Dingle Naturbruksgymnasiums likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dingle Naturbruksgymnasiums likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Dingle Naturbruksgymnasiums likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2 Vår vision Dingle Naturbruksgymnasium ska vara ett gott exempel på en skola där alla elever får vara som de är. Både elever och personal ska kunna känna sig trygga. På vår skola gäller nolltolerans när det handlar om diskriminering, trakasserier och kränkningar. På Dingle vill vi ha en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar jargongen. Ansvariga för planen Anneli Gustafsson, rektor Malin Nilsson, kurator Monica Sahlin, fritidsassistent Linnea Karlsson, elevrådsordförande/amigos Timmy Rawnell, elevråd Marina Hult, elevråd Isabell Eriksson, elevråd Johanna Linusson, elevråd Axel Magnusson, elevråd Lovisa Torstensson, elevråd Stina Christensen, elevråd Jennifer Liirus, elevråd Alice Svanberg, amigos Oskar Tobiasson, amigos Linnea Olsson, amigos Georg Hellenes, amigos Elevernas delaktighet Skolan har demokratiskt valda elevrådsrepresentanter och amigos ifrån varje klass. Dessa amigos fungerar som kamratstödjare både dagtid och kvällstid, eftersom skolan driver internatverksamhet. Amigosarna fyller en god funktion på skolan, då de många gånger fungerar som extra ögon och öron. Elevrådet och Amigos avsatte en heldag på Vanns konferensanläggning i syfte att revidera skolans likabehandlingsplan. Vid framställan av denna plan, ligger bland annat resultat till grund, från elevenkäter gjorda under vårterminen 2013 av alla elever i årskurs ett och årskurs två. 2

3 Vårdnadshavarnas delaktighet Då vi är en gymnasieskola, förekommer det elever som snart är myndiga, eller redan är myndiga. Detta innebär att fokus mer ligger vid att förankra planen bland eleverna själva, än hos vårdnadshavarna. Däremot tas det tacksamt emot synpunkter kring denna, ifall vårdnadshavarna har något att tillägga eller ändra. Utvecklingssamtalen är ett ypperligt tillfälle att diskutera skolans likabehandlingsplan på. Likabehandlingsplanen ligger på skolans hemsida Personalens delaktighet Det är ett stort antal anställda som arbetar löpande utifrån planen, då diskrimineringsgrunderna är integrerade i ett flertal kärnämnen. Planen diskuteras kontinuerligt på elevhälsomöten, ledningsgruppsmöten, arbetslagsmöten samt på APT-möten. Nyanställd personal får kännedom om skolans likabehandlingsplan. Kurator och fritidsassistent träffar skolans amigosar för avstämning utifrån likabehandlingsplanen cirka en gång/månad. Förankring av planen Varje klass har som tidigare nämnts en elevrådsrepresentant, samt en amigosrepresentant. Dessa har tillsammans med klassföreståndare/mentorer till uppgift att informera sina respektive klasser om likabehandlingsplanens existens och funktion. Rektor ansvarar för att all personal har god kännedom om likabehandlingsplanen, då den regelbundet diskuteras på bland annat APT-möten. Likabehandlingsplanen ligger på skolans hemsida 3

4 Utvärdering Beskrivning av hur fjolårets plan utvärderats Planen utvärderas fortlöpande av både elever och personal under läsåret. Där är amigosmötena ett bra tillfälle för avstämning/utvärdering. Amigosmötena brukar ligga ca en gång/månad och då deltar alltid kurator och en fritidsledare. Anteckningar från dessa möten delges rektor. Utvärdering sker även med hjälp av elevenkäter. Det gjordes en under VT-2013, där både elever och personal har fått ta del av resultaten och även analyserat dessa. Dagen på Vann tillsammans med elevrådet och amigos, ägnades helt åt att analysera dessa resultat, samt att arbeta fram en ny likabehandlingsplan. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, elevråd, amigos, medarbetare, elevhälsoteam samt skolledning. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Av de senaste elevenkäterna att döma, är vi en skola vi kan vara stolta över när det gäller arbetet kring mobbing, diskriminering och trakasserier! I en komparativ studie som berör ämnet hos de sju olika naturbruksgymnasierna inom regionen, placerade sig Dingle bäst, med god marginal till tvåan. Frågorna rörde bland annat om man upplevde att någon/några mobbades/diskriminerades/trakasserades på skolan, samt om vederbörande själv blivit utsatt för mobbing/diskriminering/trakasserier. Dock ska arbetet kring dessa frågor fortgå löpande. Eleverna upplever att de känner sig trygga på skolan och att de får vara som de är. Under heldagen med elevrådet och Amigos på Vann, framkom dock att eleverna saknar vissa saker, då de önskar sig fler föreläsningar inom vissa områden, exempelvis inom området funktionsnedsättning. Årets plan ska utvärderas senast

5 Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas För elever: Löpande under läsåret på bland annat amigosmöten och elevrådsmöten, samt i form av elevenkäter som kommer att delas ut under vårterminen Förhoppningen är att det kan bli ännu en utvärdering i form av heldag på Vann för dessa två elevgrupper. För personal: Löpande under läsåret på bland annat elevhälsomöten, ledningsgruppsmöten, arbetslagsmöten och APT-möten. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor 5

6 Främjande insatser På vår skola finns en god grundförutsättning att lyckas när det gäller likabehandling i verksamheten. Bland eleverna råder det ett mycket liberalt förhållningssätt gentemot varandra. Naturbruksgymnasiet i Dingle innehar många praktiska kurser, vilket innebär att eleverna lär sig att samarbeta på ett naturligt sätt. Karaktärsämneslärarna arbetar praktiskt med eleverna, vilket ofta innebär samarbetsövningar som resulterar i ett påtagligt/konkret resultat. Som ett exempel av många, kan nämnas ett pågående fårhusbygge. Kärnämneslärarna arbetar löpande med värdegrundsarbete integrerat i kurserna. Även internatets personal jobbar med värdegrundsarbete kvällstid, ofta i form av olika samarbetsövningar. Dessa kan exempelvis resultera i en kabaréföreställning för alla elever, personal och anhöriga. Under höstterminen 2012 deltog tre ur personalen på två dagars fortutbildning i Motverka främlingsfientlighet och stimulera till mångfald vid naturbruksgymnasier Det var Naturbruksskolornas Förening som utifrån projektstöd arrangerade denna personalutbildning. Syftet var att motverka intolerans utifrån etnisk tillhörighet och religiös läggning. All personal från de fjorton Naturbruksgymnasierna som deltog var överens om att vi nästan inga elever har utifrån andra etniska tillhörigheter eller religiösa grupper. Därmed fick projektledaren i stället flytta fokus till hur vi ska lyckas locka till oss dessa ungdomar till våra skolor? Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder 6

7 Mål och uppföljning Målet är att eliminera alla former av ovanstående punkter. Personal och elever ska hålla nere toleransnivån gällande all typ av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Personal och elever ska ha vetskap om rutiner och planer gällande utredning av misstänkt kränkande behandling. Att skolan har en amigosgrupp, är betydelsefullt, då dessa ungdomar fungerar som extra ögon och öron åt personalen. Amigosarna är bra på att meddela personalen på ett tidigt stadium, ifall de misstänker att någon far illa. I och med att skolan har ett internat, fyller amigosarna en viktig funktion både på skoltid och på fritid. Därmed kan man säga att uppföljningen sker löpande under amigosmötena, som förläggs cirka en gång i månaden. På dessa möten deltar alltid en fritidsledare från internatet och kuratorn. Informationen som framkommer från amigosarna tas därefter upp på kommande elevhälsomöte, där rektor deltar. 7

8 Insats På vår skola finns flertal arenor där elever och personal träffas under icke skolförlagd tid. I och med att skolan bedriver internat, träffas personal och elever även under kvälls- och nattetid. Det finns flertal olika alternativ till social gemenskap på skolan som exempelvis sångkör, danskurser, matlagningskurser, hundlydnadskurser, kabarégrupp, gymmet, idrottshallen, dagrum, djurstallar mm. Listan kan göras lång. I och med att eleverna umgås dygnet runt, tränas de därmed i att visa hänsyn och respekt till varandra på ett adekvat sätt. Ungdomarna kommer från olika orter, har olika social status och ekonomiska förutsättningar. När de hamnar på internatet (vilket de flesta eleverna gör) blir detta den gemensamma nämnaren. Vår erfarenhet är att internatet främjar sammanhållningen på ett mycket positivt sätt. Kärnämneslärarna fyller en viktig funktion, när det gäller utbildning i allmän värdegrund. Här integreras likabehandlingsarbetet i det ordinarie skolarbetet. Nämnas kan att läraren i religionskunskap tar upp antisemitismens historia, där eleverna bland annat får se filmen Schindlers list. I Religionen arbetar de även med fördomar, intolerans, rasism och diskriminering. I Historian läser eleverna bland annat om imperialism, rasbiologi, rashygien, rasism, kulturrasism, sveriges steriliseringspolitik, samt synen på funktionshinder över tid. I Naturkunskapen diskuteras samhällets förhållningssätt kring HBT. Läraren i Idrott och hälsa integrerar ofta värdegrundsarbete i olika former av fysiska aktiviteter. I Samhällskunskapen tas frågor upp gällande könsnormer, kvinnligt/manligt, jämställdhet, demokrati, normkritisk mediepedagogik, hur budskap bärs fram, reklam, diskriminering, funktionshinder, etnisk tillhörighet, ålder, religion, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Även i Svenskan och Engelskan arbetas det utifrån likabehandlingsplanen, då det exempelvis ska skrivas uppsatser utifrån olika teman. Skolan har regelbundet lagt en hel- eller halvdagar i sex och samlevnad. Vi har då bokat föreläsningar via RFSL och ungdomsmottagningen. Ansvarig All personal och alla elever på Dingles Naturbruksgymnasium. Datum när det ska vara klart Detta arbete pågår under hela läsåret. 8

9 Kartläggning Kartläggningsmetoder Klassråd, mentorssamtal, utvecklingssamtal, amigosmöten, elevrådsmöten, elevenkät Områden som berörs i kartläggningen Alla former av diskriminering och kränkande behandling. Hur eleverna involverats i kartläggningen Klassråd, mentorssamtal, utvecklingssamtal, amigosmöten, elevrådsmöten och elevenkät. Heldagen på Vann ägnades till viss del åt kartläggningen på skolan. Hur personalen involverats i kartläggningen Under medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Rektor, kurator och fritidsledare har tillsammans med amigos och elevråd kartlagt situationen på Naturbruksgymnasiet i Dingle. 9

10 Resultat och analys Utifrån resultatet på elevenkäten, samt vid diskussioner med eleverna, framkommer det att vi är en skola där eleverna känner sig trygga. Då ungdomarna i elevrådet och amigos var på Vann, ställdes det många frågor kring kartläggningen av hur situationen ser ut på Naturbruksgymnasiet i Dingle. På frågan om hur de exempelvis upplever duschsituationen efter idrotten, svarar de flesta att de inte duschar i idrottshallen, utan att de hellre vill gå till sin dusch på internatet. Detta beror enbart på att de känner sig mer bekväma med att duscha där. På frågan ifall skolan har några otrygga platser som eleverna helst undviker, funderar ungdomarna länge innan någon till slut uppger att det kan vara lite mörkt vid rökrutan. Där kan det även stanna okända bilar i syfte att söka kontakt med framför allt tjejerna på skolan. Utöver detta kommer de inte på någon mer plats som kan upplevas obehaglig. På frågan ifall skolpersonalen behandlar tjejer och killar lika, svarar eleverna enhälligt ja. Kartläggningen utifrån könsidentitet eller könsuttryck på Dingle, framkommer det att det alltid förekommer någon/några transsexuella personer på skolan. Detta är något som eleverna finner vara helt okej. Men tillgången till egen dusch på internatet är en fördel för dessa personer. Likaså upplever eleverna att de sällan delas in i grupper utifrån kön, vilket även det är till fördel för transsexuella. Kartläggningen utifrån etnisk tillhörighet anser eleverna att frågan är näst intill omöjlig att bemöta. Detta beror på att naturbruksgymnasium generellt inte lockar elever som har ickenordisk bakgrund. Därmed förekommer det sällan diskriminering av ungdomar som har annan etnisk tillhörighet. Däremot har trädgårdsutbildningens lärare arbetat under vårterminen 2013 i projektform med vuxenstuderande som kallas Grön integration. Detta är ett samarbete mellan Uddevalla kommun, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Naturbruksgymnasiet i Dingle. Det är ca 10 personer från Somalia, Irak, Pakistan och Brasilien. Projektet har varit lyckat och vederbörande har trivts mycket gott. De har känt sig välkomna och omhändertagna på skolan. Vissa dagar har Grön integrations-gruppen arbetat praktiskt tillsammans med gymnasieeleverna i olika former av trädgårdsarbete. Detta visade sig vara ett lyckat koncept, som gymnasieeleverna gärna ville göra mer av. Kartläggningen utifrån religion och annan trosuppfattning anser eleverna att man får vara som man är på Dingle. Eftersom det sällan förekommer gymnasieelever med icke-nordisk bakgrund är även denna punkt svår att kartlägga. Men amigoseleverna och elevrådarna påtalar att det är okej att vara öppet kristen. Likaså påtalar ungdomarna att de struntar i om någon skulle bära slöja eller inte äta griskött. Kartläggningen utifrån funktionsnedsättning bör det nämnas att eleverna ska hantera stora maskiner, traktorer med mera. De ska även hantera stora och små djur. Detta ställer vissa krav på fysisk kapacitet/förmåga. Eleverna upplever att det sällan förekommer några synliga handikapp bland elever och personal på skolan. Däremot säger ungdomarna att 10

11 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligt förekommande här. De menar att denna typ av funktionshinder är mycket vanligare på vår skola än på andra. Detta anser de bero på att flertalet kurser/ämnen är av praktisk karaktär, vilket underlättar för de som har svårt att sitta stilla längre stunder. Eleverna tycker att vi har ovanligt många dyslektiker på Dingle. Även utifrån denna diskrimineringspunkt, har Naturbruksgymnasiets trädgårdslärare arbetat med vuxenutbildning. Det har då bland annat handlat om ett flertal döv-grupper, som utbildats här i olika omgångar. Det finns även trädgårdspersonal med funktionsnedsättning. Kartläggningen utifrån sexuell läggning påvisar att det oftast finns ett flertal öppet homosexuella och bisexuella relationer på skolan. Elevantalet består av cirka 80 % tjejer, vilket innebär att flera lesbiska par förekommer. Eleverna har ett liberalt förhållningssätt till olika sexuella läggningar. Det förekommer dock viss homofobi, men inte öppet. Kartläggningen utifrån ålder uppfattar inte eleverna att det förekommer någon diskriminering alls. Ungdomarna tycker det är bra när de blandas med vuxenstuderande under praktiska moment i exempelvis djurstallar eller på trädgårdssidan. Eftersom skolan bedriver internatverksamhet, förekommer det ofta att personal och elever gör saker tillsammans på ett mer informellt sätt, utanför skoltid. På frågan om eleverna hade någon vuxen de kunde vända sig till, ifall det var någon som på något vis kände sig illa behandlad, blev svaret ett tydligt ja. Alla vet vart man ska vända sig om man själv eller någon annan far illa. Rektor, kurator och mentor ligger närmast till hands att ta kontakt med i en sådan situation. 11

12 Förebyggande åtgärder Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Mål och uppföljning Målet är att Naturbruksgymnasiet i Dingle även i fortsättningen bibehåller sitt goda klimat när det gäller elevernas förhållningssätt gentemot varandra och gentemot personalen (och vice versa). Målet är därmed att på vår skola ska man få vara som man är. Uppföljning kommer att ske löpande under läsåret under bland annat amigosmöten, elevrådsmöten, elevhälsomöten och APT. Ambitionen är ännu en heldag på Vann tillsammans med elevrådet och amigos i syfte att utvärdera året som gått, samt revidering av denna likabehandlingsplan. 12

13 Insats Mycket av insatserna kommer att bestå av fortsatt arbete av det skolan redan gör. Kärnämneslärarna fortsätter i samma anda sitt arbete med att utbilda eleverna i allmän värdegrund, då detta ligger integrerat i ett flertal ämnen. Karaktärslärare försöker även fortsättningsvis att blanda gymnasieelever och vuxenelever i vissa sammanhang, då ungdomarna upplever detta positivt med åldersintegrerat arbete. Likaså projektet Grön integration, har varit uppskattat då utomnordiska män och kvinnor har arbetat praktiskt med skolans gymnasieelever. Internatspersonalen ombesörjer den allmänna trivseln efter skoltid. Här är det viktigt att eleverna erbjuds en vettig sysselsättning/fritid i form av social gemenskap. Amigosgruppen upplever själva att den fyller en viktig funktion. Därmed fortsätter den att leva vidare. Det kommer att demokratiskt väljas fram (under slutenhet) nya kandidater från varje ny årskurs1- inriktning under höstterminen Regelbundna amigosmöten för avstämningar kommer att planeras. Elevrådets arbete kommer även detta att löpa på tills vidare, med elevrådets ordförande som sammankallande till mötena. Ny enkätundersökning kommer att göras på skolan under vårterminen Naturbruksskolornas Förening kommer att bjuda in elevråden från varje Naturbruksgymnasium till utbildning i hur man motverkar intolerans, samt i allmänt värdegrundsarbete. Detta kommer att ske under hösten 2014 och finansieras med projektstöd från ungdomsstyrelsen. Det här kommer elevrådet på Dingles Naturbruksgymnasium att anmälas till. Följande önskemål har framkommit från eleverna utifrån diskrimineringspunkterna: Att RFSL även fortsättningsvis kommer till skolan och informerar om olika sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Eftersom det finns ett antal ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser på skolan, känner eleverna att de skulle vilja ha lite mer kunskap inom det här ämnesområdet. Gärna någon med inifrånperspektiv som kommer och berättar/föreläser. Syftet är att få ökad förståelse för dessa personer med sådana funktionshinder. Önskemål finns även om att ta in exempelvis muslimer eller katoliker som kommer och berättar om sin tro och hur den tar sig uttryck i deras vardag. Ansvarig Rektor, lärare, kurator, fritids- och internatspersonal Datum när det ska vara klart Då ny utvärdering av likabehandlingsplanen ska göras. 13

14 Rutiner för akuta situationer Policy På Naturbruksgymnasiet i Dingle råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande behandling. Om så ändå sker, har skolan utredningsplikt. Varje aktuell situation ska systematiskt kartläggas och följas upp. Skolan har också skyldighet att utreda kränkningar elever emellan som sker utanför lektionstid, exempelvis på internatet eller på Facebook. Skolan har även krav på sig att utreda kränkningar elev-personal, personal-elev. Här har skolan en dokumentationsskyldighet, för att kunna påvisa hur ärenden behandlats. Dokumentationen ska innehålla följande uppgifter: Datum för händelsen Namn på alla inblandade Beskrivning av händelseförlopp och genomförda åtgärder i direkt anslutning Genomförda åtgärder Uppföljning, tidpunkt och ansvarig 14

15 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Som anställd på skolan ska man vara lyhörd för vad som händer, vilket innebär att man ska reagera på signaler, både subtila och tydliga. Skolpersonal ska vara observant på beteenden i exempelvis klassrum, raster, matsal och på internatet. Är det ofta en och samma person som sitter ensam i matsalen? Är det samma person/personer som inte deltar i gruppen? Är det någon i klassituationen som hellre tyr sig till vuxna än till jämnåriga? Är det någon som vid upprepade tillfällen blir förlöjligad? Är det någon som ofta är inblandad i skojbråk Är det någon som ofta går ensam på raster eller på internatet? Är det någon som ofta klagar över huvudvärk, magont och som därmed har hög frånvaro? Amigosmötena är en viktig tillgång i detta arbete, då personal snabbt får reda på ifall någon elev misstänks fara illa på något sätt. Informationen som framkommer på dessa möten behandlas snabbt. Det sker en avstämning klass för klass, då respektive representant får berätta om det är något som inte känns bra. Detta innefattar även stämningen på internatet. Fördelen med Amigosinformationen är att problemen inte hinner bli så stora, utan oftast tas om hand på ett tidigt stadium. Som mentor har man stort ansvar att regelbundet stämma av med sina elever gällande klassmentalitet. Vad är okej och inte okej? Mentorn ansvarar också för kontakten med vårdnadshavare för omyndiga elever. Under utvecklingssamtalet har mentor tillfälle att ställa frågor på ett djupare plan beträffande mentaliteten i klassen/skolan. Om vederbörande vet om det är någon som verkar ensam i skolan eller på internatet. Personalen ska över lag vara goda vuxna förebilder, som själva föregår med gott exempel. All personal ska klart deklarera sin ställning till alla former av kränkande behandling och inte blunda för detta. Det ska finnas synlig/tillgänglig personal på skolan. Det gäller på raster, men också efter skoltid då internatet tar vid. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och föräldrar ska kunna vända sig till all personal på Naturbruksgymnasiet i Dingle i dessa ärenden. I regel är det mentor, kurator och rektor som får ta emot information av denna karaktär. Elever och föräldrar kan vända sig till den i personalen de känner mest förtroende för. 15

16 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Du som uppmärksammar en kränkning: Blunda inte! Påvisa att du upptäckt situationen. Tala om att du inte accepterar gärningen. Ta hand om den/de drabbade eleven/eleverna. När det kommer ett ärende till elevhälsans kännedom om att elev upplevt sig kränkt av annan elev, träder utredningsplikten i kraft. Rektor beslutar vem som ska utreda den misstänkta kränkningen. Kontakt tas med uppgiftslämnaren och med den som är utsatt, för insamling av information. Kontakt kan komma att tas med vårdnadshavare om det berör omyndig elev. Det ska fastställas när samtal med den/de som misstänkts ha kränkt eller mobbat någon kommer att ske. Berörd personal informeras. Enskilda samtal äger rum med den/de som misstänks ha utsatt någon för mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkning. Samtalet ska tydligt klargöra att alla former av kränkande handlingar är fullständigt oacceptabla på Naturbruksgymnasiet i Dingle. Olika åtgärder vidtas beroende på karaktären på den negativa handlingen, samt utifrån hur den utsatta eleven mår. Om den utsatte eleven riskerar att inte nå ämnesmålen, upprättas åtgärdsprogram. Svårare fall ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Elevhälsoteamet kan göra den bedömningen att polisanmälan ska ske. Den person som utsatts ska erbjudas stödsamtal hos kurator eller någon annan som vederbörande känner förtroende för. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När ansvarig rektor fått kännedom om att en anställd misstänks för att ha utsatt en elev för kränkning, ska rektorn skyndsamt utreda uppgifterna. Kontakt tas med uppgiftslämnaren och den utsatte för insamling av information. Vårdnadshavare kontaktas om eleven är omyndig. Vårdnadshavare och elev informeras om Barn och Elevombudsmannens roll. Därefter hålls enskilda samtal av rektor med den/de i personalen som misstänks ha utsatt någon för kränkande behandling. Samtalet ska tydligt klargöra att alla former av kränkande behandling är fullständigt oacceptabelt. Disciplinåtföljd mot den kränkande ska övervägas. Bedöms kränkningen som allvarlig, ska rektor polisanmäla händelsen. Anmälan till Arbetsmiljöverket kan bli aktuellt. Uppföljningssamtal hålls med de inblandade så snart som möjligt. Den person som utsatts ska erbjudas stödsamtal hos kurator eller någon annan som vederbörande känner förtroende för. 16

17 Rutiner för uppföljning Uppföljningsarbetet ska ske skyndsamt, men kan beroende på karaktär och andra omständigheter exempelvis APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) ske olika i tid. 17

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Hjelm 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 LIKABEHANDLINGSPLAN för ARANÄSGYMNASIET med GYMNASIESÄRSKOLAN Fastställd i LSG 2013-06-12 Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola

Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Realgymnasiet Linköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Rev. HT 2014 Innehållsförteckning Sid: 1. Inledning 4 2. Vision 5 2.1 Elevernas delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Campeon Frigymnasium LÅ 2011/2012 Styrande dokument för verksamheten på Campeon Frigymnasium är: o Skollagen, SFS 2010:800 o Läroplan för de frivilliga

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet

Likabehandlingsplan Strömbackaskolan. Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet Likabehandlingsplan Strömbackaskolan Naturvetenskap, Teknik och Introduktionsprogrammet 2014-2015 Innehåll Bakgrund... 3 1. Mål... 4 2. Handlingsplan... 4 2:1 Ansvar... 4 2:2 Förebyggande arbete... 5 2:3

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1

Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Likabehandlingsplan Plönningegymnasiet 2015/2016 1 Varför har skolan en likabehandlingsplan? Verksamheten har en skyldighet att ingripa vid trakasserier och kränkande behandling och lagen gör ingen skillnad

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Sätra skola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola a för planen

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Fribergaskolans likabehandlingsplan

Fribergaskolans likabehandlingsplan Fribergaskolans likabehandlingsplan läsåret 2014-2015 Postadress Telefon Fax Mörbyhöjden 24, 182 32 Danderyd 08-568 915 00 08-568 915 01 Innehållsförteckning Mål och vision 2 Vad betyder orden? 2 Så säger

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer