Verksamhetsplan för Näringslivsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2012-2013 för Näringslivsenheten"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Näringslivsenheten Vår verksamhetsidé Borås ska vara känd som Sveriges bästa region att bedriva företag i, såväl stora som för små. Näringslivsenheten ska av näringslivet och kommuninvånarna uppfattas som en professionell och proaktiv aktör. Tillväxt och välfärd går hand i hand Långsiktiga riktlinjer för arbetet Att Borås ska vara den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för textil och modeföretag i Sverige. Att Borås ska vara en attraktiv region att etablera/utveckla företag i. Att öka närvaron av kreativa och teknikintensiva företag. Att verka för tillväxt och ökat antal arbetstillfällen. Att genom utveckling av samarbetsplattformar öka Boråsföretagens internationella konkurrenskraft. Vi agerar i nutid och tänker i framtid 1

2 Mål för år Ny- och ometablering Handel Lokal tillväxt Kommunikation/Marknadsföring Lönsam energi och miljö BoråsBorås TME AB Mode och textil i Borås Marketplace Borås Internationellt arbete Waste Recovery Omvärldsanalys Internt arbete/uppföljning Business Region Borås Färgmarkeringen betyder = enligt plan = risk att projektet inte blir klar i tid = blir ej genomförd 2

3 Åtgärder Vad Varför Hur När (klart) Ny- och om etablering En dörr in Attrahera rätt målgrupp av företag som berikar och förstärker det etablerade näringslivet Underlätta kommunikationen med stadens serviceenheter samt förstärka/skapa de nödvändiga relationerna företagarna emellan för att uppnå bästa etableringsprocess Syfte: Att lotsa företag rätt vid kontakt. Mål: Utveckla konceptet en dörr in i kommunen (brand, bygg, miljö, hälsoenheten, tekniska) under. Ett utarbetat förslag och implementera detta hos berörda enheter som ingått i projektet Insikt/förenkla helt enkelt. Se aktiviteterna nedan: Aktivitet: Presentera en dörr in i projektet förenkla helt enkelt. Utarbeta förslag för de enheter som ingår i projektet förenkla helt enkelt. Implementera arbetssättet i dessa enheter Hösten Vem Hans/ Victoria Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Etableringar/ Investeringar Syfte: Öka den lokala tillväxten genom nya företag och investeringar. Mål: 5 nya etableringar/investeringar till Borås. Påskynda framtagande av områden för nya etableringar Serva företag som vill etablera sig i kommunen Marknadsföra Borås inom handel/distributi on samt mode/ textil Hans/ Victoria Servicepaket (Internationellt) Skapa informations- och marknadsföringsmaterial med erbjudande till utländska företag som vill etablera sig i Borås The reliable deal en tryckt broschyr. Mars Hans/ Identifiering av nya marknader (Internationellt) Aktiv bearbetning samt identifiering av önskade etableringsobjekt, inom textil och miljö teknik Marknadsbesök med inriktning mot miljöteknik och textil. / Hans/ Victoria/ 3

4 Vad Varför Hur När (klart) Mottagare program (Internationellt) Syfte: Ta emot internationella besök samt ha en plan för dessa besök. Mål: Skapa tillväxt hos lokala företag genom internationella kontakter. Sammanföra besökare med lokala företag. Förmå internationella företag att utnyttja Simonsland/ Marketplace Borås, teckna medlemsavtal hos MPB samt ha lokal närvaro i Borås. Undersöka möjligheten att ta betalt för organiseringen av internationella besök. Vem Alla Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Bearbetning/identifi ering av etableringsobjekt (Internationellt) Syfte: Att identifiera och bearbeta företag/organisationer. Att identifiera och bearbeta geografiska områden och marknader. Mål: Genom marknadsföring och uppsökande verksamhet få intressanta företag att etablera sig/investera i Borås. Aktiv bearbetning samt identifiering av önskade etableringsobjekt Att Victoria blir introducerad i arbetet Uppsökande verksamhet t ex road-shows, deltaga på mässor, samarbeta med andra svenska kommuner/regio ner. Hans/ Victoria Handel Syfte: Utöka möjligheterna för expandering och utveckling inom E- handel, logistik/ distribution samt agentgrossist- och detaljisthandel. Mål: Jobba för att Handel förblir en unik attraktionskraft för besöksnäring samt för nya etableringar som söker shoppingupplevelse, logistik- och distributionslösningar Se aktiviteterna nedan: 4

5 Vad Varför Hur När (klart) Sweden Logistics Syfte: Att främja forskning inom logistik och handel Mål för Sweden Logistics är att fokusera på kunddriven logistik: DCM, Demand Chain Management, i praktiken Kostnadseffektiv varuförsörjning. Primärt gäller det att förfina koncept på logistik och systemlösningar som kan användas av leverantörer till framförallt distanshandelsföretag. Sweden Logistics skall fortsätta att driva dessa frågor i ett fördjupat samarbete med Svensk Distanshandel, forskare på högskolan i Borås och Logistik/Handelsföretag i Sjuhärad. Pilotprojekt i fyra medlemsföretag hos Svensk Distanshandel ska genomföras under. Vem Hans Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Handelsutredning Syfte: Ta fram en handelsstrategi och ett strategiskt underlag som ska ligga som grund för beslut om den framtida utvecklingen av handeln i Borås. Mål: Öka Borås handelsindex och attraktivitet samt utöka utbudet av handel och skapa 100 nya jobb inom handel i Borås. Upphandla och genomföra en handelsutredning (tillsammans med BoråsBorås och Svensk Handel) Hans Lokal tillväxt Exportrådet Att säkerställa Borås som en attraktiv etableringsregion och en innovativ plats att driva och utveckla företag på Syfte: Att de lokala företagen upptäcker möjligheterna med export till nya marknader. Mål: Anställer fler Stimulera små och medelstora företag att öka sin tillväxt Vi ska ha kunskap och överblick om hur näringslivet i Borås utvecklas Se aktiviteterna nedan: Att tillsammans med Exportrådet genomföra möten kring export/import i Borås Vid behov/ Hans/ 5

6 Vad Varför Hur När (klart) medarbetare samt stärker sin profil och tillväxt genom internationalisering. Vem Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Generationsskifte Syfte: Stärka Borås Stads tillväxtmöjligheter genom att bibehålla företag och arbetstillfällen som annars kan komma att avvecklas Mål: Att under året kontakta småföretagare som ligger i åldersgruppen födda 1950 och tidigare. Att få in ett tiotal företag på företagsbörsen i hela Sjuhärad. Dokument som tydligt beskriver vad vi bistår med i form av gratis expertis och utvecklingsråd. Aktivitet: Dokument för expertis. Sammankalla expertisen. Utvecklingsråd Kontakta företagare födda 1950 och tidigare. Expandera i Sjuhärad och hjälpa till med information. dec Samt löpande arbete Victoria Företagarluncher Syfte: Arrangera företagarluncher tillsammans med Almi, Företagarna och Svenskt Näringsliv för små och medelstora företag för att nå ut till en målgrupp vi har haft svårt att nå. Att marknadsföra Borås Stad och ge en chans till nätverk för dessa företag. Inspirerande föreläsare inom vitt varierade områden som berör deltagarna. Mål: Minimiantal 80 deltagare som representerar ca företag per lunch. 80% av deltagarna ska vara nöjda i vår enkätundersökning. Aktivitet: Arrangera 4 luncher under våren och 4 under hösten Presentera näringslivsenhete n med aktuellt projekt vid två tillfällen då vi har värdskapet (ca 3 minuter). Bygga upp en liten monter vid varje tillfälle för att ge större möjlighet att diskutera med deltagarna. Victoria/ Mia Utvecklande/ nybildande av företagarföreningar Syfte: Att företag lokalt startar samarbete genom företagsföreningar. Mål: Att fler områden i Borås startar företagsföreningar. Initiera att företagsföreningarna utvecklas och att nya bildas och utvecklas i Sandared, Viskadalen, Sjöbo mfl. Hans/ Victoria Företagsbesök Syfte: Skapa tillfällen för möten och uppdatering om det lokala näringslivets villkor mellan företag och Genomföra företagsbesök tillsammans med politiker / Alla 6

7 Vad Varför Hur När (klart) politiker. Mål: Kommunstyrelsen besöker några företag/organisationer 3-4 ggr/år. Vem Uppföljning när har vi nått målet. Resultat Lunchmöten Syfte: Kommunstyrelsens ordförande och Näringslivschefen träffar lokala näringslivsföreträdare för avstämning och diskussion avseende konjunktur, utvecklingen i företaget samt tillväxtfrågor. Lunchmöten för företagsledare ihop med politiker Mål: lunchmöten per år Borås Inkubator Syfte: Utveckla en stark inkubator i Borås till gagn för innovationssystemet i Borås regionen. Mål: Att inkubatorn under får en stark ledning och god finansiering. Att utveckla verksamheten till en fullskalig inkubator med spets i textil & mode. Delta i styrelsens arbete Verka för samordning av Textil & Modefabriken & Marketplace Borås Säkerställa en stabil organisation 7

8 Kommunikation/ Marknadsföring Näringslivssamråd Näringslivsenheten ska uppfattas som en professionell och proaktiv aktör Borås ska ha ett tydligt etableringskoncept Vi ska marknadsföra de strategiska näringslivsområdena i Borås Vi ska marknadsföra våra målområden internt/externt Syfte: Råd för kommunalråd samt kommunala tjänstemän avseende avstämning av kommunala utvecklingsoch tillväxtstrategier. Rådet består av företrädare för stadens olika branscher. Se aktiviteterna nedan: Genomföra samrådsmöten med kommunalråden Mål: Träffas 3-4 ggr/år för avstämning. Visualiserings presentation Visualisera Näringslivsenhetens arbete och vision. Resultat inriktad illustration som visar Nu prestation och stolthet. Ta fram en visualiserings presentation med rubriker som illustrerar NU verksamhet för intern/ extern marknadsföring Juni / Victoria Press Syfte: Aktualisera och visualisera stadens tillväxtområden. Mål: Informera medborgarna om våra planer och vårt arbete. Genomföra minst en artikel/pressrelease/konfer ens per kvartal om våra frågor Besök Syfte: Hålla god kontakt med näringslivets företrädare, de politiska partierna samt näringslivets organisationer i syfte att i dialog diskutera behov, möjligheter, problem mm. Mål: Samtliga medarbetare besöker årligen minst 100 företag/organisationer/par tier. Aktiva besök Alla/ Företagsamt Syfte: Informationskanal ut mot näringslivet. Visa företagen att vi är en professionell och proaktiv aktör. Producera 4 nummer Företagsamt varav ett om vårt uppdrag. Under kommer vi att Påg Klart till Mia 8

9 Mål: Att informera företagen om intressanta händelser/events samt att de får en bild av vad Näringslivsenheten arbetar med och hur de ska komma i kontakt med oss. förnya utseendet på layouten. nr 2 Hemsida Syfte: Att ha en hemsida som visar att vi är en professionell och proaktiv aktör via den information vi lägger ut på sidan. Syftet med en professionell hemsida är också att besökaren lätt ska få ut den information de söker för att skapa positiva synergieffekter. Mål: Att ha en lättnavigerad, uppdaterad och innehållsrik hemsida där besökaren får ut den information de söker. Att skapa ett naturligt flöde för uppdatering. Göra sidan mer levande och användarvänlig. Se till att all information som ligger på hemsidan är aktuell samt relevant. Juni Mia Intranätet Syfte: Att internt visa vilka vi på Näringslivsenheten är samt vårt uppdrag. Mål: Att ha aktuell och relevant information på Intranätet. Uppdatera med bilder på oss, samt kontaktuppgifter. Se över vilken info som ska är relevant för vårt Intranät. Länk till hemsidan där besökaren kan läsa mer om våra projekt. Juni Mia Information/ Marknadsföring Syfte: Att synas utåt och visa vad vi på enheten kan hjälpa till med för att serva företagen på bästa sätt. Mål: Förmedla en gemensam vision om Borås som en bra stad att verka, leva och arbeta i. Informera i nätverk som stödjer våra strategiska näringslivsområd en Kontakt med företagarförening ar. Genom våra företagarluncher marknadsföra oss. Marknadsföra BoråsBorås TME AB till företagen. Alla Hans/ Victoria Victoria/ Mia Lönsam energi och miljö Att säkerställa att affärsdriven miljöutveckling blir ett av Använda aktörssamverkan som en utvecklingsplattform för 9

10 Borås strategiska utvecklingsområden Att lyfta Borås som en bra plats att etablera sig för ett miljöföretag Att möjliggöra för Borås Energi och Miljö att sälja miljöteknik Att möjliggöra för företag att sälja miljöteknik Att marknadsföra Borås som en triple helix-stad med miljöfokus Att marknadsföra Borås som en stad för innovativa miljöer, med bra forskningsklimat och kreativitet affärsdriven miljöutveckling Identifiera flera insatsområden och anta en tydlig strategi för dessa Tillsamman med Ecoex utveckla exporten för våra miljöföretag Utveckla ett utvecklingsoch kunskapscentrum i Biogas Fristad med fokus på småskalighet Se aktiviteter nedan: Miljöteknikexport Syfte: Ecoex syftar till att göra det enklare för företag som kan och vill exportera sina lösningar inom miljöområdet. Ecoex kan hjälpa till att öppna dörrar och vara ett stöd i exportprocessen. Mål: Att identifiera möjligheterna på den utländska marknaden och skapa mötesplatser för företagen. Ecoex, delta i styrgruppens arbete Benchmarka mot olika etableringar i Europa Stödja de mindre företagen till export / Hans Uthållig kommun Syfte: Att stöda projektets energieffektivisering inom följande tre områden: mobility management, energisnål ombyggnad av miljonprogrammet samt nytänkande belysningslösningar. Mål: Den huvudsakliga målsättningen för Borås Stads deltagande i Uthållig kommun är ett hållbarhetsperspektiv som är väl integrerat i såväl kommunens interna arbete som den strategiska samhällsplaneringen så att långsiktiga resultat kan uppnås. Stötta miljöförvaltninge n som driver projektet. Bistå med företagskontakter Introducera Wattguard i belysningslösning ar. Påg Mia BoråsBorås TME AB Syfte: Samordna våra insatser med BoråsBorås TME AB för att stärka mötes och besöksnäringen Förmedla ett gemensamt Se aktiviteter nedan: 10

11 budskap i arbetet gentemot företag och invånare Mål: Förmedla en gemensam vision om Borås som en bra stad att verka, leva och arbeta i Samverkan Utöka samverkan kring stadens internationella besök med BoråsBorås TME AB Arbeta tillsammans med BoråsBorås TME AB för att förverkliga Upplevelsestade n Borås Delta i samrådsarenan för BoråsBorås TME AB och utveckla denna Borås event Delta i utvecklingen av Borås event Säkerställa och utveckla strategiska event (Nordic Fabric Fair, Distanshandelsda gen) Skapa nya strategiska event inom mode & textil Marknadsföring Marknadsföra BoråsBorås TME AB till företagen / / Mode och textil i Borås Syfte: Att förvandla Borås till en självklar destination för Mode och Textil kreatörer. För att hämta inspiration och kunskaper samt göra affärer Mål: Förstärka Borås Mode och Textil Stad profil Borås ska vara navet inom mode och textil, med angränsande branscher i Sverige Se aktiviteter nedan: 11

12 Brands of Borås Skapa informativt marknadsföringsmaterial / Hans Kreativa industrin Stimulera den kreativa industrin till tillväxt och utveckling Små företag Textil och mode bransch analys Öka antal små företag inom branschen Analysen är till för att skapa en informations bas för framtida beslut och aktiviteter Q2: delresultat / Hans Simonsland centrumgrupp Syfte: Säkerställa att de olika aktörerna i Simonsland arbetar utifrån samma vision de 5 arenorna. Mål: Samordna de olika aktörernas aktiviteter kring visionen så att ert samlade område med värderingar skapas. Skapa en gemensam organisation för drift & styrning. Delta i möten med centrumgruppen Informera om vår gemensamma vision Hålla kontakt med de olika intressenterna i Simonsland Säkerställa Marketplace Borås behov i utvecklingen av området Marketplace Borås Marknadsföring Nya inriktningar Förstudie Fashion Park Att ge aktörer i textilbranschen en chans att mötas. Kontakterna leder till nya handelsvägar, intäkter och kunskaper Att förstärka ny företagande inom branschen Marketplace Borås ska bli en permanent mötesplats för norra Europa inom textil, handel, design och mode Se aktiviteter nedan: Stödja Marketplace Borås utveckling och marknadsföring Komplettera Marketplace Borås med nya inriktningar inom den kreativa industrin Bedriva en förstudie baserade på textil och mode branschens analys. Identifiera attraktiva objekt för en framtids 12

13 etablering Förstudie syateljé Utveckla Marketplace Borås Syfte: Säkerställa att affärsarenan Marketplace Borås utvecklas som en del i det textila klustret i Simonsland. Mål: Etablera Marketplace Borås som Skandinaviens affärsarena för mode & textil i Borås. Studera möjligheten till att skapa en syateljé som en framtids del av marketplace Borås Delta i styrelsearbetet ekonomigruppen (AG) Delta i utvecklingsgrupp en Verksamhetsgrup pen (AG), Marknadsföring (AG) Finansiera drift & utveckling tom 2013 Säkerställa en långsiktigt hållbar affärsplan Skapa en operativ organisation med flera handläggare / Design event Verka för att ett stort design event etableras under perioden Samarbete med Tibro Internationellt arbete Syfte: Samordna och utveckla stadens internationella arbete samt stärka näringslivets möjligheter, till deltagande i utvecklingssamarbete samt till medfinansiering Se aktiviteter nedan: Mål: Att öka kunskapen och höja intresset för internationella projekt. Inventering Syfte: Regelbunden uppföljning av det internationella arbetet inom stadens förvaltningar och bolag för att kunna få kunskap om stadens engagemang och vilken typ av stöd som krävs Ny inventering under första halvåret. Första halvåret Mål: Genom ökad medvetenhet om nyttan av internationella projekt öka svarsfrekvensen och antalet internationella 13

14 projekt. Samordningsgrupp Syfte: Att stötta dem som har internationalisering i sin arbetsbeskrivning samt de som arbetar operativt med internationella projekt. Mål: Att skapa ett professionellt nätverk. Hitta och utveckla formerna för nätverkets arbete med regelbundna träffar Start i samband med utbildning för nyckelpersoner. Ca 2 träffar per termin i samband med utbildning. Uppstart under vt Finansieringsstöd Syfte: Stöd till förvaltningarna i utveckling av planer för internationella aktiviteter inkl. EU-finansiering och annat 7 st inlämnade ansökningar för olika typer av internationella engagemang. Dec Mål: Under öka antalet insatser med 50 %. Kunskapsspridning för ökat internationellt engagemang Internationella besök Syfte: Att skapa ett gemensamt synsätt på internationellt arbete Mål: Att skapa legitimitet i det internationella arbetet. Att ge en bild av hur internationellt arbete kan vara till nytta för verksamheten. Att ge verktyg för att kunna ta fram och bedöma internationella projekt, skriva ansökningar mm Syfte: Förbättra formerna för samverkan kring stadens internationella besök. Seminarium för politiker i mars Seminarium för chefer i mars Utbildning för nyckelpersoner start april Ev. ämnesspecifika utbildningar Skapa en samverkansgrupp Dec Mål: Genomföra minst ett större internationellt besök tillsammans med nya samverkansaktörer. Helhetsbedömning Kina Syfte: Att hitta stadens roll gentemot Kina. Mål: Att under bestämma vilka kontaktpunkter vi använder oss av. Näringslivsenhete n gör under våren en helhetsbedömnin g av Kina Shanghai Syfte: Undersöka förutsättningarna för ett Avvakta ett helhetsgrepp på väntar 14

15 internationellt kontor i Shanghai Kina Mål: Ge SME företag i Borås lokal service på plats i Shanghai/Kina. Ge SME förutsättningar att utveckla sin verksamhet/tillväxt i Borås Stad. Projekt Gongquing Syfte: Undersöka förutsättningarna för samverkan mellan textilstäderna Borås och Gongquing. Avsluta förstudie ICLD Avsluta projektet tills vidare väntar Mål: Reda ut våra och deras ambitioner med vårt inledda samarbete. Waste Recovery Tillsammans med BEM, SP och HB arbeta för att presentera Borås som kretsloppsstad internationellt Utveckla det starka kunskapsklustret för att öka intresset bland miljöteknikföretag att starta, etablera sig och utvecklas i Borås. Se aktiviteter nedan: ICLD, Indonesien: Waste to Value in Palu Syfte: Att avfallet ses som en resurs i Palu. Mål: Strategi för avfall i staden, Handlingsplan, minst två exempel på projekteringar och eventuella möjliga finansieringar Start januari Feb-mars resa till Palu inkl workshop med bla NEC. Augusti resa till Palu Färdig Miljöutredning Dec 2014 ICLD, Indonesien: City Clusters in Sleman ICLD, Indonesien: Management & Coordination Sleman, Palu och Borås Syfte: Skapa lokalt anpassade minikluster för insamling av avfall. Mål: Studie av avfallsflöden i staden Syfte: Ledning och styrning för båda projekten i Indonesien. Mål: Spin-off effekter mellan parterna Start januari Feb Mars resa till Sleman. Augusti November resa till Sleman Färdig universitetsrappo rt om kring lokala avfallsflöden Start januari Feb-Mars träff i Palu med hela gruppen Dec 2014 Dec 2014 ICLD, Vietnam, Syfte: Förstudie för att Start januari Juni 15

16 Förstudie Da Nang undersöka den Vietnamesiska marknaden. Mål: Skapa en aktörssamverkan i Da Nang Jan Mars resa till Da Nang. Maj- juni besök i Borås. Förutsättningarna för fortsatt projekt utreds. Slutrapport till ICLD i juli. Brasilien, Fortaleza, Sobral, Macáe, Brasilien, Blumenau, samt ev 14 ytterligare kommuner via Blumenau Kina via Brunner AB Utbildning Waste Recovery Syfte: Att genomföra projekt på kommersiellt basis. Mål: Att skapa pilotprojekt kring biogas på fruktmarknad Syfte: Att genomföra projekt på kommersiellt basis. Mål: Mellan personer genomför betald utbildning. Syfte: Att undersöka den Kinesiska marknaden. Mål: Etablera kontakter med Kina genom Brunner AB Syfte: Stärka det unika kunskapsklustret i Borås genom att sälja utbildningar kring helhetslösningar för att göra avfallet till en resurs i samhället Mål: Skapa ett komplett utbildningserbjudande och genomföra minst en betald utbildningsomgång. Vi erbjuder dem vårt nya utbildningskonce pt. Utreda förutsättningarna för kommersiellt avtal avseende konsulthjälp Vi erbjuder dem vårt nya utbildningskonce pt. Utreda förutsättningarna för kommersiellt avtal avseende konsulthjälp Projekt kring att förbättra en biogasanläggning vid Kinesisk sjö Vidareutveckla utbildningskonce ptet. Ta fram utbildningsmaterial Ev ansökan om finansiering Kurs för mellan deltagare från Brasilien Biogas Fristad Syfte: Genom det världsunika kunskapsklustret BS, BEM, SP, HB skapa utvecklingspotential genom utbildning. Slutrapport till 7HK. Utveckla utbildningskonce ptet vidare. Mål: Fortsatt utveckling av utbildningspaket Bevaka utvecklingen av Energikombinatet och Sobacken 16

17 Omvärldsanalys Insikt Delta och bevaka olika undersökningar som studerar näringslivets behov, möjligheter och ambition Ge våra företag en bättre service genom att öka vår kunskap om förändringar i näringslivet Syfte: Att förbättra Borås Stads ställning gentemot företag i bemötande, rättsäkerhet Mål (-2013): Att Borås Stad har ett nytt arbetssätt som förenklar för (minst) de enheter som varit inblandande i undersökningen insikt. Se aktivitet nedan: Delta i SKL undersökningen Insikt samt genomföra åtgärder efter resultat Aktivitet: Uppstart av arbetsgrupp bestående av enhetschefer. Sätta upp en plan med identifierade problemområden. Sätta upp milstolpar för aktiviteter i projektplanen. Internat i Stockholm i mars. Information och studiebesök hos olika förvaltningar Implementering av utarbetat arbetssätt. Victoria/ Mia Benchmarking Syfte: Identifiera nya benchmarkingobjekt Mål: Hålla enhetens personal uppdaterade om utvecklingen på vårt område, lära av andra. Kompetensutveckling i enheten leder till strategisk blick & kreativitet i utvecklingen av tillväxt i Borås. Identifiera nya benchmarkingobj ekt. Delta i modeveckan i köpenhamn februari.resan kan öka inspirationen till nya aktivitet och lösningar samt vidgar Nu nätverk. Identifiera objekt för framtid bearbeting inom etableringsaktivitet. Identifiera ett benchmarking lämpligt objekt inom 17

18 miljöområdet till hösten. Internt arbete/ uppföljning Säkra ående projekt/nätverk och få tid över till nya satsningar Att skapa effektiva uppföljningsrutiner Att under året få tydlig samstämmighet i våra insatser Se aktiviteter nedan: Operativt Fredagar 2 ggr/månad ledningsmöte Strategimöte 1 gång/kvartal Näringslivssamråd 3 ggr/år Måluppföljningsmöte 1 gång per halvår Teamutveckling 1 gång per år Benchmarking 1 gång per år Projektmall Syfte: Att förbättra projektarbete och administration på näringslivsenheten. Mål (-2013): Att ha ett gemensamt arbetssätt för projekthantering. Gemensamt projektverktyg och ha dokumentationen samlad på ett ställe. Aktivitet: Utforma en projektmall Informera och utbilda näringslivsenheten på project professional på grundnivå. Mars presenta tion Impl senare Victoria Business Region Syfte: Ett samarbete kring Borås näringslivsfrågorna som ger framtida stora samordningsfördelar som resulterar i större slagkraft och större närvaro på marknaden. Arbetet inom området kan ses ur två perspektiv, näringslivet/företagens och kommunernas/ delregionens utveckling och tillväxt. Förslag till 7HKF Klart 9/3 Bygga om BRB 18

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle

Näringsliv Verksamhet 2014. Näringsliv & Samhälle Näringsliv Verksamhet 2014 Strategiska områden Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

- från idé till export

- från idé till export Från idé till export: - från idé till export 2011-04-14 Projektet t i siffror 84 företag deltar i någon av projektets aktiviteter 22 företag deltar i FoU-projekt 16 utländska investeringsbeslut har tagits

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region

Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1 Definitioner Avsiktsförklaring - om medlemskap i den ideella föreningen Automation Region 1.1 Automation Region Automation Region är en ideell förening som kommer att bildas under 2007. Medlemmar beskrivs

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Business Region Borås (BRB) Textil gruppen

Business Region Borås (BRB) Textil gruppen Business Region Borås (BRB) Textil gruppen Vi på Textil gruppen är EvaLotta Pettersson Gunnar Martinsson Johan Höglund Kronbäck Pernilla Nelly HayeK Daniel Göök Marknadvarberg MINAB MARK Tranemo Borås

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala

Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Florell Kristian Näsström Yvonne Palmquist Teresa Datum 2016-03-23 Diarienummer KSN-2016-0374 Kommunstyrelsen Reviderad varumärkesplattform för varumärket Uppsala Förslag

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer