MÅNGA SÄTT ATT STÖDA. Samarbetsformer för utveckling av livskompetens hos elever i grundskolans högre årskurser. Sirpa Janhonen, Anneli Sarja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅNGA SÄTT ATT STÖDA. Samarbetsformer för utveckling av livskompetens hos elever i grundskolans högre årskurser. Sirpa Janhonen, Anneli Sarja"

Transkript

1 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MÅNGA SÄTT ATT STÖDA Samarbetsformer för utveckling av livskompetens hos elever i grundskolans högre årskurser Guider och handböcker 2012:1

2 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker 2012:1 ISBN (hft.) ISBN (pdf) ISSN-L X ISSN X (tryckt) ISSN (online) Ombrytning: Edita Prima Oy/Timo Päivärinta/PSWFolders Oy Tryck:

3 INNEHÅLL Till läsaren... 5 Förord... 7 Sammandrag Bakgrunden till flexibel grundläggande utbildning Beskrivning av undersökningsprojektet Bakgrund Material Analys Porträtt av en JOPO-elev Jag blev en JOPO-elev Fakta: Varför försvinner skolmotivationen? Bra jag saknas Fakta: Aggressiv av elakhet eller av hot? Fakta: Modigt mot bättre självkänsla! Yrkesövergripande samarbete Nätverkssamarbete Styrgruppen som stöd för JOPO-verksamheten Utvecklingsprojekt kring JOPO Flexibelt samarbete Samarbete inom skolan Arbetsparsverksamhet Samarbete som utgår från aktörerna Fakta: Nätverk som stöd för utveckling av verksamhetsmodeller Arbetsmetoder Stöd för social utveckling Gruppkänsla Fakta: Genom gruppkänsla till ansvarstagande Respektfull interaktion Fakta: Olika slags frågor olika slags interaktion Positiv respons och uppmuntran Fakta: Hur förklaras svag inlärningsmotivation?

4 5.2 Praktisk aktivitet som stöd för inlärning Planering av studieprogrammet Skollokalen som lärmiljö Lärmiljöer utanför skolan Bedömning av funktionell inlärning Fakta: Aktivitetsbaserad pedagogik som betonar praktiskt arbete Samarbete mellan hem och skola Stöd av likställda för vårdnadshavarna Delat fostraransvar som stöd för eleven Fakta: Genom samarbete till delat fostraransvar Utvecklande jopo-verksamhet Strukturella förändringar som lösning för flexibilitet Fostringsoptimism som resurs Litteratur Bilagor

5 Till läsaren Utvecklandet av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamheten) inleddes år 2006, när undervisnings- och kulturministeriet delade ut statsunderstöd för ändamålet. Utbildningsstyrelsen ledde utvecklingsverksamheten åren , tills verksamheten i och med ändringen av lagen om grundläggande utbildning förändrades till undervisning samt stöd för lärande och utveckling enligt grunderna för läroplanen. Enligt lagen om grundläggande utbildning kan kommunen ordna flexibel grundläggande utbildning för årskurserna 7 9 i den omfattning som kommunen beslutar. Syftet med flexibel grundläggande utbildning är att minska avbrott i den grundläggande utbildningen och att förebygga utslagning. Flexibel grundläggande utbildning är avsedd för e lever i årskurserna 7 9 som underpresterar och saknar motivation samt för elever som riskerar att slås ut från fortsatt utbildning och arbetsliv. Undervisningen ordnas som smågruppsundervisning i skolan, på arbetsplatser och i andra lärmiljöer med hjälp av ett yrkesövergripande samarbete samt stöd- och rådgivningstjänster. Denna publikation presenterar speciellt teman och praxis inom yrkesövergripande samarbete och verksamhet i arbetspar. De har samlats ihop i samband med ett beställningsarbete av Utbildningsstyrelsen som sköttes av Sirpa Janhonen och Anneli Sarja. Vi tackar författarna! Jorma Kauppinen Direktör Utbildningsstyrelsen 5

6 6

7 Förord De praxis som presenteras i denna publikation erbjuder idéer för arbete med elever i de högre årskurserna, även om de har utvecklats i en undersökning som hänför sig till flexibel grundläggande utbildning ( JOPO). JOPO-utvecklingsverksamheten etablerades från början av år 2009 som en del av verksamheten i årskurserna 7 9 i den grundläggande utbildningen. Denna publikation Många sätt att stöda presenterar samarbetsformer för utveckling av livskompetens hos elever i grundskolans högre årskurser. Publikationen har skrivits på ett lättfattligt och åskådligt språk utan för mycket källbaserad tolkning. Det finns så litet administrativ handledningstext (instruktionsbrev, förordningar, siffror och statistik osv.) som möjligt i handboken. Handboken innehåller rikligt med autentiskt material från JOPO-personal och JOPO-elever. Genom att ge dessa individer ordet vill vi skissera vanliga synsätt som råder inom JOPO-verksamheten. Med detta särdrag vill vi ge läsaren en möjlighet att både reflektera och utveckla sin handledningsverksamhet och sitt arbete genom egna insikter. Det finns en standardiserad tabell i början av de flesta kapitel så att en läsare som bläddrar i boken snabbt kan få en uppfattning om kapitlet. I slutet av kapitlen finns även korta faktarutor som fördjupar tolkningen av resultaten. Handboken har konstruerats så att den framskrider från allmänna saker till mer detaljerad information. En läsare med tidsbrist kan dock bekanta sig med endast de kapitel som han är intresserad av eftersom varje kapitel formar sin egen helhet. I kapitel 1 Bakgrund för flexibel grundläggande utbildning och kapitel 2 Beskrivning av undersökningsprojektet beskrivs ramen för det nationella JOPO-projektet och JOPO-undersökningen som har anknytning till det. I det följande kapitlet 3 Porträtt av en JOPO-elev beskrivs särdrag hos elever som riskerar skolavbrott. Arbetsparsverksamheten har en central roll i JOPO-verksamheten. De olika formerna för arbetsparsverksamheten analyseras i kapitel 4 Yrkesövergripande samarbete. I detta kapitel beskrivs även de olika slags forum för skolans nätverkssamarbete som har en viktig roll i utvecklingen av JOPO-verksamheten. Metoder som stöder social inlärning och praktisk aktivitet och som används i samarbete inom skolan illustreras med flera praktiska exempel i kapitel 5 Arbetsmetoder. Kapitel 6 Samarbete mellan hem och skola beskriver tyngdpunktsområden på samarbete med vårdnadshavarna. Diskussionska- 7

8 pitel 7 Utvecklande JOPO-verksamhet kopplar till sist de centrala resultaten till undersökningens teoretiska sammanhang. Vi vill rikta våra tack till pedagogie doktor Anne-Leena Juntunen, och arbetsgruppen vid Fortbildningscentralen vid Jyväskylä universitet, lektorn vid yrkeshögskolan Savonia, som planerade fortbildning för JOPO-projektet, för att de bekantade oss med temat JOPO. Vi vill också uttala vår uppskattning för de järnhårda proffs inom utbildnings- och uppfostringsbranschen som trots att de hade mycket arbete engagerade sig i samarbetet med oss (Iisalmi: rektor Jouni Määttänen, specialläraren Outi Rissanen, ämnesläraren Rauno Hukkanen och studiehandledaren Marjaana Pehkonen, JOPO-handledarna Petri Karhu och Anni Kurki; Hankasalmi: rektor Pipsa Teerijoki, specialläraren Jari Matikainen och JOPO-handledarna Maiju Hakkarainen och Kirsi Veijalainen; Joensuu: specialläraren Anssi Määttänen; Uleåborg: specialläraren Sari Puurunen-Moilanen, JOPO-handledaren Heikki Ojala och studiehandledaren Hilkka Isohookana; Åbo: rektor Jorma Kauppila, speciallärarna Erik Eemilä, Janne Jylhä och Tommi Räsänen och JOPO-handledaren Tuomas Hyvönen). Det skulle inte ha varit möjligt att skriva denna handbok utan deras konstruktiva synsätt. Utbildningsstyrelsen stödde genom finansiering förverkligandet av undersökningen och undervisningsråd Pirkko Holopainen bidrog med sin sakkunskap i utarbetande av webbenkäten. Vi tackar även professor Dolf van Veen för samarbetet i planering av webbenkäten. I Jyväskylä den 25 oktober 2011 Sirpa Janhonen Anneli Sarja 8

9 Sammandrag I denna publikation erbjuder vi verktyg för utveckling av livskompetens hos elever i grundskolans högre årskurser. Publikationen bygger på vår empiriska fältundersökning från år , som förverkligades i samband med försöket för mer flexibilitet i den grundläggande utbildningen (JOPO). Vi besökte sex JOPO-skolor på olika håll i Finland upprepade gånger. Vi bekantade oss med JOPO-gruppernas verksamhet, intervjuade centrala personer rektorer, JOPO-lärare, JOPO-handledare, elever och deras vårdnadshavare och hade informella samtal med dem. Vi deltog i möten för yrkesövergripande grupper som planerar och utvärderar JOPO-verksamheten. JOPO-lärarna och studiehandledarna spelade även på band eller på video in situationer i klassrummet och på exkursioner till vårt bruk. I vissa skolor hade vi enligt deras önskan en aktiv roll som konsulter. Vi gav JOPO-grupper idéer från litteratur och utvecklade till exempel Bra jag-ryggsäcken med hjälp av bl.a. collageportfolio och digital portfolio för att stärka elevernas självkänsla. För studerande i social- och hälsovårdsbranschen utarbetade vi en mentorhandbok. Förutom kvalitativ materialinsamling samlade vi även in information om JOPOverksamheten med en mångsidig webbenkät. Enkäten innebar både strukturerade och öppna svar. Vi fick svar från 40 fungerande JOPO-skolor, sammanlagt 134 svar. Ytterligare fick vi tillgång till en elevintervju, som en lärarstuderande gjorde i en skola. Vi presenterar våra observationer utgående från materialet. Vi ger rikligt med rum för röster från JOPO-arbetsgemenskaper, även för elever och deras vårdnadshavare. Vi klassificerar enskilda textavsnitt, beskrivningar och erfarenheter på en mer generell nivå med rubriker och trycktekniska betoningar. Ytterligare tolkar vi dem med hjälp av litteratur och pedagogiska teorier. Informationen som skolbesöken samt intervjuerna och våra övriga observationer gav om JOPO-verksamheten i olika kommuner och skolor pekar i samma riktning som enkäten. Verksamheten karakteriseras av uppfinningsrikedom och variation både vad gäller fysiska som organisatoriska lösningar samt arbetsmetoder och verksamhetssätt. Lokaliteter och grupplösningar varierade från integration till isolation. En del av grupperna tyckte att det var en lyckad lösning att fungera i separata lokaler som eleverna hade renoverat och inrett. I dessa fall studerade eleverna till och med valfria ämnen i den egna JOPO-gruppen. JOPO-arbetsparsverksamheten lyckades bäst precis då 9

10 man fungerade som en egen grupp och i egna lokaler. I de flesta skolor strävade man dock efter smidiga integrationslösningar vad gäller både lokaler och studier i olika läroämnen och valfria ämnen. I integrationslösningarna användes vid sidan av differentiering på gruppnivå även differentiering inom gruppen. Dessa lösningar ledde ofta till konflikter mellan den allmänna undervisningen och JOPO-verksamheten. I rapporten betonar vi beskrivning och utvärdering av arbetsparsverksamhet i JOPO-arbetet. Även vad gäller arbetsparsverksamheten varierade praxis ganska mycket beroende på fall och situation. Även om elevernas problem utgör utgångspunkten hade lärarens och handledarens personlighet och specialkompetens en stor inverkan på hur problem löstes. Fungerande lösningar kunde vara behavioristiska, men även konstruktiva metoder där praktisk aktivitet och dynamik har en stark roll togs i bruk. De unga i de högre klasserna i grundskolan genomförde en stor del av sina studier på riktiga arbetsplatser. Arbetsplatsstudierna varierade mellan 15 och 20 arbetsdagar per läsår. Ytterligare hade de 2 30 dagar övriga studier utanför skolan. Studier utanför skolan, som ordnades av JOPO-handledarna, ansågs som viktiga för gruppbildning och skolmotivation. Det är en krävande uppgift att lyfta fram studieinnehåll enligt läroplanens mål ur arbetspraktiken. Av ämneslärare, JOPO-lärare, JOPO-handledare och fackmän på arbetsplatserna behövs mera engagemang, intresse och t.o.m. fortbildning och en förändrad inlärningssyn. Enligt skolorna har JOPO lyckats i sina mål: JOPO-elevernas frånvaro och problembeteende har minskat betydligt, eleverna avbryter skolgången betydligt mera sällan och får studieplats i fortsatta studier oftare än tidigare. Målen har uppnåtts genom mycket varierande lösningar vad gäller organisation och arbetsmetoder. Stöd som motsvarar elevens behov kan snabbare än tidigare ordnas inom skolan och professionell hjälp utanför skolan kan anlitas i ett tidigare skede. Ämnesord: livskompetens, yrkesmångfald, pararbete, samarbete 10

11 Vår klass Det finns bara åtta elever på vår klass, vilket kanske är den största orsaken till varför vi är så nära varann. Vi alla arbetar för samma mål, försvarar varandra och hemlighåller andras blundrar. Ingen lämnar någon i sticket, och skolgång känns inte ens som skolgång i vår klass. Under de här två åren har vi haft många roliga och minnesvärda stunder som ingen av oss nånsin kan glömma. Vår fina klassanda påverkas dock mycket av vår klassföreståndare Outi. Och jag skulle nästan kunna säga att Outi är mer en mor än en klassföreståndare för oss. En människa för vilken man kan tala om allt, lätta sitt hjärta och som alltid ger stöd för allt som man behöver stöd för. Outi kan även hålla ordning i klassen och göra sin röst hörd om det behövs. Vi kan ändå se i allt att Outi bryr sig om oss av hela sitt hjärta och gör allt för oss. Under de här två åren har vi fått mycket sådant som vi kan tacka Outi för. Vårt första JOPO-år var litet ovanligare, eftersom vi då samarbetade mycket med en äldre JOPO-klass. Vi hade många lektioner tillsammans och gjorde också gemensamma exkursioner. Jag har också lagt märke till att några har en viss bild av JOPO-klasser eller fördomar om oss, så det förenade oss också. Vi kom nästan inte ihåg att vi var två skilda klasser. Rane var nästan som en andra klassföreståndare för oss, trevlig och schysst. Vi fick tårar i ögonen då den sista dagen i åttan kom och vi var tvungna att säga adjö till hälften av klassen som skingrades för världens vindar. Ända från början har vi haft stödpersoner med. Mentorerna har funnits med i bilden sedan starten och är fortfarande med, vilket vi är mycket tacksamma över. Vi har gjort saker tillsammans och fått mycket stöd med skoluppgifter. Kunde vi ha hoppats på bättre? Ibland har det känts som om vi har haft väldigt litet gemensam tid, men det har alltid ersatts med nånting roligt tillsammans. Vi alla är mycket tacksamma och glada över att mentorerna har varit med på vår JOPOresa. Allra mest kan jag ändå uppskatta det som jag har fått av mina klasskompisar. Många goda gemensamma minnen och om inte annat så åtminstone världens sämsta vitsar och jättemånga dumma uttryck! Det är tillräckligt för att dehär människorna alltid kommer att finnas i mitt hjärta. JOPO-elev, Juhani Aho skola, Iisalmi 11

12 12 - TÄHÄN TULEE KUVA 1 -

13 1 Bakgrunden till flexibel grundläggande utbildning Varje år hamnar ett stort antal elever i grundskolans högre årskurser av olika orsaker utanför läropliktsskolan och riskerar att bli utan avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. Samma problem är bekant även internationellt. I det följande beskriver vi kort centrala nationella och internationella utvecklingsprojekt som haft som målgrupp sådana elever i grundskolans högre årskurser som riskerar skolavbrott. JOPO-utvecklingsverksamheten har inspirerats av dessa projekt. I Förenta staterna har det nationella Education evaluation and regional assistance (IES) utgående från olika utvecklingsprogram samlat in sex rekommendationer för att motverka skolavbrott i en handbok som publicerades år Dessa rekommendationer är indelade i tre kategorier: (1) diagnostiska metoder för att känna igen avbrottsproblem på elev- och skolnivå, (2) interventioner som riktas till elever som sannolikt kommer att avbryta skolan och (3) förändringar i skolgemenskapen som motverkar skolavbrott. Skolorna borde med hjälp av datasystem diagnosera elever som riskerar att avbryta skolan (t.ex. uppföljning av frånvaro, dålig skolframgång) för att kunna förutse skolavbrott. De mest centrala stödåtgärderna borde riktas till att få dessa elever engagerade i skolarbete en negativ inställning till skolan börjar ofta utvecklas redan på de lägre klasserna. (Dynarski et al ) Handboken ger idéer för interaktion mellan läraren och eleven och beskriver stödsystem och arbetsfördelning mellan dem. De riktade interventionerna innebär att man skaffar vuxenstöd, ordnar stödundervisning och sätter igång program som förbättrar uppförande och sociala färdigheter hos de elever som riskerar skolavbrott. Som stödpersoner anlitas personer som redan har en lämplig utbildning (eller personer som får utbildning). De tar hand om endast några elever på en gång. En ytterligare central faktor är yrkesövergripande samarbete vid kartläggningen av elevens individuella behov och valet av hjälpmetoder. Handboken betonar betydelsen av kontinuerlig systematisk utvärdering. Det är även viktigt att göra ett klart skriftligt avtal över stödåtgärderna för eleven, där man samtidigt beskriver stödsystemet och arbetsfördelningen. Interventioner som berör hela skolan individualisering av lärmiljöer och undervisningsprocesser har konstaterats främja ett inlärningsklimat där eleverna lär känna sina lärare och där inbördes stöd, lärande av varandra och betydelsefull inlärning blomstrar. 13

14 I England satte Department for Education and Skills (DfES) på 1990-talet i skolor igång olika slags interventionsprogram som hade som mål att minska elevernas frånvaro och förbättra beteendet hos elever som uppför sig illa. I programmet för att förstärka positivt beteende utvecklades metoder för att förbättra elevernas klassrumsbeteende med hjälp av ett nätverksstödsystem. Exempelvis yrkesövergripande stödteam för beteende och uppfostran (BEST) minskade elevernas frånvaro betydligt och fick dem att delta mera i skolarbetet. De har även förbättrat elevernas inlärningsresultat och uppförande. De goda resultaten har dock haft samband med hurdant stöd experimentet har fått från skolans direktion och ledningen på regional nivå. (Hallam & Rogers 2008.) I ett annat engelskt program har elever som har befarats avbryta skolan erbjudits olika slags mentorskapsprogram och enhetliga aktiviteter utanför skoldagen. Edwards et al. (2010) har beskrivit hur social marginalisering av barn och unga kan motverkas med yrkesövergripande samarbete. Betydligt fler elever har fortsatt sin skolgång tack vare så kallade välfärdsmanagers, som skolor har anställt som stödpersoner och som i samråd med lärare och rektorer för eleverna har ordnat olika slags aktiviteter till stöd för inlärning. Det har däremot inte varit oproblematiskt att sätta igång samarbete med föräldrarna och vårdnadshavarna. Anning och hans kolleger (2008) har kartlagt hur man genom att utveckla yrkesövergripande samarbete har lyckats förbättra välfärdstjänster för barn som riskerar marginalisering (hälsovård, utbildning osv.) och hur man har stött familjerna och föräldrarnas sysselsättning. (Anning, Cottrell, Frost, Green & Robinson 2008; Edwards, Lunt & Stamou 2010.) I Holland har målet för utvecklingen varit de problem, hot och utmaningar som förorsakas elever p.g.a. deras stora frånvaro under grundskolan och andra stadiet. Enligt Dolf van Veen (2008) har olika slags strategier utvecklats för att minska frånvaro: 1) att förbättra skolklimatet och att få föräldrarna mera engagerade, 2) att åskådliggöra uppföranderegler och att definiera konsekvenser när man bryter mot dem 3) att utveckla olika praxis för hur man hanterar förseningar och 4) att planera yrkesövergripande stödstrukturer med vilka man kan definiera orsaker till frånvaro och utveckla stödpraxis för ingripande och förebyggande. Förebyggande och pedagogiska verksamhetssätt visade sig ha betydligt mer effekt än straff. Det var viktigt att registrera frånvaro och i synnerhet förseningar. För att kunna förstå orsakerna till frånvaro och utveckla praxis behövs kontinuerlig analysinformation från olika nivåer (elev, klass, år, grupp, skola). Ytterligare behövdes individuella stödåtgärder (t.ex. telefonsamtal hem). Även uppmuntran från klasskamrater (besök, stöd för läxor) utnyttjades för att få eleverna mer engagerade i skolan. 14

15 I Finland fick utvecklingsverksamheten för flexibel grundläggande utbildning (i fortsättningen JOPO) idéer främst från erfarenheter från försöket Omaura. Projektet Omaura sattes i gång på åtta orter under åren Det byggde på motsvarande experiment i Tyskland och Förenta staterna. I försöken alternerade man mellan teoriperioder i skolan och arbetsperioder i lokala företag och övriga samfund. Målet med Omaura var att hjälpa särskilt de elever som hade svårigheter att anpassa sig till arbetssätt som betonar kognitiva färdigheter. I Omaura-projekten aktiverades de unga med hjälp av arbetet: vid sidan om skolarbetet arbetade de utanför skolan. Arbetsperioderna ingick i läroplanerna. I de internationella experimenten tillämpades en modell för produktiv inlärning där pedagogisk verksamhet som motverkade skolavbrott alltid var förknippad med de möjligheter i elevens närmiljö som främjar motivering och inlärning. Idén med modellen är att eleverna lär sig saker som de anser vara både nyttiga och intressanta. (Lahtinen 2007.) Som modell för utvecklande av praxis för produktiv inlärning i de europeiska skolorna fungerade de i New York och Berlin utvecklade City as school-projekten, som baserar sig på Freinetpedagogik. I skolorna kombineras frihet och personligt ansvar så att eleverna självständigt planerar sin studietakt i skolämnena och i arbetsplatsstudierna. På detta sätt har de möjlighet att göra både misstag och framsteg i studierna, eftersom båda är viktiga för inlärningen. (Broschyren City as School 2011.) Projektet Omaura handlade om att använda staden som lärmiljö eftersom staden i sin kultur-, hobby- och arbetsvärld erbjuder breda möjligheter för inlärning. Tanken var att om de unga får fördjupa sig ordentligt i arbetslivet fjärmar de sig inte från samhället. Man kan till exempel studera franska och huslig ekonomi genom att arbeta på en fransk restaurang, kemi på en kemifabrik, fysik hos en optiker eller på en cykelverkstad, historia på museum osv. Man stöder den unga genom att hjälpa honom att se sig själv och sitt liv ur en ny synvinkel. Omaura-skolorna har samarbetspartners på olika områden i arbets- och samhällslivet och samarbetet mellan pedagogen, ansvarspersonen på arbetsplatsen och eleven är tätt. Om en elev till exempel arbetar på sjukhus ska ansvarspersonen på arbetsplatsen kunna erbjuda honom rätt slags arbetsuppgifter medan läraren har som uppgift att göra innehållet till en del av skolundervisningen. Omaura-verksamheten fortsätter ännu i vissa skolor. Syftet med Veijolas (2005) undersökning var att utreda a) hur de första skeden av projektet Omaura hade gått och b) hur eleverna och föräldrarna hade upplevt försöket. Det tydligaste tecknet på svårigheter i skolan var skolkning. Den andra orsaken till att elever kom med i projektet var att de störde lektioner. Ytterligare kom eleverna med på föräldrarnas önskan, men många elever ville även själva delta. 15

16 Forskningsresultaten var uppmuntrande, även om allas resultat inte alltid var de bästa möjliga. På basen av undersökningen hittades dock klara utvecklingsförslag. Eftersom föräldrarna ofta känner sig kraftlösa i uppfostran av sina barn behöver de stöd för sin fostringsuppgift. I projektet Omaura var läraren ett stöd och en terapeut för familjen. Enligt undersökningen trivdes pojkarna bättre i skolan då en del av skolarbetet utfördes på arbetsplatser. Pojkar är ofta aktiva och vill ha mera omväxling och flera aktiviteter i skolgången. Därför borde skolan skapa kontakter till det omgivande samhället. Nästan hälften av vårdnadshavarna (43 %) hade låg socioekonomisk ställning, vilket gjorde att deras barn saknade föräldrarnas stöd vid till exempel yrkesval. Dessa elever behöver individuell och intensifierad studiehandledning för att kunna styras till branscher som motsvarar deras verkliga förmågor och egenskaper. Utbildningen på ungdomsstadiet borde under dessa omständigheter i sina val använda även så kallad antagning efter prövning. (Veijola 2005.) 16

17 2 Beskrivning av undersökningsprojektet Målet med JOPO-utvecklingsverksamheten var att utveckla grundskolans arbetssätt och undervisningsmetoder så att de bättre skulle motsvara de ungas individuella behov. Därför erbjöds eleverna flexibla undervisningsarrangemang utgående från sin livssituation inom de ramar som läroplanen för den grundläggande undervisningen tillät. Målet var att öka den ungas skolmotivation och -trivsel och att stöda hans livskompetens (tidsplanering, förmåga att fungera i grupp, hälsosamma levnadsvanor) så att han kan engagera sig i sin skolgång och hitta en lämplig studieplats för fortsatta studier. Studier i smågrupper, studier i egen takt, aktivitetsbaserade arbetsmetoder och arbetsplatsstudier, alltså att eleven genomför en del av sin skolgång på en arbetsplats, har varit centrala arbetsmetoder i JOPO-verksamheten. Vidare effektiverades det yrkesövergripande samarbetet med kommunernas ungdoms-, social- och hälsovårdsväsende, läroanstalter på andra stadiet och verkstäder för unga. Elevernas skolmotivation utvecklades också genom ett effektivare samarbete mellan hem och skola. (Se närmare Manninen & Luukannel 2008; Numminen & Ouakrim-Soivio 2009.) Enligt en utvärderingsrapport av JOPO (Manninen & Luukannel 2008) påverkas verksamhetens effektivitet av personligt stöd, personlig handledning och studier i smågrupper. Mindre uppmärksamhet har dock fästs vid hur och med vilka arbetsmetoder förhållandet mellan eleven och JOPO-arbetsparet (handledaren och läraren) skapas och utvecklas. I detta kapitel presenterar vi kort tankesättet bakom undersökningen kring JOPO-utvecklingsprojektet, det insamlade forskningsmaterialet och de analysmetoder med vilka det insamlade empiriska materialet har analyserats. 2.1 Bakgrund I denna undersökning om arbetsparsverksamheten i den flexibla grundläggande utbildningen har vi använt aktionsforskningens principer och samarbetat med de 7-9 skolor som har deltagit i JOPO-verksamheten. Juhani Aho skola i Iisalmi fungerade som pilotskola för undersökningen. Syftet med pilotundersökningen var att i samråd med sakkunniga inom undervisningssektorn utveckla inlärningsmetoder som stärker JOPO-elevernas delaktighet och självkänsla. Lektorer för social- och hälsovårdsområdet vid den lokala yrkeshögskolan Savonia, lärare och personal vid Juhani Aho skolan och senare även studerande vid yrkeshögskolan deltog tillsammans med forskarna i planeringen av en modell för mentorskapet. Modellen för delaktigt mentorskap (Sarja 2007) 17

18 var en metod som de socionom- och hälsovårdsstuderande som fungerade som JOPO-handledare i en lokal skola hade använt i handledningen av JOPO-elever (se närmare Mentor-arbetsgruppen 2009). I denna publikation ligger tyngdpunkten på att definiera JOPO-arbetsparets, det vill säga JOPO-lärarens och JOPO-handledarens, uppgiftsbeskrivning och på att beskriva stödmetoder som användes i verksamheten. Eftersom det i skolarbetet är svårt att skilja mellan pedagogiska och fostrande uppgifter har undersökningsmaterial samlats in både från JOPO-lärarna och från de JOPOhandledare som hjälpte eleverna i aktiviteter i skolan och på fritiden. Enligt vår undersökning var den centrala utmaningen för arbetsparet förmågan 1) att skapa ett förtroendefullt förhållande till de unga och 2) att engagera sig i en jämlik växelverkan som respekterar elevens livssituation och uppförande. 2.2 Material Undersökningsmaterialet samlades in med olika metoder: en webbenkät till finsk- och svenskspråkiga skolor som deltog i första, andra och tredje vågens JOPO-verksamhet: rektorer, lärare, handledare, studiehandledare, mentorer ( ) besök på fem skolor som deltog i verksamheten: intervjuer med rektorer, lärare, handledare, studiehandledare, elever och föräldrar ( ) undervisnings- och handledningssituationer som spelades in på band och video och fotograferades av lärare och elever ( ). I pilotskedet av undersökningen gjorde vi anteckningar under sammanlagt åtta yrkesövergripande möten för de stora styrgrupperna i JOPO-skolorna. Vi bandade också tillsammans med JOPO-aktörerna åtta planeringsmöten för kärngrupperna (lärare i årskurserna 7 9, lektorer och studerande i yrkeshögskolan, forskare) där vi utvecklade flexibla studiemetoder (t.ex. collage, digital portfolio). Alla de intervjuade gav tillstånd till utförande av undersökningen. Även föräldrarna till eleverna i JOPO-grupperna gav sitt tillstånd till att spela in verksamheten på video. I undersökningen intervjuades 40 personer som hade deltagit i JOPO-verksamheten. 8 av dessa var lärare, 6 handledare och 10 elever. Eleverna intervjuades av studerande Eero Antila vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo universitet. Ytterligare intervjuades rektorer (2), en studiehandledare (1), en skolkurator (1), en skolhälsovårdare (1), föräldrar (3) och studerande inom social- och hälsovården (8). I tre skolor videoinspelade (105 timmar) och fotograferade (ca 300 foton) lärarna JOPO-verksamheten i sin grupp. Ytterligare i en skola fotograferade eleverna (ca 1000 foton) och spelade in på video 18

19 (10 timmar) arbetsplatsstudier och lägerskolresor. Vi fick även ljudinspelningar av intensifierade studiehandledningssamtal med elever (5 timmar). Ytterligare samlade man in olika slags åskådningsmaterial från skolorna(responsblanketter, arbetsplaner, elevernas dokumentationer osv.) och inlärningsdagböcker av studerande vid yrkeshögskolan. Information om på vilka olika sätt JOPO-verksamheten hade förverkligats samlades in även på riksomfattande nivå genom en webbenkät. Enkäten skickades till alla rektorer, lärare, handledare, studiehandledare och mentorer i de skolor som deltog i JOPO-verksamheten mellan år 2006 och 2010 (n = 290; bilaga 5). Enkäten bestod av fyra delområden: bakgrundsfrågor som var gemensamma för alla (2 frågor), en administrations- och utvärderingsdel för rektorerna (12 frågor), en förverkligande- och utvärderingsdel för lärarna, mentorerna och studiehandledarna (17 frågor) och en utvärderingsdel för handledarna (8 frågor). Eftersom en del av lärarnas e-postadresser var föråldrade var bortfallet stort. Vi fick 134 svar (46 %), varav 40 från rektorer, 49 från lärare, 38 frånhandledare och 7 från mentorer och studiehandledare. 2.3 Analys Det kvalitativa materialet analyserades som en process som kan indelas i tre skeden. I det första skedet föranalyserades materialet och grupperades i teman enligt diskursanalytiska begrepp för att man skulle hitta centrala utvecklingsmål för JOPO-verksamheten. Sedan granskade man hurudana samarbetsformer 19

20 man kunde hitta i klassrumsundervisningen, gruppintervjuerna och de övriga miljöerna inom de teman som hade definierats i första skedet. (Se Edwards et al. 2009, 34 35; Engeström 2004.) Slutligen analyserades de olika verksamhetsmodellerna och verktygen i ljuset av teorikunskapen. Dessutom användes den datorstödda metoden för materialanalys NVivo som stöd för klassificering av materialet. Det kvantitativa materialet samlades in med blanketten Mister Interview och analyserades med statistiska metoder med ett SPSS-program (PASW Statistics 18). Resultaten från enkäten presenteras med deskriptiva och korrelativa metoder som baserar sig på frekvensfördelningar och korstabuleringar. 20

21 3 Porträtt av en JOPO-elev JOPO-eleverna är unga som riskerar att avbryta grundskolan eller som inte anpassar sig till vanlig undervisning i de högre klasserna (Numminen & Ouakrim-Soivio 2009). Enligt målen för JOPO behöver de unga som deltar i programmet dock inte specialundervisning och de omfattas inte av övriga specialarrangemang i skolan. För dem räcker personligt stöd och möjligheten att genomföra de studier som läroplanen förutsätter på ett mer flexibelt sätt än traditionellt. Även aktivitetsbaserade studiemetoder stöder studiernas framskridande. Av skolans personal är det ofta studiehandledaren, specialläraren eller klassföreståndaren som tar initiativ till vilka elever de önskar skulle söka till JOPOverksamheten. De tar initiativet till elevvårdsgruppen, som känner till vilka elever som riskerar skolavbrott och vilka som har haft stor frånvaro eller haft oregelbunden skolgång (Numminen & Ouakrim-Soivio 2009). Att delta i JOPOverksamheten är frivilligt. I praktiken kan även eleverna själva söka sig till JOPO. JOPO-lärarna eller JOPO-teamet intervjuar de elever som söker till programmet och deras vårdnadshavare. I intervjuerna söker man den form av stöd som eleverna behöver och hänvisar de unga till lämpligt stöd: I intervjuerna försöker vi att känna igen sådana elever som är våldsamma eller har mentala hälsoproblem eller missbrukarproblem. De omfattas av annorlunda stödåtgärder. ( JOPO-lärare 1.) Elevantagningsbeslut fattas efter ansökan från eleven och vårdnadshavaren och på JOPO-teamets förslag. Enligt svaren i enkäten sökte de unga till JOPO-elever på det sätt som Manninen och Luukannel (2008) har förslagit: 1) eleverna och vårdnadshavarna informeras, 2) eleven söker frivilligt, 3) eleven och vårdnadshavaren intervjuas och 4) beslutet fattas. Elevernas bakgrund är väldigt varierande. Den vanligaste orsaken till att söka sig till JOPO är skolkning och överhuvudtaget ovillighet att delta i traditionell undervisning. Man kan inte hitta en enskild orsak till skolleda. Den svaga skolmotivationen har ofta fortsatt länge och skolan har därför kontaktat föräldrarna eller vårdnadshavaren. JOPO-verksamheten är en möjlighet som skolan erbjuder sina elever för att stärka studiemotivation, fullgöra läroplikten och få avgångsbetyg från grundskolan. Chansen har tagits då den unga och hans vårdnadshavare har förstått att avgångsbetyget är ett verktyg för att söka sig till fortsatta studier. 21

22 3.1 Jag blev JOPO-elev Skulle jag pröva på jopo? Jag kunde inte bry mig mindre. Föräldrarna kan luras. Jag är en loser. Det är tråkigt att gå i skola. Arbetsperioderna är trevliga. Orsakerna till att en JOPO-elev har svag skolmotivation är varierande. Manninen och Luukannel (2008) anser att familjbakgrunden är den viktigaste orsaken till elevernas svårigheter. Ibland är familjen inte intresserad av hur barnen kommer och går. Vissa elevers hemförhållanden skapar osäkerhet och kaos i deras liv, som de inte kan hantera utan hjälp. Andra elevers hemförhållanden verkar annars vara i ordning, men vårdnadshavarna saknar auktoritet eller medel att påverka barnets levnadsvanor. Några har tappat tron på livets rättvisa och meningsfullhet på grund av en besvärlig händelse, såsom en far berättar: Sonen spelade ishockey. Hans syn var tyvärr inte tillräckligt bra för den grenen. Han blev inte ledsen för det utan började spela innebandy med stor iver. På träningen blev en kille arg och slog honom i huvudet med en klubba. Han fick ett stort hål i huvudet, det syddes ihop med sex stygn. Då var det slut med innebandy. I samband med det här förändrades sonen väldigt mycket. Han bytte kompiskrets omedelbart. Det här hände på sjuan. Han upplevde att han blev utesluten. Han sa till mig att han vill ha rättvisa i det här ärendet. Pojken som slog honom var dock helt oberörd och hans föräldrar också 22

23 bara att skaka hand bara och så är det bra med det. Vi skulle ha hoppats på något slags diskussion om saken men de brydde sig inte. Sonen krävde att vi skulle göra brottsanmälan. Det lyckades dock inte eftersom det ännu var några månader kvar innan pojken som slog honom skulle fylla 16 år. Sonen började stanna hemma och fixa sin moppe. Jag trodde att han snällt hade gått till skolan, men han hade skolkat. Alltid då vi märkte det fick vi honom till skolan och han försökte komma ikapp de andra på riktigt. Men bland 22 andra var det lätt att lata sig ibland. Nu kan han inte komma enkelt undan. Nu när det är tio elever kom han bra in i gruppen. (Intervju med en far till en elev.) Denna pojkes liv saknade mening och betydelse efter att han hade blivit orättvist behandlad. Genom hurdana processer börjar barnet tillägna sig omgivningens betydelse och uppfatta den som meningsfull? Enligt Vygotskij leds barnet in i betydelsesystemet genom sociala handlingar där de vuxna fungerar som förmedlare. Alla handlingar har betydelse förutom för människan själv även för den gemenskap som hon lever i. I individens medvetenhet representerar betydelsen en bild av världen uttryckt med ord. Pojken ville ha rättvisa efter att han hade lidit orätt, men han fick det inte ens då och livets meningsfullhet fick sig en törn. Meningsfullheten är individens emotionella erfarenhet, hans personliga förhållande till världen (Siitonen 1999). Ibland kan man inte hitta entydiga orsaker till varför en elevs skolmotivation har försvagats. Den svaga motivationen visar sig ofta som skolkning. Förtroendefulla förhållanden med föräldrarna är det viktigaste. Föräldrarna behöver inte låtsas vara bra föräldrar. De kan säga rakt ut att de inte klarar av sitt barn. Vi har talat öppet om de här sakerna med dem. Till exempel en mor ringde läraren och sa att hennes dotter inte har gått till skolan. Sedan ringde läraren mig. Jag och modern kom överens om att flickan måste gå till skolan imorgon. Om hon inte gör det så besöker jag dem hemma för att prata igenom sakerna. Om vi inte kan reda ut sakerna hemma anlitar vi barnskyddet. När de därhemma märker att skolan ger dem så stort stöd som möjligt får föräldrarna tillbaka sin auktoritet i förhållande till barnet. I det här fallet var det nog med en diskussion mellan läraren, mamman och dottern. Jag behövdes inte ens. (Intervju med en skolkurator.) Auktoriteten och barnets respekt för vuxna kan förloras till följd av ett likgiltigt men också ett för förstående föräldraskap. Flickan i exemplet ovan gjorde vad hon ville eftersom hennes mor hade förlorat sin auktoritet över henne. Som ensamstående förälder kunde modern inte sätta tillräckligt klara 23

24 gränser för sin dotter i ett tillräckligt tidigt skede. Enligt Hallam och Rogers (2008) betonar dagens teorier att den ungas uppförande är relaterat till de belöningar och bestraffningar som han får för sina handlingar i sin omgivning. Kärlek och omsorg betyder även att man sätter gränser (t.ex. Ajzen 2005). Modern fick starkt stöd från skolan då skolkuratorn lovade att ingripa i situationen om diskussionen mellan läraren, modern och eleven inte ledde till resultat. JOPO-eleverna har ofta svag inre kontroll (Ajzen 2005). Eftersom yttre kontroll inte har effekt på dem styrs deras handling av impulsivitet och hotfullt beteende. Dessa elever behöver klara gränser och strikt yttre kontroll, som styrs av omedelbara och relativt snabba belöningar och bestraffningar. I denna situation behövdes bara moderns ärlighet, lärarens omedelbara ingripande i situationen och kuratorns löfte om stöd. Ibland verkar det som om vårdnadshavarna inte alltid orkar bry sig om barnets välmående på grund av sina egna problem. En pojke har hela tiden varit riktigt orolig. Jag var ganska trött på honom i våras. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag försökte ringa till hans föräldrar. De bodde skilt och visste inte riktigt vem av dem som är vårdnadshavare. Jag sa sedan till pojken att han säkert har det jättetungt och svårt därhemma. Jag frågade om jag fick gissa vad det beror på och vad problemets kärna är. Vi kom på personlig nivå. Jag berättade att jag hade lagt märke till att han har bekymmer. Jag sa att jag inte bryr mig om hurdana vitsord han har fått och att jag hoppas på att hans liv ordnar sig först. Det var en rörande situation. Vi hade båda tårar i ögonen. Jag tror att vi båda var mycket lättade efter den här diskussionen. De här ungdomarna har inte varit oroliga av elakhet varken tidigare eller nu. Det finns nog en klar orsak i bakgrunden. (JOPO-lärare 2.) Eleven saknade stöd från hemmet. Situationen skilde sig dock från den föregående situationen, där modern till flickan hade ett klart mål. I detta fall hade eleven varit praktiskt taget övergiven efter sina föräldrars skilsmässa. Ingendera av vårdnadshavarna kunde ta ansvar för sitt barns uppfostran. Pojken saknade stöd och trygghet från vuxna, men även den yttre kontroll som tillhör föräldraskapet. En elev kan även förlora anseendet till följd av en förseelse (även Manninen & Luukannel 2008) och bli stämplad. På grund av stigmatiseringen kan han förlora sitt intresse för allt skolarbete: 24

25 En lärare förhåller sig jättestrikt då en elev råkar ut för en liten förseelse eller ett ännu mindre misstag. Om det var fråga om någon annan elev skulle precis samma sak gå in genom ena örat och ut genom det andra. Men när det är fråga om den här eleven blir det genast kvarsittning eller något annat slags ingripande. Det känns som om läraren inte bryr sig om att bekanta sig med den här eleven. Han har bestämt att denhär eleven inte lyder. Eleven har på grund av nånting som kan vara riktigt smått blivit stämplad i skolan. Så börjar det. (JOPO-lärare 2.) Då eleven blir stämplad får även små förseelser, såsom att han har mössa inomhus, omotiverat stora proportioner. Samtidigt ignoreras elevens positiva handlingar. Så småningom får eleven en känsla av att ingenting spelar någon roll. Känslan av likgiltighet utvecklas så småningom hos eleven. Då skapas en negativ spiral där de negativa förväntningarna uppfylls, och där den försvagade skolmotivationen även kan leda till skolavbrott. Spiralen förstärks om den unga upplever att han har förtjänat den negativa responsen. Då ligger det inte i hans egna händer att förändra situationen utan förändringen är beroende av yttre omständigheter. (Weiner 2000, 2004.) En svag jaguppfattning och en dålig självkänsla utvecklas ofta i det traditionella skolsystemet till följd av upprepade misslyckanden: På lågstadiet hade jag problem med att lära mig läsa. Efter att jag lärde mig så gick det bra och jag trivdes i skolan. Jag hade också kompisar. Då jag började på högstadiet blev jag inte van vid att vi bytte lärare hela tiden. På lågstadiet hade jag haft samma lärare hela tiden. Han undervisade hela tiden. Sedan när vi bytte lärare så var det svårt att bekanta sig med nya lärare hela tiden. Vi hade olika lärare på varje lektion. I det där skedet blev jag osams med mina kompisar. Då det blev gräl med kompisarna så var det nödvändigtvis inte längre roligt där. Skolframgången försämrades eftersom jag inte längre kunde koncentrera mig på skolan. Sen gick skolan helt dåligt eftersom jag inte längre gick i skola ordentligt. I något skede sa man att jag inte kommer att klara av skolan, och då slutade jag skolgången helt. Jag sökte hit till JOPO-klassen via studiehandledaren. Man föreslog att jag skulle kunna studera bättre här. (Elev 1.) Traditionella undervisningsarrangemang passar inte alla elever som sådana. I de högre klasserna byter eleverna lärare och klassrum beroende på läroämne. Undervisningsarrangemangen och skolans personal kan i sin tur försvaga den ungas skolmotivation. Elevernas redogörelser visade att de hade klarat sig i de lägre klasserna eftersom de då hade haft samma lärare i alla 25

26 ämnen. De hade även haft kompisar och det hade varit roligt med dem. Skolan hade gått bra, och vissa sa att deras skolresultat hade varit rentav utmärkta. Problem började hopa sig i de högre klasserna. De nya lärarna kände inte sina elever, och eleverna å sin sida kunde inte bekanta sig med lärarna. Eleven kunde ha blivit stämplad som missanpassad eller han kunde ha haft problem till exempel i att lära sig läsa på grund av dyslexi eller någon annan orsak. Skolframgången hade försvagats och han hade bytt kamratkrets. Då han blev utled på allt började han undvika skolan, hans skolmotivation blev sämre och han riskerade skolavbrott. Många unga kommer till en otrivsam skola endast på grund av en god kamratkrets. Ibland kan mobbning vara den sista spiken för skolmotivationen. Även elevens temperament kan förorsaka svårigheter i skolan. Elevens temperament bestämmer om det är lätt för honom att sitta stilla i klassrummet, om han slutför uppgifterna, hur mycket monotoni han tål i sina studier, om han kräver fullständig ro i sina studier eller vill delta i diskussion, om han kan göra flera saker på en gång eller inte osv. Traditionell undervisning kan också gynna de elever som godkänner verksamhetssätten i dagens skola utan att ifrågasätta. (Alatupa et al. 2007; Hallam & Rogers 2008.) 26

27 FAKTA: VARFÖR FÖRSVINNER SKOLMOTIVATIONEN? Hallam och Rogers (2008) räknar upp tre orsaker till svag skolmotivation: 1. Samhälleliga orsaker, såsom familjens låga socioekonomiska status och etnicitet. 2. Avsaknad av stöd av familjen. Detta kan bero på ensamförsörjning, dåligt hälsotillstånd eller alkohol- eller drogberoende hos en familjemedlem och familjens dåliga ekonomiska ställning. I en särskilt svag ställning är de unga som fungerar som fosterföräldrar för sina mindre syskon, och de unga som har blivit omhändertagna. Den unga saknar ett tryggt hem och en familj som bryr sig om honom och den positiva kontroll som dessa medför. I dylika fall är det bra att reda ut den grundläggande orsaken till problemen så att den unga kan få lämpligt stöd. 3. Skolan som miljö kan vara en orsak till problem. Skolans fysiska och psykiska värden kan vara i konflikt med till exempel med den ungas temperament. Temperament har ingenting med talang att göra. Ibland kan nyfikenhet och aktivitet tolkas som störande beteende och blyghet som underprestation. Eleven kan bli stämplad, vilket kan leda till fel tolkningar, det vill säga att man tror att eleven inte klarar sig i skolan och att hans inlärningsförmåga är svag. Problem uppstår om även eleven själv börjar tro på det (dålig jaguppfattning och självkänsla). Speciell uppmärksamhet bör sättas vid elever som har inlärningssvårigheter, är hyperaktiva eller har emotionella svårigheter och beteendesvårigheter. Skolans regler borde vara konsekventa. Alla slag av olämpligt beteende (störande beteende, mobbning, aggressivitet) borde redas ut opartiskt, och konsekvenserna borde vara moderata och rättvisa. Belöningarna och bestraffningarna bör vara motiverade. (Se Alatupa et al. 2007; Weiner 2004.) 27

28 3.2 Bra jag saknas För att lyckas vill jag få stöd i att stärka min självkänsla och jaguppfattning att kontrollera frustration att bemöta andra på ett respektfullt sätt att förutse konsekvenser av mina handlingar att leva enligt spelreglerna. Ingen kan överhuvudtaget hjälpa mig så att jag skulle kunna komma in på någon bättre plats att studera. Jag kommer att hamna i den där skolan för handikappade i alla fall. (Elev 2.) Så här svarade en elev som erbjöds stöd för att göra positiva framtidsplaner. Enligt JOPO-aktörerna har eleverna en svag självkänsla och en negativ självuppfattning. En svag självkänsla och en negativ självuppfattning är en följd av elevens upprepade erfarenheter av misslyckanden. Dessa egenskaper visar sig dock på olika sätt hos eleverna. I allmänhet är eleverna trevliga då man är på tu man hand med dem, det är lätt att komma dem in på livet och man får kontakt med dem. Detta beror troligen delvis på att de saknar en trygg, pålitlig och bestämd vuxen. Lärarna berättar att de problem som kommer fram i grupp också beror på avsaknad av sociala färdigheter, impulskontroll och förmåga till empati. De syns både i intervjuer och i inspelade klassrumssituationer. Brist på impulskontroll är en följd av den ungas svaga inre kontroll. Enligt Bandura (1997) styrs människans handlingar av antingen inre eller yttre kontroll. Den inre kontrollen har hör samman med en positiv jaguppfattning, självuppskattning, en känsla för inre belöning, mindre ångest, mindre psykosociala symptom och bättre stresskontroll. 28

29 Problemen med JOPO-eleverna kommer fram i en grupp där man måste vara tuff, bete sig tufft, mobba andra. Eller så beter sig eleven så att han blir mobbad. Ofta provocerar eleven andra till mobbning utan att själv märka det. (JOPO-lärare 3.) Den brist på impulskontroll och ångest som finns hos JOPO-eleverna märks i smågruppsundervisningen som allmän oro och brist på koncentration. Eleverna sitter stilla bara en kort stund åt gången. Ibland måste de stiga upp, få gå av och an eller gå ut för att kyla ner huvudet. Vilken aktiv handling som helst underlättar ångesten och oron. (Inspelad klassrumssituation, skola 1.) En dålig dag kommer en elev till skolan när det passar honom. Han har uppenbart stigit upp med fel fot. Han ser inte och hör inte och tar inte emot några anvisningar alls. Sedan går flera med. Detta förorsakar kaos. Eleverna kan börja tjuta, vråla och skälla på varandra. Om man inte lyckas avbryta kan först en av dem stiga upp och börja gå av och an, och sedan går andra med. Om situationen blir värre kan eleverna börja sparka varandra. En dag tog en elev struptag på en annan elev. Situationen blir bara värre. (JOPO-lärare 3.) Impulskontroll förutsätter förmågan att upptäcka, känna igen och hantera sina känslor. En del av eleverna har inte tillräcklig språklig färdighet för att hantera sina känslor och handlingar, en del saknar denna förmåga helt. Då en sådan elev tappar fattningen känner han inte igen sina känslor och kan därför inte kontrollera sina handlingar. Elevens sätt att ge utlopp för sina känslor leder till svårigheter. Han kan börja kasta omkring sina böcker eller saker. Aggressionen kan även riktas mot andra elever. Läraren kan undvika att situationen tillspetsas och lätta upp situationen genom att koncentrera sig endast på den störande eleven. Han kan även ta honom till ett annat rum för att diskutera med honom. Enligt de intervjuade är det dock svårt att ingripa i aggressivt beteende om läraren är ensam i klassen. Ingen tycker om negativ respons, i synnerhet om den är offentlig. Eleven kan känna skam, vilket bara ökar hans aggression. Aggressivt beteende bör antingen förutses genom diskussioner eller avbrytas genom att omedelbart ta den aggressiva personen till en annan plats. Aggressivitet har förklarats med olika teorier. Dodge och Coie (1987) gör en skillnad mellan reaktiv och proaktiv aggression. Reaktiv aggression är impulsivt beteende där en individ reagerar aggressivt på hot eller provokation. Proaktiv aggression innebär att en individ beter sig elakt mot andra utan någon provokation. 29

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää

SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION. Sari Sillanpää SVENSKLÄRARES ARBETSMOTIVATION Sari Sillanpää Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen för språk Jyväskylä universitet Hösten 2006 ABSTRAKT JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET Humanistiska fakulteten Författare

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan.

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. 1 Utgivare Mannerheims Barnskyddsförbund rf Manuskript Petteri Hakanen, ledare

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen

Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen Det är jättesvårt när man börjar blanda äpplen och päron i fruktkorgen gladeligen - en studie om samarbetets utmaningar i ungdomsarbete Ida Lindvall (013617435) Praktikforskning vid FSKC inom ramen för

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:111 Tala är silver, tiga är guld...eller? Sara A. Andersson Charlotta Wallstén Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Utbildningsvetenskap

Läs mer

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR

Mia Montonen och Eivor Söderström. Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström Utvärdering av SABIR FSKC ARBETSPAPPER 6/2011 Utvärdering av SABIR Mia Montonen och Eivor Söderström: Utvärdering av SABIR FSKC Arbetspapper 6/2011 Ab Det finlandssvenska

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer