Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program :14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14"

Transkript

1 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden - Årligt program :14

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum: Dnr: /2012 ESV-nr: 2013:14 Copyright: ESV Rapportansvarig: Lena Lindgren

3 FÖRORD Förord I detta ärende har tillförordnad avdelningschef Barbro Nordgren beslutat. Enhetschef Lena Lindgren har varit föredragande. Stockholm, den 22 november 2012 Barbro Nordgren Lena Lindgren Till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för inrikes frågor Kopia: Ansvarig myndighet, Svenska ESF-rådet Attesterande myndighet, Svenska ESF-rådet Riksrevisionen Justitiedepartementet 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Allmän information Sammanfattande tabell av resultaten från revisionerna Systemrevisioner Organ som utfört revisionerna En sammanfattande förteckning över de revisioner som utförts Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser som dragits i revisionsarbetet med avseende på förvaltnings- och kontrollsystemen Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ytterligare arbete, när så är lämpligt Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Projektrevisioner Organ som utfört revisionerna En sammanfattande förteckning över utförda revisioner och procentandelen av kontrollerade utgifter i förhållande till de sammanlagda stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen Projektrevision inför årlig revisionsrapport avseende årligt program Mål och omfattning på ESV:s projektrevisioner Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser av revisionerna med avseende på de genomförda projekten Systemfel som orsakar direkt finansiell påverkan Kostnad för egen personal hos offentligt organ, inklusive kostnader för särskilda ändamål Övriga felaktigheter som orsakat direkt finansiell påverkan Tidigare iakttagna systemfel (se Årlig revisionsrapport årligt program 2008, ESV dnr /2010) Kostnad för personal hos stödmottagare TA-medel Ansvarig myndighets prövning av stödmottagares tillämpning av regelverk för offentlig upphandling Slutsatser som dragits från revisionsresultaten avseende effektiviteten hos förvaltnings- och kontrollsystemet Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ytterligare arbete, när så är lämpligt Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna

5 INNEHÅLL 3.8 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Uppföljning av revisionsverksamhet som omfattas av tidigare rapporter, om tillämpligt B. Yttrande om hur förvaltnings-och kontrollsystemen fungerar Inledning Granskningens omfattning Yttrande C. Validering av ansökan om utbetalning Inledning Granskningen omfattning Yttrande

6 ALLMÄN INFORMATION 1 Allmän information 1.1 De organ som medverkat i utarbetandet av rapporten Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket (ESV) har självständigt utarbetat den årliga revisionsrapporten. 1.2 Identifiering och motivering av viktigare förändringar av genomförandet av revisionsplanerna som avser det berörda årliga programmet Inga större förändringar av revisionsplanerna har skett. 6

7 ALLMÄN INFORMATION 1.3 Sammanfattande tabell av resultaten från revisionerna Revisionsrapport Medlemsstat: Sverige Berört årligt program: Årligt program 2009 Ställningen per 22/11/2012 Fond Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden SYSTEMREVISIONER SOM AVSLUTATS SEDAN DEN SENASTE RAPPORTEN Berörda myndigheter Attesterande myndighet Ansvarig myndighet Ansvarig myndighet Ansvarig Myndighet Berörda processer attestering av utgifter, delegering av uppgifter inom attesterande myndighet Avslut årligt program inkl. delprocesserna utvärdering årligt program, rapportering till kommissionen, upprättande av utgiftsdeklaration och delegering av uppgifter Programplaner ing, urval och tilldelning och delegering av uppgifter Betalning och delegering av uppgifter Revisionens omfattning Bedöma interna styrningen och kontrollen i processen för attestering av utgifter. Bedöma interna styrningen och kontrollen i processen för avslut årligt program. Granskat mot valda delar av nyckelkrav 1, 4 och 5 enligt COCOF 08/0019/00. Uppföljningsrevision av ESV dnr: /2010 Uppföljningsrevision av ESV dnr: /2010 Antal mandagar Datum för som använts slutrapporten 8,

8 ALLMÄN INFORMATION Revisioner av projekt som är kopplade till årligt program för 2009, SEK (varav medel ur Fond Projekt Slutlig Stiftelsen Chalmers Industriteknik Drömmarnas hus Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden IF Growing old with dignity IF Lära för livet IF Helmi-Health IF Diapraxis IF SULCIC IF Ungas väg för ökad.. Adm nr: TA-medel Sv ESF-Rådet stödmottagare Malmö Högskola (MiM) Stockholms stadsmission Stockholms Universitet Uddevalla kommun Svenska ESF- Rådet Integrationsfonden) Totala stödberättigande kostnader (a) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Stödberättigande kostnader som omfattats av revision (b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansiell korrigering (c) ( ) (74 640) ( ) (51 100) 0 (0) (89 592) ( ) Felpr ocent (d = c/b) Totalt Totalt årligt program SEK ( ) (e) SEK ( ) SEK ( ) (f) SEK ( ) ( ) Täckningsgrad: (= f/e) = 72 (70) % 23 8

9 ALLMÄN INFORMATION Beräkningar enligt SOLID/2010/15 Toleransnivå 2 % av = SEK Identifierat felbelopp i urvalet (gemenskapsmedel): SEK Felprocent gemenskapsmedel [= c/a]: 19,2 % Av ESV bedömt stödberättigat gemenskapsbidrag i revisionens urval [=a-c]: SEK. Efter revisionens avslut har ansvarig myndighet fattat retroaktiva beslut i granskade projekt avseende revidering av finansplan där omföring av kostnader från direkta stödberättigade utgifter till indirekta kostnader har skett. Dessutom har ansvarig myndighet i efterhand tagit fram nya underlag för rekvirerade kostnader avseende TA-medel. Revisionsmyndigheten har godkänt dessa retroaktiva beslut samt de nya underlagen för TA-medel. Efter omfattande utredningar har ansvarig myndighet slutligen fattat beslut om ytterligare finansiella korrigeringar. Sammanlagt har finansiella korrigeringar om SEK vidtagits. Efter samtliga korrigeringar uppgår det kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i populationen till SEK. Stödberättigade utgifter enligt ansvarig myndighets korrigerade utgiftsdeklaration: SEK, varav finansierat via gemenskapsbidrag SEK. Kvarvarande felprocent i ansvarig myndighets rekvirerade medel efter korrigering (gemenskapsmedel): / = 2,7 % Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionsmyndigheten. 9

10 SYSTEMREVISIONER 2 Systemrevisioner 2.1 Organ som utfört revisionerna Revisionsmyndigheten, ESV. 2.2 En sammanfattande förteckning över de revisioner som utförts Processer granskade inför avslut av årligt program 2007 Se årlig revisionsrapport, ESV dnr: /2010, avseende årligt program 2007, rubrik 1.3 för vilka processer som är granskade. Se vidare rubrik t.o.m. rubrik i ESV dnr: /2010 för resultat och bedömningar i respektive systemrevision. Processer som omfattats av systemrevisioner inför avslut årligt program 2007: Programplanering Urval och tilldelning Delegering av uppgifter (ingår alltid i våra systemrevisioner) Betalning Processer granskade inför avslut av årligt program 2008/2009 Processer som granskningen omfattat: attestering av utgifter (attesterande myndighet) delegering av uppgifter inom attesterande myndighet utvärdering årligt program (ansvarig myndighet) rapportering till kommissionen (ansvarig myndighet) upprättande av utgiftsdeklaration (ansvarig myndighet delegering av uppgifter inom ansvarig myndighet uppföljningsrevision av programplanering samt delegering av uppgifter inom den processen uppföljningsrevision av urval och tilldelning samt delegering av uppgifter inom den processen uppföljningsrevision av betalning samt delegering av uppgifter inom den processen 10

11 SYSTEMREVISIONER 2.3 Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser som dragits i revisionsarbetet med avseende på förvaltnings- och kontrollsystemen Revisionsrapport avseende systemgranskning av ESF-rådets, attesterande myndighets, arbete med attestering av utgiftsredogörelse m.m. inom ramen för genomförande av Sveriges fleråriga program för Integrationsfonden för perioden ESV dnr: 60-3/2011 Sammanfattning av de mest väsentliga Rekommendationer iakttagelserna: AttM:s handledning, granskningsplan samt rutinbeskrivningar m.m. är till stor del inte fastställda eller under omarbetning. Erhållet sifferunderlag inför attestering utgörs av manuellt förd excelfil från ansvarig myndighet. RM har uppmärksammat brister i sifferunderlagen till utgiftsredogörelsen. RM har konstaterat att AttM inte har använt sig av allt inkommet material för att bilda sig en uppfattning om ev. risker i programmet som grund för de egna kontrollerna. Det finns därför en risk för att de egna kontrollerna blir mindre effektiva än vad de annars skulle ha varit. Av dokumentation framgår att AttM tagit ställning till två av de ej stödberättigade utgifter som RM uppmärksammat. Det framgår inte av dokumentationen hur de övriga utgifterna som RM bedömt ej stödberättigade har behandlats med avseende på utgiftsredogörelsen. AttM rekommenderas därför: 1. att slutföra arbetet med och fastställa samtliga dokument som är stöd i AttM:s arbete med att attestera utgiftsredogörelse. Särskild vikt bör läggas vid hur slutsatser av inkommet material ska dras och vilka konsekvenser det får för det fortsatta arbetet inför attestering. 2. att genomföra ytterligare kvalitetssäkring av erhållet sifferunderlag till utgiftsredogörelsen i syfte att erhålla tillräcklig kvalitet i detta 3. att dra slutsatser av allt inkommet material i syfte att komma fram till en effektiv inriktning av de egna kontrollerna 4. att tydligare försäkra sig om att ej stödberättigade utgifter dragits av från underlaget inför attestering 11

12 SYSTEMREVISIONER RM bedömer att det finns brister i dokumentationen av utfört arbete. 5. att förbättra dokumentation av utfört arbete så att resultat av genomförda kontroller, bedömning och åtgärder avseende samtliga uppmärksammade ej stödberättigade utgifter samt slutsatser av inkommet material tydligt framgår. Sammanfattande omdöme och slutsats: Den samlade slutsatsen utifrån RM:s granskning av AttM:s arbete med genomförande av programmet visar att förvaltnings- och kontrollsystemet till den del denna granskning omfattar bedöms fungera delvis, och att väsentliga förbättringar behövs. 1. Revisionsrapport - systemgranskning av processen för avslut årligt program, inklusive delprocesserna utvärdering årligt program och rapportering till Kommissionen, samt processen upprättande av utgiftsdeklaration för Europeiska Integrationsfonden (IF) flerårigt program för perioden ESV dnr: /2011. Sammanfattning av de mest väsentliga Rekommendationer iakttagelserna: Tydlig definitioner, fördelning och separation av funktion inom ansvarig myndighet - Tydliga definitioner och allokering av funktioner (organisationsskiss, dokumenterade rutiner mm) Underlag till årsrapporten 2008 har sparats oskyddade i datafiler (utan skrivskydd), det har heller inte sparats i pappersform för att kunna verifiera att underlagen till slutrapporten är korrekta. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att säkerställa uppgifter till underlagen som ska ligga till grund för slutrapporten ska sparas på ett betryggande sätt. Det ska även framgå vem som tagit fram uppgifter till underlagen och vem som intygar att det överensstämmer med originalen, detta för att kunna kvalitetssäkra att uppgifterna är korrekta. Det saknas rutiner hur ansvarig myndighet ska samla in uppgifter till underlag för att Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar 1 Bedömningsgrunder: Fungerar tillfredsställande; Fungerar, men vissa förbättringar behövs; Fungerar delvis, väsentliga förbättringar behövs; Fungerar i princip inte, genomgripande förbättringar behövs. 12

13 SYSTEMREVISIONER beskriva verksamhetsdelen i slutrapporten. Det saknas rutiner för att kvalitetssäkra lämnade uppgifter i slutrapporten för årliga program är korrekta. behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas fastställa rutin och tydliggöra ansvar för att säkerställa så att underlagen till verksamhetsdelen sparas i akten, för att kunna verifiera uppgifterna i slutrapportens verksamhetsdel. Vidare bör det framgå vem som har tagit fram uppgifterna till underlagen. Det saknas dels rutin för avstämning hur EU-anslaget avräknats mot statsverkets checkräkning, dels att det i akten saknas underlag från ansvarig myndighets ekonomisystem där EU-anslagets avräkning mot statsverkets checkräkning framgår. Tillräckliga förvaltningskontroller - Förekomst av skriftliga förfaranden och uttömmande kontrollistor i syfte att upptäcka eventuella väsentliga felaktigheter. Förvaltningskontrollerna ska slutföras före attestering. Förfaranden för att säkerställa att den attesterande myndigheten får all information som krävs om de kontroller som utförts i attesteringssyfte. Dokumentation av förvaltningskontrollerna. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att upprätta en rutin för att säkerställa att slutrapporten överensstämmer med belastningen på EU-anslaget. Vidare rekommenderas att underlagen ur ekonomisystemet sparas i akten för att kunna verifiera att slutrapporten är korrekt. Bedömning Enligt revisionsmyndighetens iakttagelser och bedömningar så förekommer brister avseende ansvarig myndighets dokumentation och kontroll av efterlevnad av LOU samt uppföljning av projektetens verksamhetsutfall vilket innebär en försvagad verifieringskedja. Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation 13

14 SYSTEMREVISIONER Adekvat revisionsspår - Det saknas rutiner för att se till att samtliga dokument rörande uppgifter som krävs för att säkerställa verifieringskedjan. Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regelefterlevnaden enligt LOU. Ansvarig myndighet rekommenderas också att även göra en bedömning av verksamhetsutfall vid på platsen besök. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa att ett tillfredsställande revisionsspår kan upprätthållas. Sammanfattande omdöme och slutsats: Revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att processen för avslut årligt program inklusive delprocesserna rapportering till kommissionen och utvärdering samt processen upprättande av utgiftsdeklaration fungerar, men vissa förbättringar behövs. Systemgranskning uppföljning av revisionsrapport (60-860/2010) processerna för programplanering samt urval och tilldelning för fonden för integration av tredjelandsmedborgare Europeiska Integrationsfonden (IF) flerårigt program för perioden ESV dnr: /2011. Tidigare lämnade Nya rekommendationer, iakttagelser rekommendationer och bedömningar Fullständiga definitioner och tydlig arbetsfördelning och separation av funktioer mellan och inom ansvarig myndighet och förmedlande organ (1) - Tydlig definitioner och allokering av funktioner (organisationsskiss, dokumenterade rutiner mm) Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. 14

15 SYSTEMREVISIONER I syfte att säkerställa enhetlig och rättssäker handläggning av ansökan om stöd rekommenderas ESF-rådet att utveckla sina rutiner och riktlinjer i enlighet med revisionsmyndighetens påpekanden enligt ovan. ESF-rådet rekommenderas att se över och förbättra Beredningsprotokollet så att minimikriterierna för urval på ett tydligt sätt omfattas av bedömningen. Adekvata rutiner i urvalsprocessen (2) - Alla ansökningar ska registreras (de ska ankomstregistreras, svar till stödsökande, hanteras i ett register där status i ärendet tydligt ska framgå) I syfte att underlätta sökbarheten rekommenderar revisionsmyndigheten att de ärenden som avser Integrationsfonden får en egen dossier eller redovisas separat i ett eget diarium. Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. Mot bakgrund av att det nu finns två olika beskrivningar av rutiner för handläggning inom Integrationsfonden, rekommenderar revisionsmyndigheten att dessa arbetas ihop till ett enda dokument som täcker handläggningens olika steg. - Alla ansökningar ska utvärderas i enlighet med tillämliga urvalskriterier; dokumentering av resultat; ansökan ska utvärderas avseende finansiell, administrativ och operativ kapacitet hos SM för deras möjlighet att uppfylla sina åtaganden Ansvarig myndighet rekommenderas att gå igenom bilaga 1 för att identifiera de ärenden med iakttagna brister och om tillämpligt i efterhand försäkra sig om att Iakttagelse Vid granskningen har det framkommit att vid urval av ansökningar förs inget protokoll över hur och på vilka grunder man väljer att bifalla respektive avslå ansökan. Det saknas underlag hur man prioriterat mellan de olika ansökningarna. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. 15

16 SYSTEMREVISIONER samtliga obligatoriska kontrollmoment är uppfyllda. Ansvarig myndighet rekommenderas också gå igenom övriga beslutsärenden i syfte att kontrollera att de brister som iakttagits i de bristfälliga ärendena inte förekommer i de ärenden som revisionsmyndigheten inte granskat i sitt stickprov. Framgent rekommenderas slutligen ansvarig myndighet stärka sina rutiner i syfte att, innan beslut, försäkra sig om att behandling av ansökan skett i enlighet med fastställda rutiner. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att upparbeta rutiner för hur man ska prioritera/vikta ansökningar vid beredning. Ansvarig myndighet rekommenderas att även upprätta protokoll där skälen för bifall/avslag motiveras. Ansvarig myndighet rekommenderas att justera sina checklistor så det framgår att en prövning sker av att projektets målindikatorer har påverkan på det fleråriga programmets indikatorer. Adekvat information och strategi för att ge nödvändig och tillräcklig vägledning till stödmottagare (3) Ansvarig myndighet rekommenderades att uppdatera listan över slutliga stödmottagare som publiceras på hemsidan så att den blir fullständig. Ansvarig myndighet rekommenderadesatt justera dokumenten Handledning till ansökningsblanketten och bidragsöverenskommelsens bilaga Allmänna bestämmelser enligt ovanstående synpunkter, ESF-rådet rekommenderades att uppdatera hemsidan med de dokument som saknas. Adekvat revisionsspår (5) Revisionsmyndigheten rekommenderar att ansvarig myndighet vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fastställda dokumentationsrutiner efterlevs. Revisionsmyndigheten rekommendera också att kronologisk Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. 16

17 SYSTEMREVISIONER registrering av inkommande handlingar sker för varje ärende. SAMMANFATTANDE OMDÖME OCH SLUTSATS: Revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att processen för programplanering samt urval och tilldelning fungerar, men vissa förbättringar behövs. Systemgranskning uppföljning av revisionsrapport (60-317/2010) processen betalning för fonden för integration av tredjelandsmedborgare Europeiska Integrationsfonden (IF) flerårigt program för perioden , ESV dnr: /2012. Tidigare lämnade rekommendationer Nya rekommendationer, iakttagelser och bedömningar Tillräcklig förvaltningskontroll Ansvarig myndighet rekommenderades att uppdatera EPG:s rutiner i enlighet med revisionens påpekande. Ansvarig myndighet rekommenderas fastställa och implementera regionkontor Stockholms rutiner för genomförande på plats. Ansvarig myndighet rekommenderas vidta åtgärder i syfte att framgent korrigera ovanstående iakttagna brister. För samtliga ärenden där lag (2007:1091) om offentlig upphandling kan vara tillämpbar rekommenderas Ansvarig myndighet begära in kompletterande underlag i syfte att säkerställa projektens efterlevnad. Revisionsmyndigheten rekommenderar vidare att ansvarig myndighet kompletterar berörda ärenden med nödvändig information samt framgent säkerställer att rutinerna efterlevs så att så att en tillfredsställande verifieringskedja erhålls. Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. Iakttagelse Ansvarig myndighet har inte fördjupat kontrollen hur de ska granska och dokumentera anbudshandlingar för att bedöma om stödmottagaren har följt LOU. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regel efterlevnaden enligt LOU. Ansvarig myndighet rekommenderades att kontroll på plats för utvald a projekt alltid genomförs innan beslut om slutlig utbetalning fattas och att resultatet av Iakttagelse Ansvarig myndighets checklista för kontroll på plats saknar en granskningspunkt där man ska bedöma 17

18 SYSTEMREVISIONER dessa kontroller beaktas i beslutsfattandet. Ansvarig myndighet rekommenderades att utveckla checklista för kontroll på plats avseende vilka kontroller som kommer att genomföras beträffande offentlig stödmottagares efterlevnad av LOU. RM rekommenderar vidare att AM, för de fall kontroll på plats inte sker av offentlig stödmottagare, utvecklar EPG;s rutiner avseende dessa stödmottagares efterlevnad av LOU. verksamhetensutfall. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att även göra en bedömning av verksamhetsutfall vid på platsen besök. Iakttagelse Ansvarig myndighet har inte utvecklat Protokoll för besök på plats kontrollpunkter för att kontrollera och säkerställa att stödmottagare har följt regel efterlevnaden enligt LOU. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regel efterlevnaden enligt LOU. 18

19 SYSTEMREVISIONER Tillfredsställande verifieringskedja Ansvarig myndighet rekommenderades att kontrollen på plats sker utifrån riskbedömning som regelverket anger. Iakttagelse Enligt revisionsmyndighetens iakttagelser och bedömningar i avsnitt och ovan så förekommer brister avseende ansvarig myndighets dokumentation och kontroll av efterlevnad av LOU samt uppföljning av projektetens verksamhetsutfall vilket innebär en försvagad verifieringskedja. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regelefterlevnaden enligt LOU. Ansvarig myndighet rekommenderas också att även göra en bedömning av verksamhetsutfall vid på platsen besök. SAMMANFATTANDE OMDÖME OCH SLUTSATS: Revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att betalningsprocessen fungerar men vissa förbättringar behövs. 2.4 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ej tillämpligt. 2.5 Ytterligare arbete, när så är lämpligt Ej tillämpligt. 2.6 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Ej tillämpligt. 2.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Se avsnitt 2.3 ovan angående de uppföljningsrevisioner som genomförts. 19

20 PROJEKTREVISIONER 3 Projektrevisioner 3.1 Organ som utfört revisionerna Revisionsmyndigheten ESV. 3.2 En sammanfattande förteckning över utförda revisioner och procentandelen av kontrollerade utgifter i förhållande till de sammanlagda stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen Nedan (rubrik ) lämnas på begäran av kommissionen icke obligatoriska uppgifter enligt regelverket. Se vidare avsnitt under rubrik för årligt program 2009 avseende förteckning över utförda revisioner och dess procentandel av kontrollerade utgifter i förhållande till sammanlagda stödberättigade utgifter som deklarerats till kommissionen Projektrevision inför årlig revisionsrapport avseende årligt program 2009 Granskat projekt Datum för revision Expediering av rapport IF Chalmers dec 2011-feb IF Dröm. Hus dec 2011-mars IF MiM dec 2011-feb IF Sthlm st. m. dec 2011-jan IF Sthlm U dec 2011-jan IF Uddevalla dec 2011-feb Adm nr: TA-medel dec 2011-feb Mål och omfattning på ESV:s projektrevisioner Målet har varit att, i enlighet med grundläggande rättsakten Rådets beslut nr 2007/435//EG artikel 28.1 b, granska ett lämpligt urval åtgärder så att de redovisade utgifterna kontrolleras och där urvalet ska motsvara minst 10 % av varje årligt programs stödberättigade utgifter. Ansökan och beslut om utbetalning samt övriga relevanta handlingar har inhämtats hos ansvarig myndighet och stödmottagaren. Vid besök hos stödmottagaren har information om projektets genomförande erhållits och verifierats samt att verifikationer har granskats. Därefter har ytterligare kompletterande underlag vid behov inhämtats från stödmottagaren. I granskningen har korrektheten i utbetalade 20

21 PROJEKTREVISIONER bidrag bedömts genom att använda revisionsmyndighetens checklistor avseende kraven i EG förordning 435/2007 samt EG förordning 457/ Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser av revisionerna med avseende på de genomförda projekten Sammanfattning granskningsresultat och felprocent Projekt (projektnr) AM godkänt i SEK (varav finansiering ur IF) ESV granskat i SEK (varav finansiering ur IF) ESVbedömt ej stödberättigat enligt bilaga 11, i SEK (varav finansiering ur IF) IF Chalmers Growing old with dignity ( ) ( ) = ( ) IF Drömmarnas hus ( ) ( ) (74 640) IF MiM HELMI ( ) ( ) = ( ) IF Sthlm stadsmission Diapraxis ( ) ( ) (51 100) IF Sthlm universitet SULCIC ( ) ( ) 0 (0) Projekt (projektnr) AM godkänt i SEK (varav finansiering ur IF) ESV granskat i SEK (varav finansiering ur IF) ESVbedömt ej stödberättigat enligt bilaga 11, i SEK (varav finansiering ur IF) IF Uddevalla Ungas väg för ökad ( ) ( )

22 PROJEKTREVISIONER = (89 592) ( ) Adm nr: TA-medel Sv ESF-Rådet ( ) ( ) SUMMA SEK ( ) SEK ( ) ( ) Ansvarig myndighet har efter korrigeringar totalt godkänt SEK i stödberättigade utgifter. Täckningsgrad av totala gemenskapsmedel vid granskningstillfället: 70 %. Beräkningar i enlighet med SOLID/2010/15 Toleransnivå 2 % motsvarar övre gräns för felaktiga belopp i hela populationen gemenskapsmedel: ( SEK): > SEK. Identifierat felbelopp gemenskapsmedel: SEK. Felprocent avseende gemenskapsmedel i årligt program 2009 för revisionens stickprov: 19,2 %. Efter revisionens avslut har ansvarig myndighet fattat retroaktiva beslut i granskade projekt avseende revidering av finansplan där omföring av kostnader från direkta stödberättigade utgifter till indirekta kostnader har skett. Dessutom har ansvarig myndighet i efterhand tagit fram nya underlag för rekvirerade kostnader avseende TA-medel. Revisionsmyndigheten har godkänt dessa retroaktiva beslut samt de nya underlagen för TA-medel och bedömer därefter att kvarvarande felbelopp är enligt nedan: 22

23 PROJEKTREVISIONER PROJEKT KORR ÅTERSTÅENDE FELBELOPP VARAV IF- MEDEL Chalmers (IF ) Drömmarnas hus (IF ) MiM (IF ) Sthlm stadsmission (IF ) Uddevalla (IF ) Sv ESF-Rådet (adm.nr: ) SUMMA Efter omfattande utredningar har ansvarig myndighet slutligen fattat beslut om följande finansiella korrigeringar avseende återstående felbelopp enligt nedan: PROJETK ÅTERSTÅENDE FELBELOPP KORR SLUTLIGT FELBELOPP VARAV IF-MEDEL Chalmers (IF ) Drömmarnas hus (IF ) MiM (IF ) Sthlm stadsmission (IF ) Uddevalla (IF ) Sv ESF-Rådet (adm.nr: ) SUMMA

24 PROJEKTREVISIONER Efter korrigeringar, kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i populationen: SEK. Stödberättigade utgifter enligt ansvarig myndighets korrigerade utgiftsdeklaration: SEK, varav finansierat via gemenskapsbidrag SEK. Kvarvarande felprocent i ansvarig myndighets rekvirerade medel efter korrigering (gemenskapsmedel): / = 2,7 % Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionsmyndigheten. Slutsats: Felprocenten överstiger Kommissionens fastställda toleransnivå två procent. Eftersom inga ytterligare finansiella korrigeringar kommer att vidtas så bedöms medlemsstatens slutredovisning innehålla väsentliga fel. Revisionen av projekt visar att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerat effektivt i synnerhet avseende ansvarig myndighets kontroller avseende efterlevnad av regelverket för kostnad för offentliganställdas egen personal inkluderande kostnader för särskilda ändamål Systemfel som orsakar direkt finansiell påverkan Nedanstående brister i ansvarig myndighets handläggning bedöms vara av systemkaraktär och förklarar SEK motsvarande 98 % av ESV:s identifierade felbelopp ( SEK) i årligt program Kostnad för egen personal hos offentligt organ, inklusive kostnader för särskilda ändamål Enligt ESV bedöms ansvarig myndighet i sin handläggning varken ha genomfört fullständiga prövningar av regeln allmänna regler eller särskilda villkor för 24

25 PROJEKTREVISIONER offentliga organs personalkostnader enligt tillämpningsföreskrifterna bilaga 11 rubrik II 1.1. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat i enlighet med bilaga 11 och som beror på denna brist i ESV:s urval, SEK, motsvarande 18 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Avseende kostnader avsatta för särskilda ändamål bedömer ESV att ansvarig myndighet i sin handläggning inte har genomfört fullständiga prövningar av huruvida projektpartners i projekten uppfyller definitionen i tillämpnings-föreskrifternas artikel 2 där det står att projektpartner är ett rättssubjekt som genomför ett projekt i samarbete med en slutlig stödmottagare genom att förse projektet med resurser och genom att få den del av gemenskapens stöd genom den slutliga stödmottagaren. Så har inte skett, stödmottagarna har ej tagit del av stödet, och rättssubjekten bedöms därför inte vara projektpartner i enlighet med regel-verket och därmed bedöms dessa kostnader vara icke stödberättigade. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat i enlighet med bilaga 11 och som beror på denna brist i ESV:s urval, SEK, motsvarande 6 % av sammanlagt identifierat felbelopp. I tre fall har revisionsmyndigheten underkänt kostnader för egen personals arbete med hänvisning till bristande verifieringskedja, dels avseende ansvarig myndighets ersättning för teknisk assistans s.k. TA-medel, dels då rekvirerat belopp översteg bokfört belopp för Lönekostnader, och dels avseende en stödmottagares indirekta lönekostnader för en ekonomiassistent. I det första fallet saknas tidredovisning för att kunna verifiera att rekvirerat belopp motsvarar faktiska kostnader. I det andra fallet överstiger rekvirerat belopp bokfört belopp varför mellanskillnaden har bedömt vara icke stödberättigande. I det sista fallet har stödmottagaren inte bokfört lönekostnaderna i projektet varpå revisionsmyndigheten bedömer kostnaden vara icke stödberättigad. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat i enlighet med bilaga 11 och som beror på denna brist i ESV:s urval, SEK, motsvarande 74 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Sammanlagda icke stödberättigade kostnader som härrör till bristande handläggning av kostnad för egen personal inklusive kostnader för särskilda ändamål uppgår till SEK. 25

26 PROJEKTREVISIONER Felbelopp IF Chalmers IF Drömmarnas hus IF MiM IF Sthlm stadsmission IF Uddevalla Adm nr: TA-medel Summa: SEK Ansvarig myndighet har i efterhand tagit fram nya underlag för rekvirerade kostnader avseende TA-medel. Revisionsmyndigheten har godkänt de nya underlagen Övriga felaktigheter som orsakat direkt finansiell påverkan Nedanstående fel bedöms inte vara av karaktären systemfel. Enligt Bilaga 11 rubrik II 1.2.1a Resekostnader och traktamenten ska resekostnader för personal som redovisats under budgetrubrik S Lönekostnader avsatta för särskilda ändamål även tas upp under denna budgetrubrik. Så har inte skett varför ESV har bedömt att ett belopp om SEK vara icke stödberättigade. Enligt Bilaga 11 rubrik II.1.3 och rubrik II.1.5 framgår vilka utgifter som är att betrakta som direkta kostnader respektive indirekta kostnader. I tre projekt har ansvarig myndighet godkänt kostnader som direkta kostnader vilka enligt bilaga 11 ska anses vara indirekta kostnader. Eftersom bidragsöverenskommelsen anger att inga kostnader får omföras till indirekta kostnader har revisionsmyndigheten bedömt dessa vara icke stödberättigade 2. Sammanlagt har ett belopp om SEK bedömts vara icke stödberättigade med hänvisning till dessa brister. Efter revisionens avslut har ansvarig myndighet fattat retroaktiva beslut i granskade projekt avseende revidering av finansplan där omföring av kostnader från direkta stödberättigade utgifter till indirekta kostnader har skett. Revisionsmyndigheten har godkänt dessa beslut varför dessa kostnader bedöms stödberättigade i programmets avslutsrapport. Efter omfattande utredningar har ansvarig myndighet slutligen fattat beslut om ytterligare finansiella korrigeringar. Sammanlagt har finansiella korrigeringar om SEK vidtagits. Efter samtliga korrigeringar uppgår det kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i populationen till SEK. 2 Enligt bidragsöverenskommelsen, avsnitt 9.2, får omfördelning mellan budgetposter till/från indirekta kostnader endast ske efter att anmälan till ansvarig myndighet skett och att ansvarig myndighet därefter beslutar om ny budget. Så har inte skett i dessa fall varför ESV bedömt kostnaderna vara icke stödberättigade. 26

27 PROJEKTREVISIONER Tidigare iakttagna systemfel (se Årlig revisionsrapport årligt program 2008, ESV dnr /2010) Kostnad för personal hos stödmottagare Resultaten av revision av årligt program 2009 ger vid handen att de systemfel avseende ansvarig myndighets prövning av Kostnad för personal som iakttogs från revision av årligt program 2007 och 2008 kvarstår TA-medel Granskning av TA-medel för årligt program 2009 ger vid handen att iakttagna brister från granskning av årligt program 2007 kvarstår. ESV kan dock konstatera att ansvarig myndighet har fastställt en rutin för administrering av TA-medel i enlighet med ESV tidigare rekommendationer. Rekommendationen bedöms i stort hanterad men rutinens implementering kommer att följas upp Ansvarig myndighets prövning av stödmottagares tillämpning av regelverk för offentlig upphandling Resultaten av revision av årligt program 2009 ger vid handen att de systemfel avseende ansvarig myndighets prövning av stödmottagares tillämpning av regelverk för offentlig upphandling som iakttogs från revision av årligt program 2007 inte iakttagits i granskning av årligt program Dock visar granskning av årligt program 2008 att brister fortfarande kvarstår vilket också verifierats i revisionsmyndighetens systemrevision under år Slutsatser som dragits från revisionsresultaten avseende effektiviteten hos förvaltnings- och kontrollsystemet Felprocenten överstiger Kommissionens fastställda toleransnivå två procent. Trots att finansiella korrigeringar vidtagits så bedöms medlemsstatens slutredovisning fortfarande innehålla väsentliga fel motsvarande 2,7 % av redovisade gemenskapsmedel. Revisionerna av projekt visar att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerat effektivt i synnerhet avseende kontroller för Kostnad för personal inklusive Kostnader avsatta för särskilda ändamål. Slutsats från systemrevisionerna är att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar delvis men väsentliga förbättringar behövs. 27

28 PROJEKTREVISIONER Någon uppföljande granskning av attesterande myndighet har inte kunnat göras med anledning av att någon ytterligare utgiftsredogörelse inte gjorts efter den tidigare systemgranskningen. Sammantagen bedömning är att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnas till kommissionen är korrekta och ger som en följd härav inte rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 3.5 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Se rubrik ovan. Kvarvarande icke stödberättigade kostnader i populationen: SEK varav gemenskapsmedel SEK. Felprocent i ansvarig myndighets redovisade gemenskapsmedel: 2,7 % 3.6 Ytterligare arbete, när så är lämpligt Revisionsmyndigheten har granskat 70 procent av gemenskapsstödet. Inga ytterligare granskningar planeras avseende redovisade utgifter avseende årligt program I samband med granskning av årligt program 2009 har iakttagelserna och slutsatserna från granskningen av årligt program 2007 och 2008 ingått i revisionsmyndighetens riskanalys vid urval av kostnader som ska granskas samt vid genomförande av revisionsarbetet. 3.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Se avsnitt ovan. I samband med revision av avslut av årligt program 2009 har en uppföljning av rekommendationerna skett vid genomförandet av revisionen. 3.8 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Se rubrik 3.3 ovan. 28

29 UPPFÖLJNING AV REVISIONSVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV TIDIGARE RAPPORTER, OM TILLÄMPLIGT 4 Uppföljning av revisionsverksamhet som omfattas av tidigare rapporter, om tillämpligt 4.1 Information om uppföljningen av tidigare revisionsrekommendationer Se avsnitt 2.3 ovan. 4.2 Information om systemrelaterade revisionsresultat från tidigare årliga program Se avsnitt ovan. 29

30 INLEDNING B. Yttrande om hur förvaltnings-och kontrollsystemen fungerar 1 Inledning Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket har granskat hur förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar i Fonden för integration av tredjelandsmedborgare i fråga om de åtgärder som genomförts enligt det årliga programmet för 2009 i syfte att utfärda ett yttrande om huruvida systemen fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta och, som en följd härav, rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 2 Granskningens omfattning Granskningen utfördes i enlighet med revisionsstrategin för denna fond under perioden 01/01/2011 till 12/06/2012 och redogjordes i den årliga revisionsrapporten i avsnitt A. Granskningens omfattning har inte begränsats. 3 Yttrande På grundval av ovannämnda granskning anser Revisionsmyndigheten beträffande det aktuella årliga programmet att förvaltnings- och kontrollsystemet för Fonden för integration av tredjelandsmedborgare inte var förenligt med tillämpliga bestämmelser i den grundläggande rättsakten beslut 2007/435/EG och kommissionens beslut 2008/457/EG. Det fungerade inte tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta, och som en följd härav, inte rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det negativa yttrandet grundar sig på följande: 30

31 YTTRANDE Systemfel: revisionens granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition av kostnader för egen personal hos offentliga organ inkluderande kostnader för särskilda ändamål inte har varit tillräckligt grundliga för att kunna försäkra att kostnaderna är stödberättigade i enlighet med tillämpningsföreskrifterna bilaga 11. Felprocent avseende gemenskapsmedel i årligt program 2009 för revisionens stickprov: 19,2 %. Ansvarig myndighet har inför upprättande av Årlig rapport, tabell 1 Ingående ekonomisk rapport, vidtagit vissa korrigeringar med anledning av revisionsmyndighetens iakttagelser och revisionsmyndigheten uppskattar mot denna bakgrund att ovan nämnda reservationen därefter berör 2,7 % av de sammanlagda rekvirerade gemenskapsmedlen, motsvarande SEK. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionsmyndigheten. 31

32 C. VALIDERING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING C. Validering av ansökan om utbetalning Till Europeiska kommissionen 1 Inledning Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket, har för det årliga programmet för 2009 avseende Fonden för integration av tredjelandsmedborgare granskat resultaten av revisionen av detta program och har utfört det ytterligare arbete som den har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten. Revisionsmyndigheten har planerat och utfört detta arbete för att bedöma huruvida ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till det årliga programmet för 2009 är giltig och om de underliggande transaktioner som omfattas av utgiftsredogörelserna för detta årliga program är lagliga och korrekta. 2 Granskningen omfattning Granskningen omfattning har inte begränsats. 3 Yttrande På grundval av ovannämnda granskning anser Revisionsmyndigheten att den slutliga utgiftsredogörelsen inte på ett rättvisande sätt i allt väsentligt återger de utgifter som har betalats inom ramen för det årliga programmet och att ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till detta årliga program som en följd härav inte är giltig. a) ESV:s granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition för kostnad för egen personal hos offentliga organ inklusive kostnader för särskilda ändamål inte har varit tillräckligt grundliga för att kunna försäkra att kostnaderna är stödberättigade i enlighet med tillämpningsföreskrifterna bilaga

33 YTTRANDE Korrigering av beviljade stödberättigade kostnader avseende Kostnad för egen personal har ej skett i enlighet med revisionens bedömningar avseende projekt: IF Sthlm stadsmission IF MiM IF Drömmarnas hus IF Chalmers b)verifieringskedja/särredovisning: Enligt bidragsöverenskommelsen ska projektets alla kostnader för att vara stödberättigade särredovisas i stödmottagarens bokföring. I finansplanen till BÖK framgår att indirekta kostnader avser ersättning för en namngiven ekonomiassistent med ett beräknat belopp. Revisionsmyndigheten noterar att dessa kostnader inte är bokförda i projektets särredovisning. Rekvirerade kostnader bedöms därför inte vara hänförliga till projektet och bedöms därför i sin helhet vara icke stödberättande. IF Chalmers Totala ej hanterade finansiella korrigeringar (gemenskapsmedel): SEK. Felprocent i slutlig rekvisition: 2,7 % Ansvarig myndighet har inför upprättande av Årlig rapport, tabell 1 Ingående ekonomisk rapport, vidtagit vissa korrigeringar med anledning av revisionsmyndighetens iakttagelser och revisionsmyndigheten uppskattar mot denna bakgrund att ovan nämnda reservationen därefter berör 2,7 % av de sammanlagda rekvirerade stödberättigade utgifterna motsvarande SEK. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionen. 33

34 34 YTTRANDE

35 ESV gör Sverige rikare Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax ISSN: Stockholm ISBN:

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden Årligt program 2011 ESV 2015:14 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering återvändandefonden. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2012 ESV 2016:11

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering återvändandefonden. Europeiska återvändandefonden Årligt program 2012 ESV 2016:11 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering återvändandefonden Europeiska återvändandefonden Årligt program 2012 ESV 2016:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program 2011 ESV 2015:15

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program 2011 ESV 2015:15 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden Årligt program 2011 ESV 2015:15 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2011 ESV 2014:32

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2011 ESV 2014:32 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program 2011 ESV 2014:32 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program :29

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden Årligt program :29 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden Årligt program 2010 2013:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årligt yttrande 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årligt yttrande 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5

Rapport Årligt yttrande Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 Rapport Årligt yttrande 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- Operativa program 2013:5 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska flyktingfonden - Årligt program :11

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska flyktingfonden - Årligt program :11 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska flyktingfonden - Årligt program 2008 2013:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program :48

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program :48 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden 2010 Europeiska flyktingfonden Årligt program 2010 2013:48 INNEHÅLL INNEHÅLL ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012

Yttrande om försäkran 16 oktober oktober 2012 Yttrande om försäkran 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 2013:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Intyg 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8 Intyg 2013 - garantifonden Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober 2012 15 oktober 2013 ESV 2014:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program

Rapport Årligt yttrande Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program Rapport Årligt yttrande 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge

Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge Rapport Årlig Kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Sverige Norge 2012-12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2012 ESV 2016:10

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden. Europeiska flyktingfonden Årligt program 2012 ESV 2016:10 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering flyktingfonden Europeiska flyktingfonden Årligt program 2012 ESV 2016:10 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16

Årlig kontrollrapport 2012. Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 Årlig kontrollrapport 2012 Europeiska socialfonden (ESF) - Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2013:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13

Rapport Årlig kontrollrapport 2011. Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF) - Regionala program 2012-13 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Interreg V A Sverige-Norge 2014-2020 CCI2014TC16RFCB016

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 2020 CCI2014SE14MFOP001 ESV 2015:40 ESV:s rapporter innehåller

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) Interreg Nord 2014-2020 CCI2014TC16RFCB032 ESV 2015:36

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Operativt program för lokalt ledd utveckling (LLU) med stöd från Regionala utvecklingsfonden(eruf)

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Rapport. Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak

Rapport. Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerrak 2012-11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativt program Botnia Atlantica CCI 2007 CB 163 PO 028 ESV 2015:4 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala strukturfondsprogram och nationellt regionalfondsprogram

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Välkommen till ESV:s seminarium

Välkommen till ESV:s seminarium Välkommen till ESV:s seminarium En framgångsrik EU-revision bidrar till att förvaltnings- och kontrollsystemen i medlemsstaten Sverige utvecklas och förbättras bidrar till att EU kommissionen i samarbete

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Vad händer när Ekonomistyrningsverket kommer på besök? Nicklas Rangne Revisor

Vad händer när Ekonomistyrningsverket kommer på besök? Nicklas Rangne Revisor Vad händer när Ekonomistyrningsverket kommer på besök? Nicklas Rangne Revisor Eller rättare sagt.. Vad händer när EU-revisorerna från ESV kommer på besök? 2 Varför är jag här? Vi delar gärna med oss av

Läs mer

Årlig kontrollrapport 2013 fiskerifonden. Europeiska fiskerifonden (EFF) operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV 2014:17

Årlig kontrollrapport 2013 fiskerifonden. Europeiska fiskerifonden (EFF) operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV 2014:17 Årlig kontrollrapport 2013 fiskerifonden Europeiska fiskerifonden (EFF) operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV 2014:17 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Granskning av Försvarshögskolan 2010

Granskning av Försvarshögskolan 2010 Revisionsrapport Försvarshögskolan Box 27 805 115 93 STOCKHOLM Datum Dnr 2011-04-19 32-2010-0703 Granskning av Försvarshögskolan 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarshögskolan

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet

Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Regeringsuppdrag Rapport och yttrande Bedömning inför utnämning av förvaltande och ansvarig myndighet Europeiska Socialfonden (ESF) Nationellt strukturfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 F Ö R S V A R S M A K T E N 107 85 S T O C K HO LM B E S LUT: 20 1 6-0 4-20 Försvarsmakten Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, daterad 2016-02-16.

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerarrak 2013:7

Årlig kontrollrapport Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerarrak 2013:7 Årlig kontrollrapport 2012 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)- operativa programmet Öresund Kattegatt Skagerarrak 2013:7 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport Europeiska fiskerifonden (EFF) Operativt program för fiskerinäringen i Sverige

Rapport Årlig kontrollrapport Europeiska fiskerifonden (EFF) Operativt program för fiskerinäringen i Sverige Rapport Årlig kontrollrapport 2011 Europeiska fiskerifonden (EFF) Operativt program för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 ESV-nr: 2012-7 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016

Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 TILLVÄXTVERKET 102 61 STOCKHOLM Tillväxtverket Revisionsrapport Felaktig redovisning av EUmedel i delårsrapporten 2016 Riksrevisionen har översiktligt granskat Tillväxtverkets delårsrapport, daterad 2016-08-

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten Sammanfattning. 2. Lönerutin Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten Sammanfattning. 2. Lönerutin Datum Dnr Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2011-03-18 32-2010-0637 Löpande granskning av Försvarsmakten 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten granskat

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER

BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER BILAGA XI (gäller från Årsprogram 2011) REGLER FÖR VILKA UTGIFTER SOM BERÄTTIGAR TILL STÖD INTEGRATIONSFONDEN I. ALLMÄNNA PRINCIPER I.1. Grundläggande principer 1. I enlighet med den grundläggande rättsakten

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 5 mars [delgivet med nr K(2008) 796] (2008/458/EG)

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 5 mars [delgivet med nr K(2008) 796] (2008/458/EG) 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/135 KOMMISSIONENS BESLUT av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG om inrättande av

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:24

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Sverige-Norge. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:24 Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007 2013 Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:24 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum:

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Migrationsverket årsredovisning 2013

Migrationsverket årsredovisning 2013 1 Migrationsverket årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Migrationsverkets (MV:s) årsredovisning, daterad 2014-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. Riksrevisionen

Läs mer

Malmö stad. Granskning av ekonomiskt bistånd. September 2006

Malmö stad. Granskning av ekonomiskt bistånd. September 2006 Malmö stad Granskning av ekonomiskt bistånd. September 2006 Innehåll Inledning...1 Granskningsansats, urval och avgränsningar...2 Identifierade regelverk och riktlinjer...5 Iakttagelser...7 Slutsats...10

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 1 Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

Europeiska revisionsrättens rapporter

Europeiska revisionsrättens rapporter 9 Europeiska revisionsrättens rapporter . 9 Europeiska revisionsrättens rapporter för verksamhetsåret 1995 9.1 Bakgrund Regeringen aviserade i prop. 1994/95:40 att riksdagen kommer att informeras om hur

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Botnia Atlantica. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:19

Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande Botnia Atlantica. Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:19 Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007 2013 Botnia Atlantica Europeiska regionala utvecklingsfonden ESV 2017:19 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum:

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer