Människan. Människa maskinsystem. Faktorn organisationen Storbrand på Potatisåkern, Malmö Organisationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människan. Människa maskinsystem. Faktorn organisationen Storbrand på Potatisåkern, Malmö 2007. Organisationen"

Transkript

1 Säkerhetskultur och proaktivt säkerhetsarbete Åsa Ek Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för Designvetenskaper, LTH Forskningsområde: Människa, teknik, organisation och riskhantering (MTOR) Människan Människa maskinsystem T ex Gottröra, 1991 Human factors Human error Faktorn organisationen Storbrand på Potatisåkern, Malmö 2007 Organisationen Ex Challenger, 1986 Återkommande problem med O ring som inte åtgärdades. POTATISÅKERN. Drygt fyra år tog det för vice chefsåklagare Bo Birgerson att väcka åtal för jättebranden i kvarteret Potatisåkern i Malmö 2007, som gjorde 80 personer hemlösa. Branden i kvarteret Potatisåkern var så omfattande att Räddningstjänsten Syd klassade den som en "tjugoårshändelse". De två översta våningarna på fastigheten förstördes helt och skador för omkring 150 miljoner kronor vållades. Ingen människa skadades, men det dröjde närmare två år innan hyresgästerna kunde flytta tillbaka. 1

2 Aktiva fel och latenta förhållanden Aktiva fel operatör Direkta, uppenbara måste tas omhand direkt Latenta förhållanden system Indirekta, framträder sent och i kombination med andra omständigheter Arbetsmiljö och säkerhet År Arbetsolyckor allvarliga olyckor varav (AFA Försäkring 2014) För minskat antal arbetsolycksfall behöver vi nya sätt att arbeta med arbetsmiljö och säkerhet. Säkerhetskultur och proaktiv säkerhetshantering är en del i detta. Utveckling av säkerhet Olycksmodeller Teorier som ligger till grund för vår förståelse av risk och olyckors uppkomst. (Hollnagel, 2004) Olika modeller lägger tonvikt på olika faktorer. Kunskap om olika modeller hjälper oss så att inte viktiga faktorer missas vid planering av ett effektivt säkerhetsarbete. Olycksutredningsmanualer bygger på olycksmodeller så vad du letar efter är vad du hittar. vad vi hittar är vad vi åtgärdar. Reason Swiss cheese modell Danger/Hazard Organisatoriska olyckor modell av Reason Fara Försvar Olycka / Förluster Influenser från strategiska beslut från högsta ledningen Brister i arbetsledning på mellanchefsnivå Osäkra arbetsförhållanden Aktiva fel Latenta förhållanden Person/team Arbetsplats Organisation Faktorer: Osäkra handlingar, fel, regelbrott. Lokal faktorer: Tidspress, felaktiga verktyg, dåliga gränssnitt, brister i träning, underbemanning, låg status, dålig säkerhetskultur. Faktorer: Beslut på ledningsnivå, organisatoriska processer, säkerhetskultur. 2

3 Strategi för att uppnå god arbetsmiljö (HSE) För att bli riktigt effektivt måste arbetet med säkerhet och hälsa bli en vardagsprocess som stöds av alla och är en integrerad del av arbetsplatskulturen Starkt ledarskap Delaktig arbetsstyrka Vad är säkerhetskultur/klimat? Säkerhetskulturen/klimatet avspeglar det uppfattade värdet av att agera säkert vilket bestäms och ömsesidigt bekräftas av anställda Gemensam uppfattning om vad som händer på arbetsplatsen dvs vilka beteenden kommer att stödjas och belönas Är värdefull i oklara situationer där det är konkurrerande operativa krav mellan effektivitet och grundlighet, espoused policies och enacted practices Beskrivning av säkerhetskultur som bygger på Scheins definition (1992) Säkerhetskulturmodell byggd på ömsesidig påverkan (Cooper, 2000) omedvetna Basala antaganden Kärnan medvetna Uttalade uppfattningar, värderingar och beteendenormer externt observerbart Artefakter Säkerhetskultur En organisations säkerhetskultur är produkten av individers och gruppers värderingar, attityder, kompetens och beteendemönster som tillsammans bestämmer engagemanget i, utformningen av och kvaliteten på en organisations program för säkerhet och hälsa (HSE, 1992). Inte en kultur Subkulturer Subkulturer finns i en organisation baserade på yrke, position, lokalisering, ålder osv Ses ofta som en delmängd av organisationskulturen. 3

4 Ledarskapet Ledningens engagemang för säkerhet och hur anställda uppfattar det. Attityder till säkerhet Engagemang och motivation Kompetens och medvetenhet Starka samband funna Ledningens/arbetsledningens engagemang för säkerhet är associerat med bättre efterlevnad av säkerhetsregler Ökad delaktighet leder till bättre rapporterande Meta analyser visar relation mellan säkerhetskultur och efterlevnad av säkerhetsregler och mellan säkerhetskultur och olyckor/arbetsskador (Clarke, 2006; Christian et al. 2009). Bidragande faktorer är motivation, kunskap och kompetens Ledarskapet (arbled, mellanchefer, ledning) visar positiv relation med säkerhetskulturen (Barling, Loughlin, & Kelloway, 2002; Zohar, 2002) Kommunikation God kommunikation (och förmåga att lyssna) Fungerande rutiner i det normala arbetet Uppnå gemensam medvetenhet för risk och säkerhet, undvika felhandlingar Minska avståndet mellan yrkesgrupper, mindre hierarki, plattare org team building Säkerhetskultur som sociallyengineered Lärande Rapporterande Rättvisa Flexibilitet Check/ Study Plan Proaktiv inriktning Informerad organisation(/kultur) = En säkerhetskultur Do Act Ständiga förbättringar Informerad kultur Samla rätta sortens information (om människa, teknik, organisation, miljö) En Lärande organisation Systemsyn för säkerhet Den är adaptiv gentemot den miljö den verkar i. Ifrågasätter rådande praksis, systematiskt söker efter brister och svagheter i verksamheten Vilja införa förbättringar engagemang Kompetens finns Utvecklar kollektivt såväl som individuellt lärande Individen uppmuntras tänka själv observera dra egna slutsatser Nivåer för riskhantering Lagstiftare Myndigheter Styrelse Ledning Arbetsledning Personal Process Omgivningsstress Förändring i politiskt klimat Förändrade marknadsförhållanden Förändring i kompetens och utbildningsnivå Snabb teknisk utveckling Rasmussen,

5 Rapporterande kultur Incidenter, nära missar rapporteras på ett bra sätt. Väl fungerande rapporteringssystem finns. Rapporterande Problem Vill ej erkänna gjorda fel Kan ej se värdet av rapportering Skepticism att förbättring sker Tillit Tidsödande Egenskaper hos väl fungerande rapp.system: Anonymitet eller avidentifiering Mottagaren separerad från övriga org. Lyckats skapa tillit Snabb återkoppling till rapportören Lätt att rapportera Rättvis kultur Rosas, inte risas när man rapporterar egna misstag Tydlig gräns mellan acceptabelt oacceptabelt beteende Svårt hitta rätta balansen Medvetenhet om situationsfaktorer, latenta förhållanden och olika typer av mänskliga fel Nyckelfrågor: Avsikt (handling och konsekvens) Alkohol, andra droger Rutinmässiga genvägar (systemfel) Vanemässiga regelbrytare DagensPS.se Pilot gripen för fylla strax innan planet skulle lyfta FLYG Ett alkoholtest bekräftade att den 51-årige mannen var alkoholpåverkad (Foto: Scanpix) och han fördes till Heathrow polisstation. En kollega till piloten slog larm, men redan dess för innan framkom misstankar mot mannen eftersom han dök upp på flygplatsen flera timmar innan planet skulle avgå. Passagerarna fick besked om att piloten var "sjuk" och de sattes i stället på andra flighter till Chicago. "United Airlines har hårda alkoholregler och vi tolererar inte att man bryter mot den här väletablerade policyn", säger en taleskvinnan för flygbolaget, där piloten alltså är anställd. Enligt Aftonbladet var det andra gången på ett halvår som en pilot i färd med att flyga rutten London-Chicago greps på grund av alkoholberusning. Hur olika organisationskulturer hanterar information om säkerheten. (Westrum, 1992) Patologisk Byråkratisk Generativ Vill ej veta Får kanske veta Söker aktivt Budbäraren skjuts Ansvar smits ifrån Fel straffas eller döljs Idéer hindras aktivt Man lyssnar på budbäraren Ansvar är uppdelat Fel leder till lokal bättring Idéer innebär problem Budbärare tränas/belönas Ansvar delas Fel leder till grundläggande förändringar Idéer välkomnas Flexibilitet Respekt för kunskap och erfarenheter Disciplinerat synsätt på arbete Stor yrkeskunskap Förstår konsekvenserna av små fel Proaktivt synsätt de söker efter fel Org. har förmåga anpassa sig till ändrade krav Från hierarkisk till platt org Är en grundegenskap hos High Reliability organizations 5

6 Viktiga faktorer i en säkerhetskultur Attityder till säkerhet Teori om hur effektiva olika åtgärder är för ökad säkerhet riskkompensation Säkerhetsrelaterade beteenden Vad förändras först, attityd eller beteende?? Kan ha betydelse för hur man skall agera för ökad säkerhet. Riskuppfattning Termostaten är inställd på en viss risknivå. Genom beteendet håller vi risken på den nivån. Sker en förändring i risknivån (t ex dubbdäck) då anpassar vi vårt beteende så att risknivån ändå hålls konstant (vi kör snabbare). Exponering för vibrationer inom väg och anläggningsarbete En studie av förebyggande arbetsmiljöarbete inom ett byggföretag Examensarbete av Petra Andersson, 2012 Exponering för vibrationer inom väg och anläggningsarbete En studie av förebyggande arbete inom ett byggföretag Examensarbete av Petra Andersson Bakgrund: Arbetsmiljöverkets lagskärpning 2005 om exponering av vibrationer (AFS 2005:15) har inte lett till färre vibrationsskador. Inspektioner 2011 visade att 7 av 10 arbetsgivare ej hade proaktivt riskhanteringsarbete gällande exponering för vibrationer (bygg & anläggning, transport, gruvindustri) Syfte: Få bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar det förebyggande arbetsmiljöarbetet och specifikt för vibrationsexponering. Integrering av AFS 2005:15 inom byggföretaget Undersökning företagets arbeten med vibrationer Förbättringspotential hos byggföretaget Resultat och rekommendationer Manual föruppskattning avdaglig vibrationsexponering Uppskattning av daglig vibrationsexponering sker inte Arbetsmiljöverkets verktyg Poängmetoden är inte känd av arbetsledningen Föreskrifternas utformning Utbildning av personal Vibrationer är vanligt förekommande En stor del av intervjupersonerna löper risk att utveckla vibrationsskador i framtiden Drivkrafter inom ledning och produktion Drivkrafter på styrande nivå för att förbättra förebyggande arbete för just vibrationsskador saknas Byggarbetsplatsens psykosociala miljö Utpräglad hierarki Supermanmentalitet Märkning av maskiner (enkel info) Märkning av maskiner efterfrågas från produktionen samt ledning 6

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.

Forskning 2014:52. Beständiga förändringar av säkerhetskulturen. Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten. Författare: Åsa Ek Forskning 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen Rapportnummer: 2014:52 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv Bakgrund Under senare

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

Olycksutredning och sedan?

Olycksutredning och sedan? Olycksutredning och sedan? Att få åtgärdsförslag införda och att fånga upp säkerhetshöjande initiativ från verksamheter: Systematiskt arbete med resilience och säkerhetskultur 2 MSB:s kontaktperson: Marianne

Läs mer

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet Att lära stort från små incidenter en handledning med fokus på att utvärdera effektiviteten i lärandet

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Proaktiv riskhantering i Citytunnelprojektet.

Proaktiv riskhantering i Citytunnelprojektet. Proaktiv riskhantering i Citytunnelprojektet. Internutbildning och förslag på organisatorisk modell för riskhantering. Nils Rosengren Examensarbete Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi Instutitionen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Vad är en bra Ledare/Chef?

Vad är en bra Ledare/Chef? Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C Kandidatuppsats 15 hp Handledare: Karin Winroth 2008-05-04 Grupp K1 Vad är en bra Ledare/Chef? En fallstudie om hur medarbetarna

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Linda Mattsson Högskolan på Åland serienummer 31/2012 Hospitality Management Mariehamn2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetsmiljöbarometern November 2014 1 2 Förord Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen

Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen UPTEC STS08 014 Examensarbete 20 p Mars 2008 Riskbeömning och riskhantering i samband med vägbyggen Tove Grufman Abstract Risk assessment and risk management in relation to road construction Tove Grufman

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat

Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Psykosocial arbetsmiljö och Säkerhetsklimat En explorativ studie på mindre flygplatser i Sverige Patricia Langenheim Andreas Lidebring Kandidatuppsats vt 2007 Handledare: Clemens

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad?

HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult. Förändringsarbete. Kan psykosyntes göra skillnad? HumaNova Utbildning AB, Stockholm Organisationskonsult Förändringsarbete Kan psykosyntes göra skillnad? Examensuppsats Björn Eklund Grupp: SOKJ 2012 SAMMANFATTNING Uppsatsen handlar om förändringsarbete

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen

Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Umeå universitet Centrum för skolledarutveckling Rektorsprogrammet, Kurs 3 Verksamhetsutveckling med fokus på personalen Teresa Montal RP10:2 teresa.montal@skola.trelleborg.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet

Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens helikopterverksamhet Rapport september 2008 Författare: Lena Kecklund Ingrid Anderzén Clemens Weikert Sara Petterson Utredning av säkerhetskulturen i Försvarsmaktens

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer