ADHD PERUSTIETOA AKTIIVISUUDEN JA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADHD PERUSTIETOA AKTIIVISUUDEN JA"

Transkript

1 ADHD PERUSTIETOA AKTIIVISUUDEN JA TA R K K A AV U U D E N H Ä I R I Ö S T Ä ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:31

2 ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:31

3 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADHD tunnetaan suomenkielellä tarkkaa - vuus- ja ylivilkkaushäiriönä sekä aktiivi suuden ja tarkkaavuuden häiriönä. Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, johon liittyy aivojen toiminnan poikkea vuuksia sekä psykiatrisia oireita. Tämä usein hankaloittaa arjessa selviytymistä sekä opinnoista suoriutumista. Lapsi, jolla on ADHD ei välttämättä jaksa odottaa vuoroaan, on lyhytjännitteinen, tekee huolimattomuusvirheitä ja on tapaturma-altis. Hänen saattaa olla vaikea ymmärtää tekojensa seurauksia ja pienetkin ärsyk keet häiritsevät helposti keskittymistä. ADHD:hen voi liittyä myös muita saman - aikaisia neurologisia ja /tai psykiatrisia vaikeuksia, kuten puheen ja kielenkehityksen häiriöitä, oppimisen erityisvaikeuksia (esimerkiksi luki-vaikeus), hahmotukseen ja motoriikkaan liittyviä häiriöitä, käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia, sekä unihäiriöitä. Lapset, joilla on ADHD voivat olla lahjakkaita, mutta eivät välttämättä ymmärrä ryhmätilanteissa sosiaalisia vihjeitä, eivätkä osaa tulkita muiden tunteita tai ilmeitä. Tämä johtaa helposti ongelmiin kaverisuhteissa ja lapsi saattaa jopa epäoikeutetusti saada laiskan, ilkeän tai tyhmän leiman. Tarkkaavuus-ylivilkkaushäiriötä esiintyy noin 3 7 prosentilla kouluikäisistä lapsista. Jokaisessa koululuokassa arvioidaan keskimääräisesti olevan yksi lapsi, jolla on tarkkaavuus-ylivilkkaushäiriö tai ainakin sen oireita. ADHD on yleisempää pojilla kuin tytöillä. ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:31

4 ADHD on aivojen toimintahäiriö, missä viestien välittyminen hermosolusta toiseen on puutteellista. Erityisesti tietyt tarkkaavuutta ja toiminnan ohjausta sää televät aivoalueet eivät toimi kunnolla. Syyt ovat usein perinnöllisiä (usean eri geenin välityksellä peritty alttius). Muita syitä ovat esimerkiksi raskauden tai synny tyksen aikana esiintyneet poikkeavuudet. Tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impul siivisuus ovat ADHD:n kolme ydinoiretta. Ne tulevat esiin ja painottuvat eri tavoin eri yksilöillä ja eri tilanteissa. Oireet voidaan määritellä tarkemmin seuraavalla tavalla: TARKKAAMATTOMUUS huolimattomuusvirheet keskittymisvaikeus ei kuuntele ei suoriudu vaikeus järjestää työt välttelee tehtäviä hukkaa tavaroita häiriintyy ärsykkeistä unohtaa asioita YLIVILKKAUS levoton liikehdintä poistuu paikaltaan juoksee, kiipeilee ei tee rauhallisesti aina menossa puhuu liikaa IMPULSIIVISUUS vastaa kesken kysymyksen vaikeus odottaa vuoroaan keskeyttää, tunkeutuu ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:32

5 Ongelmana on, että oireyhtymää ei aina tunnisteta tarpeeksi hyvin, minkä vuoksi vain osa saa asianmukaisen hoidon. ADHD -oireet saattavat jäädä havaitsematta neuvolan tai terveyskeskuksen tarkastuk sissa. Myös aikuisten kohdalla oireyhtymä voi jäädä tunnistamatta. Tunnistamista vai keuttavat etenkin nuorten ja aikuisten koh-dalla samanaikaisesti esiintyvien muiden häiriöiden, ns. liitännäisoireiden, yleisyys. ADHD on ns. kliininen diagnoosi. ADHD:n tunnistaminen ja tutkiminen on vaativaa ja aikaa vievää. Lääketieteellisten ja psykologisten tutkimusten lisäksi havainnoidaan käyttäyty-mistä kotona ja koulussa/päiväkodissa muun muassa haastatteluita ja kyselylomakkeita apuna käyttäen. Diagnoosi määräytyy sen mukaan, kuinka paljon lapsella on ADHD -oireita ja missä määrin ne hankaloittavat arkielämän sujumista. ADHD -diagnoosi voidaan luotettavasti tehdä noin 5 6-vuotiaasta lähtien. Yksi diagnoosin edellytyksistä on, että oireet ilmenevät ainakin kahdessa eri pai kassa, esimerkiksi kotona ja koulussa, oireet ovat kestäneet vähintään puoli vuotta ja joitakin oireita on ollut nähtävissä ennen 7 vuoden ikää. ADHD:n hoito ADHD:n oireet ovat hallittavissa oikeiden hoitokeinojen löydyttyä. Hoito tulee suunnitella yksilöllisten tarpeiden mukaan ja sen on oltava riittävän pitkäjännitteistä ja kokonaisvaltaista oireet ja perhetilanne huomioiden. Lapsen arjessa eri tavoin toimivat aikuiset, kuten vanhemmat, päivähoidon henkilökunta ja opettajat tarvitsevat tietoa ja ohjausta siinä, miten lasta voi arjen tilanteissa tukea ja ohjata. ADHD:n hoito käsittää psykososiaaliset ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:32

6 hoitomuodot ja lääkehoidon. Lääkitys voi helpottaa lapsen kykyä keskittyä, mikä puolestaan lisää onnistumisen mahdollisuuksia. Mahdollisen lääkityksen lisäksi tarvitaan aina arjen ohjauksellisia ja kasvatuksellisia tukikeinoja niin kotona kuin koulussa, ja samanaikaisten ongelmien esiintyvyydestä riippuen esimerkiksi toiminta- tai puheterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta. Myös erilaiset tuki- ja vertaisryhmät auttavat omaisia ja itse henkilöä, jolla on ADHD. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ADHD ha - vaitaan, tukitoimet järjestetään ja kuntoutus aloitetaan, sitä parempi on ADHD:ta potevan henkilön ennuste. Hoidon tavoitteena on lievittää oireita ja parantaa toimintakykyä arjessa. Noin prosentilla lapsista oireet lievittyvät aikuisuuteen mennessä. Hoitamaton ADHD lisää psykiatristen häiri öiden kehittymisen, syrjäytymisen sekä päihteiden käytön riskiä. ADHD keskus Suomen Lastenhoitoyhdistyksen ADHDkeskus on asiantuntija-, tuki-, tiedotus- ja kuntoutuskeskus. ADHD-keskus palvelee perheitä, joissa lapsella/nuorella on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden vaikeuksia, ADHD, Touretten oireyhtymä tai muita neu ropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Kohde ryhmänä ovat asianosaisten ja heidän perheidensä lisäksi myös päivähoidon ja oppilaitosten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. YHTEYSTIEDOT: Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Suomen Lastenhoitoyhdistys ADHD- keskus Stenbäckinkatu 7 A HELSINKI puh s-posti: ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:32

7 beroende på problemen t.ex. ergoterapi, talterapi eller neuropsykologisk habilitering. Också olika stöd- och diskussionsgrupper kan hjälpa personer som har ADHD samt deras närmaste anhöriga. Prognosen är bättre om ADHD upptäcks så tidigt som möjligt och personen får stöd och habilitering. Målsättningen med vården är att lindra symptomen och göra det lättare för personen att klara av vardagslivet. Symptomen blir lindrigare i vuxen-ålder hos ca procent av barnen med ADHD. ADHD-center ADHD-center hör till Barnavårdsföreningen i Finland r.f. och fungerar som ett center för stöd, information och habilitering. ADHD-center betjänar familjer med barn eller ungdom som har aktivitets och uppmärksamhetsstörning eller ADHD, Tourettes syndrom eller andra neuropsykiatriska svårigheter. ADHD-center betjänar också personal inom barndagvård och utbildningsinrättningar samt personal inom social- och hälsovård. Obehandlad ADHD ökar risken för psykiatriska störningar, missbruk av rusmedel samt att personen blir socialt utslagen. KONTAKTUPPGIFTER Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Suomen Lastenhoitoyhdistys ADHD-center Stenbäcksgatan 7 A Helsingfors tfn e-post ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:33

8 Problem uppstår p.g.a. att syndromet ibland är svårt att känna igen. Då det samtidigt förekommer andra symptom kan det vara svårt att känna igen ADHD, vilket kan leda till att symptomen blir oupptäckta på rådgivningsbyrån eller hälsocentralen. Det leder till att endast en del får saklig vård. Också hos en vuxen person observeras symptomen inte alltid. ADHD är en så kallad klinisk diagnos. Det är tidskrävande och det fordrar mycket sakkunskap att känna igen och diagnostisera ADHD. Förutom medicinska och psykologiska utredningar, observeras barnets beteende både hemma och i daghemmet/skolan med hjälp av intervjuer och frågeformulär. Diagnosen bestäms på basen av hur mycket symptomen framträder och i vilken grad de försvårar vardagslivet. Diagnosen kan med säkerhet ställas från och med att barnet är i 5 6 års ålder. En förutsättning för en diagnos är att symptomen förekommer åtminstone i två olika miljöer, t.ex. i hemmet och i skolan. Symptomen bör även ha fortgått i minst ett halvt år, samt delvis varit synliga före 7 års ålder. Vårdformer Det går att begränsa ADHD symptomen, om man hittar de rätta vårdformerna. Vården bör vara tillräckligt omfattande, planeras enligt personens individuella behov och även ta familjesituationen i beaktande. Barnets föräldrar, dagvårdspersonal och lärare behöver kunskap och handledning hur de kan hjälpa, stöda och handleda barnet i var-dagliga situationer. Vården vid ADHD innefattar psykosociala vårdformer och medicinsk behandling. Medicinering kan göra det lättare för barnet att koncentrera sig, vilket i sin tur ökar möjligheterna för att lyckas. Förutom en eventuell medicinering behövs även handledande och uppfostrande stödåtgärder både hemma och i skolan, samt ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:33

9 samhets- och överaktivitetsstörning eller liknande symptom. ADHD är vanligare hos pojkar än hos flickor. ADHD är en funktionsstörning i hjärnans verksamhet då impulsöverföringen mellan nervcellerna funktionerar bristfälligt. Speciellt vissa områden i hjärnan som reglerar uppmärksamheten och de exekutiva funktionerna fungerar inte på rätt sätt. Ärftliga faktorer är ofta orsaken (en ärftligt betingad benägenhet bestående av många olika geners samverkan) till ADHD. Andra orsaker är t.ex. komplikationer under graviditeten eller under förlossningen. Uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och impulsivitet är kärnsymptomen vid ADHD. De framträder på olika sätt hos olika personer och vid olika situationer. Symptomen kan beskrivas närmare på följande sätt: UPPMÄRKSAMHETSPROBLEM gör slarvfel har koncentrationssvårigheter lyssnar inte presterar inte svårighet att planera sina uppgifter undviker uppgifter tappar bort saker störs lätt av yttre stimuli glömmer ärenden ÖVERAKTIVITET har svårt att sitta stilla lämnar ofta sin plats springer omkring och klättrar kan inte utföra uppgifter lugnt är alltid i farten talar för mycket IMPULSIVITET svarar mitt i en fråga har svårt att vänta på sin tur avbryter, tränger sig på ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:33

10 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADHD betyder på svenska uppmärk - s amhets- och överaktivitetsstörning samt aktivitets- och uppmärksamhetsstörning. Det är fråga om en neuropsykiatrisk störning med tillhörande funktionsstörning i hjärnverksamheten och psykiatriska symptom. Detta gör att det ofta är svårare att klara av vardagssysslor, skolgång eller studier. Ett barn som har ADHD orkar nödvändigtvis inte vänta på sin tur, arbetar kortsiktigt, gör slarvfel och är benägen att råka ut för olyckor. Barnet kan ha svårt att förstå följderna av sina handlingar och blir lätt störd i sin koncentration. I samband med ADHD kan det också förekomma andra parallella neurologiska och/eller psykiatriska funktionsstörningar, såsom störningar i tal- och språkutvecklingen, specifika inlärningssvårigheter (t.ex. läs- och skrivsvårigheter) gestaltningssvå righeter, motoriska svårigheter, sömnstörningar, beteende- och emotionella problem. Barn som har ADHD kan vara begåvade, men förstår inte nödvändigtvis gruppsituationernas sociala koder. De har även ofta svårigheter med att tyda andra personers känslor och uttryck. Detta leder lätt till problem i kamratrelationer och barnet kan t.o.m. få en obefogad stämpel av att vara lat, elak eller dum. Uppmärksamhets- och överaktivitets störning förekommer hos cirka 3 7 procent av alla barn i skolåldern. I varje klass finns det i medeltal ett barn som har uppmärk- ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:33

11 ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:33

12 ADHD_fakta_210x210_TP.indd :38:37 ADHD F A K TA O M A K T I V I T E T S - O C H UPPMÄRKSAMHETSSTÖRNING

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio

Barn kan bli. Lapsista voi tulla. tvåspråkiga vuxna. kaksikielisiä aikuisia. Jarmo Lainio 1 2 Barn kan bli tvåspråkiga vuxna Lapsista voi tulla kaksikielisiä aikuisia Jarmo Lainio 3 Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, FinSKC, 4 Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen raportteja, SKKK,

Läs mer

Flerspråkighet. Monikielisyys. i vardagen. arkielämässä

Flerspråkighet. Monikielisyys. i vardagen. arkielämässä Flerspråkighet i vardagen Monikielisyys arkielämässä Den här broschyren är i första hand avsedd för föräldrar i tvåspråkiga familjer men också för andra vuxna som möter barn i två- eller flerspråkiga miljöer.

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning

behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning Träning av elever med särskilda behov Hjälpmedel för arbets- och individuell träning Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 2009 HANDLÄGGARE Koskinen, Karoliina Hautaluoma, Marja Erilaisuudesta erilaiseen

Läs mer

Klarar alla barn skolans mål?

Klarar alla barn skolans mål? Klarar alla barn skolans mål? 2014-10-29/Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Gillbergcentrum Barn och ungdomscentrum

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården

YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling. handledningsprocesser inom hälsovården YVONNE HILLI (red.) Kunskap i utveckling handledningsprocesser inom hälsovården Yvonne Hilli (red.) Kunskap i utveckling - handledningsprocesser inom hälsovården Ut g i v a r e : Yr k e s h ö g s k o l

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR

VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014. Hanna Lönnqvist, s. 12-13. NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 4/2014 Hanna Lönnqvist, s. 12-13 NR 4 2014 www.vifk.fi - 1 FOTO: MALIN BEIJAR ORDFÖRANDES SPALT Använd sunt förnuft vid planeringen! Hej igen! Förhoppningsvis tycker

Läs mer

Användning av de två språken i språkbad

Användning av de två språken i språkbad Användning av de två språken i språkbad - en undersökning bland barn i 4-7 års ålder Linda Rehnström Examensarbete Det sociala området Förnamn Efternamn 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Det

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

PUCKENBLADET PUCKENBLADET

PUCKENBLADET PUCKENBLADET PUCKENBLADET 2014-2015 1 Styrelsen 2013-2014 Simon Fagerudd Joakim Nylund Ralf Nygård Mats Käld Kari Tilus Eva-Maria Käld Tove Gäddnäs ä Veronica Saarman ordförande vice ordförande sekreterare medlem medlem

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Christer Jacobson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006 Hur

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Riksdagens grundlagsutskott Ärende: Utlåtandet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Psykiskt illamående hos ungdomar - förekomst och kännetecken. Ann-Marie Kulla

Psykiskt illamående hos ungdomar - förekomst och kännetecken. Ann-Marie Kulla Psykiskt illamående hos ungdomar - förekomst och kännetecken Ann-Marie Kulla Examensarbete för sjukskötar (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Åbo 2010 EXAMENSARBETE Författare: Ann-Marie Kulla Utbildningsprogram

Läs mer

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander

Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie. Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos: en randomiserad studie Anna Nylin & Elin Wesslander Anna Nylin & Elin Wesslander Lärarbaserade insatser för elever med ADHD/DAMP/ADD-diagnos:

Läs mer

Ann Backman och Hanna Nyman. Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna

Ann Backman och Hanna Nyman. Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna Ann Backman och Hanna Nyman Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna FSKC ARBETSPAPPER 1/2014 Utvidgad handledning vägen till sysselsättning för unga vuxna Ann Backman och Hanna

Läs mer

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras Rapport 1 (7) Datum 2014-03-10 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-73 39 44, 0708-81 75 57 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer