Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Stockholm Business Alliance 2015

2 1 Bakgrund 2 Vision 3 SBA-samarbetet, nuläge och framtid 4 Strategisk inriktning 5 Aktiviteter och mål Näringslivsservice 5.2 Marknadsföring och kommunikation 5.3 Investeringsfrämjande 6 Styr- och samarbetsformer 7 Budget

3 1.Bakgrund Stockholmsregionen är en växande region med cirka 3,7 miljoner invånare och ett starkt näringsliv med flera branscher i världsklass. Regionen är Skandinaviens centrum geografiskt, ekonomiskt och kulturellt. I den globaliserade världen ökar konkurrensen mellan städer och regioner om företag, investeringar och besökare. Stockholmsregionen tävlar med städer och regioner som har stora ekonomiska resurser och stark attraktionskraft. För att möta denna konkurrens och säkerställa att ett väl fungerande näringsliv kan bidra till att trygga vår framtida välfärd, har vi det regionala samarbetet - Stockholm Business Alliance (SBA). Partnerskapet, som bildades 2006 består idag av 52 kommuner i 7 län. Samarbetet inriktar sig mot att koordinera arbetet inom investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och utveckling av näringslivsservice. Detta dokument utgör verksamhetsplan för samarbetets inriktning och aktiviteter under verksamhetsåret De tre grundläggande arbetsområdena (investeringsfrämjande, näringslivsservice och marknadsföring)ligger fast. En viktig uppgift under 2015 är också att strategiskt arbeta med och besluta om partnerskapets långsiktiga inriktning och frågor inför nästa avtalsperiod Vad är det som långsiktigt gynnar tillväxt, företagande och investeringar i partnerskapets kommuner och där vi kan och bör samverka, finna gemensamma lösningar? 2. Vision Budskapet, Stockholm The Capital of Scandinavia, stärker Stockholmsregionen och är en uttalad ambition om hur regionen vill uppfattas på den internationella arenan. Budskapet har förstärkts genom den gemensamma visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. För att nå målet och få den slagkraft som Stockholmsregionen behöver i konkurrensen med andra regioner krävs enighet bland kommunerna om ambitionen att nå målet och att regionen utåt uppträder som en enig och kraftfull aktör. Visionen omfattar hållbarhet inom det ekologiska, sociala och ekonomiska området.

4 3. SBA-samarbetet, en sammanfattning Nuläge En av grundstenarna inom SBA är att utveckla och förbättra servicen till näringslivet i regionen. De företag som finns i våra kommuner ska tycka att det är enkelt att ha med våra kommuner att göra och ska tala gott om näringslivsklimatet. Med en bra service till existerande företag skapar vi bättre förutsättningar för att attrahera utländska investeringar. Ambitionen är att nå en servicenivå i världsklass. De styrkor och fördelar som finns inom SBA-området måste identifieras och marknadsföras till potentiella investerare. Stockholm The Capital of Scandinavia, det gemensamma varumärke ska stå för det budskap som sänds. Ambitionen är att utveckla och marknadsföra SBA-området som intressant för utländska investeringar. Utländska direktinvesteringar bidrar till Sveriges och Stockholmsregionens tillväxt. De bidrar även till möjligheten att utveckla kluster inom olika områden och till ökad konkurrenskraft i regionens kunskapsintensiva kluster. Investeringar kan också, genom att tillföra kapital och utländska nätverk, skapa förutsättningar för svenska företag att växa genom ökad internationell handel samt som underleverantörer. Stockholm Business Region (SBR) har av SBA fått uppdraget att genomföra de insatser som identifieras och beslutas inom partnerskapet. De ska genomföras i nära samarbete med partnerkommunerna. Under 2014 har SBA genomfört en kartläggning och analys av näringslivet i SBA-området och hur konkurrensen ser ut. Denna kartläggning kommer att vara ett viktigt underlag för kommande års strategier, handlingsplaner och aktiviteter såväl för hela SBA som för kommuner. Framtid För perioden ska ett nytt avtal förhandlas mellan SBA:s partnerkommuner. Inför det arbetet är det angeläget att en strategisk analys genomförs av vilka insatser som kan behövas i framtiden för att stärka SBA-kommunernas gemensamma konkurrenskraft och värna tillväxten i ekonomin i hela SBA-området. SBA:s styrgrupp bör under kommande år ansvara för att skapa ett avtal med grund i de kartläggningar av näringslivet, den genomförda utvärderingen av SBAsamarbetet och analyser som genomförts under Styrgruppen bör också under året se över fokusbranscherna inför nästa avtalsperiod. I arbetet är följande frågor viktiga: -Vad driver tillväxt och investeringar? Kan faktorer identifieras som SBA-kommunerna kan påverka och följaktligen bör samverka kring för att uppnå bättre resultat? En del av svaren är den kartläggning av näringslivet och konkurrensanalys som genomförts. - Hur kan tillgängligheten till och inom SBA-området när det gäller kommunikationer såväl inom Sverige som internationellt stärkas? Stockholmregionen ligger i utkanten av Europa och är därmed beroende av goda kommunikationer inom flyget.

5 - Hur kan regionen fortsätta utveckla näringslivsservicen inom regionen? - Hur kan regionen stärka sin ställning som en av världens innovativa regioner? Vilken roll kan kommuner och SBA-samarbetet spela? Det har under året genomförts en uppdatering av en tidigare kartläggning av inkubatorer och scienceparks inom regionen. Den kommer fortsättningsvis att uppdateras årligen för att få ett pålitligt beslutsunderlag. Vikten av tillväxt Grunden för arbetet inom SBA är tilltron till tillväxt som en stark motor för samhällsutveckling och att tillväxt skapas genom utveckling av ett välmående, expansivt näringsliv och genom investeringar i våra nyckelbranscher. Genom att attrahera utländska investeringar tillförs kompetens och kapital till de befintliga företagen. Den ekonomiska aktiviteten ökar i regionen, vilket genererar skatteintäkter som ökar vår välfärd. SBA har valt att arbeta med ett antal profilområden som är regionalt starka branscher. Beroende på konjunktur och marknadssituation används olika grad av insatser. I arbetet med profilområdena är det nödvändigt att kommunerna är delaktiga. Närheten till företagen och kunskapen om specifika branscher finns lokalt, i kommunerna. Störst framgång nås genom nära samverkan mellan berörda kommuner och SBR. 4. Strategisk inriktning Hög servicenivå Näringslivsservicen i regionen ska hålla en hög nivå. Områdets totala attraktivitet blir inte högre än den svagaste länken i kedjan. Lägstanivån i näringslivsservicen måste ständigt höjas. Vi ska använda styrkan av att dela kunskaper, erfarenheter och best-practise på olika områden mellan kommunerna i partnerskapet. Fokus i utvecklingsarbetet ligger på ett antal utvalda myndighetsuppgifter. Kundperspektivet är utgångspunkten i vår handläggning av de tillståndsoch tillsynsfrågor som berör företagen och det ska vara hög kvalitet och effektivitet i kontakterna mellan kommun och företag. Alla partnerkommuner åtar sig att med hög kompetens bedriva ett aktivt lokalt näringslivsarbete genom att upprätthålla goda relationer med företagen i sina kommuner. Särskild uppmärksamhet ska läggas på att identifiera befintliga utländska företag för att i aktiv samverkan med dessa säkerställa att de stannar kvar och utvecklar sin verksamhet i regionen. Marknadsföring och det gemensamma varumärket Samtliga partnerkommuner med kommunikationsavdelningar åtar sig att delta i det arbete som bedrivs för att marknadsföra regionen och attrahera utländska investeringar. Det gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia, ska användas i kommunernas internationella marknadsföring.

6 Marknadsföringen av regionen ska utgå från de samlade styrkorna och vad vi kan erbjuda omvärlden. Detta ska uttryckas ur investerarnas perspektiv och ha syftet att skapa ett intresse för SBA-området som plats för investeringar. Det som ska marknadsföras i första hand är vad som är internationellt unikt med vår region ur en investerares perspektiv. Konjunkturrapporter inom SBA SBR ska fortsatt följa regionens konjunkturutveckling genom kvartalsvisa rapporter. Rapporter görs för olika delar av SBA-området, vilka sedan ställs samman i en rapport för hela Stockholmsregionen. Syftet är att ta fram en bild av hur utvecklingen går i regionen inom ett antal viktiga områden. De ska användas som underlag för framtagande av den årliga verksamhetsplanen. Jämförelser För att säkerställa tillgång till kunskap om regionens utveckling har ett antal städer valts ut där särskilda kontakter upprätthålls. De jämförelsestäder som valts är Köpenhamn, Hamburg, Berlin, Amsterdam och London. Syftet med detta är att skaffa en bild av hur andra regioner arbetar och marknadsför sig mot investerare. 5. Aktiviteter och mål 2014 Diagram av NKI inom de fem myndighetsområdena

7 5.1 Näringslivsservice Nöjd-kund-index En av de viktigaste förutsättningarna för SBA-partnerskapet och en framgångsfaktor har varit att arbeta med kommunernas egen service till näringslivet. För att kontinuerligt få ett mått på företagarnas uppfattning av myndighetshanteringen hos kommunerna, genomförs vartannat år i alla SBA- kommuner en nöjd-kund-index (NKI) undersökning. Resultatet för SBA-regionen är 66 i den senaste mätningen (2013), vilket är godkänt men en liten minskning (1 steg) från resultatet Under året kommer fortsatt vikt att läggas på förbättringsarbetet i alla kommuner. Målet är NKI 70 år Idag har 15 kommuner inom SBA uppnått NKI 70. Trenden i mätningarna sedan de startade 2007 är att gapet ökar alltmer mellan de kommuner i toppen med högt NKI och de i botten med låga NKI-betyg. Det finns därför behov att alla har fokus på frågan, uppbådar handlingskraft till förändring och tar fram tydliga handlingsplaner inom varje myndighetsområde och kommun. Arbetet kräver ett stort engagemang hos såväl politisk- som tjänstemannaledning i respektive kommun. Metoden med löpande inrapportering har valts av en majoritet av medlemskommunerna vilket SBR förordar. Med det menas att en enkät går ut till företaget så snart som ett beslut hos kommunen är taget. Det säkerställer kvalitén i svaren. Metoden behöver inte medföra att man avläser resultatet och får ett betyg oftare än en gång per år, om man inte så önskar. För större kommuner med många ärenden blir det däremot automatiskt ett bättre beslutsunderlag med snabb återkoppling om man väljer att avläsa resultaten flera gånger per år. Varje kommun åtar sig att efter avslutad mätning, göra analys och upprätta en handlingsplan med konkreta åtgärder för kommande år. Stöd från SBR SBR har en tydlig roll inom nki-mätningarna med utveckling av metod, analys och rapporter till kommunerna. Särskilt rapportdelen har utvecklats under åren till att tydliggöra med färre men bättre ppt-bilder vilka problemområden kommuner ska fokusera på. Detta stöd har särskilt uppskattats av mindre kommuner. NKI-mätningarna och rapporten har 2014 följts upp genom återkoppling till samtliga kommunledningar. 41 st av samtliga 52 valde att få ett personligt möte med redovisning av resultat med även fokus på analys och förslag på konkreta åtgärder. Under året har SBR erbjudit processtöd till främst kommuner med lågt NKI. Även under nästkommande år ser vi att denna grupp har behov av stöd.

8 Användandet av e-tjänster är viktigt för kommunerna, då det ökar servicegraden gentemot kunden/företagen. Kommunerna har kommit olika långt i implementeringen av e-tjänster. Erfarenhetsutbyte och utveckling av e-tjänster kommer att vara en viktig uppgift under Sveriges kommuner och landsting SBA:s servicemätning har anammats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som 2011 började genomföra samma metod. Under 2013 genomförde totalt 189 kommuner mätningen. SBR och SKL har ett nära samarbete kring metodiken i mätningen. SKL kommer fortsätta med nki-mätning (Insikt) för övriga kommuner i Sverige och kommer genomföra den varje år fr om De har nyligen upprättat en databas där all fakta från mätningarna både för SBA-kommuner och övriga kommer (för en avgift) finnas tillgängliga. SKLs erbjudande är att samtliga kommuner själva (ur databasen) kan ta fram önskad statistik om mätningarna och göra sin egen analys. För de 52 SBA-kommunerna kommer SBR även fortsättningsvis ta fram enskilda kommunrapporter som visar de viktigaste inriktningarna och resultaten (se stycke stöd från SBR ). Uppföljning av mål under 2015 SBR ska under 2015 genomföra kontinuerliga uppföljningar av resultat i verksamhetsplan beslutade mål och aktiviteter. Mål Målet är att hela SBA- regionen ska uppnå NKI 70 år Marknadsföring och kommunikation Budskapet Stockholm The Capital of Scandinavia sammanfattar SBA-samarbetets styrkor och fungerar som ett gemensamt marknadsföringsbudskap. Positionen leder till att kvalificerad arbetskraft, företag och besökare söker sig hit, vilket i sin tur genererar ökad köpkraft, ökad konkurrenskraft i ett globalt perspektiv, och i förlängningen medför det ökad tillväxt samt ökade skatteintäkter. Regionen förknippas med ett antal positiva värden såsom öppen, hållbar, innovativ och trendig. För att nå visionen om att vara Europas ledande hållbara tillväxtregion ska marknadsföring av partnerskapet baseras på ovanstående argument och värderingar. PR är tillsammans med digital marknadsföring de viktigaste och mest effektiva kommunikationskanalerna för att nå investerare. Aktiviteterna ska för att ge bästa möjliga utväxling av det investeringsfrämjande arbetet baseras på ett antal strategiska budskap om att Stockholm är Skandinaviens huvudstad och en av världens mest kreativa/innovativa kunskapsregioner med ett företagsklimat och livskvalitet i världsklass.

9 En viktig kommunikationsaktivitet under 2015 är fastighets- och investerarmässan Mipim. Exponeringen i montern ska fokuseras på regionens investeringspotential och Stockholms kreativa näringar parat med fastighetsbranschens fördelar. Att det är lätt och säkert att göra affärer i Stockholmsregion, som sammanfattas i begreppet Plug n play, kommer fortsatt att förmedlas till målgrupperna. En intern SBA-web (www.stockholmbusinessalliance.se) har skapats för målgruppen medlemskommunerna. Där läggs all viktig information om kommande aktiviteter, mässor, pressbearbetning, rapporter och investeringsförfrågningar. Under året kommer SBR att upprätta en kommunikationsplan för de aktiviteter som ska genomföras. Mål Minst 20 av de identifierade internationella topp-hundra-journalisterna ska besöka och förmedla Stockholmsregionens definierade erbjudanden. 5.3 Investeringsfrämjande Utländska direktinvesteringar bidrar till Sveriges och Stockholmsregionens tillväxt. De utländska investeringarna bidrar till kritisk massa och ökad konkurrenskraft i regionens kunskapsintensiva kluster, vilket leder till ökad produktivitet och förnyelse. Investeringar kan också, genom att tillföra kapital och utländska nätverk, skapa förutsättningar för svenska företag att växa genom ökad internationell handel samt som underleverantörer. Inom SBA-samarbetet fokuserar vi under 2015 på ett antal branscher. Dessa är valda med utgångspunkt från våra regionala styrkor och den potential som finns inom respektive bransch för investerare. De sju utvalda branscherna arbetar SBA med proaktivt, själv eller i samarbete med andra organisationer, nätverk eller konsulter. Arbetet är inriktat på att locka högkvalitativa investeringar, vilket innebär att de ska vara En för regionen viktig bransch Av viss storlek och bidra till regionens utveckling En investering kan uppnå hög, medel eller låg kvalitet beroende på hur stort värde investeringen sammanlagt bidrar med till regionens tillväxt och utveckling. Resurser ska huvudsakligen läggas på investeringsfrämjande arbete som resulterar i investeringar av hög kvalitet. Internationella investeringar är ofta små till en början, men växer, beroende på konjunktur och marknad, efter en tid till att bli mer omfattande. Den strategiska inriktningen med hög kvalitet i investeringarna är viktig för regionen. Det är samtidigt viktigt med fler arbetstillfällen inom SBA.

10 Strategiska branscher Vårt investeringsfrämjande arbete inom regionen ska fokuseras på följande sektorer: ICT (IT och telekom) Profileringen och marknadsföringen av Stockholm som en IT-region, kommer att fortsätta med oförminskad styrka för att Stockholm ska förbli en internationellt erkänd IT- region inom ett antal segment. Life science (läkemedel-, bio- och medicinteknik) Arbetet med att stärka relationerna ytterligare med aktörerna i branschen kommer att fortsätta under 2015, t ex genom att samarbeta med paketering av utbudet i regionen och matcha det med efterfrågan från investerare. Life Science Hotlist är här en viktig del med en lista med de mest intressanta företagen i regionen. Listan är tänkt att underlätta för investerare att hitta partners, skapa synlighet för bolagen, men även dra uppmärksamhet till hela life sciencesektorn i regionen. Automation (automation och robotik) Samarbetet med Automation Region, Robotdalen och branschen kommer att fortsätta med att identifiera de viktigaste åtgärderna för att skapa en mer utvecklad och konkurrenskraftig bransch. Cleantech (miljöteknik) Regionen har en stark internationell position inom detta område med innovativa lösningar och en avancerad forskning. Investerarerbjudandet inom cleantech handlar delvis om investera i redan befintliga bolag med intressanta innovationer. Under det senaste året har erbjudandet paketerats genom en Cleantech Hotlist med målgruppen investerare. Hospitality (besöksnäringsrelaterade investeringar) Besöksnäringen är den snabbast växande industrin i Sverige. Det är en bred bransch som innefattar allt från infrastruktur till mindre produkter inom upplevelser och attraktioner. Mål att Stockholms län placeras på tio-i-topp listan (idag plats 13) över de mest besökta städerna i Europa med 11 miljoner kommersiella övernattningar. Logistics (logistik) En växande befolkning och högre köpkraft medför att logistiksektorn expanderar i Stockholmsregionen. De starkaste effekterna gör att logistikfastighetsmarknaden som är allt mer ytkrävande flyttar till utkanterna av Storstockholm (Stockholms län) då de inte får ekonomi i att vara kvar i lägen närmare city. Idag är fokus i regionen i norr på Sigtuna/Arlanda och Gävle, i syd på Nykvarn, Nyköping/Oxelösund, Haninge. I väst ligger fokus på städer såsom Örebro och Eskilstuna. Metals & mining (metaller- och gruvdrift) Sverige har en stolt historia inom gruvnäringen och byggt sin ekonomi under flera århundraden på gruvdrift har stora förutsättningar inom detta. Förutom de stora mängderna mineral i marken har Sverige även i övrigt mycket goda förutsättningar för gruvdrift och blev utvalt till näst bästa

11 land i världen för gruvnäring. SBA-området ligger till största delen på det geologiska Bergslagen som är ett av de för gruvdrift mest intressanta områdena i Sverige. För tillfället upplever gruvnäringen vissa problem av främst finansiell natur men dessa anses av experter vara tillfälliga och den långsiktiga potentialen för gruvnäringen anses som god. Kontinuerligt, ska de strategiska branscherna utvärderas. Syftet är att säkerställa att det satsas på rätt branscher i samarbetet. Mål Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska uppgå till 65 %. Andelen investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska uppgå till 40 %. 6. Styr- och samarbetsformer Samarbetet inom SBA ska bedrivas med nödvändiga resurser och kompetens. Detta innebär att tillräckliga och långsiktiga resurser ska finnas inom varje kommun och personer som arbetar med frågorna ska ha den kompetens som krävs för arbetet. Det bygger också på ett aktivt deltagande från kommunerna på gemensamma konferenser, utbildningar och seminarier för att jobba effektivt mot gemensamt mål. SBA drivs operativt av en styrgrupp bestående av 10 kommunchefer. Styrgruppens uppgift är att samordna den operativa verksamheten inom partnerskapet och att förankra vad som sker i partnerskapet i resten av regionen. Man ska också styra och leda utifrån beslutad verksamhetsplan för att uppnå samordning samt ansvarar för framtagande av förslag till verksamhetsplan. Inför den nya avtalsperioden ligger det på styrgruppen att ta fram ett avtalsförslag. Förtroendevalda SBA styrs av kommunstyrelseordförandena (KSO) i partnerkommunerna, som träffas en gång om året för att följa upp och fatta beslut om verksamheten inom partnerskapet. KSO-mötet är en arena för strategiska diskussioner och beslut om hur arbetet inom partnerskapet ska utvecklas, men också för andra frågor som berör förutsättningarna för tillväxt i regionen. Kommunchefer Kommuncheferna ansvarar för att kommunens näringslivsservice når uppsatta mål inom partnerskapet och att utse en person som kontinuerligt arbetar med investeringsförfrågningar och uppdaterar erbjudandet som kommunen har till investerare. Kommunchefen ska också utse en person som kontinuerligt arbetar med servicemätningen, det lokala förbättringsarbetet och följer upp handlingsplanen under året.

12 Kommuncheferna utgör en strategisk grupp för att nå målen i verksamhetsplanen, fånga eventuella utvecklingsbehov inom SBA och nå förankring i hela samarbetet. Gruppen ska säkra att arbetet bedrivs på strategisk nivå i varje kommun. Näringslivschefer Näringslivscheferna i partnerkommunerna har en nyckelroll i SBA. De utför det operativa, lokala arbetet vad gäller investeringsfrämjandet och är även starkt involverade i arbetet med näringslivsservice och marknadsföring. Kommunikationschefer Kommunikationscheferna i partnerkommunerna har en viktig roll vad gäller marknadsföring och kommunikation. De ansvarar för att förankra det gemensamma varumärket Stockholm The Capital of Scandinavia i kommunernas internationella marknadsföring mot investerare. De åtar sig också att varje kommun ska ha en engelsk landningssida på sin kommuns webbplats där målgruppen är utländska investerare. De har även en viktig roll i samband med mätning och uppföljning av kommunens näringslivsservice. Miljö- och bygglovschefer Miljö- och bygglovschefer har ett särskilt ansvar i kommunerna när det gäller att förbättra näringslivsklimatet. De åtar sig att genomföra och följa upp sitt lokala förbättringsarbete inom sitt myndighetsområde. Dessa bägge områden har stor påverkan på det gemensamma NKI-resultatet då mängden ärenden är omfattande. Etablering av investeringsteam: Inom det investeringsfrämjande arbetet är det av stor vikt att det finns goda och upparbetade kontakter emellan SBRs projektledare och kommunerna. Det handlar om att kommunerna har tagit fram ett konkret erbjudande, har kunskap om hur investeringsarbetet fungerar och de bakomliggande strukturerna och mekanismerna. Projektledarna måste i sin tur ha information om kommunernas erbjudande (usp=unique selling point) gällande t ex mark, lokaler, kluster och kompetens. Under nästa år ska ett antal team skapas inom de sju fokusbranscherna. Där ska intresserade kommunrepresentanter och projektledare från SBR diskutera fram och bestämma hur man ska arbeta tillsammans och hur man vill lägga upp arbetet under året. Delregioner Många frågor kan hanteras av delregioner inom partnerskapet. Infrastrukturfrågor, servicefrågor mm är exempel på sådana. De större kommunerna har här ett särskilt ansvar att ta ledningen för det delregionala samarbetet.

13 7. Budget 2015 Varje partnerkommun betalar en avgift som är relaterad till sin befolkning. För 2015 betalar alla kommuner en avgift på 4 kronor per invånare och år, förutom Stockholm stad som betalar 7,5 miljoner kr, d v s 8 kronor per invånare. Budgeten för partnerskapet uppgår till 17,0 miljoner kronor. Inom ramen för investeringsfrämjande ryms sju heltidstjänster som arbetar med att sälja in regionens erbjudande gentemot investerare. I denna kostnad ingår också arbetet med fokusbranscherna såsom konsulter, mässdeltagande mm. SBA finansierar knappt 3 heltidstjänster som koordinerar nätverket. För deltagande i fastighetsmässan MIPIM avsätts 1 miljon kronor av budgeten. Fördelning av budget: Koordinering, näringslivsservice, konferenser etc 3,6 miljoner Marknadsföring, PR 1,6 miljoner Investeringsfrämjande 11,8 miljoner

14 Bilaga Exempel på insatser under 2015 Näringslivsservice: Konkret stöd (processövning) till kommuner i syfte att höja NKI Utveckla NKI-mätningen (metod,analys,rapport) Stöd i analys och slutsatser av nki-mätningen Stödja kommunerna i att utveckla e-tjänster Följa regionens konjunkturutveckling genom kvartalsvisa rapporter. Stöd för kommuner som vill samarbeta inom olika projekt t ex inom miljötillsyn och bygglov för en bättre myndighetsutövning Omvärldsbevakning och analys Konferenser och workshops Regional samverkan /nätverk Processledare i utvecklingsarbete Ex på Investeringsfrämjande arbete: Aktiviteter inom våra sju branschområden i syfte att attrahera investerare ICT: Exempel på aktiviteter: Segment i fokus är internet startups, mobilitet, riskkapitalinvesteringar,datacenters, spelutveckling samt etablering av regionala huvudkontor. Under året görs ett antal resor, mässor och turnéer i Europa och USA. Life Science: Exempel på aktiviteter: Fortsatt arbete med Life Science Hotlist (paketering och kommunikation av investerbara företag i branschen mot internationella investerare), fortsatt arbete att identifiera relevanta aktiviteter för möte med investerare. Arbete med ansökan till Tillväxtverket för att öka arbetet med Hotlist. Automation: Exempel på aktiviteter: Anordna ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året. Det kommer genomföras resor till närområdet Europa, mässor och turnéer. Cleantech: Tillsammans med SBA-kommuner genomföra ett antal investerings- och marknadsföringsaktiviteter under året. Exempelvis deltagande på Cleantech Forum i Europa. Kontinuerligt rekrytera nya intressanta teknikbolag i regionen i syfte att attrahera och stödja internationella samarbeten. PR och marknadsföring inom Tech och Start ups kommer att förstärkas med hjälp av bl.a. Stockholm Cleantech Hotllist (paketering och marknadsföring av små bolag mot investerare och samarbetspartners). Hospitality: Exempel på aktiviteter: genomföra investerings- och marknadsföringsaktiviteter exempelvis på mässan HotCop i Köpenhamn, Mipim i Cannes och Expo Real i München. Målet är att komma i kontakt med nya intressanta företag och upprätthålla den kontakten för framtida

15 möjliga investeringar. Gällande hotellnäringen finns ett fokus på behovet av hotell med respektive enkel standard till lyxnivå. Logistik: Exempel på aktiviteter: Att slutföra kartläggningen/paketeringen av logistikklustret inom SBA med 11 kommuner. Producera ett marknadsföringsmaterial som övergripande visar klustret och de stora logistikcentrumen i regionen för målgruppen investerare. Delta på relevanta mässor såsom MIPIM, Expo Real och svenska logistikmässor. Metals & mining: Exempel på aktiviteter: Träffa investerare i gruvnationer såsom Australien, Kina, Indien och Sydafrika med syfte att marknadsföra Sverige/Stockholmsregionen. Genomföra ett investerarseminarium tillsammans med Torontobörsen i Canada. Målet är att under året genomföra möten med kommunrepresentanter samt VDar från gruvbolag i kommuner med verksamhet idag. Internationell marknadsföring och kommunikation: Delta på fastighetsmässan MIPIM i syfte att marknadsföra regionen Genomföra jämförelser med andra stora städer och se hur man arbetar och marknadsför sig mot investerare Internationell marknadsföring och pressbearbetning mot investerare Sprida goda exempel till medlemskommuner om varumärke och pressbearbetning Upprätta kommunikationsplan för aktiviteter under året Strategi Utveckla formerna för samarbetet inför nästa avtalsperiod

16 Bilaga Fakta om Stockholmsregionen (SBA) Anställda på utlandsägda företag Utveckling % absoluta tal Stockholmsregionen Övriga Sverige Effekter av investeringsfrämjande inom SBA Totalt antal nya jobb i regionen : 2532 st Antal räddade arbetstillfällen i regionen : 5299 st Mål 2015 för Stockholm Business Alliance Näringslivsservice: Målet är att hela SBA- regionen ska uppnå NKI 70 år 2015.

17 Investeringsfrämjande: Andelen av totala investeringar som skett i en för Stockholmsregionen strategiskt viktig sektor ska uppgå till 65 %. Andelen investeringar som har bidragit med högt värde för Stockholmsregionen ska uppgå till 40 %. Internationell marknadsföring: Minst 20 av de identifierade internationella topp-hundra-journalisterna ska besöka och förmedla Stockholmsregionens definierade erbjudanden. Stockholms placeringar i olika rankingar Det är svårt att utvärdera värdet och resultaten av en verksamhet som rör marknadsföring av en hel region. För att få en bild av rörelseriktningen har åtta olika rankingar och mätpunkter valts ut för att kunna studera hur vi lyckas. Dessa är vitt skilda och mäter olika saker och är dessutom i vissa fall nationella och inte regionala. Denna flermålsanalys ger dock, trots sina ofullständigheter, en bild av i vilken riktning regionen rör sig.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011

Stockholmsregionens möte med näringslivet. En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011 FOTO : Shutterstock Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Val av verksamhetsområden 4 Definition

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane.

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane. Event in Skåne AB Strategi Kontakt +46 (0) 40 675 1 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Sweden Event in Skåne Strategi 2020 Innehållsförteckning

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

internationell profilering och positionering av

internationell profilering och positionering av Oktober 2014 Strategi för internationell profilering och positionering av Norden 2015 2018 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Statsministrarna 3 1.2 Samarbetsministrarnas vision 3 1.3 Nordic Cool 3 1.4 Förstudie

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer