Protokoll fört vid sammanträde med Demokratikommitten Plats: Stadshuset. Tid: Närvarande: 2 Godkännande av dagordningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med Demokratikommitten 2013 08 22. Plats: Stadshuset. Tid: 08.00-10.00. Närvarande: 2 Godkännande av dagordningen"

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med Demokratikommitten Plats: Stadshuset Tid: Närvarande: Per Ulfsbo Husniya Hasan SiwWarholm Rolf Lindahl Reinhold Teodorsson Bengt E Carlsson Bevan Berthelsen Suzanne Schöblom (fp) ordförande (s) v.ordförande (m) (kd) (sd) (s) (mp) (v) BoelLago ( c) Jan-Erik Gustavsson Anders Rosen (s) sekreterare 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordningen Förslaget till dagordning godkännes. 3 Protokollsjustering Till protokollsjusterare utses Jan-Erik Gustavsson 4 Föregående protokoll Protokollet från lades med godkännande till handlingarna. Tranas Kommun Stadshuset tfn t46 (0) SE Tranås fax t46(o) 140-'

2 Stadshuset tln +46 (0) SE Tranås fax +46(0) TRANÅS KOMMUN 5 Motion om sänkt rösträttsålder Svan the Hansson(S) och Husnyia Hassan(S) skriver i en gemensam motion att ett steg för att stärka ungas roll i beslutsfattandet skulle kunna vara att sänka rösträttsåldern till 16 år i kommunala val. Motionärerna föreslår: att Tranås kommun ansöker hos regeringen att få bli försöks kommun för rösträtt från 16 års ålder i kommunvalet 2014 Beskrivning av ärendet: Diskussionen om rösträttsåldern är ständigt aktuell i Sverige. Genom regeringsformen 1974 sänktes rösträttsåldern från 19 till dagens 18 år. Reformen baserades på Grundlagsberedningens förslag (SOU1972:15) där tanken var att samtliga nivåer skulle präglas av samma 18-årsgränsmyndighetsålder, rösträttsålder och valbarhetsålder. Helt ut har dock inte principen tillämpats då ungdomar exempelvis blir straffmyndiga redan vid 15 års ålder och inte när de fyller 18 år. Men trots att man är myndig vid 18 års ålder får man inte handla på systemet förrän man är 20 och måste vara 25 för att få adoptera eller sterilisera sig. Straffmyndig blir man vid således vid 15 års ålder och skolplikten upphör vid 16. Den som är 16 år får driva egen rörelse och bestämma över sin arbetsinkomst. Det finns många olika åldersgränser fördelade på var sida om myndighetsåldern och ingen egentlig anledning att låsa just rösträttsåldem till myndighetsåldern. Samtidigt har de fyraåriga mandatperioderna som infördes 1994 inneburit att förstagångsväljaren i dagens Sverige i genomsnitt inte är 18 utan 20 år. Ibland kan förstagångsväljaren faktiskt vara så gammal som 22 år. Land efter land inför rösträtt för 16-åringar. Varför måste just Sverige vänta med reformen? Rösträtt för 16-åringar skulle förändra valmanskåren till att mer fokusera på framtiden än att bevara gamla privilegier, ge en mer välinformerad debatt gällande skol-, integrations- och klimatfrågor, samt resultera i en mer politiskt engagerad ungdom. Skälen för en sänkning är många. Samhället förändras allt snabbare. Företeelser man förut inte ens drömde om i science fiction-berättelser är nu del av vardagen. Ska Sverige behålla tätplatsen som ett av världens mest innovativa länder måste vi ligga i frontlinjen av dessa förändringar - helst driva dem. Den snabba utvecklingen i kombination med en åldrande befolkning har i stället fått effekten att gapet mellan det som en gång lärts in och den kunskap som krävs blir allt större hos väljarna, Den svenska valmanskåren blir nämligen äldre. Medellivslängden ökar för varje år och någon övre gräns för rösträtt är varken önskvärd eller möjlig. Medan äldre människor ser samhället förvandlas kring dem i en förskräckande fart lever 16-åringar mitt i denna förändring, Den långsiktiga målsättningen borde vara att säkerställa att den reella snittåldern för förstagångsväljare sammanfaller med myndighetsåldern 18 år och inte 20 år eller högre, vilket ofta är fallet i dag. I ett första steg skulle detta kunna tillämpas vid kommun- och landstingsvalen för att sedan utvärderas inför nästkommande riksdagsval samt EU-val.. En ytterligare förbättring vore att rösträtten gäller från första

3 Stadshuset tfn t46 (0) SE Tranås fax t46(0) TRANÅS KOMMUN januari det år man fyller 16 år. Det är inte rättvist att ungdomar förhindras att rösta på grund av att de är födda sent på året trots att de är jämngamla med sina årskamrater. Huvudargumentet för sänkt rösträttsålder är att ungdomar skulle sporras till större intresse och mer politiskt engagemang om man får vara med och ta verkligt ansvar för samhället, något som skulle gjuta energi både i de aktuella årskullarna och i framtidsdebatten i stort. Skolan är en allt hetare valfråga, men den väljargrupp som har närmast erfarenhet av den har inget att säga till om. Det antecknas att den ej närvarande ledamoten Winfried Baier lämnat in en särskild skrivelse i vilken han argumenterar för att motionen ska avslås. Skrivelsen biläggs till originalprotokollet att demokratikommitten ställer sig bakom förslaget att Tranås kommun ansöker hos regeringen om att få bli försökskommun för rösträtt från 16 år ålder i kommunalvalet 2014 att rösträtten ska gäller från första januari det år man fyller 16 år 6 Uppföljning av Diskussdagen den 23 maj 2013 Diskusdagen genomfördes den 23 maj 2013 på stadshuset och ca 200 åttondeklassare deltog samt drygt 30 politiker och tjänstemän var engagerade under dagen. Via en enkät har synpunkter på dagen och förslag på förändringar samlats in för att utgöra underlag till planeringen av 2014:års Diskussdag. Inga beslut fattades under denna paragraf. 7 Information om Webb sändning av kommunfullmäktige mötena mm Frågan om att webbutsända kommunfullmäktiges sammanträden har varit under diskussion och bredning under lång tid. Till ärende finns även en del som avser ett voteringssystem som bygger på den senaste tekniken. Väljer man att webbutsända kommunfullmäktiges möten är det naturligt att även att skaffa ett voteringssystem. Det handlar således om ett teknikbaserat voteringssystem. Systemet hanterar även upprop samt talarlista. Separata knappar för Ordet begärt och Replik begärd gör det enkelt att delta i debatten. Systemet håller reda på vem som får begära ordet, replik eller genmäle, håller koll på överenskommen talartid och presenterar talarlistan på ett tydligt sätt vilket hjälper till att effektivisera. Ks au behandlade ärendet den 5 juni 2013 men lämnade inget eget yttrande till kommunstyrelsen. Ärendet diskuterades vid kommunstyrelsens möte den 20 augusti 2013 och man kom slutligen fram till att som ett led i beredningen klargöra hur många som lyssnar på närradions sändningar från kommunfullmäktige. Det kan konstateras att antalet kommuner som webb utsänder kommunfullmäktige mötena blir allt fler. att med stort intresse följa den fortsatta beredningen av ärendet

4 Stadshuset tln +46 (0) SE Tranås fax +46(0) TRANAs KOMMUN 8 Inbjudan till Demokratidag den 1 oktober SGB bjuder in till en konferens den 1 oktober 2013 om supervalåret År 2014 är ett speciellt år i svensk valhistoria. För första gången sker val till Europarlamentet, riksdagen, landstings-och kommunfullmäktige under ett och samma kalenerår. att ledamöterna Husniya Hassan, Boel Lago och Per Ulfsbo ska delta i konferensen. 9 Information om lagrådsremiss med anledning av utredningen Vital kommunal demokrati Tranås kommun har tidigare lämnat synpunkter på utredningen Vital kommunal demokrati (SOU: 2012:30). Nu föreslår regeringen i en remiss till lagrådet förändringar i kommunallagen gällande från den 1januari Förändringar som föreslås är: 1. Ändringar av partistöd i kommuner och landsting 2. Ny minsta nivå för fullmäktige i små kommuner 3. Ändrad mandattid för fullmäktige efter val 4. Möjlighet att delta på distans 5. Återkallelse av nämndpresidiernas uppdrag att lägga informationen till handlingarna 10 Budgetuppföljning per den 31 juli 2013 Budgetuppföljning per den 31 augusti visar att 94,0 tkr har förbrukats av anslaget på 164 tkr. Vid en studie av det sammanlagda resultatet för demokratikommitten för perioden visar på + 49,2 tkr. Anslagsnivån låg på 140 tkr åren och 144 tkr år 2011 samt 164 tkr år Antalet ledamöter i kommitten har utökats från 8 till 11 fr.o.m. år att lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna 11 Aterrapportering efterdeltagande i kurser/konferenser För att sprida information och ideer som presenterat på kurser och konferenser som haft någon deltagare från Demokratikomrnitten kan det var lämpligt att lägga fast någon princip för återrapportering. att återraportering från deltagande i kurser och konferenser ska göras vid efterföljande möte med demokratikommitten.

5 Kansli o personalavd Stadshuset tfn +46 (0) SE Tranås fax +46(0) TRANAs KOMMUN 12 Uppdatering av kommunens hemsida Det har uppmärksammats att uppgifter gällande ledamöter i de olika politiska organen inte är helt aktuell på kommunens hemsida. När en förändring beslutats måste hemsidans uppgifter ändras snarast. att val av nya ledamöter i kommunfullmäktige expedieras till Tranås United för uppgradering av fotogalleri att uppmana ansvariga för uppdatering av politikerförteckningarna på kommunens hemsida avseende de politiska organen att detta sker utan dröjsmål 14 Kommunfullmäktiges allmän politiska debatt mm Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges sammanträde den 2 augusti ges olika synpunkter på en förändrad dagordning som bland annat kan stimulera allmänhetens intresse för den kommunala politiken. Några synpunkter att diskutera vidare i kommunfullmäktiges presidie inför kommande möten. 6. Återgå till tidigare ordning om att augusti sammanträdet enda punkt ska vara den allmän politiska debatten möjligen med koncentration inom något eller några verksamhetsområde. Respektive ordförande kan presentera aktuella frågeställningar, möjligheter, problem. 7. För att få intresse för allmänhetens frågestund kan det var lämpligt med ett avgränsat ämne, exempelvis äldreboende, grundskolans resultat, stadsvisionens genomförande, ungdomars situation att överlämna synpunktema till kommunfullmäktiges presidie för fortsatt beredning. 15 Avslutning Nästa sammanträde är den 26 september 2013 kl 8:00 10:00, Stadshuset Vid protokollet U~ Anders Rosen Justeras: C-:P.fJl~ Per Ulfsbo /'

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK Örebro studentkårs fullmäktige Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Varmt välkommen till ditt

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-12-21 Justerat fredagen den 21 december 2007 Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson 299 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014

ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 ÅRSMÖTE 2014 Handlingar 15-16 november 2014 Elin Andersson från Ung Pirat och Lovisa Persson från Förbundet Vi Unga på LSU:s Representantskap 2013 Foto 2 / Charles Ludvig Sjölander INNEHÅLL VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 Helsingborg den 11 mars 2014 Till Kammarrätten i Göteborg Box 1531, 401 50 Göteborg 031-732 74 00, e-post: kammarratten.goteborg@dom.se ÖVERKLAGAN AV

Läs mer

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen

Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag. Västeråskongressen Protokoll del 2 Onsdag & Torsdag Västeråskongressen 5 11 november 2001 I föreliggande protokoll från den 34e ordinarie socialdemokratiska partikongressen 2001 har motioner och partistyrelsens utlåtanden

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1

Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Kommunfullmäktige 2013-03-13 1 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-03-13 kl 18.00-20.30 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsmark, Omställning Sverige Hela Sverige ska leva

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer