Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015

2 1 Bakgrund 2 Vision 3 SBA-samarbetet, nuläge och framtid 4 Strategisk inriktning 5 Aktiviteter och mål Näringslivsservice 5.2 Marknadsföring och kommunikation 5.3 Investeringsfrämjande 6 Styr- och samarbetsformer 7 Budget

3 1.Bakgrund Stockholmsregionen är en växande region med cirka 3,7 miljoner invånare och ett starkt näringsliv med flera branscher i världsklass. Regionen är Skandinaviens centrum geografiskt, ekonomiskt och kulturellt. I den globaliserade världen ökar konkurrensen mellan städer och regioner om företag, investeringar och besökare. Stockholmsregionen tävlar med städer och regioner som har stora ekonomiska resurser och stark attraktionskraft. För att möta denna konkurrens och säkerställa att ett väl fungerande näringsliv kan bidra till att trygga vår framtida välfärd, har vi det regionala samarbetet - Stockholm Business Alliance (SBA). Partnerskapet, som bildades 2006 består idag av 52 kommuner i 7 län. Samarbetet inriktar sig mot att koordinera arbetet inom investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och utveckling av näringslivsservice. Detta dokument utgör verksamhetsplan för samarbetets inriktning och aktiviteter under verksamhetsåret De tre grundläggande arbetsområdena (investeringsfrämjande, näringslivsservice och marknadsföring)ligger fast. En viktig uppgift under 2015 är också att strategiskt arbeta med och besluta om partnerskapets långsiktiga inriktning och frågor inför nästa avtalsperiod Vad är det som långsiktigt gynnar tillväxt, företagande och investeringar i partnerskapets kommuner och där vi kan och bör samverka, finna gemensamma lösningar? 2. Vision Budskapet, Stockholm The Capital of Scandinavia, stärker Stockholmsregionen och är en uttalad ambition om hur regionen vill uppfattas på den internationella arenan. Budskapet har förstärkts genom den gemensamma visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. För att nå målet och få den slagkraft som Stockholmsregionen behöver i konkurrensen med andra regioner krävs enighet bland kommunerna om ambitionen att nå målet och att regionen utåt uppträder som en enig och kraftfull aktör. Visionen omfattar hållbarhet inom det ekologiska, sociala och ekonomiska området.

4 3. SBA-samarbetet, en sammanfattning Nuläge En av grundstenarna inom SBA är att utveckla och förbättra servicen till näringslivet i regionen. De företag som finns i våra kommuner ska tycka att det är enkelt att ha med våra kommuner att göra och ska tala gott om näringslivsklimatet. Med en bra service till existerande företag skapar vi bättre förutsättningar för att attrahera utländska investeringar. Ambitionen är att nå en servicenivå i världsklass. De styrkor och fördelar som finns inom SBA-området måste identifieras och marknadsföras till potentiella investerare. Stockholm The Capital of Scandinavia, det gemensamma varumärke ska stå för det budskap som sänds. Ambitionen är att utveckla och marknadsföra SBA-området som intressant för utländska investeringar. Utländska direktinvesteringar bidrar till Sveriges och Stockholmsregionens tillväxt. De bidrar även till möjligheten att utveckla kluster inom olika områden och till ökad konkurrenskraft i regionens kunskapsintensiva kluster. Investeringar kan också, genom att tillföra kapital och utländska nätverk, skapa förutsättningar för svenska företag att växa genom ökad internationell handel samt som underleverantörer. Stockholm Business Region (SBR) har av SBA fått uppdraget att genomföra de insatser som identifieras och beslutas inom partnerskapet. De ska genomföras i nära samarbete med partnerkommunerna. Under 2014 har SBA genomfört en kartläggning och analys av näringslivet i SBA-området och hur konkurrensen ser ut. Denna kartläggning kommer att vara ett viktigt underlag för kommande års strategier, handlingsplaner och aktiviteter såväl för hela SBA som för kommuner. Framtid För perioden ska ett nytt avtal förhandlas mellan SBA:s partnerkommuner. Inför det arbetet är det angeläget att en strategisk analys genomförs av vilka insatser som kan behövas i framtiden för att stärka SBA-kommunernas gemensamma konkurrenskraft och värna tillväxten i ekonomin i hela SBA-området. SBA:s styrgrupp bör under kommande år ansvara för att skapa ett avtal med grund i de kartläggningar av näringslivet, den genomförda utvärderingen av SBAsamarbetet och analyser som genomförts under Styrgruppen bör också under året se över fokusbranscherna inför nästa avtalsperiod. I arbetet är följande frågor viktiga: -Vad driver tillväxt och investeringar? Kan faktorer identifieras som SBA-kommunerna kan påverka och följaktligen bör samverka kring för att uppnå bättre resultat? En del av svaren är den kartläggning av näringslivet och konkurrensanalys som genomförts. - Hur kan tillgängligheten till och inom SBA-området när det gäller kommunikationer såväl inom Sverige som internationellt stärkas? Stockholmregionen ligger i utkanten av Europa och är därmed beroende av goda kommunikationer inom flyget.

5 - Hur kan regionen fortsätta utveckla näringslivsservicen inom regionen? - Hur kan regionen stärka sin ställning som en av världens innovativa regioner? Vilken roll kan kommuner och SBA-samarbetet spela? Det har under året genomförts en uppdatering av en tidigare kartläggning av inkubatorer och scienceparks inom regionen. Den kommer fortsättningsvis att uppdateras årligen för att få ett pålitligt beslutsunderlag. Vikten av tillväxt Grunden för arbetet inom SBA är tilltron till tillväxt som en stark motor för samhällsutveckling och att tillväxt skapas genom utveckling av ett välmående, expansivt näringsliv och genom investeringar i våra nyckelbranscher. Genom att attrahera utländska investeringar tillförs kompetens och kapital till de befintliga företagen. Den ekonomiska aktiviteten ökar i regionen, vilket genererar skatteintäkter som ökar vår välfärd. SBA har valt att arbeta med ett antal profilområden som är regionalt starka branscher. Beroende på konjunktur och marknadssituation används olika grad av insatser. I arbetet med profilområdena är det nödvändigt att kommunerna är delaktiga. Närheten till företagen och kunskapen om specifika branscher finns lokalt, i kommunerna. Störst framgång nås genom nära samverkan mellan berörda kommuner och SBR. 4. Strategisk inriktning Hög servicenivå Näringslivsservicen i regionen ska hålla en hög nivå. Områdets totala attraktivitet blir inte högre än den svagaste länken i kedjan. Lägstanivån i näringslivsservicen måste ständigt höjas. Vi ska använda styrkan av att dela kunskaper, erfarenheter och best-practise på olika områden mellan kommunerna i partnerskapet. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på ett antal utvalda myndighetsuppgifter. Kundperspektivet är utgångspunkten i vår handläggning av de tillståndsoch tillsynsfrågor som berör företagen och det ska vara hög kvalitet och effektivitet i kontakterna mellan kommun och företag. Alla partnerkommuner åtar sig att med hög kompetens bedriva ett aktivt lokalt näringslivsarbete genom att upprätthålla goda relationer med företagen i sina kommuner. Särskild uppmärksamhet ska läggas på att identifiera befintliga utländska företag för att i aktiv samverkan med dessa säkerställa att de stannar kvar och utvecklar sin verksamhet i regionen. Marknadsföring och det gemensamma varumärket Samtliga partnerkommuner med kommunikationsavdelningar åtar sig att delta i det arbete som bedrivs för att marknadsföra regionen och attrahera utländska investeringar. Det gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia, ska användas i kommunernas internationella marknadsföring.

6 Marknadsföringen av regionen ska utgå från de samlade styrkorna och vad vi kan erbjuda omvärlden. Detta ska uttryckas ur investerarnas perspektiv och ha syftet att skapa ett intresse för SBA-området som plats för investeringar. Det som ska marknadsföras i första hand är vad som är internationellt unikt med vår region ur en investerares perspektiv. Konjunkturrapporter inom SBA SBR ska fortsatt följa regionens konjunkturutveckling genom kvartalsvisa rapporter. Rapporter görs för olika delar av SBA-området, vilka sedan ställs samman i en rapport för hela Stockholmsregionen. Syftet är att ta fram en bild av hur utvecklingen går i regionen inom ett antal viktiga områden. De ska användas som underlag för framtagande av den årliga verksamhetsplanen. Jämförelser För att säkerställa tillgång till kunskap om regionens utveckling har ett antal städer valts ut där särskilda kontakter upprätthålls. De jämförelsestäder som valts är Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Amsterdam och London. Syftet med detta är att skaffa en bild av hur andra regioner arbetar och marknadsför sig mot investerare. 5. Aktiviteter och mål 2014 Diagram av NKI inom de fem myndighetsområdena

7 5.1 Näringslivsservice Nöjd-kund-index En av de viktigaste förutsättningarna för SBA-partnerskapet och en framgångsfaktor har varit att arbeta med kommunernas egen service till näringslivet. För att kontinuerligt få ett mått på företagarnas uppfattning av myndighetshanteringen hos kommunerna, genomförs vartannat år i alla SBA- kommuner en nöjd-kund-index (NKI) undersökning. Resultatet för SBA-regionen är 66 i den senaste mätningen (2013), vilket är godkänt men en liten minskning (1 steg) från resultatet Under året kommer fortsatt vikt att läggas på förbättringsarbetet i alla kommuner. Målet är NKI 70 år Idag har 15 kommuner inom SBA uppnått NKI 70. Trenden i mätningarna sedan de startade 2007 är att gapet ökar alltmer mellan de kommuner i toppen med högt NKI och de i botten med låga NKI-betyg. Det finns därför behov att alla har fokus på frågan, uppbådar handlingskraft till förändring och tar fram tydliga handlingsplaner inom varje myndighetsområde och kommun. Arbetet kräver ett stort engagemang hos såväl politisk- som tjänstemannaledning i respektive kommun. Metoden med löpande inrapportering har valts av en majoritet av medlemskommunerna vilket SBR förordar. Med det menas att en enkät går ut till företaget så snart som ett beslut hos kommunen är taget. Det säkerställer kvalitén i svaren. Metoden behöver inte medföra att man avläser resultatet och får ett betyg oftare än en gång per år, om man inte så önskar. För större kommuner med många ärenden blir det däremot automatiskt ett bättre beslutsunderlag med snabb återkoppling om man väljer att avläsa resultaten flera gånger per år. Varje kommun åtar sig att efter avslutad mätning, göra analys och upprätta en handlingsplan med konkreta åtgärder för kommande år. Stöd från SBR SBR har en tydlig roll inom nki-mätningarna med utveckling av metod, analys och rapporter till kommunerna. Särskilt rapportdelen har utvecklats under åren till att tydliggöra med färre men bättre ppt-bilder vilka problemområden kommuner ska fokusera på. Detta stöd har särskilt uppskattats av mindre kommuner. NKI-mätningarna och rapporten har 2014 följts upp genom återkoppling till samtliga kommunledningar. 41 st av samtliga 52 valde att få ett personligt möte med redovisning av resultat med även fokus på analys och förslag på konkreta åtgärder. Under året har SBR erbjudit processtöd till främst kommuner med lågt NKI. Även under nästkommande år ser vi att denna grupp har behov av stöd.

8 Användandet av e-tjänster är viktigt för kommunerna, då det ökar servicegraden gentemot kunden/företagen. Kommunerna har kommit olika långt i implementeringen av e-tjänster. Erfarenhetsutbyte och utveckling av e-tjänster kommer att vara en viktig uppgift under Sveriges kommuner och landsting SBA:s servicemätning har anammats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som 2011 började genomföra samma metod. Under 2013 genomförde totalt 189 kommuner mätningen. SBR och SKL har ett nära samarbete kring metodiken i mätningen. SKL kommer fortsätta med nki-mätning (Insikt) för övriga kommuner i Sverige och kommer genomföra den varje år fr om De har nyligen upprättat en databas där all fakta från mätningarna både för SBA-kommuner och övriga kommer (för en avgift) finnas tillgängliga. SKLs erbjudande är att samtliga kommuner själva (ur databasen) kan ta fram önskad statistik om mätningarna och göra sin egen analys. För de 52 SBA-kommunerna kommer SBR även fortsättningsvis ta fram enskilda kommunrapporter som visar de viktigaste inriktningarna och resultaten (se stycke stöd från SBR ). Uppföljning av mål under 2015 SBR ska under 2015 genomföra kontinuerliga uppföljningar av resultat i verksamhetsplan beslutade mål och aktiviteter. Mål Målet är att hela SBA- regionen ska uppnå NKI 70 år Marknadsföring och kommunikation Budskapet Stockholm The Capital of Scandinavia sammanfattar SBA-samarbetets styrkor och fungerar som ett gemensamt marknadsföringsbudskap. Positionen leder till att kvalificerad arbetskraft, företag och besökare söker sig hit, vilket i sin tur genererar ökad köpkraft, ökad konkurrenskraft i ett globalt perspektiv, och i förlängningen medför det ökad tillväxt samt ökade skatteintäkter. Regionen förknippas med ett antal positiva värden såsom öppen, hållbar, innovativ och trendig. För att nå visionen om att vara Europas ledande hållbara tillväxtregion ska marknadsföring av partnerskapet baseras på ovanstående argument och värderingar. PR är tillsammans med digital marknadsföring de viktigaste och mest effektiva kommunikationskanalerna för att nå investerare. Aktiviteterna ska för att ge bästa möjliga utväxling av det investeringsfrämjande arbetet baseras på ett antal strategiska budskap om att Stockholm är Skandinaviens huvudstad och en av världens mest kreativa/innovativa kunskapsregioner med ett företagsklimat och livskvalitet i världsklass.

9 En viktig kommunikationsaktivitet under 2015 är fastighets- och investerarmässan Mipim. Exponeringen i montern ska fokuseras på regionens investeringspotential och Stockholms kreativa näringar parat med fastighetsbranschens fördelar. Att det är lätt och säkert att göra affärer i Stockholmsregion, som sammanfattas i begreppet Plug n play, kommer fortsatt att förmedlas till målgrupperna. En intern SBA-web (www.stockholmbusinessalliance.se) har skapats för målgruppen medlemskommunerna. Där läggs all viktig information om kommande aktiviteter, mässor, pressbearbetning, rapporter och investeringsförfrågningar. Under året kommer SBR att upprätta en kommunikationsplan för de aktiviteter som ska genomföras. Mål Minst 20 av de identifierade internationella topp-hundra-journalisterna ska besöka och förmedla Stockholmsregionens definierade erbjudanden. 5.3 Investeringsfrämjande Utländska direktinvesteringar bidrar till Sveriges och Stockholmsregionens tillväxt. De utländska investeringarna bidrar till kritisk massa och ökad konkurrenskraft i regionens kunskapsintensiva kluster, vilket leder till ökad produktivitet och förnyelse. Investeringar kan också, genom att tillföra kapital och utländska nätverk, skapa förutsättningar för svenska företag att växa genom ökad internationell handel samt som underleverantörer. Inom SBA-samarbetet fokuserar vi under 2015 på ett antal branscher. Dessa är valda med utgångspunkt från våra regionala styrkor och den potential som finns inom respektive bransch för investerare. De sju utvalda branscherna arbetar SBA med proaktivt, själv eller i samarbete med andra organisationer, nätverk eller konsulter. Arbetet är inriktat på att locka högkvalitativa investeringar, vilket innebär att de ska vara En för regionen viktig bransch Av viss storlek och bidra till regionens utveckling En investering kan uppnå hög, medel eller låg kvalitet beroende på hur stort värde investeringen sammanlagt bidrar med till regionens tillväxt och utveckling. Resurser ska huvudsakligen läggas på investeringsfrämjande arbete som resulterar i investeringar av hög kvalitet. Internationella investeringar är ofta små till en början, men växer, beroende på konjunktur och marknad, efter en tid till att bli mer omfattande. Den strategiska inriktningen med hög kvalitet i investeringarna är viktig för regionen. Det är samtidigt viktigt med fler arbetstillfällen inom SBA.

10 Strategiska branscher Vårt investeringsfrämjande arbete inom regionen ska fokuseras på följande sektorer: ICT (IT och telekom) Profileringen och marknadsföringen av Stockholm som en IT-region, kommer att fortsätta med oförminskad styrka för att Stockholm ska förbli en internationellt erkänd IT- region inom ett antal segment. Life science (läkemedel-, bio- och medicinteknik) Arbetet med att stärka relationerna ytterligare med aktörerna i branschen kommer att fortsätta under 2015, t ex genom att samarbeta med paketering av utbudet i regionen och matcha det med efterfrågan från investerare. Life Science Hotlist är här en viktig del med en lista med de mest intressanta företagen i regionen. Listan är tänkt att underlätta för investerare att hitta partners, skapa synlighet för bolagen, men även dra uppmärksamhet till hela life sciencesektorn i regionen. Automation (automation och robotik) Samarbetet med Automation Region, Robotdalen och branschen kommer att fortsätta med att identifiera de viktigaste åtgärderna för att skapa en mer utvecklad och konkurrenskraftig bransch. Cleantech (miljöteknik) Regionen har en stark internationell position inom detta område med innovativa lösningar och en avancerad forskning. Investerarerbjudandet inom cleantech handlar delvis om investera i redan befintliga bolag med intressanta innovationer. Under det senaste året har erbjudandet paketerats genom en Cleantech Hotlist med målgruppen investerare. Hospitality (besöksnäringsrelaterade investeringar) Besöksnäringen är den snabbast växande industrin i Sverige. Det är en bred bransch som innefattar allt från infrastruktur till mindre produkter inom upplevelser och attraktioner. Mål att Stockholms län placeras på tio-i-topp listan (idag plats 13) över de mest besökta städerna i Europa med 11 miljoner kommersiella övernattningar. Logistics (logistik) En växande befolkning och högre köpkraft medför att logistiksektorn expanderar i Stockholmsregionen. De starkaste effekterna gör att logistikfastighetsmarknaden som är allt mer ytkrävande flyttar till utkanterna av Storstockholm (Stockholms län) då de inte får ekonomi i att vara kvar i lägen närmare city. Idag är fokus i regionen i norr på Sigtuna/Arlanda och Gävle, i syd på Nykvarn, Nyköping/Oxelösund, Haninge. I väst ligger fokus på städer såsom Örebro och Eskilstuna. Metals & mining (metaller- och gruvdrift) Sverige har en stolt historia inom gruvnäringen och byggt sin ekonomi under flera århundraden på gruvdrift har stora förutsättningar inom detta. Förutom de stora mängderna mineral i marken har Sverige även i övrigt mycket goda förutsättningar för gruvdrift och blev utvalt till näst bästa

11 land i världen för gruvnäring. SBA-området ligger till största delen på det geologiska Bergslagen som är ett av de för gruvdrift mest intressanta områdena i Sverige. För tillfället upplever gruvnäringen vissa problem av främst finansiell natur men dessa anses av experter vara tillfälliga och den långsiktiga potentialen för gruvnäringen anses som god. Kontinuerligt, ska de strategiska branscherna utvärderas. Syftet är att säkerställa att det satsas på rätt branscher i samarbetet. Mål Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska uppgå till 65 %. Andelen investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska uppgå till 40 %. 6. Styr- och samarbetsformer Samarbetet inom SBA ska bedrivas med nödvändiga resurser och kompetens. Detta innebär att tillräckliga och långsiktiga resurser ska finnas inom varje kommun och personer som arbetar med frågorna ska ha den kompetens som krävs för arbetet. Det bygger också på ett aktivt deltagande från kommunerna på gemensamma konferenser, utbildningar och seminarier för att jobba effektivt mot gemensamt mål. SBA drivs operativt av en styrgrupp bestående av 10 kommunchefer. Styrgruppens uppgift är att samordna den operativa verksamheten inom partnerskapet och att förankra vad som sker i partnerskapet i resten av regionen. Man ska också styra och leda utifrån beslutad verksamhetsplan för att uppnå samordning samt ansvarar för framtagande av förslag till verksamhetsplan. Inför den nya avtalsperioden ligger det på styrgruppen att ta fram ett avtalsförslag. Förtroendevalda SBA styrs av kommunstyrelseordförandena (KSO) i partnerkommunerna, som träffas en gång om året för att följa upp och fatta beslut om verksamheten inom partnerskapet. KSO-mötet är en arena för strategiska diskussioner och beslut om hur arbetet inom partnerskapet ska utvecklas, men också för andra frågor som berör förutsättningarna för tillväxt i regionen. Kommunchefer Kommuncheferna ansvarar för att kommunens näringslivsservice når uppsatta mål inom partnerskapet och att utse en person som kontinuerligt arbetar med investeringsförfrågningar och uppdaterar erbjudandet som kommunen har till investerare. Kommunchefen ska också utse en person som kontinuerligt arbetar med servicemätningen, det lokala förbättringsarbetet och följer upp handlingsplanen under året.

12 Kommuncheferna utgör en strategisk grupp för att nå målen i verksamhetsplanen, fånga eventuella utvecklingsbehov inom SBA och nå förankring i hela samarbetet. Gruppen ska säkra att arbetet bedrivs på strategisk nivå i varje kommun. Näringslivschefer Näringslivscheferna i partnerkommunerna har en nyckelroll i SBA. De utför det operativa, lokala arbetet vad gäller investeringsfrämjandet och är även starkt involverade i arbetet med näringslivsservice och marknadsföring. Kommunikationschefer Kommunikationscheferna i partnerkommunerna har en viktig roll vad gäller marknadsföring och kommunikation. De ansvarar för att förankra det gemensamma varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia i kommunernas internationella marknadsföring mot investerare. De åtar sig också att varje kommun ska ha en engelsk landningssida på sin kommuns webbplats där målgruppen är utländska investerare. De har även en viktig roll i samband med mätning och uppföljning av kommunens näringslivsservice. Miljö- och bygglovschefer Miljö- och bygglovschefer har ett särskilt ansvar i kommunerna när det gäller att förbättra näringslivsklimatet. De åtar sig att genomföra och följa upp sitt lokala förbättringsarbete inom sitt myndighetsområde. Dessa bägge områden har stor påverkan på det gemensamma NKI-resultatet då mängden ärenden är omfattande. Etablering av investeringsteam: Inom det investeringsfrämjande arbetet är det av stor vikt att det finns goda och upparbetade kontakter emellan SBRs projektledare och kommunerna. Det handlar om att kommunerna har tagit fram ett konkret erbjudande, har kunskap om hur investeringsarbetet fungerar och de bakomliggande strukturerna och mekanismerna. Projektledarna måste i sin tur ha information om kommunernas erbjudande (usp=unique selling point) gällande t ex mark, lokaler, kluster och kompetens. Under nästa år ska ett antal team skapas inom de sju fokusbranscherna. Där ska intresserade kommunrepresentanter och projektledare från SBR diskutera fram och bestämma hur man ska arbeta tillsammans och hur man vill lägga upp arbetet under året. Delregioner Många frågor kan hanteras av delregioner inom partnerskapet. Infrastrukturfrågor, servicefrågor mm är exempel på sådana. De större kommunerna har här ett särskilt ansvar att ta ledningen för det delregionala samarbetet.

13 7. Budget 2015 Varje partnerkommun betalar en avgift som är relaterad till sin befolkning. För 2015 betalar alla kommuner en avgift på 4 kronor per invånare och år, förutom Stockholm stad som betalar 7,5 miljoner kr, d v s 8 kronor per invånare. Budgeten för partnerskapet uppgår till 17,0 miljoner kronor. Inom ramen för investeringsfrämjande ryms sju heltidstjänster som arbetar med att sälja in regionens erbjudande gentemot investerare. I denna kostnad ingår också arbetet med fokusbranscherna såsom konsulter, mässdeltagande mm. SBA finansierar knappt 3 heltidstjänster som koordinerar nätverket. För deltagande i fastighetsmässan MIPIM avsätts 1 miljon kronor av budgeten. Fördelning av budget: Koordinering, näringslivsservice, konferenser etc 3,6 miljoner Marknadsföring, PR 1,6 miljoner Investeringsfrämjande 11,8 miljoner

14 Bilaga Exempel på insatser under 2015 Näringslivsservice: Konkret stöd (processövning) till kommuner i syfte att höja NKI Utveckla NKI-mätningen (metod,analys,rapport) Stöd i analys och slutsatser av nki-mätningen Stödja kommunerna i att utveckla e-tjänster Följa regionens konjunkturutveckling genom kvartalsvisa rapporter. Stöd för kommuner som vill samarbeta inom olika projekt t ex inom miljötillsyn och bygglov för en bättre myndighetsutövning Omvärldsbevakning och analys Konferenser och workshops Regional samverkan /nätverk Processledare i utvecklingsarbete Ex på Investeringsfrämjande arbete: Aktiviteter inom våra sju branschområden i syfte att attrahera investerare ICT: Exempel på aktiviteter: Segment i fokus är internet startups, mobilitet, riskkapitalinvesteringar,datacenters, spelutveckling samt etablering av regionala huvudkontor. Under året görs ett antal resor, mässor och turnéer i Europa och USA. Life Science: Exempel på aktiviteter: Fortsatt arbete med Life Science Hotlist (paketering och kommunikation av investerbara företag i branschen mot internationella investerare), fortsatt arbete att identifiera relevanta aktiviteter för möte med investerare. Arbete med ansökan till Tillväxtverket för att öka arbetet med Hotlist. Automation: Exempel på aktiviteter: Anordna ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året. Det kommer genomföras resor till närområdet Europa, mässor och turnéer. Cleantech: Tillsammans med SBA-kommuner genomföra ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året. Exempelvis deltagande på Cleantech Forum i Europa. Kontinuerligt rekrytera nya intressanta teknikbolag i regionen i syfte att attrahera och stödja internationella samarbeten. PR och marknadsföring inom Tech och Start ups kommer att förstärkas med hjälp av bl.a. Stockholm Cleantech Hotllist (paketering och marknadsföring av små bolag mot investerare och samarbetspartners). Hospitality: Exempel på aktiviteter: genomföra investerings- och marknadsföringsaktiviteter exempelvis på mässan HotCop i Köpenhamn, Mipim i Cannes och Expo Real i München. Målet är att komma i kontakt med nya intressanta företag och upprätthålla den kontakten för framtida

15 möjliga investeringar. Gällande hotellnäringen finns ett fokus på behovet av hotell med respektive enkel standard till lyxnivå. Logistik: Exempel på aktiviteter: Att slutföra kartläggningen/paketeringen av logistikklustret inom SBA med 11 kommuner. Producera ett marknadsföringsmaterial som övergripande visar klustret och de stora logistikcentrumen i regionen för målgruppen investerare. Delta på relevanta mässor såsom MIPIM, Expo Real och svenska logistikmässor. Metals & mining: Exempel på aktiviteter: Träffa investerare i gruvnationer såsom Australien, Kina, Indien och Sydafrika med syfte att marknadsföra Sverige/Stockholmsregionen. Genomföra ett investerarseminarium tillsammans med Torontobörsen i Canada. Målet är att under året genomföra möten med kommunrepresentanter samt VDar från gruvbolag i kommuner med verksamhet idag. Internationell marknadsföring och kommunikation: Delta på fastighetsmässan MIPIM i syfte att marknadsföra regionen Genomföra jämförelser med andra stora städer och se hur man arbetar och marknadsför sig mot investerare Internationell marknadsföring och pressbearbetning mot investerare Sprida goda exempel till medlemskommuner om varumärke och pressbearbetning Upprätta kommunikationsplan för aktiviteter under året Strategi Utveckla formerna för samarbetet inför nästa avtalsperiod

16 Bilaga Fakta om Stockholmsregionen (SBA) Anställda på utlandsägda företag Utveckling % absoluta tal Stockholmsregionen Övriga Sverige Effekter av investeringsfrämjande inom SBA Totalt antal nya jobb i regionen : 2532 st Antal räddade arbetstillfällen i regionen : 5299 st Mål 2015 för Stockholm Business Alliance Näringslivsservice: Målet är att hela SBA- regionen ska uppnå NKI 70 år 2015.

17 Investeringsfrämjande: Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska uppgå till 65 %. Andelen investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska uppgå till 40 %. Internationell marknadsföring: Minst 20 av de identifierade internationella topp-hundra-journalisterna ska besöka och förmedla Stockholmsregionens definierade erbjudanden. Stockholms placeringar i olika rankingar Det är svårt att utvärdera värdet och resultaten av en verksamhet som rör marknadsföring av en hel region. För att få en bild av rörelseriktningen har åtta olika rankingar och mätpunkter valts ut för att kunna studera hur vi lyckas. Dessa är vitt skilda och mäter olika saker och är dessutom i vissa fall nationella och inte regionala. Denna flermålsanalys ger dock, trots sina ofullständigheter, en bild av i vilken riktning regionen rör sig.

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2015 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Innehåll FOTO: OMSLAG APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ. DENNA SIDA SUNDBYBERGS STAD/DANIEL LARSSON. Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer

Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer Skärgårdsstrategin Så blir Stockholms skärgård en av Europas mest attraktiva och hållbara besöksdestinationer En populärversion av förstudien till Skärgårdstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer