Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala"

Transkript

1 Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala Jennifer During Helena Fällås VT

2 Sammanfattning Titel Författare Syfte Metod Slutsats Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala. Jennifer During Helena Fällås Denna uppsats syftar till att utreda om modeller i Virtual Reality och fullskala kompletterar befintliga visualiseringsmedier i försäljningen av nyproducerade bostäder, genom att dessa stödtjänster skapar ökad förståelse för bostadens utformning och därmed ökar nyttan för kunden. Vidare syftar uppsatsen till att utreda hur projektsäljare och privatpersoner ställer sig till användandet av denna typ av modeller samt om kvaliteten på företagets tjänster därmed kan anses öka. Uppsatsen är framarbetad både med en kvalitativ och med en kvantitativ metod. Genom att göra djupintervjuer med projektsäljare på Peab Region Bostad samt med sakkunniga personer inom områdena för Virtual Reality och modeller i fullskala, har intervjupersonernas kunskaper och inställningar kunnat inhämtas. Den kvantitativa ansatsen har bestått av en enkätundersökning med avsikt att åskådliggöra vilken förståelse personer får för en bostad genom att titta på olika visualiseringsmedier. Både modeller i Virtual Reality och fullskala ger ökad förståelse för bostadens utformning i jämförelse med ritningar. Den optimala förståelsen för bostadens utformning ges av en mix av visualiseringsmedier. Projektsäljarna och privatpersoner är överens om att modeller i Virtual Reality och fullskala skulle kunna utgöra komplement till befintliga marknadsföringsmedier, då de ger en ökad förståelse för bostadens utformning. Modeller i fullskala ger det bästa helhetsintrycket av bostadens utformning. Virtual Reality får dock anses utgöra framtidens visualiseringsmedium vad gäller att påvisa utformningen av nyproduktion. Att som företag vara tidig med att introducera en stödtjänst som ger nytta för kunden anses bidra till företagets tjänstekvalitet och ökade konkurrenskraft. Idag är det få byggföretag som kontinuerligt använder sig av modeller i Virtual Reality och fullskala i försäljningsprocessen av nyproduktion. Dock börjar aktiviteter som innefattar visualiseringsteknik att användas inom byggbranschen i marknadsföringssyfte. Detta är en tydlig indikation på att tekniken har stor potential att på allvar få genomslag i byggbranschen. 1

3 Abstract Title Authors Purpose Method Conclusion The meaning of visualization methods to illustrate future house building A study of models in Virtual Reality and full-scale. Jennifer During Helena Fällås The aim of the thesis is to examine whether models in Virtual Reality and full-scale work as complement to other visualization methods, that are used today, by giving customers a better understanding of the design and interior of the future house or flat. The purpose of the essay is also to investigate the attitude towards using models in Virtual Reality and full-scale by private persons and sellers at a construction company. The methods that have been used in this thesis are both of a qualitative and quantitative character. The persons that have been interviewed are either sellers of houses and flats in a construction company or persons that have got great knowledge within the area of Virtual Reality and models in full-scale. The essay is also based on a survey in form of a questionnaire. The purpose of using this method was to get statistic data over the understanding of the design and interior of a house or flat, when using different visualization models. In addition to this the survey also compares how people understand these models comparing to the more traditional ones. Models in both Virtual Reality and full-scale gives the user a better understanding of how the future house or flat is going to look like comparing to a drawing. The best result is given by a mix of various visualization methods, as most of them are illustrating different qualities better than others. Sellers at a construction company as well as private persons have got a positive attitude towards using models in Virtual reality and full-scale as complement to visualization methods that are being used today. The best over all impression is given by using models in full-scale. Models in Virtual Reality, however, are considered to be the future visualization method. To get an advantage over rival companies it is important to introduce new technology in an early stage. The possible benefits of this action could be that a construction company could increase the quality of the service it provides, as a result of the better understanding the costumers get of the future house or flat. Only a few companies within the property business are using models in Virtual Reality and full-scale on a regular basis in their selling process today. As models in Virtual Reality are starting to get more common, this shows its potential to become the obvious visualization method in the future. 2

4 Förord Det har varit en lång och mycket lärorik process att skriva detta examensarbete som så sakteligen har tagit form nere i VR-labbet på Ingvar Kamprad Design Centrum, LTH, under våren Många sena kvällar har fyllts med skratt, struntprat och stinkande matlådor. Det har varit en kul kunskapsresa som vi sent kommer att glömma. Vi vill härmed rikta vårt varmaste tack till alla de personer som möjliggjort genomförandet av detta examensarbete. Vi vill inledningsvis tacka vår företagshandledare, Louise Johnsson för möjligheten att i samarbete med Peab Region Bostad genomföra detta examensarbete. Tack för att vi har fått ta del av din branschkunskap och dina goda råd. Vidare så vill vi rikta ett stort tack till våra handledare på Malmö högskola, Sarah Jaxell och Jesper Magnusson, för värdefulla kommentarer och handfasta tips vad gäller formalia och utformning av uppsatsen. Vi riktar ett särskilt tack till våra intervjupersoner på Peab Region Bostad, Frank Andersson, Fredrik Jönsson, Inger Karlsson och Jan-Erik Wessberg för att ni avvarat er tid för att besvara våra frågor. Dessutom vill vi tacka för all den hjälp och vänlighet vi har mötts av från personal vid Lunds Tekniska Högskola. Ett stort tack riktas till Joakim Eriksson, Elisabeth Hornyanszky- Dalholm, Jonas af Klercker och Per Tibbelin för all hjälp och support vi fått i samband med vårt löpande arbete med uppsatsen samt i samband med enkätundersökningen. Vidare vill vi tacka Dag Thulin och arkitektfirman Möllers Arkitekter, som gav oss förtroendet att använda deras ArchiCAD-modell över Norra Fören 5 som utgångspunkt för visualiseringsmodellen. Vi vill även tacka arkitektstuderande Rickard Henriksson för hjälpen med framställandet av VR-modellen. Vi vill även tacka alla de personer som ställt upp i vår enkätundersökning och givit oss intressanta synpunkter och resultat. Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla våra nära och kära för uppmuntran och stöd i såväl medgång som motgång samt för att ni givit oss anledning att emellanåt lägga examensarbetet åt sidan. Jennifer During & Helena Fällås Lund, maj

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Abstract... 2 Förord... 3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Avgränsningar Målgrupper Begreppsdefinitioner Disposition Metod Metodval Intervjuer Enkät Undersökningsobjekt Validitet och reliabilitet Byggprocessen Allmänt om byggprocessen för bygg- och anläggningsföretag Den svenska byggmarknaden Försäljningsprocessen Visualiseringsmaterial Virtual Reality Definition och beskrivning av VR VR på persondator Omslutande VR VR inom bygg- och arkitektursektorn VR-labbet på Lunds Tekniska Högskola Fullskalemodeller Definition och beskrivning av fullskalemodeller Fullskalemodeller inom bygg- och arkitektsektorn Fullskalelaboratoriet vid Lunds Tekniska Högskola Tjänstekvalitet och kundnytta Det grundläggande tjänstepaketet Kundens förväntningar Företagets tjänstekvalitet Kundnytta Kundens tjänstekvalitetsupplevelse Teknikens roll i företagets tjänsteerbjudande Kundens köpprocess

6 7 Säljarnas syn på visualiseringsmaterial och nya arbetsmetoder Försäljningsprocessen Visualiseringsmaterial som används på Peab Region Bostad idag Möjligheter med VR och modeller i fullskala Företagets och kunders inställning till ny teknik Problem som kan uppstå vid introducerande av ny teknik som VR Försäljningshastigheten av nyproducerade bostäder Tjänstekvalitet och kundnytta Resultat av enkät Förståelsen för bostadens utformning genom ritning Förståelsen för bostadens utformning genom VR-persondator Förståelse för bostadens utformning genom VR-Cave Förståelse för bostadens utformning genom Fullskalemodell Viktiga parametrar inför bostadsköpet Modellernas användning för ett byggföretag Modellernas användarvänlighet för kunden Modellernas helhetsintryck Synpunkter och spontana reflektioner Analys Försäljningsprocessen Förståelsen för bostadens utformning genom VR och fullskala Modeller i VR Modeller i fullskala Tjänstekvalitet och kundnytta Slutsats Ökad förståelse för utformningen av bostaden Modeller i VR och fullskala som marknadsföringsverktyg Förhöjd tjänstekvalitet och kundnytta Reflektioner Källförteckning Skriftliga källor Elektroniska källor Muntliga källor Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Enkät Intervjumall- Projektsäljare Intervjumall- Virtual Reality Intervjumall- Fullskala 5

7 1 Inledning I detta inledande avsnitt kommer ramarna för uppsatsens utformning att behandlas. Inledningsvis kommer en bakgrund till ämnesvalet att ges, varefter bland annat syftet kommer att klargöras samt de frågeställningar som uppsatsen avser att utreda. 1.1 Bakgrund Många byggföretag har idag som målsättning att sälja en stor andel av sina bostäder innan byggstart kan godkännas. Anledningen är att byggherren vill ha garanti för att efterfrågan verkligen finns för projektet för att därigenom säkerställa täckning för stora ekonomiska investeringar. Genom att sälja merparten av bostäderna innan byggstart minimerar byggföretaget således risken för misslyckade bostadsprojekt. Peab Region Bostad har som målsättning att cirka 60 % av beståndet skall vara sålt innan byggstart sker för deras projekt. I dagsläget finns det dessutom planer på att ytterligare höja denna säkerhetsmarginal. 1 När byggstart väl har skett så är det vanligt att byggföretag uppför ett visningshus eller en visningslägenhet i samband med att bostadsetappen byggs. Försäljningen av bostäder tenderar att ta fart först efter att en sådan visningsbostad har byggts upp, då försäljningen vanligtvis redan har pågått under en längre tid. Att bygga upp en visningsbostad är dock en mycket kostsam process, varför det i de flesta fall endast genomförs vid projekt där det krävs ytterligare marknadsföringsinsatser för att få igång försäljningen. Kravet på att en stor andel av bostäderna skall vara sålda innan byggstart föranleder därav ett problem i inledningen av försäljningsprocessen, då det har visat sig att det kan vara svårt att hitta köpare innan bostäderna är uppförda. Bostadsköpet är för de allra flesta människor den största investeringen som görs, varför man kan ana en avvaktande inställning bland spekulanter som inte har möjlighet att uppleva sina potentiella hem annat än genom olika ritningar och beskrivningar. Försäljningsprocessen kan således bli trög och kostsam för byggföretaget i inledningsskedet. 1 Andersson, I. (3/2006). 6

8 Vid försäljning av nyproducerade bostäder ställs därav stora krav på byggföretagets informations- och visualiseringsmaterial i samband med marknadsföringen av nya bostadsprojekt. För att skapa en god förståelse för de framtida bostäderna fordras god inlevelseförmåga hos kunden samt presentationsskicklighet hos säljaren. Många kunder kan tyda ritningar. Frågan är emellertid hur väl deras bild av det framtida boendet stämmer överens med verkligheten. Dessutom ges kunden, i samband med försäljning av nyproduktion, vanligtvis tillvalsmöjligheter vad gäller exempelvis köks- och badrumsutrustning, tapeter, kakel och olika planlösningar. Dessa tillval får köparen normalt ta del av i olika typer av broschyrer och kataloger, varför det kan vara svårt för köpare att föreställa sig hur olika val kommer att inverka på den färdiga bostaden. Fysiska modeller har länge använts för att åskådliggöra en framtida byggnads planlösning och arkitektur i försäljningssammanhang. Vanligtvis uppförs dessa modeller i mindre skala, men det förekommer även modeller som uppförs i skala 1:1. Under senare år har emellertid användningen av modellbaserade dataprogram blivit allt mer vanligt förekommande. Teknologin skapar nya möjligheter vad gäller informations- och kommunikationshantering i försäljningsprocessen, vilket resulterar i nya visualiseringsmetoder som återger utformningen av framtida bostäder. Att uppfylla kundens förväntningar är idag en förutsättning för att kunna bli ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag. Det är alltså av stor vikt att ta reda på vad kunden efterfrågar för att kunna möjliggöra ett förbättrat agerade och därmed i största möjligaste mån leva upp till kundens förväntningar. Det är således kundens bedömningar, behov och upplevelser som skall vara målet för byggföretagets arbete. Det är därför viktigt att som byggföretag se till att följa med i utvecklingen och kontinuerligt arbeta med att förbättra sitt tjänsteerbjudande i takt med marknadens utveckling och kundernas ökade krav och behov. 7

9 1.2 Syfte Denna uppsats syftar till att utreda om modeller i Virtual Reality och fullskala kompletterar befintliga visualiseringsmedier i försäljningen av nyproducerade bostäder, genom att dessa stödtjänster skapar ökad förståelse för bostadens utformning och därmed ökar nyttan för kunden. Vidare syftar uppsatsen till att utreda hur projektsäljare på byggföretag och privatpersoner ställer sig till användandet av denna typ av modeller samt om kvaliteten på företagets tjänster därmed kan anses öka. 1.3 Frågeställningar 1 Ger modeller i Virtual Reality och fullskala ökad förståelse för utformningen av nyproducerade bostäder? 2. Hur ställer sig projektsäljare på byggföretag samt privatpersoner till användningen av denna typ av modeller som komplement till befintligt visualiseringsmaterial i försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder? 3. Hur kan tjänstekvaliteten och kundnyttan anses öka vid användning av modeller i Virtual Reality och fullskala i försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen är avgränsad till att främst behandla hur privatpersoner och anställda på byggföretag ställer sig till användandet av visualiseringsmodeller av bostäder i Virtual Reality och fullskala. Även idag vanligt förekommande visualiseringsmodeller, som ritningar, visningshus, fysiska modeller och projekthemsidor, kommer att behandlas i mindre omfattning. Vidare så har ingen verklig visning hållits av den bostaden som visualiseringsmodellerna är baserad på, vilket innebär att endast antaganden kan göras om hur väl dessa visualiseringsmedier överensstämmer med den verkliga bostaden. 8

10 Allmänna värdeskapande faktorer vid köp av bostäder som till exempel bostadens läge, prisnivåer och kundvård kommer ej att behandlas i denna rapport. Emellertid kommer nyttan som kunden upplever av att få god förståelse för bostadens utformning att belysas. Utgångspunkten i arbetet är att se hur samtliga kontor på byggföretaget Peab Sveriges division Peab Region Bostad arbetar med försäljning av nyproduktion. Samtliga intervjuer är därav gjorda med anställda från kontoren i Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö. Uppsatsen är slutligen avgränsad till att undersöka förståelsen för bostadens interiör. Därav kommer bostadens exteriör ej att behandlas i uppsatsen. 1.5 Målgrupper Den främsta målgruppen som denna uppsats vänder sig till är bygg- och anläggningsföretag som säljer nyproducerade bostäder. Även andra företag och organisationer inom fastighetsbranschen som använder sig av visualiseringsteknik idag eller som funderar på att investera i denna teknik i framtiden kan tänkas ha ett intresse av det material som presenteras i detta examensarbete. Vidare skulle även potentiella köpare av nyproduktion kunna vara intresserade av att ta del av den information som framkommer i uppsatsen, då uppsatsen ger en god beskrivning över hur försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder kan gå till. Även studenter vid universitet och högskolor som kan använda sig av uppsatsen som en informationskälla för egna rapporter och arbeten inom likartade ämnesområden kan anses utgöra en målgrupp. Slutligen kan personer med ett allmänt intresse för visualiseringstekniken och dess påverkan på användare ha ett utbyte av denna uppsats, då intresset för visualiseringstekniken växer i takt med att allt fler människor kommer i kontakt med tekniken och blir varse dess potential i försäljningssammanhang. 9

11 1.6 Begreppsdefinitioner Här nedan följer ett antal definitioner av begrepp och förkortningar som återkommer i uppsatsen. ArchiCAD Computer Aided Design. Ett dataprogram som ger användaren möjlighet att skapa innehållsrika 3D-simuleringar där virtuella byggnader kan skapas med väggar, fönster m.m. Används vanligtvis av arkitekter och ingenjörer för designändamål. Bostad Lägenhet eller friköpt hus/parhus/radhus. Cave Det visualiseringsrum som används i ett omslutande visualiseringssystem (se figur 4.2). Desktop En persondator används som visualiseringssystem (se figur 4.1). EON Reality Ett företag som har utvecklat ett dataprogram med samma namn som, med utgångspunkt från en ArchiCAD ritning, kan användas för att ytterligare förbättra 3D-simuleringarna genom att ta fram olika texturer samt ställa in modellen för olika visualiseringssystem. Fullskalemodell En bostadsmodell som byggs upp i skala 1:1. Hårdvara Delar av en dator som man kan ta på, till exempel datorskärm, tangentbord och Cave. Kundnytta En tjänst som utförs i enighet med kundens behov och skapar därigenom ett värde för kunden. Mjukvara De delar av en dator som man ej kan ta på, till exempel dataprogram och data. 10

12 Projektsäljare Anställd på byggföretag som har till uppgift att sälja bostäder. Till arbetsuppgifterna hör kontakten med kunder och intressenter i form av kontraktsskrivningar, tillvalsmöten och visningar. Därutöver deltar säljarna i framtagandet av nya bostadsprojekt tillsammans med projektledare och arkitekter. Rendering Är de förfinade datavyerna över en bostad som bildas med hjälp av olika texturer, vilka resulterar i olika ytor, material, rörelseskärpor m.m. Tillval Interiörval som kunder kan göra vad gäller till olika köksluckor, vitvaror, badrumsinredning tapeter m.m. Textur Datamängd som bestämmer en ytas utseende och beskaffenhet. Tjänstekvalitet Ett mått på tjänstens förmåga att uppfylla kundens underförstådda eller uttalade förväntningar, behov och krav. Tredimensionell (3D) Tre dimensioner. Bilden får ett djup då x och y koordinaten kompletteras med en z-koordinat. Tvådimensionell (2D) Två dimensioner. Platta bilder med x och y koordinat. Virtual Reality (VR) En tredimensionell datorsimulerad miljö, i vilken en användare kan närvara och interagera med den upplevda omgivningen på ett naturligt sätt. Visningsbostad Kan antingen vara ett hus eller en lägenhet som byggföretaget bygger och som vanligtvis inreds i marknadsföringssyfte för att väcka potentiella kunders intresse för bostadsprojekt. Visualiseringssystem Är mediet som visualiseringsmodellen kommer att presenteras i, som till exempel en Cave, persondator eller projektor. 11

13 1.7 Disposition Uppsatsen består av tio kapitel som är disponerade enligt figuren nedan. Kapitel 1 och 2 redogör för de förutsättningar som arbetet är framställt efter. Vidare så utgör kapitel 3, 4, 5 och 6 arbetets teoretiska avsnitt. Kapitel 7 och 8 består av det empiriska materialet som har tagits fram. Avslutningsvis består kapitel 9, 10 och 11 av de analyser, slutsatser och reflektioner som kan göras med hänsyn till den fakta som har framkommit i tidigare kapitel. Kapitel 1 behandlar de ramar som arbetet är framställt efter. Inledning Kapitel 2 redogör främst för metodval som har använts i arbetet. Metod Kapitel 3 belyser byggprocessen för nyproducerade bostäder. Byggprocessen Kapitel 4 och 5 beskriver främst de visualiseringsmetoder som arbetet avser att behandla. Virtual Reality Modeller i fullskala Kapitel 6 framställer bakomliggande faktorer som kan förklara fastighetsföretagets och kundernas agerande. Tjänstekvalitet och kundnytta Kapitel 7 är baserad på djupintervjuer och handlar om projektsäljares syn på nya visualiseringsmetoder. Kapitel 8 redogör för den data som framkom vid enkäten och åskådliggör därigenom människors inställning och förståelse för visualiseringsmaterialen. Projektsäljarnas syn på visualiseringsmaterial och nya metoder Resultat av enkät Kapitel 9 skildrar de analyser och slutsatser som kan göras av materialet. Analys Kapitel 10 kommer att klargöra de slutsatser som kan dras av det bearbetade materialet i arbetet. Slutsats Kapitel 11 består främst av reflektioner som författarna har kunnat göra under arbetets gång rörande informationen som har framkommit m.m. Reflektion Figur 1.1 Illustration av uppsatsens disposition. (författarna). 12

14 2 Metod Följande kapitel kommer att redogöra för de olika metoder som arbetet har framställts efter. Vidare kommer avsnittet att ge en kort beskrivning över det bostadsprojekt och den lägenhet som har varit utgångspunkt för enkätundersökningen. Avslutningsvis kommer metodvalens tillförlitlighet och relevans att analyseras. 2.1 Metodval För att besvara uppsatsens frågeställningar och för att få en så heltäckande bild över ämnet som möjligt så har ett flertal metoder använts. Metoden som arbetet är framställt efter kallas för induktiv metod, vilket innebär att utgångspunkten i arbetet är verkligheten varefter teorierna utformas. 2 De teoretiska kapitlen i uppsatsen grundar sig främst på en litteraturstudie av tidigare publicerad litteratur. Böcker, avhandlingar, examensarbeten och tidskrifter har använts för att ge en bakgrund till ämnesvalet. Till viss del har även information hämtats från relevanta hemsidor på Internet. Litteratursökningen har främst varit knuten till Lund där det nationella bibliotekssystemet Libris har använts vid framtagandet av relevant litteratur. För att ytterligare få ökad förståelse för visualiseringsprocessen och tekniken som underbygger Virtual Reality så har författarna deltagit i kursen Modellering för virtuell verklighet av byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola under vårterminen Föreläsningar och seminarier har syftat till att ge deltagarna en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om visualiseringstekniken. De empiriska avsnitten i denna uppsats grundar sig dels på djupintervjuer med projektsäljare på Peab Region Bostad och sakkunniga inom områdena Virtual Reality och fullskala. Vidare har empiriskt material även framkommit vid en enkätundersökning, gjord vid Lunds Tekniska Högskola. 2 Backman, J. (1998). 13

15 2.1.1 Intervjuer Djupintervjuer har genomförts med sammanlagt sex personer. Intervjuerna har ägt rum antingen på intervjupersonernas kontor eller via telefon. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon, med undantag för en av intervjuerna där intervjupersonen motsade sig detta. Denna kvalitativa metod innebär att informationen inhämtas i syfte att få en fördjupad förståelse för det valda ämnesområdet. 3 Fyra av intervjuerna har genomförts med projektsäljare med kunskaper inom området för försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder och de eventuella problem som vissa restriktioner föranleder. Vidare har två av intervjuerna genomförts med sakkunniga inom området för Virtual Reality respektive modeller i fullskala. Syftet med djupintervjuerna har bland annat varit att få en inblick i hur bygg- och anläggningsföretaget Peab Region Bostad ser på problematiken i försäljningsprocessens inledningsskede samt hur de ställer sig till användandet av ny teknik. Vidare har syftet med djupintervjuerna varit att få en djupare förståelse för visualiseringstekniken av modeller i Virtual Reality och fullskala samt hur dessa modeller skulle kunna utgöra ett hjälpmedel för byggföretag i deras försäljningsprocess av nyproducerade bostäder. Samtliga projektsäljare som har intervjuats är anställda på Peab Region Bostad. Anledningen till detta val av intervjupersoner var att företaget ansågs lättillgängligt, då författarna är anställda på företaget. Vidare så anses Peab utgöra ett representativt byggföretag, vars arbetsmetoder och visioner i stor utsträckning får anses likna de som andra större byggföretag använder sig av. För att emellertid få ett så brett spektra som möjligt så valdes att göra intervjuer med säljare från samtliga kontor som innefattas av Peab Region Bostad. Detta eftersom arbetssätt och marknader skiljer sig åt förhållandevis mycket mellan de olika kontoren. Intervjuer är således gjorda med projektsäljare från Peab Region Bostads kontor i Lund, Malmö, Helsingborg och Växjö. De sakkunniga intervjupersonerna inom området för Virtual Reality respektive modeller i fullskala, är anställda på institutionen för Designvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. Samarbetet med Lunds Tekniska Högskola berodde på att skolan hade den utrustningen som krävdes för att genomföra enkätundersökningen. I övrigt kan det förtydligas att samtliga intervjupersoner har valts ut med anledning av sin specifika kompetens. 3 Backman, J. (1998). 14

16 2.1.2 Enkät Vidare så har en enkätundersökning genomförts i syfte att belysa hur privatpersoner och anställda på byggföretag förstår olika visualiseringsmodeller. En sådan kvantitativ ansats innebär att data samlas in för att sedan bearbetas statistiskt. 4 Enkätundersökningen ägde dels rum i Virtual Reality-laboratoriet på Ingvar Kamprad Design Centrum och dels i Fullskalelaboratoriet i Arkitekthuset på Lunds Tekniska Högskola. Undersökningen inleddes med att testpersonerna fick titta i en katalog innehållande ritningar på den utvalda bostaden samt bilder på olika tillval. Därefter fick personerna som deltog i enkätundersökningen övergå till att se bostadsmodellen i Virtual Reality, först på en persondator och sedan i en Cave. Avslutningsvis fick testpersonerna se bostadsmodellen uppbyggd i fullskala. Enkäten fylldes i varefter de olika visualiseringsmedierna demonstrerades. För att kunna utreda om modeller i Virtual Reality och fullskala ger en ökad förståelse för utformningen av bostaden har utöver dessa modeller en ritning använts som jämförelseobjekt. Undersökning syftar således till att se om dessa modeller kan användas som komplement till befintliga visualiseringsmaterial snarare än som substitut. Katalogen som användes under enkätundersökningen bestod av ritningar av undersökningsobjektet, bilder på omgivning samt tillval och köksinredning. Denna katalog används idag på Peab Lund för att visualisera ett projekt över ett flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö. Visualiseringsmodellen anpassades både för persondator och för Caven. Modellen är baserad på en ArchiCAD modell över en bostadsrätt i ett flerbostadshus belägen i Västra Hamnen i Malmö. Denna modell är ritat av Möllers Arkitekter i Ängelholm. I samarbete med en arkitektelev från Lunds Tekniska Högskola så förfinats modellen genom att texturer applicerades på bostadsmodellen. Därefter infogades en bakgrundskuliss i modellen som var baserad på ett panoramafotografi från den aktuella bostadens läge i Västra Hamnen i Malmö. Detta för att kunna ge en verklighetstrogen utsikt. 4 Backman, J. (1998). 15

17 Till grund för enkäten byggdes även en modell i fullskala upp av samma lägenhet som visualiseringsmodellen var baserad på. Fullskalemodellen byggdes upp med hjälp av paneler och inreddes därefter med möbler och symbolisk inredning. Inredningen i köket bestod till exempel av skåp och vitvaror i frigolit och plywood. Enkätformuläret var uppdelat i två avsnitt där den första delen utredde testpersonernas förståelse för ritningar, visualiseringsmodeller på dator och i Cave, samt fullskalemodeller. Med förståelse menade vi här den förståelsen som testpersonen får av den framtida bostaden genom att studera visualiseringsmedierna. Testpersonerna förståelse testades på parametrarna planlösning, rumsvolym, fast inredning, ytskikt, ljusinsläpp/väderstreck och utsikt/omgivande miljö. Skalan för graden av förståelse var indelad i de fyra alternativen, ej tillfredställande, mindre tillfredställande, tillfredställande och mycket tillfredställande, där 4 motsvarade alternativet mycket tillfredställande och 1 motsvarade alternativet ej tillfredställande. Den andra delen av enkäten var uppdelad i fem frågor med syfte att utreda hur privatpersoner och anställda på byggföretag ställer sig till användningen av modeller i Virtual Reality och fullskala. Vad gäller urvalsgruppen till enkätundersökningen så har materialet statistiskt analyserats för att klargöra skillnader och samband mellan hur anställda på byggföretag i jämförelse med privatpersoner samt hur olika åldersgrupper ibland privatpersonerna ställde sig till visualiseringsmodellerna. Den totala testgruppen som gjorde enkäten bestod av 50 personer. Utav den totala gruppen var 8 personer anställda på byggföretag. Samtliga utav dessa var anställda på Peab Region Bostad. Testgruppen privatpersoner utgjordes av 42 personer. Av denna testgrupp så var 28 personer under 30 år gamla och den resterande gruppen privatpersoner var således 30 år eller äldre. Gruppen av privatpersoner var slumpmässigt utvalda och bestod främst av personal och elever på Lunds Tekniska Högskola samt av vänner och bekanta i olika åldrar. Kategorier i testgrupp Antal Privatpersoner <30 år 28 Privatpersoner 30 år 14 Anställda på byggföretag 8 Totalt 50 Tabell 1 Fördelningen av personer i testgruppen (författarna). 16

18 2.2 Undersökningsobjekt Bostadsprojektet Fören 5 valdes av den anledningen att det var ett projekt som Peab Region Bostad byggde och som var planerat att vara färdigt vid en tidpunkt som skulle göra det möjligt att låta vissa ur testgruppen få se den verkliga bostaden som modellerna i Virtual Reality och fullskala var baserade på, för att därefter kunna möjliggöra en jämförelse mellan de visualiserade modellerna och det färdiga resultatet. Figur 2.2 Översiktsritning över Norra Fören i Västra Hamnen. (www.foren5.se). Figur 2.3 Fasadritning över Norra Fören. (www.foren5.se). Bostadsprojektet Fören 5 ligger precis norr om Västra hamnens mest berömda byggnad, 190 meter höga, Turning Torso. Norra Fören är ritad av arkitektfirman Möllers Arkitekter i Ängelholm och här har tagits fasta på kvartersnamnet Fören och närheten till havet. Byggnaden har således fått marina former med lutande burspråk och kan liknas vid ett fartygsstäv. Fören 5 består av två byggnader, Norra Fören 5 och Södra Fören 5. Tillsammans innehåller huskropparna totalt 100 stycken lägenheter mellan 1-6 rum och kök fördelade på en yta mellan m². De flesta av lägenheterna har balkong, uteplats eller takterrass mot havet eller in mot de gröna omgivningarna. Materialen håller genomgående en mycket hög kvalitet och arkitekterna har utformat fem välkomponerade designpaket för bland annat kök och bad, i syfte att kunderna skall kunna skapa sin personliga prägel på det framtida boendet

19 Figur 2.4 Planritning över lägenhet G21. (www.foren5.se). Den lägenhet som modellerna i Virtual Reality och fullskala är baserad på är lägenhet G21 som ligger i Norra Fören 5 med utsikt över hav och parkområde. Lägenheten har en yta på 78m² som är fördelad på 2 rum och kök med möjlighet att välja till ett extra sovrum. Lägenheten valdes ut då den har en öppen planlösning med utsikt över vattnet. Den tilltalande havsutsikten möjliggjorde skapandet av trevlig utsikt även i visualiseringsmodellen. Valet av lägenhet gjordes med tanke på den öppna planlösningen, vilket underlättade uppförandet av modellen i fullskala. Vidare så ansågs lägenheten, med den öppna planlösningen och utsikten mot havet, vara representativ och tilltalande för en stor målgrupp. 2.3 Validitet och reliabilitet Vad gäller urvalsprocessen av källor och undersökningsmetoder så är den av stor betydelse för de resultat som framkommer i uppsatsen. Validitet handlar om källornas och metodernas giltighet. Med reliabilitet så avses metodernas och källornas tillförlitlighet. 6 Det är en förutsättning att både validiteten och reliabiliteten av de metoder och källor som används i en uppsats är hög för att de resultat som framkommer skall kunna anses vara pålitliga. Litteraturstudien grundar sig främst på litteratur från 1990-talet och framåt, varför validiteten på denna information bör klassas som mycket god då litteratur inom det valda ämnesområdet inte kan anses ha förändrats nämnvärt under denna tidsperiod. 6 Graziano, A. Raulin, M. (1998). 18

20 Vad gäller den använda litteraturens tillförlitlighet så bör den därav generellt sett anses vara mycket hög. Emellertid så är uppsatsen i viss mån baserad på tidigare examensarbeten, vilket innebär att tillförlitligheten kan vara sämre då kvaliteten på examensarbeten kan variera mycket stort. Därav har materialet i denna typ av källor kritiskt granskats innan det har använts i uppsatsen. Giltigheten av den information som framkom vid de djupintervjuer som uppsatsen i viss mån är baserad på får den anses vara mycket hög då samtliga intervjupersoner får anses vara ytterst sakkunniga inom de områden som intervjufrågorna har varit baserade på. Vad gäller tillförlitligheten av den informationen som framkom vid intervjutillfällena så får den likaså anses vara mycket hög, även om viss beaktning får göras till att intervjupersonernas subjektiva ställningstaganden i viss mån har framhållits. Enkätundersökningens giltighet får anses hålla en något lägre nivå än övriga källor och metoder. Att den totala testgruppen på 50 personer, kom att bestå av tre mindre testgrupper av varierad storlek kan ha påverkat giltigheten och tillförlitligheten hos resultatet i viss utsträckning. Då anställda på byggföretag får anses inneha i stort sett likartade baskunskaper vad gäller byggbranschen, så bör inte resultatet från denna urvalsgrupp ha påverkats nämnvärt, trots gruppens ringa storlek. Däremot vad gäller grupperna av privatpersoner så får de antas ha betydligt mer varierade preferenser, varför dessa resultat kanske inte kan anses vara helt tillförlitliga. Det hade således varit bra om dessa testgrupper avseende privatpersoner hade varit lika stora. Vad gäller det upplägg som enkätundersökningen följde, så innebar det att testpersonerna kunde ta med sig den information som de fick av de första visualiseringsmedierna till efterkommande bostadsmodeller. Detta borde kunna innebära att förståelsen för bostadens utformning ökar ju fler modeller som testpersonen får se. Detta är något som också syntes på resultaten och som beaktas i analysen av den statistik som framtagits. Anledningen till att demonstrationen som föregick enkätundersökningen var utformad på detta viset berodde på att det var det lättaste sättet att administrera undersökningen. Med anledning av att enkätundersökningen gjordes i grupp, så innebär det att testpersoner kan ha påverkat varandra i viss utsträckning. Dock får graden av uppriktighet i de statistiska data som insamlas, generellt sett, anses vara hög då testpersonerna får antas ha svarat uppriktigt på frågorna i enkäten. 19

21 Vad gäller reliabiliteten av de data som framkom av testgruppen privatpersoner så kan den i viss mån anses vara mindre tillförlitlig. Anledningen är att många utav personerna ej befann sig i en position av att köpa nyproducerade bostäder och ännu mindre hade ett genuint intresse för den specifika lägenheten som modellerna var baserad på. Emellertid får resultatet ändock anses utgöra fullgoda riktlinjer för hur de olika testgrupperna förstår visualiseringsmedierna för att denna statistiska data skall kunna ligga till grund för utredningarna av uppsatsens frågeställningar. Vad gäller kvaliteten på de bostadsmodeller som användes i undersökningen så hade de kunnat bli bättre med mer tid och resurser. Mer tid hade inneburit att kvaliteten på ytskikt och fast inredning i visualiseringsmodellen hade kunnat bli bättre, vilket skulle kunna ha påverkat utfallet i undersökningen. Även modellen i fullskala hade kunnat förbättras genom tapetsering och bättre utrustning, vilket likaså hade kunnat påverka resultatet i enkätundersökningen. Initialt var även tanken att genomföra undersökningen i en ny och modern Cave. Dock blev utrustningen försenad varför enkätundersökningen genomfördes i den äldre befintliga utrustningen. Spekulationer kan göras om huruvida den nya utrustningen hade påverkat resultatet i enkätundersökningen i nämndvärd omfattning eller ej. Det är möjligt att upplevelsen i Caven hade blivit mer imponerande om den nya förbättrade utrustningen hade använts i undersökningen. Detta hade i sin tur kunnat påverka resultatet av upplevelsen i Caven. För att få ett resultat som håller en högre grad av validitet och reliabilitet så hade olika testgrupper kunnat få ta del av olika visualiseringsmodell. En testgrupp skulle då till exempel endast få se modellen i fullskala för att därefter svara på frågorna. Detta hade dock inneburit att den totala testgruppen hade behövt vara enorm på grund av att de olika testgrupperna hade behövt vara representerade i samtliga visualiseringsgrupper. För att ytterligare få ett fullt hållbart resultat så hade det vidare krävts att testpersonerna fick jämföra upplevelserna av visualiseringsmodellerna med den verkliga bostaden. Detta var den initiala tanken med enkätundersökningen. Dock kunde detta ej genomföras som ett led i enkätundersökningen då ansvariga för byggprojektet motsatte sig besökare innan hela byggnaden var färdig. 20

22 3 Byggprocessen Följande kapitel kommer att inledas med en överskådlig redogörelse av byggprocessen. Vidare kommer avsnittet att behandla byggföretagens användning av visualiseringsmaterial i försäljningsprocessen. 3.1 Allmänt om byggprocessen för bygg- och anläggningsföretag Byggprocessen är en mycket komplicerad process där många olika aktörer med varierade intressen skall samverka. Det gäller att alla dessa intressenter med skilda kunskaper kan samordna sina aktiviteter så att uppställda mål, som till exempel tider, ekonomi och kvalitet, kan uppnås. Detta kan vara svårt då aktiviteter som rör produktbestämning, produktframställning och produktanvändningen i stor utsträckning är åtskilda. Detta kan exemplifieras med att projekteringen vanligtvis sker på en annan plats än där byggnaden sedan kommer att färdigställas. Byggprocessen kan beskrivas som ett stafettlopp där olika intressenter successivt kopplas in och i viss mån avlöser varandra. 7 Byggprocessen för ett byggprojekt Utrednings-, program- o projekteringsprocess Byggandeprocess Förvaltningsprocess Figur 3.1 Byggprocessen för ett byggprojekt. (författarna). De övergripande skedena i byggprocessen är projekterings-, produktions- och förvaltningsprocessen. I projekteringsfasen sker produktbestämningen, vilket skall resultera i färdiga handlingar. Vidare skall produktionsfasen resultera i den färdiga byggnaden. Avslutningsvis innefattar förvaltningsprocessen själva produktanvändningen, vilket i realiteten kan hänföras till drift- och underhållsaktiviteter. 7 Hansson, B. och Söderberg, J. (1999). 21

23 3.2 Den svenska byggmarknaden Under de senaste åren har byggbranschen utsatts för hårt tryck vilket har tvingat byggföretagen att genomgå stora förändringar. Detta beror dels på att kundernas krav har ökat samt att de statliga subventionerna som byggföretagen får i samband med bostadsbyggande har minskat rejält sedan 1990-talet. De förändringar som successivt har gjorts av finansieringssystemet har resulterat i stora påtryckningar att byggföretagen måste sänka sina kostnader. Detta skulle bland annat kunna åstadkommas genom att byggföretagen får en ökad helhetssyn med hänsyn till ökad ekonomi- och kvalitetsstyrning redan i byggprocessens tidiga skeden. Vidare har ökad konkurrens mellan företagen inneburit att branschen har tvingas att bli effektivare för att bättre kunna möta kundernas krav och önskemål. 8 I dagsläget är behovet av bostäder fortfarande mycket stort som ett resultat av den kraftigt avkylda bostadsmarknaden under 1990-talet då nyproduktionen var näst intill obefintlig. Man beräknar inom byggsektorn att närmare tusentals nya hem årligen kommer att behöva färdigställas under de närmaste åren för att råda bot på bostadsbristen. Även om fastighetsmarknaden fortfarande ser ljus ut så är det emellertid svårt att bedöma exakt hur länge denna högkonjunktur kommer att fortgå, varför byggföretag tvingas att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa projektinvesteringar. Att byggföretag har som mål att sälja en viss andel av bostäderna innan byggstart får anses utgöra en sådan försiktighetsåtgärd. 9 Sverige har, sett till ett internationellt perspektiv, haft ovanligt stora byggföretag. Den trenden har vidare förstärkts med anledningen av den avkylning som drabbade byggbranschen under 1990-talet, vilket fick till följd att små och medelstora byggföretag tvingades reducera sin verksamhet, köptes upp eller i värsta fall gick i konkurs. De byggföretag som lyckades överleva lågkonjunkturen tvingades anpassa och förändra sin verksamhet efter de rådande förhållandena. Idag domineras bygg- och anläggningsmarknaden av de tre risktäckande företagen Skanska, NCC och Peab Söderberg, J. (2005). 9 Andersson, I (3/2006). 10 Hansson, B. och Söderberg, J. (1998). 22

24 3.3 Försäljningsprocessen Då byggföretagen i allt större utsträckning har insett vikten av effektivisera sina verksamheter så förutsätts även hög försäljningstakt för att uppnå optimal effektivitet genom hela byggprocessen. Detta har resulterat i en nödvändig vidareutveckling av försäljningsprocessen för att anpassa skedet till de nya förhållandena. Många byggföretag har till exempel valt att bygga upp egna säljorganisationer, vilket har resulterat i ett minskat behov av externa mäklare. 11 Dessutom så tenderar egna säljare att få ökat inflytande och förståelse för projektets utformning med anledning av att de kan delta genom hela byggprocessen. Försäljningen av bostäder inleds vanligtvis i slutfasen av projekteringsskedet. Företaget reserverar sig då för att mindre ändringar vad gäller konstruktion och planlösning kan komma att göras. Målsättningen är självfallet att en köpare som är i stånd att köpa en nyproducerad bostad skall ha rätt att känna till alla nödvändiga förutsättningar för förvärvet, varför företaget har fastslagit att kunden åtminstone måste kunna få veta vilken typ av köksinredning, golv och badrum som kommer att finnas i bostaden. Leverantörer av interiörer och vitvaror som är av betydelse för kunden måste således vara fastställd. Dock händer det att leverantörer av tak och fönster ej är fastställda, men företaget anser att detta ej av ett större intresse för kunden. 12 Hela byggprocessen för ett byggprojekt Utrednings-, program- o projekteringsprocess Byggandeprocess Förvaltningsprocess Försäljningsprocessen Figur 3.2 Illustration av försäljningsprocessen sett till hela byggprocessen.(författarna) Projektsäljare Peab Region Bostad. (03/ ). 23

25 60 % av bostäderna skall vara sålda innan byggstart får ske. Att bostäderna skall vara sålda innebär att ett juridiskt bindande förhandsavtal skall föreligga samt att byggföretaget har upprättat en godkänd kostnadskalkyl. Detta är de krav som organisationen har för att ge klartecken för byggstart. Undantag kan emellertid göras om kontoret får klartecken från investeringsrådet eller via kontorschefen, om att sätta igång byggandet utan att 60 % av bostäderna är sålda. Förhandsavtalet är juridiskt bindande för kunden men byggföretaget kan fortfarande ändra priser och inflyttningstider eller i värsta fall om projektet läggs ner kan kunden då inte stämma företaget. Upplåtelseavtalet som upprättas efter att förhandsavtal föreligger är emellertid juridiskt bindande för likväl byggföretag som kund Visualiseringsmaterial Den dokumentation som vanligtvis tas fram för byggprojekt riktar sig främst till sakkunnigt branschfolk med vana att hantera ritningar och beskrivningar. Detta material har tidigare utgjort samma material som potentiella köpare har fått tillgång till när de har velat sätta sig in i byggnaden framtida utformning. Detta har resulterat i att det har varit svårt för kunder att skapa sig en verklig uppfattning om hur bostaden kommer att gestaltas. Emellertid har byggföretagen idag insett det tidigare problemet och lägger nu ner stora resurser på att ta fram lättförståeligt visualiseringsmaterial för potentiella kunder. 14 Ritningar är kanske den kanske den mest självklara och äldsta typen av visualiseringsmaterial som används vid försäljning av bostäder. Typerna av ritningar som kunder vanligtvis har att tillgå är planritningar, perspektivritningar (3D), sektionsritningar samt fasadritningar. I dag är det främst 2D planritningar i skala 1:100 som används för att åskådliggöra bostädernas planlösningar, då detta är en skala som är lätt att omvandla till verklig skala. Under de senaste åren har byggföretagen insett marknadsföringens betydelse även för visualiseringsmaterial, varför företagen allt oftare investerar i påkostade broschyrer och kataloger. Här återges bostaden med hjälp av ritningar och stämningsfulla bilder blandat med information i syfte att skapa en gemytlig känsla för bostadsprojektet hos kunderna. 13 Projektsäljare Peab Region Bostad. (03/ ). 14 Ibid 24

26 Hemsidor utgör den främsta informationskanalen för byggföretaget i sin marknadsföring av olika byggprojekt med anledning av mediets lättillgänglighet för potentiella kunder. På hemsidor finns vanligtvis allmän information och bilder som berättar om bostäderna och det område som dessa är belägna i. Dessutom är det vanligt att det finns en lägenhetsförteckning där intressenten kan ta del av information om specifika lägenheter. I regel tillhandahåller byggföretaget en del lättare tjänster på hemsidan för att underlätta administrationen av sina kund- och intressentkontakter. Fysiska modeller kan beskriva framtida byggnaders arkitektur och utformning mycket väl då denna typ av modeller till exempel bättre kan visa hur fönster kommer att se ut än vad en ritning kan göra. Fysiska modeller är särskilt användbara vid försäljning av byggprojekt som innefattas av snarlik bebyggelse då bostadsmodellen kan användas vid försäljningen av samtliga bostäder. Modellerna uppförs vanligtvis i mindre skala för att de skall vara lätthanterliga för säljare och kunder. Vanligtvis kan användaren lyfta på tak och våningsplan för att se hur de olika planen kommer att se ut. Visningshus och visningslägenheter är ett mycket effektivt och allt vanligare förekommande sätt för byggföretag att marknadsföra nya bostadsprojekt på. Genom att inreda en bostad som färdigställs tidigt i området eller i flerbostadshuset så kan intressenter därefter besöka denna, fram tills dess att samtliga bostäder är sålda. Intressenterna kan då besöka bostaden antingen vid allmänna eller privata visningar tillsammans med en projektsäljare. Potentiella kunder kan då i lugn och ro skapa sig en god uppfattning om hur bostäderna kommer att se ut samt vilka material och standard som byggföretaget har valt att använda. Nackdelen med visningsbostäder är emellertid att de är kostsamma för företaget. Förklaringen ligger i att byggandet av bostäder vanligtvis sker i etapper då det är många olika aktörer som deltar under olika skeden av byggprocessen. Detta innebär att det blir billigare för byggföretaget att anlita personer som utför ett arbete i taget på samtliga bostäder. Om företaget istället väljer att färdigställa en bostad före de övriga så kommer tilläggskostnader att utgå då enstaka arbetsinsatser kostar mer än kostnader för det sammanlagda arbetet för samtliga bostäder. Av den anledningen är visningsbostäder kostsamma för byggföretaget Projektsäljare Peab Region Bostad (03/ ). 25

27 4 Virtual Reality Detta kapitel syftar huvudsakligen till att ge en god beskrivning av Virtual Reality (VR), samt att redogöra för lyckade användningsområden. Dessutom kommer avsnittet att behandla hur VR kan användas som hjälpmedel inom byggsektorn. 4.1 Definition och beskrivning av VR Tekniken Virtual Reality, vanligtvis förkortad till VR, har fått stor uppmärksamhet i media under de senaste decennierna. På senare tid har tekniken även nått ut till allmänheten, varför många människor idag åtminstone i grova drag känner till och har kommit i kontakt med VR i någon form. En vanlig föreställning som människor har är att VR endast används för kommersiella ändamål i spel- och nöjesindustrin i syfte att återskapa realistiska virtuella miljöer. Vad många inte känner till är visualiseringsteknikens spännvidd och dess industriella och affärsmässiga potential inom andra användningsområden Många forskare anser idag dessutom att VR är framtidens redskap inom många tänkbara områden. 16 Termen Virtual Reality kan hänföras till en rad olika tekniker som alla har gemensamt att de möjliggör att användare enkelt kan interagera med komplexa tredimensionella databaser. Visualiseringstekniken är utformad efter människans upplevelseförmåga i syfte att återskapa realistiskt virtuella miljöer. 17 På svenska finns det inte någon entydig definition av Virtual Reality, men tekniken kan emellertid beskrivas som en tredimensionell datorsimulerad miljö, i vilken en användare kan närvara och interagera med den upplevda omgivningen på ett naturligt sätt. 18 VR är en förhållandevis ny teknologi. Bakgrunden till VR-tekniken var att NASA ville skapa en säker och förmånlig metod för stridspiloter att träna flygning, vilket senare kom att resultera i en immersiv flygsimulator Magnius, P. och Smidfelt, P. (1998). 17 Nilsson, A. (2000). 18 Författarnas egen definition. 19 Hashemi, F.M. och Grunder, P. (2003). 26

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER

HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER Brf ROTTNEROS, FARSTA NYA BOSTÄDER MED RADHUSKÄNSLA, HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE I korsningen Värmlandsvägen/Rottnerosbacken i Farsta planerar vi att uppföra två hus med totalt

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN

ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN ett enkelt köp! STADSRADHUS JÄRNBROTTSPARKEN kommun: göteborg område: västra frölunda Vi bygger hus som tål livet Vi vet att en bra hemkänsla är något av det viktigaste som finns. Det är hemma familjemiddagar,

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Nyproducerade lägenheter i Tegefjäll. Brf Nyvallen

Nyproducerade lägenheter i Tegefjäll. Brf Nyvallen Nyproducerade lägenheter i Tegefjäll Brf Nyvallen TEGEFJÄLL Brf Nyvallen pris 1.495.000-1.845.000 kr Avgift 2.830 kr Antal rum 4 rum och kök Boarea ca. 70 kvm våningsplan 1 och 2 Byggår 2015/2016 BRF

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Sviby, Jomala. Prisvärda, bekväma lägenheter med naturskönt och stadsnära läge i Sviby, Jomala. Priser mellan 162.000-199.000

Sviby, Jomala. Prisvärda, bekväma lägenheter med naturskönt och stadsnära läge i Sviby, Jomala. Priser mellan 162.000-199.000 N yproduktion av aktielägenheter i Sviby, Jomala Prisvärda, bekväma lägenheter med naturskönt och stadsnära läge i Sviby, Jomala. Priser mellan 162.000-199.000 Mäklarhuset Åland Ab reserverar sig för eventuella

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg

för pengarna åtkomligt för många think... mycket hus l ö s n i n g a r Llivskvalitet s m a r t a SKREA Härligt område i Falkenberg think... S MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många SKREA Härligt område i Falkenberg för åtk om ligt lö n ta mycket hus g sni smar ga mån think... r

Läs mer

Virtuell produktionsplanering

Virtuell produktionsplanering Virtuell produktionsplanering Mattias Roupé, Chalmers Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers Mikael Johansson, Chalmers Roger Andersson, Peab AB Kortrapport om forskning 2014: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

BearLodge Åre Björnen. BearLodge A16 Fröåvägen 23 n

BearLodge Åre Björnen. BearLodge A16 Fröåvägen 23 n BearLodge Åre Björnen BearLodge A16 Fröåvägen 23 n FRÖÅVÄGEN 23 N BearLodge A16 utgångspris 2.275.000 kr Avgift 3.340 kr Antal rum 4 rum och kök Boarea ca. 81 kvm våningsplan 1 av 3 Byggår 2011 BRF BearLodge

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med think... S MÅ L VÄSTRA GÄRDE Naturskönt område med rikt friluftsliv i samarbete med Västra Gärde - ett rikt friluftsliv inpå husknuten Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med

S MÅ L. think... VÄSTRA GÄRDE. Naturskönt område med rikt friluftsliv. i samarbete med think... S MÅ L VÄSTRA GÄRDE Naturskönt område med rikt friluftsliv i samarbete med Västra Gärde - ett rikt friluftsliv inpå husknuten Att bo bra är en viktig del i livet. Men långt ifrån allt. Vi vill

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson

UNIT. unitark.se. STORLEK: 270m 2. STATUS: Färdigställande 2012. K: RH Byggteknik. Ansvarig Mikael Frej & Klas Moberg. Medverkande Frans Magnusson ? Knappt 20 km söder om Göteborg ligger Billdal med sin brokiga villabebyggelse och ett mindre närcentrum. Villorna ligger på pendlingsavstånd till Göteborg men den stora attraktionen är havet, det är

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

BRF MARIELUNDSVIKEN MARIEFRED NYA LÄGENHETER MED SJÖUTSIKT OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER

BRF MARIELUNDSVIKEN MARIEFRED NYA LÄGENHETER MED SJÖUTSIKT OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER BRF MARIELUNDSVIKEN MARIEFRED NYA LÄGENHETER MED SJÖUTSIKT OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER NYTT HEM ATT LÄNGTA TILL Nyproduktion av bostadsrätter 2-4 rok med sjöläge, balkong och uteplats! I Brf Marielundsviken

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Visningsmaterial Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Boarea: 54 m2 Avgift: 3 032 kr Pris: 1 450 000 kr Acceptpris Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige

Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige Förslag för utveckling av Google applikationer i Sverige Av Erik Isberg Utveckling Google Applikationer Vad är Google adwords? Det är, förenklat vad som ger Google, ett av världens största företag dess

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL Brf Solslingan Inredningsstilar Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande

Läs mer

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA MER HUS FÖR PENGARNA! BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi kloka bostäder lägenheter och

Läs mer

BRF BACKA LYCKA 18 RADHUS LÄN: VÄSTRA GÖTALAND KOMMUN: ALE DATUM 2015-03-17

BRF BACKA LYCKA 18 RADHUS LÄN: VÄSTRA GÖTALAND KOMMUN: ALE DATUM 2015-03-17 BRF BACKA LYCKA 18 RADHUS LÄN: VÄSTRA GÖTALAND KOMMUN: ALE DATUM 2015-03-17 VI BYGGER HUS SOM TÅL LIVET Vi vet att en bra hemkänsla är något av det viktigaste som finns. Det är hemma, familjemiddagar,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2

Objektbeskrivning. 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt. Karl Gerhards Väg 25, Saltsjöbaden, Nacka. Boarea: 28 m 2 Objektbeskrivning 1 rum och kök Mysig etta med havsutsikt, Saltsjöbaden, Nacka Boarea: 28 m 2 Månadsavgift: Utgångspris: 1 528 kr 595 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

ybyggnadsprojekt centrala Mariehamn

ybyggnadsprojekt centrala Mariehamn N ybyggnadsprojekt i centrala Mariehamn Norrfjärden Ab tillsammans med Brändö Bygg Ab uppför med byggstart under hösten 2014 Bostads Ab Ålandsgården i Mariehamn vid Ålandsvägen 35. Bostads Ab Ålandsgården

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler.

Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler. Presentationen Projektledning i tidiga skeden Hur startar t ett projekt, finns det en formaliserad process? Göran Lindahl Stefan Ziegler Göran Lindahl Presentation Docent, Arkitekt, Construction Management,

Läs mer