Mer intelligens nöjdare kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer intelligens nöjdare kunder"

Transkript

1 No 1 Januari 2010 Ledare - Staffan Ebenfelt Mer intelligens nöjdare kunder När vi startade vår verksamhet för snart tolv år sedan hade vi som ambition att erbjuda det privata näringslivet och den offentliga sektorn i Norden marknadens bästa och mest intelligenta service. Tidigt förstod vi, att nyckeln till framgång ligger i att ständigt utveckla och anpassa vår serviceleverans så att den i alla lägen stödjer våra kunders kärnverksamhet optimalt. Vi kallar det för intelligent service som skapar affärsfördelar för våra kunder. Jag påstår inte att det är lätt. Att ta över, hantera och utveckla komplexa serviceuppdrag i en dynamisk miljö är en uppgift och ett ansvar vi tar på största allvar. Jag kan dock lova, att vi gör vårt allra yttersta för att hantera uppgiften på bästa sätt. Och glädjande nog kan jag konstatera att det ger ett bra resultat. Vår årliga kundundersökning talar sitt tydliga språk våra kunder uppskattar våra ansträngningar och blir allt mer nöjda med vårt arbete. Och särskilt roligt är det att just frågan om de upplever att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag har stigit markant även i år. Jag ser det som ett kvitto på att det stora förbättringsarbete som vi startade för två år sedan fungerar bra och kommer våra kunder tillgodo och uppskattas. Staffan Ebenfelt, vd Coor i Sverige Många verksamheter arbetar idag aktivt och strukturerat med att tillvarata medarbetarnas kreativitet och idéer som utgångspunkt för ett ständigt förbättringsarbete. Mer om det skriver Louise Östlund, förändringskonsult, i en ny bok som lanseras i vår och som introduceras i detta nummer av Nova. Här kan du även läsa om hur vi på Coor ökar trycket i vårt förbättringsarbete och på vilket sätt det kommer våra kunder till godo. I vår temaserie om miljö och hållbarhet berättar vi mer om en av de största frågorna inom vårt område energi. Med tillönskan om trevlig läsning och ett riktigt gott nytt år. Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 1

2 Utveckling i fokus Kreativa medarbetare ger lönsamma idéer De mest framgångsrika företagen är de som tar tillvara alla medarbetares kreativitet och initiativförmåga. Att känna sig som en del av företagets utveckling och framgång är den ojämförligt bästa motivationshöjaren. Det är huvudbudskapet i Louise Östbergs forskningsarbete som nu har resulterat i en bok om hur man tar tillvara idéer från alla anställda på ett företag, skriven tillsammans med de internationella forskarna Alan G Robinson* och Dean Schroeder. Boken ges ut på SIS Förlag våren Louise Östberg är konsult inom förbättringsarbete och hjälper verksamheter att komma igång med ett konstruktivt idéarbete som involverar hela personalen inom en organisation. Under tio års tid har hon forskat på hur svenska företag tar tillvara sina idéer. I studien tittar hon närmare på 50 nordiska företag och jämför med ett par hundra globala företag, som alla arbetar strukturerat med idésystem och har mycket goda resultat från sitt förbättringsarbete. Resultatet i undersökningen visar att nordiska företag generellt sett ligger efter många av sina internationella konkurrenter vad gäller att ta tillvara på sina medarbetares idéer. Samtidigt så är det företagens största möjlighet att lära sig hur de kan dra fördel av den enorma potential av förbättring och innovation som finns i medarbetarnas idéer och kreativitet. Om man tar Sverige som exempel, så har de trots sin långa tradition av medbestämmande inte tagit sig tid att lyssna till medarbetarna. En vanföreställning är att tankearbetet ska komma från ledningen och att resten bara är utförare i ledningens tjänst. Det bör i stället vara från de verksamhetsnära tjänsterna som idéerna ska komma, säger Louise Östberg. Många företag satsar resurser på utomstående ingenjörer och experter när nya kreativa lösningar och idéer behöver tillföras. Louise Östberg menar att det kan vara mycket mer effektivt att istället vända sig till den kompetens som redan finns hos medarbetarna. Men man måste göra det på rätt sätt. Människor är olika, och organisationer är olika. System för att ta tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom organisationen kan se ut på olika sätt. Gemensamt för framgångsrika system är dock att de på olika sätt gör alla medarbetare delaktiga i idéarbetet, och att idéerna som genereras följs upp och mäts på något sätt. Tillverkningsindustrin bäst Historiskt sett är det främst inom tillverkningsindustrin som man har satsat på organiserat idéarbete. Goda exempel är Scania och Coca Cola, som kan redovisa många idéer per anställd och redovisar mycket goda resultat från sina idésystem. Inom tjänstesektorn, däremot, är det aktiva idéarbetet ännu i sin linda. Inom tillverkningsindustrin är det lättare att se kopplingen mellan idé och resultat, medan effekterna för tjänster kan vara mer abstrakta. Men Louise Östberg tror att tjänstebranschen är i lika stort behov av aktivt idéarbete. Och på vissa områden har man kommit långt även inom tjänstesektorn. Här och var har man börjat inse möjligheterna med ett mer idéskapande arbetsklimat. Toppnivåer har man på till exempel hotellkedjan Clarion, där man på ett av kedjans hotell i genomsnitt får in upp till 50 förbättringsförslag per år från medarbetare. Detta ska jämföras med genomsnittet i Sverige som ligger på 0,5 idéer per år. Även Coor Service Management utmärker sig med en strukturerad process som involverar samtliga medarbetare och tydliga förbättringsmål, som löpande följs upp. Coor redovisar också fler förbättringsförslag än genomsnittet i Norden. Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 2

3 Enligt Louise Östberg finns huvudsakligen tre gemensamma nämnare för ett bra idéarbete: att medarbetare på alla nivåer engageras, att ledningen är engagerad i medarbetarnas dagliga arbete och att det finns ambassadörer på olika avdelningar som stöd för medarbetarnas idéarbete. Louise har fördjupat sig i teorier och psykologiska faktorer som förklarar vad som motiverar människor. A och O är att kunna känna sig sedd. Att få se sina idéer genomförda och att chefer och medarbetare lyssnar på dig. Och detta går hand i hand med vad all ledarskapsforskning säger. Sedan vill vi bli belönade på olika sätt. Vissa vill bli hyllade offentligt, medan andra hellre vill ha några uppmuntrande ord. Vi bör därför komma ifrån synsättet att alla ska bli behandlade lika snarare ska vi se till det faktum att alla är olika individer och ska bli sedda därefter, säger Louise Östberg. Exempel på lyckat idéarbete Alla typer av organisationer har nytta av ett välfungerande idésystem. Ett bra exempel är Posten AB, som det senaste årtiondet har utvecklats till ett av de bästa nationella postsystemen i världen vad gäller precision och leveranshastighet. En viktig faktor i denna förvandling var införandet av ett effektivt idésystem som involverar de flesta av Postens anställda. I sin nya bok beskriver Östberg/Robinson/Schroeder vad Postens systematiska idéarbete betyder för koncernen, och här följer ett utdrag: Den sorteringsterminal inom Posten vars prestationsresultat ligger i topp är terminalen i Umeå. Samma terminal genomför även det högsta antal idéer från medarbetare inom hela Posten. En av de många idéer vi såg i Umeå var ett avskilt rum för medarbetare vars uppgift är att kontrollera handskrivna adresser och postnummer framför en datorskärm, när det automatiska systemet inte hade kunnat läsa adresserna. Dessa medarbetare var tidigare placerade i mitten av terminalen i en bullrig miljö, där de försökte koncentrera sig på att processa så många brev som möjligt. Idén att bygga ett speciellt ljud- och störningsfritt rum på en nivå över produktionsgolvet kom från en anställd. Flytten av arbetsstationen till detta avskiljda rum resulterade i att antalet hanterade brev ökade med 34 % per anställd per timme, antalet fel reducerades med 45 % och medarbetarna upplevde att arbetsmiljön var väsentligt mindre stressande. (utdrag ur boken av Louise Östberg, Alan G Robinson och Dean Schroeder som utkommer våren 2010). Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Louise Östberg, Coor sätter goda idéer i system För två år sedan inledde Coor en bred satsning på systematiskt förbättringsarbete och en stark förbättringskultur. Tanken var att bättre ta tillvara på den kreativitet och de idéer som finns hos alla medarbetare i syfte att utveckla verksamheten och leveransen till Coors kunder. Nu förs arbetet ytterligare ett steg vidare genom ett nytt IT-baserat system som stöd i förbättringsprocessen. Vi har lyckats flytta upp idéarbetet högt på dagordningen och engagerat både ledningsnivån och medarbetarna i den kundnära verksamheten. Vi har en bra process för vårt idé- och förbättringsarbete men saknar ett effektivt stödsystem, vilket vi nu råder bot på, säger Emilia Andersson, kontraktutvecklare på Coor. Emilia Andersson har ansvarat för utvecklingen av systemet som får namnet Actio, det latinska ordet för handling. Och tanken är just att avståndet mellan ord och handling ska förkortas. I januari rullar det ut på bred front i hela Coor. Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 3

4 Önskade större engagemang för utvecklingen Satsningen på ett mer systematiskt förbättringsarbete inleddes för två år sedan då Coor i en undersökning uppmärksammade att kunderna önskade ett mer proaktivt synsätt i serviceleveransen. Mot denna bakgrund och med insikten om att alla medarbetare sitter på värdefulla idéer startades ett stort förbättringsarbete inom Coor. Inspirationsföreläsningar med kända forskare och profiler inom området markerade startskottet för satsningen. En ny förbättringsprocess etablerades och loggböcker för förbättringar i excel-format infördes i hela koncernen. Förbättringsförslag infördes som en obligatorisk punkt på alla interna arbetsplatsmöten. Antalet förbättringsförslag per medarbetare började följas upp. Många enheter införde idétavlor i syfte att enkelt kunna fånga upp löpande idéer från alla medarbetare. I en del verksamheter infördes förbättringscoacher. Eftersom våra kunder är verksamma inom olika branscher får vi passa oss för att styra upp arbetet alltför hårt. Förbättringsprocessen är obligatorisk och genom att sätta tydliga mål som följs upp regelbundet får vi flyt i arbetet. Däremot måste vi låta verksamheten välja metodik utifrån vad som passar deras kunder bäst. Ett exempel är vår leverans till kunder inom fordonsindustrin. I många av dessa leveranser arbetar vi enligt sex sigma, eftersom det är en förbättringsprocess som används inom bilindustrin och passar bra just där, påpekar Emilia. Ett gott resultat Sedan satsningen inleddes har idéerna strömmat in. Trycket i förbättringsarbetet är stort, vilket också kunderna har uppmärksammat. I vår årliga kundundersökning har vi de senaste två åren väsentligt ökat kundernas upplevelse av att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag. Det känns naturligtvis otroligt roligt det var ju precis det vi ville åstadkomma när vi drog igång arbetet, säger Emilia Andersson. på en åtgärd som gav kunden en stor besparing är den enkla men geniala idén om en ny rutin för rengöring av fixturer* som används när bildelar ska lackas. Här hittade Coors medarbetare vid Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda ett nytt sätt att arbeta som gav kunden årliga besparingar på kronor per år. Ett annat exempel är förbättringsförslag som presenterats efter nattvandringar som arrangeras på vissa arbetsplatser. Där har man fått förslag på behovsanpassade drifttider på ventilationssystem och justering av belysning i allmänna utrymmen, med stora besparingar som resultat. Nytt system stärker förbättringsarbetet I takt med att förbättringsprocessen har satt sig och idéarbetet har tagit fart har dock kraven på ett enkelt och effektivt systemstöd ökat. Det är därför som Coor investerar i ett nytt webbaserat system, där förbättringsförslagen lagras gemensamt och där man strukturerar dem efter den kund man arbetar åt. Actio har testats i några av Coors leveranser med gott resultat. Fördelarna med systemet är flera. Man kan enkelt och överskådligt följa statusen hos idén och hur långt man har kommit med att förverkliga den. Det är också möjligt att utveckla specifika handlingsplaner i systemet. I och med att systemet kommer att användas i hela koncernen blir det enkelt att följa upp vårt förbättringsarbete på ett enhetligt sätt. Det blir även enkelt att dra ut rapporter och överskådlig statistik åt våra kunder, vilket vi använder i vår leveransuppföljning. Systemet ger oss goda förutsättningar att kunna fortsätta förbättringsarbetet på ett bra och effektivt sätt, så att vi kan fortsätta addera värde till våra kunder, avslutar Emilia. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Emilia Andersson, kontraktsutvecklare Coor Service Management, tel: , De föreslagna kundförbättringarna kan vara små och stora. Ett exempel på ett förbättringsförslag Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 4

5 Rent hus med nordisk städstandard En känd reklamslogan för bedövningssalva lyder När man vet var man har ont varför behandla hela kroppen?. Samma princip börjar nu mer och mer tillämpas inom städbranschen. När man vet var det är smutsigt varför städa hela byggnaden? Än i dag fokuserar många städupphandlingar på städfrekvenser, städmetoder och vilken utrustning som ska användas snarare än det resultat som önskas åstadkommas. Problemet med denna traditionella typ av upphandling är att man inte tar hänsyn till vad man egentligen vill få ut av städservicen. Man har angett att man vill ha städning men inte hur rent man vill ha det, säger Fredrik Sandquist, ansvarig för tjänsteutveckling på Coor. Sedan tio år tillbaka används en gemensam städstandard, kallad INSTA 800 på de nordiska marknaderna. I Sverige har standarden beteckningen SS :2006, medan den i Norge och Danmark heter NS-INSTA 800 respektive DS-INSTA 800. I Sverige är standarden väl utbredd framförallt i den offentliga sektorn, men nu märks ett allt större intresse även från privata företag. Vad innebär den nya städstandarden? INSTA 800 kan användas i alla typer av lokaler och byggnader. I korthet går det ut på att beställaren ställer krav på hur rent varje enskild yta eller objekt ska vara och hur ofta leverantören måste säkerställa att den avtalade kvalitetsnivå ska uppnås. De tydliga kvalitetskraven kan sedan, med hjälp av standardens mätsystem och kontrollrutiner, följas upp på ett objektivt sätt. Det är renhet och inte städtillfällen som beställaren köper. En operationssal på ett sjukhus måste naturligtvis ha det absolut högsta renhetsnivån, medan man har lägre krav på renhet exempelvis i förrådsutrymmen och trapphus. Standarden ger de nödvändiga instrumenten för kunden att sätta en tydlig förväntan på städkvaliteten vilket i sin tur ger en större trygghet för alla parter, säger Fredrik Sandquist. Coor har arbetat aktivt med standarden sedan den infördes och har stor erfarenhet både av att tillvarata de fördelar och hantera de utmaningar som den för med sig. De starkaste fördelarna med standarden är att den sätter tydliga objektiva förväntningar på den kvalitet som ska uppnås, men också att den i regel är både mer kostnadseffektiv och mer miljövänlig än frekvensstyrd städning. Kunderna betalar enbart för det de har behov av att få utfört, samtidigt som behovet av både energianvändning, rengöringsmedel och förbrukningsmaterial minskar, säger Fredrik Sandquist. Finns några problem? Utmaningar finns dock, varav den största är att få marknadens aktörer att lita på standarden fullt ut och samtidigt använda den på ett smart sätt så att den inte driver för mycket administration. Coor för därför en kontinuerlig dialog med varje kund kring hur standarden bör tillämpas i den aktuella leveransen och arbetar aktivt med att säkerställa att personalen, både hos beställaren och inom levererande enhet, får den utbildning de behöver. Både i nya upphandlingar och bland våra befintliga kunder ser vi ett ökat intresse för standarden och för dess fördelar. De kvalitetsmässiga, miljömässiga och ekonomiska fördelarna talar för sig själva, säger Fredrik Sandquist. Har du frågor eller veta mer? Kontakta gärna Sven-Erik Björkholm, Tjänsteutvecklare på Coor inom Lokalvårdsservice, tel: , Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 5

6 Temaserie: Miljö i servicebranschen Energioptimering hetast just nu Energifrågor är hett just nu. Och det är inte så konstigt energifrågor är ett område där det finns mycket att göra. Att se över och aktivt arbeta med att effektivisera och optimera sin energianvändning blir dock allt vanligare. Och vinsterna är stora - både för miljön och för ekonomin. Det menar energispecialisten Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet. Mikael har flerårig bakgrund som energikonsult inom olika större företag och konstaterar att intresset för energifrågorna växer dag för dag. Förklaringen ligger delvis i att kunskapen inom energiområdet ökar, men också på ett ökat miljöfokus och att energipriserna stiger. Kronor och ören är ju naturligtvis något som talar klarspråk. Och här finns faktiskt mycket mer att tjäna än man tror. Min erfarenhet är att det krävs expertkompetens och kontinuitet för att nå de bästa resultaten. Ett exempel som är väldigt aktuellt är sjukhuset i Gävle, där vi har gjort justeringar på befintlig utrustning som kommer att ge Landstinget Gävleborg besparingar på cirka 1,7 miljoner kronor per år utan några investeringar för landstinget. Detta är verkliga siffror, som vi kan verifiera genom statistik över energianvändningen, säger Mikael Olsson. Men vinsten är större än så. Ett aktivt energibesparingsarbete leder också till miljömässiga vinster, något som i dessa tider då klimatfrågan står i fokus ger mycket goodwill. Både kunder och blivande anställda ställer i dag höga krav på sina leverantörers eller arbetsgivares miljömedvetenhet. Rätt kompetens nära kunden På Coor finns lång erfarenhet och stor kompetens inom energiområdet. Coors energitjänster är indelade i tre huvudområden; energideklaration, energistyrning och energieffektivisering. Det största och kanske viktigaste området är energistyrning, som handlar om att kontinuerligt se över och justera tekniska installationer så att energianvändningen minimeras. För att säkerställa ett effektiv och balanserat energiarbete har Coor utvecklat ett koncept för balanserad energistyrning; energistyrkortet. Energistyrkortet omfattar tre viktiga områden miljö, kostnader och energianvändning (Climate Change, Energy cost, Energy use). Coors varumärkesskyddade energistyrkort är ett koncept för balanserad energistyrning. För att kunna ansvara för energifrågorna på ett bra sätt har Coor valt att placera resurserna lokalt i ett specifikt kontrakt eller i en affärsenhet. Fördelen blir att expertkompetensen blir knuten till kunden på ett annat sätt än vad som är brukligt inom branschen, där energiingenjörerna ofta sitter centralt och arbetar med flera olika kunder. Med Coors arbetssätt får kunden den direkta kontakten med sina ingenjörer och tekniker. Vi är övertygade om att vårt sätt att arbeta är till störst nytta för våra kunder eftersom de får den kompetens de behöver. För att säkerställa spridning av goda idéer och utbyta erfarenheter och kompetens inom hela Coor arbetar vi aktivt med ett koncerngemensamt energinätverk. Nätverket träffas regelbundet, och medlemmarna har mycket kontakt med varandra mellan träffarna också, berättar Mikael. Hetast just nu: energioptimering Den energitjänst som är mest efterfrågad hos Coor just nu är energioptimering, som är en viktig del inom energistyrningen. Men vad är det då som kunderna vill ha hjälp med? Vad görs rent konkret inom energioptimering? Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 6

7 Mikael berättar att den första åtgärden är att bilda sig en klar uppfattning om nuläget och att definiera utvecklingsområden. Dessa presenteras för och diskuteras med kunden, vilket ofta (men inte alltid) resulterar i övergripande energimål. Därefter vidtar det viktiga arbetet med att fortlöpande anpassa system och anläggningar så att energianvändningen optimeras och uppsatta mål nås. För detta arbete har Coor utvecklat effektiva verktyg såsom checklistor, mallar och rutinbeskrivningar. Som stöd i arbetet används i hela koncernen ett databaserat energiuppföljnings-/analyssystem (WebEss). När vi ansvarar för teknisk förvaltning har vi goda förutsättningar att hjälpa våra kunder att sänka sina energikostnader. Det går att driva anläggningar på olika sätt och med olika energianvändning. Många glömmer också att energioptimering är ett ständigt pågående arbete. De tekniska systemen måste hela tiden justeras efter förändringar i verksamheten. Ta ett sådant enkelt exempel som drifttider på ventilationssystem. Dessa ska kontinuerligt anpassas till lokalernas verkliga nyttjande. Här är det viktigt att löpande samspela med de verksamhetsförändringar och omflyttningar som sker inom en organisation, säger Mikael Olsson. En annan viktig del av arbetet är att verkställa de små men viktiga åtgärderna, som att byta ut glödlampor i kontoret eller att ersätta strömbrytare mot rörelsesensorer i vissa allmänna utrymmen. Det finns också mycket att vinna på att utbilda och engagera medarbetarna inom en organisation, och därigenom försöka påverka beteenden och vanor. Det är viktigt att vara medveten om sin strömförbrukning i vardagssituationerna, och att komma ihåg att stänga av sin dator när man går hem, eller att släcka konferensrummet efter sig. Genom enkla tekniska lösningar och kontinuerlig utbildning kan man uppnå goda resultat också här. Arbetet med energioptimering är fantastiskt roligt och givande. Det är ett område där man hela tiden upptäcker nya utvecklingsmöjligheter och potential. Och så känns det bra att arbeta för ett gott ändamål. Den besparade kilowattimman är den bästa miljöbesparingen, avslutar Mikael Olsson. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet, tel: , Nyhetsbrevet Nova är ett elektroniskt nyhetsbrev från Coor Service Management som behandlar nyheter om branschen och om Coor. Nyhetsbrevet görs på språken svenska, engelska, danska, norska och finska. Texter: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Grafisk form och produktion: Paloma Foton och illustrationer: Sofia Thorslund, Peter Knutson, Pierre Zoetterman (BananaBlue), Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Stockholm, Råsundavägen 12, Solna. Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Nordens ledande serviceleverantör Kort om Coor Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Service management ger bättre affärer

Service management ger bättre affärer Nr 1 Mars 2007 Service management ger bättre affärer Service management ger bättre affärer. Ja, det vågar jag faktiskt påstå. Genom att ta uppgiften att samordna, leda och utveckla alla de servicetjänster

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008 Nr 1 April 2008 Mitt bästa tips Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef Lokalvårdservice Vår verksamhet genomsyras av lång erfarenhet med stark servicekultur. Undersökningar visar att vi erbjuder service på en högre nivå än vad vanliga städföretag gör. Vi nöjer oss inte med

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB

FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI 2015 CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB FÖRSTUDIE ENERGILEDNINGSSYSTEM I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKÅNES ENERGITING 17 JUNI CHARLOTTA GIBRAND ENERGIKONSULT, PÖYRY SWEDEN AB PÖYRY DIN GLOBALA LOKALA PARTNER Pöyry är ett internationellt konsult- och

Läs mer

aff Energioptimering 10

aff Energioptimering 10 aff Energioptimering 10 - en lönsam och miljövänlig möjlighet! Bakgrund till möjligheterna med lönsam energibesparing 1 Energiprisutvecklingen Ränteutvecklingen 2 Energiprisutvecklingen, KPI och räntor

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemanningsplaneringen i kan man fördela företagets personalresurser i förhållande till verksamhetens produktions-, jobb- och aktivitetsbehov. IDENTIFIERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM SKA UTFÖRAS OCH NÄR

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

KUNDCASE C4 ENERGI 2

KUNDCASE C4 ENERGI 2 KUNDCASE C4 ENERGI KUNDCASE C4 ENERGI 2 3 KUNDCASE C4 ENERGI Strategi och positionering 4 KOMMUNIKATIV PLATTFORM ELNÄT STADSNÄT FJÄRRVÄRME miljövänlig komfort varje dag 5 KUNDCASE C4 ENERGI Affärsidé C4

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL BEKYMMERSFRITT VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Välkommen till bords!

Välkommen till bords! Mitt team Jag har till mitt team valt konsulter med mångårig erfarenhet av företags-och kompetensutveckling i näringslivet tillika lång livserfarenhet och unga otåliga entreprenörer som brinner för att

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD

SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD SOURCINGSTRATEGI FÖR OMRÅDET FÖR INFRASTRUKTURSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Jörgen Tholin, universitetsdirektör Marie Smedbro, områdeschef Beslutsdatum

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Loggbok för YA-anställd

Loggbok för YA-anställd Loggbok för YA-anställd Serviceentreprenad Företag Anställd Handledare 1 Utgåva 1 Välkommen till utbildningsdelen i din yrkesintroduktionsanställning (YA) Som du säkert vet ska utbildningsdelen omfatta

Läs mer

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 CIT INDUSTRIELL ENERGI AB Chalmers teknikpark 412 88 Göteborg Susana Municio municio@cit.chalmers.se VERKSAMHETSOMRÅDEN Energieffektivisering Industri Ökad effektivitet

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Kerstin Söderlund Planeringschef

Kerstin Söderlund Planeringschef Kerstin Söderlund Planeringschef Malung-Sälens kommun med cirka 10 000 invånare ligger i Västerdalarna. Kommunen är en av Sveriges till ytan största med en area på 43 kvadratmil. Hur vår resa började.

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer