Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015

2 1 Bakgrund 2 Vision 3 SBA-samarbetet, nuläge och framtid 4 Strategisk inriktning 5 Aktiviteter och mål Näringslivsservice 5.2 Marknadsföring och kommunikation 5.3 Investeringsfrämjande 6 Styr- och samarbetsformer 7 Budget

3 1.Bakgrund Stockholmsregionen är en växande region med cirka 3,7 miljoner invånare och ett starkt näringsliv med flera branscher i världsklass. Regionen är Skandinaviens centrum geografiskt, ekonomiskt och kulturellt. I den globaliserade världen ökar konkurrensen mellan städer och regioner om företag, investeringar och besökare. Stockholmsregionen tävlar med städer och regioner som har stora ekonomiska resurser och stark attraktionskraft. För att möta denna konkurrens och säkerställa att ett väl fungerande näringsliv kan bidra till att trygga vår framtida välfärd, har vi det regionala samarbetet - Stockholm Business Alliance (SBA). Partnerskapet, som bildades 2006 består idag av 52 kommuner i 7 län. Samarbetet inriktar sig mot att koordinera arbetet inom investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och utveckling av näringslivsservice. Detta dokument utgör verksamhetsplan för samarbetets inriktning och aktiviteter under verksamhetsåret De tre grundläggande arbetsområdena (investeringsfrämjande, näringslivsservice och marknadsföring)ligger fast. En viktig uppgift under 2015 är också att strategiskt arbeta med och besluta om partnerskapets långsiktiga inriktning och frågor inför nästa avtalsperiod Vad är det som långsiktigt gynnar tillväxt, företagande och investeringar i partnerskapets kommuner och där vi kan och bör samverka, finna gemensamma lösningar? 2. Vision Budskapet, Stockholm The Capital of Scandinavia, stärker Stockholmsregionen och är en uttalad ambition om hur regionen vill uppfattas på den internationella arenan. Budskapet har förstärkts genom den gemensamma visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. För att nå målet och få den slagkraft som Stockholmsregionen behöver i konkurrensen med andra regioner krävs enighet bland kommunerna om ambitionen att nå målet och att regionen utåt uppträder som en enig och kraftfull aktör. Visionen omfattar hållbarhet inom det ekologiska, sociala och ekonomiska området.

4 3. SBA-samarbetet, en sammanfattning Nuläge En av grundstenarna inom SBA är att utveckla och förbättra servicen till näringslivet i regionen. De företag som finns i våra kommuner ska tycka att det är enkelt att ha med våra kommuner att göra och ska tala gott om näringslivsklimatet. Med en bra service till existerande företag skapar vi bättre förutsättningar för att attrahera utländska investeringar. Ambitionen är att nå en servicenivå i världsklass. De styrkor och fördelar som finns inom SBA-området måste identifieras och marknadsföras till potentiella investerare. Stockholm The Capital of Scandinavia, det gemensamma varumärke ska stå för det budskap som sänds. Ambitionen är att utveckla och marknadsföra SBA-området som intressant för utländska investeringar. Utländska direktinvesteringar bidrar till Sveriges och Stockholmsregionens tillväxt. De bidrar även till möjligheten att utveckla kluster inom olika områden och till ökad konkurrenskraft i regionens kunskapsintensiva kluster. Investeringar kan också, genom att tillföra kapital och utländska nätverk, skapa förutsättningar för svenska företag att växa genom ökad internationell handel samt som underleverantörer. Stockholm Business Region (SBR) har av SBA fått uppdraget att genomföra de insatser som identifieras och beslutas inom partnerskapet. De ska genomföras i nära samarbete med partnerkommunerna. Under 2014 har SBA genomfört en kartläggning och analys av näringslivet i SBA-området och hur konkurrensen ser ut. Denna kartläggning kommer att vara ett viktigt underlag för kommande års strategier, handlingsplaner och aktiviteter såväl för hela SBA som för kommuner. Framtid För perioden ska ett nytt avtal förhandlas mellan SBA:s partnerkommuner. Inför det arbetet är det angeläget att en strategisk analys genomförs av vilka insatser som kan behövas i framtiden för att stärka SBA-kommunernas gemensamma konkurrenskraft och värna tillväxten i ekonomin i hela SBA-området. SBA:s styrgrupp bör under kommande år ansvara för att skapa ett avtal med grund i de kartläggningar av näringslivet, den genomförda utvärderingen av SBAsamarbetet och analyser som genomförts under Styrgruppen bör också under året se över fokusbranscherna inför nästa avtalsperiod. I arbetet är följande frågor viktiga: -Vad driver tillväxt och investeringar? Kan faktorer identifieras som SBA-kommunerna kan påverka och följaktligen bör samverka kring för att uppnå bättre resultat? En del av svaren är den kartläggning av näringslivet och konkurrensanalys som genomförts. - Hur kan tillgängligheten till och inom SBA-området när det gäller kommunikationer såväl inom Sverige som internationellt stärkas? Stockholmregionen ligger i utkanten av Europa och är därmed beroende av goda kommunikationer inom flyget.

5 - Hur kan regionen fortsätta utveckla näringslivsservicen inom regionen? - Hur kan regionen stärka sin ställning som en av världens innovativa regioner? Vilken roll kan kommuner och SBA-samarbetet spela? Det har under året genomförts en uppdatering av en tidigare kartläggning av inkubatorer och scienceparks inom regionen. Den kommer fortsättningsvis att uppdateras årligen för att få ett pålitligt beslutsunderlag. Vikten av tillväxt Grunden för arbetet inom SBA är tilltron till tillväxt som en stark motor för samhällsutveckling och att tillväxt skapas genom utveckling av ett välmående, expansivt näringsliv och genom investeringar i våra nyckelbranscher. Genom att attrahera utländska investeringar tillförs kompetens och kapital till de befintliga företagen. Den ekonomiska aktiviteten ökar i regionen, vilket genererar skatteintäkter som ökar vår välfärd. SBA har valt att arbeta med ett antal profilområden som är regionalt starka branscher. Beroende på konjunktur och marknadssituation används olika grad av insatser. I arbetet med profilområdena är det nödvändigt att kommunerna är delaktiga. Närheten till företagen och kunskapen om specifika branscher finns lokalt, i kommunerna. Störst framgång nås genom nära samverkan mellan berörda kommuner och SBR. 4. Strategisk inriktning Hög servicenivå Näringslivsservicen i regionen ska hålla en hög nivå. Områdets totala attraktivitet blir inte högre än den svagaste länken i kedjan. Lägstanivån i näringslivsservicen måste ständigt höjas. Vi ska använda styrkan av att dela kunskaper, erfarenheter och best-practise på olika områden mellan kommunerna i partnerskapet. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på ett antal utvalda myndighetsuppgifter. Kundperspektivet är utgångspunkten i vår handläggning av de tillståndsoch tillsynsfrågor som berör företagen och det ska vara hög kvalitet och effektivitet i kontakterna mellan kommun och företag. Alla partnerkommuner åtar sig att med hög kompetens bedriva ett aktivt lokalt näringslivsarbete genom att upprätthålla goda relationer med företagen i sina kommuner. Särskild uppmärksamhet ska läggas på att identifiera befintliga utländska företag för att i aktiv samverkan med dessa säkerställa att de stannar kvar och utvecklar sin verksamhet i regionen. Marknadsföring och det gemensamma varumärket Samtliga partnerkommuner med kommunikationsavdelningar åtar sig att delta i det arbete som bedrivs för att marknadsföra regionen och attrahera utländska investeringar. Det gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia, ska användas i kommunernas internationella marknadsföring.

6 Marknadsföringen av regionen ska utgå från de samlade styrkorna och vad vi kan erbjuda omvärlden. Detta ska uttryckas ur investerarnas perspektiv och ha syftet att skapa ett intresse för SBA-området som plats för investeringar. Det som ska marknadsföras i första hand är vad som är internationellt unikt med vår region ur en investerares perspektiv. Konjunkturrapporter inom SBA SBR ska fortsatt följa regionens konjunkturutveckling genom kvartalsvisa rapporter. Rapporter görs för olika delar av SBA-området, vilka sedan ställs samman i en rapport för hela Stockholmsregionen. Syftet är att ta fram en bild av hur utvecklingen går i regionen inom ett antal viktiga områden. De ska användas som underlag för framtagande av den årliga verksamhetsplanen. Jämförelser För att säkerställa tillgång till kunskap om regionens utveckling har ett antal städer valts ut där särskilda kontakter upprätthålls. De jämförelsestäder som valts är Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Amsterdam och London. Syftet med detta är att skaffa en bild av hur andra regioner arbetar och marknadsför sig mot investerare. 5. Aktiviteter och mål 2014 Diagram av NKI inom de fem myndighetsområdena

7 5.1 Näringslivsservice Nöjd-kund-index En av de viktigaste förutsättningarna för SBA-partnerskapet och en framgångsfaktor har varit att arbeta med kommunernas egen service till näringslivet. För att kontinuerligt få ett mått på företagarnas uppfattning av myndighetshanteringen hos kommunerna, genomförs vartannat år i alla SBA- kommuner en nöjd-kund-index (NKI) undersökning. Resultatet för SBA-regionen är 66 i den senaste mätningen (2013), vilket är godkänt men en liten minskning (1 steg) från resultatet Under året kommer fortsatt vikt att läggas på förbättringsarbetet i alla kommuner. Målet är NKI 70 år Idag har 15 kommuner inom SBA uppnått NKI 70. Trenden i mätningarna sedan de startade 2007 är att gapet ökar alltmer mellan de kommuner i toppen med högt NKI och de i botten med låga NKI-betyg. Det finns därför behov att alla har fokus på frågan, uppbådar handlingskraft till förändring och tar fram tydliga handlingsplaner inom varje myndighetsområde och kommun. Arbetet kräver ett stort engagemang hos såväl politisk- som tjänstemannaledning i respektive kommun. Metoden med löpande inrapportering har valts av en majoritet av medlemskommunerna vilket SBR förordar. Med det menas att en enkät går ut till företaget så snart som ett beslut hos kommunen är taget. Det säkerställer kvalitén i svaren. Metoden behöver inte medföra att man avläser resultatet och får ett betyg oftare än en gång per år, om man inte så önskar. För större kommuner med många ärenden blir det däremot automatiskt ett bättre beslutsunderlag med snabb återkoppling om man väljer att avläsa resultaten flera gånger per år. Varje kommun åtar sig att efter avslutad mätning, göra analys och upprätta en handlingsplan med konkreta åtgärder för kommande år. Stöd från SBR SBR har en tydlig roll inom nki-mätningarna med utveckling av metod, analys och rapporter till kommunerna. Särskilt rapportdelen har utvecklats under åren till att tydliggöra med färre men bättre ppt-bilder vilka problemområden kommuner ska fokusera på. Detta stöd har särskilt uppskattats av mindre kommuner. NKI-mätningarna och rapporten har 2014 följts upp genom återkoppling till samtliga kommunledningar. 41 st av samtliga 52 valde att få ett personligt möte med redovisning av resultat med även fokus på analys och förslag på konkreta åtgärder. Under året har SBR erbjudit processtöd till främst kommuner med lågt NKI. Även under nästkommande år ser vi att denna grupp har behov av stöd.

8 Användandet av e-tjänster är viktigt för kommunerna, då det ökar servicegraden gentemot kunden/företagen. Kommunerna har kommit olika långt i implementeringen av e-tjänster. Erfarenhetsutbyte och utveckling av e-tjänster kommer att vara en viktig uppgift under Sveriges kommuner och landsting SBA:s servicemätning har anammats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som 2011 började genomföra samma metod. Under 2013 genomförde totalt 189 kommuner mätningen. SBR och SKL har ett nära samarbete kring metodiken i mätningen. SKL kommer fortsätta med nki-mätning (Insikt) för övriga kommuner i Sverige och kommer genomföra den varje år fr om De har nyligen upprättat en databas där all fakta från mätningarna både för SBA-kommuner och övriga kommer (för en avgift) finnas tillgängliga. SKLs erbjudande är att samtliga kommuner själva (ur databasen) kan ta fram önskad statistik om mätningarna och göra sin egen analys. För de 52 SBA-kommunerna kommer SBR även fortsättningsvis ta fram enskilda kommunrapporter som visar de viktigaste inriktningarna och resultaten (se stycke stöd från SBR ). Uppföljning av mål under 2015 SBR ska under 2015 genomföra kontinuerliga uppföljningar av resultat i verksamhetsplan beslutade mål och aktiviteter. Mål Målet är att hela SBA- regionen ska uppnå NKI 70 år Marknadsföring och kommunikation Budskapet Stockholm The Capital of Scandinavia sammanfattar SBA-samarbetets styrkor och fungerar som ett gemensamt marknadsföringsbudskap. Positionen leder till att kvalificerad arbetskraft, företag och besökare söker sig hit, vilket i sin tur genererar ökad köpkraft, ökad konkurrenskraft i ett globalt perspektiv, och i förlängningen medför det ökad tillväxt samt ökade skatteintäkter. Regionen förknippas med ett antal positiva värden såsom öppen, hållbar, innovativ och trendig. För att nå visionen om att vara Europas ledande hållbara tillväxtregion ska marknadsföring av partnerskapet baseras på ovanstående argument och värderingar. PR är tillsammans med digital marknadsföring de viktigaste och mest effektiva kommunikationskanalerna för att nå investerare. Aktiviteterna ska för att ge bästa möjliga utväxling av det investeringsfrämjande arbetet baseras på ett antal strategiska budskap om att Stockholm är Skandinaviens huvudstad och en av världens mest kreativa/innovativa kunskapsregioner med ett företagsklimat och livskvalitet i världsklass.

9 En viktig kommunikationsaktivitet under 2015 är fastighets- och investerarmässan Mipim. Exponeringen i montern ska fokuseras på regionens investeringspotential och Stockholms kreativa näringar parat med fastighetsbranschens fördelar. Att det är lätt och säkert att göra affärer i Stockholmsregion, som sammanfattas i begreppet Plug n play, kommer fortsatt att förmedlas till målgrupperna. En intern SBA-web (www.stockholmbusinessalliance.se) har skapats för målgruppen medlemskommunerna. Där läggs all viktig information om kommande aktiviteter, mässor, pressbearbetning, rapporter och investeringsförfrågningar. Under året kommer SBR att upprätta en kommunikationsplan för de aktiviteter som ska genomföras. Mål Minst 20 av de identifierade internationella topp-hundra-journalisterna ska besöka och förmedla Stockholmsregionens definierade erbjudanden. 5.3 Investeringsfrämjande Utländska direktinvesteringar bidrar till Sveriges och Stockholmsregionens tillväxt. De utländska investeringarna bidrar till kritisk massa och ökad konkurrenskraft i regionens kunskapsintensiva kluster, vilket leder till ökad produktivitet och förnyelse. Investeringar kan också, genom att tillföra kapital och utländska nätverk, skapa förutsättningar för svenska företag att växa genom ökad internationell handel samt som underleverantörer. Inom SBA-samarbetet fokuserar vi under 2015 på ett antal branscher. Dessa är valda med utgångspunkt från våra regionala styrkor och den potential som finns inom respektive bransch för investerare. De sju utvalda branscherna arbetar SBA med proaktivt, själv eller i samarbete med andra organisationer, nätverk eller konsulter. Arbetet är inriktat på att locka högkvalitativa investeringar, vilket innebär att de ska vara En för regionen viktig bransch Av viss storlek och bidra till regionens utveckling En investering kan uppnå hög, medel eller låg kvalitet beroende på hur stort värde investeringen sammanlagt bidrar med till regionens tillväxt och utveckling. Resurser ska huvudsakligen läggas på investeringsfrämjande arbete som resulterar i investeringar av hög kvalitet. Internationella investeringar är ofta små till en början, men växer, beroende på konjunktur och marknad, efter en tid till att bli mer omfattande. Den strategiska inriktningen med hög kvalitet i investeringarna är viktig för regionen. Det är samtidigt viktigt med fler arbetstillfällen inom SBA.

10 Strategiska branscher Vårt investeringsfrämjande arbete inom regionen ska fokuseras på följande sektorer: ICT (IT och telekom) Profileringen och marknadsföringen av Stockholm som en IT-region, kommer att fortsätta med oförminskad styrka för att Stockholm ska förbli en internationellt erkänd IT- region inom ett antal segment. Life science (läkemedel-, bio- och medicinteknik) Arbetet med att stärka relationerna ytterligare med aktörerna i branschen kommer att fortsätta under 2015, t ex genom att samarbeta med paketering av utbudet i regionen och matcha det med efterfrågan från investerare. Life Science Hotlist är här en viktig del med en lista med de mest intressanta företagen i regionen. Listan är tänkt att underlätta för investerare att hitta partners, skapa synlighet för bolagen, men även dra uppmärksamhet till hela life sciencesektorn i regionen. Automation (automation och robotik) Samarbetet med Automation Region, Robotdalen och branschen kommer att fortsätta med att identifiera de viktigaste åtgärderna för att skapa en mer utvecklad och konkurrenskraftig bransch. Cleantech (miljöteknik) Regionen har en stark internationell position inom detta område med innovativa lösningar och en avancerad forskning. Investerarerbjudandet inom cleantech handlar delvis om investera i redan befintliga bolag med intressanta innovationer. Under det senaste året har erbjudandet paketerats genom en Cleantech Hotlist med målgruppen investerare. Hospitality (besöksnäringsrelaterade investeringar) Besöksnäringen är den snabbast växande industrin i Sverige. Det är en bred bransch som innefattar allt från infrastruktur till mindre produkter inom upplevelser och attraktioner. Mål att Stockholms län placeras på tio-i-topp listan (idag plats 13) över de mest besökta städerna i Europa med 11 miljoner kommersiella övernattningar. Logistics (logistik) En växande befolkning och högre köpkraft medför att logistiksektorn expanderar i Stockholmsregionen. De starkaste effekterna gör att logistikfastighetsmarknaden som är allt mer ytkrävande flyttar till utkanterna av Storstockholm (Stockholms län) då de inte får ekonomi i att vara kvar i lägen närmare city. Idag är fokus i regionen i norr på Sigtuna/Arlanda och Gävle, i syd på Nykvarn, Nyköping/Oxelösund, Haninge. I väst ligger fokus på städer såsom Örebro och Eskilstuna. Metals & mining (metaller- och gruvdrift) Sverige har en stolt historia inom gruvnäringen och byggt sin ekonomi under flera århundraden på gruvdrift har stora förutsättningar inom detta. Förutom de stora mängderna mineral i marken har Sverige även i övrigt mycket goda förutsättningar för gruvdrift och blev utvalt till näst bästa

11 land i världen för gruvnäring. SBA-området ligger till största delen på det geologiska Bergslagen som är ett av de för gruvdrift mest intressanta områdena i Sverige. För tillfället upplever gruvnäringen vissa problem av främst finansiell natur men dessa anses av experter vara tillfälliga och den långsiktiga potentialen för gruvnäringen anses som god. Kontinuerligt, ska de strategiska branscherna utvärderas. Syftet är att säkerställa att det satsas på rätt branscher i samarbetet. Mål Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska uppgå till 65 %. Andelen investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska uppgå till 40 %. 6. Styr- och samarbetsformer Samarbetet inom SBA ska bedrivas med nödvändiga resurser och kompetens. Detta innebär att tillräckliga och långsiktiga resurser ska finnas inom varje kommun och personer som arbetar med frågorna ska ha den kompetens som krävs för arbetet. Det bygger också på ett aktivt deltagande från kommunerna på gemensamma konferenser, utbildningar och seminarier för att jobba effektivt mot gemensamt mål. SBA drivs operativt av en styrgrupp bestående av 10 kommunchefer. Styrgruppens uppgift är att samordna den operativa verksamheten inom partnerskapet och att förankra vad som sker i partnerskapet i resten av regionen. Man ska också styra och leda utifrån beslutad verksamhetsplan för att uppnå samordning samt ansvarar för framtagande av förslag till verksamhetsplan. Inför den nya avtalsperioden ligger det på styrgruppen att ta fram ett avtalsförslag. Förtroendevalda SBA styrs av kommunstyrelseordförandena (KSO) i partnerkommunerna, som träffas en gång om året för att följa upp och fatta beslut om verksamheten inom partnerskapet. KSO-mötet är en arena för strategiska diskussioner och beslut om hur arbetet inom partnerskapet ska utvecklas, men också för andra frågor som berör förutsättningarna för tillväxt i regionen. Kommunchefer Kommuncheferna ansvarar för att kommunens näringslivsservice når uppsatta mål inom partnerskapet och att utse en person som kontinuerligt arbetar med investeringsförfrågningar och uppdaterar erbjudandet som kommunen har till investerare. Kommunchefen ska också utse en person som kontinuerligt arbetar med servicemätningen, det lokala förbättringsarbetet och följer upp handlingsplanen under året.

12 Kommuncheferna utgör en strategisk grupp för att nå målen i verksamhetsplanen, fånga eventuella utvecklingsbehov inom SBA och nå förankring i hela samarbetet. Gruppen ska säkra att arbetet bedrivs på strategisk nivå i varje kommun. Näringslivschefer Näringslivscheferna i partnerkommunerna har en nyckelroll i SBA. De utför det operativa, lokala arbetet vad gäller investeringsfrämjandet och är även starkt involverade i arbetet med näringslivsservice och marknadsföring. Kommunikationschefer Kommunikationscheferna i partnerkommunerna har en viktig roll vad gäller marknadsföring och kommunikation. De ansvarar för att förankra det gemensamma varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia i kommunernas internationella marknadsföring mot investerare. De åtar sig också att varje kommun ska ha en engelsk landningssida på sin kommuns webbplats där målgruppen är utländska investerare. De har även en viktig roll i samband med mätning och uppföljning av kommunens näringslivsservice. Miljö- och bygglovschefer Miljö- och bygglovschefer har ett särskilt ansvar i kommunerna när det gäller att förbättra näringslivsklimatet. De åtar sig att genomföra och följa upp sitt lokala förbättringsarbete inom sitt myndighetsområde. Dessa bägge områden har stor påverkan på det gemensamma NKI-resultatet då mängden ärenden är omfattande. Etablering av investeringsteam: Inom det investeringsfrämjande arbetet är det av stor vikt att det finns goda och upparbetade kontakter emellan SBRs projektledare och kommunerna. Det handlar om att kommunerna har tagit fram ett konkret erbjudande, har kunskap om hur investeringsarbetet fungerar och de bakomliggande strukturerna och mekanismerna. Projektledarna måste i sin tur ha information om kommunernas erbjudande (usp=unique selling point) gällande t ex mark, lokaler, kluster och kompetens. Under nästa år ska ett antal team skapas inom de sju fokusbranscherna. Där ska intresserade kommunrepresentanter och projektledare från SBR diskutera fram och bestämma hur man ska arbeta tillsammans och hur man vill lägga upp arbetet under året. Delregioner Många frågor kan hanteras av delregioner inom partnerskapet. Infrastrukturfrågor, servicefrågor mm är exempel på sådana. De större kommunerna har här ett särskilt ansvar att ta ledningen för det delregionala samarbetet.

13 7. Budget 2015 Varje partnerkommun betalar en avgift som är relaterad till sin befolkning. För 2015 betalar alla kommuner en avgift på 4 kronor per invånare och år, förutom Stockholm stad som betalar 7,5 miljoner kr, d v s 8 kronor per invånare. Budgeten för partnerskapet uppgår till 17,0 miljoner kronor. Inom ramen för investeringsfrämjande ryms sju heltidstjänster som arbetar med att sälja in regionens erbjudande gentemot investerare. I denna kostnad ingår också arbetet med fokusbranscherna såsom konsulter, mässdeltagande mm. SBA finansierar knappt 3 heltidstjänster som koordinerar nätverket. För deltagande i fastighetsmässan MIPIM avsätts 1 miljon kronor av budgeten. Fördelning av budget: Koordinering, näringslivsservice, konferenser etc 3,6 miljoner Marknadsföring, PR 1,6 miljoner Investeringsfrämjande 11,8 miljoner

14 Bilaga Exempel på insatser under 2015 Näringslivsservice: Konkret stöd (processövning) till kommuner i syfte att höja NKI Utveckla NKI-mätningen (metod,analys,rapport) Stöd i analys och slutsatser av nki-mätningen Stödja kommunerna i att utveckla e-tjänster Följa regionens konjunkturutveckling genom kvartalsvisa rapporter. Stöd för kommuner som vill samarbeta inom olika projekt t ex inom miljötillsyn och bygglov för en bättre myndighetsutövning Omvärldsbevakning och analys Konferenser och workshops Regional samverkan /nätverk Processledare i utvecklingsarbete Ex på Investeringsfrämjande arbete: Aktiviteter inom våra sju branschområden i syfte att attrahera investerare ICT: Exempel på aktiviteter: Segment i fokus är internet startups, mobilitet, riskkapitalinvesteringar,datacenters, spelutveckling samt etablering av regionala huvudkontor. Under året görs ett antal resor, mässor och turnéer i Europa och USA. Life Science: Exempel på aktiviteter: Fortsatt arbete med Life Science Hotlist (paketering och kommunikation av investerbara företag i branschen mot internationella investerare), fortsatt arbete att identifiera relevanta aktiviteter för möte med investerare. Arbete med ansökan till Tillväxtverket för att öka arbetet med Hotlist. Automation: Exempel på aktiviteter: Anordna ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året. Det kommer genomföras resor till närområdet Europa, mässor och turnéer. Cleantech: Tillsammans med SBA-kommuner genomföra ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året. Exempelvis deltagande på Cleantech Forum i Europa. Kontinuerligt rekrytera nya intressanta teknikbolag i regionen i syfte att attrahera och stödja internationella samarbeten. PR och marknadsföring inom Tech och Start ups kommer att förstärkas med hjälp av bl.a. Stockholm Cleantech Hotllist (paketering och marknadsföring av små bolag mot investerare och samarbetspartners). Hospitality: Exempel på aktiviteter: genomföra investerings- och marknadsföringsaktiviteter exempelvis på mässan HotCop i Köpenhamn, Mipim i Cannes och Expo Real i München. Målet är att komma i kontakt med nya intressanta företag och upprätthålla den kontakten för framtida

15 möjliga investeringar. Gällande hotellnäringen finns ett fokus på behovet av hotell med respektive enkel standard till lyxnivå. Logistik: Exempel på aktiviteter: Att slutföra kartläggningen/paketeringen av logistikklustret inom SBA med 11 kommuner. Producera ett marknadsföringsmaterial som övergripande visar klustret och de stora logistikcentrumen i regionen för målgruppen investerare. Delta på relevanta mässor såsom MIPIM, Expo Real och svenska logistikmässor. Metals & mining: Exempel på aktiviteter: Träffa investerare i gruvnationer såsom Australien, Kina, Indien och Sydafrika med syfte att marknadsföra Sverige/Stockholmsregionen. Genomföra ett investerarseminarium tillsammans med Torontobörsen i Canada. Målet är att under året genomföra möten med kommunrepresentanter samt VDar från gruvbolag i kommuner med verksamhet idag. Internationell marknadsföring och kommunikation: Delta på fastighetsmässan MIPIM i syfte att marknadsföra regionen Genomföra jämförelser med andra stora städer och se hur man arbetar och marknadsför sig mot investerare Internationell marknadsföring och pressbearbetning mot investerare Sprida goda exempel till medlemskommuner om varumärke och pressbearbetning Upprätta kommunikationsplan för aktiviteter under året Strategi Utveckla formerna för samarbetet inför nästa avtalsperiod

16 Bilaga Fakta om Stockholmsregionen (SBA) Anställda på utlandsägda företag Utveckling % absoluta tal Stockholmsregionen Övriga Sverige Effekter av investeringsfrämjande inom SBA Totalt antal nya jobb i regionen : 2532 st Antal räddade arbetstillfällen i regionen : 5299 st Mål 2015 för Stockholm Business Alliance Näringslivsservice: Målet är att hela SBA- regionen ska uppnå NKI 70 år 2015.

17 Investeringsfrämjande: Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska uppgå till 65 %. Andelen investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska uppgå till 40 %. Internationell marknadsföring: Minst 20 av de identifierade internationella topp-hundra-journalisterna ska besöka och förmedla Stockholmsregionens definierade erbjudanden. Stockholms placeringar i olika rankingar Det är svårt att utvärdera värdet och resultaten av en verksamhet som rör marknadsföring av en hel region. För att få en bild av rörelseriktningen har åtta olika rankingar och mätpunkter valts ut för att kunna studera hur vi lyckas. Dessa är vitt skilda och mäter olika saker och är dessutom i vissa fall nationella och inte regionala. Denna flermålsanalys ger dock, trots sina ofullständigheter, en bild av i vilken riktning regionen rör sig.

Ärende 15. Beslut om fortsatt medlemskap i Stockholm Business Alliance

Ärende 15. Beslut om fortsatt medlemskap i Stockholm Business Alliance Ärende 15 Beslut om fortsatt medlemskap i Stockholm Business Alliance Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-11-26 KS 2014.0373 Handläggare Karl Selander Kommunstyrelsen Beslut om fortsatt medlemskap i Stockholm

Läs mer

12 Nytt avtal med Stockholms stad om näringslivssamarbete inom Stockholms Business Alliance (SBA) för tiden 2016-2020. Bilaga 110.

12 Nytt avtal med Stockholms stad om näringslivssamarbete inom Stockholms Business Alliance (SBA) för tiden 2016-2020. Bilaga 110. Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 21 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/207 12 Nytt avtal med Stockholms stad om näringslivssamarbete inom Stockholms Business

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum I SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2015-04-21 7 (10) 106 Dnr 2014/951-7 Stockholm Business Alliance (SBA); avtal om näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) 1. Underteckna avtal för perioden med Stockholm Business Alliance.

Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) 1. Underteckna avtal för perioden med Stockholm Business Alliance. O Ös) Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:24 Dnr. KS 2015/0134 Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 1.

Läs mer

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 203 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Förnyat avtal med Stockholm Business Alliance (SBA) 2016-2020 KS-2015/236 Beslut Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholm Business Alliance

Verksamhetsplan Stockholm Business Alliance Verksamhetsplan 2017 Stockholm Business Alliance Verksamhetsplan 2017 Stockholm Business Alliance 2 Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Nuläge 5 4 Strategisk inriktning 6 5 Aktiviteter och mål 2017 7 5.1

Läs mer

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 Bilaga 2 Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 1. Bakgrund Stockholm Business Alliance bildades år 2006 i syfte att fördjupa och utveckla samarbetet inom det näringslivspolitiska

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 7 februari 2011 SBR 12-14/2011 Handläggare: Telefon: Lena Häggdahl 08-508 28095 lena.haggdahl@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Förslag till budget

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Budgetrapport (Stockholm Business Region)

Budgetrapport (Stockholm Business Region) Budgetrapport - 2014 (Stockholm Business Region) Övergripande kommentar KF:s inriktningsmål / 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Företag

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Utländska investeringar till SBA. Resultat 2016

Utländska investeringar till SBA. Resultat 2016 Utländska investeringar till SBA Resultat 2016 Innehållsförteckning Metod Översikt Uppköp & sammanslagningar Etableringar & samarbeten Riskkapital Resultat per bransch Datainsamling Insamling av affärshändelser

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Frågor och svar Mipim mars 2017

Frågor och svar Mipim mars 2017 Frågor och svar Mipim 14-17 mars 2017 FYRA AVSNITT: 1) Därför finns vi på Mipim 2) Pengarna och antalet deltagare 3) Vad har det gett Göteborg tidigare 4) Boende, representation och etik DÄRFÖR FINNS VI

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Investeringsfrämjande arbete i Eskilstuna kommun

Investeringsfrämjande arbete i Eskilstuna kommun Investeringsfrämjande arbete i Eskilstuna kommun - Om att skapa en ny näringslivspolitik - Jimmy Jansson (S), KSO Eskilstuna Kommun Vår nya strategi Då: Fokus nya företag Nu: Fokus befintliga företag

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren

Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Remissvar Dnr 2012/3.2.2/84 Sid. 1(8) 2012-04-23 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 297 58 Till Finansroteln Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren Svar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Undersökningen är genomförd av Markör i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Snabbfakta om undersökningen Baseras på

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region

Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region Sid. 1 (10) 2016-11-14 Budgetrapport 2017 Stockholm Business Region Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Beslutad 2016-04-15 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2016 Budget 2016 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med drygt 470 000 invånare.

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Blomstrande näringsliv

Blomstrande näringsliv Blomstrande näringsliv i Hudiksvalls kommun En gemensam näringslivsstrategi framtagen i samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor. Samhällstjänster av högsta kvalitet Attraktiv och hållbar livsmiljö

Läs mer