Spridning av metodhandboken samverkan mot social oro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spridning av metodhandboken samverkan mot social oro"

Transkript

1 Sammanställning av studiebesök vid polisen i Amsterdam med inriktning på Community Policing, 26 nov I samband med medverkan i EU-konferensen om social oro i Amsterdam fick jag möjlighet att göra ett studiebesök hos Amsterdamspolisen och ta del av deras Community Policing. Möte på huvudpolisstationen i Amsterdam med Mercel Zethoven, Police inspector, Community Police Adviser, Amsterdam Police. Nederländerna har en nationell polisorganisation med poliser, varav är stationerade i Amsterdam. Amsterdam är den minsta av de 10 regionerna men också den mest brottsbelastade. Det bor ca invånare i Amsterdam och 22 procent är under 19 år. Amsterdam är en mångkulturell stad där 177 nationaliteter är boende och mer än 50 procent utgörs av en annan etnisk grupp än ursprungsbefolkningen. Polisen i Amsterdam är indelad i 228 områden Neighbourhood districts Varje område har mellan invånare. Varje område har en Neighbourhood director 1

2 Community Policing Spridning av metodhandboken samverkan mot social oro Community Policing beskrivs som en process där fokus för polisen ligger på en bred skala av problem. Det handlar inte bara om brott, utan även om olägenheter, känslor av otrygghet och rädsla för brott. Fokus ligger på att polisen försöker förebygga och förhindra eller lösa problemen i samarbete med andra parter. Detta kräver en förebyggande strategi och proaktivt sätt att tänka. Genom att minska avståndet mellan medborgarna och polisen försöker polisen stimulera till "aktivt medborgarskap" och öka den kollektiva förmågan att motverka brott och störningar. Community Policing i Nederländerna har utvecklats under många år och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Utgångspunkter är bl.a. Broken Windows teorin och Säkerhetskedjan med begreppen Proaktivt, Prevention, Förberedelse, Repression, Omsorg The security chain I varje distrikt finns en polisman, Neighbourhood director, som har huvudansvaret för det preventiva arbetet i samverkan med lokalsamhället. Huvuddelen av sin arbetstid jobbar poliserna oftast ensamma och rör sig ute i sitt område till fots eller cykel. Poliserna ingår inte i den planerade ingripandeverksamheten eller kommenderingar till andra uppgifter. De gör dock på eget initiativ ingripanden och arresteringar i sitt eget område. Poliserna får en stor kunskap om sitt område och deras erfarenhet och kunskap är starkt efterfrågad av de övriga poliskollegor. De är även en viktig källa när det gäller underrättelseinformation. Poliserna tjänstgör på förtroendearbetstid och lägger upp sin arbetstid efter de behov som finns i området. Polismästaren kan ibland skicka ut SMS till sina Neighbourhood directors för att få in underrättelser om hur läget är i Amsterdam t.ex. efter ett terrorattentat eller annan extrem händelse i världen. Kraven för att bli Neighbourhood director är högt ställda. Det krävs en yrkes- och livserfarenhet för att kunna axla ett områdesansvar på egen hand. För att visa att dessa tjänster är mycket viktiga och få acceptans internt inom polisen har de högsta rang, Inspector scale 9, som kan jämföras med en svensk poliskommissarie. 2

3 För att komma i fråga för dessa högt rankade tjänster krävs minst 10 år poliserfarenhet. Efter ansökan sker urval genom intervjuer och tester. Som ny Neighbourhood director får de gå en 18 månaders utbildning samtidigt som de påbörjar arbetet i sitt område. Utbildningen består av tre block: Block 1: Personliga utveckling - Rollen som Neighbourhood director, vilka personliga färdigheter behövs, kommunikation, coachning, etik, mm. Block 2: Medborgarperspektivet, - bygga nätverk, kunskap om säkerhetskedjan, medborgarinflytande, trygghet, samverkanspartners, kommunens roll, teman om ungdomar kriminologi, sociologi etc. Block 3: Problembaserat arbete Metodiskt arbete är centralt. SARA, scenariotänkande, mm. Utbildningen avslutas med en examination och slutintervju. För att verkligen lära känna sitt område får en Neighbourhood director arbeta mellan 4 6 år i samma område. Samtidigt vill man minska riskerna för korruption och får därför inte vara för länge i samma område. Neighbourhood director års tjänst Urval och intervjuer 18 månaders utbildning Arbetar oftast ensam 4 6 år i samma område Förtroendearbetstid Högsta rang Inspector scale 9 Blackberry (smartphone) Fotpatrullering med Maaike Belghaus Efter föredragningen av Mercel Zethoven blev det fotpatrullering med Maaike i hennes område. Maaike har arbetat 13 år som polis varav de senaste 3 åren som Neighbourhood director. Hon älskar sitt arbete och känner att hon gör skillnad varje dag i sitt område. Första uppdraget för dagen var att delta i ett möte med läkare, kommunen, fastighetsägare, m.fl. Anledningen var att en man i 50-års åldern, alkoholiserad och mentalt sjuk, terroriserade sina grannar sedan en tid tillbaka. Maaike berättade att hon kände mannen väl och omhändertagit honom för fylleri vid ett flertal tillfällen. Syftet med hennes medverkan på mötet var att man ville ha hennes bild av mannens situation för att kunna besluta om vräkning 3

4 eller tvångsomhändertagande. Trots min mycket ringa kunskap i holländska kunde jag konstatera att mötesdeltagarna hade stort förtroende för Maaikes uppgifter och verkade nöjda när vi lämnade mötet. Under rundvandring i hennes område passerad vi en skola som haft problem med att eleverna på rasterna använde de intilliggande bostadshusens trapphus och andra utrymmen som uppehållsplatser och rökrutor. De boende klagade ofta till polisen som försökte förmå eleverna att gå tillbaka till skolan. I samarbete med skolan togs förslag till åtgärder fram. Ett förslag var att bygga ett högt stängsel (ca 4m) runt skolgården och en snurrgrind som gjorde att eleverna bara kunde passera ut från skolgården men var tvungna att gå tillbaka in genom den bemannade entrén i skolan. Där fick de förklara varför de varit utanför skolan område och hade de inte giltigt skäl noterades detta. Problemet är nu borta och de boende i område är mycket nöjda. Ett annat besök vi gjorde var på ett äldreboende där det pågick dans, kortspel och andra aktiviteter för de som bodde där och andra som kom på besök från närområdet. Polisen hade här en egen lite informationsplats och en klocka som visade när polisen skulle finnas på plats nästa gång. Under mina timmar med Maaike upplevde jag att det fanns ett stort förtroende från medborgarna. De kom ofta fram spontant och ville prata om olika saker. Några av dessa spontana träffar ledde till ny underrättelseinformation om brott och händelser som hon kunde vidarebefordra till sina kolleger. Uppföljning genom medborgarenkäter. Ett sätt att följa upp det lokala polisarbetet är genom medborgarenkäter. Polisen i Amsterdam har ett internt datoriserat program där medborgarenkäterna finns tillgängliga på en karta. Inom varje lokalområde redovisas de problem medborgarna upplever och utvecklingen i området. Höga siffror från medborgarna gör att ett problem blir rött på kartan. Genom detta uppföljningssystem blir feedbacken mycket tydlig från medborgarna om polisen i samverkan med lokalsamhället har lyckats lösa eller minska problemet. 4

5 Varför har inte Holland social oro? I september 2011 påbörjades projektet med att skapa en metodhandbok för samverkan mot social oro. Den första delen av projektet bestod av en utvärdering av samverkansarbetet i Järvaområdet samt inventering av andra goda erfarenheter i övriga Sverige och Europa. Studieresor har gjordes till Uppsala, Göteborg, Malmö, London, Köpenhamn och Paris. I projektbeskrivningen ingick även ett besök i Amsterdam. Efter kontakt med polisen i Amsterdam fick vi beskedet att de inte har denna form av problem och därmed inget att visa oss. Vi försökte få klarhet i varför inte Amsterdam blivit drabbade av social oro men fick aldrig något svar från vår kontakt i Amsterdam. Under projektets gång har vi bl.a. tagit del av forskarens Otto Adangs rapport om varför inte Holland drabbats av social oro. Otto Adang var även med vid konferensen i Amsterdam och hans föredrag handlade om varför Holland inte drabbats av social oro. Han framhöll här att den lokala polisens har stor påverkan på de spänningar som finns i samhället genom att arbeta relationskapande och de-eskalerande. Nedan är en sammanställning hämtat från metodhandboken. https://polisen.azurewebsites.net/index.php/social-oro/forklaringsmodell Otto Adang, Hani Quint och Ronald van der Wal har i ett okorrigerat utkast kallat Are we different? Why there are no ethnic riots in the Netherlands undersökt varför Holland inte drabbats av storskaliga våldsamheter mellan etniska grupperingar samt mellan etniska grupperingar och polisen. Författarna menar att Hollands förskoning inte handlar om tur. Från en strukturell synpunkt ackumuleras riskfaktorer som är relaterade till etnicitet. På det sättet holländska myndigheter samverkar med sociala partners och polisen, och verkställer politik som är inriktat på social sammanhållning och avskaffande av fattigdom, så bidrar detta till relationer som är mer harmoniska och mer inriktade på samarbete med de olika befolkningsgrupperna. En naturligare strategi i kombination med förebyggande arbete och repression, empati och verkställande, verkar vara avgörande för att förhindra upplopp. För att en sådan strategi ska vara möjlig måste polisen vara ordentligt inbäddad i samhällsstrukturen så att polisen på ett bra sätt kan tilltala och vårda befintliga kontakter och relationer Författarna pekar på att den holländska polisen arbetar efter konceptet Community Policing vilket betyder att man är närvarande överallt i utsatta områden där polisen upprätthåller relationen med lokalbefolkningen. De lokala poliserna känner till områdena, dess problembild och lokalbefolkningen. Resultatet blir att polisen inte är främlingar i sitt område och att relationen blir mer positiv samt att polisen får en mer social roll i områdena. Holländska regeringen erkänner värdet av Community Policing, i ett nationellt program som omfattar utsatta områden förser regeringen områdena med fler poliser än övriga områden. 5

6 På nationell och lokal nivå finns samverkansforum och lokala beredskapsplaner. Författarna menar att en stor fördel ligger i att den holländska polisen investerar i multikulturella kunskaper eftersom det leder till att man förstår och kan agera utifrån den lokala kontexten Polisen har en integrerad strategi där de ingår i ett nätverk med lokala myndigheter, socialtjänst och goda krafter. I samband med händelser kan polisen mobilisera sitt nätverk, de kan även bistå polisen med värdefull information. Avslutande reflektioner Som besökare i Amsterdam slås man av två fenomen som markant skiljer sig mot Stockholm. Det ena är den öppna och lagliga prostitutionen och det andra den liberala narkotikalagstiftning som gäller. Överallt i Amsterdam ser man Coffeshops där man kan handla och röka softdrugs om man är över 18 år. Dessa softdrugs oftast marijuana eller hasch får bara rökas inomhus på Coffeeshopen eller hemma. Med andra ord samma regler som för alkohol. Nyligen togs beslut av Amsterdams stad att en Coffeeshop inte får ligga närmre än 500 meter från en skola. Detta får nu till följd att några får stängas eller flytta. Min upplevelse av Amsterdam var att det fanns många olika etniska grupper men att de var mer integrerade i samhället än vad jag upplever i Stockholm. Det finns områden i Amsterdam som jag inte besökte men av poliskällor betraktades som problemområden med medborgare från olika etniska grupper. 6

7 Ett exempel för att få ut relativt nyanlända i arbetslivet är att utbilda dem till konduktörer på spårvagnarna i Amsterdam. Vinsten är trygghet för resenärerna, högra andel biljettintäkter och ett arbete för individen. Holland har en lokal polis som är starkt integrerad i samhället. Det finns ett stort fokus på det lokala området men samtidigt finns en organisation som kan hantera storskaliga händelser oftast i samarbete med andra parter. Det jag såg i Amsterdam med inriktning på Community Policing är mycket lovande och skulle vara väl värt en mer ingående studie för att ha som målbild när vi nu går in i en ny polisorganisation och skall börja bygga nytt utifrån det lokala perspektivet. Stockholm i dec 2013 Johnny Lindh Projektledare, Västerorts polismästardistrikt 7

Samverkan mot Social oro

Samverkan mot Social oro Samverkan mot Social oro Metodhandbok Jesper Lindblom En sammanfattning från Västerorts Polismästardistrikt www.polisen.se Förord Social oro är ett relativt nytt begrepp för ett fenomen som under de senare

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun

Med datorn som motor Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Skolutveckling och IT i Enköpings kommun Pär Larsson och Jan Löwstedt IMIT WP: 1999_107 Datum: 1999.09 Antal sidor: 72 Institute for Management of Innovation and Technology 1996-1999 Pär Larsson & Jan

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden. Annika Nilsson och Carina Listerborn

Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden. Annika Nilsson och Carina Listerborn Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden Annika Nilsson och Carina Listerborn Förord 2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av och utarbeta förslag till

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Fältgruppen i Centrum

Fältgruppen i Centrum Umeå universitet Institutionen för Socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Fältgruppen i Centrum arbetssätt & metoder Författare: Sandra Nordström Marie Sandström Handledare: Calle Hansson UMEÅ UNIVERSITET

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer