Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun 2014-2017"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Bergström, Mia Grundskolenämnden Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Syftet med Inriktning för näringslivsutveckling i Huddinge kommun är att tydliggöra kommunenens näringslivsutveckling kopplat till framförallt etableringar. Det ska styra och tydliggöra vilken typ av näringsliv möjliggörs i de olika verksamhetsområdena och hur arbetet med de prioriterade branscherna ska bedrivas. Det ska också bidra till att kommunens alla delar kan kommunicera samma budskap, tidplaner och prioriteringar. Dokumentet har brutit ned de befintliga målbilderna för att skapa ett verktyg för kommunens operativa näringslivsarbete. Förvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna för näringslivsutveckling i Huddinge kommun och för hur arbetet ska bedrivas. Beskrivning av ärendet Kommunens övergripande vision anger att kommunen ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Följaktligen måste ett aktivt arbete bedrivas för att skapa förutsättningar för en god näringslivsutveckling. Syftet med Inriktning för näringslivsutveckling i Huddinge kommun är att tydliggöra kommunenens näringslivsutveckling kopplat till framförallt etableringar. Dokumentet är avgränsat till i huvudsak de delar i näringslivsarbetet som har bäring på etableringsarbetet och gör inget anspråk på att vara ett klassiskt näringslivsprogram eller näringslivsstrategi som beskriver hela spektret av de frågor som omfattar en kommuns näringslivsarbete. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) Målet är att detta dokument ska konkretisera andra strategiska dokuments övergripande målsättningar och målbilder för att på så sätt koppla detta till specifika inriktningar och åtgärder. Ett Hållbart Huddinge- Mål 2030, Mål och Budget 2014 samt Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Alla styrdokument ovan kan anses strategiskt överordnande Inriktning för näringslivsutveckling i Huddinge kommun , men dokumentet har brutit ned de befintliga målbilderna för att skapa ett verktyg för kommunens operativa näringslivsarbete. Det ska också bidra till att kommunens alla delar kan kommunicera samma budskap, tidplaner och prioriteringar. Ett av kommunens befintliga mål är att kunskapssektorn ska växa i kommunen vilket kräver ett prioriterat arbete gentemot vissa branscher ifråga om nyetableringar. De aktuella branscherna är: - Den kunskapsintensiva tjänstesektorn, vilket innebär kontorsetableringar - Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa Dokumentet beskriver en övergripande inriktning av den fysiska näringslivsutvecklingen och beskriver även åtgärder kopplade till respektive område. - Prioriteringar i det etableringsfrämjande arbetet - Etableringsförfrågningar utanför de prioriterade branscherna - Opinionsutbildning gentemot kontorsmarknaden - Förbättra företagsklimat och kvalitetssäkring av interna processer - Entreprenörskap och nyföretagande Dokumentet beskriver även en övergripande inriktning av näringslivsutveckling i företagsområden och andra näringsintensiva områden i Huddinge. Man beskriver nuläge och förutsättningar i respektive verksamhetsområde samt utvecklingsmöjligheter och åtgärder.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna för näringslivsutveckling i Huddinge kommun och för hur arbetet ska bedrivas. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor Remisshandlingar- Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

4 Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun HANDLÄGGARE Martin Andaloussi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING, Avdelningen för Näringsliv och Samhällsutveckling , 14 januari 2014

5 1 Inledning Näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun är viktig. Kommunens övergripande vision anger att kommunen ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Detta är en ambitiös vision, eftersom Stockholm Business Alliance anger att Stockholmsregionen ska vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. Följaktligen måste ett aktivt arbete bedrivas för att skapa förutsättningar för en god näringslivsutveckling. Syftet med Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun är att tydliggöra kommunens näringslivsutveckling kopplat till framförallt etableringar. Således är dokumentet avgränsat till i huvudsak de delar i näringslivsarbetet som har bäring på etableringsarbetet och gör inget anspråk på att vara ett klassiskt näringslivsprogram eller näringslivsstrategi som beskriver hela spektret av de frågor som omfattar en kommuns näringslivsarbete. Ur ett styrningsperspektiv är det viktigt att se Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun som en del i en kedja. Målet är att detta dokument ska konkretisera andra strategiska dokuments övergripande målsättningar och målbilder för att på så sätt koppla detta till specifika inriktningar och åtgärder. Ett hållbart Huddinge Mål 2030, som återger en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid där ett fokus är hög sysselsättning och en expansion av kunskapsintensiva näringsverksamheter har beaktats och här finns mätetal som relevanta. Denna bild återkommer även i Översiktsplan 2030, vars riktlinjer anger att vi ska öka antalet arbetstillfällen i förhållande till befolkningen och skapa förutsättningar som garanterar tjänste- och kunskapssektorn utveckling. Översiktsplanen anger även intressanta utvecklingsområden och vart viktiga industriområden är lokaliserade. Det regionala samarbetet på Södertörn har manifesterats i Södertörns utvecklingsprogram, där det särskilt anges att regionen ska stötta ett kunskapsintensivt näringsliv, vilket visar att det finns en klar och sammanhållen prioritering som är densamma i samtliga dokument. Men inget av dokumenten förklarar närmare hur denna prioritering ska ge sig i uttryck i ett reella åtgärder. Kommunens Mål och budget 2014 betonar, inom ramen för kapitlet Hållbar samhällsutveckling, att en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt är företagens möjligheter till etablering och utveckling. Vidare finns mätetal som är uppföljningsbara på årsbasis gällande företagsutvecklingen och kommunens service till företagen. Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt , är ett styrdokument för samhällsbyggnadsprocessen där tidplaner för olika samhällsbyggnadsprojekt återfinns. Denna utgör grunden till stora delar för Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun då det är detaljplaneringen som i stort avgör typen av näringsverksamheter som är möjliga i ett område. Därför kan projektplanen ses som ett strategiskt dokument som befinner sig på nivån strax ovan Inriktning för näringslivsutvecklingen. Alla de ovan beskrivna styrdokumenten kan anses strategiskt överordnade Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun , men dokumentet har brutit ned de befintliga målbilderna för att skapa ett verktyg för kommunens operativa näringslivsarbete. 2

6 2 Övergripande inriktning av den fysiska näringslivsutvecklingen 2.1 Prioriteringar i det etableringsfrämjande arbetet Ett av kommunens befintliga mål, är att kunskapssektorn ska växa i kommunen, vilket kräver ett prioriterat arbete gentemot vissa branscher ifråga om nyetableringar. De aktuella branscherna är: Den kunskapsintensiva tjänstesektorn, vilket innebär kontorsetableringar Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa En aspekt som måste understrykas är att ett prioriterat arbete gentemot ett fåtal branscher inte får verka exkluderande mot andra branscher, då studier har visat att detta är kraftigt tillväxthämmande. Att prioritera ett antal branscher måste innebära att mer resurser reserveras i arbetet med dessa branscher vilket betyder att satsningarna är proaktiva, aktiva och reaktiva. Proaktivitet i etableringsarbetet innebär exempelvis en uppsökande verksamhet för önskvärda etableringar och en tydlig marknadsföring av lämpliga områden. Det aktiva arbetet innefattar värdeskapande åtgärder i ett lämpligt område för prioriterade etableringar. Det kan handla om utbyggnad viktig infrastruktur som vägar, fiberoptik, verka för en god kollektivtrafikförsörjning men även skapandet av intressanta mötesplatser och nätverk. Ett framgångsrikt reaktivt arbete betyder att det vid en etableringsförfrågan finns en tydlig organisation som handlägger ärendet effektivt och att det finns tillgänglig mark för olika typer av verksamheter. Det reaktiva arbetet måste existera, oavsett om det handlar om prioriterade branscher eller inte. Annars kan detta ha inverkan på sysselsättningstillväxten i kommunen och i längden det diversifierade, befintliga näringslivet som idag existerar. Det kommer i sin tur att påverka företagsklimatet och därmed investeringsklimatet för det prioriterade arbetet. Således krävs beredskap för att bidra till att framförallt det befintliga näringslivet kan i Huddinge kan växa eftersom en stor del av nya arbetstillfällen skapas i existerande företag. Åtgärder Det proaktiva, etableringsfrämjande arbetet ska bedrivas gentemot kontorsverksamheter och Life Science. 2.2 Etableringsförfrågningar utanför de prioriterade branscherna Utöver de prioriterade branscherna kan i andra hand vissa parametrar användas om flera företag önskar samma plats för etablering: Ju fler arbetstillfällen som skapas per ytenhet, desto högre prioriteras etableringen Ju mer kunskapsintensiv verksamheten är, desto högre prioriteras etableringen Tillväxt i befintligt näringsliv prioriteras, Huddingeföretag ska kunna växa i Huddinge Punkterna är utan inbördesordning och en diskussion få tas från fall till fall om två företag har styrkor i olika parametrar. Högteknologisk industri och verksamheter 3

7 där forskning och utveckling är en betydande del vid sidan av företagets produktion kan klassificeras som kunskapsintensiv verksamhet. Produktion där huvudkontor medföljer faller inom denna ram och samspelar tydligt kunskapsoch tjänstesektorn. Denna typ av företag blir viktiga och prioriteras i lägen där det inte är möjligt med rena kontorsetableringar. Arbetslinjen prioriteras i framförallt Huddinge kommuns Mål och budget och därför bör näringslivsutvecklingen sträva efter etableringar med många arbetstillfällen för att bidra till en ökad sysselsättning. En viktig del i arbetslinjen måste även vara att säkerställa att Huddingeföretag växer och mark och lokaler är centralt för ett växande företag. Växande företag i kommunen prioriteras vid valsituationer mellan annars likvärdiga alternativ och om marken är lämplig för den aktuella verksamheten. Effekterna spiller dessutom över på arbetet med ett positivt företagsklimat, då detta indikerar att kommunen prioriterar det lokala näringslivet. Åtgärder De tre parametrarna som uppställts ska vara vägledande vid etableringsförfrågningar gällande samma plats. 2.3 Opinionsbildning gentemot kontorsmarknaden Huddinge kommun ska öka sin attraktivitet för kontorsetableringar. En stor andel av tjänsteföretagen väljer idag att etablera sig norr om Stockholm. Detta är således något som påverkar hela Södertörn och Söderort. Därför är det viktigt att stärka hela södra stockholmsregionen. I samband med detta är det även centralt att lyfta fram kommunens satsning på fler bostäder och förbättrad infrastruktur, eftersom detta tillsammans med en välutbyggd service är viktigt för kontorsetableringar. Ett arbete som detta kan inte enbart bedrivas av Huddinge om det ska bli framgångsrikt. Faktum är att andra större Södertörnskommuner har mål om att öka antalet kunskapsintensiva företag, vilket innebär att det finns potential för samverkan. Dock har Huddinge kommun de bästa förutsättningarna för detta i och med sin närhet till centrala Stockholm, särskilt med hjälp av områdena Flemingsberg och Huddinge centrum samt på sikt Kungens kurva. Detta betyder sannolikt att kommunen har mest att vinna på samverkan kring frågan. Vision för Söderort 2030 fastslår att fler arbetsplatser ska etableras i södra Stockholm och att ett varumärkesarbete kan vara en del för att uppnå detta mål. Vidare anger Handlingsplan för Vision Söderort att det ska fastställas gemensamma mål för näringslivsutvecklingen i Söderort och på Södertörn. Samverkan på området kan också ske inom ramen för Stockholm Business Alliance och på så sätt maximera medlemskapet. Åtgärder Huddinge kommun initierar ett arbete för att tydliggöra mål och undersöka vad kommunen kan göra i det externa arbetet. Det ska även inkludera huruvida det är möjligt att bygga in budskap i befintliga kanaler. Detta är ett omfattande arbete, vilket kräver en strategisk kommunikationsplan med mål och aktiviteter som kan utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Utifrån detta kan en del i det framtida arbetet vara att undersöka försättningarna för det externa samarbetet. Syfte skulle vara att stärka kommunens och regionens varumärke gentemot kontorsmarknaden i Södertörnssamarbetet och inom ramen för SBR/SBA. 4

8 2.4 Förbättrat företagsklimat och kvalitetssäkring av interna processer Ett bra företagsklimat är en viktig del i att hjälpa befintligt näringsliv att växa och att samtidigt skapa ett bra varumärke för etableringsarbetet. Snabba beslut och processer samt bra bemötande är en central framtidsfråga där kommunen måste driva ett ständigt förbättringsarbete. Hanteringen av exempelvis etableringsförfrågningar måste kvalitetssäkras i syfte att garantera den bästa servicen. Det handlar om att tydligt definiera roller inom den kommunala organisationen och utarbeta rutiner som medför att hanteringen av förfrågningar säkerställs. Detta är stora frågor som kräver en särskild uppmärksamhet och det har initierats ett projekt för att hantera detta som bör utvärderas innan fler initiativ tas. Åtgärder En särskild satsning pågår i form av ett projekt om Förbättrat företagsklimat där bland annat en upprättad handlingsplan ska implementeras. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som fylls på utifrån exempelvis konsultrapporter och information som erhålls från företagsbesök. 2.5 Entreprenörskap och nyföretagande Entreprenörskap och nyföretagande är en ständigt viktig fråga och det pågår många aktiviteter som främjar detta. Etableringsarbetet som är kopplat till kontorsetableringar och Life Science är särskilt viktiga, men nyetableringar är relativt begränsade i hela Sverige oavsett vilken placering det handlar om. En företagstillväxt kan emellertid också ske genom att befintligt näringsliv växer eller om nya företag startas. Därför blir det viktigt att kommunen arbetar för att främja nyföretagande och affärsutveckling i de prioriterade branscherna, annars blir tillväxten inte tillräckligt hög. Åtgärder I fråga om entreprenörskap och nyföretagande, måste det skapas en bild av hur förutsättningarna och stödet idag ser ut då det finns en rad olika aktörer som arbetar med frågan. En initial inventering ska således genomföras för att kartlägga huruvida det finns brister i stödet till blivande företagare i de prioriterade branscherna. 3 Övergripande inriktning av näringslivsutvecklingen i företagsområden och andra näringsintensiva områden Avgränsningen rörande de områden som beskrivs nedan är områden som har en fördjupad översiktsplan och/eller är kommunägd mark. Eventuella tidpunkter för påbörjan av försäljning, utgår från Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt , men kan försenas i de fall eventuella detaljplaner överklagas. 3.1 Kungens kurva Nuläge och förutsättningar Kungens kurva Skärholmen är Skandinaviens största handelsplats med en omsättning på drygt 7 miljarder kronor och 30 miljoner besökare årligen. Den del inom området som tillhör Huddinge kommun, har arbetstillfällen. Cirka 50 % av företagen i Kungens kurva är inom handelsbranschen. Kontorsmarknaden i området är svag, då de befintliga kontorslokalerna har en mycket hög vakansgrad 5

9 på över 25 % Trafiksituationen hindrar för tillfället en fortsatt expansion av området, men arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) pågår. Det finns ett utbrett och formaliserat samarbete mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och fastighetsägare i området som driver utvecklingen framåt i området. Kungens kurva Skärholmen är identifierat som en regional stadskärna i RUFS Utveckling Kungens kurva bör behålla sin ställning som Skandinaviens största handelsplats. I samrådsförslaget till FÖP:en anges att handeln ska fortsatt vara drivkraft för området men kompletteras med andra verksamheter. I samrådsförslag föreslås kvadratmeter för handel och trafikintensiv upplevelseverksamhet och cirka kvadratmeter för andra verksamheter. Framtidens handel är kopplad till upplevelser och det skapar intressanta utvecklingsmöjligheter för Kungens kurva samtidigt som detta diversifierar utbudet i området. Genom att satsa på upplevelser i anknytning till handeln, stärks både besöksnäringen och förutsättningarna för framtida boendemiljöer. Ifråga om kunskapssektorn kan utbildning, med inriktning mot handel med internationellt perspektiv, vara en realistisk ambition att sträva efter. Detta kan vara ett första steg som ger en mix av olika verksamheter Åtgärder Trafiksituationen medför att förutsättningarna är oklara fram till dess att det finns fastslagen lösning och därför bör vidare åtgärder som syftar till fler etableringar i området avvaktas. Dessutom finns en gemensam vision inom ramen för samarbetet mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och fastighetsägarna, där eventuellt nya åtgärder kommer att fastslås. Däremot är det möjligt att utifrån de redan befintliga lokalerna undersöka förutsättningar för nya eller andra verksamheter, med målet att diversifiera näringslivet i området. Ett alternativ som skulle kunna vara kulturella och kreativa näringar som även skulle skapa en mer omfattande kvällsekonomi i området. Det finns redan två generella initiativ med på fokus på denna bransch. Exempelvis har en handlingsplan som upprättats som ett resultat av projektet Creative Stockholm. Syftet med handlingsplanen är att stärka och utveckla de kulturella och kreativa näringarna i stockholmsregionen. Huddinge kommuns ledningsgrupp har valt att prioritera fyra strategiska områden, varav ett är att utveckla Huddinges natur- och kulturupplevelser. Denna typ av verksamhet kan vara lämplig i Kungens kurva och näringslivsinsatserna ska stötta en sådan utveckling. 3.2 Flemingsberg Nuläge och förutsättningar Flemingsberg är en viktig arbetsmarknadsnod med över arbetstillfällen, närmare studenter och är utpekat som en regional stadskärna i RUFS Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är kommunens största arbetsgivare med över anställda, samtidigt som det finns en omfattande högre utbildning i form av Södertörns Högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Det finns tillgänglig privat mark i Flemingsbergsdalen och kommunen äger också en viss mark i delar av området. I Flemingsbergsdalen planeras m 2 kontor samt m 2 handel i olika etapper. 6

10 Strategiska styrdokument som ett utvecklingsprogram har upprättats för Flemingsberg av de berörda aktörerna i området och Stiftelsen Flemingsberg Science är ett formaliserat samverkansorgan. Stiftelsens syfte är bland annat är att främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Huddinge har tillsammans med Botkyrka och med utgångspunkt i utvecklingsprogrammet upprättat ett samrådsförslag till en fördjupad översiktsplan. Samrådsförslaget till FÖP:en anger att det ska finnas utrymme för arbetsplatser och en befolkning på över personer år Utveckling Flemingsberg har en stor potential gällande de kunskapsintensiva näringarna, Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa och företagstjänster. Företagstjänster kan initialt fokuseras mot verksamheter som har en koppling mot rättsväsendet såsom advokatbyråer, jurister och tolkar. I övrigt är kontorshotell och kontorsetableringar med ett brett fokus prioriterat med målet att erhålla en kritisk massa av tjänsteföretag i området. Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa, där bland annat medicinteknik ingår, med närheten till universitetssjukhuset skapar unika förutsättningar och konkurrensfördelar för utveckling. En satsning måste emellertid ske på kommersiell service i syfte att skapa mötesplatser och attraktiva miljöer för kunskapssektorn. Exempel på verksamheter är ytterligare handel, restauranger, caféer, kiosker och så vidare. Andra möjliga etableringar är hotell som är riktade mot forskare Åtgärder Det bör klargöras vilka operativa åtgärder som är mest värdeskapande för området om utgångspunkten är det som den kommunala förvaltningen de facto styr över. Den kommersiella servicen är mycket viktig för en positiv utveckling av tjänsteoch kunskapssektorn, men idag finns en begränsning av antalet lokaler i området. En plan måste upprättas med utgångspunkt i marknadens behov där det anges hur den kommunala marken kan användas för näringsverksamheter. Denna plan bör löpa parallellt med processen med FÖP:en i syfte att garantera snabba beslut. En tydlig säljplan ska utarbetas där områdets konkurrensfördelar tydligt visualiseras gentemot andra regionala alternativ. När denna grund är lagd, blir det också möjligt påbörja en uppsökande verksamhet där potentiella etableringar kontaktas, innan den eventuella aktören har startat sin externa process för att finna en ny lokalisering. Marknadsföringen av Flemingsberg bör öka i samband med detta och under förutsättning att det finns mark och lokaler tillgängligt. Detta är viktigt om bilden av Söderort som helhet ska förändras och möjliggöra fler etableringar inom kunskapssektorn. Detta inkluderar även medverkan i olika typer av mässor och dylikt. Samarbetet mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och näringslivsfunktionerna i kommunen ska öka i syfte att stötta och stärka stiftelsens operativa arbete. Utökade kontakter med områdets Life Scienceföretag bör ske, med målet att kartlägga företagens framtida behov av lokaler och proaktivt hindra ett utflöde av tillväxtföretag. En tydlig kartläggning av inkubatorföretagens i Karolinska Institut Science Park behov av lokaler vid tillväxt bör genomföras. 7

11 3.3 Huddinge centrum Nuläge och förutsättningar Huddinge centrum har en stor blandning av olika verksamheter såsom tjänsteföretag, handel och övrig service som exempelvis banker olika matställen och gym. Det finns över 50 butiker i området vid sidan av övrig service. Dessutom bidrar bostäder till en hög funktionsblandning. Kollektivtrafikläget är utmärkt, främst genom att det finns spårbunden trafik och därmed endast 15 minuter till regionkärnan. Detta innebär att förutsättningarna är goda för personalintensiva verksamheter i området. Handelns omsättning i Huddinge centrum har emellertid sjunkit de senaste åren Utveckling I förslaget till program för Huddinge centrum möjliggörs m 2 privata kontor samt m 2 handel i olika etapper. I samrådsförslaget till översiktsplan fastslås det att Huddinge centrum är kommunens administrativa centrum. Näringslivs-utvecklingen bör ha en bred inriktning gällande kontorsverksamheter samt syfta till att höja kvaliteten på den befintliga handeln och den kommersiella servicen. Kvaliteten höjs genom att fler aktörer etablerar sig i området, med fokus på välkända kedjor och mindre aktörer med specialiserade sortiment, för att skapa ett mer attraktivt lokalt centrum Åtgärder Näringslivsenhet bör utveckla dialogen med berörda aktörer, såsom Huge Fastigheter och näringslivet i centrum. Syftet ska vara att undersöka om en ökad samverkan kan stärka förutsättningarna för att locka en eller flera starka handelsaktörer till Huddinge centrum som bidrar till en kvalitetshöjning. Det är ytterst viktigt med en god planberedskap där kontorsfastigheter inkluderas. Verksamheter i bottenvåningen på flerbostadshus där det är möjligt, säkerställs genom tydliga krav på exploatörer, vilket bör vara en förutsättning för att få bygga bostäder i området. I övrigt kommer Huddinge centrum kraftigt att stärkas om varumärket Söderort förbättras i enlighet med den övergripande åtgärden i kapitel Storängen Nuläge och förutsättningar Storängen är ett industriområde med viss störande verksamhet som inte är förenliga med bostäder. Antalet företag är runt 170 varav tillverkningsindustrin är cirka 10 % och byggverksamhet 20 %. Handel och partihandel är den största branschen med cirka 25 % av områdets företag Utveckling År 2009 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan gällande Storängen. Denna ändrar inriktningen på området, genom att det sker en förtätning av bostäder och blandade funktioner. De verksamheter som är förenliga med bostäder, har möjlighet att vara kvar, samtidigt som nya näringar såsom handel, kontor, kulturverksamhet och annan service kan tillkomma. Området bör ur ett näringslivsperspektiv ha liknande utveckling som Huddinge centrum. De 8

12 verksamheter som inte kan kombineras med bostäder bör kommunen aktivt arbeta för att erbjuda alternativa lokaliseringar Åtgärder Storängen bör behandlas inom ramen för de åtgärder som beskrivs i 3.3 Huddinge centrum, vilket innebär att området ses som en del av Huddinge centrum i näringslivsarbetet. Huddinge kommun ska aktivt presentera alternativa lokaliseringar för störande verksamheter i och med att mer planlagd mark tillkommer i kommunen. Om likväl näringsidkarnas behov inte kan uppfyllas, ska kommunen verka för att omkringliggande kommuner presenterar sitt mark- och lokalutbud för intresserade företag. 3.5 Länna företags- och handelsområden Nuläge och förutsättningar Länna är ett verksamhetsområde framförallt inriktat mot lättare industri och tillverkning, där delar är handelsområde. Storleken totalt på området uppgår till cirka 100 hektar. Tillverknings- och byggindustri utgör cirka 35 % av antalet företag i området. Delar av Länna kan komma att bli tillgängligt för försäljning 2016, då markberedningen av vissa av områdets norra delar är färdigt Utveckling Området är fortsatt lämpligt för lättare industri, tillverkande företag och hantverkare, det vill säga en liknande verksamhet som existerar idag, men med en högre exploateringsgrad. Störande verksamheter bör tillåtas som inte klassas som tung industri eller har låg personaltäthet per ytenhet. Verksamheter som förlägger huvudkontor eller andra ledningsfunktioner i samband med sin verksamhet bör premieras. Upplag eller större logistiketableringar är inte aktuella i området. Handeln som finns är relativt unik då det finns framgångsrika företag som inte är del av en kedja, vilket bör främjas i den mån det är möjligt och på så sätt nischa handelsområdet Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas 2016 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa. 3.6 Glömstadalen Nuläge och förutsättningar I samrådsförslaget till översiktsplanen, finns tre olika scenarier för områdets utveckling. I det första scenariot tillgängliggörs 6 hektar för verksamheter, men i de två övriga blir det 10 hektar respektive 16 hektar för verksamheter Utveckling Utvecklingen beror på hur Glömstadalen planläggs vilket sin tur är avhängigt Spårväg Syds eventuella utbyggnad. Om det blir mer sammanhållna arbetsområden kan lättare småindustri och hantverkare etableras, med något mer störande verksamheter i områden som är längst bort från bostäderna, som också etableras i området. Bostäder kräver också närservice, matställen samt lokaler för 9

13 annan verksamhet som kan kombineras och i vissa fall integreras med bostäder. Gestaltningen av lokalerna för verksamheter blir viktig Åtgärder Avvaktande fram till dess att ett scenario är fastslaget. 3.7 Gladö Nuläge och förutsättningar Gladö är ett industriområde för mer störande verksamheter, exempel på verksamheter är bilskrot och SRV:s deponi- och återvinningsanläggning Sofielund är placerad i området, vilken är en av Sveriges största återvinningsanläggningar. SRV planerar dessutom att förlägga sitt huvudkontor i Gladö. Området är cirka 9 hektar, exklusive deponin Utveckling Gladö och den vidare utbyggnaden bör vara en plats för tung industri med störande verksamheter i Huddinge kommun. Även lokal energiproduktion är lämplig i området. Verksamheter med låg personaltäthet som kräver större skyddsavstånd är lämpliga i detta område. Tillkommande mark uppgår till cirka 15 hektar Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas 2017 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa. 3.8 Gräsvreten Nuläge och förutsättningar Området domineras av upplag och annan störande verksamhet som inte är personalintensiv. Vatten och avlopp saknas i området men ska byggas ut i samband med planläggning av ny mark Utveckling Upplagen och de störande verksamheterna kan vara kvar, men eftersom området kommer att uppgraderas i och med utbyggnaden av VA, möjliggörs dock mer avancerad verksamhet. Den nytillkommande marken som uppgår till cirka m 2, kan dock inte upplåta alltför störande verksamheter på grund av närhet till bostäder. Den nya marken bör styckas i mindre industritomter för industri och hantverk, vilka har stor efterfrågan i dagsläget Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas tidigast i slutet 2016 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa. 3.9 Vårdkasen Nuläge och förutsättningar Vårdkasen är ett mindre industriområde som omfattar cirka m 2 mark. Ett pågående planarbete kommer att bidra till ytterligare m 2 kommunalägd 10

14 mark. Det finns framförallt hantverkare registrerade i området och cirka 66 % är enmansföretagare Utveckling Vårdkasen är lämpligt för lättare småindustri och hantverkare, men ingen omfattande tillverkningsindustri. Området kommer att bli en viktig front mot Södertörnsleden och därför bör det vara en strävan att skapa en attraktiv gestaltning och högre exploatering. Läget ger även ett bra skyltläge och ett starkt varumärke i detta läge är önskvärt Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas under 2014 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa Lokala centrum och huvudkollektivtrafikstråk Nuläge och förutsättningar I samrådsförslaget för Huddinges översiktsplan anges att en funktionsblandning av bostäder, service och arbetsplatser ska eftersträvas i alla områden. Eventuella nya arbetsplatser måste emellertid också personalförsörjas och de bästa förutsättningarna för detta är om de planeras närheten av huvudkollektivtrafikstråk Utveckling Längs huvudkollektivtrafikstråk finns goda förutsättningar för arbetsplatser, särskilt i anslutning till lokala centrum och centrala vägförbindelser såsom Häradsvägen. Verksamheter kopplade till närservice höjer kvaliteten på boendemiljöer. Även mindre, kunskapsintensiva tjänsteföretag såsom olika former av konsulter, mäklare och dylikt är lämpliga längs stråken Åtgärder Vid planläggning av områden längs stråk, skall planeringen alltid möjliggöra arbetsplatser med inriktning mot tjänsteföretag och kommersiell service om detta saknas vid den aktuella platsen. Detta ska även beaktas vid försäljningen av mark. Av tillkommande byggnadsarea, bör 15 % vara verksamhetslokaler Övrig tätort Nuläge och förutsättningar Övrig tätort är de platser av samlad bebyggelse i samrådsförslaget till Huddinges översiktsplan som inte är placerade i närheten av högkvalitativ kollektivtrafik eller lokala centrum. För den övriga tätorten gäller att funktioner, upplåtelseformer och bostadstyper som leder till en ökad blandning är eftersträvansvärt, precis som i övriga kommunen Utveckling Småföretagare som idag har sin verksamhet till största del i hemmet, kan ges möjlighet att växa om mindre verksamhetslokaler uppkommer i närheten av bostaden. Att försöka att blanda upp befintliga bostadsområden med verksamheter ger stadskvaliteter som gör områden mer attraktiva, särskilt om detta innebär mer service. 11

15 Åtgärder Vid planläggning i områden som klassas som övrig tätort, ska planeringen eftersträva en ökning av arbetsplatser som är förenliga med bostäder och särskilt försöka komplettera de områden där det finns ett underskott av arbetsplatser. 12

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Kungens kurva - Skärholmen

Kungens kurva - Skärholmen resurs pporten e vs i de yttre Kungens kurva - Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen e i den Kungens kurva Skärholmen Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen Uppföljning av utvecklingen

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014

Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/1061.909 Redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige per den 31 oktober 2014 Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB

-------1--...1 SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN. S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB S-M-A-R-T -A Barn familjedaghem i segeltorp AB SUNDA MENINGSFULLA AKTIVA REFLEKTERANDE TRYGGA ANSV ARSFULLA BARN -~--~ -- - - ---, HUDDINGE I

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014

Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef från och med år 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-09 GSN-2014/1424.601 1 (4) HANDLÄGGARE Nyberg, Peter Peter.Nyberg@huddinge.se Grundskolenämnden Förändrade regler för utmärkelsen Årets ledare/chef

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Policy för näringsliv

Policy för näringsliv Policy för näringsliv Stenungsunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-13 154 POLICY för NÄRINGSLIV Stenungsund Det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Stenungsund var fram till

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11.

l Diarieplan Trångsund 2013-01-20 Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet from 2013-03-11. Trångsund 2013-01-20 r----- HUDDINGE'KoMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 2013 Of- l3 - Diörienurnrner l Diarieplan Härmed ansöker jag om att få starta privat familjedaghem, pedagogisk verksamhet

Läs mer

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015

Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 GN-2014.335.603 1 (2) HANDLÄGGARE Lilliestråle, Caroline Caroline. Lilliestrale@huddinge.se Gymnasienämnden Reviderade riktlinjer för Feriepraktik 2015 Förslag

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Huddinge kommun Översiktsplan 2030

Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Huddinge kommun Översiktsplan 2030 Maj 2014 Projektgrupp: Joel Edding, projektledare Johanna Tullhage Wadhstorp, planarkitekt Nicklas Lord, trafikplanerare Marcel Moritz,

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Stiftelsen Flemingsberg Science driftsbidrag för projekt avseende etablering av verksamheter

Stiftelsen Flemingsberg Science driftsbidrag för projekt avseende etablering av verksamheter KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-06-24 KS-2010/731.109 1 (4) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla 0853531381 Gunilla.Wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen Stiftelsen Flemingsberg

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer