Danderyds. Besök kommunens hemsida Panga lagom! Nummer 8 - december Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga fast vad som gäller för att skapa ett tillgängligt samhälle som ger alla medborgare möjlighet att ta del av kommunens service och utbud av tjänster på så likvärdiga villkor som möjligt. Till grund för planen ligger FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet samt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare. Tillgänglighet ses idag i ett vidare perspektiv än tidigare. I Danderyds tillgänglighetsplan betonas tre områden: Fysisk tillgänglighet, dvs. att göra hem, gator, offentliga miljöer och lokaler, transportmedel etc. anpassade så att människor med funktionsnedsättningar kan vistas och röra sig fritt där. Tillgänglighet till information och förmåga/förutsättningar att kommunicera innebär att hemsidor, trycksaker och annan information är tillgänglighetsanpassad och lättläst, att hörselslingor finns etc. Psykosocial tillgänglighet handlar om medvetenhet, kunskap och förståelse för människor med funktionsnedsättning och att dessa människor blir bemötta med respekt. Tillgänglighetsplanen ska stödja flera av kommunens övergripande mål och berör alla nämnders verksamhet. Den anger tydligt vilken tidplan som gäller för olika åtgärder och vilken nämnd som ansvarar. Planen ska följas upp varje år. Socialnämnden ansvarar för uppföljning och samordning med övriga nämnder och det kommunala handikapprådet. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer tillgänglighetsplanen. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före julafton och tisdagen den 5 januari har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8 och 14. DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Panga lagom! Snart har vi nyårshelgen för dörren med fest, glitter och förväntan. Kom bara ihåg att ta det försiktigt med fyrverkerier och smällare. Det är inte alla som är lika förtjusta. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Glöm inte anmäla returpappersabonnemang Sidan 3 Skatten 2010 Sidan 3 Hit går dina skattepengar Sidan 3 Skolval 2010 Sidan 4 Information om snöröjning och halkbekämpning Sidan 6 Var rädd om dig! Information från Storstockholms brandförsvar Sidan 6 Lucia cup Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 7 Koppeltvång? Utdrag ut Danderyds lokala ordningsstadga Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 14 december kl i sessionssalen på Djursholms slott. Sammanträdet sänds i närradion på 98,3 Mhz. Utsändningen finns utlagd på vår webbradio några dagar efter sammanträdet: Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige sammanträder följande dagar: 14 december kl (Djursholms slott) 1 februari kl ( Djursholms slott) 15 mars kl ( Djursholms slott) Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på hemsidan. Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Brageskolan byggs till I Enebyberg finns tre grundskolor, Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan. Elevantalet i området beräknas öka med ca 100 barn den närmaste 10-årsperioden. Samtidigt behöver skolornas kapacitet att laga mat ses över. Ett förslag till tillbyggnad av Brageskolan har nu tagits fram av Tekniska kontoret i samråd med verksamheten. Förslaget innebär att nuvarande byggnad med mottagningskök, matsal och musiksal rivs. En ny byggnad i två plan uppförs. Den ska innehålla nytt tillagningskök, matsal, musiksal och undervisningslokaler för 100 barn. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna programutredningen och uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva möjligheten att samordna en energieffektivisering i projektet. Tekniska nämnden ska också i samråd med produktionsstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden utreda behovet av en fullvärdig gymnastiksal. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslå 52 miljoner kronor för tillbyggnaden av Brageskolan Tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om flyktingmottagning I juni 2007 tecknade Danderyd avtal med Integrationsverket om att årligen ta emot ca 35 flyktingar. Avtalet gäller till och med Länsstyrelsen har begärt att överenskommelsen förlängs till och med december 2010 då en ny lag föreslås träda i kraft. Flyktingmottagningen i Danderyd fungerar mycket väl och Socialkontoret föreslår att avtalet förlängs. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna tilläggsöverenskommelsen till och med Detaljplan för Tranholmen 1:91 Frågan om en permanent förskola på Tranholmen har diskuterats länge. Sedan hösten 2005 bedrivs verksamheten i provisoriska lokaler. Byggnadsnämnden har nu tillstyrkt ett förslag till ny detaljplan som medger en huvudbyggnad på maximalt 410 m 2 och komplementbyggnad på max 30 m 2. Förskolan beräknas för ca 45 barn. Kommunstyrelsen har nu beslutat föreslå fullmäktige att anta detaljplanen samt att anslå 25 miljoner kronor till Tekniska nämnden för att genomföra projektet. Avtal om medfinansiering av kraftledningsprojekt I utredningen Stockholms Ström om den framtida kraftförsörjningen i Stockholmsregionen föreslogs ett 400 kv nät i ring runt Stockholm. För Danderyd innebär projektet att dagens 220 kv luftledningar genom kommunen ersätts med ledningar i mark, i tunnel och på sjöbotten, vilket kommunen varit mycket positiv till. När det gäller finansieringen föreslår utredningen att kommunerna ska betala ca 2,3 miljarder av den totala kostnaden på ca 3,5 miljarder. För Danderyds del innebär avtalet att kommunen ska betala 58 miljoner kronor baserat på värdet av mark som frigörs när luftledningarna raseras. Danderyd har varit kritisk till att betala en så stor del men eftersom övriga berörda kommuner gått med på eller för diskussioner om att bidra på detta sätt, föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige godkänner avtalet för Danderyds del. Det är en stor fördel för danderydsborna att bli av med luftledningarna. Dessutom frigörs mark, främst kring Mörby centrum, för bostadsbyggande som delvis kan finansiera kostnaden. Beslut i kommunsstrelsen Bidrag till Djursholms kapell Kommunstyrelsen har beslutat bidra med kr till Stiftelsen Djursholms kapell som bidrag till renovering av kapellets yttertak m.m. 2

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Glöm inte att anmäla returpappersabonnemang Om du som bor i enfamiljshus vill ha fortsatt insamling av returpapper vid fastigheten från och med 1 januari 2010 får du inte glömma att anmäla detta till kommunens kundtjänst (Sita) på nummer eller se. Tjänsten kostar 225 kr och då får du hämtning 12 gånger per år. Då grundavgiften för enfamiljshus sänks i den nya taxan med 275 och 327 kr per år innebär detta att den som vill behålla fastighetsnära hämtning av returpapper inte betalar en högre avgift jämfört med 2008 års taxa (under förutsättningen att du redan har ett 140 liters returpapperskärl). Andra förutsättningar råder för samfälligheter som har större gemensamma kärl för returpapper. För utförligareinformation se Återvinning av returpapperskärl Om du inte vill ha fastighetsnära hämtning av returpapper efter årsskiftet, kan du lämna ditt tomma kärl till återvinning. Under vecka 3 (18-22 januari) samlar kommunens entreprenör Sita in returpapperskärl vid fastigheten. För att få ditt tomma kärl hämtat ska du ringa till kommunens kundtjänst (Sita) innan vecka 2 och begära hämtning. Sätt ett stort kryss med en tuschpenna på locket för att tydligt markera kärlet för renhållningspersonalen. OBS! Kärlet ska vara utställt under insamlingsperioden och tömt på innehåll. Du kan också sälja eller skänka bort ditt returpapperskärl, eller varför inte behålla det och använda det till annat. Tekniska kontoret Glöm inte att skotta och sanda! Nu när vintern kommer är det viktigt att du skottar och sandar vägen till soptunnan. Annars riskerar du att bli utan sophämtning! Rättelse Tyvärr blev några siffror fel i resultaträkningen i förra DanderydsAktuellt. Nedan presenteras de riktiga siffrorna. Resultaträkning Prognos 2009 Förslag 2010 Verksamhetens nettokostnad , ,6 Skatteintäkter och utjämning 1 284, ,9 Finansnetto -4,4-1,2 Årets resultat -21,3-5,8 Balanskravskorrigering 18,7 14,9 Balanskravsmässigt resultat -2,5 9,1 Skatten år 2010 Kommun 17,20 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,70 Begravningsavgift 0,07 Stiftsavgift 0,03 Totalt 30,10 För icke medlem i svenska kyrkan 29,37 Hit går Dina skattepengar Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: Milj kr Kr per inv Inkomster Kommunalskatt 1 665, Försäljning av fastigheter 15,0 482 Räntor och diverse intäkter 60, Tillfälligt konjunkturstöd , summa: 1 780, Utgifter Utjämningssystemet 352, Barnomsorg 235, Skola 436, Övrig verksamhet barn- och utbildningsnämnden 18,9 607 Äldreomsorg 304, Handikappomsorg 98, Övrig verksamhet socialnämnden 80, Gator- vägar och parker 72, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,3 331 Övrig verksamhet teknisk nämnd 5,7 182 Kultur och fritidsverksamhet 67, Övrig verksamhet* 100, summa: 1 780, * övrig verksamhet Budgeterat resultat -5,8-186 Kommunstyrelsens verksamheter 52, Anställdas pensioner (åtaganden intjänade före 1998) 25,0 803 Byggnadsnämnden 6,8 219 Diverse verksamheter 22,4 723 delsumma: 100,

4 Skolvalet 2010/2011 Danderyds Montessoriskola Öppet hus Lördag 23/1 klockan Rektor, lärare, fritidspersonal, elever och föräldrar informerar om skolans verksamhet inför skolval till förskoleklass och skolår 1-6 Drop in varje dag, 25/1-29/1 kl och Välkomna till Danderyds Montessoriskola Mörbyhöjden 24, Danderyd DanderydsAktuellt dec 2009 Tel Skolval (under tiden ) öppen skoldag lördag den 30 januari 2010 format 85 x 115 mm /CE f-år3 Välkomna! D a n d e r y d s A k t u e l l t Skolvalet 2010/2011 görs på Val av skola och fritidshem görs under skolvalsperioden som är den 11 januari t o m den 15 februari Information om hur du gör skolvalet finns på danderyd24 under rubriken Om grundskola. Välkommen till skolan! Rektorerna hälsar alla nybörjare välkomna till skolan. Under januari februari kommer informationsmöten inför start i förskoleklass och skolår 1 att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten om förskoleklass och skola Ekebyskolan, Fafnervägen 47 Djursholm Förskoleklass samt skolår /1...kl Öppet Hus... 28/1...kl Svalnässkolan, Emblavägen 10 Djursholm Förskoleklass... 27/1...kl Öppet Hus... 27/1...kl Kyrkskolan, Klockar Malms väg 19 Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Skolår /1...kl Baldersskolan, Baldersvägen 18, Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Vasaskolan, Vendevägen 30 Djursholm Förskoleklass samt skolår /2...kl skolår /2...kl Öppet Hus... 4/2...kl Kevingeskolan, Golfvägen Danderyd Förskoleklass samt år /1...kl Skolår /2...kl Öppet Hus... 26/1-28/1...kl Enebybergs resultatenhet, Gethagsvägen 13 Enebyberg Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan Förskoleklass, Brageskolan... 28/1...kl Öppet Hus på Enebyskolan och Hagaskolan... 29/1...kl Stocksundsskolan, Studievägen 4, Stocksund Långängsskolan, Långängsvägen 11-13, Stocksund Förskoleklass, Långängen... 26/1...kl Förskoleklass, Stocksundsskolan... 27/1...kl Öppet hus, båda skolorna... 21/1...hela dagen Välkomna, önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor 4

5 DanderydsAktuellt Välkommen till Öppet hus -kunskap och hjärta på Danderyds Gymnasium Mörbyskolan inför valet till gymnasieskolan Öppet hus med elevutställningar, workshops, café och andra spännande aktiviteter Tisdag 26/1 Information i aulan kl inför valet till årskurs 7 Danderyds Gymnasium Rinkebyvägen 4 tel lördag den 16 januari med information i aulan 10.00, och onsdag den 20 januari Informationskväll Information inför valet till gymnasieskolan Onsdag 3 februari 2010 kl Marina läroverket Stocksunds hamn med information i aulan och Välkomna! Kulturskolan våren 2010 Fribergaskolan Vi rustar dig för framtiden - tradition och förnyelse Öppet hus Lördag 23/1 kl Tisdag 26 / kl för elever som ska börja i årskurs 7. Välkomna! Mörbyhöjden 24, Danderyd Information från Socialkontoret Tel eller Musik Dans Nycirkus Musikal Teater Bild & Form Anmäl dig nu! Tel Lagen om valfrihet auktorisation. Kommunen ska annonsera löpande efter nya utförare på en nationell webbplats på Kammarkollegiets hemsida. Företag och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända och få ett tillsvidareavtal med kom munen. Socialnämnden har nu godkänt förfrågningsunder laget, där det framgår vilka krav utförarna måste leva upp till för att bli godkända. Socialnämnden ska godkänna och teckna avtal med utförarna. Är kunden inte nöjd är det nu reglerat i lag att det går att byta utförare. Kommunfullmäktige har beslutat att införa LOV för hemtjänsten och familjerådgivningen den 1 maj En lag om valfrihetssystem inom stöd, vård- och omsorgs tjänster trädde i kraft den 1 januari En majoritet av Sveriges kommuner har infört eller utreder möjligheten att införa LOV. En viktig anledning till att LOV blivit verk lighet är att kommuner som Danderyd, Täby och Nacka sedan fler år haft valfrihet inom olika vård- och omsorgs tjänster. Kundvalssystemet idag innebär att Socialnämnden auk toriserar företag som får rätt att erbjuda t.ex. hemtjänst och då får del av hemtjänstchecken. LOV är ett alternativ till 5

6 Snö och halka När kommer plogoch sandbilarna? Efter snöfall börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom sex timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom 13 timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Hur du själv kan påverka snöröjningen? Insatserna kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta heller inte ut all snö från din uppfart i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Entreprenör Det är Svevia (f.d. Vägverket Produktion) som är entreprenör för snöröjning och halkbekämpning i kommunen och tillsammans kommer vi att göra allt för att du ska kunna ta dig fram på ett säkert sätt i vinter. Totalt ska ca 300 km väg med anslutande gångbanor och busshållplatser underhållas för att skapa en trafiksäker miljö. Trots Tekniska kontorets målsättningar och vår entreprenörs ambitioner att tillhandahålla trafiksäkra vägar innebär dock inte detta garanterat halkfria vägar och gångbanor. Vem kontaktar du? Skulle is eller snö ligga kvar utan åtgärd kan du under dagtid kontakta Svevia på telefon alternativt Tekniska kontoret, Utanför ordinarie arbetstid kontaktar du Södra Roslagens Brandförsvarsförbund D a n d e r y d s A k t u e l l t Glömda ljus orsakar var fjärde decemberbrand i våra bostäder I december nästan fördubblas bränder i bostäder jämfört med de andra månaderna under året. En fjärdedel av dessa bränder orsakas av bortglömda levande ljus. Tillsammans med glömda spisar orsakar de levande ljusen de flesta bostadsbränderna i december. Det är orsaker som vi själva råder över. Se till att använda obrännbara ljusstakar och ljusmanschetter och ta för vana att alltid släcka ljusen när du lämnar rummet. Brandvarnaren upptäcker branden tidigt. En fungerande brandvarnare är det viktigaste du kan ha för att minska konsekvenserna av en brand. En brandvarnare reagerar tidigt på rök och ger dig viktiga minuter att släcka eller komma undan. Med en handbrandsläckare eller en brandfilt kan du släcka en liten brand, men det förutsätter att du upptäcker branden medan den fortfarande är liten. Det gör brandvarnaren. En spistimer eller spisvakt är också ett bra hjälpmedel för den som lätt glömmer. Den stänger av spisen åt dig. Stäng dörren röken dödar! Om det skulle börja brinna i din egen bostad, försök att släcka branden utan att utsätta dig själv för fara. Om du inte kan släcka ska du stänga dörren till rummet där det brinner. Röken dödar. Om du bor i flerfamiljshus, lämna lägenheten via trapphuset och stäng lägenhetsdörren efter dig. Larma sedan brandförsvaret genom att ringa 112. Stanna kvar i din lägenhet Om du bor i flerfamiljshus och det brinner i en annan lägenhet än din egen ska du stanna kvar din lägenhet. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Påkalla hjälp från brandförsvaret. Lägenheter i flerfamiljshus kan stå emot en brand från en angränsande lägenhet i minuter. Ge gärna Svevia en chans att först hinna åtgärda vinterväglaget. Du kan också e-posta oss om problemen: tekniska. Var rädd om dig! Information från Socialkontoret Kvalitet och trygghet i hemtjänsten - IT-baserat system upphandlas Socialkontoret ska upphandla ett IT-baserat system för arbetet inom hemtjänsten. Planerad start är hösten Syftet är att öka tryggheten och kvaliteten i hemtjänstarbetet. Systemet innebär en förenklad hantering av nycklar som idag är ett besvärligt moment både för personal och kunder. I stället för nycklar kommer hemtjänstpersonalen att ha en liten handdator/mobiltelefon med behörighetskod som kundens dörr öppnas med. Ett annat viktigt syfte är att kunden ska få en korrekt avgift och utförarna rätt ersättning. Idag sker all tidsregistrering manuellt, vilket tar tid och kan leda till oklarheter. I det nya systemet registreras den totala tiden personalen arbetar hemma hos kunden. Den tid varje delmoment i arbetet tar registreras inte. Dagens modell för ersättning till utförarna, dvs. ersättning för den tid personalen är hos kunden, kommer att vara kvar. 6

7 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 11/12-4/2 2-19/12 Beryl Flygelholm och Marie Wellander visar oljemåleri på Djursholms bibliotek Fre. 11/12 Luciafirande i Mörby Centrum. Kl Prisutdelning i Lions Internationella Fredspristävling. Kl Lucia med tärnor och stjärngossar från Danderyds gymnasium sjunger och kommunalrådet Gunnar Oom kröner Danderyds Lucia. Lions Club Danderyd & 18-20/12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkommen till tradition och trevnad med sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. Information Lör. 12/12 kl Stor försäljning av skänkta böcker på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Sagotanten Berit läser förtrollande julsagor för alla barn på Stocksunds bibliotek. Ingen föranmälan. Lör. 12/12 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Ur bokfloden. Dagmar Hesser berättar om årets bästa böcker på Danderyds bibliotek. Lör. 12/12 kl Julens sånger och psalmer. Danderyds kyrkokör under ledning av Rikard Karlsson. i Danderyds kyrka. Sön. 13/12 kl Luciahögtid i Danderyds kyrka. Barnkörerna, Ungdomskörerna och Danderyds kyrkas kammarkör /12 Ikoner inför julen. Målningar av Anna-Stina Slettenmark på biblioteket i Mörby Centrum. Mån. 14/12 kl Luciatåg med barnkörer från BMU, Barns Musikaliska Utveckling. Enebykyrkan Ons. 16/12 kl Sagor i juletid. Monika Lundgren läser julsagor på Stocksunds bibliotek. 4-6 år. Förköp. Tors. 17/12 kl Musik i juletid. Danderydskörens traditionella julkonsert i Djursholms kapell. Lör. 19/12 kl Romanskonsert på Stocksunds bibliotek. Mia Blomgren sång och Anna Strååt piano. Nordenfeltska Musikskolan. Sön. 20/12 kl Julen är här! Danderyds Vokalensemble under ledning av Rikard Karlsson. Danderyds kyrka. Sön. 10/1 kl Julgransplundring med lekar, trollkarl, kaffe och saft i Danderyds församlingsgård. OBS tid och plats!. Max 80 barn. Ålder över 2 år. Biljetter från kl Arr. Danderyds Hembygdsförening. 11/1-30/1 Dreams coming true. Ebba Dieden visar färgstarka målningar i akryl på Djursholms bibliotek. Ons. 27/1 kl Förintelsedagen. Danderyds Kommun och Enebybergsbibliotekets Vänner uppmärksammar minnet av Stängt på biblioteken Den 17 december stänger biblioteken i Mörby, Djursholm och Stocksund redan kl pga julfest för personalen. Enebybergs bibliotek har öppet som vanligt till kl Vill du ställa ut... på något av kommunens fyra bibliotek? Konst, konsthantverk, foto eller något ur din trevliga samling! Både privatpersoner och föreningar är välkomna att ställa ut! På vår hemsida kan du se kontaktuppgifter till utställningsansvarig på respektive bibliotek, bibliotek, klicka på Kontakta biblioteken. Välkommen med din ansökan! Danderyds fritidsgårdar presenterar... Lucia Cup Lördagen den 12:e december avgörs den 29:e Luciacupen på Fribergagården Insläpp kl. 18:00, spelstart kl. 19:00. Det kommer att vara fest hela natten, disco, café, film på storbild och mycket mer! Entré 50:-. Mer info på eller tel På Pavven finns det massor att göra under jullovet! Vi åker till Eddabacken om det är snö, musikrummet är öppet, tillgång till VRS gympahall, fritt spel i datarummet, x-box, film & fika mm. Gå in på för aktuella öppettider. förintelsedagen. Inledning av Gunnar Oom. Träffpunkt Enebyberg. Tors. 4/2 kl Ulla Bulla och Rolle Bolle får besök. Barnteater på Djursholms bibliotek med Hedmans teater För 2-5 år. Förköp: 40 kr. Bindande anmälan. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2010 Nr Manusstopp Distribution 1. 8 januari 28 januari februari 4 mars mars 22 april maj 3 juni Sommaruppehåll augusti 9 september september 7 oktober oktober 18 november november 9 december Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Välkommen till föräldrakurs! KOMET för föräldrar med barn 3 11 år, 11 veckor, anordnas av Familjeteamet. KOMET för föräldrar med ungdomar år, 9 veckor, anordnas av Fältteamet. Kurserna startar i februari. Skicka anmälan senast 11/1 till tel alt. tel /55. Heminstruktör Liselott Andersson hjälper dig med krånglande hörapparater, byte av batterier och ger tips och råd. Ring för att boka ett hembesök eller ett besök på Dalstigen 1 i Danderyd. e-post: Jullov på Mörbybadet! Simma, basta och bubbla. Njut av lugnet. I advent bjuder vi på glögg på morgonsimmet. Ta en kaffe vid vår nya bardisk. Ta med dina barn och stoja på familjesimmet. Vårt nya matsortiment bjuder dig att äta lunch hos oss. Julafton och juldagen stängt. Spela tennis under jullovet. Vi arrangerar kortkurser för juniorer, för såväl nybörjare som för dig som redan spelar. Vi spelar 1,15 timme, 4 dgr under tiden dec. Info och anmälan Danderyds TK Anhörigstöd på Information Danderyd Kom och hämta ditt anhörigkort och ta en kopp kaffe! Första torsdagen i varje månad kl Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats. Första träffen 2010 blir den 7 januari. Välkommen! När ska hunden vara kopplad? Ibland får vi på DanderydsAktuellts redaktion frågan om kopplingstvång för hundar i kommunen. Så här står det i 17 i Allmänna lokala ordningsföreskriter för Danderyds kommun: 17 Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Samtliga idrottsplatsområden, samtliga av kommunen anlagda och utmärkta motions- och ridspår. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser samt badoch lekplatser som anlagts och upplåtits till allmänt begagnande. Hundar får inte heller vistas inomhus i byggnaden Mörby centrum i de delar som utgör offentlig plats. Resenärer med hund som skall åka med tunnelbanan äger rätt att medtaga hund genom norra ingången till tunnelbanetågen. Hela lokala ordningsstadgan finns att läsa på under rubriken Om kommunen. Alzheimer café Torsdag 4/2, 4/3, 1/4 och 6/5 kl i Svalnäs gästhem, Salongen. OBS, ny lokal. Röda Korset, Djursholmskretsen i samarbete med Alzheimerföreningen. DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 28 januari Manusstopp den 8 januari. 8

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Danderyds kommun 01FS 1996:169 Danderyds kommuns föreskrifter 15:50 Utkom från trycket den 19 september 1996 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Danderyds kommun;

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140

Margareta Heimer, socialdirektör Maria Victorin, nämndsekreterare Maria Strandell, enhetschef 141 Lotten Rudberg Flismark, kval utv 136-140 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby C 18.00 19.45 Paragrafer 136-145 Beslutande Isabella Jernbeck (M) Ersättare Bo Wihlborg (KD) Anna-Lena Corell (M) (ej 138) Åke Alm (M) (

Läs mer

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum

Danderyds. Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Detaljplan för utveckling av Mörby centrum Danderyds Nummer 2 - mars 2009 Under förutsättning att Byggnadsnämnden fattar beslut om samråd hålls Plansamrådsmöte om utbyggnaden av Mörby centrum Måndagen den 23 mars kl 18.30 Aulan på Danderyds gymnasium

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom

PM DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Fredrik Cederblom 1(5) KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem inom hemtjänst och familjerådgivning. Sammanfattning Socialnämnden beslutade den 24 augusti 2009, 132, att initiera ett ärende om införande

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Lägenhet i Kattby uthyres

Lägenhet i Kattby uthyres Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland FRITIDSINFO-DECEMBER 2015 Är du intresserad av JAKTKORT nu arrangeras en kurs för ungdomar i samarbete med Finström med början i januari. Anmäl dig så

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

till god hälsa och livskvalitet. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande.

till god hälsa och livskvalitet. Detta i sin tur skapar goda förutsättningar för lärande, utveckling och välbefinnande. Danderyds Nummer 1 februari 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Stockholms Ström - kraftledningen genom Danderyd Sidan 2 Snabbcykelväg till Stockholm Sidan 3 Kostpolicy ska säkerställa

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D

T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 1 D E C E M B E R 2 0 1 3, N R 9 T E C K E N P O S T E N N Y H E T S B L A D 2013-12- 01 L E D A R E I D E T H Ä R N U M R E T : J U L E N Ä R P Å 1 J U L S T A D E N G Ö T E B O R G! J U L S T A D E N

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

BrickeNytt. Nov / Dec 2009

BrickeNytt. Nov / Dec 2009 BrickeNytt Nov / Dec 2009 2 BrickeNytt ges ut av verksamhetsgruppen för Brickebacken. Verksamhetsgruppen består av representanter från Föreningen Trädet, Öbo, Hyresgästföreningen och Örebro kommun. Ansvarig

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering?

Danderyds. Tekniska kontorets kundtjänst. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Har du en bra idé, ett fiffigt förslag eller bara en fundering? Danderyds Nummer 1 - februari 2011 Nu öppnar Tekniska kontorets kundtjänst Detta innebär att du som kommuninvånare får lättare att komma i kontakt med tekniska kontoret via telefon, e-post eller besök.

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010.

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010. januari 2010 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 21 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 849 10 buf.@vallentuna.se www.vallentuna.se buf@vallentuna.se REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Mötesplatser i Norr December 2015

Mötesplatser i Norr December 2015 Blombacka Duvan Anhörigträff Mötesplatser i Norr December 2015 Foto Matton.se Broschyr om alla aktiviteter för Anhörigträffarna i Norr och för Mötesplatserna Duvan och Blombacka Mötesplats Blombacka Våra

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare

Ylva Ehrnrooth, kommunjurist Håkan Jacobsson, konsult Marie-Louise Holmqvist, huvudregistrator Pauline Nobel, verksamhetsutvecklare 1(9) Plats och tid Djursholms slott, kl. 19.00 20.10 Paragrafer 1-6 Ledamöter Ersättare Beslutande Gustav Nielsen (M), ordf Anders Bergstrand (M) Gunilla Stjernberg (C), vice ordf Maria Kaiser (C) Monica

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den 28-29 november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2008. Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Danderyds Nummer 3 - april 2008 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Enebyängen nytt handelsområde i Enebyberg Nya affärer såsom en större livsmedelsbutik med saluhall, butiker för villa och

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02

DANDERYDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-06-02 1(13) Plats och tid Djursholms slott, kl 19:00-20.25 Paragrafer 231-242 Beslutande Jonas Uebel (FP) Ersättare Ulla Hurtig Nielsen (M) Fredrik Wevle (M) Patrik Nimmerstam (C) Bodil Borison (M) Robert Nibelius

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2012

Fritidsnytt. Nr 1/2012 Fritidsnytt Nr 1/2012 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad

Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad Gästinformation Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset Karlstad 1 Patienthotellet & Guldkornet kök och kafé Centralsjukhuset 651 85 Karlstad RECEPTION: 48 350 RESTAURANG: 48 308 Telefonnumret

Läs mer

Danderyds. Vad tycker du om kommunens hemsida? Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 2 - april 2011

Danderyds. Vad tycker du om kommunens hemsida? Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 2 - april 2011 Danderyds Nummer 2 - april 2011 Vad tycker du om kommunens hemsida? Var med och hjälp oss att förbättra danderyd.se! Med start i april kommer Danderyds kommun att genomföra en enkätundersökning på kommunens

Läs mer

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live.

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live. Öppen förskola Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

Kultur i Hörby December 2016

Kultur i Hörby December 2016 Kultur i Hörby December 2016 ROY WILSON QUINTET med Anita Larsson SKIVSLÄPP Premiär för RWQ CD-Skiva Elisabet Elisabet & Jonas Strid framför några av våra mest älskade Julsånger Metropol 4 December kl

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 5 - september 2010. Gott betyg för Danderyds medborgarinflytande.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 5 - september 2010. Gott betyg för Danderyds medborgarinflytande. Danderyds Nummer 5 - september 2010 Allmänna val till riksdag, kommun och landsting äger rum söndagen den 19 september. 20 valdistrikt Dan de ryds kommun är indelad i 20 valdistrikt med varsin vallokal.

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

KALENDER HÖSTEN /9, lördag Sångstund år. Sagostund år. 14/9, söndag Pysselstund för 3-6-åringar inspirerad

KALENDER HÖSTEN /9, lördag Sångstund år. Sagostund år. 14/9, söndag Pysselstund för 3-6-åringar inspirerad HÖSTEN 2014 Bokcirklar för vuxna Här på biblioteket har vi tre mycket trevliga bokcirklar där vi fikar och pratar böcker. Sticka och läs samt Salongens bokcirkel träffas tisdagskvällar en gång per månad.

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

Begäran om uppdrag att upphandla driften av ungdomsverksamheterna i Blå huset och

Begäran om uppdrag att upphandla driften av ungdomsverksamheterna i Blå huset och SPÅNGA-TESTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH FUNKTIONSHINDER TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-02-05 Handläggare: Anica Hjulström Telefon: 508 03 433 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Danderyds. Beslut om Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2010. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Beslut om Mörby centrum. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - april 2010. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 3 - april 2010 Beslut om Mörby centrum Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut om utbyggnaden av Mörby centrum den 12 april (KS) och den 19 april (KF). Vid denna tidnings

Läs mer

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem

Regler och avgifter för barns placering i fritidshem Regler och avgifter för barns placering i fritidshem 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det mesta du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns fritidshem. Broschyren

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

Program för December 2016

Program för December 2016 Program för December 2016 Välkommen till Seniorcentrum Brandbergen Jungfruns gata 419, 13660 Brandbergen, 08-606 9288 Öppet: 09.00 16.00 mån-fre, Cafe: 086068744 Tor 01/12 Fre 02/12 13:00-14:00 musik o

Läs mer

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015 Sportlov 2015 2015 Hörby 16-20 februari 2015 Skapa på museet och se den fantastiska utställningen Undrien Kom till Undrien, hälsa på i Trottoarien! Se den fantastiska utställningen och låt fantasin flöda

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Danderyds grundskolor bäst i landet. Nummer 3 maj 2013. Missa inte Cykeldagen 3:e maj! Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 3 maj 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Eldning av trädgårdsavfall Sidan 2 Vill du bli Volontär? Sidan 3 På gång på Danderydsgården Sidan 3 Danderyds grundskolor bäst

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer