Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun 2014-2017"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) HANDLÄGGARE Bergström, Mia Grundskolenämnden Remiss - Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun Förslag till beslut Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Syftet med Inriktning för näringslivsutveckling i Huddinge kommun är att tydliggöra kommunenens näringslivsutveckling kopplat till framförallt etableringar. Det ska styra och tydliggöra vilken typ av näringsliv möjliggörs i de olika verksamhetsområdena och hur arbetet med de prioriterade branscherna ska bedrivas. Det ska också bidra till att kommunens alla delar kan kommunicera samma budskap, tidplaner och prioriteringar. Dokumentet har brutit ned de befintliga målbilderna för att skapa ett verktyg för kommunens operativa näringslivsarbete. Förvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna för näringslivsutveckling i Huddinge kommun och för hur arbetet ska bedrivas. Beskrivning av ärendet Kommunens övergripande vision anger att kommunen ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Följaktligen måste ett aktivt arbete bedrivas för att skapa förutsättningar för en god näringslivsutveckling. Syftet med Inriktning för näringslivsutveckling i Huddinge kommun är att tydliggöra kommunenens näringslivsutveckling kopplat till framförallt etableringar. Dokumentet är avgränsat till i huvudsak de delar i näringslivsarbetet som har bäring på etableringsarbetet och gör inget anspråk på att vara ett klassiskt näringslivsprogram eller näringslivsstrategi som beskriver hela spektret av de frågor som omfattar en kommuns näringslivsarbete. POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) Målet är att detta dokument ska konkretisera andra strategiska dokuments övergripande målsättningar och målbilder för att på så sätt koppla detta till specifika inriktningar och åtgärder. Ett Hållbart Huddinge- Mål 2030, Mål och Budget 2014 samt Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt Alla styrdokument ovan kan anses strategiskt överordnande Inriktning för näringslivsutveckling i Huddinge kommun , men dokumentet har brutit ned de befintliga målbilderna för att skapa ett verktyg för kommunens operativa näringslivsarbete. Det ska också bidra till att kommunens alla delar kan kommunicera samma budskap, tidplaner och prioriteringar. Ett av kommunens befintliga mål är att kunskapssektorn ska växa i kommunen vilket kräver ett prioriterat arbete gentemot vissa branscher ifråga om nyetableringar. De aktuella branscherna är: - Den kunskapsintensiva tjänstesektorn, vilket innebär kontorsetableringar - Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa Dokumentet beskriver en övergripande inriktning av den fysiska näringslivsutvecklingen och beskriver även åtgärder kopplade till respektive område. - Prioriteringar i det etableringsfrämjande arbetet - Etableringsförfrågningar utanför de prioriterade branscherna - Opinionsutbildning gentemot kontorsmarknaden - Förbättra företagsklimat och kvalitetssäkring av interna processer - Entreprenörskap och nyföretagande Dokumentet beskriver även en övergripande inriktning av näringslivsutveckling i företagsområden och andra näringsintensiva områden i Huddinge. Man beskriver nuläge och förutsättningar i respektive verksamhetsområde samt utvecklingsmöjligheter och åtgärder.

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA GSN-2014/ (3) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ställer sig positiv till riktlinjerna för näringslivsutveckling i Huddinge kommun och för hur arbetet ska bedrivas. Jukka Kuusisto Utbildningsdirektör Mia Bergström Lokalplaneringschef Bilagor Remisshandlingar- Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

4 Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun HANDLÄGGARE Martin Andaloussi KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING, Avdelningen för Näringsliv och Samhällsutveckling , 14 januari 2014

5 1 Inledning Näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun är viktig. Kommunens övergripande vision anger att kommunen ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Detta är en ambitiös vision, eftersom Stockholm Business Alliance anger att Stockholmsregionen ska vara Europas ledande, hållbara tillväxtregion. Följaktligen måste ett aktivt arbete bedrivas för att skapa förutsättningar för en god näringslivsutveckling. Syftet med Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun är att tydliggöra kommunens näringslivsutveckling kopplat till framförallt etableringar. Således är dokumentet avgränsat till i huvudsak de delar i näringslivsarbetet som har bäring på etableringsarbetet och gör inget anspråk på att vara ett klassiskt näringslivsprogram eller näringslivsstrategi som beskriver hela spektret av de frågor som omfattar en kommuns näringslivsarbete. Ur ett styrningsperspektiv är det viktigt att se Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun som en del i en kedja. Målet är att detta dokument ska konkretisera andra strategiska dokuments övergripande målsättningar och målbilder för att på så sätt koppla detta till specifika inriktningar och åtgärder. Ett hållbart Huddinge Mål 2030, som återger en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid där ett fokus är hög sysselsättning och en expansion av kunskapsintensiva näringsverksamheter har beaktats och här finns mätetal som relevanta. Denna bild återkommer även i Översiktsplan 2030, vars riktlinjer anger att vi ska öka antalet arbetstillfällen i förhållande till befolkningen och skapa förutsättningar som garanterar tjänste- och kunskapssektorn utveckling. Översiktsplanen anger även intressanta utvecklingsområden och vart viktiga industriområden är lokaliserade. Det regionala samarbetet på Södertörn har manifesterats i Södertörns utvecklingsprogram, där det särskilt anges att regionen ska stötta ett kunskapsintensivt näringsliv, vilket visar att det finns en klar och sammanhållen prioritering som är densamma i samtliga dokument. Men inget av dokumenten förklarar närmare hur denna prioritering ska ge sig i uttryck i ett reella åtgärder. Kommunens Mål och budget 2014 betonar, inom ramen för kapitlet Hållbar samhällsutveckling, att en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt är företagens möjligheter till etablering och utveckling. Vidare finns mätetal som är uppföljningsbara på årsbasis gällande företagsutvecklingen och kommunens service till företagen. Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt , är ett styrdokument för samhällsbyggnadsprocessen där tidplaner för olika samhällsbyggnadsprojekt återfinns. Denna utgör grunden till stora delar för Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun då det är detaljplaneringen som i stort avgör typen av näringsverksamheter som är möjliga i ett område. Därför kan projektplanen ses som ett strategiskt dokument som befinner sig på nivån strax ovan Inriktning för näringslivsutvecklingen. Alla de ovan beskrivna styrdokumenten kan anses strategiskt överordnade Inriktning för näringslivsutvecklingen i Huddinge kommun , men dokumentet har brutit ned de befintliga målbilderna för att skapa ett verktyg för kommunens operativa näringslivsarbete. 2

6 2 Övergripande inriktning av den fysiska näringslivsutvecklingen 2.1 Prioriteringar i det etableringsfrämjande arbetet Ett av kommunens befintliga mål, är att kunskapssektorn ska växa i kommunen, vilket kräver ett prioriterat arbete gentemot vissa branscher ifråga om nyetableringar. De aktuella branscherna är: Den kunskapsintensiva tjänstesektorn, vilket innebär kontorsetableringar Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa En aspekt som måste understrykas är att ett prioriterat arbete gentemot ett fåtal branscher inte får verka exkluderande mot andra branscher, då studier har visat att detta är kraftigt tillväxthämmande. Att prioritera ett antal branscher måste innebära att mer resurser reserveras i arbetet med dessa branscher vilket betyder att satsningarna är proaktiva, aktiva och reaktiva. Proaktivitet i etableringsarbetet innebär exempelvis en uppsökande verksamhet för önskvärda etableringar och en tydlig marknadsföring av lämpliga områden. Det aktiva arbetet innefattar värdeskapande åtgärder i ett lämpligt område för prioriterade etableringar. Det kan handla om utbyggnad viktig infrastruktur som vägar, fiberoptik, verka för en god kollektivtrafikförsörjning men även skapandet av intressanta mötesplatser och nätverk. Ett framgångsrikt reaktivt arbete betyder att det vid en etableringsförfrågan finns en tydlig organisation som handlägger ärendet effektivt och att det finns tillgänglig mark för olika typer av verksamheter. Det reaktiva arbetet måste existera, oavsett om det handlar om prioriterade branscher eller inte. Annars kan detta ha inverkan på sysselsättningstillväxten i kommunen och i längden det diversifierade, befintliga näringslivet som idag existerar. Det kommer i sin tur att påverka företagsklimatet och därmed investeringsklimatet för det prioriterade arbetet. Således krävs beredskap för att bidra till att framförallt det befintliga näringslivet kan i Huddinge kan växa eftersom en stor del av nya arbetstillfällen skapas i existerande företag. Åtgärder Det proaktiva, etableringsfrämjande arbetet ska bedrivas gentemot kontorsverksamheter och Life Science. 2.2 Etableringsförfrågningar utanför de prioriterade branscherna Utöver de prioriterade branscherna kan i andra hand vissa parametrar användas om flera företag önskar samma plats för etablering: Ju fler arbetstillfällen som skapas per ytenhet, desto högre prioriteras etableringen Ju mer kunskapsintensiv verksamheten är, desto högre prioriteras etableringen Tillväxt i befintligt näringsliv prioriteras, Huddingeföretag ska kunna växa i Huddinge Punkterna är utan inbördesordning och en diskussion få tas från fall till fall om två företag har styrkor i olika parametrar. Högteknologisk industri och verksamheter 3

7 där forskning och utveckling är en betydande del vid sidan av företagets produktion kan klassificeras som kunskapsintensiv verksamhet. Produktion där huvudkontor medföljer faller inom denna ram och samspelar tydligt kunskapsoch tjänstesektorn. Denna typ av företag blir viktiga och prioriteras i lägen där det inte är möjligt med rena kontorsetableringar. Arbetslinjen prioriteras i framförallt Huddinge kommuns Mål och budget och därför bör näringslivsutvecklingen sträva efter etableringar med många arbetstillfällen för att bidra till en ökad sysselsättning. En viktig del i arbetslinjen måste även vara att säkerställa att Huddingeföretag växer och mark och lokaler är centralt för ett växande företag. Växande företag i kommunen prioriteras vid valsituationer mellan annars likvärdiga alternativ och om marken är lämplig för den aktuella verksamheten. Effekterna spiller dessutom över på arbetet med ett positivt företagsklimat, då detta indikerar att kommunen prioriterar det lokala näringslivet. Åtgärder De tre parametrarna som uppställts ska vara vägledande vid etableringsförfrågningar gällande samma plats. 2.3 Opinionsbildning gentemot kontorsmarknaden Huddinge kommun ska öka sin attraktivitet för kontorsetableringar. En stor andel av tjänsteföretagen väljer idag att etablera sig norr om Stockholm. Detta är således något som påverkar hela Södertörn och Söderort. Därför är det viktigt att stärka hela södra stockholmsregionen. I samband med detta är det även centralt att lyfta fram kommunens satsning på fler bostäder och förbättrad infrastruktur, eftersom detta tillsammans med en välutbyggd service är viktigt för kontorsetableringar. Ett arbete som detta kan inte enbart bedrivas av Huddinge om det ska bli framgångsrikt. Faktum är att andra större Södertörnskommuner har mål om att öka antalet kunskapsintensiva företag, vilket innebär att det finns potential för samverkan. Dock har Huddinge kommun de bästa förutsättningarna för detta i och med sin närhet till centrala Stockholm, särskilt med hjälp av områdena Flemingsberg och Huddinge centrum samt på sikt Kungens kurva. Detta betyder sannolikt att kommunen har mest att vinna på samverkan kring frågan. Vision för Söderort 2030 fastslår att fler arbetsplatser ska etableras i södra Stockholm och att ett varumärkesarbete kan vara en del för att uppnå detta mål. Vidare anger Handlingsplan för Vision Söderort att det ska fastställas gemensamma mål för näringslivsutvecklingen i Söderort och på Södertörn. Samverkan på området kan också ske inom ramen för Stockholm Business Alliance och på så sätt maximera medlemskapet. Åtgärder Huddinge kommun initierar ett arbete för att tydliggöra mål och undersöka vad kommunen kan göra i det externa arbetet. Det ska även inkludera huruvida det är möjligt att bygga in budskap i befintliga kanaler. Detta är ett omfattande arbete, vilket kräver en strategisk kommunikationsplan med mål och aktiviteter som kan utgöra grunden för det fortsatta arbetet. Utifrån detta kan en del i det framtida arbetet vara att undersöka försättningarna för det externa samarbetet. Syfte skulle vara att stärka kommunens och regionens varumärke gentemot kontorsmarknaden i Södertörnssamarbetet och inom ramen för SBR/SBA. 4

8 2.4 Förbättrat företagsklimat och kvalitetssäkring av interna processer Ett bra företagsklimat är en viktig del i att hjälpa befintligt näringsliv att växa och att samtidigt skapa ett bra varumärke för etableringsarbetet. Snabba beslut och processer samt bra bemötande är en central framtidsfråga där kommunen måste driva ett ständigt förbättringsarbete. Hanteringen av exempelvis etableringsförfrågningar måste kvalitetssäkras i syfte att garantera den bästa servicen. Det handlar om att tydligt definiera roller inom den kommunala organisationen och utarbeta rutiner som medför att hanteringen av förfrågningar säkerställs. Detta är stora frågor som kräver en särskild uppmärksamhet och det har initierats ett projekt för att hantera detta som bör utvärderas innan fler initiativ tas. Åtgärder En särskild satsning pågår i form av ett projekt om Förbättrat företagsklimat där bland annat en upprättad handlingsplan ska implementeras. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som fylls på utifrån exempelvis konsultrapporter och information som erhålls från företagsbesök. 2.5 Entreprenörskap och nyföretagande Entreprenörskap och nyföretagande är en ständigt viktig fråga och det pågår många aktiviteter som främjar detta. Etableringsarbetet som är kopplat till kontorsetableringar och Life Science är särskilt viktiga, men nyetableringar är relativt begränsade i hela Sverige oavsett vilken placering det handlar om. En företagstillväxt kan emellertid också ske genom att befintligt näringsliv växer eller om nya företag startas. Därför blir det viktigt att kommunen arbetar för att främja nyföretagande och affärsutveckling i de prioriterade branscherna, annars blir tillväxten inte tillräckligt hög. Åtgärder I fråga om entreprenörskap och nyföretagande, måste det skapas en bild av hur förutsättningarna och stödet idag ser ut då det finns en rad olika aktörer som arbetar med frågan. En initial inventering ska således genomföras för att kartlägga huruvida det finns brister i stödet till blivande företagare i de prioriterade branscherna. 3 Övergripande inriktning av näringslivsutvecklingen i företagsområden och andra näringsintensiva områden Avgränsningen rörande de områden som beskrivs nedan är områden som har en fördjupad översiktsplan och/eller är kommunägd mark. Eventuella tidpunkter för påbörjan av försäljning, utgår från Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt , men kan försenas i de fall eventuella detaljplaner överklagas. 3.1 Kungens kurva Nuläge och förutsättningar Kungens kurva Skärholmen är Skandinaviens största handelsplats med en omsättning på drygt 7 miljarder kronor och 30 miljoner besökare årligen. Den del inom området som tillhör Huddinge kommun, har arbetstillfällen. Cirka 50 % av företagen i Kungens kurva är inom handelsbranschen. Kontorsmarknaden i området är svag, då de befintliga kontorslokalerna har en mycket hög vakansgrad 5

9 på över 25 % Trafiksituationen hindrar för tillfället en fortsatt expansion av området, men arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) pågår. Det finns ett utbrett och formaliserat samarbete mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och fastighetsägare i området som driver utvecklingen framåt i området. Kungens kurva Skärholmen är identifierat som en regional stadskärna i RUFS Utveckling Kungens kurva bör behålla sin ställning som Skandinaviens största handelsplats. I samrådsförslaget till FÖP:en anges att handeln ska fortsatt vara drivkraft för området men kompletteras med andra verksamheter. I samrådsförslag föreslås kvadratmeter för handel och trafikintensiv upplevelseverksamhet och cirka kvadratmeter för andra verksamheter. Framtidens handel är kopplad till upplevelser och det skapar intressanta utvecklingsmöjligheter för Kungens kurva samtidigt som detta diversifierar utbudet i området. Genom att satsa på upplevelser i anknytning till handeln, stärks både besöksnäringen och förutsättningarna för framtida boendemiljöer. Ifråga om kunskapssektorn kan utbildning, med inriktning mot handel med internationellt perspektiv, vara en realistisk ambition att sträva efter. Detta kan vara ett första steg som ger en mix av olika verksamheter Åtgärder Trafiksituationen medför att förutsättningarna är oklara fram till dess att det finns fastslagen lösning och därför bör vidare åtgärder som syftar till fler etableringar i området avvaktas. Dessutom finns en gemensam vision inom ramen för samarbetet mellan Huddinge kommun, Stockholms stad och fastighetsägarna, där eventuellt nya åtgärder kommer att fastslås. Däremot är det möjligt att utifrån de redan befintliga lokalerna undersöka förutsättningar för nya eller andra verksamheter, med målet att diversifiera näringslivet i området. Ett alternativ som skulle kunna vara kulturella och kreativa näringar som även skulle skapa en mer omfattande kvällsekonomi i området. Det finns redan två generella initiativ med på fokus på denna bransch. Exempelvis har en handlingsplan som upprättats som ett resultat av projektet Creative Stockholm. Syftet med handlingsplanen är att stärka och utveckla de kulturella och kreativa näringarna i stockholmsregionen. Huddinge kommuns ledningsgrupp har valt att prioritera fyra strategiska områden, varav ett är att utveckla Huddinges natur- och kulturupplevelser. Denna typ av verksamhet kan vara lämplig i Kungens kurva och näringslivsinsatserna ska stötta en sådan utveckling. 3.2 Flemingsberg Nuläge och förutsättningar Flemingsberg är en viktig arbetsmarknadsnod med över arbetstillfällen, närmare studenter och är utpekat som en regional stadskärna i RUFS Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är kommunens största arbetsgivare med över anställda, samtidigt som det finns en omfattande högre utbildning i form av Södertörns Högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Det finns tillgänglig privat mark i Flemingsbergsdalen och kommunen äger också en viss mark i delar av området. I Flemingsbergsdalen planeras m 2 kontor samt m 2 handel i olika etapper. 6

10 Strategiska styrdokument som ett utvecklingsprogram har upprättats för Flemingsberg av de berörda aktörerna i området och Stiftelsen Flemingsberg Science är ett formaliserat samverkansorgan. Stiftelsens syfte är bland annat är att främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Huddinge har tillsammans med Botkyrka och med utgångspunkt i utvecklingsprogrammet upprättat ett samrådsförslag till en fördjupad översiktsplan. Samrådsförslaget till FÖP:en anger att det ska finnas utrymme för arbetsplatser och en befolkning på över personer år Utveckling Flemingsberg har en stor potential gällande de kunskapsintensiva näringarna, Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa och företagstjänster. Företagstjänster kan initialt fokuseras mot verksamheter som har en koppling mot rättsväsendet såsom advokatbyråer, jurister och tolkar. I övrigt är kontorshotell och kontorsetableringar med ett brett fokus prioriterat med målet att erhålla en kritisk massa av tjänsteföretag i området. Life Science med inriktning mot innovationer rörande vård och hälsa, där bland annat medicinteknik ingår, med närheten till universitetssjukhuset skapar unika förutsättningar och konkurrensfördelar för utveckling. En satsning måste emellertid ske på kommersiell service i syfte att skapa mötesplatser och attraktiva miljöer för kunskapssektorn. Exempel på verksamheter är ytterligare handel, restauranger, caféer, kiosker och så vidare. Andra möjliga etableringar är hotell som är riktade mot forskare Åtgärder Det bör klargöras vilka operativa åtgärder som är mest värdeskapande för området om utgångspunkten är det som den kommunala förvaltningen de facto styr över. Den kommersiella servicen är mycket viktig för en positiv utveckling av tjänsteoch kunskapssektorn, men idag finns en begränsning av antalet lokaler i området. En plan måste upprättas med utgångspunkt i marknadens behov där det anges hur den kommunala marken kan användas för näringsverksamheter. Denna plan bör löpa parallellt med processen med FÖP:en i syfte att garantera snabba beslut. En tydlig säljplan ska utarbetas där områdets konkurrensfördelar tydligt visualiseras gentemot andra regionala alternativ. När denna grund är lagd, blir det också möjligt påbörja en uppsökande verksamhet där potentiella etableringar kontaktas, innan den eventuella aktören har startat sin externa process för att finna en ny lokalisering. Marknadsföringen av Flemingsberg bör öka i samband med detta och under förutsättning att det finns mark och lokaler tillgängligt. Detta är viktigt om bilden av Söderort som helhet ska förändras och möjliggöra fler etableringar inom kunskapssektorn. Detta inkluderar även medverkan i olika typer av mässor och dylikt. Samarbetet mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och näringslivsfunktionerna i kommunen ska öka i syfte att stötta och stärka stiftelsens operativa arbete. Utökade kontakter med områdets Life Scienceföretag bör ske, med målet att kartlägga företagens framtida behov av lokaler och proaktivt hindra ett utflöde av tillväxtföretag. En tydlig kartläggning av inkubatorföretagens i Karolinska Institut Science Park behov av lokaler vid tillväxt bör genomföras. 7

11 3.3 Huddinge centrum Nuläge och förutsättningar Huddinge centrum har en stor blandning av olika verksamheter såsom tjänsteföretag, handel och övrig service som exempelvis banker olika matställen och gym. Det finns över 50 butiker i området vid sidan av övrig service. Dessutom bidrar bostäder till en hög funktionsblandning. Kollektivtrafikläget är utmärkt, främst genom att det finns spårbunden trafik och därmed endast 15 minuter till regionkärnan. Detta innebär att förutsättningarna är goda för personalintensiva verksamheter i området. Handelns omsättning i Huddinge centrum har emellertid sjunkit de senaste åren Utveckling I förslaget till program för Huddinge centrum möjliggörs m 2 privata kontor samt m 2 handel i olika etapper. I samrådsförslaget till översiktsplan fastslås det att Huddinge centrum är kommunens administrativa centrum. Näringslivs-utvecklingen bör ha en bred inriktning gällande kontorsverksamheter samt syfta till att höja kvaliteten på den befintliga handeln och den kommersiella servicen. Kvaliteten höjs genom att fler aktörer etablerar sig i området, med fokus på välkända kedjor och mindre aktörer med specialiserade sortiment, för att skapa ett mer attraktivt lokalt centrum Åtgärder Näringslivsenhet bör utveckla dialogen med berörda aktörer, såsom Huge Fastigheter och näringslivet i centrum. Syftet ska vara att undersöka om en ökad samverkan kan stärka förutsättningarna för att locka en eller flera starka handelsaktörer till Huddinge centrum som bidrar till en kvalitetshöjning. Det är ytterst viktigt med en god planberedskap där kontorsfastigheter inkluderas. Verksamheter i bottenvåningen på flerbostadshus där det är möjligt, säkerställs genom tydliga krav på exploatörer, vilket bör vara en förutsättning för att få bygga bostäder i området. I övrigt kommer Huddinge centrum kraftigt att stärkas om varumärket Söderort förbättras i enlighet med den övergripande åtgärden i kapitel Storängen Nuläge och förutsättningar Storängen är ett industriområde med viss störande verksamhet som inte är förenliga med bostäder. Antalet företag är runt 170 varav tillverkningsindustrin är cirka 10 % och byggverksamhet 20 %. Handel och partihandel är den största branschen med cirka 25 % av områdets företag Utveckling År 2009 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan gällande Storängen. Denna ändrar inriktningen på området, genom att det sker en förtätning av bostäder och blandade funktioner. De verksamheter som är förenliga med bostäder, har möjlighet att vara kvar, samtidigt som nya näringar såsom handel, kontor, kulturverksamhet och annan service kan tillkomma. Området bör ur ett näringslivsperspektiv ha liknande utveckling som Huddinge centrum. De 8

12 verksamheter som inte kan kombineras med bostäder bör kommunen aktivt arbeta för att erbjuda alternativa lokaliseringar Åtgärder Storängen bör behandlas inom ramen för de åtgärder som beskrivs i 3.3 Huddinge centrum, vilket innebär att området ses som en del av Huddinge centrum i näringslivsarbetet. Huddinge kommun ska aktivt presentera alternativa lokaliseringar för störande verksamheter i och med att mer planlagd mark tillkommer i kommunen. Om likväl näringsidkarnas behov inte kan uppfyllas, ska kommunen verka för att omkringliggande kommuner presenterar sitt mark- och lokalutbud för intresserade företag. 3.5 Länna företags- och handelsområden Nuläge och förutsättningar Länna är ett verksamhetsområde framförallt inriktat mot lättare industri och tillverkning, där delar är handelsområde. Storleken totalt på området uppgår till cirka 100 hektar. Tillverknings- och byggindustri utgör cirka 35 % av antalet företag i området. Delar av Länna kan komma att bli tillgängligt för försäljning 2016, då markberedningen av vissa av områdets norra delar är färdigt Utveckling Området är fortsatt lämpligt för lättare industri, tillverkande företag och hantverkare, det vill säga en liknande verksamhet som existerar idag, men med en högre exploateringsgrad. Störande verksamheter bör tillåtas som inte klassas som tung industri eller har låg personaltäthet per ytenhet. Verksamheter som förlägger huvudkontor eller andra ledningsfunktioner i samband med sin verksamhet bör premieras. Upplag eller större logistiketableringar är inte aktuella i området. Handeln som finns är relativt unik då det finns framgångsrika företag som inte är del av en kedja, vilket bör främjas i den mån det är möjligt och på så sätt nischa handelsområdet Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas 2016 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa. 3.6 Glömstadalen Nuläge och förutsättningar I samrådsförslaget till översiktsplanen, finns tre olika scenarier för områdets utveckling. I det första scenariot tillgängliggörs 6 hektar för verksamheter, men i de två övriga blir det 10 hektar respektive 16 hektar för verksamheter Utveckling Utvecklingen beror på hur Glömstadalen planläggs vilket sin tur är avhängigt Spårväg Syds eventuella utbyggnad. Om det blir mer sammanhållna arbetsområden kan lättare småindustri och hantverkare etableras, med något mer störande verksamheter i områden som är längst bort från bostäderna, som också etableras i området. Bostäder kräver också närservice, matställen samt lokaler för 9

13 annan verksamhet som kan kombineras och i vissa fall integreras med bostäder. Gestaltningen av lokalerna för verksamheter blir viktig Åtgärder Avvaktande fram till dess att ett scenario är fastslaget. 3.7 Gladö Nuläge och förutsättningar Gladö är ett industriområde för mer störande verksamheter, exempel på verksamheter är bilskrot och SRV:s deponi- och återvinningsanläggning Sofielund är placerad i området, vilken är en av Sveriges största återvinningsanläggningar. SRV planerar dessutom att förlägga sitt huvudkontor i Gladö. Området är cirka 9 hektar, exklusive deponin Utveckling Gladö och den vidare utbyggnaden bör vara en plats för tung industri med störande verksamheter i Huddinge kommun. Även lokal energiproduktion är lämplig i området. Verksamheter med låg personaltäthet som kräver större skyddsavstånd är lämpliga i detta område. Tillkommande mark uppgår till cirka 15 hektar Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas 2017 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa. 3.8 Gräsvreten Nuläge och förutsättningar Området domineras av upplag och annan störande verksamhet som inte är personalintensiv. Vatten och avlopp saknas i området men ska byggas ut i samband med planläggning av ny mark Utveckling Upplagen och de störande verksamheterna kan vara kvar, men eftersom området kommer att uppgraderas i och med utbyggnaden av VA, möjliggörs dock mer avancerad verksamhet. Den nytillkommande marken som uppgår till cirka m 2, kan dock inte upplåta alltför störande verksamheter på grund av närhet till bostäder. Den nya marken bör styckas i mindre industritomter för industri och hantverk, vilka har stor efterfrågan i dagsläget Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas tidigast i slutet 2016 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa. 3.9 Vårdkasen Nuläge och förutsättningar Vårdkasen är ett mindre industriområde som omfattar cirka m 2 mark. Ett pågående planarbete kommer att bidra till ytterligare m 2 kommunalägd 10

14 mark. Det finns framförallt hantverkare registrerade i området och cirka 66 % är enmansföretagare Utveckling Vårdkasen är lämpligt för lättare småindustri och hantverkare, men ingen omfattande tillverkningsindustri. Området kommer att bli en viktig front mot Södertörnsleden och därför bör det vara en strävan att skapa en attraktiv gestaltning och högre exploatering. Läget ger även ett bra skyltläge och ett starkt varumärke i detta läge är önskvärt Åtgärder Tidplanen som anges i Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt fullföljs, som innebär att försäljning av mark kan påbörjas under 2014 i syfte att bedriva ett framgångsrikt reaktivt arbete och säkerställa att Huddingeföretag kan växa Lokala centrum och huvudkollektivtrafikstråk Nuläge och förutsättningar I samrådsförslaget för Huddinges översiktsplan anges att en funktionsblandning av bostäder, service och arbetsplatser ska eftersträvas i alla områden. Eventuella nya arbetsplatser måste emellertid också personalförsörjas och de bästa förutsättningarna för detta är om de planeras närheten av huvudkollektivtrafikstråk Utveckling Längs huvudkollektivtrafikstråk finns goda förutsättningar för arbetsplatser, särskilt i anslutning till lokala centrum och centrala vägförbindelser såsom Häradsvägen. Verksamheter kopplade till närservice höjer kvaliteten på boendemiljöer. Även mindre, kunskapsintensiva tjänsteföretag såsom olika former av konsulter, mäklare och dylikt är lämpliga längs stråken Åtgärder Vid planläggning av områden längs stråk, skall planeringen alltid möjliggöra arbetsplatser med inriktning mot tjänsteföretag och kommersiell service om detta saknas vid den aktuella platsen. Detta ska även beaktas vid försäljningen av mark. Av tillkommande byggnadsarea, bör 15 % vara verksamhetslokaler Övrig tätort Nuläge och förutsättningar Övrig tätort är de platser av samlad bebyggelse i samrådsförslaget till Huddinges översiktsplan som inte är placerade i närheten av högkvalitativ kollektivtrafik eller lokala centrum. För den övriga tätorten gäller att funktioner, upplåtelseformer och bostadstyper som leder till en ökad blandning är eftersträvansvärt, precis som i övriga kommunen Utveckling Småföretagare som idag har sin verksamhet till största del i hemmet, kan ges möjlighet att växa om mindre verksamhetslokaler uppkommer i närheten av bostaden. Att försöka att blanda upp befintliga bostadsområden med verksamheter ger stadskvaliteter som gör områden mer attraktiva, särskilt om detta innebär mer service. 11

15 Åtgärder Vid planläggning i områden som klassas som övrig tätort, ska planeringen eftersträva en ökning av arbetsplatser som är förenliga med bostäder och särskilt försöka komplettera de områden där det finns ett underskott av arbetsplatser. 12

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning

Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Riktlinjer för samhällsbyggnadsprojekt och bostadsförsörjning Inledning Huddinge kommun är en starkt växande kommun i länet, läget är attraktivt för boende med närhet till centrala Stockholm, bra kollektivtrafik

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

PLANERA FÖR VERKSAMHETER. - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna

PLANERA FÖR VERKSAMHETER. - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna PLANERA FÖR VERKSAMHETER - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med en näringslivsstruktur som ökar sysselsättningsmöjligheterna PM 2010 - ett planeringsunderlag med vägledning för arbete med

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-02-10

Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-02-10 Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-02-10 Inledning 3 Syfte... 3 Hur projektplanen tas fram... 3 Disposition... 3 Förutsättningar 5 Bostäder och befolkning...

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 2 planeringsförutsättningar Innehåll Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige... 4 BEFOLKNINGSUTVECKLING... 6 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER... 8 NÄRINGSLIVETS BEHOV...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014

RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN SOLNA STAD 2010-2014 RIKTLINJER FÖR BOSTADS- FÖRSÖRJNINGEN I SOLNA STAD 2010-2014 1 Sammanfattning Dessa riktlinjer tar sikte på såväl nybyggnation, upprustning som förvaltning. En hållbar boendeplanering sker i dialog med

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång kommer samråd att ske med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP)

Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 6 Paragraf Diarienummer KS-2015/219.109 Politisk plattform år 2015-2018 (M, FP, C, DP, KD, HP) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om?

1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? 1. Hur många företagarfrågor finns i partiets lokala program för ditt parti, och vad handlar de om? Rangordna gärna företagarfrågorna efter hur viktiga de är. MODERATERNA Svar: Merparten av moderaternas

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

Utvecklings- och samverkansplan; Linköping Norrköping; större, starkare och intressantare

Utvecklings- och samverkansplan; Linköping Norrköping; större, starkare och intressantare 1(12) 2010-05-05 Utvecklings- och samverkansplan; Linköping Norrköping; större, starkare och intressantare Inledning Linköping och Norrköping har under tre år framgångsrikt utvecklat och formaliserat sin

Läs mer

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen

Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Rapport 2001:01 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen 1 (24) Enheten för bostadsfrågor 2012-02-15 405-32188-2011 Redovisning av kommunernas arbete med bostadsförsörjningen Redovisning

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-12 41-2008. Malin Cederth Wahlström HANDLINGSPLAN - TILLVÄXTPROGRAM FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2009-2013

HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-12 41-2008. Malin Cederth Wahlström HANDLINGSPLAN - TILLVÄXTPROGRAM FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2009-2013 1 Malin Cederth Wahlström HANDLINGSPLAN - TILLVÄXTPROGRAM FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2009-2013 1. INLEDNING Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2009 Östersunds kommuns tillväxtprogram 2009-2013 och för att

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Strategi för Göteborg 2035. december 2013

Strategi för Göteborg 2035. december 2013 Strategi för Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering december 2013 strategi för utbyggnadsplanering göteborg 2035 december 2013 sbk dnr: 11/0413 projektledare Sara Brunnkvist, stadsbyggnadskontoret biträdande

Läs mer