Verksamhetsplan för Näringslivsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012-2013 för Näringslivsenheten"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Näringslivsenheten Vår verksamhetsidé Borås ska vara känd som Sveriges bästa region att bedriva företag i, såväl stora som för små. Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell och proaktiv aktör. Tillväxt och välfärd går hand i hand Långsiktiga riktlinjer för arbetet Att Borås ska vara den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för textil och modeföretag i Sverige. Att Borås ska vara en attraktiv region att etablera/utveckla företag i. Att öka närvaron av kreativa och teknikintensiva företag. Att verka för tillväxt och ökat antal arbetstillfällen. Att genom utveckling av samarbetsplattformar öka Boråsföretagens internationella konkurrenskraft. Vi agerar i nutid och tänker i framtid 1

2 Mål för år Ny- och ometablering Handel Lokal tillväxt Kommunikation/Marknadsföring Lönsam energi och miljö BoråsBorås TME AB Mode och textil i Borås Marketplace Borås Internationellt arbete Waste Recovery Omvärldsanalys Internt arbete/uppföljning Business Region Borås Färgmarkeringen betyder = enligt plan = risk att projektet inte blir klar i tid = blir ej genomförd 2

3 Åtgärder Vad Varför Hur När (klart) Ny- och om etablering En dörr in Attrahera rätt målgrupp av företag som berikar och förstärker det etablerade näringslivet Underlätta kommunikationen med stadens serviceenheter samt förstärka/skapa de nödvändiga relationerna företagarna emellan för att uppnå bästa etableringsprocess Syfte: Att lotsa företag rätt vid kontakt. Mål: Utveckla konceptet en dörr in i kommunen (brand, bygg, miljö, hälsoenheten, tekniska) under. Ett utarbetat förslag och implementera detta hos berörda enheter som ingått i projektet Insikt/förenkla helt enkelt. Se aktiviteterna nedan: Aktivitet: Presentera en dörr in i projektet förenkla helt enkelt. Utarbeta förslag för de enheter som ingår i projektet förenkla helt enkelt. Implementera arbetssättet i dessa enheter Hösten Vem Hans/ Victoria Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Etableringar/ Investeringar Syfte: Öka den lokala tillväxten genom nya företag och investeringar. Mål: 5 nya etableringar/investeringar till Borås. Påskynda framtagande av områden för nya etableringar Serva företag som vill etablera sig i kommunen Marknadsföra Borås inom handel/distributi on samt mode/ textil Hans/ Victoria Servicepaket (Internationellt) Skapa informations- och marknadsföringsmaterial med erbjudande till utländska företag som vill etablera sig i Borås The reliable deal en tryckt broschyr. Mars Hans/ Identifiering av nya marknader (Internationellt) Aktiv bearbetning samt identifiering av önskade etableringsobjekt, inom textil och miljö teknik Marknadsbesök med inriktning mot miljöteknik och textil. / Hans/ Victoria/ 3

4 Vad Varför Hur När (klart) Mottagare program (Internationellt) Syfte: Ta emot internationella besök samt ha en plan för dessa besök. Mål: Skapa tillväxt hos lokala företag genom internationella kontakter. Sammanföra besökare med lokala företag. Förmå internationella företag att utnyttja Simonsland/ Marketplace Borås, teckna medlemsavtal hos MPB samt ha lokal närvaro i Borås. Undersöka möjligheten att ta betalt för organiseringen av internationella besök. Vem Alla Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Bearbetning/identifi ering av etableringsobjekt (Internationellt) Syfte: Att identifiera och bearbeta företag/organisationer. Att identifiera och bearbeta geografiska områden och marknader. Mål: Genom marknadsföring och uppsökande verksamhet få intressanta företag att etablera sig/investera i Borås. Aktiv bearbetning samt identifiering av önskade etableringsobjekt Att Victoria blir introducerad i arbetet Uppsökande verksamhet t ex road-shows, deltaga på mässor, samarbeta med andra svenska kommuner/regio ner. Hans/ Victoria Handel Syfte: Utöka möjligheterna för expandering och utveckling inom E- handel, logistik/ distribution samt agentgrossist- och detaljisthandel. Mål: Jobba för att Handel förblir en unik attraktionskraft för besöksnäring samt för nya etableringar som söker shoppingupplevelse, logistik- och distributionslösningar Se aktiviteterna nedan: 4

5 Vad Varför Hur När (klart) Sweden Logistics Syfte: Att främja forskning inom logistik och handel Mål för Sweden Logistics är att fokusera på kunddriven logistik: DCM, Demand Chain Management, i praktiken Kostnadseffektiv varuförsörjning. Primärt gäller det att förfina koncept på logistik och systemlösningar som kan användas av leverantörer till framförallt distanshandelsföretag. Sweden Logistics skall fortsätta att driva dessa frågor i ett fördjupat samarbete med Svensk Distanshandel, forskare på högskolan i Borås och Logistik/Handelsföretag i Sjuhärad. Pilotprojekt i fyra medlemsföretag hos Svensk Distanshandel ska genomföras under. Vem Hans Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Handelsutredning Syfte: Ta fram en handelsstrategi och ett strategiskt underlag som ska ligga som grund för beslut om den framtida utvecklingen av handeln i Borås. Mål: Öka Borås handelsindex och attraktivitet samt utöka utbudet av handel och skapa 100 nya jobb inom handel i Borås. Upphandla och genomföra en handelsutredning (tillsammans med BoråsBorås och Svensk Handel) Hans Lokal tillväxt Exportrådet Att säkerställa Borås som en attraktiv etableringsregion och en innovativ plats att driva och utveckla företag på Syfte: Att de lokala företagen upptäcker möjligheterna med export till nya marknader. Mål: Anställer fler Stimulera små och medelstora företag att öka sin tillväxt Vi ska ha kunskap och överblick om hur näringslivet i Borås utvecklas Se aktiviteterna nedan: Att tillsammans med Exportrådet genomföra möten kring export/import i Borås Vid behov/ Hans/ 5

6 Vad Varför Hur När (klart) medarbetare samt stärker sin profil och tillväxt genom internationalisering. Vem Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Generationsskifte Syfte: Stärka Borås Stads tillväxtmöjligheter genom att bibehålla företag och arbetstillfällen som annars kan komma att avvecklas Mål: Att under året kontakta småföretagare som ligger i åldersgruppen födda 1950 och tidigare. Att få in ett tiotal företag på företagsbörsen i hela Sjuhärad. Dokument som tydligt beskriver vad vi bistår med i form av gratis expertis och utvecklingsråd. Aktivitet: Dokument för expertis. Sammankalla expertisen. Utvecklingsråd Kontakta företagare födda 1950 och tidigare. Expandera i Sjuhärad och hjälpa till med information. dec Samt löpande arbete Victoria Företagarluncher Syfte: Arrangera företagarluncher tillsammans med Almi, Företagarna och Svenskt Näringsliv för små och medelstora företag för att nå ut till en målgrupp vi har haft svårt att nå. Att marknadsföra Borås Stad och ge en chans till nätverk för dessa företag. Inspirerande föreläsare inom vitt varierade områden som berör deltagarna. Mål: Minimiantal 80 deltagare som representerar ca företag per lunch. 80% av deltagarna ska vara nöjda i vår enkätundersökning. Aktivitet: Arrangera 4 luncher under våren och 4 under hösten Presentera näringslivsenhete n med aktuellt projekt vid två tillfällen då vi har värdskapet (ca 3 minuter). Bygga upp en liten monter vid varje tillfälle för att ge större möjlighet att diskutera med deltagarna. Victoria/ Mia Utvecklande/ nybildande av företagarföreningar Syfte: Att företag lokalt startar samarbete genom företagsföreningar. Mål: Att fler områden i Borås startar företagsföreningar. Initiera att företagsföreningarna utvecklas och att nya bildas och utvecklas i Sandared, Viskadalen, Sjöbo mfl. Hans/ Victoria Företagsbesök Syfte: Skapa tillfällen för möten och uppdatering om det lokala näringslivets villkor mellan företag och Genomföra företagsbesök tillsammans med politiker / Alla 6

7 Vad Varför Hur När (klart) politiker. Mål: Kommunstyrelsen besöker några företag/organisationer 3-4 ggr/år. Vem Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Lunchmöten Syfte: Kommunstyrelsens ordförande och Näringslivschefen träffar lokala näringslivsföreträdare för avstämning och diskussion avseende konjunktur, utvecklingen i företaget samt tillväxtfrågor. Lunchmöten för företagsledare ihop med politiker Mål: lunchmöten per år Borås Inkubator Syfte: Utveckla en stark inkubator i Borås till gagn för innovationssystemet i Borås regionen. Mål: Att inkubatorn under får en stark ledning och god finansiering. Att utveckla verksamheten till en fullskalig inkubator med spets i textil & mode. Delta i styrelsens arbete Verka för samordning av Textil & Modefabriken & Marketplace Borås Säkerställa en stabil organisation 7

8 Kommunikation/ Marknadsföring Näringslivssamråd Näringslivsenheten ska uppfattas som en professionell och proaktiv aktör Borås ska ha ett tydligt etableringskoncept Vi ska marknadsföra de strategiska näringslivsområdena i Borås Vi ska marknadsföra våra målområden internt/externt Syfte: Råd för kommunalråd samt kommunala tjänstemän avseende avstämning av kommunala utvecklingsoch tillväxtstrategier. Rådet består av företrädare för stadens olika branscher. Se aktiviteterna nedan: Genomföra samrådsmöten med kommunalråden Mål: Träffas 3-4 ggr/år för avstämning. Visualiserings presentation Visualisera Näringslivsenhetens arbete och vision. Resultat inriktad illustration som visar Nu prestation och stolthet. Ta fram en visualiserings presentation med rubriker som illustrerar NU verksamhet för intern/ extern marknadsföring Juni / Victoria Press Syfte: Aktualisera och visualisera stadens tillväxtområden. Mål: Informera medborgarna om våra planer och vårt arbete. Genomföra minst en artikel/pressrelease/konfer ens per kvartal om våra frågor Besök Syfte: Hålla god kontakt med näringslivets företrädare, de politiska partierna samt näringslivets organisationer i syfte att i dialog diskutera behov, möjligheter, problem mm. Mål: Samtliga medarbetare besöker årligen minst 100 företag/organisationer/par tier. Aktiva besök Alla/ Företagsamt Syfte: Informationskanal ut mot näringslivet. Visa företagen att vi är en professionell och proaktiv aktör. Producera 4 nummer Företagsamt varav ett om vårt uppdrag. Under kommer vi att Påg Klart till Mia 8

9 Mål: Att informera företagen om intressanta händelser/events samt att de får en bild av vad Näringslivsenheten arbetar med och hur de ska komma i kontakt med oss. förnya utseendet på layouten. nr 2 Hemsida Syfte: Att ha en hemsida som visar att vi är en professionell och proaktiv aktör via den information vi lägger ut på sidan. Syftet med en professionell hemsida är också att besökaren lätt ska få ut den information de söker för att skapa positiva synergieffekter. Mål: Att ha en lättnavigerad, uppdaterad och innehållsrik hemsida där besökaren får ut den information de söker. Att skapa ett naturligt flöde för uppdatering. Göra sidan mer levande och användarvänlig. Se till att all information som ligger på hemsidan är aktuell samt relevant. Juni Mia Intranätet Syfte: Att internt visa vilka vi på Näringslivsenheten är samt vårt uppdrag. Mål: Att ha aktuell och relevant information på Intranätet. Uppdatera med bilder på oss, samt kontaktuppgifter. Se över vilken info som ska är relevant för vårt Intranät. Länk till hemsidan där besökaren kan läsa mer om våra projekt. Juni Mia Information/ Marknadsföring Syfte: Att synas utåt och visa vad vi på enheten kan hjälpa till med för att serva företagen på bästa sätt. Mål: Förmedla en gemensam vision om Borås som en bra stad att verka, leva och arbeta i. Informera i nätverk som stödjer våra strategiska näringslivsområd en Kontakt med företagarförening ar. Genom våra företagarluncher marknadsföra oss. Marknadsföra BoråsBorås TME AB till företagen. Alla Hans/ Victoria Victoria/ Mia Lönsam energi och miljö Att säkerställa att affärsdriven miljöutveckling blir ett av Använda aktörssamverkan som en utvecklingsplattform för 9

10 Borås strategiska utvecklingsområden Att lyfta Borås som en bra plats att etablera sig för ett miljöföretag Att möjliggöra för Borås Energi och Miljö att sälja miljöteknik Att möjliggöra för företag att sälja miljöteknik Att marknadsföra Borås som en triple helix-stad med miljöfokus Att marknadsföra Borås som en stad för innovativa miljöer, med bra forskningsklimat och kreativitet affärsdriven miljöutveckling Identifiera flera insatsområden och anta en tydlig strategi för dessa Tillsamman med Ecoex utveckla exporten för våra miljöföretag Utveckla ett utvecklingsoch kunskapscentrum i Biogas Fristad med fokus på småskalighet Se aktiviteter nedan: Miljöteknikexport Syfte: Ecoex syftar till att göra det enklare för företag som kan och vill exportera sina lösningar inom miljöområdet. Ecoex kan hjälpa till att öppna dörrar och vara ett stöd i exportprocessen. Mål: Att identifiera möjligheterna på den utländska marknaden och skapa mötesplatser för företagen. Ecoex, delta i styrgruppens arbete Benchmarka mot olika etableringar i Europa Stödja de mindre företagen till export / Hans Uthållig kommun Syfte: Att stöda projektets energieffektivisering inom följande tre områden: mobility management, energisnål ombyggnad av miljonprogrammet samt nytänkande belysningslösningar. Mål: Den huvudsakliga målsättningen för Borås Stads deltagande i Uthållig kommun är ett hållbarhetsperspektiv som är väl integrerat i såväl kommunens interna arbete som den strategiska samhällsplaneringen så att långsiktiga resultat kan uppnås. Stötta miljöförvaltninge n som driver projektet. Bistå med företagskontakter Introducera Wattguard i belysningslösning ar. Påg Mia BoråsBorås TME AB Syfte: Samordna våra insatser med BoråsBorås TME AB för att stärka mötes och besöksnäringen Förmedla ett gemensamt Se aktiviteter nedan: 10

11 budskap i arbetet gentemot företag och invånare Mål: Förmedla en gemensam vision om Borås som en bra stad att verka, leva och arbeta i Samverkan Utöka samverkan kring stadens internationella besök med BoråsBorås TME AB Arbeta tillsammans med BoråsBorås TME AB för att förverkliga Upplevelsestade n Borås Delta i samrådsarenan för BoråsBorås TME AB och utveckla denna Borås event Delta i utvecklingen av Borås event Säkerställa och utveckla strategiska event (Nordic Fabric Fair, Distanshandelsda gen) Skapa nya strategiska event inom mode & textil Marknadsföring Marknadsföra BoråsBorås TME AB till företagen / / Mode och textil i Borås Syfte: Att förvandla Borås till en självklar destination för Mode och Textil kreatörer. För att hämta inspiration och kunskaper samt göra affärer Mål: Förstärka Borås Mode och Textil Stad profil Borås ska vara navet inom mode och textil, med angränsande branscher i Sverige Se aktiviteter nedan: 11

12 Brands of Borås Skapa informativt marknadsföringsmaterial / Hans Kreativa industrin Stimulera den kreativa industrin till tillväxt och utveckling Små företag Textil och mode bransch analys Öka antal små företag inom branschen Analysen är till för att skapa en informations bas för framtida beslut och aktiviteter Q2: delresultat / Hans Simonsland centrumgrupp Syfte: Säkerställa att de olika aktörerna i Simonsland arbetar utifrån samma vision de 5 arenorna. Mål: Samordna de olika aktörernas aktiviteter kring visionen så att ert samlade område med värderingar skapas. Skapa en gemensam organisation för drift & styrning. Delta i möten med centrumgruppen Informera om vår gemensamma vision Hålla kontakt med de olika intressenterna i Simonsland Säkerställa Marketplace Borås behov i utvecklingen av området Marketplace Borås Marknadsföring Nya inriktningar Förstudie Fashion Park Att ge aktörer i textilbranschen en chans att mötas. Kontakterna leder till nya handelsvägar, intäkter och kunskaper Att förstärka ny företagande inom branschen Marketplace Borås ska bli en permanent mötesplats för norra Europa inom textil, handel, design och mode Se aktiviteter nedan: Stödja Marketplace Borås utveckling och marknadsföring Komplettera Marketplace Borås med nya inriktningar inom den kreativa industrin Bedriva en förstudie baserade på textil och mode branschens analys. Identifiera attraktiva objekt för en framtids 12

13 etablering Förstudie syateljé Utveckla Marketplace Borås Syfte: Säkerställa att affärsarenan Marketplace Borås utvecklas som en del i det textila klustret i Simonsland. Mål: Etablera Marketplace Borås som Skandinaviens affärsarena för mode & textil i Borås. Studera möjligheten till att skapa en syateljé som en framtids del av marketplace Borås Delta i styrelsearbetet ekonomigruppen (AG) Delta i utvecklingsgrupp en Verksamhetsgrup pen (AG), Marknadsföring (AG) Finansiera drift & utveckling tom 2013 Säkerställa en långsiktigt hållbar affärsplan Skapa en operativ organisation med flera handläggare / Design event Verka för att ett stort design event etableras under perioden Samarbete med Tibro Internationellt arbete Syfte: Samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter, till deltagande i utvecklingssamarbete samt till medfinansiering Se aktiviteter nedan: Mål: Att öka kunskapen och höja intresset för internationella projekt. Inventering Syfte: Regelbunden uppföljning av det internationella arbetet inom stadens förvaltningar och bolag för att kunna få kunskap om stadens engagemang och vilken typ av stöd som krävs Ny inventering under första halvåret. Första halvåret Mål: Genom ökad medvetenhet om nyttan av internationella projekt öka svarsfrekvensen och antalet internationella 13

14 projekt. Samordningsgrupp Syfte: Att stötta dem som har internationalisering i sin arbetsbeskrivning samt de som arbetar operativt med internationella projekt. Mål: Att skapa ett professionellt nätverk. Hitta och utveckla formerna för nätverkets arbete med regelbundna träffar Start i samband med utbildning för nyckelpersoner. Ca 2 träffar per termin i samband med utbildning. Uppstart under vt Finansieringsstöd Syfte: Stöd till förvaltningarna i utveckling av planer för internationella aktiviteter inkl. EU-finansiering och annat 7 st inlämnade ansökningar för olika typer av internationella engagemang. Dec Mål: Under öka antalet insatser med 50 %. Kunskapsspridning för ökat internationellt engagemang Internationella besök Syfte: Att skapa ett gemensamt synsätt på internationellt arbete Mål: Att skapa legitimitet i det internationella arbetet. Att ge en bild av hur internationellt arbete kan vara till nytta för verksamheten. Att ge verktyg för att kunna ta fram och bedöma internationella projekt, skriva ansökningar mm Syfte: Förbättra formerna för samverkan kring stadens internationella besök. Seminarium för politiker i mars Seminarium för chefer i mars Utbildning för nyckelpersoner start april Ev. ämnesspecifika utbildningar Skapa en samverkansgrupp Dec Mål: Genomföra minst ett större internationellt besök tillsammans med nya samverkansaktörer. Helhetsbedömning Kina Syfte: Att hitta stadens roll gentemot Kina. Mål: Att under bestämma vilka kontaktpunkter vi använder oss av. Näringslivsenhete n gör under våren en helhetsbedömnin g av Kina Shanghai Syfte: Undersöka förutsättningarna för ett Avvakta ett helhetsgrepp på väntar 14

15 internationellt kontor i Shanghai Kina Mål: Ge SME företag i Borås lokal service på plats i Shanghai/Kina. Ge SME förutsättningar att utveckla sin verksamhet/tillväxt i Borås Stad. Projekt Gongquing Syfte: Undersöka förutsättningarna för samverkan mellan textilstäderna Borås och Gongquing. Avsluta förstudie ICLD Avsluta projektet tills vidare väntar Mål: Reda ut våra och deras ambitioner med vårt inledda samarbete. Waste Recovery Tillsammans med BEM, SP och HB arbeta för att presentera Borås som kretsloppsstad internationellt Utveckla det starka kunskapsklustret för att öka intresset bland miljöteknikföretag att starta, etablera sig och utvecklas i Borås. Se aktiviteter nedan: ICLD, Indonesien: Waste to Value in Palu Syfte: Att avfallet ses som en resurs i Palu. Mål: Strategi för avfall i staden, Handlingsplan, minst två exempel på projekteringar och eventuella möjliga finansieringar Start januari Feb-mars resa till Palu inkl workshop med bla NEC. Augusti resa till Palu Färdig Miljöutredning Dec 2014 ICLD, Indonesien: City Clusters in Sleman ICLD, Indonesien: Management & Coordination Sleman, Palu och Borås Syfte: Skapa lokalt anpassade minikluster för insamling av avfall. Mål: Studie av avfallsflöden i staden Syfte: Ledning och styrning för båda projekten i Indonesien. Mål: Spin-off effekter mellan parterna Start januari Feb Mars resa till Sleman. Augusti November resa till Sleman Färdig universitetsrappo rt om kring lokala avfallsflöden Start januari Feb-Mars träff i Palu med hela gruppen Dec 2014 Dec 2014 ICLD, Vietnam, Syfte: Förstudie för att Start januari Juni 15

16 Förstudie Da Nang undersöka den Vietnamesiska marknaden. Mål: Skapa en aktörssamverkan i Da Nang Jan Mars resa till Da Nang. Maj- juni besök i Borås. Förutsättningarna för fortsatt projekt utreds. Slutrapport till ICLD i juli. Brasilien, Fortaleza, Sobral, Macáe, Brasilien, Blumenau, samt ev 14 ytterligare kommuner via Blumenau Kina via Brunner AB Utbildning Waste Recovery Syfte: Att genomföra projekt på kommersiellt basis. Mål: Att skapa pilotprojekt kring biogas på fruktmarknad Syfte: Att genomföra projekt på kommersiellt basis. Mål: Mellan personer genomför betald utbildning. Syfte: Att undersöka den Kinesiska marknaden. Mål: Etablera kontakter med Kina genom Brunner AB Syfte: Stärka det unika kunskapsklustret i Borås genom att sälja utbildningar kring helhetslösningar för att göra avfallet till en resurs i samhället Mål: Skapa ett komplett utbildningserbjudande och genomföra minst en betald utbildningsomgång. Vi erbjuder dem vårt nya utbildningskonce pt. Utreda förutsättningarna för kommersiellt avtal avseende konsulthjälp Vi erbjuder dem vårt nya utbildningskonce pt. Utreda förutsättningarna för kommersiellt avtal avseende konsulthjälp Projekt kring att förbättra en biogasanläggning vid Kinesisk sjö Vidareutveckla utbildningskonce ptet. Ta fram utbildningsmaterial Ev ansökan om finansiering Kurs för mellan deltagare från Brasilien Biogas Fristad Syfte: Genom det världsunika kunskapsklustret BS, BEM, SP, HB skapa utvecklingspotential genom utbildning. Slutrapport till 7HK. Utveckla utbildningskonce ptet vidare. Mål: Fortsatt utveckling av utbildningspaket Bevaka utvecklingen av Energikombinatet och Sobacken 16

17 Omvärldsanalys Insikt Delta och bevaka olika undersökningar som studerar näringslivets behov, möjligheter och ambition Ge våra företag en bättre service genom att öka vår kunskap om förändringar i näringslivet Syfte: Att förbättra Borås Stads ställning gentemot företag i bemötande, rättsäkerhet Mål (-2013): Att Borås Stad har ett nytt arbetssätt som förenklar för (minst) de enheter som varit inblandande i undersökningen insikt. Se aktivitet nedan: Delta i SKL undersökningen Insikt samt genomföra åtgärder efter resultat Aktivitet: Uppstart av arbetsgrupp bestående av enhetschefer. Sätta upp en plan med identifierade problemområden. Sätta upp milstolpar för aktiviteter i projektplanen. Internat i Stockholm i mars. Information och studiebesök hos olika förvaltningar Implementering av utarbetat arbetssätt. Victoria/ Mia Benchmarking Syfte: Identifiera nya benchmarkingobjekt Mål: Hålla enhetens personal uppdaterade om utvecklingen på vårt område, lära av andra. Kompetensutveckling i enheten leder till strategisk blick & kreativitet i utvecklingen av tillväxt i Borås. Identifiera nya benchmarkingobj ekt. Delta i modeveckan i köpenhamn februari.resan kan öka inspirationen till nya aktivitet och lösningar samt vidgar Nu nätverk. Identifiera objekt för framtid bearbeting inom etableringsaktivitet. Identifiera ett benchmarking lämpligt objekt inom 17

18 miljöområdet till hösten. Internt arbete/ uppföljning Säkra ående projekt/nätverk och få tid över till nya satsningar Att skapa effektiva uppföljningsrutiner Att under året få tydlig samstämmighet i våra insatser Se aktiviteter nedan: Operativt Fredagar 2 ggr/månad ledningsmöte Strategimöte 1 gång/kvartal Näringslivssamråd 3 ggr/år Måluppföljningsmöte 1 gång per halvår Teamutveckling 1 gång per år Benchmarking 1 gång per år Projektmall Syfte: Att förbättra projektarbete och administration på näringslivsenheten. Mål (-2013): Att ha ett gemensamt arbetssätt för projekthantering. Gemensamt projektverktyg och ha dokumentationen samlad på ett ställe. Aktivitet: Utforma en projektmall Informera och utbilda näringslivsenheten på project professional på grundnivå. Mars presenta tion Impl senare Victoria Business Region Syfte: Ett samarbete kring Borås näringslivsfrågorna som ger framtida stora samordningsfördelar som resulterar i större slagkraft och större närvaro på marknaden. Arbetet inom området kan ses ur två perspektiv, näringslivet/företagens och kommunernas/ delregionens utveckling och tillväxt. Förslag till 7HKF Klart 9/3 Bygga om BRB 18

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 62 Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 62 Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 62 Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund ÅRSREDOVISNING 2011 Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2012-03-02 Direktionen 2011 Direktionen är förbundets

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio www.essmax4tita.se 2/62 Förord I föreliggande rapport redovisas följeforskningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg.

En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011, då föddes noshörningsungen Zuri, med en födslovikt på ca 40 kg. Borås Stad Årsredovisning 2011 Årsredvisning Borås Stad 2011 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad En stor händelse i Borås Djurpark inträffade den 16 november 2011,

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med under dagen eller hela dygnet.

Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med under dagen eller hela dygnet. Borås Stad Årsredovisning 2010 Årsredvisning Borås Stad 2010 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Kommuntryckeriet, Borås Stad Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med under

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Medlemmarnas ledningsfrågor... 4 Management... 5 Utbildning... 7 Utveckling... 8 Medlemmarnas produktionsfrågor...11 Dricksvatten...12 Rörnät...14 Avlopp

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget.

Mid Sweden Office - MSO. Prioriteter i Verksamhetsplan 2006. Förslag till Verksamhetsplan 2006. Aktivitetsplan. Budget. Mid Sweden Office - Prioriteter i Verksamhetsplan 2006 Förslag till Verksamhetsplan 2006 Aktivitetsplan Budget 10-års vision Verksamheten 1(43) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 PRIORITETER I VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Aktivitetsplan 2013-2015 Näringslivsservice, Umeå kommun

Aktivitetsplan 2013-2015 Näringslivsservice, Umeå kommun 2013-02-19 uppdaterade resultatmått för 2014 Aktivitetsplan 2013-2015 Näringslivsservice, Umeå kommun Verksamhetsbeskrivning Näringslivsservice är kommunens operativa organ för näringslivsutveckling och

Läs mer