Investera i den senaste visuella tekniken för Reklam & Marknadsföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera i den senaste visuella tekniken för Reklam & Marknadsföring"

Transkript

1 Investera i den senaste visuella tekniken för Reklam & Marknadsföring WizzCom gör nyemission för tillväxtfrämjande investeringar och en ägarspridning

2 Bakgrund WizzCom 3D Productions AB (publ), WizzCom (www.wizzcom.se) är specialister på produktion av "verklig 3D film där budskapet kan ses i 3D men utan glasögon. WizzCom vänder sig primärt till Digital Signage -marknaden, dvs. reklam och information på digitala skärmar i publika miljöer såsom i bl.a. köpcentra, resecenter, mässor, butiker mm. WizzCom har ett avtal som Head Distributor av den på världsmarknaden ledande och unika skärmen från den franska tillverkaren Alioscopy (www.alioscopy.com) som visar 3D utan glasögon. Till dessa skärmar har WizzCom utvecklat en avancerad plattform för produktion och hantering av 3D innehåll. WizzCom är ensam distributör av Alioscopys skärmar i Norden, Baltikum och USA, men får även sälja på alla andra marknader. Det är kombinationen av att kunna erbjuda både avancerad hårdvara och programvara som gör WizzCom till ett av de tekniskt ledande och därmed globalt mest intressanta företagen inom Digital Signage. Nya kunder under 2014 är bl.a. Disney, Telenor, Vattenfall, McDonalds och Fritidsresor, dvs större företag som har ett stort behov av att marknadsföra sig och sticka ut på sina respektive marknader. Huvudkontoret finns i Stockholm men WizzCom bedriver även verksamhet i USA via WizzCom Inc. som man är huvudägare till och som är etablerat i Las Vegas, Nevada. Vision och Mission Vår Vision är att bli den ledande hård och mjukvaru leverantören på den globala Digital Signage marknaden i 3D. Vår Mission är att våra 3D Digital Signage by WizzCom produkter och tjänster skall leda till ökad tillväxt, minskade kostnader och få våra kunders verksamheter att växa. Varför 3D? 1 Ägare Idag ägs WizzCom av ett 15-tal intressenter och med två dominerande aktieägare. Sensavis AB, ett bolag som arbetar med 3D primärt mot utbildningssektorn. Sensavis äger idag cirka 60 procent av aktierna. Ägare till cirka 22 procent av WizzCom är MaxEquity AB, ett mindre investmentbolag. Resterande aktier ägs av bl a personal och styrelse samt en del externa investerare. Ägarspridning inför listning Styrelsen i WizzCom har beslutat att så snart man finner det lämpligt lista bolaget. Beslut om vilken marknadsplats är inte taget men inledande samtal pågår. 1 Dwell time är enkelt uttryckt den faktiska tid som en besökare fokuserar på ett budskap. I teorin, desto längre Dwell time desto bättre, eftersom det tyder på att besökaren har tagit till sig av budskapet innan man mentalt utför en annan åtgärd. 1

3 När detta sker kommer att avgöras efter det att en del sk milestones har infriats, mer om detta nedan. Dessa bedöms vara klara under Efter detta planeras för en listning så snart det är möjligt. Nu genomförs föreliggande nyemission främst för tillväxtfrämjande investeringar och för att uppnå en ägarspridning. Beslutet kring emissionen är taget via ett bemyndigande på en extra stämma den 30 juli 2014 och emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Den genomförs till mycket fördelaktiga villkor. Utförligare information kring villkoren och detaljerna finns angivna nedan, men utifrån en värdering av framtida beräknat kassaflöde så ges en rabatt för investerare om drygt 30 procent. Ambitionen är att det skall bli tillräckligt antal aktieägare för en listning. Det kommer att det blir ytterligare en emission i nära anslutning till eller vid listningen. Styrelse och ledning Idag sitter Tommy Näslund som ordförande i styrelsen. Tommy är tillika ordförande i huvudägaren Sensavis styrelse. I övrigt sitter Jan Källenius och Staffan Hedlund i styrelsen. Den sistnämnda är tillika VD för bolaget. Inför en kommande listning av bolaget kommer huvudägarna att se över bemanningen i styrelsen. Det kommer bl.a. att tillsättas oberoende ledamöter i styrelsen. Ledningen i bolaget kan i samband med detta också förändras och framför allt förstärkas. Verksamheten WizzComs verksamhet är indelad i två olika verksamhetsplattformar som kompletterar varandra, 3D Signage Solutions by WizzCom och 3D Production Services by WizzCom. Digital Signage (DS) marknaden i 2D ökar med cirka 5 procent per år och man räknar med att den globalt kommer att omsätta omkring 17 miljarder US dollar 2017 (cirka 120 miljarder SEK). WizzCom har idag ett mycket fördelaktigt utgångsläge för att kunna etablera sig som en stor aktör på den internationella marknaden genom sin världsledande teknik inom 3D utan behov av glasögon. Tekniken erbjuder helt nya möjligheter för presentation av reklam, information och budskap inom Digital Signage. Det finns flera orsaker till att WizzCom är unika på marknaden: Exklusiva försäljningsrättigheter i Norden, Baltikum och USA på de bästa skärmarna för 3D utan glasögon. Med rättighet att även sälja skärmarna på övriga världsmarknaden. WIZZCOM 3D Media Player, en egenutvecklad mjukvara som komprimerar 3D-filmer i ett betydligt mindre bandbreddskrävande format än tidigare. Detta möjliggör bl.a. en central hantering av filmer i Digital Signage nätverk. Detta har inte varit möjligt tidigare på grund av storleken på autostereoskopiska filmer (de är cirka 8 ggr större än motsvarade 2D film av HD-kvalitet). Detta är en unik produkt. Pilotprojekt har nyligen inletts med ex McDonalds, Telenor och The Phonehouse. 2

4 WIZZCOM 3D Media Manager, CMS (Content Management System) för administration och hantering av såväl 3D som 2D innehåll i DS nätverk. Denna egenutvecklade produkt är ett hanteringsverktyg för att kunna administrera en kombination av 2D och 3D-skärmar inom ett nätverk. Utvecklingen har slutförts under 2014 och har skapat ett mycket stort intresse för framtida kundprojekt. Programvaran möjliggör nu central och flexibel hantering av filmer i Digital Signage nätverk vilket tidigare varit omöjligt på grund av storleken på filmfilerna (jfr ovan). I dagarna lanseras även en version 2 med möjligheter att skapa 3D i realtid och med interaktiva funktioner. Marknadsledande filmproduktions studio för såväl datoranimation som "live" film i 3D & 2D via 3D Production Services by WizzCom. 3D Production Services by WizzCom är en best in class full-service produktionsenhet med tjänster från manus till färdiga filmer. Tjänster som erbjuds är: Produktion av livefilm i 3D & 2D. Produktion av datoranimerad film i 3D & 2D Konvertering av 3D film med glasögon till 3D film utan glasögon. Distributionsmodell och partners Nedan följer två korta beskrivningar av WizzComs distributionsmodell och partners. 1. Direkt mot slutkund 2. Via auktoriserade samarbetspartners (DS bolag, reklam och media byråer, hårdvaruförsäljare mm.) 3

5 IPR (Patent och rättigheter) En stor del av ovan nämnda mjukvaror och utveckling har kontrakterats till underleverantörer men har finansierats av WizzCom. De utvecklade produkterna tillhör WizzCom 3DProductions AB och bolaget är för närvarande i färd med att säkra alla rättigheter och källkoder. Några patent är inte aktuella att registerara. Marknaden/Kunder/Konkurrenter Det potentiella kundunderlaget för WizzCom är mycket stort då WizzCom kan leverera allt ifrån en enskild 3D skärm med dator och filminnehåll, till stora Digital Signage nätverk bestående av såväl 3D som 2D skärmar och hantering och managering av kundernas filminnehåll i 3D & 2D. Den kommande möjligheten att kunna i realtid skapa enkla 3D budskap direkt i WizzComs CMS system (WizzCom 3D Media Manager) innebär en mycket stor kundanpassning och förenkling av innehålls managering/hantering. WizzCom känner inte för närvarande till någon annan aktör som kan erbjuda sina kunder ovanstående presenterade kompletta lösningar. Erbjudandet med 3D inom Digital Signage har rönt ett mycket stort intresse på marknaden och ett stort antal nya säljdialoger har inletts på flera olika geografiska marknader. Några av våra kunder SWOT Styrelsen har i sin affärsplan en fullständig SWOT analys. Nedan finns en del utdrag ur denna. Styrkor - En marknadsledande lösning för 3D, Hårdvara, mjukvara och produktion - Goda kunskaper om branschen - Bästa tänkbara hårdvara på marknaden Svagheter - En outbildad marknad om möjligheterna med 3D - Liten organisation och produktionskapacitet som behöver växa Möjligheter - Ett stor, nästa oändlig marknad att agera på - Strategiska allianser och partners - Unika och innovativa marknadsorienterade produkter Risker - Begränsad finansiering - Förlust av partners 4

6 Ekonomi Med de planer som WizzCom har gör Styrelsen bedömningen att bolagsvärdet idag uppgår till cirka 36 Mkr, detta baserat på en konservativ likviditetsprognos för de närmaste åren. Omsättningen beräknas redan under 2017 uppgå till över 100 mkr på en rullande 12 månaders period och med god lönsamhet. Omsättningen för 2014 beräknas uppgå till runt 4 miljoner. Antalet offerter som idag finns hos kunder är omfattande men det är mycket svårt att bedöma längden på beslutsprocessen. För stora kunder kan den variera mellan 6-9 månader. Resultatmässigt kommer WizzCom att göra en förlust 2014 och eventuellt även Detta beror framförallt på investeringar i utvecklingen av flera nya och unika funktioner i de befintliga programvarorna (CMS mm.) Avgörande faktorer för dessa planer är dels att kapitaltillförseln kan säkras via tillskott i form av emissioner och andra krediter. En annan viktig faktor är, som ovan nämnts, att få ut så många 3D skärmar som möjligt. Med skärmarna kommer löpande nytt innehåll (content) och ev drift av hela system. Produkter som i sin tur alstrar nya intäkter år från år. Detta innebär också att andelen tjänster kommer att öka successivt för WizzCom och med det också bolagets vinstmarginaler. Från och med 2016 räknar styrelsen med att bolaget skall visa ett överskott. Per (se bifogat) uppgår det Egna Kapitalet i WizzCom till 275 tkr. Aktiekapitalet uppgår per dagens datum till 602 tkr. Övrigt att notera att WizzCom inte har långfristiga lån till finansiella (externa) kreditgivare och mycket lite utvecklingskostnader aktiverade. Utvecklingskostnader har kostnadsförts löpande. Erbjudandet och dess bakgrund. Till och med sommaren 2013 var WizzCom ett helägt dotterbolag till Sensavis AB. Sensavis hade vid det tillfället beslutat att fokusera på sin egen kärnverksamhet varför man erbjöd externa investerare att delta i emissioner. Dessa emissioner har för WizzCom medfört ett kapitaltillskott om cirka 4,1 mkr, varav MaxEquity tecknade aktier för cirka 2,8 mkr. Med dessa emissioner minskades Sensavis innehav i WizzCom och uppgår idag till cirka 60 procent. Med dessa kapitaltillskott har WizzCom under 2013 och inledningen av 2014 kunnat omstruktureras och fokus är nu helt och hållet att satsa på marknaden för Digital Signage. WizzCom har även anställt ytterligare personal med mångårig erfarenhet från Digital Signage branschen. Tidigare har också nämnts en del utvecklingsprojekt som är klara för lansering. Det bör i sammanhanget återigen påtalas att alla utvecklingskostnader i WizzCom normalt kostnadsförs löpande. Det är viktigt att i sammanhanget förtydliga att Sensavis inte minskar sitt relativa ägande därför att man inte ser potentialen i WizzCom, utan att det är en naturlig utveckling för Sensavis att fokusera på sin kärnverksamhet. Synergierna mellan bolagen är idag näst intill obefintliga. Bedömningen är att ett kapitaltillskott om totalt 6,0 mkr kommer att behövas för att uppnå de resultat och planer som nämnts ovan. 5

7 I föreliggande emission kommer det vid full teckning att inbringa cirka 2,0 mkr (före emissionskostnader, cirka 10 procent) till WizzCom och styrelsen räknar med att inför en listning göra ytterligare en emission. När listningen och nästa emission kommer att genomföras påverkas av att WizzCom har en del mile stones som man vill uppnå före en listning. En av dessa är bl.a. att man vill ha en större butikskedja kontrakterad i full skala där man ansvarar för hela produktionen och har driftsatt de olika modulerna/ produkterna enligt ovan. Detta för att visa marknaden och sprida kunskapen om 3Ds stora fördelar inom Digital Signage. Villkoren i emissionen Styrelsen har via ett bemyndigande från en extra stämma den 30 juli 2014 beslutat genomföra emissionen. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Investerare kan under perioden 8 24 oktober 2014 teckna en eller flera poster á kronor innehållande aktier i WizzCom 3D Productions AB (publ) á 4 kronor styck. Erbjudandet består av 200 poster, vilket vill full teckning kommer att inbringa maximalt 2,0 mkr före emissionskostnader. Detta leder till att det maximalt kommer att kunna tecknas nya aktier vilket ger en utspädning av aktiekapitalet på cirka 8 procent. Idag finns cirka 6 miljoner aktier. I det fall erbjudandet kommer att övertecknas har styrelsen i Sensavis beslutat att sälja ut aktier i viss omfattning för att uppnå maximal ägarspridning. Samtliga aktier berättigar till utdelning för innevarande år. Användning av emissionslikviden Emissionen genomförs i syfte att stödja en mer aggressiv tillväxtplan, bl.a. etablera sig på flera marknader, helst redan under Styrelsen gör bedömningen att det totala finansiella behovet det närmaste året är upp emot 6 mkr. Detta är främst för att täcka följande tillväxtfrämjande investeringar: Pre-Sale chef (teknisk person och 2:a linjens support) 2 x Key Account Managers (en för Europa och en för Nordamerika) Produktions-/Projektledare Marknadsföring (generell) Fortsatta tekniska investeringar och produktutveckling Ytterligare demoutrustning, främst 3D skärmar Större lager i Europa och USA (ökad servicegrad gentemot kunder) 6

8 En del av dessa investeringar är planerade till senare delen av 2015, varför inte hela kapitalbehovet kommer att täckas upp av förestående emission. Uttalanden och bedömningar om framtiden Denna skrivelse innehåller uttalanden och bedömningar av framtidsinriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande uppfattning och bedömning om framtida tänkbara händelser och finansiell utveckling. Orden avser, bedömer, förväntar, skall, förutser, planerar, prognostiserar, anser, borde och liknande uttryck anger att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden och bedömningar. Även om bolaget anser att gjorda uttalanden och bedömningar om framtidsinriktad information är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa uttalanden och bedömningar kommer att infrias. Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast bolagets antaganden vid tidpunkten för skrivelsens publicering. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i skrivelsen och samtidigt ha i åtanke att bolagets framtida utveckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från bolagets nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och bedömningar till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. Kontakt och frågor Kopparberg Invest har fått i uppdrag av nuvarande huvudägare, Sensavis AB, att bistå i föreliggande Erbjudande. Stockholm i september 2014 Styrelsen Frågor besvaras av: I frågor kring WizzCom, dess verksamhet och produkter; - Staffan Hedlund, VD i WizzCom, + 46 (0) , I frågor som rör emissionen och dess villkor - Jan Nilstadius, Kopparberg Invest AB,+46 (0) , WizzCom 3D Productions Box Stockholm Sweden 7

9 Resultaträkning (Tkr) månader 12 månader 12 månader Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 223,6 817, ,1 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Summa rörelseintäkter 1 223,6 817, ,1 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter - 852,5-406,0-791,3 Övriga externa kostnader ,4-1446, ,5 Personalkostnader ,5-1957, ,7 Avskrivning av immateriella & materiella tillgångar 0,0-51,4-71,6 Rörelseresultat , , ,0 Finansiella poster netto - 9,7-2,7-1,0 Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat , , ,0-0,0 0, , , ,0 Balansräkning (Tkr) 30 jun 31 dec 31 dec Tillgångar Tecknat ej inbetalt aktiekapital ,3 - Immateriella anläggningstillgångar 140,0 30,0 - Materiella anläggningstillgångar ,4 Finansiella anläggningstillgångar Lager och varor under tillverkning Kortfristiga fordringar 0,7 0,7 0,7 560,0 170,0 170, , , ,7 Likvida medel och kortfristiga placeringar 4,0 26,5 1,4 Summa tillgångar 2 165, , ,2 Eget kapital och skulder Eget kapital 275, ,9 135,6 Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder , , , , , ,2 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 8

10 Kassaflödesanalys (Tkr) månader 12 månader 12 månader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital , , ,3 Kassaflöde från förändringar i rörelse kapital Kassaflöde från investeringsverksamheten 84,3-306,1 67,5-110,0-30,0-20,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde 2 666, , ,4-22,4 25,1-106,5 Förändring i eget kapital (Tkr) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Aktieägartillskott Balanserade & Periodens Resultat TOTALT eget kapital Belopp ,6 0, , ,0 135,6 Nyemission 74, , ,4 Aktieägartillskott ,0 1700,0 Periodens resultat , ,2 Belopp , , , , ,9 Periodens resultat , ,9 Belopp , , , ,1 275,0 2 Aktieägartillskott lämnat av Sensavis AB som idag är huvudägare. Aktieägartillskotten är ovillkorade. 3 Efter periodens slut har den genomförts en fondemission om :- och aktiekapitalet har ökat till :-. Beslut om det ta togs på en extra stämma

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se

MEMORANDUM. januari 2015. Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se MEMORANDUM januari 2015 Kopparberg Invest AB (publ) Box 34 714 21 Kopparberg 0580-423 50 info@kopparberginvest.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 3. VD har ordet 5. Bakgrund 6. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission. september 2012

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission. september 2012 Inbjudan till teckning av aktier nyemission september 2012 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,72 kr per aktie. Courtage

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Absolent Group AB (publ) GENERELL INFORMATION Generell information Med Absolent, Absolent Group, Bolaget och Koncernen avses i detta Prospekt ( Prospektet ) moderbolaget

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB

Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB Inbjudan till teckning av aktier i Swemet AB Juni 2015 Detta Informationsmemorandum ( Memorandum ) har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna aktier i Swemet AB inför upptagande till handel

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM HMI/SCADA Software Produktinformation INFORMATIONSMEMORANDUM KENTIMA HOLDING AB (Publ) APRIL 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG INFORMATION... 6 SAMMANFATTNING... 7 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... 11 RISKFAKTORER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NORDENS NYA MODEHUS Prospekt upprättat i samband med nyemission av aktier Heart of Brands AB (publ) i januari 2008 Prospekt 2008 Innehåll INNEHÅLL SAMMANFATTNING...

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i

Knowledge in every breath. Inbjudan till teckning av aktier i Knowledge in every breath Inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Viktig information Prospektet har upprättats av Aerocrine i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I VIGMED HOLDING AB (PUBL) 2014

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I VIGMED HOLDING AB (PUBL) 2014 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I VIGMED HOLDING AB (PUBL) 2014 Notera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Confidence International AB (publ.) Företrädesemission november 2012 Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesrätt Teckningskurs Avstämningsdag

Läs mer

Global Financial Group Sweden AB (publ)

Global Financial Group Sweden AB (publ) Global Financial Group Sweden AB (publ) Prospekt avseende riktad emission och försäljning av befintliga aktier 30 september 2014 1 (68) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i

Läs mer

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit

Inget i världen är starkare än en idé vars tid har kommit Inbjudan till förvärv av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) Memorandum upprättat i samband med nyemission av aktier i DigitalWebbMedia i Skandinavien AB (publ) hösten 2007 Inget i världen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer