Danderyds. Besök kommunens hemsida Panga lagom! Nummer 8 - december Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Panga lagom! Nummer 8 - december 2009. Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun 2009-2011"

Transkript

1 Danderyds Nummer 8 - december 2009 Tillgänglighetsplan för Danderyds kommun Socialnämnden har tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan för Danderyds kommun. Syftet med planen är att lägga fast vad som gäller för att skapa ett tillgängligt samhälle som ger alla medborgare möjlighet att ta del av kommunens service och utbud av tjänster på så likvärdiga villkor som möjligt. Till grund för planen ligger FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet samt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare. Tillgänglighet ses idag i ett vidare perspektiv än tidigare. I Danderyds tillgänglighetsplan betonas tre områden: Fysisk tillgänglighet, dvs. att göra hem, gator, offentliga miljöer och lokaler, transportmedel etc. anpassade så att människor med funktionsnedsättningar kan vistas och röra sig fritt där. Tillgänglighet till information och förmåga/förutsättningar att kommunicera innebär att hemsidor, trycksaker och annan information är tillgänglighetsanpassad och lättläst, att hörselslingor finns etc. Psykosocial tillgänglighet handlar om medvetenhet, kunskap och förståelse för människor med funktionsnedsättning och att dessa människor blir bemötta med respekt. Tillgänglighetsplanen ska stödja flera av kommunens övergripande mål och berör alla nämnders verksamhet. Den anger tydligt vilken tidplan som gäller för olika åtgärder och vilken nämnd som ansvarar. Planen ska följas upp varje år. Socialnämnden ansvarar för uppföljning och samordning med övriga nämnder och det kommunala handikapprådet. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer tillgänglighetsplanen. Kommunens öppettider i jul och nyår Dagen före julafton och tisdagen den 5 januari har kommunens växel och förvaltningar öppet mellan 8 och 14. DanderydsAktuellts redaktion önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! Panga lagom! Snart har vi nyårshelgen för dörren med fest, glitter och förväntan. Kom bara ihåg att ta det försiktigt med fyrverkerier och smällare. Det är inte alla som är lika förtjusta. Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Sidan 2 Glöm inte anmäla returpappersabonnemang Sidan 3 Skatten 2010 Sidan 3 Hit går dina skattepengar Sidan 3 Skolval 2010 Sidan 4 Information om snöröjning och halkbekämpning Sidan 6 Var rädd om dig! Information från Storstockholms brandförsvar Sidan 6 Lucia cup Sidan 7 Kultur och evenemang Sidan 7 Koppeltvång? Utdrag ut Danderyds lokala ordningsstadga Sidan 8 DANDERYDS KOMMUN Besök kommunens hemsida

2 D a n d e r y d s A k t u e l l t Nästa fullmäktige Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum den 14 december kl i sessionssalen på Djursholms slott. Sammanträdet sänds i närradion på 98,3 Mhz. Utsändningen finns utlagd på vår webbradio några dagar efter sammanträdet: Kungörelse Danderyds kommunfullmäktige sammanträder följande dagar: 14 december kl (Djursholms slott) 1 februari kl ( Djursholms slott) 15 mars kl ( Djursholms slott) Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på hemsidan. Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott. Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Brageskolan byggs till I Enebyberg finns tre grundskolor, Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan. Elevantalet i området beräknas öka med ca 100 barn den närmaste 10-årsperioden. Samtidigt behöver skolornas kapacitet att laga mat ses över. Ett förslag till tillbyggnad av Brageskolan har nu tagits fram av Tekniska kontoret i samråd med verksamheten. Förslaget innebär att nuvarande byggnad med mottagningskök, matsal och musiksal rivs. En ny byggnad i två plan uppförs. Den ska innehålla nytt tillagningskök, matsal, musiksal och undervisningslokaler för 100 barn. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna programutredningen och uppdrar åt Tekniska nämnden att pröva möjligheten att samordna en energieffektivisering i projektet. Tekniska nämnden ska också i samråd med produktionsstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden utreda behovet av en fullvärdig gymnastiksal. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslå 52 miljoner kronor för tillbyggnaden av Brageskolan Tillägg till överenskommelse med Migrationsverket om flyktingmottagning I juni 2007 tecknade Danderyd avtal med Integrationsverket om att årligen ta emot ca 35 flyktingar. Avtalet gäller till och med Länsstyrelsen har begärt att överenskommelsen förlängs till och med december 2010 då en ny lag föreslås träda i kraft. Flyktingmottagningen i Danderyd fungerar mycket väl och Socialkontoret föreslår att avtalet förlängs. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna tilläggsöverenskommelsen till och med Detaljplan för Tranholmen 1:91 Frågan om en permanent förskola på Tranholmen har diskuterats länge. Sedan hösten 2005 bedrivs verksamheten i provisoriska lokaler. Byggnadsnämnden har nu tillstyrkt ett förslag till ny detaljplan som medger en huvudbyggnad på maximalt 410 m 2 och komplementbyggnad på max 30 m 2. Förskolan beräknas för ca 45 barn. Kommunstyrelsen har nu beslutat föreslå fullmäktige att anta detaljplanen samt att anslå 25 miljoner kronor till Tekniska nämnden för att genomföra projektet. Avtal om medfinansiering av kraftledningsprojekt I utredningen Stockholms Ström om den framtida kraftförsörjningen i Stockholmsregionen föreslogs ett 400 kv nät i ring runt Stockholm. För Danderyd innebär projektet att dagens 220 kv luftledningar genom kommunen ersätts med ledningar i mark, i tunnel och på sjöbotten, vilket kommunen varit mycket positiv till. När det gäller finansieringen föreslår utredningen att kommunerna ska betala ca 2,3 miljarder av den totala kostnaden på ca 3,5 miljarder. För Danderyds del innebär avtalet att kommunen ska betala 58 miljoner kronor baserat på värdet av mark som frigörs när luftledningarna raseras. Danderyd har varit kritisk till att betala en så stor del men eftersom övriga berörda kommuner gått med på eller för diskussioner om att bidra på detta sätt, föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige godkänner avtalet för Danderyds del. Det är en stor fördel för danderydsborna att bli av med luftledningarna. Dessutom frigörs mark, främst kring Mörby centrum, för bostadsbyggande som delvis kan finansiera kostnaden. Beslut i kommunsstrelsen Bidrag till Djursholms kapell Kommunstyrelsen har beslutat bidra med kr till Stiftelsen Djursholms kapell som bidrag till renovering av kapellets yttertak m.m. 2

3 D a n d e r y d s A k t u e l l t Glöm inte att anmäla returpappersabonnemang Om du som bor i enfamiljshus vill ha fortsatt insamling av returpapper vid fastigheten från och med 1 januari 2010 får du inte glömma att anmäla detta till kommunens kundtjänst (Sita) på nummer eller se. Tjänsten kostar 225 kr och då får du hämtning 12 gånger per år. Då grundavgiften för enfamiljshus sänks i den nya taxan med 275 och 327 kr per år innebär detta att den som vill behålla fastighetsnära hämtning av returpapper inte betalar en högre avgift jämfört med 2008 års taxa (under förutsättningen att du redan har ett 140 liters returpapperskärl). Andra förutsättningar råder för samfälligheter som har större gemensamma kärl för returpapper. För utförligareinformation se Återvinning av returpapperskärl Om du inte vill ha fastighetsnära hämtning av returpapper efter årsskiftet, kan du lämna ditt tomma kärl till återvinning. Under vecka 3 (18-22 januari) samlar kommunens entreprenör Sita in returpapperskärl vid fastigheten. För att få ditt tomma kärl hämtat ska du ringa till kommunens kundtjänst (Sita) innan vecka 2 och begära hämtning. Sätt ett stort kryss med en tuschpenna på locket för att tydligt markera kärlet för renhållningspersonalen. OBS! Kärlet ska vara utställt under insamlingsperioden och tömt på innehåll. Du kan också sälja eller skänka bort ditt returpapperskärl, eller varför inte behålla det och använda det till annat. Tekniska kontoret Glöm inte att skotta och sanda! Nu när vintern kommer är det viktigt att du skottar och sandar vägen till soptunnan. Annars riskerar du att bli utan sophämtning! Rättelse Tyvärr blev några siffror fel i resultaträkningen i förra DanderydsAktuellt. Nedan presenteras de riktiga siffrorna. Resultaträkning Prognos 2009 Förslag 2010 Verksamhetens nettokostnad , ,6 Skatteintäkter och utjämning 1 284, ,9 Finansnetto -4,4-1,2 Årets resultat -21,3-5,8 Balanskravskorrigering 18,7 14,9 Balanskravsmässigt resultat -2,5 9,1 Skatten år 2010 Kommun 17,20 Landsting 12,10 Församlingsavgift 0,70 Begravningsavgift 0,07 Stiftsavgift 0,03 Totalt 30,10 För icke medlem i svenska kyrkan 29,37 Hit går Dina skattepengar Den 26 november fattade kommunfullmäktige beslut om budget för Kommunens inkomster och utgifter fördelar sig enligt följande: Milj kr Kr per inv Inkomster Kommunalskatt 1 665, Försäljning av fastigheter 15,0 482 Räntor och diverse intäkter 60, Tillfälligt konjunkturstöd , summa: 1 780, Utgifter Utjämningssystemet 352, Barnomsorg 235, Skola 436, Övrig verksamhet barn- och utbildningsnämnden 18,9 607 Äldreomsorg 304, Handikappomsorg 98, Övrig verksamhet socialnämnden 80, Gator- vägar och parker 72, Fastighetsförvaltning, nettokostnad 10,3 331 Övrig verksamhet teknisk nämnd 5,7 182 Kultur och fritidsverksamhet 67, Övrig verksamhet* 100, summa: 1 780, * övrig verksamhet Budgeterat resultat -5,8-186 Kommunstyrelsens verksamheter 52, Anställdas pensioner (åtaganden intjänade före 1998) 25,0 803 Byggnadsnämnden 6,8 219 Diverse verksamheter 22,4 723 delsumma: 100,

4 Skolvalet 2010/2011 Danderyds Montessoriskola Öppet hus Lördag 23/1 klockan Rektor, lärare, fritidspersonal, elever och föräldrar informerar om skolans verksamhet inför skolval till förskoleklass och skolår 1-6 Drop in varje dag, 25/1-29/1 kl och Välkomna till Danderyds Montessoriskola Mörbyhöjden 24, Danderyd DanderydsAktuellt dec 2009 Tel Skolval (under tiden ) öppen skoldag lördag den 30 januari 2010 format 85 x 115 mm /CE f-år3 Välkomna! D a n d e r y d s A k t u e l l t Skolvalet 2010/2011 görs på Val av skola och fritidshem görs under skolvalsperioden som är den 11 januari t o m den 15 februari Information om hur du gör skolvalet finns på danderyd24 under rubriken Om grundskola. Välkommen till skolan! Rektorerna hälsar alla nybörjare välkomna till skolan. Under januari februari kommer informationsmöten inför start i förskoleklass och skolår 1 att hållas i de kommunala skolorna. Inbjudan till möten skickas ut i början av januari. Sista datum för val av skola är 15 februari Skolvalet kommer att göras via Internet, Informationsmöten om förskoleklass och skola Ekebyskolan, Fafnervägen 47 Djursholm Förskoleklass samt skolår /1...kl Öppet Hus... 28/1...kl Svalnässkolan, Emblavägen 10 Djursholm Förskoleklass... 27/1...kl Öppet Hus... 27/1...kl Kyrkskolan, Klockar Malms väg 19 Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Skolår /1...kl Baldersskolan, Baldersvägen 18, Danderyd Förskoleklass samt skolår /1...kl Vasaskolan, Vendevägen 30 Djursholm Förskoleklass samt skolår /2...kl skolår /2...kl Öppet Hus... 4/2...kl Kevingeskolan, Golfvägen Danderyd Förskoleklass samt år /1...kl Skolår /2...kl Öppet Hus... 26/1-28/1...kl Enebybergs resultatenhet, Gethagsvägen 13 Enebyberg Brageskolan, Enebyskolan och Hagaskolan Förskoleklass, Brageskolan... 28/1...kl Öppet Hus på Enebyskolan och Hagaskolan... 29/1...kl Stocksundsskolan, Studievägen 4, Stocksund Långängsskolan, Långängsvägen 11-13, Stocksund Förskoleklass, Långängen... 26/1...kl Förskoleklass, Stocksundsskolan... 27/1...kl Öppet hus, båda skolorna... 21/1...hela dagen Välkomna, önskar rektorerna i Danderyds kommunala skolor 4

5 DanderydsAktuellt Välkommen till Öppet hus -kunskap och hjärta på Danderyds Gymnasium Mörbyskolan inför valet till gymnasieskolan Öppet hus med elevutställningar, workshops, café och andra spännande aktiviteter Tisdag 26/1 Information i aulan kl inför valet till årskurs 7 Danderyds Gymnasium Rinkebyvägen 4 tel lördag den 16 januari med information i aulan 10.00, och onsdag den 20 januari Informationskväll Information inför valet till gymnasieskolan Onsdag 3 februari 2010 kl Marina läroverket Stocksunds hamn med information i aulan och Välkomna! Kulturskolan våren 2010 Fribergaskolan Vi rustar dig för framtiden - tradition och förnyelse Öppet hus Lördag 23/1 kl Tisdag 26 / kl för elever som ska börja i årskurs 7. Välkomna! Mörbyhöjden 24, Danderyd Information från Socialkontoret Tel eller Musik Dans Nycirkus Musikal Teater Bild & Form Anmäl dig nu! Tel Lagen om valfrihet auktorisation. Kommunen ska annonsera löpande efter nya utförare på en nationell webbplats på Kammarkollegiets hemsida. Företag och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända och få ett tillsvidareavtal med kom munen. Socialnämnden har nu godkänt förfrågningsunder laget, där det framgår vilka krav utförarna måste leva upp till för att bli godkända. Socialnämnden ska godkänna och teckna avtal med utförarna. Är kunden inte nöjd är det nu reglerat i lag att det går att byta utförare. Kommunfullmäktige har beslutat att införa LOV för hemtjänsten och familjerådgivningen den 1 maj En lag om valfrihetssystem inom stöd, vård- och omsorgs tjänster trädde i kraft den 1 januari En majoritet av Sveriges kommuner har infört eller utreder möjligheten att införa LOV. En viktig anledning till att LOV blivit verk lighet är att kommuner som Danderyd, Täby och Nacka sedan fler år haft valfrihet inom olika vård- och omsorgs tjänster. Kundvalssystemet idag innebär att Socialnämnden auk toriserar företag som får rätt att erbjuda t.ex. hemtjänst och då får del av hemtjänstchecken. LOV är ett alternativ till 5

6 Snö och halka När kommer plogoch sandbilarna? Efter snöfall börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka fyra cm snö. Den huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom sex timmar. Snöröjning på lokalgator ska vara klar inom 13 timmar. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid. Hur du själv kan påverka snöröjningen? Insatserna kan underlättas eller försvåras beroende på hur du ställer din bil. Om du parkerar på din egen tomt kommer insatserna att kunna genomföras snabbare och snöhögar lämnas då inte kvar där bilen stått. Skotta heller inte ut all snö från din uppfart i gatan utan försök få undan den åt sidorna eller på din egen tomt. Entreprenör Det är Svevia (f.d. Vägverket Produktion) som är entreprenör för snöröjning och halkbekämpning i kommunen och tillsammans kommer vi att göra allt för att du ska kunna ta dig fram på ett säkert sätt i vinter. Totalt ska ca 300 km väg med anslutande gångbanor och busshållplatser underhållas för att skapa en trafiksäker miljö. Trots Tekniska kontorets målsättningar och vår entreprenörs ambitioner att tillhandahålla trafiksäkra vägar innebär dock inte detta garanterat halkfria vägar och gångbanor. Vem kontaktar du? Skulle is eller snö ligga kvar utan åtgärd kan du under dagtid kontakta Svevia på telefon alternativt Tekniska kontoret, Utanför ordinarie arbetstid kontaktar du Södra Roslagens Brandförsvarsförbund D a n d e r y d s A k t u e l l t Glömda ljus orsakar var fjärde decemberbrand i våra bostäder I december nästan fördubblas bränder i bostäder jämfört med de andra månaderna under året. En fjärdedel av dessa bränder orsakas av bortglömda levande ljus. Tillsammans med glömda spisar orsakar de levande ljusen de flesta bostadsbränderna i december. Det är orsaker som vi själva råder över. Se till att använda obrännbara ljusstakar och ljusmanschetter och ta för vana att alltid släcka ljusen när du lämnar rummet. Brandvarnaren upptäcker branden tidigt. En fungerande brandvarnare är det viktigaste du kan ha för att minska konsekvenserna av en brand. En brandvarnare reagerar tidigt på rök och ger dig viktiga minuter att släcka eller komma undan. Med en handbrandsläckare eller en brandfilt kan du släcka en liten brand, men det förutsätter att du upptäcker branden medan den fortfarande är liten. Det gör brandvarnaren. En spistimer eller spisvakt är också ett bra hjälpmedel för den som lätt glömmer. Den stänger av spisen åt dig. Stäng dörren röken dödar! Om det skulle börja brinna i din egen bostad, försök att släcka branden utan att utsätta dig själv för fara. Om du inte kan släcka ska du stänga dörren till rummet där det brinner. Röken dödar. Om du bor i flerfamiljshus, lämna lägenheten via trapphuset och stäng lägenhetsdörren efter dig. Larma sedan brandförsvaret genom att ringa 112. Stanna kvar i din lägenhet Om du bor i flerfamiljshus och det brinner i en annan lägenhet än din egen ska du stanna kvar din lägenhet. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Påkalla hjälp från brandförsvaret. Lägenheter i flerfamiljshus kan stå emot en brand från en angränsande lägenhet i minuter. Ge gärna Svevia en chans att först hinna åtgärda vinterväglaget. Du kan också e-posta oss om problemen: tekniska. Var rädd om dig! Information från Socialkontoret Kvalitet och trygghet i hemtjänsten - IT-baserat system upphandlas Socialkontoret ska upphandla ett IT-baserat system för arbetet inom hemtjänsten. Planerad start är hösten Syftet är att öka tryggheten och kvaliteten i hemtjänstarbetet. Systemet innebär en förenklad hantering av nycklar som idag är ett besvärligt moment både för personal och kunder. I stället för nycklar kommer hemtjänstpersonalen att ha en liten handdator/mobiltelefon med behörighetskod som kundens dörr öppnas med. Ett annat viktigt syfte är att kunden ska få en korrekt avgift och utförarna rätt ersättning. Idag sker all tidsregistrering manuellt, vilket tar tid och kan leda till oklarheter. I det nya systemet registreras den totala tiden personalen arbetar hemma hos kunden. Den tid varje delmoment i arbetet tar registreras inte. Dagens modell för ersättning till utförarna, dvs. ersättning för den tid personalen är hos kunden, kommer att vara kvar. 6

7 D a n d e r y d s A k t u e l l t Kultur och evenemang 11/12-4/2 2-19/12 Beryl Flygelholm och Marie Wellander visar oljemåleri på Djursholms bibliotek Fre. 11/12 Luciafirande i Mörby Centrum. Kl Prisutdelning i Lions Internationella Fredspristävling. Kl Lucia med tärnor och stjärngossar från Danderyds gymnasium sjunger och kommunalrådet Gunnar Oom kröner Danderyds Lucia. Lions Club Danderyd & 18-20/12 kl Julmarknad i Båtsmanstorpet. Välkommen till tradition och trevnad med sedvanliga aktiviteter. Enebybergsv. 3. Information Lör. 12/12 kl Stor försäljning av skänkta böcker på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Sagotanten Berit läser förtrollande julsagor för alla barn på Stocksunds bibliotek. Ingen föranmälan. Lör. 12/12 kl All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms bibliotek. Lör. 12/12 kl Ur bokfloden. Dagmar Hesser berättar om årets bästa böcker på Danderyds bibliotek. Lör. 12/12 kl Julens sånger och psalmer. Danderyds kyrkokör under ledning av Rikard Karlsson. i Danderyds kyrka. Sön. 13/12 kl Luciahögtid i Danderyds kyrka. Barnkörerna, Ungdomskörerna och Danderyds kyrkas kammarkör /12 Ikoner inför julen. Målningar av Anna-Stina Slettenmark på biblioteket i Mörby Centrum. Mån. 14/12 kl Luciatåg med barnkörer från BMU, Barns Musikaliska Utveckling. Enebykyrkan Ons. 16/12 kl Sagor i juletid. Monika Lundgren läser julsagor på Stocksunds bibliotek. 4-6 år. Förköp. Tors. 17/12 kl Musik i juletid. Danderydskörens traditionella julkonsert i Djursholms kapell. Lör. 19/12 kl Romanskonsert på Stocksunds bibliotek. Mia Blomgren sång och Anna Strååt piano. Nordenfeltska Musikskolan. Sön. 20/12 kl Julen är här! Danderyds Vokalensemble under ledning av Rikard Karlsson. Danderyds kyrka. Sön. 10/1 kl Julgransplundring med lekar, trollkarl, kaffe och saft i Danderyds församlingsgård. OBS tid och plats!. Max 80 barn. Ålder över 2 år. Biljetter från kl Arr. Danderyds Hembygdsförening. 11/1-30/1 Dreams coming true. Ebba Dieden visar färgstarka målningar i akryl på Djursholms bibliotek. Ons. 27/1 kl Förintelsedagen. Danderyds Kommun och Enebybergsbibliotekets Vänner uppmärksammar minnet av Stängt på biblioteken Den 17 december stänger biblioteken i Mörby, Djursholm och Stocksund redan kl pga julfest för personalen. Enebybergs bibliotek har öppet som vanligt till kl Vill du ställa ut... på något av kommunens fyra bibliotek? Konst, konsthantverk, foto eller något ur din trevliga samling! Både privatpersoner och föreningar är välkomna att ställa ut! På vår hemsida kan du se kontaktuppgifter till utställningsansvarig på respektive bibliotek, bibliotek, klicka på Kontakta biblioteken. Välkommen med din ansökan! Danderyds fritidsgårdar presenterar... Lucia Cup Lördagen den 12:e december avgörs den 29:e Luciacupen på Fribergagården Insläpp kl. 18:00, spelstart kl. 19:00. Det kommer att vara fest hela natten, disco, café, film på storbild och mycket mer! Entré 50:-. Mer info på eller tel På Pavven finns det massor att göra under jullovet! Vi åker till Eddabacken om det är snö, musikrummet är öppet, tillgång till VRS gympahall, fritt spel i datarummet, x-box, film & fika mm. Gå in på för aktuella öppettider. förintelsedagen. Inledning av Gunnar Oom. Träffpunkt Enebyberg. Tors. 4/2 kl Ulla Bulla och Rolle Bolle får besök. Barnteater på Djursholms bibliotek med Hedmans teater För 2-5 år. Förköp: 40 kr. Bindande anmälan. Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar. Se även vår hemsida, 7

8 Gruppförsändelse till hushållen D a n d e r y d s A k t u e l l t Utgivningsplan för DanderydsAktuellt 2010 Nr Manusstopp Distribution 1. 8 januari 28 januari februari 4 mars mars 22 april maj 3 juni Sommaruppehåll augusti 9 september september 7 oktober oktober 18 november november 9 december Vill du minska bråk och konflikter med ditt barn eller tonåring? Välkommen till föräldrakurs! KOMET för föräldrar med barn 3 11 år, 11 veckor, anordnas av Familjeteamet. KOMET för föräldrar med ungdomar år, 9 veckor, anordnas av Fältteamet. Kurserna startar i februari. Skicka anmälan senast 11/1 till tel alt. tel /55. Heminstruktör Liselott Andersson hjälper dig med krånglande hörapparater, byte av batterier och ger tips och råd. Ring för att boka ett hembesök eller ett besök på Dalstigen 1 i Danderyd. e-post: Jullov på Mörbybadet! Simma, basta och bubbla. Njut av lugnet. I advent bjuder vi på glögg på morgonsimmet. Ta en kaffe vid vår nya bardisk. Ta med dina barn och stoja på familjesimmet. Vårt nya matsortiment bjuder dig att äta lunch hos oss. Julafton och juldagen stängt. Spela tennis under jullovet. Vi arrangerar kortkurser för juniorer, för såväl nybörjare som för dig som redan spelar. Vi spelar 1,15 timme, 4 dgr under tiden dec. Info och anmälan Danderyds TK Anhörigstöd på Information Danderyd Kom och hämta ditt anhörigkort och ta en kopp kaffe! Första torsdagen i varje månad kl Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats. Första träffen 2010 blir den 7 januari. Välkommen! När ska hunden vara kopplad? Ibland får vi på DanderydsAktuellts redaktion frågan om kopplingstvång för hundar i kommunen. Så här står det i 17 i Allmänna lokala ordningsföreskriter för Danderyds kommun: 17 Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Samtliga idrottsplatsområden, samtliga av kommunen anlagda och utmärkta motions- och ridspår. Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser samt badoch lekplatser som anlagts och upplåtits till allmänt begagnande. Hundar får inte heller vistas inomhus i byggnaden Mörby centrum i de delar som utgör offentlig plats. Resenärer med hund som skall åka med tunnelbanan äger rätt att medtaga hund genom norra ingången till tunnelbanetågen. Hela lokala ordningsstadgan finns att läsa på under rubriken Om kommunen. Alzheimer café Torsdag 4/2, 4/3, 1/4 och 6/5 kl i Svalnäs gästhem, Salongen. OBS, ny lokal. Röda Korset, Djursholmskretsen i samarbete med Alzheimerföreningen. DanderydsAktuellt Utgiven av Danderyds kommun Kommunledningskontoret - Information Redaktör: Maria Djurskog Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt Layout: Maria Djurskog Adress: Djursholms slott, Box 66, Djursholm Tel (vx), (direkt) e-post: Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Nästa nummer av DanderydsAktuellt kommer den 28 januari Manusstopp den 8 januari. 8

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen.

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 8 - december 2005. Beslut i. och kommunstyrelsen. Danderyds Nummer 8 - december 2005 Beslut i kommunstyrelsen Mörby centrums utveckling Diligentia, som äger både Mörby centrum och bostadshus vid Golfvägen, har presenterat ett förslag till utveckling av

Läs mer

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Besök kommunens hemsida www.danderyd.se Danderyds Nummer 8 - december 2006 Ur innehållet: Näringslivsprogram för Danderyds kommun Danderyd vill förbättra näringslivsklimatet i kommunen och har därför tagit fram ett näringspolitiskt program.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator

Danderyds. huvudsakliga röjningen ska normalt vara klar inom fem timmar. Snöröjning på lokalgator Danderyds Nummer 8 - december 2011 Budget 2012 Den 28-29 november hölls kommunfullmäktigesammanträde på Djursholms slott med budget 2012 på dagordningen. Under dag ett hölls en allmänpolitisk debatt och

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum

Danderyds. Klart för utbyggnad av Mörby centrum Danderyds Nummer 7 november 2013 Ur innehållet: Nästa kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Danderyd beslutade den 21 oktober att godkänna förslaget till avtal med Diligentia om förnyelse och utveckling

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

TRE DAMER Nr 70 December 2010

TRE DAMER Nr 70 December 2010 TRE DAMER Nr 70 December 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas nästa gång den 20 december,

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live.

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live. Öppen förskola Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet:

Fortsatt god ekonomi. Du kan alltid läsa mer på www.danderyd.se. Ur innehållet: Danderyds kommun Ur innehållet: Danderyd i rätt riktning Kommunalrådet Gunnar Oom om året 2006. Läs mer på sidan 4 Ny kommundirektör Läs mer på sidan 4 Förskola och skola Läs mer på sidan 5 Fältsekreterarna

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på förmiddagen. Beslutsärenden med början senast kl. NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 27 augusti 2008 kl. 08:30 Diskussion och information på

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning

Danderyds. Besök kommunens hemsida www.danderyd.se. Nummer 3 - maj 2011. DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning Danderyds Nummer 3 - maj 2011 DanderydsAktuellt fortsätter som fristående papperstidning I nummer 1 av årets DanderydsAktuellt publicerades en liten enkät med frågan hur medborgarna ville ha sin tidning

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer