NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUTRITION HOME HOME NUTRITION YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL HOME NUTRITION"

Transkript

1 NUTRITION HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y EUROPEISK POLICY FÖR UTBILDNINGSMATERIAL NUTRITION

2 Europeisk policy för utbildningsmaterial (TEM) Denna policy ska användas och tolkas enligt avtalsskyldigheterna mellan ABO:er och individuella Amway-filialer i Europa (kallas i denna policy Amways europeiska filialer"). Denna policy gäller från den 11 maj 2011 på alla europeiska marknader, där Amway driver Amways sälj- och marknadsföringsplan, med undantag av Ukraina, Ryssland och Storbritannien/Irland. Syftet med policyn är att komplettera, inte ersätta, Amways kommersiella principer och andra officiella policys och avtalsenliga bestämmelser mellan ABO:er och Amway i enlighet med innehållet i policyn. Definitionen av utbildningsmaterial (Training & Education Material = TEM) ska tolkas brett och omfattar exempelvis: Tryckt material, audiovisuella produktioner, multimediaproduktioner, Internetbaserade produkter och tjänster, extra Amway-kvalificerings- och belöningssystem, möten och andra evenemang och annat material eller annan utrustning som används för att främja information om eller försäljning av Amways produkter och tjänster, samt kuponger, tillgodohavanden, biljetter eller stående beställnings-/abonnemangsprogram som hör till det föregående. I enlighet med Amways sälj- och marknadsföringsplan ansvarar alla ABO:er som en del av sina avtalsenliga skyldigheter gentemot Amway för att utbilda och motivera de ABO:er som de sponsrar för att sälja Amway-produkter och -tjänster. ABO:erna kan besluta att TEM är gynnsamt i uppbyggnaden av en lönsam Amway-verksamhet. Som en del av det löpande arbetet med att säkra kvaliteten på det TEM som associeras med Amway-varumärket och Amways goodwill, samt materialets relevans för Amway-verksamheten, har Amway Europe fastställt kvalitetskontrollprocedurer som omfattar ABO:ernas marknadsföring och försäljning av TEM till andra ABO:er ("kvalitetskontroll") för att skydda Amways anseende och Amways sälj- och marknadsföringsplan, och för att säkra att detta TEM marknadsförs korrekt i samband med Amway-verksamheten. Amways standarder för kvalitetskontroll anges i de kommersiella principerna, i andra Amway-policys och i denna policy för utbildningsmaterial. Amway-verksamhet. ABO:ernas försäljning och marknadsföring av TEM till andra ABO:er ska dock alltid vara rimlig. Amway anser att det strider mot Amways anseende, ABO:ernas intressen och Amways grundläggande principer, om ABO:erna marknadsför eller säljer TEM till andra ABO:er i mängder eller till priser som överstiger en förnuftig nivå. ABO:erna får inte direkt eller indirekt genom andra producera, marknadsföra, sälja eller tjäna pengar på försäljning av TEM till andra ABO:er, om en sådan försäljning strider mot detta kvalitetskontrolldokument eller gällande lagstiftning. Det inte finns någon policy eller regel som kan omfatta alla tänkbara situationer som kan leda till missbruk av TEM. Amway förbehåller sig rätten att behandla ärenden om missbruk av TEM i enighet med avsnitt 11 i Amways kommersiella principer. Amway förbehåller sig rätten att modifiera, ändra eller revidera villkor för denna policy för utbildningsmaterial när som helst i enlighet med Amways kommersiella principer 1.3 SPECIFIKA KVALITETSKONTROLLBESTÄMMELSER I. Generella bestämmelser för TEM 1. Garanti för framgång: ABO:er som drar nytta av, använder, marknadsför, säljer eller distribuerar TEM får inte påstå eller antyda att användning av TEM är en garanti för framgång. Allt TEM ska minst förses med en ansvarsfriskrivning som anger (1) att det är frivilligt att använda och köpa materialet, (2) att användning av materialet inte är en garanti för framgång och (3) att materialet utges oberoende av Amway. Syftet är att uppnå följande: Bevara AMWAY-varumärkenas goda anseende och särskilda egenskaper, skydda konsumenterna och allmänheten generellt sett mot bedrägeri och förvirring, ange en minimistandard för kvalitet som motsvarar kvaliteten på Amways produkter och tjänster, säkra Amway-verksamhetens integritet och skydda Amways namn, omdöme och goodwill. Varje ABO har rätt att fatta beslut om att köpa TEM utifrån vad den aktuella ABO:n anser som nödvändigt för att bygga upp sin egen 2. Rimliga utgifter, användning av TEM och deltagande i evenemang: Amway anser att marknadsföring av TEM i en omfattning som inte är rimlig och som inte står i en förnuftig relation till de enskilda ABO:ernas personliga mål, dokumenterade ekonomiska och affärsmässiga potential och rimliga förväntningar om förtjänster i Amway-verksamheten, strider mot alla ABO:ers individuella intressen och är skadligt för Amways anseende och den allmänna uppfattningen av Amway-verksamhetens livskraft på lång sikt. 2

3 2.1 Villkor för marknadsföring av TEM till nya ABO:er: Följande krav gäller för allt TEM med undantag för viktiga evenemang. ABO:n får inte sälja eller uppmana nya ABO:er att köpa TEM i orimliga mängder. Amway anser att det är orimligt om följande belopp per ABO-verksamhet överskrids: I Västeuropa: 465 SEK inom de första två veckorna efter öppnandet av en Amway-verksamhet. I Västeuropa: 790 SEK per månad de första tre månaderna efter öppnandet av en Amway-verksamhet med en totalutgift på högst SEK under de första tre månaderna. I Central/Östeuropa: 233 SEK inom de första två veckorna efter öppnandet av en Amway-verksamhet. I Central/Östeuropa: 465 SEK per månad de första tre månaderna efter öppnandet av en Amway-verksamhet med en totalutgift på högst SEK under de första tre månaderna. Definitionen av Central/Östeuropa omfattar i denna policy: Rumänien, Polen, Tjeckien, Slovenien, Kroatien, Slovakien, Ungern och Turkiet. Det är inte tillåtet att låta en ABO abonnera på TEM under de första tre månaderna. ABO:erna får gärna delta i program med stående beställningar, om de själva kan bestämma när de vill upphöra med detta. 3. Kvitto: ABO:er som säljer TEM ska utfärda ett kvitto till den ABO som köper materialet med information om (a) säljaren, (b) en beskrivning av den sålda produkten, (c) det köpta antalet, (d) priset (inkl. moms) och (e) ytterligare lagstadgad information (t.ex. uppgifter om ångerrätt och om ångerrättsfristen vid avtal som inte ingåtts i en fast affärslokal). 4. Retur-/återbetalningspolicy för TEM till slutkunder: ABO:er som väljer att sälja TEM ska tydligt ange sina återbetalningsvillkor till slutkunderna innan materialet säljs. De villkor som gäller för återbetalningspolicyn ska stämma överens med alla gällande lagstadgade krav och denna policy för TEM. 4.1 Amways 100 % nöjd-kund-garanti och Amways återköpspolicy GÄLLER INTE för TEM. 4.2 Återbetalningspolicy för slutkunder får under alla villkor inte ställa köparen sämre än följande: a. TEM, med undantag för biljetter, ska innehålla en återbetalning på kommersiellt rimliga villkor på upp till 30 dagar efter försäljning av TEM förutsatt att materialet är oanvänt eller oöppnat. b. Biljetter som har köpts till ett evenemang ska kunna återbetalas senast 4 veckor före evenemanget. c. Utgifter till biljetter till evenemang ska kunna återbetalas om evenemanget inte anordnades. d. Återbetalningen ska täcka utgiften för deltagande i mötet/ evenemanget exklusive tilläggsutgifter (resa, måltider, hotell). e. Abonnemang: ABO:er som köper abonnemang är berättigade att få outnyttjade hela månader av förutbetalda abonnemang återbetalda. f. Nedladdning av elektroniska dokument: Köpare som inte är nöjda med nedladdade elektroniska dokument har rätt att få en ny nedladdning med samma värde inom 30 dagar. Arrangören av mötet / evenemanget måste tillhandahålla en tvistlösningsprocess, där en ansvarig person utses för hantering av returer och återbetalningar.vid återbetalning kan köparen uppmanas att lägga fram bevis för köpet. 4.3 Granskning av återbetalningspolicy: ABO:n ska på begäran av Amway skicka in en eventuell återbetalningspolicy för granskning hos Amway tillsammans med bevis på att policyn har implementerats och kommunicerats konsekvent samt att återbetalningspolicyn har fått stöd i enlighet med denna bestämmelse. 5. ABO:ns skyldigheter: ABO:erna ansvarar för att garantera att det TEM de marknadsför eller säljer följer gällande lagar och regler samt Amways kvalitetskontroll. Amways kvalitetskontroll ersätter inte ABO:ernas egen juridiska kontroll. ABO:er som producerar, marknadsför, säljer eller tjänar på produktion, marknadsföring eller försäljning av TEM ska se till att dessa aktiviteter överensstämmer med gällande lagar och regler och att alla godkännanden och tillstånd som krävs för att driva denna verksamhet och produktion, import och distribution av detta TEM har inhämtats innan en sådan verksamhet påbörjas. Amway-distributörer på Platinum-nivå ansvarar för att utbilda ABO:er i sina grupper om kvalitetskontroll för TEM och sponsorer ansvarar för att utbilda sina direkt personligt sponsrade ABO:er. Ingen av de personer som omfattas av denna policy får stödja eller hjälpa andra att kringgå kvalitetskontrollen. 6. Marknadsföring av och kompensation för TEM: ABO:n får inte marknadsföra, ge kompensation till en annan ABO eller ta emot kompensation eller annan fördel i kombination med försäljning eller marknadsföring av TEM som inte överensstämmer med Amways kommersiella principer, den europeiska policyn för TEM, de europeiska standarderna för granskning av TEM, Amways affärspolicys och andra kvalitetskontrollåtgärder som när som helst fastställs av Amway. ABO:n får inte arbeta med system för marknadsföring, kompensation eller betalning för TEM som inte stämmer överens med gällande lagstiftning eller som kan skada eller undergräva det omdöme och den värdefulla goodwill som kopplas till Amways namn och immateriella rättigheter. En ABO som arbetar med direkt eller indirekt försäljning eller marknadsföring av TEM får inte ange eller antyda att en sådan aktivitet är en del av Amway-verksamheten (eller tvärtom), eller ange eller antyda att den inkomst eller de andra fördelar som uppnås av en sådan verksamhet har uppnåtts genom Amwayverksamheten eller Amways sälj- och marknadsföringsplan. 7. Samarbete och verifikation: ABO:n ska på Amways begäran lämna ut relevant dokumentation som enligt Amway är nödvändig för att verifiera att dessa regler följs, bland annat 3

4 information om säljare, förlag, producenter och distributörer som inte är ABO:er och som ABO:n samarbetar med i samband med leverans och marknadsföring av TEM. ifråga har för avsikt att tjäna på, marknadsföra, använda, sälja eller distribuera. Amway beskriver i sin begäran vilken information som ska skickas in. II. Särskilda bestämmelser för TEM (gäller inte möten/evenemang) III. Särskilda bestämmelser för möten/evenemang 1. Godkännande krävs: För att garantera kvaliteten i det TEM som används i samband med Amway, Amways affärsmöjlighet och Amways produkter och tjänster ska allt TEM granskas och godkännas av Amway innan ABO:n marknadsför, använder, säljer eller distribuerar det. TEM får inte säljas till potentiella ABO:er. (Prospects) 1.1 Godkännande från Amway ska ske skriftligen. Godkännandet utgör ett begränsat, icke-exklusivt tillstånd som inte kan överlåtas för att använda inkorporerade immateriella rättigheter från Amway och/eller marknadsföra TEM i samband med Amways namn eller märken. Amway kan i särskilda fall återkalla ett godkännande, exempelvis om produktanspråk inte längre får användas. Amway kommer då att informera den berörda ABO:n om ändringen. Om inget annat har angetts specifikt gäller ett sådant godkännande och tillstånd endast i det land där den Amway-filial som har godkänt TEM ligger och bedriver sin verksamhet. 1.2 Granskat innehåll: ABO:er som direkt eller indirekt tjänar på, marknadsför, använder, säljer eller distribuerar TEM ska se till att det finns en tydlig text på TEM som visar att innehållet har granskats och godkänts samt att Amways unika godkännandenummer finns angivet (på en plats eller i ett format som har bestämts speciellt av Amway). 1.3 Amways granskning och godkännande av TEM förutsätter att Amways kommersiella principer, den europeiska policyn för utbildningsmaterial, de europeiska standarderna för granskning av TEM, Amways affärspolicys och andra kvalitetskontrollåtgärder som när som helst fastställs av Amway, följs. 1.4 ABO:erna ansvarar för att följa alla lagstadgade krav om innehåll, produktion, distribution och marknadsföring av det TEM de säljer, använder eller marknadsför eller som de tjänar på samt för att följa lagstadgade krav för försäljning eller annan användning av TEM. 2. Inlämning av TEM och begränsningar av godkännande: 2.1 Amway kan ensamt välja att begränsa antalet godkännanden i sina bolag. 2.2 Normalt kan endast auktoriserade ABO:er som har kvalificerat sig till Executive Diamond eller högre lämna in TEM för granskning och godkännande. Amway kan emellertid själv bestämma vem som kan lämna in TEM för granskning och godkännande. 2.3 Inlämning av lista över TEM: ABO:n ska på begäran lämna in en lista till Amway över allt det TEM som personen 1.1 Mötesplan och deltagande av Amway-representanter: Amway kan när som helst begära att få en kopia av ABO:ns affärsmötesplan och en Amway-representant har rätt att delta i mötena på listan. 1.2 Inspelning vid evenemang: ABO:n kan spela in presentationer som görs av Amways medarbetare under evenemang, om en sådan inspelning görs för personlig användning. Om ABO:n vill distribuera inspelningarna ska de granskas och godkännas av Amway Inspelning av talare som inte kommer från Amway vid Amway-evenemang: ABO:n kan spela in presentationer som görs av talare som inte kommer från Amway, vid Amway-evenemang om inget annat anges av Amway om inspelningen är avsedd för personlig användning. Det är strängeligen förbjudet att reproducera inspelningarna Inspelning av talare vid ABO-evenemang: Distribution av inspelningar av presentationer vid ABOevenemang kräver granskning och godkännande samt samtycke från den person som spelas in. 1.3 Ytterligare krav på marknadsföring av viktiga evenemang: Godkännande: Alla viktiga evenemang ska godkännas av Amway i enlighet med kraven i den godkännandeprocess som meddelas till Amwayledarna Gemensam marknadsföring: Alla möten ska följa en gemensam marknadsföring av Amway och den grupp som organiserar evenemanget. Denna gemensamma marknadsföring ska tydligt framgå av innehållet i tal, utställning av produkter, skyltning och andra medier Ett stort möte definieras som vilket som helst möte för ABO:er utvecklat för att stödja Amway-verksamheten hålls regelbundet kvartalsvis eller mer sällan hålls i två eller fler dagar Vilket möte som helst räknas som stort möte om biljettpriset överstiger 100 (exkl. moms). 1.4 Evenemang som inte uppfyller detta krav (om inte ett sådant evenemang har kontrollerats och godkänts av Amway efter fastlagda procedurer) strider mot denna policy. Alla Platinum eller högre som organiserar, håller tal vid eller marknadsför ett viktigt evenemang som inte efterlever denna policy överträder möjligtvis denna policy. 4

5 IV Standarder för presentationsinnehåll Dessa standarder beskriver de kriterier som används i undersökningsproceduren för utbildningsmaterial och kan användas av ABO:erna som en vägledning när de utarbetar tal till ABO-möten/-evenemang eller innan de framställer tryckt och audiovisuellt material till stöd för Amway-verksamheten. ABO:er som arrangerar möten/evenemang ska se till att alla ABO:er som talar vid de aktuella mötena/evenemangen får en kopia av dessa standarder för presentationsinnehåll. Alla ABO:er som talar vid dessa möten eller evenemang är alltid skyldiga att följa dessa standarder. Avsnitt 1 godkännande 1. Religiösa uttalanden Talarna får inte: använda talarstolen som plattform för att främja religiösa och/eller personliga samhällsåsikter argumentera för att framgång beror på vissa inställningar rekommendera religiösa eller spirituella skrifter eller seder utföra religiösa lovprisningar 2. Politiska uttalanden Talarna får inte: använda talarstolen som plattform för att främja politiska hållningar (med undantag av de ämnen som har direkt betydelse för Amway-verksamheten eller driften av en oberoende verksamhet) uttala preferenser om vissa politiska åsikter, partier, kandidater eller valda ämbetsmän 3. En verksamhet med lika möjligheter Talarna ska presentera Amway-verksamheten som en verksamhet med lika möjligheter det är en verksamhet för alla. Att vara en verksamhet för alla innebär att man ska acceptera andra människor, oavsett personlig övertygelse, politisk hållning, nationalitet, etniskt ursprung och ras. 4. Moraliska/sociala uttalanden Det är tillåtet att göra positiva uttalanden som handlar om värderingar som pålitlighet, ärlighet, integritet, ansvarighet, engagemang, familj, individuellt initiativ m.m. Det är inte tillåtet att göra nedvärderande uttalanden om personlig livsstil, etniskt ursprung eller mäns och/eller kvinnors roller. Det är inte tillåtet att använda talarstolen som en plattform för att uttala personliga samhällsåsikter eller främja samhällsmässiga och kulturella ämnen. Avsnitt 2 noggrannhet Presentationen av Amway-verksamheten har stor betydelse för omdömet och trovärdigheten för den ABO som gör presentationen, sponsorn/sponsorlinjen (LOS), Amway och verksamheten i allmänhet. Generellt sett är det bra att "lova för lite" så att verksamheten kan "leverera mer än förväntat". Målet är att säkra att potentiella ABO:er och ABO:er får realistiska förväntningar till verksamheten, förstår hur man uppnår en intäkt, inser vilken tid och vilken insats som krävs för att uppnå en intäkt som ABO. 1. Amways roll Amway-verksamheten ska presenteras som en möjlighet för att uppnå intäkter via försäljning av produkter och sponsring av andra som gör samma sak. Det är en verksamhet som omfattar produkter och produktutbildning, distribution, ersättning, kundservice och sälj- och marknadsföringsplanen. ABO:n får inte förmedla ett felaktigt intryck av ABO:ns förhållande till Amway genom att t.ex. påstå eller antyda att Amway "endast är en leverantör" att ABO:n representerar en affärsmöjlighet som "Amway är en del av", att ABO:n är en Amway-distributör av e-commerce, eller att ABO:n "outsourcar" sina administrativa uppgifter till Amway m.m. 2. ABO:ns roll ABO:n får inte uttala sig osant, missvisande, oprecist eller bedrägligt gentemot potentiella ABO:er eller andra ABO:er. ABO:n ska bete sig på ett sätt som resulterar i att ABO:n så snabbt som möjligt berättar att han eller hon är Amwayaffärsdrivare. Det är viktigt att identifiera syftet med kontakten dvs. försäljning av Amway-produkter och/eller att presentera den potentiella ABO:n för verksamheten. Det är inte tillåtet att dölja anledningen till presentationen. 3. ABO-organisationens-/Supportsystemets roll ABO:erna ska informeras om att det är frivilligt att delta i ABO-organisationen och att deltagande inte är en garanti för framgång. Det är tillåtet att ge exempel på hur systemet kan bidra till tillväxt i en framgångsrik verksamhet. En ABO:s primära affärsförbindelse är Amway, inte ett supportsystem eller en organisation. Att antyda annat strider mot de kommersiella principerna. 4. Utbildningsmaterialets roll Amway anser att användning av TEM och deltagande i möten kan vara ett effektivt redskap för att stödja uppbyggnaden av Amway-verksamheten. Amway anser dock att syftet med TEM inte bara ska vara att motivera andra. Amway anser att användningen av verktyg och undervisning som har utvecklats av framgångsrika organisationer och deras ledare ska ha ett meningsfullt och märkbart inflytande på Amway-verksamheten. Det är ABO:n själv som avgör om han eller hon vill köpa TEM och/eller delta i evenemang. Det är helt frivilligt och ska presenteras i överensstämmelse med detta. 5

6 Möjligheten för att en ABO kan ta emot stöd från sin sponsor eller upline-platinum får inte vara beroende av om personen ifråga köper TEM. Tänk på att ABO:er endast får marknadsföra TEM som har godkänts officiellt av Amway för användning på marknaden. 5. Öppen och noggrann presentation av sälj- och marknadsföringsplanen Sälj- och marknadsföringsplanen får inte presenteras som annat än det den är: En ram för hur Amway-verksamheten ska drivas och hur en intäkt uppnås. Den potentiella ABO:n ska informeras om detta samt om att denne ingår ett avtal med Amway som omfattar de rättigheter och skyldigheter som är kopplade till det att vara ABO. Planen får inte presenteras som en möjlighet att uppnå snabb rikedom. ABO:er får inte lämna någon slags garanti för framgång eller nedtona den tid och de insatser som krävs för att bygga upp en Amway-verksamhet. 6. Personlig konsumtion En välbalanserad verksamhet omfattar registrering, försäljning och personlig användning. Enligt de kommersiella principerna är det förbjudet att antyda att man kan bygga upp en framgångsrik Amwayverksamhet genom att uteslutande köpa produkter för personlig konsumtion. Att ha kunder är en viktig del av sälj- och marknadsföringsplanen och en av anledningarna till att Amway-verksamheten inte är ett olagligt pyramidbolag. Potentiella ABO:er och ABO:er ska ha förstått att en kundbas bidrar till att lyckas med Amway-verksamheten. 7. Program för personlig utveckling Det anses vilseledande att i första hand presentera Amway-verksamheten som ett program för personlig utveckling i stället för en affärsverksamhet. Om man t.ex. presenterar verksamheten som ett sätt att uppnå personlig utveckling, rädda sitt äktenskap eller förbättra förhållandet till sin familj eller andra, antyder man därmed att den främsta aktiviteten i verksamheten är något annat än att uppnå en förtjänst. Verksamhetens del av personlig utveckling är en immateriell förmån som ska presenteras i den kontexten. 8. Endast sponsring En Amway-verksamhet bygger på en balans mellan att sälja produkter och sponsra andra som gör samma sak. Amways sälj- och marknadsföringsplan betalar inte ABO:er för uteslutande att sponsra andra. Det är möjligt att uppnå förtjänst när produkter säljs till kunderna. Det anses som en felaktig presentation av affärsmöjligheten att antyda att ABO:n kan nå framgång eller uppnå intäkt uteslutande genom att rekrytera och sponsra andra. 9. Presentation av intäktspotential Presentationen av den direkta eller indirekta intäktspotentialen ska vara sanningsenlig och precis och den får inte vara vilseledande. Presentationer till potentiella ABO:er och ABO:er får endast omfatta den intäkt som kan uppnås via Amways sälj- och marknadsföringsplan och får inte omfatta andra inkomstkällor. ABO:n får endast använda exempel på inkomst och/eller bonus som bygger på egna erfarenheter, om han eller hon samtidigt informerar om den genomsnittliga inkomsten och de försäljningssiffror och procentandelar som har offentliggjorts av Amway. De får endast upplysa om andra aktuella ekonomiska siffror om Amway som har offentliggjorts av Amway. Användning av uttryck som "ekonomisk säkerhet", "rikedom", "välstånd" och "miljonär" kan överdriva och antyda en intäktsnivå som inte är typisk och som kan vara oacceptabel beroende på kontexten. Godkända uttryck är bl.a.: "uppnå ekonomiska mål", "ekonomisk flexibilitet" eller "ekonomisk tillväxt". Att använda uttrycken "fast inkomst", "regelbunden intäkt", "passiv inkomst", "inkomst från royalties" eller "royalties" är en vilseledande beskrivning av den intäkt man kan uppnå via säljoch marknadsföringsplanen. Dessa uttryck antyder att intäkten kan fortsätta oändligt utan ytterligare insats. De kommersiella principerna kräver att ABO:n följer vissa skyldigheter. "Löpande" och "fortsatt" är acceptabla uttryck. 10. Garanti för resultat Amway erbjuder en möjlighet, inte en garanti. Språkbruk som antyder garanti för framgång anses vara vilseledande för den verksamhet som erbjuds. ABO:n ska undvika att använda uttryck som "riskfri" eller andra uttryck som antyder en typ av garanti för att resultat ska uppnås. Den enskilde ABO:n bestämmer själv hur mycket tid och hur mycket energi han eller hon vill använda på att bygga upp en oberoende Amway-verksamhet. Det finns ingen garanti för att man kan uppnå en viss nivå inom en bestämd tidshorisont, eftersom resultaten är individuella och kan variera mycket från person till person. 11. Sponsorns skyldigheter Den enskilde ABO:n ska personligen utbilda de andra ABO:er som han eller hon sponsrar. 12 Pension och arv Amway-verksamheten erbjuder inte "pension" i traditionell mening, eftersom det krävs kvalificering för att uppnå en intäkt. Verksamheten producerar endast intäkter så länge den är aktiv. En av fördelarna med Amways sälj- och marknadsföringsplan är att den gör det möjligt för ABO:n att bygga upp och etablera en framgångsrik verksamhet som kan föras vidare till hans eller hennes arvingar. 6

7 Uttryck som rör "pension" bland annat att "aldrig behöva arbeta igen", "alltid på semester", "att resa hela tiden" eller att ABO:er har "frihet från arbete" antyder att det inte längre krävs en arbetsinsats när man har byggt upp en Amway-verksamhet till en viss nivå och får därför inte användas. Att använda uttrycken "fast inkomst", "regelbunden intäkt", "passiv inkomst", "inkomst från royalties" eller "royalties" är också oacceptabelt, eftersom de utgör en vilseledande beskrivning av den intäkt man kan uppnå via sälj- och marknadsföringsplanen. 13. Oberoende affärsdrivande ABO:er äger sin verksamhet och fungerar som oberoende affärsdrivande. Den enskilde ABO:n har ett avtalsenligt förhållande med Amway, och är personligen ansvarig för driften av sin Amway-verksamhet. En ABO är inte anställd av eller fungerar som agent eller juridisk representant för Amway eller andra ABO:er. 15. Andra affärsmöjligheter ABO:n får inte marknadsföra andra affärsmöjligheter än Amway-verksamheten och han eller hon får inte heller från talarstolen uppmana deltagarna att delta i möten i syfte att presentera en annan affärsmöjlighet vid en senare tidpunkt. ABO:n får inte hänvisa till gruppen eller en annan organisatorisk identitet än Amway i stället för Amwayverksamheten. V. ÖVERTRÄDELSER Amway undersöker omständigheter eller klagomål som tyder på en möjlig överträdelse av denna policy enligt avsnitt 11 och 12 i Amways kommersiella principer. 14. Fakta och siffror Allt, inklusive uttalanden, statistiskt material, direkta citat och annan information som används för att marknadsföra verksamheten eller Amways produkter ska alltid vara korrekt och ska kunna dokumenteras. Det kan vara vilseledande och skadligt för Amways trovärdighet, för den ABO som gör presentationen, för verksamheten och för ABO-organisationerna att presentera odokumenterad information. Uttalanden som inte kan dokumenteras får aldrig användas i utbildningsmaterial. Hänvisningar till familjerna DeVos och Van Andel får uteslutande förekomma i samband med ägande av Amway Corporation och dess bolag, inklusive Amway. Hänvisningar till familjerna Van Andels och DeVos privata projekt, verksamheter och filantropiska aktiviteter ska alltid vara precisa och tydligt skilja mellan dem och Amway och gruppen av Alticor-bolag. Diagram, bilder, citat och referenser till statistiska data ska dokumenteras med källa och datum. De ska dessutom vara uppdaterade (inte mer än tre år gamla). Om ABO:n hänvisar till material från upphovsrättsligt skyddat arbete och använder antingen en avsevärd del av detta arbete eller ett utdrag som representerar arbetets viktigaste delar, ska ABO:n dessutom inhämta skriftligt tillstånd från källan innan materialet sänds in till Amway för godkännande. Material från tredjepart, t.ex. artiklar eller böcker, kommer när det används för att främja eller marknadsföra Amways affärsmodell, affärsmöjlighet eller produkter, att definieras som reklam- eller marknadsföringsinformation av myndigheterna. Detta material ska granskas och godkännas före användning. 7

HOME HOME. EUROPEISK POLICY FÖR BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM Policy) YOUR BUSINESS B EAUTY HOME NUTRITION

HOME HOME. EUROPEISK POLICY FÖR BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM Policy) YOUR BUSINESS B EAUTY HOME NUTRITION NUTRITION HOME B EAUTY YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS HOME B EAUTY NUTRITION HOME YOUR BUSINESS EUROPEISK POLICY FÖR B EAUTY BUSINESS SUPPORT MATERIAL (BSM Policy) NUTRITION Europeisk policy för BUSINESS

Läs mer

EUROPEISK POLICY FÖR ABO-WEBBPLATSER

EUROPEISK POLICY FÖR ABO-WEBBPLATSER EUROPEISK POLICY FÖR ABO-WEBBPLATSER 1 För att skapa medvetenhet om Amway, Amway-produkter, Amways affärsmöjlighet och för att ge stöd åt ABO:er när de bygger upp sin Amway-verksamhet, har Amway skapat

Läs mer

AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER

AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER NUTRITION CROP TOP HOME B E A U T Y YOUR BUSINESS FULL HOME YOUR BUSINESS B E A U T Y NUTRITION CROP BOTTOM YOUR BUSINESS HOME B E A U T Y NUTRITION AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER INNEHÅLL Del 1: INTRODUKTION

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER

AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER NUTRITION B E A U T Y YOUR BUSINESS YOUR BUSINESS B E A U T Y NUTRITION YOUR BUSINESS B E A U T Y AMWAYS KOMMERSIELLA PRINCIPER NUTRITION Innehåll DEL 1: INTRODUKTION 3 DEL 2: ORDLISTA 3 DEL 3: ATT BLI

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar

Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar Riktlinjer för hemsidor för oberoende Herbalife Medlemmar Att ha en webbsida är ett bra sätt att utöka verksamheten på. Men med en sådan sida följer ett ansvar att se till att den är uppdaterad, uppfyller

Läs mer

BEAUTY HOME NUTRITION. Amway Sverige, Skalholtsgatan 2, 5 tr, 164 40 Kista, tel: 08-623 12 21, fax: 08-623 17 21, amway_sverige@amway.

BEAUTY HOME NUTRITION. Amway Sverige, Skalholtsgatan 2, 5 tr, 164 40 Kista, tel: 08-623 12 21, fax: 08-623 17 21, amway_sverige@amway. YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION Amway Sverige, Skalholtsgatan 2, 5 tr, 164 40 Kista, tel: 08-623 12 21, fax: 08-623 17 21, amway_sverige@amway.com 104691SE3 09/2012 NUTRITION HOME BEAUTY YO

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway

Amway Partner Stores. Din onlinemöjlighet från Amway Amway Partner Stores Läs igenom den här sidan innan du handlar hos Amivos Partner Stores. Amivos Partner Stores erbjuder dig handelsmöjligheter som är unika för Amivo. Du kan tjäna PV/AV på ännu fler produkter

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Riktlinje för sponsring

Riktlinje för sponsring RIKTLINJE Gäller från och med 2015-10-09 Diarienummer: V-2015-0712 Riktlinje för sponsring Bakgrund Tidigare har sponsring beskrivits som företeelsen att företag lämnar ekonomiskt stöd till idrottslig

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier

Information till legitimerade tandhygienister. Marknadsföring. sociala medier SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier TANDHYG Information till legitimerade tandhygienister Marknadsföring och sociala medier Inledning Marknadsföring

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar:

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar: Villkor och regler för tjänsteleverantörer För att Brfofferter.se ska kunna erbjuda den bästa möjliga tjänsten, så har vi nedan angett villkor och regler som alla användare av tjänsten måste följa. Nedan

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens SHR:s etikprogram En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens I SHR:s etikprogram finns de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens

En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens SHRs etikprogram En växande och livskraftig besöksnäring kräver en god affärsmiljö med sund konkurrens I SHRs etikprogram finns de regler som speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Kö- och förmedlingsregler

Kö- och förmedlingsregler Kö- och förmedlingsregler Reviderad 2017-02-23 Se revideringsförteckning UBAB 2017-0006-4 Uppsala Bostadsförmedling www.bostad.uppsala.se TELEFON 0771-71 00 00 E-POST info@bostad.uppsala.se Innehåll 1

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY

A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY A. LIONS CLUBS INTERNATIONALS VARUMÄRKESPOLICY 1. ALLMÄN VARUMÄRKESPOLICY. Som ett juridiskt skydd för The International Association of Lions Clubs, dess medlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, del-,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Datum. 1 denna överenskommelse avses med

Datum. 1 denna överenskommelse avses med Konsument verket KO, Datum Dnr 2013-09-27 2013/1180 Branschöverenskommelse om marknadsföring av kampanjer på webbplatser 1. Tillämpningsområde Denna överenskommelse gäller vid marknadsföring till konsumenter

Läs mer

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet

Kunde du tänka dig. Extra inkomst. Arbeta deltid eller heltid. Mer tid tillsammans med familj och vänner. Produkter med hög kvalitet FIRST LOOK Kunde du tänka dig Extra inkomst Arbeta deltid eller heltid Mer tid tillsammans med familj och vänner Produkter med hög kvalitet Arbeta i team tillsammans med positiva, energiska människor Resa

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Sponsringspolicy för Värnamo kommun

Sponsringspolicy för Värnamo kommun Kommunledningskontoret Sponsringspolicy för Värnamo kommun antagen av kommunfullmäktige 2012-03-29 Sponsringspolicy för Värnamo kommun Allmänt Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två parter som

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag Denna broschyr har framtagits för att

Läs mer