2 (16) 4. Betalningssätt Strukturfondsstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) plusgiro nr: bankgiro nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 (16) 4. Betalningssätt Strukturfondsstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) plusgiro nr: bankgiro nr: 434-1046. 5."

Transkript

1

2 4. Betalningssätt Strukturfondsstödet utbetalas till sökandes: (ange endast ett alternativ) 5. Moms plusgiro nr: bankgiro nr: Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja Nej 6. Upphandling Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? Ja 7. Annat stöd (utöver medfinansieringen till denna ansökan) Har annat offentligt eller annat EU-stöd sökts eller beviljats för samma aktiviteter/utgifter Ja Nej Om Ja, ange nedan finansiär och belopp Finansiär Belopp Nej 8. Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Fungerande samhällstjänster och en effektiv offentlig verksamhet är en avgörande faktor för regional konkurrenskraft. Inte minst gäller det IT och informationssamhällesrelaterade tjänster (ex. informationstjänster eller interaktiva e-tjänster). Tillgång till bredband, tillgång till samhällsinformation i form av lagar, regler och tillståndshantering, en snabb och effektiv ärendehandläggning, transparens - kort sagt, IT och digitala tjänster kan stödja hela processen för ett företag, från att företaget ska startas till marknadsföring och försäljning (det finns flera exempel på hur undermåliga samhällstjänster bidrar negativt till företagandets förutsättningar). De senaste åren har Sverige tappat i ett egovernment-perspektiv (se bl a EU-kommissionens årliga utvärdering av medlemsländernas förmåga att tillhandahålla e-tjänster, on-line närvaro osv) men det sker mycket för att återta denna tätposition. I fjol kom den nationella IT-strategin för vården, i slutet av januari 28 kommer regeringen att offentliggöra den nya handlingsplanen för e-förvaltning. Inte minst händer det mycket i kommunerna. För ett par år sedan så kom det virtuella assistenter och webbaserade system för bibliotek och gymnasieval, sedan dess har vi sett webbaserade systemen för förtroendemän, lägenhetsägare, föräldrar och barn i skola och barnomsorg (det finns fler exempel). Tyvärr så sker idag en stor del av utvecklingen av dessa tjänster inom en enskild kommun - ofta som ett projekt inom en egen förvaltning - med konsekvensen att ingen hänsyn tas till hur medborgaren (som brukare, företagare, fastighetsägare) totala tjänsteportfölj ser ut. Ett oönskat resultat av de senaste årens utveckling av informationssamhälletsrelaterade tjänster inom den kommunala sektorn är att tjänsterna upplevs som snuttifierade, medborgaren har ofta en användaridentitet och ett lösenord per 24- timmarssystem, det är omöjligt att få en "samlad" bild av ärenden, information som den offentliga sektorn hanterar kring mig som person. Bristen på en sammanhängande informationsarkitektur medför att den som konsumerar tjänster behöver fylla i samma informationsuppgifter flera gånger om. Man kan nästan påstå att utvecklingen av informationssamhällesrelaterade informationstjänster är induktiva, att de motverkar sin egen uppkomomst genom att de olägenheter de skapar motverkar fördelarna. Särskilt tydligt bli det här om man utgår från det faktum att medborgaren i olika roller har ett behov av att konsumera tjänster från flera kommuner, från olika regioner och från olika myndigheter. Medborgaren får en "inkorg" i varje myndighetsportal. Redan år 2 uppskattades värdet av PSI, alltså återanvändandet av offentlig information för nya tjänster, till 6-7 miljarder Euro per år (Pira et al 2). Och visst kan vi se exempel på det här, exempelvis inom GIS-området. Men det är få - för att säga inga - plattformar för informationssamhällesrelaterade tjänster som erbjuder möjligheten för privata företag att utveckla och tillhandahålla nya tjänster, kanske återanvänd offentlig information, i en kommuns eller en myndighets e-tjänsteportal. Ingen motsätter sig väl idag eller har invändningar mot att nya tjänster bidrar till ökat värde för medborgare och företag, likväl som för en effektivare och snabbare administration och offentlig förvaltning. Trots detta så finns det i Sverige få fungerande arenor - och ännu mindre reella finanisella förutsättningar för offentlig verksamhet som vill driva utvecklingssamarbete i syfte att skapa genuin transparens för medborgaren, en medborgare som har olika roller i olika sammanhang, en medborgare som är företagsledare, förälder och fastighetsinnehavare i samma person, en medborgare som sällan bor och verkar på samma ställe som han är född, en medborgare som idag kanske har svårt att förstå varför han ska beställa information kring sig själv från bolagsverket och skatteverket för att söka utskänkningstillstånd i den egna kommunen. 2 (16)

3 8. Projektbeskrivning (forts) 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning 5 kommuner i Skåne - Hörby, Simrishamn, Ystad, Sjöbo och Tomelilla - kommer tillsammans i det här projektet att genomföra ett utvecklingssamarbete för att ta fram nya informationssamhällesrelaterade tjänster med ett tydligt företags- och medborgarfokus. En av de avgörande framgångsfaktorerna i projektet är att utveckla en generell, robust och hållbar arkitektur för att motverka uppkomsten av nya stuprör, nya digitala öar och enskilda portaler för varje tjänst - arkitekturen som en minsta gemensam nämnare för största gemensam nytta. Ur ett företagsperspektiv erbjuds dels möjligheten att kommunicera behov av nya eller förbättrade tjänster i plattformen för att förenkla eller förbättra konkurrensförmågan, dels möjligheten att utveckla eller föreslå tjänster som kan tillhandahållas i den gemensamma plattformen. För medborgaren kommer projektet resultera i nya tjänster som bidrar till ökad användning och tillgänglighet när det gäller samhällsorienterad IT men framför allt kommer tillgängligheten och värdet öka när tjänster från olika offentliga och privata aktörer kan konsumeras i samma gränssnitt. 8.3 Syfte med projektet Syftet med projektet är att utveckla och etablera en hållbar arkitektur, ett robust ramverk och en förståelse för hur offentliga organ på lokal och regional nivå kan exponera tjänster från olika leverantörer i samma medborgarfokuserade gränssnitt. Syftet är också att etablera förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av medborgarnära, samhällsrelaterade tjänster hos både offentliga organ och företag. 8.4 Projektets mål Med beaktande av de i projektet styrande kriterierna att det ska räcka med en inloggning, att jag som medborgare skall kunna konsumera tjänster från flera aktörer i samma gränssnitt, osv har projektet följande mål; Senast den 15 september 29 har minst 1 företag i regionen utvecklat nya informationssamhällesrelaterade tjänster som olika slags invånare kan konsumera genom portalplattformen de deltagande kommunerna tillsammans utvecklat minst 2 nya informationssamhällesrelaterade tjänster som olika slags invånare kan konsumera genom portalplattformen 8.5 Projektets målgrupp 3 (16)

4 Projektet vänder sig till alla aktörer - företag, företagare, offentliga organ på lokal, regional och nationell nivå - som delar projektets syn på hur informationssamhällesrelaterade tjänster ska kunna konsumeras i en och samma medborgarorienterade plattform och som har egna förslag på sådana, nya, tjänster. Projektet vänder sig dessutom till alla medborgare, företag och andra intressenter som med hjälp av nya informationssamhällesrelaterade tjänster får en ökad nytta, tillgänglighet, och på annat sätt främjar användning och tillgänglighet av IT. Projektet vänder sig dessutom till samtliga offentliga aktörer på regional och nationell nivå som ser möjligheten i att exponera "sina" tjänster i ett gränssnitt som ligger medborgaren närmare till hands, möjligheten att exponera informationstjänster som utgår från ett kommunalt kontext (lediga jobb i Hörby kommun), en kommunal mantalsskrivning (anmäl dig som arbetssökande), eller annan samverkan över myndighetsgränserna (boka tid med läkare, e-recept, vård av barn, elektroniskt registreringsbevis osv.). 8. Projektbeskrivning (forts) 8.6 Projektorganisationen Projektorganisationen består av en styrgrupp med representation från samtliga deltagande kommuner. Representanter från det lokala/regionala näringslivet kommer att inbjudas att delta. En huvudprojektledare ansvarar för projektets genomförande, en delprojektledare ansvarar för "tjänstekatalog", en delprojektledare för "arkitektur", en delpojektledare för "teknik". En projektkoordinator per deltagande kommun ansvarar för arbetet i respektive kommun. Arbetgrupper och referensgrupper med deltagare från respektive kommun genomför och deltar i arbetet med att ta fram en tjänstekatalog, tekniskt ramverk, standards, formulär, informations. En utvecklingsgrupp stödjer företag/företagare som deltar i projektet. 8.7 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Projektet har delats upp i 5 etapper (se även "Utförlig projektbeskrivning"). I den första etappen genomförs en intressentanalys, en kommunikationsplattform (website, möjlighet att anmäla sitt intresse, prenumerera på nyheter, projektets framåtskridande etc.) etableras, projektet marknadsförs bland lokala/regionala företagsgrupper och de deltagande kommunerna (ev. andra aktörer som kommit fram i intressentanalysen). I etapp två genomförs en behovsanalys, grunden läggs för den katalog av tjänster som skall utvecklas, lanseras och tillhandahållas inom projektet. Dels handlar det om att identifiera potentiella tjänster bland de olika förvaltningarna, dels handlar det om att få det lokala/regionala företagandet att föreslå och komma med förslag till nya tjänster som bidrar till måluppfyllelse. I etapp tre designas och implementeras en plattform för leverans av informationssamhällesrelaterade så att tjänster från deltagande företag och kommuner kan exponeras. Mekanismer för identitetshantering, autentisering, rollbaserad behörighetshantering osv. Utvecklingsstöd till deltagande företag. I etapp fyra implementeras tjänster, portalplattform, gränssnitt etc. I etapp fem överlämnas plattform, tjänstekatalog etc. till en förvaltningsorganisation, utvärdering av projektet, slutrapport fastställs. 8.8 Projektavgränsning 4 (16)

5 Projektet kommer att avgränsa sig till de tjänster som utvecklas inom ramen för projektet. Traditionell IT-verksamhet, webarbete, systemutveckling eller verksamhet som i övrigt bedrivs av organisationen kommer inte att ingå i projektet. 8.9 Koppling till det regionala näringslivet Under etapp ett kommer ett omfattande arbete att ske med det regionala näringslivet. Presentation av projektet och möjligheterna att utveckla tjänster och den egna verksamheten kommer att ske tillsammans med lokala företagsgrupper, lokalavdelningar till Företagarnas Riksorganisation och andra nätverk. Särskilt kommer att beaktas företagsgrupper eller nätverks som adresserar företagare som vi vill nå för att nå måluppfyllelse kring jämställdhet, mångfald och integration. 8. Projektbeskrivning (forts) 8.1 Koppling till andra projekt/insatser På en övergripande nivå har projektet koppling till i21-initiativet och till den nationella handlingsplan för e-förvaltning som regeringen enligt planerna ska tillkännage den 24/1. I övrigt har projektet i skrivande stund ingen koppling till annat projekt eller andra insatser Resultatspridning Via den kommunikationsplattform kommer det att bli möjligt för olika intressenter att följa utvecklingen i projektet och att tillgogöra sig resultaten efter varje etapp. Lägesrapport och slutrapport - tillsammans med övrig dokumentation - kommer att vara tillgängliga minst 12 månader efter projektavslut. Projektresultat kommer att kommuniceras på förekommande arenor för tilltänkt målgrupp - KommITs, Offentliga rummet, Arena42, Kvalitetsmässan etc. Etablerade relationer, avtal (ex. SLAer), utvecklade standards för meddelandehantering, XML, webservices och applikationsadaptrar kommer att medföra ett väsentligt mervärde - hög grad av återanvändning, oberoende av vald teknisk plattform - för andra kommuner som har för avsikt att genomföra liknande satsningar på nya eller förbättrade informationssamhälletsrelaterade tjänster. Bibliotek med sådana komponenter kommer att publiceras på webplatsen Uppföljning/Utvärdering 5 (16)

6 I projektet sker en form av kontinuerlig utvärdering eftersom varje etapp avslutas med en etapputvärdering och beslut om nästa etapp i projektet skall påbörjas. I slutet på projektet kommer projektet att utvärderas när det gäller resultat, måluppfyllelse, resursåtgång med mera. Erfarenhetsåtervinnning i form av slutsatser, vad som skulle kunna ha gjorts bättre - "lessons-learned". Ambitionen är också att tillsammans med de involverade kommunerna ta fram en vägledning för fortsatt utveckling, tillhandahållande och förvaltning av informationssamhällesrelaterade tjänster. 6 (16)

7 9. Tid och aktivitetsplan för projektet Aktivitet Startdatum Slutdatum Etapp - Projektförberedelser, bemanning etc Etapp1 - Intressentanalys och etablerad kommunikationsplattform för informationsspridning Etapp2 - Behovsanalys och utarbetande av ramverk Etapp 3 Design och implementation av teknisk plattform, utveckling av tjänster Etapp 4 Implementation av tjänster Etapp 5 Överlämning till förvaltning Informationsspridning om verksamhet och resultat Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport Projektets start och slutdatum Indikatorer 1.1 Indikator Kvinnor Män Antal Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat på kvinnor och män) Antal nystartade företa (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män) Antal nystartade företag med delat/mixat ägande Antal deltagande företag i projekt avseende utvecklade nya produkter och tjänster Antal deltagande företag i projekt som främjar användningen av IT Antal deltagande företag i projekt som ökar tillgängligheten av IT Nya informationssamhällesrelaterade tjänster Kommentar till indikatorerna Det här är ett projekt som på flera sätt vänder sig till det lokala/regionala näringslivet, främst handlar det om att företagen deltar som utvecklare, initiativtagare av nya tjänster eller som avnämare av nya tjänster för förbättrad konkurrenskraft. På kort sikt - inom projektperioden - är det förmodligen svårt att se några nya arbetstillfällen eller nya företag som ett direkt resultat av projektet men på sikt tror vi att den här typen av projekt - i takt med att det skapas förutsättningar för att medborgare kan konsumera tjänster från både företag och offentliga organ i samma tekniska arkitektur - fungerar som katalysator för en utvecklingsprocess där det skapas nya företag och arbetstillfällen inom detta område. Dessutom kan en förbättrad administration och nya tjänster för att starta företag, söka och få tillstånd för viss verksamhet, informationstjänster för egenkontroll etc. förmodligen bidra till ett ökat företagande - inte minst gäller det kvinnligt företagande eller småskaligt företagande där exempelvis säsongsvariationer driver fram ett företagande som består av flera olika slags verksamheter - alla med sin tillståndshantering. Med stor sannolikhet kommer det att vara ett betydande antal företag som konsumerar de nya tjänsterna, företag som både främjar användning av och ökar tillgängligheten av IT som "kunder" eller avnämare. De deltar dock inte i projektet som fullvärdiga projektmedlemmar. 7 (16)

8 11. Horisontella kriterier Vilken påverkan har projektet på jämställdhet - Syftar direkt till att öka jämställdheten - Har en övervägande positiv påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv - Har en övervägande negativ påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv Beskriv vilka konsekvenser projektet har för jämställdheten och vilka aktiviteter som kommer att genomföras Projektet kommer att bidra till en övervägande positiv påverkan på jämställdheten ur flera perspektiv. Särskild vikt kommer att läggas vid att nå ut till kvinnliga företagare, exempelvis genom nätverk för kvinnliga företagare, och de informationssamhällesrelaterade tjänster som dessa har störst nytta av i sitt företagande, exempelvis start av företag, tillståndsgivning, egenkontroll etc. Särskild vikt kommer också att läggas vid att nå ut till kvinnliga företagare (potentiella företagare) när det gäller att skapa nya informationssamhällesrelaterade tjänster, och möjligheten att komma med idéer och uppslag som kan omsättas i tekniska lösningar i projektets försorg.. I ett kommuninternt perspektiv kommer särskild vikt läggas vid att utveckla arbetsinnhåll i befattningar och för funktioner som i högre grad bemannas av kvinnor.. Vilken påverkan har projektet på miljön - Syftar direkt till att förbättra miljön - Har en övervägande positiv påverkan på miljön - Har en övervägande negativ påverkan på miljön Beskriv vilka konsekvenser projektet har för miljön och vilka aktiviteter som kommer att genomföras Projektet kommer att bidra till en övervägande positiv påverkan på miljön ur flera perspektiv. Dels handlar det om minskad resursförbrukning, exempelvis genom att existerande pappershantering ersätts av en digital ärendehantering, dels handlar det om minskade transportbehov, exempelvis genom att nya tjänster kan konsumeras oberoende av tid och rum vilket minskar behovet av fysisk närvaro eller traditionell befordran av blanketter, ansökningar och beslut. Vilken påverkan har projektet på integration och mångfald - Syftar direkt till att öka integration och mångfald - Har en övervägande positiv påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv - Har en övervägande negativ påverkan ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv Beskriv vilka konsekvenser projektet har för mångfald och integration och vilka aktiviteter som kommer att genomföras Projektet kommer att bidra till en övervägande positiv påverkan på integration och mångfald ur flera perspektiv. Dels handlar det om att nya tjänster redan från början designas för att användas av olika slags användargrupper, att VERVAs riktlinjer för webb integreras i desigarbetet, att tjänster som bidrar till exempelvis ökad livskvalitet har förtur i projektet (ex. tjänster för ansökan om anpassning av bostad), att företagsgrupper eller nätverk med större inslag av företagare med invandrarbakgrund särskilt beaktas och säkerställs när det gäller informationsspridning om projektet och projektets möjligheter.. 8 (16)

9 11. Horisontella kriterier (forts) Vilken påverkan har projektet på folkhälsan (endast obligatorisk uppgift för Östra Mellansverige) - Syftar direkt till att förbättra folkhälsan - Har en övervägande positiv påverkan på folkhälsan - Har en övervägande negativ påverkan på folkhälsan Beskriv vilka konsekvenser projektet har för folkhälsan och vilka aktiviteter som kommer att genomföras 12. Förväntade resultat Förväntade effekter på sikt Enbart myndighetsutövningen i en enda kommun omfattar 1 olika e-tjänster. Normalt sett så hanteras information kring medborgaren i flera tiotal interna verksamhetssystem i en och samma kommun. Det här projektet kommer att skapa förutsättningar för en mer systematisk utveckling, tillhandahållande och förvaltande av olika slags informationssamhällesrelaterade informationstjänster i ett livscykelperspektiv för varje tjänst. I takt med att kommunerna får mekanismer och strukturer för ett mer systematiskt inhämtandet åsikter, ståndpunkter och känslor från regionen innevånare och företag skapas förutsättningar för en hållbar och en kontinuerlig utveckling. Projektet skapar förutsättningar för innovativa företag att skapa värdeadderande tjänster för företag och medborgare, se ex. "SafePass", vilket på sikt kan förändra den befintliga näringslivsstrukturen till en mer tjänsteorienterad. En effektivare offentlig förvaltning skapar i sig förutsättningar för ett effektivare och mer konkurrenskraftigt näringsliv. Förväntat resultat efter projekttiden Visionen är att jag som medborgare kan logga in i en och samma portal för att konsumera tjänster från olika privata och offentliga aktörer. Jag ser att jag som medborgare är förtroendevald, jag har en lägenhet i det kommunala fastighetsbeståndet, jag ser att jag äger en bil och har ett företagsengagemang. Via min personliga profil så kan jag underhålla information kring mig själv eller mitt företag, jag kan styra vilka kanaler som jag ska bli noterad om nyheter eller förändringar, vilka avgifter jag vill betala med mitt autogiro, jag kan prenumerera på nyheter eller på akademiska avhandlingar, examensarbeten eller C-uppsatser från närmaste universitet via mina intresseområden - och så vidare. Jag kan nyttja någon av de publicerade e-tjänsterna, jag behöver inte fylla i information som redan finns i den offentliga miljön (oavsett om det är information från folkbokföring, lantmäteriet eller kommunen), jag kan flytta från en kommun till en annan och jag tar med mig min inkrog till den nya kommunen. Tjänsterna upplevs som en helhet, man känner igen strukturer och logik oavsett teknisk plattform. Nåra löser ut sig själva - typiskt när jag flyttar in eller ut ur en kommun. För myndigheter erbjuder projektet möjlighet till affärsutveckling. Ett exempel skulle kunna vara PPM där "mitt PPM-värde" kan exponeras i ett första led - vilket kan öka IT-användandet bland medborgare som redan är etablerade i PPMs myndighetsspecifika portal. I ett andra led exponeras "förändringar i mitt PPM-värde" via samma gränssnitt och kan då vara betydligt mer dynamiskt än det traditionella, oranga kuvertet. Fokuset när det gäller e-tjänster och e-förvaltning har en gång för alla flyttats från den tekniska plattformen till medborgaren, tjänsterna och verksamhetsnyttan. Etablerandet av ett maskineri för informationssamhällesrelaterade tjänster kommer att driva fram verksamhetsutvecklingsprojekt i de deltagande kommunerna för att möta upp möjligheterna som projektet ger till ökad process-orientering, elektronisk ärende- och dokumenthantering, ökad automatisering, effektivare informationshantering osv. 9 (16)

10 Förväntad verksamhet efter projekttiden Efter projekttiden finns ett fungerande proof-of-concept som andra kommuner eller offentliga aktörer i såväl som utanför regionen kan använda som lärande exempel. Inom projektet har stora, ofta avgörande, frågeställningar kring katalogstruktur, attribut, definition av roller och tjänster, avtalsmässiga relationer och tekniska frågeställningar avhandlats med flera på marknaden förekommande leverantörer av verksamhetsssystem, mekanismer och standards för identitetshantering och autentisering (SAML2. i praktiken) genom disparata IT-miljöer har provats; Återanvändningspotentialen är stor för så gott som samtliga potentiella kommunala aktörer. Utvecklingssamarbetet i detta projekt och en ökad tjänsteorientering kommer med stor säkerhet att resultera i fortsatt samverkan, exempelvis kring infrastruktur, bemanning, applikationshantering och funktionsåtaganden Det finns en förvaltningsmodell och en förvaltningsorganisation som systematiskt bevakar och i samarbete med det regionala näringslivet utvecklar och lanserar nya tjänster i takt med nya behov och nya tekniska landvinningar. Web 2.?. Gå nu vidare till bilaga 1 och fyll i uppgifterna för Specifikation av kostnadsbudget. 1 (16)

11 13. Resurser i projektet 13.1 Kostnader År 28 År 29 År 2 År 2 Totalt Personal Köp av tjänst Lokalkostnader Investeringar Övriga kostnader 13.2 Intäkter i projektet Intäkter i projektet (avgår) Faktiska kostnader Offentliga bidrag i annat än pengar Summa totalt Privata bidrag i annat än pengar (denna finansiering ingår inte i budget) Antal timmar Totalt Arbetsinsats Lokaler Material/utrustning Summa 14. Finansiering av resurserna i projektet exkl. privata bidrag i annat än pengar 14.1 Nationell offentlig finansiering Kontant finansiering År 28 År 28 År 2 År 2 Totalt Summa kontant finansiering Offentliga bidrag i annat än pengar Hörby kommun Simrishamns kommun Ystads kommun Tomelilla kommun Sjöbo kommun Summa offentliga bidrag i annat än pengar (16)

12 Summa Strukturfondsstöd År 28 År 29 År 2 År 2 Totalt Regionala fonden Privat kontant finansiering År 2 År 2 År 2 År 2 Totalt Summa 14.4 Summa total finansiering År 28 År 29 År 2 År 2 Totalt (16)

13 15. Bilagor för en komplett ansökan Nummer Bilaga Bilaga 1 Specifikation av kostnader Bilaga 2 Underlag som styrker vem/vilka som har rätt att företräda den sökande Bilaga 3 Fördjupad projektbeskrivning inklusive riskanalys Bilaga 4 Medfinansieringsintyg från nationella medfinansiärer 16. Tillkommande bilagor Nummer Bilaga Uppgift om mervärdesskattskyldighet Underlag som styrker lokalkostnader Medfinansieringsintyg från privata medfinansiärer Upphandlingspolicy Beräkningsunderlag för indirekta kostnader Beräkningsunderlag för kostnader som finansieras enligt bestämmelserna i förordningen för Europeiska socialfonden t.ex. utbildningsaktiviteter. Beräkningsunderlag för resekostnader Redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som sökande, och/eller i projektet ingående företag mottagit under innevarande och föregående två beskattningsår. Underskrift Genom underskriften intygas att: - de uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. - Sökanden har tagit del av föreskrifter och förordningar som gäller för det sökta stödet och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt erhålls. Datum Behörig att företräda sökanden Namnförtydligande Underskriven ansökan med bilagor lämnas/skickas in till aktuellt programkontor. Ansökan skickas även in elektroniskt. Postadress och e-postadress finns på Nuteks hemsida När Nuteks webbansökan finns tillgänglig på Nuteks hemsida skall ansökan göras på webben. Det kommer att framgå på Nuteks hemsida när det är möjligt att söka på webben. 13 (16)

14 17.1 Personal Egen personal, namn/befattning Specifikation av kostnader Bilaga 1 Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning Månadslön inkl lönebikostnader Sysselsättningsgrad (-1 ex.,75) Antal månader Total kostnad Summa egen personal 17.2 Kostnad, egen personal fördelat per år År 28 År 29 År År Totalt Summa fördelat per år 18.1 Kostnad, köpta tjänster Ange typ av tjänst/namn på anlitat företag Etapp 1, Projektledarstöd, process-stöd,analysarbete och metodutveckling (upphandlas i enlighet med LoU) Etapp 1, Kravspecifikationsarbete, utveckling och implementation av kommunikationsplattform (upphandlas i enlighet med LoU) Etapp 2, Projektledarstöd, process-stöd, analysarbete och metodutveckling (upphandlas i enlighet med LoU) Etapp 2, Design och definition av katalog, utveckling av tekniskt ramverk, standards etc (upphandlas i enlighet med LoU). Etapp 3, Design och implementation av arkitektur, teknisk miljö (upphandlas i enlighet med LoU) Etapp 3, Utveckling och utvecklingssstöd för tjänster (upphandlas i enlighet med LoU) Etapp 4, Implementation av tjänster, tjänstekatalog, regelverk, rollbaserad behörighetsstyrning etc. (upphandlas i enlighet med LoU) Etapp 5, Utveckling och implementation av förvaltningsmodell, servicdesk, utvärdering och slutrapport etc. (upphandlas i enlighet med LoU) Total kostnad Summa köpta tjänster Kostnad, externa tjänster fördelat per år År 28 År 29 År År Totalt Summa fördelat per år Kostnad, Lokalkostnader Ange typ av lokal Total kostnad Summa lokalkostnader 19.2 Kostnad, lokalkostnader fördelat per år 14 (16)

15 År 28 År 29 År År Totalt Summa fördelat per år 2.1 Investeringar Ange objekt och antal Beräknat investeringsdatum Beräknat inköpspris Teknisk hård- och mjukvara, kommunikationsplattform (används till viss del även för portal) Teknisk hård- och mjukvara, portalplattform Summa investeringar Investeringar fördelat per år År 28 År 29 År År Totalt Summa fördelat per år Övriga kostnader Ange typ av kostnad Eget Total kostnad Eventuella resekostnader, bifoga beräkningsunderlag Eventuella indirekta kostnader, bifoga beräkningsunderlag med specifikation Summa övriga kostnader 21.2 Övriga kostnader fördelat per år År År År År Totalt Summa fördelat per år 22.1 Intäkter Ange typ av Intäkt Total kostnad 15 (16)

16 Summa övriga kostnader 22.2 Intäkter fördelat per år År 28 År 29 År År Totalt Summa fördelat per år 23.1 Offentliga bidrag i annat än pengar Antal tim/enheter Värde per tim/enhet Summa Hörby kommun Simrishamns kommun Ystads kommun Tomelilla kommun Sjöbo Kommun Summa Offentliga bidrag i annat än pengar År 28 År 29 År År Totalt Summa fördelat per år Kostnader som finansieras enligt bestämmelserna i förordningen för Europeiska socialfonden t.ex. utbildningsaktiviteter (kostnaderna ska vara upptagna under punkterna 17:1 21.2) Kostnader Total kostnad Personal Köp av tjänst 3 5 Övriga kostnader 1 5 Summa 5 16 (16)

2008-01-07 Namn: Anders Wahlberg Tel:0415-18441 epost: anders.wahlberg@horby.se

2008-01-07 Namn: Anders Wahlberg Tel:0415-18441 epost: anders.wahlberg@horby.se Kommunledningskontoret 2008-01-07 Namn: Anders Wahlberg Tel:0415-18441 epost: anders.wahlberg@horby.se Utförlig projektbeskrivning PRIOS Dokumentinformation Denna projektbeskrivning utgör bilaga till projektansökan

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten

Att ansöka om regionala projektmedel. Anvisningar till ansökningsblanketten Att ansöka om regionala projektmedel Anvisningar till ansökningsblanketten Del 1 1. 1. Allmänna uppgifter Projektets namn Ange det namn som projektet kommer att ha under hela genomförandet. Välj gärna

Läs mer

Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Version 2.

Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Version 2. Tillväxtverket 14E 2. 9917 Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning 27-213 Version 2. 9917 1. Allmänna uppgifter Projektets namn

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Stödmottagare Organisationsnummer Redovisningsperiod Total projektperiod Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande

Läs mer

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning

Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Modernt stöd för en effektiv e-förvaltning Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Genom EF1 tillhandahåller Softronic en plattform (uppsättning tekniska tjänster) som tillsammans med övriga tjänster

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora

Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora BILAGA 2 2005-03-14 Ansökan om bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Blekinges Flora Miljöförbundet Blekinge Väst ansöker om bidrag med 60 000 kronor för Blekinges Flora enligt beskrivning nedan. Projektets

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta!

Modern e-förvaltning...och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Modern e-förvaltning..och hur Lemontree hjälper er att uppnå detta! Bakgrund Problemen som många av Sveriges kommuner står inför idag är många: Omfattande krav på besparingar Andelen äldre som behöver

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg 801 70 Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-08-27 Diarienummer:2010-061 BG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Sätila Checkens namn Sätila fiber ekonomisk förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Karlstads kommun e-plattform

Karlstads kommun e-plattform Karlstads kommun e-plattform Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Per-Erik Karlsson, projektledare Karlstad 2012-09-25 KARLSTADS KOMMUN E-tjänsteutveckling Innehåll Bakgrund Kriterier

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer