Ett livskraftigt näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett livskraftigt näringsliv"

Transkript

1 Ett livskraftigt näringsliv sid 21 (110)

2 sid 22 (110) Figur 1:6. Befintliga och planerade områden för verksamheter, innan avvägning mot andra markanvändningsintressen i ÖP del 1

3 Verksamheter NÄRINGSLIVET I MARK De dominerande näringarna i Mark finns inom vård- och omsorg, tillverkning, handel, utbild- ning och byggverksamhet, vilka tillsammans står för ca 70 % av arbetstillfällena i kommun- en. Mark präglas också av många småföretag och en hög andel egenföretagare, vilka utgör närmare 14 % av de förvärvsarbetande jäm- fört med 12,5 % för riket. (Statistiska central- byrån). Företagen i Mark präglas av en stark textilhis- torisk anknytning, och många är nischade inom teknisk textil, inredning och design. Här finns bl.a. flera stora och anrika möbelfabriker. Tex- til- och designföretagen i Mark är exempel på s.k. kluster, dvs. företag med liknande eller stödjande verksamheter som drar nytta av var- andra, och som kan locka fler att etablera sig. Även företag inom byggverksamhet och till- verkning har betydelse för näringsliv i Mark, t.ex. kemi-, elektronik- och förpackningsföre- tag, liksom skogs- och lantbruksföretag. Två tredjedelar av arbetstillfällena i Mark finns inom tjänstesektorn, framför allt inom vård och omsorg, handel, samt utbildning. När det gäller övriga typer av tjänstenäringar, t.ex. myndig- heter, konsulter, mediaföretag, banker, försäk- ringsbolag, mäklare etc., står de för ungefär var sjätte arbetstillfälle i Mark, jämfört med var tredje för riket i övrigt (Statistiska centralby- rån, 2013). För de boende i Mark, och för kommunens möj- ligheter att upprätthålla god service, har pend- lingen till jobb utanför kommunen stor betydel- se. Även för näringslivet i Mark kan satsningar på logistik- och verksamhetscentra i närområ- det, såsom Landvetter Airport City, skapa nya möjligheter. Se vidare del 1, kap 1 Läge för det goda livet, avsnitt Förutsättningar i närområdet. MARKPOLITIK OCH FÖRETAGSUTVECKLING Även om man, som i Mark, har stor nytta av närheten till större arbetsmarknadsregioner, är det viktigt att stimulera och stötta företags- etableringar och företagsutveckling i Mark, för att få en positiv utveckling av kommunen som helhet. Vill kommunen växa behöver också företagandet växa för att få ett helt samhälle. Ett strategiskt läge i regionen, en väl utbyggd och fungerande infrastruktur och möjlighet till kunnig och välutbildad arbetskraft är viktiga faktorer som påverkar var företag väljer att etablera sig. Det är också angeläget att kunna erbjuda ett varierat utbud av platser att lo- kalisera företag på. Tung industri behöver ofta platser där det är tillåtet att bullra och hantera farligt gods, verksamheter med handelsinslag platser där de syns och är nära kommunika- tioner, medan transportintensiva verksamheter behöver lokaliseras nära större vägar, industri- spår, osv. Befintliga verksamheter behöver också ha möjlighet att expandera. För att underlätta och bidra till verksamhetsut- vecklingen i Mark, kan kommunen agera som mellanhand, genom att köpa in ett varierat ut- bud av mark, planlägga den och bygga ut all- männa anläggningar innan det går erbjuda den till verksamhetsutövare. Detta är dock ofta en lång och osäker process som är väldigt fram- tung när det gäller kostnader. Att kommunen agerar som mellanhand, genom att förädla verksamhetsmark, är också ett sätt att kunna lokalisera verksamheter till lämpliga platser. Kommunen har styrmedel genom sitt planmonopol, men kan genom markägande mer direkt påverka utvecklingen. Det bygger då på att man är proaktiv och på ett mycket tidigt stadium köper in mark som kan användas för att utveckla markanvändningen, t.ex. genom markbyte eller försäljning för specifika ända- mål. NÄRINGSLIVSPROGRAM En fråga som lyfts av bl.a. företagarna i Mark, är vikten om att ha en tydlig profil och ett tydligt utvecklingsmål för kommunens näringsliv. Det är också viktigt att lyfta fram konkurrensför- delarna som finns i det regionala läget och att kunna erbjuda bra kommunikationer, tillgång till attraktiva bostäder och en väl fungerande social infrastruktur. För att kunna tillgodose näringslivets behov i den fysiska planeringen är det viktigt att ett näringslivsprogram tas fram, där de mest stra- tegiska frågorna för verksamhetsutveckling formuleras. Ett sådant kan med fördel tas fram tillsammans med andra kommuner, t.ex. i BoHäM. sid 23 (110)

4 VERKSAMHETSOMRÅDEN I den blandade bebyggelsen samverkar verk- samheter med bostäder och service, vilket ofta är förutsättningen för själva verksamheten, t.ex. för butiker. Andra verksamheter är mer störande (buller, rök, lukt, trafik mm) och behöver ligga avskilt från annan bebyggelse. I ÖP redovisas dels de renodlade verksamhets- områden som redan finns idag, dels utrednings- områden för verksamheter, där verksamheter som kan vara störande för omgivningen kan lokaliseras i framtiden (se fig. 1:6). Utredningsområden för verksamheter är dels sådana som pekats ut för i de fördjupningar av ÖP (FÖP, se del 1, kap 4 Fortsatt arbete), dels sådana som föreslås i denna ÖP: Söder om Fritsla, norr om Furesjön I Öxabäck, norr om Torestorpsvägen. Dessutom har fyra LIS- områden pekats ut, se nedan. I de kommande revideringarna av FÖP:arna är det angeläget att se över lokalisering och ut- bredning av utredningsområden, och att vid be- hov komplettera dessa. Strukturbilden är ut- gångspunkten för detta arbete. Huvudinrikt- ningen vid lokalisering och ianspråktagande av utredningsområden för verksamheter bör vara: Att ta fram verksamhetsområden i strate- giska lägen i stråkens knutpunkt, noder och länkade orter, så att framför allt arbets- kraftsintensiva verksamheter har tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Att mindre störande verksamheter, t.ex. tjänsteföretag, hantverk och service, kan med fördel planeras in i blandade bebyg- gelseområden för att hålla bebyggelsen lev- ande även under dagarna. Verksamheter som inte i sig är störande, men som tål stör- ningar från trafik, kan lokaliseras vid trafik- leder i den blandade bebyggelse, som buffert för bakomliggande bostäder Att även verksamhetsområden i möjligaste mån behöver förtätas, för att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik till arbets- platser, och för att minska utbredningen på värdefull jordbruksmark. Ytsnåla lösningar ska alltid eftersträvas där det är möjligt. VERKSAMHETER SOM ANVÄNDER MARK, VATTEN OCH LUFT SOM RESURS Det finns också verksamheter utanför orterna som har stor betydelse för en levande lands- bygd. De verksamheter som använder marken, vattnet eller luften som en resurs, påverkar mark- och vattenanvändningen mer påtagligt än andra, t.ex. extensiva näringar som jordbruk, skogsbruk och vindkraft, eller näringar som in- tensivt använder en resurs på ett särskilt ställe, t.ex. materialtäkter och vattentäkter. Jordbruk, skogsbruk, fiske redovisas längre fram i detta avsnitt, medan övrigas markanspråk redovisas i avsnitt Energi och miljö för framtiden. LIS FÖR VERKSAMHETER Möjligheten att peka ut områden för lands- bygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS- om- råden, infördes i PBL Syftet är ge möjlig- het att pröva bebyggelse i strandnära lägen som långsiktigt kan stödja service och syssel- sättning på landsbygden, se vidare föregående avsnitt Attraktiva livsmiljöer. Sammanlagt har 9 områden (LIS 03-11) pekats ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Inom dessa ryms sammanlagt 23 delområden, varav 4 för verksamheter, se fig. 2:6, och övriga 19 för blandad bebyggelse, se fig. 1:3. Nedan redovisas de områden som främst är lämpliga för verksamheter. Utvidgning eller ändring av verksamheterna inom områdena bör föregås av detaljplan. Den fria passagen mellan bebyggelse och strand ska alltid säker- ställas. Vidare bör en enklare form av naturvär- desinventering alltid göras i samband med planläggning, förhandsbesked och bygglov. För mer detaljerade beskrivningar, se LIS- utred- ningen (Marks kommun 2013). LIS 03 Hanatorp- Krok- Haby (Hanatorps cam- ping). Området är lämpligt för utvidgning och komplettering av verksamheten. Den fria pas- sagen säkerställs genom att ett större sam- manhängande område med allmän platsmark planeras utefter stranden. LIS 04 Fritsla (Kleven; Nitarevägen). LIS 07 Sätila- Flohult (Lygnevi). sid 24 (110)

5 Handel Lokalisering av handel är en viktig strategisk fråga för samhällsplaneringen. Den har betydel- se för såväl markutnyttjande och bebyggelse- struktur som för mängden transportarbete. Handeln spelar vidare en viktig roll i målsätt- ningen att skapa blandade och tillgängliga tät- orter, där bilanvändning inte ska vara ett måste för att klara sig. Handelns utveckling har också en stor betydel- se för utvecklingen av Mark som kommun att bo, besöka och verka i. Den genererar många arbetstillfällen och har en stark koppling till textilverksamheterna och till besöksnäringen. UTVECKLINGEN AV DETALJHANDELN Svenska hushåll spenderar så mycket som en tredjedel av sin disponibla inkomst på detalj- handel, vilket är mer än vad som läggs på t.ex. boende. Ungefär hälften läggs på dagligvaror, framför allt livsmedel, och hälften på sällan- köpsvaror, se fig. 1:8. Till sällanköpsvaruhandel räknas dels volymhandel, t.ex. kylskåp och byggvaror, dels shopping av t.ex. kläder. Utvecklingen inom detaljhandeln har under de senaste decennierna gått mot en allt större koncentration, både geografiskt och ekono- miskt. En sjättedel av landets kommuner står idag för hela 75 procent av detaljhandelns to- tala tillväxt (HUI 2010). Flera av Marks grann- kommuner tillhör dessa kommuner, se figur 1:10. Handeln i Mark har med andra ord stor kon- kurrens från omgivande kommuner, både vad gäller dagligvaror och sällanköpsvaror. Trots det har Mark ett relativt högt försäljningsindex på 76, vilket anger att utflödet av handel är ca en fjärdedel gentemot övriga riket (index 100), se fig. 1:9. Jämförbara kommuner som Bolle- bygd, Härryda och Svenljunga har index på mellan 44 och 58. SÄLLANKÖPSVAROR Det är framför allt inom kategorin inom hem- utrustning som Mark omsätter mer än riket, vilket är ett utslag av textilturismen, dvs. besö- kare som handlar textilier och heminredning. Här finns en stor tillväxtpotential, dels för att sällanköpsvaruhandeln generellt har en hög tillväxttakt, dels för att tillväxten sker framför allt i storstadsregionerna, där de mindre kom- munerna har en chans att utveckla sin handel genom att nischa sig. Utvecklingen går mot färre antal butiker och färre anställda inom sällanköpsvaruhandeln, men starka klusterbildningar och en utvecklad e- handel riktad mot den globala marknaden skapar nya möjligheter för handeln med hög- kvalitativ textil och design i Mark. Figur 1:9: Handeln i Mark Jämförelseindex för Sverige = 100. Källa: Handeln i Sverige, HUI Figur 1:8. Den totala konsumtionen i Sverige i fasta priser, samt tillväxttakt och andel i procent. Källa HUI, Figur 1:10. Tillväxtens koncentration inom detaljhandeln Källa HUI, sid 25 (110)

6 sid 26 (110) KAPITEL 1 - Samrådshandling översiktsplan Figur 1:7. Livsmedelsbutiker i Mark.

7 DAGLIGVAROR Mindre livsmedelsbutiker i Sverige är idag ut- satta för allt hårdare konkurrens från stora bu- tiker i de större tätorterna. På mindre orter kan detta förstärkas av en låg eller negativ befolk- ningsutveckling. För en medelstor närbutik i en livsmedelskedja, krävs idag underlag på cirka 3000 fastboende eller cirka fritidsboen- de (Niras, 2012). Räknar man bort Kinna finns det i övriga kommunen sju dagligvarubutiker (se figur 1:7) på cirka fastboende (år 2010), vilket mot den bakgrunden får ses som relativt bra, särskilt med tanke på att en del livsmedel troligtvis inhandlas på annat håll. En växande befolkning, som väljer att göra sina inköp lokalt, är en grundförutsättning för att behålla livsmedelsbutikerna i de mindre orter- na. Därför är en planering som förstärker byg- gande och befolkningsunderlag i strategiska lägen på landsbygden det viktigaste stödet för den lokala dagligvaruhandeln. Genom att verka för kraftigt förstärkta kommunikationer i strå- ken och lokalisera ny bebyggelse till utveck- lingsnoder och länkade stråk längs dessa stråk, ökar möjligheterna att behålla och utveckla ser- vicen. LOKALISERING AV HANDEL För att stärka underlagen för dagligvaruhan- deln på landsbygden är det viktigt att plane- ringen stödjer ett ökat befolkningsunderlag i strategiska lägen. Vid framtida ny etablering av dagligvaruhandel är det viktigt att lokalisera den till områden där den är nåbar av så många som möjligt med gång, cykel eller kollektiv- trafik. Även om intresset för nyetablering av livsmedelshandel baseras på beräkningar av köpkraft i ett större område och en god biltill- gänglighet är viktig, kan en lokalisering i ett strategiskt läge samtidigt stödja en förbättrad tillgänglighet för icke bilburna grupper. När det gäller sällanköpsvaruhandeln är det på samma sätt viktigt att etableringarna sker i lägen som stödjer en hållbar samhällsutveck- ling. Externetablering av handel har för många kommuner skapat problem för handeln i cent- rumkärnorna, men behöver inte alltid vara av ondo. Volymhandel av t.ex. bygg- och vitvaror är exempelvis lämpligare att lokalisera till halvexterna och externa lägen, eftersom dessa ofta är utrymmeskrävande och ändå kräver bil för att transportera varorna. Shopping däremot, vilket också räknas till säl- lanköpsvaruhandel, spelar ofta en viktig roll för ett levande centrum. En mer extern etablering kan dock i vissa fall komplettera centrumhan- deln om satsningen är genomtänkt. En halv- extern handelsetablering som lanserar Marks textilhandel för besökare kan t.ex. stödja shop- pingen i centrum om man kopplar samman denna på ett bra sätt. Om det istället är de stora klädkedjorna som etablerar sig i externa lägen, är det troligt att konkurrensen för shoppingen i centrum blir för stor. Många större butiker, inom t.ex. elektronik, säljer idag både volymhandelsvaror som kyl- skåp, och shoppingvaror som mobiltelefoner. Lokaliseringen av sådana verksamheter blir då mer komplex, och bör helst kombinera tillgäng- lighet för fotgängare, cyklister och kollektiv- trafikresenärer, med biltillgänglighet. Som underlag för lokaliseringsprövning och fortsatt planering bör en handelsutredning och handelspolicy tas fram i samarbete med kom- munens näringslivsbolag, Minab, och i sam- verkan med grannkommunerna. Ett första steg i detta arbete har redan påbörjats av Minab i samarbete med centrumhandeln. sid 27 (110)

8 Figur 1:11. Jordbruk, skogsbruk och fiske i M ark sid 28 (110) KAPITEL 1 - Samrådshandling översiktsplan

9 Areella näringar Jordbruk, skogsbruk och fiske har stort värde för kommunen, både som näringar och som re- kreativa miljöer för boende och besökare i kommunen. I vardagslivskartläggningen fram- fördes att just jordbruk, skogsbruk och fiske är något som bör utvecklas. Areella näringar är ett samlingsbegrepp för nä- ringar som använder biologiska och naturgeo- grafiska resurser på land och i vatten. Hit räk- nas också t.ex. vindbruk och täktverksamhet, se Kap 1 Energi och miljö, avsnitten Vindkraft och Materialförsörjning. JORDBRUK Jordbruksmarken har betydelse för en trygg livsmedelsförsörjning, och behovet av mark som kan producera biologisk råvara kommer sannolikt att öka. Storskaligt jordbruk bedrivs i Storåns, Surtans, Häggåns och Viskans dalgång- ar. I skogslandskapet finns oftast mindre jord- bruk. En förhållandevis stor del av det små- skaliga jordbruket finns kvar i kommunen, även om det stadigt minskar. I Mark är fler sys- selsatta inom jord- och skogsbruk (4 %) jäm- fört med ett genomsnitt för riket (2 %, SCB). Kinna och flera av kommunens övriga tätorter är omgivna av jordbruksmark. Viss jordbruks- mark kommer även fortsättningsvis att behö- ver tas i anspråk för tätortsutveckling, men in- riktningen bör i den fortsatta planeringen vara fortsatt restriktiv. Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom komplettering och för- tätning av befintlig bebyggelse, och i andra hand genom tillägg i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, för att inte i onödan minska och/eller splittra jordbruksmarken. Djurhållning kan innebära konflikter med om- givande bostadsbebyggelse. Möjligheter till etablering av nya bostäder i närheten av befint- lig djurhållning prövas i varje enskilt fall med avseende på avstånd, storlek på djurenhet, vindförhållanden med mera. Se även kap 2 Miljörisker, avsnitt Djurhållning För all jordbruksmark i Mark görs bedömning- en att stor försiktighet bör råda vid ianspråks- tagande av jordbruksmark. Den bör endast hårdgöras eller bebyggas om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om dessa inte kan tillgodoses på annat sätt. SKOGSBRUK Skogsbruket är den största areella näringen i Sverige, och är också en viktig inkomstkälla för många av kommunens invånare, antingen som huvudsysselsättning eller som bisyssla. Skogen i Mark består i huvudsak av barrskog, med stora inslag av lövträd i sluttningarna mot dal- gångarna och kring sjöarna. Skogsbruket be- drivs ofta i små enheter. Skogsbrukets verksamheter regleras främst av skogsvårdslagen och miljöbalken. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den ut- hålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Ett verktyg i planeringen av skogsskötsel är upprättandet av skogsbruksplaner. För skogsmark som har be- tydelse för skogsnäringen gäller (MB 3:4) att den så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogs- bruk. Biotopskyddsområden kan enligt MB 7 inrättas för mindre områden som håller mycket höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. Ge- nerell hänsyn ska vid skogsskötsel också tas till andra natur-, kulturmiljövärden, friluftsliv och andra allmänna intressen. FISKE Fisket brukar delas upp i yrkesfiske och fritids- fiske. I Mark bedrivs i dagsläget endast fritids- fiske. Fritidsfiske är en av de vanligaste och mest uppskattade friluftsaktiviteterna, och har därmed också stor betydelse för besöksnä- ringen. I Mark finns 20 fiskevårdsområden, se fig. 1:11. Många sjöar har mycket höga naturvärden. T.ex. finns både lax, havsöring och flodpärl- mussla i Surtan. Kommunen bedriver en omfat- tande kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka försurningen, se kap 2, Miljörisker, avsnitt Vattenföroreningar. Fig 1:12. Nyfångad öring. Källa Naturvårdsprogram (Marks kommun 2010c. sid 29 (110)

10 sid 30 (110) Figur 1:13. Besöksnäringens KAPITEL 1 - Samrådshandling översiktsplan i ntressen i M ark

11 Besöksnäring TURISMENS BETYDELSE Turismen har en viktig och ofta undervärderad roll för att skapa sysselsättning, locka boende och vitalisera det lokala näringslivet. Turistnä- ringens exportvärde uppgick till nästan 91 mil- jarder år 2008 och var därmed större än värdet av exempelvis Sveriges järn- och stålexport eller den svenska personbilsexporten (Väst- svenska turistrådet m.fl. 2008). Mest pengar konsumerades inom varuhandel, därefter inom boende och restaurang, och inom transportsektorn. Konsumtionen av kultur, rek- reation och sport är den minsta sektorn, men samtidigt en av de sektorer som växer snab- bast. Det är också denna sektor som i huvudsak bidrar med den attraktionskraft som driver resandet och därmed övriga sektorer framåt. Turism är människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga om- givning, medan begreppet besöksnäring be skriver alla branscher som får del av de pengar som turisterna spenderar. Det är med andra ord inte bara hotell, campingplatser och aktivi- tetsföretag som ingår i besöksnäringen, utan även delar av handeln, t.ex. livsmedelsaffärer, bensinstationer, taxi- och bussbolag. Turismen stärker kommunens och regionens identitet och bidrar till att marknadsföra byg- den, bl.a. framtida kommuninvånare. Vidare är besöksnäringen en personalintensiv bransch som till skillnad från många andra näringar inte kan utlokaliseras vilket gör den extra betydel- sefull som sysselsättningsskapare. Den är också en bra inkörsport på arbetsmarknaden, för bl.a. unga. Antalet sysselsatta inom besöksnäringen i Sverige har under talet ökat betydligt snabbare än den totala sysselsättningen. MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN I SJUHÄRAD Ett besöksområde omfattar ofta flera kommun- er eller en hel region. Marks kommun samarbe- tar med övriga kommuner i Sjuhärads kom- munalförbund i ett treårigt projekt kring be- söksnäringen i Boråsregionen. Utgångspunkten för samarbetet att man ser Boråsregionen som i första hand en samlad destination, Sjuhärads kommunalförbund, En handlingsplan ska arbetas fram, med ambitionen att följa de nationellt uppsatta målen och minst dubblera omsättningen fram till Målet är att besöksnäringen i Borås- regionen ska omsätta 1,5 miljarder kronor och sysselsätta ca 900 år För att uppnå målet krävs en årlig tillväxt på ca åtta procent. Vi- dare att för att lyckas krävs också att Borås- regionen attraherar fler nöjda besökare, som stannar längre och konsumerar mer samt er- bjuds kvalitativa upplevelser. Regionen ska le- verera ett värdskap i världsklass. VAD LOCKAR TURISTER TILL MARK? För att skapa turistekonomisk tillväxt, måste en destination ha starka reseanledningar. Ju mer unikt, desto längre är man beredd att resa. Ofta Figur 2:14 Mark har stora värden i form av vacker och varierande natur, en småskalig och levande landsbygd, och ett spän- nande kulturarv. Till vänster Rydals museum, och till höger paddling med utgångspunkt från Seglora familjecamping bara 4 km därifrån. sid 31 (110)

12 är det som lockar en kombination av attrak- tioner och upplevelser som tillsammans skapar ett intresse och en anledning till att resa. Mark har stora värden i form av vacker och va- rierande natur, en småskalig och levande lands- bygd, och ett spännande kulturarv knutet till den fortfarande levande textilindustrin. Som en del av denna tradition finns Tygriket, som er- bjuder shopping inom högklassig textil och design, se fig. 1:15. Stommen i Marks besöksnäring utgörs dels av sammanhängande besöksområden som t.ex. kulturmiljön i Rydal eller textilshoppingen i Kinna, dels av enskilda besöksmål, t.ex. Hylte- näs kulle, Ramhultafallet eller Isa af Lygnern. Men det är som en helhet, med sammanbin- dande stråk, vandringsleder, cykelvägar och paddlingsstråk, bad- och rastplatser, gårdsbuti- ker, vildmarksaktiviteter och konstevenemang, som Mark har sin största dragningskraft för be- sökare. Se fig. 1:13. Naturen, friluftslivet och kulturarvet kan på så sätt fungera som de främsta dragarna för att ut- veckla besöksnäringen i Mark. Natur- och kul- turturismen har en attraktiv målgrupp, som är mindre säsongsbunden, är mer rörlig och spen- derar mer än andra turister. Med rätt investe- ringar blir natur- och kulturturismen livskraftig året runt. Eftersom besöksanledningarna finns i själva miljön och upplevelserna som kan er- bjudas, kan natur- och kulturturismen bidra inte bara till en hållbar ekonomisk utveckling, utan också till en miljömässig och social håll- barhet, genom att både miljöns och människans välbefinnande står i fokus. BESÖKSNÄRINGEN I PLANERINGEN Besöksnäringen är generellt beroende av väl- fungerande infrastruktur, anläggningar av god kvalitet med attraktiv lokalisering, intressanta besöksmål, tilltalande landskap, hög tillgänglig- het m.m. Besöksnäringens förutsättningar och behov behöver dock ytterligare preciseras i den översiktliga planeringen för att kunna tillgodo- ses i avvägningen mot övriga intressen. I fig. 1:13, ovan, har sammanhängande områ- den, värdekärnor, enskilda objekt och samman- bindande stråk översiktligt identifierats. Den fortsatta planeringen behöver: formulera hur dessa kan förstärkas och ut- vecklas studera vilka andra intressen som kan för- stärka respektive motverka turismintresset göra avvägningar av besöksnäringens an- språk mot övriga intressen föreslå rekommendationer för mark- och vattenanvändningen som stödjer en hållbar turismutveckling En sådan tematisk studie av besöksnäringens förutsättningar och behov görs företrädesvis i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och/eller en turismstrategi. Det är vidare lämp- ligt att arbetet genomförs gemensamt av kom- munerna i Sjuhärad eftersom besöksnäringen i regionen marknadsförs som en gemensam des- tination med gemensamma mål. På så sätt sätts kan den samlade destinationens behov precise- ras och avvägas mot andra markanvändnings- behov. Figur 1:15 Tygriket är ett attraktivt besöksmål i Mark sid 32 (110)

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247

Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 102 Översiktsplan 2.0 förslag till slutliga revideringar samt antagande. (AU 104) KS 2010-247 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 Översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 STRÖMSUNDS KOMMUN Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 En ny översiktsplan - Inledning 5 Översiktsplanens syfte

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Näringslivsstudie 2014-02-13

Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Näringslivsstudie 2014-02-13 Biosfärområde Östra Vätterbranterna Näringslivsstudie 2014-02-13 TACK! Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit med underlag och information till den här rapporten. Vi vill

Läs mer

Översiktsplan FalunBorlänge

Översiktsplan FalunBorlänge Översiktsplan FalunBorlänge Utställningshandling november 2013 1 Orienteringskarta Utställningsversionen av Översiktsplan FalunBorlänge har tagits fram av en projektgrupp bestående av Anna Perols, Fredrika

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

ED och framtiden. En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed Antagandehandling Mars 2014 Plan- och Byggkontoret Dals-Eds kommun

ED och framtiden. En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed Antagandehandling Mars 2014 Plan- och Byggkontoret Dals-Eds kommun ED och framtiden En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed Antagandehandling Mars 2014 Plan- och Byggkontoret Dals-Eds kommun Ed och framtiden En fördjupad översiktsplan för tätorten Ed (FÖP) Antagandehandlingar

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag

ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag ÖVERSIKTSPLAN 2012 för Nässjö kommun Planförslag Antagen av Kommunfullmäktige 2013-02-28 LÄSHÄNVISNING Översiktsplanen är delad i tre delar, planförslaget, planeringsunderlaget och konsekvensbeskrivningen.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

PLANERA FÖR VERKSAMHETER. - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna

PLANERA FÖR VERKSAMHETER. - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna PLANERA FÖR VERKSAMHETER - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna PM 2010 - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer