Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd"

Transkript

1 Slutsatser och förslag till åtgärder från dialogmötet på Nova Park kring uppföljning av utvecklingsstrategin, 14-15/ Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd En av ambitionerna med inspelet var att försöka reda ut hållbarhetsbegreppet applicerat på näringslivets verklighet. Intressant var då att notera att det hållbara näringslivet av grupperna mestadels beskrevs utifrån dess ekonomiska hållbarhet och inte utifrån dess påverkan på miljö- och/eller i sociala faktorer. Det kan tolkas på olika sätt: Ett skulle kunna vara att näringslivets hållbarhet huvudsakligen är av ekonomisk art Ett annat är att man kanske inte skall uppfatta det som att de glömda områdena är mindre viktiga, utan snarare att de kanske är svårare att se effekter av hos de företag som deltog i diskussionen. Vilken tolkning som gäller (eller som skall gälla) behöver kanske klargöras om vi vill profilera oss inom detta område. Eller är det kanske Kates pragmatiska definition som gäller här, dvs att hållbar utveckling är en dialog och process, som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring. Svaren och diskussionen från hur vi kan skapa ett hållbart näringsliv följer i stort sett två huvudlinjer beroende på vilken tidshorisont vi väljer att se det: Den första huvudlinjen innebär en fortsatt och förbättrad anpassning till dagens situation (ex vis den pågående strukturomvandlingen, urbaniseringen, etc) och där de föreslagna åtgärderna kan genomföras på relativt kort sikt, dvs inom 5 år De förslag till åtgärder som då framkommer har följande karaktär: Vi skall fortsätta att lyfta fram styrkorna vi har, dvs ett geografiskt läge som är unikt, ett näringsliv med stark internationell prägel och en mix av företag som ger en stabil grund att stå på. Några starka varumärken att bygga på är t.ex. InfraCity och Siemens samt några mindre företag som är mycket starka inom sina nischer. Vi har dessutom några mycket intressanta företagsprofiler som är intressanta att lyfta fram. Genom bildandet av UVP har vi också skapat en stark mötesplats för näringslivsfrågorna, något som också väcker intresse i omvärlden. En slutsats av diskussionerna är att vi måste bli mycket bättre på att berätta om oss själva i media och alla sammanhang som erbjuds. Vi ligger för lågt och signalerar därför en bristande tilltro till vår egen förmåga. Sammantaget sett kan vi dra slutsatsen att de prioriteringar som gjordes inom ramen för utvecklingsstrategin ligger rätt. Vi skall fortsätta att arbeta med dessa prioriteringar, lyssna av utvecklingen och korrigera när så behövs. Fokus ligger mycket på kommunens agerande inom ramarna för kommunens grundläggande uppgifter. Mycket arbete bör läggas för att skapa en service både gentemot företag och invånare av högsta klass.

2 Mot bakgrund av den allmänna känsla som rådde på mötet varför inte sikta på att kunna leverera den bästa kommunservicen i Sverige vid servicemätningen En strategi för hur vi skall nå detta bör då tas fram. Den andra huvudlinjen innebär ett mera proaktivt förhållningssätt där vi vågar kliva fram och syns i omvärlden genom olika aktiviteter, events, mötesplatser, etc. Detta förhållningssätt kräver att vi har en tydlig vision och/eller idéer om framtiden för både samhället och vårt näringsliv samt en förmåga att också kunna synliggöra dessa idéer för att vi skall bli intressanta att lyssna på. Den här huvudlinjen kan vi visserligen börja att arbeta med direkt men den är till sin karaktär mer långsiktig och effekterna av den kan kanske inte kan mätas på samma sätt som den första huvudlinjen. Stadsbyggnadsdagen är ett litet steg i den riktningen, Bo15 kan bli ett annat, som helt klart kan möta stor uppmärksamhet om vi gör det rätt. Flera sådana initiativ efterlyses, samtidigt som vi antagligen har många sådana resor att berätta om under Väsbys förvandling från folkhemmet till Väsby version 2.0 som kan vara av stort allmänintresse. Vi behöver också motsvarande uppslag till storytelling som berör vårt lokala näringsliv. Vad betyder ex vis Stad-land - visisonen för det lokala näringslivet? Förslag till åtgärder: Bilda en kreativ grupp Ett förslag är att bilda en kreativ grupp med 5-6 personer som har till uppdrag att ta fram ett antal förslag till aktiviteter av hög internationell klass. Det kan röra sig om företagsetableringar, evenemang etc. Dvs det som skapar uppmärksamhet och samtidigt har en långsiktig ambition. Tillsätt en näringslivsstrateg Ett annat förslag skulle kunna vara att tillsätta en Näringslivsstrateg, på liknande sätt som kommunen gjort för att handha kommunikationsfrågorna. En stor fördel som Väsby har i förhållande till vår norra grannkommun är att vi utvecklat vårt samarbete mellan kommunen och näringslivet under en lång tid och vi därmed skulle kunna få fler att delta i ett sådant arbete. Medan vår grannkommun har en sådan aktör så har Väsby hundra sådana resurser. Observera att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan de båda huvudlinjerna. De kan mycket väl fungera sida vid sida om vi väljer den ansatsen. Uppdelningen av resultatet från våra övningar är bara ett försök att bättre synliggöra våra gemensamma diskussioner, som vi upplevde dem.

3 Definitionen av begreppet Hållbart näringsliv Sammanfattning av svaren på den gemensamma arbetsuppgiften De svar som kom fram svarade kanske mera på frågan vad är/vad kännetecknar ett hållbart näringsliv än att enbart inrikta sig på att formulera själva definitionen, så nedanstående svar ger måhända en vägledning till vilka element som skulle kunna ingå en sådan definition: Det hållbara näringslivet består av hängivna företag som är utvecklingsinriktade/ anpassningsbara genom flexibilitet och genom att ta vara på ny kunskap, tekniker, metoder. Det hållbara näringslivet kännetecknas av att stå på flera ben ( ett differentierat näringsliv ger större tålighet mot konjunkturförändringar ) och/eller genom en kombination av klustertänkande (fokus på samverkan), branschbredd (många olika branscher) och nischade (specialiserade) företag. I det hållbara näringslivet finns insikten att man har resurser till låns (miljöaspekten) och att man tillämpar en juste arbetsgivarpolitik (den sociala aspekten) Det hållbara näringslivet ansågs också behöva stödjas av ett hållbart samhälle, där skolan fungerar som inspiratör och drivhus för blivande hållbara företag och där kommunens förändrings/anpassningsvilja är hög ( flexibla planer, snabba processer och en tydlig strategi ). Kommunens incitament för att stödja utvecklingen av ett hållbart näringsliv föreslogs bli att en del av företagskatten skall tillfalla kommunen. En reflektion är att när grupperna diskuterade definitionen, så var miljöfrågan inte särskilt framträdande. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 4 Företag som tar till vara på ny kunskap, tekniker, metoder Hängivna företagare Flera ben som håller upp verksamheten Flexibilitet, anpassning till omständigheterna Inställningen att man har resurser till låns Arbetsgivarpolitik Hållbart Näringsliv = Grupp 5 - Kombination Kluster-Bredd & Nischa - Långsiktiga ägare vid privatisering (avtal) - Drivhus Skolan måste inspirera (UF) - Kommunens förändrings/anpassningsvilja hög o Flexibla planer o Snabba processer o Tydlig strategi o Del av företagsskatten skall gå till kommunen

4 Grupp 6 Differentierat näringsliv i alla avseenden. Små/stora, branscher etc. Ger mindre påverkan vid konjunktursvängningar etc. Fråga 1: Vad kan vi göra för att skapa ett hållbart näringsliv? Sammanfattning av svaren från grupperna 1, 2 och 3 Inspelet visade bl a på att Väsbys näringsliv är en integrerad del av Stockholmsregionen och att utvecklingen i denna region bestämmer också utvecklingen här: Ex vis att de snabbväxande företagen för närvarande vanligtvis är konsumtionsdrivna och att de kontaktnära verksamheterna i näringslivet tenderar att söka sig mot regionens centrala delar. Mot bakgrund av dessa förutsättningar (som naturligtvis kan ändras) kan vi agera idag. Vad som då påverkar en etablering och hur vi sedan jobbar med dessa medel idag redovisades också. Svaret på frågan om kommunen kan och bör påverka utvecklingen mot ett hållbart näringsliv var otvetydigt ja. Dock är det inte lika tydligt hur detta skall gå till. En stor del av diskussionen handlade om kommunens basservice, som är mycket viktig för att få hit rätt sorts företag. Arbetet med tillstånd och tillsyn måste vara av högsta klass, liksom planberedskapen avs.mark. Samtidigt måste vi synliggöra oss som plats för intressanta företag genom att exponera oss i olika sammanhang. Många pekade på kravet att göra något unikt, avvikande, något som väcker uppmärksamhet. Flera intressanta förslag togs upp under bägge dagarna. Man kan konstatera att fokus ligger på kommunens roll i processen. Det finns inga tydliga inspel för hur företagen kan agera för att bygga förutsättningar för ett hållbart näringsliv utanför den egna verksamheten. Några pekade samtidigt på vikten att låta marknaden ha sin gång, dvs vi kan inte bygga ett hållbart näringsliv baserat på olika stödinsatser etc. Vi kan inte identifiera enskilda företag som vi vill ha hit. Man pekade också på att mångfalden i vårt näringsliv är en styrka. Det vi kan göra är att skapa goda förutsättningar för företag i en viss bransch för att göra en etablering i Väsby attraktiv. Ett bredare näringsliv medför att vi som kommun blir mindre påverkade av störningar i konjunkturförändringar. För det som ändock händer av större dignitet bör vi ha en beredskap. Det finns även olika uppfattningar om hur företagen skall agera för att bli mer hållbara enligt vår definition ovan. Några anser att diversifiering av verksamheten är bra, dvs stå på flera ben, medan andra talar för fokusering av insats och kompetens. Den allmänna uppfattningen är att vi har ett gyllene geografiskt läge som vi måste utnyttja bättre. Kommunen måste också vara mycket nytänkande, omvärldsorienterad och hållbar i sitt tänk, vilket ger förutsättningar för att attrahera företag med hållbara strategier. Vårt sätt att arbeta med utvecklingsstrategin för näringslivet är ett bra exempel som ger stora förutsättningar för ett hållbart.

5 En punkt i diskussionerna som bör uppmärksammas är förslaget att utveckla Löwetområdet till en Science park. Frågan har varit uppe till diskussion i andra sammanhang och det finns uttalade ambitioner som pekar i den riktningen. Ansvaret för detta ligger huvudsakligen hos fastighetsägaren som nyligen tillsammans med kommunen påbörjat ett planarbete. Vi kan emellertid fundera på vilken roll kommunen kan ta för att driva frågan mer aktivt. Det finns fler exempel där kommunen (allmänna intressen) kan bli mer aktiva i utvecklingen för att påverka fastighetsägare / företagare i deras utvecklingsplaner. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 1 - Planberedskap = att göra planer på ett annat sätt (mera flexibelt) - Höga förväntningar ger höga resultat. Jmf höga resultat vs höga krav. Sättet att prata med varandra bestämmer hur man uttrycker sig (attityder, förhållningssätt) - Ständiga förbättringar (kommunen vs näringslivet) - Skiktning av invånare ger icke önskvärda resultat - Stärk självförtroendet - Kommunicera ömsesidigt positiva värderingar - Omvärldsorienteringen (jmf i företag) - En kommun som inte är förändringsbenägen får inga förändringsbenägna företag Grupp 2 Klara ev. störningar. Parallell med t.ex. Gislaved och nedläggningen av Continental. Ha en beredskap och kunna hantera dessa situationer. Kommunens image är mycket viktig. Säkerställa att det finns anställningsbara ungdomar. Inte ta hand om dem som inte behöver tas om hand. Ja, kommunen kan påverka utvecklingen av ett hållbart näringsliv. Skaffa sig bättre kunskap om vilka verktyg som finns. Försiktighet inte ta hand om (?) Åtgärder/aktiviteter ska syfta till att stärka individers drivkraft Grupp 3 1. Vi är en del av regionen 2. Trädet a. Planberedskap b. Service c. Utbildning d. Välfärdstjänster 3. Nätverk för yngre företagare (och inte bara män) 4. Utbildning Samma företagare Bättre grundkunskaper 5. En företagarkultur Grupp 4 - Värna om det som är bra o E-4-läget o Enhetliga priser på alla tjänster som är nödvändiga för företagen - Smidig och professionell myndighetsutövning

6 - Synliggöra kommunen längs motorvägen Fråga 2: Hur skall vi få fler att vilja jobba och bo i Väsby? Sammanfattning av svaren från grupperna 4, 5 och 6 Inspelet belyste Väsbys låga andel av företagandet (egenföretagare, delägare i fåmansbolag, kombinatörer [de som har både jobb en verksamhet bredvid] och operativa företagsledare) i nattbefolkningen (dvs de som bor i Väsby). Det innebär ju att den lokala rekryteringsbasen för en lokal företagsamhet är svag, vilket därmed påverkar antalet företag och hur många företagare som jobbar och bor i Väsby (eftersom flertalet i den här kategorin, särskilt bland de små företagen, vanligen innehåller en hög andel av sådana som just jobbar och bor på sin hemort). Är det få företagare som jobbar och bor i Väsby, så påverkar det även antalet anställda som har möjlighet att både jobba och bo i Väsby. Det andra perspektivet handlar ju om att Väsby är en integrerad del av Stockholmsregionen, vilket innebär att vi varje dag importerar både företagare och anställda som skulle kunna utgöra en målgrupp för den ambition som avspeglar sig Fråga 2. För denna grupp (och även för alla Väsbybor som jobbar utanför kommunen samt delvis också för företagare/företag som överväger en etablering i Väsby) handlar ju frågan mera om Väsbys attraktivitet som boendekommun om man väljer att ta steget att också bo i kommunen. Flertalet av svaren från grupperna visade att det är kommunens attraktivitet som boendekommun, som är den mest avgörande faktorn för om man också väljer att bosätta sig i kommunen. Diskussionen i grupperna pekade därför på de områden som är basen i en god livsmiljö. Boende, skola, dagis, rekreationsmöjligheter etc. Nya attraktiva boendemiljöer (ett nytt Bollstanäs) står högt på dagordningen för att attrahera nya och företagsamma invånare till Väsby. Detta är en av de viktigaste utmaningarna för kommunen. Här riktas emellertid blickarna inte bara mot kommunen utan även mot byggbolagen, som uppmanas att vara mer nytänkande i sina produktioner. Skolan är ett annat område där det finns stora förväntningar. Vi tappar invånare i åldersgruppen mellan år. För dessa är kvalitén i skolan mycket viktig, varför det vilar ett stort ansvar att utveckla våra skolor. Kommunen strategi just nu är att driva utvecklingen med hjälp att ta in fler nya aktörer. Kommunikationer är ett annat mycket viktigt område som lyfts fram lokala, regionala och internationella. Förutsättningarna är goda men det finns utrymme för nya idéer, främst vad gäller våra lokala persontransporter. Något som kan attrahera både företag och boende är att vi skall arbeta för att få hit nya spännande och omtalade företag, butiker och restauranger. Flera förslag togs fram och kan utgöra grund för ett mer proaktivt agerande från vår sida. En annan inriktning som lyftes fram är att skapa förutsättningar för ett innovativt och småskaligt företagande genom olika verksamhets- och boendemiljöer. Här såg man stora möjligheter inom området de gröna näringarna som lyftes fram som en framtidsbransch. En central punkt i hur vi får fler invånare till Väsby är hur vi själva agerar när vi pratar om vår egen kommun. Vi måste bli bättre ambassadörer och lyfta fram allt det goda som finns i

7 kommunen. Men synpunkter fanns också på att det finns många gnällspikar som dominerar debatten. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 4 Kommunens värdesystem måste vägleda insatsen. Arbeta internt med attityder och värderingar. Bra skolor, dagis, möjligheter till rekreation. Kommunikationer Attraktiva bostadsmiljöer (ett nytt Bollstanäs) Profilera utvecklande miljö för att attrahera start-ups forskning, utbildning. Skapa intresse för närodlat eller framtida lantbruk Få Väsbyborna att känna sig stolta politiker, tjänstemän, medborgare. Utstråla stolthet och öppenhet. Grupp 5 - Boende som attraherar - Uppmuntra lokalt småskaligt entreprenörskap - Planera/bygg för kombination boende/jobb - Drivhus/starthus - Lokalt engagemang - Bygg Centralt i Väsby och sätt fart på flyttkarusellen - Fyll varumärket med innehåll Grupp 6 Kommunen kan påverka och det är önskvärt. Möjlighet att känna sig delaktig. Ambassadörer arbeta via Facebook och andra nätverk. Delta i mässor och externa evenemang. Avskaffa Jantelagen Kommunen måste leva hela året. Bort med offerkoftan (?) Här händer det saker. Upplevd livskvalitet, skola Hard Rock Café Bra boende och rekreationer Intressanta studiebesöksmiljöer Gymnasiet kopplat till högskolan Utveckla Löwenströmska området (Science Park) Studentlägenheter Idrotts - livet eller evenemang (?) Fråga dem som flyttar hit Lars Ohlsén och Bengt Pålsson

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA SKNT, Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Författare Gustav Pettersson Projektledare Lena Miranda 14 januari 2014 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN

INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN INFORMATIONEN I ORSA KOMMUN En liten guide till chefer, informatörer och andra intresserade om Informationen i Orsa kommun Infoavdelningen, Janne Bäckman, andra upplagan jan 2015 Information är en skyldighet

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011.

Med sikte på framtiden. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Med sikte på framtiden Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Strategi för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008-2011. Syfte Näringslivsstrategin i Falköpings kommun

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013

Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013 Analys och kommenterar från workshop: Stadsförnyelse Noltorp, Noltorpskyrkan, 21 maj 2013 Noltorp en del av Alingsås, en del av världen I framtiden kommer vi att behöva lära oss samarbeta med människor

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri

Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström. DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri Christina Franzén Pär Lärkeryd Sabina Sjölander Jack Borgström DET LÖNAR SIG. genusmedveten ledning och styrning i verkstadsindustri DET LÖNAR SIG. Den här boken handlar om Indexator och det värdegrundsarbete,

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Utvärdering av Länkenprojektet i Uppvidinge och Vetlanda kommuner

Utvärdering av Länkenprojektet i Uppvidinge och Vetlanda kommuner Växjö universitet januari 2008 Institutionen för pedagogik Jan Håkansson 0470-708179 jan.hakansson@vxu.se Utvärdering av Länkenprojektet i Uppvidinge och Vetlanda kommuner Bakgrund Länkenprojektet har

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer