Verksamhetsplan för Näringslivsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012-2013 för Näringslivsenheten"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Näringslivsenheten Vår verksamhetsidé Borås ska vara känd som Sveriges bästa region att bedriva företag i, såväl stora som för små. Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell och proaktiv aktör. Tillväxt och välfärd går hand i hand Långsiktiga riktlinjer för arbetet Att Borås ska vara den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för textil och modeföretag i Sverige. Att Borås ska vara en attraktiv region att etablera/utveckla företag i. Att öka närvaron av kreativa och teknikintensiva företag. Att verka för tillväxt och ökat antal arbetstillfällen. Att genom utveckling av samarbetsplattformar öka Boråsföretagens internationella konkurrenskraft. Vi agerar i nutid och tänker i framtid 1

2 Mål för år Ny- och ometablering Handel Lokal tillväxt Kommunikation/Marknadsföring Lönsam energi och miljö BoråsBorås TME AB Mode och textil i Borås Marketplace Borås Internationellt arbete Waste Recovery Omvärldsanalys Internt arbete/uppföljning Business Region Borås Färgmarkeringen betyder = enligt plan = risk att projektet inte blir klar i tid = blir ej genomförd 2

3 Åtgärder Vad Varför Hur När (klart) Ny- och om etablering En dörr in Attrahera rätt målgrupp av företag som berikar och förstärker det etablerade näringslivet Underlätta kommunikationen med stadens serviceenheter samt förstärka/skapa de nödvändiga relationerna företagarna emellan för att uppnå bästa etableringsprocess Syfte: Att lotsa företag rätt vid kontakt. Mål: Utveckla konceptet en dörr in i kommunen (brand, bygg, miljö, hälsoenheten, tekniska) under. Ett utarbetat förslag och implementera detta hos berörda enheter som ingått i projektet Insikt/förenkla helt enkelt. Se aktiviteterna nedan: Aktivitet: Presentera en dörr in i projektet förenkla helt enkelt. Utarbeta förslag för de enheter som ingår i projektet förenkla helt enkelt. Implementera arbetssättet i dessa enheter Hösten Vem Hans/ Victoria Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Etableringar/ Investeringar Syfte: Öka den lokala tillväxten genom nya företag och investeringar. Mål: 5 nya etableringar/investeringar till Borås. Påskynda framtagande av områden för nya etableringar Serva företag som vill etablera sig i kommunen Marknadsföra Borås inom handel/distributi on samt mode/ textil Hans/ Victoria Servicepaket (Internationellt) Skapa informations- och marknadsföringsmaterial med erbjudande till utländska företag som vill etablera sig i Borås The reliable deal en tryckt broschyr. Mars Hans/ Identifiering av nya marknader (Internationellt) Aktiv bearbetning samt identifiering av önskade etableringsobjekt, inom textil och miljö teknik Marknadsbesök med inriktning mot miljöteknik och textil. / Hans/ Victoria/ 3

4 Vad Varför Hur När (klart) Mottagare program (Internationellt) Syfte: Ta emot internationella besök samt ha en plan för dessa besök. Mål: Skapa tillväxt hos lokala företag genom internationella kontakter. Sammanföra besökare med lokala företag. Förmå internationella företag att utnyttja Simonsland/ Marketplace Borås, teckna medlemsavtal hos MPB samt ha lokal närvaro i Borås. Undersöka möjligheten att ta betalt för organiseringen av internationella besök. Vem Alla Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Bearbetning/identifi ering av etableringsobjekt (Internationellt) Syfte: Att identifiera och bearbeta företag/organisationer. Att identifiera och bearbeta geografiska områden och marknader. Mål: Genom marknadsföring och uppsökande verksamhet få intressanta företag att etablera sig/investera i Borås. Aktiv bearbetning samt identifiering av önskade etableringsobjekt Att Victoria blir introducerad i arbetet Uppsökande verksamhet t ex road-shows, deltaga på mässor, samarbeta med andra svenska kommuner/regio ner. Hans/ Victoria Handel Syfte: Utöka möjligheterna för expandering och utveckling inom E- handel, logistik/ distribution samt agentgrossist- och detaljisthandel. Mål: Jobba för att Handel förblir en unik attraktionskraft för besöksnäring samt för nya etableringar som söker shoppingupplevelse, logistik- och distributionslösningar Se aktiviteterna nedan: 4

5 Vad Varför Hur När (klart) Sweden Logistics Syfte: Att främja forskning inom logistik och handel Mål för Sweden Logistics är att fokusera på kunddriven logistik: DCM, Demand Chain Management, i praktiken Kostnadseffektiv varuförsörjning. Primärt gäller det att förfina koncept på logistik och systemlösningar som kan användas av leverantörer till framförallt distanshandelsföretag. Sweden Logistics skall fortsätta att driva dessa frågor i ett fördjupat samarbete med Svensk Distanshandel, forskare på högskolan i Borås och Logistik/Handelsföretag i Sjuhärad. Pilotprojekt i fyra medlemsföretag hos Svensk Distanshandel ska genomföras under. Vem Hans Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Handelsutredning Syfte: Ta fram en handelsstrategi och ett strategiskt underlag som ska ligga som grund för beslut om den framtida utvecklingen av handeln i Borås. Mål: Öka Borås handelsindex och attraktivitet samt utöka utbudet av handel och skapa 100 nya jobb inom handel i Borås. Upphandla och genomföra en handelsutredning (tillsammans med BoråsBorås och Svensk Handel) Hans Lokal tillväxt Exportrådet Att säkerställa Borås som en attraktiv etableringsregion och en innovativ plats att driva och utveckla företag på Syfte: Att de lokala företagen upptäcker möjligheterna med export till nya marknader. Mål: Anställer fler Stimulera små och medelstora företag att öka sin tillväxt Vi ska ha kunskap och överblick om hur näringslivet i Borås utvecklas Se aktiviteterna nedan: Att tillsammans med Exportrådet genomföra möten kring export/import i Borås Vid behov/ Hans/ 5

6 Vad Varför Hur När (klart) medarbetare samt stärker sin profil och tillväxt genom internationalisering. Vem Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Generationsskifte Syfte: Stärka Borås Stads tillväxtmöjligheter genom att bibehålla företag och arbetstillfällen som annars kan komma att avvecklas Mål: Att under året kontakta småföretagare som ligger i åldersgruppen födda 1950 och tidigare. Att få in ett tiotal företag på företagsbörsen i hela Sjuhärad. Dokument som tydligt beskriver vad vi bistår med i form av gratis expertis och utvecklingsråd. Aktivitet: Dokument för expertis. Sammankalla expertisen. Utvecklingsråd Kontakta företagare födda 1950 och tidigare. Expandera i Sjuhärad och hjälpa till med information. dec Samt löpande arbete Victoria Företagarluncher Syfte: Arrangera företagarluncher tillsammans med Almi, Företagarna och Svenskt Näringsliv för små och medelstora företag för att nå ut till en målgrupp vi har haft svårt att nå. Att marknadsföra Borås Stad och ge en chans till nätverk för dessa företag. Inspirerande föreläsare inom vitt varierade områden som berör deltagarna. Mål: Minimiantal 80 deltagare som representerar ca företag per lunch. 80% av deltagarna ska vara nöjda i vår enkätundersökning. Aktivitet: Arrangera 4 luncher under våren och 4 under hösten Presentera näringslivsenhete n med aktuellt projekt vid två tillfällen då vi har värdskapet (ca 3 minuter). Bygga upp en liten monter vid varje tillfälle för att ge större möjlighet att diskutera med deltagarna. Victoria/ Mia Utvecklande/ nybildande av företagarföreningar Syfte: Att företag lokalt startar samarbete genom företagsföreningar. Mål: Att fler områden i Borås startar företagsföreningar. Initiera att företagsföreningarna utvecklas och att nya bildas och utvecklas i Sandared, Viskadalen, Sjöbo mfl. Hans/ Victoria Företagsbesök Syfte: Skapa tillfällen för möten och uppdatering om det lokala näringslivets villkor mellan företag och Genomföra företagsbesök tillsammans med politiker / Alla 6

7 Vad Varför Hur När (klart) politiker. Mål: Kommunstyrelsen besöker några företag/organisationer 3-4 ggr/år. Vem Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Lunchmöten Syfte: Kommunstyrelsens ordförande och Näringslivschefen träffar lokala näringslivsföreträdare för avstämning och diskussion avseende konjunktur, utvecklingen i företaget samt tillväxtfrågor. Lunchmöten för företagsledare ihop med politiker Mål: lunchmöten per år Borås Inkubator Syfte: Utveckla en stark inkubator i Borås till gagn för innovationssystemet i Borås regionen. Mål: Att inkubatorn under får en stark ledning och god finansiering. Att utveckla verksamheten till en fullskalig inkubator med spets i textil & mode. Delta i styrelsens arbete Verka för samordning av Textil & Modefabriken & Marketplace Borås Säkerställa en stabil organisation 7

8 Kommunikation/ Marknadsföring Näringslivssamråd Näringslivsenheten ska uppfattas som en professionell och proaktiv aktör Borås ska ha ett tydligt etableringskoncept Vi ska marknadsföra de strategiska näringslivsområdena i Borås Vi ska marknadsföra våra målområden internt/externt Syfte: Råd för kommunalråd samt kommunala tjänstemän avseende avstämning av kommunala utvecklingsoch tillväxtstrategier. Rådet består av företrädare för stadens olika branscher. Se aktiviteterna nedan: Genomföra samrådsmöten med kommunalråden Mål: Träffas 3-4 ggr/år för avstämning. Visualiserings presentation Visualisera Näringslivsenhetens arbete och vision. Resultat inriktad illustration som visar Nu prestation och stolthet. Ta fram en visualiserings presentation med rubriker som illustrerar NU verksamhet för intern/ extern marknadsföring Juni / Victoria Press Syfte: Aktualisera och visualisera stadens tillväxtområden. Mål: Informera medborgarna om våra planer och vårt arbete. Genomföra minst en artikel/pressrelease/konfer ens per kvartal om våra frågor Besök Syfte: Hålla god kontakt med näringslivets företrädare, de politiska partierna samt näringslivets organisationer i syfte att i dialog diskutera behov, möjligheter, problem mm. Mål: Samtliga medarbetare besöker årligen minst 100 företag/organisationer/par tier. Aktiva besök Alla/ Företagsamt Syfte: Informationskanal ut mot näringslivet. Visa företagen att vi är en professionell och proaktiv aktör. Producera 4 nummer Företagsamt varav ett om vårt uppdrag. Under kommer vi att Påg Klart till Mia 8

9 Mål: Att informera företagen om intressanta händelser/events samt att de får en bild av vad Näringslivsenheten arbetar med och hur de ska komma i kontakt med oss. förnya utseendet på layouten. nr 2 Hemsida Syfte: Att ha en hemsida som visar att vi är en professionell och proaktiv aktör via den information vi lägger ut på sidan. Syftet med en professionell hemsida är också att besökaren lätt ska få ut den information de söker för att skapa positiva synergieffekter. Mål: Att ha en lättnavigerad, uppdaterad och innehållsrik hemsida där besökaren får ut den information de söker. Att skapa ett naturligt flöde för uppdatering. Göra sidan mer levande och användarvänlig. Se till att all information som ligger på hemsidan är aktuell samt relevant. Juni Mia Intranätet Syfte: Att internt visa vilka vi på Näringslivsenheten är samt vårt uppdrag. Mål: Att ha aktuell och relevant information på Intranätet. Uppdatera med bilder på oss, samt kontaktuppgifter. Se över vilken info som ska är relevant för vårt Intranät. Länk till hemsidan där besökaren kan läsa mer om våra projekt. Juni Mia Information/ Marknadsföring Syfte: Att synas utåt och visa vad vi på enheten kan hjälpa till med för att serva företagen på bästa sätt. Mål: Förmedla en gemensam vision om Borås som en bra stad att verka, leva och arbeta i. Informera i nätverk som stödjer våra strategiska näringslivsområd en Kontakt med företagarförening ar. Genom våra företagarluncher marknadsföra oss. Marknadsföra BoråsBorås TME AB till företagen. Alla Hans/ Victoria Victoria/ Mia Lönsam energi och miljö Att säkerställa att affärsdriven miljöutveckling blir ett av Använda aktörssamverkan som en utvecklingsplattform för 9

10 Borås strategiska utvecklingsområden Att lyfta Borås som en bra plats att etablera sig för ett miljöföretag Att möjliggöra för Borås Energi och Miljö att sälja miljöteknik Att möjliggöra för företag att sälja miljöteknik Att marknadsföra Borås som en triple helix-stad med miljöfokus Att marknadsföra Borås som en stad för innovativa miljöer, med bra forskningsklimat och kreativitet affärsdriven miljöutveckling Identifiera flera insatsområden och anta en tydlig strategi för dessa Tillsamman med Ecoex utveckla exporten för våra miljöföretag Utveckla ett utvecklingsoch kunskapscentrum i Biogas Fristad med fokus på småskalighet Se aktiviteter nedan: Miljöteknikexport Syfte: Ecoex syftar till att göra det enklare för företag som kan och vill exportera sina lösningar inom miljöområdet. Ecoex kan hjälpa till att öppna dörrar och vara ett stöd i exportprocessen. Mål: Att identifiera möjligheterna på den utländska marknaden och skapa mötesplatser för företagen. Ecoex, delta i styrgruppens arbete Benchmarka mot olika etableringar i Europa Stödja de mindre företagen till export / Hans Uthållig kommun Syfte: Att stöda projektets energieffektivisering inom följande tre områden: mobility management, energisnål ombyggnad av miljonprogrammet samt nytänkande belysningslösningar. Mål: Den huvudsakliga målsättningen för Borås Stads deltagande i Uthållig kommun är ett hållbarhetsperspektiv som är väl integrerat i såväl kommunens interna arbete som den strategiska samhällsplaneringen så att långsiktiga resultat kan uppnås. Stötta miljöförvaltninge n som driver projektet. Bistå med företagskontakter Introducera Wattguard i belysningslösning ar. Påg Mia BoråsBorås TME AB Syfte: Samordna våra insatser med BoråsBorås TME AB för att stärka mötes och besöksnäringen Förmedla ett gemensamt Se aktiviteter nedan: 10

11 budskap i arbetet gentemot företag och invånare Mål: Förmedla en gemensam vision om Borås som en bra stad att verka, leva och arbeta i Samverkan Utöka samverkan kring stadens internationella besök med BoråsBorås TME AB Arbeta tillsammans med BoråsBorås TME AB för att förverkliga Upplevelsestade n Borås Delta i samrådsarenan för BoråsBorås TME AB och utveckla denna Borås event Delta i utvecklingen av Borås event Säkerställa och utveckla strategiska event (Nordic Fabric Fair, Distanshandelsda gen) Skapa nya strategiska event inom mode & textil Marknadsföring Marknadsföra BoråsBorås TME AB till företagen / / Mode och textil i Borås Syfte: Att förvandla Borås till en självklar destination för Mode och Textil kreatörer. För att hämta inspiration och kunskaper samt göra affärer Mål: Förstärka Borås Mode och Textil Stad profil Borås ska vara navet inom mode och textil, med angränsande branscher i Sverige Se aktiviteter nedan: 11

12 Brands of Borås Skapa informativt marknadsföringsmaterial / Hans Kreativa industrin Stimulera den kreativa industrin till tillväxt och utveckling Små företag Textil och mode bransch analys Öka antal små företag inom branschen Analysen är till för att skapa en informations bas för framtida beslut och aktiviteter Q2: delresultat / Hans Simonsland centrumgrupp Syfte: Säkerställa att de olika aktörerna i Simonsland arbetar utifrån samma vision de 5 arenorna. Mål: Samordna de olika aktörernas aktiviteter kring visionen så att ert samlade område med värderingar skapas. Skapa en gemensam organisation för drift & styrning. Delta i möten med centrumgruppen Informera om vår gemensamma vision Hålla kontakt med de olika intressenterna i Simonsland Säkerställa Marketplace Borås behov i utvecklingen av området Marketplace Borås Marknadsföring Nya inriktningar Förstudie Fashion Park Att ge aktörer i textilbranschen en chans att mötas. Kontakterna leder till nya handelsvägar, intäkter och kunskaper Att förstärka ny företagande inom branschen Marketplace Borås ska bli en permanent mötesplats för norra Europa inom textil, handel, design och mode Se aktiviteter nedan: Stödja Marketplace Borås utveckling och marknadsföring Komplettera Marketplace Borås med nya inriktningar inom den kreativa industrin Bedriva en förstudie baserade på textil och mode branschens analys. Identifiera attraktiva objekt för en framtids 12

13 etablering Förstudie syateljé Utveckla Marketplace Borås Syfte: Säkerställa att affärsarenan Marketplace Borås utvecklas som en del i det textila klustret i Simonsland. Mål: Etablera Marketplace Borås som Skandinaviens affärsarena för mode & textil i Borås. Studera möjligheten till att skapa en syateljé som en framtids del av marketplace Borås Delta i styrelsearbetet ekonomigruppen (AG) Delta i utvecklingsgrupp en Verksamhetsgrup pen (AG), Marknadsföring (AG) Finansiera drift & utveckling tom 2013 Säkerställa en långsiktigt hållbar affärsplan Skapa en operativ organisation med flera handläggare / Design event Verka för att ett stort design event etableras under perioden Samarbete med Tibro Internationellt arbete Syfte: Samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter, till deltagande i utvecklingssamarbete samt till medfinansiering Se aktiviteter nedan: Mål: Att öka kunskapen och höja intresset för internationella projekt. Inventering Syfte: Regelbunden uppföljning av det internationella arbetet inom stadens förvaltningar och bolag för att kunna få kunskap om stadens engagemang och vilken typ av stöd som krävs Ny inventering under första halvåret. Första halvåret Mål: Genom ökad medvetenhet om nyttan av internationella projekt öka svarsfrekvensen och antalet internationella 13

14 projekt. Samordningsgrupp Syfte: Att stötta dem som har internationalisering i sin arbetsbeskrivning samt de som arbetar operativt med internationella projekt. Mål: Att skapa ett professionellt nätverk. Hitta och utveckla formerna för nätverkets arbete med regelbundna träffar Start i samband med utbildning för nyckelpersoner. Ca 2 träffar per termin i samband med utbildning. Uppstart under vt Finansieringsstöd Syfte: Stöd till förvaltningarna i utveckling av planer för internationella aktiviteter inkl. EU-finansiering och annat 7 st inlämnade ansökningar för olika typer av internationella engagemang. Dec Mål: Under öka antalet insatser med 50 %. Kunskapsspridning för ökat internationellt engagemang Internationella besök Syfte: Att skapa ett gemensamt synsätt på internationellt arbete Mål: Att skapa legitimitet i det internationella arbetet. Att ge en bild av hur internationellt arbete kan vara till nytta för verksamheten. Att ge verktyg för att kunna ta fram och bedöma internationella projekt, skriva ansökningar mm Syfte: Förbättra formerna för samverkan kring stadens internationella besök. Seminarium för politiker i mars Seminarium för chefer i mars Utbildning för nyckelpersoner start april Ev. ämnesspecifika utbildningar Skapa en samverkansgrupp Dec Mål: Genomföra minst ett större internationellt besök tillsammans med nya samverkansaktörer. Helhetsbedömning Kina Syfte: Att hitta stadens roll gentemot Kina. Mål: Att under bestämma vilka kontaktpunkter vi använder oss av. Näringslivsenhete n gör under våren en helhetsbedömnin g av Kina Shanghai Syfte: Undersöka förutsättningarna för ett Avvakta ett helhetsgrepp på väntar 14

15 internationellt kontor i Shanghai Kina Mål: Ge SME företag i Borås lokal service på plats i Shanghai/Kina. Ge SME förutsättningar att utveckla sin verksamhet/tillväxt i Borås Stad. Projekt Gongquing Syfte: Undersöka förutsättningarna för samverkan mellan textilstäderna Borås och Gongquing. Avsluta förstudie ICLD Avsluta projektet tills vidare väntar Mål: Reda ut våra och deras ambitioner med vårt inledda samarbete. Waste Recovery Tillsammans med BEM, SP och HB arbeta för att presentera Borås som kretsloppsstad internationellt Utveckla det starka kunskapsklustret för att öka intresset bland miljöteknikföretag att starta, etablera sig och utvecklas i Borås. Se aktiviteter nedan: ICLD, Indonesien: Waste to Value in Palu Syfte: Att avfallet ses som en resurs i Palu. Mål: Strategi för avfall i staden, Handlingsplan, minst två exempel på projekteringar och eventuella möjliga finansieringar Start januari Feb-mars resa till Palu inkl workshop med bla NEC. Augusti resa till Palu Färdig Miljöutredning Dec 2014 ICLD, Indonesien: City Clusters in Sleman ICLD, Indonesien: Management & Coordination Sleman, Palu och Borås Syfte: Skapa lokalt anpassade minikluster för insamling av avfall. Mål: Studie av avfallsflöden i staden Syfte: Ledning och styrning för båda projekten i Indonesien. Mål: Spin-off effekter mellan parterna Start januari Feb Mars resa till Sleman. Augusti November resa till Sleman Färdig universitetsrappo rt om kring lokala avfallsflöden Start januari Feb-Mars träff i Palu med hela gruppen Dec 2014 Dec 2014 ICLD, Vietnam, Syfte: Förstudie för att Start januari Juni 15

16 Förstudie Da Nang undersöka den Vietnamesiska marknaden. Mål: Skapa en aktörssamverkan i Da Nang Jan Mars resa till Da Nang. Maj- juni besök i Borås. Förutsättningarna för fortsatt projekt utreds. Slutrapport till ICLD i juli. Brasilien, Fortaleza, Sobral, Macáe, Brasilien, Blumenau, samt ev 14 ytterligare kommuner via Blumenau Kina via Brunner AB Utbildning Waste Recovery Syfte: Att genomföra projekt på kommersiellt basis. Mål: Att skapa pilotprojekt kring biogas på fruktmarknad Syfte: Att genomföra projekt på kommersiellt basis. Mål: Mellan personer genomför betald utbildning. Syfte: Att undersöka den Kinesiska marknaden. Mål: Etablera kontakter med Kina genom Brunner AB Syfte: Stärka det unika kunskapsklustret i Borås genom att sälja utbildningar kring helhetslösningar för att göra avfallet till en resurs i samhället Mål: Skapa ett komplett utbildningserbjudande och genomföra minst en betald utbildningsomgång. Vi erbjuder dem vårt nya utbildningskonce pt. Utreda förutsättningarna för kommersiellt avtal avseende konsulthjälp Vi erbjuder dem vårt nya utbildningskonce pt. Utreda förutsättningarna för kommersiellt avtal avseende konsulthjälp Projekt kring att förbättra en biogasanläggning vid Kinesisk sjö Vidareutveckla utbildningskonce ptet. Ta fram utbildningsmaterial Ev ansökan om finansiering Kurs för mellan deltagare från Brasilien Biogas Fristad Syfte: Genom det världsunika kunskapsklustret BS, BEM, SP, HB skapa utvecklingspotential genom utbildning. Slutrapport till 7HK. Utveckla utbildningskonce ptet vidare. Mål: Fortsatt utveckling av utbildningspaket Bevaka utvecklingen av Energikombinatet och Sobacken 16

17 Omvärldsanalys Insikt Delta och bevaka olika undersökningar som studerar näringslivets behov, möjligheter och ambition Ge våra företag en bättre service genom att öka vår kunskap om förändringar i näringslivet Syfte: Att förbättra Borås Stads ställning gentemot företag i bemötande, rättsäkerhet Mål (-2013): Att Borås Stad har ett nytt arbetssätt som förenklar för (minst) de enheter som varit inblandande i undersökningen insikt. Se aktivitet nedan: Delta i SKL undersökningen Insikt samt genomföra åtgärder efter resultat Aktivitet: Uppstart av arbetsgrupp bestående av enhetschefer. Sätta upp en plan med identifierade problemområden. Sätta upp milstolpar för aktiviteter i projektplanen. Internat i Stockholm i mars. Information och studiebesök hos olika förvaltningar Implementering av utarbetat arbetssätt. Victoria/ Mia Benchmarking Syfte: Identifiera nya benchmarkingobjekt Mål: Hålla enhetens personal uppdaterade om utvecklingen på vårt område, lära av andra. Kompetensutveckling i enheten leder till strategisk blick & kreativitet i utvecklingen av tillväxt i Borås. Identifiera nya benchmarkingobj ekt. Delta i modeveckan i köpenhamn februari.resan kan öka inspirationen till nya aktivitet och lösningar samt vidgar Nu nätverk. Identifiera objekt för framtid bearbeting inom etableringsaktivitet. Identifiera ett benchmarking lämpligt objekt inom 17

18 miljöområdet till hösten. Internt arbete/ uppföljning Säkra ående projekt/nätverk och få tid över till nya satsningar Att skapa effektiva uppföljningsrutiner Att under året få tydlig samstämmighet i våra insatser Se aktiviteter nedan: Operativt Fredagar 2 ggr/månad ledningsmöte Strategimöte 1 gång/kvartal Näringslivssamråd 3 ggr/år Måluppföljningsmöte 1 gång per halvår Teamutveckling 1 gång per år Benchmarking 1 gång per år Projektmall Syfte: Att förbättra projektarbete och administration på näringslivsenheten. Mål (-2013): Att ha ett gemensamt arbetssätt för projekthantering. Gemensamt projektverktyg och ha dokumentationen samlad på ett ställe. Aktivitet: Utforma en projektmall Informera och utbilda näringslivsenheten på project professional på grundnivå. Mars presenta tion Impl senare Victoria Business Region Syfte: Ett samarbete kring Borås näringslivsfrågorna som ger framtida stora samordningsfördelar som resulterar i större slagkraft och större närvaro på marknaden. Arbetet inom området kan ses ur två perspektiv, näringslivet/företagens och kommunernas/ delregionens utveckling och tillväxt. Förslag till 7HKF Klart 9/3 Bygga om BRB 18

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag

Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Projektplan 2010-04 - 27 Företagsutveckling genom coachinsatser i nya och befintliga företag Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Alla seminarier är förlagda till Textile Fashion Center i Borås kl. 13-16, datum presenteras på hemsidan www.iuc-sjuharad.se.

Alla seminarier är förlagda till Textile Fashion Center i Borås kl. 13-16, datum presenteras på hemsidan www.iuc-sjuharad.se. SEMINARIEKEDJAN 2015 IUC Sjuhärad erbjuder åtta årliga seminarier för inspiration, kompetensutveckling och omvärldsbevakning, som i sin tur bidrar till förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Håll

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB

Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Metoder och modeller för platsens etableringsmognad Anders Granberg CEO Granberg AB Nuläge: Konsult VD Granberg AB Ordf Strategiska rådet DC Dåläge Fd ordf Invest in Norrbotten Fd VD The Node Pole Fd Etableringchef

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Business Region Borås (BRB) Textil gruppen

Business Region Borås (BRB) Textil gruppen Business Region Borås (BRB) Textil gruppen Vi på Textil gruppen är EvaLotta Pettersson Gunnar Martinsson Johan Höglund Kronbäck Pernilla Nelly HayeK Daniel Göök Marknadvarberg MINAB MARK Tranemo Borås

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer