Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö"

Transkript

1 Praktiska frågor kring arbetsplatsen från A till Ö Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum. Besöksadress: Sociologiska institutionen Thunbergsvägen 3H Tel: Fax: Postadress: Sociologiska institutionen Box Uppsala På den gemensamma sidan för Engelska parken finns skiss över byggnaden. Sociologen hittar du i hus 2 och 3. Expedition, studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3. Allmänt Uppsala universitet har Sveriges äldsta sociologiska institution. Antalet anställda uppgår till cirka 60; professorer, forskare, lektorer, forskarassistenter, doktorander med doktorandtjänst och personal i administrationen. Inom grundutbildningen studerar omkring 500 studenter sociologi, socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal (AOP) eller på socionomprogrammet. Institutionen är också värd för personal- och arbetslivsprogrammet. Inom forskarutbildningen slutförs cirka fem doktorsavhandlingar per år. Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ och har ett övergripande ansvar för policyfrågor och för beslut om budget och bokslut. IS sammanträder ca tre gånger per termin. Protokoll skrivs vid varje möte och läggs efter cirka en vecka ut på Prefekten är institutionens chef och institutionsstyrelsens ordförande. Utöver prefekten finns det två studierektorer, en för grundutbildningen och en för forskarutbildningen (när det talas om endast studierektor är det vanligen den förstnämnda av dessa som avses). Det finns också en ställföreträdande prefekt. Prefekt, stf. prefekt och studierektorer utses för en period av tre år. För närvarande är Patrik Aspers prefekt, Kerstin Rathsman stf. prefekt, Michael Allvin studierektor för grundutbildningen och Rafael Lindqvist studierektor för forskarutbildningen. Nämnden för grundutbildning (GRUN) förbereder alla frågor gällande grundutbildningen, som ska beslutas i styrelsen och ansvarar för planeringen och verkställandet av grundutbildningens verksamhet. I GRUN diskuteras bl a kursvärderingar och föreslås kursplaneändringar. Ärenden och frågor lämnas till ordförande Michael Allvin. GRUN är sammansatt av representanter för lärare och studenter. Studentrepresentanter till GRUN utses av styrelsen på förslag från studenter. Forskarutbildningsnämnden (FUN) handlägger alla övergripande frågor som berör forskarutbildningen i enlighet med den delegationsordning som fastställts av institutionsstyrelsen. Hit hör frågor som kursutbud, undervisnings- och examinationsformer, utvärderings- och kvalitetsarbete, att bevaka doktorandernas rättigheter och arbetsförhållanden mm.

2 Administrativa system Vid Uppsala universitet finns en mängd administrativa system, även om du inte kommer att arbeta i dem alla, kan det vara bra att känna till att de finns och vad de används till. AKKA EDGAR DISA DiVA GLIS KDB Primula Raindance Selma Studentportalen TimeEdit Universitetets gemensamma katalog- och behörighetssystem som används både för att visa universitetets organisation och kontaktuppgifter, att visa vilka som är anställda och övrigt verksamma vid universitetet samt ge studenter, anställda och övriga verksamma kontrollerad tillgång till elektroniska resurser vid universitetet. Universitetets system för elektronisk hantering av rekryteringsbeslut. Bibliotekssystem Digitala Vetenskapliga Arkivet är Uppsala universitets system för elektronisk publicering och registrering av publikationer som produceras av forskare, lärare och studenter. Det är obligatoriskt för forskare och anställda att registrera sina publikationer i DiVA. Ledningsinformationssystem Kontraktsdatabasen Personaladministrativt system Ekonomisystem Utbildningsdatabas för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Systemet hanterar kursplaner och kurslitteraturlistor, utbildningsplaner samt kurs- och programtillfällen. Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation, egen filarea och webbpost m.m. Studentportalen erbjuder många funktioner som underlättar undervisning, administration och kommunikation. Lokalbokningssystem Tur&Retur System för hantering av reseräkningar och traktamenten. UPPDOK Urkund UUplus W3D3 Studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En lokal variant av det nationella systemet Ladok. System för plagiatkontroll. System för planering och uppföljning. Ärende- och dokumenthanteringssystem (diarium).

3 Arvodesräkningar mm Arvodesräkningar mm ska lämnas till Emma Hansen Dahlqvist senast den femte den månad utbetalning ska ske. Studierektor ska godkänna all timarvoderad undervisning innan blanketten lämnas för utbetalning. Anställda vid Uppsala universitet kan inte få arvode. Bildskärmsglasögon Den som arbetar mer än en timme om dagen med bildskärmsarbete har rätt att få en synundersökning och vid behov även glasögon för bildskärmsarbete. Institutionen bekostar synundersökning och glasögon. Bildskärmsglasögon, som bekostas av arbetsgivaren, är arbetsgivarens egendom och ska förvaras på arbetsplatsen. Normala läsglasögon ersätts inte. Uppsala universitet använder sig av ett statligt ramavtal. (Avtalsnummer FM , med giltighetstid till ). Synoptik ska anlitas som leverantör på de orter där Synoptik finns representerade. Det går att boka tid för besök via Synoptiks webbplats. Rekvisition ska tas med för att institutionen ska kunna faktureras och få rätt pris enligt avtalet. På rekvisitionen ska det framgå vilken typ av glas som krävs och vilka synavstånd som gäller för arbetet vid bildskärmen. Bisysslor Lärare ska löpande redovisa sina bisysslor, detta görs i Primula webb https://primulaweb.uadm.uu.se/. Information om och föreskrifter för bisysslor finns på och som länk i Primula. Observera att även den som inte har någon bisyssla ska redovisa detta. Brand Vid brandlarm skall lokalerna alltid utrymmas. Följ utrymningsskyltarna som sitter i takhöjd. Använd trapporna. Hissarna är avstängda och ställer sig automatiskt på bottenvåningen (om det inte är där det brinner). Brandskyddskontrollanten på institutionen ser till att personalen utrymmer lokalerna. Sociologiska institutionen återsamlas vid Folke Bernadotte bysten i Engelska parken. Undervisande lärare ser till att undervisningslokalen utryms och hänvisar studenterna i gruppen till institutionens uppsamlingsplats. Det är viktigt att samtliga beger sig till uppsamlingsplatsen och inte stannar precis utanför byggnaden, då utryckningsfordonen måste ha tillträde till vägar och innergårdar för räddningsaktioner och brandbekämpning. Datorer För att få hjälp med datorsystemen, kontakta systemadministratörerna i första hand via e-post och i andra hand på telefon Vår systemadministratör Anders Hökback nås på För att du ska få rätt hjälp behöver de få veta: Ditt namn Vid vilken institution du är anställd Ditt rumsnummer Ditt telefonnummer Vad din dator (datorlådan, ej skärmen) har för stöldnummer (sexsiffrigt och börjar på noll)

4 För att central administration skall vara möjlig skall alla datorer alltid vara påslagna. Av samma skäl kommer alla datorer också att automatiskt startas om med jämna mellanrum. Logga ut men stäng inte av datorn. Diarie och arkiv Universitetets ärende- och dokumenthanteringssystem, W3D3, används för diarieföring av alla handlingar inom universitetet. Universitetets registratorer kan ge information om vad som finns i ärende- och dokumenthanteringssystemet. Helena Olsson är registrator på institutionen, hon ansvarar också för vårt arkiv. Emma Hansen Dahlqvist är registrator för personalärenden. Läs mer om diarie och arkiv på Egenrapportering i Primula webb Du hittar Primula webb via adressen: https://primulaweb.uadm.uu.se/ Följ inloggningslänken för att logga in med så kallad CAS-inloggning (samma inloggning till flera tjänster) där du använder ditt UpUnet-konto med lösenord A. Du kan ansöka om olika typer av ledigheter direkt via Primula webb, ledighet för annan anställning ska sökas på blankett som finns i HR-guiden Det är viktigt att du som anställd ser till att dina adressuppgifter i Primula webb hålls uppdaterade. E-post Som anställd eller verksam vid sociologiska institutionen erhåller du en e-postadress enligt formen När man slutar sin anställning tas man normalt bort ur AKKA och i samband med detta upphör e-postadressen att gälla. Kontakta Emma Hansen Dahlqvist, katalogadministratör på institutionen, för att få reda på när detta kommer att ske. För mer information, se E-postlistor På institutionen finns för närvarande fyra e-postlistor, som administreras av Emma Hansen Dahlqvist. För dessa gruppadresser finns särskilda regler som fastställts av prefekten. ALLA KAFFE- RUMMET SOCDISK FOU Alla anställda och verksamma vid institutionen, ska användas för administrativa meddelanden och information från ledningen. Alla anställda och verksamma vid institutionen, ska användas för meddelanden av mer informellt slag. Gruppadress för diskussion, alla som vill får vara med. Alla aktiva doktorander.

5 Expenskonton Varje doktorand har ett expenskonto om kronor som kan användas under den betalda studietiden. Universitetslektorer med tillsvidareanställning har årligen kronor till förfogande för expenser (bokinköp, konferenser etc.). För professorer gäller kronor. Summan räknas om i proportion till tjänstgöringsgrad för den som arbetar deltid. Fakturor Uppsala universitet har elektronisk fakturahantering, alla pappersfakturor från svenska leverantörer ska skickas direkt till skanningsföretaget Itella. Faktureringsadressen är Uppsala universitet FE HACKÅS Utländska leverantörer och de leverantörer som skickar e-faktura ska skicka sina fakturor till institutionens adress. Det är mycket viktigt att ditt namn och institutionens referenskod 220 finns angivna på fakturan. Fika Institutionens fika- och lunchrum finns i hus 3, rum Våra dagliga fikatider är 9.30 samt Institutionen tillhandahåller kaffe, te och frukt. Flextidsredovisning Vid institutionen tillämpas s.k. utökad flexibel arbetstid för TA-personal. Flexramen är Inom flextiden får arbetstagaren själv bestämma arbetstidens förläggning under förutsättning att verksamheten så medger. Använd mallen för flextidsredovisning som finns på personalavdelningens hemsida, Där kan du också läsa mer om reglerna för flexibel arbetstid. Efter varje månadsskifte redovisar du ditt månadssaldo till Emma Hansen Dahlqvist. Friskvård Från och med 1 januari 2011 är universitetets friskvårdsbidrag kr per termin eller kr per år. För bidrag krävs inlämnande av originalkvitto till personaladministratören. En förutsättning för att få ersättning är att den anställde innehar en anställning (oavsett sysselsättningsgrad) under motionskortets giltighetstid. Är du anställd 10 månader av ett årskort ersätts tio tolftedelar av kostnaden för kortet. Emma Hansen Dahlqvist är friskvårdsansvarig på institutionen. Det finns en möjlighet för personal med reglerad arbetstid att ägna en arbetstimme per vecka till motion. Utnyttjande av friskvårdstimmen förutsätter ett godkännande i förväg av närmaste chef om aktivitet och vald tidpunkt så att verksamheten inte störs. Frånvaro När du av någon anledning är frånvarande från arbetsplatsen, använd de möjligheter som finns att informera kollegor och andra som söker dig om var du är och när du kan förväntas vara tillbaka. Lägg ett frånvaromeddelande i e-posten, använd hänvisningskoder eller telefonsvarare och skriv ett meddelande på den lilla skrivtavlan utanför arbetsrummet.

6 Företagshälsovård Uppsala universitet har tecknat avtal med Länshälsan angående företagshälsovård. Samtliga anställda vid Uppsala universitet tillhörande nedanstående grupper har rätt att nyttja Länshälsans tjänster i arbetsrelaterade frågor. Samtliga tillsvidareanställda Samtliga tidsbegränsat anställda med en anställning som omfattar minst 6 månader och en aktuell tjänstgöringsgrad motsvarande minst 20 %. Prefekten avgör om en tidsbegränsad anställd uppfyller detta villkor. Vid oklarheter kan prefekten samråda med personalavdelningens kontaktpersoner. Samtliga antagna forskarstuderande (doktorander), oavsett finansieringsform, som har en aktuell aktivitetsgrad på minst 20 %. Prefekten ansvarar för att avgöra om en doktorand uppfyller detta villkor. Öppettider och tillgänglighet Länshälsans öppettider är vardagar kl med avbrott för lunch mellan kl Telefonnummer; Vid kontakt med Länshälsan ska svar från medicinsk/psykosocialt kunnig person erhållas inom 2 timmar måndag fredag kl Akuta tider ska erbjudas samma dag efter överenskommelse med beställaren. Första hjälpen Första hjälpen-tavla finns i köket utanför vårt fikarum på plan 2. Hjärtstartare finns att tillgå i informationen i källarplanet, hus 3. Hemsidan Sociologiska institutionens hemsida återfinns på Katriina Östensson är webbansvarig på institutionen. Vi använder profilsidorna i medarbetarportalen för våra personliga presentationer. Institutionsgemensamma möten En tisdag i månaden är det prefektfika kl Detta är ett forum för information och diskussion dit alla verksamma vid institutionen är välkomna. Institutionsdagen äger rum i juni varje år, det är en heldag då vi brukar åka till en kursgård i närområdet för att diskutera gemensamma frågor. Utöver dessa institutionsgemensamma möten träffas anställda i olika konstellationer som professorskollegium, lärarmöten, handledarkollegium och TA-möten. Kontorsmaterial Helena Olsson ser till att det finns ett basförråd på institutionen, detta återfinns i ett skåp i korridoren i hus 3, plan 1. Om du behöver något extra kan du hämta eller beställa direkt i kontorsbutiken, intendenturavdelningen i källarplanet, Du beställer i ditt eget namn och räkningen skickas till Ulrika Söderlind på institutionen. Kopiering, utskrifter och scanning Innan du kan skriva ut, kopiera eller scanna måste du först registrera ditt passerkort: Gå till kopiatorn. Visa ditt passerkort för kopiatorn. Klicka på Användarnamn knappen på kopiatorns display. Skriv in ditt användarid och klicka på OK 2ggr.

7 Gör sedan så här för att lägga till skrivarna i din Windows: Klicka på: Start/Alla Program/Printers/ och dubbelklicka på skrivaren Print Anywhere. Välj sedan Print Anywhere skrivaren som Standardskrivare (Default printer) i Windows. Nu kan du alltid skriva ut till Print Anywhere och sedan gå till valfri kopiator och visa ditt passerkort, då kommer utskriften ut. Utskriften ligger alltså och väntar till dess du visar ditt kort för någon av skrivarna. Instruktioner och mer information finns på kvarteret Engelska parkens hemsida Vid problem kontakta eller akut på Lönebesked Lönebesked skickas inte ut per post, utan finns istället åtkomliga via Primula webb. När du loggat in, klicka på Lönespecifikation under rubriken Min sida. Du får då upp din senaste lönespecifikation. Om du vill titta på tidigare lönebesked, ange år och månad i fältet och klicka på Hämta. Ta för vana att kontrollera ditt lönebesked varje månad, kontakta Emma Hansen Dahlqvist om du har frågor eller om uppgifterna inte stämmer. Nycklar och passerkort Nycklar och passerkort beställs av Emma Hansen Dahlqvist. Hon har också extra nyckel och passerkort för utlåning till exempelvis timlärare och gästforskare som tillfälligt vistas på institutionen. Ombud Emma Hansen Dahlqvist är jämställdhetsombud, hon är också ordförande i gruppen för lika villkor. Brandskyddskontrollant och tillgänglighetsombud har till uppgift att uppmärksamma personalen på brandskyddsfrågor och att bevaka, förebygga och åtgärda vissa arbetsmiljöproblem knutna till de lokaler institutionen hyr. Brandskyddskontrollant och tillgänglighetsombud är Agneta Hugemark. Skyddsombud genomför årlig skyddsrond samt bevakar arbetsmiljöfrågor löpande. Skyddsombud är Tor Larsson och biträdande Lisa salmonsson. Organisationsnummer Uppsala universitets organisationsnummer är Parkering Det krävs särskilt tillstånd för att parkera inom campusområdet, det hämtas i informationen i källarplanet. Parkeringsavgift enligt taxa 2 skall erläggas. De parkeringar som i dag är kopplade till universitetets passersystem är programmerade så att universitetsanställda med sitt passerkort får en gratis biljett kvällar och helger i automaten. I Engelska parken gäller det särskilda tillståndet som biljett kvällar och helger Personlig filarea Din personliga filarea är åtkomlig från hela internet och kan vara ett smidigt sätt att flytta filer mellan hemmet och jobbet, eller mellan två arbetsplatser. Backup av filerna görs varje natt.

8 Du har 100 MB utrymme till ditt förfogande. I webbgränssnittet ser du hur många procent av din quota du använder. Under en kortare period tillåts du överskrida quotan med 40 MB. Om du utnyttjar mer än 100 procent av din quota under mer än några dagar kan det hända att administratören tar bort filer för dig. Om du utnyttjar mer än 100 procent av quotan får du ett mejl som varnar dig. Webbinloggningen görs via CAS. Med CAS kommer du åt flera av universitets skyddade tjänster med en och samma inloggning. https://filer.anst.uu.se/ Post Posten kommer vid kl. 9 på förmiddagen och hämtas vid klockan 15, postfacken finns på plan 1 i hus 3. Institutionens kuvert med streckkod kan inte läggas på vanlig brevlåda, utan måste gå genom kvarterets posthämtning. Internpost kan skickas inom hela universitetets organisation. Om du missat den sista posthämtningen på institutionen, kan du lämna din post i informationen i källarplanet senast Post ska öppnas dagligen, av praktiska skäl är det bra om du undviker personadresserad post i den mån det är möjligt. Lämna gärna fullmakt för öppning av personadresserad post vid längre frånvaro. Resebokning Uppsala universitet har resebyråavtal med American Express. Avtalet innebär väsentligt lägre kostnader för beställning av resor och enligt universitets riktlinjer för tjänsteresor och möten skall tjänsteresor därför bokas hos den avtalade resebyrån. Din resenärsprofil lagras numera endast i Uppsala universitets självbokningssystem online och används både för resor du bokar online och för resor du bokar hos resebyrån via telefon eller e-post. Alla ändringar som du gör i din resenärsprofil online synkroniseras automatiskt direkt till resebyrån. Du som resenär är ansvarig för innehållet i din resenärsprofil och resekonsulten på resebyrån har inte möjlighet att hjälpa till med uppdateringar av denna. American Express Business Travel Box Telefon: Rosenlundsgatan 29 C Telefax: STOCKHOLM E-post. Öppettider Mån-fre 08:00-17:00 AXcess After Hours - skall endast användas i nödfall, kostar extra!: För att komma in i självbokningssystemet, logga in på URL: https://e-travelmanagement2.amadeus.com/login/ax1ase-uppsala_universitet När du bokar en resa skall du uppge institutionens referenskod 220. Läs mer om resor och resebokning på Reseräkningar Ulrika Söderlind är ansvarig för Tur&Retur på institutionen. Reseräkningsblanketter kan hämtas hos henne eller på Du bör lämna din reseräkning till Ulrika senast den tionde i den månad du vill ha din ersättning utbetald. Fäst dina kvitton på ett separat papper.

9 För att kunna betala ut ersättning för resor och logi till personer bosatta utomlands krävs ett s.k. SINK-beslut från Skatteverket. Detta kräver en del administration och lång framförhållning. Det är därför att föredra att de omkostnader vi ska stå för faktureras institutionen direkt. Semester Det finns ett lokalt kollektivavtal om förläggning av semester för lärare m.fl. (professor, universitetslektor, universitetsadjunkt, forskarassistent, utländsk lektor, gästlärare, forskare, postdoktor, doktorand, assistent med utbildningsbidrag, assistent i egen forskarutbildning och amanuens). Hela årssemestern läggs för dessa grupper schablonmässigt till den undervisningsfria delen av sommaren med början måndagen efter midsommardagen, om inte annat skriftligen överenskommits mellan prefekten och den anställde. Övriga ansöker om semester i Primula webb. Sjukdom Sjukdom ska anmälas till Emma Hansen Dahlqvist eller som registrerar sjukfrånvaron i Primula webb. Är du sjuk i mer än 7 dagar måste du lämna in läkarintyg. När du återgår i tjänst gör du en friskanmälan i Primula webb. Observera att sjukavdrag görs till dess friskanmälan registrerats. Sjukdom som medför inställd lektion ska också anmälas till Margareta Mårtensson på expeditionen måndag och onsdag , tisdag och torsdag , övrig tid Observera att denna anknytning inte får lämnas ut till studenter. Säkerhet och väktarassistans Uppsala universitet har från april 2011 anlitat Securitas bevakning som vaktbolag. Vid behov av akut väktarstöd är journumret Uppge 1. plats (Uppsala universitet & din institution, adress) 2. ditt namn 3. "vi behöver väktarstöd omgående pga..." Vid nödsituation är larmnumret liksom tidigare (00)112. Vid skadegörelse som inte är akut och rör fastigheten, ring Akademiska hus journummer Telefoner För att komma ut på linjen, slå 00 (detta gäller även samtal till larmnumret 112), för att komma till universitetets växel, slå 999. För mer information om telefoni och hänvisningssystem mm, se under länken för anställda insidan och sedan telefoni. Emma Hansen Dahlqvist ansvarar för beställning och flytt av anknytningar. Tjänsteresor och tjänstereseförsäkringen Universitetets tjänstereseförsäkring, tecknad hos Kammarkollegiet, gäller för anställda och uppdragstagare på tjänsteresa. Med tjänsteresa avses en resa som företas på uppdrag av myndigheten. För att den som reser i arbetet skall ha försäkringsskydd måste resan alltså vara beordrad. Till personaladministratören i förväg anmäld planerad utrikes resa inom ramen för anställningen anses vara av prefekten beordrad.

10 Inför varje resa ska du i god tid informera om dina resplaner. Detta gör du genom att skicka e- post till personaladministratören med följande information: 1. När du åker 2. När du kommer tillbaka 3. Vart du åker 4. Resans ändamål 5. Vilket anslag, myndighet, organisation etc. som betalar resan Vid tjänsteresor utanför Norden och EU bör du ha med dig ett försäkringskort som visar att du omfattas av kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Detta kort skrivs ut av Emma Hansen Dahlqvist. Vistitkort Visitkort beställs hos Universitetstryckeriet eriet/kontorstryck/ Som behörig beställare ska du ange Ulrika Söderlind. Webbmail Du kan komma åt att läsa din e-post via https://mail.uu.se/owa. Webbinloggningen görs via CAS. Med CAS kommer du åt flera av universitets skyddade tjänster med en och samma inloggning.

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (8) Version: 2015-09-12 Bra att veta Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner (0709408569) 2)

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2014-10-15 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (5) Version: 2013-10-16 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna

Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Regler för pensionerade professorers verksamhet som emerita/emeritus vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Revidering: 2015-03-23 Dnr: DUC 2014/763/10 Gäller fr o m: 2015-03-23 Ersätter: Regler

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (6) Version: 2013-12-17 Bra att veta bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner: robin.wikner@specped.su.se (0709408569) 2) Postadress

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Riktlinjer för tjänsteresor och möten Riktlinjer för tjänsteresor och möten Fastställd av: Rektor 2013-06-25. 1 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Övriga riktlinjer, detaljerad information 3 2 Definitioner 3 3 Planering 4 3.1 Telefon-,

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Syfte Arbetstiden för lärarna ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle

Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Riktlinjer för tjänsteresor vid Högskolan i Gävle Dessa riktlinjer är ett komplement till och en förutsättning för att syftet med programmet för resehantering ska uppnås. Riktlinjerna ger handfasta rekommendationer

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder.

Studentens. IT-guide. Denna guide ger en orientering om de IT-tjänster som universitetet erbjuder. Studentens IT-guide IT spelar en allt viktigare roll på universitetet. Man måste ha tillgång till dator och kunna använda Internet. Framför allt måste man som student kvittera ut sitt Lukaskonto, IT-kontot,

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 030901 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Calle Carling (Lärarförbundet, TCO), Ingegerd

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010

Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010 Arbetsmiljöplan för Institutionen för lingvistik och filologi 2009/2010 Inledning Institutionens arbetsmiljöarbete baseras på arbetsmiljöpolicyn för. Handlingsplanen ersätter tidigare plan för åren 2006/2007

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund.

För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. PA/KTH-RES/20130410 BOKA RESOR I KTH-RES För att kunna boka online så behöver du logga in, komplettera din profil och pul-godkänna, se separat lathund. Logga in i KTH-RES: https://kth.ebuilder.se SKAPA

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi?

Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi? Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10 Hur gör vi? Administrativa rutiner vid Institutionen för Teknik och Byggd miljö Innehåll Introduktion

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER

INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET ADMINISTRATIVA RUTINER INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA VID MITTUNIVERSITETET 1 Innehåll 1. Information om Mittuniversitetet...4 2. Stöd i kommunikationsfrågor...4

Läs mer

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår.

Service och villkor för kårföreningar. För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Service och villkor för kårföreningar För ideella föreningar med kårföreningsstatus i Stockholms universitets studentkår. Antaget av kårstyrelsen 17 december 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås

Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2014-05-20 Dnr 074-14 Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås Målgrupp för styrdokumentet Chefer, handläggare, handledare,

Läs mer

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp

Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp 2014-01-02 Välkommen till Kommunikation. Ledarskap och hälsa, 15 hp Kurskod VPG04F Kursen startar torsdagen den 30 januari, kl. 16.00 i sal. Den följande undervisningen kommer att ske i ett antal olika

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015-2016

Arbetsmiljöplan 2015-2016 Dnr Lingfil 2015:4, dossier 2:7 Arbetsmiljöplan 2015-2016 Institutionen för lingvistik och filologi Dnr Lingfil 2015:4, dossier 2:7 Arbetsmiljöplan 2015-2016 Institutionsstyrelsen för Institutionen för

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund

Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen. Bakgrund Ansvarsbeskrivningar för ledningsuppdrag vid Romanska och klassiska institutionen Bakgrund Beslut om föreliggande ansvarsbeskrivningar har tagits vid Prefektens beslutssammanträde den 5 november 2013 efter

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se

När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se När, var, hur? För dig som är anställd vid Blåsenhus HT 2012 Uppdaterad 2012 08 16 www.blasenhus.uu.se Institutioner och enheter i Blåsenhus Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid

Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND. Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 1 av 8 LATHUND Registrering av Närvarotid Version 5, 2011-04-12 2 av 8 Du som är anställd som teknisk- eller administrativ personal omfattas av Högskolans lokala arbetstidsavtal.

Läs mer

Välkommen. Praktisk information

Välkommen. Praktisk information Välkommen Praktisk information Vid anställning på SSAB EMEA Borlänge Tillsammans med våra kunder kommer vi gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

Regler för tillgång till telekommunikations

Regler för tillgång till telekommunikations Regler för tillgång till telekommunikations utrustning mm Gäller från och med 2010-07-01 Ersätter regler från 2006-09-01 Beslut Dnr: 2893/2010-030 2010-06-10 Universitetsdirektör Revidering av regler avseende

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 5 STUDENTPORTALEN... 6 STUDIER... 6 Studiehandbok... 6 LADOK... 6 Tentaanmälan... 6 MINA

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Introduktionsdag för nyanställda Ekonomi Ekonomiavdelningens sidor på personalportalen» Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till Hankens ekonomiavdelning. Hankens VAT-nr, FO-nr, bankkontonummer och faktureringsadress.»

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2010-04-29 Handbok infrastruktur. IT-ledning 2010-04-29 IT-ledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 1.1 IT-infrastruktur vid Göteborgs universitet... 2 1.2 Organisation, regelverk och lagstiftning... 2 1.3 Delegationsordning... 2 2 Telefoni...

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004

Mötes- och resehanteringsanvisningar. Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Beslutad av förvaltningschef Reviderad 2012-06-15 Dnr HIG 2011/2004 Mötes- och resehanteringsanvisningar Syftet med dessa anvisningar är att: effektivisera resebokningen

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Ny digital ansökningslösning inför 2016

Ny digital ansökningslösning inför 2016 Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-07-15 Sida 1 (6) Anna Skogberg Dnr Ideella, idéburna organisationer Studieförbund Politiska ungdomsförbund Ny digital ansökningslösning inför 2016 Landstinget

Läs mer

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap

Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap Jämställdhetsrapport för institutionen för datavetenskap 12 juni 2009 Inledning Sedan 2001 har Lunds universitet en gemensam jämställdhetspolicy. Jämn könsfördelning (intervallet 40/60) inom alla befattningar,

Läs mer