ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Vara kl , Varabygdens Energi kl Beslutande Anders Ekdén (m) Ulf Genitz (c), ordf. Irene Karlsson (c) Camilla Börjesson (fp) Lena Erlandsson (s) Eva Fors (s) Fredrik Nelander (s) Yvonne Breman (s) Övriga deltagande Re-chefer skola/barnomsorg 25 Anders Englund, rektor 26 Irmelin Kjellen, it-tekniker 27 Sune Karlsson, Varabygd. Energi 28 Pia Bäckdal, ekonom 29 Annelie Fredriksson, drogsamord. 30 Gudrun Lidén, utbildningschef Inger Gustafsson, sekreterare Justerare Camilla Börjesson Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Inger Gustafsson Ordförande Justerare Ulf Genitz Camilla Börjesson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Utbildningsförvaltningen Underskrift Inger Gustafsson

2 Barn- och utbildningsnämnden BUN 25 Dnr Diskussion med enhetscheferna angående kvalitetsredovisningarna Nämndens ledamöter diskuterar tillsammans med resultatenhetscheferna frågor utifrån enheternas kvalitetsredovisningar och Skolverkets inspektionsrapporter. Noteringar från gruppernas diskussioner bifogas.

3 Barn- och utbildningsnämnden BUN 26 Dnr Redovisning V5 KUM utvärdering Parkskolan Rektor Anders Englund redovisar hur utvärderingen är upplagd. Varje arbetslag utvärderas och får en rapport. Efter överlämnad rapport skriver arbetslaget reflektioner över rapporten och ser vad som behöver utvecklas. Anders Englund redovisar också hur arbetslagen jobbat vidare utifrån utvärderingen. Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

4 Barn- och utbildningsnämnden BUN 27 Information om regler för datoranvändning i skolan It-tekniker Irmelin Kjellen informerar om vilka regler som gäller för datoranvändning i skolorna. Eleverna får skriva på ett kontrakt med regler. Om någon ertappas att använda datorerna på ett sätt som strider mot reglerna kan de stängas av från användning. Det finns också möjlighet att stänga sidor på internet som inte är lämpliga att besöka under skoltid. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

5 Barn- och utbildningsnämnden BUN 28 Besök på Varabygdens Energi Barn- och utbildningsnämnden besöker företaget Varabygdens Energi. VD Sune Karlsson berättar om företaget. Bl.a. diskuteras vilket utbildningsbehov som finns.

6 Barn- och utbildningsnämnden BUN 29 AU 31 Dnr Tertialrapport Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapport Prognosen visar ett totalt underskott för nämndens verksamheter på tkr. Beslut Arbetsutskottet överlämnar rapporten till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämndens behandling Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapporten. Utbildningschef Gudrun Lidén redovisar kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ramar för Beslut Barn- och utbildningsnämnden överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen.

7 Barn- och utbildningsnämnden BUN 30 Elevers hälsa och levnadsvanor Drogsamordnare Annelie Fredriksson redovisar den rapport som gjort utifrån undersökning av elevers levnadsvanor i år 7-9 och åk 2 på gymnasiet. I undersökningen finns frågor om elevernas alkohol-, narkotika-, tobaks-, och sniffningsvanor baserade på frågor som Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning använder i riksundersökningar år 9. Dessutom finns frågor om trivseln i skolan och om skolmaten. I rapporten redovisas de tre skolorna var för sig och i jämförelse med riket. Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapporten.

8 Barn- och utbildningsnämnden BUN 31 AU 34 Dnr Revidering av delegationsordningen Förslag till revidering av delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden har tagits fram. Beslut Reviderad delegationsordning fastställs. Bilaga

9 Barn- och utbildningsnämnden BUN 32 AU 36 Dnr Svar till Skolverket Efter Skolverkets utbildningsinspektion i Vara kommun har kommunen att inom tre månader redovisa vilka åtgärder som vidtagits mot allvariga brister i verksamheten. Följande brister har rapporterats: Alléskolan - Läsåret omfattar endast 176 skoldagar för vissa elever i årskurserna 6 och 7 (4 kap. 1 grundskoleförordningen). Vedum - Skolan avsätter inte tid för och erbjuder inte ett allsidigt urval av ämnen som elevens val. (2 kap. 20 grundskoleförordningen). Lagmansgymnasiet - Flera lokala kurser respektive betygskriterier för lokala kurser är felaktigt utformade. (2 kap. 14 och 7 kap 4 gymnasieförordningen). - Vid industriprogrammet finns inte klassråd.(4 kap. 3 gymnasieförordningen) - Kommunen är skyldig att erbjuda och informera om rätten att studera samtliga kurser som kortutbildade vuxna kan ha rätt till inom grundläggande vuxenutbildning. (11 kap skollagen 2 kap förordningen om kommunal vuxenutbildning) - Vuxna som har rätt till svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning studerar i stället ämnet svenska. När läraren skall sätta betyg erbjuds eleven möjlighet att få betyg i svenska som andraspråk. (2 kap. 17 och 4 kap. 6 förordningen om kommunal vuxenutbildning) - Kommunen skall erbjuda särvux samt verka för att vuxna utvecklingsstörda deltar i sådan utbildning. (12 kap. 3 och 5 skollagen) Följande åtgärder har vidtagits: Alléskolan Vid nästa läsårs start förläggs den ena av de båda dagarna för överlämnandeutvecklingssamtalen på fredagen den 18 augusti och den andra på måndag den 21 augusti. Denna dag är obligatorisk för alla. De elever i 6:an och 7:2 (dvs. nya elever på skolan) som inte är upptagna med samtal kommer att sysselsättas av elevassistenter och annan personal som inte har samtal.

10 Barn- och utbildningsnämnden Vedum Skolan har med omedelbar verken åtgärdat den brist som påpekats ang. elevens val. Elevens val organiseras nu enligt följande: År 1-3 Elevens val läggs in i schema 60 min/vecka. Eleverna ges möjlighet till både teoretiskt, praktisk och estetiska utvecklingsområden. Elevens val finns även med i diverse temaarbeten som genomförs. År 4-6 Elevens val läggs in i schema 80 min/vecka. Eleverna får välja mellan 7 olika områden hemkunskap, träslöjd, textilslöjd, bild/skapande, no- experiment, idrott/rörelse. Varje val pågår i femveckors intervall. Eleven har även andra tillfällen till egna val under arbetspass i övriga ämnen. De får även göra ett eget val av hemuppgift varje vecka. År 1-6 En aktivitetsdag anordnas 1 gång/termin då eleverna får välja mellan flera olika aktiviteter under en hel dag i blandade åldrar. Lagmansgymnasiet - Kurserna är borttagna ur utbudet av individuella val. Eleverna hade gjort sina val redan före jul, men ingen av de lokala kurserna som nämns i rapporten lockade några sökande. - Bristen har diskuterats med berörda lärare som har till uppgift att leda arbetet med klassråd. Tid för klassråd är schemalagt. - Samtliga kurser erbjuds nu på vuxenutbildningens hemsida resp. i broschyr över kursutbud. - Undervisande lärare i svenska på den grundläggande vuxenutbildningen kommer i fortsättningen att vid kursstart informera om rätten till svenska som andraspråk. - Kontakter har tagits med berörd tjänsteman inom socialförvaltningen för rekrytering av elever. Inför kommande läsår har tid avsatts för en redan anställd speciallärare som kommer att undervisa särvuxeleverna. Beslut Ovanstående redovisning lämnas till Skolverket.

11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 33 AU 37 Dnr Elevärende Begäran har inkommit från vårdnadshavare att familjens tre barn får fullfölja sin skolgång genom att de är inskrivna i en tysk skola och undervisningen bedrivs på distans i hemmet. Utbildningschefen har varit i kontakt med familjen och fått information från den tyska skolan. Förslag till beslut Hemundervisning för de tre tyska barnen medges under läsåret 2006/2007. Barn- och utbildningsnämndens behandling Yrkande Irene Karlsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att utbildningschefen har kontinuerlig kontakt med familjen. Beslut 1. Hemundervisning medges enligt Skollagen 10 kap. 4 för de tyska barnen under läsåret 2006/ Utbildningschefen skall under läsåret ha kontinuerlig kontakt med familjen.

12 Barn- och utbildningsnämnden BUN 34 AU 39 Dnr Remiss angående överenskommelse med Integrationsverket avseende introduktionsplatser för flyktingar med uppehållstillstånd Bakgrund Integrationsverket har framfört önskemål att Vara kommun under år 2006 tecknar en överenskommelse beträffande introduktionsplatser för flyktingar som har uppehållstillstånd. Behovet av platser är stort med anledning av den tillfälliga lagändring med prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut som Riksdagen fattat beslut om. Enligt beräkningar från Integrationsverket, utifrån Vara kommuns storlek och population, skulle Vara kunna tillhandahålla platser till personer. Den kommun som tecknar överenskommelse enligt ovan får grundbidrag för att täcka administrativa kostnader. Vidare betalas en schablonersättning per individ ut. Denna ersättning är relaterad till vilken ålder den enskilde individen har. Förutsättningen för att schablonersättningen skall utbetalas är att kommunen, för varje individ, upprättar och genomför ett program för introduktion i samhället. I överenskommelsen ingår att kommunen tillhandahåller lägenheter, meddelar antalet till Integrationsverket som presenterar familjer/enskilda för kommunen. Detta innebär att inflyttningen i kommunen sker successivt. Socialnämnden har ställts sig positiv till att kommunstyrelsen träffar överenskommelse med Integrationsverket och remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen. Beslut Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att en överenskommelse träffas med Integrationsverket. De barn som kommer till Vara kommun måste få sina behov av barnomsorg, skola och fritid tillgodosedda och de kostnader som detta kan medföra för barn- och utbildningsnämnden måste nämnden få full täckning för.

13 Barn- och utbildningsnämnden BUN 35 AU 40 Dnr Arbetsmiljöverkets inspektion Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion i ett urval av kommunens skolor och förskolor. Inspektionen har fokuserats mot arbetssituationen för lärare och annan personal utifrån stress, arbetsbelastning och inflytande. Inspektionen har visat på vissa brister där åtgärder skall redovisas till Arbetsmiljöverket före den 30 juni. Beslut Ärendet redovisas på nämndens sammanträde. Barn- och utbildningsnämndens behandling Utbildningschefen redovisar Arbetsmiljöverkets inspektion. Svaret redovisas på nämndens nästa sammanträde.

14 Barn- och utbildningsnämnden BUN 36 Delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Au 29 Diskussion kring projekt fritidsgård/kulturskola/gymnasiet Au 30 Barnomsorgen i Larv Au 32 Omfördelning av medel Au 33 Diskussion om avgifter i skolan Au 35 Situationen på Alléskolan Au 38 Förskola Vedum Au 41 Information Au 42 Nästa sammanträde Beslut fattade av utbildningschefen Nr 88, 89 Beslut fattade av rektorer Nr 90-92, Nr 93, Nr 95 Beslut fattade av specialpedagog Nr 94 Frågor ställs angående au 29, 35 och 38.

15 Barn- och utbildningsnämnden BUN 37 Information Ordföranden informerar om att förprojekteringsgruppen för Kedumsgården nu lämnat ett förslag till kommunstyrelsen. Förslaget innebär att en ny förskola om fyra avdelningar byggs. Utbildningschefen informerar om att det anordnas en danskväll för år 9 fredagen den 9 juni istället för den traditionella Sommarlandskvällen som inte äger rum förrän fredagen den 16 juni.

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2006-06-19 1 Plats och tid Skarstads bygdegård, Vara kommun, kl. 18.00-22.00 (ajournering 19.05-19.35) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun

Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:41 Utbildningsinspektion i Huddinge kommun Beslut Kommunrapport Skolrapporter Beslut Huddinge kommun 141 85 Huddinge 2005-06-29 1 (6) Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling Protokoll 1 (43) Plats och tid: Sal Orion, Cul, Hudiksvall, klockan 09:00-16:40. Ajournerat för lunch klockan 12:15-13:15. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Matts Persson, ordf (C) Erik Jensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott Sida 1 (25) Plats och tid Stadshuset kl 08.15-12.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Justering Justerande Ordförande Mario Melani (S), Irena Rodic (S) -10.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer