Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning"

Transkript

1 Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

2 Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning är ett ungt och expanderande fält. Trots dess korta historia har den genomgått flera grundläggande omvandlingar. Diskussionen om begrepp, metoder och forskningsobjekt är fortfarande livlig, vilket innebär att det är omöjligt att ge en för all genusforskning gällande karakterisering av fältet. Med denna skrift vill genuskommittén emellertid lyfta fram några för genusforskningen centrala drag och begrepp. Feministisk kritik och kvinnoforskning Genusforskningens incitament finns i 1970-talets feministiska kritik av samhällets könsmässiga ojämlikhet. Inom akademin tog den sig initialt också uttryck som en kritik av den bristfälliga kunskap och det ointresse som visades halva mänskligheten. Med det som kom att kallas kvinnoforskning började man komplettera kunskapsbilden inom de olika disciplinerna. Kunskap om kvinnors liv och villkor måste läggas till för att inte kunskapen skulle förbli ensidig och skev, och för att okunskap om kvinnors förhållanden inte skulle leda till orättvisor. Man talade om att kartlägga, fylla i luckor och täppa till kunskapshål. Kvinnoforskningens resultat visade sig emellertid inte möjliga att inkludera på något oproblematiskt sätt. De kom att utmana och förändra helhetsbilden och i förlängningen utvecklades en allt starkare disciplinkritik. De akademiska traditionerna granskades med hjälp av de nya insikterna. Ämnenas eventuella könsblindhet undersöktes, men även subtilare frågor om hur manscentrerade frågeställningar påverkat all forskning ställdes. Tidigare etablerade begrepp och teorier omprövades. Särbehandling av kvinnliga forskare påtalades och kvinnliga föregångare inom olika vetenskapsgrenar lyftes fram. Denna typ av undersökningar, som kan kallas tilläggsforskning, kan idag inte anses ligga vid forskningsfronten. Arbetet har dock kommit olika långt inom olika discipliner och är långt ifrån avslutat. Tilläggsforskning är nästan alltid ett nödvändigt första steg när genusforskning börjar utvecklas inom ett nytt område, och kritik av genusblindhet inom de enskilda disciplinerna är fortfarande en viktig uppgift.

3 Kvinnoforskningen handlade i hög grad om de positioner kvinnor har och har haft i samhället. Det vill säga inte bara om kvinnors villkor utan lika mycket om sociala relationer och följdriktigt om både män och kvinnor. Den väckte också frågor som inte kunde besvaras vare sig inom de etablerade disciplinerna eller inom kvinnoforskningens ramar. Det visade sig heller inte möjligt att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär och uttrycksformer enbart utifrån undersökningar om kvinnors materiella villkor, sociala tillhörighet, agerande eller icke agerande etc. De historiskt och kulturellt bestämda föreställningarna om kön, genus, visade sig vara väl så viktiga för människors sätt att förstå andra människor och organisera sociala relationer. Kön och/eller genus Inom den tidiga kvinnoforskningen myntades två olika begrepp för kön: sex och gender. Genom att använda två begrepp ville man betona skillnaden mellan biologiskt och socialt kön. Det har emellertid visat sig svårt att skilja dem åt. Inom i synnerhet fransk teoribildning har det ofta betonats att det biologiska könet bara kan förstås genom de föreställningar vi har om det, genus, och att föreställningarna är det enda som vi har direkt tillgång till. En del forskare menar också att det räcker med ett begrepp, kön eller genus, andra arbetar med båda. Det gemensamma intresset gäller dock den kulturella konstruktionen, de föreställningar, fakta och värderingar den arbetar med, de funktioner den har och de effekter den får. Genus manifesteras på många nivåer: för individen, som en aspekt av den egna personligheten; på det kulturella planet i tankefigurer, metaforer, kategorier; på det sociala planet, som en princip för organisation av arbete och beslutsprocesser. Genus är en kategoriseringsprincip som ofta men inte alltid resulterar i två kategorier. Föreställningen att det finns just två från varandra tydligt åtskilda kön utan överlappningar och utan rest som kan definieras som varandras motsats är ett västerländskt tankemönster snarare än ett biologiskt faktum. I varje samhälle finns en genusordning. Den består av alla föreställningar om kvinnligt och manligt som föreligger på en viss plats vid en viss tid och allt det som dessa för med sig i fråga om vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva och varandra, kollektivt och individuellt. Föreställningar och berättelser om kön, genus, genomsyrar vårt tänkande och präglar inte bara sexualitet och familjeliv utan också arbetsmarknad, politik, religion, juridik etc. Genus är en term som pekar på en särskild aspekt av allt mänskligt liv.

4 Genusforskning och genusvetenskap Genusforskare undersöker hur människor tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, känner, skriver, målar, dansar, fantiserar, önskar, upplever, definierar kort sagt konstruerar det som vi till vardags kallar kön och vilken betydelse det har och har haft. Genusforskningens kunskapsteoretiska dimension innebär emellertid inte att den förnekar det materiella, det biologiska. Även föreställningar om kroppen, till exempel biologiska beskrivningar av människokroppen, har kulturella och sociala konsekvenser. Kropp och biologi ingår i genus. Men inte som givna utgångspunkter utan som en del av det som skall undersökas. Det handlar om sexualitet och arbetsmarknad, processer och strukturer, vetenskapskritik och jämställdhet, kultur och social organisation, det som finns och det som skulle kunna finnas. Det handlar om makt och resurser och tankefigurer, om kropp och själ, individer och grupper; om huruvida och i så fall hur den ena genuskategorin överordnas den andra, hur sådana förhållanden uppstått och hur de reproduceras. Genus är ett specifikt studieobjekt, men frågorna kan formuleras kring det mesta vi människor håller på med. Det är följaktligen stort och svåröverskådligt som kunskapsfält. Alla genusforskare kan inte kunna allt om genus. Många är inte heller intresserade av genusforskning utanför det egna ämnet. Andra betraktar genuskunskap som en egen disciplin, som hämtar näring ur alla andra discipliner. Tvärvetenskaplig genusforskning handlar om att förstå genus ur så många olika perspektiv som möjligt. Man kan också använda kunskap från den tvärvetenskapliga genusforskningen för att bättre belysa problem inom andra kunskapsfält. Det är svårt att dra en bestämd gräns mellan vad som är inomdisciplinär genusforskning och vad som kan kallas genusvetenskap och har en tvärvetenskaplig inriktning. Det försiggår också en intensiv kommunikation och ett omfattande samarbete mellan de två inriktningarna.trots dynamiken i det tvärvetenskapliga arbetet, utförs fortfarande den mesta genusforskningen i Sverige inom de existerande ämnesdisciplinerna och har under de senaste decennierna i hög grad bidragit till att utveckla och förändra den ämnesmässiga kunskapen och teoribildningen inom vissa av dem.

5 Feminism och genusforskning Det skulle inte ha funnits någon genusforskning om det inte funnits en feministisk drivkraft. Genusforskningen är ett kunskapsfält. Feminism är både en politisk rörelse och ett kunskapsfält, då kallat feministisk forskning eller feministisk teori. Inom genusforskningen förekommer att begreppen genusforskning och feministisk forskning används synonymt för kunskapsfältet. Andra forskare inom fältet skiljer mellan begreppen genusforskning och feministisk forskning. Feministisk forskning står då ofta för en kritisk ansats med maktperspektiv Några teoretiska utmaningar just nu: att vidareutveckla de begrepp som definierar genusrelaterade aspekter av verkligheten. att alla ämnens potential att bidra till genusforskningens utveckling, och vice versa, utnyttjas. att överbrygga det gap som verkar öppna sig mellan abstrakta internationellt inspirerade teoridebatter och svenska forskares förkärlek för empirinära studier. Några praktiska utmaningar just nu: att främja genusforskning både i frontlinjen och inom de ämnen där den ännu inte kommit så långt eller där den mötts av starkt motstånd. En balans bör eftersträvas mellan bredd och spets. att prioritera den forskning som för framåt utan att strypa den kreativitet som finns på genusforskningsfältet. att främja såväl tvärvetenskaplig som inomdisciplinär genusforskning. Några viktiga termer Genusforskning är den övergripande beteckningen på hela fältet. Ibland används också genusvetenskap på detta sätt. Vi har emellertid valt att använda den senare termen som en beteckning på tvärvetenskaplig genusforskning utan annan ämnesanknytning. Beteckningen feministisk forskning används ibland synonymt med genusforskning, och ibland som utmärkande för forskning med kritisk ansats. Inom detta stora fält finns det mer specifika inriktningar: jämställdhetsforskning (särskilt fokus på sådant som uppfattas som orättvisor och/eller på de åtgärder som vidtas för att rätta till det som definieras som orättvisor), kvinnoforskning (särskilt fokus på kvinnor eller kvinnlighet, alltså en snävare bemärkelse än tidigare när denna term stod för hela fältet), mansforskning (särskilt fokus på män eller manlighet), queerforskning (särskilt fokus på gränsöverskridande identiteter, företrädesvis av sexuell karaktär)... Inom detta stora fält finns

6 Genussystem kan användas för att beteckna hur genus struktureras till en helhet i ett visst samhälle. Så används termen internationellt. I Sverige har särskilt historiker använt den på ett mer specifikt sätt, så att genussystem kommit att betyda ungefär detsamma som mansvälde. Helheten kan också kallas genusordning. Det tenderar att bli den vanligaste termen internationellt. De som föredrar att använda kön (som synonym till genus) brukar kalla helheten för könsmaktordning. Termen könsordning förekommer också. Dessa tre är vanligen synonyma. Queer betyder konstig och har använts som skällsord på engelska för homosexuella. Som term på genusfältet är det dels en teoretisk riktning inom forskning om homosexualitet, dels ett ifrågasättande av heterosexualitetens ställning i samhälle och kultur. * Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning är underställd Vetenskapsrådets styrelse och har till uppgift att främja och stödja genusforskning samt att verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen. Kommittén har en proaktiv och policyskapande roll. Den följer integrationen av genusforskningen som ett kompetensområde, samt biträder styrelsen och ämnesråden med genusvetenskaplig kompetens.

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4

JMG. Organisation och kön. Arbetsrapport nr. 4 JMG Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Arbetsrapport nr. 4 Organisation och kön En strategisk litteraturöversikt av ämnesområdena organisation och kön applicerat på forskningsprojektet

Läs mer

Genusforskning inom psykologin

Genusforskning inom psykologin Genusforskning inom psykologin bidrag till psykologisk teori och praktik Eva Magnusson Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Lilla genushäftet 2.0

Lilla genushäftet 2.0 Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad version Maria Hedlin Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål Uppdaterad och omarbetad

Läs mer

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA

FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 12:2007 FRÅN FÖRSKOLA TILL HÖGSKOLA Vilka avtryck ger forskning om jämställdhet? FRÅN FÖRSKOLA TILL

Läs mer

Av Eva-Maria Svensson

Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson GENUSFORSKNING INOM JURIDIKEN Av Eva-Maria Svensson Likhet inför lagen är hyllad princip för rättsstaten, fastslagen i många konstitutioner så ock i

Läs mer

Den manliga pedagogens roll i förskolan

Den manliga pedagogens roll i förskolan Malmö högskola Lärande och samhälle Barn unga samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Den manliga pedagogens roll i förskolan The male educator s role in pre-school Jörgen Karlsson Migena Huqi Lärarexamen

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon

Att göra skillnad. STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3. -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar. Ingrid Claezon Att göra skillnad -könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid Claezon STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2008:3 Att göra skillnad könsperspektiv i socialt arbete med barn och ungdomar Ingrid

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Kvinnors Företagande

Kvinnors Företagande Arbetsrapport R2007:007 Kvinnors Företagande En internationell forskningsöversikt Karin Berglund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax

Läs mer

Vet ej. Jenny Sahlström och Carina Bildt. en studie av heteronormativitet i arbetslivet

Vet ej. Jenny Sahlström och Carina Bildt. en studie av heteronormativitet i arbetslivet Jenny Sahlström och Carina Bildt Vet ej en studie av heteronormativitet i arbetslivet arbetsliv i omvandling 2006:6 isbn 91-7045-788-3 issn 1404-8426 a Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum

Läs mer

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning

Ämnesöversikter 2010. expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 expertgruppen för Genusforskning Ämnesöversikter 2010 Expertgruppen för Genusforskning Ämnesbeskrivning och rekommendationer Förord Vetenskapsrådet har som en del av sitt strategiska

Läs mer

Mikrolån en (o)möjlighet?

Mikrolån en (o)möjlighet? Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVA21 VT11 Handledare: Matilda Broman Mikrolån en (o)möjlighet? En kritisk studie av kvinnors möjlighet till empowerment genom mikrofinanser via mikrofinansinstitutet

Läs mer

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT05 Handledare: Tomas Bergström Mjuka och burdusa En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Anna Borestam Nina Hansson Abstract

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Genus och civilt samhälle

Genus och civilt samhälle Genus och civilt samhälle Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som

Läs mer

Rekrytering till bolagsstyrelser

Rekrytering till bolagsstyrelser Magisteruppsats Inriktning Organisation och Ledarskap Registrerad: HT 2009 Framlagd: VT 2010 Rekrytering till bolagsstyrelser En jämförande fallstudie av rekryteringsprocessen mellan ett statligt och ett

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

Den ekande värdegrunden

Den ekande värdegrunden Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Den ekande värdegrunden En uppsats om den filosofiska förankringen hos värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan

Läs mer

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap

Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Den diskriminerande läroboken? En innehållsanalys av två läroböcker i samhällskunskap Terése Engman, Helene Eriksson, Karin Eriksson Människa, natur och samhälle/svenska och Matematik/LAU390 Handledare:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Välfärd för vem? Integrationspolitik i den svenska storstaden. Lunds universitet STV 102 Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Annica Kronsell

Välfärd för vem? Integrationspolitik i den svenska storstaden. Lunds universitet STV 102 Statsvetenskapliga institutionen Handledare: Annica Kronsell Lunds universitet STV 102 Statsvetenskapliga institutionen HT05 Handledare: Annica Kronsell Välfärd för vem? Integrationspolitik i den svenska storstaden Nanny Andersson Sahlin och Daniel Blennow Abstract

Läs mer

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy

Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet September 2014 Förord från Jordbruksverket Jordbruksverket

Läs mer

Män i förskolan kartläggning och analys av insatser

Män i förskolan kartläggning och analys av insatser Män i förskolan kartläggning och analys av insatser 2012-10-21 Ingrid Granbom Inga Wernersson Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 5 Arbetsfördelning mellan könen förändring eller stabilitet?... 8

Läs mer

Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig?

Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? Maria Ågren Områdesöversikt Historia Vetenskapsrådet 2014 Varför är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning viktig? Varje år gifter sig människor runtom i Sverige och världen. Trots att skilsmässor

Läs mer

Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer En undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek

Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer En undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2006:80 ISSN 1404 0891 Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer En undersökning

Läs mer

Det som upplevs i sinnet stannar i minnet

Det som upplevs i sinnet stannar i minnet Master of Science Gestalt in Organisations Det som upplevs i sinnet stannar i minnet En studie om interaktiva metoder och processer i arbete med jämställdhetsintegrering Katarina Olsson O 20 2010 Handledare:

Läs mer