Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi"

Transkript

1

2 Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde KF 108, , att ge Vimmerby Turism och Näringsliv AB i uppdrag att påbölja ett destinationsutvecklingsprojekt. Destinationsutveckling är en utvecklingsprocess för att stärka Vimmerbys (kommunens, företagens och besöksnäringens) attraktions- och konkurrenskraft. För att detta skall lyckas krävs en kraftsamling mot en gemensam målbild, det vill säga en gemensam bild av Vali vi vill och hur vi tar oss dit: Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet KS 65, , att ge VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi i destinationsarbetet. Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun. Strategin har tagits fram genom ett samarbete mellan styrgmpp, strategigmpp och olika referensgmpper. Processledare i arbetet har varit konsult Johan Graffman, Graffman AB. Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till den föreliggande turismstrategin. Utdragsbestyrkning

3 Protokolljusterare Kommunstyrelsens förslag expedieras till: Kommunfullmäktige l ' J()(Y.k /1.. \ r l. Utdragsbestyrkning

4 dokumenterad erfarenhet av utveckling av platser och platsvarumärken. Graffman AB hade bland annat genomför framgångsrika destinationsutvecklingsprocesser för Swedish Lapland, Värmland, Are, Gotland, Båstad, Dalarna, Västervik och Glasriket. Ijuni 2010 så beslöt Kommunfullmäktige att avsätta resurser för att genomföra en större utvecklingsprocess och uppdrog åt VTNs styrelse att vara styrgrupp för processen. Under hösten 2010 så inleddes arbetet genom ett styrgruppsseminarium. Förutom styrelsen deltog även representanter från KS. Vid seminariet fastställdes syfte och mål tillsammans med en processplan. Processen omfattar sex faser; initiering, analys, strategi, implementering, genomförande & utvärdering. Efter detta seminarium så inleddes analysfasen, vilken bestod av tre delar; eget system, marknad &omvärld. Nedan följer en kolt sammanfattning av dessa undersökningar. För er som är intresserade och vill fördjupa er i undersökningarna, analys och konklusioner så går det att ta del av hela rappolten. Kontakta VTN för närmare information. Eget system Undersökningen av det egna systemet omfattade att ett stolt antal aktörer i Vimmerby (beslutsfattare från näringsliv, kommunen och föreningar och opinions ledare) djupintervjuades. Intervjuerna kompletterades med en webbenkät som var öppen för alla i Vimmerby att besvara. Dlygt 400 personer besvarade enkäten. Syftet med denna analys var att kaltiägga Vimmerbybornas egen bild av sin destination, avseende nuläget och framtiden. Frågor rörande styrkor och svagheter, hinder och möjligheter belystes. Resultatet pekade på ett antal utmaningar och framgångsfaktorer. Det som den absoluta majoriteten lyfte fram var; a) avsaknad av gemensam bild av framtiden i termer av vision och strategi b) behovet av en stark destinationsorganisation med mandat och resurser att driva den gemensamma utvecklingen och marknadsföringen av Vimmerby som turistdestination c) utveckla samverkansformer som bygger på öppenhet, tillit, dialog och delaktighet d) förbättra samarbetsklimatet mellan kommunen och näringslivet och mellan olika aktörer samt attityden till turismen och varandra e) utveckla fler reseanledningar och evenemang som drar folk på andra tider än sommaren f) utveckla utbudet för andra målgrupper än barnfamiljer g) förbättra kvaliteten, värdskapet och tillgängligheten (kommunikationer, skyltning, öppettider, digital marknadsföring och bokning) Marknad Marknadsanalysen omfattade en sammanställning av befintligt marknadsdata i form av; TEM (Turist Ekonomiska Modellen, vilken bl a redovisar turismomsättning, sysselsättning, turistkronan mm), SCB (inkvmieringsstatistik fi'ån kommersiella turistbäddar) och Gästundersökningar (ALV, VTN). Vi

5 genomfarts besökare. Av de som övernattar så stannar den absoluta merparten av besökarna en natt. j) Förprivatresandet så visar säsongskurvan att sommaren är den årstid som genererar besökare, övriga årets besök är sparsamma och där kopplat till vissa helger och då när det är evenemang. Avseende konferensbesökarna så är andelen av dessa mycket låg. g) Av turistkronan i Vimmerby relativt riksgenomsnitt så kan konstateras att det är en mycket låg andel för kommersiellt boende. Det är en relativt hög andel för aktiviteter och shopping, främst relaterat till ALV. h) Varumärkesundersökningen visade att Vimmerbys varumärke har en mycket hög kännedom. Spontant associeras Vimmerby med Astrid Lindgren, ALVoch Småland. Avseende kunskap så är den begränsad till "en sommardestinationför barnfamiljer med koppling till AL och ALV". Attityden till Vimmerby är positiv, besökarna är överlag nöjda och kan tänka sig att återvända och rekommendera till andra. Det man saknar ärfler aktiviteterför äldre barn och vuxna, fler aktiviteter kopplat till natur & kultur. Större bredd i boende och restauranger med betoning på högre kvalitet. Vidare såfinns synpunkter på skyltning och öppettider på butiker och restauranger. i) Av de undersökta utlandsmarknaderna så är Danmark, Tyskland och Norge de dominerande. l dessa länder så har Vimmerby ett relativt känt varumärke inom målgruppen barnfamiljer. Aven här är kopplingen till Astrid Lindgren, ALVoch Småland starkt. l Holland såfinns et! växande intresse för Sverige och deras efterfrågeprofil matchas väl av Småland och Vimmerby. Omvärld & trender Då den strategi som tas fram skall gälla för många år framåt, så är det viktigt att studera och beakta de trender som påverkar resande- och konsumtionsmönster. I detta arbete har vi därför sammanställt viktiga data från Visit Swedens marknadsanalyser, Sveriges Nationella Turismstrategi, Tillväxtverkets och Etours rappolier samt WTOs (World Tourism Organisation) prognoser. Av dessa underlag kan vi konstatera följande: a) Turismen är världens största och snabbast växande näring samt den som sysselsätter flest människor. b) 5% av jordens befollrning står för 95% av allt resande. Denna andel bedöms växa till det dubbla inom de kommande 8 åren. c) Sverige har tagit marknadsandelar från våra konkurrentländer de senaste åren och har ökat turismomsättningen med 4-8% varje år, de senaste 5 åren. d) Melparten av de internationella trenderna och efterfrågan går Sveriges väg. Människor söker trygga och säkra destinationer som man uppfattar som genuina och exotiska och som har en "story" att berätta. Allt fler prioriterar destinationer som verkar för hållbarhet (socialt, ekologiskt, ekonomiskt och etiskt). Viktigt är också att destinationerna är tillgängliga, dvs att det skall vara snabbt och enkelt at! boka samt att resa till och inom destinationen. Andra viktiga trender är;

6 Deltagarna fick under interaktiva workshops göra en värdering av vilka faktorer man tyckte var viktigast att beakta samt vilka frågor man ansåg vara viktigast att driva under den foltsatta processen. Resultaten av dessa visade att det var tre frågor som stack ut och som den stora majoriteten ansåg som viktigast. Dessa var: a) Tafram en gemensam målbild, vision och en strategi för destinationens utveckling b) Skapa en stark organisation med mandat och resurser att driva destinationens utveckling och marknadsföring c) Skapa en attityciförändring som visar att turismen är viktig, att vi behöver samverka och utveckla en arbetsform byggd på tillit, dialog och delaktighet d) Se till att inte strategin blir en långbänk och en ''papperstiger JJ utan att vi kan lägga kraften på implementering och genoniförande. Skapa tidiga symbolhandlingar som visar resultat. Sammanfattningsvis kunde alla konstatera att merparten av såväl utmaningarna som möjligheterna råder vi själva över och att det därför var tid att kavla upp ärmarna och kroka arm med varandra. Strategiprocessen På stormötet presenterades också ett förslag till processorganisation för det fortsatta strategi arbetet. Processorganisationen omfattade, förutom styrgruppen, en strategigrupp samt ett par referensgrupper. Strategigruppens roll bestod i att, på basis av ovanstående analyser och den input man fått från stormötet, ta fram ett förslag till vision, profil och strategi för turismens utveckling i Vimmerby. Strategigruppen har bestått av ett representativt urval av personer från besöksnäringen (bo, äta, göra, resa och shoppa) samt representanter för kommunen, VTN och de större föreningarna. Gruppen har bestått av 14 deltagare, vilka har avsatt 5 hela dagar för framtagandet av Turismstrategin för destination Vimmerby. Under arbetet har det funnits två referensgrupper om totalt ca 20 personer. Referensgruppernas roll har inneburit att komma med feedback på det strategiutkast som strategigruppen tagit fram samt att komma med ingångsvärden till de återstående delarna. Grupperna har träffats vid två tillfällen om vardera ca 3 timmar. Ambitionen är att strategin skall stämmas av och förankras brett på ett stormöte efter sommaren 20 Il, varefter implementering och genomförande skall påbörjas.

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Simrishamn 8 augusti 2012. You must become the change you want to see

Simrishamn 8 augusti 2012. You must become the change you want to see Simrishamn 8 augusti 2012 You must become the change you want to see Vårt erbjudande Vi driver utvecklingsprocesser för platser, organisationer och företag som vill stärka sin attraktionskraft och konkurrenskraft.

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen

Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen Förstudie visitgavle.se en webbplats för besöksnäringen FÖRSTUDIEN Inledning Denna förstudie är gjord på uppdrag av turistchef Tove Elvelid/turistrådet i syfte att ta fram underlag till projektstart för

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen

Läs mer

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen

BLEKINGE. Strategi för besöksnäringen BLEKINGE Strategi för besöksnäringen FÖRORD Allt hänger på Nässelfrossan. På Orranäs mejeri, Kreativum, Sandvikens badplats, Ronneby Brunnspark och på alla Skärgårdsbåtarna. Blekinges besöksnäring står

Läs mer

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016 Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-10-17 126) Giltig fr.o.m. 2012-10-17 Dokumentansvarig Turismchef, Vetlanda Turistbyrå Gäller för Alla kommunens verksamheter Senast reviderad

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering

ÄNGELHOLM. Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking. Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering FÖRETAGSKLIMAT 10 Topp-tio plats i Svenskt Näringslivs ranking ÄNGELHOLM Näringsliv, turism & handel Mål och resurser en utvärdering Hösten 2014? utvecklingen av handelsindex 5% Högre tillväxt per år än

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Värmdö

Strategi för besöksnäringen i Värmdö Strategi för besöksnäringen i Värmdö Innehåll Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-28, 68 Inledning Varför en lokal strategi? Strategi för vem? Vad är turism och besöksnäring? Vision 2020 Mål, strategiska

Läs mer

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun

Författningssamling. Turismstrategi för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2011-04-28, 87 Reviderad: Diarienummer: KS 2011-87 Turismstrategi för Nässjö kommun 1. Bakgrund/uppdrag Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta

Läs mer

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11

Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022. Stockholm 2013-02-11 Strategi för en hållbar besöksnäring i Uppsala län 2013-2022 Stockholm 2013-02-11 2 Innehåll Innehåll... 2 Kontigos förord till utkast till strategi... 4 1 Inledning... 5 2 Fokus på besöksnäringens utveckling...

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Nationell. gränsundersökning VILKA ÄR VÅRA UTLÄNDSKA BESÖKARE? s.5 s.3 s.6. Tema Besöksnäring. Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring

Nationell. gränsundersökning VILKA ÄR VÅRA UTLÄNDSKA BESÖKARE? s.5 s.3 s.6. Tema Besöksnäring. Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring Kunskap och statistik Förutsättning för framgång Svensk Turism Siktar mot stjärnorna s.5 s.3 s.6 s.7 TRIP Invigning av nytt utvecklingscenter Tema Besöksnäring

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer