Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum"

Transkript

1 Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad november 2011

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vad är grundsärskola? Grundsärskola Grundsärskolans kursplaner ämnen/ämnesområden Betyg Val av skola Skolskjuts Vem har rätt till grundsärskola? Skollag Skolplikt Vårdnadshavarnas val Försöksplacering Kontinuerlig prövning Vilka underlag behövs för beslut om mottagande i grundsärskolan? Underlag Pedagogisk utredning Psykologisk utredning Medicinsk utredning Social utredning När, var och hur sker mottagandet till grundsärskolan? Ärendegång: elev i grundskolan Ärendegång inför skolstart (år 1) Uppföljning Överklagan Övergång och mottagande till gymnasiesärskolan Elev från grundsärskola Vem har rätt till gymnasiesärskola? Övergång grundsärskola till gymnasiesärskola Ärendegång: elev till gymnasiesärskola In och utflyttning av elever i grund- och gymnasiesärskola In- och utflyttning Övrigt Byte av skola Elev som avlidit Sidan 2

3 1. Vad är grundsärskola? Grundsärskola Grundsärskolan ska ge utbildning som så långt möjligt motsvarar grundskolan. Den följer samma läroplan, LGR11, men kursplanerna är anpassade. I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver längre tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan, och undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar. När en elev tas emot i grundsärskolan beslutas också vilken kursplan (ämnen eller ämnesområden) eleven ska följa. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som heter träningsskola, den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Grundsärskolans kursplaner: Ämnen Grundsärskolans kursplaner omfattar tolv ämnen: bild, teknik, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk. För varje ämne anger kursplanen dess uppbyggnad och mål som eleven ska ha uppnått efter det femte respektive nionde skolåret. Ämnesområden Träningsskolans kursplaner beskriver de grunder som olika kunskaper och färdigheter består av. De omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisningen ryms inom kommunikation. För varje ämnesområde anger kursplanen dess uppbyggnad och en beskrivning av delområdena. Inom varje delområde anges mål eleven efter sina förutsättningar ska ha uppnått efter det nionde skolåret. Betyg Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen. Detta görs i slutet av varje termin i årskurs 8, och i slutet av höstterminen i årskurs 9, och när ett ämne har avslutats. Betygsbeteckningarna är A, B, C, D eller E. Högsta betyg är A, lägsta betyg E. När skolplikten upphör får eleven slutbetyg. Slutbetyget kan inte användas för att söka till gymnasieskolan. Eleverna ska efter avslutad skolgång få intyg om den utbildning de gått igenom. Val av skola Föräldrarna har rätt att välja skola för sitt barn. I vissa fall kan kommunen frångå föräldrarnas önskemål. Alla elever ska erbjudas en skola med så kort skolväg som möjligt. Dessutom ska särskolan ta hänsyn till förutsättningarna i redan etablerade grupper. En elev som är inskriven i grundsärskolan kan få sin undervisning i klass i grundskolan om berörda rektorer och vårdnadshavaren är överens om det. Grundsärskolans kursplaner gäller för sådan s.k. integrerad elev. Rektor för grundsärskolan får besluta om avvikelser från grundsärskolans timplan som krävs med hänsyn till undervisningen i grundskolan. Skolskjuts Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till skolskjuts om det behövs med tanke på avståndet, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Elevens hemkommun ansvarar för att ordna skolskjuts. 3

4 2. Vem har rätt till grundsärskola? Skollag Barn och ungdomar som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Detta gäller även personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med autism, men som inte har en utvecklingsstörning, har däremot inte rätt till plats i grundsärskola. I Borås Stad är varje stadsdelsnämnd huvudman för grundsärskolan. Skolplikt Alla barn mellan 7 och 16 år har skolplikt. Detta gäller även elever i grundsärskolan. Alla som fullgör sin skolplikt i grundsärskolan är garanterade plats i gymnasiesärskolan. Vårdnadshavarnas val Om barnet har rätt till grundsärskolan och erbjuds plats där, är det vårdnadshavaren som väljer och avgör vilken skolform (grundskola eller grundsärskola) som barnet ska gå i. Om vårdnadshavaren inte medger placering i grundsärskolan ska barnet gå i den vanliga grundskolan. Om barnets vårdnadshavare inte medger placering i grundsärskolan; och om det finns synnerliga skäl, kan barnet tas emot med hänsyn till barnets bästa. Försöksplacering Elever kan placeras i grundsärskola på försök, i högst sex månader, om berörda skolor och barnets vårdnadshavare är överens om det. Försöksplacering kan t.ex. användas när barnet uppfyller kraven för att tas emot i grundsärskolan, men vårdnadshavarna är tveksamma till om det är den rätta skolformen för deras barn. Kontinuerlig prövning Elev i grundsärskolan ska gå över till grundskolan om skolan bedömer att eleven klarar det. Ett sådant beslut kan överklagas av vårdnadshavarna. 3. Vilka underlag behövs för beslut om mottagande i grundsärskolan? Underlag Alla har inte rätt att gå i grundsärskolan. Det är viktigt att så långt som möjligt säkerställa att mottagandet går rätt till. Som underlag för beslutet ska finnas: Framställan om behörighetsprövning från vårdnadshavare Medgivande till placering i grundsärskola från vårdnadshavare Psykologisk utredning Pedagogisk utredning Medicinsk utredning Social utredning Handlingarna ska vara aktuella. Det gäller särskilt de psykologiska och pedagogiska utredningarna, som annars kan förlora mycket av sin giltighet vid bedömningen. Förskolan/grundskolan ansvarar för att handlingarna upprättas och sänds till Specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC). 4

5 Pedagogisk utredning Den pedagogiska utredningen ska visa om barnet har förutsättningar att nå kunskapskraven i skolan. Utredningen ska visa hur verksamheten anpassats till barnets behov, och vad resultaten varit. Utredningen ska ge en realistisk bild av barnets möjligheter att nå kunskapskraven. Lärare och specialpedagog ska beskriva barnets pedagogiska situation, insatser, kunskapsutveckling och måluppfyllelse i de olika ämnena. Psykologisk utredning Den psykologiska utredningen ska visa om barnet har en utvecklingsstörning eller ej. I utredningen ska psykolog använda testinstrument som mäter kognitiv förmåga, och bedöma vilken adaptiv förmåga barnet har i skolmiljön och i hemmet. Utredningen bör innefatta en redogörelse för barnets utveckling fram till den aktuella tidpunkten samt en reflekterande analys av det samlade underlaget. De diagnostiska kriterierna enligt DSM-IV eller ICD-10 ska följas och en tydlig diagnostisk kod markeras i utlåtandet. Medicinsk utredning Den medicinska utredningen syftar till att ge en bild av barnets hälsa och klargöra eventuella medicinska orsaker till barnets svårigheter i skolsituationen och bedöma vad dessa kan innebära för barnets fortsatta utveckling. Social utredning Den sociala utredningen ska visa om situationen i hemmet eller utanför skolan kan ge ytterligare förklaringar till bedömningen varför eleven har svårt att tillgodogöra sig utbildningen. 4. När, var och hur sker mottagandet till grundsärskolan? Ärendegång: elev i grundskolan 1. Elev med betydande svårigheter att klara kunskapskraven uppmärksammas av skolpersonal och/eller vårdnadshavare. Rektor är ansvarig för utredningarna och att dessa genomförs skyndsamt. De bör vara avslutade inom 6 månader. 2. Åtgärder sätts in och utvärderas. Specialpedagog startar utredning. 3. Om problem kvarstår trots åtgärder kan vårdnadshavare vid en beslutskonferens tillåta psykologisk utredning görs med frågeställning utvecklingsstörning. Vårdnadshavare har rätt att när som helst avbryta utredningsprocessen. 4. Efter psykologisk utredning är genomförd analyserar skolpsykolog i samråd med övriga professioner om det är fråga om en utvecklingsstörning. Vårdnadshavare informeras av skolpsykolog om bedömningen. 5. Rektor kallar till beslutskonferens för att klargöra om grundsärskola är lämplig skolform för eleven. 6. Rektor ger SPKC i uppdrag att informera om grundsärskolan och stödja vårdnadshavare i mottagningsprocessen. 7. Medicinsk och social utredning initieras. 8. Framställan och medgivande sänds av rektor till SPKC tillsammans med pedagogisk-, psykologisk-, medicinsk- och social utredning. Vid behov kan SPKC begära in kompletterande handlingar. 9. Om SPKC kommer fram till att elever har rätt till mottagande i grundsärskolan informeras vårdnadshavare om grundsärskolans verksamhet, och studiebesök i grundsärskolan erbjuds. 5

6 a) SPKC beslutar om eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskola och vilken kursplan i huvudsak eleven ska läsa efter. Beslut om eventuell försöksplacering. b) SPKC beslutar avskriva ärendet, exempelvis när vårdnadshavare återkallar sitt medgivande. Vid avskrivning ansvarar rektor för att eleven får det stöd hon/han behöver i grundskolan. 10. Vårdnadshavare ansöker om skolplacering i grundsärskolan hos rektor som beslutar om placering i grupp/klass. 11. Efter överenskommelse mellan berörda rektorer och om vårdnadshavaren medger det, kan elev i grundsärskolan få sin undervisning i en grundskoleklass (integrerad elev). Rektor beslutar om placering i grupp/klass. Ärendegång: inför skolstart (år 1) Under höstterminen erbjuder SPKC information om vad grundsärskolan innebär och hur grundsärskolan fungerar i Borås Stad. Grundsärskolans rektorer deltar. Barnhabiliteringen medverkar vid behov. 1. Förskolechef/rektor i samråd med vårdnadshavare skickar ett uppdrag till SPKC, som informerar om grundsärskola och är kontaktpersoner i mottagandeprocessen. 2. Förskolechef/rektor beslutar, i samråd med vårdnadshavare, att genomföra de nödvändiga utredningar som krävs inför mottagandet i grundsärskolan. Hemstadsdelen ansvarar för utredningsarbetet. Vårdnadshavaren kan när som helst avbryta utredningsprocessen. 3. Framställan och medgivande från vårdnadshavare skickas till SPKC av förskolechef/rektor. Pedagogisk-, psykologisk-, medicinsk-, och social utredning bifogas. 4. SPKC informerar förskolechef/rektor om bedömningen. 5. Rektor/förskolechef ansvarar för att vårdnadshavaren får information om bedömningen. Om SPKC kommer fram till att elever har rätt till mottagande i grundsärskolan informeras vårdnadshavare om grundsärskolans verksamhet. Studiebesök i grundsärskolan erbjuds och grundskolans rektor informerar hur skolan kan individintegrera eleven. a) SPKC beslutar om eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan. Övriga beslut gäller vilken kursplan i huvudsak eleven ska läsa efter och försöksplacering. b) SPKC beslutar avskriva ärendet exempelvis när vårdnadshavaren återkallar sitt medgivande. Rektor ansvarar för att eleven får det stöd hon/han behöver i grundskolan. 6. Vårdnadshavare ansöker om skolplacering i grundsärskolan hos rektor som beslutar om placering i grupp/klass. 7. Efter överenskommelse mellan berörda rektorer och om vårdnadshavaren medger det, kan elev i grundsärskolan få sin undervisning i en grundskoleklass (integrerad elev). Rektor beslutar om placering i grupp/klass. Uppföljning Rektor har ansvaret för en kontinuerlig uppföljning av grundsärskolans elever. Uppföljning sker bland annat via utvecklingssamtal, IUP och pedagogiska utredningar inför stadieövergångar. SPKC har ett uppföljningsansvar för individintegrerade grundsärskoleelever. Uppföljning inom det första året vid nyinskrivning till särskola av SPKC. 6

7 Överklagan Beslut om avslag kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Även beslut om mottagande mot vårdnadshavarens vilja kan överklagas. Överklagandet ska inlämnas inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Det är endast vårdnadshavare som kan överklaga. 5. Övergång och mottagande till gymnasiesärskolan Elev från grundsärskola Elev som fullgjort sin skolplikt i grundsärskolan har alltid rätt att tas emot i gymnasiesärskolan. I annat fall ska frågan om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan prövas av elevens hemkommun. Ett sådant beslut ska föregås av en pedagogisk-, psykologisk-, medicinsk-, och social utredning. Samråd med eleven och elevens vårdnadshavare ska ske när utredningarna genomförs. Elev som börjar i gymnasiesärskolan senast vårterminen det år han fyller 20 år har rätt att fullfölja utbildningen under fyra år. Vem har rätt till gymnasiesärskola? Utbildningen i gymnasiesärskola vänder sig till ungdomar vars skolplikt har upphört och som har gått i grundsärskola eller som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som förorsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Övergång grundsärskola till gymnasiesärskola Under år 8 och 9 praktiserar eleven på gymnasiesärskolans program efter eget önskemål. Efter personliga samtal där bl a gymnasiesärskolans rektor medverkar ansöker eleven till aktuellt program senast den 1 februari. Rektor på gymnasiesärskola kontrollerar med SPKC att det finns ett korrekt underlag samt att beslut, medgivande och de fyra utredningarna finns. Elever som gått omvänt integrerade har ej rätt att ansöka till gymnasiesärskolan. För elever från annan kommun ska SPKC granska utredningar, medgivande och beslut. Ärendegång: elev till gymnasiesärskola 1. Elev som går på gymnasieskola och inte når kunskapskraven i år 9, samt har stora inlärningssvårigheter bör utredas för att se om gymnasiesärskolan kan vara ett alternativ. Rektor är ansvarig för att utredningarna genomförs. Utredningarna genomförs skyndsamt, de bör vara avslutade inom 6 månader. 2. Pedagogisk utredning påbörjas. 3. På beslutskonferens tillsammans med elev och vårdnadshavare eller myndig elev beslutas om en psykologutredning ska påbörjas med frågeställning utvecklingsstörning. Elev och vårdnadshavare eller myndig elev kan när som helst avbryta utredningsprocessen. 4. Visar den psykologiska utredningen att elev har utvecklingsstörning initieras medicinsk- och social utredning. 7

8 5. Rektor kallar till beslutskonferens för att klargöra om gymnasiesärskolan är en lämplig skolform för eleven. 6. Rektor ger SPKC i uppdrag att informera om gymnasiesärskolan till elev och vårdnadshavare eller myndig elev. SPKC finns med som ett stöd till elev och vårdnadshavare samt skolan under hela processen. 7. Framställan och medgivande sänds av rektor till SPKC tillsammans med pedagogisk-, psykologisk-, medicinsk- och social utredning. Vid behov kan SPKC begära in kompletterande handlingar. Om det finns en ensam vårdnadshavare ska medgivandet kompletteras med ett intyg från skattemyndigheten som styrker det. 8. Om SPKC bedömer att eleven har rätt till ett mottagande i gymnasiesärskola informeras elev och vårdnadshavare eller myndig elev om gymnasiesärskolan verksamhet. Studiebesök i gymnasiesärskola erbjuds. a) SPKC beslutar om elev har rätt att bli mottagen i gymnasiesärskola. b) SPKC beslutar att avskriva ärendet när elev och vårdnadshavare eller myndig elev återkallar sitt medgivande. Vid avskrivning ansvarar rektor över att eleven får det stöd han/hon behöver i gymnasieskola. 9. Elev och vårdnadshavare eller myndig elev ansöker om antagning till gymnasiesärskolan hos rektor som antar till program. 6. In- och utflyttning av elever i grund- och gymnasiesärskola In- och utflyttning När en elev flyttar in som redan är mottagen i grundsärskola eller gymnasiesärskola ska rektor på hemskolan eller rektor på grundsärskola/gymnasiesärskola ansvara för att rekvirera elevakt från den kommun där eleven kom från. Beslut på att elev är mottagen ska finnas med samt ett medgivande på att vårdnadshavaren samtycker till placering i särskola. Det är viktigt att även de fyra utredningarna finns med som en grund för beslutet. Dessa handlingar ska granskas och arkiveras på SPKC. Hemkommunen ansvarar för att komplettera underlaget om det är bristfälligt. Rektor meddelar SPKC när mottagen elev flyttar till annan kommun. 7. Övrigt Byte av skola Rektor på aktuell skola meddelar SPKC när en elev byter skola Elev som avlidit Rektor på aktuell skola meddelar SPKC när elev avlider. 8

Rutiner. Mottagande i. Grundsärskola och gymnasiesärskola. Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Rutiner. Mottagande i. Grundsärskola och gymnasiesärskola. Specialpedagogiskt kompetenscentrum Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2013 Innehållsförteckning Huvud- och underrubriker Sidan Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------2

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka barn som har rätt att gå där. Ytterligare information

Läs mer

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Enligt Skolverkets allmänna råd 2013 Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola ELEVHÄLSAN Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Riktlinjer för mottagande i särskola

Riktlinjer för mottagande i särskola Riktlinjer för mottagande i särskola Särskolan är en egen skolform. Särskolan omfattar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Läs mer

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2014-05-08 2016-04-25 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor UN.2016.33 Dokumentinformation Riktlinje för mottagande

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA 1 (9) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd 2001:23 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande i särskola. En ny skollag har införts

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan Särskolan i Malmö Information till dig som har barn i särskolan Skollagen På skolverkets webbplats, www.skolverket.se och på Sveriges riksdags webbplats www.riksdagen.se kan du läsa om skollagen. Särskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN 1(13) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd SKOLFS 2013:20 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2013-04-12 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: CRE Fastställd 2014-04-04 Reviderad: 2016-01-14 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan i Åstorps kommun Inledning

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor samt grundsärskolor i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2017-11-14, 2017/103, dnr 2017/2177 BUN, träder i kraft 2018-01-01

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola

Ansökan om ytterligare år i grundsärskola Barn- och utbildningskontoret Ansökan om ytterligare år i grundsärskola Blanketten fylls i på datorn och skickas till: Sollentuna kommun Stöd och utveckling, barn- och utbildningskontoret 19186 Sollentuna

Läs mer

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum

MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum MANUAL Psykologisk utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad december 2011 Syfte Syftet med den psykologiska utredningen är att ge

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Överlämnande till Gymnasiesärskolan

Överlämnande till Gymnasiesärskolan Överlämnande till Gymnasiesärskolan Skickas senast i samband med att eleven slutar på grundsärskolan till: Alléskolan, 694 80 Hallsberg. Personuppgifter: Elevens efternamn Elevens förnamn Elevens personnummer

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Framgångsfaktorer för inkludering

Framgångsfaktorer för inkludering Framgångsfaktorer för inkludering Framförhållning Hur planeras mottagandet för en ny elev? Eleven, klassen, föräldrar, pedagoger. Hur förbereds klassen på den nya klasskamraten? Vilken information skall

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

Handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan

Handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan Handläggning och utredning inför beslut om mottagande i särskolan Barns rätt till utbildning Barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan Barn som inte når upp till grundskolans kunskapskrav för att de

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Tilläggsbelopp. information och handledning

Tilläggsbelopp. information och handledning 2015-06-17 Tilläggsbelopp information och handledning 1 2015-06-17 Innehåll 1. Bakgrund tilläggsbelopp... 3 2. Tilläggsbelopp avser... 3 3. Tilläggsbelopp avser inte... 3 4. Kriterier för att söka tilläggsbelopp...

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

SÄRSKOLAN RUTINER FÖR MOTTAGANDE I SÄRSKOLA 2013-01-12. Bankgiro 621-6907. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.se.

SÄRSKOLAN RUTINER FÖR MOTTAGANDE I SÄRSKOLA 2013-01-12. Bankgiro 621-6907. Strängnäs kommun. kommunstyrelsen@strangnas.se. SÄRSKOLAN RUTINER FÖR MOTTAGANDE I SÄRSKOLA Vad är särskolan? Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar som på grund av en utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan tar del av en individuellt

Läs mer

Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen

Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen Skolbild för Grundsärskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2015/2016 Karina Bronell, rektor Beskrivning av verksamheten Genom den samlade läroplanen

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Kommittén skrev ett delbetänkande

Läs mer

Manual för mottagande i grundoch. gymnasiesärskolan

Manual för mottagande i grundoch. gymnasiesärskolan Manual för mottagande i grundoch gymnasiesärskolan Enligt Skolverkets Allmänna råd (2013) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och elevhälsoenheten Version 3/Juni 2016 Innehåll Inledning... 3 Anvisningar...

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor; SFS 2011:326 Utkom från trycket den 5 april 2011 utfärdad den 17 mars 2011.

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

RUTIN. Mottagande till och utskrivning ur grundsärskolan och gymnasiesärskolan

RUTIN. Mottagande till och utskrivning ur grundsärskolan och gymnasiesärskolan RUTIN Mottagande till och utskrivning ur grundsärskolan och gymnasiesärskolan Innehåll Elevens rätt till undervisning... 3 Beslut... 3 Arbetsgång... 3 Barn i förskolan... 4 Elever i grundskolan inklusive

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Strängnäs kommun 1/9 Beslutad när: 2016-03-09 Beslutad av Utbildningschef Diarienummer: BUN/2016:18-002 Ersätter: - Gäller för: Gäller fr o m: 2016-03-09 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Utvecklingsarbete Gun Stenmark, Umeå Universitet

Utvecklingsarbete Gun Stenmark, Umeå Universitet Utvecklingsarbete 2012-2013 1 Bakgrund I och med nya läroplaner och kursplaner från 1 juli 2011 tydliggörs behovet av fördjupade kunskaper när det gäller bedömning av elevernas kunskaper i skolformen Grundsärskola:

Läs mer

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet)

Handläggningsrutin vid ansökan om uppskjuten skolplikt (Gäller kommunal och fristående verksamhet) HANDLÄGGNINGSRUTIN Barn- och utbildningskontoret Datum: 2015-09-17 Handläggare: Agneta Brus Diarienummer BSN 2015-385 003 Denna handläggningsrutin gäller följande skolformer: Förskola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan Sanningen om särskolan Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan September 2010 Vårt förslag: Tillsätt en oberoende granskningsgrupp för att granska vilka fel som begicks

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp

Skolskjutsreglemente. Reglemente. Barn och utbildning. Tills vidare. Barn- och utbildningschefen. Dokumenttyp Skolskjutsreglemente Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2009-04-27 av Kommunfullmäktige 39 Senast reviderad 2011-05-02 av Kommunfullmäktige 128 Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid

Läs mer

För ansökan till nationella program och individuella programmen se nästa sida!

För ansökan till nationella program och individuella programmen se nästa sida! Ansökan sändes senast 1 februari till Rektor för gymnasiesärskolan Magnus Åbergsgymnasiet 461 84 Trollhättan Ansökan till gymnasiesärskolan inom Kunskapsförbundet Väst Läsåret 2015/2016 Elevens namn: Personnummer:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Kalmar kommun kommun@kalmar.se för grundsärskola efter tillsyn i Kalmar kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05.

PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. 2009-11-05 PM Principer och rutiner vid val av skola Utarbetad av utbildningsförvaltningen 2008-11-12, reviderad 2009-11-05. Utdrag ur skollagen 2 b kap Förskoleklassen 2 För barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan Foto: Marco Gustafsson / Pressens Bild Detta är vad lärande innebär. Man förstår plötsligt något som man har förstått hela sitt liv, fast på ett nytt sätt. Doris Lessing, 1919 Barn- och ungdomsutbildning

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan; SKOLFS 2014:50 Utkom från trycket

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

Riktlinjer vid val av skola

Riktlinjer vid val av skola Bilaga till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-11-19 UN/2012:296 Riktlinjer vid val av skola 1. Gällande bestämmelser Lidingö stads riktlinjer vid val av skola utgår från gällande lagstiftning.

Läs mer

Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer

Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer Från och med läsåret 2011/2012 ska, med något undantag, de nya skolförfattningarna tillämpas på utbildningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-01-11 Handläggare Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-50833010 Till Utbildningsnämnden 2016-02-04 Mer tid för kunskap -

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN Sammanfattat av Annie Alström, klass 9EA, Västerskolan, 2011 I den här broschyren kan du som elev på grundskolan, specialskolan,

Läs mer

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Manual Pedagogisk bedömning inför mottagande till grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad april 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607

PM Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 2016-02-17 Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun Dnr BUN16/40-607 Dessa riktlinjer klargör hur skolpliktsbevakningen sker i Ekerö kommun samt hur frånvaro följs upp och hanteras. Riktlinjerna

Läs mer

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Kommunstyrelsen Dnr 15KS694 REMISS SOU 2015:81 Utredningen som antagit namnet grundskoleutredningen mer tid för kunskap förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola FÖRSKOLEKLASS 3.6 Alternativ 1 Förskoleklassen

Läs mer

Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun

Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun Örebro kommun Programnämnden Barn och utbildning Box 30000 701 35 Örebro 1 (9) Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun Beslut Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Örebro

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer