Transforming. strategies. Uppdaterad regional strategi. Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen. Jakobstadsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transforming. strategies. Uppdaterad regional strategi. Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen. Jakobstadsregionen 30.11."

Transkript

1 Transforming strategies Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen Uppdaterad regional strategi Jakobstadsregionen Jari Puhakka, Mia Örså Capful Ab Kaj Boström, Niclas Dahl, Michael Djupsjöbacka, Mikael Jakobsson, Gun Kaptens, Tomas Knuts, Asko Lamminen, Maria Nybäck, Carl-Anders Nygård, Curt Nyman, Mikael Sandås Jakobstadsregionen

2 Capful copyright Detta material innehåller konfidentiell information. Materialet är skyddat av finska och internationella upphovsrättslagar och får inte användas eller förmedlas till tredje part utan skriftligt medgivande av Capful Ab. 2

3 I N N E H Å L L DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 DEL 5 DEL 6 Uppdateringsprojektets målsättningar, organisering och process Regionen idag branscher och konkurrenskraftens beståndsdelar Framtidsscenarier och trender Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner Strategisk vilja och vision Strategiprogram 3

4 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 1 Uppdateringsprojektets målsättningar, organisering och process 4

5 Utnyttjande av EVAs scenarier i Jakobstadsregionen Utgångspunkterna för regionens scenarioarbete Referensram, målsättningar, resursering, osv. Insamling av tilläggsinformation Internetenkät Strategiska analyser Regionens nulägesanalyser Referensscenarier EVAs globala scenarier som utgångspunkt Regionens Ödesfrågor Förändringsfaktorer Framgångsfaktorer Fokuserade scenarier Skräddarsydda scenarier för regionens situation och strategiska frågeställningar Fokusering på regionens situation Centrala logiker och förändringsfaktorer Scenariernas påverkningar Möjligheter och risker Nuvarande strategins förändringsbehov Nödvändiga åtgärder Beredskapsplaner 5

6 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 2 Regionen idag branscher och konkurrenskraftens beståndsdelar 6

7 Primärproduktion Förädling Tjänster Finland 5 % Jakobstadsregionen 11 % Primärproduktion Förädling Tjänster 58 % 37 % 33 % 55 % Andelen anställda inom primärproduktion, förädling och tjänstesektorn år 2007 Källa: Toimiala Online (Statistikcentralen) Branschernas tredelning baserar sig på TOL 2008 Karleby Vasa Seinäjoki Varkaus 4 % 5 % 8 % 10 % 51 % 41 % 49 % 47 % 46 % 44 % 40 % 55 % 7

8 Regionens kompetensområden och deras tillväxtpotential 2009 Statistik över företag och anställda Antal företag Bollarnas storlek beskriver antal anställda i regionen < >151 HÖG Information och kommunikation Företagstjänster El, gas och värme TILLV VÄTPOTE ENTIAL Inkvartering och restaurang Handel Såg- och träprodukter Fastighetstjänster Hälso- och socialtjänster Papper Livsmedel Maskintillverkning Skogsbruk Kreativa branscher Metall Lantbruk Gummi och plast Båt Logistik Finans- och försäkringstjänster Päls Byggande LÅG LITEN REGIONENS KOMPETENS STOR (Källa: Statistikcentralen, 2007) 8

9 Regionens kompetensområden och deras tillväxtpotential 2009 Statistik över företag och anställda Bollarnas storlek beskriver antal anställda i regionen Primärproduktion Förädling Tjänster HÖG Information och kommunikation Företagstjänster El, gas och värme TILLV VÄTPOTE ENTIAL Inkvartering och restaurang Handel Såg- och träprodukter Fastighetstjänster Hälso- och socialtjänster Papper Livsmedel Maskintillverkning Skogsbruk Kreativa branscher Metall Lantbruk Gummi och plast Båt Logistik Finans- och försäkringstjänster Päls Byggande LÅG LITEN REGIONENS KOMPETENS STOR (Källa: Statistikcentralen, 2007) 9

10 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 3 Framtidsscenarier och trender 10

11 Scenariernas dynamik Drivkrafter och utvecklingsprocesser Tynddpunkten av sociala och ekonomiska reformer Världsekonomin Internationella relationer och geopolitik Klimatförändringen Energi och råvaror Innovationer Miljöteknologi USA:s utveckling SCENARIO 1 Rysslands utveckling EU:s utveckling Kinas utveckling Exportmarknader Rörlighet (människor, information, varor) Förändringsfaktorernas orsak påverkan relationer och helhetspåverkningar Internetteknologi Konkurrensen om experter Värderingar, religioner och kulturer Terrorism Finländska näringslivets utveckling Energi och naturtillgångspolitik Konkurrensen mellan regioner Förändringar i utbildningssytemen Tvåspråkigheten i Finland Väst ömsar skinn SCENARIO 2 Kinesisk kapitalism SCENARIO 3 Kampen mellan blocken SCENARIO 4 Stimulering och krasch Marknadsekonomins och demokratins samspel är starkt. Likaså USA:s och EU:s samarbete. USA är en betydande internationell aktör, men hegemonins tid är över. Det konkurreras snarare om experter än råvaror. Ryssland är medlem i WTO och det höga oljepriset stöder landets ekonomiskatillväxt, men man har inte lyckats göra ekonomin mångsidigare. Basindustriernas och primärproduktionens andel minskar fortfarande i Finland och företagen övergår till kunskapsintensiva helhetstjänster. Kapitalism utan demokrati. Kunskapscentrum och nätverk är viktigare aktörer i ekonomin än staterna. tt Väst återhämtar t sig långsamt efter Asien. Den öppna världshandeln fungerar på Kinas villkor och landets växande medelklass. EU:s politiska funktionsduglighet är borta. Ryssland riktar sig till Kinas och Indiens växande marknader, och relationerna till EU försämras. Internationella investerare äger de största producenter av välmåendetjänster. Det blir större tonvikt på public private partnerships. Handelsblock samt politiska och ekonomiska block konkurrerar sinsemellan. Rysslands och EU:s samarbete fungerar väl. Den globala tyngdpunkten har förflyttatstill till Europa. Den världsekonomiska krisen försvåras och förlängs. Lokal produktion, service och handel blir viktigare. Styckegods produceras igen i Finland. Östersjöområdet är en ny maktfaktor i Europa. Finanskrisen i ld leder till en värld av liten ekonomisk ktillväxt. USA:s internationella ställning har rasat och inget annat land eller block lyckas fylla ledarpositionen. Ryssland är mycket instabilt men investeringar mellan Finland och Ryssland fortsätter trots det. Exportvolymerna förblir på årens nivå. Egenförsörjande produktion skapar lokala möjligheter för tillväxt. Den offentliga sektorn har enorma svårigheter. Regioner uppbyggda genom regionalpolitiskt stöd drabbas hårt. 11

12 Trender (1/2) Globaliseringen fortsätter Globaliseringen är en fortfarande pågående process som har en ekonomisk, social, politisk, miljö- och kulturell dimension. Tillverkningens konkurrenskraft blir sämre i synnerhet gällande bulkprodukter. Globaliseringens motkrafter blir dock starkare som följd av resursknapphet och strävan efter hållbar utveckling. Den globala befolkningstillväxten fortsätter migration Befolkningen växer globalt, men i olika takt på olika områden. Västländerna förväntas stå endast för 3 % av befolkningstillväxten fram till Den ojämna tillväxttakten på olika områden leder till samhälleligt tryck och stora migrationsrörelser. Energibehovet ökar I och med den globala befolkningsökningen ökar energibehovet samtidigt som de icke-förnybara energikällorna minskar. Energiförsörjningens betydelse ökar och effektivitetspressen på både energiproduktion och -konsumtion stiger. Att utveckla alternativa energiformer blir allt viktigare. i Gröna värderingar tilltar Hållbar utveckling i alla former (ekonomi, miljö, social, kultur) förstärks som bas för all verksamhet. Miljövänliga lösningar blir vanligare inom produktion av energi och konsumtionsvaror. Miljölagstiftningen ökar, vilket ställer ökade krav på producerande företag och höjer produktionskostnaderna. Otrygghetskänslan ökar Terrorism, naturkatastrofer, pandemier och allmän ostabilitet ökar människors otrygghetskänsla. Trygghetskänsla som kriterium vid val av boende och företagens lokaliseringsbeslut blir viktigare. Tillgången till information ökar Genom informationsteknologins utveckling kan allt större mängder information spridas på ett allt större område snabbare än tidigare, också trådlöst. Informationsnätverk och online social communities får allt större betydelse global village Tillgången till informationsnätverk och information management blir allt viktigare. Betydelsen av social communities på Internet ökar. Nätverk så som Facebook och Twitter används allt mer som medel för marknadsföring, handel, informationsförmedling och politisk kommunikation. Individens makt/inflytande ökar kundorientering blir viktigare I och med de sociala mediernas och informationsnätverkens utveckling ökar individens påverkningsmöjligheter både på gott och ont. Genom t.ex. bloggar kan vem som helst nå en stor mängd människor i realtid. Kundorientering blir viktigare för kommuner, företag och läroinrättningar. Individualiseringen av utbildningen ökar, vilket ökar kraven på större enheter/centralisering och ställer stora krav på t.ex. Optima. Affärsmodeller förnyas Nätverksbildning blir allt viktigare inom globala produktions- och konsumtionsnätverk. Betydelsen av Internet i affärsverksamhet växer och elektroniska tjänster tar över i ökande grad. 12

13 Trender (2/2) Behovet av tjänster ökar Behovet av tjänster ökar inom näringslivet, social och hälsovård, samt privata hushåll. Utvecklingskorridorer växer fram kring trafikleder Kravet på kommunerna ökar Ökat behov av social- och hälsotjänster och knappa resurser leder till en hög effektivitetspress på kommunerna. För att klara av situationen krävs nya sätt att producera tjänster, exempelvis elektroniskt, samt strukturella förnyelser. Sociala ansvaret ökar Socialt ansvarstagande får större betydelse också i affärsverksamhet och företag förväntas handla etiskt då det gäller miljö, arbetsförhållanden och leverantörsförhållanden. Företag svarar inte endast till myndigheter, arbetstagare, ägare och konsumenter, utan också till en bredare grupp inklusive media, ideella organisationer och lokala samfund. Företagarna åldras Regionens företagare åldras, speciellt inom vissa nyckelgrupper. Brist på kunnig arbetskraft ökar utländsk arbetskraft tilltar Den internationella konkurrensen om experter och kunnig arbetskraft blir hårdare. Andelen utländska arbetstagare växer både inom lågt avlönade branscher och i arbeten som kräver högskoleutbildning i och toppkunnande. Förmågan att tolka och reagera snabbt på omgivningens förändringar blir viktigare (både privat och kommunalt) Miljöministeriet,

14 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 4 Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner 14

15 Nödvändiga åtgärder och scenariobaserade reservplaner Väst ömsar skinn Nödvändiga åtgärder oberoende av scenario: Kinesisk kapitalism Satsa på arbetskraftstillgången, arbetsinvandring abets a Företagen starkt med i nätverk som utvecklar EU Stöda förmågan att ta risker och acceptera misslyckanden i företag och på den offentliga sektorn snabba experiment Kampen mellan blocken Utveckla handeln med Ryssland och ta vara på de möjligheter som de ökade Finland Ryssland -relationerna medför Satsa på innovationsverksamhet tför att ersätta förlusten (USA) Ytterligare betona företagstjänster som behövs i servicebranschen Näringslivsutveckling Förstärka innovationsstrukturer, satsa på tillväxtföretag och förstärka affärskompetensen näringslivets konkurrenskraft ökar Plan för diversifiering av näringslivet; i synnerhet kunskapsintensiva tjänster till företag. Kraftig marknadsföring och paketering av företagstjänster. Satsa på den lokala handeln. Aktiv rekrytering och strukturerad arbetsinvandring. Skapa forum för att ta tillvara ungdomens (och övrigas) idéer. Synlighet Stärka och skärpa regionens bild på nationell nivå. Värna om det sociala kapitalet och utnyttja fenomenet i den regionala marknadsföringen. Aktiv produktifiering och marknadsföring av regionen för företagsetableringar. Utbildning Regional plan för andra stadiet och vuxenutbildning (omskolning), dvs. garantera rätt utbildning åt företagen. Aktiv utbildningspolitik med fokus på värdeskapande aktiviteter. Samarbete Utveckla samarbetsnämnden. Plan för val och resursering av samarbetsnämnden som garanterar fortsatt ttdemokratiskt ktinflytande. Samordning av mer krävande uppgifter. Strategiska funktionella allianser inom nyckelområden. Fördomsfri samarbetsapproach både inom regionen och tillsammans med grannregionerna. Offentlig service och förvaltning Effektiveringsprogram i för offentlig service. Söka efter alternativa ti modeller och arbetsfördelningar för serviceproduktion. Effektiveringsprogram inom den offentliga förvaltningen, rätt resursplanering av infrastrukturen. Infrastruktur Satsa på logistik och infrastruktur. Beredskap för upprätthållande av regionens flygfält. fäl Markplanering på regional nivå. Förutsättningar för företag att fungera enligt principer av hållbar utveckling. Satsa på kunnande inom asiatiska affärssätt, kulturer och språk Tätare läroinrättningssamarbete med Kina och andra asiatiska länder Utveckla processkunnande inom outsourcing av offentliga tjänster Stimulering och krasch Lokalt producerade varor koncentration på den lokala och finska marknaden Satsa och utveckla lokal livsmedelsproduktion l d Beredskap för en betydande ökning i statlig styrning Ny verksamhet måste kunna sättas i gång i ett stillastående näringsliv 15

16 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 5 Strategisk vilja och vision 16

17 Regionens strategiska vilja Hög Acceptabel Tillväxt VILJAN 2020 Flera medelstora (20-50 personer) internationellt inriktade nischföretag Djupare samarbete inom regionen och mellan regioner Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem Regionen är välkomnande, synlig och attraktiv Ständig förändringsberedskap Strukturerat samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn Socialt ansvarstagande region i bred bemärkelse Balans mellan industri, tjänster och handel samt utbildning Bra servicemiljö för nystartade företag Hög NUTID Brett exportorienterat lokalt ägt näringsliv, dock med få medelstora företag (>50 anställda) Dålig koordinering mellan olika aktörer inom näringslivsutveckling, oklart tjänsteutbud Förtroendebrist mellan Jakobstads- och Karlebyregionen, samverkan med Österbottens Förbund utvecklingsbar Ingen teknisk utbildning på tredje stadiet, små FoU satsningar av företagen Bra utbud av yrkesutbildning Väl utbyggd och fungerande offentlig service, potential för större regional samverkan Få tjänsteproducerande företag och IT företag i synnerhet Låg tröskel att starta företag Välmående region, god hälsa, starkt socialt kapital Låg Attraktion nskraft 17

18 Jakobstadsregionens vision 2020 Jakobstadsregionen är proaktiv, effektiv, välskött, utåtriktad och mångkulturell. Regionen där vi lyckas och mår bra. 18

19 Uppdatering av den regionala strategin för Jakobstadsregionen DEL 6 Strategiprogram 19

20 Jakobstadsregionens strategiprogram prioritet 2. prioritet Entreprenörskap Nya företag Tillväxtföretag Exportföretag Tjänsteföretag Tredje sektorn Högre förädlingsgrad och flera medelstora (20-50 personer) exporterande nischföretag Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem Ökad fokus på servicetjänster och handel Djupare samarbete inom regionen och mellan regioner Tillgång till arbetskraft Socialt kapital Tillväxt och konkurrenskraft Kompetensoch innovations- utveckling Synlighet och attraktions- kraft Bättre kunskap kring offentlig projektfinansiering och ledning Främja kreativitets- och innovationsmiljön Etablering av företagscentra och kuvösutrymmen Djupare samarbete mellan privata, offentliga och tredje sektorn Främja öppenhet, tolerans och mångfald Skapa attraktiva etableringsmiljöer för företag (arbetsplatser) och goda boendemiljöer Öka regionens synlighet marknadsföring och branding Skapa förutsättningar för hållbar utveckling 20

21 Strategiprogram Tillväxt och konkurrenskraft (1/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Högre förädlingsgrad och flera medelstora (20-50 personer) exporterande nischföretag 15 % fler företag (verksamhetsställen) vilka har mera än 20 anställda år 2020 (2006: :115) 65 % av bruttovärdet för regionens industri exporteras 2020 (UPM antas vara konstant) Systematiskt utnyttjad potential inom de kreativa branscherna Företagsutvecklingsprojekt för ökad kompetens kring förnyelseprocesser inkl. produkt- och tjänsteutvecklingsmetodik Regionala fora för utveckling av näringslivet med regelbundna möten för företag, utbildningsanordnare och kommunala beslutsfattare Fact finding och internationalisering riktat mot branscher med låg internationaliseringsgrad Koordinationsforum för företagstjänster Projekt som koordinerar och utvecklar kreativa produktutvecklingsmiljöer och mötesplatser inom ex. Campusområdet keur keur Concordia, TEcentralen, Handelskammaren Optima, Concordia, Handels- kammaren, företagarföreningar keur Viexpo keur keur TE-centralen, NM, Concordia ÅA, samarbetsnämnden Samarbets keur nämnden, Concordia Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem 2015 finns det: % bredbandspenetration - lokalt flygfält ( passagerare) - allmänna vägar utan viktbegränsning (100 %) - järnväg ä (viktiga persontåg stannar) - hamn (2,2 milj. ton) Regional struktur för intressebevakningen som stöder bl.a. utveckling av utbildning, infrastruktur och trafiksystem Projekt för utveckling av logistiken, inkl. utredning av kollektivtrafik/ samåkningspotential keur Concordia/Kosek, ÖF, MÖF 21

22 Strategiprogram Tillväxt och konkurrenskraft (2/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Ökad fokus på servicetjänster och handel Möjliggörande plan för >25000 m2 handelskomplex i Edsevö klar 2012 Regionalt fånga upp 100 % av den regionala köpkraftsutvecklingen till år 2020, även omfattande utrymmeskrävande och specialhandel samt bilhandeln via effektiv markplanering Flyttning av bangården i Jakobstad påbörjas % av de anställda jobbar i privata tjänsteföretag år 2020 Ytterjeppo området har plan för handelsplats l klar 2015 Regional arbetsgrupp för att utveckla handeln i regionen Etablerings- och utvecklingsprojekt för företag inom social- och hälsovårdsektorn keur keur Kommunerna, Citygruppen, Handels-kammaren Concordia/Marknf. Concordia, ÅA, Jakobstad Djupare samarbete inom regionen och mellan regioner Fyra nya fora för samarbete före 2015 Allting för regionens beslutsfattare, regelbundna planeringsmöten med grannregionerna, samverkan med nationella och internationella organisationer Formalisera det regionala beslutsfattandet keur keur Concordia, samarbets- nämnden Samarbetsnämnden Tillgång till arbetskraft Förhållandet sökande till gymnasium och yrkesutbildning är i balans 50 % +/- 5 % 21 % av den arbetsföra befolkningen har utbildning från tredje stadiet t år 2015 Regionen har inte brist på arbetskraft 2020 Program som främjar möjligheter till sysselsättning och ökat kunnande bland inflyttare Aktiviteter som stöder arbetsrelaterad invandring Arbetsgrupp som utvecklar regionens nätverksgymnasier keur keur keur COU, TE-byrån byrån, TE-centralen, företag, Handelskammaren, utbildn. org. TE-byrån, Concordia Samarbetsnämnden 22

23 Strategiprogram Kompetens- och innovationsutveckling (1/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Bättre kunskap kring offentlig projektfinansiering och -ledning 1 nytt direkt EU projekt per år i regionen ( EUR tillsammans) från projektexperter i regionen 2011 Regionalt forum som främjar och sprider kunskap kring projektfinansiering keur Concordia, Optima, ÖF m.fl. Strengbergshuset är i full användning 2011 Forskningsinstitut etablerat 2012 Kunskapscentrum i Juthbacka 2012 Driva regional tankesmedja för att lyfta upp innovationsmiljön till regional utvecklingsfråga, samt testa nya tjänstemodeller och pilotkoncept Mentoring och Advisory Board tjänster åt företag keur keur Etablera ett forskningsinstitut kring produkt- och tjänsteutveckling samt innovationsteknik i regionen som bl.a. kan stöda tjänster t som keur Innovationsfabrik och öka universitets och högskolors synlighet i regionen Concordia, nationella innovationsnätv., företagsutbildnings organisationer, Handelskammaren, Jakobstads framtid (JC m.fl.) Concordia, TE- centralen Främja kreativitetsoch innovationsmiljön ÖF, T&E, utbildnings- organisationer, Juthbacka Jämförelseprojekt med syfte att öka antalet högre utbildade och stimulera företagen till ökat utvecklingsarbete keur Concordia, TE-centralen, ÅA, företag 23

24 Strategiprogram Kompetens- och innovationsutveckling (2/2) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Etablering av företagscentra och kuvösutrymmen Kuvösutrymmen är färdiga 2010 Kuvösföretag från samtliga kommuner finns det två nya/planerade företagscentra 2015 är minst en tredjedel av företagen i kuvös kvinnoföretag 15 % fler kunder betjänas per år i företagscentra 2015 Etablering av kreativa miljöer, företagscentra och kuvösutrymmen med välutvecklade företags- och utvecklingstjänster keur Concordia, Juthbacka, Campus Concordia, Pilotmiljö för distansarbete keur Österbottens förbund 24

25 Strategiprogram Socialt kapital (1/1) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Djupare samarbete mellan privata, offentliga och tredje sektorn Stödstruktur för tredje sektorn förverkligats 2011 Stödstruktur och metodutveckling för att säkerställa den tredje sektorns verksamhetsförutsättningar och upprätthålla förutsättningar för välfärd keur Concordia, samarbetsnämnden, Svenska Kulturfonden, ÖF Främja öppenhet, tolerans och mångfald Minst rasistiska brott i Finland 2015 After Eight förverkligar regionalt finansierad lokal verksamhet 2012 Två mötesplatser mellan generationer 2012 Delta i landskapets projekt för företagsamhetsfostran. Aktiviteter för främjande av kvinnors, ungdomars och invandrares företagande Mötesplatser för olika nationaliteter och generationer keur keur Concordia, TEbyrån, TE-centralen, ÖF, VAMK Föreningar, församlingar, utbildningsorganisationer, samarbetsnämnden, After Eight, Aktion ÖB 25

26 Strategiprogram Synlighet och attraktionskraft (1/1) Program Målsättningar Åtgärder Tidsschema Total budget Aktörer Optima, TEcentralen ökad framförhållning, framtidens keur (arb.avd.), avd arbetsplatser och tjänster Concordia, Utvecklingsprojekt (ex. institut) för Juthbacka, ÖF Utvecklingskorridorer, markanvändning och övrigt långsiktigt regionalt keur Samarbets- utvecklingsarbete och strategisk nämden nationell samverkan Skapa attraktiva etableringsmiljöer för företag (arbetsplatser) och goda boendemiljöer Öka regionens synlighet marknadsföring och branding Regionen har en nettoinflyttning på 150 personer per år och en kontinuerlig positiv befolkningstillväxt om 1 % per år fram till 2020 Nettoökning på 50 företag i regionen per år Regionens branding projekt är klart i slutet av 2012 Kännedomen om regionen har ökat inom valda målgrupper med 20 % från 2010 till 2014 Regionens branding keur Concordia Företags- och personalrekrytering samt regionmarknadsföring Institutionalisering av regional kommunikationskoordinator keur keur Concordia, ÖF, Kulturfonden Concordia, samarbets- nämnden Göra upp och förankra regional klimatstrategi keur Arbetsgruppen, Concordia Förutsättningar för hållbar utveckling 5 biogasanläggningar i regionen 2015 Larsmosjöns situation bättre Minska regionens ekologiska fotavtryck Life Projekt (EU), sura sulfatjordar med rekommendationer för åtgärder Projekt för småskalig förnyelsebar energi Finlands keur miljöcentral, GTK, ÅA, etc keur Samarbetsnämnden, Merinova Ta fram anpassad modell för publikvänlig fotavtrycksberäkning keur Merinova, Concordia 26

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål Rapport Målsättningar uppdaterade 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Innehållsförteckning

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Kommunernas framtid Kommunala ledares och experters syn på framtiden

Kommunernas framtid Kommunala ledares och experters syn på framtiden Kommunernas framtid Kommunala ledares och experters syn på framtiden santtu von bruun översättning boel isaksson Santtu von Bruun redaktör Åsa Thodén layout och pärm Lena Malm tryck Universitetstryckeriet,

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Med sikte på framtiden Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Syfte Näringslivsstrategin i Falköpings kommun

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län

RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län RUS 2014 2020 Regional Utvecklingsstrategi för västerbottens län Förord Remissversion 2013-06-17 3 innehåll Inledning... 5 Utgångspunkter för Västerbottens tillväxtarbete... 9 Integrerade teman... 9 Europa

Läs mer

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland

VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015. 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland VALPROGRAM RIKSDAGSVALET 2015 1. För ett öppet, framgångsrikt, internationellt och ansvarstagande Finland I Svenska folkpartiet sätter vi människan i fokus. Vi tror på individen och på att människan kan

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010 Svensk Ungdoms Politiska program Godkänt på Kongressen Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Det är vi som är framtiden 1 1.2 Vår syn på individen, friheten och ideologin 1 1.2.1 Liberalism Vår ideologiska förankring

Läs mer

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg.

Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. Vad ska Göteborg företaga sig i framtiden? En rapport om framtidens näringsliv i Göteborg. NOVEMBER 2013 2 Innehåll SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 ÖVERGRIPANDE DRIVKRAFTER 7 Globalisering och energiprisets

Läs mer

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram

vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram vidareutveckling av Dalastrategins vägval underlag till handlingsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Dalarna i världen utvecklingsförutsättningar och drivkrafter... 5 2.1 Ökad regionalisering...6

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Beslutade av mellankongressen 16-18 april 2004. 1. Trygga och nyfikna människor skapar tillväxt

Beslutade av mellankongressen 16-18 april 2004. 1. Trygga och nyfikna människor skapar tillväxt Politiska riktlinjer Beslutade av mellankongressen 16-18 april 2004 1. Trygga och nyfikna människor skapar tillväxt För socialdemokratin är människan målet hennes utveckling och frihet, hennes törst att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VASAREGIONENS LIVSKRAFTSSTRATEGI BAKGRUND OCH MÅL... 3 2 LIVSKRAFTSMÅLSÄTTNINGAR I SYDÖSTERBOTTENS KUSTREGION...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VASAREGIONENS LIVSKRAFTSSTRATEGI BAKGRUND OCH MÅL... 3 2 LIVSKRAFTSMÅLSÄTTNINGAR I SYDÖSTERBOTTENS KUSTREGION... Särskild kommunindelningsutredning 2014 Sammandrag av Vasaregionens livskraftsstrategi 2015 2020 (Vasaregionens kommuner och VASEK) Sammandraget baserar sig på en strategi som är under arbete och som blir

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S

Innehållsförteckning. Omvärldsanalysens betydelse ökar. omvärldsanalys växjö kommun 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Omvärldsanalys 2009 O M V Ä R L D S A N A L Y S O M V Ä R L D S A N A L Y S Innehållsförteckning Omvärldsanalysens betydelse ökar 4 5 6 12 18 24 28 33 34 Innehållsförteckning Inledning Omvärldsanalysens

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Flens kommun 2019. Trendspaning

Flens kommun 2019. Trendspaning Flens kommun 2019 Trendspaning Bättre och snabbare kommunikationer BESKRIVNING: Infrastrukturen blir allt bättre i Europa med höghastighetståg och ökat flygtrafik som skapar snabbare förbindelser mellan

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI Skånes regionala utvecklingsstrategi juni 2014 Politisk styrgrupp: Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Rikard Larsson, Pontus Lindberg, Ewa Bertz, Christine Axelsson,

Läs mer

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA

HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT OCH AKTIVT KUNNANDE FÖR ALLA Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009 2015 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Publikation 4/2009 Godkänd av

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer