Vi kan bättre! - uppföljning Integrations- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun. Integrationsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kan bättre! - uppföljning 2005. Integrations- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun. Integrationsrådet"

Transkript

1 Integrationsrådet Vi kan bättre! - uppföljning 2005 Integrations- och mångfaldsprogram för Landskrona kommun Antaget av kommunfullmäktige i Landskrona

2 2(15) fååéü ää Varför ett handlingsprogram för integration och mångfald? s. 3 Mångfald och integration vad och vem handlar det om? s. 4 Vårt ansvar som kommun s. 5 Landskrona kommuns mångfaldsvision s. 6 Våra inriktningsmål s. 7 Våra interna delmål s. 7 Våra externa delmål s. 10 Uppdrag och ansvarsfördelning s. 13 Uppföljning och utvärdering s. 15

3 3(15) s~êñ êéííü~åçäáåöëéêçöê~ãñ êáåíéöê~íáçåçåüã åöñ~äç\ Därför att: Landskrona kommun tar avstånd ifrån främlingsfientlighet och diskriminering. Fördomar och diskriminering ökar utanförskapet och föder motsättningar och konflikter. Den svenska demokratin bygger på att så många som möjligt är med och bidrar till samhällets utveckling. Vi behöver bli bättre på att spegla det omgivande samhällets mångfald för att kunna ge kommuninvånarna en god och kvalificerad service. Landskrona kommun, som är en av kommunens största arbetsgivare, har ett stort ansvar att föregå med gott exempel och visa på de möjligheter som finns i en organisation präglad av mänskliga rättigheter och mångfald. En mångfald av kompetenser och erfarenheter ger organisationen en större erfarenhetsgrund att stå på, och därmed också ett större beslutsunderlag. Mångfald är därmed en verksamhetsstrategi för Landskrona kommun som organisation. Det är nödvändigt att Landskrona kommun framstår som en attraktiv arbetsgivare för alla, inte minst för att trygga det framtida rekryteringsbehovet i takt med ökade pensionsavgångar. En kommunal organisation som präglas av mångfald skapar trovärdighet gentemot medborgarna, vilket i förlängningen ger organisationen ett större mervärde och medvetenhet. Landskrona kommun behöver dra nytta av den resurs och kompetens som finns i kommunen för att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv.

4 4(15) j åöñ~äççåüáåíéöê~íáçåóî~ççåüîéãü~åçä~êçéíçã\ Mångfald och integration handlar inte först och främst om etnicitet eller om människor som har invandrat, trots att många förknippar begreppet mångfald med just etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning med mera. Mångfald handlar om våra inre egenskaper, erfarenheter och kompetenser, om sådant vi upplevt i livet och som därför format oss som personer. Därför är vi alla en del av mångfalden. Den yttre mångfalden, det vill säga människors utseende, födelseplats med mera (det vi förenklat ofta kallar för etnicitet ) speglar inte alltid den inre mångfalden. Av denna anledning är människors etniska bakgrund inte heller särskilt relevant. Etniciteten är endast relevant i de sammanhang då människor diskrimineras just på grund av den, till exempel i arbetslivet, i krogkön eller genom regler och förordningar. En människa kan ha utländsk bakgrund per definition, eftersom han eller hon råkar vara född på en viss geografisk plats eller om föräldrarna är födda i utlandet. Men detta säger inget om denna persons erfarenheter, egenskaper och kunskaper. Lika lite säger det något om din personlighet och kompetens om du råkar vara född i Småland. Vad man definierar sig som är därför något som varje person själv måste ha lov att ta ställning till. När vi i detta handlingsprogram talar om mångfald, menar vi därför inte enbart vissa etniska grupper eller vissa kulturella egenskaper som brukar förknippas med dessa grupper. Vi talar om oss, om dig och mig. På samma sätt som mångfald handlar om oss alla, är vi alla en del av den ständiga integrationsprocessen i samhället. All förändring och utveckling börjar hos oss själva, men ingen kan ensam integrera sig själv och ingen kan integrera någon annan. Det krävs att vi möts på halva vägen.

5 5(15) s êí~åëî~êëçãâçããìå Kommunen har en central roll att aktivt främja en ömsesidig integration i samhället och att motverka främlingsfientlighet och diskriminering. Det är i kommunerna som människors vardag levs och formas och det är här kommuninvånarna ofta kommer i kontakt med representanter från samhällets olika institutioner och myndigheter. I Landskrona kommun har ungefär var fjärde invånare utländsk bakgrund, det vill säga är född i utlandet eller har föräldrar som är födda i utlandet (år 2005). Kommunen har en uppgift och skyldighet att säkerställa att alla kommuninvånare har samma möjligheter att ta del av den kommunala servicen och verksamheten. För att kunna tillgodose samtliga invånares krav på och behov av en god och kvalificerad service, är det också nödvändigt för kommunen att spegla det omgivande samhällets mångfald. En intern mångfald är en förutsättning för att på ett kompetent sätt möta en extern mångfald. Landskrona kommun har även ett ansvar som arbetsgivare. Ingen samhällsgrupp eller individ ska på något sätt missgynnas i ansökningsprocessen eller när det gäller utvecklingsmöjligheterna i arbetslivet. Handlingsprogrammet ska bidra till att Landskrona kommun utvecklar en inkluderande personalpolitik som värdesätter och fokuserar på de anställdas kompetens snarare än bakgrund. i~öéåenvvvwnpmfçã íö êçéêãçíéíåáëâçáëâêáãáåéêáåöá~êäéíëäáîéí Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald på arbetsplatsen. För att uppfylla lagens krav måste detta, på samma sätt som jämställdhets- och arbetsmiljöarbetet, ske med viss planmässighet. För att arbetet ska uppfylla lagen måste målen vara konkreta och möjliga att följa upp. Arbetet ska alltid dokumenteras. Lagen kräver att arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder genom att: själv ta initiativ till aktiva åtgärder för att förebygga etnisk diskriminering arbeta planmässigt sätta klara och mätbara mål Åtgärderna ska ske inom tre områden: arbetsförhållanden etniska trakasserier rekrytering

6 6(15) i~åçëâêçå~âçããìåëã åöñ~äçëîáëáçå I Landskrona kommun tas mångfalden tillvara på ett positivt sätt. Med detta menas att Landskrona ska präglas av en allomfattande respekt för de mänskliga rättigheterna och vara fri från fördomar och diskriminering. Alla ska ha samma reella möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och dela makt och ansvar. Målet med integrations- och mångfaldsprogrammet är att det ska spela ut sin egen roll. Det ska inte behövas ett handlingsprogram som fokuserar på begrepp som etnicitet, mångfald et cetera, eftersom vi i Landskrona kommun menar att alla ska ha samma reella möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. Målet är därför att handlingsprogrammet på sikt ska inarbetas i kommunens reguljära och centrala styrdokument, till exempel de som berör personalpolicys, värdegrunder eller annat kvalitetsarbete. Vi kan bättre! uppföljning 2005 tar sin utgångspunkt från Vi kan bättre! från år 2001, och denna uppföljning ska därför ses som en naturlig fortsättning på ett redan inlett arbete inom kommunens integrations- och mångfaldsarbete. Därför hänvisar vi till Vi kan bättre! från år 2001 när det gäller förklaringar och förtydligande kring till exempel integrationspolitikens mål, definitioner av viktiga begrepp, lagrum, historiska tillbakablickar med mera. Vi kan bättre! från år 2001 finns att ladda ner på kommunens hemsida:

7 7(15) s ê~áåêáâíåáåöëã ä I Strategisk utvecklingsplan redovisas ett antal tvärsektoriella inriktningsmål som är gemensamma för hela den kommunala organisationen, däribland mål för integration och mångfald. Dessa inriktningsmål ska beaktas av samtliga styrelser och nämnder och så långt som möjligt återfinnas i nämndernas styrdokument och verksamhetsplaner. Inriktningsmålen för integration och mångfald är:»landskrona kommun ska präglas av en allomfattande respekt för de mänskliga rättigheterna och vara fri från fördomar och diskriminering.»i Landskrona ska alla oavsett kulturell och etnisk bakgrund ha samma reella möjligheter, rättigheter och skyldigheter, och dela makt och ansvar.»landskrona kommun ska på olika sätt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. s ê~áåíéêå~çéäã ä För att uppnå dessa inriktningsmål är det nödvändigt med konkreta delmål, vilka även ska leva upp till Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet (1999:130). De konkreta åtgärderna för att nå delmålen ska beskrivas i respektive nämnds och styrelses verksamhetsplan, samt följas upp i andra tertialuppföljningen och verksamhetsberättelsen. Våra interna delmål, som berör samtliga styrelser och nämnder, är: oéâêóíéêáåö»den kommunala organisationen ska sträva efter att på samtliga befattningsnivåer personalmässigt spegla det omgivande samhällets befolkningssammansättning. Andelen utlandsfödda anställda tillsammans med andelen anställda med utländsk bakgrund ska totalt sett öka årligen med 2 procentenheter, till dess att en jämvikt uppnåtts. Ökningen ska utgå ifrån det föregående årets fast anställda årsarbetare (år 2004: personer ca 53 pers.) Detta ska uppnås genom att aktivt främja rekryteringsprocesser fria från diskriminerande strukturer, och inte med hjälp av kvotering. När vi anställer personer ska vi göra det för att dessa har rätt kompetens, erfarenheter och egenskaper för jobbet. Om de sedan är födda inom eller utom rikets gränser, är män eller kvinnor, unga eller gamla, har vanliga eller ovanliga namn är irrelevant. Men tänk på att kompetens är ett begrepp som ständigt förändras. Det handlar alltså inte om att anställa ett visst antal utlandsfödda personer, kvinnor eller män et cetera det handlar om att rekrytera för att komplettera. Detta kommer på sikt att resultera i att mångfalden i vår organisation breddas.

8 8(15) För att uppnå ovanstående mål rekommenderas förvaltningarna och bolagen att: Vid tillsättandet av en tjänst, undersök om relevant flerspråkighet och annan kulturell kompetens kan vara en merit. Klargör genom platsannonsen att förvaltningen/bolaget strävar efter mångfald i organisationen och därför gärna ser sökande med olika kulturella och etniska bakgrunder, samt andra personer ur grupper som är underrepresenterade i organisationen. Engagera de fackliga organisationerna i arbetet med att förhindra och motverka negativ särbehandling och diskriminering i relation till arbetsoch anställningsvillkor. Bered plats för praktikanter med olika bakgrunder. Säkerställ att praktikanterna har tillgång till handledare och relevanta arbetsuppgifter. Kartlägg det kommande rekryteringsbehovet under de föreliggande 5 åren. Låt resultatet av denna kartläggning ligga till grund för det egna arbetet med rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv, det vill säga att spegla befolkningssammansättningen i samhället. Bredda eller ändra de traditionella rekryteringskanalerna. Utifrån en arbetsanalys, ta fram relevanta krav på erfarenheter, kunskaper och egenskaper som krävs för en utannonserad tjänst (kravprofil). Ställ formella behörighetskrav endast när det föreskrivs för en viss anställning. Gör en mall för meritvärdering (vilka egenskaper och kunskaper som värderas högst osv.) Gallra ansökningarna metodiskt utifrån kravprofilen och meritvärderingsmallen. Var konsekvent och ställ intervjufrågor utifrån kravprofilen. Fördjupa kunskaperna om utländsk examina och arbetslivet utanför Norden, eller ta snabb och kostnadsfri hjälp av Högskoleverket för att bedöma utländsk utbildning (www.hsv.se/utlandsk/bedomning/). Upplys arbetsförmedlingen, rekryteringsföretag och gärna även föreningar om vår mångfaldspolicy och våra rekryteringsambitioner. lêö~åáë~íáçåëâäáã~í»organisationen ska präglas av ett öppet och tolerant klimat där varje medarbetares individuella olikhet tas tillvara. Fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållanden inom vår organisation ska lämpa sig för alla medarbetare. Landskrona kommun ska vara fri från fördomar och diskriminering och aktivt arbeta för att påverka medvetna eller omedvetna fördomsfulla uppfattningar om personer med annan bakgrund än den egna. Lika rättigheter och lika möjligheter för alla är en del av det demokratiska samhällets grundpelare och innebär också rätten att vara olik. Ur ett verksamhetsperspektiv är det otvivelaktigt så att en inkluderande och positiv arbetsmiljö bidrar till ett ökat engagemang bland medarbetarna och därmed till en bättre lönsamhet.

9 9(15) För att uppnå ovanstående mål rekommenderas förvaltningarna och bolagen att: Utbilda personalansvariga och övrig personal i mångfaldsfrågor. Genomför årliga enkätundersökningar bland de anställda i syfte att undersöka hur medarbetarna upplever arbetsplatsmiljön, om hänsyn tas till den kulturella och religiösa mångfalden, om eventuella trakasserier et cetera. Denna undersökning bör sedermera ligga till grund för framtida åtgärder. Säkerställ att samtliga medarbetares kompetens och kunskap utvecklas och tas tillvara. Utvärdera att det finns rättvisa och objektiva system för urval, befordran och vidareutbildning av personal. Informera samtliga nyanställda om Landskrona kommuns policys och handlingsprogram vad gäller integration och mångfald. Erbjud samtliga nyanställda möjligheten att inledningsvis få en mentor inom förvaltningen/enheten, som kan informera om företagskulturen, informella regler och hjälpa till med praktiska och sociala frågor. Utarbeta policy och verktyg för sammansättning av grupper med kompletterande olikheter och bakgrunder. Genomför åtgärder så att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare, exempelvis underlätta för anställda att kombinera arbetsliv och ledigheter och möjligheten att förena familjeliv med förvärvsarbete. qê~â~ëëéêáéê»ingen medarbetare ska på något sätt diskrimineras på grund av kulturell eller etnisk bakgrund, kön, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Med trakasserier eller kränkande särbehandling menas ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med personens etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuella läggning eller kön. Exempel på trakasserier kan vara stötande eller förlöjligande kommentarer och skämt som syftar på personens ursprung, sexuella läggning, funktionshinder et cetera. Det kan också handla om utestängning ur kamratskapet på arbetsplatsen, undanhållande av information, kränkande bilder med mera. Avgörande är hur den utsatta personen själv har uppfattat handlingen. För att uppnå ovanstående mål rekommenderas förvaltningarna och bolagen att: Kartlägg förekomsten av trakasserier och kränkande särbehandling, däribland etniska trakasserier. Visa att vi har nolltolerans och utarbeta ett handlingsprogram som alla känner till. Kommunicera ut den till alla anställda och presentera den för nyanställda i samband med introduktion. Säkerställ att alla anställda vet hur de ska agera och vart de ska vända sig vid upptäckt av eventuella trakasserier, utse ansvariga för att aktivera handlingsprogrammet.

10 10(15) Utbilda arbetsledare och skyddsombud om diskriminering och trakasserier och hur man upptäcker, hanterar och motverkar dem. Utbilda alla arbetsledare i att upptäcka dolda trakasserier. Utvärdera om objektiva system finns för urval, befordran och vidareutbildning av personal. s ê~éñíéêå~çéäã ä Samtliga nämnder och styrelser ska, utifrån sina egna verksamhetsområden, i så stor utsträckning som möjligt beakta våra gemensamma inriktningsmål och bryta ner dessa till konkreta delmål och åtgärder. I likhet med de interna delmålen ska de externa delmålen redovisas i verksamhetsplanen och följas upp i andra tertialuppföljningen och verksamhetsberättelsen. Nämnderna och styrelserna nedan har utöver detta fått riktade uppdrag av kommunstyrelsen, då deras verksamhetsområden uppfattas som särskilt betydelsefulla. I detta stycke listas inte förslag på aktiva åtgärder i syfte att uppnå de externa delmålen. Nämnderna och styrelserna förutsätts själva ha bäst kunskaper om sina egna organisationer och verksamheter, och vilka aktiva åtgärder de ska vidta för att införliva våra gemensamma inriktningsmål och delmål. _~êåçãëçêöçåüëâçä~»barn- och ungdomsnämnden har ett särskilt uppdrag att genom förskolor och skolor synliggöra och utveckla vägar som leder till likvärdig utbildning och skolgång för barn och ungdomar oavsett modersmål. Förskolan och skolan ska fungera som en mötesplats för elever och personal med olika bakgrunder. En god utbildning är allas rättighet. Men på grund av social och boendemässig segregation fördelas möjligheterna till framtida studier, arbete och god livskvalitet olika mellan individer och grupper. Det är nödvändigt att barnomsorgen och undervisningen tar sin utgångspunkt ifrån samhällets mångfald i sitt dagliga arbete, och ser barn och elevers olika bakgrunder och erfarenheter som möjligheter till fördjupade förståelse och kunskaper, inte som hinder. Det eleverna lär sig i skolan i form av kunskap och värderingar är det som lägger grunden för framtidens demokrati. Det innebär att skolan är en av de viktigaste arenorna för att forma framtidens samhällsmedborgare. Därför måste alla som arbetar i skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

11 11(15) ríäáäçåáåö»vuxennämnden har ett särskilt uppdrag att genom bland annat SFI-utbildningen (Svenska För Invandrare) utveckla metoder och arbetssätt som förkortar individens väg till arbetslivet eller högre utbildningar. Att få grundläggande kunskaper i det svenska språket och samhället är en nödvändighet för att kunna ta sig vidare ut på arbetsmarknaden eller till högre studier. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda en så individanpassad utbildning som möjligt, med möjlighet till relevant språkpraktik ute i arbetslivet. Detta ger de studerande en inblick i svenskt arbetsliv och möjlighet till att knyta kontakter. För att möjliggöra detta krävs att kommunen på en regelbunden basis samarbetar med det omkringliggande näringslivet såväl som med närliggande högskolor och universitet. ^êäéíëã~êâå~ç»vuxennämnden har ett särskilt uppdrag att genom utvecklandet av olika metoder och samarbete med externa parter på arbetsmarknaden, främja människors väg till arbete och inkomst, och därmed verka för allas möjlighet till självförsörjning och oberoende. Utsatta individer och grupper ska särskilt uppmärksammas. Integration handlar om att ha makt över sitt eget liv, att vara självförsörjande och oberoende. Tillgång till arbete och inkomst är därmed en grundläggande del i integrationsprocessen. Arbetsplatsen är också den i särklass mest lämpliga platsen för ömsesidig integration att äga rum på. Det är på arbetsplatsen människor möts och där fördomar kan motarbetas genom praktisk erfarenhet. c êéí~ö~åçé»invest in Landskrona har ett särskilt uppdrag att verka för att undanröja de eventuella hinder som föreligger för företagare med utländsk bakgrund att etablera och utveckla företag i kommunen. Undersökningar som bland annat Nutek genomfört visar att egenföretagare med utländsk bakgrund är yngre och bättre utbildade än svenska småföretagare, och vill växa i större utsträckning än svenska företagare och anställer i nästan samma utsträckning som svenska företagare, trots en något lägre omsättning. Å andra sidan visar samma undersökningar att detta är en grupp företagare som har svårt att få lån och teckna försäkringar och hyreskontrakt. Svårigheterna blir större ju mer företagaren skiljer sig utseendemässigt från svenska företagare. Landskrona kommun vill motverka denna tendens och istället dra nytta av den resurs, kompetens och handlingskraft som nysvenska företagare bidrar med.

12 12(15) cêáíáççåüâìäíìê»landskrona kommun ska ta tillvara på människors ideella engagemang och stödja och uppmuntra föreningar och andra aktörer som arbetar för att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrunder. Detta uppdrag berör särskilt de förvaltningar som hanterar kommunens föreningsbidrag. Föreningslivet och de ideella organisationerna har spelat en stor roll för uppbyggandet av vår demokrati. Föreningslivet är också en viktig arena för att skapa sociala relationer mellan människor med gemensamma intressen, där bakgrund och nationalitet har en mindre betydande roll. Genom fritids- och föreningsverksamhet stärks den enskildes möjlighet till en aktiv delaktighet i samhället och ett ökat ansvarstagande. _çéåçé»byggnadsnämnden har ett särskilt uppdrag att verka för en ökad boendeintegration i kommunen genom att vid markanvändningsbeslut försäkra sig om att den sociala planeringen blir en integrerad del av den fysiska planeringen.»landskronahem AB ska genom bostadsplanering och satsningar på särskilda bostadsområden verka för att skapa mötesplatser och motverka social segregation. I Landskrona existerar idag tydliga sociala och fysiska gränsuppdelningar på stadsdels- och delområdesnivå. Detta är till stor del resultatet av att ekonomiskt svagare grupper av olika anledningar tvingas bosätta sig i mer eftersatta bostadsområden. Detta innebär att människor med olika bakgrunder och ekonomiska förutsättningar ofta inte möts i vardagen och i bostadsområdet, vilket försvårar en naturlig samexistens och sociala relationer. Denna samhällsprocess benämns ofta med begreppet segregation. Ofta nämner man bara begreppet segregation när man talar om eftersatta bostadsområden med en hög andel boende med utländsk bakgrund. Men även attraktiva och välbärgade områden är ofta lika segregerade som de ekonomiskt eftersatta.

13 13(15) rééçê~öçåü~åëî~êëñ êçéäåáåö Mångfaldsfrågorna ska inte hanteras enskilt eller vid sidan av ordinarie verksamhet, utan ska ingå som en självklar del i Landskrona kommuns samtliga enheters kvalitets- och utvecklingsarbete. p~ãíäáö~ë~åëî~ê Att främja integration och mångfald kan aldrig vara enbart någon eller någras ansvar. Vi har alla ett ansvar att verka för att vårt samhälle blir så inkluderande som möjligt. Därför har samtliga anställda i Landskrona kommun också ett ansvar för att verka i linje med de mål som satts upp i mångfaldsprogrammet och i den egna nämndens/styrelsens verksamhetsplan. Samtliga medarbetare har också ett ansvar att motarbeta och anmäla alla former av diskriminering eller trakasserier, oavsett grund. hçããìåëíóêéäëéåëçåüfåíéöê~íáçåëê ÇÉíë~åëî~ê Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunen, i egenskap av serviceorgan gentemot medborgarna samt arbetsgivare, arbeta för integration och mångfald i enlighet med uppställda mål, lagar och eventuella övriga avtal. Utöver detta ansvarar kommunstyrelsen för sitt eget verksamhetsområde i form av nämnd. Kommunstyrelsens Integrationsråd är ett beredningsorgan till kommunstyrelsen i integrationsfrågor. Till rådet ska vara knutet en tjänsteman som ansvarar för verkställighet och samordning av rådets verksamhet. Det åligger Integrationsrådet: Att leda, samordna och utvärdera kommunens övergripande integrationspolitik. Att samordna nämndsövergripande integrationsprojekt. Att bevaka verkställigheten av integrations- och mångfaldsprogrammet. Att regelbundet avrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen. k ãåçéêå~ëlëíóêéäëéêå~ë~åëî~ê Ansvaret för att kommunens integrations- och mångfaldsmål uppnås ligger på respektive nämnd, vilken ansvarar för mångfaldsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Vi kan bättre! - uppföljning 2005 ska utgöra basen för nämndernas och de kommunala bolagens integrations- och mångfaldsarbete. Målen i Vi kan bättre! - uppföljning 2005 ska emellertid anses utgöra en miniminivå. Nämnderna och styrelserna har naturligtvis rätt till att i sina respektive verksamhetsplaner formulera egna mål som syftar till att höja kvalitén ytterligare.

14 14(15) Det åligger varje nämnd och styrelse: Att årligen i verksamhetsplanen redovisa de mål och åtgärder man tänker vidta i syfte att förverkliga kommunens inriktnings- och delmål, samt i syfte att leva upp till befintlig lagstiftning på området. Att koppla de åtgärder som tas upp i verksamhetsplanen till en tidsplan, budget och ansvarsfördelning. Att redovisa måluppfyllelsen i andra tertialuppföljningen och verksamhetsberättelsen i samband med det årliga bokslutet. Att tillförsäkra att nämnden/styrelsen förfogar över eller erhåller de resurser som behövs för att uppnå målen i Vi kan bättre! - uppföljning 2005 samt i den egna verksamhetsplanen. Att tillse att nämndens/styrelsens mål är kända för samtliga anställda och att mångfaldsarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten. ^êäéíëäéç~êéë~åëî~ê Arbetsledare oavsett nivå - ansvarar för att inom sitt ansvarsområde aktivt vidta åtgärder som leder till att de fastställda målen uppnås.

15 15(15) rééñ äàåáåöçåüìíî êçéêáåö sáâ~åä ííêé>óìééñ äàåáåöommr Måluppfyllelsen av de i detta handlingsprogram uppställda mål utvärderas genom nämndernas och styrelsernas andra tertialuppföljning samt verksamhetsberättelse. Vart tredje år ska handlingsprogrammet utvärderas och eventuellt revideras. îêáöìééñ äàåáåöóáåíéöê~íáçåëéêçåéëëéêå~ái~åçëâêçå~âçããìåà ãñ êí ãéçä åéílêáâéí Landskrona kommun ska, i vad mån det är möjligt, årligen utvärdera och redovisa integrationsprocesserna i kommunen med hjälp av kvantitativ statistik från SCB. Denna statistik ska gälla områdena arbete och inkomst, boende, sociala nätverk samt makt och inflytande.

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona Karlskrona kommun 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 13 december 2012 1 S i d a Innehåll Inledning... 3 Plan för social mångfald i Karlskrona... 4

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

2014-04-25 Ärende 900-2013/14

2014-04-25 Ärende 900-2013/14 2014-04-25 Ärende 900-2013/14 Inledning... 3 Samverkan... 3 Avgränsning... 4 Disposition... 4 Arbetsförhållanden... 5 Förvärvsarbete och föräldraskap... 7 Trakasserier... 8 Intern rörlighet... 10 Rekrytering...

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFN-2013-290

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer