Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala"

Transkript

1 Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala Jennifer During Helena Fällås VT

2 Sammanfattning Titel Författare Syfte Metod Slutsats Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala. Jennifer During Helena Fällås Denna uppsats syftar till att utreda om modeller i Virtual Reality och fullskala kompletterar befintliga visualiseringsmedier i försäljningen av nyproducerade bostäder, genom att dessa stödtjänster skapar ökad förståelse för bostadens utformning och därmed ökar nyttan för kunden. Vidare syftar uppsatsen till att utreda hur projektsäljare och privatpersoner ställer sig till användandet av denna typ av modeller samt om kvaliteten på företagets tjänster därmed kan anses öka. Uppsatsen är framarbetad både med en kvalitativ och med en kvantitativ metod. Genom att göra djupintervjuer med projektsäljare på Peab Region Bostad samt med sakkunniga personer inom områdena för Virtual Reality och modeller i fullskala, har intervjupersonernas kunskaper och inställningar kunnat inhämtas. Den kvantitativa ansatsen har bestått av en enkätundersökning med avsikt att åskådliggöra vilken förståelse personer får för en bostad genom att titta på olika visualiseringsmedier. Både modeller i Virtual Reality och fullskala ger ökad förståelse för bostadens utformning i jämförelse med ritningar. Den optimala förståelsen för bostadens utformning ges av en mix av visualiseringsmedier. Projektsäljarna och privatpersoner är överens om att modeller i Virtual Reality och fullskala skulle kunna utgöra komplement till befintliga marknadsföringsmedier, då de ger en ökad förståelse för bostadens utformning. Modeller i fullskala ger det bästa helhetsintrycket av bostadens utformning. Virtual Reality får dock anses utgöra framtidens visualiseringsmedium vad gäller att påvisa utformningen av nyproduktion. Att som företag vara tidig med att introducera en stödtjänst som ger nytta för kunden anses bidra till företagets tjänstekvalitet och ökade konkurrenskraft. Idag är det få byggföretag som kontinuerligt använder sig av modeller i Virtual Reality och fullskala i försäljningsprocessen av nyproduktion. Dock börjar aktiviteter som innefattar visualiseringsteknik att användas inom byggbranschen i marknadsföringssyfte. Detta är en tydlig indikation på att tekniken har stor potential att på allvar få genomslag i byggbranschen. 1

3 Abstract Title Authors Purpose Method Conclusion The meaning of visualization methods to illustrate future house building A study of models in Virtual Reality and full-scale. Jennifer During Helena Fällås The aim of the thesis is to examine whether models in Virtual Reality and full-scale work as complement to other visualization methods, that are used today, by giving customers a better understanding of the design and interior of the future house or flat. The purpose of the essay is also to investigate the attitude towards using models in Virtual Reality and full-scale by private persons and sellers at a construction company. The methods that have been used in this thesis are both of a qualitative and quantitative character. The persons that have been interviewed are either sellers of houses and flats in a construction company or persons that have got great knowledge within the area of Virtual Reality and models in full-scale. The essay is also based on a survey in form of a questionnaire. The purpose of using this method was to get statistic data over the understanding of the design and interior of a house or flat, when using different visualization models. In addition to this the survey also compares how people understand these models comparing to the more traditional ones. Models in both Virtual Reality and full-scale gives the user a better understanding of how the future house or flat is going to look like comparing to a drawing. The best result is given by a mix of various visualization methods, as most of them are illustrating different qualities better than others. Sellers at a construction company as well as private persons have got a positive attitude towards using models in Virtual reality and full-scale as complement to visualization methods that are being used today. The best over all impression is given by using models in full-scale. Models in Virtual Reality, however, are considered to be the future visualization method. To get an advantage over rival companies it is important to introduce new technology in an early stage. The possible benefits of this action could be that a construction company could increase the quality of the service it provides, as a result of the better understanding the costumers get of the future house or flat. Only a few companies within the property business are using models in Virtual Reality and full-scale on a regular basis in their selling process today. As models in Virtual Reality are starting to get more common, this shows its potential to become the obvious visualization method in the future. 2

4 Förord Det har varit en lång och mycket lärorik process att skriva detta examensarbete som så sakteligen har tagit form nere i VR-labbet på Ingvar Kamprad Design Centrum, LTH, under våren Många sena kvällar har fyllts med skratt, struntprat och stinkande matlådor. Det har varit en kul kunskapsresa som vi sent kommer att glömma. Vi vill härmed rikta vårt varmaste tack till alla de personer som möjliggjort genomförandet av detta examensarbete. Vi vill inledningsvis tacka vår företagshandledare, Louise Johnsson för möjligheten att i samarbete med Peab Region Bostad genomföra detta examensarbete. Tack för att vi har fått ta del av din branschkunskap och dina goda råd. Vidare så vill vi rikta ett stort tack till våra handledare på Malmö högskola, Sarah Jaxell och Jesper Magnusson, för värdefulla kommentarer och handfasta tips vad gäller formalia och utformning av uppsatsen. Vi riktar ett särskilt tack till våra intervjupersoner på Peab Region Bostad, Frank Andersson, Fredrik Jönsson, Inger Karlsson och Jan-Erik Wessberg för att ni avvarat er tid för att besvara våra frågor. Dessutom vill vi tacka för all den hjälp och vänlighet vi har mötts av från personal vid Lunds Tekniska Högskola. Ett stort tack riktas till Joakim Eriksson, Elisabeth Hornyanszky- Dalholm, Jonas af Klercker och Per Tibbelin för all hjälp och support vi fått i samband med vårt löpande arbete med uppsatsen samt i samband med enkätundersökningen. Vidare vill vi tacka Dag Thulin och arkitektfirman Möllers Arkitekter, som gav oss förtroendet att använda deras ArchiCAD-modell över Norra Fören 5 som utgångspunkt för visualiseringsmodellen. Vi vill även tacka arkitektstuderande Rickard Henriksson för hjälpen med framställandet av VR-modellen. Vi vill även tacka alla de personer som ställt upp i vår enkätundersökning och givit oss intressanta synpunkter och resultat. Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla våra nära och kära för uppmuntran och stöd i såväl medgång som motgång samt för att ni givit oss anledning att emellanåt lägga examensarbetet åt sidan. Jennifer During & Helena Fällås Lund, maj

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Abstract... 2 Förord... 3 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Avgränsningar Målgrupper Begreppsdefinitioner Disposition Metod Metodval Intervjuer Enkät Undersökningsobjekt Validitet och reliabilitet Byggprocessen Allmänt om byggprocessen för bygg- och anläggningsföretag Den svenska byggmarknaden Försäljningsprocessen Visualiseringsmaterial Virtual Reality Definition och beskrivning av VR VR på persondator Omslutande VR VR inom bygg- och arkitektursektorn VR-labbet på Lunds Tekniska Högskola Fullskalemodeller Definition och beskrivning av fullskalemodeller Fullskalemodeller inom bygg- och arkitektsektorn Fullskalelaboratoriet vid Lunds Tekniska Högskola Tjänstekvalitet och kundnytta Det grundläggande tjänstepaketet Kundens förväntningar Företagets tjänstekvalitet Kundnytta Kundens tjänstekvalitetsupplevelse Teknikens roll i företagets tjänsteerbjudande Kundens köpprocess

6 7 Säljarnas syn på visualiseringsmaterial och nya arbetsmetoder Försäljningsprocessen Visualiseringsmaterial som används på Peab Region Bostad idag Möjligheter med VR och modeller i fullskala Företagets och kunders inställning till ny teknik Problem som kan uppstå vid introducerande av ny teknik som VR Försäljningshastigheten av nyproducerade bostäder Tjänstekvalitet och kundnytta Resultat av enkät Förståelsen för bostadens utformning genom ritning Förståelsen för bostadens utformning genom VR-persondator Förståelse för bostadens utformning genom VR-Cave Förståelse för bostadens utformning genom Fullskalemodell Viktiga parametrar inför bostadsköpet Modellernas användning för ett byggföretag Modellernas användarvänlighet för kunden Modellernas helhetsintryck Synpunkter och spontana reflektioner Analys Försäljningsprocessen Förståelsen för bostadens utformning genom VR och fullskala Modeller i VR Modeller i fullskala Tjänstekvalitet och kundnytta Slutsats Ökad förståelse för utformningen av bostaden Modeller i VR och fullskala som marknadsföringsverktyg Förhöjd tjänstekvalitet och kundnytta Reflektioner Källförteckning Skriftliga källor Elektroniska källor Muntliga källor Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Enkät Intervjumall- Projektsäljare Intervjumall- Virtual Reality Intervjumall- Fullskala 5

7 1 Inledning I detta inledande avsnitt kommer ramarna för uppsatsens utformning att behandlas. Inledningsvis kommer en bakgrund till ämnesvalet att ges, varefter bland annat syftet kommer att klargöras samt de frågeställningar som uppsatsen avser att utreda. 1.1 Bakgrund Många byggföretag har idag som målsättning att sälja en stor andel av sina bostäder innan byggstart kan godkännas. Anledningen är att byggherren vill ha garanti för att efterfrågan verkligen finns för projektet för att därigenom säkerställa täckning för stora ekonomiska investeringar. Genom att sälja merparten av bostäderna innan byggstart minimerar byggföretaget således risken för misslyckade bostadsprojekt. Peab Region Bostad har som målsättning att cirka 60 % av beståndet skall vara sålt innan byggstart sker för deras projekt. I dagsläget finns det dessutom planer på att ytterligare höja denna säkerhetsmarginal. 1 När byggstart väl har skett så är det vanligt att byggföretag uppför ett visningshus eller en visningslägenhet i samband med att bostadsetappen byggs. Försäljningen av bostäder tenderar att ta fart först efter att en sådan visningsbostad har byggts upp, då försäljningen vanligtvis redan har pågått under en längre tid. Att bygga upp en visningsbostad är dock en mycket kostsam process, varför det i de flesta fall endast genomförs vid projekt där det krävs ytterligare marknadsföringsinsatser för att få igång försäljningen. Kravet på att en stor andel av bostäderna skall vara sålda innan byggstart föranleder därav ett problem i inledningen av försäljningsprocessen, då det har visat sig att det kan vara svårt att hitta köpare innan bostäderna är uppförda. Bostadsköpet är för de allra flesta människor den största investeringen som görs, varför man kan ana en avvaktande inställning bland spekulanter som inte har möjlighet att uppleva sina potentiella hem annat än genom olika ritningar och beskrivningar. Försäljningsprocessen kan således bli trög och kostsam för byggföretaget i inledningsskedet. 1 Andersson, I. (3/2006). 6

8 Vid försäljning av nyproducerade bostäder ställs därav stora krav på byggföretagets informations- och visualiseringsmaterial i samband med marknadsföringen av nya bostadsprojekt. För att skapa en god förståelse för de framtida bostäderna fordras god inlevelseförmåga hos kunden samt presentationsskicklighet hos säljaren. Många kunder kan tyda ritningar. Frågan är emellertid hur väl deras bild av det framtida boendet stämmer överens med verkligheten. Dessutom ges kunden, i samband med försäljning av nyproduktion, vanligtvis tillvalsmöjligheter vad gäller exempelvis köks- och badrumsutrustning, tapeter, kakel och olika planlösningar. Dessa tillval får köparen normalt ta del av i olika typer av broschyrer och kataloger, varför det kan vara svårt för köpare att föreställa sig hur olika val kommer att inverka på den färdiga bostaden. Fysiska modeller har länge använts för att åskådliggöra en framtida byggnads planlösning och arkitektur i försäljningssammanhang. Vanligtvis uppförs dessa modeller i mindre skala, men det förekommer även modeller som uppförs i skala 1:1. Under senare år har emellertid användningen av modellbaserade dataprogram blivit allt mer vanligt förekommande. Teknologin skapar nya möjligheter vad gäller informations- och kommunikationshantering i försäljningsprocessen, vilket resulterar i nya visualiseringsmetoder som återger utformningen av framtida bostäder. Att uppfylla kundens förväntningar är idag en förutsättning för att kunna bli ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag. Det är alltså av stor vikt att ta reda på vad kunden efterfrågar för att kunna möjliggöra ett förbättrat agerade och därmed i största möjligaste mån leva upp till kundens förväntningar. Det är således kundens bedömningar, behov och upplevelser som skall vara målet för byggföretagets arbete. Det är därför viktigt att som byggföretag se till att följa med i utvecklingen och kontinuerligt arbeta med att förbättra sitt tjänsteerbjudande i takt med marknadens utveckling och kundernas ökade krav och behov. 7

9 1.2 Syfte Denna uppsats syftar till att utreda om modeller i Virtual Reality och fullskala kompletterar befintliga visualiseringsmedier i försäljningen av nyproducerade bostäder, genom att dessa stödtjänster skapar ökad förståelse för bostadens utformning och därmed ökar nyttan för kunden. Vidare syftar uppsatsen till att utreda hur projektsäljare på byggföretag och privatpersoner ställer sig till användandet av denna typ av modeller samt om kvaliteten på företagets tjänster därmed kan anses öka. 1.3 Frågeställningar 1 Ger modeller i Virtual Reality och fullskala ökad förståelse för utformningen av nyproducerade bostäder? 2. Hur ställer sig projektsäljare på byggföretag samt privatpersoner till användningen av denna typ av modeller som komplement till befintligt visualiseringsmaterial i försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder? 3. Hur kan tjänstekvaliteten och kundnyttan anses öka vid användning av modeller i Virtual Reality och fullskala i försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen är avgränsad till att främst behandla hur privatpersoner och anställda på byggföretag ställer sig till användandet av visualiseringsmodeller av bostäder i Virtual Reality och fullskala. Även idag vanligt förekommande visualiseringsmodeller, som ritningar, visningshus, fysiska modeller och projekthemsidor, kommer att behandlas i mindre omfattning. Vidare så har ingen verklig visning hållits av den bostaden som visualiseringsmodellerna är baserad på, vilket innebär att endast antaganden kan göras om hur väl dessa visualiseringsmedier överensstämmer med den verkliga bostaden. 8

10 Allmänna värdeskapande faktorer vid köp av bostäder som till exempel bostadens läge, prisnivåer och kundvård kommer ej att behandlas i denna rapport. Emellertid kommer nyttan som kunden upplever av att få god förståelse för bostadens utformning att belysas. Utgångspunkten i arbetet är att se hur samtliga kontor på byggföretaget Peab Sveriges division Peab Region Bostad arbetar med försäljning av nyproduktion. Samtliga intervjuer är därav gjorda med anställda från kontoren i Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö. Uppsatsen är slutligen avgränsad till att undersöka förståelsen för bostadens interiör. Därav kommer bostadens exteriör ej att behandlas i uppsatsen. 1.5 Målgrupper Den främsta målgruppen som denna uppsats vänder sig till är bygg- och anläggningsföretag som säljer nyproducerade bostäder. Även andra företag och organisationer inom fastighetsbranschen som använder sig av visualiseringsteknik idag eller som funderar på att investera i denna teknik i framtiden kan tänkas ha ett intresse av det material som presenteras i detta examensarbete. Vidare skulle även potentiella köpare av nyproduktion kunna vara intresserade av att ta del av den information som framkommer i uppsatsen, då uppsatsen ger en god beskrivning över hur försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder kan gå till. Även studenter vid universitet och högskolor som kan använda sig av uppsatsen som en informationskälla för egna rapporter och arbeten inom likartade ämnesområden kan anses utgöra en målgrupp. Slutligen kan personer med ett allmänt intresse för visualiseringstekniken och dess påverkan på användare ha ett utbyte av denna uppsats, då intresset för visualiseringstekniken växer i takt med att allt fler människor kommer i kontakt med tekniken och blir varse dess potential i försäljningssammanhang. 9

11 1.6 Begreppsdefinitioner Här nedan följer ett antal definitioner av begrepp och förkortningar som återkommer i uppsatsen. ArchiCAD Computer Aided Design. Ett dataprogram som ger användaren möjlighet att skapa innehållsrika 3D-simuleringar där virtuella byggnader kan skapas med väggar, fönster m.m. Används vanligtvis av arkitekter och ingenjörer för designändamål. Bostad Lägenhet eller friköpt hus/parhus/radhus. Cave Det visualiseringsrum som används i ett omslutande visualiseringssystem (se figur 4.2). Desktop En persondator används som visualiseringssystem (se figur 4.1). EON Reality Ett företag som har utvecklat ett dataprogram med samma namn som, med utgångspunkt från en ArchiCAD ritning, kan användas för att ytterligare förbättra 3D-simuleringarna genom att ta fram olika texturer samt ställa in modellen för olika visualiseringssystem. Fullskalemodell En bostadsmodell som byggs upp i skala 1:1. Hårdvara Delar av en dator som man kan ta på, till exempel datorskärm, tangentbord och Cave. Kundnytta En tjänst som utförs i enighet med kundens behov och skapar därigenom ett värde för kunden. Mjukvara De delar av en dator som man ej kan ta på, till exempel dataprogram och data. 10

12 Projektsäljare Anställd på byggföretag som har till uppgift att sälja bostäder. Till arbetsuppgifterna hör kontakten med kunder och intressenter i form av kontraktsskrivningar, tillvalsmöten och visningar. Därutöver deltar säljarna i framtagandet av nya bostadsprojekt tillsammans med projektledare och arkitekter. Rendering Är de förfinade datavyerna över en bostad som bildas med hjälp av olika texturer, vilka resulterar i olika ytor, material, rörelseskärpor m.m. Tillval Interiörval som kunder kan göra vad gäller till olika köksluckor, vitvaror, badrumsinredning tapeter m.m. Textur Datamängd som bestämmer en ytas utseende och beskaffenhet. Tjänstekvalitet Ett mått på tjänstens förmåga att uppfylla kundens underförstådda eller uttalade förväntningar, behov och krav. Tredimensionell (3D) Tre dimensioner. Bilden får ett djup då x och y koordinaten kompletteras med en z-koordinat. Tvådimensionell (2D) Två dimensioner. Platta bilder med x och y koordinat. Virtual Reality (VR) En tredimensionell datorsimulerad miljö, i vilken en användare kan närvara och interagera med den upplevda omgivningen på ett naturligt sätt. Visningsbostad Kan antingen vara ett hus eller en lägenhet som byggföretaget bygger och som vanligtvis inreds i marknadsföringssyfte för att väcka potentiella kunders intresse för bostadsprojekt. Visualiseringssystem Är mediet som visualiseringsmodellen kommer att presenteras i, som till exempel en Cave, persondator eller projektor. 11

13 1.7 Disposition Uppsatsen består av tio kapitel som är disponerade enligt figuren nedan. Kapitel 1 och 2 redogör för de förutsättningar som arbetet är framställt efter. Vidare så utgör kapitel 3, 4, 5 och 6 arbetets teoretiska avsnitt. Kapitel 7 och 8 består av det empiriska materialet som har tagits fram. Avslutningsvis består kapitel 9, 10 och 11 av de analyser, slutsatser och reflektioner som kan göras med hänsyn till den fakta som har framkommit i tidigare kapitel. Kapitel 1 behandlar de ramar som arbetet är framställt efter. Inledning Kapitel 2 redogör främst för metodval som har använts i arbetet. Metod Kapitel 3 belyser byggprocessen för nyproducerade bostäder. Byggprocessen Kapitel 4 och 5 beskriver främst de visualiseringsmetoder som arbetet avser att behandla. Virtual Reality Modeller i fullskala Kapitel 6 framställer bakomliggande faktorer som kan förklara fastighetsföretagets och kundernas agerande. Tjänstekvalitet och kundnytta Kapitel 7 är baserad på djupintervjuer och handlar om projektsäljares syn på nya visualiseringsmetoder. Kapitel 8 redogör för den data som framkom vid enkäten och åskådliggör därigenom människors inställning och förståelse för visualiseringsmaterialen. Projektsäljarnas syn på visualiseringsmaterial och nya metoder Resultat av enkät Kapitel 9 skildrar de analyser och slutsatser som kan göras av materialet. Analys Kapitel 10 kommer att klargöra de slutsatser som kan dras av det bearbetade materialet i arbetet. Slutsats Kapitel 11 består främst av reflektioner som författarna har kunnat göra under arbetets gång rörande informationen som har framkommit m.m. Reflektion Figur 1.1 Illustration av uppsatsens disposition. (författarna). 12

14 2 Metod Följande kapitel kommer att redogöra för de olika metoder som arbetet har framställts efter. Vidare kommer avsnittet att ge en kort beskrivning över det bostadsprojekt och den lägenhet som har varit utgångspunkt för enkätundersökningen. Avslutningsvis kommer metodvalens tillförlitlighet och relevans att analyseras. 2.1 Metodval För att besvara uppsatsens frågeställningar och för att få en så heltäckande bild över ämnet som möjligt så har ett flertal metoder använts. Metoden som arbetet är framställt efter kallas för induktiv metod, vilket innebär att utgångspunkten i arbetet är verkligheten varefter teorierna utformas. 2 De teoretiska kapitlen i uppsatsen grundar sig främst på en litteraturstudie av tidigare publicerad litteratur. Böcker, avhandlingar, examensarbeten och tidskrifter har använts för att ge en bakgrund till ämnesvalet. Till viss del har även information hämtats från relevanta hemsidor på Internet. Litteratursökningen har främst varit knuten till Lund där det nationella bibliotekssystemet Libris har använts vid framtagandet av relevant litteratur. För att ytterligare få ökad förståelse för visualiseringsprocessen och tekniken som underbygger Virtual Reality så har författarna deltagit i kursen Modellering för virtuell verklighet av byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola under vårterminen Föreläsningar och seminarier har syftat till att ge deltagarna en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om visualiseringstekniken. De empiriska avsnitten i denna uppsats grundar sig dels på djupintervjuer med projektsäljare på Peab Region Bostad och sakkunniga inom områdena Virtual Reality och fullskala. Vidare har empiriskt material även framkommit vid en enkätundersökning, gjord vid Lunds Tekniska Högskola. 2 Backman, J. (1998). 13

15 2.1.1 Intervjuer Djupintervjuer har genomförts med sammanlagt sex personer. Intervjuerna har ägt rum antingen på intervjupersonernas kontor eller via telefon. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon, med undantag för en av intervjuerna där intervjupersonen motsade sig detta. Denna kvalitativa metod innebär att informationen inhämtas i syfte att få en fördjupad förståelse för det valda ämnesområdet. 3 Fyra av intervjuerna har genomförts med projektsäljare med kunskaper inom området för försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder och de eventuella problem som vissa restriktioner föranleder. Vidare har två av intervjuerna genomförts med sakkunniga inom området för Virtual Reality respektive modeller i fullskala. Syftet med djupintervjuerna har bland annat varit att få en inblick i hur bygg- och anläggningsföretaget Peab Region Bostad ser på problematiken i försäljningsprocessens inledningsskede samt hur de ställer sig till användandet av ny teknik. Vidare har syftet med djupintervjuerna varit att få en djupare förståelse för visualiseringstekniken av modeller i Virtual Reality och fullskala samt hur dessa modeller skulle kunna utgöra ett hjälpmedel för byggföretag i deras försäljningsprocess av nyproducerade bostäder. Samtliga projektsäljare som har intervjuats är anställda på Peab Region Bostad. Anledningen till detta val av intervjupersoner var att företaget ansågs lättillgängligt, då författarna är anställda på företaget. Vidare så anses Peab utgöra ett representativt byggföretag, vars arbetsmetoder och visioner i stor utsträckning får anses likna de som andra större byggföretag använder sig av. För att emellertid få ett så brett spektra som möjligt så valdes att göra intervjuer med säljare från samtliga kontor som innefattas av Peab Region Bostad. Detta eftersom arbetssätt och marknader skiljer sig åt förhållandevis mycket mellan de olika kontoren. Intervjuer är således gjorda med projektsäljare från Peab Region Bostads kontor i Lund, Malmö, Helsingborg och Växjö. De sakkunniga intervjupersonerna inom området för Virtual Reality respektive modeller i fullskala, är anställda på institutionen för Designvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. Samarbetet med Lunds Tekniska Högskola berodde på att skolan hade den utrustningen som krävdes för att genomföra enkätundersökningen. I övrigt kan det förtydligas att samtliga intervjupersoner har valts ut med anledning av sin specifika kompetens. 3 Backman, J. (1998). 14

16 2.1.2 Enkät Vidare så har en enkätundersökning genomförts i syfte att belysa hur privatpersoner och anställda på byggföretag förstår olika visualiseringsmodeller. En sådan kvantitativ ansats innebär att data samlas in för att sedan bearbetas statistiskt. 4 Enkätundersökningen ägde dels rum i Virtual Reality-laboratoriet på Ingvar Kamprad Design Centrum och dels i Fullskalelaboratoriet i Arkitekthuset på Lunds Tekniska Högskola. Undersökningen inleddes med att testpersonerna fick titta i en katalog innehållande ritningar på den utvalda bostaden samt bilder på olika tillval. Därefter fick personerna som deltog i enkätundersökningen övergå till att se bostadsmodellen i Virtual Reality, först på en persondator och sedan i en Cave. Avslutningsvis fick testpersonerna se bostadsmodellen uppbyggd i fullskala. Enkäten fylldes i varefter de olika visualiseringsmedierna demonstrerades. För att kunna utreda om modeller i Virtual Reality och fullskala ger en ökad förståelse för utformningen av bostaden har utöver dessa modeller en ritning använts som jämförelseobjekt. Undersökning syftar således till att se om dessa modeller kan användas som komplement till befintliga visualiseringsmaterial snarare än som substitut. Katalogen som användes under enkätundersökningen bestod av ritningar av undersökningsobjektet, bilder på omgivning samt tillval och köksinredning. Denna katalog används idag på Peab Lund för att visualisera ett projekt över ett flerbostadshus i Västra Hamnen i Malmö. Visualiseringsmodellen anpassades både för persondator och för Caven. Modellen är baserad på en ArchiCAD modell över en bostadsrätt i ett flerbostadshus belägen i Västra Hamnen i Malmö. Denna modell är ritat av Möllers Arkitekter i Ängelholm. I samarbete med en arkitektelev från Lunds Tekniska Högskola så förfinats modellen genom att texturer applicerades på bostadsmodellen. Därefter infogades en bakgrundskuliss i modellen som var baserad på ett panoramafotografi från den aktuella bostadens läge i Västra Hamnen i Malmö. Detta för att kunna ge en verklighetstrogen utsikt. 4 Backman, J. (1998). 15

17 Till grund för enkäten byggdes även en modell i fullskala upp av samma lägenhet som visualiseringsmodellen var baserad på. Fullskalemodellen byggdes upp med hjälp av paneler och inreddes därefter med möbler och symbolisk inredning. Inredningen i köket bestod till exempel av skåp och vitvaror i frigolit och plywood. Enkätformuläret var uppdelat i två avsnitt där den första delen utredde testpersonernas förståelse för ritningar, visualiseringsmodeller på dator och i Cave, samt fullskalemodeller. Med förståelse menade vi här den förståelsen som testpersonen får av den framtida bostaden genom att studera visualiseringsmedierna. Testpersonerna förståelse testades på parametrarna planlösning, rumsvolym, fast inredning, ytskikt, ljusinsläpp/väderstreck och utsikt/omgivande miljö. Skalan för graden av förståelse var indelad i de fyra alternativen, ej tillfredställande, mindre tillfredställande, tillfredställande och mycket tillfredställande, där 4 motsvarade alternativet mycket tillfredställande och 1 motsvarade alternativet ej tillfredställande. Den andra delen av enkäten var uppdelad i fem frågor med syfte att utreda hur privatpersoner och anställda på byggföretag ställer sig till användningen av modeller i Virtual Reality och fullskala. Vad gäller urvalsgruppen till enkätundersökningen så har materialet statistiskt analyserats för att klargöra skillnader och samband mellan hur anställda på byggföretag i jämförelse med privatpersoner samt hur olika åldersgrupper ibland privatpersonerna ställde sig till visualiseringsmodellerna. Den totala testgruppen som gjorde enkäten bestod av 50 personer. Utav den totala gruppen var 8 personer anställda på byggföretag. Samtliga utav dessa var anställda på Peab Region Bostad. Testgruppen privatpersoner utgjordes av 42 personer. Av denna testgrupp så var 28 personer under 30 år gamla och den resterande gruppen privatpersoner var således 30 år eller äldre. Gruppen av privatpersoner var slumpmässigt utvalda och bestod främst av personal och elever på Lunds Tekniska Högskola samt av vänner och bekanta i olika åldrar. Kategorier i testgrupp Antal Privatpersoner <30 år 28 Privatpersoner 30 år 14 Anställda på byggföretag 8 Totalt 50 Tabell 1 Fördelningen av personer i testgruppen (författarna). 16

18 2.2 Undersökningsobjekt Bostadsprojektet Fören 5 valdes av den anledningen att det var ett projekt som Peab Region Bostad byggde och som var planerat att vara färdigt vid en tidpunkt som skulle göra det möjligt att låta vissa ur testgruppen få se den verkliga bostaden som modellerna i Virtual Reality och fullskala var baserade på, för att därefter kunna möjliggöra en jämförelse mellan de visualiserade modellerna och det färdiga resultatet. Figur 2.2 Översiktsritning över Norra Fören i Västra Hamnen. (www.foren5.se). Figur 2.3 Fasadritning över Norra Fören. (www.foren5.se). Bostadsprojektet Fören 5 ligger precis norr om Västra hamnens mest berömda byggnad, 190 meter höga, Turning Torso. Norra Fören är ritad av arkitektfirman Möllers Arkitekter i Ängelholm och här har tagits fasta på kvartersnamnet Fören och närheten till havet. Byggnaden har således fått marina former med lutande burspråk och kan liknas vid ett fartygsstäv. Fören 5 består av två byggnader, Norra Fören 5 och Södra Fören 5. Tillsammans innehåller huskropparna totalt 100 stycken lägenheter mellan 1-6 rum och kök fördelade på en yta mellan m². De flesta av lägenheterna har balkong, uteplats eller takterrass mot havet eller in mot de gröna omgivningarna. Materialen håller genomgående en mycket hög kvalitet och arkitekterna har utformat fem välkomponerade designpaket för bland annat kök och bad, i syfte att kunderna skall kunna skapa sin personliga prägel på det framtida boendet

19 Figur 2.4 Planritning över lägenhet G21. (www.foren5.se). Den lägenhet som modellerna i Virtual Reality och fullskala är baserad på är lägenhet G21 som ligger i Norra Fören 5 med utsikt över hav och parkområde. Lägenheten har en yta på 78m² som är fördelad på 2 rum och kök med möjlighet att välja till ett extra sovrum. Lägenheten valdes ut då den har en öppen planlösning med utsikt över vattnet. Den tilltalande havsutsikten möjliggjorde skapandet av trevlig utsikt även i visualiseringsmodellen. Valet av lägenhet gjordes med tanke på den öppna planlösningen, vilket underlättade uppförandet av modellen i fullskala. Vidare så ansågs lägenheten, med den öppna planlösningen och utsikten mot havet, vara representativ och tilltalande för en stor målgrupp. 2.3 Validitet och reliabilitet Vad gäller urvalsprocessen av källor och undersökningsmetoder så är den av stor betydelse för de resultat som framkommer i uppsatsen. Validitet handlar om källornas och metodernas giltighet. Med reliabilitet så avses metodernas och källornas tillförlitlighet. 6 Det är en förutsättning att både validiteten och reliabiliteten av de metoder och källor som används i en uppsats är hög för att de resultat som framkommer skall kunna anses vara pålitliga. Litteraturstudien grundar sig främst på litteratur från 1990-talet och framåt, varför validiteten på denna information bör klassas som mycket god då litteratur inom det valda ämnesområdet inte kan anses ha förändrats nämnvärt under denna tidsperiod. 6 Graziano, A. Raulin, M. (1998). 18

20 Vad gäller den använda litteraturens tillförlitlighet så bör den därav generellt sett anses vara mycket hög. Emellertid så är uppsatsen i viss mån baserad på tidigare examensarbeten, vilket innebär att tillförlitligheten kan vara sämre då kvaliteten på examensarbeten kan variera mycket stort. Därav har materialet i denna typ av källor kritiskt granskats innan det har använts i uppsatsen. Giltigheten av den information som framkom vid de djupintervjuer som uppsatsen i viss mån är baserad på får den anses vara mycket hög då samtliga intervjupersoner får anses vara ytterst sakkunniga inom de områden som intervjufrågorna har varit baserade på. Vad gäller tillförlitligheten av den informationen som framkom vid intervjutillfällena så får den likaså anses vara mycket hög, även om viss beaktning får göras till att intervjupersonernas subjektiva ställningstaganden i viss mån har framhållits. Enkätundersökningens giltighet får anses hålla en något lägre nivå än övriga källor och metoder. Att den totala testgruppen på 50 personer, kom att bestå av tre mindre testgrupper av varierad storlek kan ha påverkat giltigheten och tillförlitligheten hos resultatet i viss utsträckning. Då anställda på byggföretag får anses inneha i stort sett likartade baskunskaper vad gäller byggbranschen, så bör inte resultatet från denna urvalsgrupp ha påverkats nämnvärt, trots gruppens ringa storlek. Däremot vad gäller grupperna av privatpersoner så får de antas ha betydligt mer varierade preferenser, varför dessa resultat kanske inte kan anses vara helt tillförlitliga. Det hade således varit bra om dessa testgrupper avseende privatpersoner hade varit lika stora. Vad gäller det upplägg som enkätundersökningen följde, så innebar det att testpersonerna kunde ta med sig den information som de fick av de första visualiseringsmedierna till efterkommande bostadsmodeller. Detta borde kunna innebära att förståelsen för bostadens utformning ökar ju fler modeller som testpersonen får se. Detta är något som också syntes på resultaten och som beaktas i analysen av den statistik som framtagits. Anledningen till att demonstrationen som föregick enkätundersökningen var utformad på detta viset berodde på att det var det lättaste sättet att administrera undersökningen. Med anledning av att enkätundersökningen gjordes i grupp, så innebär det att testpersoner kan ha påverkat varandra i viss utsträckning. Dock får graden av uppriktighet i de statistiska data som insamlas, generellt sett, anses vara hög då testpersonerna får antas ha svarat uppriktigt på frågorna i enkäten. 19

21 Vad gäller reliabiliteten av de data som framkom av testgruppen privatpersoner så kan den i viss mån anses vara mindre tillförlitlig. Anledningen är att många utav personerna ej befann sig i en position av att köpa nyproducerade bostäder och ännu mindre hade ett genuint intresse för den specifika lägenheten som modellerna var baserad på. Emellertid får resultatet ändock anses utgöra fullgoda riktlinjer för hur de olika testgrupperna förstår visualiseringsmedierna för att denna statistiska data skall kunna ligga till grund för utredningarna av uppsatsens frågeställningar. Vad gäller kvaliteten på de bostadsmodeller som användes i undersökningen så hade de kunnat bli bättre med mer tid och resurser. Mer tid hade inneburit att kvaliteten på ytskikt och fast inredning i visualiseringsmodellen hade kunnat bli bättre, vilket skulle kunna ha påverkat utfallet i undersökningen. Även modellen i fullskala hade kunnat förbättras genom tapetsering och bättre utrustning, vilket likaså hade kunnat påverka resultatet i enkätundersökningen. Initialt var även tanken att genomföra undersökningen i en ny och modern Cave. Dock blev utrustningen försenad varför enkätundersökningen genomfördes i den äldre befintliga utrustningen. Spekulationer kan göras om huruvida den nya utrustningen hade påverkat resultatet i enkätundersökningen i nämndvärd omfattning eller ej. Det är möjligt att upplevelsen i Caven hade blivit mer imponerande om den nya förbättrade utrustningen hade använts i undersökningen. Detta hade i sin tur kunnat påverka resultatet av upplevelsen i Caven. För att få ett resultat som håller en högre grad av validitet och reliabilitet så hade olika testgrupper kunnat få ta del av olika visualiseringsmodell. En testgrupp skulle då till exempel endast få se modellen i fullskala för att därefter svara på frågorna. Detta hade dock inneburit att den totala testgruppen hade behövt vara enorm på grund av att de olika testgrupperna hade behövt vara representerade i samtliga visualiseringsgrupper. För att ytterligare få ett fullt hållbart resultat så hade det vidare krävts att testpersonerna fick jämföra upplevelserna av visualiseringsmodellerna med den verkliga bostaden. Detta var den initiala tanken med enkätundersökningen. Dock kunde detta ej genomföras som ett led i enkätundersökningen då ansvariga för byggprojektet motsatte sig besökare innan hela byggnaden var färdig. 20

22 3 Byggprocessen Följande kapitel kommer att inledas med en överskådlig redogörelse av byggprocessen. Vidare kommer avsnittet att behandla byggföretagens användning av visualiseringsmaterial i försäljningsprocessen. 3.1 Allmänt om byggprocessen för bygg- och anläggningsföretag Byggprocessen är en mycket komplicerad process där många olika aktörer med varierade intressen skall samverka. Det gäller att alla dessa intressenter med skilda kunskaper kan samordna sina aktiviteter så att uppställda mål, som till exempel tider, ekonomi och kvalitet, kan uppnås. Detta kan vara svårt då aktiviteter som rör produktbestämning, produktframställning och produktanvändningen i stor utsträckning är åtskilda. Detta kan exemplifieras med att projekteringen vanligtvis sker på en annan plats än där byggnaden sedan kommer att färdigställas. Byggprocessen kan beskrivas som ett stafettlopp där olika intressenter successivt kopplas in och i viss mån avlöser varandra. 7 Byggprocessen för ett byggprojekt Utrednings-, program- o projekteringsprocess Byggandeprocess Förvaltningsprocess Figur 3.1 Byggprocessen för ett byggprojekt. (författarna). De övergripande skedena i byggprocessen är projekterings-, produktions- och förvaltningsprocessen. I projekteringsfasen sker produktbestämningen, vilket skall resultera i färdiga handlingar. Vidare skall produktionsfasen resultera i den färdiga byggnaden. Avslutningsvis innefattar förvaltningsprocessen själva produktanvändningen, vilket i realiteten kan hänföras till drift- och underhållsaktiviteter. 7 Hansson, B. och Söderberg, J. (1999). 21

23 3.2 Den svenska byggmarknaden Under de senaste åren har byggbranschen utsatts för hårt tryck vilket har tvingat byggföretagen att genomgå stora förändringar. Detta beror dels på att kundernas krav har ökat samt att de statliga subventionerna som byggföretagen får i samband med bostadsbyggande har minskat rejält sedan 1990-talet. De förändringar som successivt har gjorts av finansieringssystemet har resulterat i stora påtryckningar att byggföretagen måste sänka sina kostnader. Detta skulle bland annat kunna åstadkommas genom att byggföretagen får en ökad helhetssyn med hänsyn till ökad ekonomi- och kvalitetsstyrning redan i byggprocessens tidiga skeden. Vidare har ökad konkurrens mellan företagen inneburit att branschen har tvingas att bli effektivare för att bättre kunna möta kundernas krav och önskemål. 8 I dagsläget är behovet av bostäder fortfarande mycket stort som ett resultat av den kraftigt avkylda bostadsmarknaden under 1990-talet då nyproduktionen var näst intill obefintlig. Man beräknar inom byggsektorn att närmare tusentals nya hem årligen kommer att behöva färdigställas under de närmaste åren för att råda bot på bostadsbristen. Även om fastighetsmarknaden fortfarande ser ljus ut så är det emellertid svårt att bedöma exakt hur länge denna högkonjunktur kommer att fortgå, varför byggföretag tvingas att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa projektinvesteringar. Att byggföretag har som mål att sälja en viss andel av bostäderna innan byggstart får anses utgöra en sådan försiktighetsåtgärd. 9 Sverige har, sett till ett internationellt perspektiv, haft ovanligt stora byggföretag. Den trenden har vidare förstärkts med anledningen av den avkylning som drabbade byggbranschen under 1990-talet, vilket fick till följd att små och medelstora byggföretag tvingades reducera sin verksamhet, köptes upp eller i värsta fall gick i konkurs. De byggföretag som lyckades överleva lågkonjunkturen tvingades anpassa och förändra sin verksamhet efter de rådande förhållandena. Idag domineras bygg- och anläggningsmarknaden av de tre risktäckande företagen Skanska, NCC och Peab Söderberg, J. (2005). 9 Andersson, I (3/2006). 10 Hansson, B. och Söderberg, J. (1998). 22

24 3.3 Försäljningsprocessen Då byggföretagen i allt större utsträckning har insett vikten av effektivisera sina verksamheter så förutsätts även hög försäljningstakt för att uppnå optimal effektivitet genom hela byggprocessen. Detta har resulterat i en nödvändig vidareutveckling av försäljningsprocessen för att anpassa skedet till de nya förhållandena. Många byggföretag har till exempel valt att bygga upp egna säljorganisationer, vilket har resulterat i ett minskat behov av externa mäklare. 11 Dessutom så tenderar egna säljare att få ökat inflytande och förståelse för projektets utformning med anledning av att de kan delta genom hela byggprocessen. Försäljningen av bostäder inleds vanligtvis i slutfasen av projekteringsskedet. Företaget reserverar sig då för att mindre ändringar vad gäller konstruktion och planlösning kan komma att göras. Målsättningen är självfallet att en köpare som är i stånd att köpa en nyproducerad bostad skall ha rätt att känna till alla nödvändiga förutsättningar för förvärvet, varför företaget har fastslagit att kunden åtminstone måste kunna få veta vilken typ av köksinredning, golv och badrum som kommer att finnas i bostaden. Leverantörer av interiörer och vitvaror som är av betydelse för kunden måste således vara fastställd. Dock händer det att leverantörer av tak och fönster ej är fastställda, men företaget anser att detta ej av ett större intresse för kunden. 12 Hela byggprocessen för ett byggprojekt Utrednings-, program- o projekteringsprocess Byggandeprocess Förvaltningsprocess Försäljningsprocessen Figur 3.2 Illustration av försäljningsprocessen sett till hela byggprocessen.(författarna) Projektsäljare Peab Region Bostad. (03/ ). 23

25 60 % av bostäderna skall vara sålda innan byggstart får ske. Att bostäderna skall vara sålda innebär att ett juridiskt bindande förhandsavtal skall föreligga samt att byggföretaget har upprättat en godkänd kostnadskalkyl. Detta är de krav som organisationen har för att ge klartecken för byggstart. Undantag kan emellertid göras om kontoret får klartecken från investeringsrådet eller via kontorschefen, om att sätta igång byggandet utan att 60 % av bostäderna är sålda. Förhandsavtalet är juridiskt bindande för kunden men byggföretaget kan fortfarande ändra priser och inflyttningstider eller i värsta fall om projektet läggs ner kan kunden då inte stämma företaget. Upplåtelseavtalet som upprättas efter att förhandsavtal föreligger är emellertid juridiskt bindande för likväl byggföretag som kund Visualiseringsmaterial Den dokumentation som vanligtvis tas fram för byggprojekt riktar sig främst till sakkunnigt branschfolk med vana att hantera ritningar och beskrivningar. Detta material har tidigare utgjort samma material som potentiella köpare har fått tillgång till när de har velat sätta sig in i byggnaden framtida utformning. Detta har resulterat i att det har varit svårt för kunder att skapa sig en verklig uppfattning om hur bostaden kommer att gestaltas. Emellertid har byggföretagen idag insett det tidigare problemet och lägger nu ner stora resurser på att ta fram lättförståeligt visualiseringsmaterial för potentiella kunder. 14 Ritningar är kanske den kanske den mest självklara och äldsta typen av visualiseringsmaterial som används vid försäljning av bostäder. Typerna av ritningar som kunder vanligtvis har att tillgå är planritningar, perspektivritningar (3D), sektionsritningar samt fasadritningar. I dag är det främst 2D planritningar i skala 1:100 som används för att åskådliggöra bostädernas planlösningar, då detta är en skala som är lätt att omvandla till verklig skala. Under de senaste åren har byggföretagen insett marknadsföringens betydelse även för visualiseringsmaterial, varför företagen allt oftare investerar i påkostade broschyrer och kataloger. Här återges bostaden med hjälp av ritningar och stämningsfulla bilder blandat med information i syfte att skapa en gemytlig känsla för bostadsprojektet hos kunderna. 13 Projektsäljare Peab Region Bostad. (03/ ). 14 Ibid 24

26 Hemsidor utgör den främsta informationskanalen för byggföretaget i sin marknadsföring av olika byggprojekt med anledning av mediets lättillgänglighet för potentiella kunder. På hemsidor finns vanligtvis allmän information och bilder som berättar om bostäderna och det område som dessa är belägna i. Dessutom är det vanligt att det finns en lägenhetsförteckning där intressenten kan ta del av information om specifika lägenheter. I regel tillhandahåller byggföretaget en del lättare tjänster på hemsidan för att underlätta administrationen av sina kund- och intressentkontakter. Fysiska modeller kan beskriva framtida byggnaders arkitektur och utformning mycket väl då denna typ av modeller till exempel bättre kan visa hur fönster kommer att se ut än vad en ritning kan göra. Fysiska modeller är särskilt användbara vid försäljning av byggprojekt som innefattas av snarlik bebyggelse då bostadsmodellen kan användas vid försäljningen av samtliga bostäder. Modellerna uppförs vanligtvis i mindre skala för att de skall vara lätthanterliga för säljare och kunder. Vanligtvis kan användaren lyfta på tak och våningsplan för att se hur de olika planen kommer att se ut. Visningshus och visningslägenheter är ett mycket effektivt och allt vanligare förekommande sätt för byggföretag att marknadsföra nya bostadsprojekt på. Genom att inreda en bostad som färdigställs tidigt i området eller i flerbostadshuset så kan intressenter därefter besöka denna, fram tills dess att samtliga bostäder är sålda. Intressenterna kan då besöka bostaden antingen vid allmänna eller privata visningar tillsammans med en projektsäljare. Potentiella kunder kan då i lugn och ro skapa sig en god uppfattning om hur bostäderna kommer att se ut samt vilka material och standard som byggföretaget har valt att använda. Nackdelen med visningsbostäder är emellertid att de är kostsamma för företaget. Förklaringen ligger i att byggandet av bostäder vanligtvis sker i etapper då det är många olika aktörer som deltar under olika skeden av byggprocessen. Detta innebär att det blir billigare för byggföretaget att anlita personer som utför ett arbete i taget på samtliga bostäder. Om företaget istället väljer att färdigställa en bostad före de övriga så kommer tilläggskostnader att utgå då enstaka arbetsinsatser kostar mer än kostnader för det sammanlagda arbetet för samtliga bostäder. Av den anledningen är visningsbostäder kostsamma för byggföretaget Projektsäljare Peab Region Bostad (03/ ). 25

27 4 Virtual Reality Detta kapitel syftar huvudsakligen till att ge en god beskrivning av Virtual Reality (VR), samt att redogöra för lyckade användningsområden. Dessutom kommer avsnittet att behandla hur VR kan användas som hjälpmedel inom byggsektorn. 4.1 Definition och beskrivning av VR Tekniken Virtual Reality, vanligtvis förkortad till VR, har fått stor uppmärksamhet i media under de senaste decennierna. På senare tid har tekniken även nått ut till allmänheten, varför många människor idag åtminstone i grova drag känner till och har kommit i kontakt med VR i någon form. En vanlig föreställning som människor har är att VR endast används för kommersiella ändamål i spel- och nöjesindustrin i syfte att återskapa realistiska virtuella miljöer. Vad många inte känner till är visualiseringsteknikens spännvidd och dess industriella och affärsmässiga potential inom andra användningsområden Många forskare anser idag dessutom att VR är framtidens redskap inom många tänkbara områden. 16 Termen Virtual Reality kan hänföras till en rad olika tekniker som alla har gemensamt att de möjliggör att användare enkelt kan interagera med komplexa tredimensionella databaser. Visualiseringstekniken är utformad efter människans upplevelseförmåga i syfte att återskapa realistiskt virtuella miljöer. 17 På svenska finns det inte någon entydig definition av Virtual Reality, men tekniken kan emellertid beskrivas som en tredimensionell datorsimulerad miljö, i vilken en användare kan närvara och interagera med den upplevda omgivningen på ett naturligt sätt. 18 VR är en förhållandevis ny teknologi. Bakgrunden till VR-tekniken var att NASA ville skapa en säker och förmånlig metod för stridspiloter att träna flygning, vilket senare kom att resultera i en immersiv flygsimulator Magnius, P. och Smidfelt, P. (1998). 17 Nilsson, A. (2000). 18 Författarnas egen definition. 19 Hashemi, F.M. och Grunder, P. (2003). 26

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Planera verkligheten i Virtual Reality

Planera verkligheten i Virtual Reality Planera verkligheten i Virtual Reality Mattias Roupé, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 3 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management i Byggsektorn arbetar akademi och företag

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

LÄGENHETSBESKRIVNING.

LÄGENHETSBESKRIVNING. LÄGENHETSBERIVNING. Brf Ejdern,, GOTLAND Fem steg till ditt drömboende 1Intresseanmälan och säljpremiär Om du du är är intresserad av av en en lägenhet lägenhet börjar börjar du med du med att göra att

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Sida 1(5) Utbildningsplan Byggarbetsledarprogrammet 120 högskolepoäng Construction Management Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på

Läs mer

Kvadratsmart boende!

Kvadratsmart boende! Snart kan du bo här Ditt drömboende I det nyaste bostadsområdet i Mariehamn med närhet till allt du behöver dagligen och samtidigt med grönskande natur runt hörnet, får du det bästa av två världar Bostads

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster

Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris. Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Visningsmaterial Centralt lugn lägenhet säljes till acceptpris Lokföraregatan 17B, Lund, Väster Boarea: 54 m2 Avgift: 3 032 kr Pris: 1 450 000 kr Acceptpris Länk för budgivning finns i annonsen budnyckel

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Project Guadalmina, Marbella, Spanien

Project Guadalmina, Marbella, Spanien Bolagets Affärside: Att på spanska solkusten i Marbellaområdet förvärva och förädla fastighetsprojekt på mellan till att börja med 1-4 000 kvm innehållande mellan 10-30 lägenheter. Genom ett samarbete

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Enkätundersökning om den yngre generationen och deras framtida boende

Enkätundersökning om den yngre generationen och deras framtida boende Enkätundersökning om den yngre generationen och deras framtida boende Sara Karlsson Hösten Abstract A questionnaire about the younger generation and their future home Today the construction companies JM

Läs mer

Brf Enavallen, Munksundet. Inredningsstandard för ditt nya hem

Brf Enavallen, Munksundet. Inredningsstandard för ditt nya hem Brf Enavallen, Munksundet Inredningsstandard för ditt nya hem INNEHÅLL Inledning............................. 3 Ditt Kök.............................. 5 Standardval, kök...................... 6 Ditt Badrum...........................

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Byggföretagets kärnverksamhet Utföra byggverksamhet Genomföra arbetet lönsamt och effektivt Vara konkurrenskraftig på byggmarknaden Ha en administrativ struktur

Läs mer

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp

Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Företagsekonomi GR (C), Affärsmarknadsföring, 15 hp Business Administration BA (C), Business Marketing, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

HERRGÅRDSLIV I JÄRVASTADEN

HERRGÅRDSLIV I JÄRVASTADEN Brf HERRGÅRDEN, JÄRVASTADEN HERRGÅRDSLIV I JÄRVASTADEN NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE I ett av Järvastadens lugna och trivsamma villakvarter planerar vi att bygga Herrgården. Huset ligger högt beläget, omgivet

Läs mer

HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER

HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER Brf ROTTNEROS, FARSTA NYA BOSTÄDER MED RADHUSKÄNSLA, HISS OCH HÄRLIGA UTEMILJÖER NYTT HEM MED BÄSTA LÄGE I korsningen Värmlandsvägen/Rottnerosbacken i Farsta planerar vi att uppföra två hus med totalt

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Presentation av kontoret

Presentation av kontoret H U S Presentation av kontoret är arkitekt SAR/MSA och började som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen på kontoret mycket. En bra idé skall vara genomförbar och

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

!"#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09

!#$ $ % &'(')*+* +, 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 09 !!"#$ $ % &'(')*+* +, -./& 012/( 3-0$ (4 (5 /& 0- -(4 (5 /& 06/7*)).)*+* 8 0 Organisation/ Organization Linnéuniversitetet Institutionen för teknik Linnaeus University School of Engineering Författare/Author(s)

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna

Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Affärsmodeller i de Nordiska träbyggindustrierna Tomas Nord Industriell Marknadsföring, IEI Linköpings universitet LWE Forskarkonferens Stockholm, 26-27 oktober, 2011 Innehåll Bakgrund till studien Vad

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

CronholmsNytt. CronholmsNytt är ett reklamutskick av Mäklarefirman A. Cronholm AB. Tema: Homestyling - en trend som har kommit för att stanna

CronholmsNytt. CronholmsNytt är ett reklamutskick av Mäklarefirman A. Cronholm AB. Tema: Homestyling - en trend som har kommit för att stanna är ett reklamutskick av Mäklarefirman A. Cronholm AB Nr. 1 September 2005 Idé och produktion - t.i.d media, www.tidmedia.se Homestyling sida 6-7 Tema: Homestyling - en trend som har kommit för att stanna

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Att skriva uppsats 31:januari

Att skriva uppsats 31:januari Att skriva uppsats Du ska nu skriva en teknikuppsats för att ta reda på inom vilka områden datorer används i. Ta reda på hur tekniska system i samhället förändrats över tid och vilka drivkrafter som ligger

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Genomförd av: Petra Bosch och Anders Isaksson, Chalmers Martin Lennartsson och Henrik Linderoth, JTH Finansierad av: SBUF, Centrum för Management

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A

Projektarbetet 100p L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Projektarbetet 100p 1 L I T E O M I N T E R V J U E R L I T E O M S K R I V A N D E T A V A R B E T E T S A M T L I T E F O R M A L I A Metoder Intervju Power Point Innehåll En vetenskaplig rapport Struktur,

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Här kommer vi ha hjälp av våra lektioner gällande byggnadsmaterial, tryck och dragkrafter, balkformer och hållfasthet.

Här kommer vi ha hjälp av våra lektioner gällande byggnadsmaterial, tryck och dragkrafter, balkformer och hållfasthet. Brobyggare/Konstruktör Story : Du har arbetat för ett globalt byggföretag i flera år. Som projektledare för Öresundsbron senast visade du framfötterna rejält. Du blir därför erbjuden att bli förflyttad

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Fjällboendet för finsmakaren. BearPeak Sadeln

Fjällboendet för finsmakaren. BearPeak Sadeln Fjällboendet för finsmakaren BearPeak Sadeln Eldstad med kundanpassad vedförvaring BEARPEAK SADELN Fantastiska lodgehus Pris 4.100.000 kr Avgift 3.203 kr Antal rum 5 rum och kök Boarea ca. 102 kvm våningsplan

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

ETT EFTERLÄNGTAT SÖDERLÄGE I CENTRALA HUDIKSVALL!

ETT EFTERLÄNGTAT SÖDERLÄGE I CENTRALA HUDIKSVALL! ETT EFTERLÄNGTAT SÖDERLÄGE I CENTRALA HUDIKSVALL! PROJEKTET I KORTHET 40 st bostadsrättslägenheter om 2 4 rum och kök 3 st flerfamiljshus om 4 våningar samt vindsvåning Byggherre är Lillskär AB, www.lillskar.com

Läs mer

Bild 1. Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Seinäjoki centralsjukhus, Y-huset i september 2011. (Risto Lindqvist)

Bild 1. Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Seinäjoki centralsjukhus, Y-huset i september 2011. (Risto Lindqvist) Kotilainen Helinä Helina.Kotilainen@thl.fi Virtuella verktyg för dialogen mellan brukare och planerare Bild 1. Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt, Seinäjoki centralsjukhus, Y-huset i september 2011. (Risto

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer