99 Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad ,00 Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan ,00 Extra överföring till Fond för yttre underhåll ,00 Balanseras i ny räkning , ,99 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 Ättekulla i Helsingborg 5(13) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 1,3, Utfört underhåll Fastighetsavgift/fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Årets resultat Resultatförändring enligt styrelsens förslag Årets resultat Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Extra överföring till Fond för yttre underhåll Resultat efter disposition av underhåll

8 Ättekulla i Helsingborg 6(13) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och mark Om- och tillbyggnader Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning HSB Nordvästra Skåne Avgiftsfordringar/Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar - 30 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Ättekulla i Helsingborg 7(13) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fond för inre underhåll Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar, se not Summa Ansvarsförbindelser Fastigo Summa

10 Ättekulla i Helsingborg 8(13) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år -Byggnader Rak avskrivning 50 -Ombyggnader Rak avskrivning 20 och 30 -Inventarier Rak avskrivning 5 Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt föreningens underhållsplan. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. Inkomstskatt Endast ränteintäkter tas upp för beskattning i en bostadsrättsförening. Eftersom föreningen sedan tidigare har ett ackumulerat underskott utgår ingen skatt på årets ränteintäkter. Föreningens underskott uppgår till kr, en minskning med kr jämfört med föregående år.

11 Ättekulla i Helsingborg 9(13) Noter Not 1 Anställda samt arvode- och lönekostnader Medelantalet anställda Föreningen har haft arbetsgivareansvaret för Ättekullaföreningarnas manlige områdesförvaltare. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvoden Revisorsarvode Styrelse (ersättning för utfört arbete) Anställda och övriga Sociala kostnader Summa I sociala kostnader ingår pensionskostnader med - - Områdesförvaltare samt ersättning till jourtjänstpersonal gemensamt för Ättekullaföreningarna Beloppet samt sociala avgifter har fördelats mellan Brf Ättekulla, Brf Eddan, Brf Runan och Brf Sköldmön Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyror Övriga intäkter Summa Not 3 Driftskostnader El Uppvärmning Vatten Renhållning Bevakning Fastighetsservice/ Felanmälan Områdesservice Förvaltningskostnader Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader Försäkringspremier Kabel-TV avgift Övrigt Summa I posten övrigt ingår bland annat medlemsavgift till HSB samt föreningens medlemsverksamhet.

12 Ättekulla i Helsingborg 10(13) Not 4 Fastighetsavgift/ fastighetsskatt Föreningens fastigheter är taxerade som hyreshus. Tidigare fastighetsskatt för bostäder har övergått till en kommunal fastighetsavgift som beräknas med kr per lägenhet för år För lokaler är skatten fortfarande en fastighetsskatt och oförändrat 1 % av lokalernas taxeringsvärde. Not 5 Ersättning till revisorer BoRevision Föreningsvald revisor Summa Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkning HSB Nordvästra Skåne Övriga ränteintäkter Summa Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader lån Övriga finansiella kostnader Summa Not 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Ursprungligt anskaffningsvärde - Byggnader Mark Ackumulerade avskrivningar enligt plan: - Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut varav byggnader varav mark Enligt nuvarande avskrivningsprinciper är slutåret för fastighetens avskrivning år 2053.

13 Ättekulla i Helsingborg 11(13) Om- och tillbyggnader Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början: Garage Sophus/soprum Övriga om- och tillbyggnader Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I övriga om- och tillbyggnader ingår kabel-tvanläggning, fönsterbyte samt träningslokal. Pågående nyanläggning Vid årets början Nedlagda kostnader för takbyte Nedlagda kostnader för kulvertutredning Vid årets slut Totalkostnad för takbytet beräknas till ca kr. Taken beräknas vara klara sommaren Taxeringsvärden på fastigheter Hustyp Byggnad Mark Totalt Hyreshus bostäder Hyreshus lokaler Summa Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

14 Ättekulla i Helsingborg 12(13) Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: -Andel i HSB Nordvästra Skåne Summa Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ränteintäkt HSB Nordvästra Skåne ComHem Carpark, p.automater Fastighetsförsäkring Summa Not 11 Kassa och bank Handkassa Summa Not 12 Eget kapital Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets Insatser avgifter underhåll resultat resultat Vid årets början enl. fastställd BR Disposition enligt stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 13 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån Stadshypotek 3,77 % Swedbank 1,08 % Stadshypotek 2,15 % Swedbank 4,41 % Stadshypotek 1,13 % SEB, nytt lån 1,03 % SEB, nytt lån 3,52 % SEB, nytt lån 0,98 % Summa Under nästa räkenskapsår beräknas föreningen amortera kr och den delen av skulden kan därför betraktas som kortfristig. Ställda säkerheter till kreditinstitut Uttagna fastighetsinteckningar Summa

15 Ättekulla i Helsingborg 13(13) Not 14 Fond för inre underhåll Vid årets början Uttag under året Vid årets slut Not 15 Övriga skulder Personalens källskatt och sociala avgifter Momsredovisning garage ISS Landscaping Summa Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ärsavgifter och hyror Räntekostnader Borevision El-avgifter Va-avgifter Fjärrvärmeavgift Renhållningsavgift Övrigt Summa Underskrifter Helsingborg, 20 l 0- ~j -Of /}~#U~ (/ Susanne Haddouche riell Thorn, ~QM} ofuu-c/r;qr~ /' n~jl ~~_ Lena Har~son i/ IJat~ '1... Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Ib., //' "'Ä l(j t ~7{ l. ~tj//ll(. cc; {'-- Ingrid Wotthardson Av föreningen vald revisor W-r1uk~ Karl-Philip Lindahl BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

16 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg, org.nr. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsförening Ättekulla i Helsingborg för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg, 20 l O-(}; - i~. // ~'.~. irl \.~ C~/L (t y+il-ci ( ctc '- Ingri(f Gotthardson Av föreningen vald revisor Karl-Philip Lindahl BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vanja. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vanja i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Berga. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Berga i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2006. HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2006 HSB Bostadsrättsförening KJELLSTORP i Helsingborg Kjellstorp i Helsingborg 1(15) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kjellstorp i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Vinkeln. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Vinkeln i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening SVEA. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening SVEA i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Melonen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Melonen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Silversmeden. i Ängelholm ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Silversmeden i Ängelholm Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23 ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Dahlian. i Åstorp ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Dahlian i Åstorp Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer