Transforming. strategies. Uppdaterad regional strategi. Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen. Jakobstadsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transforming. strategies. Uppdaterad regional strategi. Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen. Jakobstadsregionen 30.11."

Transkript

1 Transforming strategies Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen Uppdaterad regional strategi Jakobstadsregionen Jari Puhakka, Mia Örså Capful Ab Kaj Boström, Niclas Dahl, Michael Djupsjöbacka, Mikael Jakobsson, Gun Kaptens, Tomas Knuts, Asko Lamminen, Maria Nybäck, Carl-Anders Nygård, Curt Nyman, Mikael Sandås Jakobstadsregionen

2 Capful copyright Detta material innehåller konfidentiell information. Materialet är skyddat av finska och internationella upphovsrättslagar och får inte användas eller förmedlas till tredje part utan skriftligt medgivande av Capful Ab. 2

3 I N N E H Å L L DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 DEL 5 DEL 6 Uppdateringsprojektets målsättningar, organisering och process Regionen idag branscher och konkurrenskraftens beståndsdelar Framtidsscenarier och trender Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner Strategisk vilja och vision Strategiprogram 3

4 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 1 Uppdateringsprojektets målsättningar, organisering och process 4

5 Utnyttjande av EVAs scenarier i Jakobstadsregionen Utgångspunkterna för regionens scenarioarbete Referensram, målsättningar, resursering, osv. Insamling av tilläggsinformation Internetenkät Strategiska analyser Regionens nulägesanalyser Referensscenarier EVAs globala scenarier som utgångspunkt Regionens Ödesfrågor Förändringsfaktorer Framgångsfaktorer Fokuserade scenarier Skräddarsydda scenarier för regionens situation och strategiska frågeställningar Fokusering på regionens situation Centrala logiker och förändringsfaktorer Scenariernas påverkningar Möjligheter och risker Nuvarande strategins förändringsbehov Nödvändiga åtgärder Beredskapsplaner 5

6 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 2 Regionen idag branscher och konkurrenskraftens beståndsdelar 6

7 Primärproduktion Förädling Tjänster Finland 5 % Jakobstadsregionen 11 % Primärproduktion Förädling Tjänster 58 % 37 % 33 % 55 % Andelen anställda inom primärproduktion, förädling och tjänstesektorn år 2007 Källa: Toimiala Online (Statistikcentralen) Branschernas tredelning baserar sig på TOL 2008 Karleby Vasa Seinäjoki Varkaus 4 % 5 % 8 % 10 % 51 % 41 % 49 % 47 % 46 % 44 % 40 % 55 % 7

8 Regionens kompetensområden och deras tillväxtpotential 2009 Statistik över företag och anställda Antal företag Bollarnas storlek beskriver antal anställda i regionen < >151 HÖG Information och kommunikation Företagstjänster El, gas och värme TILLV VÄTPOTE ENTIAL Inkvartering och restaurang Handel Såg- och träprodukter Fastighetstjänster Hälso- och socialtjänster Papper Livsmedel Maskintillverkning Skogsbruk Kreativa branscher Metall Lantbruk Gummi och plast Båt Logistik Finans- och försäkringstjänster Päls Byggande LÅG LITEN REGIONENS KOMPETENS STOR (Källa: Statistikcentralen, 2007) 8

9 Regionens kompetensområden och deras tillväxtpotential 2009 Statistik över företag och anställda Bollarnas storlek beskriver antal anställda i regionen Primärproduktion Förädling Tjänster HÖG Information och kommunikation Företagstjänster El, gas och värme TILLV VÄTPOTE ENTIAL Inkvartering och restaurang Handel Såg- och träprodukter Fastighetstjänster Hälso- och socialtjänster Papper Livsmedel Maskintillverkning Skogsbruk Kreativa branscher Metall Lantbruk Gummi och plast Båt Logistik Finans- och försäkringstjänster Päls Byggande LÅG LITEN REGIONENS KOMPETENS STOR (Källa: Statistikcentralen, 2007) 9

10 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 3 Framtidsscenarier och trender 10

11 Scenariernas dynamik Drivkrafter och utvecklingsprocesser Tynddpunkten av sociala och ekonomiska reformer Världsekonomin Internationella relationer och geopolitik Klimatförändringen Energi och råvaror Innovationer Miljöteknologi USA:s utveckling SCENARIO 1 Rysslands utveckling EU:s utveckling Kinas utveckling Exportmarknader Rörlighet (människor, information, varor) Förändringsfaktorernas orsak påverkan relationer och helhetspåverkningar Internetteknologi Konkurrensen om experter Värderingar, religioner och kulturer Terrorism Finländska näringslivets utveckling Energi och naturtillgångspolitik Konkurrensen mellan regioner Förändringar i utbildningssytemen Tvåspråkigheten i Finland Väst ömsar skinn SCENARIO 2 Kinesisk kapitalism SCENARIO 3 Kampen mellan blocken SCENARIO 4 Stimulering och krasch Marknadsekonomins och demokratins samspel är starkt. Likaså USA:s och EU:s samarbete. USA är en betydande internationell aktör, men hegemonins tid är över. Det konkurreras snarare om experter än råvaror. Ryssland är medlem i WTO och det höga oljepriset stöder landets ekonomiskatillväxt, men man har inte lyckats göra ekonomin mångsidigare. Basindustriernas och primärproduktionens andel minskar fortfarande i Finland och företagen övergår till kunskapsintensiva helhetstjänster. Kapitalism utan demokrati. Kunskapscentrum och nätverk är viktigare aktörer i ekonomin än staterna. tt Väst återhämtar t sig långsamt efter Asien. Den öppna världshandeln fungerar på Kinas villkor och landets växande medelklass. EU:s politiska funktionsduglighet är borta. Ryssland riktar sig till Kinas och Indiens växande marknader, och relationerna till EU försämras. Internationella investerare äger de största producenter av välmåendetjänster. Det blir större tonvikt på public private partnerships. Handelsblock samt politiska och ekonomiska block konkurrerar sinsemellan. Rysslands och EU:s samarbete fungerar väl. Den globala tyngdpunkten har förflyttatstill till Europa. Den världsekonomiska krisen försvåras och förlängs. Lokal produktion, service och handel blir viktigare. Styckegods produceras igen i Finland. Östersjöområdet är en ny maktfaktor i Europa. Finanskrisen i ld leder till en värld av liten ekonomisk ktillväxt. USA:s internationella ställning har rasat och inget annat land eller block lyckas fylla ledarpositionen. Ryssland är mycket instabilt men investeringar mellan Finland och Ryssland fortsätter trots det. Exportvolymerna förblir på årens nivå. Egenförsörjande produktion skapar lokala möjligheter för tillväxt. Den offentliga sektorn har enorma svårigheter. Regioner uppbyggda genom regionalpolitiskt stöd drabbas hårt. 11

12 Trender (1/2) Globaliseringen fortsätter Globaliseringen är en fortfarande pågående process som har en ekonomisk, social, politisk, miljö- och kulturell dimension. Tillverkningens konkurrenskraft blir sämre i synnerhet gällande bulkprodukter. Globaliseringens motkrafter blir dock starkare som följd av resursknapphet och strävan efter hållbar utveckling. Den globala befolkningstillväxten fortsätter migration Befolkningen växer globalt, men i olika takt på olika områden. Västländerna förväntas stå endast för 3 % av befolkningstillväxten fram till Den ojämna tillväxttakten på olika områden leder till samhälleligt tryck och stora migrationsrörelser. Energibehovet ökar I och med den globala befolkningsökningen ökar energibehovet samtidigt som de icke-förnybara energikällorna minskar. Energiförsörjningens betydelse ökar och effektivitetspressen på både energiproduktion och -konsumtion stiger. Att utveckla alternativa energiformer blir allt viktigare. i Gröna värderingar tilltar Hållbar utveckling i alla former (ekonomi, miljö, social, kultur) förstärks som bas för all verksamhet. Miljövänliga lösningar blir vanligare inom produktion av energi och konsumtionsvaror. Miljölagstiftningen ökar, vilket ställer ökade krav på producerande företag och höjer produktionskostnaderna. Otrygghetskänslan ökar Terrorism, naturkatastrofer, pandemier och allmän ostabilitet ökar människors otrygghetskänsla. Trygghetskänsla som kriterium vid val av boende och företagens lokaliseringsbeslut blir viktigare. Tillgången till information ökar Genom informationsteknologins utveckling kan allt större mängder information spridas på ett allt större område snabbare än tidigare, också trådlöst. Informationsnätverk och online social communities får allt större betydelse global village Tillgången till informationsnätverk och information management blir allt viktigare. Betydelsen av social communities på Internet ökar. Nätverk så som Facebook och Twitter används allt mer som medel för marknadsföring, handel, informationsförmedling och politisk kommunikation. Individens makt/inflytande ökar kundorientering blir viktigare I och med de sociala mediernas och informationsnätverkens utveckling ökar individens påverkningsmöjligheter både på gott och ont. Genom t.ex. bloggar kan vem som helst nå en stor mängd människor i realtid. Kundorientering blir viktigare för kommuner, företag och läroinrättningar. Individualiseringen av utbildningen ökar, vilket ökar kraven på större enheter/centralisering och ställer stora krav på t.ex. Optima. Affärsmodeller förnyas Nätverksbildning blir allt viktigare inom globala produktions- och konsumtionsnätverk. Betydelsen av Internet i affärsverksamhet växer och elektroniska tjänster tar över i ökande grad. 12

13 Trender (2/2) Behovet av tjänster ökar Behovet av tjänster ökar inom näringslivet, social och hälsovård, samt privata hushåll. Utvecklingskorridorer växer fram kring trafikleder Kravet på kommunerna ökar Ökat behov av social- och hälsotjänster och knappa resurser leder till en hög effektivitetspress på kommunerna. För att klara av situationen krävs nya sätt att producera tjänster, exempelvis elektroniskt, samt strukturella förnyelser. Sociala ansvaret ökar Socialt ansvarstagande får större betydelse också i affärsverksamhet och företag förväntas handla etiskt då det gäller miljö, arbetsförhållanden och leverantörsförhållanden. Företag svarar inte endast till myndigheter, arbetstagare, ägare och konsumenter, utan också till en bredare grupp inklusive media, ideella organisationer och lokala samfund. Företagarna åldras Regionens företagare åldras, speciellt inom vissa nyckelgrupper. Brist på kunnig arbetskraft ökar utländsk arbetskraft tilltar Den internationella konkurrensen om experter och kunnig arbetskraft blir hårdare. Andelen utländska arbetstagare växer både inom lågt avlönade branscher och i arbeten som kräver högskoleutbildning i och toppkunnande. Förmågan att tolka och reagera snabbt på omgivningens förändringar blir viktigare (både privat och kommunalt) Miljöministeriet,

14 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 4 Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner 14

15 Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner Väst ömsar skinn Nödvändiga åtgärder oberoende av scenario: Kinesisk kapitalism Satsa på arbetskraftstillgången, arbetsinvandring abets a Företagen starkt med i nätverk som utvecklar EU Stöda förmågan att ta risker och acceptera misslyckanden i företag och på den offentliga sektorn snabba experiment Kampen mellan blocken Utveckla handeln med Ryssland och ta vara på de möjligheter som de ökade Finland Ryssland -relationerna medför Satsa på innovationsverksamhet tför att ersätta förlusten (USA) Ytterligare betona företagstjänster som behövs i servicebranschen Näringslivsutveckling Förstärka innovationsstrukturer, satsa på tillväxtföretag och förstärka affärskompetensen näringslivets konkurrenskraft ökar Plan för diversifiering av näringslivet; i synnerhet kunskapsintensiva tjänster till företag. Kraftig marknadsföring och paketering av företagstjänster. Satsa på den lokala handeln. Aktiv rekrytering och strukturerad arbetsinvandring. Skapa forum för att ta tillvara ungdomens (och övrigas) idéer. Synlighet Stärka och skärpa regionens bild på nationell nivå. Värna om det sociala kapitalet och utnyttja fenomenet i den regionala marknadsföringen. Aktiv produktifiering och marknadsföring av regionen för företagsetableringar. Utbildning Regional plan för andra stadiet och vuxenutbildning (omskolning), dvs. garantera rätt utbildning åt företagen. Aktiv utbildningspolitik med fokus på värdeskapande aktiviteter. Samarbete Utveckla samarbetsnämnden. Plan för val och resursering av samarbetsnämnden som garanterar fortsatt ttdemokratiskt ktinflytande. Samordning av mer krävande uppgifter. Strategiska funktionella allianser inom nyckelområden. Fördomsfri samarbetsapproach både inom regionen och tillsammans med grannregionerna. Offentlig service och förvaltning Effektiveringsprogram i för offentlig service. Söka efter alternativa ti modeller och arbetsfördelningar för serviceproduktion. Effektiveringsprogram inom den offentliga förvaltningen, rätt resursplanering av infrastrukturen. Infrastruktur Satsa på logistik och infrastruktur. Beredskap för upprätthållande av regionens flygfält. fäl Markplanering på regional nivå. Förutsättningar för företag att fungera enligt principer av hållbar utveckling. Satsa på kunnande inom asiatiska affärssätt, kulturer och språk Tätare läroinrättningssamarbete med Kina och andra asiatiska länder Utveckla processkunnande inom outsourcing av offentliga tjänster Stimulering och krasch Lokalt producerade varor koncentration på den lokala och finska marknaden Satsa och utveckla lokal livsmedelsproduktion l d Beredskap för en betydande ökning i statlig styrning Ny verksamhet måste kunna sättas i gång i ett stillastående näringsliv 15

16 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 5 Strategisk vilja och vision 16

17 Regionens strategiska vilja Hög Acceptabel Tillväxt VILJAN 2020 Flera medelstora (20-50 personer) internationellt inriktade nischföretag Djupare samarbete inom regionen och mellan regioner Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem Regionen är välkomnande, synlig och attraktiv Ständig förändringsberedskap Strukturerat samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn Socialt ansvarstagande region i bred bemärkelse Balans mellan industri, tjänster och handel samt utbildning Bra servicemiljö för nystartade företag Hög NUTID Brett exportorienterat lokalt ägt näringsliv, dock med få medelstora företag (>50 anställda) Dålig koordinering mellan olika aktörer inom näringslivsutveckling, oklart tjänsteutbud Förtroendebrist mellan Jakobstads- och Karlebyregionen, samverkan med Österbottens Förbund utvecklingsbar Ingen teknisk utbildning på tredje stadiet, små FoU satsningar av företagen Bra utbud av yrkesutbildning Väl utbyggd och fungerande offentlig service, potential för större regional samverkan Få tjänsteproducerande företag och IT företag i synnerhet Låg tröskel att starta företag Välmående region, god hälsa, starkt socialt kapital Låg Attraktion nskraft 17

18 Jakobstadsregionens vision 2020 Jakobstadsregionen är proaktiv, effektiv, välskött, utåtriktad och mångkulturell. Regionen där vi lyckas och mår bra. 18

19 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 6 Strategiprogram 19

20 Jakobstadsregionens strategiprogram prioritet 2. prioritet Entreprenörskap Nya företag Tillväxtföretag Exportföretag Tjänsteföretag Tredje sektorn Högre förädlingsgrad och flera medelstora (20-50 personer) exporterande nischföretag Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem Ökad fokus på servicetjänster och handel Djupare samarbete inom regionen och mellan regioner Tillgång till arbetskraft Socialt kapital Tillväxt och konkurrenskraft Kompetensoch innovations- utveckling Synlighet och attraktions- kraft Bättre kunskap kring offentlig projektfinansiering och ledning Främja kreativitets- och innovationsmiljön Etablering av företagscentra och kuvösutrymmen Djupare samarbete mellan privata, offentliga och tredje sektorn Främja öppenhet, tolerans och mångfald Skapa attraktiva etableringsmiljöer för företag (arbetsplatser) och goda boendemiljöer Öka regionens synlighet marknadsföring och branding Skapa förutsättningar för hållbar utveckling 20

21 Strategiprogram Tillväxt och konkurrenskraft (1/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Högre förädlingsgrad och flera medelstora (20-50 personer) exporterande nischföretag 15 % fler företag (verksamhetsställen) vilka har mera än 20 anställda år 2020 (2006: :115) 65 % av bruttovärdet för regionens industri exporteras 2020 (UPM antas vara konstant) Systematiskt utnyttjad potential inom de kreativa branscherna Företagsutvecklingsprojekt för ökad kompetens kring förnyelseprocesser inkl. produkt- och tjänsteutvecklingsmetodik Regionala fora för utveckling av näringslivet med regelbundna möten för företag, utbildningsanordnare och kommunala beslutsfattare Fact finding och internationalisering riktat mot branscher med låg internationaliseringsgrad Koordinationsforum för företagstjänster Projekt som koordinerar och utvecklar kreativa produktutvecklingsmiljöer och mötesplatser inom ex. Campusområdet keur keur Concordia, TEcentralen, Handelskammaren Optima, Concordia, Handels- kammaren, företagarföreningar keur Viexpo keur keur TE-centralen, NM, Concordia ÅA, samarbetsnämnden Samarbets keur nämnden, Concordia Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem 2015 finns det: % bredbandspenetration - lokalt flygfält ( passagerare) - allmänna vägar utan viktbegränsning (100 %) - järnväg ä (viktiga persontåg stannar) - hamn (2,2 milj. ton) Regional struktur för intressebevakningen som stöder bl.a. utveckling av utbildning, infrastruktur och trafiksystem Projekt för utveckling av logistiken, inkl. utredning av kollektivtrafik/ samåkningspotential keur Concordia/Kosek, ÖF, MÖF 21

22 Strategiprogram Tillväxt och konkurrenskraft (2/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Ökad fokus på servicetjänster och handel Möjliggörande plan för >25000 m2 handelskomplex i Edsevö klar 2012 Regionalt fånga upp 100 % av den regionala köpkraftsutvecklingen till år 2020, även omfattande utrymmeskrävande och specialhandel samt bilhandeln via effektiv markplanering Flyttning av bangården i Jakobstad påbörjas % av de anställda jobbar i privata tjänsteföretag år 2020 Ytterjeppo området har plan för handelsplats l klar 2015 Regional arbetsgrupp för att utveckla handeln i regionen Etablerings- och utvecklingsprojekt för företag inom social- och hälsovårdsektorn keur keur Kommunerna, Citygruppen, Handels-kammaren Concordia/Marknf. Concordia, ÅA, Jakobstad Djupare samarbete inom regionen och mellan regioner Fyra nya fora för samarbete före 2015 Allting för regionens beslutsfattare, regelbundna planeringsmöten med grannregionerna, samverkan med nationella och internationella organisationer Formalisera det regionala beslutsfattandet keur keur Concordia, samarbets- nämnden Samarbetsnämnden Tillgång till arbetskraft Förhållandet sökande till gymnasium och yrkesutbildning är i balans 50 % +/- 5 % 21 % av den arbetsföra befolkningen har utbildning från tredje stadiet t år 2015 Regionen har inte brist på arbetskraft 2020 Program som främjar möjligheter till sysselsättning och ökat kunnande bland inflyttare Aktiviteter som stöder arbetsrelaterad invandring Arbetsgrupp som utvecklar regionens nätverksgymnasier keur keur keur COU, TE-byrån byrån, TE-centralen, företag, Handelskammaren, utbildn. org. TE-byrån, Concordia Samarbetsnämnden 22

23 Strategiprogram Kompetens- och innovationsutveckling (1/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Bättre kunskap kring offentlig projektfinansiering och -ledning 1 nytt direkt EU projekt per år i regionen ( EUR tillsammans) från projektexperter i regionen 2011 Regionalt forum som främjar och sprider kunskap kring projektfinansiering keur Concordia, Optima, ÖF m.fl. Strengbergshuset är i full användning 2011 Forskningsinstitut etablerat 2012 Kunskapscentrum i Juthbacka 2012 Driva regional tankesmedja för att lyfta upp innovationsmiljön till regional utvecklingsfråga, samt testa nya tjänstemodeller och pilotkoncept Mentoring och Advisory Board tjänster åt företag keur keur Etablera ett forskningsinstitut kring produkt- och tjänsteutveckling samt innovationsteknik i regionen som bl.a. kan stöda tjänster t som keur Innovationsfabrik och öka universitets och högskolors synlighet i regionen Concordia, nationella innovationsnätv., företagsutbildnings organisationer, Handelskammaren, Jakobstads framtid (JC m.fl.) Concordia, TE- centralen Främja kreativitetsoch innovationsmiljön ÖF, T&E, utbildnings- organisationer, Juthbacka Jämförelseprojekt med syfte att öka antalet högre utbildade och stimulera företagen till ökat utvecklingsarbete keur Concordia, TE-centralen, ÅA, företag 23

24 Strategiprogram Kompetens- och innovationsutveckling (2/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Etablering av företagscentra och kuvösutrymmen Kuvösutrymmen är färdiga 2010 Kuvösföretag från samtliga kommuner finns det två nya/planerade företagscentra 2015 är minst en tredjedel av företagen i kuvös kvinnoföretag 15 % fler kunder betjänas per år i företagscentra 2015 Etablering av kreativa miljöer, företagscentra och kuvösutrymmen med välutvecklade företags- och utvecklingstjänster keur Concordia, Juthbacka, Campus Concordia, Pilotmiljö för distansarbete keur Österbottens förbund 24

25 Strategiprogram Socialt kapital (1/1) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Djupare samarbete mellan privata, offentliga och tredje sektorn Stödstruktur för tredje sektorn förverkligats 2011 Stödstruktur och metodutveckling för att säkerställa den tredje sektorns verksamhetsförutsättningar och upprätthålla förutsättningar för välfärd keur Concordia, samarbetsnämnden, Svenska Kulturfonden, ÖF Främja öppenhet, tolerans och mångfald Minst rasistiska brott i Finland 2015 After Eight förverkligar regionalt finansierad lokal verksamhet 2012 Två mötesplatser mellan generationer 2012 Delta i landskapets projekt för företagsamhetsfostran. Aktiviteter för främjande av kvinnors, ungdomars och invandrares företagande Mötesplatser för olika nationaliteter och generationer keur keur Concordia, TEbyrån, TE-centralen, ÖF, VAMK Föreningar, församlingar, utbildningsorganisationer, samarbetsnämnden, After Eight, Aktion ÖB 25

26 Strategiprogram Synlighet och attraktionskraft (1/1) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Optima, TEcentralen ökad framförhållning, framtidens keur (arb.avd.), avd arbetsplatser och tjänster Concordia, Utvecklingsprojekt (ex. institut) för Juthbacka, ÖF Utvecklingskorridorer, markanvändning och övrigt långsiktigt regionalt keur Samarbets- utvecklingsarbete och strategisk nämden nationell samverkan Skapa attraktiva etableringsmiljöer för företag (arbetsplatser) och goda boendemiljöer Öka regionens synlighet marknadsföring och branding Regionen har en nettoinflyttning på 150 personer per år och en kontinuerlig positiv befolkningstillväxt om 1 % per år fram till 2020 Nettoökning på 50 företag i regionen per år Regionens branding projekt är klart i slutet av 2012 Kännedomen om regionen har ökat inom valda målgrupper med 20 % från 2010 till 2014 Regionens branding keur Concordia Företags- och personalrekrytering samt regionmarknadsföring Institutionalisering av regional kommunikationskoordinator keur keur Concordia, ÖF, Kulturfonden Concordia, samarbets- nämnden Göra upp och förankra regional klimatstrategi keur Arbetsgruppen, Concordia Förutsättningar för hållbar utveckling 5 biogasanläggningar i regionen 2015 Larsmosjöns situation bättre Minska regionens ekologiska fotavtryck Life Projekt (EU), sura sulfatjordar med rekommendationer för åtgärder Projekt för småskalig förnyelsebar energi Finlands keur miljöcentral, GTK, ÅA, etc keur Samarbetsnämnden, Merinova Ta fram anpassad modell för publikvänlig fotavtrycksberäkning keur Merinova, Concordia 26

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Turism- och kosthållsbranschen Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi Nationell modell för identifiering

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Mark för Näringslivet

Mark för Näringslivet Mark för Näringslivet Beskrivning av uppdraget och nuläge Arbetsgruppen föreslår pilotstudie Metodik, datainsamling, förväntade resultat Fortsatt arbete Utgångspunkter Bakgrundsmaterial Vi vill tillsammans

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

OECD Territorial review

OECD Territorial review OECD Territorial review Studien ger svar på regionens förutsättningar samt tillväxtoch utvecklingsmöjligheter i ett globalt perspektiv. Jämförelsen görs med 2000 andra regioner. Viktigt underlag i lokal

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

NÄRINGSLIVSPROGRAM Älvsbyns kommun 2013-2015 Framtagen tillsammans med FR styrelse Älvsbyn / representanter från KS 23-24 maj 2012

NÄRINGSLIVSPROGRAM Älvsbyns kommun 2013-2015 Framtagen tillsammans med FR styrelse Älvsbyn / representanter från KS 23-24 maj 2012 NÄRINGSLIVSPROGRAM Älvsbyns kommun 2013-2015 Framtagen tillsammans med FR styrelse Älvsbyn / representanter från KS 23-24 maj 2012 1 Uppföljning näringslivsprogram 2009 1. Kvalitetsboende, attraktiva tomter

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer