Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Söndagen den 17 maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Söndagen den 17 maj 2009"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen VT 2009 Astri Muren Tentamen på Mikroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Söndagen den 17 maj 2009 Skrivtid: 5 timmar. Utnyttja skrivtiden och håll kontakt med klockan. Skriv namn, personnummer och frågans nummer på varje blad. Besvara inte mer än en fråga på samma blad. Förklara begrepp och symboler. Endast läsliga skrivningar kan bedömas. Inga hjälpmedel är tillåtna Tentamen består av fyra delar. De tre första delarna motsvarar dugga 1, dugga 2 och seminarieserien. Duggapoäng från innevarande termin tillgodoräknas om man inte besvarar motsvarande fråga på tentamen. Besvaras fråga 1 eller 2 på tentamen är det den poäng som då erhålls som räknas, även om poängen från motsvarande dugga är högre. Godkänt på seminarieserien under innevarande termin ger 10 poäng på fråga 3. Detta är maxpoäng på frågan så det finns inget att vinna på att besvara fråga 3 om man har godkänt på seminarieserien. Del 4 på tentamen består av sju frågor med maximalt 10 poäng vardera. Poängen från samtliga frågor adderas och betygen sätts enligt följande poänggränser: F (<40), E (40-49), D (50-59), C (60-74), B (75-89) och A (90-100) Om du anser att en fråga är oklart formulerad: ange under vilka förutsättningar du har löst den Resultatet anslås senast fredagen den 5 juni kl Tid för tentamensgenomgång meddelas då resultaten anslås Vid eventuella invändningar mot rättningen av tentamen bör de framföras så snart som möjligt efter tentamensgenomgången Lycka till!

2 Fråga 1 Giltig poäng från dugga 1 tillgodoräknas endast om denna fråga inte besvaras. 1. Efterfrågans priselasticitet mäter: A. Lutningen på efterfrågekurvan B. Ett dividerat med lutningen på efterfrågekurvan. C. Den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet dividerat med den procentuella förändringen i pris. D. Den procentuella förändringen i pris dividerat med den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet. 2. Lennart köper mer färdiglagad risgrynsgröt när hans inkomst stiger. Detta innebär att färdiglagad risgrynsgröt för Lennart är en A. prisoelastisk vara. B. inferiör vara. C. normal vara. D. priselastisk vara. 3. Antag att 20 arbetstimmar i en chokladfabrik kan producera 500 chokladaskar. Antag att vi har minskande marginalavkastning på arbetstimmar. För att producera sammanlagt 1000 chokladaskar behövs då A. ytterligare 20 arbetstimmar. B. mindre än ytterligare 20 arbetstimmar. C. mer än ytterligare 20 arbetstimmar. D. ingen ytterligare arbetstimme. 4. På en timme kan bonden Camilla plocka 5 kg jordgubbar eller 10 kg potatis. Camillas alternativkostnad för ett kg potatis, mätt i kg jordgubbar, är då: A. 0.5 B. 5 C. 15 D En individs indifferenskurvor vid en given tidpunkt kan inte skära varandra. Om de gjorde det så A. skulle alla varukorgar vara lika bra B. skulle likvärdiga varukorgar kunna ligga på olika indifferenskurvor C. skulle det strida mot antagandet om avtagande MRS D. skulle det strida mot att indifferenskurvorna lutar negativt 6. Skillnaden mellan ditt reservationspris för en vara och det pris du faktiskt betalar för varan är: A. din marginalnytta B. ditt konsumentöverskott C. din inkomsteffekt D. ditt efterfrågeöverskott

3 7. Karl-Johan tar med sig 24 kakor till sin klass. Vilken/vilka av följande situationer är paretoeffektiva (de är 24 i klassen)? A. alla inklusive Karl-Johan får en kaka var B. Karl-Johan och hans två bästa kompisar får 24 kakor var C. Karl-Johan äter alla kakorna själv D. Alla tre situationerna ovan är paretoeffektiva 8. På en marknad med fritt in- och utträde gäller följande angående positiva vinster: A. de tyder på att det föreligger en marknadsimperfektion B. de kan inte inträffa C. de leder till en omallokering av resurser från andra marknader till marknaden med positiva vinster D. de kan förekomma även på lång sikt 9. Ett av antagandena i perfekt konkurrensmodellen är att det inte finns några inträdeshinder. En direkt konsekvens av detta antagande är att: A. företagen kommer att spendera betydande summor på reklam B. positive vinster kan bara förekomma på kort sikt C. företag konkurrerar mer med service än med pris. D. priset kommer att vara lika med marginalintäkten 10. Ett företag i imperfekt konkurrens: A. sätter själva sina priser B. kan ta ut ett hur högt pris som helst av konsumenterna C. intäktsmaximerar D. möter en fullständigt prisoelastisk efterfrågekurva

4 Fråga 2 Giltig poäng från dugga 2 tillgodoräknas endast om denna fråga inte besvaras. 1. Coaseteoremet säger följande: A. Höga transaktionskostnader leder till högre samhällsekonomisk effektivitet. B. Fördelningen av äganderätter spelar roll för samhällsekonomisk effektivitet om transaktionskostnaderna är noll C. Om transaktionskostnaderna är noll spelar fördelningen av äganderätter ingen roll för samhällsekonomisk effektivitet D. Inget av ovanstående alternativ är rätt. 2. Efterfrågan på pingstliljor i den lilla orten Vårby beskrivs av P = 8 - Q. Det finns endast en säljare av pingstliljor i Vårby och dennes marginalkostnad är 2 kr för varje pingstlilja. Vilket pris sätts? (Ledning: MR = 8-2Q) A. 3 kr B. 4 kr C. 5 kr D. 6 kr 3. Vårby trädgård, som är de som säljer pingstliljorna, har märkt att det finns två olika kundgrupper som köper pingstliljor. Den ena är studenter och den andra resten av befolkningen. Vårby trädgård tror att studenterna är mindre priskänsliga än andra kunder. Vilket påstående är falskt (OBS)? (Utgå från informationen fråga 2) A. Vårby trädgård kan öka sin vinst genom att sätta olika priser för de två grupperna. B. Optimal prissättning innebär att marginalintäkterna för de olika grupperna är lika. C. Marginalkostnaden påverkas inte av att Vårby trädgård prisdiskriminerar. D. Vårby trädgård kan genom att sätta olika priser för dessa två grupper tillgodogöra sig hela konsumentöverskottet. 4. En Paretosanktionerad åtgärd måste innebära A. att åtminstone en får det sämre när en annan får det bättre. B. att alla får det bättre C. fler får det bättre än de som får det sämre D. att åtminstone någon får det bättre utan att någon annan får det sämre 5. Om alla relevanta privata och samhälleliga kostnader och intäkter finns inräknade i utbudskurvan och efterfrågekurvan för en vara kommer en styckskatt att leda till att: A. endast konsumentpriset ökar B. endast producentpriset minskar C. produktion och konsumtion blir lägre än de samhällsekonomiskt effektiva D. varken pris eller kvantitet ändras signifikant 6. Ett fångarnas dilemma -spel är ett spel där A. båda spelarna har en dominant strategi som ger en lägre payoff än de skulle ha haft om de spelat sina dominerade strategier B. en spelare har en dominant strategi men den andre har inte det C. ingen av spelarna har en dominant strategi D. båda spelarna har en dominant strategi som ger största möjliga payoff

5 7. Värdet av marginalprodukten A. är lika med marginalprodukt multiplicerat med varans pris B. är lika med totalprodukt multiplicerat med varans pris C. är lika med marginalprodukt dividerat med varans pris D. är lika med genomsnittsprodukt multiplicerat med varans pris 8. Efterfrågekurvan för arbetskraft: A. beror på efterfrågekurvan för den vara som produceras B. är stabil eftersom det inte finns något substitut för arbetskraft C. skiftar till höger när befolkningen minskar D. skiftar till höger när teknologin gör det möjligt att ersätta mänsklig arbetskraft med maskiner 9. När säljaren har mer information om varans kvalitet än köparen A. blir köparen alltid utnyttjad B. kommer köparen inte att köpa varan C. säljare av varor under genomsnittskvalitet har svårt att ta ut ett rimligt pris D. säljare av varor över genomsnittskvalitet har svårt att ta ut ett rimligt pris 10. Skälet till att en garanti på en begagnad bil förmedlar trovärdig information är: A. att alla erbjuder en sådan garanti B. garantin kommer från tillverkaren C. det skulle kosta säljare för mycket att erbjuda en sådan garanti för en dålig bil D. den indikerar att bilen är av genomsnittlig kvalitet

6 Fråga 3 Besvaras av de som ej har godkänt på seminarieserien. Frågan ger maximalt 10 poäng. 3. Två företag släpper ut avloppsvatten i samma vattendrag. Människorna i området skulle vara villiga att betala för att minska utsläppen. Vi antar i det följande att betalningsviljan för att minska utsläppen med en enhet är större ju större utsläppen är. Vi antar även att företagen har olika marginalkostnader för utsläppsminskning. a) Förklara med hjälp av diagram varför situationen är samhällsekonomiskt ineffektiv. b) Visa och förklara hur man kan uppnå en samhällsekonomiskt effektiv utsläppsmängd med hjälp av en avgift på utsläppen. c) Jämför situationen i b) med en reglering där båda företagen åläggs att minska utsläppen lika mycket d) Visa och förklara hur ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter skulle fungera vad gäller dels samhällsekonomisk effektivitet, dels företagens vinster.

7 Fråga 4-10 Var och en av frågorna ger maximalt 10 poäng. 4. Förklara med hjälp av ett marknadsdiagram hur totala försäljningsintäkter, producentöverskott och vinst hänger samman. 5. Visa med hjälp av ett diagram att effekterna av en styckskatt på konsumentpris, producentpris och såld kvantitet blir densamma oavsett om säljare eller köpare betalar in skatten till Skatteverket. 6. Petter kan stryka 3 meter plank per timme eller hugga 1 korg ved per timme. Lotta kan stryka 2 meter plank per timme eller hugga 2 korgar ved per timme. Vem av dem har komparativ fördel i plankstrykning respektive vedhuggning? Förklara. Antag att de har 2 timmar var tillgängliga. Hur mycket kan de maximalt producera tillsammans? Visa i diagram och förklara. 7. Förklara vad en Nashjämvikt innebär. Hur skulle två konkurrerande partier placera sig på en höger-vänsterskala om deras mål var att maximera antalet röster? Förklara och använd begreppet Nashjämvikt i ditt svar. 8. Företagen Bilglass och Körglass konkurrerar om att sälja glass i staden Solköping med omnejd, där efterfrågan på glass beskrivs av P = 30 - Q. Företagen överväger att dela upp marknaden mellan sig så att Bilglass säljer enbart i östra halvan av staden och Körglass enbart i västra halvan av staden och får då varsin efterfrågekurva P = 30 2Q. Marginalkostnaden är konstant, MC = 5. Visa i diagram och beräkna hur pris och kvantitet påverkas av en eventuell marknadsuppdelning. Vad skulle konkurrensmyndigheterna ha för synpunkter på detta? Förklara! 9. När köpare och säljare av en viss vara eller tjänst skall interagera på en marknad kan varuutbytet kompliceras av så kallad asymmetrisk information. Förklara innebörden av detta begrepp och vilka problem det kan ge upphov till. Ge även ett konkret exempel (motivera exemplet!). 10. Antag att ett vaccin mot en höggradigt smittsam och farlig sjukdom utvecklas. Ju fler som vaccinerar sig ju lägre blir risken att även icke-vaccinerade personer smittas. Beskriv privata och samhälleliga intäkter av vaccin i ett diagram. Antag att marginalkostnaden för vacciner är konstant. Leder marknadskrafterna till en samhällsekonomiskt effektiv vaccinering? Om inte, hur kan en skatt eller subvention leda till effektivitet? Förklara med hjälp av diagrammet.

Lär Lätt! Mikroekonomi - Kompendium

Lär Lätt! Mikroekonomi - Kompendium Krister Ahlersten Lär Lätt! Mikroekonomi - Kompendium Studentia 2006 Krister Ahlersten och Studentia Ladda ner kompendiet gratis på ISBN 87-7681-023-2 Studentia Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Thomas Sonesson Januari 2004 Upplaga 3 PRISSÄTTINGSKRITERIER FÖR OFFENTLIG PRODUKTION

LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Thomas Sonesson Januari 2004 Upplaga 3 PRISSÄTTINGSKRITERIER FÖR OFFENTLIG PRODUKTION LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska institutionen Thomas Sonesson Januari 2004 Upplaga 3 PRISSÄTTINGSKRITERIER FÖR OFFENTLIG PRODUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 MARGINALKOSTNADSPRINCIPEN... 1 1.1 Inledning...

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL KURSEN MIKRO- OCH VÄLFÄRDSEKONOMI, HNAA71 EKONOMPROGRAMMET 2007

ÖVNINGSUPPGIFTER TILL KURSEN MIKRO- OCH VÄLFÄRDSEKONOMI, HNAA71 EKONOMPROGRAMMET 2007 LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Nationalekonomi Thomas Sonesson (kursansvarig) Birgit Hagberg Anders Ljungberg ÖVNINGSUPPGIFTER TILL KURSEN MIKRO- OCH VÄLFÄRDSEKONOMI,

Läs mer

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori

Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Produktionsekonomi TENTAMEN I Ekonomisk Analys: Ekonomisk Teori LÖRDAGEN DEN 22 MARS 2014, KL 14-19 SAL:

Läs mer

E D C B. F alt. F(x) 80% 80p. 70% 70p

E D C B. F alt. F(x) 80% 80p. 70% 70p Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin den 19 augusti 2011 Mikroekonomisk teori A, 7,5hp: Skriftlig omtentamen 2011 08-19 Tentamen består av sammanlagt 8 uppgifter

Läs mer

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1 17 FACIT TILL TENTAMEN, 3/4, 211 Delkurs 1 FRÅGA 1 I. c.(x) 38,25 euro. II. b.(x) Om MC < ATC så sjunker ATC. III. c.(x) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna. 1 3Q = 1

Läs mer

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2010

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2010 Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling INKÖPINGS UNIVERSITET Tentamenssamling med lösningsförslag för ugifter å avancerad mikroekonomisk teori 006 00 Thomas Sonesson Observera

Läs mer

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011 Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling INKÖPINGS UNIVERSITET Tentamenssamling med lösningsförslag för ugifter å avancerad mikroekonomisk teori 006 0 Thomas Sonesson Observera

Läs mer

en sammanfattning? 1 (71)

en sammanfattning? 1 (71) VårEkonomi, - en sammanfattning? 1 (71) Ekonomiskmodell Detta avsnitt 1 (kap 2,3,4,5,7) kommer att behandla marknader och priser, vi skall studera enskilda konsumenter, producenter och dess interaktion

Läs mer

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål?

Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Elcertifikatsystemet Uppfyller det sina mål? Emma Heikensten 19861218-0367 Kandidatuppsats Våren 2010 Nationalekonomiska institutionen Handledare: Fredrik Andersson Sammanfattning Elcertifikatsystemet

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Bredband för alla - oavsett var du bor?

Bredband för alla - oavsett var du bor? VT 2009 ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-G--09/00382 SE LINKÖPINGS UNIVERSITET Kandidatuppsats i Nationalekonomi Politices Magister Programmet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Bredband för alla

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

Bostadsbristen och hyressättningssystemet

Bostadsbristen och hyressättningssystemet November 2013 Bostadsbristen och hyressättningssystemet -ett kunskapsunderlag Marknadsrapport Titel: Bostadsbristen och hyressättningssystemet - ett kunskapsunderlag, Marknadsrapport, november 2013 Utgiven

Läs mer

Svar till ÖVNING 4. SVAR

Svar till ÖVNING 4. SVAR Svar till ÖVNING 4. 1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om dennes eventuella föräldraledighet torde vara meningslös. SVAR: Arbetsgivaren vill hellre

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996. Tidsbunden del. Anvisningar NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 3 maj - 15 maj 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 180 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Bostadsmarknaden Är regleringen motiverad?

Bostadsmarknaden Är regleringen motiverad? Bostadsmarknaden Är regleringen motiverad? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats våren 2012 Författare: Malin Franzén Handledare: Åsa Hansson 1 Sammanfattning Den svenska hyresmarknaden har

Läs mer

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan.

Provtenta. Makroekonomi NA0133. Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Kårmedlemskap + legitimation uppvisas vid inlämnandet av tentan. Institutionen för ekonomi Våren 2009 Rob Hart Provtenta Makroekonomi NA0133 Maj 2009 Skrivtid 5 timmar. Regler Svara på 5 frågor. (Vid svar på fler än 5 frågor räknar jag 5 genomsnittspoäng per fråga.)

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Föreläsningsnoteringar 2009 03 17 Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q

Föreläsningsnoteringar 2009 03 17 Bengt Assarsson. Real BNP identitet. IS kurvan (varumarknaden) Y C I G X Q Föreläsningsnoteringar 2009 03 7 Bengt Assarsson Real BN identitet Y CI G X Q Y BN i reala termer C hushållens konsumtionsutgifter i reala termer I investeringar i reala termer G offentliga utgifter i

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR

INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR INSTUDERINGSFRÅGOR med SVAR FRÅGA 1 Denna kurs kan indelas i grundläggande problemområden. Till respektive problemområde finns ett metodiskt angreppssätt (analysteknik). Sammanför respektive problemområde

Läs mer

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv

Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Läx-RUT 2013 års modeord eller en god samhällsinvestering? En analys av skatteavdraget för läxhjälp utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv Författare: Linnea Glans och Malin Ringedal Handledare: Åsa

Läs mer

Vad styr efterfrågan på bilkörning?

Vad styr efterfrågan på bilkörning? 2002:122 SHU EXAMENSARBETE Vad styr efterfrågan på bilkörning? En fallstudie av Luleå tätort ULRICA CARLSSON ÅSA PETTERSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

F alt. F(x) E D C B. 80% 40p. 70% 35p

F alt. F(x) E D C B. 80% 40p. 70% 35p Institutionen för Samhällsvetenskap Nationalekonomi Campus i Sundsvall Dick Svedin den 8 april 2010 Mikroekonomisk teori A, 7,5hp: Skriftlig tentamen 2010 04 08 Tentamen består av sammanlagt 8 uppgifter

Läs mer

Yield Management. I relation till Customer Relationship Management. -En komparativ hotellanalys. Kandidatuppsats Hösten 2002

Yield Management. I relation till Customer Relationship Management. -En komparativ hotellanalys. Kandidatuppsats Hösten 2002 Kandidatuppsats Hösten 2002 Företagsekonomiska Institutionen Yield Management I relation till Customer Relationship Management Handledare: Per-Hugo Skärvad Anna Stafsudd Författare: Staffan Cederwall Josefin

Läs mer

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen. Skattning av switching costs på bolånemarknaden Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen Skattning av switching costs på bolånemarknaden Författare: Patrik Andersson och Eric Berglund Kurs: NE3070 Termin: HT2004 Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen

Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Rättningsmall för deltävlingstentamen För rättningsmallen gäller följande: Poäng för fråga anges efter frågans nummer. I rättningsmallen finns det underlag för hur poängen

Läs mer