A HOLISTIC VIEW ON A PATH FORWARD FOR SUSTAINABLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A HOLISTIC VIEW ON A PATH FORWARD FOR SUSTAINABLE"

Transkript

1 A HOLISTIC VIEW ON A PATH FORWARD FOR SUSTAINABLE ORGANISATIONS WITH SUSTAINABLE PRODUCTS IN THE VALUE CHAIN COULD MANKIND ACHIEVE A SUSTAINABLE PLANET EARTH? Never before have people taken as much interest in the state of the environment and future prospects of our global resources as they do today. Warnings of growing environmental and associated social problems which could literally endanger the future of humanity appear to be causing a significant shift in attitudes among a successively increasing portion of the world s citizens. In many countries, environmental and social problems rank as one of the most prioritized issues of the future, triggered by the alarming climate change during the last decades. The awareness that humans and the environment are exposed to threats no longer invisible and unknown too many of us has created powerful emotions and willingness to act. The international community has been involved in defining and establishing the landscape for global sustainability for nearly 50 years. Main landmarks include the United Nations conference on the Human Environment in Stockholm 1972, the 1992 United Nations conference Environment and Development in Rio de Janeiro, and the 2002 World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. These events established a global direction towards sustainable development. But while projects and activities for sustainability are carried out across the globe, the planet s environment and its inhabitants quality of life continue to be seriously threatened. International Standards Organisation - ISO, the United Nations Environment Program - UNEP, the World Business Council for Sustainable Development - WBCSD, the International Institute for Sustainable Development - IISD and United Nations Global Compact. The Sustainability of the Planet Program - SoP is a promoter of sustainability projects and has a broad range of interesting projects such as the Planet Earth Stock Exchange PEASE changing the concept for Stock Exchanges and new sustainable enterprises forming Sustainability Parks SPARK in many countries. Could enterprises achieve sustainabilty? 1

2 SIS årligt möte november 2007 Standardiseringen? Vem har ansvar i värdekedjan (jfr ISO 26000)? Hur kan aspekter definieras (jfr ISO 14001, ISO 14040)? Vilka målgrupper finns? (jfr ISO 14063) Vilka kommunikationsprinciper finns? (jfr ISO 14063) Hur går kommunikationen till i praktiken? (processer jfr ISO 9001 och ISO 14063)? Hur arbetar vi tillsammans? (jfr OHSAS 18001, AFS 2001:1 och ISO 26000) Hur når vi målen och hur mäter vi? (jfr ISO 14031) Hur kan vi minska riskerna? (jfr ISO 28000) 2

3 SOP 2006 Inget samarbete mellan globala hållbarhetsorganisationer kring små och medelstora företag. Medvetandet och ansvarstagandet om hållbarhet i en produkt/tjänsts hela värdekedja är låg. Incitament och effektiva verktyg för att engagera små och medelstora företag i en hållbarhetssträvan saknas. Kommunikationen mellan regeringar och industri inbegriper inte mindre företag. BAKGRUNDEN FRÅN 2005 TILL SOP EU undersökning av SMEs visar att dessa står för en stor del av industrins miljöpåverkan (50-70%). Men incitamenten för att minska denna miljöpåverkan är få. De små och medelstora företagen ser snarare miljölagstiftning och standarder som hinder. 3

4 NUMBER OF ENTERPRISES? Leading multinationals 2500 Corporations Subcontractors and providers More than one million suppliers in the Value Chain Other companies 140 millions SMEs 4

5 DATA COLLECTION AND REPORTING TOOL WITH GRI, RESPIRO AND CARPE GUIDELINES FOR PROCUREMENTS? From external reporting and communication to business performance management Data collection to also meet procurement environmental and social compliance requirements in business From annual report to analysing performance data and leveraging best practises Flexibles tools needed being able to define indicators/ subindicators and have powerful reporting templates 5

6 GRI GUIDELINES? Implementation of G3 and Technical Protocols Focus areas: climate change, transparency in supply chain, human rights, community impacts, materiality More sector supplements available and under development National annexes under discussion Learning services under development (accreditation of GRI professionals, software certification)

7 SUSTAINABILITY REPORTS? Steadily continuing growth Established in the business mainstream 66% of Global FT500 now report 2,500 current reporters based on GRI More versatile and comprehensive than earlier Increasing mandatory disclosure requirements 7

8 FROM REPORTING TO BUSINESS PERFORMANCE? Shift from external reporting and communication to business performance management Data collection to meet environmental and social compliance requirements in business From annual report to analysing performance data and leveraging best practises

9 A new format for communication in the Value Chain? Retail Warehouses XBRL Logistics Production Industries XBRL Logistics Allocation of CO2, CFP, Mining Minerals Raw Materials Energy 9

10 UNITED NATIONS? 10

11 Vad gör lagstiftaren? 3. Lagar och andra krav enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS Lagar och andra krav Organisationen skall 7m upprätta, införa och underhålla rutiner för att: a) identifiera och ha tillgång till tillämpliga lagkrav och andra krav som organisationen berörs av och som har samband med organisationens miljöaspekter, b) avgöra på vilket sätt kraven är tillämpliga på miljöaspekterna. Organisationen skall 8m säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av, när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls. Ledningens åtagande Högsta ledningen skall 14k ge bevis på sitt åtagande när det gäller att utveckla och införa kvalitetsledningssystemet samt att ständigt förbättra dess verkan genom att a) informera organisationen om betydelsen av att både kundkrav och författningskrav uppfylls, svensk anm. Författningskrav innefattar krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter. Lagar och andra krav Organisationen skall 12a upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera och ha tillgång till lagkrav och andra arbetsmiljökrav som är tillämpliga på organisationen. Organisationen skall 13a säkerställa att hänsyn tas till tillämpliga lagkrav och andra krav, som organisationen berörs av, när man upprättar, inför och underhåller sitt ledningssystem för arbetsmiljö. Organisationen skall 14a hålla denna information uppdaterad. Organisationen skall 15a kommunicera relevant information rörande lagkrav och andra krav till personer som arbetar under organisationens ledning och till andra relevanta intressenter. 11

12 Finns helhetssynen? 2. Miljöaspekter, Kvalitetskrav och Arbetsmiljörisker enligt ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS Miljöaspekter Organisationen skall 4m upprätta, införa och underhålla rutiner för att a) identifiera de miljöaspekter som orsakas av aktiviteter, produkter och tjänster inom miljöledningssystemets omfattning som organisationen kan styra, och de miljöaspekter som den kan påverka. När detta görs skall organisationen ta hänsyn till planerad eller pågående utveckling och nya eller förändrade aktiviteter, produkter och tjänster, b) avgöra vilka aspekter som har eller kan ha en betydande påverkan på miljön (d.v.s. betydande miljöaspekter). Organisationen skall 5m hålla denna information dokumenterad och aktuell. Organisationen skall 6m säkerställa att den tar hänsyn till de betydande miljöaspekterna när miljöledningssystemet upprättas, införs och underhålls. Kundfokus Högsta ledningen skall 15k säkerställa att kunders krav fastställs och uppfylls med målet att öka kundtillfredsställelsen (se och 8.2.1). Identifiera faror, bedöma risker samt bestämma hur faror och risker styrs Organisationen skall 4a upprätta, införa och underhålla rutiner för att löpande identifiera faror, bedöma risker och bestämma nödvändig styrning av dessa. Rutinerna för identifiering av faror och för riskbedömning skall 5a ta hänsyn till: a) om aktiviteter utförs rutinmässigt eller ej; b) aktiviteter som utförs av alla som har tillgång till arbetsplatsen (inklusive personal vid inhyrda företag och besökare); c) mänskligt beteende, förmåga och andra mänskliga faktorer; d) kända faror som orsakas av aktiviteter utanför arbetsplatsen, men som skulle kunna ha en negativ hälso- och säkerhetspåverkan för organisationens personal på arbetsplatsen; e) faror i närheten av arbetsplatsen som har orsakats av arbetsrelaterade aktiviteter utförda under organisationens ledning; anm. 1 Sådana faror kan vara lämpligare att betrakta som miljöaspekter; f) infrastruktur, utrustning och material som finns vid arbetsplatsen, oavsett om dessa har tillhandahållits av organisationen eller av andra; g) förändringar, eller föreslagna förändringar, av organisationen, dess aktiviteter eller material som används av organisationen; h) förändringar i ledningssystemet för arbetsmiljö, inklusive tillfälliga förändringar, och dess påverkan på arbetssätt, processer och aktiviteter; i) varje tillämpligt lagkrav, som kan relateras till riskbedömning och till införande av nödvändig styrning (se även anm. 3.12); j) utformningen av arbetsplatser, processer, installationer, maskiner/verktyg, rutiner för arbetssätt och arbetsorganisationen, inklusive anpassning till mänsklig förmåga. Organisationens metod för identifiering av faror och riskbedömning skall 6a : a) definieras med hänsyn till omfattning, art och tidpunkt för att säkerställa att den är proaktiv (förebyggande) istället för reaktiv; b) säkerställa identifiering, prioritering och dokumentering av risker och införande av lämplig styrning av risker. För att hantera förändringar skall 7a organisationen identifiera arbetsmiljöfaror och arbetsmiljörisker som kan kopplas till förändringar av organisationen, ledningssystemet för arbetsmiljö eller organisationens aktiviteter, innan sådana förändringar genomförs. Organisationen skall 8a säkerställa att man tar hänsyn till resultatet av dessa bedömningar när man utformar styrningen. När man utformar styrning eller överväger förändringar i befintlig styrning, skall 9a organisationen sträva efter att minska riskerna enligt följande rangordning (åtgärdstrappa): a) eliminering; b) utbyte; c) tekniska skyddsåtgärder; d) utmärkning/varning och/eller administrativ styrning; e) personlig skyddsutrustning. Organisationen skall 10a dokumentera och hålla resultaten av identifieringen av faror, riskbedömning och utformningen av styrningen uppdaterade. Organisationen skall 11a säkerställa att arbetsmiljörisker och dess hantering, beaktas när man upprättar, inför och underhåller ledningssystemet för arbetsmiljö. 12

13 Sustainability Park - SPARK TM is planned to be launched March 1 st Vad gör Näringslivsorganisationerna? A SPARK is a local center for enterprises and organizations for the development of ideas and business with a focus on sustainability of products and services. SPARKs develops synergy between research, business, public sector and voluntary sector for innovative and creative environments that stimulate entrepreneurship and new solutions. A SPARK is an arena that brings together enterprises, public sector, associations and researchers for innovative and creative meetings, which encourage social entrepreneurship and brings forward new ideas for sustainability. A SPARK gives opportunities for product development, testing of prototypes, business development and communications for developing sustainable products and services that will have social and market potential. Sustainability Park - SPARK Mission SPARK is a process of sustainable businesses/organizations with sustainable products/services in the community. SPARK process included three categories of activities: Tools for the development of organizations Communication activities Support for the initial funding of organizations Each SPARK has a distinct geographical core of enterprises, organizations, private and public activities. A SPARK also work with other stakeholders in the area. All SPARK also has a commitment to a minimum level for those who want to be part of an SPARK. All SPARK are linked to a regional node, which is a center for the region's SPARK. A SPARK and its stakeholders includes a contract that commits to: Working with the "Triple Bottom Line" (economic aspects / environmental / social aspects) Operate for life and promoting health and creativity Increase sustainability through continuous improvements Contribute to the development of SPARK Learning deliberately Sustainability Park - SPARK Policy SPARK provides knowledge and organization to the companies and organizations encourage the development of economically, ecologically and socially sustainable products and services. SPARK is a dynamic organization that seeks to be nationally and internationally recognized within sustainable development. SPARK working methodology identifies needs and the knowledge that the organization offers and actively contributes to greater satisfaction through the products and services SPARK are providing. SPARK stands for competence, communication, accessibility and effectiveness. Our commitment is controlled and monitored in our own management system which requires compliance with legal requirements, stakeholder requirements, continuous improvement and pollution prevention. SPARK is committed to training and experience exchange and we have an overall understanding of the physical, psychological, social aspects of the organization. Explanation: Sustainability means that the economy and the environment integrated with the social aspects so that communities and its inhabitants live and work in a way that benefits the Planet Earth without the use of future generations of resources and lives. A process has a beginning inputs, activities and 13 a final result or outputs. The process is supported by various methods (such as "design methodology", "the Genuine Contact Program", "Environmental Performance Assessment - EPA) and" action research") in a structural way.

14 Tool User Group? 14

15 TOOL REQUIREMENTS? Ability to consolidate and calculate indicator data Ability to meet audit requirements and quality checks and audit trail Ability to report against standards and own accounts Ability to integrate financial and non financial reporting and performance management

16 SUSTAINABILITY DATA MGMT? NON FINANCIAL DATA MGM ORGANIZATION AND PROCESS Replacing spreadsheet based data mgmt. Process from BOTTOM UP, problems with Data reliability Data integrity Data accuracy Data control Time consuming data collection and reporting process systematic data collection from multiple sites and source systems using existing It platform Data is returned to operative sites for performance management and local reporting purposes 16

17 DATA ENTRY? Change status drop-down menu (initial completed approved verified) 2. Approve status change 3. Enter data on database 4. Remove added data from database 5. Added information list 6. Data collection frequency (Annual/Quartal/Monthly) 7. Data entry page status and last modification date 4. 17

18 SUSTAINABILITY DATA MGMT? DATA ANALYSIS - HEALTH AND SAFETY Reports on Injury data upload from site level systems Trend analysis and Geographical comparisons Detailed Injury Cause analysis Improved data management yields into more thorough picture of H&S performance Site level H&S responsible persons can analyze the causes on-line direct actions and justify H&S investments based on facts. Clear results: Less overall accidents Less serious accidents 18

19 Procurement Indicators in the value chain? 19

20 SUSTAINABLE PRODUCTS IN THE VALUE CHAIN? A methodology to define (Super) Eco Products, the challenge is to provide an assessment method that is broadly accepted among stakeholders, standards such as the ISO series, EPD data collection tool, PCRs, Eco Efficiency.. Can enterprises assess and categorize products according to sustainability parameters, such as impacts on climate change, human health problems, use of toxic materials and unfair labour practices? Many ways for assessing sustainability issues of products. The Global Reporting Initiative (GRI) uses for example the conventional three pillars of sustainability, Economic, Environmental and Social. Is one further step needed to help organizations group their products according to their sustainability performance and to communicate the result to stakeholders? Could a set of indicators help organizations to define if a product is sustainable (Eco) product, GRI defines and formulate indicators, mainly organisational, could indicators be defined for the understanding of the sustainability level? 20

21 CAN ENVIRONMENTAL/SOCIAL ASPECTS/ISSUE CATEGORIES IN ISO 14000/26000 HELP? 21

22 Indikatornamn med subindikatorer? Indikatornivåer? Benchmarking? 22

23 SUSTAINABLE PRODUCTS IN THE VALUE CHAIN? Classify products according to their environmental performance Can manufacturers of all product categories help combating global warming to develop and bring products with superior environmental performance to the market? Is it important to establish recognized criteria for how to assess products environmental performance so that a manufacturer can range its product portfolios according to differences in environmental performance, when the products are used for identical applications? There are currently several international standards and guidelines, such as ISO 14001, ISO 14031, ISO 14025, ISO 14040, and the GRI Guideline, that may be possible to use as a base for establishing performance criteria for products. Could a first step be to make an inventory of documents in order to evaluate how useful they are for setting product specific performance indicators. Is the International Standards for Life Cycle Assessment (ISO and 14044) and for Environmental Declarations (ISO 14025) of particular interest? Could a second step be to group the indicators in categories related to how they can be used for classification of products, e.g. products performance related to global warming, resource depletion and social impact? Could a third step be to test the indicators on a wide range of products in order to assess if it is possible to objectively quantify differences in the performance of products, by using indicators?

24 Could ISO TC207/SC4 and a new ISO 14031be a platform? A new SC4 (Subcommittee 4 for Environmental Performance Evaluation) Task Group (decided in Bogota) will define a New Work Item Proposal for Environmental Performance Evaluation for a revised ISO standard. One ambition is to have a better integration of product standards (ISO and series of standards) with the organizational standards ISO and ISO The SC4 Task Group will have a meeting in Malaysia 22 nd -23 rd of January 2009 at Kota Kinabalu, Malaysia. The plan is to start standardization work on a new document in Cairo June 2009, a path forward could be to organize a group with workshops bringing in a number of experts with the aim to give inputs to the new ISO British Comments on ISO 14031:1999 Performance of EMS is not really covered in ISO Revise to make it relate to support environmental management and EMS s Revise extensively and make more relevant to GRI Revise and provide generic indicators that all organizations can relate to such as: Energy, Transport and Materials For those with ISO systems, ISO can be used for developing indicators that would assist in setting objectives and targets and for continual improvement purposes. There is a need for indicators (KPI s) that more directly relate to industry (generic) and sector specific There is no direct linkage or guidance for organizations wishing to use ISO for their implementation of ISO Comprehensive revision of examples and possibly sector specific derivatives of ISO The linkages should be made with ISO throughout the document, showing how the approach can help meet some of the ISO requirements The SC4 Task Group will have a meeting in Malaysia 22 nd -23 rd of January 2009 at Kota Kinabalu, Malaysia. The plan is to start standardization work on a new document in Cairo June 2009, a path forward could be to organize a group with workshops bringing in a number of experts with the aim to give inputs to the new ISO

25 Could Swedish EU chairmanship, ISO and SIS work for sustainability? Realising environmental, societal and business benefits through international standards - Climate change, environmental targets and the role of organisations, SMEs and Corporations in the value chain SIS Seminar November 25th 2009 November 30th December 11 th in Copenhagen

Developing and implementing a quality management system in a startup company

Developing and implementing a quality management system in a startup company Developing and implementing a quality management system in a startup company Master of Science Thesis VICTOR LÖFGREN Department of Technology Management and Economics Division of Quality Science CHALMERS

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail:

103 33 Stockholm. Sweden. Telephone: +46 (0)8 405 20 65 Fax: +46 (0)8 21 91 70 E-mail: Thematic report on protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity Please provide the following details on the origin of this report. Contracting Party:

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001

EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 V I N N O V A R E P O R T V R 2 0 0 4 : 0 3 EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001 Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System 1997-2001 E R I K

Läs mer

Report on Research Infrastructure at Uppsala University

Report on Research Infrastructure at Uppsala University Report on Research Infrastructure at Uppsala University Table of Contents Preface... 2 Executive summary... 3 Background... 5 The surveys... 6 Summary of inventorial survey... 7 Summary of deep survey...

Läs mer

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg

Implementing Product Data Management in Product Development Projects. Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg Implementing Product Data Management in Product Development Projects Master of Science thesis by: Petter Månsson Daniel Nyberg School of Mechanical Engineering Department of Product and Production Development

Läs mer

Adaptive Management for Forestry

Adaptive Management for Forestry Adaptive Management for Forestry Can Swedish forestry meet challenges from climate change? Katarina Heissenberger Master s Thesis 2007:6 Adaptive Management for Forestry: Can Swedish forestry meet challenges

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2005 KOM(2005) 642 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EU:s strategi för att åtgärda bristen på personal inom hälsosektorn

Läs mer

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English This Glossary was originally produced

Läs mer

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE

HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES OF CHANGE The Linnaeus University School of Social Sciences Peace and Development Work, Master Programme, 60 credits Course: Methods of Field Work Teacher: Gunilla Åkesson Spring 2012 HISTORICAL VISSEFJÄRDA IN TIMES

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Att leda mot affärsnytta

Att leda mot affärsnytta Att leda mot affärsnytta ISO 20000 - Ledningssystem för IT-tjänster som underlättar automatiseringen av SOA-baserade affärsprocesser Alexander Hedlund managementkonsult, Ordförande SIS arbetsgrupp för

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84

Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät SOU 2014:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014

Reserapport gällande Healthy Cities internationella konferens i Aten, 22-25 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-24 KS-2014/1034.197 1 (3) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Reserapport gällande Healthy Cities

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer