Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö"

Transkript

1 Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum. Besöksadress: Sociologiska institutionen Thunbergsvägen 3H Tel: Fax: Postadress: Sociologiska institutionen Box Uppsala På den gemensamma sidan för Engelska parken finns skiss över byggnaden. Sociologen hittar du i hus 2 och 3. Expedition, studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3. Allmänt Uppsala universitet har Sveriges äldsta sociologiska institution. Antalet anställda uppgår till cirka 60; professorer, forskare, lektorer, forskarassistenter, doktorander med doktorandtjänst och personal i administrationen. Inom grundutbildningen studerar omkring 500 studenter sociologi, socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal (AOP) eller på socionomprogrammet. Institutionen är också värd för personal- och arbetslivsprogrammet. Inom forskarutbildningen slutförs cirka fem doktorsavhandlingar per år. Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ och har ett övergripande ansvar för policyfrågor och för beslut om budget och bokslut. IS sammanträder ca tre gånger per termin. Protokoll skrivs vid varje möte och läggs efter cirka en vecka ut på Prefekten är institutionens chef och institutionsstyrelsens ordförande. Utöver prefekten finns det två studierektorer, en för grundutbildningen och en för forskarutbildningen (när det talas om endast studierektor är det vanligen den förstnämnda av dessa som avses). Det finns också en ställföreträdande prefekt. Prefekt, stf. prefekt och studierektorer utses för en period av tre år. För närvarande är Patrik Aspers prefekt, Kerstin Rathsman stf. prefekt, Michael Allvin studierektor för grundutbildningen och Rafael Lindqvist studierektor för forskarutbildningen. Nämnden för grundutbildning (GRUN) förbereder alla frågor gällande grundutbildningen, som ska beslutas i styrelsen och ansvarar för planeringen och verkställandet av grundutbildningens verksamhet. I GRUN diskuteras bl a kursvärderingar och föreslås kursplaneändringar. Ärenden och frågor lämnas till ordförande Michael Allvin. GRUN är sammansatt av representanter för lärare och studenter. Studentrepresentanter till GRUN utses av styrelsen på förslag från studenter. Forskarutbildningsnämnden (FUN) handlägger alla övergripande frågor som berör forskarutbildningen i enlighet med den delegationsordning som fastställts av institutionsstyrelsen. Hit hör frågor som kursutbud, undervisnings- och examinationsformer, utvärderings- och kvalitetsarbete, att bevaka doktorandernas rättigheter och arbetsförhållanden mm.

2 Administrativa system Vid Uppsala universitet finns en mängd administrativa system, även om du inte kommer att arbeta i dem alla, kan det vara bra att känna till att de finns och vad de används till. AKKA EDGAR DISA DiVA GLIS KDB Primula Raindance Selma Studentportalen TimeEdit Universitetets gemensamma katalog- och behörighetssystem som används både för att visa universitetets organisation och kontaktuppgifter, att visa vilka som är anställda och övrigt verksamma vid universitetet samt ge studenter, anställda och övriga verksamma kontrollerad tillgång till elektroniska resurser vid universitetet. Universitetets system för elektronisk hantering av rekryteringsbeslut. Bibliotekssystem Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. Det är obligatoriskt för forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA. Ledningsinformationssystem Kontraktsdatabasen Personaladministrativt system Ekonomisystem Utbildningsdatabas för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Systemet hanterar kursplaner och kurslitteraturlistor, utbildningsplaner samt kurs- och programtillfällen. Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation, egen filarea och webbpost m.m. Studentportalen erbjuder många funktioner som underlättar undervisning, administration och kommunikation. Lokalbokningssystem Tur&Retur System för hantering av reseräkningar och traktamenten. UPPDOK Urkund UUplus W3D3 Studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En lokal variant av det nationella systemet Ladok. System för plagiatkontroll. System för planering och uppföljning. Ärende- och dokumenthanteringssystem (diarium).

3 Arvodesräkningar mm Arvodesräkningar mm ska lämnas till Emma Hansen Dahlqvist senast den femte den månad utbetalning ska ske. Studierektor ska godkänna all timarvoderad undervisning innan blanketten lämnas för utbetalning. Anställda vid Uppsala universitet kan inte få arvode. Bildskärmsglasögon Den som arbetar mer än en timme om dagen med bildskärmsarbete har rätt att få en synundersökning och vid behov även glasögon för bildskärmsarbete. Institutionen bekostar synundersökning och glasögon. Bildskärmsglasögon, som bekostas av arbetsgivaren, är arbetsgivarens egendom och ska förvaras på arbetsplatsen. Normala läsglasögon ersätts inte. Uppsala universitet använder sig av ett statligt ramavtal. (Avtalsnummer FM , med giltighetstid till ). Synoptik ska anlitas som leverantör på de orter där Synoptik finns representerade. Det går att boka tid för besök via Synoptiks webbplats. Rekvisition ska tas med för att institutionen ska kunna faktureras och få rätt pris enligt avtalet. På rekvisitionen ska det framgå vilken typ av glas som krävs och vilka synavstånd som gäller för arbetet vid bildskärmen. Bisysslor Lärare ska löpande redovisa sina bisysslor, detta görs i Primula webb https://primulaweb.uadm.uu.se/. Information om och föreskrifter för bisysslor finns på och som länk i Primula. Observera att även den som inte har någon bisyssla ska redovisa detta. Brand Vid brandlarm skall lokalerna alltid utrymmas. Följ utrymningsskyltarna som sitter i takhöjd. Använd trapporna. Hissarna är avstängda och ställer sig automatiskt på bottenvåningen (om det inte är där det brinner). Brandskyddskontrollanten på institutionen ser till att personalen utrymmer lokalerna. Sociologiska institutionen återsamlas vid Folke Bernadotte bysten i Engelska parken. Undervisande lärare ser till att undervisningslokalen utryms och hänvisar studenterna i gruppen till institutionens uppsamlingsplats. Det är viktigt att samtliga beger sig till uppsamlingsplatsen och inte stannar precis utanför byggnaden, då utryckningsfordonen måste ha tillträde till vägar och innergårdar för räddningsaktioner och brandbekämpning. Datorer För att få hjälp med datorsystemen, kontakta systemadministratörerna i första hand via e-post och i andra hand på telefon Vår systemadministratör Anders Hökback nås på För att du ska få rätt hjälp behöver de få veta: Ditt namn Vid vilken institution du är anställd Ditt rumsnummer Ditt telefonnummer Vad din dator (datorlådan, ej skärmen) har för stöldnummer (sexsiffrigt och börjar på noll)

4 För att central administration skall vara möjlig skall alla datorer alltid vara påslagna. Av samma skäl kommer alla datorer också att automatiskt startas om med jämna mellanrum. Logga ut men stäng inte av datorn. Diarie och arkiv Universitetets ärende- och dokumenthanteringssystem, W3D3, används för diarieföring av alla handlingar inom universitetet. Universitetets registratorer kan ge information om vad som finns i ärende- och dokumenthanteringssystemet. Helena Olsson är registrator på institutionen, hon ansvarar också för vårt arkiv. Emma Hansen Dahlqvist är registrator för personalärenden. Läs mer om diarie och arkiv på Egenrapportering i Primula webb Du hittar Primula webb via adressen: https://primulaweb.uadm.uu.se/ Följ inloggningslänken för att logga in med så kallad CAS-inloggning (samma inloggning till flera tjänster) där du använder ditt UpUnet-konto med lösenord A. Du kan ansöka om olika typer av ledigheter direkt via Primula webb, ledighet för annan anställning ska sökas på blankett som finns i HR-guiden Det är viktigt att du som anställd ser till att dina adressuppgifter i Primula webb hålls uppdaterade. E-post Som anställd eller verksam vid sociologiska institutionen erhåller du en e-postadress enligt formen När man slutar sin anställning tas man normalt bort ur AKKA och i samband med detta upphör e-postadressen att gälla. Kontakta Emma Hansen Dahlqvist, katalogadministratör på institutionen, för att få reda på när detta kommer att ske. För mer information, se E-postlistor På institutionen finns för närvarande fyra e-postlistor, som administreras av Emma Hansen Dahlqvist. För dessa gruppadresser finns särskilda regler som fastställts av prefekten. ALLA KAFFE- RUMMET SOCDISK FOU Alla anställda och verksamma vid institutionen, ska användas för administrativa meddelanden och information från ledningen. Alla anställda och verksamma vid institutionen, ska användas för meddelanden av mer informellt slag. Gruppadress för diskussion, alla som vill får vara med. Alla aktiva doktorander.

5 Expenskonton Varje doktorand har ett expenskonto om kronor som kan användas under den betalda studietiden. Universitetslektorer med tillsvidareanställning har årligen kronor till förfogande för expenser (bokinköp, konferenser etc.). För professorer gäller kronor. Summan räknas om i proportion till tjänstgöringsgrad för den som arbetar deltid. Fakturor Uppsala universitet har elektronisk fakturahantering, alla pappersfakturor från svenska leverantörer ska skickas direkt till skanningsföretaget Itella. Faktureringsadressen är Uppsala universitet FE HACKÅS Utländska leverantörer och de leverantörer som skickar e-faktura ska skicka sina fakturor till institutionens adress. Det är mycket viktigt att ditt namn och institutionens referenskod 220 finns angivna på fakturan. Fika Institutionens fika- och lunchrum finns i hus 3, rum Våra dagliga fikatider är 9.30 samt Institutionen tillhandahåller kaffe, te och frukt. Flextidsredovisning Vid institutionen tillämpas s.k. utökad flexibel arbetstid för TA-personal. Flexramen är Inom flextiden får arbetstagaren själv bestämma arbetstidens förläggning under förutsättning att verksamheten så medger. Använd mallen för flextidsredovisning som finns på personalavdelningens hemsida, Där kan du också läsa mer om reglerna för flexibel arbetstid. Efter varje månadsskifte redovisar du ditt månadssaldo till Emma Hansen Dahlqvist. Friskvård Från och med 1 januari 2011 är universitetets friskvårdsbidrag kr per termin eller kr per år. För bidrag krävs inlämnande av originalkvitto till personaladministratören. En förutsättning för att få ersättning är att den anställde innehar en anställning (oavsett sysselsättningsgrad) under motionskortets giltighetstid. Är du anställd 10 månader av ett årskort ersätts tio tolftedelar av kostnaden för kortet. Emma Hansen Dahlqvist är friskvårdsansvarig på institutionen. Det finns en möjlighet för personal med reglerad arbetstid att ägna en arbetstimme per vecka till motion. Utnyttjande av friskvårdstimmen förutsätter ett godkännande i förväg av närmaste chef om aktivitet och vald tidpunkt så att verksamheten inte störs. Frånvaro När du av någon anledning är frånvarande från arbetsplatsen, använd de möjligheter som finns att informera kollegor och andra som söker dig om var du är och när du kan förväntas vara tillbaka. Lägg ett frånvaromeddelande i e-posten, använd hänvisningskoder eller telefonsvarare och skriv ett meddelande på den lilla skrivtavlan utanför arbetsrummet.

6 Företagshälsovård Uppsala universitet har tecknat avtal med Länshälsan angående företagshälsovård. Samtliga anställda vid Uppsala universitet tillhörande nedanstående grupper har rätt att nyttja Länshälsans tjänster i arbetsrelaterade frågor. Samtliga tillsvidareanställda Samtliga tidsbegränsat anställda med en anställning som omfattar minst 6 månader och en aktuell tjänstgöringsgrad motsvarande minst 20 %. Prefekten avgör om en tidsbegränsad anställd uppfyller detta villkor. Vid oklarheter kan prefekten samråda med personalavdelningens kontaktpersoner. Samtliga antagna forskarstuderande (doktorander), oavsett finansieringsform, som har en aktuell aktivitetsgrad på minst 20 %. Prefekten ansvarar för att avgöra om en doktorand uppfyller detta villkor. Öppettider och tillgänglighet Länshälsans öppettider är vardagar kl med avbrott för lunch mellan kl Telefonnummer; Vid kontakt med Länshälsan ska svar från medicinsk/psykosocialt kunnig person erhållas inom 2 timmar måndag fredag kl Akuta tider ska erbjudas samma dag efter överenskommelse med beställaren. Första hjälpen Första hjälpen-tavla finns i köket utanför vårt fikarum på plan 2. Hjärtstartare finns att tillgå i informationen i källarplanet, hus 3. Hemsidan Sociologiska institutionens hemsida återfinns på Katriina Östensson är webbansvarig på institutionen. Vi använder profilsidorna i medarbetarportalen för våra personliga presentationer. Institutionsgemensamma möten En tisdag i månaden är det prefektfika kl Detta är ett forum för information och diskussion dit alla verksamma vid institutionen är välkomna. Institutionsdagen äger rum i juni varje år, det är en heldag då vi brukar åka till en kursgård i närområdet för att diskutera gemensamma frågor. Utöver dessa institutionsgemensamma möten träffas anställda i olika konstellationer som professorskollegium, lärarmöten, handledarkollegium och TA-möten. Kontorsmaterial Helena Olsson ser till att det finns ett basförråd på institutionen, detta återfinns i ett skåp i korridoren i hus 3, plan 1. Om du behöver något extra kan du hämta eller beställa direkt i kontorsbutiken, intendenturavdelningen i källarplanet, Du beställer i ditt eget namn och räkningen skickas till Ulrika Söderlind på institutionen. Kopiering, utskrifter och scanning Innan du kan skriva ut, kopiera eller scanna måste du först registrera ditt passerkort: Gå till kopiatorn. Visa ditt passerkort för kopiatorn. Klicka på Användarnamn knappen på kopiatorns display. Skriv in ditt användarid och klicka på OK 2ggr.

7 Gör sedan så här för att lägga till skrivarna i din Windows: Klicka på: Start/Alla Program/Printers/ och dubbelklicka på skrivaren Print Anywhere. Välj sedan Print Anywhere skrivaren som Standardskrivare (Default printer) i Windows. Nu kan du alltid skriva ut till Print Anywhere och sedan gå till valfri kopiator och visa ditt passerkort, då kommer utskriften ut. Utskriften ligger alltså och väntar till dess du visar ditt kort för någon av skrivarna. Instruktioner och mer information finns på kvarteret Engelska parkens hemsida Vid problem kontakta eller akut på Lönebesked Lönebesked skickas inte ut per post, utan finns istället åtkomliga via Primula webb. När du loggat in, klicka på Lönespecifikation under rubriken Min sida. Du får då upp din senaste lönespecifikation. Om du vill titta på tidigare lönebesked, ange år och månad i fältet och klicka på Hämta. Ta för vana att kontrollera ditt lönebesked varje månad, kontakta Emma Hansen Dahlqvist om du har frågor eller om uppgifterna inte stämmer. Nycklar och passerkort Nycklar och passerkort beställs av Emma Hansen Dahlqvist. Hon har också extra nyckel och passerkort för utlåning till exempelvis timlärare och gästforskare som tillfälligt vistas på institutionen. Ombud Emma Hansen Dahlqvist är jämställdhetsombud, hon är också ordförande i gruppen för lika villkor. Brandskyddskontrollant och tillgänglighetsombud har till uppgift att uppmärksamma personalen på brandskyddsfrågor och att bevaka, förebygga och åtgärda vissa arbetsmiljöproblem knutna till de lokaler institutionen hyr. Brandskyddskontrollant och tillgänglighetsombud är Agneta Hugemark. Skyddsombud genomför årlig skyddsrond samt bevakar arbetsmiljöfrågor löpande. Skyddsombud är Tor Larsson och biträdande Lisa salmonsson. Organisationsnummer Uppsala universitets organisationsnummer är Parkering Det krävs särskilt tillstånd för att parkera inom campusområdet, det hämtas i informationen i källarplanet. Parkeringsavgift enligt taxa 2 skall erläggas. De parkeringar som i dag är kopplade till universitetets passersystem är programmerade så att universitetsanställda med sitt passerkort får en gratis biljett kvällar och helger i automaten. I Engelska parken gäller det särskilda tillståndet som biljett kvällar och helger Personlig filarea Din personliga filarea är åtkomlig från hela internet och kan vara ett smidigt sätt att flytta filer mellan hemmet och jobbet, eller mellan två arbetsplatser. Backup av filerna görs varje natt.

8 Du har 100 MB utrymme till ditt förfogande. I webbgränssnittet ser du hur många procent av din quota du använder. Under en kortare period tillåts du överskrida quotan med 40 MB. Om du utnyttjar mer än 100 procent av din quota under mer än några dagar kan det hända att administratören tar bort filer för dig. Om du utnyttjar mer än 100 procent av quotan får du ett mejl som varnar dig. Webbinloggningen görs via CAS. Med CAS kommer du åt flera av universitets skyddade tjänster med en och samma inloggning. https://filer.anst.uu.se/ Post Posten kommer vid kl. 9 på förmiddagen och hämtas vid klockan 15, postfacken finns på plan 1 i hus 3. Institutionens kuvert med streckkod kan inte läggas på vanlig brevlåda, utan måste gå genom kvarterets posthämtning. Internpost kan skickas inom hela universitetets organisation. Om du missat den sista posthämtningen på institutionen, kan du lämna din post i informationen i källarplanet senast Post ska öppnas dagligen, av praktiska skäl är det bra om du undviker personadresserad post i den mån det är möjligt. Lämna gärna fullmakt för öppning av personadresserad post vid längre frånvaro. Resebokning Uppsala universitet har resebyråavtal med American Express. Avtalet innebär väsentligt lägre kostnader för beställning av resor och enligt universitets riktlinjer för tjänsteresor och möten skall tjänsteresor därför bokas hos den avtalade resebyrån. Din resenärsprofil lagras numera endast i Uppsala universitets självbokningssystem online och används både för resor du bokar online och för resor du bokar hos resebyrån via telefon eller e-post. Alla ändringar som du gör i din resenärsprofil online synkroniseras automatiskt direkt till resebyrån. Du som resenär är ansvarig för innehållet i din resenärsprofil och resekonsulten på resebyrån har inte möjlighet att hjälpa till med uppdateringar av denna. American Express Business Travel Box Telefon: Rosenlundsgatan 29 C Telefax: STOCKHOLM E-post. Öppettider Mån-fre 08:00-17:00 AXcess After Hours - skall endast användas i nödfall, kostar extra!: För att komma in i självbokningssystemet, logga in på URL: https://e-travelmanagement2.amadeus.com/login/ax1ase-uppsala_universitet När du bokar en resa skall du uppge institutionens referenskod 220. Läs mer om resor och resebokning på Reseräkningar Ulrika Söderlind är ansvarig för Tur&Retur på institutionen. Reseräkningsblanketter kan hämtas hos henne eller på Du bör lämna din reseräkning till Ulrika senast den tionde i den månad du vill ha din ersättning utbetald. Fäst dina kvitton på ett separat papper.

9 För att kunna betala ut ersättning för resor och logi till personer bosatta utomlands krävs ett s.k. SINK-beslut från Skatteverket. Detta kräver en del administration och lång framförhållning. Det är därför att föredra att de omkostnader vi ska stå för faktureras institutionen direkt. Semester Det finns ett lokalt kollektivavtal om förläggning av semester för lärare m.fl. (professor, universitetslektor, universitetsadjunkt, forskarassistent, utländsk lektor, gästlärare, forskare, postdoktor, doktorand, assistent med utbildningsbidrag, assistent i egen forskarutbildning och amanuens). Hela årssemestern läggs för dessa grupper schablonmässigt till den undervisningsfria delen av sommaren med början måndagen efter midsommardagen, om inte annat skriftligen överenskommits mellan prefekten och den anställde. Övriga ansöker om semester i Primula webb. Sjukdom Sjukdom ska anmälas till Emma Hansen Dahlqvist eller som registrerar sjukfrånvaron i Primula webb. Är du sjuk i mer än 7 dagar måste du lämna in läkarintyg. När du återgår i tjänst gör du en friskanmälan i Primula webb. Observera att sjukavdrag görs till dess friskanmälan registrerats. Sjukdom som medför inställd lektion ska också anmälas till Margareta Mårtensson på expeditionen måndag och onsdag , tisdag och torsdag , övrig tid Observera att denna anknytning inte får lämnas ut till studenter. Säkerhet och väktarassistans Uppsala universitet har från april 2011 anlitat Securitas bevakning som vaktbolag. Vid behov av akut väktarstöd är journumret Uppge 1. plats (Uppsala universitet & din institution, adress) 2. ditt namn 3. "vi behöver väktarstöd omgående pga..." Vid nödsituation är larmnumret liksom tidigare (00)112. Vid skadegörelse som inte är akut och rör fastigheten, ring Akademiska hus journummer Telefoner För att komma ut på linjen, slå 00 (detta gäller även samtal till larmnumret 112), för att komma till universitetets växel, slå 999. För mer information om telefoni och hänvisningssystem mm, se under länken för anställda insidan och sedan telefoni. Emma Hansen Dahlqvist ansvarar för beställning och flytt av anknytningar. Tjänsteresor och tjänstereseförsäkringen Universitetets tjänstereseförsäkring, tecknad hos Kammarkollegiet, gäller för anställda och uppdragstagare på tjänsteresa. Med tjänsteresa avses en resa som företas på uppdrag av myndigheten. För att den som reser i arbetet skall ha försäkringsskydd måste resan alltså vara beordrad. Till personaladministratören i förväg anmäld planerad utrikes resa inom ramen för anställningen anses vara av prefekten beordrad.

10 Inför varje resa ska du i god tid informera om dina resplaner. Detta gör du genom att skicka e- post till personaladministratören med följande information: 1. När du åker 2. När du kommer tillbaka 3. Vart du åker 4. Resans ändamål 5. Vilket anslag, myndighet, organisation etc. som betalar resan Vid tjänsteresor utanför Norden och EU bör du ha med dig ett försäkringskort som visar att du omfattas av kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Detta kort skrivs ut av Emma Hansen Dahlqvist. Vistitkort Visitkort beställs hos Universitetstryckeriet eriet/kontorstryck/ Som behörig beställare ska du ange Ulrika Söderlind. Webbmail Du kan komma åt att läsa din e-post via https://mail.uu.se/owa. Webbinloggningen görs via CAS. Med CAS kommer du åt flera av universitets skyddade tjänster med en och samma inloggning.

Välkommen till Filosofiska institutionen och campus Engelska parken. Skyddsombud och ordf för arbetsgruppen för

Välkommen till Filosofiska institutionen och campus Engelska parken. Skyddsombud och ordf för arbetsgruppen för Välkommen till Filosofiska institutionen och campus Engelska parken Filosofiska institutionen Box 627 751 26 Uppsala www.filosofi.uu.se Prefekt Ekonomiadm Personaladministratör Kursadministratör Folke

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (8) Version: 2015-09-12 Bra att veta Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner (0709408569) 2)

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2014-10-15 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (5) Version: 2013-10-16 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2013-12-17 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen Vem gör vad inom den gemensamma administrationen BASADMINISTRATION Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering av anställningar (ej doktorander se

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik

Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik SU-161-2.3.8-0237-14 Tillämpningsföreskrifter för arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Institutionen för språkdidaktik Beslutat av Institutionsstyrelsen 2014-06-10 att gälla från

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

För dig som är administratör eller handläggare

För dig som är administratör eller handläggare Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING i PRIMULA För dig som är administratör eller handläggare Innehåll Introduktion... 2 Meddelande om ärende... 2 Logga in... 2 Månadsomställning...

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster

Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster Användarmanual för rekvisition av karriärtjänster Innehåll: Steg 1. Godkänn lagring... 2 Steg 2. Granska användare... 4 Steg 3. Ange kontaktpersoner... 5 Steg 4. Hantera ärende och Lägg till ny lärare

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Riktlinjer för introduktion medarbetare

Riktlinjer för introduktion medarbetare KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2016-11-22 Riktlinjer för introduktion medarbetare BAKGRUND För att fungera och utvecklas behöver kommunen välutbildade och motiverade anställda. Rätt bemötande är viktigt för att

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund.

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. PA/KTH-RES/20130410 BOKA RESOR I KTH-RES För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se SKAPA

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING

Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Medarbetarportal för Uppsala universitet BEHOVSUNDERSÖKNING Metoden l Omfattande inventering (workshops, intervjuer, befintliga webbsidor, andra intranäts mest efterfrågade resurser, etc.) l Sammanställning

Läs mer

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker

Läs mer

Information från Löne- och Pensionsservice

Information från Löne- och Pensionsservice Information från Löne- och Pensionsservice Information om bankbyte och övergång till e-lönebesked Den 1 juni 2011 byter Östersunds kommun bank till Swedbank. Det innebär att lön kommer att betalas ut via

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn.

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 2.1 Barnledighet Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 1 Välj Orsak till ledighet i listan 2 Lägg

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Välkommen. Praktisk information

Välkommen. Praktisk information Välkommen Praktisk information Vid anställning på SSAB EMEA Borlänge Tillsammans med våra kunder kommer vi gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Riktlinjer för introduktion medarbetare

Riktlinjer för introduktion medarbetare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Bente Nordqvist, 0554-191 78 bente.nordqvist@kil.se 2015-04-28 Riktlinjer för introduktion medarbetare BAKGRUND För att fungera och utvecklas behöver kommunen välutbildade och motiverade

Läs mer

Information till Skola

Information till Skola Ekonomi och styrning, Planeringsenheten Dnr 5.3.1-587/2015 Sida 1 (6) 2016-04-18 Information Information till Skola Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal skola utanför

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Inköp, resor och representation

Inköp, resor och representation MEDARBETARINFORMATION Inköp, resor och representation Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik www.su.se/hsd 2 Inköp och upphandling Alla inköp ska i förväg godkännas

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet UFV 2012/415 Riktlinjer för informationssäkerhet Hantering av elektroniskt lagrad information när anställning, studier eller uppdrag vid Uppsala universitet upphör Fastställd av: Säkerhetschef 2012-03-09

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Välkommen som ny gruppledare på MBW!

Välkommen som ny gruppledare på MBW! Till nya medarbetare på MBW Del 4 gruppledare Välkommen som ny gruppledare på MBW! Här kommer information om praktiska saker som är bra att veta. Välkommen till MBW!... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal

Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 2004-10-05 dnr CF 21-549/2004 (ändring av dnr 1.3 330-98) Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 1 Bemyndigande Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 Allmänt löne- och förmånsavtal,

Läs mer

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder

Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Instruktion Direktanmälan ackrediterade verkstäder Observera att de delar i instruktionen som beskriver inmatning av data kan skilja sig åt mellan olika program. Version: Datum: Huvudsakliga ändringar:

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX Allmänt Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet ( MIUN 2011/641). Resurstilldelningsdokumentet

Läs mer

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen

Introduktionsmöte/registrering vid institutionen 1 (6) 2015-06-01 INFORMATION TILL VÅRA UTBYTESSTUDENTER HÖSTTERMINEN 2015 Hej! Nu börjar det närma sig. Hösterminen vid vår institution börjar måndagen den 31 augusti. Som du kanske redan vet så ordnar

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11

Version 2012-02-28 MANUAL. Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG. MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Version 2012-02-28 MANUAL Inloggning och rapporter i LB-stöden (PROLAG) för LAG MAN010 LB inloggning och rapporter LAG Sidan 1 av 11 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: IT-förvaltningsenheten Datum

Läs mer

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet Dnr MIUN 2011/641 1(6) Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av ALFA 1 kap 4 samt bilaga 5. 2 Tillämpningsområde

Läs mer

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen?

Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? Vem gör vad inom den gemensamma administrationen? BASADMINISTRATION (för Utbildningsadministration se sid 5) Ärende Kontakta i första respektive andra hand A Anläggning/låneregistrering Anhållan/annonsering

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

LATHUND FÖR REPRESENTATION ARBETSLUNCHER INTERNKONFERENSER TJÄNSTERESOR FÖRMÅNSBESKATTNING

LATHUND FÖR REPRESENTATION ARBETSLUNCHER INTERNKONFERENSER TJÄNSTERESOR FÖRMÅNSBESKATTNING LATHUND FÖR REPRESENTATION ARBETSLUNCHER INTERNKONFERENSER TJÄNSTERESOR FÖRMÅNSBESKATTNING Utdrag ur Ekonomihandboken kap 8 Klistra in denna länk i din webbrowser: https://aurora.umu.se/sharepoint/universitetsf%c3%b6rvaltningen/ekonomienheten%20

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONENS JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2014-2016 Antagen av Institutionsstyrelsen 2014-05-06 Dnr. 320-1.1.2-0085-14 1. Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram

SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram Sida 1 (9) SBR-Net - SBR:s informations- och mötesplats på webben! Med First Class-klientprogram SBR-Net är en informations- och mötesplats på webben för SBR:s plusmedlemmar och förtroendevalda samt för

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor

MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING. 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor MANUAL FÖR RESEBESTÄLLNING OCH RESERÄKNING 1. Guidad reserapportering göra resebeställning/rapportering av resor Vad ska jag rapportera? Innan du åker på din resa skall du göra en resebeställning. Rapportera

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer