Regionalt Kompetenskansli 13 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt Kompetenskansli 13 november 2014"

Transkript

1 Regionalt Kompetenskansli 13 november 2014

2 De åtgärder som presenteras i handlingsplanen kräver samhandling, en gemensam samordnad aktion av aktörer för att lösa de utmaningar som regionen står inför. Det innebär att aktörerna agerar och handlar utifrån sina förutsättningar, men mot en gemensam målbild om vad som skapar skillnad för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Källa: Kompetensförsörjning Regional handlingsplan för Örebroregionen (2014).

3 Agenda 13 november Föregående möte och avsikten med dagens möte. Vart är vi? Vart ska vi? TAM - Talent Attraction Management Nulägesbild och processen framåt. Webbenkätens svar redovisas och diskuteras Vilka slutsatser kan vi dra? Vilka delar behöver vi fördjupa och diskutera inför utvärderingsforumet den 16 december. Laget runt Vi ger en nulägesbild av samtliga åtgärder i handlingsplanen. Samhandlingsaktörer och processansvariga delger varandra vad som pågår i respektive åtgärd.

4 Avsikten med mötet Ge en bild om vad som är på gång inom varje åtgärd. Identifiera hur vi når resultatmålen i handlingsplanen. Stötta varandra i arbetet med att identifiera och hantera hinder och möjligheter. Ge inspiration till hur vi i genomförandet av handlingsplanen kan tänka och handla kring de genomsyrande perspektiven. Kön, ålder etnicitet.

5

6 Uppföljning - Kompetenskansli 6

7 1. Som deltagare i kompetenskansliet har jag förankrat arbetet med handlingsplanen i den egna organisationen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 5 31,2 C. Instämmer till stor del 8 50 D. Instämmer helt 3 18,8 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 7

8 2. Som deltagare i kompetenskansliet har jag tydliggjort och spridit information om handlingsplanen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 6 37,5 C. Instämmer till stor del 7 43,8 D. Instämmer helt 3 18,8 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 8

9 3. Som deltagare i kompetenskansliet tycker jag att vi tillämpar erfarenhetsutbyte på kompetenskanslimötena. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 3 18,8 C. Instämmer till stor del 7 43,8 D. Instämmer helt 6 37,5 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 9

10 4. Som deltagare i kompetenskansliet tycker jag att ett utvecklingsinriktat lärande har påbörjats i kompetenskansliet. (Jag har haft nytta av det som vi har diskuterat i kansliet och kan omsätta det i praktiken). Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 4 25 C. Instämmer till stor del 9 56,2 D. Instämmer helt 3 18,8 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 10

11 5. Som deltagare i kompetenskansliet bidrar jag till att synliggöra nya aktörer och är proaktiv som samhandlingsaktör för en bättre implementering av handlingsplanen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 6 37,5 C. Instämmer till stor del 8 50 D. Instämmer helt 2 12,5 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 11

12 6. Som deltagare i kompetenskansliet bidrar jag till att identifiera nya utmaningar för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 8 50 C. Instämmer till stor 7 43,8 del D. Instämmer helt 1 6,2 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 12

13 7. Som deltagare i kompetenskansliet har jag god kännedom om (Flera val är möjliga) Namn Antal % A. Samverkanstrappan 14 87,5 (modell för samverkan) B. Fyrfältaren (fyra faktorer som påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan) och tillämpar den i arbetet. C. 4 P metoden 10 62,5 (integrering av genomsyrande perspektiv kön, ålder och etnicitet). Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 13

14 8. Allmän kommentar: Påstående 5 består av flera olika saker. Vad ska jag svara på? Jag tycker det har varit för mycket "föreläsningar" och för lite arbetsmöten. Det var jättebra sist när Apel var med och vi fick jobba med övningar och grupparbeten - mycket givande och ett sätt att synliggöra och dra nytta av oss alla, vi resurserna, i rummet. Flera gånger har jag saknat information i protokollen - eller så har jag inte riktigt begripit det som stått. Spontana samtal, erfarenhetsutbyten, idéer och synpunker som framfört, har inte dokumenterats. Jag förespråkar en sekreterare som kommer med lite "utifrånperspektiv" och som kan ha helt fokus på att få med det som sägs och görs på mötet.. Verkar i en stor organisation så det är svårt att förankra överallt. Centralt förankrat innebär inte alltdi förankrat ut i varje del av en stor organisation. Däremot involveras de institutioner som berörs av olika aktiviteter och på så sätt förankras handlingsplanen indirekt eller direkt steg för steg. HPL har också integrerats i VP:n för vår verksamhet vilket känns som en framgångsfaktor för att implementeringen ska fungera. Vissa pass är mer relevanta utifrån ens åtgärder men samtidigt finns ett nyttigt lärande som breddar kunskap och involvering på flera plan. Det jag också sett är att fler actions i HPL kan läggas till så som exempelvis kompetensutveckling av arbetsgivare vilket idag är möjligt i större utsträckning än tidigare. 14

15 Uppföljning - Processansvariga 15

16 1. Som processansvarig har jag definierat och tydliggjort vad som behöver göras för att uppnå resultatmålen i handlingsplanen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer till delvis 7 43,8 C. Instämmer till stor del 7 43,8 D. Instämmer helt 1 6,2 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 16

17 2. Som processansvariga har jag samlat berörda ägare/aktörer av problemet. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer delvis 2 12,5 C. Instämmer till stor 10 62,5 del D. Instämmer helt 3 18,8 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 17

18 3. Som processansvarig har jag utrett vilka samhandlingsaktörer som ska vara med i arbetet eller inte. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer delvis 6 37,5 C. Instämmer till stor 8 50 del D. Instämmer helt 1 6,2 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 18

19 4. Som processansvarig har jag tydliggjort och spridit information om åtgärden. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 6,2 B. Instämmer delvis 3 18,8 C. Instämmer till stor 9 56,2 del D. Instämmer helt 3 18,8 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 19

20 5. Som processansvarig har jag påbörjat projektplaner/planer för aktiviteterna (att göra). Namn Antal % A. Instämmer inte alls 2 12,5 B. Instämmer delvis 8 50 C. Instämmer till stor 3 18,8 del D. Instämmer helt 3 18,8 Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 20

21 6. Som processansvarig upplever jag följande hinder i genomförandet av handlingsplanen. (Flera val är möjliga) Namn Antal % A. Min egen motivation 0 0 B. Andras motivation 3 18,8 C. Mandat (legitimitet) 2 12,5 D. Resurser (tid och 8 50 finansiering) E. Stöd i den egna 2 12,5 organisationen F. Handlingsutrymme 5 31,2 G. Erfarenhet 1 6,2 H. Vilja 1 6,2 I. Annat 9 56,2 Total ,8 Svarsfrekvens 100% (16/16) 21

22 7. Vid svar "Annat", ange vad: - Inga hinder arbetet har flutit på mycket bra Denna åtgärd bygger på att det finns en struktur att koppla ett delregionaltvalideringscentrum till...tyvärr så finns inte den tydliga gemensamma funtionella plattformen inom vuxenutbildningen, för att det just nu ska kunna vara aktuellt. Utan förstudien som handlar om regionalsamverkan inom vuxenutbildningen och den fortsatta processen har en stor betydelse för hur vi kan se fortsatta vägar för vägledningscentrum. Det är kommunerna som äger frågan var för sig och de har olika uppdrag och är organsiserade på olika sätt och prioriterar det gemensamma regionala utvecklingsarbetet olika, vilket är förklartligt på många olika sätt. Denna åtgärd är av särskild karaktär bevaka och påverka. Det pågår en del aktiviteter nu nationellt som påsikt kan komma att påverka behovet, så åtgärden kan behöva omprövas. Denna åtgärd skall det ske samverkan med 5 län och i samhandling med 3. Vi tar steg framåt, men det behövs resurser, så vi kommer nu skriva en gemensam projektansökan. Nu är förstudien genomfört och det är nästan svårt att i tid flytta tillbaka då processen handlade om framtagandet av förstudien. Eftersom nu är vi i nästa steg och funderar på hur kan stötta den lokala nivån i genomförandet och vilken roll den regionala nivån ska ha... Denna åtgärd handlade mycket om att identifiera en nya processansvarig, vilket vi lyckas... Nu stöttar jag i att bistå den nya processägaren i att ta fram projketplaner och söka finasiering. Svårt uppdrag att manövera med nya aktörer som inte tidigare har haft en koppling till RUS, HP eller kommit i kontakt med RTA. I vissa har vi större framgång, genom att RTA kan ta en tydligare roll, då vi äger frågorna eller har tydliga uppdrag. Denna "Att göra" var inte svår att utföra och fullfölja. Vi hade en konsult inne som "gjorde jobbet" och vi hade avstämningsmöten med en referensgrupp och sedan var det klart och rapporten kunde spridas. Typ så. 22

23 Lite otydligt vad vi vill göra. Måste förankra med VO-College regionala styrgrupp och där kunskapen och intresset för frågan är relativt svag. Försöker få till möte med regional ordförande och Regionalt resurscentrum nu. Plus att vi samarbetar med Apel och eventuellt kommer att ansöka om att ingå i ESF-projekt där jämställdhet är ett genomsyrande perspektiv. MITT engagemang i frågan är uppenbar och den försöker jag synliggöra, men det gäller att få till något bra och hållbart om/när vi drar igång ett arbete i de här frågorna. Oklarhet kring hur och av vem åtgärden kom till. Området är komplext med samverkande faktorer. Vi är inne i en analysfas som inte bör göras för ytlig. 23

24 8. Som processansvarig har jag god kännedom om följande modeller och metoder, samt tillämpar dem i arbetet. (Flera val är möjliga) Namn Antal % A. Samverkanstrappan 15 93,8 (en modell för samverkan) B. Fyrfältaren (fyra 14 87,5 faktorer som påverkar matchningen mellan utbud och efterfrågan) C. 4 P metoden 11 68,8 (integrering av genomsyrande perspektiv kön, ålder och etnicitet). Total Svarsfrekvens 100% (16/16) 24

25 9. Jag tillämpar även andra metoder såsom: - Varför är denna fråga obligatorisk? Återigen, varför är denna obligatorisk?. Hur man skapar tillit i en grupp Hur man tydliggör roller och ansvar Hur man driver processer i en politiskt styrdorganisation, lokalt och regionalt Hur man projektsätter, vilka möjligheter det finns Vikten av förankring - metoder för förankring- beslut som behöver finnas - vikten av att ständigt hålla förankringen vid liv. Hur åstadkommer vi hållbara effekter Se tidigare svar från mig som processansvarig. I denna åtgärd med validering krävs även en stor kompetens i sakfrågan. Vilket kräver mycket av tid för att hålla sig uppdaterad... samverkan över länsgräns, olika aktörer så som länsstyrelse och regionförbundet. Trots att vi har samma uppdrag, så är vi organsierade och utför vårt arbete på olika sätt samt att vi har olika kompetens och erfarenhet som påverkar. Att kunna förhålla sig till detta och manövera i detta är en bra metod...vad den nu kan kallas... Det har varit mycket lärorikt att ta del av erfarenheter ifrån spel - processtöd under socialfonden Metod- hållbarhetskedjan Metod- pärlbandsprincipen Metod - samverkan - bredd och höjd I denna specifika process har sakkunskapen kopplat till branschen besöknäring och näringslivsutveckling samt turismutveckling kommit till väl till pass... Se andra svar kopplat till spel - mycket relevanta här Så som hela sammanhållningspolitiken - mm

26 Jag känner till metoderna och mer omedvetet än medvetet kanske, använder jag och mina kollegor dem i arbetet med VO-College. Det ingår lite i collegekonceptet att utgår från dessa olika perspektiv. Ingen annan uttalad metod som jag kan komma på på rak arm. Koncept- och metodutveckling JämKas Bas SWOT Vi kopplar arbetet till det systematiska kvalitetsarbetet och vill knyta aktionsforskningsperspektiv till arbetet. Det är mycket lätt att "springa på bollar" som är kontraproduktiva.. 26

27 Uppföljning - Regionförbundets roll 27

28 1. Regionförbundet stöttar arbetet med att implementera handlingsplanen. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 2 9,1 C. Instämmer till stor 8 36,4 del D. Instämmer helt 12 54,5 Total Svarsfrekvens 100% (22/22) 28

29 2. Regionförbundet är ett stöd och bollplank i framtagande av projektplaner. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 4,5 B. Instämmer delvis 4 18,2 C. Instämmer till stor 13 59,1 del D. Instämmer helt 4 18,2 Total Svarsfrekvens 100% (22/22) 29

30 3. Regionförbundet har tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering och lärande. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 1 4,5 B. Instämmer delvis 5 22,7 C. Instämmer till stor 9 40,9 del D. Instämmer helt 7 31,8 Total Svarsfrekvens 100% (22/22) 30

31 4. Regionförbundet driver ett metodutvecklingsarbete enligt metoderna, samverkanstrappan, fyrfältaren och fyra P (kön, etnicitet och ålder) Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 3 13,6 C. Instämmer till stor 9 40,9 del D. Instämmer helt 10 45,5 Total Svarsfrekvens 100% (22/22) 31

32 5. Regionförbundet bistår med finansiering om projektet uppfyller formella krav. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 2 9,1 B. Instämmer delvis 7 31,8 C. Instämmer till stor 5 22,7 del D. Instämmer helt 8 36,4 Total Svarsfrekvens 100% (22/22) 32

33 6. Regionförbundet skapar och bidrar till dialog mellan aktörer i syfte att förbättra och utveckla samverkan. Namn Antal % A. Instämmer inte alls 0 0 B. Instämmer delvis 2 9,1 C. Instämmer till stor del D. Instämmer helt 9 40,9 Total Svarsfrekvens 100% (22/22) 33

34 7. Allmän kommentar: - Jag saknar en ruta där jag kan ställa mig neutral till en fråga eller som på frågan Regionförbundet bistår med finansiering om projektet uppfyller formella krav där jag kan sakna en ruta där jag kan bocka i att jag inte har sökt om finansiering. Nu blir jag tvingad att fylla i Instämmer inte alls eftersom jag inte har sökt finansiering och kan därför inte ta ställning i fråga. Är ett svårt arbete då många aktörer och viljor är inblandade men ju länge tiden går desto bättre blir samarbetet! Regionförbundet visar uthållighet och driv i arbetet! Svårt att bedömma sig själv till viss del...frågan är om mitt svar ska vara med? Konstig enkät, bör finnas ett vet ej-alternativ. Fråga 2,3,5 kan inte besvaras, känner inte till. Jag tycker att man varit dålig på att snappa upp synpunkter och förslag på exempelvis teman, mötesstruktur och arbetssätt, som deltagarna på kompetenskansliet kommer med. Projektplaner och metod för uppföljning och utvärdering är de delar där en del arbete återstår och delvis utförs projektplaner av respektive part. Uppföljning och utvärdering är också det som vi ska göra framöver som jag förstår det. Stödet är starkt. Det jag gärna skulle se mer av är tid för samtal och arbete i samband med träffarna. Varannan träff mer av teoretisk karaktär och varannan träff mer arbetsorienterat? Hade gärna sett ett svarsalternativ enligt följande: "vet ej"/"känner ej till". En del frågor är jag osäker på hur RF agerar eftersom jag inte tagit Rf i anspråk. Men är allmänt positiv. Nu har jag svarat vad jag tror, jag vet inte om ni driver m-utveckl enligt metoderna..., men eftersom ni frågar så antar jag det. Skickar ni ut enkät så måste ni ha med "vet ej", annars så blir det ett falsarium, negativt eller positivt. 34

35 8. Webbversionen av handlingsplanen uppdateras ständigt. Den ska vara ett levande dokument samt fungera som ett stöd för exempelvis processledare och kompetenskansli. Använder du den på detta sätt? D.v.s. fungerar webbversionen som ett stöd för dig i utvecklingsarbetet? Namn Antal % A. Ja, till stor del 0 0 B. Ja, delvis 8 36,4 C. Ja, till liten del 8 36,4 D. Nej, inte alls 6 27,3 Total Svarsfrekvens 100% (22/22) 35

36 9. Vilka förbättringar och/eller förändringar skulle du vilja se i webbversionens utformning? - Inga just nu!. Beror mer på mig själv än webversionen... Kanske mer interaktiv, men förstår att det kräver mer ifrån alla parter. Viktigt att både signalera aktivitet, samtidigt fånga intresset från fler... Den ska ju vara "nyttig" för målgrupperna, det finns säkert mer att utveckla och fundera på vad det kan vara, för att få en ännu bättre webbversion. Ingen åsikt. Enklare hantering Handlar om tidsfaktorn... Har för liten egen erfarenhet. Hänvisar till de operativa projektledarna för Arbetsmarknadskunskap respektive TAM. Kommentarer til varje påstående samt även alternativet vet ej/kan ej svara Det är krångligt när jag inte själv kan uppdatera och lägga in hur det går utan det ska ha mailats till Anette och sedan ska vi föra en dialog om texten. Blir tungrott. Har tyvärr varit dålig på att använda webbversionen. Vet ej. Bra som den är Vet ej. Bra som den är Kan inte avgöra det ännu. Ber att få återkomma gällande denna fråga. Webbinformationen kan spela roll för mig som ett sätt att uppdatera mig om var de andra processerna finns. Har ännu inte sett det behovet - Jag har inte den funktionen eller det behovet. Har inte använt den tillräckligt för att kunna svara på frågan. Där har jag inga åsikter 36

37 Inga synpunkter Har inga synpunkter 37

38 Utgångspunkt för uppföljning och utvärdering Kompetenskansliets roll och ansvar i implementeringen av handlingsplanen för kompetensförsörjning Processansvarigas roll och ansvar i implementeringen av handlingsplanen för kompetensförsörjning Gemensamma mål för 2014 (som definierades på kompetenskanslimöte i mars 2014). - Identifiera steg/aktiviteter för vad som behöver göras för att uppnå resultatmålen. - Ta fram projektplaner/planer. - Identifiera vad, när, hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. - Utveckla metoder och arbetssätt - Lära av varandra Minnesanteckningar från kompetenskanslimöten under 2014 Regional handlingsplan för kompetensförsörjning

39 Uppföljningsprocessen 5. Åtgärda 1. Analysera nuläge och förutsättningar 4. Bearbeta och analysera 2. Planera och prioritera 3. Samla in resultat Källa: //processen.uppfoljningsguiden.se/

40 Uppföljningsprocessen i fem steg Analysera nuläge och förutsättningar. Planera och prioritera uppföljningen utifrån behov och resurser. Samla in material med olika metoder utifrån syftet med uppföljningen. Bearbeta, analysera och bedöm det insamlade resultatet och materialet. Åtgärda verksamheten och uppföljningssystem, samt informera om resultatet

41 Tidplan hösten september Kompetenskanslimöte och lunchmöte med processansvariga. 5/alt 8 september - Utskick av enkät till kompetenskansliet. Syftet är att se på vilket sätt webben används som stöd för implementeringen av handlingsplanen. 8 oktober kompetenskanslimöte fördjupning av åtgärder och integrering av perspektiv oktober Utskick av enkät till kompetenskansliet. Syftet är att följa upp mål, roller och ansvar. 13 november Kompetenskanslimöte fördjupning av åtgärder, bland annat TAM Resultat av uppföljningen. Förslag på utvärdering. 19 november Mötesplats Hur ser matchningen ut mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft i Örebro län. Åtgärden att utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning diskuteras. 16 december Kompetenskanslimöte och lunchmöte med processansvariga. Utvärderingsmöte.

42 Tidplan våren Januari kompetenskanslimöte, resultat av utvärderingen. Måldiskussion Februari kompetenskanslimöte 14 April Kompetenskanslimöte 20 Maj Kompetenskanslimöte 24 juni Kompetenskanslimöte

43 Kontakta oss: Anette Granberg, projektledare Besök: NetCity, Forskarvägen Örebro E-post: Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskanslimöte 13 november 2014

Minnesanteckningar Regionalt kompetenskanslimöte 13 november 2014 Anette Granberg 2014-11-21 1(6) Närvarande: Andreas Blom Teknikcollege Anna Andreasson Karriärcentrum, Örebro universitet Elaine E Lindblom- Karlskoga Folkhögskola Ingrid Grabö BRO kompetens Kerstin Lillje

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 Mats Lönngren 060424 Reflektioner om Hållbar utveckling Väst Denna pm är reflektioner kring Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst), efter

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer