Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program :14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska integrationsfonden - Årligt program 2009 2013:14"

Transkript

1 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska integrationsfonden - Årligt program :14

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Datum: Dnr: /2012 ESV-nr: 2013:14 Copyright: ESV Rapportansvarig: Lena Lindgren

3 FÖRORD Förord I detta ärende har tillförordnad avdelningschef Barbro Nordgren beslutat. Enhetschef Lena Lindgren har varit föredragande. Stockholm, den 22 november 2012 Barbro Nordgren Lena Lindgren Till: Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för inrikes frågor Kopia: Ansvarig myndighet, Svenska ESF-rådet Attesterande myndighet, Svenska ESF-rådet Riksrevisionen Justitiedepartementet 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Allmän information Sammanfattande tabell av resultaten från revisionerna Systemrevisioner Organ som utfört revisionerna En sammanfattande förteckning över de revisioner som utförts Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser som dragits i revisionsarbetet med avseende på förvaltnings- och kontrollsystemen Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ytterligare arbete, när så är lämpligt Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Projektrevisioner Organ som utfört revisionerna En sammanfattande förteckning över utförda revisioner och procentandelen av kontrollerade utgifter i förhållande till de sammanlagda stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen Projektrevision inför årlig revisionsrapport avseende årligt program Mål och omfattning på ESV:s projektrevisioner Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser av revisionerna med avseende på de genomförda projekten Systemfel som orsakar direkt finansiell påverkan Kostnad för egen personal hos offentligt organ, inklusive kostnader för särskilda ändamål Övriga felaktigheter som orsakat direkt finansiell påverkan Tidigare iakttagna systemfel (se Årlig revisionsrapport årligt program 2008, ESV dnr /2010) Kostnad för personal hos stödmottagare TA-medel Ansvarig myndighets prövning av stödmottagares tillämpning av regelverk för offentlig upphandling Slutsatser som dragits från revisionsresultaten avseende effektiviteten hos förvaltnings- och kontrollsystemet Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ytterligare arbete, när så är lämpligt Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna

5 INNEHÅLL 3.8 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Uppföljning av revisionsverksamhet som omfattas av tidigare rapporter, om tillämpligt B. Yttrande om hur förvaltnings-och kontrollsystemen fungerar Inledning Granskningens omfattning Yttrande C. Validering av ansökan om utbetalning Inledning Granskningen omfattning Yttrande

6 ALLMÄN INFORMATION 1 Allmän information 1.1 De organ som medverkat i utarbetandet av rapporten Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket (ESV) har självständigt utarbetat den årliga revisionsrapporten. 1.2 Identifiering och motivering av viktigare förändringar av genomförandet av revisionsplanerna som avser det berörda årliga programmet Inga större förändringar av revisionsplanerna har skett. 6

7 ALLMÄN INFORMATION 1.3 Sammanfattande tabell av resultaten från revisionerna Revisionsrapport Medlemsstat: Sverige Berört årligt program: Årligt program 2009 Ställningen per 22/11/2012 Fond Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden SYSTEMREVISIONER SOM AVSLUTATS SEDAN DEN SENASTE RAPPORTEN Berörda myndigheter Attesterande myndighet Ansvarig myndighet Ansvarig myndighet Ansvarig Myndighet Berörda processer attestering av utgifter, delegering av uppgifter inom attesterande myndighet Avslut årligt program inkl. delprocesserna utvärdering årligt program, rapportering till kommissionen, upprättande av utgiftsdeklaration och delegering av uppgifter Programplaner ing, urval och tilldelning och delegering av uppgifter Betalning och delegering av uppgifter Revisionens omfattning Bedöma interna styrningen och kontrollen i processen för attestering av utgifter. Bedöma interna styrningen och kontrollen i processen för avslut årligt program. Granskat mot valda delar av nyckelkrav 1, 4 och 5 enligt COCOF 08/0019/00. Uppföljningsrevision av ESV dnr: /2010 Uppföljningsrevision av ESV dnr: /2010 Antal mandagar Datum för som använts slutrapporten 8,

8 ALLMÄN INFORMATION Revisioner av projekt som är kopplade till årligt program för 2009, SEK (varav medel ur Fond Projekt Slutlig Stiftelsen Chalmers Industriteknik Drömmarnas hus Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden Integrationsfonden IF Growing old with dignity IF Lära för livet IF Helmi-Health IF Diapraxis IF SULCIC IF Ungas väg för ökad.. Adm nr: TA-medel Sv ESF-Rådet stödmottagare Malmö Högskola (MiM) Stockholms stadsmission Stockholms Universitet Uddevalla kommun Svenska ESF- Rådet Integrationsfonden) Totala stödberättigande kostnader (a) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Stödberättigande kostnader som omfattats av revision (b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansiell korrigering (c) ( ) (74 640) ( ) (51 100) 0 (0) (89 592) ( ) Felpr ocent (d = c/b) Totalt Totalt årligt program SEK ( ) (e) SEK ( ) SEK ( ) (f) SEK ( ) ( ) Täckningsgrad: (= f/e) = 72 (70) % 23 8

9 ALLMÄN INFORMATION Beräkningar enligt SOLID/2010/15 Toleransnivå 2 % av = SEK Identifierat felbelopp i urvalet (gemenskapsmedel): SEK Felprocent gemenskapsmedel [= c/a]: 19,2 % Av ESV bedömt stödberättigat gemenskapsbidrag i revisionens urval [=a-c]: SEK. Efter revisionens avslut har ansvarig myndighet fattat retroaktiva beslut i granskade projekt avseende revidering av finansplan där omföring av kostnader från direkta stödberättigade utgifter till indirekta kostnader har skett. Dessutom har ansvarig myndighet i efterhand tagit fram nya underlag för rekvirerade kostnader avseende TA-medel. Revisionsmyndigheten har godkänt dessa retroaktiva beslut samt de nya underlagen för TA-medel. Efter omfattande utredningar har ansvarig myndighet slutligen fattat beslut om ytterligare finansiella korrigeringar. Sammanlagt har finansiella korrigeringar om SEK vidtagits. Efter samtliga korrigeringar uppgår det kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i populationen till SEK. Stödberättigade utgifter enligt ansvarig myndighets korrigerade utgiftsdeklaration: SEK, varav finansierat via gemenskapsbidrag SEK. Kvarvarande felprocent i ansvarig myndighets rekvirerade medel efter korrigering (gemenskapsmedel): / = 2,7 % Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionsmyndigheten. 9

10 SYSTEMREVISIONER 2 Systemrevisioner 2.1 Organ som utfört revisionerna Revisionsmyndigheten, ESV. 2.2 En sammanfattande förteckning över de revisioner som utförts Processer granskade inför avslut av årligt program 2007 Se årlig revisionsrapport, ESV dnr: /2010, avseende årligt program 2007, rubrik 1.3 för vilka processer som är granskade. Se vidare rubrik t.o.m. rubrik i ESV dnr: /2010 för resultat och bedömningar i respektive systemrevision. Processer som omfattats av systemrevisioner inför avslut årligt program 2007: Programplanering Urval och tilldelning Delegering av uppgifter (ingår alltid i våra systemrevisioner) Betalning Processer granskade inför avslut av årligt program 2008/2009 Processer som granskningen omfattat: attestering av utgifter (attesterande myndighet) delegering av uppgifter inom attesterande myndighet utvärdering årligt program (ansvarig myndighet) rapportering till kommissionen (ansvarig myndighet) upprättande av utgiftsdeklaration (ansvarig myndighet delegering av uppgifter inom ansvarig myndighet uppföljningsrevision av programplanering samt delegering av uppgifter inom den processen uppföljningsrevision av urval och tilldelning samt delegering av uppgifter inom den processen uppföljningsrevision av betalning samt delegering av uppgifter inom den processen 10

11 SYSTEMREVISIONER 2.3 Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser som dragits i revisionsarbetet med avseende på förvaltnings- och kontrollsystemen Revisionsrapport avseende systemgranskning av ESF-rådets, attesterande myndighets, arbete med attestering av utgiftsredogörelse m.m. inom ramen för genomförande av Sveriges fleråriga program för Integrationsfonden för perioden ESV dnr: 60-3/2011 Sammanfattning av de mest väsentliga Rekommendationer iakttagelserna: AttM:s handledning, granskningsplan samt rutinbeskrivningar m.m. är till stor del inte fastställda eller under omarbetning. Erhållet sifferunderlag inför attestering utgörs av manuellt förd excelfil från ansvarig myndighet. RM har uppmärksammat brister i sifferunderlagen till utgiftsredogörelsen. RM har konstaterat att AttM inte har använt sig av allt inkommet material för att bilda sig en uppfattning om ev. risker i programmet som grund för de egna kontrollerna. Det finns därför en risk för att de egna kontrollerna blir mindre effektiva än vad de annars skulle ha varit. Av dokumentation framgår att AttM tagit ställning till två av de ej stödberättigade utgifter som RM uppmärksammat. Det framgår inte av dokumentationen hur de övriga utgifterna som RM bedömt ej stödberättigade har behandlats med avseende på utgiftsredogörelsen. AttM rekommenderas därför: 1. att slutföra arbetet med och fastställa samtliga dokument som är stöd i AttM:s arbete med att attestera utgiftsredogörelse. Särskild vikt bör läggas vid hur slutsatser av inkommet material ska dras och vilka konsekvenser det får för det fortsatta arbetet inför attestering. 2. att genomföra ytterligare kvalitetssäkring av erhållet sifferunderlag till utgiftsredogörelsen i syfte att erhålla tillräcklig kvalitet i detta 3. att dra slutsatser av allt inkommet material i syfte att komma fram till en effektiv inriktning av de egna kontrollerna 4. att tydligare försäkra sig om att ej stödberättigade utgifter dragits av från underlaget inför attestering 11

12 SYSTEMREVISIONER RM bedömer att det finns brister i dokumentationen av utfört arbete. 5. att förbättra dokumentation av utfört arbete så att resultat av genomförda kontroller, bedömning och åtgärder avseende samtliga uppmärksammade ej stödberättigade utgifter samt slutsatser av inkommet material tydligt framgår. Sammanfattande omdöme och slutsats: Den samlade slutsatsen utifrån RM:s granskning av AttM:s arbete med genomförande av programmet visar att förvaltnings- och kontrollsystemet till den del denna granskning omfattar bedöms fungera delvis, och att väsentliga förbättringar behövs. 1. Revisionsrapport - systemgranskning av processen för avslut årligt program, inklusive delprocesserna utvärdering årligt program och rapportering till Kommissionen, samt processen upprättande av utgiftsdeklaration för Europeiska Integrationsfonden (IF) flerårigt program för perioden ESV dnr: /2011. Sammanfattning av de mest väsentliga Rekommendationer iakttagelserna: Tydlig definitioner, fördelning och separation av funktion inom ansvarig myndighet - Tydliga definitioner och allokering av funktioner (organisationsskiss, dokumenterade rutiner mm) Underlag till årsrapporten 2008 har sparats oskyddade i datafiler (utan skrivskydd), det har heller inte sparats i pappersform för att kunna verifiera att underlagen till slutrapporten är korrekta. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att säkerställa uppgifter till underlagen som ska ligga till grund för slutrapporten ska sparas på ett betryggande sätt. Det ska även framgå vem som tagit fram uppgifter till underlagen och vem som intygar att det överensstämmer med originalen, detta för att kunna kvalitetssäkra att uppgifterna är korrekta. Det saknas rutiner hur ansvarig myndighet ska samla in uppgifter till underlag för att Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar 1 Bedömningsgrunder: Fungerar tillfredsställande; Fungerar, men vissa förbättringar behövs; Fungerar delvis, väsentliga förbättringar behövs; Fungerar i princip inte, genomgripande förbättringar behövs. 12

13 SYSTEMREVISIONER beskriva verksamhetsdelen i slutrapporten. Det saknas rutiner för att kvalitetssäkra lämnade uppgifter i slutrapporten för årliga program är korrekta. behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas fastställa rutin och tydliggöra ansvar för att säkerställa så att underlagen till verksamhetsdelen sparas i akten, för att kunna verifiera uppgifterna i slutrapportens verksamhetsdel. Vidare bör det framgå vem som har tagit fram uppgifterna till underlagen. Det saknas dels rutin för avstämning hur EU-anslaget avräknats mot statsverkets checkräkning, dels att det i akten saknas underlag från ansvarig myndighets ekonomisystem där EU-anslagets avräkning mot statsverkets checkräkning framgår. Tillräckliga förvaltningskontroller - Förekomst av skriftliga förfaranden och uttömmande kontrollistor i syfte att upptäcka eventuella väsentliga felaktigheter. Förvaltningskontrollerna ska slutföras före attestering. Förfaranden för att säkerställa att den attesterande myndigheten får all information som krävs om de kontroller som utförts i attesteringssyfte. Dokumentation av förvaltningskontrollerna. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att upprätta en rutin för att säkerställa att slutrapporten överensstämmer med belastningen på EU-anslaget. Vidare rekommenderas att underlagen ur ekonomisystemet sparas i akten för att kunna verifiera att slutrapporten är korrekt. Bedömning Enligt revisionsmyndighetens iakttagelser och bedömningar så förekommer brister avseende ansvarig myndighets dokumentation och kontroll av efterlevnad av LOU samt uppföljning av projektetens verksamhetsutfall vilket innebär en försvagad verifieringskedja. Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation 13

14 SYSTEMREVISIONER Adekvat revisionsspår - Det saknas rutiner för att se till att samtliga dokument rörande uppgifter som krävs för att säkerställa verifieringskedjan. Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regelefterlevnaden enligt LOU. Ansvarig myndighet rekommenderas också att även göra en bedömning av verksamhetsutfall vid på platsen besök. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa att ett tillfredsställande revisionsspår kan upprätthållas. Sammanfattande omdöme och slutsats: Revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att processen för avslut årligt program inklusive delprocesserna rapportering till kommissionen och utvärdering samt processen upprättande av utgiftsdeklaration fungerar, men vissa förbättringar behövs. Systemgranskning uppföljning av revisionsrapport (60-860/2010) processerna för programplanering samt urval och tilldelning för fonden för integration av tredjelandsmedborgare Europeiska Integrationsfonden (IF) flerårigt program för perioden ESV dnr: /2011. Tidigare lämnade Nya rekommendationer, iakttagelser rekommendationer och bedömningar Fullständiga definitioner och tydlig arbetsfördelning och separation av funktioer mellan och inom ansvarig myndighet och förmedlande organ (1) - Tydlig definitioner och allokering av funktioner (organisationsskiss, dokumenterade rutiner mm) Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. 14

15 SYSTEMREVISIONER I syfte att säkerställa enhetlig och rättssäker handläggning av ansökan om stöd rekommenderas ESF-rådet att utveckla sina rutiner och riktlinjer i enlighet med revisionsmyndighetens påpekanden enligt ovan. ESF-rådet rekommenderas att se över och förbättra Beredningsprotokollet så att minimikriterierna för urval på ett tydligt sätt omfattas av bedömningen. Adekvata rutiner i urvalsprocessen (2) - Alla ansökningar ska registreras (de ska ankomstregistreras, svar till stödsökande, hanteras i ett register där status i ärendet tydligt ska framgå) I syfte att underlätta sökbarheten rekommenderar revisionsmyndigheten att de ärenden som avser Integrationsfonden får en egen dossier eller redovisas separat i ett eget diarium. Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. Mot bakgrund av att det nu finns två olika beskrivningar av rutiner för handläggning inom Integrationsfonden, rekommenderar revisionsmyndigheten att dessa arbetas ihop till ett enda dokument som täcker handläggningens olika steg. - Alla ansökningar ska utvärderas i enlighet med tillämliga urvalskriterier; dokumentering av resultat; ansökan ska utvärderas avseende finansiell, administrativ och operativ kapacitet hos SM för deras möjlighet att uppfylla sina åtaganden Ansvarig myndighet rekommenderas att gå igenom bilaga 1 för att identifiera de ärenden med iakttagna brister och om tillämpligt i efterhand försäkra sig om att Iakttagelse Vid granskningen har det framkommit att vid urval av ansökningar förs inget protokoll över hur och på vilka grunder man väljer att bifalla respektive avslå ansökan. Det saknas underlag hur man prioriterat mellan de olika ansökningarna. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. 15

16 SYSTEMREVISIONER samtliga obligatoriska kontrollmoment är uppfyllda. Ansvarig myndighet rekommenderas också gå igenom övriga beslutsärenden i syfte att kontrollera att de brister som iakttagits i de bristfälliga ärendena inte förekommer i de ärenden som revisionsmyndigheten inte granskat i sitt stickprov. Framgent rekommenderas slutligen ansvarig myndighet stärka sina rutiner i syfte att, innan beslut, försäkra sig om att behandling av ansökan skett i enlighet med fastställda rutiner. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att upparbeta rutiner för hur man ska prioritera/vikta ansökningar vid beredning. Ansvarig myndighet rekommenderas att även upprätta protokoll där skälen för bifall/avslag motiveras. Ansvarig myndighet rekommenderas att justera sina checklistor så det framgår att en prövning sker av att projektets målindikatorer har påverkan på det fleråriga programmets indikatorer. Adekvat information och strategi för att ge nödvändig och tillräcklig vägledning till stödmottagare (3) Ansvarig myndighet rekommenderades att uppdatera listan över slutliga stödmottagare som publiceras på hemsidan så att den blir fullständig. Ansvarig myndighet rekommenderadesatt justera dokumenten Handledning till ansökningsblanketten och bidragsöverenskommelsens bilaga Allmänna bestämmelser enligt ovanstående synpunkter, ESF-rådet rekommenderades att uppdatera hemsidan med de dokument som saknas. Adekvat revisionsspår (5) Revisionsmyndigheten rekommenderar att ansvarig myndighet vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fastställda dokumentationsrutiner efterlevs. Revisionsmyndigheten rekommendera också att kronologisk Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. 16

17 SYSTEMREVISIONER registrering av inkommande handlingar sker för varje ärende. SAMMANFATTANDE OMDÖME OCH SLUTSATS: Revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att processen för programplanering samt urval och tilldelning fungerar, men vissa förbättringar behövs. Systemgranskning uppföljning av revisionsrapport (60-317/2010) processen betalning för fonden för integration av tredjelandsmedborgare Europeiska Integrationsfonden (IF) flerårigt program för perioden , ESV dnr: /2012. Tidigare lämnade rekommendationer Nya rekommendationer, iakttagelser och bedömningar Tillräcklig förvaltningskontroll Ansvarig myndighet rekommenderades att uppdatera EPG:s rutiner i enlighet med revisionens påpekande. Ansvarig myndighet rekommenderas fastställa och implementera regionkontor Stockholms rutiner för genomförande på plats. Ansvarig myndighet rekommenderas vidta åtgärder i syfte att framgent korrigera ovanstående iakttagna brister. För samtliga ärenden där lag (2007:1091) om offentlig upphandling kan vara tillämpbar rekommenderas Ansvarig myndighet begära in kompletterande underlag i syfte att säkerställa projektens efterlevnad. Revisionsmyndigheten rekommenderar vidare att ansvarig myndighet kompletterar berörda ärenden med nödvändig information samt framgent säkerställer att rutinerna efterlevs så att så att en tillfredsställande verifieringskedja erhålls. Iakttagelse Tidigare rekommendationer åtgärdade. Bedömning Fungerar tillfredsställande. Iakttagelse Ansvarig myndighet har inte fördjupat kontrollen hur de ska granska och dokumentera anbudshandlingar för att bedöma om stödmottagaren har följt LOU. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regel efterlevnaden enligt LOU. Ansvarig myndighet rekommenderades att kontroll på plats för utvald a projekt alltid genomförs innan beslut om slutlig utbetalning fattas och att resultatet av Iakttagelse Ansvarig myndighets checklista för kontroll på plats saknar en granskningspunkt där man ska bedöma 17

18 SYSTEMREVISIONER dessa kontroller beaktas i beslutsfattandet. Ansvarig myndighet rekommenderades att utveckla checklista för kontroll på plats avseende vilka kontroller som kommer att genomföras beträffande offentlig stödmottagares efterlevnad av LOU. RM rekommenderar vidare att AM, för de fall kontroll på plats inte sker av offentlig stödmottagare, utvecklar EPG;s rutiner avseende dessa stödmottagares efterlevnad av LOU. verksamhetensutfall. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att även göra en bedömning av verksamhetsutfall vid på platsen besök. Iakttagelse Ansvarig myndighet har inte utvecklat Protokoll för besök på plats kontrollpunkter för att kontrollera och säkerställa att stödmottagare har följt regel efterlevnaden enligt LOU. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regel efterlevnaden enligt LOU. 18

19 SYSTEMREVISIONER Tillfredsställande verifieringskedja Ansvarig myndighet rekommenderades att kontrollen på plats sker utifrån riskbedömning som regelverket anger. Iakttagelse Enligt revisionsmyndighetens iakttagelser och bedömningar i avsnitt och ovan så förekommer brister avseende ansvarig myndighets dokumentation och kontroll av efterlevnad av LOU samt uppföljning av projektetens verksamhetsutfall vilket innebär en försvagad verifieringskedja. Bedömning Fungerar, men vissa förbättringar behövs. Rekommendation Ansvarig myndighet rekommenderas att förbättra rutiner för att kontrollera och säkerställa att stödmottagaren följer regelefterlevnaden enligt LOU. Ansvarig myndighet rekommenderas också att även göra en bedömning av verksamhetsutfall vid på platsen besök. SAMMANFATTANDE OMDÖME OCH SLUTSATS: Revisionsmyndigheten bedömer sammanfattningsvis att betalningsprocessen fungerar men vissa förbättringar behövs. 2.4 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Ej tillämpligt. 2.5 Ytterligare arbete, när så är lämpligt Ej tillämpligt. 2.6 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Ej tillämpligt. 2.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Se avsnitt 2.3 ovan angående de uppföljningsrevisioner som genomförts. 19

20 PROJEKTREVISIONER 3 Projektrevisioner 3.1 Organ som utfört revisionerna Revisionsmyndigheten ESV. 3.2 En sammanfattande förteckning över utförda revisioner och procentandelen av kontrollerade utgifter i förhållande till de sammanlagda stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen Nedan (rubrik ) lämnas på begäran av kommissionen icke obligatoriska uppgifter enligt regelverket. Se vidare avsnitt under rubrik för årligt program 2009 avseende förteckning över utförda revisioner och dess procentandel av kontrollerade utgifter i förhållande till sammanlagda stödberättigade utgifter som deklarerats till kommissionen Projektrevision inför årlig revisionsrapport avseende årligt program 2009 Granskat projekt Datum för revision Expediering av rapport IF Chalmers dec 2011-feb IF Dröm. Hus dec 2011-mars IF MiM dec 2011-feb IF Sthlm st. m. dec 2011-jan IF Sthlm U dec 2011-jan IF Uddevalla dec 2011-feb Adm nr: TA-medel dec 2011-feb Mål och omfattning på ESV:s projektrevisioner Målet har varit att, i enlighet med grundläggande rättsakten Rådets beslut nr 2007/435//EG artikel 28.1 b, granska ett lämpligt urval åtgärder så att de redovisade utgifterna kontrolleras och där urvalet ska motsvara minst 10 % av varje årligt programs stödberättigade utgifter. Ansökan och beslut om utbetalning samt övriga relevanta handlingar har inhämtats hos ansvarig myndighet och stödmottagaren. Vid besök hos stödmottagaren har information om projektets genomförande erhållits och verifierats samt att verifikationer har granskats. Därefter har ytterligare kompletterande underlag vid behov inhämtats från stödmottagaren. I granskningen har korrektheten i utbetalade 20

21 PROJEKTREVISIONER bidrag bedömts genom att använda revisionsmyndighetens checklistor avseende kraven i EG förordning 435/2007 samt EG förordning 457/ Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser av revisionerna med avseende på de genomförda projekten Sammanfattning granskningsresultat och felprocent Projekt (projektnr) AM godkänt i SEK (varav finansiering ur IF) ESV granskat i SEK (varav finansiering ur IF) ESVbedömt ej stödberättigat enligt bilaga 11, i SEK (varav finansiering ur IF) IF Chalmers Growing old with dignity ( ) ( ) = ( ) IF Drömmarnas hus ( ) ( ) (74 640) IF MiM HELMI ( ) ( ) = ( ) IF Sthlm stadsmission Diapraxis ( ) ( ) (51 100) IF Sthlm universitet SULCIC ( ) ( ) 0 (0) Projekt (projektnr) AM godkänt i SEK (varav finansiering ur IF) ESV granskat i SEK (varav finansiering ur IF) ESVbedömt ej stödberättigat enligt bilaga 11, i SEK (varav finansiering ur IF) IF Uddevalla Ungas väg för ökad ( ) ( )

22 PROJEKTREVISIONER = (89 592) ( ) Adm nr: TA-medel Sv ESF-Rådet ( ) ( ) SUMMA SEK ( ) SEK ( ) ( ) Ansvarig myndighet har efter korrigeringar totalt godkänt SEK i stödberättigade utgifter. Täckningsgrad av totala gemenskapsmedel vid granskningstillfället: 70 %. Beräkningar i enlighet med SOLID/2010/15 Toleransnivå 2 % motsvarar övre gräns för felaktiga belopp i hela populationen gemenskapsmedel: ( SEK): > SEK. Identifierat felbelopp gemenskapsmedel: SEK. Felprocent avseende gemenskapsmedel i årligt program 2009 för revisionens stickprov: 19,2 %. Efter revisionens avslut har ansvarig myndighet fattat retroaktiva beslut i granskade projekt avseende revidering av finansplan där omföring av kostnader från direkta stödberättigade utgifter till indirekta kostnader har skett. Dessutom har ansvarig myndighet i efterhand tagit fram nya underlag för rekvirerade kostnader avseende TA-medel. Revisionsmyndigheten har godkänt dessa retroaktiva beslut samt de nya underlagen för TA-medel och bedömer därefter att kvarvarande felbelopp är enligt nedan: 22

23 PROJEKTREVISIONER PROJEKT KORR ÅTERSTÅENDE FELBELOPP VARAV IF- MEDEL Chalmers (IF ) Drömmarnas hus (IF ) MiM (IF ) Sthlm stadsmission (IF ) Uddevalla (IF ) Sv ESF-Rådet (adm.nr: ) SUMMA Efter omfattande utredningar har ansvarig myndighet slutligen fattat beslut om följande finansiella korrigeringar avseende återstående felbelopp enligt nedan: PROJETK ÅTERSTÅENDE FELBELOPP KORR SLUTLIGT FELBELOPP VARAV IF-MEDEL Chalmers (IF ) Drömmarnas hus (IF ) MiM (IF ) Sthlm stadsmission (IF ) Uddevalla (IF ) Sv ESF-Rådet (adm.nr: ) SUMMA

24 PROJEKTREVISIONER Efter korrigeringar, kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i populationen: SEK. Stödberättigade utgifter enligt ansvarig myndighets korrigerade utgiftsdeklaration: SEK, varav finansierat via gemenskapsbidrag SEK. Kvarvarande felprocent i ansvarig myndighets rekvirerade medel efter korrigering (gemenskapsmedel): / = 2,7 % Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionsmyndigheten. Slutsats: Felprocenten överstiger Kommissionens fastställda toleransnivå två procent. Eftersom inga ytterligare finansiella korrigeringar kommer att vidtas så bedöms medlemsstatens slutredovisning innehålla väsentliga fel. Revisionen av projekt visar att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerat effektivt i synnerhet avseende ansvarig myndighets kontroller avseende efterlevnad av regelverket för kostnad för offentliganställdas egen personal inkluderande kostnader för särskilda ändamål Systemfel som orsakar direkt finansiell påverkan Nedanstående brister i ansvarig myndighets handläggning bedöms vara av systemkaraktär och förklarar SEK motsvarande 98 % av ESV:s identifierade felbelopp ( SEK) i årligt program Kostnad för egen personal hos offentligt organ, inklusive kostnader för särskilda ändamål Enligt ESV bedöms ansvarig myndighet i sin handläggning varken ha genomfört fullständiga prövningar av regeln allmänna regler eller särskilda villkor för 24

25 PROJEKTREVISIONER offentliga organs personalkostnader enligt tillämpningsföreskrifterna bilaga 11 rubrik II 1.1. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat i enlighet med bilaga 11 och som beror på denna brist i ESV:s urval, SEK, motsvarande 18 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Avseende kostnader avsatta för särskilda ändamål bedömer ESV att ansvarig myndighet i sin handläggning inte har genomfört fullständiga prövningar av huruvida projektpartners i projekten uppfyller definitionen i tillämpnings-föreskrifternas artikel 2 där det står att projektpartner är ett rättssubjekt som genomför ett projekt i samarbete med en slutlig stödmottagare genom att förse projektet med resurser och genom att få den del av gemenskapens stöd genom den slutliga stödmottagaren. Så har inte skett, stödmottagarna har ej tagit del av stödet, och rättssubjekten bedöms därför inte vara projektpartner i enlighet med regel-verket och därmed bedöms dessa kostnader vara icke stödberättigade. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat i enlighet med bilaga 11 och som beror på denna brist i ESV:s urval, SEK, motsvarande 6 % av sammanlagt identifierat felbelopp. I tre fall har revisionsmyndigheten underkänt kostnader för egen personals arbete med hänvisning till bristande verifieringskedja, dels avseende ansvarig myndighets ersättning för teknisk assistans s.k. TA-medel, dels då rekvirerat belopp översteg bokfört belopp för Lönekostnader, och dels avseende en stödmottagares indirekta lönekostnader för en ekonomiassistent. I det första fallet saknas tidredovisning för att kunna verifiera att rekvirerat belopp motsvarar faktiska kostnader. I det andra fallet överstiger rekvirerat belopp bokfört belopp varför mellanskillnaden har bedömt vara icke stödberättigande. I det sista fallet har stödmottagaren inte bokfört lönekostnaderna i projektet varpå revisionsmyndigheten bedömer kostnaden vara icke stödberättigad. Belopp som av ESV bedömts vara icke stödberättigat i enlighet med bilaga 11 och som beror på denna brist i ESV:s urval, SEK, motsvarande 74 % av sammanlagt identifierat felbelopp. Sammanlagda icke stödberättigade kostnader som härrör till bristande handläggning av kostnad för egen personal inklusive kostnader för särskilda ändamål uppgår till SEK. 25

26 PROJEKTREVISIONER Felbelopp IF Chalmers IF Drömmarnas hus IF MiM IF Sthlm stadsmission IF Uddevalla Adm nr: TA-medel Summa: SEK Ansvarig myndighet har i efterhand tagit fram nya underlag för rekvirerade kostnader avseende TA-medel. Revisionsmyndigheten har godkänt de nya underlagen Övriga felaktigheter som orsakat direkt finansiell påverkan Nedanstående fel bedöms inte vara av karaktären systemfel. Enligt Bilaga 11 rubrik II 1.2.1a Resekostnader och traktamenten ska resekostnader för personal som redovisats under budgetrubrik S Lönekostnader avsatta för särskilda ändamål även tas upp under denna budgetrubrik. Så har inte skett varför ESV har bedömt att ett belopp om SEK vara icke stödberättigade. Enligt Bilaga 11 rubrik II.1.3 och rubrik II.1.5 framgår vilka utgifter som är att betrakta som direkta kostnader respektive indirekta kostnader. I tre projekt har ansvarig myndighet godkänt kostnader som direkta kostnader vilka enligt bilaga 11 ska anses vara indirekta kostnader. Eftersom bidragsöverenskommelsen anger att inga kostnader får omföras till indirekta kostnader har revisionsmyndigheten bedömt dessa vara icke stödberättigade 2. Sammanlagt har ett belopp om SEK bedömts vara icke stödberättigade med hänvisning till dessa brister. Efter revisionens avslut har ansvarig myndighet fattat retroaktiva beslut i granskade projekt avseende revidering av finansplan där omföring av kostnader från direkta stödberättigade utgifter till indirekta kostnader har skett. Revisionsmyndigheten har godkänt dessa beslut varför dessa kostnader bedöms stödberättigade i programmets avslutsrapport. Efter omfattande utredningar har ansvarig myndighet slutligen fattat beslut om ytterligare finansiella korrigeringar. Sammanlagt har finansiella korrigeringar om SEK vidtagits. Efter samtliga korrigeringar uppgår det kvarvarande icke stödberättigade gemenskapsmedel i populationen till SEK. 2 Enligt bidragsöverenskommelsen, avsnitt 9.2, får omfördelning mellan budgetposter till/från indirekta kostnader endast ske efter att anmälan till ansvarig myndighet skett och att ansvarig myndighet därefter beslutar om ny budget. Så har inte skett i dessa fall varför ESV bedömt kostnaderna vara icke stödberättigade. 26

27 PROJEKTREVISIONER Tidigare iakttagna systemfel (se Årlig revisionsrapport årligt program 2008, ESV dnr /2010) Kostnad för personal hos stödmottagare Resultaten av revision av årligt program 2009 ger vid handen att de systemfel avseende ansvarig myndighets prövning av Kostnad för personal som iakttogs från revision av årligt program 2007 och 2008 kvarstår TA-medel Granskning av TA-medel för årligt program 2009 ger vid handen att iakttagna brister från granskning av årligt program 2007 kvarstår. ESV kan dock konstatera att ansvarig myndighet har fastställt en rutin för administrering av TA-medel i enlighet med ESV tidigare rekommendationer. Rekommendationen bedöms i stort hanterad men rutinens implementering kommer att följas upp Ansvarig myndighets prövning av stödmottagares tillämpning av regelverk för offentlig upphandling Resultaten av revision av årligt program 2009 ger vid handen att de systemfel avseende ansvarig myndighets prövning av stödmottagares tillämpning av regelverk för offentlig upphandling som iakttogs från revision av årligt program 2007 inte iakttagits i granskning av årligt program Dock visar granskning av årligt program 2008 att brister fortfarande kvarstår vilket också verifierats i revisionsmyndighetens systemrevision under år Slutsatser som dragits från revisionsresultaten avseende effektiviteten hos förvaltnings- och kontrollsystemet Felprocenten överstiger Kommissionens fastställda toleransnivå två procent. Trots att finansiella korrigeringar vidtagits så bedöms medlemsstatens slutredovisning fortfarande innehålla väsentliga fel motsvarande 2,7 % av redovisade gemenskapsmedel. Revisionerna av projekt visar att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerat effektivt i synnerhet avseende kontroller för Kostnad för personal inklusive Kostnader avsatta för särskilda ändamål. Slutsats från systemrevisionerna är att förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar delvis men väsentliga förbättringar behövs. 27

28 PROJEKTREVISIONER Någon uppföljande granskning av attesterande myndighet har inte kunnat göras med anledning av att någon ytterligare utgiftsredogörelse inte gjorts efter den tidigare systemgranskningen. Sammantagen bedömning är att förvaltnings- och kontrollsystemet inte fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnas till kommissionen är korrekta och ger som en följd härav inte rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 3.5 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser Se rubrik ovan. Kvarvarande icke stödberättigade kostnader i populationen: SEK varav gemenskapsmedel SEK. Felprocent i ansvarig myndighets redovisade gemenskapsmedel: 2,7 % 3.6 Ytterligare arbete, när så är lämpligt Revisionsmyndigheten har granskat 70 procent av gemenskapsstödet. Inga ytterligare granskningar planeras avseende redovisade utgifter avseende årligt program I samband med granskning av årligt program 2009 har iakttagelserna och slutsatserna från granskningen av årligt program 2007 och 2008 ingått i revisionsmyndighetens riskanalys vid urval av kostnader som ska granskas samt vid genomförande av revisionsarbetet. 3.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna Se avsnitt ovan. I samband med revision av avslut av årligt program 2009 har en uppföljning av rekommendationerna skett vid genomförandet av revisionen. 3.8 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar Se rubrik 3.3 ovan. 28

29 UPPFÖLJNING AV REVISIONSVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV TIDIGARE RAPPORTER, OM TILLÄMPLIGT 4 Uppföljning av revisionsverksamhet som omfattas av tidigare rapporter, om tillämpligt 4.1 Information om uppföljningen av tidigare revisionsrekommendationer Se avsnitt 2.3 ovan. 4.2 Information om systemrelaterade revisionsresultat från tidigare årliga program Se avsnitt ovan. 29

30 INLEDNING B. Yttrande om hur förvaltnings-och kontrollsystemen fungerar 1 Inledning Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket har granskat hur förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar i Fonden för integration av tredjelandsmedborgare i fråga om de åtgärder som genomförts enligt det årliga programmet för 2009 i syfte att utfärda ett yttrande om huruvida systemen fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta och, som en följd härav, rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 2 Granskningens omfattning Granskningen utfördes i enlighet med revisionsstrategin för denna fond under perioden 01/01/2011 till 12/06/2012 och redogjordes i den årliga revisionsrapporten i avsnitt A. Granskningens omfattning har inte begränsats. 3 Yttrande På grundval av ovannämnda granskning anser Revisionsmyndigheten beträffande det aktuella årliga programmet att förvaltnings- och kontrollsystemet för Fonden för integration av tredjelandsmedborgare inte var förenligt med tillämpliga bestämmelser i den grundläggande rättsakten beslut 2007/435/EG och kommissionens beslut 2008/457/EG. Det fungerade inte tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta, och som en följd härav, inte rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. Det negativa yttrandet grundar sig på följande: 30

31 YTTRANDE Systemfel: revisionens granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition av kostnader för egen personal hos offentliga organ inkluderande kostnader för särskilda ändamål inte har varit tillräckligt grundliga för att kunna försäkra att kostnaderna är stödberättigade i enlighet med tillämpningsföreskrifterna bilaga 11. Felprocent avseende gemenskapsmedel i årligt program 2009 för revisionens stickprov: 19,2 %. Ansvarig myndighet har inför upprättande av Årlig rapport, tabell 1 Ingående ekonomisk rapport, vidtagit vissa korrigeringar med anledning av revisionsmyndighetens iakttagelser och revisionsmyndigheten uppskattar mot denna bakgrund att ovan nämnda reservationen därefter berör 2,7 % av de sammanlagda rekvirerade gemenskapsmedlen, motsvarande SEK. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionsmyndigheten. 31

32 C. VALIDERING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING C. Validering av ansökan om utbetalning Till Europeiska kommissionen 1 Inledning Revisionsmyndigheten Ekonomistyrningsverket, har för det årliga programmet för 2009 avseende Fonden för integration av tredjelandsmedborgare granskat resultaten av revisionen av detta program och har utfört det ytterligare arbete som den har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten. Revisionsmyndigheten har planerat och utfört detta arbete för att bedöma huruvida ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till det årliga programmet för 2009 är giltig och om de underliggande transaktioner som omfattas av utgiftsredogörelserna för detta årliga program är lagliga och korrekta. 2 Granskningen omfattning Granskningen omfattning har inte begränsats. 3 Yttrande På grundval av ovannämnda granskning anser Revisionsmyndigheten att den slutliga utgiftsredogörelsen inte på ett rättvisande sätt i allt väsentligt återger de utgifter som har betalats inom ramen för det årliga programmet och att ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till detta årliga program som en följd härav inte är giltig. a) ESV:s granskning av projekt visar att ansvarig myndighets kontroller vid handläggning av stödmottagares rekvisition för kostnad för egen personal hos offentliga organ inklusive kostnader för särskilda ändamål inte har varit tillräckligt grundliga för att kunna försäkra att kostnaderna är stödberättigade i enlighet med tillämpningsföreskrifterna bilaga

33 YTTRANDE Korrigering av beviljade stödberättigade kostnader avseende Kostnad för egen personal har ej skett i enlighet med revisionens bedömningar avseende projekt: IF Sthlm stadsmission IF MiM IF Drömmarnas hus IF Chalmers b)verifieringskedja/särredovisning: Enligt bidragsöverenskommelsen ska projektets alla kostnader för att vara stödberättigade särredovisas i stödmottagarens bokföring. I finansplanen till BÖK framgår att indirekta kostnader avser ersättning för en namngiven ekonomiassistent med ett beräknat belopp. Revisionsmyndigheten noterar att dessa kostnader inte är bokförda i projektets särredovisning. Rekvirerade kostnader bedöms därför inte vara hänförliga till projektet och bedöms därför i sin helhet vara icke stödberättande. IF Chalmers Totala ej hanterade finansiella korrigeringar (gemenskapsmedel): SEK. Felprocent i slutlig rekvisition: 2,7 % Ansvarig myndighet har inför upprättande av Årlig rapport, tabell 1 Ingående ekonomisk rapport, vidtagit vissa korrigeringar med anledning av revisionsmyndighetens iakttagelser och revisionsmyndigheten uppskattar mot denna bakgrund att ovan nämnda reservationen därefter berör 2,7 % av de sammanlagda rekvirerade stödberättigade utgifterna motsvarande SEK. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till SEK. Kvarvarande icke granskad del av deklarerade utgifter som ej omfattats av revisionens urval: Stödberättigade utgifter: SEK Gemenskapsmedel: SEK Här finns det enligt ESV:s uppfattning en risk att fel förekommer i samma omfattning som i den granskade delen av populationen (d.v.s. 5,8 % exklusive TAmedel) eftersom ingen ytterligare utredning har vidtagits av ansvarig myndighet för att säkerställa att de fel som ESV iakttagit också inte förekommer i dessa projekt. När det gäller TA-medel finns det enligt ESV:s uppfattning ingen risk att liknande fel förekommer i den del av populationen som ej granskats av revisionen. 33

34 34 YTTRANDE

35 ESV gör Sverige rikare Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax ISSN: Stockholm ISBN:

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12

Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Europeiska återvändandefonden - Årligt program 2008 2013:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg IV A Sverige-Norge CCI 2007 CB 163 PO 016 ESV 2015:9 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION)

ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION DEL 2 RÄKENSKAPERNAS TILLFÖRLITLIGHET (FINANSIELL REVISION) Europeiska Revisionsrätten 2012 Handbok för Finansiell Revision SV och Regelefterlevnadsrevision 2 Översikt HANDBOK FÖR FINANSIELL REVISION OCH REGELEFTERLEVNADSREVISION ÖVERSIKT DELAR I HANDBOKEN FÖR

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Februari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell och Maria Berglund Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Innehåll

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT. Revisionsår 2013. Internrevisionen Expedierad den 30 januari 2014 Dnr STY 2014-95

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT. Revisionsår 2013. Internrevisionen Expedierad den 30 januari 2014 Dnr STY 2014-95 0 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT Revisionsår 2013 Internrevisionen Expedierad den 30 januari 2014 Dnr STY 2014-95 STY 2014-95 2014-01-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 UTFÖRT ARBETE ENLIGT REVISIONSPLANEN

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT 0 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT Revisionsår 2012 Internrevisionen Expedierad den 29 januari 2013 Dnr. STY-2013-68 1.04 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 UTFÖRT ARBETE ENLIGT REVISIONSPLANEN 2012...

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG

NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG NORDISK STANDARD FÖR REVISION I MINDRE FÖRETAG Innehåll FÖRORD... 1 1 UPPGIFTER OCH ANSVAR... 2 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL... 2 1.2 ÖVERVAKNING OCH KVALITETSKONTROLL... 2 1.3 UTFÖRA REVISIONEN... 2 1.4 REVISIONSBEVIS...

Läs mer

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning ISBN 91 7086 053 X RiR 2005:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Datum 2005-06-03 Dnr 39-2005-0225 Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 Regeringsuppdrag Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer