Digital 3D-reklam. System för digitala 3D-reklamskyltar och studie av deras effekt på kundbeteende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital 3D-reklam. System för digitala 3D-reklamskyltar och studie av deras effekt på kundbeteende"

Transkript

1 Digital 3D-reklam System för digitala 3D-reklamskyltar och studie av deras effekt på kundbeteende Sammanfattande projektbeskrivning Mittuniversitet har under de senaste åren bedrivit forskning med fokus på verklighetstrogen tredimensionell (3D) visualisering inom forskningsprofilen Digitala samhällen. Forskningen har nu uppnått en mognadsgrad som medger en kunskapsöverföring från akademi till näringsliv. Detta projekt har för avsikt att vara ett första steg i denna överföring av kompetens genom att ett prototypsystem för digital reklam med 3D-visualisering konstrueras i ett tätt samarbete mellan forskargruppen vid Mittuniversitetet och ett lokalt företag, se Figur 1. Projektet ämnar även att parallellt bygga upp ett nätverk med andra Europeiska forskargrupper och företag för att ligga till grund för fortsatt forskningsfinansiering genom EU:s ramprogram. Ett sådant internationellt forskningsnätverk syftar också till att vara grund för att fördjupa och bredda den regionala kunskapsspridningen. Figur 1 Ett system för digital 3D-reklam; produktion, lagring/distribution och presentation Innehållsförteckning Sammanfattande projektbeskrivning... 1 Bakgrund... 2 Syfte... 4 Mål... 4 Målgrupper... 4 Projektorganisation... 5 Koppling till det regionala näringslivet... 7 Koppling till andra projekt och insatser... 8 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning samt projektavgränsning... 8 Tid och aktivitetsplan för projektet Förväntade resultat Resultatspridning Uppföljning och utvärdering Privat medfinasiering Riskanalys

2 Bakgrund De senaste årens forskningsframsteg inom 3D-visualisering lämnar utrymme för att i grunden förändra det sätt på vilket all 3D-information presenteras. Så kallade autostereoskopiska 3Dskärmar har lämnat prototypstadiet och gör det möjligt att skapa en holografisk 3D-effekt där betraktaren upplever ett verklighetstroget djup i bilden utan krav på att bära speciella glasögon. Ett antal olika vyer projiceras ut i rummet och betraktaren ser en vy med ena ögat och en annan vy med det andra vilket uppfyller förutsättningen för att uppfatta djup. Genom att projicera fler än två vyer så kan betraktaren också genom att ändra position se nya perspektiv och på så sätt se runt föremål i den återgivna scenen. Denna teknik förutspås revolutionera flertalet områden där nuvarande presentationsmetoder främst består av vanliga tvådimensionella skärmar utan djup. Exempel på aktuella tillämningar är medicinsk diagnostik, produktdesign och -konstruktion, digitala reklamskyltar, TV-spel och 3DTV, mobiltelefoni m.m. Digitala reklamskyltar utgör en allt större och växande del av det totala reklamutbudet. De senaste årens explosion till stor del beroende på de tekniska framgångarna med platta skärmar såsom LCD har gjort att digitala reklamskyltar idag omsätter i storleksordningen 800 miljoner dollar. Analyser pekar på att den snabba tillväxten inom området kommer att fortsätta och en sjudubblad marknad spås till Trots likheten med andra marknadsföringskanaler såsom TV och bio kan kunskap och erfarenhet från reklamproduktion för dessa medier enbart delvis utnyttjas. Innehållet som presenteras på de digitala skyltarna måste fånga betraktarens intresse under en mycket kortare tid då uppmärksamheten och tålamodet är mindre i butiken jämfört med i TV-soffan eller biofåtöljen Ett sätt att öka kundens uppmärksamhet är att lägga till ytterligare egenskaper till den digitala skylten. Nästa steg är att presentera materialet med verklighetstroget djup. När föremål bokstavligen kommer ut ur skylten ökar möjligheten att fånga uppmärksamheten hos den förbipasserande besökaren och förvandla honom/henne till kund. Med ena benet i forskning kring 3D-visualisering och andra benet i system för digitala reklamskyltar har projektets deltagare en exklusiv position för att tillsammans adressera denna begynnande marknad och placera sig i den internationella framkanten vad gäller forskning och utveckling av digitala 3D reklamskyltar. Delar av de problemområden som rör 3D har redan framgångsrikt adresserats ur ett mer generellt perspektiv av projektets deltagare. Med en fokusering på en specifik tillämpning kan dessa generella forskningsmetoder och -resultat kombineras med regional företagsamhet och omvandla s till konkreta lösningar och ett unikt prototypsystem för digital 3D-reklam. Digital 3D-reklam 3Dforskning Digitala reklamskyltar Figur 2 Nödvändig interaktion mellan forskning och näringsliv 2

3 Dessutom, att blanda praktisk interaktion mellan akademi och näringsliv och ett fortsatt internationellt utbyte på forskningsfronten ger projektet stora möjligheter att skapa sysselsättning i regionen inom detta nyblivna område. Möjligheter som sträcker sig utanför digital 3D-reklam till att även innefatta andra 3D-visualiseringsområden. Konkret kommer projektet att bestå av två spår: 1. Konstruktion av ett prototypsystem för digital 3D-reklam innefattande en statistisk undersökning av digital 3D-reklams effekter på kundbeteende 2. Uppbyggnad av ett internationellt forskningsnätverk inom 3D-visualiseringsområdet Genom att dessa spår bedrivs parallellt, effektiviseras kommersialiseringen av forskningsresultat inom området verklighetstrogen 3D-visualisering samtidigt som grunden läggs för att kvalificerad kunskap även fortsättningsvis ska kunna spridas från akademi till näringsliv. Den tekniska delen av konstruktionsarbetet kommer att delas upp i två problemområden: Produktion Bilder och video baserat på datorgrafik låter sig redan göras i 3D med relativt enkla medel. Att däremot producera fotografiskt material för 3D-skärmar är mer komplicerat. Bearbetning för lagring, distribution och presentation. Jämfört med sina tvådimensionella motsvarigheter så kräver 3D-material större lagringsplats och högre överföringshastighet. Dagens standarder för kompression är inte utvecklade för 3D-bilder eller 3D-video. Delar av dessa två problemområden har redan adresserats framgångsrikt av projektets deltagare. Bl.a. har effektiva kompressionsmetoder för 3D-bilder forskats fram av forskargruppen vid Mittuniversitetet. Effektivare lagring och överföring är eftersträvansvärt i alla resursbegränsade system, och ytterligare miljöfördelar finns i den helt digitaliserade produktions- och distributionskedjan som Netcorner Sweden tagit fram: att ändra till nytt reklaminnehåll kräver ingen fysisk närvaro eller fysiskt material utan sköts resurseffektivt med uppdatering över Internet. Projektdeltagarna med forskarna i spetsen har för övrigt avsikt att i ett senare projekt även undersöka förutsättningarna för att använda papper som kompletterande media. Även då på ett sätt som återger djupet i bilden på ett verklighetstroget sätt. Det marknadsföringsrelaterade spåret består främst i planering och utförande av en statistisk undersökning av hur 3D-skärmar påverkar kundbeteende. Då 3D-skärmar alldeles nyligen lämnat prototypstadiet saknas ännu kunskap om hur stort mervärde digital 3D-reklam medför. Statistiska undersökningar av mänskligt beteende är ofta svåra att utvärdera eftersom det är en otalig mängd faktorer som kan påverka resultatet. En styrka i projektet är att Mittuniversitetet har mycket god kunskap om vetenskapliga metoder för statistiska undersökningar, samt att det genom Nordic Fastfood AB har tillgång till detaljerad säljinformation som kan användas för att reducera eller helt eliminera många av dessa osäkerhetsfaktorer. I så hög utsträckning som möjligt kommer undersökningen att formuleras så att resultaten inte enbart blir begränsade till reklamområdet utan också kan säga något om hur 3D uppfattas i förhållande till 2D vilket är intressant för andra 3D-visualiseringsområden. För att styrka möjligheten att dra sådan slutsatser planeras även en kvalitativ del (frågeformulär) i undersökningen. 3

4 Syfte Syftet med projektet är att stärka Mittuniversitetets forskningsprofil Digitala samhällen och forskningen inom tredimensionell visualiseringsteknik som är en del av Mittuniversitetets multimedieforskning. att sprida kunskap om tillämpbar forskning till lokal / regional industri och underleverantörer, samt att stimulera och medverka till utvecklingen hos de företag som verkar inom branschen digital reklam. att underbygga en personrörlighet mellan universitet och regionalt näringsliv. att stärka regional högteknologisk industri och göra den mer attraktiv för nyutexaminerade från Mittuniversitetet och andra unga högutbildade, samt för investerare. Mål Projektets mål är att sprida kunskap om verklighetstrogen 3D-visualisering till ett antal olika intressenter (distributionsföretag, konsumtionsföretag, konsumenter, allmänhet) så att denna teknik kommer till användning för digitala 3D-skyltar men senare även för andra områden. att konstruera ett prototypsystem för digital 3D-reklam som kan uppvisa 3D-material med en sådan kvalitet att lanseringen av digitala 3D-skyltar får ett stort genomslag och senare kan kommersialiseras. att vetenskapligt undersöka kunders beteende till följd av de nya digitala 3D-skyltarna för att fördjupa kunskapen om hur verklighetstrogen 3D-visualisering emottas i olika tillämpningar. att bilda ett nytt högteknologiskt företag som bl.a. fokuserar på att producera 3D-material för den digitala 3D-reklamskyltmarknaden, men även för andra tillämpningar av verklighetstrogen 3D-visualisering. att identifiera ytterligare forskningsområden inom 3D-visualisering som skapar konkurrenskraft hos forskningen och relaterade företag i regionen. att bygga upp kontakter med forskargrupper och företag i Europa som arbetar med verklighetstrogen 3D-visualisering, med avsikten att skapa en grund för fortsatt finansiering från EU:s ramprogram för forskningen vid Mittuniversitetet. Målgrupper Mittuniversitetets forskningsprofil Digitala samhällen Digitala samhällen är en stark forskningsprofil som bedöms ha stora framtidsmöjligheter enligt utvärdering april-juni 2007 av Mittuniversitets forskningsprofiler. Projektet ämnar stärka profilen ytterligare genom att lyfta fram multimedieforskningen och i synnerhet det progressiva området verklighetstrogen 3D-visualisering med autostereoskopiska 3Dskärmar som givits stor uppmärksamhet i olika projekt finansierade av EU:s ramprogram. Befintliga och nya företag som bedriver verksamhet inom området digital reklam Digital reklam är ett mycket expansivt område som har slagit igenom på bred front sedan digitala skärmar blivit bättre och billigare. Projektet riktar sig direkt till, och i samarbete 4

5 med, företag inom området, där målet är att stärka konkurrenskraften hos regional industri genom införandet av högteknologisk och attraktiv teknik. Företag som för närvarande använder eller som kommer att använda sig av digital reklam Ett stort antal företag använder sig av digital reklam för att skapa mervärde i sin publicitet, vilket kan vara större attraktionsförmåga och/eller en lättare hantering. Dessa intressenter, men även framtida, kan med 3D reklam få en större dragningskraft och därmed ett bättre informationsflöde till kunder med ökad försäljning som konsekvens. Speciellt sker projektet i samarbete med ett nationellt företag med goda möjligheter till statistisk uppföljning av införandet av den nya tekniken. Allmänheten i form av konsumenter, men i förlängningen även i form av andra tjänster Det finns ett stort intresse bland allmänheten för naturlik 3D visualisering. Digital 3D reklam är en första marknad för tekniken och dessutom ett sätt att göra en större publik varse om teknikutvecklingen. I förlängningen ger detta grund för ytterligare marknader för digital naturlik 3D visualisering, såsom 3D-TV, 3D videospel, medicinsk 3D visualisering, etc. Projektet inkluderar en utvärdering av tekniken i en verklig situation, varvid allmänheten kommer att kunna ta del av tekniken. Pappersindustri, spelutvecklingsföretag, medicinska visualiseringsföretag, m.fl. Verklighetstrogen 3D-visualisering har möjlighet inom ett stort antal tillämpningsområden. Främst kommer visualisering att vara digital, men man kan mycket väl tänka sig tillämpningar där tekniken med fördel kan tryckas på papper eller produceras med annat material. Projektorganisation Samtliga parters medverkan, insatser, behov och nytta Mittuniversitet, Institutionen för Informationsteknologi och medier Institutionen för Informationsteknologi och medier (ITM) är Mittuniversitetets största institution med ca 180 anställda och ca 3000 studenter, och finns vid alla fyra av universitetets campus. Projektets deltagare är organiserade vid campus Sundsvall under avdelningen för Informations- och kommunikationssystem (IKS) som har ca 35 anställda, varav fem professorer, två docenter, fem doktorer, en post-doc och ca 10 doktorander. Forskningen vid IKS omfattar bland annat Multimedia och kommunikationssystem där 3D-visualisering ingår, och totalt har IKS forskningssamarbeten med ca 35 företag, 10 myndigheter, 15 andra universitetet och är dessutom del i den nationella forskarskolan i Telekommunikation. IKS besitter bland annat ett Multimedielaboratorium för media, användbarhet och dator/människainteraktion, som kommer att kompletteras för 3D-visualiering. Forskargruppen i Multimedia och kommunikationssystem är en av få grupperingar i Sverige som har erfarenhet av forskning relaterad till verklighetstrogen 3D-visualisering med autostereoskopiska 3D-skärmar sedan ca fem år. Mittuniversitetet och regionen har därför en unik möjlighet att ta en ledande roll inom detta expansiva område. Behovet av samarbetspartner både inom lokal industri såväl som (främst utländsk) akademi är emellertid avgörande för att behålla detta övertag. Mittuniversitetet kommer att ansvara för projektets genomförande och vetenskaplig kompetens inom 3D-visualisering och statistik. Det kommer att ta aktiv del i implementeringen av prototypsystemet genom forskare samt studenter i examensarbeten. Uppbyggnaden av forskarnätverk och forskningsansökningar inom området ligger också på Mittuniversitetet. 5

6 Angränsning mot övrig verksamhet Forskningen inom verklighetstrogen 3D-visualisering är kopplad till följande av Mittuniversitetets undervisnings- och forskningsverksamheter: Master- och Civilingenjörsutbildningar i datateknik Civilingenjörsutbildningen i datateknik erbjuder både bredd och fördjupning inom datateknikens olika systemnivåer. De avslutande årens inriktning mot Internetsystem är starkt kopplad till forskningen i multimediekommunikation, och samläses till stora delar med den Bologna-anpassade Master-utbildningen i datateknik. Forskningsprofilen Digitala samhällen Mittuniversitetet har sex prioriterade forskningsprofiler. Föreliggande projekt ligger under profilen Digitala samhällen som har ett huvudsyfte är att stimulera nya former av produktion, tjänster och delaktighet. Exempel på detta kan vara nya metoder för informationsöverföring och nya multimediala former för informationsförmedling, med mera. Digitala samhällen framställdes som ett målmedvetet, starkt visionärt, framtidsorienterat, aktivt och expansivt profilområde med breda samverkanskontakter i samhället i en utvärdering april-juni 2007 av Mittuniversitets forskningsprofiler NetCorner Sweden NetCorner Sweden är ett IT-företag med mål och inriktning på digital reklam samt trådlösa nätverk. Företaget fokuserar på digital marknadsföring i affärer, shoppingcenter och andra platser där det finns behov av riktad och lokaliserad marknadsföring. NetCorner Swedens produktportfölj består av ett system för digital reklam som möjliggör en kombination av bildspel, filmer, bilder, musik och annan multimedial produktion i ett distribuerat nätverk av skyltar bestående av platta LCD-skärmar. Företaget drifthåller också en infrastruktur för distribution av den multimediala reklamen. Företaget startade 2004 och har idag fem anställda. NetCorner Sweden har ett stort intresse i den nya 3D-tekniken då den kan tillföra nya dimensioner till deras produktportfölj. Företaget ser projektet som en möjlighet att regionen blir ledande inom digital 3D-reklam och verklighetstrogen 3D-teknik. Det tidiga och målmedvetna engagemanget syftar till att ta stora marknadsandelar i denna nya nisch av digitala reklamskyltar vilket i förlängningen kommer att producera nya lokala arbetstillfällen. NetCorner Sweden bidrar därför med en väsentlig del i finansieringen både i reda pengar och i interna resurser. Interna resurser består bland annat av tillgång och utnyttjande av företagets nätverk för reklamdistribution; utveckling och anpassning av distributionsnätverket och webbaserade kundportal till 3D-reklam för att möjliggöra en marknadsmässig undersökning; samt genomförandet av ett examensarbete på magisternivå inom projektets ram. Nordic Fast Food AB (Sibylla) Sibylla är ett allt starkare varumärke för en snabbmatskedja där lokala restauranger runt Sverige bedrivs som privata franchise-företag. Tillsammans utgör dessa Sibylla-kedjan som är en del av Nordic Fast Food AB (NFF). Sedan våren 2004 är Sibylla också ett Superbrand vilket är en utmärkelse som intygar att Sibylla ett av Sveriges starkaste varumärken. 16 miljoner kunder besöker Sibyllas hela 200 restauranger varje år. Ett antal av dessa restauranger har automatiska verktyg för försäljningsstatistik som en del av deras nuvarande kassasystem. Sibylla lägger en stor vikt på att marknadsföra sina produkter med kundbefrämjande metoder och arbetar med modern teknik för att nå sina mål. Företaget inser potentialen i digital 3Dreklam med autostereoskopiska 3D-skärmar i detta hänseende. Sibylla ställer därför något 6

7 eller några av sina franchise-företag till förfogande för kundrelaterade undersökningar. En digital 3D-skärm marknadsför därmed ett antal av Sibyllas produkter med 3D-reklam. Sibylla ställer dessutom sitt kassasystem till förfogande för att projektet ska kunna utnyttja dessa omfattande statistiska data för att vetenskapligt undersöka kundbeteende. Personal vid utvalda franchise-företag kommer också att genomföra kompletterande undersökningar genom frågeformulär. Projekledning Projektet drivs på och av Mittuniversitetet. Projektledaren, Mårten Sjöström (MIUN), har erfarenhet av att leda verksamhet både i linjeorganisation och i projektform, bl.a. har han administrerat ramprogram. Han kommer att följa upp milstolpar och projektleveranser kontinuerligt. Han kommer också att kontrollera projektkostnader mot budget på halvårsbasis. En styrgrupp kommer att bildas och bestå av en representant från varje projektpartner: Mårten Sjöström (MIUN), Per Nord (NetCorner Sweden) och Per Stenlund (Nordic Fastfood AB). Styrgruppen träffas regelbundet (minst fyra gånger per år) och ansvarar för löpande utvärdering och planering under projektets gång. De bestämmer nästkommande åtgärder för att uppnå projektets mål. Styrgrupp ser också till så att projektet blir ett verksamt forum för att utbyta idéer och erfarenheter. Projektmöten: projektets deltagare kommer att interagera kontinuerligt när så behövs. Det är individuella träffar med engagerade personer i projektets olika parter som kan ge resultat. Det är viktigt att hitta kontakter som passar ihop och kan utbyta erfarenheter på ett mer informellt sätt. Ett viktigt mål är därför att hitta personer i organisationerna som kan arbeta tillsammans på ett snabbt och enkelt sätt. Frukten av ett gott samarbete kommer ofta från kontakter på individuell nivå. Speciellt kommer ett uppstartsmöte att hållas första månaden. Projektdeltagarna kommer dessutom att mötas i samband med milstolparna. Speciellt kommer ett halvtidsmöte att hållas för att utvärdera projektet fram till dess. Koppling till det regionala näringslivet Projektet syftar till att brygga kopplingen mellan universitet och näringsliv, och är ett direkt samarbete med det regionala näringslivet. Det har utvecklats tillsammans och i samförstånd mellan projektets tre partner. Ursprunget till samarbetsprojektet ligger i att NetCorner (NC) tagit del av Mittuniversitetets forskning inom verklighetstrogen 3D-visualisering, vilken har stor beröring med dess näringsverksamhet. Samarbetspartner Nordic Fast Food AB (NFF) har också intresse i teknologin då den kan tjäna syftet med att få bättre informationsflöde till kunder. NCC:s kompetens inom statistiska undersökningar och försäljningsuppföljning gagnar projektets syften och mål. En ytterligare koppling till näringslivet är det nya högteknologiska företag som kommer att skapas i regionen innan projektet har slutförts. Det företaget ämnar bland annat att stödja produktion och distribution av digital 3D-reklam. Målet är att 1-2 personer ska vara anställda i företaget vid projektets slut. Immateriell äganderätt Projektet kommer med mycket stor sannolikhet resultera i ett antal nya produkter. Ett prototypsystem för distribution av digital 3D-reklam är en mycket bra grund för produkter och tillämpningar inom 3D-produktion, 3D-bild- och videobehandling och 3D-presentation. Delar av dessa kan också utvecklas ytterligare till att omfatta andra områden som spel, medicinsk visualisering mm. Förutom produkt- och tjänsteutveckling finns även utrymme för framtagandet av patenterbara metoder för bl.a. effektiv presentation på de autostereoskopiska 3D-skärmarna. Dessutom är kompressionsformat för 3D-bilder och -video under intensiv 7

8 utveckling och kommer att vara viktiga både för distribution och lagring inom flertalet 3Dvisualiseringstillämpningar. Varje partner kommer att äga sina egna resultat. Vid kollaborativa resultat mellan partner kommer de att ägas gemensamt. Varje resultat, grund till immateriell äganderätt eller ej, ska under projektets gång göras tillgänglig till alla partner utan kostnad. Efter avslutat projekt ska varje partner ha rätten att licensiera varje immateriell äganderätt som är resultat av detta projekt. Ett avtal om immateriella äganderätter kommer att skrivas inför projektstart. Koppling till andra projekt och insatser Föreliggande förslag till projekt är relaterat till ett antal andra projekt och annan finansiering vid Mittuniversitetet. Projektansökan: Testbädd av holografisk bildskärm för visualisering av digital 3D data från medicinska applikationer ( ) Projekt som 16 av 53 projekt uttagits till steg två i utlysningen Visualisering heavy (KKstiftelsen, Vårdalstiftelsen, Vinnova, Stiftelsen för strategisk forskning och Invest in Sweden Agency). Interdisciplinärt projekt för att skapa en demonstrator på aktuell teknisk nivå för 3D-visualisering av medicinsk data, med avsikt att förbättra vårdkvalitet men även att fungera som testbädd för 3D-relaterad forskning. Slutgiltigt utlåtande i februari Projektansökan: MediaSense ( ) Projektet syftar till att förverkliga nya sätt för meningsfull interaktion mellan människor, innehåll och omgivande ting via Internet, genom nya mekanismer som kombinerar media, sensornät och trådlös & fast telekommunikation Projektet inkluderar skalbar kodning av 3D-video då detta är viktigt för att kunna distribuera 3D-video till enheter med olika bandbreddsmöjligheter. Finansiering: NUTEK (Mål-2), Länsstyrelsen i Västernorrland, samt ett 15-tal företag. Projekt: Framtidens distribution av multimedia ( ) Projektet, vars syfte är att förbättra utnyttjandet av bredbandiga Internet-anslutningar och att medverka till och stimulera utvecklingen hos relaterade företag, har en del som behandlar kodning av 3D-video. Finansiering av EU Objektiv 1- program Södra Skogslän, Länsstyrelsen i Västernorrland, Vinnova, Fiber Optic Valley, fyra lokala företag. Projekt: Adaptiva videodistributionssystem ( ) Projektet integrerade forskning inom multimediekommunikation, signalbehandling för video, samt elektroniksystem i avsikten att utveckla metoder för videotransmission i datornätverk. En del behandlade simulering av 3D-kameror och displayer. Finansiering av KK-stiftelsen och fyra lokala företag. Finansiering från nationella forskarskolan i telekommunikation (GST) Två av doktoranderna som ska medverka i föreliggande projektförlag är inskrivna i den nationella forskarskolan i telekommunikation. Denna ger finansiellt stöd för att täcka omkostnader för doktorandtjänsterna. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning samt projektavgränsning Projektet är uppdelat i ett antal delprojekt och utförs i tre faser: 1. Kravspecifikation (Månad 1-4) 2. Utveckling av lösningar och nätverksbildande (Månad 5-21) 8

9 3. Validering och utvärdering, inklusive projektrapportering (Månad 18-24) ITM vid Mittuniversitetet organiserar och ansvarar för genomförandet av projektet. Möten kommer att hållas regelbundet för att styra projektets inriktning. Under dessa träffar kommer erfarenheter att kunna bytas mellan projektets parter. Figur 3 presenterar projektplanen. I första fasen kommer projektets partner att arbeta mycket nära för att sätta upp kravspecifikationerna för varje del av projektet, baserad på de mål som satts för detta projekt. Ett nära samarbete kommer även att prägla arbetet i fas 2 men i något större utsträckning kommer arbetet att parallelliseras och varje partner utnyttja sin huvudsakliga kompetens. Slutet av fas 2 består i kundbeteendestudien där de färdiga tekniska lösningarna utvärderas skarpt. I fas 3 kommer sedan systemet att utvärderas, både från en teknisk och en kundekonomisk aspekt. Denna del ger ytterligare återkoppling till framtida forskning och utveckling. Varje delprojekt kommer att ha en god kommunikation med de övriga samt med projektledaren genom hela projektets gång. DP1 Kravspecifikation A B DP2 Produktion av innehåll DP3 Behandling för lagring, distribution och presentation DP5 Nätverksbildande DP4 Studie av kundbeteende C D DP6 Projektutvärdering Figur 3 Översikt av delprojekt och relationer, milstolpar och projektledning Milstolpar Följande övergripande milstolpar är satta för hela projektet. Varje delprojekt har även leveranser kopplade till dessa betecknade med bokstäver (se också Figur 2). A. Färdigställd kravspecifikation (månad 4) B. Prototypsystem klar (månad 18) C. Kundbeteendestudie klar (månad 21) D. Projektutvärdering klar (månad 24) 9

10 Tid och aktivitetsplan för projektet Projektets aktiviteter är indelade i ett antal delprojekt, vilka leds och koordineras av ITM. Delprojekt 1 Kravspecifikation För att direkt lägga grund för det täta samarbete som detta projekt förutsätter så består det första delprojektet i att tydligt formulera vilka krav som ställs på projektet två huvudspår: teknik och kundbeteendestudie. Delprojektets mål är: Utifrån den valda tillämpningen specificera i detalj de delmål som de efterföljande delprojekt ska arbeta mot. Milstolpar och leveranser: 1. En kravspecifikation sammanställt i rapportform (månad 3). Delprojekt 2 Produktion av innehåll Ett för projektet anpassat reklaminnehåll, t.ex. 3D-video eller animering ska bestämmas. Delprojektet riskminimeras genom att arbetet delas in så att resultat kan erhållas med en successiv förbättring och utveckling (från statisk datorgenererad 3D-bild till fotografisk 3Dvideo). Delprojektets mål är: Producera 3D-innehåll med profesionell kvalitet och progression i komplexitet från 3Dgrafik till fotografiskt 3D-video. Milstolpar och leveranser: 2. Ett grundmaterial med statiska 3D-bilder (månad 12) 3. Extramaterial i form av fotografisk 3D-video (månad 18) 4. Resultat och erfarenheter sammanställs i slutrapporten (månad 24) Delprojekt 3 Behandling för lagring, distribution och presentation Ett befintligt system för digital reklamdistribution ska utvecklas till att även kunna behandla material med 3D-innehåll. Detta omfattar bl.a. beslut om vad för slags kodningsformat som lämpar sig för respektive 3D-innehåll, huruvda distributionen ska delas upp successivt genom distributionsnätets knutpunkter m.m. Delprojektets mål är: Färdigt 3D-material ska enkelt kunna hanteras av NetCorners system för digitala reklamskyltar. Detta innebär att format för lagring, protokoll för distribution och metoder för presentation arbetas fram. Milstolpar och leveranser: 5. En analys av det befintliga distributionsystemet och vilka förändringar som är nödvändiga för att möjliggöra verklighetstrogen 3D-visualisering sammanställs i en förstudierapport (månad 6) 6. Prototypsystemet färdigställs för kundbeteendestudie (månad 18). Detta föregås av två testfaser (alfa och beta) där grundläggande respektive slutgiltig funktionalitet säkerställs. 7. Resultat och erfarenheter sammanställs i slutrapporten (månad 24) 10

11 Delprojekt 4 Studie av kundbeteende Prototypsystemet inklusive autostereoskopiska 3D-skärmar presenteras på två oberoende platser. Därvid ska kundernas beteende till följd av den nya tekniken undersökas genom att undersöka försäljningsstatistik och kundernas upplevda erfarenhet av den nya tekniken. Delprojektets mål är: Kundernas beteende till följd av de nya digitala 3D-skyltarna ska vetenskapligt undersökas för att objektivt kvantifiera det mervärde som digital 3D-reklamskyltar medför. Milstolpar och leveranser: 8. En plan för den statistiska undersökningen och frågeformuläret färdigställs (månad 18) 9. Det empiriska underlaget bearbetas, statistisk analys utförs och resultaten presenteras i en rapport (månad 21) 10. Resultat och erfarenheter sammanställs i slutrapporten (månad 24) Delprojekt 5 Nätverksbildande Ett antal besök och inbjudningar ska genomföras för att bygga upp ett nätverk med andra europeiska forskargrupper och företag inom verklighetstrogen 3D-visualisering. Delprojektet ska också verka för att fördjupa samarbetet med väl valda grupperingar för att få till stånd ansökningar om forskningsmedel från EU:s ramprogram. Delprojektets mål är: Vara med på åtminstone en FP7-ansökan Milstolpar och leveranser: 11. Gästföreläsning vid Mittuniversitetet (månad 12) 12. FP7-ansökan (månad 24) Delprojekt 6 Projektutvärdering Resultaten och erfarenheterna från de olika delprojekten förs i detta delprojekt samman och projektet utvärderas utifrån de uppsatta målen. Detta presenteras i en slutrapport som förutom målverifiering även innefattar en analys av hur projektet lyckats bidra till de specifika syften som definierats i den här projektbeskrivningen men även de generella syften som satts upp för det regionala strukturfondsprogrammet Delprojektets mål är: Producera en slutrapport som utvärderar, analyserar och kvantifierar projektets framgång i förhållande till uppsatta mål och specifika och generella syften. Milstolpar och leveranser: 13. Slutrapport (månad 24) 11

12 Förväntade resultat Övriga förväntade resultat inom projekttiden Följande resultat förväntas att uppnås inom projektet utöver de resultat som presenterats under projektets och delprojektens mål ovan: Slutförande av doktorsstudier 1-2 doktorander kommer att kunna avsluta sina doktorsstudier inom projekttiden. Dessa presenteras och publiceras på sedvanligt sätt. Examensarbeten Två examensarbeten på kandidatnivå och ett på magisternivå relaterade till projektets innehåll kommer att genomföras. Vetenskapliga artiklar Ett antal artiklar som presenteras i vetenskapliga tidskrifter och/eller vid konferenser. Företagskontakter Fler kontakter med regional industri förväntas bli följden av kundutvärderingen av prototypsystemet. Dessa kan leda till framtida samverkansprojekt. Indirekta kontakter med företag och forskargrupper Utöver de kontakter som kommer att tas för att bygga upp forskningsnätverk inom projektet, förväntas ytterligare indirekta kontakter att skapas genom dessa besökta forskargrupper och företag. Dessa kan ytterligare stärka möjligheterna till en bra plattform till FP7 ansökningar. Förväntade resultat efter att strukturfondsstödet har upphört De utvecklingsmöjligheter som förutses efter projektets avslutande är följande: Kontakter mellan företag och nya tjänster Fler kontakter mellan befintliga samarbetsföretag och övrig regional industri förväntas bli följden av kundutvärderingen av prototypsystemet. Dessa kan leda till nya produkter och tjänster i samarbetsföretagen. Ett ökat antal arbetstillfällen för universitetsutbildade förväntas inom företagen i regionen. Nyetablering av företag i regionen Utöver det företag som förväntas etableras i och med projektets genomförande, är det möjligt att ytterligare tjänsteföretag och underleverantörsföretag skapas i regionen. Samarbeten med andra läroanstalter KY-utbildningen inom Datorspelsprogrammering i Kramfors kan möjligen bli en samarbetspartner för datorgrafik för 3D-visualisering. Fortsatt forskning inom verklighetstrogen 3D-visualisering Projektet ska ligga till grund för en fortsatt forskning vid Mittuniversitetet, där samarbeten sker på regional, nationell och internationell nivå med lämplig finansiering, såsom EU:s ramprogram. Fortsatt företagsverksamhets inom verklighetstrogen 3D-visualisering Projektet ska ligga till grund för ett fortsatt företagande inom digital 3D-reklam. Företag med ytterligare tillämpningsområden av tekniken (TV-spel, 3DTV m.m.) är också möjlig. 12

13 Resultatspridning Forskningsresultat tenderar att stanna inom akademin och nå främst andra forskare, om än både nationellt och internationellt. Resultaten från detta projekt däremot kommer att spridas inom akademi, näringsliv och allmänhet: Vetenskapliga resultat presenteras inom forskarvärlden i form av forskningsartiklar och konferensbesök samt genom deltagande i andra 3D-visualiseringsprojekt. Mellan forskare och företag genom de nära samarbete som projektet medför; teknikseminarier för personal vid medverkande företag (NC); och informationsmaterial till annan personal (NFF). Projektets inriktning skapar goda förutsättningar för en bred kunskapsspridning till allmänheten. Kundbeteendestudien är till sin natur utåtriktad då den utförs för att studera mottagandet av tidigare ej visad 3D-teknik. Dessutom kommer tekniken att göras kommersiellt tillgänglig genom medverkande företag (NC) som därmed gör publicitet för sina produkter och på så sätt ge fler företag tillgång till tekniken. Projektet har också intentionen att sprida delar av resultaten in i bildandet av ett nytt företag som avser att bygga vidare på dessa inom området digital 3D-reklam men även andra 3D-visualiseringsområden. Pressreleaser kommer att ges vid betydelsefulla resultat. Uppföljning och utvärdering De utvärderingar och uppföljningar av projektet som sker inom projektet är följande. Projektledaren följer upp tidsplan kontinuerligt och kontrollerar kostnader gentemot budget var sjätte månad. Inför undersökningen av kundbeteende kommer produktion av reklaminnehåll samt applicerade behandlingstekniker för lagring, distribution och presentation att utvärderas. Detta i syfte att minimera deras påverkan på kundbeteendeundersökningen. Produktionsmetoder för 3D-innehåll samt behandling för lagring, distribution och presentation kommer att följas upp under och efter projektets genomförande då dessa ligger till grund för fortsatt forskning och vidareutveckling av produkter inom företagande. Projektet innehåller i sig en statistisk utvärdering av kundbeteende till följd av digital 3Dreklam. Denna kommer att följas upp av ingående företag då den ger kunskap om nyttan med den nya tekniken. Projektet innehåller också en slutgiltig utvärdering som analyserar och kvantifierar projektets framgång i förhållande till uppsatta mål och specifika och generella syften. Denna sker i samarbete med deltagande företag. Projektets kommer att följas med ytterligare forskningsansökningar, framförallt från EU:s ramprogram i samarbete med nya europeiska partner som möjliggörs av projektets uppbyggnad av internationella kontakter. Därvid kommer även projektets interna utvärdering att beaktas. Privat medfinasiering Intresset för verklighetstrogen 3D-visualisering är mycket stort hos de regionala företag som deltar i projektet. De går därför in med en substantiell medfinansierng. 13

14 Privata bidrag i reda pengar Netcorner Sweden har beslutat att medfinansiera projektet med kr i reda pengar. Efter att 8 % högskolemoms är dragen återstår kr som går in i projektet, vilket motsvarar knappa 8 % av den totala projektbudgeten. Privata bidrag i annat än pengar Deltagande företag medverkar också i projektet med egen arbetstid, utrustning och material. Netcorner Swedens medverkan i projekt bedöms motsvara (inklusive overhead) 3 manmånader egen arbetsinsats för ledning, planering av kundutvärdering, skärmplacering etc. 7 manmånader egen arbetsinsats för teknikutveckling för inkorporerande av 3D-reklam i distributionssystemet, samt installation och testning. Resurser i form av utrustning (datorer, testskärmar, m.m.) och material (kablar, fixturer, etc.) Medverkan av Nordic Fast Food AB (Sibylla) i projekt bedöms motsvara (inklusive overhead) 2 manmånader egen arbetsinsats för ledning, planering av kundutvärdering, reklaminnehåll, skärmplacering, etc. Resurser i form av lämpliga lokaler för kundutvärdering, försäljningsstatistik via Sibyllas butiksdatasystem, samt visst material från Sibyllas reklambyrå Riskanalys Den riskbedömning som presenteras här kommer att uppdateras regelbundet under projektets gång för att identifiera förändringar och skapa förutsättningar för att hantera nya risker. Projektledaren kommer baserat på sin tidigare erfarenhet av ledarskap inom linjeorganisationer och projektadministration av EU-projekt att aktivt arbeta för att varje identifierad risk även följs up med en relevant åtgärdsplan. De målrelaterade risker som identifierats innan projektstart är: Prototypsystemet fungerar inte rent tekniskt Denna risk bedöms som mycket liten då konstruktionen läggs upp så att komplexitet läggs till efter hand, vilket underlättar systematisk felsökning. Genom att exempelvis skapa 3Dmaterial med progressivt ökande svårighetsgrad i produktionsteknik kommer användbart material alltid att finnas tillgängligt. Digital 3D-reklam visar sig inte ge ett tillräckligt mervärde. Risken för att autostereoskopiska 3D-skärmar inte är tillämpbart för digital 3D-reklam bedöms vara liten. Likväl gör uppdelningen i delprojekt det ändå möjligt att utnyttja resultat och erfarenheter som grund för andra områden inom verklighetstrogen 3Dvisualisering. Exempelvis delprojekt 2 Produktion av innehåll är en förutsättning för både 3DTV och vissa medicinska diagnostiktillämpningar. Kundbeteendeundersökningen ger resultat ur vilka slutsatser är svåra att dra Planeringen av den statistiska undersökningen (både kvalitativt och kvantitativt) utförs ytterst noggrant med hjälp av statistiker vid Mittuniversitetet. Nätverksbyggande tar längre tid än projekttiden Vid tidigare möten med europeiska forskargrupper och företag har många varit positiva och varit villiga till samarbete. För att öka sannolikheten för att nätverksbyggandet 14

15 mynnar ut i en forskningsansökan inom FP7 kan Mittuniversitetet leda ett projekt något som setts som önskvärt av forskargrupper vi varit i kontakt med. Av inlämnade forskningsansökningar inom FP7 accepteras enbart ca 10% För att öka sannolikheten för ett accepterat FP7-projekt under projekttiden bör Mittuniversitetet delta i flertalet ansökningar. Den faktiska kostnaden överstiger den budgeterade Med en välgjord och noga övervägd budget bedöms denna risk som mycket liten. Med en konstruktionsmodell där komplexitetsgraden stegras successivt kan projektet också lätt styras för att noggrant reglera förhållandet mellan tid och resultat. Utöver dessa målrelaterade risker, som aktivt kommer att hanteras under projektets gång, har vi också identifierat en risk avseende projektets syften. En spridning av kunskap och personal mellan universitet och regionalt näringsliv förutsätter teknikstuderande. Då antalet studenter inom datateknik har minskat vid MIUN (och även andra lärosäten i Sverige) de senaste åren måste eventuellt arbetskraft hämtas utifrån. Ett visst trendbrott kunde skönjas höstterminen 2007 vilket minskar denna risk något. Även om projektet kommer att arbeta för att bidra till att minska denna risk så beror den även på faktorer utanför projektets kontroll. 15

Tredimensionell framställning. Digital 3D reklam. Tillämpningar. Forskning vid Mittuniversitetet

Tredimensionell framställning. Digital 3D reklam. Tillämpningar. Forskning vid Mittuniversitetet Datorgrafik Tredimensionell framställning Produktion Distribution Presentation 3D 2D Lagring Fotografisk Naturlig utökning i strävan mot verklighetstrogen närvaro Större upplevelse Digital 3D-reklam System

Läs mer

Digital 3D-reklam. System för digitala 3D reklamskyltar och deras effekt på kundbeteende. Kravspecifikation

Digital 3D-reklam. System för digitala 3D reklamskyltar och deras effekt på kundbeteende. Kravspecifikation Digital 3D reklam Mittuniversitetet 2009 01 15 Sid: 1 (5) www.miun.se/sr/3dreklam Digital 3D-reklam System för digitala 3D reklamskyltar och deras effekt på kundbeteende 1 Introduktion Denna specifikation

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Regeringen har gett VINNOVA i uppdrag att ta fram underlag för nya program inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen.

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation.

norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation. norrlandicus care lab Norrlandicus Care Labs vision är att vara ett europeiskt föredöme för hur man förnyar äldreomsorgen via innovation. NORRLANDICUS CARE LAB Sverige står inför en demografisk förändring

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

KLOSS AkUt Upplägg och uppföljning. Metoder och principer

KLOSS AkUt Upplägg och uppföljning. Metoder och principer KLOSS AkUt 2015-2016 Upplägg och uppföljning. Metoder och principer Bakgrund 1 Roller och struktur 1 Frågor för uppföljning 2 Metodupplägg 2 Uppföljning, analys och forskning säkerställs genom fokusgrupper,

Läs mer

Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox

Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox Nationell Plattform för Nanosäkerhet vid Swetox Plan 2016-2018 Inledning Swetox är ett forskningscentrum där elva av Sveriges största universitet samverkar genom ett konsortium inom området kemikalier,

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN

(5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2012-12-17 1 (5) STRATEGIER FÖR SAMVERKAN KRING FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING I NORRA SJUKVÅRDSREGIONEN 2013-2016 2(5) Samverkan för utveckling Direktionen för Norrlandstingens regionförbund har

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1

Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1. Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Näringsdepartementet 1 Förslag till nytt uppföljningssystem för projektverksamhet finansierad av anslag 1:1 Tillväxtverkets

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

BLI FORSKARE PÅ DELTID

BLI FORSKARE PÅ DELTID BLI FORSKARE PÅ DELTID FORIC FORSKARSKOLA VI SÖKER FÖRETAG...... som har ett intresse av att medverka i den regionala bioekonomin och samtidigt utveckla företagets kompetens och verksamhet. Företagen bör

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Ni inbjuds härmed att lämna anbud vad gäller: Utvärderare i genomförandefasen För projektet Hållbar Industriell Utveckling som finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Ett projekt utfört i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0 Dokumentansvarig: Datum Anders Söderholm 2013-03-26 Projektdirektiv Lokalisering 2016 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTMÅL /EFFEKTMÅL

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet

LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet LYSKRAFT Avtal för samverkan mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet 2014-2016 Bakgrund och allmänna förutsättningar Mellan Norrköpings kommun (Kommunen) och Linköpings universitet (LiU) finns

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

ett visualiseringskluster i mellannorrland

ett visualiseringskluster i mellannorrland ett visualiseringskluster i mellannorrland Mid Sweden Visualization Cluster Avsikten är att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av visualiseringstekniken

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer