NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION"

Transkript

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL NUTRITION

2 Europeisk policy för utbildningsmaterial (TEM) Denna policy ska användas och tolkas enligt avtalsskyldigheterna mellan ABO:er och individuella Amway-filialer i Europa (kallas i denna policy Amways europeiska filialer"). Denna policy gäller från den 11 maj 2011 på alla europeiska marknader, där Amway driver Amways sälj- och marknadsföringsplan, med undantag av Ukraina, Ryssland och Storbritannien/Irland. Syftet med policyn är att komplettera, inte ersätta, Amways kommersiella principer och andra officiella policys och avtalsenliga bestämmelser mellan ABO:er och Amway i enlighet med innehållet i policyn. Definitionen av utbildningsmaterial (Training & Education Material = TEM) ska tolkas brett och omfattar exempelvis: Tryckt material, audiovisuella produktioner, multimediaproduktioner, Internetbaserade produkter och tjänster, extra Amway-kvalificerings- och belöningssystem, möten och andra evenemang och annat material eller annan utrustning som används för att främja information om eller försäljning av Amways produkter och tjänster, samt kuponger, tillgodohavanden, biljetter eller stående beställnings-/abonnemangsprogram som hör till det föregående. I enlighet med Amways sälj- och marknadsföringsplan ansvarar alla ABO:er som en del av sina avtalsenliga skyldigheter gentemot Amway för att utbilda och motivera de ABO:er som de sponsrar för att sälja Amway-produkter och -tjänster. ABO:erna kan besluta att TEM är gynnsamt i uppbyggnaden av en lönsam Amway-verksamhet. Som en del av det löpande arbetet med att säkra kvaliteten på det TEM som associeras med Amway-varumärket och Amways goodwill, samt materialets relevans för Amway-verksamheten, har Amway Europe fastställt kvalitetskontrollprocedurer som omfattar ABO:ernas marknadsföring och försäljning av TEM till andra ABO:er ("kvalitetskontroll") för att skydda Amways anseende och Amways sälj- och marknadsföringsplan, och för att säkra att detta TEM marknadsförs korrekt i samband med Amway-verksamheten. Amways standarder för kvalitetskontroll anges i de kommersiella principerna, i andra Amway-policys och i denna policy för utbildningsmaterial. Amway-verksamhet. ABO:ernas försäljning och marknadsföring av TEM till andra ABO:er ska dock alltid vara rimlig. Amway anser att det strider mot Amways anseende, ABO:ernas intressen och Amways grundläggande principer, om ABO:erna marknadsför eller säljer TEM till andra ABO:er i mängder eller till priser som överstiger en förnuftig nivå. ABO:erna får inte direkt eller indirekt genom andra producera, marknadsföra, sälja eller tjäna pengar på försäljning av TEM till andra ABO:er, om en sådan försäljning strider mot detta kvalitetskontrolldokument eller gällande lagstiftning. Det inte finns någon policy eller regel som kan omfatta alla tänkbara situationer som kan leda till missbruk av TEM. Amway förbehåller sig rätten att behandla ärenden om missbruk av TEM i enighet med avsnitt 11 i Amways kommersiella principer. Amway förbehåller sig rätten att modifiera, ändra eller revidera villkor för denna policy för utbildningsmaterial när som helst i enlighet med Amways kommersiella principer 1.3 SPECIFIKA KVALITETSKONTROLLBESTÄMMELSER I. Generella bestämmelser för TEM 1. Garanti för framgång: ABO:er som drar nytta av, använder, marknadsför, säljer eller distribuerar TEM får inte påstå eller antyda att användning av TEM är en garanti för framgång. Allt TEM ska minst förses med en ansvarsfriskrivning som anger (1) att det är frivilligt att använda och köpa materialet, (2) att användning av materialet inte är en garanti för framgång och (3) att materialet utges oberoende av Amway. Syftet är att uppnå följande: Bevara AMWAY-varumärkenas goda anseende och särskilda egenskaper, skydda konsumenterna och allmänheten generellt sett mot bedrägeri och förvirring, ange en minimistandard för kvalitet som motsvarar kvaliteten på Amways produkter och tjänster, säkra Amway-verksamhetens integritet och skydda Amways namn, omdöme och goodwill. Varje ABO har rätt att fatta beslut om att köpa TEM utifrån vad den aktuella ABO:n anser som nödvändigt för att bygga upp sin egen 2. Rimliga utgifter, användning av TEM och deltagande i evenemang: Amway anser att marknadsföring av TEM i en omfattning som inte är rimlig och som inte står i en förnuftig relation till de enskilda ABO:ernas personliga mål, dokumenterade ekonomiska och affärsmässiga potential och rimliga förväntningar om förtjänster i Amway-verksamheten, strider mot alla ABO:ers individuella intressen och är skadligt för Amways anseende och den allmänna uppfattningen av Amway-verksamhetens livskraft på lång sikt. 2

3 2.1 Villkor för marknadsföring av TEM till nya ABO:er: Följande krav gäller för allt TEM med undantag för viktiga evenemang. ABO:n får inte sälja eller uppmana nya ABO:er att köpa TEM i orimliga mängder. Amway anser att det är orimligt om följande belopp per ABO-verksamhet överskrids: I Västeuropa: 465 SEK inom de första två veckorna efter öppnandet av en Amway-verksamhet. I Västeuropa: 790 SEK per månad de första tre månaderna efter öppnandet av en Amway-verksamhet med en totalutgift på högst SEK under de första tre månaderna. I Central/Östeuropa: 233 SEK inom de första två veckorna efter öppnandet av en Amway-verksamhet. I Central/Östeuropa: 465 SEK per månad de första tre månaderna efter öppnandet av en Amway-verksamhet med en totalutgift på högst SEK under de första tre månaderna. Definitionen av Central/Östeuropa omfattar i denna policy: Rumänien, Polen, Tjeckien, Slovenien, Kroatien, Slovakien, Ungern och Turkiet. Det är inte tillåtet att låta en ABO abonnera på TEM under de första tre månaderna. ABO:erna får gärna delta i program med stående beställningar, om de själva kan bestämma när de vill upphöra med detta. 3. Kvitto: ABO:er som säljer TEM ska utfärda ett kvitto till den ABO som köper materialet med information om (a) säljaren, (b) en beskrivning av den sålda produkten, (c) det köpta antalet, (d) priset (inkl. moms) och (e) ytterligare lagstadgad information (t.ex. uppgifter om ångerrätt och om ångerrättsfristen vid avtal som inte ingåtts i en fast affärslokal). 4. Retur-/återbetalningspolicy för TEM till slutkunder: ABO:er som väljer att sälja TEM ska tydligt ange sina återbetalningsvillkor till slutkunderna innan materialet säljs. De villkor som gäller för återbetalningspolicyn ska stämma överens med alla gällande lagstadgade krav och denna policy för TEM. 4.1 Amways 100 % nöjd-kund-garanti och Amways återköpspolicy GÄLLER INTE för TEM. 4.2 Återbetalningspolicy för slutkunder får under alla villkor inte ställa köparen sämre än följande: a. TEM, med undantag för biljetter, ska innehålla en återbetalning på kommersiellt rimliga villkor på upp till 30 dagar efter försäljning av TEM förutsatt att materialet är oanvänt eller oöppnat. b. Biljetter som har köpts till ett evenemang ska kunna återbetalas senast 4 veckor före evenemanget. c. Utgifter till biljetter till evenemang ska kunna återbetalas om evenemanget inte anordnades. d. Återbetalningen ska täcka utgiften för deltagande i mötet/ evenemanget exklusive tilläggsutgifter (resa, måltider, hotell). e. Abonnemang: ABO:er som köper abonnemang är berättigade att få outnyttjade hela månader av förutbetalda abonnemang återbetalda. f. Nedladdning av elektroniska dokument: Köpare som inte är nöjda med nedladdade elektroniska dokument har rätt att få en ny nedladdning med samma värde inom 30 dagar. Arrangören av mötet / evenemanget måste tillhandahålla en tvistlösningsprocess, där en ansvarig person utses för hantering av returer och återbetalningar.vid återbetalning kan köparen uppmanas att lägga fram bevis för köpet. 4.3 Granskning av återbetalningspolicy: ABO:n ska på begäran av Amway skicka in en eventuell återbetalningspolicy för granskning hos Amway tillsammans med bevis på att policyn har implementerats och kommunicerats konsekvent samt att återbetalningspolicyn har fått stöd i enlighet med denna bestämmelse. 5. ABO:ns skyldigheter: ABO:erna ansvarar för att garantera att det TEM de marknadsför eller säljer följer gällande lagar och regler samt Amways kvalitetskontroll. Amways kvalitetskontroll ersätter inte ABO:ernas egen juridiska kontroll. ABO:er som producerar, marknadsför, säljer eller tjänar på produktion, marknadsföring eller försäljning av TEM ska se till att dessa aktiviteter överensstämmer med gällande lagar och regler och att alla godkännanden och tillstånd som krävs för att driva denna verksamhet och produktion, import och distribution av detta TEM har inhämtats innan en sådan verksamhet påbörjas. Amway-distributörer på Platinum-nivå ansvarar för att utbilda ABO:er i sina grupper om kvalitetskontroll för TEM och sponsorer ansvarar för att utbilda sina direkt personligt sponsrade ABO:er. Ingen av de personer som omfattas av denna policy får stödja eller hjälpa andra att kringgå kvalitetskontrollen. 6. Marknadsföring av och kompensation för TEM: ABO:n får inte marknadsföra, ge kompensation till en annan ABO eller ta emot kompensation eller annan fördel i kombination med försäljning eller marknadsföring av TEM som inte överensstämmer med Amways kommersiella principer, den europeiska policyn för TEM, de europeiska standarderna för granskning av TEM, Amways affärspolicys och andra kvalitetskontrollåtgärder som när som helst fastställs av Amway. ABO:n får inte arbeta med system för marknadsföring, kompensation eller betalning för TEM som inte stämmer överens med gällande lagstiftning eller som kan skada eller undergräva det omdöme och den värdefulla goodwill som kopplas till Amways namn och immateriella rättigheter. En ABO som arbetar med direkt eller indirekt försäljning eller marknadsföring av TEM får inte ange eller antyda att en sådan aktivitet är en del av Amway-verksamheten (eller tvärtom), eller ange eller antyda att den inkomst eller de andra fördelar som uppnås av en sådan verksamhet har uppnåtts genom Amwayverksamheten eller Amways sälj- och marknadsföringsplan. 7. Samarbete och verifikation: ABO:n ska på Amways begäran lämna ut relevant dokumentation som enligt Amway är nödvändig för att verifiera att dessa regler följs, bland annat 3

4 information om säljare, förlag, producenter och distributörer som inte är ABO:er och som ABO:n samarbetar med i samband med leverans och marknadsföring av TEM. ifråga har för avsikt att tjäna på, marknadsföra, använda, sälja eller distribuera. Amway beskriver i sin begäran vilken information som ska skickas in. II. Särskilda bestämmelser för TEM (gäller inte möten/evenemang) III. Särskilda bestämmelser för möten/evenemang 1. Godkännande krävs: För att garantera kvaliteten i det TEM som används i samband med Amway, Amways affärsmöjlighet och Amways produkter och tjänster ska allt TEM granskas och godkännas av Amway innan ABO:n marknadsför, använder, säljer eller distribuerar det. TEM får inte säljas till potentiella ABO:er. (Prospects) 1.1 Godkännande från Amway ska ske skriftligen. Godkännandet utgör ett begränsat, icke-exklusivt tillstånd som inte kan överlåtas för att använda inkorporerade immateriella rättigheter från Amway och/eller marknadsföra TEM i samband med Amways namn eller märken. Amway kan i särskilda fall återkalla ett godkännande, exempelvis om produktanspråk inte längre får användas. Amway kommer då att informera den berörda ABO:n om ändringen. Om inget annat har angetts specifikt gäller ett sådant godkännande och tillstånd endast i det land där den Amway-filial som har godkänt TEM ligger och bedriver sin verksamhet. 1.2 Granskat innehåll: ABO:er som direkt eller indirekt tjänar på, marknadsför, använder, säljer eller distribuerar TEM ska se till att det finns en tydlig text på TEM som visar att innehållet har granskats och godkänts samt att Amways unika godkännandenummer finns angivet (på en plats eller i ett format som har bestämts speciellt av Amway). 1.3 Amways granskning och godkännande av TEM förutsätter att Amways kommersiella principer, den europeiska policyn för utbildningsmaterial, de europeiska standarderna för granskning av TEM, Amways affärspolicys och andra kvalitetskontrollåtgärder som när som helst fastställs av Amway, följs. 1.4 ABO:erna ansvarar för att följa alla lagstadgade krav om innehåll, produktion, distribution och marknadsföring av det TEM de säljer, använder eller marknadsför eller som de tjänar på samt för att följa lagstadgade krav för försäljning eller annan användning av TEM. 2. Inlämning av TEM och begränsningar av godkännande: 2.1 Amway kan ensamt välja att begränsa antalet godkännanden i sina bolag. 2.2 Normalt kan endast auktoriserade ABO:er som har kvalificerat sig till Executive Diamond eller högre lämna in TEM för granskning och godkännande. Amway kan emellertid själv bestämma vem som kan lämna in TEM för granskning och godkännande. 2.3 Inlämning av lista över TEM: ABO:n ska på begäran lämna in en lista till Amway över allt det TEM som personen 1.1 Mötesplan och deltagande av Amway-representanter: Amway kan när som helst begära att få en kopia av ABO:ns affärsmötesplan och en Amway-representant har rätt att delta i mötena på listan. 1.2 Inspelning vid evenemang: ABO:n kan spela in presentationer som görs av Amways medarbetare under evenemang, om en sådan inspelning görs för personlig användning. Om ABO:n vill distribuera inspelningarna ska de granskas och godkännas av Amway Inspelning av talare som inte kommer från Amway vid Amway-evenemang: ABO:n kan spela in presentationer som görs av talare som inte kommer från Amway, vid Amway-evenemang om inget annat anges av Amway om inspelningen är avsedd för personlig användning. Det är strängeligen förbjudet att reproducera inspelningarna Inspelning av talare vid ABO-evenemang: Distribution av inspelningar av presentationer vid ABOevenemang kräver granskning och godkännande samt samtycke från den person som spelas in. 1.3 Ytterligare krav på marknadsföring av viktiga evenemang: Godkännande: Alla viktiga evenemang ska godkännas av Amway i enlighet med kraven i den godkännandeprocess som meddelas till Amwayledarna Gemensam marknadsföring: Alla möten ska följa en gemensam marknadsföring av Amway och den grupp som organiserar evenemanget. Denna gemensamma marknadsföring ska tydligt framgå av innehållet i tal, utställning av produkter, skyltning och andra medier Ett stort möte definieras som vilket som helst möte för ABO:er utvecklat för att stödja Amway-verksamheten hålls regelbundet kvartalsvis eller mer sällan hålls i två eller fler dagar Vilket möte som helst räknas som stort möte om biljettpriset överstiger 100 (exkl. moms). 1.4 Evenemang som inte uppfyller detta krav (om inte ett sådant evenemang har kontrollerats och godkänts av Amway efter fastlagda procedurer) strider mot denna policy. Alla Platinum eller högre som organiserar, håller tal vid eller marknadsför ett viktigt evenemang som inte efterlever denna policy överträder möjligtvis denna policy. 4

5 IV Standarder för presentationsinnehåll Dessa standarder beskriver de kriterier som används i undersökningsproceduren för utbildningsmaterial och kan användas av ABO:erna som en vägledning när de utarbetar tal till ABO-möten/-evenemang eller innan de framställer tryckt och audiovisuellt material till stöd för Amway-verksamheten. ABO:er som arrangerar möten/evenemang ska se till att alla ABO:er som talar vid de aktuella mötena/evenemangen får en kopia av dessa standarder för presentationsinnehåll. Alla ABO:er som talar vid dessa möten eller evenemang är alltid skyldiga att följa dessa standarder. Avsnitt 1 godkännande 1. Religiösa uttalanden Talarna får inte: använda talarstolen som plattform för att främja religiösa och/eller personliga samhällsåsikter argumentera för att framgång beror på vissa inställningar rekommendera religiösa eller spirituella skrifter eller seder utföra religiösa lovprisningar 2. Politiska uttalanden Talarna får inte: använda talarstolen som plattform för att främja politiska hållningar (med undantag av de ämnen som har direkt betydelse för Amway-verksamheten eller driften av en oberoende verksamhet) uttala preferenser om vissa politiska åsikter, partier, kandidater eller valda ämbetsmän 3. En verksamhet med lika möjligheter Talarna ska presentera Amway-verksamheten som en verksamhet med lika möjligheter det är en verksamhet för alla. Att vara en verksamhet för alla innebär att man ska acceptera andra människor, oavsett personlig övertygelse, politisk hållning, nationalitet, etniskt ursprung och ras. 4. Moraliska/sociala uttalanden Det är tillåtet att göra positiva uttalanden som handlar om värderingar som pålitlighet, ärlighet, integritet, ansvarighet, engagemang, familj, individuellt initiativ m.m. Det är inte tillåtet att göra nedvärderande uttalanden om personlig livsstil, etniskt ursprung eller mäns och/eller kvinnors roller. Det är inte tillåtet att använda talarstolen som en plattform för att uttala personliga samhällsåsikter eller främja samhällsmässiga och kulturella ämnen. Avsnitt 2 noggrannhet Presentationen av Amway-verksamheten har stor betydelse för omdömet och trovärdigheten för den ABO som gör presentationen, sponsorn/sponsorlinjen (LOS), Amway och verksamheten i allmänhet. Generellt sett är det bra att "lova för lite" så att verksamheten kan "leverera mer än förväntat". Målet är att säkra att potentiella ABO:er och ABO:er får realistiska förväntningar till verksamheten, förstår hur man uppnår en intäkt, inser vilken tid och vilken insats som krävs för att uppnå en intäkt som ABO. 1. Amways roll Amway-verksamheten ska presenteras som en möjlighet för att uppnå intäkter via försäljning av produkter och sponsring av andra som gör samma sak. Det är en verksamhet som omfattar produkter och produktutbildning, distribution, ersättning, kundservice och sälj- och marknadsföringsplanen. ABO:n får inte förmedla ett felaktigt intryck av ABO:ns förhållande till Amway genom att t.ex. påstå eller antyda att Amway "endast är en leverantör" att ABO:n representerar en affärsmöjlighet som "Amway är en del av", att ABO:n är en Amway-distributör av e-commerce, eller att ABO:n "outsourcar" sina administrativa uppgifter till Amway m.m. 2. ABO:ns roll ABO:n får inte uttala sig osant, missvisande, oprecist eller bedrägligt gentemot potentiella ABO:er eller andra ABO:er. ABO:n ska bete sig på ett sätt som resulterar i att ABO:n så snabbt som möjligt berättar att han eller hon är Amwayaffärsdrivare. Det är viktigt att identifiera syftet med kontakten dvs. försäljning av Amway-produkter och/eller att presentera den potentiella ABO:n för verksamheten. Det är inte tillåtet att dölja anledningen till presentationen. 3. ABO-organisationens-/Supportsystemets roll ABO:erna ska informeras om att det är frivilligt att delta i ABO-organisationen och att deltagande inte är en garanti för framgång. Det är tillåtet att ge exempel på hur systemet kan bidra till tillväxt i en framgångsrik verksamhet. En ABO:s primära affärsförbindelse är Amway, inte ett supportsystem eller en organisation. Att antyda annat strider mot de kommersiella principerna. 4. Utbildningsmaterialets roll Amway anser att användning av TEM och deltagande i möten kan vara ett effektivt redskap för att stödja uppbyggnaden av Amway-verksamheten. Amway anser dock att syftet med TEM inte bara ska vara att motivera andra. Amway anser att användningen av verktyg och undervisning som har utvecklats av framgångsrika organisationer och deras ledare ska ha ett meningsfullt och märkbart inflytande på Amway-verksamheten. Det är ABO:n själv som avgör om han eller hon vill köpa TEM och/eller delta i evenemang. Det är helt frivilligt och ska presenteras i överensstämmelse med detta. 5

6 Möjligheten för att en ABO kan ta emot stöd från sin sponsor eller upline-platinum får inte vara beroende av om personen ifråga köper TEM. Tänk på att ABO:er endast får marknadsföra TEM som har godkänts officiellt av Amway för användning på marknaden. 5. Öppen och noggrann presentation av sälj- och marknadsföringsplanen Sälj- och marknadsföringsplanen får inte presenteras som annat än det den är: En ram för hur Amway-verksamheten ska drivas och hur en intäkt uppnås. Den potentiella ABO:n ska informeras om detta samt om att denne ingår ett avtal med Amway som omfattar de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till det att vara ABO. Planen får inte presenteras som en möjlighet att uppnå snabb rikedom. ABO:er får inte lämna någon slags garanti för framgång eller nedtona den tid och de insatser som krävs för att bygga upp en Amway-verksamhet. 6. Personlig konsumtion En välbalanserad verksamhet omfattar registrering, försäljning och personlig användning. Enligt de kommersiella principerna är det förbjudet att antyda att man kan bygga upp en framgångsrik Amwayverksamhet genom att uteslutande köpa produkter för personlig konsumtion. Att ha kunder är en viktig del av sälj- och marknadsföringsplanen och en av anledningarna till att Amway-verksamheten inte är ett olagligt pyramidbolag. Potentiella ABO:er och ABO:er ska ha förstått att en kundbas bidrar till att lyckas med Amway-verksamheten. 7. Program för personlig utveckling Det anses vilseledande att i första hand presentera Amway-verksamheten som ett program för personlig utveckling i stället för en affärsverksamhet. Om man t.ex. presenterar verksamheten som ett sätt att uppnå personlig utveckling, rädda sitt äktenskap eller förbättra förhållandet till sin familj eller andra, antyder man därmed att den främsta aktiviteten i verksamheten är något annat än att uppnå en förtjänst. Verksamhetens del av personlig utveckling är en immateriell förmån som ska presenteras i den kontexten. 8. Endast sponsring En Amway-verksamhet bygger på en balans mellan att sälja produkter och sponsra andra som gör samma sak. Amways sälj- och marknadsföringsplan betalar inte ABO:er för uteslutande att sponsra andra. Det är möjligt att uppnå förtjänst när produkter säljs till kunderna. Det anses som en felaktig presentation av affärsmöjligheten att antyda att ABO:n kan nå framgång eller uppnå intäkt uteslutande genom att rekrytera och sponsra andra. 9. Presentation av intäktspotential Presentationen av den direkta eller indirekta intäktspotentialen ska vara sanningsenlig och precis och den får inte vara vilseledande. Presentationer till potentiella ABO:er och ABO:er får endast omfatta den intäkt som kan uppnås via Amways sälj- och marknadsföringsplan och får inte omfatta andra inkomstkällor. ABO:n får endast använda exempel på inkomst och/eller bonus som bygger på egna erfarenheter, om han eller hon samtidigt informerar om den genomsnittliga inkomsten och de försäljningssiffror och procentandelar som har offentliggjorts av Amway. De får endast upplysa om andra aktuella ekonomiska siffror om Amway som har offentliggjorts av Amway. Användning av uttryck som "ekonomisk säkerhet", "rikedom", "välstånd" och "miljonär" kan överdriva och antyda en intäktsnivå som inte är typisk och som kan vara oacceptabel beroende på kontexten. Godkända uttryck är bl.a.: "uppnå ekonomiska mål", "ekonomisk flexibilitet" eller "ekonomisk tillväxt". Att använda uttrycken "fast inkomst", "regelbunden intäkt", "passiv inkomst", "inkomst från royalties" eller "royalties" är en vilseledande beskrivning av den intäkt man kan uppnå via säljoch marknadsföringsplanen. Dessa uttryck antyder att intäkten kan fortsätta oändligt utan ytterligare insats. De kommersiella principerna kräver att ABO:n följer vissa skyldigheter. "Löpande" och "fortsatt" är acceptabla uttryck. 10. Garanti för resultat Amway erbjuder en möjlighet, inte en garanti. Språkbruk som antyder garanti för framgång anses vara vilseledande för den verksamhet som erbjuds. ABO:n ska undvika att använda uttryck som "riskfri" eller andra uttryck som antyder en typ av garanti för att resultat ska uppnås. Den enskilde ABO:n bestämmer själv hur mycket tid och hur mycket energi han eller hon vill använda på att bygga upp en oberoende Amway-verksamhet. Det finns ingen garanti för att man kan uppnå en viss nivå inom en bestämd tidshorisont, eftersom resultaten är individuella och kan variera mycket från person till person. 11. Sponsorns skyldigheter Den enskilde ABO:n ska personligen utbilda de andra ABO:er som han eller hon sponsrar. 12 Pension och arv Amway-verksamheten erbjuder inte "pension" i traditionell mening, eftersom det krävs kvalificering för att uppnå en intäkt. Verksamheten producerar endast intäkter så länge den är aktiv. En av fördelarna med Amways sälj- och marknadsföringsplan är att den gör det möjligt för ABO:n att bygga upp och etablera en framgångsrik verksamhet som kan föras vidare till hans eller hennes arvingar. 6

7 Uttryck som rör "pension" bland annat att "aldrig behöva arbeta igen", "alltid på semester", "att resa hela tiden" eller att ABO:er har "frihet från arbete" antyder att det inte längre krävs en arbetsinsats när man har byggt upp en Amway-verksamhet till en viss nivå och får därför inte användas. Att använda uttrycken "fast inkomst", "regelbunden intäkt", "passiv inkomst", "inkomst från royalties" eller "royalties" är också oacceptabelt, eftersom de utgör en vilseledande beskrivning av den intäkt man kan uppnå via sälj- och marknadsföringsplanen. 13. Oberoende affärsdrivande ABO:er äger sin verksamhet och fungerar som oberoende affärsdrivande. Den enskilde ABO:n har ett avtalsenligt förhållande med Amway, och är personligen ansvarig för driften av sin Amway-verksamhet. En ABO är inte anställd av eller fungerar som agent eller juridisk representant för Amway eller andra ABO:er. 15. Andra affärsmöjligheter ABO:n får inte marknadsföra andra affärsmöjligheter än Amway-verksamheten och han eller hon får inte heller från talarstolen uppmana deltagarna att delta i möten i syfte att presentera en annan affärsmöjlighet vid en senare tidpunkt. ABO:n får inte hänvisa till gruppen eller en annan organisatorisk identitet än Amway i stället för Amwayverksamheten. V. ÖVERTRÄDELSER Amway undersöker omständigheter eller klagomål som tyder på en möjlig överträdelse av denna policy enligt avsnitt 11 och 12 i Amways kommersiella principer. 14. Fakta och siffror Allt, inklusive uttalanden, statistiskt material, direkta citat och annan information som används för att marknadsföra verksamheten eller Amways produkter ska alltid vara korrekt och ska kunna dokumenteras. Det kan vara vilseledande och skadligt för Amways trovärdighet, för den ABO som gör presentationen, för verksamheten och för ABO-organisationerna att presentera odokumenterad information. Uttalanden som inte kan dokumenteras får aldrig användas i utbildningsmaterial. Hänvisningar till familjerna DeVos och Van Andel får uteslutande förekomma i samband med ägande av Amway Corporation och dess bolag, inklusive Amway. Hänvisningar till familjerna Van Andels och DeVos privata projekt, verksamheter och filantropiska aktiviteter ska alltid vara precisa och tydligt skilja mellan dem och Amway och gruppen av Alticor-bolag. Diagram, bilder, citat och referenser till statistiska data ska dokumenteras med källa och datum. De ska dessutom vara uppdaterade (inte mer än tre år gamla). Om ABO:n hänvisar till material från upphovsrättsligt skyddat arbete och använder antingen en avsevärd del av detta arbete eller ett utdrag som representerar arbetets viktigaste delar, ska ABO:n dessutom inhämta skriftligt tillstånd från källan innan materialet sänds in till Amway för godkännande. Material från tredjepart, t.ex. artiklar eller böcker, kommer när det används för att främja eller marknadsföra Amways affärsmodell, affärsmöjlighet eller produkter, att definieras som reklam- eller marknadsföringsinformation av myndigheterna. Detta material ska granskas och godkännas före användning. 7

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Det handlar om etik. Borealis etikpolicy Det handlar om etik Borealis etikpolicy 2 Det handlar om etik Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

The IMI Way. Vår uppförandekod

The IMI Way. Vår uppförandekod Meddelande från vår Verkställande Direktör Den mest konsekventa faktorn i IMIs långvariga framgång inom affärsvärlden är vår förpliktelse till The IMI Way - vi eftersträvar förträfflighet i allt vi gör,

Läs mer

Våra. Värderingar och. förväntningar. integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod

Våra. Värderingar och. förväntningar. integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod Våra Värderingar och förväntningar 168 integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod Bästa medarbetare: Frank C. Sullivan, grundare av RPM 1947 Min farfar startade RPM med en grundfilosofi

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER

DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER DIC-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD STANDARDER & RIKTLINJER Några ord om vår Uppförandekod i företaget... I över 60 länder och territorier världen över har DIC-koncernen levt upp till sin mission och erbjudit

Läs mer

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD Brev från vår VD Kära kollegor, Det är med stor glädje jag delar ut PMI:s Vägledning till framgång som uppdaterar och ersätter vår Uppförandekod. Denna vägledning

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE XANGO Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE Gäller från den 17 mars 2009 1 Policyer & Procedurer Dessa Policyer & Procedurer gäller per det datum som visas ovan och styr det sätt på

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen sid. 3 TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. VÄRDERINGAR Responsible Care sid. 4 Respekt och integritet sid.

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET

ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET ETIKREGLER FÖR AFFÄRSVERKSAMHET Ett meddelande från vår CEO Till Beldens anställda: Det är med stor stolthet som jag presenterar Beldens Etikregler för affärsverksamhet. Detta dokument är den ytterst viktiga

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde.

I händelse av osäkerhet avseende tolkning av artiklarna i den svenska översättningen skall den engelska originaltexten äga företräde. Denna publikation är utgiven av ICC Sweden Box 16050 103 21 Stockholm Telefon: 08-440 89 20 Fax: 08-411 31 15 E-post: icc@icc.se www.icc.se ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är framtagna

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Global Code of Conduct

Global Code of Conduct Global Code of Conduct Global Compliance Office 信 @ 工 作 遵 守 法 规. 从 您 做 起. Juli 2015 Ett meddelande från John Greisch & Ilana Shulman Bästa medarbetare på Hill-Rom: Vi är glada över att återigen presentera

Läs mer

Riktlinjer och förfaranden

Riktlinjer och förfaranden Riktlinjer och förfaranden ETIKREGLER FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Som en oberoende återförsäljare för Vi (VIP, Vi Independent Promoter) samtycker jag till att upprätthålla Vi:s integritet. Jag ska vara ärlig och

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Nu Skin. Policy och procedurer Europa, Mellanöstern och Afrika

Nu Skin. Policy och procedurer Europa, Mellanöstern och Afrika Nu Skin Policy och procedurer EMEA Europa, Mellanöstern och Afrika i Innehållsförteckning Innehållsförteckning... ii Kapitel 1 - Ditt distributörskap... 1 1 Att bli distributör... 1 1.1 Ansöka om att bli

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and dependable. The basis for our entire business is that we are ethical, truthful and

Läs mer

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015 Global Transport and Logistics Innehåll 1 Index 2 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsetik och rättvist beteende 4 3.1 Affärsintegritet 4 3.1.1 Mutor

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer