Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd"

Transkript

1 Slutsatser och förslag till åtgärder från dialogmötet på Nova Park kring uppföljning av utvecklingsstrategin, 14-15/ Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd En av ambitionerna med inspelet var att försöka reda ut hållbarhetsbegreppet applicerat på näringslivets verklighet. Intressant var då att notera att det hållbara näringslivet av grupperna mestadels beskrevs utifrån dess ekonomiska hållbarhet och inte utifrån dess påverkan på miljö- och/eller i sociala faktorer. Det kan tolkas på olika sätt: Ett skulle kunna vara att näringslivets hållbarhet huvudsakligen är av ekonomisk art Ett annat är att man kanske inte skall uppfatta det som att de glömda områdena är mindre viktiga, utan snarare att de kanske är svårare att se effekter av hos de företag som deltog i diskussionen. Vilken tolkning som gäller (eller som skall gälla) behöver kanske klargöras om vi vill profilera oss inom detta område. Eller är det kanske Kates pragmatiska definition som gäller här, dvs att hållbar utveckling är en dialog och process, som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring. Svaren och diskussionen från hur vi kan skapa ett hållbart näringsliv följer i stort sett två huvudlinjer beroende på vilken tidshorisont vi väljer att se det: Den första huvudlinjen innebär en fortsatt och förbättrad anpassning till dagens situation (ex vis den pågående strukturomvandlingen, urbaniseringen, etc) och där de föreslagna åtgärderna kan genomföras på relativt kort sikt, dvs inom 5 år De förslag till åtgärder som då framkommer har följande karaktär: Vi skall fortsätta att lyfta fram styrkorna vi har, dvs ett geografiskt läge som är unikt, ett näringsliv med stark internationell prägel och en mix av företag som ger en stabil grund att stå på. Några starka varumärken att bygga på är t.ex. InfraCity och Siemens samt några mindre företag som är mycket starka inom sina nischer. Vi har dessutom några mycket intressanta företagsprofiler som är intressanta att lyfta fram. Genom bildandet av UVP har vi också skapat en stark mötesplats för näringslivsfrågorna, något som också väcker intresse i omvärlden. En slutsats av diskussionerna är att vi måste bli mycket bättre på att berätta om oss själva i media och alla sammanhang som erbjuds. Vi ligger för lågt och signalerar därför en bristande tilltro till vår egen förmåga. Sammantaget sett kan vi dra slutsatsen att de prioriteringar som gjordes inom ramen för utvecklingsstrategin ligger rätt. Vi skall fortsätta att arbeta med dessa prioriteringar, lyssna av utvecklingen och korrigera när så behövs. Fokus ligger mycket på kommunens agerande inom ramarna för kommunens grundläggande uppgifter. Mycket arbete bör läggas för att skapa en service både gentemot företag och invånare av högsta klass.

2 Mot bakgrund av den allmänna känsla som rådde på mötet varför inte sikta på att kunna leverera den bästa kommunservicen i Sverige vid servicemätningen En strategi för hur vi skall nå detta bör då tas fram. Den andra huvudlinjen innebär ett mera proaktivt förhållningssätt där vi vågar kliva fram och syns i omvärlden genom olika aktiviteter, events, mötesplatser, etc. Detta förhållningssätt kräver att vi har en tydlig vision och/eller idéer om framtiden för både samhället och vårt näringsliv samt en förmåga att också kunna synliggöra dessa idéer för att vi skall bli intressanta att lyssna på. Den här huvudlinjen kan vi visserligen börja att arbeta med direkt men den är till sin karaktär mer långsiktig och effekterna av den kan kanske inte kan mätas på samma sätt som den första huvudlinjen. Stadsbyggnadsdagen är ett litet steg i den riktningen, Bo15 kan bli ett annat, som helt klart kan möta stor uppmärksamhet om vi gör det rätt. Flera sådana initiativ efterlyses, samtidigt som vi antagligen har många sådana resor att berätta om under Väsbys förvandling från folkhemmet till Väsby version 2.0 som kan vara av stort allmänintresse. Vi behöver också motsvarande uppslag till storytelling som berör vårt lokala näringsliv. Vad betyder ex vis Stad-land - visisonen för det lokala näringslivet? Förslag till åtgärder: Bilda en kreativ grupp Ett förslag är att bilda en kreativ grupp med 5-6 personer som har till uppdrag att ta fram ett antal förslag till aktiviteter av hög internationell klass. Det kan röra sig om företagsetableringar, evenemang etc. Dvs det som skapar uppmärksamhet och samtidigt har en långsiktig ambition. Tillsätt en näringslivsstrateg Ett annat förslag skulle kunna vara att tillsätta en Näringslivsstrateg, på liknande sätt som kommunen gjort för att handha kommunikationsfrågorna. En stor fördel som Väsby har i förhållande till vår norra grannkommun är att vi utvecklat vårt samarbete mellan kommunen och näringslivet under en lång tid och vi därmed skulle kunna få fler att delta i ett sådant arbete. Medan vår grannkommun har en sådan aktör så har Väsby hundra sådana resurser. Observera att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan de båda huvudlinjerna. De kan mycket väl fungera sida vid sida om vi väljer den ansatsen. Uppdelningen av resultatet från våra övningar är bara ett försök att bättre synliggöra våra gemensamma diskussioner, som vi upplevde dem.

3 Definitionen av begreppet Hållbart näringsliv Sammanfattning av svaren på den gemensamma arbetsuppgiften De svar som kom fram svarade kanske mera på frågan vad är/vad kännetecknar ett hållbart näringsliv än att enbart inrikta sig på att formulera själva definitionen, så nedanstående svar ger måhända en vägledning till vilka element som skulle kunna ingå en sådan definition: Det hållbara näringslivet består av hängivna företag som är utvecklingsinriktade/ anpassningsbara genom flexibilitet och genom att ta vara på ny kunskap, tekniker, metoder. Det hållbara näringslivet kännetecknas av att stå på flera ben ( ett differentierat näringsliv ger större tålighet mot konjunkturförändringar ) och/eller genom en kombination av klustertänkande (fokus på samverkan), branschbredd (många olika branscher) och nischade (specialiserade) företag. I det hållbara näringslivet finns insikten att man har resurser till låns (miljöaspekten) och att man tillämpar en juste arbetsgivarpolitik (den sociala aspekten) Det hållbara näringslivet ansågs också behöva stödjas av ett hållbart samhälle, där skolan fungerar som inspiratör och drivhus för blivande hållbara företag och där kommunens förändrings/anpassningsvilja är hög ( flexibla planer, snabba processer och en tydlig strategi ). Kommunens incitament för att stödja utvecklingen av ett hållbart näringsliv föreslogs bli att en del av företagskatten skall tillfalla kommunen. En reflektion är att när grupperna diskuterade definitionen, så var miljöfrågan inte särskilt framträdande. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 4 Företag som tar till vara på ny kunskap, tekniker, metoder Hängivna företagare Flera ben som håller upp verksamheten Flexibilitet, anpassning till omständigheterna Inställningen att man har resurser till låns Arbetsgivarpolitik Hållbart Näringsliv = Grupp 5 - Kombination Kluster-Bredd & Nischa - Långsiktiga ägare vid privatisering (avtal) - Drivhus Skolan måste inspirera (UF) - Kommunens förändrings/anpassningsvilja hög o Flexibla planer o Snabba processer o Tydlig strategi o Del av företagsskatten skall gå till kommunen

4 Grupp 6 Differentierat näringsliv i alla avseenden. Små/stora, branscher etc. Ger mindre påverkan vid konjunktursvängningar etc. Fråga 1: Vad kan vi göra för att skapa ett hållbart näringsliv? Sammanfattning av svaren från grupperna 1, 2 och 3 Inspelet visade bl a på att Väsbys näringsliv är en integrerad del av Stockholmsregionen och att utvecklingen i denna region bestämmer också utvecklingen här: Ex vis att de snabbväxande företagen för närvarande vanligtvis är konsumtionsdrivna och att de kontaktnära verksamheterna i näringslivet tenderar att söka sig mot regionens centrala delar. Mot bakgrund av dessa förutsättningar (som naturligtvis kan ändras) kan vi agera idag. Vad som då påverkar en etablering och hur vi sedan jobbar med dessa medel idag redovisades också. Svaret på frågan om kommunen kan och bör påverka utvecklingen mot ett hållbart näringsliv var otvetydigt ja. Dock är det inte lika tydligt hur detta skall gå till. En stor del av diskussionen handlade om kommunens basservice, som är mycket viktig för att få hit rätt sorts företag. Arbetet med tillstånd och tillsyn måste vara av högsta klass, liksom planberedskapen avs.mark. Samtidigt måste vi synliggöra oss som plats för intressanta företag genom att exponera oss i olika sammanhang. Många pekade på kravet att göra något unikt, avvikande, något som väcker uppmärksamhet. Flera intressanta förslag togs upp under bägge dagarna. Man kan konstatera att fokus ligger på kommunens roll i processen. Det finns inga tydliga inspel för hur företagen kan agera för att bygga förutsättningar för ett hållbart näringsliv utanför den egna verksamheten. Några pekade samtidigt på vikten att låta marknaden ha sin gång, dvs vi kan inte bygga ett hållbart näringsliv baserat på olika stödinsatser etc. Vi kan inte identifiera enskilda företag som vi vill ha hit. Man pekade också på att mångfalden i vårt näringsliv är en styrka. Det vi kan göra är att skapa goda förutsättningar för företag i en viss bransch för att göra en etablering i Väsby attraktiv. Ett bredare näringsliv medför att vi som kommun blir mindre påverkade av störningar i konjunkturförändringar. För det som ändock händer av större dignitet bör vi ha en beredskap. Det finns även olika uppfattningar om hur företagen skall agera för att bli mer hållbara enligt vår definition ovan. Några anser att diversifiering av verksamheten är bra, dvs stå på flera ben, medan andra talar för fokusering av insats och kompetens. Den allmänna uppfattningen är att vi har ett gyllene geografiskt läge som vi måste utnyttja bättre. Kommunen måste också vara mycket nytänkande, omvärldsorienterad och hållbar i sitt tänk, vilket ger förutsättningar för att attrahera företag med hållbara strategier. Vårt sätt att arbeta med utvecklingsstrategin för näringslivet är ett bra exempel som ger stora förutsättningar för ett hållbart.

5 En punkt i diskussionerna som bör uppmärksammas är förslaget att utveckla Löwetområdet till en Science park. Frågan har varit uppe till diskussion i andra sammanhang och det finns uttalade ambitioner som pekar i den riktningen. Ansvaret för detta ligger huvudsakligen hos fastighetsägaren som nyligen tillsammans med kommunen påbörjat ett planarbete. Vi kan emellertid fundera på vilken roll kommunen kan ta för att driva frågan mer aktivt. Det finns fler exempel där kommunen (allmänna intressen) kan bli mer aktiva i utvecklingen för att påverka fastighetsägare / företagare i deras utvecklingsplaner. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 1 - Planberedskap = att göra planer på ett annat sätt (mera flexibelt) - Höga förväntningar ger höga resultat. Jmf höga resultat vs höga krav. Sättet att prata med varandra bestämmer hur man uttrycker sig (attityder, förhållningssätt) - Ständiga förbättringar (kommunen vs näringslivet) - Skiktning av invånare ger icke önskvärda resultat - Stärk självförtroendet - Kommunicera ömsesidigt positiva värderingar - Omvärldsorienteringen (jmf i företag) - En kommun som inte är förändringsbenägen får inga förändringsbenägna företag Grupp 2 Klara ev. störningar. Parallell med t.ex. Gislaved och nedläggningen av Continental. Ha en beredskap och kunna hantera dessa situationer. Kommunens image är mycket viktig. Säkerställa att det finns anställningsbara ungdomar. Inte ta hand om dem som inte behöver tas om hand. Ja, kommunen kan påverka utvecklingen av ett hållbart näringsliv. Skaffa sig bättre kunskap om vilka verktyg som finns. Försiktighet inte ta hand om (?) Åtgärder/aktiviteter ska syfta till att stärka individers drivkraft Grupp 3 1. Vi är en del av regionen 2. Trädet a. Planberedskap b. Service c. Utbildning d. Välfärdstjänster 3. Nätverk för yngre företagare (och inte bara män) 4. Utbildning Samma företagare Bättre grundkunskaper 5. En företagarkultur Grupp 4 - Värna om det som är bra o E-4-läget o Enhetliga priser på alla tjänster som är nödvändiga för företagen - Smidig och professionell myndighetsutövning

6 - Synliggöra kommunen längs motorvägen Fråga 2: Hur skall vi få fler att vilja jobba och bo i Väsby? Sammanfattning av svaren från grupperna 4, 5 och 6 Inspelet belyste Väsbys låga andel av företagandet (egenföretagare, delägare i fåmansbolag, kombinatörer [de som har både jobb en verksamhet bredvid] och operativa företagsledare) i nattbefolkningen (dvs de som bor i Väsby). Det innebär ju att den lokala rekryteringsbasen för en lokal företagsamhet är svag, vilket därmed påverkar antalet företag och hur många företagare som jobbar och bor i Väsby (eftersom flertalet i den här kategorin, särskilt bland de små företagen, vanligen innehåller en hög andel av sådana som just jobbar och bor på sin hemort). Är det få företagare som jobbar och bor i Väsby, så påverkar det även antalet anställda som har möjlighet att både jobba och bo i Väsby. Det andra perspektivet handlar ju om att Väsby är en integrerad del av Stockholmsregionen, vilket innebär att vi varje dag importerar både företagare och anställda som skulle kunna utgöra en målgrupp för den ambition som avspeglar sig Fråga 2. För denna grupp (och även för alla Väsbybor som jobbar utanför kommunen samt delvis också för företagare/företag som överväger en etablering i Väsby) handlar ju frågan mera om Väsbys attraktivitet som boendekommun om man väljer att ta steget att också bo i kommunen. Flertalet av svaren från grupperna visade att det är kommunens attraktivitet som boendekommun, som är den mest avgörande faktorn för om man också väljer att bosätta sig i kommunen. Diskussionen i grupperna pekade därför på de områden som är basen i en god livsmiljö. Boende, skola, dagis, rekreationsmöjligheter etc. Nya attraktiva boendemiljöer (ett nytt Bollstanäs) står högt på dagordningen för att attrahera nya och företagsamma invånare till Väsby. Detta är en av de viktigaste utmaningarna för kommunen. Här riktas emellertid blickarna inte bara mot kommunen utan även mot byggbolagen, som uppmanas att vara mer nytänkande i sina produktioner. Skolan är ett annat område där det finns stora förväntningar. Vi tappar invånare i åldersgruppen mellan år. För dessa är kvalitén i skolan mycket viktig, varför det vilar ett stort ansvar att utveckla våra skolor. Kommunen strategi just nu är att driva utvecklingen med hjälp att ta in fler nya aktörer. Kommunikationer är ett annat mycket viktigt område som lyfts fram lokala, regionala och internationella. Förutsättningarna är goda men det finns utrymme för nya idéer, främst vad gäller våra lokala persontransporter. Något som kan attrahera både företag och boende är att vi skall arbeta för att få hit nya spännande och omtalade företag, butiker och restauranger. Flera förslag togs fram och kan utgöra grund för ett mer proaktivt agerande från vår sida. En annan inriktning som lyftes fram är att skapa förutsättningar för ett innovativt och småskaligt företagande genom olika verksamhets- och boendemiljöer. Här såg man stora möjligheter inom området de gröna näringarna som lyftes fram som en framtidsbransch. En central punkt i hur vi får fler invånare till Väsby är hur vi själva agerar när vi pratar om vår egen kommun. Vi måste bli bättre ambassadörer och lyfta fram allt det goda som finns i

7 kommunen. Men synpunkter fanns också på att det finns många gnällspikar som dominerar debatten. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 4 Kommunens värdesystem måste vägleda insatsen. Arbeta internt med attityder och värderingar. Bra skolor, dagis, möjligheter till rekreation. Kommunikationer Attraktiva bostadsmiljöer (ett nytt Bollstanäs) Profilera utvecklande miljö för att attrahera start-ups forskning, utbildning. Skapa intresse för närodlat eller framtida lantbruk Få Väsbyborna att känna sig stolta politiker, tjänstemän, medborgare. Utstråla stolthet och öppenhet. Grupp 5 - Boende som attraherar - Uppmuntra lokalt småskaligt entreprenörskap - Planera/bygg för kombination boende/jobb - Drivhus/starthus - Lokalt engagemang - Bygg Centralt i Väsby och sätt fart på flyttkarusellen - Fyll varumärket med innehåll Grupp 6 Kommunen kan påverka och det är önskvärt. Möjlighet att känna sig delaktig. Ambassadörer arbeta via Facebook och andra nätverk. Delta i mässor och externa evenemang. Avskaffa Jantelagen Kommunen måste leva hela året. Bort med offerkoftan (?) Här händer det saker. Upplevd livskvalitet, skola Hard Rock Café Bra boende och rekreationer Intressanta studiebesöksmiljöer Gymnasiet kopplat till högskolan Utveckla Löwenströmska området (Science Park) Studentlägenheter Idrotts - livet eller evenemang (?) Fråga dem som flyttar hit Lars Ohlsén och Bengt Pålsson

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Skid-VM 2015 innebär:

Skid-VM 2015 innebär: vision Den 18 februari 2015 invigs skid-vm 2015 i Falun, Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som under några veckor kommer att sätta hela vår region i fokus för världens intresse. Under ansökningskampanjen

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli.

Vision Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Vision 2020 Stolthet inför det som är och varit. Öppenhet inför det som kan bli. Utgångspunkter Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå Ekonomisk specialisering/diversifiering Tillgång

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009

Greppa Näringen - Varumärkesplattform september 2009 - Varumärkesplattform september 2009 Inledning Varumärken Alla varumärken är upplevelser, dvs. de upplevs i människors sinnen. Löfte Särskiljande Upplevelser Ett varumärke är också en garant - ett löfte

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Näring till näringslivet!

Näring till näringslivet! Näring till näringslivet! Näringslivspolitisk strategi för Malmö stad 2008-12-19 Stadskontoret Näringslivspolitisk strategi för Malmö stad...3 Visionen för Malmö stads näringslivspolitik...10 Mål för Malmö

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Utskott D: KOMMUNIKATION. Carl, Kerstin, Anna G & Jannica

Utskott D: KOMMUNIKATION. Carl, Kerstin, Anna G & Jannica Utskott D: KOMMUNIKATION Carl, Kerstin, Anna G & Jannica 2 3 UPPGIFT UPPGIFT Utifrån föreningens stadgar - ta fram förslag på hur vår externa kommunikation kan utvecklas på ett sätt som: - positionerar

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures

Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures Micael Sandberg, Peter Sandén, Ulf Johansson Sweco Eurofutures 1 2 Utgångspunkter 1. Förutsättningar för livskvalitet och attraktion på individnivå 2. Ekonomisk specialisering/diversifiering 3. Tillgång

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN

INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN DALS-EDS KOMMUN INFORMATIONPOLICY FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN I DALS-EDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2005-03-23, 12 Godkänd av kommunfullmäktige efter översyn 2008-11-26 114 Innehållsförteckning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer