Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd"

Transkript

1 Slutsatser och förslag till åtgärder från dialogmötet på Nova Park kring uppföljning av utvecklingsstrategin, 14-15/ Grupparbete dag 2 - Vilket näringsliv har bäst förutsättningar att utvecklas i Väsby med omnejd En av ambitionerna med inspelet var att försöka reda ut hållbarhetsbegreppet applicerat på näringslivets verklighet. Intressant var då att notera att det hållbara näringslivet av grupperna mestadels beskrevs utifrån dess ekonomiska hållbarhet och inte utifrån dess påverkan på miljö- och/eller i sociala faktorer. Det kan tolkas på olika sätt: Ett skulle kunna vara att näringslivets hållbarhet huvudsakligen är av ekonomisk art Ett annat är att man kanske inte skall uppfatta det som att de glömda områdena är mindre viktiga, utan snarare att de kanske är svårare att se effekter av hos de företag som deltog i diskussionen. Vilken tolkning som gäller (eller som skall gälla) behöver kanske klargöras om vi vill profilera oss inom detta område. Eller är det kanske Kates pragmatiska definition som gäller här, dvs att hållbar utveckling är en dialog och process, som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring. Svaren och diskussionen från hur vi kan skapa ett hållbart näringsliv följer i stort sett två huvudlinjer beroende på vilken tidshorisont vi väljer att se det: Den första huvudlinjen innebär en fortsatt och förbättrad anpassning till dagens situation (ex vis den pågående strukturomvandlingen, urbaniseringen, etc) och där de föreslagna åtgärderna kan genomföras på relativt kort sikt, dvs inom 5 år De förslag till åtgärder som då framkommer har följande karaktär: Vi skall fortsätta att lyfta fram styrkorna vi har, dvs ett geografiskt läge som är unikt, ett näringsliv med stark internationell prägel och en mix av företag som ger en stabil grund att stå på. Några starka varumärken att bygga på är t.ex. InfraCity och Siemens samt några mindre företag som är mycket starka inom sina nischer. Vi har dessutom några mycket intressanta företagsprofiler som är intressanta att lyfta fram. Genom bildandet av UVP har vi också skapat en stark mötesplats för näringslivsfrågorna, något som också väcker intresse i omvärlden. En slutsats av diskussionerna är att vi måste bli mycket bättre på att berätta om oss själva i media och alla sammanhang som erbjuds. Vi ligger för lågt och signalerar därför en bristande tilltro till vår egen förmåga. Sammantaget sett kan vi dra slutsatsen att de prioriteringar som gjordes inom ramen för utvecklingsstrategin ligger rätt. Vi skall fortsätta att arbeta med dessa prioriteringar, lyssna av utvecklingen och korrigera när så behövs. Fokus ligger mycket på kommunens agerande inom ramarna för kommunens grundläggande uppgifter. Mycket arbete bör läggas för att skapa en service både gentemot företag och invånare av högsta klass.

2 Mot bakgrund av den allmänna känsla som rådde på mötet varför inte sikta på att kunna leverera den bästa kommunservicen i Sverige vid servicemätningen En strategi för hur vi skall nå detta bör då tas fram. Den andra huvudlinjen innebär ett mera proaktivt förhållningssätt där vi vågar kliva fram och syns i omvärlden genom olika aktiviteter, events, mötesplatser, etc. Detta förhållningssätt kräver att vi har en tydlig vision och/eller idéer om framtiden för både samhället och vårt näringsliv samt en förmåga att också kunna synliggöra dessa idéer för att vi skall bli intressanta att lyssna på. Den här huvudlinjen kan vi visserligen börja att arbeta med direkt men den är till sin karaktär mer långsiktig och effekterna av den kan kanske inte kan mätas på samma sätt som den första huvudlinjen. Stadsbyggnadsdagen är ett litet steg i den riktningen, Bo15 kan bli ett annat, som helt klart kan möta stor uppmärksamhet om vi gör det rätt. Flera sådana initiativ efterlyses, samtidigt som vi antagligen har många sådana resor att berätta om under Väsbys förvandling från folkhemmet till Väsby version 2.0 som kan vara av stort allmänintresse. Vi behöver också motsvarande uppslag till storytelling som berör vårt lokala näringsliv. Vad betyder ex vis Stad-land - visisonen för det lokala näringslivet? Förslag till åtgärder: Bilda en kreativ grupp Ett förslag är att bilda en kreativ grupp med 5-6 personer som har till uppdrag att ta fram ett antal förslag till aktiviteter av hög internationell klass. Det kan röra sig om företagsetableringar, evenemang etc. Dvs det som skapar uppmärksamhet och samtidigt har en långsiktig ambition. Tillsätt en näringslivsstrateg Ett annat förslag skulle kunna vara att tillsätta en Näringslivsstrateg, på liknande sätt som kommunen gjort för att handha kommunikationsfrågorna. En stor fördel som Väsby har i förhållande till vår norra grannkommun är att vi utvecklat vårt samarbete mellan kommunen och näringslivet under en lång tid och vi därmed skulle kunna få fler att delta i ett sådant arbete. Medan vår grannkommun har en sådan aktör så har Väsby hundra sådana resurser. Observera att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan de båda huvudlinjerna. De kan mycket väl fungera sida vid sida om vi väljer den ansatsen. Uppdelningen av resultatet från våra övningar är bara ett försök att bättre synliggöra våra gemensamma diskussioner, som vi upplevde dem.

3 Definitionen av begreppet Hållbart näringsliv Sammanfattning av svaren på den gemensamma arbetsuppgiften De svar som kom fram svarade kanske mera på frågan vad är/vad kännetecknar ett hållbart näringsliv än att enbart inrikta sig på att formulera själva definitionen, så nedanstående svar ger måhända en vägledning till vilka element som skulle kunna ingå en sådan definition: Det hållbara näringslivet består av hängivna företag som är utvecklingsinriktade/ anpassningsbara genom flexibilitet och genom att ta vara på ny kunskap, tekniker, metoder. Det hållbara näringslivet kännetecknas av att stå på flera ben ( ett differentierat näringsliv ger större tålighet mot konjunkturförändringar ) och/eller genom en kombination av klustertänkande (fokus på samverkan), branschbredd (många olika branscher) och nischade (specialiserade) företag. I det hållbara näringslivet finns insikten att man har resurser till låns (miljöaspekten) och att man tillämpar en juste arbetsgivarpolitik (den sociala aspekten) Det hållbara näringslivet ansågs också behöva stödjas av ett hållbart samhälle, där skolan fungerar som inspiratör och drivhus för blivande hållbara företag och där kommunens förändrings/anpassningsvilja är hög ( flexibla planer, snabba processer och en tydlig strategi ). Kommunens incitament för att stödja utvecklingen av ett hållbart näringsliv föreslogs bli att en del av företagskatten skall tillfalla kommunen. En reflektion är att när grupperna diskuterade definitionen, så var miljöfrågan inte särskilt framträdande. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 4 Företag som tar till vara på ny kunskap, tekniker, metoder Hängivna företagare Flera ben som håller upp verksamheten Flexibilitet, anpassning till omständigheterna Inställningen att man har resurser till låns Arbetsgivarpolitik Hållbart Näringsliv = Grupp 5 - Kombination Kluster-Bredd & Nischa - Långsiktiga ägare vid privatisering (avtal) - Drivhus Skolan måste inspirera (UF) - Kommunens förändrings/anpassningsvilja hög o Flexibla planer o Snabba processer o Tydlig strategi o Del av företagsskatten skall gå till kommunen

4 Grupp 6 Differentierat näringsliv i alla avseenden. Små/stora, branscher etc. Ger mindre påverkan vid konjunktursvängningar etc. Fråga 1: Vad kan vi göra för att skapa ett hållbart näringsliv? Sammanfattning av svaren från grupperna 1, 2 och 3 Inspelet visade bl a på att Väsbys näringsliv är en integrerad del av Stockholmsregionen och att utvecklingen i denna region bestämmer också utvecklingen här: Ex vis att de snabbväxande företagen för närvarande vanligtvis är konsumtionsdrivna och att de kontaktnära verksamheterna i näringslivet tenderar att söka sig mot regionens centrala delar. Mot bakgrund av dessa förutsättningar (som naturligtvis kan ändras) kan vi agera idag. Vad som då påverkar en etablering och hur vi sedan jobbar med dessa medel idag redovisades också. Svaret på frågan om kommunen kan och bör påverka utvecklingen mot ett hållbart näringsliv var otvetydigt ja. Dock är det inte lika tydligt hur detta skall gå till. En stor del av diskussionen handlade om kommunens basservice, som är mycket viktig för att få hit rätt sorts företag. Arbetet med tillstånd och tillsyn måste vara av högsta klass, liksom planberedskapen avs.mark. Samtidigt måste vi synliggöra oss som plats för intressanta företag genom att exponera oss i olika sammanhang. Många pekade på kravet att göra något unikt, avvikande, något som väcker uppmärksamhet. Flera intressanta förslag togs upp under bägge dagarna. Man kan konstatera att fokus ligger på kommunens roll i processen. Det finns inga tydliga inspel för hur företagen kan agera för att bygga förutsättningar för ett hållbart näringsliv utanför den egna verksamheten. Några pekade samtidigt på vikten att låta marknaden ha sin gång, dvs vi kan inte bygga ett hållbart näringsliv baserat på olika stödinsatser etc. Vi kan inte identifiera enskilda företag som vi vill ha hit. Man pekade också på att mångfalden i vårt näringsliv är en styrka. Det vi kan göra är att skapa goda förutsättningar för företag i en viss bransch för att göra en etablering i Väsby attraktiv. Ett bredare näringsliv medför att vi som kommun blir mindre påverkade av störningar i konjunkturförändringar. För det som ändock händer av större dignitet bör vi ha en beredskap. Det finns även olika uppfattningar om hur företagen skall agera för att bli mer hållbara enligt vår definition ovan. Några anser att diversifiering av verksamheten är bra, dvs stå på flera ben, medan andra talar för fokusering av insats och kompetens. Den allmänna uppfattningen är att vi har ett gyllene geografiskt läge som vi måste utnyttja bättre. Kommunen måste också vara mycket nytänkande, omvärldsorienterad och hållbar i sitt tänk, vilket ger förutsättningar för att attrahera företag med hållbara strategier. Vårt sätt att arbeta med utvecklingsstrategin för näringslivet är ett bra exempel som ger stora förutsättningar för ett hållbart.

5 En punkt i diskussionerna som bör uppmärksammas är förslaget att utveckla Löwetområdet till en Science park. Frågan har varit uppe till diskussion i andra sammanhang och det finns uttalade ambitioner som pekar i den riktningen. Ansvaret för detta ligger huvudsakligen hos fastighetsägaren som nyligen tillsammans med kommunen påbörjat ett planarbete. Vi kan emellertid fundera på vilken roll kommunen kan ta för att driva frågan mer aktivt. Det finns fler exempel där kommunen (allmänna intressen) kan bli mer aktiva i utvecklingen för att påverka fastighetsägare / företagare i deras utvecklingsplaner. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 1 - Planberedskap = att göra planer på ett annat sätt (mera flexibelt) - Höga förväntningar ger höga resultat. Jmf höga resultat vs höga krav. Sättet att prata med varandra bestämmer hur man uttrycker sig (attityder, förhållningssätt) - Ständiga förbättringar (kommunen vs näringslivet) - Skiktning av invånare ger icke önskvärda resultat - Stärk självförtroendet - Kommunicera ömsesidigt positiva värderingar - Omvärldsorienteringen (jmf i företag) - En kommun som inte är förändringsbenägen får inga förändringsbenägna företag Grupp 2 Klara ev. störningar. Parallell med t.ex. Gislaved och nedläggningen av Continental. Ha en beredskap och kunna hantera dessa situationer. Kommunens image är mycket viktig. Säkerställa att det finns anställningsbara ungdomar. Inte ta hand om dem som inte behöver tas om hand. Ja, kommunen kan påverka utvecklingen av ett hållbart näringsliv. Skaffa sig bättre kunskap om vilka verktyg som finns. Försiktighet inte ta hand om (?) Åtgärder/aktiviteter ska syfta till att stärka individers drivkraft Grupp 3 1. Vi är en del av regionen 2. Trädet a. Planberedskap b. Service c. Utbildning d. Välfärdstjänster 3. Nätverk för yngre företagare (och inte bara män) 4. Utbildning Samma företagare Bättre grundkunskaper 5. En företagarkultur Grupp 4 - Värna om det som är bra o E-4-läget o Enhetliga priser på alla tjänster som är nödvändiga för företagen - Smidig och professionell myndighetsutövning

6 - Synliggöra kommunen längs motorvägen Fråga 2: Hur skall vi få fler att vilja jobba och bo i Väsby? Sammanfattning av svaren från grupperna 4, 5 och 6 Inspelet belyste Väsbys låga andel av företagandet (egenföretagare, delägare i fåmansbolag, kombinatörer [de som har både jobb en verksamhet bredvid] och operativa företagsledare) i nattbefolkningen (dvs de som bor i Väsby). Det innebär ju att den lokala rekryteringsbasen för en lokal företagsamhet är svag, vilket därmed påverkar antalet företag och hur många företagare som jobbar och bor i Väsby (eftersom flertalet i den här kategorin, särskilt bland de små företagen, vanligen innehåller en hög andel av sådana som just jobbar och bor på sin hemort). Är det få företagare som jobbar och bor i Väsby, så påverkar det även antalet anställda som har möjlighet att både jobba och bo i Väsby. Det andra perspektivet handlar ju om att Väsby är en integrerad del av Stockholmsregionen, vilket innebär att vi varje dag importerar både företagare och anställda som skulle kunna utgöra en målgrupp för den ambition som avspeglar sig Fråga 2. För denna grupp (och även för alla Väsbybor som jobbar utanför kommunen samt delvis också för företagare/företag som överväger en etablering i Väsby) handlar ju frågan mera om Väsbys attraktivitet som boendekommun om man väljer att ta steget att också bo i kommunen. Flertalet av svaren från grupperna visade att det är kommunens attraktivitet som boendekommun, som är den mest avgörande faktorn för om man också väljer att bosätta sig i kommunen. Diskussionen i grupperna pekade därför på de områden som är basen i en god livsmiljö. Boende, skola, dagis, rekreationsmöjligheter etc. Nya attraktiva boendemiljöer (ett nytt Bollstanäs) står högt på dagordningen för att attrahera nya och företagsamma invånare till Väsby. Detta är en av de viktigaste utmaningarna för kommunen. Här riktas emellertid blickarna inte bara mot kommunen utan även mot byggbolagen, som uppmanas att vara mer nytänkande i sina produktioner. Skolan är ett annat område där det finns stora förväntningar. Vi tappar invånare i åldersgruppen mellan år. För dessa är kvalitén i skolan mycket viktig, varför det vilar ett stort ansvar att utveckla våra skolor. Kommunen strategi just nu är att driva utvecklingen med hjälp att ta in fler nya aktörer. Kommunikationer är ett annat mycket viktigt område som lyfts fram lokala, regionala och internationella. Förutsättningarna är goda men det finns utrymme för nya idéer, främst vad gäller våra lokala persontransporter. Något som kan attrahera både företag och boende är att vi skall arbeta för att få hit nya spännande och omtalade företag, butiker och restauranger. Flera förslag togs fram och kan utgöra grund för ett mer proaktivt agerande från vår sida. En annan inriktning som lyftes fram är att skapa förutsättningar för ett innovativt och småskaligt företagande genom olika verksamhets- och boendemiljöer. Här såg man stora möjligheter inom området de gröna näringarna som lyftes fram som en framtidsbransch. En central punkt i hur vi får fler invånare till Väsby är hur vi själva agerar när vi pratar om vår egen kommun. Vi måste bli bättre ambassadörer och lyfta fram allt det goda som finns i

7 kommunen. Men synpunkter fanns också på att det finns många gnällspikar som dominerar debatten. Exempel på svar från arbetsgrupperna: Grupp 4 Kommunens värdesystem måste vägleda insatsen. Arbeta internt med attityder och värderingar. Bra skolor, dagis, möjligheter till rekreation. Kommunikationer Attraktiva bostadsmiljöer (ett nytt Bollstanäs) Profilera utvecklande miljö för att attrahera start-ups forskning, utbildning. Skapa intresse för närodlat eller framtida lantbruk Få Väsbyborna att känna sig stolta politiker, tjänstemän, medborgare. Utstråla stolthet och öppenhet. Grupp 5 - Boende som attraherar - Uppmuntra lokalt småskaligt entreprenörskap - Planera/bygg för kombination boende/jobb - Drivhus/starthus - Lokalt engagemang - Bygg Centralt i Väsby och sätt fart på flyttkarusellen - Fyll varumärket med innehåll Grupp 6 Kommunen kan påverka och det är önskvärt. Möjlighet att känna sig delaktig. Ambassadörer arbeta via Facebook och andra nätverk. Delta i mässor och externa evenemang. Avskaffa Jantelagen Kommunen måste leva hela året. Bort med offerkoftan (?) Här händer det saker. Upplevd livskvalitet, skola Hard Rock Café Bra boende och rekreationer Intressanta studiebesöksmiljöer Gymnasiet kopplat till högskolan Utveckla Löwenströmska området (Science Park) Studentlägenheter Idrotts - livet eller evenemang (?) Fråga dem som flyttar hit Lars Ohlsén och Bengt Pålsson

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Näring till näringslivet!

Näring till näringslivet! Näring till näringslivet! Näringslivspolitisk strategi för Malmö stad 2008-12-19 Stadskontoret Näringslivspolitisk strategi för Malmö stad...3 Visionen för Malmö stads näringslivspolitik...10 Mål för Malmö

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Lokal Näringslivsstrategi

Lokal Näringslivsstrategi Lokal Näringslivsstrategi Hur vi tillsammans skapar ett bra företagsklimat i Surahammars År 2014-2020 Sabine Dahlstedt, Lena Oderstad-Andersson, Dan Andersson, Britt-Inger Fröberg Robert Umerkajeff, Anna

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum

Enköping 2015. - vårt gröna livsrum Vision & Strategier Enköping 2015 - vårt gröna livsrum Enköping år 2015 är den aktiva trädgårdskommunen med 45.000 invånare. Här bor många attraktivt nära Mälaren, i staden eller på landet. Ett levande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer