Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö"

Transkript

1 Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr

2 VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Drivhuset Malmös uppdrag... 4 Resultat för Drivhuset Malmö... 4 Organisation och styrelse... 5 Drivhusets samverkan med andra Drivhus... 6 Finansiering... 6 Händelser under året... 7 Vägledningar... 7 Startup... 7 Drivhuset i media... 8 Marknadsföring/Attitydpåverkan... 8 Övriga Evenemang... 9 Uppdrag Frukostträffar/lunchträffar/utbildningstillfällen Startup Academy Andra aktörer Framtida utveckling Ekonomisk redovisning Förslag till vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter... 19

3 VD har ordet Verksamhetsåret 10/11 har vi genomfört flera förbättringar där bland annat startup academy breddats och förstärkts till ett större förinkubatorprogram. Vi har nya verktyg i våra vägledningar och vi har lagt grunden till ett nytt utbildningsprogram som går igång till hösten. Strategi och mål Trots personalförändringar har vi nått eller överträffat de flesta av våra mål. Vi gick från 307 vägledningar till 430! Det är konsekvensen av vårt fokus på att hjälpa varje entreprenör ännu mer för att skapa fler livskraftiga företag. I gengäld arbetade vi med något färre unika personer än föregående år. Resultatet av satsningen har dock blivit att vi hjälpt till i starten av 122 företag, fler än någonsin tidigare. Antal vägledningar: 430st (mål 420) Antal vägledda unika personer: 228st (mål 250) Antal startade företag nu: 122st (mål 120) 50% av våra vägledningar genomförs med kvinnor. Startup Academy utvecklades till Drivhusets Förinkubatorprogram Drivhuset Startup Academy startades upp hösten 2009 i samarbete med Sparbanken Finns Framtidsstiftelse. Startup Academy var ett sätt att hjälpa spännande företag att ta form på kort tid. Vi har nu tagit ett steg till och utvidgat konceptet till ett 6 månaders program med målfokusering, en kundnära produktutveckling och gemensamma utbildningsinsatser m.m. Deltagarna ansöker om att få delta och ett av flera kriterium är att entreprenören medvetet delar med sig av kunskap och erfarenheter till de andra entreprenörerna i programmet. Ekonomi Drivhuset och Drivhuset Sveriges arbete med Tillväxtverket har förstärkts under året vilket ersatt stora delar av tidigare projektmedel, exempelvis Spira, som löpt ut. Totalt sett har vi en något lägre intäkt på helåret än föregående år. När det gäller fördelningen av finansieringen fick Drivhuset en förskjutning av två projektintäkter som drog upp det offentliga finansieringsandelen jämfört med tidigare år. Drivhuset24s bidrag till årets resultat har gjort att vi har möjlighet att lägga en blygsam vinst till den buffert Drivhuset har för framtida utmaningar. Nationellt arbete Det nationella arbetet har utvecklats med en ny och namnkunnig styrelse som hjälper Drivhuset att ta nästa steg som samlad nationell aktör. Styrelsen har gjort en ordentlig genomgång av verksamheten och resultatet av arbetet räknar jag med att vi får se under det kommande verksamhetsåret. Drivhuset Sverige kommer uppskattningsvis att ha varit inblandade i mer än 4000 företagsstarter innan årsskiftet. Vi är därmed Sveriges fortsatt största samlade aktör för studentnära entreprenörskap. Personal Under året har Drivhuset haft fyra personer anställda i varierande grad med personal på föräldraledighet, personalförändringar m.m. För det kommande året ligger vi på ett beräknat snitt av 3,5 personer. Jonas Karlsson har efter fem förtjänstfulla år på Drivhuset gått vidare till ett nytt arbete i Oslo. Drivhusets senaste tillskott är Anna Stèen. Framåt Nästa år kommer innebära både konsolidering och vidareutveckling. De förändringar som genomförts under året med ökat kundfokus, det nya förinkubatorprogrammet och utvecklingen av våra vägledningar kommer vi använda de första 6 månaderna av året för att de skall sätta sig. Därefter utvärderar vi och ser vilka nya förbättringar vi skall göra. Under hösten startar vi upp vårt nya utbildningsprogram som vi räknar med skall göra en stor skillnad för våra deltagare och deras utveckling. Vi kommer dessutom arbeta för att ytterligare öka vår synlighet och närvaro ute på högskolan. Då kan vi hjälpa fler människor till ett entreprenöriellt förhållningssätt. Avslutningsvis vill jag återigen tacka styrelse, partners och sponsorer som bidrar med kunskap, tid och den finansiering som behövs för att allt skall gå ihop. Resultatet av ert engagemang blev en tillväxt i både region och hos individer genom att över 122 personer kunde förverkliga sina drömmar genom företagande! Malmö oktober 2011 Magnus Carstam, VD 3

4 Förvaltningsberättelse Drivhuset Malmös uppdrag Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset i Malmö är en partipolitiskt obunden ideell stiftelse som startades hösten 2000 på initiativ av två studenter vid Malmö högskola. Det finns ytterligare elva Drivhuset i Sverige; Örebro, Karlstad, Växjö, Kalmar, Borås, Göteborg, Gävleborg, Uppsala, Skaraborg, Södertälje och Trollhättan. Nedan följer ett antal resultat från Drivhuset Malmö 10/11 Drivhuset hjälper studenter vid Malmö Högskola att starta och driva företag. Vi erbjuder kostnadsfri, konfidentiell vägledning och är ett professionellt bollplank när studenten vill diskutera en idé eller utveckla sitt företag. Drivhuset hjälper studenten att strukturera upp idén och ta den vidare steg för steg efter studentens egna förutsättningar. I vårt förinkubatorprogram utvecklar entreprenörerna sina företag enligt vårt program och finner synergier tillsammans med andra företagare. Drivhuset finns till hands även efter ett företags start där ett system finns för att skapa trygghet i företagarens nya roll. En person kan komma tillbaka på vägledning flera gånger, därför anges både antal vägledningar och antalet vägledda personer. 50% av de personer vi träffat är kvinnor. Drivhusets ändamål är formulerat enligt nedan i stadgarna: Utgöra en länk mellan studenter vid Malmö högskola och näringslivet. Stimulera och verka för ökat entreprenörskap och attitydförändring bland studenter vid Malmö högskola och därmed bidra till ett vitalt och expansivt näringsliv i Öresundsregionen. I ett nära samarbete med studentkåren, högskolan och näringslivet tillhandahålla ett forum med syfte att stimulera och initiera studenter att starta egna företag och därmed vitalisera näringslivet. Resultat för Drivhuset Malmö Resultaten för läsåret 10/11 är fortsatt mycket goda. Vi ser en fortsatt positiv trend till att starta eget och göra något av sin idé och det är tydligt att Drivhusets budskap och vad vi kan hjälpa till med sprider sig studenter emellan. Det är fler och fler som vill ha snabb och konkret hjälp med att starta upp sina företag, vilket syns på siffrorna. Varannan person som Drivhuset vägleder startar ett företag, en siffra som såg helt annorlunda ut för några år sedan. 4

5 Organisation och styrelse På den verkställande sidan av organisationen har strukturen varit densamma men antalet aktiva medarbetare har varierat under året. I botten finns dock 3.8 tjänster. Styrelsen för Drivhuset Malmö består av representanter från näringsliv och organisationer, representanternas arbete är ideellt. Styrelsen har under verksamhetsåret 10/11 haft fem styrelsemöten och bestått av: Johan Gunnars, ordförande Blueberry Dan Kjellqvist, vice ordförande KPMG Carl-Johan Nikell Swedbank Nicklas Hansson MAQS Law firm Hanna Sigsjö Malmö högskola Bodil Rosvall Jönsson MINC Adam Feldt Adomera AB Suzanne Richter Neuhauser & Falck Lutfi Zuta Studentkåren Malmö Högskola Stefan Månsson Malmö Stad * * Stefan Månsson från Malmö Stad är adjungerad på stiftelsens styrelsemöten. 5

6 Drivhusets samverkan med övriga Drivhuset Det finns 12 Drivhuset i Sverige som alla samarbetar tätt i den gemensamma ekonomiska föreningen Drivhuset Sverige. Det finns ett antal arbetsgrupper som utför arbete som kommer alla till gagn. Dessutom träffas alla Drivhuset fyra gånger per år för att skapa synergieffekter och diskutera ärenden som berör samtliga Drivhuset. Det kan t.ex. gälla nationell finansiering, kvalitetskontroll av medarbetarnas grundkunskap eller diskussion om ett samarbete med extern aktör. I övrigt har vi ett starkt nätverk mellan kontoren, med bl.a. vänorter dit man först vänder sig för diskussioner och frågor. Malmös vänort är Örebro. De arbetsgrupper som finns för tillfället är: Finansieringsgruppen Statistik och IT-gruppen Kompetensgruppen (här har Drivhuset Malmö en medlem) Marknads och varumärkesgruppen (här har Drivhuset Malmö haft en medlem under större delen av året) Det nationella samarbetet har utvecklats under året och är av stor betydelse för Drivhuset Malmö. Det gör att vi kunnat ta fram gemensamma metoder och koncept som är betydligt starkare än vad vi hade kunnat utvecklar på egen hand. Det är också genom Drivhuset Sverige som vi arbetar med Tillväxtverket och de projekt vi genomför tillsammans med dem. Det gör att vi kan driva större gemensamma frågor och många administrativa saker löses på en ort istället för tolv olika. Känslan av samhörighet är också viktig. Finansiering Drivhuset Malmö finansieras både av privata och offentliga finansiärer. Samarbetspartners under 10/11 har varit: Guldpartners Silverpartners Bronspartners Vi vill rikta ett varmt tack till alla våra samarbetspartners som stödjer vår verksamhet på olika sätt. 6

7 Händelser under året Grundverksamhet Vägledningar Att vägleda studenter som vill starta eget eller förverkliga en idé är Drivhusets grundverksamhet. Vi erbjuder dessa vägledningar kostnadsfritt och med tystnadsplikt till samtliga studenter samt anställda vid Malmö högskola. En vägledning består oftast av hjälp inom följande områden: 1. Att diskutera och utveckla idén. 2. Se till att företagen inte fastnar i blankettdjungeln. 3. Konkret hjälpa till med företagsstarten 4. Stå till tjänst med vårt nätverk där vi hittar synergieffekter eller expertkunskap. 5. Genomgång av Företagspaketet. Sker då ett bolag är registrerat och studenten kan ta del av samtliga förmåner. 6. Stötta företagarna i kundtänk, sälj, marknadsföring etc. Per juni 2011 är förmånerna i Starta-eget-paketet: 1. Ett års gratis företagsbank hos Swedbank. 2. Bokföringsprogrammet Administration 200 eller Enskild Firma från Visma SPCS. 3. Ett års kostnadsfri prenumeration på Sydsvenskan. 4. En timmes ekonomisk rådgivning hos KPMG. 5. En timmes juridisk rådgivning hos MAQS Lawfirm. 6. En timmes rådgivning av LRF-Konsult inom budgetering, företagsadministration eller elektronisk bokföring st kostnadsfria visitkort från All-media. Förinkubatorprogrammet Under 10/11 lanserade vi vårt nya förinkubatorprogram. Deltagare är entreprenörer som vill accelerera sitt företagande på relativt kort tid. Under 6 månader arbetar vi tillsammans med entreprenören med målplanering, milstolpar, vägledningar och workshops. Allt med fokus på att hjälpa entreprenören att nå sina mål och så tidigt som möjligt börja arbeta med kunder. De som får möjligheten att gå programmet har tillgång till en arbetsplats tillsammans med andra drivande entreprenörer så att vi kan maximera erfarenhetsutbytet och lärandet. Vi kan tydligt urskilja att de företag som går förinkubatorprogrammet kommer längre på kortare tid än övriga besökare. Förinkubatorprogrammet innebär Målplanering med uppföljningar 1 ggr/månad. En workshopserie som hjälper entreprenören utveckla sitt erbjudande tillsammans med framtida kunder. Återkommande fria vägledningar. Gemensamma veckomöten med entreprenörerna Kontorsplats under programtiden. Tillgång till mötesrum, dock ej bokningsbara. Tillgång till pentry med enklare utrustning. Tillgång till trådlöst internet, skrivare, kopiator, scanner samt enklare kontorsmaterial. Avgift om 800kr, ex. moms per månad. Under året har Drivhuset i Malmö haft 430 vägledningar med 228 personer. 7

8 För att man skall få deltaga krävs att: Drivhuset och programmet skall kunna hjälpa entreprenören framåt under tidsperioden. Entreprenören kan och kommer att hjälpa de andra entreprenörerna i förinkubatorprogrammet. Företaget ska vara registrerat, eller vara i processen att registreras, och ha en tydlig verksamhetsidé. Eftersom lärande och utveckling av entreprenörerna är centralt i Startup eftersträvar vi mångfald i både idéer och företagare. Entreprenören skall ha förutsättning att skapa ett företag som bidrar till dennes försörjning. En förutsättning för att Drivhuset skall kunna hjälpa till är att Förinkubatorprogrammet används. Grunden i paketet är därför obligatoriskt. Några exempel visas nedan Deltagande på kårens samtliga arrangemang i form av kårens dagar och arbetsmarknadsdagar. Affischering på högskolans samtliga områden Föreläsningar på Entreprenörskapsdagen. Föreläsningar Tillväxtverkets alla Starta eget dagar. Samarbetat med andra arrangörer när det gäller kvinnligt företagande. Idégenereringsföreläsningar och starta eget på MAH. Deltagande i olika tävlingar som en av flera eller jurymedlem. Marknadsföring av dessa. Totalt har Drivhuset nått ca 3706 personer i direkta möten. Drivhuset i Media Drivhuset har fått en hel del uppmärksamhet i Media och traditionsenligt var Drivhuset24 den stora satsningen med många artiklar under mars Marknadsföring/Attitydpåverkan Drivhuset har med hjälp av ett bra erbjudande skapat en bra word-of-moutheffekt bland studenter vid Malmö Högskola. Vi ser i löpande mätningar att andelen personer som blivit rekommendrade att besöka Drivhuset är stort. Drivhuset deltar löpande i en rad arrangemang under året. 8

9 Övriga evenemang Drivhuset24 Den mars 2011 låste Drivhuset för tredje året i rad in 60 studenter under drygt 24 timmar. Studenternas uppgift var att under denna tid lösa var sitt företagscase och presentera sin lösning för en jury. Det vinnande laget arbetade för Trafikverket och vann en resa till New York. Kanske kommer deras arbete bidra till att lindra vinterns tågproblem. Arrangemanget involverade drygt hundra personer då det förutom tävlande fanns idécoacher, jury, företagsrepresentanter och personal. Caseleverantörer i Drivhuset var: Trafikverket Strålfors Sparbanken Syd MKB Rubin Medical Region Skåne Sydsvenskan Thule Folkuniversitetet Sjöbo Kommun 9

10 Frukostträffar/lunchträffar/utbildningstillfällen Under ett läsår bjuder Drivhuset in till diverse utbildningsträffar och sociala tillställningar. För att skapa mer comitment tar vi betalt för våra utbildningar. De kostar 250:-/gång och för 695:- kan man köpa ett Drivhuskort där man kan gå på samtliga utbildningar under ett helt år. Jämfört med föregående år fick vi färre deltagare vilket är en av anledningarnar till det nya utbildningsprogrammet. Under året genomförde vi ca 10 st utbildningar. Vi har även haft flera after work med deltagarna i förinkubatorprogrammet. Inom vårt förinkubatorprogram har vi även genomfört ett antal workshops för deltagarna. Förinkubatorprogrammet Drivhuset Startup Academy, numera förinkubatorprogrammet initierades av Drivhuset Malmö i samarbete med Sparbanken Finns Framtidsstiftelse hösten Under 10/11 utvecklades programmet och syftet med satsningen ligger i linje med Drivhusets målsättning att vara en plattform där livskraftiga företag startas och utvecklas. Vi har nu fått nya, större lokaler som gör att vi har en något ökad kapacitet. till innovationssystemet och fungerar som ett naturligt insteg till t.ex. Minc, som Drivhuset kontinuerligt arbetar med framförallt genom kontaktytan från Drivhusets förinkubatorprogram. För att upprätthålla nätverket och skapa naturliga mötesplatser arbetar Drivhuset aktivt för att även delta på andras arrangemang, hitta tillfällen för samarrangemang och öka den personliga kontakten organisationerna emellan. Framtida utveckling Under kommande år har Drivhuset två utmaningar. Den ena är att accelerera våra företagares utveckling samt att finansiera de ökade satsningar det medför på varje företag. Utöver det fortsätter naturligtvis grundverksamheten med vägledningar, företagsstarter, utbildningar och Drivhuset24. Drivhuset Sverige kommer att fortsätta med oss som aktiv part. Andra aktörer I vissa fall får Drivhuset besök av studenter som skulle vara betjänta av annan hjälp än den Drivhuset kan ge. I de fallen fungerar vi som en vägvisare där frågor riktade till oss hänvisas till andra aktörer. Målet är att för studenterna vid högskolan alltid vara den instans man frågar först. Givet detta arbetssätt är det mycket viktigt för Drivhuset att ha upparbetade och väl fungerande relationer till övriga aktörer i Malmös innovationssystem. Dessa kontakter fås genom egna och andras arrangemang samt genom deltagande i diverse styrgrupper. Samverkan sker formellt genom deltagande i samverkansgruppen som är en instans för samtliga rådgivande aktörer i Malmö, samt genom samarbeten och samarrangemang med övriga entreprenörskapsorganisationer i Skåne såsom Venture Cup, MINC, Venture Lab, Futurum CC, m.fl. Drivhuset har tillsammans med SLU, Venture Lab och Futurum CC även en återkommande samverkansgrupp med minst fyra årliga möten där vi utbyter erfarenheter och arbetar med praktiska case för att lyfta varandras arbete och koncept. Drivhuset kommer fortsätta verka som en viktig aktör i samverkansgruppen och att det ska leda till naturliga samarbeten över gränserna. Under det kommande året är Drivhuset tillsammans med Coompanion sammankallande. Drivhuset är en viktig del i att skapa fler entreprenörer 10

11 Ekonomisk redovisning Förslag till vinstdisposition 11

12 Resultaträkning 12

13 Balansräkning 13

14 Balansräkning 14

15 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 15

16 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges 16

17 17

18 18

19 Underskrifter Malmö oktober 2011 Johan Gunnars Ordförande Dan Kjellqvist Vice ordförande Bodil Rosvall Jönsson Suzanne Richter Hanna Sigsjö Adam Feldt Carl-Johan Nickell Nicklas Hansson Lutfi Zuta Min revisionsberättelse har avgivits Fredrik Borg Auktoriserad revisor 19

20 Partners Guldpartners Silverpartners Bronspartners

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2006 07 01-2007 06 30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reflektioner kring året som gått... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014 www.drivhuset.se/uppsala VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2014 Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Några ord från verksamhetsledaren Att testa sina förmågor och låta de egna idéerna få plats är en livsbejakande drivkraft

Läs mer

Avslutande rapport i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara vinster i Varberg 2011-2014

Avslutande rapport i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara vinster i Varberg 2011-2014 Avslutande rapport i den lärande utvärderingen av EU-projektet Klara vinster i Varberg 2011-2014 -Ett framgångsrikt projekt med nyvunna erfarenheter och stärkta deltagare stimulerar till fortsatta satsningar

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 UNG FÖRETAGSAMHET I SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006 Ett rekordår igen! Året då vi vann KUNSKAPS- PRISET! Nominerade till QUALITY Tack till våra partners! Grundförutsättningarna för att Ung Före tagsamhet ska

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Slutrapport Ungas Innovationskraft

Slutrapport Ungas Innovationskraft Slutrapport Ungas Innovationskraft Innehållsförteckning Slutrapport Ungas Innovationskraft... 1 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...5 3 Regeringsuppdraget...5 4 Om programmet...5 Syfte...5 Mål...5 Programmets

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ

MALMÖ. Näringsliv. Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. MALMÖ MALMÖ Näringsliv MALMÖ Trade & Industry MALMÖ Näringsliv Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Klivet 2012 Rapport 2010

Klivet 2012 Rapport 2010 Klivet 2012 Rapport 2010 VÄSTERVIK FRAMÅT AB KLIVET 2012, UPPD. 2010-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 BAKGRUND 2.0 FOKUSOMRÅDEN FÖR KLIVET 3.0 ORGANISATION 4.0 NULÄGE FÖR AKTIVITETER

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Handlingar Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Innehåll Välkomna! 2 Kallelse och mötesformalia 3 Här finns information om tid, plats och mat m.m. under dagen. Här står också hur stämman/årsmötet

Läs mer

Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING. Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18

Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING. Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18 Tillväxt Malmö SLUTRAPPORT FÖLJEFORSKNING Fredrik Björk Medförfattare: Jens Sjölander 2014-12- 18 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Rapportens syfte... 4 Material... 5 Lärande utvärdering och följeforskning...

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer