NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION"

Transkript

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL NUTRITION

2 Europeisk policy för utbildningsmaterial (TEM) Denna policy ska användas och tolkas enligt avtalsskyldigheterna mellan ABO:er och individuella Amway-filialer i Europa (kallas i denna policy Amways europeiska filialer"). Denna policy gäller från den 11 maj 2011 på alla europeiska marknader, där Amway driver Amways sälj- och marknadsföringsplan, med undantag av Ukraina, Ryssland och Storbritannien/Irland. Syftet med policyn är att komplettera, inte ersätta, Amways kommersiella principer och andra officiella policys och avtalsenliga bestämmelser mellan ABO:er och Amway i enlighet med innehållet i policyn. Definitionen av utbildningsmaterial (Training & Education Material = TEM) ska tolkas brett och omfattar exempelvis: Tryckt material, audiovisuella produktioner, multimediaproduktioner, Internetbaserade produkter och tjänster, extra Amway-kvalificerings- och belöningssystem, möten och andra evenemang och annat material eller annan utrustning som används för att främja information om eller försäljning av Amways produkter och tjänster, samt kuponger, tillgodohavanden, biljetter eller stående beställnings-/abonnemangsprogram som hör till det föregående. I enlighet med Amways sälj- och marknadsföringsplan ansvarar alla ABO:er som en del av sina avtalsenliga skyldigheter gentemot Amway för att utbilda och motivera de ABO:er som de sponsrar för att sälja Amway-produkter och -tjänster. ABO:erna kan besluta att TEM är gynnsamt i uppbyggnaden av en lönsam Amway-verksamhet. Som en del av det löpande arbetet med att säkra kvaliteten på det TEM som associeras med Amway-varumärket och Amways goodwill, samt materialets relevans för Amway-verksamheten, har Amway Europe fastställt kvalitetskontrollprocedurer som omfattar ABO:ernas marknadsföring och försäljning av TEM till andra ABO:er ("kvalitetskontroll") för att skydda Amways anseende och Amways sälj- och marknadsföringsplan, och för att säkra att detta TEM marknadsförs korrekt i samband med Amway-verksamheten. Amways standarder för kvalitetskontroll anges i de kommersiella principerna, i andra Amway-policys och i denna policy för utbildningsmaterial. Amway-verksamhet. ABO:ernas försäljning och marknadsföring av TEM till andra ABO:er ska dock alltid vara rimlig. Amway anser att det strider mot Amways anseende, ABO:ernas intressen och Amways grundläggande principer, om ABO:erna marknadsför eller säljer TEM till andra ABO:er i mängder eller till priser som överstiger en förnuftig nivå. ABO:erna får inte direkt eller indirekt genom andra producera, marknadsföra, sälja eller tjäna pengar på försäljning av TEM till andra ABO:er, om en sådan försäljning strider mot detta kvalitetskontrolldokument eller gällande lagstiftning. Det inte finns någon policy eller regel som kan omfatta alla tänkbara situationer som kan leda till missbruk av TEM. Amway förbehåller sig rätten att behandla ärenden om missbruk av TEM i enighet med avsnitt 11 i Amways kommersiella principer. Amway förbehåller sig rätten att modifiera, ändra eller revidera villkor för denna policy för utbildningsmaterial när som helst i enlighet med Amways kommersiella principer 1.3 SPECIFIKA KVALITETSKONTROLLBESTÄMMELSER I. Generella bestämmelser för TEM 1. Garanti för framgång: ABO:er som drar nytta av, använder, marknadsför, säljer eller distribuerar TEM får inte påstå eller antyda att användning av TEM är en garanti för framgång. Allt TEM ska minst förses med en ansvarsfriskrivning som anger (1) att det är frivilligt att använda och köpa materialet, (2) att användning av materialet inte är en garanti för framgång och (3) att materialet utges oberoende av Amway. Syftet är att uppnå följande: Bevara AMWAY-varumärkenas goda anseende och särskilda egenskaper, skydda konsumenterna och allmänheten generellt sett mot bedrägeri och förvirring, ange en minimistandard för kvalitet som motsvarar kvaliteten på Amways produkter och tjänster, säkra Amway-verksamhetens integritet och skydda Amways namn, omdöme och goodwill. Varje ABO har rätt att fatta beslut om att köpa TEM utifrån vad den aktuella ABO:n anser som nödvändigt för att bygga upp sin egen 2. Rimliga utgifter, användning av TEM och deltagande i evenemang: Amway anser att marknadsföring av TEM i en omfattning som inte är rimlig och som inte står i en förnuftig relation till de enskilda ABO:ernas personliga mål, dokumenterade ekonomiska och affärsmässiga potential och rimliga förväntningar om förtjänster i Amway-verksamheten, strider mot alla ABO:ers individuella intressen och är skadligt för Amways anseende och den allmänna uppfattningen av Amway-verksamhetens livskraft på lång sikt. 2

3 2.1 Villkor för marknadsföring av TEM till nya ABO:er: Följande krav gäller för allt TEM med undantag för viktiga evenemang. ABO:n får inte sälja eller uppmana nya ABO:er att köpa TEM i orimliga mängder. Amway anser att det är orimligt om följande belopp per ABO-verksamhet överskrids: I Västeuropa: 465 SEK inom de första två veckorna efter öppnandet av en Amway-verksamhet. I Västeuropa: 790 SEK per månad de första tre månaderna efter öppnandet av en Amway-verksamhet med en totalutgift på högst SEK under de första tre månaderna. I Central/Östeuropa: 233 SEK inom de första två veckorna efter öppnandet av en Amway-verksamhet. I Central/Östeuropa: 465 SEK per månad de första tre månaderna efter öppnandet av en Amway-verksamhet med en totalutgift på högst SEK under de första tre månaderna. Definitionen av Central/Östeuropa omfattar i denna policy: Rumänien, Polen, Tjeckien, Slovenien, Kroatien, Slovakien, Ungern och Turkiet. Det är inte tillåtet att låta en ABO abonnera på TEM under de första tre månaderna. ABO:erna får gärna delta i program med stående beställningar, om de själva kan bestämma när de vill upphöra med detta. 3. Kvitto: ABO:er som säljer TEM ska utfärda ett kvitto till den ABO som köper materialet med information om (a) säljaren, (b) en beskrivning av den sålda produkten, (c) det köpta antalet, (d) priset (inkl. moms) och (e) ytterligare lagstadgad information (t.ex. uppgifter om ångerrätt och om ångerrättsfristen vid avtal som inte ingåtts i en fast affärslokal). 4. Retur-/återbetalningspolicy för TEM till slutkunder: ABO:er som väljer att sälja TEM ska tydligt ange sina återbetalningsvillkor till slutkunderna innan materialet säljs. De villkor som gäller för återbetalningspolicyn ska stämma överens med alla gällande lagstadgade krav och denna policy för TEM. 4.1 Amways 100 % nöjd-kund-garanti och Amways återköpspolicy GÄLLER INTE för TEM. 4.2 Återbetalningspolicy för slutkunder får under alla villkor inte ställa köparen sämre än följande: a. TEM, med undantag för biljetter, ska innehålla en återbetalning på kommersiellt rimliga villkor på upp till 30 dagar efter försäljning av TEM förutsatt att materialet är oanvänt eller oöppnat. b. Biljetter som har köpts till ett evenemang ska kunna återbetalas senast 4 veckor före evenemanget. c. Utgifter till biljetter till evenemang ska kunna återbetalas om evenemanget inte anordnades. d. Återbetalningen ska täcka utgiften för deltagande i mötet/ evenemanget exklusive tilläggsutgifter (resa, måltider, hotell). e. Abonnemang: ABO:er som köper abonnemang är berättigade att få outnyttjade hela månader av förutbetalda abonnemang återbetalda. f. Nedladdning av elektroniska dokument: Köpare som inte är nöjda med nedladdade elektroniska dokument har rätt att få en ny nedladdning med samma värde inom 30 dagar. Arrangören av mötet / evenemanget måste tillhandahålla en tvistlösningsprocess, där en ansvarig person utses för hantering av returer och återbetalningar.vid återbetalning kan köparen uppmanas att lägga fram bevis för köpet. 4.3 Granskning av återbetalningspolicy: ABO:n ska på begäran av Amway skicka in en eventuell återbetalningspolicy för granskning hos Amway tillsammans med bevis på att policyn har implementerats och kommunicerats konsekvent samt att återbetalningspolicyn har fått stöd i enlighet med denna bestämmelse. 5. ABO:ns skyldigheter: ABO:erna ansvarar för att garantera att det TEM de marknadsför eller säljer följer gällande lagar och regler samt Amways kvalitetskontroll. Amways kvalitetskontroll ersätter inte ABO:ernas egen juridiska kontroll. ABO:er som producerar, marknadsför, säljer eller tjänar på produktion, marknadsföring eller försäljning av TEM ska se till att dessa aktiviteter överensstämmer med gällande lagar och regler och att alla godkännanden och tillstånd som krävs för att driva denna verksamhet och produktion, import och distribution av detta TEM har inhämtats innan en sådan verksamhet påbörjas. Amway-distributörer på Platinum-nivå ansvarar för att utbilda ABO:er i sina grupper om kvalitetskontroll för TEM och sponsorer ansvarar för att utbilda sina direkt personligt sponsrade ABO:er. Ingen av de personer som omfattas av denna policy får stödja eller hjälpa andra att kringgå kvalitetskontrollen. 6. Marknadsföring av och kompensation för TEM: ABO:n får inte marknadsföra, ge kompensation till en annan ABO eller ta emot kompensation eller annan fördel i kombination med försäljning eller marknadsföring av TEM som inte överensstämmer med Amways kommersiella principer, den europeiska policyn för TEM, de europeiska standarderna för granskning av TEM, Amways affärspolicys och andra kvalitetskontrollåtgärder som när som helst fastställs av Amway. ABO:n får inte arbeta med system för marknadsföring, kompensation eller betalning för TEM som inte stämmer överens med gällande lagstiftning eller som kan skada eller undergräva det omdöme och den värdefulla goodwill som kopplas till Amways namn och immateriella rättigheter. En ABO som arbetar med direkt eller indirekt försäljning eller marknadsföring av TEM får inte ange eller antyda att en sådan aktivitet är en del av Amway-verksamheten (eller tvärtom), eller ange eller antyda att den inkomst eller de andra fördelar som uppnås av en sådan verksamhet har uppnåtts genom Amwayverksamheten eller Amways sälj- och marknadsföringsplan. 7. Samarbete och verifikation: ABO:n ska på Amways begäran lämna ut relevant dokumentation som enligt Amway är nödvändig för att verifiera att dessa regler följs, bland annat 3

4 information om säljare, förlag, producenter och distributörer som inte är ABO:er och som ABO:n samarbetar med i samband med leverans och marknadsföring av TEM. ifråga har för avsikt att tjäna på, marknadsföra, använda, sälja eller distribuera. Amway beskriver i sin begäran vilken information som ska skickas in. II. Särskilda bestämmelser för TEM (gäller inte möten/evenemang) III. Särskilda bestämmelser för möten/evenemang 1. Godkännande krävs: För att garantera kvaliteten i det TEM som används i samband med Amway, Amways affärsmöjlighet och Amways produkter och tjänster ska allt TEM granskas och godkännas av Amway innan ABO:n marknadsför, använder, säljer eller distribuerar det. TEM får inte säljas till potentiella ABO:er. (Prospects) 1.1 Godkännande från Amway ska ske skriftligen. Godkännandet utgör ett begränsat, icke-exklusivt tillstånd som inte kan överlåtas för att använda inkorporerade immateriella rättigheter från Amway och/eller marknadsföra TEM i samband med Amways namn eller märken. Amway kan i särskilda fall återkalla ett godkännande, exempelvis om produktanspråk inte längre får användas. Amway kommer då att informera den berörda ABO:n om ändringen. Om inget annat har angetts specifikt gäller ett sådant godkännande och tillstånd endast i det land där den Amway-filial som har godkänt TEM ligger och bedriver sin verksamhet. 1.2 Granskat innehåll: ABO:er som direkt eller indirekt tjänar på, marknadsför, använder, säljer eller distribuerar TEM ska se till att det finns en tydlig text på TEM som visar att innehållet har granskats och godkänts samt att Amways unika godkännandenummer finns angivet (på en plats eller i ett format som har bestämts speciellt av Amway). 1.3 Amways granskning och godkännande av TEM förutsätter att Amways kommersiella principer, den europeiska policyn för utbildningsmaterial, de europeiska standarderna för granskning av TEM, Amways affärspolicys och andra kvalitetskontrollåtgärder som när som helst fastställs av Amway, följs. 1.4 ABO:erna ansvarar för att följa alla lagstadgade krav om innehåll, produktion, distribution och marknadsföring av det TEM de säljer, använder eller marknadsför eller som de tjänar på samt för att följa lagstadgade krav för försäljning eller annan användning av TEM. 2. Inlämning av TEM och begränsningar av godkännande: 2.1 Amway kan ensamt välja att begränsa antalet godkännanden i sina bolag. 2.2 Normalt kan endast auktoriserade ABO:er som har kvalificerat sig till Executive Diamond eller högre lämna in TEM för granskning och godkännande. Amway kan emellertid själv bestämma vem som kan lämna in TEM för granskning och godkännande. 2.3 Inlämning av lista över TEM: ABO:n ska på begäran lämna in en lista till Amway över allt det TEM som personen 1.1 Mötesplan och deltagande av Amway-representanter: Amway kan när som helst begära att få en kopia av ABO:ns affärsmötesplan och en Amway-representant har rätt att delta i mötena på listan. 1.2 Inspelning vid evenemang: ABO:n kan spela in presentationer som görs av Amways medarbetare under evenemang, om en sådan inspelning görs för personlig användning. Om ABO:n vill distribuera inspelningarna ska de granskas och godkännas av Amway Inspelning av talare som inte kommer från Amway vid Amway-evenemang: ABO:n kan spela in presentationer som görs av talare som inte kommer från Amway, vid Amway-evenemang om inget annat anges av Amway om inspelningen är avsedd för personlig användning. Det är strängeligen förbjudet att reproducera inspelningarna Inspelning av talare vid ABO-evenemang: Distribution av inspelningar av presentationer vid ABOevenemang kräver granskning och godkännande samt samtycke från den person som spelas in. 1.3 Ytterligare krav på marknadsföring av viktiga evenemang: Godkännande: Alla viktiga evenemang ska godkännas av Amway i enlighet med kraven i den godkännandeprocess som meddelas till Amwayledarna Gemensam marknadsföring: Alla möten ska följa en gemensam marknadsföring av Amway och den grupp som organiserar evenemanget. Denna gemensamma marknadsföring ska tydligt framgå av innehållet i tal, utställning av produkter, skyltning och andra medier Ett stort möte definieras som vilket som helst möte för ABO:er utvecklat för att stödja Amway-verksamheten hålls regelbundet kvartalsvis eller mer sällan hålls i två eller fler dagar Vilket möte som helst räknas som stort möte om biljettpriset överstiger 100 (exkl. moms). 1.4 Evenemang som inte uppfyller detta krav (om inte ett sådant evenemang har kontrollerats och godkänts av Amway efter fastlagda procedurer) strider mot denna policy. Alla Platinum eller högre som organiserar, håller tal vid eller marknadsför ett viktigt evenemang som inte efterlever denna policy överträder möjligtvis denna policy. 4

5 IV Standarder för presentationsinnehåll Dessa standarder beskriver de kriterier som används i undersökningsproceduren för utbildningsmaterial och kan användas av ABO:erna som en vägledning när de utarbetar tal till ABO-möten/-evenemang eller innan de framställer tryckt och audiovisuellt material till stöd för Amway-verksamheten. ABO:er som arrangerar möten/evenemang ska se till att alla ABO:er som talar vid de aktuella mötena/evenemangen får en kopia av dessa standarder för presentationsinnehåll. Alla ABO:er som talar vid dessa möten eller evenemang är alltid skyldiga att följa dessa standarder. Avsnitt 1 godkännande 1. Religiösa uttalanden Talarna får inte: använda talarstolen som plattform för att främja religiösa och/eller personliga samhällsåsikter argumentera för att framgång beror på vissa inställningar rekommendera religiösa eller spirituella skrifter eller seder utföra religiösa lovprisningar 2. Politiska uttalanden Talarna får inte: använda talarstolen som plattform för att främja politiska hållningar (med undantag av de ämnen som har direkt betydelse för Amway-verksamheten eller driften av en oberoende verksamhet) uttala preferenser om vissa politiska åsikter, partier, kandidater eller valda ämbetsmän 3. En verksamhet med lika möjligheter Talarna ska presentera Amway-verksamheten som en verksamhet med lika möjligheter det är en verksamhet för alla. Att vara en verksamhet för alla innebär att man ska acceptera andra människor, oavsett personlig övertygelse, politisk hållning, nationalitet, etniskt ursprung och ras. 4. Moraliska/sociala uttalanden Det är tillåtet att göra positiva uttalanden som handlar om värderingar som pålitlighet, ärlighet, integritet, ansvarighet, engagemang, familj, individuellt initiativ m.m. Det är inte tillåtet att göra nedvärderande uttalanden om personlig livsstil, etniskt ursprung eller mäns och/eller kvinnors roller. Det är inte tillåtet att använda talarstolen som en plattform för att uttala personliga samhällsåsikter eller främja samhällsmässiga och kulturella ämnen. Avsnitt 2 noggrannhet Presentationen av Amway-verksamheten har stor betydelse för omdömet och trovärdigheten för den ABO som gör presentationen, sponsorn/sponsorlinjen (LOS), Amway och verksamheten i allmänhet. Generellt sett är det bra att "lova för lite" så att verksamheten kan "leverera mer än förväntat". Målet är att säkra att potentiella ABO:er och ABO:er får realistiska förväntningar till verksamheten, förstår hur man uppnår en intäkt, inser vilken tid och vilken insats som krävs för att uppnå en intäkt som ABO. 1. Amways roll Amway-verksamheten ska presenteras som en möjlighet för att uppnå intäkter via försäljning av produkter och sponsring av andra som gör samma sak. Det är en verksamhet som omfattar produkter och produktutbildning, distribution, ersättning, kundservice och sälj- och marknadsföringsplanen. ABO:n får inte förmedla ett felaktigt intryck av ABO:ns förhållande till Amway genom att t.ex. påstå eller antyda att Amway "endast är en leverantör" att ABO:n representerar en affärsmöjlighet som "Amway är en del av", att ABO:n är en Amway-distributör av e-commerce, eller att ABO:n "outsourcar" sina administrativa uppgifter till Amway m.m. 2. ABO:ns roll ABO:n får inte uttala sig osant, missvisande, oprecist eller bedrägligt gentemot potentiella ABO:er eller andra ABO:er. ABO:n ska bete sig på ett sätt som resulterar i att ABO:n så snabbt som möjligt berättar att han eller hon är Amwayaffärsdrivare. Det är viktigt att identifiera syftet med kontakten dvs. försäljning av Amway-produkter och/eller att presentera den potentiella ABO:n för verksamheten. Det är inte tillåtet att dölja anledningen till presentationen. 3. ABO-organisationens-/Supportsystemets roll ABO:erna ska informeras om att det är frivilligt att delta i ABO-organisationen och att deltagande inte är en garanti för framgång. Det är tillåtet att ge exempel på hur systemet kan bidra till tillväxt i en framgångsrik verksamhet. En ABO:s primära affärsförbindelse är Amway, inte ett supportsystem eller en organisation. Att antyda annat strider mot de kommersiella principerna. 4. Utbildningsmaterialets roll Amway anser att användning av TEM och deltagande i möten kan vara ett effektivt redskap för att stödja uppbyggnaden av Amway-verksamheten. Amway anser dock att syftet med TEM inte bara ska vara att motivera andra. Amway anser att användningen av verktyg och undervisning som har utvecklats av framgångsrika organisationer och deras ledare ska ha ett meningsfullt och märkbart inflytande på Amway-verksamheten. Det är ABO:n själv som avgör om han eller hon vill köpa TEM och/eller delta i evenemang. Det är helt frivilligt och ska presenteras i överensstämmelse med detta. 5

6 Möjligheten för att en ABO kan ta emot stöd från sin sponsor eller upline-platinum får inte vara beroende av om personen ifråga köper TEM. Tänk på att ABO:er endast får marknadsföra TEM som har godkänts officiellt av Amway för användning på marknaden. 5. Öppen och noggrann presentation av sälj- och marknadsföringsplanen Sälj- och marknadsföringsplanen får inte presenteras som annat än det den är: En ram för hur Amway-verksamheten ska drivas och hur en intäkt uppnås. Den potentiella ABO:n ska informeras om detta samt om att denne ingår ett avtal med Amway som omfattar de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till det att vara ABO. Planen får inte presenteras som en möjlighet att uppnå snabb rikedom. ABO:er får inte lämna någon slags garanti för framgång eller nedtona den tid och de insatser som krävs för att bygga upp en Amway-verksamhet. 6. Personlig konsumtion En välbalanserad verksamhet omfattar registrering, försäljning och personlig användning. Enligt de kommersiella principerna är det förbjudet att antyda att man kan bygga upp en framgångsrik Amwayverksamhet genom att uteslutande köpa produkter för personlig konsumtion. Att ha kunder är en viktig del av sälj- och marknadsföringsplanen och en av anledningarna till att Amway-verksamheten inte är ett olagligt pyramidbolag. Potentiella ABO:er och ABO:er ska ha förstått att en kundbas bidrar till att lyckas med Amway-verksamheten. 7. Program för personlig utveckling Det anses vilseledande att i första hand presentera Amway-verksamheten som ett program för personlig utveckling i stället för en affärsverksamhet. Om man t.ex. presenterar verksamheten som ett sätt att uppnå personlig utveckling, rädda sitt äktenskap eller förbättra förhållandet till sin familj eller andra, antyder man därmed att den främsta aktiviteten i verksamheten är något annat än att uppnå en förtjänst. Verksamhetens del av personlig utveckling är en immateriell förmån som ska presenteras i den kontexten. 8. Endast sponsring En Amway-verksamhet bygger på en balans mellan att sälja produkter och sponsra andra som gör samma sak. Amways sälj- och marknadsföringsplan betalar inte ABO:er för uteslutande att sponsra andra. Det är möjligt att uppnå förtjänst när produkter säljs till kunderna. Det anses som en felaktig presentation av affärsmöjligheten att antyda att ABO:n kan nå framgång eller uppnå intäkt uteslutande genom att rekrytera och sponsra andra. 9. Presentation av intäktspotential Presentationen av den direkta eller indirekta intäktspotentialen ska vara sanningsenlig och precis och den får inte vara vilseledande. Presentationer till potentiella ABO:er och ABO:er får endast omfatta den intäkt som kan uppnås via Amways sälj- och marknadsföringsplan och får inte omfatta andra inkomstkällor. ABO:n får endast använda exempel på inkomst och/eller bonus som bygger på egna erfarenheter, om han eller hon samtidigt informerar om den genomsnittliga inkomsten och de försäljningssiffror och procentandelar som har offentliggjorts av Amway. De får endast upplysa om andra aktuella ekonomiska siffror om Amway som har offentliggjorts av Amway. Användning av uttryck som "ekonomisk säkerhet", "rikedom", "välstånd" och "miljonär" kan överdriva och antyda en intäktsnivå som inte är typisk och som kan vara oacceptabel beroende på kontexten. Godkända uttryck är bl.a.: "uppnå ekonomiska mål", "ekonomisk flexibilitet" eller "ekonomisk tillväxt". Att använda uttrycken "fast inkomst", "regelbunden intäkt", "passiv inkomst", "inkomst från royalties" eller "royalties" är en vilseledande beskrivning av den intäkt man kan uppnå via säljoch marknadsföringsplanen. Dessa uttryck antyder att intäkten kan fortsätta oändligt utan ytterligare insats. De kommersiella principerna kräver att ABO:n följer vissa skyldigheter. "Löpande" och "fortsatt" är acceptabla uttryck. 10. Garanti för resultat Amway erbjuder en möjlighet, inte en garanti. Språkbruk som antyder garanti för framgång anses vara vilseledande för den verksamhet som erbjuds. ABO:n ska undvika att använda uttryck som "riskfri" eller andra uttryck som antyder en typ av garanti för att resultat ska uppnås. Den enskilde ABO:n bestämmer själv hur mycket tid och hur mycket energi han eller hon vill använda på att bygga upp en oberoende Amway-verksamhet. Det finns ingen garanti för att man kan uppnå en viss nivå inom en bestämd tidshorisont, eftersom resultaten är individuella och kan variera mycket från person till person. 11. Sponsorns skyldigheter Den enskilde ABO:n ska personligen utbilda de andra ABO:er som han eller hon sponsrar. 12 Pension och arv Amway-verksamheten erbjuder inte "pension" i traditionell mening, eftersom det krävs kvalificering för att uppnå en intäkt. Verksamheten producerar endast intäkter så länge den är aktiv. En av fördelarna med Amways sälj- och marknadsföringsplan är att den gör det möjligt för ABO:n att bygga upp och etablera en framgångsrik verksamhet som kan föras vidare till hans eller hennes arvingar. 6

7 Uttryck som rör "pension" bland annat att "aldrig behöva arbeta igen", "alltid på semester", "att resa hela tiden" eller att ABO:er har "frihet från arbete" antyder att det inte längre krävs en arbetsinsats när man har byggt upp en Amway-verksamhet till en viss nivå och får därför inte användas. Att använda uttrycken "fast inkomst", "regelbunden intäkt", "passiv inkomst", "inkomst från royalties" eller "royalties" är också oacceptabelt, eftersom de utgör en vilseledande beskrivning av den intäkt man kan uppnå via sälj- och marknadsföringsplanen. 13. Oberoende affärsdrivande ABO:er äger sin verksamhet och fungerar som oberoende affärsdrivande. Den enskilde ABO:n har ett avtalsenligt förhållande med Amway, och är personligen ansvarig för driften av sin Amway-verksamhet. En ABO är inte anställd av eller fungerar som agent eller juridisk representant för Amway eller andra ABO:er. 15. Andra affärsmöjligheter ABO:n får inte marknadsföra andra affärsmöjligheter än Amway-verksamheten och han eller hon får inte heller från talarstolen uppmana deltagarna att delta i möten i syfte att presentera en annan affärsmöjlighet vid en senare tidpunkt. ABO:n får inte hänvisa till gruppen eller en annan organisatorisk identitet än Amway i stället för Amwayverksamheten. V. ÖVERTRÄDELSER Amway undersöker omständigheter eller klagomål som tyder på en möjlig överträdelse av denna policy enligt avsnitt 11 och 12 i Amways kommersiella principer. 14. Fakta och siffror Allt, inklusive uttalanden, statistiskt material, direkta citat och annan information som används för att marknadsföra verksamheten eller Amways produkter ska alltid vara korrekt och ska kunna dokumenteras. Det kan vara vilseledande och skadligt för Amways trovärdighet, för den ABO som gör presentationen, för verksamheten och för ABO-organisationerna att presentera odokumenterad information. Uttalanden som inte kan dokumenteras får aldrig användas i utbildningsmaterial. Hänvisningar till familjerna DeVos och Van Andel får uteslutande förekomma i samband med ägande av Amway Corporation och dess bolag, inklusive Amway. Hänvisningar till familjerna Van Andels och DeVos privata projekt, verksamheter och filantropiska aktiviteter ska alltid vara precisa och tydligt skilja mellan dem och Amway och gruppen av Alticor-bolag. Diagram, bilder, citat och referenser till statistiska data ska dokumenteras med källa och datum. De ska dessutom vara uppdaterade (inte mer än tre år gamla). Om ABO:n hänvisar till material från upphovsrättsligt skyddat arbete och använder antingen en avsevärd del av detta arbete eller ett utdrag som representerar arbetets viktigaste delar, ska ABO:n dessutom inhämta skriftligt tillstånd från källan innan materialet sänds in till Amway för godkännande. Material från tredjepart, t.ex. artiklar eller böcker, kommer när det används för att främja eller marknadsföra Amways affärsmodell, affärsmöjlighet eller produkter, att definieras som reklam- eller marknadsföringsinformation av myndigheterna. Detta material ska granskas och godkännas före användning. 7

Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar

Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar Att ha en webbsida är ett bra sätt att utöka verksamheten på. Men med en sådan sida följer ett ansvar att se till att den är uppdaterad, uppfyller

Läs mer

AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER

AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER NUTRITION B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS B E A U T Y AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER NUTRITION Innehåll DEL 1: INTRODUKTION 3 DEL 2: ORDLISTA 3 DEL 3: ATT BLI

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway Amway Partner Stores Läs igenom den här sidan innan du handlar hos Amivos Partner Stores. Amivos Partner Stores erbjuder dig handelsmöjligheter som är unika för Amivo. Du kan tjäna PV/AV på ännu fler produkter

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

DESIGN YOUR OWN FUTURE

DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START EQOLOGY: Norsk utmanare DIRECTOR 60 + Bygg en extra inkomst på 60 dagar FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG, INNOVATIVA PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Produkter 8 10 Som kund

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens SHR:s etikprogram En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens I SHR:s etikprogram finns de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET

RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET RIKTLINJER FÖR Vi BIMMER BONUS- PROGRAMMET PROGRAMÖVERSIKT Vi Bimmer Bonus-programmet är ett incitamentsprogram som erbjuds till promotorer som har uppnått och som behåller nivån som Regional Direktör

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-02. Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-02. Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-02 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utökat konsumentskydd

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY erbjuder möjligheten att uppnå en bra extrainkomst eller om du önskar, tjäna mer än en ledare i näringslivet. Du bestämmer, vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas! Istället

Läs mer

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10.

Exempel MFL. Marknadsföringslagen. Läs 10. K14 Konsumentlagar Konsumentköplagen Konsumen3jänstlagen Distansavtalslagen Men vi tar först upp Marknadsföringslagen Avtalslagen Som inte är konsumentlagar Marknadsföringslagen MFL styr hur näringsidkare

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead

Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänna villkor för tjänsten SoundsAhead Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten SoundsAhead. Genom att du godkänner dessa villkor accepterar du Göteborgs-Posten Nya

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck

ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck ICC:s riktlinjer för ansvarsfull reklam för mat och dryck Introduktion Den ökande medvetenheten världen över kring kost, näringslära och fysisk aktivitet får allt större betydelse för det internationella

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Varför bli egenföretagare?

Varför bli egenföretagare? STRATEGIÖVE RSIKT Varför bli egenföretagare? 1. Du bestämmer själv över din tid 2. Du blir din egen chef 3. Du slipper glastaket 4. Du kan utveckla din fulla potential 5. Du får stor personlig frihet 6.

Läs mer

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1.

Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International 1. INLEDNING OCH DEFINITIONER. Innehållsförteckning. Tillägg. 1. Översättning av internationella riktlinjer - AI index: ORG 20/001/2008 Policy för samarbeten med företag som gagnar Amnesty International Innehållsförteckning 1.Inledning och definitioner 2.Policykrav

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden)

Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) 1 Amatörregler 2008-2011 (i svensk översättning och med viss anpassning för svenska förhållanden) Inledning R&A förbehåller sig rätten att ändra Amatörreglerna samt att när som helst utfärda och ändra

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Novus är medlem i Esomar och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar

Novus är medlem i Esomar och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar Novus är medlem i Esomar och följer dess internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar Esomars internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar INTRODUKTION De första yrkesetiska

Läs mer

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband.

Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. 2013-10-21 Uppföranderegler Gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Om uppförandereglerna Uppförandereglerna tillämpas när operatör som är med och finansierar Telekområdgivarna

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE 18 augusti 2012-28 september 2012 Tävlingsregler App Cup Skåne A. Allmänt 1. Tävlingen App Cup Skåne arrangeras av Region Skåne, och startar den 18 augusti 2012. Under de första

Läs mer

DISTRIBUTÖRS- AVTAL 1. BAKGRUND 2. HUR MAN BLIR EN EQ DISTRIBUTÖR

DISTRIBUTÖRS- AVTAL 1. BAKGRUND 2. HUR MAN BLIR EN EQ DISTRIBUTÖR DISTRIBUTÖRS- AVTAL DISTRIBUTÖRS- AVTAL Eqology marknadsför och säljer naturliga hälsokost- och hudvårdsprodukter på den skandinaviska marknaden. Företagets affärsidé är att sälja produkterna, via självständiga

Läs mer