Dingle Naturbruksgymnasiums likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dingle Naturbruksgymnasiums likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Dingle Naturbruksgymnasiums likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2 Vår vision Dingle Naturbruksgymnasium ska vara ett gott exempel på en skola där alla elever får vara som de är. Både elever och personal ska kunna känna sig trygga. På vår skola gäller nolltolerans när det handlar om diskriminering, trakasserier och kränkningar. På Dingle vill vi ha en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar jargongen. Ansvariga för planen Anneli Gustafsson, rektor Malin Nilsson, kurator Monica Sahlin, fritidsassistent Linnea Karlsson, elevrådsordförande/amigos Timmy Rawnell, elevråd Marina Hult, elevråd Isabell Eriksson, elevråd Johanna Linusson, elevråd Axel Magnusson, elevråd Lovisa Torstensson, elevråd Stina Christensen, elevråd Jennifer Liirus, elevråd Alice Svanberg, amigos Oskar Tobiasson, amigos Linnea Olsson, amigos Georg Hellenes, amigos Elevernas delaktighet Skolan har demokratiskt valda elevrådsrepresentanter och amigos ifrån varje klass. Dessa amigos fungerar som kamratstödjare både dagtid och kvällstid, eftersom skolan driver internatverksamhet. Amigosarna fyller en god funktion på skolan, då de många gånger fungerar som extra ögon och öron. Elevrådet och Amigos avsatte en heldag på Vanns konferensanläggning i syfte att revidera skolans likabehandlingsplan. Vid framställan av denna plan, ligger bland annat resultat till grund, från elevenkäter gjorda under vårterminen 2013 av alla elever i årskurs ett och årskurs två. 2

3 Vårdnadshavarnas delaktighet Då vi är en gymnasieskola, förekommer det elever som snart är myndiga, eller redan är myndiga. Detta innebär att fokus mer ligger vid att förankra planen bland eleverna själva, än hos vårdnadshavarna. Däremot tas det tacksamt emot synpunkter kring denna, ifall vårdnadshavarna har något att tillägga eller ändra. Utvecklingssamtalen är ett ypperligt tillfälle att diskutera skolans likabehandlingsplan på. Likabehandlingsplanen ligger på skolans hemsida Personalens delaktighet Det är ett stort antal anställda som arbetar löpande utifrån planen, då diskrimineringsgrunderna är integrerade i ett flertal kärnämnen. Planen diskuteras kontinuerligt på elevhälsomöten, ledningsgruppsmöten, arbetslagsmöten samt på APT-möten. Nyanställd personal får kännedom om skolans likabehandlingsplan. Kurator och fritidsassistent träffar skolans amigosar för avstämning utifrån likabehandlingsplanen cirka en gång/månad. Förankring av planen Varje klass har som tidigare nämnts en elevrådsrepresentant, samt en amigosrepresentant. Dessa har tillsammans med klassföreståndare/mentorer till uppgift att informera sina respektive klasser om likabehandlingsplanens existens och funktion. Rektor ansvarar för att all personal har god kännedom om likabehandlingsplanen, då den regelbundet diskuteras på bland annat APT-möten. Likabehandlingsplanen ligger på skolans hemsida 3

4 Utvärdering Beskrivning av hur fjolårets plan utvärderats Planen utvärderas fortlöpande av både elever och personal under läsåret. Där är amigosmötena ett bra tillfälle för avstämning/utvärdering. Amigosmötena brukar ligga ca en gång/månad och då deltar alltid kurator och en fritidsledare. Anteckningar från dessa möten delges rektor. Utvärdering sker även med hjälp av elevenkäter. Det gjordes en under VT-2013, där både elever och personal har fått ta del av resultaten och även analyserat dessa. Dagen på Vann tillsammans med elevrådet och amigos, ägnades helt åt att analysera dessa resultat, samt att arbeta fram en ny likabehandlingsplan. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, elevråd, amigos, medarbetare, elevhälsoteam samt skolledning. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Av de senaste elevenkäterna att döma, är vi en skola vi kan vara stolta över när det gäller arbetet kring mobbing, diskriminering och trakasserier! I en komparativ studie som berör ämnet hos de sju olika naturbruksgymnasierna inom regionen, placerade sig Dingle bäst, med god marginal till tvåan. Frågorna rörde bland annat om man upplevde att någon/några mobbades/diskriminerades/trakasserades på skolan, samt om vederbörande själv blivit utsatt för mobbing/diskriminering/trakasserier. Dock ska arbetet kring dessa frågor fortgå löpande. Eleverna upplever att de känner sig trygga på skolan och att de får vara som de är. Under heldagen med elevrådet och Amigos på Vann, framkom dock att eleverna saknar vissa saker, då de önskar sig fler föreläsningar inom vissa områden, exempelvis inom området funktionsnedsättning. Årets plan ska utvärderas senast

5 Beskrivning av hur årets plan ska utvärderas För elever: Löpande under läsåret på bland annat amigosmöten och elevrådsmöten, samt i form av elevenkäter som kommer att delas ut under vårterminen Förhoppningen är att det kan bli ännu en utvärdering i form av heldag på Vann för dessa två elevgrupper. För personal: Löpande under läsåret på bland annat elevhälsomöten, ledningsgruppsmöten, arbetslagsmöten och APT-möten. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor 5

6 Främjande insatser På vår skola finns en god grundförutsättning att lyckas när det gäller likabehandling i verksamheten. Bland eleverna råder det ett mycket liberalt förhållningssätt gentemot varandra. Naturbruksgymnasiet i Dingle innehar många praktiska kurser, vilket innebär att eleverna lär sig att samarbeta på ett naturligt sätt. Karaktärsämneslärarna arbetar praktiskt med eleverna, vilket ofta innebär samarbetsövningar som resulterar i ett påtagligt/konkret resultat. Som ett exempel av många, kan nämnas ett pågående fårhusbygge. Kärnämneslärarna arbetar löpande med värdegrundsarbete integrerat i kurserna. Även internatets personal jobbar med värdegrundsarbete kvällstid, ofta i form av olika samarbetsövningar. Dessa kan exempelvis resultera i en kabaréföreställning för alla elever, personal och anhöriga. Under höstterminen 2012 deltog tre ur personalen på två dagars fortutbildning i Motverka främlingsfientlighet och stimulera till mångfald vid naturbruksgymnasier Det var Naturbruksskolornas Förening som utifrån projektstöd arrangerade denna personalutbildning. Syftet var att motverka intolerans utifrån etnisk tillhörighet och religiös läggning. All personal från de fjorton Naturbruksgymnasierna som deltog var överens om att vi nästan inga elever har utifrån andra etniska tillhörigheter eller religiösa grupper. Därmed fick projektledaren i stället flytta fokus till hur vi ska lyckas locka till oss dessa ungdomar till våra skolor? Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder 6

7 Mål och uppföljning Målet är att eliminera alla former av ovanstående punkter. Personal och elever ska hålla nere toleransnivån gällande all typ av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Personal och elever ska ha vetskap om rutiner och planer gällande utredning av misstänkt kränkande behandling. Att skolan har en amigosgrupp, är betydelsefullt, då dessa ungdomar fungerar som extra ögon och öron åt personalen. Amigosarna är bra på att meddela personalen på ett tidigt stadium, ifall de misstänker att någon far illa. I och med att skolan har ett internat, fyller amigosarna en viktig funktion både på skoltid och på fritid. Därmed kan man säga att uppföljningen sker löpande under amigosmötena, som förläggs cirka en gång i månaden. På dessa möten deltar alltid en fritidsledare från internatet och kuratorn. Informationen som framkommer från amigosarna tas därefter upp på kommande elevhälsomöte, där rektor deltar. 7

8 Insats På vår skola finns flertal arenor där elever och personal träffas under icke skolförlagd tid. I och med att skolan bedriver internat, träffas personal och elever även under kvälls- och nattetid. Det finns flertal olika alternativ till social gemenskap på skolan som exempelvis sångkör, danskurser, matlagningskurser, hundlydnadskurser, kabarégrupp, gymmet, idrottshallen, dagrum, djurstallar mm. Listan kan göras lång. I och med att eleverna umgås dygnet runt, tränas de därmed i att visa hänsyn och respekt till varandra på ett adekvat sätt. Ungdomarna kommer från olika orter, har olika social status och ekonomiska förutsättningar. När de hamnar på internatet (vilket de flesta eleverna gör) blir detta den gemensamma nämnaren. Vår erfarenhet är att internatet främjar sammanhållningen på ett mycket positivt sätt. Kärnämneslärarna fyller en viktig funktion, när det gäller utbildning i allmän värdegrund. Här integreras likabehandlingsarbetet i det ordinarie skolarbetet. Nämnas kan att läraren i religionskunskap tar upp antisemitismens historia, där eleverna bland annat får se filmen Schindlers list. I Religionen arbetar de även med fördomar, intolerans, rasism och diskriminering. I Historian läser eleverna bland annat om imperialism, rasbiologi, rashygien, rasism, kulturrasism, sveriges steriliseringspolitik, samt synen på funktionshinder över tid. I Naturkunskapen diskuteras samhällets förhållningssätt kring HBT. Läraren i Idrott och hälsa integrerar ofta värdegrundsarbete i olika former av fysiska aktiviteter. I Samhällskunskapen tas frågor upp gällande könsnormer, kvinnligt/manligt, jämställdhet, demokrati, normkritisk mediepedagogik, hur budskap bärs fram, reklam, diskriminering, funktionshinder, etnisk tillhörighet, ålder, religion, sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Även i Svenskan och Engelskan arbetas det utifrån likabehandlingsplanen, då det exempelvis ska skrivas uppsatser utifrån olika teman. Skolan har regelbundet lagt en hel- eller halvdagar i sex och samlevnad. Vi har då bokat föreläsningar via RFSL och ungdomsmottagningen. Ansvarig All personal och alla elever på Dingles Naturbruksgymnasium. Datum när det ska vara klart Detta arbete pågår under hela läsåret. 8

9 Kartläggning Kartläggningsmetoder Klassråd, mentorssamtal, utvecklingssamtal, amigosmöten, elevrådsmöten, elevenkät Områden som berörs i kartläggningen Alla former av diskriminering och kränkande behandling. Hur eleverna involverats i kartläggningen Klassråd, mentorssamtal, utvecklingssamtal, amigosmöten, elevrådsmöten och elevenkät. Heldagen på Vann ägnades till viss del åt kartläggningen på skolan. Hur personalen involverats i kartläggningen Under medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Rektor, kurator och fritidsledare har tillsammans med amigos och elevråd kartlagt situationen på Naturbruksgymnasiet i Dingle. 9

10 Resultat och analys Utifrån resultatet på elevenkäten, samt vid diskussioner med eleverna, framkommer det att vi är en skola där eleverna känner sig trygga. Då ungdomarna i elevrådet och amigos var på Vann, ställdes det många frågor kring kartläggningen av hur situationen ser ut på Naturbruksgymnasiet i Dingle. På frågan om hur de exempelvis upplever duschsituationen efter idrotten, svarar de flesta att de inte duschar i idrottshallen, utan att de hellre vill gå till sin dusch på internatet. Detta beror enbart på att de känner sig mer bekväma med att duscha där. På frågan ifall skolan har några otrygga platser som eleverna helst undviker, funderar ungdomarna länge innan någon till slut uppger att det kan vara lite mörkt vid rökrutan. Där kan det även stanna okända bilar i syfte att söka kontakt med framför allt tjejerna på skolan. Utöver detta kommer de inte på någon mer plats som kan upplevas obehaglig. På frågan ifall skolpersonalen behandlar tjejer och killar lika, svarar eleverna enhälligt ja. Kartläggningen utifrån könsidentitet eller könsuttryck på Dingle, framkommer det att det alltid förekommer någon/några transsexuella personer på skolan. Detta är något som eleverna finner vara helt okej. Men tillgången till egen dusch på internatet är en fördel för dessa personer. Likaså upplever eleverna att de sällan delas in i grupper utifrån kön, vilket även det är till fördel för transsexuella. Kartläggningen utifrån etnisk tillhörighet anser eleverna att frågan är näst intill omöjlig att bemöta. Detta beror på att naturbruksgymnasium generellt inte lockar elever som har ickenordisk bakgrund. Därmed förekommer det sällan diskriminering av ungdomar som har annan etnisk tillhörighet. Däremot har trädgårdsutbildningens lärare arbetat under vårterminen 2013 i projektform med vuxenstuderande som kallas Grön integration. Detta är ett samarbete mellan Uddevalla kommun, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Naturbruksgymnasiet i Dingle. Det är ca 10 personer från Somalia, Irak, Pakistan och Brasilien. Projektet har varit lyckat och vederbörande har trivts mycket gott. De har känt sig välkomna och omhändertagna på skolan. Vissa dagar har Grön integrations-gruppen arbetat praktiskt tillsammans med gymnasieeleverna i olika former av trädgårdsarbete. Detta visade sig vara ett lyckat koncept, som gymnasieeleverna gärna ville göra mer av. Kartläggningen utifrån religion och annan trosuppfattning anser eleverna att man får vara som man är på Dingle. Eftersom det sällan förekommer gymnasieelever med icke-nordisk bakgrund är även denna punkt svår att kartlägga. Men amigoseleverna och elevrådarna påtalar att det är okej att vara öppet kristen. Likaså påtalar ungdomarna att de struntar i om någon skulle bära slöja eller inte äta griskött. Kartläggningen utifrån funktionsnedsättning bör det nämnas att eleverna ska hantera stora maskiner, traktorer med mera. De ska även hantera stora och små djur. Detta ställer vissa krav på fysisk kapacitet/förmåga. Eleverna upplever att det sällan förekommer några synliga handikapp bland elever och personal på skolan. Däremot säger ungdomarna att 10

11 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanligt förekommande här. De menar att denna typ av funktionshinder är mycket vanligare på vår skola än på andra. Detta anser de bero på att flertalet kurser/ämnen är av praktisk karaktär, vilket underlättar för de som har svårt att sitta stilla längre stunder. Eleverna tycker att vi har ovanligt många dyslektiker på Dingle. Även utifrån denna diskrimineringspunkt, har Naturbruksgymnasiets trädgårdslärare arbetat med vuxenutbildning. Det har då bland annat handlat om ett flertal döv-grupper, som utbildats här i olika omgångar. Det finns även trädgårdspersonal med funktionsnedsättning. Kartläggningen utifrån sexuell läggning påvisar att det oftast finns ett flertal öppet homosexuella och bisexuella relationer på skolan. Elevantalet består av cirka 80 % tjejer, vilket innebär att flera lesbiska par förekommer. Eleverna har ett liberalt förhållningssätt till olika sexuella läggningar. Det förekommer dock viss homofobi, men inte öppet. Kartläggningen utifrån ålder uppfattar inte eleverna att det förekommer någon diskriminering alls. Ungdomarna tycker det är bra när de blandas med vuxenstuderande under praktiska moment i exempelvis djurstallar eller på trädgårdssidan. Eftersom skolan bedriver internatverksamhet, förekommer det ofta att personal och elever gör saker tillsammans på ett mer informellt sätt, utanför skoltid. På frågan om eleverna hade någon vuxen de kunde vända sig till, ifall det var någon som på något vis kände sig illa behandlad, blev svaret ett tydligt ja. Alla vet vart man ska vända sig om man själv eller någon annan far illa. Rektor, kurator och mentor ligger närmast till hands att ta kontakt med i en sådan situation. 11

12 Förebyggande åtgärder Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Mål och uppföljning Målet är att Naturbruksgymnasiet i Dingle även i fortsättningen bibehåller sitt goda klimat när det gäller elevernas förhållningssätt gentemot varandra och gentemot personalen (och vice versa). Målet är därmed att på vår skola ska man få vara som man är. Uppföljning kommer att ske löpande under läsåret under bland annat amigosmöten, elevrådsmöten, elevhälsomöten och APT. Ambitionen är ännu en heldag på Vann tillsammans med elevrådet och amigos i syfte att utvärdera året som gått, samt revidering av denna likabehandlingsplan. 12

13 Insats Mycket av insatserna kommer att bestå av fortsatt arbete av det skolan redan gör. Kärnämneslärarna fortsätter i samma anda sitt arbete med att utbilda eleverna i allmän värdegrund, då detta ligger integrerat i ett flertal ämnen. Karaktärslärare försöker även fortsättningsvis att blanda gymnasieelever och vuxenelever i vissa sammanhang, då ungdomarna upplever detta positivt med åldersintegrerat arbete. Likaså projektet Grön integration, har varit uppskattat då utomnordiska män och kvinnor har arbetat praktiskt med skolans gymnasieelever. Internatspersonalen ombesörjer den allmänna trivseln efter skoltid. Här är det viktigt att eleverna erbjuds en vettig sysselsättning/fritid i form av social gemenskap. Amigosgruppen upplever själva att den fyller en viktig funktion. Därmed fortsätter den att leva vidare. Det kommer att demokratiskt väljas fram (under slutenhet) nya kandidater från varje ny årskurs1- inriktning under höstterminen Regelbundna amigosmöten för avstämningar kommer att planeras. Elevrådets arbete kommer även detta att löpa på tills vidare, med elevrådets ordförande som sammankallande till mötena. Ny enkätundersökning kommer att göras på skolan under vårterminen Naturbruksskolornas Förening kommer att bjuda in elevråden från varje Naturbruksgymnasium till utbildning i hur man motverkar intolerans, samt i allmänt värdegrundsarbete. Detta kommer att ske under hösten 2014 och finansieras med projektstöd från ungdomsstyrelsen. Det här kommer elevrådet på Dingles Naturbruksgymnasium att anmälas till. Följande önskemål har framkommit från eleverna utifrån diskrimineringspunkterna: Att RFSL även fortsättningsvis kommer till skolan och informerar om olika sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Eftersom det finns ett antal ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser på skolan, känner eleverna att de skulle vilja ha lite mer kunskap inom det här ämnesområdet. Gärna någon med inifrånperspektiv som kommer och berättar/föreläser. Syftet är att få ökad förståelse för dessa personer med sådana funktionshinder. Önskemål finns även om att ta in exempelvis muslimer eller katoliker som kommer och berättar om sin tro och hur den tar sig uttryck i deras vardag. Ansvarig Rektor, lärare, kurator, fritids- och internatspersonal Datum när det ska vara klart Då ny utvärdering av likabehandlingsplanen ska göras. 13

14 Rutiner för akuta situationer Policy På Naturbruksgymnasiet i Dingle råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkande behandling. Om så ändå sker, har skolan utredningsplikt. Varje aktuell situation ska systematiskt kartläggas och följas upp. Skolan har också skyldighet att utreda kränkningar elever emellan som sker utanför lektionstid, exempelvis på internatet eller på Facebook. Skolan har även krav på sig att utreda kränkningar elev-personal, personal-elev. Här har skolan en dokumentationsskyldighet, för att kunna påvisa hur ärenden behandlats. Dokumentationen ska innehålla följande uppgifter: Datum för händelsen Namn på alla inblandade Beskrivning av händelseförlopp och genomförda åtgärder i direkt anslutning Genomförda åtgärder Uppföljning, tidpunkt och ansvarig 14

15 Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Som anställd på skolan ska man vara lyhörd för vad som händer, vilket innebär att man ska reagera på signaler, både subtila och tydliga. Skolpersonal ska vara observant på beteenden i exempelvis klassrum, raster, matsal och på internatet. Är det ofta en och samma person som sitter ensam i matsalen? Är det samma person/personer som inte deltar i gruppen? Är det någon i klassituationen som hellre tyr sig till vuxna än till jämnåriga? Är det någon som vid upprepade tillfällen blir förlöjligad? Är det någon som ofta är inblandad i skojbråk Är det någon som ofta går ensam på raster eller på internatet? Är det någon som ofta klagar över huvudvärk, magont och som därmed har hög frånvaro? Amigosmötena är en viktig tillgång i detta arbete, då personal snabbt får reda på ifall någon elev misstänks fara illa på något sätt. Informationen som framkommer på dessa möten behandlas snabbt. Det sker en avstämning klass för klass, då respektive representant får berätta om det är något som inte känns bra. Detta innefattar även stämningen på internatet. Fördelen med Amigosinformationen är att problemen inte hinner bli så stora, utan oftast tas om hand på ett tidigt stadium. Som mentor har man stort ansvar att regelbundet stämma av med sina elever gällande klassmentalitet. Vad är okej och inte okej? Mentorn ansvarar också för kontakten med vårdnadshavare för omyndiga elever. Under utvecklingssamtalet har mentor tillfälle att ställa frågor på ett djupare plan beträffande mentaliteten i klassen/skolan. Om vederbörande vet om det är någon som verkar ensam i skolan eller på internatet. Personalen ska över lag vara goda vuxna förebilder, som själva föregår med gott exempel. All personal ska klart deklarera sin ställning till alla former av kränkande behandling och inte blunda för detta. Det ska finnas synlig/tillgänglig personal på skolan. Det gäller på raster, men också efter skoltid då internatet tar vid. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och föräldrar ska kunna vända sig till all personal på Naturbruksgymnasiet i Dingle i dessa ärenden. I regel är det mentor, kurator och rektor som får ta emot information av denna karaktär. Elever och föräldrar kan vända sig till den i personalen de känner mest förtroende för. 15

16 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Du som uppmärksammar en kränkning: Blunda inte! Påvisa att du upptäckt situationen. Tala om att du inte accepterar gärningen. Ta hand om den/de drabbade eleven/eleverna. När det kommer ett ärende till elevhälsans kännedom om att elev upplevt sig kränkt av annan elev, träder utredningsplikten i kraft. Rektor beslutar vem som ska utreda den misstänkta kränkningen. Kontakt tas med uppgiftslämnaren och med den som är utsatt, för insamling av information. Kontakt kan komma att tas med vårdnadshavare om det berör omyndig elev. Det ska fastställas när samtal med den/de som misstänkts ha kränkt eller mobbat någon kommer att ske. Berörd personal informeras. Enskilda samtal äger rum med den/de som misstänks ha utsatt någon för mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkning. Samtalet ska tydligt klargöra att alla former av kränkande handlingar är fullständigt oacceptabla på Naturbruksgymnasiet i Dingle. Olika åtgärder vidtas beroende på karaktären på den negativa handlingen, samt utifrån hur den utsatta eleven mår. Om den utsatte eleven riskerar att inte nå ämnesmålen, upprättas åtgärdsprogram. Svårare fall ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Elevhälsoteamet kan göra den bedömningen att polisanmälan ska ske. Den person som utsatts ska erbjudas stödsamtal hos kurator eller någon annan som vederbörande känner förtroende för. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal När ansvarig rektor fått kännedom om att en anställd misstänks för att ha utsatt en elev för kränkning, ska rektorn skyndsamt utreda uppgifterna. Kontakt tas med uppgiftslämnaren och den utsatte för insamling av information. Vårdnadshavare kontaktas om eleven är omyndig. Vårdnadshavare och elev informeras om Barn och Elevombudsmannens roll. Därefter hålls enskilda samtal av rektor med den/de i personalen som misstänks ha utsatt någon för kränkande behandling. Samtalet ska tydligt klargöra att alla former av kränkande behandling är fullständigt oacceptabelt. Disciplinåtföljd mot den kränkande ska övervägas. Bedöms kränkningen som allvarlig, ska rektor polisanmäla händelsen. Anmälan till Arbetsmiljöverket kan bli aktuellt. Uppföljningssamtal hålls med de inblandade så snart som möjligt. Den person som utsatts ska erbjudas stödsamtal hos kurator eller någon annan som vederbörande känner förtroende för. 16

17 Rutiner för uppföljning Uppföljningsarbetet ska ske skyndsamt, men kan beroende på karaktär och andra omständigheter exempelvis APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) ske olika i tid. 17

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO2s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola SG Södra Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola och Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola, förskoleklass och fritidshem Ansvariga för planen Lotta Öijerstedt

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2016/2017 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016

Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Härjedalens gymnasieskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Innehåll Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen:... 4 Ansvarig för planen:... 4 Vår vision...

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2015/2016 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd. Opalen Ansvariga för planen Pedagogerna på Opalen Vår vision Vår vision är att föräldrar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Förskolan Nyponbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasslarödsskolan 4-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga

Läs mer

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Västerviks Gymnasium RO4s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder Parkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision En förskola för alla, där

Läs mer

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bors skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9 Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 7-9

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Väskinde skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Väskinde skola och fritidshem

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids

Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids Skogshöjdens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritids 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Utvärdering av fjolårets plan

Läs mer

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Folkuniversitetet Göteborgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Vuxenutbildning Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fågelstas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRLIG PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Lyrfågelskolan Fritidshem 2014/2015 Lyrfågelskolans Fritidshem plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Hedeskoga fritidshem a för planen Rektor Jim Priest Pedagog Maria teresa Håkansson

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 9 Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad. Giltighet 2013-10-01 2014-12-20

PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad. Giltighet 2013-10-01 2014-12-20 PRAKTISKA Gymnasiet Karlstad Giltighet 2013-10-01 2014-12-20 Grunduppgifter Praktiska Gymnasiet i Karlstad plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

Örnaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Örnaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Örnaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen 7-9 Ansvariga för planen Rektorna har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ucklumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-3 och Fritidshem Läsår 15/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 1/8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Bygg och Anläggning Läsår 2016/2017 2/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer