Mer intelligens nöjdare kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer intelligens nöjdare kunder"

Transkript

1 No 1 Januari 2010 Ledare - Staffan Ebenfelt Mer intelligens nöjdare kunder När vi startade vår verksamhet för snart tolv år sedan hade vi som ambition att erbjuda det privata näringslivet och den offentliga sektorn i Norden marknadens bästa och mest intelligenta service. Tidigt förstod vi, att nyckeln till framgång ligger i att ständigt utveckla och anpassa vår serviceleverans så att den i alla lägen stödjer våra kunders kärnverksamhet optimalt. Vi kallar det för intelligent service som skapar affärsfördelar för våra kunder. Jag påstår inte att det är lätt. Att ta över, hantera och utveckla komplexa serviceuppdrag i en dynamisk miljö är en uppgift och ett ansvar vi tar på största allvar. Jag kan dock lova, att vi gör vårt allra yttersta för att hantera uppgiften på bästa sätt. Och glädjande nog kan jag konstatera att det ger ett bra resultat. Vår årliga kundundersökning talar sitt tydliga språk våra kunder uppskattar våra ansträngningar och blir allt mer nöjda med vårt arbete. Och särskilt roligt är det att just frågan om de upplever att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag har stigit markant även i år. Jag ser det som ett kvitto på att det stora förbättringsarbete som vi startade för två år sedan fungerar bra och kommer våra kunder tillgodo och uppskattas. Staffan Ebenfelt, vd Coor i Sverige Många verksamheter arbetar idag aktivt och strukturerat med att tillvarata medarbetarnas kreativitet och idéer som utgångspunkt för ett ständigt förbättringsarbete. Mer om det skriver Louise Östlund, förändringskonsult, i en ny bok som lanseras i vår och som introduceras i detta nummer av Nova. Här kan du även läsa om hur vi på Coor ökar trycket i vårt förbättringsarbete och på vilket sätt det kommer våra kunder till godo. I vår temaserie om miljö och hållbarhet berättar vi mer om en av de största frågorna inom vårt område energi. Med tillönskan om trevlig läsning och ett riktigt gott nytt år. Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 1

2 Utveckling i fokus Kreativa medarbetare ger lönsamma idéer De mest framgångsrika företagen är de som tar tillvara alla medarbetares kreativitet och initiativförmåga. Att känna sig som en del av företagets utveckling och framgång är den ojämförligt bästa motivationshöjaren. Det är huvudbudskapet i Louise Östbergs forskningsarbete som nu har resulterat i en bok om hur man tar tillvara idéer från alla anställda på ett företag, skriven tillsammans med de internationella forskarna Alan G Robinson* och Dean Schroeder. Boken ges ut på SIS Förlag våren Louise Östberg är konsult inom förbättringsarbete och hjälper verksamheter att komma igång med ett konstruktivt idéarbete som involverar hela personalen inom en organisation. Under tio års tid har hon forskat på hur svenska företag tar tillvara sina idéer. I studien tittar hon närmare på 50 nordiska företag och jämför med ett par hundra globala företag, som alla arbetar strukturerat med idésystem och har mycket goda resultat från sitt förbättringsarbete. Resultatet i undersökningen visar att nordiska företag generellt sett ligger efter många av sina internationella konkurrenter vad gäller att ta tillvara på sina medarbetares idéer. Samtidigt så är det företagens största möjlighet att lära sig hur de kan dra fördel av den enorma potential av förbättring och innovation som finns i medarbetarnas idéer och kreativitet. Om man tar Sverige som exempel, så har de trots sin långa tradition av medbestämmande inte tagit sig tid att lyssna till medarbetarna. En vanföreställning är att tankearbetet ska komma från ledningen och att resten bara är utförare i ledningens tjänst. Det bör i stället vara från de verksamhetsnära tjänsterna som idéerna ska komma, säger Louise Östberg. Många företag satsar resurser på utomstående ingenjörer och experter när nya kreativa lösningar och idéer behöver tillföras. Louise Östberg menar att det kan vara mycket mer effektivt att istället vända sig till den kompetens som redan finns hos medarbetarna. Men man måste göra det på rätt sätt. Människor är olika, och organisationer är olika. System för att ta tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom organisationen kan se ut på olika sätt. Gemensamt för framgångsrika system är dock att de på olika sätt gör alla medarbetare delaktiga i idéarbetet, och att idéerna som genereras följs upp och mäts på något sätt. Tillverkningsindustrin bäst Historiskt sett är det främst inom tillverkningsindustrin som man har satsat på organiserat idéarbete. Goda exempel är Scania och Coca Cola, som kan redovisa många idéer per anställd och redovisar mycket goda resultat från sina idésystem. Inom tjänstesektorn, däremot, är det aktiva idéarbetet ännu i sin linda. Inom tillverkningsindustrin är det lättare att se kopplingen mellan idé och resultat, medan effekterna för tjänster kan vara mer abstrakta. Men Louise Östberg tror att tjänstebranschen är i lika stort behov av aktivt idéarbete. Och på vissa områden har man kommit långt även inom tjänstesektorn. Här och var har man börjat inse möjligheterna med ett mer idéskapande arbetsklimat. Toppnivåer har man på till exempel hotellkedjan Clarion, där man på ett av kedjans hotell i genomsnitt får in upp till 50 förbättringsförslag per år från medarbetare. Detta ska jämföras med genomsnittet i Sverige som ligger på 0,5 idéer per år. Även Coor Service Management utmärker sig med en strukturerad process som involverar samtliga medarbetare och tydliga förbättringsmål, som löpande följs upp. Coor redovisar också fler förbättringsförslag än genomsnittet i Norden. Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 2

3 Enligt Louise Östberg finns huvudsakligen tre gemensamma nämnare för ett bra idéarbete: att medarbetare på alla nivåer engageras, att ledningen är engagerad i medarbetarnas dagliga arbete och att det finns ambassadörer på olika avdelningar som stöd för medarbetarnas idéarbete. Louise har fördjupat sig i teorier och psykologiska faktorer som förklarar vad som motiverar människor. A och O är att kunna känna sig sedd. Att få se sina idéer genomförda och att chefer och medarbetare lyssnar på dig. Och detta går hand i hand med vad all ledarskapsforskning säger. Sedan vill vi bli belönade på olika sätt. Vissa vill bli hyllade offentligt, medan andra hellre vill ha några uppmuntrande ord. Vi bör därför komma ifrån synsättet att alla ska bli behandlade lika snarare ska vi se till det faktum att alla är olika individer och ska bli sedda därefter, säger Louise Östberg. Exempel på lyckat idéarbete Alla typer av organisationer har nytta av ett välfungerande idésystem. Ett bra exempel är Posten AB, som det senaste årtiondet har utvecklats till ett av de bästa nationella postsystemen i världen vad gäller precision och leveranshastighet. En viktig faktor i denna förvandling var införandet av ett effektivt idésystem som involverar de flesta av Postens anställda. I sin nya bok beskriver Östberg/Robinson/Schroeder vad Postens systematiska idéarbete betyder för koncernen, och här följer ett utdrag: Den sorteringsterminal inom Posten vars prestationsresultat ligger i topp är terminalen i Umeå. Samma terminal genomför även det högsta antal idéer från medarbetare inom hela Posten. En av de många idéer vi såg i Umeå var ett avskilt rum för medarbetare vars uppgift är att kontrollera handskrivna adresser och postnummer framför en datorskärm, när det automatiska systemet inte hade kunnat läsa adresserna. Dessa medarbetare var tidigare placerade i mitten av terminalen i en bullrig miljö, där de försökte koncentrera sig på att processa så många brev som möjligt. Idén att bygga ett speciellt ljud- och störningsfritt rum på en nivå över produktionsgolvet kom från en anställd. Flytten av arbetsstationen till detta avskiljda rum resulterade i att antalet hanterade brev ökade med 34 % per anställd per timme, antalet fel reducerades med 45 % och medarbetarna upplevde att arbetsmiljön var väsentligt mindre stressande. (utdrag ur boken av Louise Östberg, Alan G Robinson och Dean Schroeder som utkommer våren 2010). Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Louise Östberg, Coor sätter goda idéer i system För två år sedan inledde Coor en bred satsning på systematiskt förbättringsarbete och en stark förbättringskultur. Tanken var att bättre ta tillvara på den kreativitet och de idéer som finns hos alla medarbetare i syfte att utveckla verksamheten och leveransen till Coors kunder. Nu förs arbetet ytterligare ett steg vidare genom ett nytt IT-baserat system som stöd i förbättringsprocessen. Vi har lyckats flytta upp idéarbetet högt på dagordningen och engagerat både ledningsnivån och medarbetarna i den kundnära verksamheten. Vi har en bra process för vårt idé- och förbättringsarbete men saknar ett effektivt stödsystem, vilket vi nu råder bot på, säger Emilia Andersson, kontraktutvecklare på Coor. Emilia Andersson har ansvarat för utvecklingen av systemet som får namnet Actio, det latinska ordet för handling. Och tanken är just att avståndet mellan ord och handling ska förkortas. I januari rullar det ut på bred front i hela Coor. Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 3

4 Önskade större engagemang för utvecklingen Satsningen på ett mer systematiskt förbättringsarbete inleddes för två år sedan då Coor i en undersökning uppmärksammade att kunderna önskade ett mer proaktivt synsätt i serviceleveransen. Mot denna bakgrund och med insikten om att alla medarbetare sitter på värdefulla idéer startades ett stort förbättringsarbete inom Coor. Inspirationsföreläsningar med kända forskare och profiler inom området markerade startskottet för satsningen. En ny förbättringsprocess etablerades och loggböcker för förbättringar i excel-format infördes i hela koncernen. Förbättringsförslag infördes som en obligatorisk punkt på alla interna arbetsplatsmöten. Antalet förbättringsförslag per medarbetare började följas upp. Många enheter införde idétavlor i syfte att enkelt kunna fånga upp löpande idéer från alla medarbetare. I en del verksamheter infördes förbättringscoacher. Eftersom våra kunder är verksamma inom olika branscher får vi passa oss för att styra upp arbetet alltför hårt. Förbättringsprocessen är obligatorisk och genom att sätta tydliga mål som följs upp regelbundet får vi flyt i arbetet. Däremot måste vi låta verksamheten välja metodik utifrån vad som passar deras kunder bäst. Ett exempel är vår leverans till kunder inom fordonsindustrin. I många av dessa leveranser arbetar vi enligt sex sigma, eftersom det är en förbättringsprocess som används inom bilindustrin och passar bra just där, påpekar Emilia. Ett gott resultat Sedan satsningen inleddes har idéerna strömmat in. Trycket i förbättringsarbetet är stort, vilket också kunderna har uppmärksammat. I vår årliga kundundersökning har vi de senaste två åren väsentligt ökat kundernas upplevelse av att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag. Det känns naturligtvis otroligt roligt det var ju precis det vi ville åstadkomma när vi drog igång arbetet, säger Emilia Andersson. på en åtgärd som gav kunden en stor besparing är den enkla men geniala idén om en ny rutin för rengöring av fixturer* som används när bildelar ska lackas. Här hittade Coors medarbetare vid Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda ett nytt sätt att arbeta som gav kunden årliga besparingar på kronor per år. Ett annat exempel är förbättringsförslag som presenterats efter nattvandringar som arrangeras på vissa arbetsplatser. Där har man fått förslag på behovsanpassade drifttider på ventilationssystem och justering av belysning i allmänna utrymmen, med stora besparingar som resultat. Nytt system stärker förbättringsarbetet I takt med att förbättringsprocessen har satt sig och idéarbetet har tagit fart har dock kraven på ett enkelt och effektivt systemstöd ökat. Det är därför som Coor investerar i ett nytt webbaserat system, där förbättringsförslagen lagras gemensamt och där man strukturerar dem efter den kund man arbetar åt. Actio har testats i några av Coors leveranser med gott resultat. Fördelarna med systemet är flera. Man kan enkelt och överskådligt följa statusen hos idén och hur långt man har kommit med att förverkliga den. Det är också möjligt att utveckla specifika handlingsplaner i systemet. I och med att systemet kommer att användas i hela koncernen blir det enkelt att följa upp vårt förbättringsarbete på ett enhetligt sätt. Det blir även enkelt att dra ut rapporter och överskådlig statistik åt våra kunder, vilket vi använder i vår leveransuppföljning. Systemet ger oss goda förutsättningar att kunna fortsätta förbättringsarbetet på ett bra och effektivt sätt, så att vi kan fortsätta addera värde till våra kunder, avslutar Emilia. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Emilia Andersson, kontraktsutvecklare Coor Service Management, tel: , De föreslagna kundförbättringarna kan vara små och stora. Ett exempel på ett förbättringsförslag Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 4

5 Rent hus med nordisk städstandard En känd reklamslogan för bedövningssalva lyder När man vet var man har ont varför behandla hela kroppen?. Samma princip börjar nu mer och mer tillämpas inom städbranschen. När man vet var det är smutsigt varför städa hela byggnaden? Än i dag fokuserar många städupphandlingar på städfrekvenser, städmetoder och vilken utrustning som ska användas snarare än det resultat som önskas åstadkommas. Problemet med denna traditionella typ av upphandling är att man inte tar hänsyn till vad man egentligen vill få ut av städservicen. Man har angett att man vill ha städning men inte hur rent man vill ha det, säger Fredrik Sandquist, ansvarig för tjänsteutveckling på Coor. Sedan tio år tillbaka används en gemensam städstandard, kallad INSTA 800 på de nordiska marknaderna. I Sverige har standarden beteckningen SS :2006, medan den i Norge och Danmark heter NS-INSTA 800 respektive DS-INSTA 800. I Sverige är standarden väl utbredd framförallt i den offentliga sektorn, men nu märks ett allt större intresse även från privata företag. Vad innebär den nya städstandarden? INSTA 800 kan användas i alla typer av lokaler och byggnader. I korthet går det ut på att beställaren ställer krav på hur rent varje enskild yta eller objekt ska vara och hur ofta leverantören måste säkerställa att den avtalade kvalitetsnivå ska uppnås. De tydliga kvalitetskraven kan sedan, med hjälp av standardens mätsystem och kontrollrutiner, följas upp på ett objektivt sätt. Det är renhet och inte städtillfällen som beställaren köper. En operationssal på ett sjukhus måste naturligtvis ha det absolut högsta renhetsnivån, medan man har lägre krav på renhet exempelvis i förrådsutrymmen och trapphus. Standarden ger de nödvändiga instrumenten för kunden att sätta en tydlig förväntan på städkvaliteten vilket i sin tur ger en större trygghet för alla parter, säger Fredrik Sandquist. Coor har arbetat aktivt med standarden sedan den infördes och har stor erfarenhet både av att tillvarata de fördelar och hantera de utmaningar som den för med sig. De starkaste fördelarna med standarden är att den sätter tydliga objektiva förväntningar på den kvalitet som ska uppnås, men också att den i regel är både mer kostnadseffektiv och mer miljövänlig än frekvensstyrd städning. Kunderna betalar enbart för det de har behov av att få utfört, samtidigt som behovet av både energianvändning, rengöringsmedel och förbrukningsmaterial minskar, säger Fredrik Sandquist. Finns några problem? Utmaningar finns dock, varav den största är att få marknadens aktörer att lita på standarden fullt ut och samtidigt använda den på ett smart sätt så att den inte driver för mycket administration. Coor för därför en kontinuerlig dialog med varje kund kring hur standarden bör tillämpas i den aktuella leveransen och arbetar aktivt med att säkerställa att personalen, både hos beställaren och inom levererande enhet, får den utbildning de behöver. Både i nya upphandlingar och bland våra befintliga kunder ser vi ett ökat intresse för standarden och för dess fördelar. De kvalitetsmässiga, miljömässiga och ekonomiska fördelarna talar för sig själva, säger Fredrik Sandquist. Har du frågor eller veta mer? Kontakta gärna Sven-Erik Björkholm, Tjänsteutvecklare på Coor inom Lokalvårdsservice, tel: , Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 5

6 Temaserie: Miljö i servicebranschen Energioptimering hetast just nu Energifrågor är hett just nu. Och det är inte så konstigt energifrågor är ett område där det finns mycket att göra. Att se över och aktivt arbeta med att effektivisera och optimera sin energianvändning blir dock allt vanligare. Och vinsterna är stora - både för miljön och för ekonomin. Det menar energispecialisten Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet. Mikael har flerårig bakgrund som energikonsult inom olika större företag och konstaterar att intresset för energifrågorna växer dag för dag. Förklaringen ligger delvis i att kunskapen inom energiområdet ökar, men också på ett ökat miljöfokus och att energipriserna stiger. Kronor och ören är ju naturligtvis något som talar klarspråk. Och här finns faktiskt mycket mer att tjäna än man tror. Min erfarenhet är att det krävs expertkompetens och kontinuitet för att nå de bästa resultaten. Ett exempel som är väldigt aktuellt är sjukhuset i Gävle, där vi har gjort justeringar på befintlig utrustning som kommer att ge Landstinget Gävleborg besparingar på cirka 1,7 miljoner kronor per år utan några investeringar för landstinget. Detta är verkliga siffror, som vi kan verifiera genom statistik över energianvändningen, säger Mikael Olsson. Men vinsten är större än så. Ett aktivt energibesparingsarbete leder också till miljömässiga vinster, något som i dessa tider då klimatfrågan står i fokus ger mycket goodwill. Både kunder och blivande anställda ställer i dag höga krav på sina leverantörers eller arbetsgivares miljömedvetenhet. Rätt kompetens nära kunden På Coor finns lång erfarenhet och stor kompetens inom energiområdet. Coors energitjänster är indelade i tre huvudområden; energideklaration, energistyrning och energieffektivisering. Det största och kanske viktigaste området är energistyrning, som handlar om att kontinuerligt se över och justera tekniska installationer så att energianvändningen minimeras. För att säkerställa ett effektiv och balanserat energiarbete har Coor utvecklat ett koncept för balanserad energistyrning; energistyrkortet. Energistyrkortet omfattar tre viktiga områden miljö, kostnader och energianvändning (Climate Change, Energy cost, Energy use). Coors varumärkesskyddade energistyrkort är ett koncept för balanserad energistyrning. För att kunna ansvara för energifrågorna på ett bra sätt har Coor valt att placera resurserna lokalt i ett specifikt kontrakt eller i en affärsenhet. Fördelen blir att expertkompetensen blir knuten till kunden på ett annat sätt än vad som är brukligt inom branschen, där energiingenjörerna ofta sitter centralt och arbetar med flera olika kunder. Med Coors arbetssätt får kunden den direkta kontakten med sina ingenjörer och tekniker. Vi är övertygade om att vårt sätt att arbeta är till störst nytta för våra kunder eftersom de får den kompetens de behöver. För att säkerställa spridning av goda idéer och utbyta erfarenheter och kompetens inom hela Coor arbetar vi aktivt med ett koncerngemensamt energinätverk. Nätverket träffas regelbundet, och medlemmarna har mycket kontakt med varandra mellan träffarna också, berättar Mikael. Hetast just nu: energioptimering Den energitjänst som är mest efterfrågad hos Coor just nu är energioptimering, som är en viktig del inom energistyrningen. Men vad är det då som kunderna vill ha hjälp med? Vad görs rent konkret inom energioptimering? Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 6

7 Mikael berättar att den första åtgärden är att bilda sig en klar uppfattning om nuläget och att definiera utvecklingsområden. Dessa presenteras för och diskuteras med kunden, vilket ofta (men inte alltid) resulterar i övergripande energimål. Därefter vidtar det viktiga arbetet med att fortlöpande anpassa system och anläggningar så att energianvändningen optimeras och uppsatta mål nås. För detta arbete har Coor utvecklat effektiva verktyg såsom checklistor, mallar och rutinbeskrivningar. Som stöd i arbetet används i hela koncernen ett databaserat energiuppföljnings-/analyssystem (WebEss). När vi ansvarar för teknisk förvaltning har vi goda förutsättningar att hjälpa våra kunder att sänka sina energikostnader. Det går att driva anläggningar på olika sätt och med olika energianvändning. Många glömmer också att energioptimering är ett ständigt pågående arbete. De tekniska systemen måste hela tiden justeras efter förändringar i verksamheten. Ta ett sådant enkelt exempel som drifttider på ventilationssystem. Dessa ska kontinuerligt anpassas till lokalernas verkliga nyttjande. Här är det viktigt att löpande samspela med de verksamhetsförändringar och omflyttningar som sker inom en organisation, säger Mikael Olsson. En annan viktig del av arbetet är att verkställa de små men viktiga åtgärderna, som att byta ut glödlampor i kontoret eller att ersätta strömbrytare mot rörelsesensorer i vissa allmänna utrymmen. Det finns också mycket att vinna på att utbilda och engagera medarbetarna inom en organisation, och därigenom försöka påverka beteenden och vanor. Det är viktigt att vara medveten om sin strömförbrukning i vardagssituationerna, och att komma ihåg att stänga av sin dator när man går hem, eller att släcka konferensrummet efter sig. Genom enkla tekniska lösningar och kontinuerlig utbildning kan man uppnå goda resultat också här. Arbetet med energioptimering är fantastiskt roligt och givande. Det är ett område där man hela tiden upptäcker nya utvecklingsmöjligheter och potential. Och så känns det bra att arbeta för ett gott ändamål. Den besparade kilowattimman är den bästa miljöbesparingen, avslutar Mikael Olsson. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet, tel: , Nyhetsbrevet Nova är ett elektroniskt nyhetsbrev från Coor Service Management som behandlar nyheter om branschen och om Coor. Nyhetsbrevet görs på språken svenska, engelska, danska, norska och finska. Texter: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Grafisk form och produktion: Paloma Foton och illustrationer: Sofia Thorslund, Peter Knutson, Pierre Zoetterman (BananaBlue), Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Stockholm, Råsundavägen 12, Solna. Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

Lövsprickning och internationalisering

Lövsprickning och internationalisering Nr 2 Maj 2010 Ledare - Staffan Ebenfelt Lövsprickning och internationalisering Efter en lång och bister vinter är våren äntligen här och i takt med alla ljuvliga vårtecken får vi också allt fler signaler

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

Service management ger bättre affärer

Service management ger bättre affärer Nr 1 Mars 2007 Service management ger bättre affärer Service management ger bättre affärer. Ja, det vågar jag faktiskt påstå. Genom att ta uppgiften att samordna, leda och utveckla alla de servicetjänster

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008 Nr 1 April 2008 Mitt bästa tips Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn...

Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor. Förord...2. Vända kappan efter vinden?...5. Styrning genom systemsyn... Styra och ställa Perspektiv på styrning i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 Förord...2 Vända kappan efter vinden?...5 Styrning genom systemsyn... 11 Styra mot resultat... 17 Controllern som styrexpert...

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Augusti 2012. Förbättringsarbete ska ge ledande position på tuff flygmarknad sid 4

Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Augusti 2012. Förbättringsarbete ska ge ledande position på tuff flygmarknad sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Augusti 2012 Förbättringsarbete ska ge ledande position på tuff flygmarknad sid 4 Satsa på kunskaper som ger verkliga resultat UTBILDNINGSPROGRAM

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Kreativitet inom bank

Kreativitet inom bank Företagsekonomiska Institutionen Inriktning mot Management Ht 2011 Kreativitet inom bank En studie inom SEB Författare: Sofie Helsing Jessica Löfgren Handledare: Staffan Gran 1 Sammanfattning Kandidatuppsats

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer