Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!"

Transkript

1 Årsredovisning 2005

2 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 25 april 2006 kl på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. Anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införda i aktieboken som förs av VPC AB onsdagen den 19 april dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 21 april 2006 före kl under adress: OEM International AB, Box 1011, TRANÅS, Telefon eller E-post: Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den 19 april 2006 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få rätt att delta i årsstämman. Om årsstämman antar förslaget, beräknas utdelningen sändas ut torsdagen den 4 maj 2006 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken. Ärenden Dagordning och ärenden för årsstämman kommer att framgå av annonsering i dagspressen samt finnas tillgänglig på OEM:s hemsida (www.oem.se). Dagordningen kan också erhållas från bolaget i samband med anmälan till stämman. Kommande rapporter Kvartalsrapport, januari-mars 25 april 2006 Halvårsrapport 27 juli 2006 Delårsrapport 25 oktober 2006 Bokslutskommuniké, helår 2006 februari 2007 Årsredovisning mars/april 2007 Besök oss på På vår hemsida får du aktuell information som rör företaget. Beställ gärna newsletter så får du regelbundet e-post om vad som är på gång. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att för 2005 lämna utdelning med 7 kr per aktie och fastställa fredagen den 28 april 2006 som avstämningsdag. Vik ut fliken så har du innehållsförteckningen tillgänglig medan du läser årsredovisningen!

3

4 Innehåll Årsstämma kommande rapporter 2 Detta är OEM International 3-4 Historik 3-4 Sammandrag VD har ordet 6-7 Vision 8 Affärsidé 9 Finansiella mål 10 Tillväxtstrategi 11 Medarbetare Kvalitet, miljö och etik Styrelsen Ledande befattningshavare Koncernstruktur OEM Automatic OEM Electronics Cyncrona JMS Systemhydraulik Development OEM Automatic och Partex 32 OEM Electronics och CashGuard 33 JMS Systemhydraulik och Holms 34 Cyncrona och Hansa Electronics 35 Ekonomisk redovisning 36 Fem år i koncernöversikt 38 Nyckeltal de senaste fem åren 39 Förvaltningsberättelse 40 Detta är OEM International OEM är en av norra Europas ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system. Koncernen består av 23 rörelsedrivande enheter i åtta länder med huvudkontor i Tranås. OEM är sedan 1983 noterat på Stockholms fondbörs. Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida. Aktieutveckling Bolagsgrupperna. Koncernen är uppdelad i fem bolagsgrupper. Fr.o.m är fyra grupper sammansatta utifrån var sitt tydligt varumärkeskoncept, samt en bolagsgrupp under namnet Development där övriga verksamheter ingår. Finansiella rapporter koncernen LEVERANTÖRER KUNDER Resultaträkningar 41 Balansräkningar Förändringar av eget kapital 44 Kassaflödesanalyser 45 Finansiella rapporter moderbolaget Resultaträkningar 46 Balansräkningar Förändringar av eget kapital 49 Kassaflödesanalyser 50 OEM är ett alternativ till leverantörernas egna lokala säljbolag och har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Kunderna erbjuds hög produkt- och applikationskunskap och ett brett utbud av komponenter och system. OEM Automatic OEM Electronics Cyncrona JMS Systemhydraulik Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El- Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde och Pneumatik. Apparatkomponenter, kretskortkomponenter och EMC-/mikrovågskomponenter. Produktionsutrustning, support och material för elektronikproduktion samt testutrustningar för kretskort, mikroelektronik och mönsterkort. Pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat samt konstruktion och produktion av hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem för mobila och industriella applikationer. Development Lager och lagerlösningar, motorer & transmissioner, tätningar och pumpar. Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Förslag till vinstdisposition 74 Revisionsberättelse OEM-aktien Aktieägarfördelning 77 Nyckeltal för OEM-aktien 78 Aktieägarstatistik 79 Aktiekapitalets utveckling 79 Anteckningar Adresser Definitioner 86 Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg. Det första utländska dotterbolaget startas i Finland. Bolaget introduceras på börsens OTC-lista. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK. Industri AB Reflex förvärvas. Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK. Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England. OEM International AB bildas och blir moderbolag i koncernen. Produktområde elektronik bryts loss ur OEM Automatic och bildar ett separat bolag OEM Component. A. Karlsongruppen förvärvas. Ny koncernstruktur. Bolagen fördelas på två delkoncerner. OEM Industrial Components AB och OEM Systemteknik AB. OEM International AB och Cyncrona AB (också noterat på OTC-listan) går ihop. Cyncrona blir en tredje delkoncern. Ett flertal företagsförvärv genomförs. Etablering sker i Italien genom ett av fyra företagsförvärv detta år. Jörgen Zahlin ny VD. Nedgången i telekom drabbar OEM hårt med stor omsättningsminskning. Koncernen stabiliseras på 30% lägre omsättning än Industri AB Reflex avyttras OEM fyller 30 år. Fortsatt renodling och effektivisering gör att resultatet ökar med 55%. Förvärv av Telfa AB.

5 Sammandrag 2005 Koncernen i siffror Utveckling per bolagsgrupp Nettoomsättning, MSEK Resultat efter finansnetto * MSEK 123,6 89,3 Årets resultat MSEK 88,8 63,7 Vinst per aktie * SEK 11:73 8:41 Kassaflöde per aktie * SEK 10:92 11:90 Eget kapital per aktie * SEK 63:14 56:13 Föreslagen utdelning per aktie SEK 7:00 5:50 Räntabilitet på eget kapital % 19,7 15,4 Soliditet % 62,5 59,6 Börskurs vid periodens slut SEK 163: Börsvärde vid periodens slut MSEK Medelantal anställda Antal *) Nyckeltalen beräknade utifrån antalet aktier i marknaden. Automation ökade omsättningen med 9% till 605 MSEK och resultatet med 11% till 74,7 MSEK trots att bolaget i Italien avyttrades. Tillväxt och fortsatta effektiviseringar har inneburit att: Omsättningen ökade med 8% till 1525 MSEK (1406). För jämförbara enheter ökade omsättningen med 13%. Resultatet före skatt ökade med 38% till 124 MSEK (89,3). Verksamheten i Italien avyttrades och beslut togs att koncentrera verksamheten till norra Europa. Förvärv av Telfa AB som är verksamma inom pumpar med en omsättning på ca 40 MSEK. Beslut togs att införa ny koncernstruktur fr.o.m. årsskiftet 2005/2006. Elektronik ökade omsättningen med 7% till 305 MSEK och resultatet med 26% till 24,7 MSEK. Mekanik minskade omsättningen från 194 till 172 MSEK och resultatet från 6,1 till 5,1 MSEK. Hydraulik ökade omsättningen med 13% till 157 MSEK och resultatet med 283% till 11,1 MSEK. EP ökade omsättningen med 19% till 284 MSEK och resultatet från -0,5 till 18,5 MSEK. OEM strävar efter att vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa. (Redovisas enligt tidigare koncernstruktur)

6 VD har ordet Det är med glädje och stolthet jag summerar ännu ett framgångsrikt år för OEM. Efterfrågan på våra produkter har varit god under hela året vilket tillsammans med ökade marknadsandelar gav en omsättningstillväxt på 8%. På jämförbara enheter ökade omsättningen med 13%. Tillväxten och fortsatta effektiviseringar ökade resultatet med 38% är fjärde året i rad med kraftig resultattillväxt. Detta gjorde att våra finansiella mål; resultattillväxt mer än 15%, avkastning på eget kapital 20% och att soliditeten inte ska understiga 35% uppnåddes. Jag är stolt över det resultat som alla medarbetare tillsammans skapat och ser fram emot 2006 där vi stärkta av framgångarna inriktar oss på fortsatt omsättnings- och resultattillväxt. Bakom framgångarna ligger ett intensivt arbete med samordning och renodling av verksamheten, vilket i sin tur lett till en ökad effektivitet. Ökade vinster över hela linjen Automation, som står för 40% av koncernen, ökade omsättningen med 9% och resultatet med 11%. I enlighet med strategin att koncentrera verksamheten till norra Europa avyttrade vi verksamheten i Italien och etablerade oss i Estland. Vi har även beslutat att under 2006 sätta upp verksamhet i Lettland och Litauen. Elektronik har omstrukturerats från sex verksamheter till tre under namnet OEM Electronics. Detta förbättrar effektiviteten och gör att vi blir en starkare partner för våra leverantörer. Omsättningen ökade under året med 7% och resultatet med 26%. Inom Mekanik avbröt vi i början på året arbetet med att samordna verksamheterna. Bedömningen gjordes att samordningsvinsterna var betydligt mindre än förväntat. Verksamheterna drivs istället vidare utifrån respektive bolags specifika förutsättningar. Gruppen har, efter att vissa delar av verksamheterna avvecklats, minskat omsättningen från 194 till 172 MSEK. Resultatet har minskat från 6,1 till 5,1 MSEK. Inom Hydraulik beslutade vi i maj att fusionera verksamheterna till ett bolag. Det har visat sig vara ett lyckosamt drag. Vi har skapat en effektivare organisation och stärkt kunderbjudandet. Organisationsförändringen har tagit mycket energi, men trots det har vi lyckats öka omsättningen med 13% och gått från ett resultat på 2,9 MSEK till 11,1 MSEK. Även för Elektronik Produktion har 2005 varit ett bra år. Omsättningen ökade med 19% och resultatet ökade från -0,5 MSEK till 18,5 MSEK. Marknaden för elektronikproduktionsutrustning har varit under stor förändring. För att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna har vi förändrat sortimentet. Nya leverantörer har lanserats. Andra har utgått. Ökat fokus på förvärv Under året har vi återigen ökat förvärvsaktiviteterna. I augusti övertog vi Telfa AB som marknadsför pumpar. Bolaget omsätter ca 40 MSEK med ett resultat på ca 3 MSEK. Förvärvet är OEMs första sedan 2001 och har så här långt infriat förväntningarna. 6 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 VD HAR ORDET

7 Vi har utvärderat ytterligare ett tiotal förvärv. Vi har gjort bedömningar att de inte haft tillräcklig potential eller att de inte passar in i vår verksamhet. Förvärv fortsätter att vara en viktig del i vår expansionsstrategi och vi kommer löpande att utvärdera nya företagsköp. Samordning inom utveckling och kommunikation Samordning inom sortimentsutveckling och marknadskommunikation har gjort att vi i snabb takt kunnat lansera nya produktområden. Under året har vi breddat samarbetet med flera leverantörer och genomfört en rad stora produktlanseringar över landsgränserna. Detta stärker samarbetet med leverantörerna och gör oss effektivare i marknadsbearbetningen. Lagersamordning för bättre kundservice Vi arbetar med att effektivisera logistiken och förbättra kundservicen inom alla delar av koncernen. Ett exempel på förändringen är att vi under året flyttade det danska lagret för OEM Automatic till Sverige och fr o m november skickas leveranser till den danska marknaden från det svenska lagret. På så sätt kan vi erbjuda en högre leveranskapacitet, bättre service och ett bredare produktsortiment samtidigt som vi rationaliserar bort ett lager. Under 2006 kommer vi att göra motsvarande förändringar i Norge. Ny koncernstruktur Från årsskiftet har koncernen en ny struktur. Fyra av de fem bolagsgrupperna bygger nu på varsitt specifikt varumärkeskoncept. De är OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och JMS Systemhydraulik. Den femte bolagsgruppen, Development, kommer att innefatta övriga verksamheter. Målsättningen med denna grupp är att skapa förutsättningar för att utveckla nya starka varumärkeskoncept, samtidigt som utrymme skapas för nya idéer och nysatsningar. Förvalta framgången Utveckling och förändring är ett starkt kännetecken för OEM och nödvändigt för att vi ska upprätthålla konkurrenskraften. Jag är övertygad om att de senaste årens framgångar kommer att sporra hela företaget till fortsatt utveckling. Jag är stolt över det resultat som alla medarbetare tillsammans skapat och ser fram emot 2006 där vi stärkta av framgångarna inriktar oss på fortsatt omsättnings- och resultattillväxt. Jörgen Zahlin

8 Vision Vår vision OEM ska vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa. Att vara en ledande aktör innebär att: Ha en kunskapsnivå och service som tillhör toppen inom respektive segment. Marknadsföra komponenter och system som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. Göra våra tillverkare till marknadsledande inom respektive områden. Ha en effektivitet som gör oss lönsammare än våra konkurrenter. Skapa möjligheter för medarbetare att förverkliga sina ambitioner. OEM ska vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa. Innebörden av visionen är grunden för kulturen inom koncernen. Genom att löpande ifrågasätta och arbeta med innebörderna av visionen skapas en konkurrenskraftig koncern. Industriella komponenter och system Produktsortimentet spänner från enkla mekaniska komponenter som tätningar och kopplingar till kompletta tillverkningssystem för t.ex. kretskort. OEM väljer att handla med produkter där man som ett alternativ till leverantörernas eget säljbolag tillför mervärden och har möjlighet att ta en betydande marknadsandel. Sortimenten utvecklas kontinuerligt genom att nya produkter tillförs och avvecklas. Respektive bolag marknadsför ett tydligt definierat produktsortiment som tillsammans med de mervärden organisationen bidrar med bildar ett varumärkeskoncept. Målsättningen är att utveckla starka koncept som sedan lanseras på flera geografiska marknader. Norra Europa OEM har största delen av verksamheten i Sverige men ser norra Europa som marknad. Allt eftersom varumärkeskoncepten etableras på hemmamarknaden kommer de att lanseras på nya marknader, vilket gör att andelen utanför Sverige ökar. Närvaro finns i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Estland och England. Det finns fortsatt stor utvecklingspotential på dessa marknader men fortsatt utvärdering av nya geografiska marknader kommer att ske. 8 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 VISION

9 Affärsidé Vår affärsidé OEM är en teknikhandelskoncern med verksamhet i norra Europa. Produktsortimentet består av industriella komponenter och system från leverantörer där var och en är specialist inom sitt område. De rörelsedrivande enheterna ska agera efter de förutsättningar som gäller inom resp. verksamhetsområde och på ett effektivt sätt tillgodose kunders, tillverkares, anställdas och aktieägares intressen. Affärslogik Enkelt beskrivet verkar OEM koncernens rörelsedrivande enheter som ett alternativ till leverantörernas egna lokala säljbolag. Koncernen arbetar tillsammans med ca 300 olika leverantörer och har ca köpande kunder. OEM har ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. LEVERANTÖRER Alternativ till leverantörernas eget säljbolag KUNDER För våra leverantörer är OEM en partner som har: kompetens och finansiell styrka att göra marknadsinvesteringar kunskap om den aktuella marknaden nationell etablering som överbryggar kulturella skillnader För våra kunder innebär samarbetet med OEM: tillgång till ett brett och djupt sortiment från specialiserade tillverkare snabb, hög leveranskapacitet via effektiva lager möjlighet att minska antalet leverantörer djup produkt- och applikationskunskap Med effektiv logistik anpassas inköpsvolymer, lagernivåer och transportsätt för maximal konkurrenskraft. OEM s produktprogram är brett och djupt och har därmed möjlighet att kundanpassa erbjudanden för att på bästa sätt tillfredsställa deras behov. Samtidigt når leverantörerna kundgrupper som de själva hade haft svårt att komma i kontakt med. Koncerntillhörigheten stärker konkurrenskraften Att tillhöra en koncern med ett tydligt fokus ökar förutsättningarna för bolagen att utvecklas. Det innebär bl.a: Stordriftsfördelar. Centralisering av infrastruktur och administration ökar förutsättningar för de rörelsedrivande enheterna att fokusera på affären. På bolagsgruppsnivå sker samordning av logistik, sortimentsutveckling och marknadsbearbetning, vilket stärker konkurrenskraften samtidigt som kostnadseffektiviteten ökar. Stimulans av varandras framgångar. Verksamheterna jämförs löpande med varandra och interna rankinglistor stimulerar både till att lära av varandra och till ökade prestationer. Möjligheter för medarbetare att utvecklas. Att utveckla bolag är att utveckla människor. Allt eftersom koncernen utvecklas skapar det karriärmöjligheter för medarbetare både i den verksamhet man befinner sig och i övriga koncernen. AFFÄRSIDÉ OEM ÅRSREDOVISNING

10 Finansiella mål OEM har som målsättning att under stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. Målen över en konjunkturcykel är: 15% årlig resultattillväxt 20% avkastning på eget kapital Soliditeten ska inte understiga 35% Tre år som präglats av renodling och effektivisering har gett en kraftig resultatutveckling, vilket gjorde att alla finansiella mål under 2005 infriats. För att fortsätta nå målen är strategin att ha balans mellan tillväxt och resultat. Målet och strategin för omsättningstillväxt kommer att anpassas från år till år. Omvärldsförändringar, konjunktursvängningar och förvärvsmöjligheter är faktorer som gör att koncernen ständigt måste vara beredda på nya förutsättningar och inte tveka att införa förändringar som ökar konkurrenskraften. OEM har de senaste tre åren haft följande måluppfyllelse: Tre år som präglats av renodling och effektivisering har gett en kraftig resultatutveckling, vilket gjorde att alla finansiella mål under 2005 infriats Tillväxt av resultat Avkastning på eget kapital Soliditet 10 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 FINANSIELLA MÅL

11 Tillväxtstrategi Tillväxt är centralt för OEM koncernen. Strategin för tillväxt baseras på tre delar: Organisk tillväxt OEM:s mål är att ha en organisk tillväxt på 10%. Detta ska ske genom: Utveckling av produktsortimentet Ökade marknadsandelar Fokus på utveckling av kund/leverantörsrelationer, produkterbjudanden och service ska förbättra konkurrenskraften och ge ökade marknadsandelar. En organisk tillväxt är ett bevis på nöjda kunder samt att erbjudandet är attraktivt för nya kunder. Uppstart med nya leverantöerer är en viktig del i den organiska tillväxten. En organisk tillväxt över tiden är nödvändig för att ha ett existensberättigande. Geografisk expansion Genom att lansera etablerade varumärkeskoncept på nya marknader skapas nya expansionsmöjligheter. I huvudsak kommer arbetet med geografisk expansion under 2006 att präglas av fortsatt arbete med de etableringar som ännu inte skapat en lönsam och stabil plattform. OEM Automatic, Estland OEM Electronics, Polen Internordic, Finland och Danmark Cyncrona, Estland Förvärv Koncernen har en historia där förvärv varit en viktig del i tillväxtstrategin. Under 2005 förvärvades Telfa AB vilket var det första sedan telecomkraschen. OEM har både resurser och finansiell styrka att fortsätta utvärdera och genomföra förvärv. Förvärven kan göras på tre olika nivåer: Tilläggsförvärv Ett bolag eller produktsortiment som införlivas i en befintlig verksamhet. Kompletteringsförvärv Ett bolag som passar in och drivs vidare som eget bolag inom Development. Strategiska förvärv Ett helt nytt produktområde med betydande omsättning som blir ett nytt koncept, alternativt ett bolag på en ny geografisk marknad. Oavsett vilken nivå det är på förvärvet, är det avgörande att bolaget som förvärvas har möjlighet att utvecklas positivt inom OEM koncernen och att integrationsstrategin ger möjlighet till både skalfördelar och offensiva satsningar. Under 2005 förvärvades Telfa AB vilket var det första förvärvet sedan telecomkraschen. Mer information om förvärvet finns under not 3 på sidan 57. TILLVÄXTSTRATEGI OEM ÅRSREDOVISNING

12 Medarbetare Alla i organisationen bidrar till att påverka bilden av OEM och verksamheten bygger på goda relationer med leverantörer och kunder. För att OEM ska kunna leva upp till sin vision att vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system, krävs kunniga och kompetenta medarbetare. Alla i organisationen bidrar till att påverka bilden av OEM och verksamheten bygger på goda relationer med leverantörer och kunder. För att dessa relationer ska fungera krävs medarbetare som trivs och utvecklas i organisationen samt att det skapas möjligheter att förverkliga de ambitioner som finns. Stark företagskultur OEMs strategi är att rekrytera unga medarbetare för utbildning internt inom OEM. Att attrahera, behålla och utveckla goda ledare och medarbetare har hög prioritet. Ett mål är att 75% av ledarna ska rekryteras internt, vilket är ett led i att bygga en stark företagskultur. Målet är att över tiden bygga en kultur som gör att innebörden i visionen också blir till en identitet inom koncernen. Det är medarbetarna som presterar resultaten och långsiktigt bygger värden åt aktieägarna. För att behålla och rekrytera kompetent personal är det viktigt att OEM kan erbjuda attraktiva villkor och en bra arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Karriärmöjligheter Inom OEM finns mycket goda möjligheter att utvecklas både personligt och i yrkesrollen. Tjänster som blir lediga tillsätts många gånger genom intern rekrytering för att upprätthålla kontinuitet mot kund och ge de anställda möjlighet till utveckling. Ett exempel kan vara en medarbetare som börjar karriären som säljare och sedan avancerar till försäljningschef för att därefter bli VD för ett bolag. Personligt engagemang Platta organisationer skapar ansvar, delaktighet och engagemang. Grunden för detta är årliga utvecklingssamtal mellan varje medarbetare och chef och att det finns ett öppet och kontinuerligt informationsutbyte i organisationen. Arbetet styrs utifrån individuella mål där medarbetaren får stor frihet. kompetensutveckling Under det årliga medarbetarsamtalet mellan chef och underställd diskuteras bl.a. måluppfyllelse, utveckling och utbildningsbehov. Under detta samtal görs sedan en individuell kompetensutvecklingsplan. Arbetet med kompetensutveckling sker i huvudsak på bolagsnivå, där olika typer av riktade utbildningsinsatser genomförs. Inom koncernen finns även ett väl utvecklat koncept för säljträning i olika steg. OEM har en egen datasupportgrupp för Movex affärssystem som kontinuerligt ger internutbildningar för administrativ personal. På ledningsnivå förekommer flera olika typer av ledarskapsutbildningar. 12 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 MEDARBETARE

13 Säljare och produktansvariga måste hela tiden vara lyhörda för marknadens förändringar och krav. Marknadsinformation överförs till leverantörerna, vilket gör att OEM utgör en viktig länk för utveckling av framtida produkter. Nyckelpersonerna på produktsidan besöker kontinuerligt leverantörerna för att vidarebefordra marknadsinformation och säkerställa kvalitet i utveckling och produktion, samt att själva utbildas av leverantören. Traineeprogram Under 2006 startas ett traineeprogram som har till syfte att säkerställa den långsiktiga försörjningen av medarbetare i nyckelbefattningar. Programmet skapar de nödvändiga förutsättningarna för ett framtida framgångsrikt arbete inom OEM koncernen helhetssyn, brett kontaktnät, unika kunskaper och personlig utveckling. Arbetsmiljö En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas på arbetet. Grunden är att personalen ska ha en säker och hälsosam arbetsplats. Målsättningen är att medarbetarna ska känna arbetsglädje, gemenskap och trygghet. Företagen uppmuntrar personalen till deltagande i olika motionsaktiviteter och arbetar med kontrakterad förebyggande hälsovård. Jämställdhetsarbete OEM har idag en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Förklaringen är att de flesta befattningar i koncernen kräver teknisk utbildning och att det är få kvinnor som söker tjänsterna. Bakgrunden till detta ligger i det låga antal kvinnor inom tekniska utbildningar. Av ungefär 320 tjänster i ovannämnda befattningar är idag endast en handfull kvinnor. De flesta av de kvinnliga medarbetarna arbetar idag inom ekonomi, administration och marknadsföring. OEM strävar efter att få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i bolagen och ser därför gärna att intresset från kvinnliga sökande ökar på tekniska tjänster. Sverige Finland Övriga Norden Utanför Norden Säljare och produktansvariga måste hela tiden vara lyhörda för marknadens förändringar och krav. Fördelning män/kvinnor (totalt 541) 100 Kvinnor Medarbetare fördelade på länder (totalt 541) 441 män MEDARBETARE OEM ÅRSREDOVISNING

14 Kvalitet, miljö och etik OEMs övergripande kvalitetspolicy innebär att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntan. Målet är att kunderna ska förknippa OEM med bra produkter, hög leveranssäkerhet, bra teknisk support samt ett affärsmässigt och positivt bemötande. Under 2005 har arbetet fortsatt med att öka leveranssäkerheten från leverantörerna. Detta är ett arbete som är viktigt för att kunna hålla kvalitetsmålen mot kund och leva upp till kvalitetspolicyn. Det kräver en ständig dialog gällande allt från produktkvalitet, produktutveckling till leveranstid och miljöfrågor. Flera av bolagen i koncernen gör årliga kundattityd-undersökningar för att kunna sätta mål på kvaliteten i kunderbjudandena. De dotterbolag som inte är ISO-certifierade arbetar aktivt med miljö- och kvalitetsmål och utvärderar löpande dessa utifrån kund- och marknadskrav. När certifiering diskuteras och utvärderas är alltid affärsnyttan i fokus och det som avgör om certifiering ska genomföras. Miljö OEM koncernens miljöpolicy innebär fortlöpande arbete med att minimera den externa miljöpåverkan. Miljöarbetet ska styras av lagliga krav samt vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat. Syftet med arbetet är att både kort- och långsiktigt minska verksamhetens miljöpåverkan. Ett bolag i koncernen har idag producerande verksamhet. Övriga arbetar med försäljning av komponenter och system från tillverkare världen över. Det innebär att den största miljöpåverkan kommer från transporter av varor och personal innehåll av miljöbelastande ämnen i produkter tryck och distribution av produktkataloger förpackningsmaterial uppvärmning, belysning och kylning av kontor OEM rapporterar till Folksams klimatindexundersökning för Transporter och tjänstebilar OEM utövar påverkan mot speditörer att styra mot alternativa bränslen och miljöklassade bilar. Enligt OEMs egen tjänstebilspolicy ska OEMkoncernen endast erbjuda bilar som är klassade enligt MK 2005 (jmf tidigare miljöklass 1). Krav på våra leverantörer Kunderna ställer ofta frågor om produkters innehåll av miljöpåverkande ämnen. Vid besök hos 14 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 KVALITET, MILJÖ OCH ETIK

15 leverantörerna görs genomgång av leverantörens miljöarbete. I de bolag som är certifierade finns särskilda formulär för leverantörsgenomgång, som görs av de produktansvariga. Tryck och distribution I koncernen trycks och distribueras årligen cirka produktkataloger och broschyrer. Vid uppköp av tryck meriteras miljöcertifierade tryckerier. OEM försöker i möjligaste mån att trycka på miljögodkänt papper. Arbete pågår att lägga ut produktinformation på Internet vilket kommer att innebära sänkta upplagorna av tryckta kataloger. uttryck i dessa relationer. Det är därför viktigt att etiska frågor ständigt diskuteras. Ett exempel på etiska frågor är certifiering av de fabriker som OEM samarbetar med i Kina, och bland annat undersöks förekomsten av barnarbete. Den dagliga verksamheten präglas av respekt för medarbetare och affärspartners. Målet är att kunderna ska förknippa OEM med bra produkter, hög leveranssäkerhet, bra teknisk support samt ett affärsmässigt och positivt bemötande. Miljökrav ger affärsmöjligheter Den 1 juli 2006 införs det så kallade RoHs-direktivet som förbjuder användning av bly, kvicksilver, kadmium och flera andra farliga ämnen i el- och elektronikprodukter, och som kommer att få stor effekt inom EU och även i övriga världen. Kunderna på maskinsidan har redan börjat ställa om produktionen och efterfrågan ökar på nya ugnar, våglödare och andra maskinfunktioner som berörs. Förbudet för också med sig efterfrågan på utbildning av de nya maskinerna. Lödpastan får inte längre innehålla bly vilket gör att nya produkter måste kunna erbjudas. Etik OEMs verksamhet bygger på långvariga relationer med personal, leverantörer och kunder. Ledningen och medarbetarnas värderingar kommer till Miljöcertifierade bolag Då verksamheten inte har en produktionsmässigt tung belastning på miljön är idag endast tre svenska bolag certifierade enligt ISO OEM Automatic AB OEM Electronics AB Internordic Bearings AB Kvalitetscertifierade bolag OEM Automatic AB OEM Electronics AB Internordic Bearings AB JMS Systemhydraulik AB AB Indoma OEM Automatic AB ett av tre svenska OEM-bolag som både är miljö- och kvalitetscertifierade. KVALITET, MILJÖ OCH ETIK OEM ÅRSREDOVISNING

16 Styrelsen Styrelsen i OEM International (publ) består av sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter valda av årsstämman. Under 2005 har fem protokollförda sammanträden hållits. Styrelsearbetet följer en av styrelsen beslutad arbetsordning. En gång per år deltar huvudansvarig revisor och redogör för revisionsarbetet. Beslut och ansvarsfördelning mellan styrelsen och VD finns reglerat i skriftlig VD-instruktion. Förslag till styrelsearvode föreläggs stämman för beslut. Tantiem till styrelsen förekommer inte. resultaträkningen, sid Revisor föreslås och väljs av stämman på fyra år. Revisors arbete debiteras inom upphandlat belopp. Valberedning och ersättningskommitté Valberedningen och ersättningskommittén består av styrelsens ordförande Hans Franzén samt styrelseledamöterna Orvar Pantzar och Agne Svenberg. Kommittén föreslår styrelsesammansättning samt ger riktlinjer för VD:s ersättning och styrelsen godkänner den av styrelseordföranden med VD framförhandlande ersättningen. Kommittén har haft ett möte under Övriga ledande befattningshavares ersättning sätts av VD i samråd med styrelseordföranden. Belopp och övriga förmåner framgår av not 4 till Styrelsesuppleanter Tomas Franzén f Styrelsesuppleant sedan 1997 VD och koncernchef i Eniro AB Civilingenjör. Ej anställd i OEM Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GRIN AB och Trust2You AB Styrelseledamot i Eniro AB, Avisere Europe AB och BTS AB Antal aktier: OEM-B Inger Svenberg f Styrelseledamot Styrelsesuppleant sedan 1997 Ej anställd i OEM Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Jerker Löfgren f Styrelsesuppleant sedan 2003 Chefsjurist Carnegie Investment Bank AB Ej anställd i OEM Inga aktier i OEM 16 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 STYRELSEN

17 Hans Franzén f Styrelseordförande sedan Styrelseledamot sedan Koncernchef t.o.m 31 dec Ingenjör Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Resebyrå AB, Cendio AB, Ibizkit AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås Styrelseledamot i Crouzet AB samt Bomarknadsbolaget AB Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Gunnar Eliasson f Styrelseledamot sedan 2000 Civilekonom. Ej anställd i OEM Antal aktier: OEM-B Agne Svenberg f Styrelseledamot sedan 1974 Verkställande direktör t.o.m 29 feb Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Multitryck AB, EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB samt ISP AB. Styrelseledamot i Elektro-Mekan i Årjäng AB Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Ulf Barkman f Styrelseledamot sedan 1997 Civilekonom. Ej anställd i OEM Antal aktier: OEM-B Lars-Åke Rydh f Styrelseledamot sedan Civilingenjör Ej anställd i OEM. VD och koncernchef för Nefab AB Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nefab AB, Handelsbanken Region östra Sverige samt Nolato AB Antal aktier: OEM-B Orvar Pantzar f Styrelseledamot sedan Cyncrona AB:s grundare. Ingenjör. Ej anställd i OEM Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Next Generation System AB Antal aktier: OEM-A samt OEM-B Revisor: KPMG BOHLINS AB, huvudansvarig revisor: NIKLAS BENGTSSON, auktoriserad revisor. STYRELSEN OEM ÅRSREDOVISNING

18 Ledande befattningshavare OEM International är en aktiv ägare. Det innebär förutom tydlig målstyrning att bidra med kompetens och resurser inom IT, ekonomistyrning, personaladministration, marknadskommunikation, kvalitet- och miljöstyrning samt lagerhantering. Organisation Koncernens ledningsgrupp består av VD, vicevd, ekonomidirektör och de fem chefer som är ansvariga för de största verksamheterna inom koncernen. Dessa fem är VD för OEM Automatic Sverige och bolagsgruppschefen för OEM Automatic som är ansvarig för verksamheterna utanför Sverige samt respektive bolagsgruppschef för OEM Electronics, Cyncrona och JMS Systemhydraulik. Koncern VD är ansvarig för bolagsgrupp Development och tillsätter resurser för respektive verksamhet inom denna grupp. Styrning rörelsedrivande enheter Styrelsen för en rörelsedrivande enhet består normalt av bolagsgruppschef, controller samt VD. I de bolag som har behov av att förstärka styrelsen inom vissa områden förstärks det med en extern styrelseledamot. Jörgen Zahlin VD / koncernchef Development Koncerngemensamma resurser Inom koncernen finns resurser som arbetar med Jan Cnattingius Ekonomidirektör Jan Hultman vvd specifika funktioner tvärs igenom hela koncernen. Resurser finns för bl.a. ekonomistyrning, affärssystem, tele/data, marknadskommunikation, kvalitet & miljö samt lagerhantering. Mikael Thörnqvist Bolagsgruppschef OEM Automation Stefan Wik VD OEM Automatic AB Urban Malm Bolagsgruppschef OEM Electronics Mattias Franzén Bolagsgruppschef Cyncrona Fredrik Tengstrand Bolagsgruppschef JMS Systemhydraulik 18 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

19 Stefan Wik f VD OEM Automatic AB Anställd i koncernen sedan Civilingenjör Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Landy Vent International AB och JS Computers AB. Antal aktier: OEM-B (delvis via bolag) Jan Cnattingius f Ekonomidirektör Anställd i koncernen sedan Ekonom Antal aktier: OEM-B Innehar köpoptioner i OEM Fredrik Tengstrand f Bolagsgruppchef JMS Systemhydraulik Anställd i koncernen sedan Ingenjör Inga aktier. Innehar köpoptioner i OEM Mattias Franzén f Bolagsgruppchef Cyncrona Anställd i koncernen sedan Civilingenjör Antal aktier: OEM-B Jan Hultman f vvd OEM International AB från 1 jan Anställd i koncernen sedan Ingenjör Antal aktier: OEM-B Mikael Thörnkvist f Bolagsgruppchef OEM Automatic Anställd i koncernen sedan Ingenjör Inga aktier. Innehar köpoptioner i OEM Jörgen Zahlin f VD OEM International AB fr.o.m 1 mars 2000 Koncernchef sedan 1 jan 2002 Anställd i koncernen sedan Ingenjör Antal aktier: OEM-B. Innehar optioner utställda av huvudägare till marknadspris Urban Malm f Bolagsgruppchef OEM Electronics Anställd i koncernen sedan 1983 Ingenjör. Antal aktier: 300 OEM-B LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OEM ÅRSREDOVISNING

20 Koncernstruktur Koncernen är uppdelad i fem bolagsgrupper. Från och med 2006 är fyra grupper sammansatta utifrån var sitt tydligt varumärkeskoncept, samt en bolagsgrupp under namnet Development där övriga verksamheter ingår. OEM Automatic OEM Electronics Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El- Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde och Pneumatik. Apparatkomponenter, kretskortkomponenter och EMC-/mikrovågskomponenter. 20 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 KONCERNSTRUKTUR

21 Bolagsgrupp Produkter Antal länder OEM Automatic Automationskomponenter 7 OEM Electronics Elektronikkomponenter 3 Cyncrona Maskiner & förbr.mtrl till elektronikindustrin 5 JMS Systemhydraulik Hydrauliksystem & komponenter 1 Development Övriga verksamheter 3 Cyncrona JMS Systemhydraulik Development Produktionsutrustning, support och material för elektronikproduktion samt testutrustningar för kretskort, mikroelektronik och mönsterkort. Pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat samt konstruktion och produktion av hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem för mobila och industriella applikationer. Lager och lagerlösningar, motorer & transmissioner, tätningar och pumpar. KONCERNTRUKTUR OEM ÅRSREDOVISNING

22 Stefan Wik VD OEM Automatic AB Mikael Thörnkvist Bolagsgruppchef OEM Automatic OEM Automatic Under året har investeringar skett i både sälj- och marknadsorganisationen, vilket lett till ökad marknadsbearbetning och ökade marknadsandelar. Omsättningen ökade med 9% till 605 MSEK Resultatet ökade med 11% till 74,7 MSEK 22 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 OEM AUTOMATIC

23 600 Samordning inom sortimentsutveckling, logistik och marknadskommunikation, gör att takten i lanseringen av nya produkter ökar. Arbetet pågår med att koncentrera lager till Sverige, Finland och Storbritannien vilket ökar leveranskapaciteten och servicenivån på samtliga marknader. Detta ger även möjlighet till snabb och kostnadseffektiv etablering på nya marknader. I enlighet med strategin att vara ledande i norra Europa har OEM Automatic etablerats i Estland, samtidigt som verksamheten i Italien avyttrades. Under året har samarbetet geografiskt utökats med flera leverantörer. Bland annat har etablering av affärsområdet Tryck & Flöde i Norge och Danmark genomförts. Affärsområde Kabel som utvecklats i Finland, har även introducerats i Sverige. Dessutom har flera nya produktområden lanserats. Mål och strategier Målsättningen är en tillväxttakt som överstiger 10% per år. För att snabbare etablera verksamheten på nya geografiska marknader och starta upp nya produktområden kommer utvärdering av förvärv att ske kommer vi att starta marknadsbearbetning i Lettland och Litauen. Representera våra nyckelleverantörer på samtliga marknader där vi har närvaro Geografisk expansion i norra Europa Marknad och kunder Efterfrågan har ökat på samtliga marknader, förutom Storbritannien. Som helhet är automationsmarknaden för komponenter i Europa relativt stabil och bedöms växa ca 2-3% per år över en konjunkturcykel. Då flertalet av kunderna producerar i små- till medelstora volymer sker ingen drastisk produktionsflytt till lågkostnadsländer. Efterfrågan förväntas vara fortsatt god under Konkurrenter Konkurrenter är tillverkare som Schneider Electric, ABB och Omron men även handelsbolag som Indutrade och Addtech. Anslutningscentral från Brad Harrisson Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Antal anställda Strategin är Stark lokal marknadsnärvaro med personlig försäljning Effektivisering genom samordning Stärka kunderbjudandet genom utveckling av produktsortiment Andel av koncernomsättning Verksamhet OEM Automatic består av sju bolag som är verksamma inom försäljning av komponenter för industriautomation. Kunderna är maskin- och apparattillverkande industri, grossister och strategiska slutförbrukare. OEM Automatic representerar ett 60-tal leverantörer som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Marknadsföring sker i huvudsak genom personlig försäljning där OEM Automatic tillför kunden produkt- och applikationskunskap. Produkter Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El-Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde och Pneumatik. Geografisk marknad OEM Automatic har närvaro i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Polen och Storbritannien. OEM AUTOMATIC OEM ÅRSREDOVISNING

24 Urban Malm Bolagsgruppchef OEM Electronics OEM Electronics Under 2005 ökade omsättningen och resultatet enligt plan. Tillväxten kommer framför allt i nya projekt, både inom telekom, medicin och allmän industri. Omsättningen ökade med 7% från 285 MSEK till 305 MSEK Resultatet ökade med 26% till 24,7 MSEK 24 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 OEM ELECTRONICS

25 400 Produkterbjudandet till EMS-kunder (Electronic Manufacturing Services) har gett bra utdelning och OEM Electronics samarbetar med samtliga större kontraktstillverkare i Norden. Omstruktureringen, där flera olika bolag blev ett bolag per land, har skapat högre effektivitet och förbättrat kunderbjudandet. Ny struktur skapar förutsättningar för ökad samordning inom sortimentsutveckling, logistik och marknadskommunikation. Omstruktureringen har skapat högre effektivitet och förbättrat kunderbjudandet. Satsningen i Polen börjar ge resultat och tillväxttakten ökar. Under 2006 kommer inköpen i Kina skötas av egen personal på plats. Det innebär kortare informationsvägar, enklare kommunikation och ökad service. Mål och strategier Målsättningen är att ha en tillväxttakt som överstiger 10% per år och bli den starkaste aktören inom elektronikkomponenter i norra Europa. En organisation präglad av servicevilja, hög applikationskunskap och olika typer av logistiklösningar Marknad och kunder Tillverkningen i Norden har stabiliserat sig och visar en svag tillväxt. En större ökning bedöms i framtiden komma från Polen. Konkurrenter Konkurrenterna är dels de stora globala komponentdistributörerna Arrow och Avnet, dels teknikhandelsföretag som Addtech, Lagerkrantz Group och Elektronikgruppen. Utöver dessa finns även tillverkares egna säljbolag Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Antal anställda Strategin är: Stark lokal marknadsnärvaro med personlig försäljning Effektivisering genom samordning Värmekamera från Flir. Andel av koncernomsättning Verksamhet OEM Electronics består av tre bolag som är verksamma inom försäljning av elektronik- och elektromekaniska komponenter. Kunderna är apparat- och elektroniktillverkare samt strategiska kontraktstillverkare i norra Europa. OEM Electronics representerar ett 60-tal leverantörer som var och en är specialist inom sitt område. Marknadsföring sker i huvudsak genom personlig försäljning, där OEM Electronics tillför kunden produkt- och applikationskunskap samt logistiklösningar. Produkter Apparatkomponenter, kretskortkomponenter och EMC-/mikrovågskomponenter. Geografisk marknad OEM Electronics har närvaro i Sverige, Finland och Polen. OEM ELECTRONICS OEM ÅRSREDOVISNING

26 Mattias Franzén Bolagsgruppchef Cyncrona Cyncrona Cyncronabolagen ökade under året såväl omsättningen som resultat med 30% respektive 157%. Under året genomfördes en lyckad etablering i Estland med kontor i Tallin. Omsättningen ökade med 30% från 218 MSEK till 284 MSEK Resultatet förbättrades från 7,2 MSEK till 18,5 MSEK 26 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 CYNCRONA

27 Bolagens framgång har varierat under året, men samtliga visar en positiv utveckling. Det finska och norska bolaget överträffade sina målsättningar, medan det svenska och danska bolaget inte nått tillfredsställande resultat. Cyncrona Danmark har under året anpassats till rådande marknadsförutsättningar, med personalneddragningar som följd. Under 2005 har bolagen skapat en gemensam IT-plattform, vilken skapar ytterligare förutsättningar för ökad intern effektivitet och samarbete mellan bolagen. Ett stort fokus har lagts på sortimentsutveckling. Cyncrona har i och med sin geografiska närvaro i fem länder en konkurrens fördel när det gäller att attrahera nya leverantörer. Under året har flera byten av leverantörer genomförts, samt lanseringar av två leverantörer inom nya produktområden. Huvuddelen av begagnatlagret har under året avyttrats, vilket lett till att varulagret har minskat med 2,5 MSEK. Mål och strategier Målsättningen är att befästa positionen som Nordens och Baltikums ledande leverantör av utrustning, support och material för elektronikproduktion och på sikt nå en rörelsemarginal på sju procent. Strategin är: Ökad effektivitet genom ett ökat samarbete över landsgränserna Fortsatt sortimentsutveckling för att säkerställa konkurrenskraften Kraftfull marknadsbearbetning av såväl befintliga som nya kunder Kompletteringsförvärv Marknad och kunder Efterfrågan på de nordiska och baltiska marknaderna har generellt ökat jämfört med 2004, till stor del beroende på nya EU direktiv beträffande blyfri produktion. Bedömningen är att marknaden i Norden kommer att vara stabil under 2006, men att efterfrågan ökar i Baltikum. I takt med att teknologin utvecklas och våra leverantörer lanserar nya maskiner, skapas förutsättningar för nya affärer. Konkurrenter Cyncrona konkurrerar med tillverkare som Siemens och Mydata på ytmonteringsmaskiner, samt en handfull lokala distributörer som till exempel Scanditron och Sincotron på övriga delar av sortimentet. Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Antal anställda Andel av koncernomsättning Bild ovan: Fuji AIM maskin lanseras under (Alla jämförelsetal enligt ny koncerstruktur.) Verksamhet Cyncrona består av fem bolag som är verksamma inom försäljning av maskiner och förbrukningsmaterial till elektronikproduktion. Cyncrona representerar ett tjugotal ledande leverantörer som var och en är specialister inom sitt område. Support är en viktig del av verksamheten och innefattar utbildning, installation, driftsättning och service. Marknadsföring sker i huvudsak genom personlig försäljning där Cyncrona tillför kunden såväl produkt- som processkunskap. Produkter Produktionsutrustning, support och material för elektronikproduktion samt testutrustningar för kretskort, mikroelektronik och mönsterkort. Geografisk marknad Cyncrona har närvaro i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen. CYNCRONA OEM ÅRSREDOVISNING

28 Fredrik Tengstrand Bolagsgruppchef JMS Systemhydraulik JMS Systemhydraulik Under 2005 ökade omsättningen med 13 procent, trots avvecklingen av Hydroprodukter under 2004, samtidigt som resultatet förbättrades kraftigt. Omsättningen ökade med 13% från 139 MSEK till 157 MSEK Resultatet ökade med 283% till 11,1 MSEK 28 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 JMS SYSTEMHYDRAULIK

29 150 Under året togs beslut att slå samman Hydrac och JMS Systemhydraulik, till ett bolag under namnet JMS Systemhydraulik AB. Detta ger en stark enhet med ett heltäckande produktsortiment och ledande kompetens, tillsammans med en ökad effektivitet och konkurrenskraft. Inom aggregat och blockproduktion kommer andelen arbete utfört hos underleverantörer att öka. Nya JMS Systemhydraulik blir en stark enhet med ett heltäckande produktsortiment och ledande kompetens. Vi söker även nya partners, främst i Östeuropa, för att sänka inköpspriserna. Mål och strategier Målsättningen är 10% tillväxt i både omsättning och resultat. Marknadsläget ser fortsatt gynnsamt ut. Full effekt av de rationaliseringar och kostnadsbesparingar som sammanslagningen inneburit, har ännu inte nåtts. Utvecklingsmöjligheterna i Sverige bedöms som goda vilket gör att geografisk expansion prioriteras ner. Marknad och kunder Efterfrågan har varit hög under hela året. I de viktigaste branscher Papper/Cellulosa, Marin/ Offshore och Entreprenadmaskiner, har de flesta kunder haft en positiv utveckling. Konkurrenter De största konkurrenterna i Sverige är främst inom Dacke PMC-gruppen. Konkurrens kommer även från internationella bolag som Parker Hannifin, Bosch Rexroth och Danfoss. Settima tystgående rotorpump Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) Strategin är: Öka marknadsandelarna inom aggregat och block. Utökning av monteringskapaciteten i verkstaden. Öka komponentförsäljningen hos befintliga kunder. 0 Antal anställda Andel av koncernomsättning Verksamhet JMS Systemhydraulik är verksamt inom försäljning av hydrauliksystem och hydrauliska komponenter, främst till svenska OEM-kunder. JMS Systemhydraulik representerar ledande tillverkare såsom Eaton, SUN, Casappa och Walvoil. Hög kompetens genom hela organisationen och en av Sveriges bästa hydraulverkstäder gör JMS Systemhydraulik till ett av branschens ledande företag. Produkter Pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat samt konstruktion och produktion av hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem för mobila och industriella applikationer. Geografisk marknad Sverige JMS SYSTEMHYDRAULIK OEM ÅRSREDOVISNING

30 Development Bolagen inom Development uppvisade varierande volym- och resultatutveckling under året. Omsättningen uppgick till 162 MSEK (159) Resultatet i nivå med föregående år 8,4 MSEK (8,0) Förvärv av Telfa AB med en årsomsättning på ca 40 MSEK 30 OEM ÅRSREDOVISNING 2005 DEVELOPMENT Uppskattad omsättningsfördelning 2006

31 Telfa förvärvades i september. Bolaget verkar inom handel med pumpar för industri, marin- och mobilapplikationer. Telfa har under perioden september december nått en omsättning och ett resultat enligt förväntningarna. Bolag inom grupp Development Internordic Bearings AB Omsättningen i Sverige ökade från 58,8 till 62,1 MSEK. Under hösten startade arbetet med att låta den svenska verksamheten ansvara för utvecklingen av den finska kullagerförsäljningen. I slutet av året togs beslut om att anställa en säljresurs för att utveckla försäljningen i Danmark. IBEC Omsättningen ökade från 23,3 till 27,6 MSEK. Verksamheten i Kina har förbättrat kvalitetskontrollen och leveranskapaciteten på kundunika kullagerlösningar har ökat. Beslut har tagits om att etablera distributörer i Europa. Indoma AB Omsättningen minskade från 39,1 till 37,5 MSEK. Bolaget har under 2005 ytterligare förankrat sin strategi med ökad inriktning mot OEM-kunder och tätningslösningar. Omsättningen mot OEMkunder har under året ökat markant. Bolagets produktsortiment har renodlats mot tätningar. Telfa AB Omsättningen under perioden september till december uppgick till 14,2 MSEK. Fokus för bolaget har utöver integrationsarbetet varit att analysera och förstärka säljprocess och marknadsföring. En genomgång av de befintliga leverantörssamarbetena kommer leda till ett förändrat produktsortiment under kommande år. Säljorganisationen kommer att utökas under Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK) OEM Motor AB Omsättningen ökade från 31,0 till 32,7 MSEK. Under året avvecklades enheterna i Borlänge och Lidköping och verksamheten koncentrerades till Tranås och Stockholm. Renodling av produktprogrammet och en koncentrering av organisationen skapar förutsättningar för fortsatt positiv utveckling. IBEC lagerenheter i aluminium 0 Antal anställda Andel av koncernomsättning Verksamhet I bolagsgrupp Development ingår de verksamheter som befinner sig i ett utvecklingsskede med ambitionen att utvecklas till ett starkt varumärkeskoncept, alternativt anpassas för att fusioneras ihop med en annan verksamhet. I gruppen bedrivs ett löpande arbete med att utvärdera förvärvsmöjligheter inom närliggande produktområden, men också inom helt nya produktområden och på nya geografiska marknader. Produkter Lager och lagerlösningar, motorer och transmissioner, tätningar och pumpar. Ingående enheter Internordic Bearings AB, IBEC, OEM Motor AB, Indoma AB och Telfa AB. Geografisk marknad Internordic verkar i Sverige, Finland och Danmark. Ibec har norra Europa som marknad. Övriga bolag verkar i Sverige. DEVELOPMENT OEM ÅRSREDOVISNING

Årsstämma hålls torsdag den 24 april 2008 kl.16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. ÄRENDEN

Årsstämma hålls torsdag den 24 april 2008 kl.16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. ÄRENDEN Årsredovisning 2007 Årsstämma Årsstämma hålls torsdag den 24 april 2008 kl.16.00 på Stadshotellet, Storgatan 22, Tranås. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införda i aktieboken som

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Årsstämma. Årsstämma hålls måndagen den 26 april 2010 kl.16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås.

Årsstämma. Årsstämma hålls måndagen den 26 april 2010 kl.16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås. Årsredovisning 2009 Årsstämma Årsstämma hålls måndagen den 26 april 2010 kl.16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås. Anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD

Presentation av Addtech 18 september Roger Bergqvist, VD Presentation av Addtech 18 september 2007 Roger Bergqvist, VD Kvällens presentation Addtech ett teknikhandelsföretag Kundexempel Finansiell utveckling Addtech som börsbolag Addtechs agenda Addtech - ett

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik

Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology. OEM Historik Årsredovisning 2008 Innehåll A Årsstämma kommande rapporter... 2 Detta är OEM International...3-4 Historik...3-4 Sammandrag 2008... 5 VD har ordet...6-7 Vision, affärsidé, mål och strategier...8-9 Marknad

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640).

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640). Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr 556771-2640). Tid: Onsdagen den 23 april 2014, kl. 11.00 Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Härmed

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer