Danderyds. Besök kommunens hemsida Panga lagom! Nummer 8 - december Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga fast vad som gäller för att skapa ett tillgängligt samhälle som ger alla medborgare möjlighet att ta del av kommunens service och utbud av tjänster på så likvärdiga villkor som möjligt. Till grund för planen ligger FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet samt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare. Tillgänglighet ses idag i ett vidare perspektiv än tidigare. I Danderyds tillgänglighetsplan betonas tre områden: Fysisk tillgänglighet, dvs. att göra hem, gator, offentliga miljöer och lokaler, transportmedel etc. anpassade så att människor med funktionsnedsättningar kan vistas och röra sig fritt där. Tillgänglighet till information och förmåga/förutsättningar att kommunicera innebär att hemsidor, trycksaker och annan information är tillgänglighetsanpassad och lättläst, att hörselslingor finns etc. Psykosocial tillgänglighet handlar om medvetenhet, kunskap och förståelse för människor med funktionsnedsättning och att dessa människor blir bemötta med respekt. Tillgänglighetsplanen ska stödja flera av kommunens övergripande mål och berör alla nämnders verksamhet. Den anger tydligt vilken tidplan som gäller för olika åtgärder och vilken nämnd som ansvarar. Planen ska följas upp varje år. Socialnämnden ansvarar för uppföljning och samordning med övriga nämnder och det kommunala handikapprådet. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer tillgänglighetsplanen. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före julafton och tisdagen den 5 januari har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8 och 14. DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Panga lagom! Snart har vi nyårshelgen för dörren med fest, glitter och förväntan. Kom bara ihåg att ta det försiktigt med fyrverkerier och smällare. Det är inte alla som är lika förtjusta. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Glöm inte anmäla returpappersabonnemang Sidan 3 Skatten 2010 Sidan 3 Hit går dina skattepengar Sidan 3 Skolval 2010 Sidan 4 Information om snöröjning och halkbekämpning Sidan 6 Var rädd om dig! Information från Storstockholms brandförsvar Sidan 6 Lucia cup Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 7 Koppeltvång? Utdrag ut Danderyds lokala ordningsstadga Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 14 december kl i sessionssalen på Djursholms slott. Sammanträdet sänds i närradion på 98,3 Mhz. Utsändningen finns utlagd på vår webbradio några dagar efter sammanträdet: Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige sammanträder följande dagar: 14 december kl (Djursholms slott) 1 februari kl ( Djursholms slott) 15 mars kl ( Djursholms slott) Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på hemsidan. Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Brageskolan byggs till I Enebyberg finns tre grundskolor, Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan. Elevantalet i området beräknas öka med ca 100 barn den närmaste 10-årsperioden. Samtidigt behöver skolornas kapacitet att laga mat ses över. Ett förslag till tillbyggnad av Brageskolan har nu tagits fram av Tekniska kontoret i samråd med verksamheten. Förslaget innebär att nuvarande byggnad med mottagningskök, matsal och musiksal rivs. En ny byggnad i två plan uppförs. Den ska innehålla nytt tillagningskök, matsal, musiksal och undervisningslokaler för 100 barn. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna programutredningen och uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva möjligheten att samordna en energieffektivisering i projektet. Tekniska nämnden ska också i samråd med produktionsstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden utreda behovet av en fullvärdig gymnastiksal. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslå 52 miljoner kronor för tillbyggnaden av Brageskolan Tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om flyktingmottagning I juni 2007 tecknade Danderyd avtal med Integrationsverket om att årligen ta emot ca 35 flyktingar. Avtalet gäller till och med Länsstyrelsen har begärt att överenskommelsen förlängs till och med december 2010 då en ny lag föreslås träda i kraft. Flyktingmottagningen i Danderyd fungerar mycket väl och Socialkontoret föreslår att avtalet förlängs. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna tilläggsöverenskommelsen till och med Detaljplan för Tranholmen 1:91 Frågan om en permanent förskola på Tranholmen har diskuterats länge. Sedan hösten 2005 bedrivs verksamheten i provisoriska lokaler. Byggnadsnämnden har nu tillstyrkt ett förslag till ny detaljplan som medger en huvudbyggnad på maximalt 410 m 2 och komplementbyggnad på max 30 m 2. Förskolan beräknas för ca 45 barn. Kommunstyrelsen har nu beslutat föreslå fullmäktige att anta detaljplanen samt att anslå 25 miljoner kronor till Tekniska nämnden för att genomföra projektet. Avtal om medfinansiering av kraftledningsprojekt I utredningen Stockholms Ström om den framtida kraftförsörjningen i Stockholmsregionen föreslogs ett 400 kv nät i ring runt Stockholm. För Danderyd innebär projektet att dagens 220 kv luftledningar genom kommunen ersätts med ledningar i mark, i tunnel och på sjöbotten, vilket kommunen varit mycket positiv till. När det gäller finansieringen föreslår utredningen att kommunerna ska betala ca 2,3 miljarder av den totala kostnaden på ca 3,5 miljarder. För Danderyds del innebär avtalet att kommunen ska betala 58 miljoner kronor baserat på värdet av mark som frigörs när luftledningarna raseras. Danderyd har varit kritisk till att betala en så stor del men eftersom övriga berörda kommuner gått med på eller för diskussioner om att bidra på detta sätt, föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige godkänner avtalet för Danderyds del. Det är en stor fördel för danderydsborna att bli av med luftledningarna. Dessutom frigörs mark, främst kring Mörby centrum, för bostadsbyggande som delvis kan finansiera kostnaden. Beslut i kommunsstrelsen Bidrag till Djursholms kapell Kommunstyrelsen har beslutat bidra med kr till Stiftelsen Djursholms kapell som bidrag till renovering av kapellets yttertak m.m. 2

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Glöm inte att anmäla returpappersabonnemang Om du som bor i enfamiljshus vill ha fortsatt insamling av returpapper vid fastigheten från och med 1 januari 2010 får du inte glömma att anmäla detta till kommunens kundtjänst (Sita) på nummer eller se. Tjänsten kostar 225 kr och då får du hämtning 12 gånger per år. Då grundavgiften för enfamiljshus sänks i den nya taxan med 275 och 327 kr per år innebär detta att den som vill behålla fastighetsnära hämtning av returpapper inte betalar en högre avgift jämfört med 2008 års taxa (under förutsättningen att du redan har ett 140 liters returpapperskärl). Andra förutsättningar råder för samfälligheter som har större gemensamma kärl för returpapper. För utförligareinformation se Återvinning av returpapperskärl Om du inte vill ha fastighetsnära hämtning av returpapper efter årsskiftet, kan du lämna ditt tomma kärl till återvinning. Under vecka 3 (18-22 januari) samlar kommunens entreprenör Sita in returpapperskärl vid fastigheten. För att få ditt tomma kärl hämtat ska du ringa till kommunens kundtjänst (Sita) innan vecka 2 och begära hämtning. Sätt ett stort kryss med en tuschpenna på locket för att tydligt markera kärlet för renhållningspersonalen. OBS! Kärlet ska vara utställt under insamlingsperioden och tömt på innehåll. Du kan också sälja eller skänka bort ditt returpapperskärl, eller varför inte behålla det och använda det till annat. Tekniska kontoret Glöm inte att skotta och sanda! Nu när vintern kommer är det viktigt att du skottar och sandar vägen till soptunnan. Annars riskerar du att bli utan sophämtning! Rättelse Tyvärr blev några siffror fel i resultaträkningen i förra DanderydsAktuellt. Nedan presenteras de riktiga siffrorna. Resultaträkning Prognos 2009 Förslag 2010 Verksamhetens nettokostnad , ,6 Skatteintäkter och utjämning 1 284, ,9 Finansnetto -4,4-1,2 Årets resultat -21,3-5,8 Balanskravskorrigering 18,7 14,9 Balanskravsmässigt resultat -2,5 9,1 Skatten år 2010 Kommun 17,20 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,70 Begravningsavgift 0,07 Stiftsavgift 0,03 Totalt 30,10 För icke medlem i svenska kyrkan 29,37 Hit går Dina skattepengar Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: Milj kr Kr per inv Inkomster Kommunalskatt 1 665, Försäljning av fastigheter 15,0 482 Räntor och diverse intäkter 60, Tillfälligt konjunkturstöd , summa: 1 780, Utgifter Utjämningssystemet 352, Barnomsorg 235, Skola 436, Övrig verksamhet barn- och utbildningsnämnden 18,9 607 Äldreomsorg 304, Handikappomsorg 98, Övrig verksamhet socialnämnden 80, Gator- vägar och parker 72, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,3 331 Övrig verksamhet teknisk nämnd 5,7 182 Kultur och fritidsverksamhet 67, Övrig verksamhet* 100, summa: 1 780, * övrig verksamhet Budgeterat resultat -5,8-186 Kommunstyrelsens verksamheter 52, Anställdas pensioner (åtaganden intjänade före 1998) 25,0 803 Byggnadsnämnden 6,8 219 Diverse verksamheter 22,4 723 delsumma: 100,

4 Skolvalet 2010/2011 Danderyds Montessoriskola Öppet hus Lördag 23/1 klockan Rektor, lärare, fritidspersonal, elever och föräldrar informerar om skolans verksamhet inför skolval till förskoleklass och skolår 1-6 Drop in varje dag, 25/1-29/1 kl och Välkomna till Danderyds Montessoriskola Mörbyhöjden 24, Danderyd DanderydsAktuellt dec 2009 Tel Skolval (under tiden ) öppen skoldag lördag den 30 januari 2010 format 85 x 115 mm /CE f-år3 Välkomna! D a n d e r y d s A k t u e l l t Skolvalet 2010/2011 görs på Val av skola och fritidshem görs under skolvalsperioden som är den 11 januari t o m den 15 februari Information om hur du gör skolvalet finns på danderyd24 under rubriken Om grundskola. Välkommen till skolan! Rektorerna hälsar alla nybörjare välkomna till skolan. Under januari februari kommer informationsmöten inför start i förskoleklass och skolår 1 att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten om förskoleklass och skola Ekebyskolan, Fafnervägen 47 Djursholm Förskoleklass samt skolår /1...kl Öppet Hus... 28/1...kl Svalnässkolan, Emblavägen 10 Djursholm Förskoleklass... 27/1...kl Öppet Hus... 27/1...kl Kyrkskolan, Klockar Malms väg 19 Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Skolår /1...kl Baldersskolan, Baldersvägen 18, Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Vasaskolan, Vendevägen 30 Djursholm Förskoleklass samt skolår /2...kl skolår /2...kl Öppet Hus... 4/2...kl Kevingeskolan, Golfvägen Danderyd Förskoleklass samt år /1...kl Skolår /2...kl Öppet Hus... 26/1-28/1...kl Enebybergs resultatenhet, Gethagsvägen 13 Enebyberg Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan Förskoleklass, Brageskolan... 28/1...kl Öppet Hus på Enebyskolan och Hagaskolan... 29/1...kl Stocksundsskolan, Studievägen 4, Stocksund Långängsskolan, Långängsvägen 11-13, Stocksund Förskoleklass, Långängen... 26/1...kl Förskoleklass, Stocksundsskolan... 27/1...kl Öppet hus, båda skolorna... 21/1...hela dagen Välkomna, önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor 4

5 DanderydsAktuellt Välkommen till Öppet hus -kunskap och hjärta på Danderyds Gymnasium Mörbyskolan inför valet till gymnasieskolan Öppet hus med elevutställningar, workshops, café och andra spännande aktiviteter Tisdag 26/1 Information i aulan kl inför valet till årskurs 7 Danderyds Gymnasium Rinkebyvägen 4 tel lördag den 16 januari med information i aulan 10.00, och onsdag den 20 januari Informationskväll Information inför valet till gymnasieskolan Onsdag 3 februari 2010 kl Marina läroverket Stocksunds hamn med information i aulan och Välkomna! Kulturskolan våren 2010 Fribergaskolan Vi rustar dig för framtiden - tradition och förnyelse Öppet hus Lördag 23/1 kl Tisdag 26 / kl för elever som ska börja i årskurs 7. Välkomna! Mörbyhöjden 24, Danderyd Information från Socialkontoret Tel eller Musik Dans Nycirkus Musikal Teater Bild & Form Anmäl dig nu! Tel Lagen om valfrihet auktorisation. Kommunen ska annonsera löpande efter nya utförare på en nationell webbplats på Kammarkollegiets hemsida. Företag och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända och få ett tillsvidareavtal med kom munen. Socialnämnden har nu godkänt förfrågningsunder laget, där det framgår vilka krav utförarna måste leva upp till för att bli godkända. Socialnämnden ska godkänna och teckna avtal med utförarna. Är kunden inte nöjd är det nu reglerat i lag att det går att byta utförare. Kommunfullmäktige har beslutat att införa LOV för hemtjänsten och familjerådgivningen den 1 maj En lag om valfrihetssystem inom stöd, vård- och omsorgs tjänster trädde i kraft den 1 januari En majoritet av Sveriges kommuner har infört eller utreder möjligheten att införa LOV. En viktig anledning till att LOV blivit verk lighet är att kommuner som Danderyd, Täby och Nacka sedan fler år haft valfrihet inom olika vård- och omsorgs tjänster. Kundvalssystemet idag innebär att Socialnämnden auk toriserar företag som får rätt att erbjuda t.ex. hemtjänst och då får del av hemtjänstchecken. LOV är ett alternativ till 5

6 Snö och halka När kommer plogoch sandbilarna? Efter snöfall börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom sex timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom 13 timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Hur du själv kan påverka snöröjningen? Insatserna kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta heller inte ut all snö från din uppfart i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Entreprenör Det är Svevia (f.d. Vägverket Produktion) som är entreprenör för snöröjning och halkbekämpning i kommunen och tillsammans kommer vi att göra allt för att du ska kunna ta dig fram på ett säkert sätt i vinter. Totalt ska ca 300 km väg med anslutande gångbanor och busshållplatser underhållas för att skapa en trafiksäker miljö. Trots Tekniska kontorets målsättningar och vår entreprenörs ambitioner att tillhandahålla trafiksäkra vägar innebär dock inte detta garanterat halkfria vägar och gångbanor. Vem kontaktar du? Skulle is eller snö ligga kvar utan åtgärd kan du under dagtid kontakta Svevia på telefon alternativt Tekniska kontoret, Utanför ordinarie arbetstid kontaktar du Södra Roslagens Brandförsvarsförbund D a n d e r y d s A k t u e l l t Glömda ljus orsakar var fjärde decemberbrand i våra bostäder I december nästan fördubblas bränder i bostäder jämfört med de andra månaderna under året. En fjärdedel av dessa bränder orsakas av bortglömda levande ljus. Tillsammans med glömda spisar orsakar de levande ljusen de flesta bostadsbränderna i december. Det är orsaker som vi själva råder över. Se till att använda obrännbara ljusstakar och ljusmanschetter och ta för vana att alltid släcka ljusen när du lämnar rummet. Brandvarnaren upptäcker branden tidigt. En fungerande brandvarnare är det viktigaste du kan ha för att minska konsekvenserna av en brand. En brandvarnare reagerar tidigt på rök och ger dig viktiga minuter att släcka eller komma undan. Med en handbrandsläckare eller en brandfilt kan du släcka en liten brand, men det förutsätter att du upptäcker branden medan den fortfarande är liten. Det gör brandvarnaren. En spistimer eller spisvakt är också ett bra hjälpmedel för den som lätt glömmer. Den stänger av spisen åt dig. Stäng dörren röken dödar! Om det skulle börja brinna i din egen bostad, försök att släcka branden utan att utsätta dig själv för fara. Om du inte kan släcka ska du stänga dörren till rummet där det brinner. Röken dödar. Om du bor i flerfamiljshus, lämna lägenheten via trapphuset och stäng lägenhetsdörren efter dig. Larma sedan brandförsvaret genom att ringa 112. Stanna kvar i din lägenhet Om du bor i flerfamiljshus och det brinner i en annan lägenhet än din egen ska du stanna kvar din lägenhet. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Påkalla hjälp från brandförsvaret. Lägenheter i flerfamiljshus kan stå emot en brand från en angränsande lägenhet i minuter. Ge gärna Svevia en chans att först hinna åtgärda vinterväglaget. Du kan också e-posta oss om problemen: tekniska. Var rädd om dig! Information från Socialkontoret Kvalitet och trygghet i hemtjänsten - IT-baserat system upphandlas Socialkontoret ska upphandla ett IT-baserat system för arbetet inom hemtjänsten. Planerad start är hösten Syftet är att öka tryggheten och kvaliteten i hemtjänstarbetet. Systemet innebär en förenklad hantering av nycklar som idag är ett besvärligt moment både för personal och kunder. I stället för nycklar kommer hemtjänstpersonalen att ha en liten handdator/mobiltelefon med behörighetskod som kundens dörr öppnas med. Ett annat viktigt syfte är att kunden ska få en korrekt avgift och utförarna rätt ersättning. Idag sker all tidsregistrering manuellt, vilket tar tid och kan leda till oklarheter. I det nya systemet registreras den totala tiden personalen arbetar hemma hos kunden. Den tid varje delmoment i arbetet tar registreras inte. Dagens modell för ersättning till utförarna, dvs. ersättning för den tid personalen är hos kunden, kommer att vara kvar. 6

7 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 11/12-4/2 2-19/12 Beryl Flygelholm och Marie Wellander visar oljemåleri på Djursholms bibliotek Fre. 11/12 Luciafirande i Mörby Centrum. Kl Prisutdelning i Lions Internationella Fredspristävling. Kl Lucia med tärnor och stjärngossar från Danderyds gymnasium sjunger och kommunalrådet Gunnar Oom kröner Danderyds Lucia. Lions Club Danderyd & 18-20/12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkommen till tradition och trevnad med sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. Information Lör. 12/12 kl Stor försäljning av skänkta böcker på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Sagotanten Berit läser förtrollande julsagor för alla barn på Stocksunds bibliotek. Ingen föranmälan. Lör. 12/12 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Ur bokfloden. Dagmar Hesser berättar om årets bästa böcker på Danderyds bibliotek. Lör. 12/12 kl Julens sånger och psalmer. Danderyds kyrkokör under ledning av Rikard Karlsson. i Danderyds kyrka. Sön. 13/12 kl Luciahögtid i Danderyds kyrka. Barnkörerna, Ungdomskörerna och Danderyds kyrkas kammarkör /12 Ikoner inför julen. Målningar av Anna-Stina Slettenmark på biblioteket i Mörby Centrum. Mån. 14/12 kl Luciatåg med barnkörer från BMU, Barns Musikaliska Utveckling. Enebykyrkan Ons. 16/12 kl Sagor i juletid. Monika Lundgren läser julsagor på Stocksunds bibliotek. 4-6 år. Förköp. Tors. 17/12 kl Musik i juletid. Danderydskörens traditionella julkonsert i Djursholms kapell. Lör. 19/12 kl Romanskonsert på Stocksunds bibliotek. Mia Blomgren sång och Anna Strååt piano. Nordenfeltska Musikskolan. Sön. 20/12 kl Julen är här! Danderyds Vokalensemble under ledning av Rikard Karlsson. Danderyds kyrka. Sön. 10/1 kl Julgransplundring med lekar, trollkarl, kaffe och saft i Danderyds församlingsgård. OBS tid och plats!. Max 80 barn. Ålder över 2 år. Biljetter från kl Arr. Danderyds Hembygdsförening. 11/1-30/1 Dreams coming true. Ebba Dieden visar färgstarka målningar i akryl på Djursholms bibliotek. Ons. 27/1 kl Förintelsedagen. Danderyds Kommun och Enebybergsbibliotekets Vänner uppmärksammar minnet av Stängt på biblioteken Den 17 december stänger biblioteken i Mörby, Djursholm och Stocksund redan kl pga julfest för personalen. Enebybergs bibliotek har öppet som vanligt till kl Vill du ställa ut... på något av kommunens fyra bibliotek? Konst, konsthantverk, foto eller något ur din trevliga samling! Både privatpersoner och föreningar är välkomna att ställa ut! På vår hemsida kan du se kontaktuppgifter till utställningsansvarig på respektive bibliotek, bibliotek, klicka på Kontakta biblioteken. Välkommen med din ansökan! Danderyds fritidsgårdar presenterar... Lucia Cup Lördagen den 12:e december avgörs den 29:e Luciacupen på Fribergagården Insläpp kl. 18:00, spelstart kl. 19:00. Det kommer att vara fest hela natten, disco, café, film på storbild och mycket mer! Entré 50:-. Mer info på eller tel På Pavven finns det massor att göra under jullovet! Vi åker till Eddabacken om det är snö, musikrummet är öppet, tillgång till VRS gympahall, fritt spel i datarummet, x-box, film & fika mm. Gå in på för aktuella öppettider. förintelsedagen. Inledning av Gunnar Oom. Träffpunkt Enebyberg. Tors. 4/2 kl Ulla Bulla och Rolle Bolle får besök. Barnteater på Djursholms bibliotek med Hedmans teater För 2-5 år. Förköp: 40 kr. Bindande anmälan. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2010 Nr Manusstopp Distribution 1. 8 januari 28 januari februari 4 mars mars 22 april maj 3 juni Sommaruppehåll augusti 9 september september 7 oktober oktober 18 november november 9 december Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Välkommen till föräldrakurs! KOMET för föräldrar med barn 3 11 år, 11 veckor, anordnas av Familjeteamet. KOMET för föräldrar med ungdomar år, 9 veckor, anordnas av Fältteamet. Kurserna startar i februari. Skicka anmälan senast 11/1 till tel alt. tel /55. Heminstruktör Liselott Andersson hjälper dig med krånglande hörapparater, byte av batterier och ger tips och råd. Ring för att boka ett hembesök eller ett besök på Dalstigen 1 i Danderyd. e-post: Jullov på Mörbybadet! Simma, basta och bubbla. Njut av lugnet. I advent bjuder vi på glögg på morgonsimmet. Ta en kaffe vid vår nya bardisk. Ta med dina barn och stoja på familjesimmet. Vårt nya matsortiment bjuder dig att äta lunch hos oss. Julafton och juldagen stängt. Spela tennis under jullovet. Vi arrangerar kortkurser för juniorer, för såväl nybörjare som för dig som redan spelar. Vi spelar 1,15 timme, 4 dgr under tiden dec. Info och anmälan Danderyds TK Anhörigstöd på Information Danderyd Kom och hämta ditt anhörigkort och ta en kopp kaffe! Första torsdagen i varje månad kl Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats. Första träffen 2010 blir den 7 januari. Välkommen! När ska hunden vara kopplad? Ibland får vi på DanderydsAktuellts redaktion frågan om kopplingstvång för hundar i kommunen. Så här står det i 17 i Allmänna lokala ordningsföreskriter för Danderyds kommun: 17 Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Samtliga idrottsplatsområden, samtliga av kommunen anlagda och utmärkta motions- och ridspår. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser samt badoch lekplatser som anlagts och upplåtits till allmänt begagnande. Hundar får inte heller vistas inomhus i byggnaden Mörby centrum i de delar som utgör offentlig plats. Resenärer med hund som skall åka med tunnelbanan äger rätt att medtaga hund genom norra ingången till tunnelbanetågen. Hela lokala ordningsstadgan finns att läsa på under rubriken Om kommunen. Alzheimer café Torsdag 4/2, 4/3, 1/4 och 6/5 kl i Svalnäs gästhem, Salongen. OBS, ny lokal. Röda Korset, Djursholmskretsen i samarbete med Alzheimerföreningen. DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 28 januari Manusstopp den 8 januari. 8

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den 28-29 november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum Danderyds Nummer 7 november 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 21 oktober att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl. NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2006. Stor kontroll av kommunens pizzerior. Danderyds Nummer 1 - februari 2006 Stor kontroll av kommunens pizzerior Miljö och stadsbyggnad har i flera års tid haft ett löpande livsmedelsprojekt årets bästa, där den mest hygieniska butiken, restaurangen

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Danderyds Nummer 5 - september 2007

Danderyds Nummer 5 - september 2007 Danderyds Nummer 5 - september 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Så styrs Danderyd Sidan 3 Har du upptäckt Insyn? Sidan 3 Sortera och återvinn Sidan 4 Nu har Information Danderyd öppnat.

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

UtKI ö 6C- A rek."-- C

UtKI ö 6C- A rek.-- C a KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UtKI ö 6C- A rek."-- C Handläggare Datum Diarienummer Carlsson Karin 2015-04-30 UBN-2015-2105 Utbildningsnämnden Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven.

Internhyrorna inom ramen för fastighetsnämndens budget har räknats upp med 1,5 procent i enlighet med budgetdirektiven. Följande taxor och avgifter föreslås i nämndernas verksamhetsplaner 2015: Kommunledningskontoret föreslår att avgifterna för att hyra festvåningen i Djursholms slott höjs från 10 350 kr till 12 000 kr

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Barn- och ungdomsprogram på Kalmar stadsbibliotek hösten 2012

Barn- och ungdomsprogram på Kalmar stadsbibliotek hösten 2012 Barn- och ungdomsprogram på Kalmar stadsbibliotek hösten 2012 Alla evenemang anordnas av Kalmar stadsbibliotek om inget annat anges. AUGUSTI Boksnack Onsdag 29 augusti kl. 16.00 Bild: Födelsedagsmysteriet

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan.

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan. Evenemangslista ... 2009.11.14 2010.01.10 Hans M Karlsson Hans M Karlsson är född och uppvuxen i Värmland. Han har under många år arbetat som professionell fotograf inom press och reklam. Under de sista

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert

Lena Wallin, förskoleexpert UKK Eva Hoas, skolexpert 1(12) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, tisdagen den 3 juni, kl. 19.00 20.00 Paragrafer 144-153 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Söderström Lind (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA

Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjuts i Kungsbacka regler och anvisningar FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Skolskjutsregler för elever i grundskola och särskola i Kungsbacka Elevs rätt till skolskjuts beskrivs i skollagen, utgångspunkter för

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer