Vi kan bättre! - uppföljning Integrations- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun. Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kan bättre! - uppföljning 2005. Integrations- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun. Integrationsrådet"

Transkript

1 Integrationsrådet Vi kan bättre! - uppföljning 2005 Integrations- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun Antaget av kommunfullmäktige i Landskrona

2 2(15) fååéü ää Varför ett handlingsprogram för integration och mångfald? s. 3 Mångfald och integration vad och vem handlar det om? s. 4 Vårt ansvar som kommun s. 5 Landskrona kommuns mångfaldsvision s. 6 Våra inriktningsmål s. 7 Våra interna delmål s. 7 Våra externa delmål s. 10 Uppdrag och ansvarsfördelning s. 13 Uppföljning och utvärdering s. 15

3 3(15) s~êñ êéííü~åçäáåöëéêçöê~ãñ êáåíéöê~íáçåçåüã åöñ~äç\ Därför att: Landskrona kommun tar avstånd ifrån främlingsfientlighet och diskriminering. Fördomar och diskriminering ökar utanförskapet och föder motsättningar och konflikter. Den svenska demokratin bygger på att så många som möjligt är med och bidrar till samhällets utveckling. Vi behöver bli bättre på att spegla det omgivande samhällets mångfald för att kunna ge kommuninvånarna en god och kvalificerad service. Landskrona kommun, som är en av kommunens största arbetsgivare, har ett stort ansvar att föregå med gott exempel och visa på de möjligheter som finns i en organisation präglad av mänskliga rättigheter och mångfald. En mångfald av kompetenser och erfarenheter ger organisationen en större erfarenhetsgrund att stå på, och därmed också ett större beslutsunderlag. Mångfald är därmed en verksamhetsstrategi för Landskrona kommun som organisation. Det är nödvändigt att Landskrona kommun framstår som en attraktiv arbetsgivare för alla, inte minst för att trygga det framtida rekryteringsbehovet i takt med ökade pensionsavgångar. En kommunal organisation som präglas av mångfald skapar trovärdighet gentemot medborgarna, vilket i förlängningen ger organisationen ett större mervärde och medvetenhet. Landskrona kommun behöver dra nytta av den resurs och kompetens som finns i kommunen för att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv.

4 4(15) j åöñ~äççåüáåíéöê~íáçåóî~ççåüîéãü~åçä~êçéíçã\ Mångfald och integration handlar inte först och främst om etnicitet eller om människor som har invandrat, trots att många förknippar begreppet mångfald med just etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning med mera. Mångfald handlar om våra inre egenskaper, erfarenheter och kompetenser, om sådant vi upplevt i livet och som därför format oss som personer. Därför är vi alla en del av mångfalden. Den yttre mångfalden, det vill säga människors utseende, födelseplats med mera (det vi förenklat ofta kallar för etnicitet ) speglar inte alltid den inre mångfalden. Av denna anledning är människors etniska bakgrund inte heller särskilt relevant. Etniciteten är endast relevant i de sammanhang då människor diskrimineras just på grund av den, till exempel i arbetslivet, i krogkön eller genom regler och förordningar. En människa kan ha utländsk bakgrund per definition, eftersom han eller hon råkar vara född på en viss geografisk plats eller om föräldrarna är födda i utlandet. Men detta säger inget om denna persons erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Lika lite säger det något om din personlighet och kompetens om du råkar vara född i Småland. Vad man definierar sig som är därför något som varje person själv måste ha lov att ta ställning till. När vi i detta handlingsprogram talar om mångfald, menar vi därför inte enbart vissa etniska grupper eller vissa kulturella egenskaper som brukar förknippas med dessa grupper. Vi talar om oss, om dig och mig. På samma sätt som mångfald handlar om oss alla, är vi alla en del av den ständiga integrationsprocessen i samhället. All förändring och utveckling börjar hos oss själva, men ingen kan ensam integrera sig själv och ingen kan integrera någon annan. Det krävs att vi möts på halva vägen.

5 5(15) s êí~åëî~êëçãâçããìå Kommunen har en central roll att aktivt främja en ömsesidig integration i samhället och att motverka främlingsfientlighet och diskriminering. Det är i kommunerna som människors vardag levs och formas och det är här kommuninvånarna ofta kommer i kontakt med representanter från samhällets olika institutioner och myndigheter. I Landskrona kommun har ungefär var fjärde invånare utländsk bakgrund, det vill säga är född i utlandet eller har föräldrar som är födda i utlandet (år 2005). Kommunen har en uppgift och skyldighet att säkerställa att alla kommuninvånare har samma möjligheter att ta del av den kommunala servicen och verksamheten. För att kunna tillgodose samtliga invånares krav på och behov av en god och kvalificerad service, är det också nödvändigt för kommunen att spegla det omgivande samhällets mångfald. En intern mångfald är en förutsättning för att på ett kompetent sätt möta en extern mångfald. Landskrona kommun har även ett ansvar som arbetsgivare. Ingen samhällsgrupp eller individ ska på något sätt missgynnas i ansökningsprocessen eller när det gäller utvecklingsmöjligheterna i arbetslivet. Handlingsprogrammet ska bidra till att Landskrona kommun utvecklar en inkluderande personalpolitik som värdesätter och fokuserar på de anställdas kompetens snarare än bakgrund. i~öéåenvvvwnpmfçã íö êçéêãçíéíåáëâçáëâêáãáåéêáåöá~êäéíëäáîéí Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald på arbetsplatsen. För att uppfylla lagens krav måste detta, på samma sätt som jämställdhets- och arbetsmiljöarbetet, ske med viss planmässighet. För att arbetet ska uppfylla lagen måste målen vara konkreta och möjliga att följa upp. Arbetet ska alltid dokumenteras. Lagen kräver att arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder genom att: själv ta initiativ till aktiva åtgärder för att förebygga etnisk diskriminering arbeta planmässigt sätta klara och mätbara mål Åtgärderna ska ske inom tre områden: arbetsförhållanden etniska trakasserier rekrytering

6 6(15) i~åçëâêçå~âçããìåëã åöñ~äçëîáëáçå I Landskrona kommun tas mångfalden tillvara på ett positivt sätt. Med detta menas att Landskrona ska präglas av en allomfattande respekt för de mänskliga rättigheterna och vara fri från fördomar och diskriminering. Alla ska ha samma reella möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och dela makt och ansvar. Målet med integrations- och mångfaldsprogrammet är att det ska spela ut sin egen roll. Det ska inte behövas ett handlingsprogram som fokuserar på begrepp som etnicitet, mångfald et cetera, eftersom vi i Landskrona kommun menar att alla ska ha samma reella möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. Målet är därför att handlingsprogrammet på sikt ska inarbetas i kommunens reguljära och centrala styrdokument, till exempel de som berör personalpolicys, värdegrunder eller annat kvalitetsarbete. Vi kan bättre! uppföljning 2005 tar sin utgångspunkt från Vi kan bättre! från år 2001, och denna uppföljning ska därför ses som en naturlig fortsättning på ett redan inlett arbete inom kommunens integrations- och mångfaldsarbete. Därför hänvisar vi till Vi kan bättre! från år 2001 när det gäller förklaringar och förtydligande kring till exempel integrationspolitikens mål, definitioner av viktiga begrepp, lagrum, historiska tillbakablickar med mera. Vi kan bättre! från år 2001 finns att ladda ner på kommunens hemsida:

7 7(15) s ê~áåêáâíåáåöëã ä I Strategisk utvecklingsplan redovisas ett antal tvärsektoriella inriktningsmål som är gemensamma för hela den kommunala organisationen, däribland mål för integration och mångfald. Dessa inriktningsmål ska beaktas av samtliga styrelser och nämnder och så långt som möjligt återfinnas i nämndernas styrdokument och verksamhetsplaner. Inriktningsmålen för integration och mångfald är:»landskrona kommun ska präglas av en allomfattande respekt för de mänskliga rättigheterna och vara fri från fördomar och diskriminering.»i Landskrona ska alla oavsett kulturell och etnisk bakgrund ha samma reella möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och dela makt och ansvar.»landskrona kommun ska på olika sätt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. s ê~áåíéêå~çéäã ä För att uppnå dessa inriktningsmål är det nödvändigt med konkreta delmål, vilka även ska leva upp till Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet (1999:130). De konkreta åtgärderna för att nå delmålen ska beskrivas i respektive nämnds och styrelses verksamhetsplan, samt följas upp i andra tertialuppföljningen och verksamhetsberättelsen. Våra interna delmål, som berör samtliga styrelser och nämnder, är: oéâêóíéêáåö»den kommunala organisationen ska sträva efter att på samtliga befattningsnivåer personalmässigt spegla det omgivande samhällets befolkningssammansättning. Andelen utlandsfödda anställda tillsammans med andelen anställda med utländsk bakgrund ska totalt sett öka årligen med 2 procentenheter, till dess att en jämvikt uppnåtts. Ökningen ska utgå ifrån det föregående årets fast anställda årsarbetare (år 2004: personer ca 53 pers.) Detta ska uppnås genom att aktivt främja rekryteringsprocesser fria från diskriminerande strukturer, och inte med hjälp av kvotering. När vi anställer personer ska vi göra det för att dessa har rätt kompetens, erfarenheter och egenskaper för jobbet. Om de sedan är födda inom eller utom rikets gränser, är män eller kvinnor, unga eller gamla, har vanliga eller ovanliga namn är irrelevant. Men tänk på att kompetens är ett begrepp som ständigt förändras. Det handlar alltså inte om att anställa ett visst antal utlandsfödda personer, kvinnor eller män et cetera det handlar om att rekrytera för att komplettera. Detta kommer på sikt att resultera i att mångfalden i vår organisation breddas.

8 8(15) För att uppnå ovanstående mål rekommenderas förvaltningarna och bolagen att: Vid tillsättandet av en tjänst, undersök om relevant flerspråkighet och annan kulturell kompetens kan vara en merit. Klargör genom platsannonsen att förvaltningen/bolaget strävar efter mångfald i organisationen och därför gärna ser sökande med olika kulturella och etniska bakgrunder, samt andra personer ur grupper som är underrepresenterade i organisationen. Engagera de fackliga organisationerna i arbetet med att förhindra och motverka negativ särbehandling och diskriminering i relation till arbetsoch anställningsvillkor. Bered plats för praktikanter med olika bakgrunder. Säkerställ att praktikanterna har tillgång till handledare och relevanta arbetsuppgifter. Kartlägg det kommande rekryteringsbehovet under de föreliggande 5 åren. Låt resultatet av denna kartläggning ligga till grund för det egna arbetet med rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv, det vill säga att spegla befolkningssammansättningen i samhället. Bredda eller ändra de traditionella rekryteringskanalerna. Utifrån en arbetsanalys, ta fram relevanta krav på erfarenheter, kunskaper och egenskaper som krävs för en utannonserad tjänst (kravprofil). Ställ formella behörighetskrav endast när det föreskrivs för en viss anställning. Gör en mall för meritvärdering (vilka egenskaper och kunskaper som värderas högst osv.) Gallra ansökningarna metodiskt utifrån kravprofilen och meritvärderingsmallen. Var konsekvent och ställ intervjufrågor utifrån kravprofilen. Fördjupa kunskaperna om utländsk examina och arbetslivet utanför Norden, eller ta snabb och kostnadsfri hjälp av Högskoleverket för att bedöma utländsk utbildning (www.hsv.se/utlandsk/bedomning/). Upplys arbetsförmedlingen, rekryteringsföretag och gärna även föreningar om vår mångfaldspolicy och våra rekryteringsambitioner. lêö~åáë~íáçåëâäáã~í»organisationen ska präglas av ett öppet och tolerant klimat där varje medarbetares individuella olikhet tas tillvara. Fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden inom vår organisation ska lämpa sig för alla medarbetare. Landskrona kommun ska vara fri från fördomar och diskriminering och aktivt arbeta för att påverka medvetna eller omedvetna fördomsfulla uppfattningar om personer med annan bakgrund än den egna. Lika rättigheter och lika möjligheter för alla är en del av det demokratiska samhällets grundpelare och innebär också rätten att vara olik. Ur ett verksamhetsperspektiv är det otvivelaktigt så att en inkluderande och positiv arbetsmiljö bidrar till ett ökat engagemang bland medarbetarna och därmed till en bättre lönsamhet.

9 9(15) För att uppnå ovanstående mål rekommenderas förvaltningarna och bolagen att: Utbilda personalansvariga och övrig personal i mångfaldsfrågor. Genomför årliga enkätundersökningar bland de anställda i syfte att undersöka hur medarbetarna upplever arbetsplatsmiljön, om hänsyn tas till den kulturella och religiösa mångfalden, om eventuella trakasserier et cetera. Denna undersökning bör sedermera ligga till grund för framtida åtgärder. Säkerställ att samtliga medarbetares kompetens och kunskap utvecklas och tas tillvara. Utvärdera att det finns rättvisa och objektiva system för urval, befordran och vidareutbildning av personal. Informera samtliga nyanställda om Landskrona kommuns policys och handlingsprogram vad gäller integration och mångfald. Erbjud samtliga nyanställda möjligheten att inledningsvis få en mentor inom förvaltningen/enheten, som kan informera om företagskulturen, informella regler och hjälpa till med praktiska och sociala frågor. Utarbeta policy och verktyg för sammansättning av grupper med kompletterande olikheter och bakgrunder. Genomför åtgärder så att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare, exempelvis underlätta för anställda att kombinera arbetsliv och ledigheter och möjligheten att förena familjeliv med förvärvsarbete. qê~â~ëëéêáéê»ingen medarbetare ska på något sätt diskrimineras på grund av kulturell eller etnisk bakgrund, kön, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Med trakasserier eller kränkande särbehandling menas ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med personens etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuella läggning eller kön. Exempel på trakasserier kan vara stötande eller förlöjligande kommentarer och skämt som syftar på personens ursprung, sexuella läggning, funktionshinder et cetera. Det kan också handla om utestängning ur kamratskapet på arbetsplatsen, undanhållande av information, kränkande bilder med mera. Avgörande är hur den utsatta personen själv har uppfattat handlingen. För att uppnå ovanstående mål rekommenderas förvaltningarna och bolagen att: Kartlägg förekomsten av trakasserier och kränkande särbehandling, däribland etniska trakasserier. Visa att vi har nolltolerans och utarbeta ett handlingsprogram som alla känner till. Kommunicera ut den till alla anställda och presentera den för nyanställda i samband med introduktion. Säkerställ att alla anställda vet hur de ska agera och vart de ska vända sig vid upptäckt av eventuella trakasserier, utse ansvariga för att aktivera handlingsprogrammet.

10 10(15) Utbilda arbetsledare och skyddsombud om diskriminering och trakasserier och hur man upptäcker, hanterar och motverkar dem. Utbilda alla arbetsledare i att upptäcka dolda trakasserier. Utvärdera om objektiva system finns för urval, befordran och vidareutbildning av personal. s ê~éñíéêå~çéäã ä Samtliga nämnder och styrelser ska, utifrån sina egna verksamhetsområden, i så stor utsträckning som möjligt beakta våra gemensamma inriktningsmål och bryta ner dessa till konkreta delmål och åtgärder. I likhet med de interna delmålen ska de externa delmålen redovisas i verksamhetsplanen och följas upp i andra tertialuppföljningen och verksamhetsberättelsen. Nämnderna och styrelserna nedan har utöver detta fått riktade uppdrag av kommunstyrelsen, då deras verksamhetsområden uppfattas som särskilt betydelsefulla. I detta stycke listas inte förslag på aktiva åtgärder i syfte att uppnå de externa delmålen. Nämnderna och styrelserna förutsätts själva ha bäst kunskaper om sina egna organisationer och verksamheter, och vilka aktiva åtgärder de ska vidta för att införliva våra gemensamma inriktningsmål och delmål. _~êåçãëçêöçåüëâçä~»barn- och ungdomsnämnden har ett särskilt uppdrag att genom förskolor och skolor synliggöra och utveckla vägar som leder till likvärdig utbildning och skolgång för barn och ungdomar oavsett modersmål. Förskolan och skolan ska fungera som en mötesplats för elever och personal med olika bakgrunder. En god utbildning är allas rättighet. Men på grund av social och boendemässig segregation fördelas möjligheterna till framtida studier, arbete och god livskvalitet olika mellan individer och grupper. Det är nödvändigt att barnomsorgen och undervisningen tar sin utgångspunkt ifrån samhällets mångfald i sitt dagliga arbete, och ser barn och elevers olika bakgrunder och erfarenheter som möjligheter till fördjupade förståelse och kunskaper, inte som hinder. Det eleverna lär sig i skolan i form av kunskap och värderingar är det som lägger grunden för framtidens demokrati. Det innebär att skolan är en av de viktigaste arenorna för att forma framtidens samhällsmedborgare. Därför måste alla som arbetar i skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

11 11(15) ríäáäçåáåö»vuxennämnden har ett särskilt uppdrag att genom bland annat SFI-utbildningen (Svenska För Invandrare) utveckla metoder och arbetssätt som förkortar individens väg till arbetslivet eller högre utbildningar. Att få grundläggande kunskaper i det svenska språket och samhället är en nödvändighet för att kunna ta sig vidare ut på arbetsmarknaden eller till högre studier. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda en så individanpassad utbildning som möjligt, med möjlighet till relevant språkpraktik ute i arbetslivet. Detta ger de studerande en inblick i svenskt arbetsliv och möjlighet till att knyta kontakter. För att möjliggöra detta krävs att kommunen på en regelbunden basis samarbetar med det omkringliggande näringslivet såväl som med närliggande högskolor och universitet. ^êäéíëã~êâå~ç»vuxennämnden har ett särskilt uppdrag att genom utvecklandet av olika metoder och samarbete med externa parter på arbetsmarknaden, främja människors väg till arbete och inkomst, och därmed verka för allas möjlighet till självförsörjning och oberoende. Utsatta individer och grupper ska särskilt uppmärksammas. Integration handlar om att ha makt över sitt eget liv, att vara självförsörjande och oberoende. Tillgång till arbete och inkomst är därmed en grundläggande del i integrationsprocessen. Arbetsplatsen är också den i särklass mest lämpliga platsen för ömsesidig integration att äga rum på. Det är på arbetsplatsen människor möts och där fördomar kan motarbetas genom praktisk erfarenhet. c êéí~ö~åçé»invest in Landskrona har ett särskilt uppdrag att verka för att undanröja de eventuella hinder som föreligger för företagare med utländsk bakgrund att etablera och utveckla företag i kommunen. Undersökningar som bland annat Nutek genomfört visar att egenföretagare med utländsk bakgrund är yngre och bättre utbildade än svenska småföretagare, och vill växa i större utsträckning än svenska företagare och anställer i nästan samma utsträckning som svenska företagare, trots en något lägre omsättning. Å andra sidan visar samma undersökningar att detta är en grupp företagare som har svårt att få lån och teckna försäkringar och hyreskontrakt. Svårigheterna blir större ju mer företagaren skiljer sig utseendemässigt från svenska företagare. Landskrona kommun vill motverka denna tendens och istället dra nytta av den resurs, kompetens och handlingskraft som nysvenska företagare bidrar med.

12 12(15) cêáíáççåüâìäíìê»landskrona kommun ska ta tillvara på människors ideella engagemang och stödja och uppmuntra föreningar och andra aktörer som arbetar för att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrunder. Detta uppdrag berör särskilt de förvaltningar som hanterar kommunens föreningsbidrag. Föreningslivet och de ideella organisationerna har spelat en stor roll för uppbyggandet av vår demokrati. Föreningslivet är också en viktig arena för att skapa sociala relationer mellan människor med gemensamma intressen, där bakgrund och nationalitet har en mindre betydande roll. Genom fritids- och föreningsverksamhet stärks den enskildes möjlighet till en aktiv delaktighet i samhället och ett ökat ansvarstagande. _çéåçé»byggnadsnämnden har ett särskilt uppdrag att verka för en ökad boendeintegration i kommunen genom att vid markanvändningsbeslut försäkra sig om att den sociala planeringen blir en integrerad del av den fysiska planeringen.»landskronahem AB ska genom bostadsplanering och satsningar på särskilda bostadsområden verka för att skapa mötesplatser och motverka social segregation. I Landskrona existerar idag tydliga sociala och fysiska gränsuppdelningar på stadsdels- och delområdesnivå. Detta är till stor del resultatet av att ekonomiskt svagare grupper av olika anledningar tvingas bosätta sig i mer eftersatta bostadsområden. Detta innebär att människor med olika bakgrunder och ekonomiska förutsättningar ofta inte möts i vardagen och i bostadsområdet, vilket försvårar en naturlig samexistens och sociala relationer. Denna samhällsprocess benämns ofta med begreppet segregation. Ofta nämner man bara begreppet segregation när man talar om eftersatta bostadsområden med en hög andel boende med utländsk bakgrund. Men även attraktiva och välbärgade områden är ofta lika segregerade som de ekonomiskt eftersatta.

13 13(15) rééçê~öçåü~åëî~êëñ êçéäåáåö Mångfaldsfrågorna ska inte hanteras enskilt eller vid sidan av ordinarie verksamhet, utan ska ingå som en självklar del i Landskrona kommuns samtliga enheters kvalitets- och utvecklingsarbete. p~ãíäáö~ë~åëî~ê Att främja integration och mångfald kan aldrig vara enbart någon eller någras ansvar. Vi har alla ett ansvar att verka för att vårt samhälle blir så inkluderande som möjligt. Därför har samtliga anställda i Landskrona kommun också ett ansvar för att verka i linje med de mål som satts upp i mångfaldsprogrammet och i den egna nämndens/styrelsens verksamhetsplan. Samtliga medarbetare har också ett ansvar att motarbeta och anmäla alla former av diskriminering eller trakasserier, oavsett grund. hçããìåëíóêéäëéåëçåüfåíéöê~íáçåëê ÇÉíë~åëî~ê Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunen, i egenskap av serviceorgan gentemot medborgarna samt arbetsgivare, arbeta för integration och mångfald i enlighet med uppställda mål, lagar och eventuella övriga avtal. Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen för sitt eget verksamhetsområde i form av nämnd. Kommunstyrelsens Integrationsråd är ett beredningsorgan till kommunstyrelsen i integrationsfrågor. Till rådet ska vara knutet en tjänsteman som ansvarar för verkställighet och samordning av rådets verksamhet. Det åligger Integrationsrådet: Att leda, samordna och utvärdera kommunens övergripande integrationspolitik. Att samordna nämndsövergripande integrationsprojekt. Att bevaka verkställigheten av integrations- och mångfaldsprogrammet. Att regelbundet avrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen. k ãåçéêå~ëlëíóêéäëéêå~ë~åëî~ê Ansvaret för att kommunens integrations- och mångfaldsmål uppnås ligger på respektive nämnd, vilken ansvarar för mångfaldsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Vi kan bättre! - uppföljning 2005 ska utgöra basen för nämndernas och de kommunala bolagens integrations- och mångfaldsarbete. Målen i Vi kan bättre! - uppföljning 2005 ska emellertid anses utgöra en miniminivå. Nämnderna och styrelserna har naturligtvis rätt till att i sina respektive verksamhetsplaner formulera egna mål som syftar till att höja kvalitén ytterligare.

14 14(15) Det åligger varje nämnd och styrelse: Att årligen i verksamhetsplanen redovisa de mål och åtgärder man tänker vidta i syfte att förverkliga kommunens inriktnings- och delmål, samt i syfte att leva upp till befintlig lagstiftning på området. Att koppla de åtgärder som tas upp i verksamhetsplanen till en tidsplan, budget och ansvarsfördelning. Att redovisa måluppfyllelsen i andra tertialuppföljningen och verksamhetsberättelsen i samband med det årliga bokslutet. Att tillförsäkra att nämnden/styrelsen förfogar över eller erhåller de resurser som behövs för att uppnå målen i Vi kan bättre! - uppföljning 2005 samt i den egna verksamhetsplanen. Att tillse att nämndens/styrelsens mål är kända för samtliga anställda och att mångfaldsarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. ^êäéíëäéç~êéë~åëî~ê Arbetsledare oavsett nivå - ansvarar för att inom sitt ansvarsområde aktivt vidta åtgärder som leder till att de fastställda målen uppnås.

15 15(15) rééñ äàåáåöçåüìíî êçéêáåö sáâ~åä ííêé>óìééñ äàåáåöommr Måluppfyllelsen av de i detta handlingsprogram uppställda mål utvärderas genom nämndernas och styrelsernas andra tertialuppföljning samt verksamhetsberättelse. Vart tredje år ska handlingsprogrammet utvärderas och eventuellt revideras. îêáöìééñ äàåáåöóáåíéöê~íáçåëéêçåéëëéêå~ái~åçëâêçå~âçããìåà ãñ êí ãéçä åéílêáâéí Landskrona kommun ska, i vad mån det är möjligt, årligen utvärdera och redovisa integrationsprocesserna i kommunen med hjälp av kvantitativ statistik från SCB. Denna statistik ska gälla områdena arbete och inkomst, boende, sociala nätverk samt makt och inflytande.

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar

Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-24 Mångfaldspolicy och mångfaldsplan För Ljusdals kommuns förvaltningar Människor från olika kulturer välkomnas att flytta till Ljusdals kommun. Öppenhet för andra

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare S MARIA - GAMLA STANS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSPLAN 2007 DNR 102-719/2006 SID 1 (5) LIKABEHANDLINGSPLAN 2007 Utgångspunkter Målet med jämställdhets- integrations och mångfaldsarbetet är att

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 S HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Linda Vikström BILAGA 6 SID 1 (6) 2008-11-18 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2009 Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds mål För att

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN MILJÖFÖRVALTNINGEN 2007-10-11 SID 1 (5) Kontaktperson Ingegärd Bergsmark BILAGA 3. MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Inledning Arbetet med mångfald och jämställdhet styrs av lagstiftning och stadens interna

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016

Mångfald inte bara en fråga om rättvisa. Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald inte bara en fråga om rättvisa Kajsa Rives 11 november 2016 Mångfald handlar om likheter och olikheter Jämställdhet Innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Jämställdhetspolicy för Emmaboda kommun... 1 Vision... 1 Definition... 1 Emmaboda kommun som arbetsgivare...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN

SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN INLEDNING Svenska Basketbollförbundet vill att anställda, föreningsaktiva, eller inhyrd personal ska känna att de har lika värde, oavsett kön,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 7: OH-underlag

Bilaga 7: OH-underlag BILAGA 7: OH- UNDERLAG 7 : 1 Bilaga 7: OH-underlag Materialet i denna bilaga kan användas som underlag vid presentationer när ni på förskolan eller skolan arbetar med värdegrundsfrågor utifrån Trygghetspärmen.

Läs mer

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37)

W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) ~ LJUSNARSBERGS W'KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37 Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTET 2015-11-11 Au 193 Dnr KS 254/2015 Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ärendebeskrivning Personalchef Ann-Sofie

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet

POLICY. Policy. mot. diskriminering i arbetslivet POLICY Policy mot diskriminering i arbetslivet Kommunen Hudiksvalls kommun strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares resurser. Vi ska främja och uppmuntra medarbetarnas individualiteter och olikheter

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2017-2019 2016-10-13 1 Ansvar och arbetssätt HR-funktionen ansvarar för att ta fram likabehandlingsplanen och hålla den uppdaterad. Ledningsgruppen fattar beslut om planen i samband

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan För medarbetare i Trollhättans Stad 2016 2018 Gärdhemsvägen 9 46183 Trollhättan Tfn: 0520-49 50 00 Mejl: trollhattans.stad@trollhattan.se CSK Innehållsförteckning Jämställdhets-

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås

Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Policy för arbetet med jämställdhet och mångfald för anställda vid Högskolan i Borås Dnr: 354-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 2 1.1 Ett gemensamt ansvar...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling

Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Riktlinjer för mångfaldsfrämjande arbete och likabehandling Inom Lunds kommun är mångfald en naturlig och värdefull del av verksamheten som

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL)

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL) 2 (3) säkerställ att det finns kontinuerlig information om kommunens äldreomsorg på andra språk. Ta fram en handlingsplan för hur äldreomsorgen ska arbeta med mångfaldsfrågor. Denna bör tas fram i samarbete

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer