VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2014 2014-01-01"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN

2

3 INLEDNING Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhetsoch försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 60 medlemsföretag varav 52 är så kallade SME-företag (Small and Medium-Sized Enterprises). Samtliga stora och de flesta medelstora samt små företag inom branschen ingår i vår organisation. Under 2012 omsatte våra företag mer än 30 miljarder kronor i säkerhets- och försvarsrelaterad försäljning och över 65 procent av denna omsättning generades av export. Företagen har cirka personer anställda och sysselsätter ännu fler i underleverantörsledet. Sverige har en unik säkerhets- och försvarsindustriell bas. Inget annat land i världen med en jämförbar storlek och ekonomi kan producera komplexa ledningssysten, stridsflygplan, markstridsfordon, ytstridsfartyg och ubåtar. Bakom detta står också en mycket kvalificerad underleverantörskedja av framgångsrika SME-företag samt kompetenta tjänsteföretag. Ett annat kvitto på Sveriges unika säkerhets- och försvarsindustriella bas är att vi, förhållande till folkmängd och BNP, är en av världens största exportörer av försvarsmateriel. Detta kombineras med en av världens mest noggranna och strikta exportkontrollagstiftningar. Det tycker vi som arbetar inom detta område är bra eftersom det ger legitimitet till vår bransch samt även säkrar förutsättningarna för teknologiöverföringar från viktiga partnerländer. Det är vår övertygelse att exportframgångar på den internationella försvarsmarknaden och en strikt exportkontrollagstiftning går hand i hand. Samtidigt befinner sig den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsindustriella landskapet i en tid av stora omställningar som en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska utvecklingen. Detta medför både utmaningar och möjligheter för de företag som är verksamma i Sverige då de i många fall är mycket exportberoende. I verksamhetsplanen för 2014 beskriver vi SOFF:s övergripande syfte och målsättningar samt hur vi avser arbeta under året för att möta dessa utmaningar och möjligheter. Niklas Alm Tillförordnad generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen

4 INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL 7 Verksamhetsidé 8 Förändringsarbete 8 Analys- och informationsverksamhet 9 Medlemsföretag och förutsättning för medlemskap 9 SME-Agenda 10 Tillbakablick STRATEGIOMRÅDE: SVERIGE 15 Nationell dialog 15 Bilden av svensk försvarsindustri 17 Forskningsagendan 18 Innovationsupphandlingar 19 Försvarsmaterielexportkontroll 20 Marknadstillträdet & Level Playing Field 20 SOFF - Point of Contact 21 STRATEGIOMRÅDE: NORDEN-USA 22 Norden, NORDEFCO och JNDICG 22 USA - generellt 23 USA Norden och den transatlantiska länken 23 USA Enheten för försvarsindustriellt samarbete 24 STRATEGIOMRÅDE: LOI-LÄNDER 25 Europa generellt 25 EU:s institutioner 25 Pooling & Sharing-zoner 26 Övriga Europa 26 STRATEGIOMRÅDE: GENERISKA PROCESSER FÖR EFFEKTIVT MARKNADSARBETE 27 Team Sweden 27 Marknader utanför EU och USA 28 Sydasien och Ostasien 28 Sydamerika 28 SAMHÄLLSSÄKERHET 29 FRAMTIDA TRENDER OCH TENDENSER INOM MARKNAD OCH INDUSTRI 30

5 SAMMANFATTNING Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) övergripande syfte är att stödja sina medlemsföretags konkurrenssituation genom att främja deras handelsförutsättningar och ge stöd till deras marknadsaktiviteter. SOFF:s viktigaste prioritet är att utveckla de grundläggande förutsättningarna för branschen genom arbetet i Sverige. Det är genom ett aktivt förutsättningsskapande arbete i Sverige som grunden även läggs för framgång på den internationella försvarsmarknaden som numera är den främsta marknaden för de system, plattformar och tjänster som svensk säkerhetsoch försvarsindustri levererar. Inom SOFF har det under en längre tid bedrivits ett omfattande förändringsarbete som medfört att föreningen nu är tydligare i sina prioriteringar, mer strukturerad i sitt arbetssätt och att större kraft läggs på förutsättningsskapande åtgärder. Marknadstillträde på lika villkor samt en stark forsknings- och utvecklingsagenda i Sverige är föreningens enskilt viktigaste policyfrågor. Under 2013 har stor fokus lagts på att utveckla den nationella dialogen med företrädare från riksdagen, regeringskansliet och relevanta myndigheter. Detta samarbete kommer under 2014 att vidareutvecklas i projektform och prägla en betydande del av föreningens arbete. Syftet är att skapa en närmare dialog och en gemensam lägesbild kring de förändringsfaktorer som påverkar den internationella försvarsmarknaden. Dessa faktorer kommer att ha genomgripande konsekvenser för det globala försvarsindustriella landskapet samt på sikt även säkerhetspolitiska och ekonomiska återverkningar. I en tid av stora omställningar är det extra angeläget att det på marknadsmässiga grunder förs en nära dialog mellan staten och industrin. Betydande kraft har under 2013 även lagts på att forma branschens uppfattningar och ståndpunkter inför Europeiska rådets möte i december 2013 som behandlade EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik inklusive dess försvarsindustriella dimension. Inte minst har detta gjorts genom ett intensivt samarbete med de andra nordiska branschföreningarna vilket gett ökad relevans och större inflytande. EU-samarbetet kommer förmodligen även att påverka en stor del av föreningens arbete under 2014 då Europeiska rådets möte sannolikt var en startpunkt snarare än en slutpunkt för ett brett engagemang kring utvecklingen av den europeiska försvarsindustriella basen. Även arbetet med att förstärka bilden av säkerhets- och försvarsindustrin i Sverige kommer att öka under Fokus kommer att läggas på att förklara kopplingen mellan en stark försvarsindustriell bas och det mervärde detta ger ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv. Detta arbete har initierats genom att en profilgrupp har upprättas under 2013 och kommer att gå över i en mer kommunikativ fas under 2014.

6

7 Verksamhetsplan 2014 I 7 ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL Globaliseringen samt den ekonomiska och politiska maktförskjutning som världen nu genomgår har genomgripande konsekvenser även för den säkerhets- och försvarsrelaterade industrin. Den starka dominans på det försvarsindustriella området som en rad amerikanska och europeiska företag har haft kommer att utmanas. Av världens 100 största försvarsindustriföretag är 45 amerikanska och 30 europeiska och de har historiskt sett stått för drygt 80 procent av världens sammanlagda försäljning. Men som en konsekvens av den finansiella och ekonomiska krisen genomför de flesta europeiska länder, likväl som USA, betydande budgetnedskärningar på försvarsområdet vilka kommer att påverka den försvarsindustriella basen på kort och lång sikt. Samtidigt utvecklas nya regioner i världen som målmedvetet stärker sina teknologiska och försvarsindustriella baser. Dessa regioner skapar nya exportmarknader för bland annat svenska företag men kan i ett längre perspektiv även utvecklas till framtida konkurrenter. Vidare medför den militärtekniska utvecklingen att kostnaderna för nya generationer av försvarssystem stiger kontinuerligt samtidigt som anskaffningsvolymerna sjunker. Budgetnedskärningarna i EU och USA kommer att påverka den försvarsindustriella basen på kort och lång sikt Utmaningarna för den försvarsindustriella basen i Europa är därför betydande och det är angeläget att sätta dess utveckling i ett globalt sammanhang. Den försvarsindustri som är verksam inom Europa påverkas även av ländernas försvarsplanering vilken bland annat karaktäriseras av bristande harmonisering av budget- och anslagsprocesser, ofullständig standardisering av militära kravspecifikationer samt dubblerade förmågor och fragmentering av forskning och utvecklingsinvesteringar. Ett större reformarbete, för att påskynda en nödvändig transformation och förändring av hela den europeiska teknologiska och industriella basen (EDTIB), pågår för närvarande inom EU. För att understödja denna process etablerade EU Kommissionen och EU:s Försvarsbyrå (EDA) en EU Task Force under Vidare beslöt EU:s stats- och regeringscheferna i december 2012 att nästa års möte skulle behandla frågor som berör den europeiska försvarsindustriella basen. Under det gångna året har EU kommissionen därför gjort en översyn av hur dess instrument och kompetenser kan användas för att påskynda detta arbete. Även EU:s höge representant har presenterat en rapport om hur utrikestjänsten kan stödja den försvarsindustriella basen i Europa. I december 2013 träffades EU:s stats- och regeringschefer för att bland annat diskutera de försvarsindustriella frågorna för första gången på över fem år. Det finns en växande insikt inom EU att den försvarsindustriella basen utgör en motor för hela det industriella landskapet i Europa samt att genomgripande reformer måste vidtas för att säkra dess kompetens och fortsatta konkurrenskraft. Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå detta mål är att öppna upp och reformera EU:s försvarsmarknad i syfte att skapa konkurrens på lika villkor (Level Playing Field). Då kommer de effektivaste och mest konkurrenskraftiga företagen att kunna växa sig starka på en allt hårdare global försvarsmarknad. Men det kommer även att behövas större och effektivare satsningar på forskning och utveckling inom det försvarsindustriella området för att Europa ska kunna vidmakthålla relevant kompetens och i sin förlängning inte utveckla osunda beroendeförhållanden gentemot andra aktörer på området. Utmaningarna för den försvarsindustriella basen i Europa är betydande och bör sättas i ett globalt sammanhang EU:s försvarsmarknad måste reformeras och konkurrensutsättas Det behövs större och effektivare satsningar på forskning och utveckling

8 8 I Verksamhetsplan 2014 SOFF:s övergripande målsättning är mot denna bakgrund att svensk säkerhets- och försvarsindustri skall få så bra förutsättningar som möjligt för att verka framgångsrikt under och efter denna europeiska transformeringsprocess. Detta innebär i huvudsak två saker; ett långsiktigt strategiskt arbete kring framtida handelsförutsättningar och ett kortare mera operativt arbete med affärsstödjande processer och aktiviteter. Båda dessa arbeten görs riktat mot prioriterade marknader för att långsiktigt öka den svenska konkurrenskraften. En väsentlig del av föreningens arbete utgörs också av att delta i processer som påverkar utformning och tillämpning av olika policyfrågor och regelverk som påverkar säkerhets- och försvarsindustrin. Vidare är ett mål för föreningen att stärka sådana faktorer som medverkar till att konkurrenskraftiga svenska företag stannar i industribasen för samhällssäkerhet och försvar och att nya relevanta företag söker sig dit. Verksamhetsidé Utförandet av föreningsverksamheten utgår från medlemsföretagens prioriteringar som bas. Detta är centralt i SOFF:s verksamhetsidé som formulerats enligt nedan. Verksamhetsidé: Att ständigt bedriva arbetet främst kring handelsförutsättningar och marknadsaktiviteter - så att villkor för bästa möjliga konkurrenssituation skapas för medlemsföretagens prioriterade marknader. Förutsättningsskapande arbete och service gentemot medlemmar och i vissa fall myndigheter, utformas som stödjande hjälpmedel. Förändringsarbete Inom SOFF har det under en längre tid bedrivits ett omfattande förändringsarbete, som nu innebär att föreningen är tydligare i sina prioriteringar, mer strukturerad i sitt arbetssätt och att större energi och fokus läggs på de förutsättningsskapande åtgärderna i Sverige. Ett centralt inslag i omställningsarbetet är att föreningen, i sina kontakter med staten och andra aktörer, ytterligare intensifierat dialogen om framtida utmaningar och möjligheter. SOFF kommer att utveckla policy PM om branschens viktigaste ståndpunkter Målet är att åstadkomma en proaktiv och konstruktiv förening i alla avseenden Att industrin kan formulera sina egna övergripande och tydliga ståndpunkter för de kommande åren är en förutsättning för att kunna upplevas som en konstruktiv dialogpartner. I syfte att bättre kunna uppnå denna målsättning avser SOFF under 2014 utveckla ett antal policy PM som lättöverskådligt kan delge de ståndpunkter och preferenser beträffande viktigare policy områden som SOFF utvecklat under de senaste åren. Intentionen är att åstadkomma en förening som kännetecknas av att den är proaktiv och konstruktiv i alla avseenden. Möten mellan SOFF och olika samtalspartners skall präglas av att de sker i en dialogform som värdesätts av alla parter. SOFF:s medlemsföretag kan då förväntas få bättre effekt av föreningens arbete i alla avseenden.

9 Verksamhetsplan 2014 I 9 Analys- och informationsverksamhet En viktig uppgift för SOFF är insamlandet av relevant information om bakgrunder och aktuella förhållanden som kan vara avgörande för förmågan att nå prioriterade mål och för medlemmarna att orientera sig i sina affärsmiljöer. Det bör ske genom att representanter från medlemsföretagen, kansli samt arbetsgrupper med styrning, systematik och rapporteringsuppdrag, deltar och företräder branschen i så många relevanta nationella och internationella sammanhang som möjligt. Viktiga förutsättningar för branschen och marknaden genereras kontinuerligt inom ramen för EU:s institutioner. Dessa är därför angelägna objekt för informationsinhämtning och påverkan. Att utreda och omvandla intryck från omvärlden till åtgärdsmaterial och aktivitetsplanering samt att på ett effektivt sätt sprida användbar kunskap är en central del av föreningens uppgifter. Ett viktigt hjälpmedel för att beskriva och sätta säkerhets- och försvarsindustrin i ett bredare perspektiv är branschrelaterad statistik. Detta spelar en avgörande roll bland annat för arbetet med att sprida faktabaserade kunskaper om branschen i Sverige. Föreningen avkrävs också regelbundet underlag, av bland annat ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe), som speglar den svenska branschens verksamhet. En av förutsättningarna för medlemskap i föreningen är därför att medlemsföretagen bidrar till denna statistikuppbyggnad. SOFF kommer att vidareutveckla redovisningen av branschstatistik under 2014 Avslutande hardtalk under Försvarsföretagsdagarna 2013 med kam Leif Nylander Försvarsmakten, genmj Per Lodin FMV, Niklas Alm tf. generalsekreterare SOFF och Fredrik Svedberg vice ordförande SME-D. Passet leddes av Annika Nordgren Christensen i samarbete med moderator Staffan Dopping. Medlemsföretag och förutsättning för medlemskap Föreningen har, vid ingången av 2014, 60 medlemsföretag. Kännetecknande är att hela den ursprungliga kärnan av traditionell svensk försvarsindustri med företag som Saab, ThyssenKrupp Marine Systems AB (f.d. Kockums), BAE Systems (Hägglunds resp. Bofors) samt Nammo är medlemmar. Vidare har ett antal företag från IT- och tjänstesektorn samt produktföretag med high-tech inriktning under senare tid gått med i föreningen. Antalet SME-företag inom såväl produkt- som tjänsteområdet har ökat över tid. Under 2013 blev Scania medlem i föreningen. Det utgör en betydande tillgång att även företag som tillhör större globala koncerner kontinuerligt söker sig till SOFF.

10 10 I Verksamhetsplan 2014 Den absoluta huvuddelen av SOFF:s medlemsföretag både i faktiska tal och i termer av omsättning är svenskägda Genom utlandsägande har flera företag fått ökat marknadstillträde, bättre finansiering samt förutsättningar för att ingå i internationella forsknings- och utvecklingsprogram Utlandsägandet utgör en central komponent av den försvarsindustri som är verksam i Sverige. Genom utlandsägande har flera företag fått ökat marknadstillträde, bättre finansiering samt förutsättningar för att ingå i internationella forsknings- och utvecklingsprogram. I vissa fall har utlandsägandet på nordisk basis också syftat till att säkra försörjningstryggheten av viktig materiel bland de nordiska länderna. Av SOFF:s 60 medlemsföretag är 18 ägda av utländska företag och då företrädelsevis av amerikanska och brittiska bolag. Samtidigt finns det anledning att påminna om den absoluta huvuddelen av SOFF:s medlemsföretag både i faktiska tal och framförallt i termer av omsättning är svenskägda. Ägandeförhållande för försvarsindustrin som är verksam i Sverige (bland SOFF:s medlemsföretag). Förutsättningar för medlemskap i SOFF är följande: Företag skall vara registrerade i Sverige och bedriva verksamhet inom området samhällssäkerhet och/eller försvar. De måste vara beredda att främja föreningens ändamål och åta sig att fullgöra sådana förpliktelser mot föreningen som följer av dess stadgar. SOFF stödjer ASD:s antagna affärsetiska regelverk och medlemskap i SOFF förutsätter att medlemsföretaget respekterar och följer dessa affärsetiska regelverk. Dessa affärsetiska regelverk bygger i sin tur på de internationella riktlinjer som FN och OECD har fastlagt på området. SME-Agenda SOFF ska vara en attraktiv branschorganisation för SME-företag inom säkerhets- och försvarsområdet. Vissa framsteg har gjorts i detta avseende bland annat genom att garantera SME-företags representation i föreningens styrelse men mer arbete återstår. Antalet SMEföretag inom SOFF har ökat påtagligt under de senaste åren. Detta är även en trend som återspeglas i utvecklingen av hela den europeiska industribasen. Som ett resultat av SMEföretagens allt viktigare roll har EU kommissionen utvecklat en handlingsplan för att underlätta entreprenörskap och klusterbildningar för dessa företag. SME-företagen utgör många gånger hjärtat inom innovationsområdet för det säkerhets- och försvarsindustriella området. Genom att använda sin storlek fördelaktigt har de ofta kortare omställningstider och större flexibilitet än större företag och därigenom bättre förutsättningar

11 Verksamhetsplan 2014 I 11 för att identifiera möjligheter i ny teknik och nya affärsområden. Samtidigt utgör säkerhetsoch försvarsindustrin en kapitalintensiv bransch som agerar inom ett kraftfält av politiska och kommersiella påverkansfaktorer vilket höjer tröskeln för marknadspenetration för SMEföretag. Flera av de större säkerhets- och försvarsföretagen har också utvecklat ett starkt beroende av SME-företag i underleverantörsleden vilket innebär att det föreligger ett starkt gemensamt intresse av att SOFF utvecklar en dynamisk SME-agenda, då både i en nationell och internationell kontext. Exempelvis ska SOFF i högre omfattning verka för att SME-företags tillträde till svensk kund skall ske på lika villkor som för de större företagen. Vidare ska SMEföretags deltagande i den nationella dialogen, representation på Försvarsföretagsdagarna och i aktiviteter med andra länders branschföreningar stärkas. SME-agendan ska kommuniceras på SOFF:s hemsida i syfte att attrahera nya medlemsföretag inom verksamhetsområdet. Vidare kommer SOFF under 2014 att göra en kartläggning över vilka affärsområden som SMEföretagen är verksamma inom. Syftet är att kategorisera SME-företagen för att identifiera specifika frågor och gemensamma beröringspunkter bortom företagens storlek. SOFF skall främst verka i branschspecifika frågor för säkerhets- och försvarsföretag. När det gäller SME-frågor av allmän karaktär kopplat till de speciella förtecken som medförs av företagens storlek så som arbetsgivare frågor och dylikt bör Teknikföretagens eller andra organisationers kompetensbas med fördel konsulteras. Det finns ett starkt gemensamt intresse av att SOFF utvecklar en dynamisk SME-agenda SOFF kommer att göra en kartläggning över vilka affärsområden som SME-företagen är verksamma inom SOFF höll under 2013 ett flertal olika aktiviteter där medlemsföretagen hade möjlighet att delta, exempelvis Utbildningsdag i försvarslogistik Vad gör egentligen FMV? där deltagarna hade möjlighet att få en övergripande förståelse för försvarslogistikförsörjningen. Tillbakablick 2013 SOFF har vidareutvecklats och präglats av en hög aktivitetsgrad under En central del av SOFF:s arbete genomförs i föreningens arbetsgrupper som består av representanter från företagen samt i vissa fall även myndigheter. En strategigrupp har under 2013 formerats för att säkerställa att verksamhetsplanens viktigaste strategiska områden omformas i aktiviteter under året. Strategigruppen arbetar främst med övergripande frågeställningar som berör säkerhets- och försvarspolitiska frågor med särskild tonvikt på kopplingar till försvarsindustrin. Till stöd för strategigruppen finns även fem expertgrupper som arbetar med olika tematiska frågeställningarna kopplat till försvarsindustrin i Sverige samt även ett antal intressegrupper. Arbetet inom expertgrupperna har i de flesta fall bedrivits med hög intensitet under året. En ny expertgrupp har upprättats för att arbeta med relevanta profilfrågor för branschen. Vidare har två nya intressegrupper etableras för att främja industrisamverkan samt tjänsteföretagens roll inom säkerhets- och försvarsindustrin. SOFF har haft en hög aktivitetsgrad under 2013

12 12 I Verksamhetsplan 2014 EU-samarbetet har präglat en stor del av SOFF:s verksamhet under 2013 En betydande del av arbetet har inriktats på att följa och påverka ett antal viktiga processer för branschen. Arbete med att profilera ståndpunkter gentemot EU Kommissionens kommunikation med fokus på försvarsindustrifrågorna har präglat en stor del av SOFF:s verksamhet under De nordiska branschföreningarna har vid två tillfällen lämnat in gemensamma synpunkter på Kommissionens kommunikation. Detta arbete har också genererat konkreta resultat så till vida att vissa skrivningar i kommunikationen har ändrats och modifierats i linje med de nordiska branschföreningarnas ståndpunkter. Statssekreterare Carl von der Esch vid Försvarsdepartementet har även besökt SOFF under det gångna året för att inhämta synpunkter på föreningens uppfattningar i denna fråga. I oktober 2013 anordnade SOFF, i samarbete med FXM och Exportkontrollföreningen, ett exportkontrollseminarium med Candace Goforth som talare. Syftet med seminariet var att ge deltagarna breddade kunskaper om reformeringen av den amerikanska exportkontrollagstiftningen (Export Control Reform) med särskild tonvikt på vilka konsekvenser det medför för svensk industri. SOFF välkomnar att FN:s Arms Trade Treaty undertecknades under 2013 Under senare delen av 2012 påbörjades en parlamentarisk utredning om skärpt exportkontroll till icke-demokratiska stater. Utredningen har frambringat en rad aktiviteter hos SOFF under Vid två tillfällen har företrädare för SOFF presenterat föreningens uppfattning om hur exportkontrollagstiftningen bör utvecklas för utredningens ledamöter. Sekretariatet för utredningen har även besökt SOFF och kansliet har med understöd av Expertgrupp Exportkontroll lämnat faktabaserat underlag till utredningen beträffande branschens utveckling över tid. SOFF har under 2013 även haft en aktiv roll vid formandet av FN:s Arms Trade Treaty (ATT). Under slutförhandlingarna deltog en representant för SOFF i den svenska delegationen på plats i New York och SOFF välkomnar att ett globalt bindande avtal som kan kontrollera handeln med konventionella vapen nu kommit på plats. Även Försvarsberedningens arbete har föranlett aktiviteter hos SOFF under året. Försvarsberednings huvudsekreterare har föredragit det första delbetänkandet för Strategigruppen och SOFF följer även beredningens kommande arbete under 2014.

13 Verksamhetsplan 2014 I 13 Kontakten med riksdag, departement och försvarsrelaterade myndigheter har ökat påtagligt under året. Ett 80-tal möten har genomförts på olika nivåer med företrädare för riksdagen, regeringskansliet och myndigheter. Som alltid vid sådana möten ligger fokus i dialogen kring strategiska frågeställningar och generella branschvillkor då SOFF aldrig engagerar sig i eller har uppfattningar om enskilda affärer. Även dialogen med andra kompetenscentra för säkerhetsoch försvarspolitiska frågor så som Folk och försvar, Försvarshögskolan, SIPRI, Allmänna Försvarsföreningen och Svenska Atlantkommittén har stärkts. SOFF har genomfört ett 30-tal möten med representanter från dessa. Kontakten med riksdag, departement och försvarsrelaterade myndigheter har ökat under 2013 SOFF bedriver aldrig påverkansarbete i enskilda affärer Samarbetet med de nordiska branschföreningarna, med det gemensamma samverkansavtalet från 2012 som grund, har ökat. Sex separata nordiska möten har genomförts under det gångna året i denna konstellation men mötestillfällena har varit minst det dubbla i samband men andra mötestillfällen. Genom detta arbete har också de nordiska branschföreningarna fått tillträde till NORDEFCO-samarbetet (Nordic Defence Cooperation) vilket resulterade i ett första möte med Policy Stearing Committee (PSC) i NORDEFCO i oktober. Vidare har företrädare för de nordiska branschföreningarna samt medlemsföretag vid två tillfällen träffats för att diskutera övergripande strategiska frågor för den nordiska försvarsindustriella basen. Samarbetet med de nordiska branschföreningarna, med det gemensamma samverkansavtalet från 2012 som grund, har ökat påtagligt Föreningen har också utvecklat den kommunikativa sidan av verksamheten genom att antal olika aktiviteter. En ny hemsida har upprättats och SOFF nu även finns på Facebook. SOFF:s kansli skickar ut ett veckobrev för att redogöra för genomförda och kommande aktiviteter och det har gjorts en översyn av målgrupper och innehåll för SOFF:s nyhetsbrev som kommer ut cirka 6 gånger varje år. Vid sidan av detta har även en ny logotyp och grafisk profil utvecklats för SOFF. Vid ett 15-tal olika tillfällen har företrädare för SOFF framträtt i paneldebatter om säkerhets- och försvarspolitiska frågor med koppling till försvarsindustrin. Detta har företrädelsevis skett inom ramen för aktiviteter som Teknik och Säkerhetsforum samt Folk och Försvar arrangerat. I maj framträdde även SOFF:s generalsekreterare Jan Pie vid en hearing i Europaparlamentets underutskott för säkerhet och försvar om framtiden för den europeiska försvarsindustriella basen. SOFF har utvecklat den kommunikativa sidan av verksamheten genom en ny hemsida, närvaro på Facebook och veckobrev. Så går en försvarsmaterielaffär till Jan-Erik Lövgren ISP, Ulf Hammarström FXM, Tommy Gustafsson- Rask BAE Systems Hägglunds och Jan Pie SOFF framträder på Försvarspolitisk Arena, Almedalen 2013

14 14 I Verksamhetsplan 2014 Intresset kring Försvarsföretagsdagarna var rekordstort SOFF:s föreningsstämma genomfördes den 12 maj 2013 och inriktningen som lades fast innebär fortsatt arbete med tydligare prioriteringar och fokusering på medlemsnyttan. Försvarsföretagsdagarna genomfördes för andra året i rad i november 2013 och ett uttryck för intresset kring konferensen är att den var fullbokad två månader innan den genomfördes. Konferensen har nu etablerats som ett nationellt högnivåforum för utbyte mellan industri och myndigheter. Gemensamma exportsamordningsmöten med regeringskansliet, FXM, Business Sweden och SOFF har etablerats under det gångna året som arbetsform för att koordinera och få bättre planeringsförutsättningar för alla parter. Deltagandet i SOFF:s gemensamhetsmonter i DSEi rönte enligt den utvärdering som genomfördes efteråt mycket stor uppskattning bland deltagarna och flera strategiska- och samverkansfrågor kunde få värdefull input och utveckling genom möten och aktiviteter med andra aktörer och organisationer. I anslutning till DSEi tecknade SOFF även ett MoU med sin sydkoreanska systerförening KDIA. I anslutning till DSEi 2013 tecknade SOFF ett MoU med sin sydkoreanska systerförening KDIA i närvaro av bland andra statssekreterare Carl von der Esch. I juni 2013 aviserade SOFF att medlemskapet i ASD skulle avbrytas vid utgången av året på grund av bristande reformarbete inom ASD. Men mot bakgrund av att ASD nu fått nytt ledarskap i form av att SOFF:s tidigare generalsekreterare Jan Pie tillträdde samma position inom ASD den 16 september samt att ASD intensifierat sitt utvecklingsarbete beslöt SOFF:s styrelse att dra tillbaka föreningens utträde. Jan Pie avslutade formellt sitt uppdrag som generalsekreterare för SOFF den 31 oktober. SOFF:s styrelse har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med rekryteringen av Jan Pies efterträdare och den 1 november tillträdde Niklas Alm som tillförordnad generalsekreterare.

15 Verksamhetsplan 2014 I 15 STRATEGIOMRÅDE: SVERIGE SOFF:s viktigaste prioritet är att utveckla de grundläggande förutsättningarna för branschen genom ett förutsättningsskapande arbetet i Sverige. Den svenska marknaden med dess begränsade köpkraft för försvars- och säkerhetsrelaterade produkter och tjänster utgör en minskande andel av medlemsföretagens totala försäljning och produktion. Men Sveriges värde som hemma- och referensmarknad är ändå mycket viktig, vilket återkommande betonas av medlemsföretagen. När framtida svensk anskaffning allt oftare sker i öppen internationell konkurrens är det av stor vikt att den industri som är verksam i Sverige alltjämt lyckas bibehålla en framskjuten position på den egna hemmamarknaden. Sverige som referensmarknad är många gånger en förutsättning för att medlemsföretagen ska kunna genomföra framgångsrika exportsatsningar. Ett effektivt informationsutbyte med Försvarsmakten och FMV ger inblick i vilka områden industrin bör satsa på för att vara intressant för den svenska kundens kommande behov av förmåga och i sin tur deras försörjning. Informationsutbyte med departement och myndigheter möjliggör koordinering i pågående bi- eller multilaterala materielsamarbeten och exportsatsningar. Exportkontrollfrågor och politiska beslut om kommande svensk inriktning och samverkan med andra länder är också mycket viktiga områden för branschens framtida utveckling. Sverige utgör också industrins huvudsakliga rekryteringsbas och lägger därmed grunden för branschens kompetensförsörjning. Grunden för industrins långsiktiga utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft avgörs följaktligen till största del i Sverige. Detta ska också prägla SOFF:s prioriteringar och framtida utveckling. SOFF:s viktigaste prioritet är att utveckla de grundläggande förutsättningarna för branschen genom ett förutsättningsskapande arbete i Sverige Sveriges värde som referensmarknad är mycket viktigt Grunden för industrins långsiktiga konkurrenskraft avgörs till största delen i Sverige Nationell dialog Under 2013 har dialogen mellan SOFF och företrädare för riksdag, departement och myndigheter intensifierats högst påtagligt. Detta är mycket angeläget av en rad skäl. Men det mest grundläggande skälet är att SOFF:s medlemsföretag i de allra flesta fall inte får tillverka, producera, marknadsföra eller exportera sina produkter om detta inte är förenligt med svensk krigsmateriellagstiftning. En hörnsten i denna lagstiftning är att det måste finnas säkerhetsoch försvarspolitiska skäl för sådan verksamhet samt att den inte kan baseras eller legitimeras på kommersiella eller näringspolitiska grunder. SOFF stöder intentionen i den nuvarande krigsmateriellagstiftningen men anser att det medför behov av ett brett politiskt engagemang kring inriktningen och utvecklingen av svensk säkerhets- och försvarsindustri. Detta måste ytterst kanaliseras genom en effektiv dialog mellan staten och industrin. Den intensifierade dialogen har också renderat förfrågningar om hur dess former och innehåll kan vidareutvecklas. Under 2014 kommer SOFF därför att lägga stor kraft på att stärka denna dialog ytterligare. Inom ramen för ett projekt med arbetsnamnet Strategisk dialog mellan staten och industrin kommer formerna och strukturerna för dialogen stärkas vilket bidrar till en bättre gemensam lägesbild av statens behov och industrins kompetens med respekt för att försvarsupphandlingar i de allra flesta fall ska ske i internationell konkurrens. Under 2014 kommer SOFF att lägga stor kraft på att stärka den nationella dialogen

16 16 I Verksamhetsplan 2014 En stark säkerhetsoch försvarsindustriell bas bidrar till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande. Industriellt deltagande vid internationella materielsamarbeten genererar ekonomiska skalfördelar Det finns ett behov av att definiera de områden som är aktuella som nationella säkerhetsintressen. Det är mer angeläget att ha en löpande strategisk dialog mellan staten och industrin än en försvarsindustristrategi Det finns flera skäl för behovet av en stärkt nationell dialog kring strategiska frågor som berör säkerhets- och försvarsindustrins verksamhetsområden. En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas bidrar till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande. Bland annat kan nationell utveckling för de områden där detta är relevant ske. Det handlar företrädelsevis om områden som är identifierade som så kallade nationella säkerhetsintressen och grundas ofta på speciella försörjningstrygghetsskäl. Vidare kan industriellt deltagande vid internationella materielsamarbeten generera ekonomiska skalfördelar och bidra till att fördjupa de säkerhetspolitiska relationerna med viktiga partnerländer. Det är därför angeläget att det inom säkerhets- och försvarssektorn finns ett omfattande samspel mellan berörda aktörer. Den politiska inriktningen, som ytterst beslutas av riksdagen, definierar ramarna och målen för säkerhets- och försvarspolitiken samt de medel som ska avsättas för att uppnå dessa målsättningar. Men politiken bör också ur ett strategiskt perspektiv, ge generell vägledning för hur den önskade militära förmågan, som ska uppnå målsättningarna, långsiktigt skall byggas upp, bibehållas och utvecklas. Det innebär bland annat ett behov av att definiera de områden som är aktuella som nationella säkerhetsintressen. Försvarsmakten kan sedan omvandla dessa säkerhetsintressen till konkreta militära förmågor och i sin tur tillsammans med FMV tydligt definiera hur dessa förmågor ska försörjas och upphandlas ur ett livscykelperspektiv gentemot marknaden. Det finns även ett generellt behov av politisk vägledning baserat på säkerhetspolitiska grunder om vilka militära förmågor som Sverige kan dela och eventuellt äga tillsammans med andra länder och organisationer. Myndigheterna bör rimligen vägledas i sitt arbete av dessa politiska inriktningar och industrin bör anpassa sina långsiktiga marknadssatsningar, forskning och teknikutveckling samt utveckling av produktportföljen baserat på den svenska kundens behov av försörjningstrygghet. Dock måste industrins utgångspunkt vara utvecklingen av behoven på den internationella försvarsmarknaden. En nationellt beslutad försvarsindustristrategi som skapar en detaljstyrning av industrin alternativt som syftar till en av form industristöd vore olycklig och skulle med stor sannolikhet leda fel. Dock finns det ett starkt behov av en löpande dialog och politisk vägledning om den strategiska inriktningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik som är kommunicerad och förankrad med myndigheter och industrin som är verksam i Sverige. Hur påverkas myndigheter och försvarsföretag i Sverige av de globala förändringarna - paneldiskussion under Försvarsföretagsdagarna I panelen deltog Carl von der Esch, statssekreterare Försvarsdepartementet, general Sverker Göranson, ÖB Försvarsmakten, Lena Erixon, generaldirektör FMV, Ulf Hammarström, generaldirektör FXM, Håkan Buskhe, VD Saab, Ola Alfredsson, VD ThyssenKrupp Marine Systems AB och Mats Björkeroth, VD Syntell.

17 Verksamhetsplan 2014 I 17 Bilden av svensk försvarsindustri Bilden av samt förståelsen för svensk försvarsindustri, som ett verktyg för den förda säkerhetsoch försvarspolitiken bör tydliggöras i debatten om detta politikområde. De näringspolitiska vinsterna, spinn-off effekterna och skapandet av arbetstillfällen är positiva men sekundära effekter. Den primära kopplingen mellan säkerhets- och försvarspolitiken och en stark säkerhetsoch försvarsindustriell bas samt hur detta påverkar nationell- och internationell säkerhet, oberoende, inflytande och handlingsfrihet, bör ges en mer framträdande roll. När dessa samband är belysta finns förutsättningar att få en mer initierad dialog om vilken roll den försvarsindustriella basen spelar för den nationella försvarsförmågan, Sveriges internationella inflytande och hur förutsättningar på en global marknad kan utvecklas. Detta har även bäring på de försvarspolitiska MoU:n som Sverige upprättar med andra länder. Genom att Sverige har en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas skapas förutsättningar för att bygga upp starka och långvariga relationer med viktiga partners. Om förutsättningarna för detta skulle förändras exempelvis genom att Sverige utvecklar exportkontrollregler som kraftigt avviker från andra länder, företrädelsevis inom EU, kommer det att ha återverkningar på Sveriges internationella förbindelser och i sin förlängning även för Sveriges tillgång till utländsk försvarsrelaterad teknologi. För att tydliggöra dessa kopplingar måste föreningen, bland flera andra uppgifter, också systematiskt samla in relevant information som rör säkerhets- och försvarsindustrin. Inom ramen för den nya profilgruppen har ett arbete påbörjats som syftar till att stärka bilden av den säkerhets- och försvarsindustri som är verksam i Sverige. De frågor som har behandlats under året är bland annat branschrelaterad statistik, skydd mot korruption på den internationella försvarsmarknaden samt de näringspolitiska aspekterna av försvarsindustrin. Under det gångna året har statistik presenterats beträffande ingenjörstätheten inom industrin samt kvantifierbara siffor om hur stor del som avsätts för forskning och utveckling inom säkerhetsoch försvarsindustrin. Vidare har SOFF i ett kommunikativt hänseende utvecklat de säkerhetsoch försvarspolitiska skäl som föreligger för behovet av en stark försvarsindustriell bas i Sverige. En viktig uppgift som kommer att föreligga SOFF under det närmaste året blir därför att kommunicera de underlag som utvecklats framförallt med centrala aktörer på riksdag, departement och myndigheter. Men det är även angeläget att SOFF ökar sitt engagemang för att informera den bredare allmänheten i detta syfte. Ett aktivt deltagande i den bredare samhällsdebatten kopplat till säkerhets- och försvarspolitiska frågor utgör därför en viktig uppgift. Förståelsen för försvarsindustrin som ett verktyg för den förda säkerhets- och försvarspolitiken behöver förstärkas Näringspolitiska vinster, spinn-off effekter och skapandet av arbetstillfällen är positiva men sekundära effekter Ett aktivt deltagande i den bredare samhällsdebatten om frågor kopplat till säkerhets- och försvarspolitik är en viktig uppgift för SOFF

18 18 I Verksamhetsplan 2014 Försvarsindustrin är den mest forskningsintensiva branschen i Sverige i förhållande till sin omsättning Framtida möjligheter att bygga vidare på en internationellt konkurrenskraftig svensk säkerhetsoch försvarsindustri avgörs av fortsatta investeringar i forskning och utveckling Forskningsagendan Den industri som är verksam i Sverige har en hög kompetensnivå inom forskning och utveckling, samt inom framtagning och industrialisering av säkerhetslösningar och försvarsteknologi. Det åskådliggörs även i jämförande internationell och nationell branschrelaterad statistik. Av SOFF:s medlemsföretags totala omsättning på ca 32 mdkr under 2012 avsattes ungefär 18 procent av till forskning och utveckling. Det gör försvarsindustrin till den mest forskningsintensiva branschen i förhållande till sin omsättning i Sverige. Den är även mycket forskningsintensiv i ett jämförande internationellt perspektiv. I vissa teknologiska nischer är svenskt kunnande världsledande och mycket konkurrenskraftigt. Framtida möjligheter, och förmågan att bygga vidare på denna grund, avgörs till största del av fortsatta investeringar i forskning och teknologiutveckling. FoU andel i förhållande till medlemsföretagens totala omsättning. För närvarande är de statliga anslagen till forskning nere på en så låg nivå att svensk industris konkurrenskraft riskerar att försvagas Svenska företag söker sig i allt högre omfattning till nya marknader i takt med minskade europeiska och amerikanska förfrågningar. Denna trend medför dock vissa risker då tillträde till nya marknader ofta är villkorat med omfattande teknologiöverföringar. Därmed riskerar svensk industri på sikt att försvaga sin konkurrenskraft gentemot nya försvarsindustriella aktörer från dessa marknader som kan ta snabba tekniksteg utan att behöva investera i egen forskning och utveckling. Denna utveckling är bara långsiktigt hållbar, om aktörer i Sverige vidareutvecklar sin teknologiska förmåga genom gedigna forskningsprogram kopplade till framtida försörjning av kommande och befintliga militära förmågor. Därigenom kan svensk industri bibehålla sitt försprång inom de områden där det är möjligt och av staten efterfrågat för den nationella förmågeförsörjningen. För närvarande är de statliga anslagen till forskning nere på en så låg nivå att svensk industris konkurrenskraft riskerar att eroderas i takt med nya exportframgångar. Under det senaste årtiondet har den statliga satsningen på försvarsforskning reducerats från cirka 2 miljarder kronor till 600 miljoner kronor per år. En sådan markant minskning kommer, oaktat av att industrin har ökat egenfinansieringen på detta område, att generera negativa försvarspolitiska och försvarsindustriella konsekvenser. Sverige har valt att inte ha en formulerad försvarsindustriell strategi. Vidare har det ännu inte utformats en tydlig policy för säkrande av försörjningstrygghet trots att detta ligger inom ramen för vad lagstiftningen och dess tillämpningar tillåter. Den forskning och utveckling som är inriktad mot långsiktig försörjningstrygghet och att skapa ett förhållande av ömsesidiga beroenden och gränsöverskridande samarbeten är därmed begränsad. Visst engagemang med sådan innebörd finns dock; främst inom Aerospace-området. Det sker även viss utveckling, av begränsad omfattning, för att drifthålla, uppgradera eller livstidsförlänga befintliga system. För att få en mer heltäckande bild, så bör den också kompletteras med de allt mer ökande försvar- och forskningsinsatser som till exempel BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) visar upp.

19 Verksamhetsplan 2014 I 19 Det finns ett samfällt intresse av en gemensam grundsyn mellan myndigheter och näringsliv, hur framtida risktagning och finansiering i betydande teknologiska projekt ska utformas. Företagen kan inte bära dessa risker och kostnader ensamma och det finns anledning att ta lärdom av och anpassa metodik till hur andra länder och aktörer framförallt i Europa agerar. Det är också betydelsefullt för branschen och den högteknologiska sektorn att mindre företags och framväxande teknologiers potential tillvaratas. Stöd för SME-företags medverkan i program för utvecklingsprojekt är avgörande för industrins kontinuerliga förnyelse och vidareutveckling. Stöd för SME-företags medverkan i program för utvecklingsprojekt är avgörande för industrins kontinuerliga förnyelse och vidareutveckling Källa: RAND Europe analysis of HIS Jane s data Under 2013 har SOFF tillsammans med branschorganisationerna SACS och Säkerhetsbranschen samt ett antal företag, institut och myndigheter gemensamt gått fram med en ansökan på en utlysning från VINNOVA beträffande strategiska innovationsområden på temat samhällssäkerhet. Ambitionen är att denna ansökan ska skapa ett flaggskeppsprojekt på forskningsområdet samhällssäkerhet som kan ge en översikt över relevanta aktörer och teknologier på området. Detta kommer även att generera en ökad aktivitetsgrad för SOFF:s Expertgrupp FoT under det kommande året. Innovationsupphandlingar Upphandling i konkurrens, i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LoU) eller Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är om de görs rätt ett effektivt sätt att säkra leveranser på kravställd nivå till lägsta möjliga pris. Men en alltför utbredd upphandling kan under vissa omständigheter få negativa konsekvenser för produktutveckling. Det kan därför finnas anledning att i vissa fall överväga användandet av innovationsupphandlingar. Detta är återigen ett område som skulle innebära att en stark kravställande svensk kund, inte bara påverkar sin egen försörjningskedja i rätt riktning, utan därigenom samtidigt stärka och säkerställa svensk konkurrenskraft. Detta i sin tur, utgör ett värde som bland annat tillfaller den svenska försvarsförmågan i form av en stark försvarsindustriell bas som utgör en närhet ur ett försörjningsperspektiv samtidigt som den utgör en konkurrensparameter gentemot andra leverantörer. Teknikföretagen arrangerar återkommande seminarier och workshops om legala och tekniska aspekter beträffande innovationsupphandlingar. Under 2014 kommer SOFF att söka närmare kontakt med Teknikföretagen för att driva denna fråga vidare med utgångspunkt för medlemsföretagens behov och intressen. Under 2014 kommer SOFF att söka närmare kontakt med Teknikföretagen för att driva frågan om innovationsupphandlingar vidare

20 20 I Verksamhetsplan 2014 Försvarsmaterielexportkontroll En strikt och noggrann exportkontroll och framgångar på den internationella försvarsmarknaden går hand i hand Svensk exportkontrolllagstiftning behöver sättas i en europeisk kontext En strikt och noggrann exportkontroll samt framgångar på den internationella försvarsmarknaden går hand i hand. Genom att Sverige har en av världens mest strikta exportkontrollregler säkras teknologiöverföringar för viktiga partnerländer som USA och Storbritannien. I omsättningen av begreppet Level Playing Field eller marknadstillträde på lika villkor ligger även att det finns ett behov av att samtliga medlemsländer inom EU tillämpar liknande exportkontrollregler i syfte att förverkliga utvecklandet av en gemensam marknad på detta område. Det bör också tas i beaktning att globalisering och konsolidering medför att transnationella företag i praktiken kommer att ha möjlighet att exportera samma system eller produkt från olika länder om exportförutsättningarna ur ländernas synvinkel är olika. Detta skulle generera en snedvridning av konkurrensförutsättningar samt ha negativa konsekvenser för de länder som tillämpar de mest ambitiösa exportkontrollreglerna. Det är således högt prioriterat att SOFF verkar för att svensk exportkontroll bland annat sätts i en europeisk kontext när den parlamentariska utredningen om krigsmaterielexportkontrollagstiftningen belyser frågan i sitt betänkande som ska presenteras i december Samtidigt är det SOFF:s uppfattning att en sådan ansats inte ska innebära att den svenska exportkontrollagstiftningen bör göras mindre strikt eller noggrann. SOFF har under en längre tid även stött arbetet med att få ett globalt bindande avtal på plats som kontrollerar handeln med konventionella vapen. Det är därför mycket glädjande att FN:s Arms Trade Treaty (ATT) skrevs under av ett 60- tal länder inklusive Sverige i juni Många länder har, liksom Sverige, sedan länge egna strikta nationella regelverk för försvarsmaterielexport av konventionella vapen och påverkas därför inte av det nya avtalet. Men det finns också länder som har i det närmaste obefintliga regelverk. Detta öppnar upp för både oönskad och illegal handel med dessa vapen som kan användas för exempelvis internt förtryck samt vara säkerhetspolitiskt destabiliserande. I sin förlängning kommer avtalet att försvåra handeln med konventionella vapen för de länder och företag som agerar ansvarslöst samtidigt som det rimligen stärker förtroendet för den legitima handeln med försvarsmateriel som i Sverige sker på säkerhets- och försvarspolitiska grunder. Top 6 world s arms exporting countries ($ million) Källa: SIPRI data Marknadstillträdet & Level Playing Field Frågorna kopplade till tillträde på den internationella försvarsmarknaden, på lika villkor är en mycket högt prioriterad fråga för SOFF. Dessa frågor avser främst tillträdet till den svenska och europeiska marknaden men även till del den amerikanska marknaden. När det gäller den svenska marknaden har frågan sin tyngdpunkt i hur medlemsföretagen och framförallt SME-företag bereds tillträde till svenska upphandlingar och forskningsprogram. Regelverksutvecklingen på den internationella marknaden, främst EU och USA, styr dessa marknaders villkor och tillgänglighet. På europeisk nivå handlar det mer om implementationen

21 Verksamhetsplan 2014 I 21 av försvarsupphandlingsdirektivet i nationella lagstiftningar samt framförallt hur de politiska ledningarna i respektive land väljer att ta fasta på de möjligheter som direktivet ger. Regelverket kan användas för att öppna upp marknaden, men också för att stänga ute konkurrerande länders industri om man så önskar. Det är angeläget att ständigt försöka minimera handelshindrande åtgärder i relationen med USA. Troligtvis kommer också de stora ekonomiska neddragningarna inom försvarsområdet i USA att medföra ett större behov av att samverka med andra länder och aktörer samt att köpa in kunskap och teknologier utomlands. Samtidigt finns det skäl att anta att konkurrensen från de amerikanska företagen kommer att öka i takt med att dessa kommer bli allt mer exportorienterade bland annat på grund av den nya exportkontrollagstiftningen i USA som syftar till att underlätta försvarsmaterielexport. När det gäller övriga världen, är det intressant för företagen att verka på dessa marknader men mindre relevant för SOFF att försöka påverka marknadstillträdet. Skälet är att SOFF saknar kunskaper, resurser eller möjligheter för ett sådant bredare arbete. För svensk industri är det av vikt att exportmarknaden inom EU görs tillgänglig i samma takt och omfattning som den svenska marknaden öppnas upp för konkurrens SOFF delar uppfattningen om att en öppen och konkurrensutsatt marknad ger en långsiktigt god funktion för såväl producenter som kunder. Samtidigt måste hänsyn visas för den påverkan på normala marknadsmekanismer som gör sig gällande inom försvarssektorn. Detta är en sektor med speciella förtecken där de enda kunderna är stater samt där nationell suveränitet och nationella säkerhetsintressen spelar en avgörande roll. Detta påverkar i praktiken hur långt och hur fort de enskilda länderna kan röra sig i riktningen mot en öppen och konkurrensutsatt marknad. Protektionistiska mönster medför ännu att marknaden utvecklas ojämnt och att svåra konkurrenshindrande faktorer alltjämt kvarstår. Det innebär att väsentliga delar av marknaden i stor utsträckning ännu förblir otillgängliga för verklig konkurrens. För svensk industri är det av vikt att exportmarknaden inom EU görs tillgänglig i samma takt och omfattning som den svenska marknaden öppnas upp för konkurrens. SOFF skall noggrant följa utvecklingen av den europeiska försvarsmarknaden och om möjligt tillsammans med berörda myndigheter och regeringskansliet, driva ett påverkansarbete som syftar till att öppna upp denna marknad. En sådan utveckling kommer att stärka svensk säkerhets- och försvarsindustris internationella konkurrenskraft. En öppen och konkurrensutsatt marknad ger bäst förutsättningar för både producenter som kunder SOFF - Point of Contact SOFF ska utgöra den naturliga ingången till svensk industri för organisationer, företag och staten på alla nivåer, såväl nationellt som internationellt, i frågor som rör säkerhet och försvar. På nationell nivå märks framförallt departement och myndigheter som hanterar allt från forsknings- och utvecklingsfrågor över till finansieringsärenden och näringspolitik till anskaffning, upphandling och framtida utveckling. På den internationella nivån tillkommer EU:s institutioner samt till viss del NATOs olika samverkansorgan, men även ASD samt industriföreningar från andra länder och andra direkta eller indirekta intressenter i branschen. SOFF ska utgöra den naturliga ingången till svensk säkerhets och försvarsindustri SOFF ska eftersträva att bli en alltmer etablerad aktör och kunna fungera som kontaktyta och källa till kunskap. Följaktligen kommer föreningen även att lägga större kraft på att bedriva budskapsutveckling och opinionsbildning om bland annat den strategiska kopplingen mellan försvars- och säkerhetsfrågorna samt tillgången till en stark försvarsindustriell bas. Målstyrning och prioritering leder till att föreningen kan agera med större kraft och engagemang. Det kommer i sin tur leda till att förbindelserna med omvärlden stärks och systematiseras samt att föreningen i allt större utsträckning ses som en naturlig diskussionspart. Detta arbete har påbörjats under 2013 genom breddade kontaktytor med olika kompetenscentra inom säkerhets- och försvarspolitiska frågor så som Folk och Försvar, Allmänna Försvarsföreningen och Svenska Atlantkommittén. Genom dessa kontaktytor har föreningen blivit allt mer efterfrågad att delta vid paneldebatter, seminarier och föreläsningar. Dock återstår betydande arbete för att göra föreningen mer välkänd både bland de etablerade aktörerna inom dessa områden och hos den bredare allmänheten. SOFF ska eftersträva att bli en alltmer etablerad aktör och kunna fungera som kontaktyta och källa till kunskap

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan?

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan? Varför försvarsexport? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets-

Läs mer

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i Om SOFF: Säkerhets och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015 2015-01-01 INLEDNING Samhällets förmåga att hävda landets territoriella integritet, försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp, bistå samhället i händelse av kris och verka för

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

SOFF:s syfte. övergripande mål och...

SOFF:s syfte. övergripande mål och... Strategi- och verksamhetsplan 2016 SOFF:s syfte Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att verka i Sverige och att främja deras marknadstillträde

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan

Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Europeisk åtgärdsplan för försvarsområdet European Defence Action Plan Bakgrund Kommissionens meddelande (2013) Politisk uppmärksamhet från EU:s stats- och regeringschefer (2013/2015) EU:s globala strategi

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014

INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION. Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 INDUSTRINS ANSVAR FÖR FORSKNING OCH INNOVATION Lennart Sindahl Försvarsföretagsdagarna 2014 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SVENSK FÖRSVARSINDUSTRI Svensk materielförsörjningsstrategi Materiel med hög förmåga/låg

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

Säkerhets och försvarsföretagen Stadgar. Föreslag till stämman 2015:2, 2015:3

Säkerhets och försvarsföretagen Stadgar. Föreslag till stämman 2015:2, 2015:3 Säkerhets och försvarsföretagen Stadgar Föreslag till stämman 2015:2, 2015:3 1 1 Föreningens namn Föreningens namn är Säkerhets och försvarsföretagen, nedan kallad SOFF. 2 Föreningens säte Föreningen har

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Remiss; Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:42) samt Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83)

Remiss; Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:42) samt Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83) 1 (8) Remissyttrande 2015-11-05 Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss; Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:42) samt Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige

3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige 3 förslag för en världsledande hälso- och sjukvård och en stark Life Science-sektor i Sverige Förbättra patienternas

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016

Kommittédirektiv. Initiativet Fossilfritt Sverige. Dir. 2016:66. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Kommittédirektiv Initiativet Fossilfritt Sverige Dir. 2016:66 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juli 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen som nationell samordnare stödja regeringen

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Mindre företag bidrar till kostnadseffektiv försvarsförmåga

Mindre företag bidrar till kostnadseffektiv försvarsförmåga Mindre företag bidrar till kostnadseffektiv försvarsförmåga Denna skrift vänder sig till dig som vill öka din kunskap om de mindre försvars- och säkerhetsföretagens roll och förutsättningar. Vi vill ge

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT FÖRSVARSINDUSTRI Med en omsättning på över 96 miljarder 2012 och med 400 000 direktanställda och 960 000 indirekta arbetstillfällen är den europeiska försvarsindustrin en viktig industrisektor. Försvarsindustrin

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Chefsjurist Annika Bäremos tal på Saabs årsstämma 2013. Saab är ett företag i ständig utveckling. Bara under de senaste tio

Chefsjurist Annika Bäremos tal på Saabs årsstämma 2013. Saab är ett företag i ständig utveckling. Bara under de senaste tio Chefsjurist Annika Bäremos tal på Saabs årsstämma 2013 Herr ordförande, Kära aktieägare, Saab är ett företag i ständig utveckling. Bara under de senaste tio åren har den del av Saabs orderstock som avser

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer