Danderyds. Besök kommunens hemsida Panga lagom! Nummer 8 - december Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga fast vad som gäller för att skapa ett tillgängligt samhälle som ger alla medborgare möjlighet att ta del av kommunens service och utbud av tjänster på så likvärdiga villkor som möjligt. Till grund för planen ligger FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet samt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare. Tillgänglighet ses idag i ett vidare perspektiv än tidigare. I Danderyds tillgänglighetsplan betonas tre områden: Fysisk tillgänglighet, dvs. att göra hem, gator, offentliga miljöer och lokaler, transportmedel etc. anpassade så att människor med funktionsnedsättningar kan vistas och röra sig fritt där. Tillgänglighet till information och förmåga/förutsättningar att kommunicera innebär att hemsidor, trycksaker och annan information är tillgänglighetsanpassad och lättläst, att hörselslingor finns etc. Psykosocial tillgänglighet handlar om medvetenhet, kunskap och förståelse för människor med funktionsnedsättning och att dessa människor blir bemötta med respekt. Tillgänglighetsplanen ska stödja flera av kommunens övergripande mål och berör alla nämnders verksamhet. Den anger tydligt vilken tidplan som gäller för olika åtgärder och vilken nämnd som ansvarar. Planen ska följas upp varje år. Socialnämnden ansvarar för uppföljning och samordning med övriga nämnder och det kommunala handikapprådet. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer tillgänglighetsplanen. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före julafton och tisdagen den 5 januari har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8 och 14. DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Panga lagom! Snart har vi nyårshelgen för dörren med fest, glitter och förväntan. Kom bara ihåg att ta det försiktigt med fyrverkerier och smällare. Det är inte alla som är lika förtjusta. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Glöm inte anmäla returpappersabonnemang Sidan 3 Skatten 2010 Sidan 3 Hit går dina skattepengar Sidan 3 Skolval 2010 Sidan 4 Information om snöröjning och halkbekämpning Sidan 6 Var rädd om dig! Information från Storstockholms brandförsvar Sidan 6 Lucia cup Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 7 Koppeltvång? Utdrag ut Danderyds lokala ordningsstadga Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 14 december kl i sessionssalen på Djursholms slott. Sammanträdet sänds i närradion på 98,3 Mhz. Utsändningen finns utlagd på vår webbradio några dagar efter sammanträdet: Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige sammanträder följande dagar: 14 december kl (Djursholms slott) 1 februari kl ( Djursholms slott) 15 mars kl ( Djursholms slott) Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på hemsidan. Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Brageskolan byggs till I Enebyberg finns tre grundskolor, Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan. Elevantalet i området beräknas öka med ca 100 barn den närmaste 10-årsperioden. Samtidigt behöver skolornas kapacitet att laga mat ses över. Ett förslag till tillbyggnad av Brageskolan har nu tagits fram av Tekniska kontoret i samråd med verksamheten. Förslaget innebär att nuvarande byggnad med mottagningskök, matsal och musiksal rivs. En ny byggnad i två plan uppförs. Den ska innehålla nytt tillagningskök, matsal, musiksal och undervisningslokaler för 100 barn. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna programutredningen och uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva möjligheten att samordna en energieffektivisering i projektet. Tekniska nämnden ska också i samråd med produktionsstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden utreda behovet av en fullvärdig gymnastiksal. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslå 52 miljoner kronor för tillbyggnaden av Brageskolan Tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om flyktingmottagning I juni 2007 tecknade Danderyd avtal med Integrationsverket om att årligen ta emot ca 35 flyktingar. Avtalet gäller till och med Länsstyrelsen har begärt att överenskommelsen förlängs till och med december 2010 då en ny lag föreslås träda i kraft. Flyktingmottagningen i Danderyd fungerar mycket väl och Socialkontoret föreslår att avtalet förlängs. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna tilläggsöverenskommelsen till och med Detaljplan för Tranholmen 1:91 Frågan om en permanent förskola på Tranholmen har diskuterats länge. Sedan hösten 2005 bedrivs verksamheten i provisoriska lokaler. Byggnadsnämnden har nu tillstyrkt ett förslag till ny detaljplan som medger en huvudbyggnad på maximalt 410 m 2 och komplementbyggnad på max 30 m 2. Förskolan beräknas för ca 45 barn. Kommunstyrelsen har nu beslutat föreslå fullmäktige att anta detaljplanen samt att anslå 25 miljoner kronor till Tekniska nämnden för att genomföra projektet. Avtal om medfinansiering av kraftledningsprojekt I utredningen Stockholms Ström om den framtida kraftförsörjningen i Stockholmsregionen föreslogs ett 400 kv nät i ring runt Stockholm. För Danderyd innebär projektet att dagens 220 kv luftledningar genom kommunen ersätts med ledningar i mark, i tunnel och på sjöbotten, vilket kommunen varit mycket positiv till. När det gäller finansieringen föreslår utredningen att kommunerna ska betala ca 2,3 miljarder av den totala kostnaden på ca 3,5 miljarder. För Danderyds del innebär avtalet att kommunen ska betala 58 miljoner kronor baserat på värdet av mark som frigörs när luftledningarna raseras. Danderyd har varit kritisk till att betala en så stor del men eftersom övriga berörda kommuner gått med på eller för diskussioner om att bidra på detta sätt, föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige godkänner avtalet för Danderyds del. Det är en stor fördel för danderydsborna att bli av med luftledningarna. Dessutom frigörs mark, främst kring Mörby centrum, för bostadsbyggande som delvis kan finansiera kostnaden. Beslut i kommunsstrelsen Bidrag till Djursholms kapell Kommunstyrelsen har beslutat bidra med kr till Stiftelsen Djursholms kapell som bidrag till renovering av kapellets yttertak m.m. 2

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Glöm inte att anmäla returpappersabonnemang Om du som bor i enfamiljshus vill ha fortsatt insamling av returpapper vid fastigheten från och med 1 januari 2010 får du inte glömma att anmäla detta till kommunens kundtjänst (Sita) på nummer eller se. Tjänsten kostar 225 kr och då får du hämtning 12 gånger per år. Då grundavgiften för enfamiljshus sänks i den nya taxan med 275 och 327 kr per år innebär detta att den som vill behålla fastighetsnära hämtning av returpapper inte betalar en högre avgift jämfört med 2008 års taxa (under förutsättningen att du redan har ett 140 liters returpapperskärl). Andra förutsättningar råder för samfälligheter som har större gemensamma kärl för returpapper. För utförligareinformation se Återvinning av returpapperskärl Om du inte vill ha fastighetsnära hämtning av returpapper efter årsskiftet, kan du lämna ditt tomma kärl till återvinning. Under vecka 3 (18-22 januari) samlar kommunens entreprenör Sita in returpapperskärl vid fastigheten. För att få ditt tomma kärl hämtat ska du ringa till kommunens kundtjänst (Sita) innan vecka 2 och begära hämtning. Sätt ett stort kryss med en tuschpenna på locket för att tydligt markera kärlet för renhållningspersonalen. OBS! Kärlet ska vara utställt under insamlingsperioden och tömt på innehåll. Du kan också sälja eller skänka bort ditt returpapperskärl, eller varför inte behålla det och använda det till annat. Tekniska kontoret Glöm inte att skotta och sanda! Nu när vintern kommer är det viktigt att du skottar och sandar vägen till soptunnan. Annars riskerar du att bli utan sophämtning! Rättelse Tyvärr blev några siffror fel i resultaträkningen i förra DanderydsAktuellt. Nedan presenteras de riktiga siffrorna. Resultaträkning Prognos 2009 Förslag 2010 Verksamhetens nettokostnad , ,6 Skatteintäkter och utjämning 1 284, ,9 Finansnetto -4,4-1,2 Årets resultat -21,3-5,8 Balanskravskorrigering 18,7 14,9 Balanskravsmässigt resultat -2,5 9,1 Skatten år 2010 Kommun 17,20 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,70 Begravningsavgift 0,07 Stiftsavgift 0,03 Totalt 30,10 För icke medlem i svenska kyrkan 29,37 Hit går Dina skattepengar Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: Milj kr Kr per inv Inkomster Kommunalskatt 1 665, Försäljning av fastigheter 15,0 482 Räntor och diverse intäkter 60, Tillfälligt konjunkturstöd , summa: 1 780, Utgifter Utjämningssystemet 352, Barnomsorg 235, Skola 436, Övrig verksamhet barn- och utbildningsnämnden 18,9 607 Äldreomsorg 304, Handikappomsorg 98, Övrig verksamhet socialnämnden 80, Gator- vägar och parker 72, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,3 331 Övrig verksamhet teknisk nämnd 5,7 182 Kultur och fritidsverksamhet 67, Övrig verksamhet* 100, summa: 1 780, * övrig verksamhet Budgeterat resultat -5,8-186 Kommunstyrelsens verksamheter 52, Anställdas pensioner (åtaganden intjänade före 1998) 25,0 803 Byggnadsnämnden 6,8 219 Diverse verksamheter 22,4 723 delsumma: 100,

4 Skolvalet 2010/2011 Danderyds Montessoriskola Öppet hus Lördag 23/1 klockan Rektor, lärare, fritidspersonal, elever och föräldrar informerar om skolans verksamhet inför skolval till förskoleklass och skolår 1-6 Drop in varje dag, 25/1-29/1 kl och Välkomna till Danderyds Montessoriskola Mörbyhöjden 24, Danderyd DanderydsAktuellt dec 2009 Tel Skolval (under tiden ) öppen skoldag lördag den 30 januari 2010 format 85 x 115 mm /CE f-år3 Välkomna! D a n d e r y d s A k t u e l l t Skolvalet 2010/2011 görs på Val av skola och fritidshem görs under skolvalsperioden som är den 11 januari t o m den 15 februari Information om hur du gör skolvalet finns på danderyd24 under rubriken Om grundskola. Välkommen till skolan! Rektorerna hälsar alla nybörjare välkomna till skolan. Under januari februari kommer informationsmöten inför start i förskoleklass och skolår 1 att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten om förskoleklass och skola Ekebyskolan, Fafnervägen 47 Djursholm Förskoleklass samt skolår /1...kl Öppet Hus... 28/1...kl Svalnässkolan, Emblavägen 10 Djursholm Förskoleklass... 27/1...kl Öppet Hus... 27/1...kl Kyrkskolan, Klockar Malms väg 19 Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Skolår /1...kl Baldersskolan, Baldersvägen 18, Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Vasaskolan, Vendevägen 30 Djursholm Förskoleklass samt skolår /2...kl skolår /2...kl Öppet Hus... 4/2...kl Kevingeskolan, Golfvägen Danderyd Förskoleklass samt år /1...kl Skolår /2...kl Öppet Hus... 26/1-28/1...kl Enebybergs resultatenhet, Gethagsvägen 13 Enebyberg Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan Förskoleklass, Brageskolan... 28/1...kl Öppet Hus på Enebyskolan och Hagaskolan... 29/1...kl Stocksundsskolan, Studievägen 4, Stocksund Långängsskolan, Långängsvägen 11-13, Stocksund Förskoleklass, Långängen... 26/1...kl Förskoleklass, Stocksundsskolan... 27/1...kl Öppet hus, båda skolorna... 21/1...hela dagen Välkomna, önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor 4

5 DanderydsAktuellt Välkommen till Öppet hus -kunskap och hjärta på Danderyds Gymnasium Mörbyskolan inför valet till gymnasieskolan Öppet hus med elevutställningar, workshops, café och andra spännande aktiviteter Tisdag 26/1 Information i aulan kl inför valet till årskurs 7 Danderyds Gymnasium Rinkebyvägen 4 tel lördag den 16 januari med information i aulan 10.00, och onsdag den 20 januari Informationskväll Information inför valet till gymnasieskolan Onsdag 3 februari 2010 kl Marina läroverket Stocksunds hamn med information i aulan och Välkomna! Kulturskolan våren 2010 Fribergaskolan Vi rustar dig för framtiden - tradition och förnyelse Öppet hus Lördag 23/1 kl Tisdag 26 / kl för elever som ska börja i årskurs 7. Välkomna! Mörbyhöjden 24, Danderyd Information från Socialkontoret Tel eller Musik Dans Nycirkus Musikal Teater Bild & Form Anmäl dig nu! Tel Lagen om valfrihet auktorisation. Kommunen ska annonsera löpande efter nya utförare på en nationell webbplats på Kammarkollegiets hemsida. Företag och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända och få ett tillsvidareavtal med kom munen. Socialnämnden har nu godkänt förfrågningsunder laget, där det framgår vilka krav utförarna måste leva upp till för att bli godkända. Socialnämnden ska godkänna och teckna avtal med utförarna. Är kunden inte nöjd är det nu reglerat i lag att det går att byta utförare. Kommunfullmäktige har beslutat att införa LOV för hemtjänsten och familjerådgivningen den 1 maj En lag om valfrihetssystem inom stöd, vård- och omsorgs tjänster trädde i kraft den 1 januari En majoritet av Sveriges kommuner har infört eller utreder möjligheten att införa LOV. En viktig anledning till att LOV blivit verk lighet är att kommuner som Danderyd, Täby och Nacka sedan fler år haft valfrihet inom olika vård- och omsorgs tjänster. Kundvalssystemet idag innebär att Socialnämnden auk toriserar företag som får rätt att erbjuda t.ex. hemtjänst och då får del av hemtjänstchecken. LOV är ett alternativ till 5

6 Snö och halka När kommer plogoch sandbilarna? Efter snöfall börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom sex timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom 13 timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Hur du själv kan påverka snöröjningen? Insatserna kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta heller inte ut all snö från din uppfart i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Entreprenör Det är Svevia (f.d. Vägverket Produktion) som är entreprenör för snöröjning och halkbekämpning i kommunen och tillsammans kommer vi att göra allt för att du ska kunna ta dig fram på ett säkert sätt i vinter. Totalt ska ca 300 km väg med anslutande gångbanor och busshållplatser underhållas för att skapa en trafiksäker miljö. Trots Tekniska kontorets målsättningar och vår entreprenörs ambitioner att tillhandahålla trafiksäkra vägar innebär dock inte detta garanterat halkfria vägar och gångbanor. Vem kontaktar du? Skulle is eller snö ligga kvar utan åtgärd kan du under dagtid kontakta Svevia på telefon alternativt Tekniska kontoret, Utanför ordinarie arbetstid kontaktar du Södra Roslagens Brandförsvarsförbund D a n d e r y d s A k t u e l l t Glömda ljus orsakar var fjärde decemberbrand i våra bostäder I december nästan fördubblas bränder i bostäder jämfört med de andra månaderna under året. En fjärdedel av dessa bränder orsakas av bortglömda levande ljus. Tillsammans med glömda spisar orsakar de levande ljusen de flesta bostadsbränderna i december. Det är orsaker som vi själva råder över. Se till att använda obrännbara ljusstakar och ljusmanschetter och ta för vana att alltid släcka ljusen när du lämnar rummet. Brandvarnaren upptäcker branden tidigt. En fungerande brandvarnare är det viktigaste du kan ha för att minska konsekvenserna av en brand. En brandvarnare reagerar tidigt på rök och ger dig viktiga minuter att släcka eller komma undan. Med en handbrandsläckare eller en brandfilt kan du släcka en liten brand, men det förutsätter att du upptäcker branden medan den fortfarande är liten. Det gör brandvarnaren. En spistimer eller spisvakt är också ett bra hjälpmedel för den som lätt glömmer. Den stänger av spisen åt dig. Stäng dörren röken dödar! Om det skulle börja brinna i din egen bostad, försök att släcka branden utan att utsätta dig själv för fara. Om du inte kan släcka ska du stänga dörren till rummet där det brinner. Röken dödar. Om du bor i flerfamiljshus, lämna lägenheten via trapphuset och stäng lägenhetsdörren efter dig. Larma sedan brandförsvaret genom att ringa 112. Stanna kvar i din lägenhet Om du bor i flerfamiljshus och det brinner i en annan lägenhet än din egen ska du stanna kvar din lägenhet. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Påkalla hjälp från brandförsvaret. Lägenheter i flerfamiljshus kan stå emot en brand från en angränsande lägenhet i minuter. Ge gärna Svevia en chans att först hinna åtgärda vinterväglaget. Du kan också e-posta oss om problemen: tekniska. Var rädd om dig! Information från Socialkontoret Kvalitet och trygghet i hemtjänsten - IT-baserat system upphandlas Socialkontoret ska upphandla ett IT-baserat system för arbetet inom hemtjänsten. Planerad start är hösten Syftet är att öka tryggheten och kvaliteten i hemtjänstarbetet. Systemet innebär en förenklad hantering av nycklar som idag är ett besvärligt moment både för personal och kunder. I stället för nycklar kommer hemtjänstpersonalen att ha en liten handdator/mobiltelefon med behörighetskod som kundens dörr öppnas med. Ett annat viktigt syfte är att kunden ska få en korrekt avgift och utförarna rätt ersättning. Idag sker all tidsregistrering manuellt, vilket tar tid och kan leda till oklarheter. I det nya systemet registreras den totala tiden personalen arbetar hemma hos kunden. Den tid varje delmoment i arbetet tar registreras inte. Dagens modell för ersättning till utförarna, dvs. ersättning för den tid personalen är hos kunden, kommer att vara kvar. 6

7 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 11/12-4/2 2-19/12 Beryl Flygelholm och Marie Wellander visar oljemåleri på Djursholms bibliotek Fre. 11/12 Luciafirande i Mörby Centrum. Kl Prisutdelning i Lions Internationella Fredspristävling. Kl Lucia med tärnor och stjärngossar från Danderyds gymnasium sjunger och kommunalrådet Gunnar Oom kröner Danderyds Lucia. Lions Club Danderyd & 18-20/12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkommen till tradition och trevnad med sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. Information Lör. 12/12 kl Stor försäljning av skänkta böcker på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Sagotanten Berit läser förtrollande julsagor för alla barn på Stocksunds bibliotek. Ingen föranmälan. Lör. 12/12 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Ur bokfloden. Dagmar Hesser berättar om årets bästa böcker på Danderyds bibliotek. Lör. 12/12 kl Julens sånger och psalmer. Danderyds kyrkokör under ledning av Rikard Karlsson. i Danderyds kyrka. Sön. 13/12 kl Luciahögtid i Danderyds kyrka. Barnkörerna, Ungdomskörerna och Danderyds kyrkas kammarkör /12 Ikoner inför julen. Målningar av Anna-Stina Slettenmark på biblioteket i Mörby Centrum. Mån. 14/12 kl Luciatåg med barnkörer från BMU, Barns Musikaliska Utveckling. Enebykyrkan Ons. 16/12 kl Sagor i juletid. Monika Lundgren läser julsagor på Stocksunds bibliotek. 4-6 år. Förköp. Tors. 17/12 kl Musik i juletid. Danderydskörens traditionella julkonsert i Djursholms kapell. Lör. 19/12 kl Romanskonsert på Stocksunds bibliotek. Mia Blomgren sång och Anna Strååt piano. Nordenfeltska Musikskolan. Sön. 20/12 kl Julen är här! Danderyds Vokalensemble under ledning av Rikard Karlsson. Danderyds kyrka. Sön. 10/1 kl Julgransplundring med lekar, trollkarl, kaffe och saft i Danderyds församlingsgård. OBS tid och plats!. Max 80 barn. Ålder över 2 år. Biljetter från kl Arr. Danderyds Hembygdsförening. 11/1-30/1 Dreams coming true. Ebba Dieden visar färgstarka målningar i akryl på Djursholms bibliotek. Ons. 27/1 kl Förintelsedagen. Danderyds Kommun och Enebybergsbibliotekets Vänner uppmärksammar minnet av Stängt på biblioteken Den 17 december stänger biblioteken i Mörby, Djursholm och Stocksund redan kl pga julfest för personalen. Enebybergs bibliotek har öppet som vanligt till kl Vill du ställa ut... på något av kommunens fyra bibliotek? Konst, konsthantverk, foto eller något ur din trevliga samling! Både privatpersoner och föreningar är välkomna att ställa ut! På vår hemsida kan du se kontaktuppgifter till utställningsansvarig på respektive bibliotek, bibliotek, klicka på Kontakta biblioteken. Välkommen med din ansökan! Danderyds fritidsgårdar presenterar... Lucia Cup Lördagen den 12:e december avgörs den 29:e Luciacupen på Fribergagården Insläpp kl. 18:00, spelstart kl. 19:00. Det kommer att vara fest hela natten, disco, café, film på storbild och mycket mer! Entré 50:-. Mer info på eller tel På Pavven finns det massor att göra under jullovet! Vi åker till Eddabacken om det är snö, musikrummet är öppet, tillgång till VRS gympahall, fritt spel i datarummet, x-box, film & fika mm. Gå in på för aktuella öppettider. förintelsedagen. Inledning av Gunnar Oom. Träffpunkt Enebyberg. Tors. 4/2 kl Ulla Bulla och Rolle Bolle får besök. Barnteater på Djursholms bibliotek med Hedmans teater För 2-5 år. Förköp: 40 kr. Bindande anmälan. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2010 Nr Manusstopp Distribution 1. 8 januari 28 januari februari 4 mars mars 22 april maj 3 juni Sommaruppehåll augusti 9 september september 7 oktober oktober 18 november november 9 december Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Välkommen till föräldrakurs! KOMET för föräldrar med barn 3 11 år, 11 veckor, anordnas av Familjeteamet. KOMET för föräldrar med ungdomar år, 9 veckor, anordnas av Fältteamet. Kurserna startar i februari. Skicka anmälan senast 11/1 till tel alt. tel /55. Heminstruktör Liselott Andersson hjälper dig med krånglande hörapparater, byte av batterier och ger tips och råd. Ring för att boka ett hembesök eller ett besök på Dalstigen 1 i Danderyd. e-post: Jullov på Mörbybadet! Simma, basta och bubbla. Njut av lugnet. I advent bjuder vi på glögg på morgonsimmet. Ta en kaffe vid vår nya bardisk. Ta med dina barn och stoja på familjesimmet. Vårt nya matsortiment bjuder dig att äta lunch hos oss. Julafton och juldagen stängt. Spela tennis under jullovet. Vi arrangerar kortkurser för juniorer, för såväl nybörjare som för dig som redan spelar. Vi spelar 1,15 timme, 4 dgr under tiden dec. Info och anmälan Danderyds TK Anhörigstöd på Information Danderyd Kom och hämta ditt anhörigkort och ta en kopp kaffe! Första torsdagen i varje månad kl Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats. Första träffen 2010 blir den 7 januari. Välkommen! När ska hunden vara kopplad? Ibland får vi på DanderydsAktuellts redaktion frågan om kopplingstvång för hundar i kommunen. Så här står det i 17 i Allmänna lokala ordningsföreskriter för Danderyds kommun: 17 Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Samtliga idrottsplatsområden, samtliga av kommunen anlagda och utmärkta motions- och ridspår. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser samt badoch lekplatser som anlagts och upplåtits till allmänt begagnande. Hundar får inte heller vistas inomhus i byggnaden Mörby centrum i de delar som utgör offentlig plats. Resenärer med hund som skall åka med tunnelbanan äger rätt att medtaga hund genom norra ingången till tunnelbanetågen. Hela lokala ordningsstadgan finns att läsa på under rubriken Om kommunen. Alzheimer café Torsdag 4/2, 4/3, 1/4 och 6/5 kl i Svalnäs gästhem, Salongen. OBS, ny lokal. Röda Korset, Djursholmskretsen i samarbete med Alzheimerföreningen. DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 28 januari Manusstopp den 8 januari. 8

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den 28-29 november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 7 - november 2006. Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Danderyds Nummer 7 - november 2006 Kommunstyrelsen föreslår skattesänkning med 40 öre Det ser förhållandevis ljust ut för Danderyds ekonomi inför 2007 och de närmast följande åren. Kostnadsökningarna för

Läs mer

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN

aktuellt Danderyds Telefon till Danderyds kommuns växel 08-568 910 00 Nummer 4 - juni 2004 DANDERYDS KOMMUN Danderyds Nummer 4 - juni 2004 aktuellt Kommunens öppettider i sommar Från och med 1 juni till och med 31 augusti har vi öppet 8.00-15.30. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Keramisk fris av

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Nummer 5 - september 2011 Förstudien om ny hemsida presenteras den 20 oktober Under våren och sommaren har kommunen genomfört en förstudie för att undersöka hur en ny hemsida kan ge användarna större nytta

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 6 - september 2012 Danderyds Nummer 6 - september 2012 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Ny parkeringstjänst Sidan 2 Bildreportage från Kungaparets besök Sidan 3 Solsken, flaggor och fest när Kungaparet och

Läs mer

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005.

Statyn Sjöjungfrun av Mats Åberg i bostadsområdet Ovala parken vid Eduard von Horns väg i Stocksund invigdes den 28 april 2005. Danderyds kommun Ur innehållet: Det sjuder av energi och utveckling i vår kommun Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2005. Läs mer på sidan 4 Ekonomin Det ekonomiska resultatet för 2005 blev ett överskott

Läs mer

Hur vill du utveckla centrala Danderyd?

Hur vill du utveckla centrala Danderyd? Danderyds Nummer 3 april/maj 2015 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Missa inte kommunens cykeldag! Sidan 2 Grävningsarbeten för nya elkablar Sidan 3 Städa naturligt! Sidan 4 Hur vill du utveckla

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 1 - februari 2007. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Danderyds Nummer 1 - februari 2007 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Danderyd bra på att redovisa kvalitet inom skola och hemtjänst Danderyd ligger på delad sjundeplats av landets samtliga

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Matavfall ska samlas in

Matavfall ska samlas in .... Mälarnära. SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN NR 3:2012 Matavfall ska samlas in Under nästa år börjar kommunen att samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43

Ung pensionär! s. 14. Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Ung pensionär! s. 14 Tema: Trygghet s. 8-13 Intervju med Håkan Littzell s. 6 Pensionärsföreningar s. 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Socialnämndens öppna samanträden 4 Fakta om kommunen

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier Simrishamns kommun informerar februari 2013 Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till

Läs mer

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler.

Danderyds. Att enklare hitta till befintliga e-tjänster samt behov av att utveckla ännu fler. Danderyds Nummer 6 - oktober 2011 Förstudien om kommunens nya hemsida klar Syftet med förstudien var att få kunskap om hur en ny hemsida kan ge större nytta för invånare, företagare och förtroendevalda.

Läs mer

Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom

Årets Serviceföretag. Årets företagare. Utvecklingsstipendium för ungdom Krokom idag 3/ 08 Aktuell information från Krokoms kommun Årets Guldstjärnor; serviceperson och serviceföretag, kultur- och idrottsstipendier, miljöpris, tillgänglighetspris, företagarpris! Grattis alla

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 4 December 2005 Stor förskoleinvigning i Bunkeflostrand Förbättrad kösituation till förskolorna Utbyggnaden fortsätter Lillgrund 48 vindkraftverk i Öresund Stadsdelstidningen

Läs mer

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se.

Danderyds. Valet i Danderyd 2014. Högt valdeltagande i Danderyds kommun. Nummer 6 oktober 2014. Läs mer på www.danderyd.se. Danderyds Nummer 6 oktober 2014 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Aktiviteter på Information Danderyd Sidan 3 Frukostklubben Sidan 3 Valet i Danderyd 2014 Högt valdeltagande i Danderyds kommun

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s.

UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. UKM: Rapport från arbetsgruppen och uppladdning s. 4 Klützer Winkel ny vänort till Forshaga s. 6 Kampanj i april: Håll Forshaga rent! s. 9 Våra kultur- och fritidsvanor kartlagda s. 17 Diplom för miljöarbete

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Äventyrsstart på skolåret!

Äventyrsstart på skolåret! Nykvarns kommuntidning Nr 3-07 Äventyrsstart på skolåret! SPÄNNANDE BOK OM TURINGES TORP TRÅDLÖST BREDBAND I GLESBYGD? HUR BLIR DET MED DÄCKSHUSET? FOLKFEST PÅ TRÄDGÅRDSMÄSSAN TUTAN OKTOBER 2007 Praktverk

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer