Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 25 april 2006 kl på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. Anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införda i aktieboken som förs av VPC AB onsdagen den 19 april dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 21 april 2006 före kl under adress: OEM International AB, Box 1011, TRANÅS, Telefon eller E-post: Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den 19 april 2006 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få rätt att delta i årsstämman. Om årsstämman antar förslaget, beräknas utdelningen sändas ut torsdagen den 4 maj 2006 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. Ärenden Dagordning och ärenden för årsstämman kommer att framgå av annonsering i dagspressen samt finnas tillgänglig på OEM:s hemsida (www.oem.se). Dagordningen kan också erhållas från bolaget i samband med anmälan till stämman. Kommande rapporter Kvartalsrapport, januari-mars 25 april 2006 Halvårsrapport 27 juli 2006 Delårsrapport 25 oktober 2006 Bokslutskommuniké, helår 2006 februari 2007 Årsredovisning mars/april 2007 Besök oss på På vår hemsida får du aktuell information som rör företaget. Beställ gärna newsletter så får du regelbundet e-post om vad som är på gång. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att för 2005 lämna utdelning med 7 kr per aktie och fastställa fredagen den 28 april 2006 som avstämningsdag. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!

3

4 Innehåll Årsstämma kommande rapporter 2 Detta är OEM International 3-4 Historik 3-4 Sammandrag VD har ordet 6-7 Vision 8 Affärsidé 9 Finansiella mål 10 Tillväxtstrategi 11 Medarbetare Kvalitet, miljö och etik Styrelsen Ledande befattningshavare Koncernstruktur OEM Automatic OEM Electronics Cyncrona JMS Systemhydraulik Development OEM Automatic och Partex 32 OEM Electronics och CashGuard 33 JMS Systemhydraulik och Holms 34 Cyncrona och Hansa Electronics 35 Ekonomisk redovisning 36 Fem år i koncernöversikt 38 Nyckeltal de senaste fem åren 39 Förvaltningsberättelse 40 Detta är OEM International OEM är en av norra Europas ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system. Koncernen består av 23 rörelsedrivande enheter i åtta länder med huvudkontor i Tranås. OEM är sedan 1983 noterat på Stockholms fondbörs. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida. Aktieutveckling Bolagsgrupperna. Koncernen är uppdelad i fem bolagsgrupper. Fr.o.m är fyra grupper sammansatta utifrån var sitt tydligt varumärkeskoncept, samt en bolagsgrupp under namnet Development där övriga verksamheter ingår. Finansiella rapporter koncernen LEVERANTÖRER KUNDER Resultaträkningar 41 Balansräkningar Förändringar av eget kapital 44 Kassaflödesanalyser 45 Finansiella rapporter moderbolaget Resultaträkningar 46 Balansräkningar Förändringar av eget kapital 49 Kassaflödesanalyser 50 OEM är ett alternativ till leverantörernas egna lokala säljbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Kunderna erbjuds hög produkt- och applikationskunskap och ett brett utbud av komponenter och system. OEM Automatic OEM Electronics Cyncrona JMS Systemhydraulik Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El- Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde och Pneumatik. Apparatkomponenter, kretskortkomponenter och EMC-/mikrovågskomponenter. Produktionsutrustning, support och material för elektronikproduktion samt testutrustningar för kretskort, mikroelektronik och mönsterkort. Pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat samt konstruktion och produktion av hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem för mobila och industriella applikationer. Development Lager och lagerlösningar, motorer & transmissioner, tätningar och pumpar. Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Förslag till vinstdisposition 74 Revisionsberättelse OEM-aktien Aktieägarfördelning 77 Nyckeltal för OEM-aktien 78 Aktieägarstatistik 79 Aktiekapitalets utveckling 79 Anteckningar Adresser Definitioner 86 Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg. Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. Bolaget introduceras på börsens OTC-lista. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK. Industri AB Reflex förvärvas. Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK. Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England. OEM International AB bildas och blir moderbolag i koncernen. Produktområde elektronik bryts loss ur OEM Automatic och bildar ett separat bolag OEM Component. A. Karlsongruppen förvärvas. Ny koncernstruktur. Bolagen fördelas på två delkoncerner. OEM Industrial Components AB och OEM Systemteknik AB. OEM International AB och Cyncrona AB (också noterat på OTC-listan) går ihop. Cyncrona blir en tredje delkoncern. Ett flertal företagsförvärv genomförs. Etablering sker i Italien genom ett av fyra företagsförvärv detta år. Jörgen Zahlin ny VD. Nedgången i telekom drabbar OEM hårt med stor omsättningsminskning. Koncernen stabiliseras på 30% lägre omsättning än Industri AB Reflex avyttras OEM fyller 30 år. Fortsatt renodling och effektivisering gör att resultatet ökar med 55%. Förvärv av Telfa AB.

5 Sammandrag 2005 Koncernen i siffror Utveckling per bolagsgrupp Nettoomsättning, MSEK Resultat efter finansnetto * MSEK 123,6 89,3 Årets resultat MSEK 88,8 63,7 Vinst per aktie * SEK 11:73 8:41 Kassaflöde per aktie * SEK 10:92 11:90 Eget kapital per aktie * SEK 63:14 56:13 Föreslagen utdelning per aktie SEK 7:00 5:50 Räntabilitet på eget kapital % 19,7 15,4 Soliditet % 62,5 59,6 Börskurs vid periodens slut SEK 163: Börsvärde vid periodens slut MSEK Medelantal anställda Antal *) Nyckeltalen beräknade utifrån antalet aktier i marknaden. Automation ökade omsättningen med 9% till 605 MSEK och resultatet med 11% till 74,7 MSEK trots att bolaget i Italien avyttrades. Tillväxt och fortsatta effektiviseringar har inneburit att: Omsättningen ökade med 8% till 1525 MSEK (1406). För jämförbara enheter ökade omsättningen med 13%. Resultatet före skatt ökade med 38% till 124 MSEK (89,3). Verksamheten i Italien avyttrades och beslut togs att koncentrera verksamheten till norra Europa. Förvärv av Telfa AB som är verksamma inom pumpar med en omsättning på ca 40 MSEK. Beslut togs att införa ny koncernstruktur fr.o.m. årsskiftet 2005/2006. Elektronik ökade omsättningen med 7% till 305 MSEK och resultatet med 26% till 24,7 MSEK. Mekanik minskade omsättningen från 194 till 172 MSEK och resultatet från 6,1 till 5,1 MSEK. Hydraulik ökade omsättningen med 13% till 157 MSEK och resultatet med 283% till 11,1 MSEK. EP ökade omsättningen med 19% till 284 MSEK och resultatet från -0,5 till 18,5 MSEK. OEM strävar efter att vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa. (Redovisas enligt tidigare koncernstruktur)

6 VD har ordet Det är med glädje och stolthet jag summerar ännu ett framgångsrikt år för OEM. Efterfrågan på våra produkter har varit god under hela året vilket tillsammans med ökade marknadsandelar gav en omsättningstillväxt på 8%. På jämförbara enheter ökade omsättningen med 13%. Tillväxten och fortsatta effektiviseringar ökade resultatet med 38% är fjärde året i rad med kraftig resultattillväxt. Detta gjorde att våra finansiella mål; resultattillväxt mer än 15%, avkastning på eget kapital 20% och att soliditeten inte ska understiga 35% uppnåddes. Jag är stolt över det resultat som alla medarbetare tillsammans skapat och ser fram emot 2006 där vi stärkta av framgångarna inriktar oss på fortsatt omsättnings- och resultattillväxt. Bakom framgångarna ligger ett intensivt arbete med samordning och renodling av verksamheten, vilket i sin tur lett till en ökad effektivitet. Ökade vinster över hela linjen Automation, som står för 40% av koncernen, ökade omsättningen med 9% och resultatet med 11%. I enlighet med strategin att koncentrera verksamheten till norra Europa avyttrade vi verksamheten i Italien och etablerade oss i Estland. Vi har även beslutat att under 2006 sätta upp verksamhet i Lettland och Litauen. Elektronik har omstrukturerats från sex verksamheter till tre under namnet OEM Electronics. Detta förbättrar effektiviteten och gör att vi blir en starkare partner för våra leverantörer. Omsättningen ökade under året med 7% och resultatet med 26%. Inom Mekanik avbröt vi i början på året arbetet med att samordna verksamheterna. Bedömningen gjordes att samordningsvinsterna var betydligt mindre än förväntat. Verksamheterna drivs istället vidare utifrån respektive bolags specifika förutsättningar. Gruppen har, efter att vissa delar av verksamheterna avvecklats, minskat omsättningen från 194 till 172 MSEK. Resultatet har minskat från 6,1 till 5,1 MSEK. Inom Hydraulik beslutade vi i maj att fusionera verksamheterna till ett bolag. Det har visat sig vara ett lyckosamt drag. Vi har skapat en effektivare organisation och stärkt kunderbjudandet. Organisationsförändringen har tagit mycket energi, men trots det har vi lyckats öka omsättningen med 13% och gått från ett resultat på 2,9 MSEK till 11,1 MSEK. Även för Elektronik Produktion har 2005 varit ett bra år. Omsättningen ökade med 19% och resultatet ökade från -0,5 MSEK till 18,5 MSEK. Marknaden för elektronikproduktionsutrustning har varit under stor förändring. För att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna har vi förändrat sortimentet. Nya leverantörer har lanserats. Andra har utgått. Ökat fokus på förvärv Under året har vi återigen ökat förvärvsaktiviteterna. I augusti övertog vi Telfa AB som marknadsför pumpar. Bolaget omsätter ca 40 MSEK med ett resultat på ca 3 MSEK. Förvärvet är OEMs första sedan 2001 och har så här långt infriat förväntningarna. 6 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 VD HAR ORDET

7 Vi har utvärderat ytterligare ett tiotal förvärv. Vi har gjort bedömningar att de inte haft tillräcklig potential eller att de inte passar in i vår verksamhet. Förvärv fortsätter att vara en viktig del i vår expansionsstrategi och vi kommer löpande att utvärdera nya företagsköp. Samordning inom utveckling och kommunikation Samordning inom sortimentsutveckling och marknadskommunikation har gjort att vi i snabb takt kunnat lansera nya produktområden. Under året har vi breddat samarbetet med flera leverantörer och genomfört en rad stora produktlanseringar över landsgränserna. Detta stärker samarbetet med leverantörerna och gör oss effektivare i marknadsbearbetningen. Lagersamordning för bättre kundservice Vi arbetar med att effektivisera logistiken och förbättra kundservicen inom alla delar av koncernen. Ett exempel på förändringen är att vi under året flyttade det danska lagret för OEM Automatic till Sverige och fr o m november skickas leveranser till den danska marknaden från det svenska lagret. På så sätt kan vi erbjuda en högre leveranskapacitet, bättre service och ett bredare produktsortiment samtidigt som vi rationaliserar bort ett lager. Under 2006 kommer vi att göra motsvarande förändringar i Norge. Ny koncernstruktur Från årsskiftet har koncernen en ny struktur. Fyra av de fem bolagsgrupperna bygger nu på varsitt specifikt varumärkeskoncept. De är OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och JMS Systemhydraulik. Den femte bolagsgruppen, Development, kommer att innefatta övriga verksamheter. Målsättningen med denna grupp är att skapa förutsättningar för att utveckla nya starka varumärkeskoncept, samtidigt som utrymme skapas för nya idéer och nysatsningar. Förvalta framgången Utveckling och förändring är ett starkt kännetecken för OEM och nödvändigt för att vi ska upprätthålla konkurrenskraften. Jag är övertygad om att de senaste årens framgångar kommer att sporra hela företaget till fortsatt utveckling. Jag är stolt över det resultat som alla medarbetare tillsammans skapat och ser fram emot 2006 där vi stärkta av framgångarna inriktar oss på fortsatt omsättnings- och resultattillväxt. Jörgen Zahlin

8 Vision Vår vision OEM ska vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa. Att vara en ledande aktör innebär att: Ha en kunskapsnivå och service som tillhör toppen inom respektive segment. Marknadsföra komponenter och system som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. Göra våra tillverkare till marknadsledande inom respektive områden. Ha en effektivitet som gör oss lönsammare än våra konkurrenter. Skapa möjligheter för medarbetare att förverkliga sina ambitioner. OEM ska vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa. Innebörden av visionen är grunden för kulturen inom koncernen. Genom att löpande ifrågasätta och arbeta med innebörderna av visionen skapas en konkurrenskraftig koncern. Industriella komponenter och system Produktsortimentet spänner från enkla mekaniska komponenter som tätningar och kopplingar till kompletta tillverkningssystem för t.ex. kretskort. OEM väljer att handla med produkter där man som ett alternativ till leverantörernas eget säljbolag tillför mervärden och har möjlighet att ta en betydande marknadsandel. Sortimenten utvecklas kontinuerligt genom att nya produkter tillförs och avvecklas. Respektive bolag marknadsför ett tydligt definierat produktsortiment som tillsammans med de mervärden organisationen bidrar med bildar ett varumärkeskoncept. Målsättningen är att utveckla starka koncept som sedan lanseras på flera geografiska marknader. Norra Europa OEM har största delen av verksamheten i Sverige men ser norra Europa som marknad. Allt eftersom varumärkeskoncepten etableras på hemmamarknaden kommer de att lanseras på nya marknader, vilket gör att andelen utanför Sverige ökar. Närvaro finns i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Estland och England. Det finns fortsatt stor utvecklingspotential på dessa marknader men fortsatt utvärdering av nya geografiska marknader kommer att ske. 8 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 VISION

9 Affärsidé Vår affärsidé OEM är en teknikhandelskoncern med verksamhet i norra Europa. Produktsortimentet består av industriella komponenter och system från leverantörer där var och en är specialist inom sitt område. De rörelsedrivande enheterna ska agera efter de förutsättningar som gäller inom resp. verksamhetsområde och på ett effektivt sätt tillgodose kunders, tillverkares, anställdas och aktieägares intressen. Affärslogik Enkelt beskrivet verkar OEM koncernens rörelsedrivande enheter som ett alternativ till leverantörernas egna lokala säljbolag. Koncernen arbetar tillsammans med ca 300 olika leverantörer och har ca köpande kunder. OEM har ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. LEVERANTÖRER Alternativ till leverantörernas eget säljbolag KUNDER För våra leverantörer är OEM en partner som har: kompetens och finansiell styrka att göra marknadsinvesteringar kunskap om den aktuella marknaden nationell etablering som överbryggar kulturella skillnader För våra kunder innebär samarbetet med OEM: tillgång till ett brett och djupt sortiment från specialiserade tillverkare snabb, hög leveranskapacitet via effektiva lager möjlighet att minska antalet leverantörer djup produkt- och applikationskunskap Med effektiv logistik anpassas inköpsvolymer, lagernivåer och transportsätt för maximal konkurrenskraft. OEM s produktprogram är brett och djupt och har därmed möjlighet att kundanpassa erbjudanden för att på bästa sätt tillfredsställa deras behov. Samtidigt når leverantörerna kundgrupper som de själva hade haft svårt att komma i kontakt med. Koncerntillhörigheten stärker konkurrenskraften Att tillhöra en koncern med ett tydligt fokus ökar förutsättningarna för bolagen att utvecklas. Det innebär bl.a: Stordriftsfördelar. Centralisering av infrastruktur och administration ökar förutsättningar för de rörelsedrivande enheterna att fokusera på affären. På bolagsgruppsnivå sker samordning av logistik, sortimentsutveckling och marknadsbearbetning, vilket stärker konkurrenskraften samtidigt som kostnadseffektiviteten ökar. Stimulans av varandras framgångar. Verksamheterna jämförs löpande med varandra och interna rankinglistor stimulerar både till att lära av varandra och till ökade prestationer. Möjligheter för medarbetare att utvecklas. Att utveckla bolag är att utveckla människor. Allt eftersom koncernen utvecklas skapar det karriärmöjligheter för medarbetare både i den verksamhet man befinner sig och i övriga koncernen. AFFÄRSIDÉ OEM ÅRSREDOVISNING

10 Finansiella mål OEM har som målsättning att under stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. Målen över en konjunkturcykel är: 15% årlig resultattillväxt 20% avkastning på eget kapital Soliditeten ska inte understiga 35% Tre år som präglats av renodling och effektivisering har gett en kraftig resultatutveckling, vilket gjorde att alla finansiella mål under 2005 infriats. För att fortsätta nå målen är strategin att ha balans mellan tillväxt och resultat. Målet och strategin för omsättningstillväxt kommer att anpassas från år till år. Omvärldsförändringar, konjunktursvängningar och förvärvsmöjligheter är faktorer som gör att koncernen ständigt måste vara beredda på nya förutsättningar och inte tveka att införa förändringar som ökar konkurrenskraften. OEM har de senaste tre åren haft följande måluppfyllelse: Tre år som präglats av renodling och effektivisering har gett en kraftig resultatutveckling, vilket gjorde att alla finansiella mål under 2005 infriats Tillväxt av resultat Avkastning på eget kapital Soliditet 10 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 FINANSIELLA MÅL

11 Tillväxtstrategi Tillväxt är centralt för OEM koncernen. Strategin för tillväxt baseras på tre delar: Organisk tillväxt OEM:s mål är att ha en organisk tillväxt på 10%. Detta ska ske genom: Utveckling av produktsortimentet Ökade marknadsandelar Fokus på utveckling av kund/leverantörsrelationer, produkterbjudanden och service ska förbättra konkurrenskraften och ge ökade marknadsandelar. En organisk tillväxt är ett bevis på nöjda kunder samt att erbjudandet är attraktivt för nya kunder. Uppstart med nya leverantöerer är en viktig del i den organiska tillväxten. En organisk tillväxt över tiden är nödvändig för att ha ett existensberättigande. Geografisk expansion Genom att lansera etablerade varumärkeskoncept på nya marknader skapas nya expansionsmöjligheter. I huvudsak kommer arbetet med geografisk expansion under 2006 att präglas av fortsatt arbete med de etableringar som ännu inte skapat en lönsam och stabil plattform. OEM Automatic, Estland OEM Electronics, Polen Internordic, Finland och Danmark Cyncrona, Estland Förvärv Koncernen har en historia där förvärv varit en viktig del i tillväxtstrategin. Under 2005 förvärvades Telfa AB vilket var det första sedan telecomkraschen. OEM har både resurser och finansiell styrka att fortsätta utvärdera och genomföra förvärv. Förvärven kan göras på tre olika nivåer: Tilläggsförvärv Ett bolag eller produktsortiment som införlivas i en befintlig verksamhet. Kompletteringsförvärv Ett bolag som passar in och drivs vidare som eget bolag inom Development. Strategiska förvärv Ett helt nytt produktområde med betydande omsättning som blir ett nytt koncept, alternativt ett bolag på en ny geografisk marknad. Oavsett vilken nivå det är på förvärvet, är det avgörande att bolaget som förvärvas har möjlighet att utvecklas positivt inom OEM koncernen och att integrationsstrategin ger möjlighet till både skalfördelar och offensiva satsningar. Under 2005 förvärvades Telfa AB vilket var det första förvärvet sedan telecomkraschen. Mer information om förvärvet finns under not 3 på sidan 57. TILLVÄXTSTRATEGI OEM ÅRSREDOVISNING

12 Medarbetare Alla i organisationen bidrar till att påverka bilden av OEM och verksamheten bygger på goda relationer med leverantörer och kunder. För att OEM ska kunna leva upp till sin vision att vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system, krävs kunniga och kompetenta medarbetare. Alla i organisationen bidrar till att påverka bilden av OEM och verksamheten bygger på goda relationer med leverantörer och kunder. För att dessa relationer ska fungera krävs medarbetare som trivs och utvecklas i organisationen samt att det skapas möjligheter att förverkliga de ambitioner som finns. Stark företagskultur OEMs strategi är att rekrytera unga medarbetare för utbildning internt inom OEM. Att attrahera, behålla och utveckla goda ledare och medarbetare har hög prioritet. Ett mål är att 75% av ledarna ska rekryteras internt, vilket är ett led i att bygga en stark företagskultur. Målet är att över tiden bygga en kultur som gör att innebörden i visionen också blir till en identitet inom koncernen. Det är medarbetarna som presterar resultaten och långsiktigt bygger värden åt aktieägarna. För att behålla och rekrytera kompetent personal är det viktigt att OEM kan erbjuda attraktiva villkor och en bra arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Karriärmöjligheter Inom OEM finns mycket goda möjligheter att utvecklas både personligt och i yrkesrollen. Tjänster som blir lediga tillsätts många gånger genom intern rekrytering för att upprätthålla kontinuitet mot kund och ge de anställda möjlighet till utveckling. Ett exempel kan vara en medarbetare som börjar karriären som säljare och sedan avancerar till försäljningschef för att därefter bli VD för ett bolag. Personligt engagemang Platta organisationer skapar ansvar, delaktighet och engagemang. Grunden för detta är årliga utvecklingssamtal mellan varje medarbetare och chef och att det finns ett öppet och kontinuerligt informationsutbyte i organisationen. Arbetet styrs utifrån individuella mål där medarbetaren får stor frihet. kompetensutveckling Under det årliga medarbetarsamtalet mellan chef och underställd diskuteras bl.a. måluppfyllelse, utveckling och utbildningsbehov. Under detta samtal görs sedan en individuell kompetensutvecklingsplan. Arbetet med kompetensutveckling sker i huvudsak på bolagsnivå, där olika typer av riktade utbildningsinsatser genomförs. Inom koncernen finns även ett väl utvecklat koncept för säljträning i olika steg. OEM har en egen datasupportgrupp för Movex affärssystem som kontinuerligt ger internutbildningar för administrativ personal. På ledningsnivå förekommer flera olika typer av ledarskapsutbildningar. 12 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 MEDARBETARE

13 Säljare och produktansvariga måste hela tiden vara lyhörda för marknadens förändringar och krav. Marknadsinformation överförs till leverantörerna, vilket gör att OEM utgör en viktig länk för utveckling av framtida produkter. Nyckelpersonerna på produktsidan besöker kontinuerligt leverantörerna för att vidarebefordra marknadsinformation och säkerställa kvalitet i utveckling och produktion, samt att själva utbildas av leverantören. Traineeprogram Under 2006 startas ett traineeprogram som har till syfte att säkerställa den långsiktiga försörjningen av medarbetare i nyckelbefattningar. Programmet skapar de nödvändiga förutsättningarna för ett framtida framgångsrikt arbete inom OEM koncernen helhetssyn, brett kontaktnät, unika kunskaper och personlig utveckling. Arbetsmiljö En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas på arbetet. Grunden är att personalen ska ha en säker och hälsosam arbetsplats. Målsättningen är att medarbetarna ska känna arbetsglädje, gemenskap och trygghet. Företagen uppmuntrar personalen till deltagande i olika motionsaktiviteter och arbetar med kontrakterad förebyggande hälsovård. Jämställdhetsarbete OEM har idag en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Förklaringen är att de flesta befattningar i koncernen kräver teknisk utbildning och att det är få kvinnor som söker tjänsterna. Bakgrunden till detta ligger i det låga antal kvinnor inom tekniska utbildningar. Av ungefär 320 tjänster i ovannämnda befattningar är idag endast en handfull kvinnor. De flesta av de kvinnliga medarbetarna arbetar idag inom ekonomi, administration och marknadsföring. OEM strävar efter att få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i bolagen och ser därför gärna att intresset från kvinnliga sökande ökar på tekniska tjänster. Sverige Finland Övriga Norden Utanför Norden Säljare och produktansvariga måste hela tiden vara lyhörda för marknadens förändringar och krav. Fördelning män/kvinnor (totalt 541) 100 Kvinnor Medarbetare fördelade på länder (totalt 541) 441 män MEDARBETARE OEM ÅRSREDOVISNING

14 Kvalitet, miljö och etik OEMs övergripande kvalitetspolicy innebär att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntan. Målet är att kunderna ska förknippa OEM med bra produkter, hög leveranssäkerhet, bra teknisk support samt ett affärsmässigt och positivt bemötande. Under 2005 har arbetet fortsatt med att öka leveranssäkerheten från leverantörerna. Detta är ett arbete som är viktigt för att kunna hålla kvalitetsmålen mot kund och leva upp till kvalitetspolicyn. Det kräver en ständig dialog gällande allt från produktkvalitet, produktutveckling till leveranstid och miljöfrågor. Flera av bolagen i koncernen gör årliga kundattityd-undersökningar för att kunna sätta mål på kvaliteten i kunderbjudandena. De dotterbolag som inte är ISO-certifierade arbetar aktivt med miljö- och kvalitetsmål och utvärderar löpande dessa utifrån kund- och marknadskrav. När certifiering diskuteras och utvärderas är alltid affärsnyttan i fokus och det som avgör om certifiering ska genomföras. Miljö OEM koncernens miljöpolicy innebär fortlöpande arbete med att minimera den externa miljöpåverkan. Miljöarbetet ska styras av lagliga krav samt vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat. Syftet med arbetet är att både kort- och långsiktigt minska verksamhetens miljöpåverkan. Ett bolag i koncernen har idag producerande verksamhet. Övriga arbetar med försäljning av komponenter och system från tillverkare världen över. Det innebär att den största miljöpåverkan kommer från transporter av varor och personal innehåll av miljöbelastande ämnen i produkter tryck och distribution av produktkataloger förpackningsmaterial uppvärmning, belysning och kylning av kontor OEM rapporterar till Folksams klimatindexundersökning för Transporter och tjänstebilar OEM utövar påverkan mot speditörer att styra mot alternativa bränslen och miljöklassade bilar. Enligt OEMs egen tjänstebilspolicy ska OEMkoncernen endast erbjuda bilar som är klassade enligt MK 2005 (jmf tidigare miljöklass 1). Krav på våra leverantörer Kunderna ställer ofta frågor om produkters innehåll av miljöpåverkande ämnen. Vid besök hos 14 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 KVALITET, MILJÖ OCH ETIK

15 leverantörerna görs genomgång av leverantörens miljöarbete. I de bolag som är certifierade finns särskilda formulär för leverantörsgenomgång, som görs av de produktansvariga. Tryck och distribution I koncernen trycks och distribueras årligen cirka produktkataloger och broschyrer. Vid uppköp av tryck meriteras miljöcertifierade tryckerier. OEM försöker i möjligaste mån att trycka på miljögodkänt papper. Arbete pågår att lägga ut produktinformation på Internet vilket kommer att innebära sänkta upplagorna av tryckta kataloger. uttryck i dessa relationer. Det är därför viktigt att etiska frågor ständigt diskuteras. Ett exempel på etiska frågor är certifiering av de fabriker som OEM samarbetar med i Kina, och bland annat undersöks förekomsten av barnarbete. Den dagliga verksamheten präglas av respekt för medarbetare och affärspartners. Målet är att kunderna ska förknippa OEM med bra produkter, hög leveranssäkerhet, bra teknisk support samt ett affärsmässigt och positivt bemötande. Miljökrav ger affärsmöjligheter Den 1 juli 2006 införs det så kallade RoHs-direktivet som förbjuder användning av bly, kvicksilver, kadmium och flera andra farliga ämnen i el- och elektronikprodukter, och som kommer att få stor effekt inom EU och även i övriga världen. Kunderna på maskinsidan har redan börjat ställa om produktionen och efterfrågan ökar på nya ugnar, våglödare och andra maskinfunktioner som berörs. Förbudet för också med sig efterfrågan på utbildning av de nya maskinerna. Lödpastan får inte längre innehålla bly vilket gör att nya produkter måste kunna erbjudas. Etik OEMs verksamhet bygger på långvariga relationer med personal, leverantörer och kunder. Ledningen och medarbetarnas värderingar kommer till Miljöcertifierade bolag Då verksamheten inte har en produktionsmässigt tung belastning på miljön är idag endast tre svenska bolag certifierade enligt ISO OEM Automatic AB OEM Electronics AB Internordic Bearings AB Kvalitetscertifierade bolag OEM Automatic AB OEM Electronics AB Internordic Bearings AB JMS Systemhydraulik AB AB Indoma OEM Automatic AB ett av tre svenska OEM-bolag som både är miljö- och kvalitetscertifierade. KVALITET, MILJÖ OCH ETIK OEM ÅRSREDOVISNING

16 Styrelsen Styrelsen i OEM International (publ) består av sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter valda av årsstämman. Under 2005 har fem protokollförda sammanträden hållits. Styrelsearbetet följer en av styrelsen beslutad arbetsordning. En gång per år deltar huvudansvarig revisor och redogör för revisionsarbetet. Beslut och ansvarsfördelning mellan styrelsen och VD finns reglerat i skriftlig VD-instruktion. Förslag till styrelsearvode föreläggs stämman för beslut. Tantiem till styrelsen förekommer inte. resultaträkningen, sid Revisor föreslås och väljs av stämman på fyra år. Revisors arbete debiteras inom upphandlat belopp. Valberedning och ersättningskommitté Valberedningen och ersättningskommittén består av styrelsens ordförande Hans Franzén samt styrelseledamöterna Orvar Pantzar och Agne Svenberg. Kommittén föreslår styrelsesammansättning samt ger riktlinjer för VD:s ersättning och styrelsen godkänner den av styrelseordföranden med VD framförhandlande ersättningen. Kommittén har haft ett möte under Övriga ledande befattningshavares ersättning sätts av VD i samråd med styrelseordföranden. Belopp och övriga förmåner framgår av not 4 till Styrelsesuppleanter Tomas Franzén f Styrelsesuppleant sedan 1997 VD och koncernchef i Eniro AB Civilingenjör. Ej anställd i OEM Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GRIN AB och Trust2You AB Styrelseledamot i Eniro AB, Avisere Europe AB och BTS AB Antal aktier: OEM-B Inger Svenberg f Styrelseledamot Styrelsesuppleant sedan 1997 Ej anställd i OEM Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Jerker Löfgren f Styrelsesuppleant sedan 2003 Chefsjurist Carnegie Investment Bank AB Ej anställd i OEM Inga aktier i OEM 16 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 STYRELSEN

17 Hans Franzén f Styrelseordförande sedan Styrelseledamot sedan Koncernchef t.o.m 31 dec Ingenjör Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Resebyrå AB, Cendio AB, Ibizkit AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås Styrelseledamot i Crouzet AB samt Bomarknadsbolaget AB Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Gunnar Eliasson f Styrelseledamot sedan 2000 Civilekonom. Ej anställd i OEM Antal aktier: OEM-B Agne Svenberg f Styrelseledamot sedan 1974 Verkställande direktör t.o.m 29 feb Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Multitryck AB, EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB samt ISP AB. Styrelseledamot i Elektro-Mekan i Årjäng AB Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Ulf Barkman f Styrelseledamot sedan 1997 Civilekonom. Ej anställd i OEM Antal aktier: OEM-B Lars-Åke Rydh f Styrelseledamot sedan Civilingenjör Ej anställd i OEM. VD och koncernchef för Nefab AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nefab AB, Handelsbanken Region östra Sverige samt Nolato AB Antal aktier: OEM-B Orvar Pantzar f Styrelseledamot sedan Cyncrona AB:s grundare. Ingenjör. Ej anställd i OEM Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Next Generation System AB Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Revisor: KPMG BOHLINS AB, huvudansvarig revisor: NIKLAS BENGTSSON, auktoriserad revisor. STYRELSEN OEM ÅRSREDOVISNING

18 Ledande befattningshavare OEM International är en aktiv ägare. Det innebär förutom tydlig målstyrning att bidra med kompetens och resurser inom IT, ekonomistyrning, personaladministration, marknadskommunikation, kvalitet- och miljöstyrning samt lagerhantering. Organisation Koncernens ledningsgrupp består av VD, vicevd, ekonomidirektör och de fem chefer som är ansvariga för de största verksamheterna inom koncernen. Dessa fem är VD för OEM Automatic Sverige och bolagsgruppschefen för OEM Automatic som är ansvarig för verksamheterna utanför Sverige samt respektive bolagsgruppschef för OEM Electronics, Cyncrona och JMS Systemhydraulik. Koncern VD är ansvarig för bolagsgrupp Development och tillsätter resurser för respektive verksamhet inom denna grupp. Styrning rörelsedrivande enheter Styrelsen för en rörelsedrivande enhet består normalt av bolagsgruppschef, controller samt VD. I de bolag som har behov av att förstärka styrelsen inom vissa områden förstärks det med en extern styrelseledamot. Jörgen Zahlin VD / koncernchef Development Koncerngemensamma resurser Inom koncernen finns resurser som arbetar med Jan Cnattingius Ekonomidirektör Jan Hultman vvd specifika funktioner tvärs igenom hela koncernen. Resurser finns för bl.a. ekonomistyrning, affärssystem, tele/data, marknadskommunikation, kvalitet & miljö samt lagerhantering. Mikael Thörnqvist Bolagsgruppschef OEM Automation Stefan Wik VD OEM Automatic AB Urban Malm Bolagsgruppschef OEM Electronics Mattias Franzén Bolagsgruppschef Cyncrona Fredrik Tengstrand Bolagsgruppschef JMS Systemhydraulik 18 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

19 Stefan Wik f VD OEM Automatic AB Anställd i koncernen sedan Civilingenjör Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Landy Vent International AB och JS Computers AB. Antal aktier: OEM-B (delvis via bolag) Jan Cnattingius f Ekonomidirektör Anställd i koncernen sedan Ekonom Antal aktier: OEM-B Innehar köpoptioner i OEM Fredrik Tengstrand f Bolagsgruppchef JMS Systemhydraulik Anställd i koncernen sedan Ingenjör Inga aktier. Innehar köpoptioner i OEM Mattias Franzén f Bolagsgruppchef Cyncrona Anställd i koncernen sedan Civilingenjör Antal aktier: OEM-B Jan Hultman f vvd OEM International AB från 1 jan Anställd i koncernen sedan Ingenjör Antal aktier: OEM-B Mikael Thörnkvist f Bolagsgruppchef OEM Automatic Anställd i koncernen sedan Ingenjör Inga aktier. Innehar köpoptioner i OEM Jörgen Zahlin f VD OEM International AB fr.o.m 1 mars 2000 Koncernchef sedan 1 jan 2002 Anställd i koncernen sedan Ingenjör Antal aktier: OEM-B. Innehar optioner utställda av huvudägare till marknadspris Urban Malm f Bolagsgruppchef OEM Electronics Anställd i koncernen sedan 1983 Ingenjör. Antal aktier: 300 OEM-B LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OEM ÅRSREDOVISNING

20 Koncernstruktur Koncernen är uppdelad i fem bolagsgrupper. Från och med 2006 är fyra grupper sammansatta utifrån var sitt tydligt varumärkeskoncept, samt en bolagsgrupp under namnet Development där övriga verksamheter ingår. OEM Automatic OEM Electronics Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El- Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde och Pneumatik. Apparatkomponenter, kretskortkomponenter och EMC-/mikrovågskomponenter. 20 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 KONCERNSTRUKTUR

21 Bolagsgrupp Produkter Antal länder OEM Automatic Automationskomponenter 7 OEM Electronics Elektronikkomponenter 3 Cyncrona Maskiner & förbr.mtrl till elektronikindustrin 5 JMS Systemhydraulik Hydrauliksystem & komponenter 1 Development Övriga verksamheter 3 Cyncrona JMS Systemhydraulik Development Produktionsutrustning, support och material för elektronikproduktion samt testutrustningar för kretskort, mikroelektronik och mönsterkort. Pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat samt konstruktion och produktion av hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem för mobila och industriella applikationer. Lager och lagerlösningar, motorer & transmissioner, tätningar och pumpar. KONCERNTRUKTUR OEM ÅRSREDOVISNING

22 Stefan Wik VD OEM Automatic AB Mikael Thörnkvist Bolagsgruppchef OEM Automatic OEM Automatic Under året har investeringar skett i både sälj- och marknadsorganisationen, vilket lett till ökad marknadsbearbetning och ökade marknadsandelar. Omsättningen ökade med 9% till 605 MSEK Resultatet ökade med 11% till 74,7 MSEK 22 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 OEM AUTOMATIC

23 600 Samordning inom sortimentsutveckling, logistik och marknadskommunikation, gör att takten i lanseringen av nya produkter ökar. Arbetet pågår med att koncentrera lager till Sverige, Finland och Storbritannien vilket ökar leveranskapaciteten och servicenivån på samtliga marknader. Detta ger även möjlighet till snabb och kostnadseffektiv etablering på nya marknader. I enlighet med strategin att vara ledande i norra Europa har OEM Automatic etablerats i Estland, samtidigt som verksamheten i Italien avyttrades. Under året har samarbetet geografiskt utökats med flera leverantörer. Bland annat har etablering av affärsområdet Tryck & Flöde i Norge och Danmark genomförts. Affärsområde Kabel som utvecklats i Finland, har även introducerats i Sverige. Dessutom har flera nya produktområden lanserats. Mål och strategier Målsättningen är en tillväxttakt som överstiger 10% per år. För att snabbare etablera verksamheten på nya geografiska marknader och starta upp nya produktområden kommer utvärdering av förvärv att ske kommer vi att starta marknadsbearbetning i Lettland och Litauen. Representera våra nyckelleverantörer på samtliga marknader där vi har närvaro Geografisk expansion i norra Europa Marknad och kunder Efterfrågan har ökat på samtliga marknader, förutom Storbritannien. Som helhet är automationsmarknaden för komponenter i Europa relativt stabil och bedöms växa ca 2-3% per år över en konjunkturcykel. Då flertalet av kunderna producerar i små- till medelstora volymer sker ingen drastisk produktionsflytt till lågkostnadsländer. Efterfrågan förväntas vara fortsatt god under Konkurrenter Konkurrenter är tillverkare som Schneider Electric, ABB och Omron men även handelsbolag som Indutrade och Addtech. Anslutningscentral från Brad Harrisson Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Antal anställda Strategin är Stark lokal marknadsnärvaro med personlig försäljning Effektivisering genom samordning Stärka kunderbjudandet genom utveckling av produktsortiment Andel av koncernomsättning Verksamhet OEM Automatic består av sju bolag som är verksamma inom försäljning av komponenter för industriautomation. Kunderna är maskin- och apparattillverkande industri, grossister och strategiska slutförbrukare. OEM Automatic representerar ett 60-tal leverantörer som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Marknadsföring sker i huvudsak genom personlig försäljning där OEM Automatic tillför kunden produkt- och applikationskunskap. Produkter Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El-Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde och Pneumatik. Geografisk marknad OEM Automatic har närvaro i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Polen och Storbritannien. OEM AUTOMATIC OEM ÅRSREDOVISNING

24 Urban Malm Bolagsgruppchef OEM Electronics OEM Electronics Under 2005 ökade omsättningen och resultatet enligt plan. Tillväxten kommer framför allt i nya projekt, både inom telekom, medicin och allmän industri. Omsättningen ökade med 7% från 285 MSEK till 305 MSEK Resultatet ökade med 26% till 24,7 MSEK 24 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 OEM ELECTRONICS

25 400 Produkterbjudandet till EMS-kunder (Electronic Manufacturing Services) har gett bra utdelning och OEM Electronics samarbetar med samtliga större kontraktstillverkare i Norden. Omstruktureringen, där flera olika bolag blev ett bolag per land, har skapat högre effektivitet och förbättrat kunderbjudandet. Ny struktur skapar förutsättningar för ökad samordning inom sortimentsutveckling, logistik och marknadskommunikation. Omstruktureringen har skapat högre effektivitet och förbättrat kunderbjudandet. Satsningen i Polen börjar ge resultat och tillväxttakten ökar. Under 2006 kommer inköpen i Kina skötas av egen personal på plats. Det innebär kortare informationsvägar, enklare kommunikation och ökad service. Mål och strategier Målsättningen är att ha en tillväxttakt som överstiger 10% per år och bli den starkaste aktören inom elektronikkomponenter i norra Europa. En organisation präglad av servicevilja, hög applikationskunskap och olika typer av logistiklösningar Marknad och kunder Tillverkningen i Norden har stabiliserat sig och visar en svag tillväxt. En större ökning bedöms i framtiden komma från Polen. Konkurrenter Konkurrenterna är dels de stora globala komponentdistributörerna Arrow och Avnet, dels teknikhandelsföretag som Addtech, Lagerkrantz Group och Elektronikgruppen. Utöver dessa finns även tillverkares egna säljbolag Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Antal anställda Strategin är: Stark lokal marknadsnärvaro med personlig försäljning Effektivisering genom samordning Värmekamera från Flir. Andel av koncernomsättning Verksamhet OEM Electronics består av tre bolag som är verksamma inom försäljning av elektronik- och elektromekaniska komponenter. Kunderna är apparat- och elektroniktillverkare samt strategiska kontraktstillverkare i norra Europa. OEM Electronics representerar ett 60-tal leverantörer som var och en är specialist inom sitt område. Marknadsföring sker i huvudsak genom personlig försäljning, där OEM Electronics tillför kunden produkt- och applikationskunskap samt logistiklösningar. Produkter Apparatkomponenter, kretskortkomponenter och EMC-/mikrovågskomponenter. Geografisk marknad OEM Electronics har närvaro i Sverige, Finland och Polen. OEM ELECTRONICS OEM ÅRSREDOVISNING

26 Mattias Franzén Bolagsgruppchef Cyncrona Cyncrona Cyncronabolagen ökade under året såväl omsättningen som resultat med 30% respektive 157%. Under året genomfördes en lyckad etablering i Estland med kontor i Tallin. Omsättningen ökade med 30% från 218 MSEK till 284 MSEK Resultatet förbättrades från 7,2 MSEK till 18,5 MSEK 26 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 CYNCRONA

27 Bolagens framgång har varierat under året, men samtliga visar en positiv utveckling. Det finska och norska bolaget överträffade sina målsättningar, medan det svenska och danska bolaget inte nått tillfredsställande resultat. Cyncrona Danmark har under året anpassats till rådande marknadsförutsättningar, med personalneddragningar som följd. Under 2005 har bolagen skapat en gemensam IT-plattform, vilken skapar ytterligare förutsättningar för ökad intern effektivitet och samarbete mellan bolagen. Ett stort fokus har lagts på sortimentsutveckling. Cyncrona har i och med sin geografiska närvaro i fem länder en konkurrens fördel när det gäller att attrahera nya leverantörer. Under året har flera byten av leverantörer genomförts, samt lanseringar av två leverantörer inom nya produktområden. Huvuddelen av begagnatlagret har under året avyttrats, vilket lett till att varulagret har minskat med 2,5 MSEK. Mål och strategier Målsättningen är att befästa positionen som Nordens och Baltikums ledande leverantör av utrustning, support och material för elektronikproduktion och på sikt nå en rörelsemarginal på sju procent. Strategin är: Ökad effektivitet genom ett ökat samarbete över landsgränserna Fortsatt sortimentsutveckling för att säkerställa konkurrenskraften Kraftfull marknadsbearbetning av såväl befintliga som nya kunder Kompletteringsförvärv Marknad och kunder Efterfrågan på de nordiska och baltiska marknaderna har generellt ökat jämfört med 2004, till stor del beroende på nya EU direktiv beträffande blyfri produktion. Bedömningen är att marknaden i Norden kommer att vara stabil under 2006, men att efterfrågan ökar i Baltikum. I takt med att teknologin utvecklas och våra leverantörer lanserar nya maskiner, skapas förutsättningar för nya affärer. Konkurrenter Cyncrona konkurrerar med tillverkare som Siemens och Mydata på ytmonteringsmaskiner, samt en handfull lokala distributörer som till exempel Scanditron och Sincotron på övriga delar av sortimentet. Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Antal anställda Andel av koncernomsättning Bild ovan: Fuji AIM maskin lanseras under (Alla jämförelsetal enligt ny koncerstruktur.) Verksamhet Cyncrona består av fem bolag som är verksamma inom försäljning av maskiner och förbrukningsmaterial till elektronikproduktion. Cyncrona representerar ett tjugotal ledande leverantörer som var och en är specialister inom sitt område. Support är en viktig del av verksamheten och innefattar utbildning, installation, driftsättning och service. Marknadsföring sker i huvudsak genom personlig försäljning där Cyncrona tillför kunden såväl produkt- som processkunskap. Produkter Produktionsutrustning, support och material för elektronikproduktion samt testutrustningar för kretskort, mikroelektronik och mönsterkort. Geografisk marknad Cyncrona har närvaro i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen. CYNCRONA OEM ÅRSREDOVISNING

28 Fredrik Tengstrand Bolagsgruppchef JMS Systemhydraulik JMS Systemhydraulik Under 2005 ökade omsättningen med 13 procent, trots avvecklingen av Hydroprodukter under 2004, samtidigt som resultatet förbättrades kraftigt. Omsättningen ökade med 13% från 139 MSEK till 157 MSEK Resultatet ökade med 283% till 11,1 MSEK 28 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 JMS SYSTEMHYDRAULIK

29 150 Under året togs beslut att slå samman Hydrac och JMS Systemhydraulik, till ett bolag under namnet JMS Systemhydraulik AB. Detta ger en stark enhet med ett heltäckande produktsortiment och ledande kompetens, tillsammans med en ökad effektivitet och konkurrenskraft. Inom aggregat och blockproduktion kommer andelen arbete utfört hos underleverantörer att öka. Nya JMS Systemhydraulik blir en stark enhet med ett heltäckande produktsortiment och ledande kompetens. Vi söker även nya partners, främst i Östeuropa, för att sänka inköpspriserna. Mål och strategier Målsättningen är 10% tillväxt i både omsättning och resultat. Marknadsläget ser fortsatt gynnsamt ut. Full effekt av de rationaliseringar och kostnadsbesparingar som sammanslagningen inneburit, har ännu inte nåtts. Utvecklingsmöjligheterna i Sverige bedöms som goda vilket gör att geografisk expansion prioriteras ner. Marknad och kunder Efterfrågan har varit hög under hela året. I de viktigaste branscher Papper/Cellulosa, Marin/ Offshore och Entreprenadmaskiner, har de flesta kunder haft en positiv utveckling. Konkurrenter De största konkurrenterna i Sverige är främst inom Dacke PMC-gruppen. Konkurrens kommer även från internationella bolag som Parker Hannifin, Bosch Rexroth och Danfoss. Settima tystgående rotorpump Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Strategin är: Öka marknadsandelarna inom aggregat och block. Utökning av monteringskapaciteten i verkstaden. Öka komponentförsäljningen hos befintliga kunder. 0 Antal anställda Andel av koncernomsättning Verksamhet JMS Systemhydraulik är verksamt inom försäljning av hydrauliksystem och hydrauliska komponenter, främst till svenska OEM-kunder. JMS Systemhydraulik representerar ledande tillverkare såsom Eaton, SUN, Casappa och Walvoil. Hög kompetens genom hela organisationen och en av Sveriges bästa hydraulverkstäder gör JMS Systemhydraulik till ett av branschens ledande företag. Produkter Pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat samt konstruktion och produktion av hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem för mobila och industriella applikationer. Geografisk marknad Sverige JMS SYSTEMHYDRAULIK OEM ÅRSREDOVISNING

30 Development Bolagen inom Development uppvisade varierande volym- och resultatutveckling under året. Omsättningen uppgick till 162 MSEK (159) Resultatet i nivå med föregående år 8,4 MSEK (8,0) Förvärv av Telfa AB med en årsomsättning på ca 40 MSEK 30 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 DEVELOPMENT Uppskattad omsättningsfördelning 2006

31 Telfa förvärvades i september. Bolaget verkar inom handel med pumpar för industri, marin- och mobilapplikationer. Telfa har under perioden september december nått en omsättning och ett resultat enligt förväntningarna. Bolag inom grupp Development Internordic Bearings AB Omsättningen i Sverige ökade från 58,8 till 62,1 MSEK. Under hösten startade arbetet med att låta den svenska verksamheten ansvara för utvecklingen av den finska kullagerförsäljningen. I slutet av året togs beslut om att anställa en säljresurs för att utveckla försäljningen i Danmark. IBEC Omsättningen ökade från 23,3 till 27,6 MSEK. Verksamheten i Kina har förbättrat kvalitetskontrollen och leveranskapaciteten på kundunika kullagerlösningar har ökat. Beslut har tagits om att etablera distributörer i Europa. Indoma AB Omsättningen minskade från 39,1 till 37,5 MSEK. Bolaget har under 2005 ytterligare förankrat sin strategi med ökad inriktning mot OEM-kunder och tätningslösningar. Omsättningen mot OEMkunder har under året ökat markant. Bolagets produktsortiment har renodlats mot tätningar. Telfa AB Omsättningen under perioden september till december uppgick till 14,2 MSEK. Fokus för bolaget har utöver integrationsarbetet varit att analysera och förstärka säljprocess och marknadsföring. En genomgång av de befintliga leverantörssamarbetena kommer leda till ett förändrat produktsortiment under kommande år. Säljorganisationen kommer att utökas under Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) OEM Motor AB Omsättningen ökade från 31,0 till 32,7 MSEK. Under året avvecklades enheterna i Borlänge och Lidköping och verksamheten koncentrerades till Tranås och Stockholm. Renodling av produktprogrammet och en koncentrering av organisationen skapar förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. IBEC lagerenheter i aluminium 0 Antal anställda Andel av koncernomsättning Verksamhet I bolagsgrupp Development ingår de verksamheter som befinner sig i ett utvecklingsskede med ambitionen att utvecklas till ett starkt varumärkeskoncept, alternativt anpassas för att fusioneras ihop med en annan verksamhet. I gruppen bedrivs ett löpande arbete med att utvärdera förvärvsmöjligheter inom närliggande produktområden, men också inom helt nya produktområden och på nya geografiska marknader. Produkter Lager och lagerlösningar, motorer och transmissioner, tätningar och pumpar. Ingående enheter Internordic Bearings AB, IBEC, OEM Motor AB, Indoma AB och Telfa AB. Geografisk marknad Internordic verkar i Sverige, Finland och Danmark. Ibec har norra Europa som marknad. Övriga bolag verkar i Sverige. DEVELOPMENT OEM ÅRSREDOVISNING

Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik

Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik Årsredovisning 2008 Innehåll A Årsstämma kommande rapporter... 2 Detta är OEM International...3-4 Historik...3-4 Sammandrag 2008... 5 VD har ordet...6-7 Vision, affärsidé, mål och strategier...8-9 Marknad

Läs mer

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. 1982 Dotterbolag startas i Norge 1983 Bolaget introduceras på Stockholmsbörsen HISTORIA 1974 OEM Automatic startas av familjerna Franzén och Svenberg 1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland 1986 Första förvärvet Industri AB Reflex 1988 1991 Omsättningen OEM International

Läs mer

Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest

Umeå. Borlänge. Stockholm Tallinn. Tranås Nässjö Göteborg. Malmö. Warszawa. Prag. Trnava. Budapest Verksamheters huvudkontor Säljkontor SAMMANDRAG: 623 anställda 28 bolag i koncernen 1631 MSEK i årsomsättning Umeå Oulu Drammen Borlänge Pori Åbo Allerød Tranås Nässjö Göteborg Malmö Stockholm Tallinn

Läs mer

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås.

Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. Årsredovisning 2014 Årsstämma hålls torsdagen den 23 april kl 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås. visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information

INNEHÅLL. Bolagsstyrning 56 Bolagsstyrningsrapport 59 Rapport över intern kontroll 60 Styrelse 61 Ledningsgrupp 62 Adresser 64 Ekonomisk information INNEHÅLL Verksamhetsbeskriving 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 12 Så byggdes ett affärsområde 13 Organisation och verksamhet 14 Medarbetare

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande Årsredovisning 2005 Innehåll NOTE i korthet 1 Kundsegment 3 VD har ordet 10 Året i korthet 12 Mål och strategi 13 5 år i sammandrag 14 Verksamheten 16 Organisation 17 NOTEs erbjudande 18 Positionering

Läs mer

Formell årsredovisning

Formell årsredovisning Årsredovisning 2010 INLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING NOTE-AKTIEN FORMELL ÅRSREDOVISNING Innehåll inledning Detta är NOTE 1 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2008 Innehåll 3 2008 i sammandrag 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktiens totalavkastning 12 Latouraktien

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element komponenter och system för elektrisk

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 12 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1998 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 Historik... 5 VD har ordet... 6 Ekonomisk översikt... 11 NIBE-aktien... 16 Verksamheten Affärsområde

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 11 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2012 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Axfood årsredovisning

Axfood årsredovisning Axfood årsredovisning 2000 Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och strategi 7 Koncerngemensamma funktioner 8 Förändringar och trender på dagligvarumarknaden 10 Axfoods butiksvarumärken

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER

Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER Innehåll INLEDNING Detta är NOTE 2 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vision, affärsidé, strategi och mål

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer