Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander"

Transkript

1 1 (20) Datum Tid Kl. 09-,00-13,00 Plats ande Övriga Närvarande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander Sammankallande... Mikael Melander Justerare... Åke Gardin och Matz Sjöberg Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Konsumentdelegation Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Sollefteå Underskrift. Ann-Carin Sjölander

2 2 (20) Närv Tjg RESERVATION OMRÖSTNING ANTECKNINGAR aro Namn Ja Nej Ja Nej Ledamöter Micael Melander (s) X Niklas Lind (v) X Eva Halling (FP) X Ersättare Marie-Louise X Andersson (s) Sture Ragnarsson (s) - X Matz Sjöberg (viskb) Representanter frånvaro 20 Madeleine Persson _ (LRF) Laila Lindholm (LO) X Åke Gradin X (Svensk Handel) Maj-Lis Johansson (PIS) X- Elisabeth Bodén X (HSO) Gunlög Jacobsson X (HSO) Vakant (TCO) - Anna Sjöberg (ungdsomsrep) Alexander Stande- Edenström (Ungdomsrep.) - X

3 3 (20) Dagordning Ärende Paragraf 1. Val av justerare 2 Upprop 3. Fastställande av dagordning Prisinformation i skyltfönster, a) Sollefteås konsumentvägledning, vår situation 3 6 b) Sollefteås Konsumentvägledning, hur påverkar den nationella konsumentupplysningen vår kommuns verksamhet? Brev till 18-åringar, Bilaga 1/ Biljettköp hos Y-buss via telefon/nät Ungdomsprojektet, ingen blåser mig Butik för alla Lördag på stan, Bilaga 2/ Gemensam annonsering i Tidningen Ångermanland Kommunal referensgrupp för nationell konsumentstöd Budget, information KVL-dagar i Örebro Årsredovisningen 2013,bilaga 3/ Representanterna har ordet Övriga ärenden Positiv punkt Information Val av justerare Åke Gradin (Handeln i Sollefteå), Matz Sjöberg(VISKB), väljs till justerare.

4 4 (20) 1 Fastställande av dagordning beslutar att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar; Följande ärenden läggs till dagordningen; Punkt 19, Information; Ny information: Nya nämndsorganisationen för Sollefteå kommun. Sammankallande Mikael Melander anmäler nedanstående ändringar till dagordningen. Följande ärenden läggs till dagordningen;. Punkt 19, Information; Ny information: Nya nämndsorganisation för Sollefteå kommun.

5 5 (20) 2 Prisinformation i skyltfönster uppdrar till Åke Gradin att informera Handeln i Sollefteå att konsumentdelegationen kommer att göra en prisinformationskontroll av gågatans skyltfönster under maj månad. /sammanfattning Kontroll av prisinformation av gågatans skyltfönster. sunderlag: s beslut: 50/2012, 37/2013

6 6 (20) 3 Sollefteås konsumentvägledning a) Vår situation? b) Hur påverkar den nationella konsumentupplysningen vår kommuns konsumentverksamhet? kommer att ha en fortsatt uppföljning vid nästa sammanträde. Sammankallande Micael Melander informerar konsumentdelegationen att Sollefteås konsumentvägledning har dragits ner från 100 % till 50 % tjänst, och att en tjänsteman ska inneha både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivningen. Föregående år har det varit två tjänstemän. Det innebär mindre hjälp för kommuninvånarna i de aktuella frågorna, då tillgängligheten försämras. sunderlag s beslut: 61/2013 Information: Ej återbesatt skuldrådgivare, arbetet läggs på konsumentvägledare(0,5 tjänst), med motivering att Konsumentverket bygger upp en nationell konsumentupplysning med start 2015 mm, bilaga 12/2013.

7 7 (20) 4 Brev till 18-åringar beslutar att dela ut brevet, brev till 18-åringar och broschyren om miljömärken för kännedom till ledamötena i kommunfullmäktige vid nästa sammanträde i mars. Ann-Carin Sjölander informerar delegationen att ett brev ska skickas till alla fyllda 18 åringar i Sollefteå kommun i förebyggande syfte. Brevet innehåller information bl.a om grundläggande konsumenträtt och vardagsekonomi mm. sunderlag Brev till 18-åringar, bilaga 1/2014 s beslut: 53/2013

8 8 (20) 5 Biljettköp hos Y-buss via telefon/nät Gunlög Jacobsson återkommer i ärendet. sunderlag s beslut: 33,50/2013

9 9 (20) 6 Ungdomsprojektet ingen blåser mig, (uppföljning av tidigare beslut) Elevernas skrivelse har skickats till Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden, samt Handeln i Sollefteå. har inte delgivits något svar från respektive nämnd/organisation. Åke Gradin informerar Handeln i Sollefteå vid deras nästa sammanträde. sunderlag s beslut: 27,51/2013, bilaga 10/2013

10 10 (20) 7 Butik för alla (uppföljning av tidigare beslut) Gunlög Jacobsson har informerat nya butiksägaren på ICA-Remsle Thomas Sagreus om utbildningsmaterialet Butik för alla. De ska boka en tid för uppföljning. Åke Gradin och Gunlög Jacobsson informerar vid nästa sammanträde angående apotekets kösystem. sunderlag Konsumentverket och Svensk Handel har tillsammans tagit fram utbildningsmaterial Butik för alla till butiksägare med inspiration och tips hur man kan förbättra tillgängligheten i sin butik. Presentera utbildningsmaterialet Butik för alla och förslag på tillgänglighet för ny butiksägare för ICA-Remsle Thomas Sagreus. Apotekets kösystem saknar röstfunktion (talröst) s beslut: 52,53/2011 och 3,20,35,52/2013

11 11 (20) 8 Lördag på stan 2013 noterar särskilt punkt 2 och 3 i listan över synpunkterna och vidare uppföljning kommer att ske angående dessa punkter. Antalet deltagande i tipstävlingen var färre än vanligt, och anledningen var nog det dåliga vädret och allmänheten valde med största sannolikhet att stanna hemma denna dag. Vinnarna av tipstävlingen har informerats Vinnarna av ett års prenumeration Råd&Rön: Anna-Karin Hellström Anders Pettersson Tori Malm Vinnare av en energimätare: Marianne Ragnarsson Vinnare av en ryggsäck: Patrik Persson Tröstpriset går till: Pernilla Björk Fredrik Grönlund Av de inlämnade tipsbidragen angavs även en del synpunkter, se bilaga 2/2014 sunderlag s utåtriktade aktiviteter enligt tidigare beslut s beslut: 36/2010, 38/2011, 36,/2012, 36,53/2013 Synpunkter, bilaga 2/2014

12 12 (20) 9 Gemensam annonsering i Tidningen Ångermanland. Delegationen uppdrar till Ann-Carin Sjölander att i god tid ge informationsavdelningen material för annonsering innan de aktuella utåtriktade aktiviteterna. s utåtriktade aktiviteter bör annonseras. sunderlag Varje månad kommer Sollefteå kommun att ha ett annonsutrymme som motsvara en helsida i Tidningen Allehanda. Det innebär att alla verksamheter har möjlighet att annonsera gratis i Tidningen Ångermanland en gång varje månad. Annonserna är planerad att publiceras 7-dagar innan kommunfullmäktige.

13 13 (20) 10 Kommunal referensgrupp för nationell konsumentstöd beslutar att inte skicka någon från delegationen till referensgruppmötet. Diskuterades vikten av vad Sollefteås konsumentdelegation kan erbjuda och vara bollplank åt konsumentverket, kontra rese- arvodeskostnader och de fåtal sammankomster som erbjuds. sunderlag har fått en inbjudande av konsumentverket till referensgruppmöte angående arbetet att bygga upp en nationell konsumentupplysning. Syftet är att få en diskussionspart i frågorna som rör den kommunala konsument verksamheten. Referensgruppen ska vara bollplank åt projektet. Budgetpropositionen: Konsumenten i centrum (SOU 2012:43)

14 14 (20) 11 Budget, information beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 20 februari sunderlag Sammankallande Mikael Melander redovisade den ekonomiska uppföljningen per den 20 februari 2014 för konsumentdelegationen.

15 15 (20) 12 KVL-dagar i Örebro Delegationen beslutar att anmäla Gunlög Jacobsson, Marie-Louise Andersson, Matz Sjöberg och Åka Gradin till konsumentvägledardagarna i Örebro. Programmet för konsumentvägledardagarna den 13-15/5 i Örebro presenterades. Gunlög Jacobsson, Marie-Louise Andersson, Matz Sjöberg och Åke Gradin anmälde sitt intresse att åka. Från konsumentkontoret har Ann-Carin Sjölander anmält sitt intresse. sunderlag Konsumentverket och Konsumentvägledarnas förening anordnar varje år konsumentvägledardagar. Konferensen vänder sig till handläggare av konsumentfrågor, ansvariga chefer och politiker i kommunerna. Konferensen vänder sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare och myndigheter. Dagarna består bl.a av debatter, seminarium och information. s beslut: 57/2013

16 16 (20) 13 Årsredovisningen 2013 beslutar att anta årsredovisningen för 2013 Sammankallande Mikael Melander presenterar konsumentdelegationens årsredovisning för Bilaga 3/2014 Konsumentdelegation Årsredovisning 2013 Sammankallande: Micael Melander Årets verksamhet är ett forum för konsumentpolitiska frågor, de skall vara en instans för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan politiker, medborgare och medborgarrepresentanter. Delegationen inrättades Under 2013 har det varit 4 protokollförda sammanträde. Delegationen har under 2013 haft två utåtriktade aktiviteter, deltagit i marknadsmässan på Hågesta-område och Lördag på Stan i Prima gallerian, där budskapet har varit att informera om dina rättigheter som konsument. har tillsammans med Konsument Sollefteå och Konsument Skellefteå haft utbildning för politiker i konsumenträtt Kraftsamla norrlandspolitiker. Utbildningen gav möjlighet till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande mellan politiker samt inhämtning av ny kunskap. Delegationen har haft en prisinformationskontroll av skyltfönster på gågatan. Politiker från delegationen tillsammans med Konsument Sollefteå informerade om konsumentdelegationens uppdrag för ungdomsdelegationen. Politiker från delegationen medverkade i ungdomsprojektet ingen blåser mig. Vid sammanträdet i december besökte delegationen Hotell Hallstaberget där delegationen genomförde ett arbetsplatsbesök. sunderlag s beslut: Bilaga3/2014

17 17 (20) 14 Representanterna har ordet uppmanar alla i delegationen att ta upp frågorna om kollektivtrafiken och sjukresorna i respektive partier och organisationer. Gunlög Jacobsson, medborgarepresentant från HSO informerar delegationen att den centrala kollektivtrafiken s k. Ringlinjen, ej ska trafikera centrum under juli månad. Kollektivtrafiken är ett högaktuellt ämne både för kommuninvånarna, besöksnäringen och inte minst för miljön. Maj-Lis Johansson, medborgarrepresentant från PIS, pensionärer i samverkan påpekar att det är en dålig samordning och dyr kostnad när det gäller sjukresorna i länet. Samordningen borde vara bättre och då får man ner kostnaderna anser Maj-Lis. Maj-Lis förespråkar Ånges förslag angående samordning av sjukresor.

18 18 (20) 15 Övriga ärenden Inga övriga ämnen är anmälda till dagordningen

19 19 (20) 16 Positiv punkt Följande positiva punkter redovisades Eva Halling berömmer Nipan restaurangens julbord, det var fantastiskt gott. Det blir bara ljusare och ljusare Glädjande att Sverige har tagit så många medaljer i årets OS. Sist men inte minst: Tips! Historien om Kalle 7 år som svarar i telefonen: Kalle svarar: SPIDERMAN Telefonen: bla bla bla bla Kalle: mmmm..här förstår Kalles mamma att det är en telefonförsäljare. Telefonen: bla bla bla bla Kalle: VAD VILL DU EGENTLIGEN? FÖRSTÅR DU INTE ATT DU PRATAR MED SPIDERMAN! HEJ DÅ! och Kalle lägger på luren. Så blir man av med en telefonförsäljare

20 20 (20) 17 Information Statsrådsberedningen: : Birgitta Ohlsson tog emot utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning.(sou 2014:4) Pressmeddelande från Konsumentverket: : Flest klagomål på hantverkstjänster och köp av begagnad bil. Pressmeddelande från konsumentverket : Tidningen Koll på pengarna 2014 ute nu. Nyhetsbrev från Konsumentverket 4: 2013: Många företag slarvar med grundläggande konsumenträttigheter på sina webbplatser Pressmeddelande KonsumentEuropa, Nov :2013: Konsumenter diskrimineras allt oftare vid gränsöverskridande köp. Fler nyheter och pressmeddelande finner ni på: och Information: Ny nämndsorganisation för Sollefteå kommun beslutas i KF den 24/2-14 KONSUMENTDELEGATIONEN På uppdrag av sammankallande Ann-Carin Sjölander Tel e-post;

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander 1 (20) Datum Tid Kl. 09-,00-15,00 Plats ande Övriga Närvarande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin

Läs mer

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander. Sammankallande... Marie-Louise Andersson

Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Underskrifter Sekreterare... Ann-Carin Sjölander. Sammankallande... Marie-Louise Andersson 1 (17) Datum Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Beslutande Orrenhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Närvarande: Ann-Carin Sjölander, konsumentsekreteraren, Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande:

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Dnr: AN 15/2014 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 19 februari 2014, i Ks-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Birgitta

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-10-08 1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00. Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-25, klockan 16.

Kommunfullmäktige. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00. Justeringens plats och tid Kommunhuset 2014-06-25, klockan 16. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (&)[29] 2014-06-23 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl. 15.00 19.00 Utses att justera Reidun Lorentzon (KD) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (54) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Underskrifter

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén. 1 (41) : Sammanträdestid: Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, 100-122

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2004-04-06 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Björnen (307A) Klockan 14.00-16.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Assar Eketorn Bitte Ekersund Marie Berglund

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer