Ungas delaktighet UNGAS MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I DEN LOKALA BESLUTSPROCESSEN. Ungas delaktighet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas delaktighet UNGAS MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I DEN LOKALA BESLUTSPROCESSEN. Ungas delaktighet 1"

Transkript

1 Ungas delaktighet UNGAS MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I DEN LOKALA BESLUTSPROCESSEN Ungas delaktighet 1

2 Ungas delaktighet 2

3 Förord Ungas politiska representation i fullmäktige på lokal nivå är lägre i förhållande till befolkningsstrukturen och antalet unga som engagerar sig i politiska partier har minskat under senare år. Grupper som i lägre utsträckning är representerade vid politiskt beslutsfattande riskerar även att få sina intressen beaktade i lägre utsträckning. Flera kommuner, landsting och regioner arbetar därför på olika sätt med inflytandeforum, såsom ungdomsråd och ungdomsfullmäktige, i syfte att engagera ungdomar att delta i den lokala politiken års Demokratiutredning har i uppdrag att analysera ungas möjligheter till delaktighet och inflytande, undersöka ungas förutsättningar att medverka i formella beslutsprocesser och att föreslå åtgärder som kan bidra till att stärka ungas inflytande. Demokratiutredningen har tagit fram en enkät och tillsammans med SKL undersökt i vilken utsträckning och hur kommuner, landsting och regioner arbetar för att öka ungdomars inflytande och delaktighet i politiken. I denna rapport publiceras resultaten av undersökningen. Förhoppningsvis kan rapporten bidra som ett kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner om hur kommuner, landsting och regioner kan arbeta för att utveckla ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet. Stockholm i oktober 2015 Olle Wästberg Lennart Hansson Utredare Sektionschef 2014 års Demokratiutredning Demokrati och styrning Ungas delaktighet 3

4 Innehåll Inledning... 5 Ungdomars inflytande... 6 Sammanfattning Ungas delaktighet 4

5 Inledning 2014 års Demokratiutredning har tagit fram en enkät och tillsammans med SKL undersökt vilka inflytandeforum som erbjuds specifikt för ungas delaktighet och inflytande i Sveriges kommuner, landsting och regioner. För mer information om 2014 års Demokratiutredning se En enkät till samtliga kommuner landsting och regioner skickades ut i februari 2015 (svarsfrekvens 77 %). I den här rapporten presenteras en sammanställning av resultatet från den enkäten. Syftet med undersökningen är att uppdatera kunskapen om och kartlägga vilka kanaler för inflytande och delaktighet som erbjuds ungdomar. Studien omfattar inte de lagstadgade elevrådsinstitutionerna, utan behandlar andra kanaler för ungdomsinflytande. För att säkra kvalitén på det statistiska underlaget utifrån olika kommungrupper har en bortfallsanalys genomförts. Svarsfrekvensen baseras på den första frågan i enkäten Var i kommunen eller landstinget/regionen är din tjänst placerad? och utgör ett mått på hur många som har valt att svara på enkäten. Givetvis skiljer sig även svarsfrekvensen för respektive fråga, men analysen ger en hyfsad bild över det generella bortfallet. Resultatet av analysen illustreras i diagrammet nedan. Figur 1. Bortfallsanalys Svarsfrekvens efter kommungrupp Kommuner i glesbefolkad region Turism- och besöksnäringskommuner Förortskommuner till storstäderna Pendlingskommuner Större städer Kommuner i tätbefolkad region Landsting Glesbygdkommuner Förortskommuner till större städer Varuproducerande kommuner Storstäder 0% 20% 40% 60% 80% 100% 243 kommuner, landsting och regioner har valt att svara på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvensen på 78 procent. Den genomsnittliga svarsfrekvensen är 79 % för kommunerna och 75 % för landsting/regioner. Bland de tre storstäderna saknas svar från Malmö och Göteborg, vilket drar ner svarsfrekvensen till en tredjedel för gruppen storstäder. Detta bör finnas i åtanke när svaren tolkas och analyseras. I de fall enkätresultaten presenteras med liggande stapeldiagram har flera svarsalternativ varit möjliga att kryssa för. I de fall resultaten presenteras med cirkeldiagram har det endast varit möjligt att kryssa för ett alternativ om inget annat anges. Ungas delaktighet 5

6 Ungdomars inflytande 40 procent av kommunerna/landstingen/regionerna har antagit en policy eller motsvarande för området ungdomspolitik - 41 procent av kommunerna och 27 procent av landstingen/regionerna. Totalt har 240 respondenter svarat på frågan vilket motsvarar en svarsfrekvens på 77 procent. Figur 2. Policy för ungdomspolitik Har antagit någon policy eller motsvarande för området ungdomspolitik? Ja 40% Nej 60% Ungefär hälften av de som har antagit en policy för området ungdomspolitik har antagit policyn år 2009 eller tidigare. 93 respondenter har svarat på frågan, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 97 procent. Figur 3. Tid för när policyn antogs När antogs policyn för området ungdomspolitik? 49% 3% 8% 13% 11% 15% 1% 2009 eller tidigare Det finns inflytandeforum för unga i 58 procent av de 243 kommuner/landsting/regioner som svarat på frågan. I enkäten presenteras olika exempel på inflytandeforum för att rama in begreppet. Ungdomsråd, ungdomsfullmäktige, ungdomspanel etc. är exempel på vad som kan definieras som inflytandeforum. Ungas delaktighet 6

7 Figur 4. Förekomsten av inflytandeforum Finns det inflytandeforum för unga? Nej 42% Ja 58% Ungdomsinflytandet organiseras på olika sätt enligt de 140 respondenter som svarat att de har inflytandeforum för unga. De flesta har angett alternativet en grupp ungdomar har givits en mer eller mindre formaliserad roll i den kommunala delaktighetsprocessen för kontinuerlig dialog mellan unga och beslutsfattare, t.ex. i form av ungdomsråd, ungdomsfullmäktige eller liknande. Ungdomsråd, ungdomsfullmäktige eller liknande forum för ungdomar finns alltså i de flesta kommuner/landsting/regioner som har institutionaliserat ungdomsinflytandet i särskilda forum. Under kategorin på annat sätt kan majoriteten av exemplen kategoriseras under de andra staplarna i diagrammet nedan. Det framförs även exempel på mer informella mötestyper mellan förtroendevalda och ungdomar. I en kommun har styrelsen exempelvis Pizzakonvent som innebär att politiker bjuder in ungdomar för att äta pizza och diskutera ungdomspolitiska frågor. Även medborgardialog med fokus med unga deltagare återfinns inom denna kategori av svar. Totalt har 139 respondenter svarat på frågan, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 99 procent. Figur 5. Inflytandeforumens organisation Hur är forumet organiserat? På annat sätt, Ungdomar ansvarar för och driver projekt som anknyter till lokal/regional demokrati En grupp ungdomar har givits en mer eller mindre formaliserad roll i den kommunala delaktighetsprocessen för kontinuerlig Fullmäktige bjuder in ungdomar för att diskutera vissa förslag, t.ex. i form av rådslag, demokratidagar eller liknande 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Organisationsformen för de mer formaliserade inflytandeforumen drivs främst som en del av kommunen eller landstingets/regionens verksamhet. Ett fåtal inflytandeforum drivs genom fristående föreningar. Under kategorin annan Ungas delaktighet 7

8 organisationsform återfinns exempel som uteslutande drivs som en del av kommunen/landstinget eller regionens verksamhet. Endast 34 respondenter har svarat på frågan, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 24 procent. Figur 6. Inflytandeforumens organisationsform Vilken organisationsform har de inflytandeforum, som givits en mer formaliserad roll i den kommunala delaktighetsprocessen? Annan organisationsform Del av kommunens eller landstingets/regionens verksamhet Fristående föreningar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På mer konkret nivå arbetar kommunen/landstinget eller regionen med att stödja ungdomarnas inflytandeforum med olika arbetsmetoder. Det vanligaste är att en tjänsteperson har i uppdrag att hjälpa inflytandeforumet. 80 procent av de 138 svarande (svarsfrekvens 99 %) uppger att inflytandeforumen understöds genom att ge tillgång till möteslokaler. Drygt hälften anger att inflytandeforumen tilldelas en bestämd summa pengar utan en formell ansökan som motkrav. Drygt en tredjedel uppger även att forumet har tillgång till kontakt- eller fadderpolitiker. Ca 15 procent uppger att de deltagande ungdomarna får mötesersättning. Under kategorin på annat sätt återfinns exempel som kan kategoriseras under de övriga kategorierna i diagrammet nedan, men även en del exempel på kommuner som erbjuder ungdomar att söka pengar för särskilda arrangemang. Ungas delaktighet 8

9 Figur 7. Stöd till inflytandeforumen Hur stödjer kommunen eller landstinget/regionen ungdomarnas inflytandeforum? Kommunen eller landstinget/regionen stödjer inte lokala inflytandeforum för unga På annat sätt Deltagande ungdomar erbjuds mötesersättning Forumet har tillgång till kontakt- eller fadderpolitiker En tjänsteperson i kommunen eller landstinget/regionen har i uppdrag att De ges tillgång till möteslokaler De tilldelas en bestämd summa pengar, som de ej behöver ansöka om 0% 20% 40% 60% 80% 100% Inflytandeforum arrangeras utifrån olika syften. Det vanligaste syftet med inflytandeforum är att ge ungdomar möjlighet att påverka ungdomsfrågor, t.ex. ungdomsgårdens utformning. Det näst vanligaste syftet är att ge ungdomarna möjlighet att påverka i pågående beslutsprocesser i fullmäktige eller styrelse. Knappt 30 procent använder inflytandeforumen i syfte att få unga intresserade av partipolitik. Tio procent uppger att de lämnar över delar av beslutsmakten till inflytandeforumen. Bland de 26 svaren i kategorin annat skäl finns många exempel som går att placera in under övriga kategorier. De flesta svaren i denna kategori handlar om att göra ungdomar delaktiga på olika sätt. Det finns även ett fåtal svar som handlar om att öka transparensen och ett fåtal som menar att inflytandeforumens syfte är att bidra med ett slags demokratiskt lärande. Totalt har 138 respondenter (svarsfrekvens 99 %) svarat på frågan. Ungas delaktighet 9

10 Figur 8. Syften med inflytandeforumen Vilket är kommunens eller landstingets/regionens syfte med arbetet med lokala inflytandeforum för ungdomar? Annat skäl I syfte att få unga intresserade av partipolitik För att, inom givna ramar, lämna över delar av kommunens eller landstingets/regionens beslut till ungdomarna För att ge ungdomarna möjlighet att påverka i pågående beslutsprocesser i fullmäktige eller kommun-/landstings-/regionstyrelsen För att ge ungdomar möjlighet att påverka ungdomsfrågor, t.ex. ungdomsgårdens utformning För att ge ungdomarna möjlighet att genomföra aktiviteter som riktar sig till unga, t.ex. festivaler eller andra typer av evenemang För att kunna informera ungdomar om aktiviter som arrangeras av kommunen eller landstinget/regionen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 74 Kommuner/landsting/regioner har inkommit med öppna svar på hur de utöver inflytandeforum som behandlats ovan arbetar med att säkerställa ungdomars rätt till delaktighet och inflytande. Text-svaren har analyserats och kategoriserats i åtta kategorier som berör olika arbetssätt. Resultatet redovisas i diagrammet nedan. De tre vanligaste arbetssätten (totalt 65 %) är följande: (1) att ett ungdomsperspektiv är integrerat i ärendehanteringsprocessen (36 %), (2) att särskilt utsedda grupper (politiker och/eller tjänstepersoner) arbetar med ungdomars delaktighet (20 %) samt (3) att frågan behandlas genom medborgardialog (19 %). Ungas delaktighet 10

11 Figur 9. Andra typer av inflytandekanaler Arbetar ni på något annat sätt för att säkerställa ungas rättighet till inflytande och delaktighet? 1 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Elevråd Lupp/enkäter Ungdomsråd kopplade till en specifik verksamhet Medborgardialog Barn- och ungdomsperspektiv integrerat i målstyrningen Ungdomsdelaktighet integrerat i service för ungdomar Särskilda grupper (tjänstemän eller politiker som arbetar med ungdomar) I endast två kommuner förs alltid en dialog med inflytandeforum inför olika beslut som fattas av fullmäktige. De flesta (64 %) för inte en sådan dialog med ungdomar medan 34 procent för en sådan dialog vid beslut som speciellt bedöms beröra unga. Inga landsting eller regioner för en dialog med inflytandeforum kopplat till fullmäktige. Totalt har 124 respondenter svarat på frågan. Siffrorna för dialog med inflytandeforum inför beslut som fattas av styrelsen är ungefär de samma. Återigen är det inga landsting/regioner som för en sådan dialog med ungdomar. Totalt har 120 kommuner svarat på frågan. Ungas delaktighet 11

12 Figur 10. Fullmäktiges dialog med inflytandeforum För fullmäktige en dialog med inflytandeforum för unga inför olika beslut som fattas i kommunen eller landstinget/regionen? 2% 34% 65% Ja, vid alla beslut Ja, vid beslut som bedömts beröra unga Nej Figur 11. Styrelsens dialog med inflytandeforumen För styrelsen en dialog med inflytandeforum för unga inför olika beslut som fattas i kommunen eller landstinget/regionen? 2% 58% 41% Ja, vid alla beslut Ja, vid beslut som bedömts beröra unga Nej De flesta anger att de för dialog med inflytandeforumet/-en innan ett politiskt beslut har fattats. Under kategorin vid annat tillfälle förekommer öppna svar som vittnar om att det antingen inte finns en särskild strategi för när dialogen ska hållas eller att dialogen sker löpande. Totalt har 110 respondenter (svarsfrekvens 79 %) svarat på frågan. Ungas delaktighet 12

13 Figur 12. Dialogen i förhållande till beslutsprocessens faser I vilket skede i den politiska beslutsprocessen sker oftast dialogen med forumet/-en? Vid annat tillfälle, ange vilket När beslut efter en tid utvärderas. När förvaltningen genomför beslut. När beslutsförslag diskuteras inför att beslut ska tas. I samband med de utredningar som görs inför beslut. Tidigt i processen, i samband med att initiativ och idéer väcks. I de flesta kommuner/landsting/regioner är ungdomsforumet öppet för alla som vill vara med (58 %). Ca 35 procent har svarat att man kan bli medlem genom val i t.ex. skolan och nästan 30 procent har angett på annat sätt. Inom den sistnämnda kategorin framgår att ca 50 procent väljs ut av representanter för kommunen/landstinget/regionen och i ett fåtal fall av en ideell förening. I ett fall anges att deltagande på inflytandeforumet är obligatoriskt genom skolan. Totalt har 137 respondenter (svarsfrekvens 98 %) svarat på frågan. Figur 13. Inträdesmöjligheter När beslut fattas. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hur blir man medlem i ungdomsforumet i din kommun eller ditt landsting/region? Annat sätt, nämligen Öppet för alla som vill vara med Genom val, t.ex. i skolan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ungas delaktighet 13

14 Figur 14. Tillvägagångssätt för att bli medlem Hur blir man medlem i ungdomsforumet i din kommun eller ditt landsting/region? (Öppna svar) Val av utomstående Val av forumets medlemmar Öppet för alla Obligatoriskt via skolorna Ca 40 procent anger att representationsförhållandet mellan flickor och pojkar är jämn. 27 procent anger att det är en övervägande andel flickor och 4 procent anger att det är en övervägande andel pojkar. 13 procent anger att representationsförhållandet varierar mellan olika forum och 16 procent anger att de inte vet. Totalt har 135 kommuner/landsting/regioner svarat på frågan vilket motsvarar en svarsfrekvens på 96 procent. Bland de som har en policy för ungdomsfrågor är andelen som menar att de har jämn könsfördelning lite högre i jämförelse med de som inte har en sådan policy (44 % respektive 38 %). Figur 15. Könsfördelning i ungdomsforumen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Hur ser representationen ut bland medlemmarna i forumet/-en vad gäller flickor och pojkar? Vet inte 16% Vi har flera forum och fördelningen varierar dem emellan 13% Jämn fördelning mellan flickor och pojkar 40% Övervägande andel pojkar 4% Övervägande andel flickor 27% På frågan om det finns representanter för ungdomar med utländsk bakgrund i forumen har 65 procent av respondenterna angett att det finns representanter för ungdomar med utländsk bakgrund. Tio procent har svarat nej och 18 procent vet inte. Sju procent anger att de har flera forum och att representationen varierar mellan dem. Läsaren bör ha i åtanke att den här frågan kan tolkas mer öppet i Ungas delaktighet 14

15 jämförelse med fråga om representation mellan flickor och pojkar som redovisades ovan. Totalt har 136 respondenter svarat på frågan. Figur 16. Representanter för ungdomar med utländsk bakgrund Finns det representanter för ungdomar med utländsk bakgrund i forumet/-en ur? Vi har flera forum och representationen varierar dem emellan 7% Nej 10% Vet inte 18% Ja 65% På frågan om det finns representanter för ungdomar med funktionsnedsättning i forumet/-en svarar 21 procent att ja och 32 procent nej. 32 procent svarar att de inte vet och 11 procent att de har flera forum där representationen varierar. Liksom föregående fråga är denna fråga mer öppen för tolkning i jämförelse med frågan om pojkar och flickors representation. Figur 17. Representanter för ungdomar med funktionsnedsättning Finns det representanter för ungdomar med funktionsnedsättning i forumet/-en ur? Vet inte 32% Ja 21% Vi har flera forum och representationen varierar dem emellan 11% Nej 36% Huruvida ungdomsforumet/-ens medverkan lett till att beslut i fullmäktige eller styrelse ändrats i förhållande till ursprungsförslaget är för 44 procent av de svarande osäkert. 18 procent svarar ja och 34 procent nej, medan 4 procent svarar att de har flera forum och att det varierar mellan dessa. Ungas delaktighet 15

16 Figur 18. Ungdomsforumets inflytande Har ungdomsforumets/-ens medverkan lett till att beslut i fullmäktige eller styrelse har ändrats i förhållande till ursprungsförslaget? Ja 18% Vet inte 44% Vi har flera forum och det varierar dem emellan 4% Nej 34% Bryts svaren ner till den nivå som består av de kommuner/landsting/regioner som angett att de använder ungdomsforumen för att i huvudsak behandla frågor tidigt i en beslutsprocess går det att konstatera att det är en större andel som anger att ungdomsforumen faktiskt har bidragit till att ändra ett politiskt beslut (51 %), och en lite mindre andel som har svarat att ungdomsforumen inte har förändrat ursprungsförslaget (10 %). 36 procent svarar att de inte vet och tre procent har angett att det varierar mellan olika forum. Resultatet baseras på 52 svar (svarsfrekvens 37 %) och bör därför tolkas med viss försiktighet. En relativt säker slutsats är att ungdomsforum som äger rum tidigt i en beslutsprocess har större chans att förändra ett politiskt beslut jämfört med ungdomsforum som äger rum senare i en beslutsprocess. Ungas delaktighet 16

17 Figur 19. Ungdomsforumets inflytande tidigt i beslutsprocessen Bland de som angett att de använder ungdomsforum tidigt i beslutsprocessen Vi har flera forum och det varierar dem emellan 3% Vet inte 36% Ja 51% Nej 10% Störst framgång har ungdomsforumen haft i frågor som rör ungdomsaktiviteter och kultur- och fritidsfrågor enligt respondenterna. Inte lika stor framgång har ungdomsforumen haft i kollektivtrafiksfrågor. Andra områden som respondenterna angett som fritext berör ett bredare spektrum av politikområden. Endast 25 respondenter har svarat på frågan, vilket medför att resultatet bör tolkas med en hög grad av försiktighet. Figur 20. Framgångsområden Inom vilka områden har ungdomsforumet/-en haft framgång i de frågor man drivit? Annat område, ange vilket Ungdomsaktiviteter Kollektivtraifk Skola Kultur/fritid 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Utöver dessa frågor som redovisats ovan har 80 respondenter kommenterat enkäten. I huvudsak berör kommentarerna den svarandes organisations eget arbete med ungdomsfrågor där det är tydligt att det pågår ett brett arbete med att utveckla ungdomars delaktighet och inflytande utifrån lokala förutsättningar där vissa har kommit längre än andra. Ungas delaktighet 17

18 Sammanfattning Nedan sammanfattas några utvalda delar av rapporten i punktform. 40 procent av kommunerna, landstingen eller regionerna har en policy för ungdomspolitik och ungefär hälften har antagit policyn efter år procent anger att det finns särskilda inflytandeforum för unga (elevråd inte inräknat). De vanligaste exemplen på inflytandeforum är ungdomsfullmäktige, ungdomsråd eller liknande institutioner. Dessa drivs oftast i kommunen/landstinget/regionens egen regi och de flesta har en tjänsteperson som har i uppdrag att styra processen. Det vanligaste syftet med dessa inflytandeforum är att unga ska få möjlighet att påverka i frågor som rör ungdomar. I 41 procent av fallen finns en institutionaliserad form av dialog mellan styrelse och inflytandeforumen. De flesta menar att könsfördelningen i inflytandeforumen är jämn. Samtidigt uppger 27 procent att flickor är överrepresenterade och 4 procent att pojkar är överrepresenterade. 65 procent anger att utlandsfödda finns representerade i inflytandeforumen och 21 procent att funktionsnedsatta finns representerade. Inflytandeforum som äger rum tidigt i en beslutsprocess har större chans att förändra ett politiskt beslut jämfört med ungdomsforum som äger rum senare i en beslutsprocess. Den största andelen respondenter bedömer att inflytandeforumen har haft störst inverkan på ungdomsfrågor och kultur- och fritidsfrågor. Ungas delaktighet 18

19 Ungas delaktighet UNGAS MÖJLIGHETER TILL DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I DEN LOKALA BESLUTSPROCESSEN 2014 års Demokratiutredning har tagit fram en enkät och tillsammans med SKL undersökt vilka inflytandeforum som erbjuds specifikt för ungas delaktighet och inflytande i Sveriges kommuner, landsting och regioner. En enkät till samtliga kommuner landsting och regioner skickades ut i februari 2015 (svarsfrekvens 77 %). I den här rapporten presenteras en sammanställning av resultatet från den enkäten. Syftet med undersökningen är att uppdatera kunskapen om och kartlägga vilka kanaler för inflytande och delaktighet som erbjuds ungdomar i Sveriges kommuner, landsting och regioner. Enkäten behandlar inte elevråd, utan andra kanaler för ungdomsinflytande. För mer information om 2014 års Demokratiutredning se Upplysningar om innehållet Lena, Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 ISBN: Text: Fredrik Carlsson Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se. ISBN Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

Villkor för förtroendevalda

Villkor för förtroendevalda Villkor för förtroendevalda ERSÄTTNINGS- OCH ARBETSVILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Villkor för förtroendevalda 1 Villkor för förtroendevalda 2 Förord Att individer har möjlighet

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

Demokratisatsning med ungt inflytande

Demokratisatsning med ungt inflytande Demokratisatsning med ungt inflytande Stadsledningskontoret i samverkan med Kulturförvaltningen Barnkonventionen Artikel 12-14 & 31. (2 & 6). 1989 antog FN barnkonventionen. Sverige ratificerade 1990,

Läs mer

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM Ungdomspolitiskt program, Mora kommun Daterad 2009-11-16 Fastställd Kommunfullmäktige 2009-11-16 Reviderad - Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2009/138 030 Dokument Winess,

Läs mer

Medborgardialog och medborgarförslag

Medborgardialog och medborgarförslag Medborgardialog och medborgarförslag ERFARENHETER AV MEDBORGARDIALOG OCH MEDBORGARFÖRSLAG I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Medborgardialog och medborgarförslag 1 Medborgardialog och medborgarförslag

Läs mer

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D

Viljeinriktning. Vem berörs? A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E R E V I D E R A D Viljeinriktning A N T A G E N A V K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 2 0 0 6-11- 27 1 7 4. R E V I D E R A D 2 0 1 2. 0 2. 07 UNGDOMSPOLITISK POLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN Ängelholm ska vara en kommun som:

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 2011 Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan Fysisk planering för minskad klimatpåverkan 1 Förord Detta är den tredje enkäten från SKL om kommunernas arbete

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av medborgardialoger (RS/146/2015) Tjänsteskrivelse 1(1) Regionstyrelsen Samordningskansliet 2015-01-19 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se Inbjudan till nätverk för förtroendevalda för utveckling av

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING

11. MEDBORGARDIALOG OCH SAMRÅD I KOMMUNER OCH LANDSTING Yttrande 2016-06-09 Dnr: Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kontaktperson: Gabriel Johansson, 070-874 93 30, gabriel@sverigesungdomsrad.se Svar på remiss angående "Låt fler forma framtiden"

Läs mer

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ungas inflytande och delaktighet

Ungas inflytande och delaktighet KOMMUNER OCH LANDSTING SOM DEMOKRATIAKTÖRER Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6) Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6) Upplysningar

Läs mer

Till dig som är förtroendevald. och arbetar med socialtjänstfrågor

Till dig som är förtroendevald. och arbetar med socialtjänstfrågor Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor 2 Till dig som är förtroendevald och arbetar med socialtjänstfrågor Insatta politiker fattar kloka beslut Socialtjänsten arbetar i dag

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar

Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar ENKÄTSTUDIE JUNI 2013 Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande ungdomar 1 Kommunala tidsbegränsade anställningar för arbetssökande

Läs mer

Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie

Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie Informationskanaler mellan brukare och politiker Diskussionsunderlag baserat på en pilotstudie En utgångspunkt för vårt samhälle är människors rätt att ha inflytande över sitt eget liv. Det är viktigt

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande

Former för inflytande för ungdomar - Betänkande 1 (9) Slutversion Former för inflytande för ungdomar - Betänkande Sammanfattning Kommunfullmäktige har gett demokratiberedningen i uppdrag att utarbeta förslag till former för inflytande för ungdomar.

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Medborgardialog - bakgrund, trender och framgångsfaktorer. Lena Lang

Medborgardialog - bakgrund, trender och framgångsfaktorer. Lena Lang Medborgardialog - bakgrund, trender och framgångsfaktorer Lena Lang Varför medborgardialog just nu? SKL:s Kongress november 2015 SKL ska stödja medlemmarnas utveckling av medborgardialog och medskapande

Läs mer

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 1 2 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt hur aktuella de kommunomfattande översiktsplanerna är i Sverige, mars 2014. Läget

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Förord. Maroun Aoun, vd IFS. Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Kungsholms Hamnplan Stockholm telefon: www. ifs.a.

Förord. Maroun Aoun, vd IFS. Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. Kungsholms Hamnplan Stockholm telefon: www. ifs.a. Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning Juni 2009 2 Förord Under våren har IFS ställt ett antal frågor till landets kommuner huruvida

Läs mer

Ungdomsstyrelsen byter namn

Ungdomsstyrelsen byter namn Ungdomsstyrelsen byter namn Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Nytt ungdomspolitiskt mål Alla ungdomar ska ha goda levnadvillkor, makt att forma sina liv och inflytande

Läs mer

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet

Datum Dnr Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Demokratiberedningen Johan Lidmark Strateg 044-309 30 62 Johan.Lidmark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-30 Dnr 1502454 1 (5) Demokratiberedningen Nya kanaler för medborgerlig delaktighet Ordförandens

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

barn och beslutsfattare möts

barn och beslutsfattare möts barn och beslutsfattare möts text: Sara Persson textbearbetning: Tove Lund och Sophia Sundlin illustrationer: Martin Larsson grafisk form: Tove Lund e-post: ungdomsombudet@kalmar.se webbplats: www.kumulus.se

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Rekordfå ansökningar om fristående skola Antalet ansökningar till Skolinspektionen om att få starta eller utöka fristående skola inför hösten

Läs mer

Inflytande för barn och ungdomar

Inflytande för barn och ungdomar UPPDRAG: Revidera handlingsprogram om inflytande för barn och ungdomar Skapa förutsättningar för att införliva barnkonventionen i Borås Stad Start 2004 Ungdomsråd Fritid skola & förskola Rådslag med politiker

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

kvalitetssäkrad välfärd Användarguide

kvalitetssäkrad välfärd Användarguide kvalitetssäkrad välfärd Användarguide FÖR VERKTYGET kravsorteraren Användarguide FÖR VERKTYGET kravsorteraren Generella frågor om skriften besvaras av: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Annika Asplind,

Läs mer

UNGDOMSFULLMÄKTIGE I ÄNGELHOLM -Är det något som berör mig? Ängelholm behöver sina barn och ungdomars perspektiv på beslut i staden.

UNGDOMSFULLMÄKTIGE I ÄNGELHOLM -Är det något som berör mig? Ängelholm behöver sina barn och ungdomars perspektiv på beslut i staden. UNGDOMSFULLMÄKTIGE I ÄNGELHOLM -Är det något som berör mig? Ängelholm behöver sina barn och ungdomars perspektiv på beslut i staden. Målet med UNGDOMSFULLMÄKTIGE är att Engagera er, Ängelholms ungdomar,

Läs mer

Undersökning: Publicerad: 2013-11-28 : 39. Besvarade: 37 (79%)

Undersökning: Publicerad: 2013-11-28 : 39. Besvarade: 37 (79%) Undersökning: STAREV Publicerad: 2013-11-28 : 39 Besvarade: 37 (79%) 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A 2 Är förtroendevald revisor. 1 I kommun 17 43,59% 2 2. I landsting/region 22 56,41% Totalt 39

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

Dokumentation - Demokratidagen

Dokumentation - Demokratidagen Dokumentation - Demokratidagen 4 juni 2010 på Pulsen Närvarande Ungdomar från Borås Stads Ungdomsråd, Brämhults Ungdomsråd och Fristads demokratiråd Politiker från Kommunstyrelsen och fadderpolitiker till

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Remissvar på Demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5

Remissvar på Demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5 Yttrande Datum 2016-05-18 Er ref: Ku2016/00088/D Vår ref: KS 2016-123 Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen Jenny Antonsson 0346-885033 Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Röster som räknas Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande Barnombudsmannen 2006

Röster som räknas Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande Barnombudsmannen 2006 Röster som räknas Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande Barnombudsmannen 2006 Barn och unga har rätt att få säga vad de tycker och bli tagna på allvar. Därför måste vuxna beslutsfattare

Läs mer

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Rapport 2015-03-02 Dnr: 2015/51 Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Resultat från föräldraenkät, hösten Amanda Christiansdotter Planeringssekreterare 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Metod 3

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet

makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet makequality bas Mål B1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkerställa en jämställd verksamhet B1.1 Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete* för en jämställd

Läs mer

Lokalt påverkansarbete

Lokalt påverkansarbete Lokalt påverkansarbete Bakgrund Privattandläkarnas påverkansarbete syftar till att verka för goda villkor för den privata tandvården. Privattandläkarnas styrka är att vi har stor kunskap om hur det är

Läs mer

Förutsättningar för innovation

Förutsättningar för innovation Förutsättningar för innovation ENKÄTUNDERSÖKNING OM KOMMUNER OCH LANDSTINGS SYN PÅ INNOVATIONSFRÅGOR Förutsättningar för innovation 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill stimulera nytänkande

Läs mer

Demokratiutveckling och medborgardialog

Demokratiutveckling och medborgardialog Demokratiutveckling och medborgardialog Kongressbeslut november 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.

Läs mer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst

Barns och ungdomars fysiska aktivitet. Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst Barns och ungdomars fysiska aktivitet Resultat från Medlemspanelen, 14 februari, 2005 Konsumentföreningarna Stockholm, Norrort och Väst 0 Bakgrund och syfte Idag är fler barn överviktiga än tidigare och

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5)

Svar på remiss: Låt flera forma framtiden (SOU 2016:5) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.175 Datum:2016-06-03 Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt E-post: cecilia.stedt@ale.se Kommunstyrelsen Svar på remiss:

Läs mer

Kommunalt bredbandsindex

Kommunalt bredbandsindex Kommunalt bredbandsindex 28 november 2012 Karin Fransén, PTS & Edith Ringmar, SKL Post- och telestyrelsen Denna redovisning är Indexgruppens slutleverans av ett kommunalt bredbandsindex. Detta är första

Läs mer

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD Inledning Frågor som rör barnets rättigheter förekommer allt oftare i den offentliga debatten. Inte minst mot bakgrund av att konventionen

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme FÖR KOMMUNALA TAXOR AVSEENDE LIVSMEDELSKONTROLL, APRIL 2015 Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, april 2015 1 Förord SKL tar

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Demokratibarometern. för en levande lokal demokrati!

Demokratibarometern. för en levande lokal demokrati! Demokratibarometern för en levande lokal demokrati! Demokratibarometern ett verktyg för att utveckla den lokala demokratin och uppdraget som förtroendevald Vissa pratar med folk på Stortorget. Andra söker

Läs mer

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson Arbetsplats/Projektdeltagare: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kontaktpersoner Ann Kullander och Peter Karlsson Val av frågeställning/medborgarprocess Blir pojkar gynnade i kommunens arbete för att

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 2012-05-11 1 (5) Kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 11 maj 2012 Sammanfattning Under perioden

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR

TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR TILLÄMPNING AV KOMMUNAL REDOVISNINGSNORMERING I 2013 ÅRS ÅRSREDOVISNINGAR INLEDNING Kommunalekonomernas förening (KEF) har på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genomfört en studie av tillämpningen

Läs mer

Riktlinjer för planerad invånardialog. i Alingsås. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59.

Riktlinjer för planerad invånardialog. i Alingsås. Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59. Riktlinjer för planerad invånardialog i Alingsås Beslutade av kommunfullmäktige den 28 mars 2012, 59. Bakgrund Alingsås kommun har i dag dialog med invånare i Alingsås kommun på olika vis och vid olika

Läs mer