Ja, regelmässigt (Arbetsmarknadsverket) Länsstyrelsen i Gotlands län Ja, regelmässigt Myndigheten för skolutveckling Ja, regelmässigt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ja, regelmässigt (Arbetsmarknadsverket) Länsstyrelsen i Gotlands län Ja, regelmässigt Myndigheten för skolutveckling Ja, regelmässigt"

Transkript

1 1 Bilaga 7 Samtliga upphandlande enheter som omfattas av enkäten (391 st) och deras svar på frågan om de använder antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt och i sådana fall ungefärligt antal gånger. Upphandlande enhet Ja/ Ungefärligt antal gånger Statliga myndigheter (264) Arbetsmarknadsstyrelsen Ja, regelmässigt (Arbetsmarknadsverket) Göteborgs universitet Ja, regelmässigt Integrationsverket Ja, regelmässigt Länsstyrelsen i Gotlands län Ja, regelmässigt Myndigheten för skolutveckling Ja, regelmässigt Regeringskansliet Ja, regelmässigt Rättsmedicinalverket Ja, regelmässigt Specialpedagogiska institutet Ja, regelmässigt Statens bostadsnämnd Ja, regelmässigt Statens Sjöhistoriska museer Ja, regelmässigt Statens skolverk Ja, regelmässigt Sveriges Geologiska Undersökning Ja, regelmässigt Utlänningsnämnden Ja, regelmässigt Banverket Ja, men ej Fåtal regelmässigt Handikappombudsmannen Ja, men ej regelmässigt Inte i direkta upphandlingar. HomO Ja, men ej 1 regelmässigt Karlstads universitet Ja, men ej regelmässigt Länsstyrelsen i Skåne län Ja, men ej 0 ggr ännu regelmässigt Ombudsmannen mot etnisk Ja, men ej 2 diskriminering (DO) regelmässigt Post- och telestyrelsen Ja, men ej 1 gång regelmässigt Riksdagsförvaltningen (Riksdagen ) Ja, men ej 15 regelmässigt Rikspolisstyrelsen Ja, men ej 4 regelmässigt Statens folkhälsoinstitut Ja, men ej Nyss påbörjat regelmässigt Svenska ESF-rådet (Rådet för Ja, men ej 25 %

2 2 Europeiska socialfonden i Sverige Sveriges Lantbruksuniversitet Totalförsvarets pliktverk Ungdomsstyrelsen Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsgivarverket Arbetslivsinstitutet Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge Tekniska Högskola Bokföringsnämnden Boverket Brottsförebyggande Rådet Brottsoffermyndigheten CSN Danshögskolan Datainspektionen Djursskyddsmyndigheten Domstolsverket Dramatiska Institutet EKN - Exportkreditnämnden Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket Elsäkerhetsverket Energimyndigheten i Eskilstuna (Statens Energimyndighet ) EU/FOU-Rådet ( RÅDET FÖR FOU-SAMARBETE MELLAN SVERIGE OCH EG ) Expertgruppen för EU-frågor (SIEPS) Fastighetsmäklarnämnden Finansinspektionen Fiskeriverket Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) Fortifikationsverket Försvarets Radioanstalt Försvarshögskolan Försvarsmakten regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt 1 1 gång (hittills) 1 ggr av 2 upphandlingar

3 3 Gentekniknämnden Glesbygdsverket Granskningsnämnden för Radio och TV Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Denna räknas; nr 212: borttagen) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Idrottshögskolan Inspektionen för strategiska produkter Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Institutet för psykosocial medicin Institutet för rymdfysik Institutet för tillväxtpolitiska studier Insättningsgarantinämnden Internationella programkontoret för utbildningsområdet Invest i Sweden Agency, ISA (Delegationen för utländska investeringar i Sverige Justitiekanslern Jämställdhetsombudsmannen Kammarkollegiet Karolinska institutet Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Konjunkturinstitutet Konkurrensverket Konstfack Konstnärsnämnden Konsumentverket Kriminalvårdsstyrelsen /kriminalvårdsverket Krisberedskapsmyndigheten Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna Kronofogdemyndigheten i Gävle Kronofogdemyndigheten i Göteborg

4 4 Kronofogdemyndigheten i Jönköping Kronofogdemyndigheten i Kalmar Kronofogdemyndigheten i Malmö Kronofogdemyndigheten i Stockholm Kronofogdemyndigheten i Umeå Kronofogdemyndigheten Karlstad Kronofogden Härnösand Kungliga biblioteket Kungliga konsthögskolan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan Kustbevakningen Kärnavfallsfondens styrelse Lantmäteriet Linköpings universitet Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyllska muséet Livsmedelsekonomiska institutet Livsmedelsverket Lotteriinspektionen Luftfartsverket Luleå tekniska universitet Lunds universitet Läkemedelsförmånsnämnden Läkemedelsverket Länsstyrelsen Blekinge län Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västmanland Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen kalmar län Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Östergötland Lärarhögskolan i Stockholm Malmö Högskola

5 5 Marknadsdomstolen Medlingsinstitutet Migrationsverket Mitthögskolan Moderna Muséet Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet Mälardalens högskola Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde Nationellt centrum för flexibelt lärande Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Nordiska Afrikainstitutet NOU Operahögskolan Patent- och registreringsverket Patentbesvärsrätten Polarforskningssekretariatet Premiepensionsmyndigheten (PPM) Presstödsnämnden Radio- och TV-verket Revisorsnämnden Riksantikvarieämbetet Riksarkivet och landsarkiven Riksdagens ombudsmän - JO Riksförsäkringsverket Riksgäldskontoret Riksrevisionen Riksskatteverket Rikstrafiken Riksutställningar Riksåklagaren Rymdstyrelsen Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) Sameskolstyrelsen Sametinget SCB SGI (Statens Geotekniska Institut) Sis Statens institutionsstyrelse SISUS (Statens Institut för särskilt utbildningsstöd) Sjöfartsverket Skattemyndigheten i Gävle

6 6 Skattemyndigheten i Göteborg Skattemyndigheten i Linköping Skattemyndigheten i Luleå Skattemyndigheten i Malmö Skattemyndigheten i Stockholm Skattemyndigheten i Västerås Skattemyndigheten i Växjö Skattemyndigheten i Örebro Skattemyndigheten i Östersund Skogsstyrelsen Skogsvårdsstyrelsen Dalarna- Gävleborg Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen Skogsvårdsstyrelsen Norrbotten Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland Skogsvårdsstyrelsen Värmland- Örebro Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland SMHI (Sveriges meterologiska ) Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Specialskolemyndigheten Språk- och folkminnesinstitutet Statens beredning för medicinsk utvärdering Statens biografbyrå Statens fastighetsverk Statens försvarshistoriska muséer Statens haverikommission Statens historiska muséer Statens institut för ekologisk hållbarhet Statens institut för kommunikationsanalys Statens jordbruksverk Statens konstråd Statens kulturråd Statens kvalitets- och kompetensråd Statens Kärnkraftinspektion Statens ljud- och bildarkiv Statens museer för världskultur Statens musiksamlingar Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) Statens pensionsverk

7 7 Statens räddningsverk Statens strålskyddsinstitut Statens utsädeskontroll Statens va-nämnd Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Statens växtsortnämnd Statskontoret Stockholms Universitet Styrelsen för internationells utvecklingssamarbete (Sida) Styrelsen för psykologiskt försvar SWEDAC ( Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) Svenska institutet Svenskt biografiskt lexikon Södertörns högskola Talboks- och punktskriftsbiblioteket Teaterhögskolan i Stockholm Totalförsvarets forskningsinstitut Tullverket Turistdelegationen Umeå Universitet Uppsala Universitet Valmyndigheten Verket för högskoleservice Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Vetenskapsrådet VINNOVA, Verket för innovationssystem VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) Vägverket Växjö universitet Örebro universitet Överklagandenämnden för studiestöd Överklagandenämnden för totalförsvaret Arkitekturmuséet Högskoleverket Statens bostadskreditnämnd Kommuner (27) Borås stad Malmö stad Stockholms stad Umeå kommun Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt

8 8 Sundsvalls kommun, Botkyrka kommun Eskilstuna kommun Gävle kommun Göteborgs stad Halmstads kommun Haninge kommun Helsingborgs stad Huddinge kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Kristianstads kommun Linköpings kommun Luleå kommun Lunds kommun Nacka kommun Norrköpings kommun Skellefteå kommun Södertälje kommun Uppsala kommun Västerås stad Växjö kommun Örebro kommun Landsting (21) Landstinget i Uppsala län Västerbottens läns landsting Landstinget Västernorrland Region Skåne Stockholms läns landsting Gotlands kommun Jämtlands läns landsting Landstinget i Västmanland Landstinget Blekinge Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Halland Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Värmland Landstinget i Östergötland Landstinget Kronoberg Landstinget Sörmland Ja, men ej regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt st Tjänste upphandlingar 30 marginellt 2

9 9 Norrbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Örebro läns landsting Upphandlande enheter från försörjningssektorerna AB Stokab, ja regelmässigt Ja, regelmässigt Koncernen Telge Energi AB Ja, regelmässigt Stockholm Vatten AB Ja, regelmässigt Stockholms hamn AB Ja, regelmässigt AB Storstockholms Lokaltrafik Blekingetrafiken AB Bromölla Energi AB Falkenbergs Vatten och Renhållning AB Forsmarks Kraftgrupp AB Göteborg Energi AB Jämtkraft AB Jönköping Energi AB Jönköpings Länstrafik AB Karlsborgs Energi Ab Karlstad Energi Länstrafiken i Upplands län AB Länstrafiken Sörmland AB Oxelö Energi AB Ringhals AB Skånetrafiken Sydkraft Nät AB Umeå Vatten och avfall AB Vattenfall AB Vattenfall Västnät AB Västtrafik AB Västtrafik Sjuhärad AB X-Trafik AB Övriga upphandlande enheter (Stiftelser och bolag) (52) AB Familjebostäder Ja, regelmässigt Svenska Bostäder AB Ja, regelmässigt Teknikstaben/Upphandling/Kalkyl Vällingby Örebrobostäder AB Ja, regelmässigt AB Karlskronahem Ja, men ej regelmässigt, AB Karlsborgsbostäder AB Sollentunahem AB Stockholmshem 1 (men fr o m nu avser vi att använda det)

10 10 AB Transitio AB Väsbyhem AB Övikshem Apoteket AB Armada Fastighets AB Bollnäs Bostäder AB Byggnads AB Mimer Charlmers tekniska högskola AB Europeiska kommissionen representant i Sverige Falkenbergs Bostads AB Familjebostäder i Göteborg AB Fastighets AB Förvaltaren Fastighets AB Linden i Nässjö Gamla Uppsala Buss AB Gatubolaget Gästrike Återvinnare Göteborgsregionens ryaverks AB Halmstads Fastighets AB Halmstads Renhållnings AB Hjälpmedelsinstitutet Karlstads Bostads AB Kristianstadsbyggen AB Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsfastigheter Stockholm / Locum AB Lulebo AB MKB Net AB Nynäshamnsbostäder AB Partillebo AB Bostads AB Poseidon Renova AB Salabostäder AB Samres AB Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Farsta Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Specialfastigheter i Sverige AB Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling Stiftelsen för Strategisk Forskning Stockholm Parkering Stångåstaden AB Svensk Bilprovning AB Sydskånes Avfallsaktiebolag Uppsalahem AB Vägab, Västerås Gatukontors AB

11 11 Västfastigheter Västmanlands avfallsaktiebolag

12 Bilaga 8 Redovisning av antidiskrimineringsklausuler som bifogats enkätsvaren av följande upphandlande enheter: AB Familjebostäder Landstinget i Uppsala län Rättsmedicinalverket Statens folkhälsoinstitut Umeå kommun Post- och telestyrelsen Utlänningsnämnden Arbetsmarknadsverket JämO, HomO, HO och DO Integrationsverket Migrationsverket Regeringskansliet Stockholm Stad Sundsvalls kommun

13 AB Familjebostäder. Utdrag ur till enkätsvaret bifogade Administrativa föreskrifter: Generalentreprenad och avtal. AFC.8 Hävande Med ändring av AB 92 kap 8 1 ska gälla att beställaren äger rätt att, utöver vad som sägs i AB 92, häva ingånget avtal: om entreprenören eller hans underentreprenörer inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare. motsvarande gäller även av entreprenören anlitade underentreprenörer i alla led varvid ansvar och kontroll åligger entreprenören. AB Familjebostäder har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos leverantören blir dömd för olaga diskriminering eller om leverantören tvingas betala skadestånd enligt Jämställdhetslagen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering. 10 UPPSÄGNING AB Familjebostäder har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören inte utför eller utfört sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran eller att leverantören försätts i konkurs, likvidation, inte fullföljer sina skyldigheter vad gäller inbetalning av moms respektive arbetsgivaravgifter eller eljest är på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. AB Familjebostäder har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos leverantören blir dömd för olaga diskriminering eller om leverantören tvingas betala skadestånd enligt Jämställdhetslagen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering. Härav föranledd uppsägning av avtal medför inte leverantören rätt till ersättning. Landstinget i Uppsala län. Utdrag ur till enkätsvaret bifogad kravspecifikation Personal Leverantören skall tillse att de stadganden kring meddelar- och yttrandefrihet som gäller för offentlig verksamhet även skall äga motsvarande tillämplighet för leverantörens anställda, anlitad underleverantör samt på annat sätt anlitad person vad avser verksamhet enligt detta avtal. Leverantören skall vid utförande av avtalad tjänst följa vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses är jämställdhetslagen, lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lag om förbud om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

14 Rättsmedicinalverket Antidiskrimineringsklausul Beställaren har vidare rätt att häva detta avtal om företrädare för eller anställd hos utföraren under avtalstiden och i sin roll som företrädare för eller anställd hos utföraren, blir dömd för olaga diskriminering eller om utföraren tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning: Jämställdhetslagen (1991:433) Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Statens folkhälsoinstitut a) I anbudet skall det finnas en beskrivning om och hur anbudsgivaren arbetar med mångfaldsfrågor. Mångfald betyder att varje individ har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Umeå Kommun Antidiskriminering Entreprenören eller underentreprenör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörlig särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.

15 Post- och telestyrelsen (PTS) Antidiskrimineringsklausuler använda vid upphandling av ramavtal för lokalvård Dnr Hävning PTS har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om entreprenören inte utför eller utfört sina åligganden och rättelse inte sker inom två veckor efter skriftlig erinran. PTS har också rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt följande lagstiftning; Jämställdhetslagen Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning I övrigt se Allmänna Avtalsvillkor för uppdrag vid PTS. 12 Skadestånd Part ansvarar för skada i enlighet med svensk rätt. Vid hävning enligt 11 har PTS därutöver rätt till ersättning för eventuella merkostnader som uppkommer för lokalvården till dess att ny upphandling kan slutföras.

16 Utlänningsnämnden Antidiskrimineringsklausul Uppdragstagaren skall vid utförandet av avtalad tjänst följa vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses är jämställdhetslagen (1991:443), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Uppdragstagaren är under uppdragstiden skyldig att på begäran av UN skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna i 1 st. Tiden för redovisning skall vara två veckor om inte annat överenskommits. Uppdragstagaren skall erlägga vite till UN med kr om uppdragstagaren inte inom föreskriven tid lämnats sådan skriftlig redogörelse som angivits i 2 st. eller om redogörelsen är uppenbart bristfällig. UN får inte utkräva vitet om det på annat sätt framstår som uppenbart att uppdragstagaren följer 1 st. Uppdragstagaren skall erlägga vite till UN med kr per påbörjad kalendervecka om Utlänningsnämnden kan visa att de åtgärder som redovisats enligt 2 st. inte är tillräckliga för att avhjälpa överträdelser av 1 st. Vitet utgår från dagen då redovisning skall ske enligt 3 st. till dess att tillräckliga åtgärder vidtagits, dock med maximalt kr. Vitet i 2 st. och 3 st. förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas den avtalade ersättningen för uppdraget. Vite som begärts in på felaktig grund skall återbetalas till leverantören.

17 Arbetsmarknadsverket Utdrag ur av Länsarbetsnämnden bifogad anbudsinbjudan avseende arbetsmarknadsutbildning. 1.1 Antidiskriminering I avtalet finns det en antidiskrimineringsklausul ( 10). Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU) har utrett möjligheterna att använda antidiskrimineringsklausuler i en rapport (dnr 2002/ ). Rapporten finns på NOU: s hemsida. Länsarbetsnämnden svarar gärna på frågor om antidiskrimineringsklausulen och kan också lämnna mer översiktlig information om antidiskrimineringslagstiftningens innehåll. För tolkning av och djupare information om antidiskrimineringslagstiftningen hänvisas till diskrimineringsombudsmännen.

18 1 (6) AVTAL 1 Parter Mellan Länsarbetsnämnden i, nedan kallad Köpare, och Säljarens fullständiga namn Fullständig adress Telefonnummer Organisationsnummer Post-/bankgironummer - nedan kallad Säljare - sluts följande avtal angående köp av utbildning. 2 Omfattning Utbildningsnummer Utbildningens namn Utbildningsstart: Utbildningsslut: Tid i veckor: Antal timmar/vecka: Antal deltagare: Utbildningsort/er:

19 2 (6) Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson:, Säljaren får inte sälja ytterligare platser till annan utan Köparens medgivande. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Anbudsinbjudan 3. Allmänna bestämmelser 4. Anbudet Om i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 4 Pris Pris per deltagarvecka exklusive moms uppgår till Beloppet med siffror Beloppet med bokstäver Moms tillkommer med Procent 5 Betalningsvillkor Betalning skall ske senast 30 dagar efter det att faktura enligt 3 Allmänna bestämmelser inkommit till Köparen, månadsvis i efterskott i enlighet med de anvisningar Köparen utfärdar.

20 3 (6) 6 Avtalsperiod Fr.o.m. T.o.m. 7 Uppehåll i utbildningen Parterna har enats om följande uppehåll i utbildningen under avtalsperioden då det inte utgår någon ersättning till säljaren. Fr.o.m. T.o.m. Avkortad utbildningstid; se 7 i Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning 8 Enskild deltagares utbildning För utbildning som en deltagare påbörjar inom avtalsperioden men vars avslutning ligger efter avtalsperiodens slut äger Köparen rätt att utsträcka detta avtal till och med dagen då deltagarens utbildning avslutas. 9 Tystnadsplikt Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider men. Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). 10 Antidiskriminering Säljaren skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För avtal där den ordinarie avtalsperioden är minst ett år skall Säljaren senast en månad före den ordinarie avtalsperiodens utgång lämna de upplysningar som begärs i särskild bilaga till detta avtal. Fullgör inte Säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Säljaren betala ett vite på upp till ett halvt basbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för avtalets tecknande. Köparen avgör vitets storlek utifrån hur allvarlig Säljarens bristande

21 4 (6) fullgörelse är. Köparen kan avstå från att utkräva vite om Säljarens brsitande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas den avtalade ersättningen för uppdraget. 11 Särskilda åtaganden 12 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta avtal skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. 13 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Säljaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan köparens godkännande. Om så sker har Köparen rätt att säga upp avtalet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort och datum... Ort och datum..... För Köparen För Säljaren Namnförtydligande Namnförtydligande AMV-interna uppgifter: Konto: Verksamhet:

22 5 (6) Finansiering: Kostnadsställe: Projektkod: Fri klassificering: Beräknad totalkostnad:

23 6 (6) Bilaga De lagar som avses i 10 första stycket är jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet mot personer med funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. I sin skriftliga redogörelse till Köparen skall Säljaren besvara följande frågor: 1. Har Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd enligt någon av ovannämnda lagar? (om svaret på frågan är ja, skall Säljaren ange skadeståndets storlek, bakgrunden till att Säljaren blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd). 2. Har Säljaren fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lagar? (om svaret på frågan är ja, skall Säljaren ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Säljaren företagit med anledning av vitesföreläggandet). 3. Säljaren skall inge en kopia på aktuell jämställdhetsplan enligt 13 jämställdhetslagen (gäller endast om Säljaren företag är skyldig att ha jämställdhetsplan enligt jämställdhetslagen). 4. Säljaren skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 4 7 lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet (arbete för att främja etnisk mångfald i arbetslivet). Ta gärna kontakt med Köparen för mer information om hur Säljaren ska kunna uppfylla sina åtaganden. Säljaren kan också vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Jämställdhetsomdusmannen (JämO) för vägledning. Brott mot avtalet föreligger om Säljaren någon gång under avtalsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande. När det gäller punkterna 3 och 4 föreligger brott mot avtalet om Säljaren senast en månad före avtalstidens utgång inte inger jämställdhetsplan eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 4 7 lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

24 Utformning av antidiskrimineringsklausul JämO, DO, HO, HomO och Integrationsverket har enats om att använda denna mera heltäckande klausul i sina egna upphandlingar. De centrala delarna i den lyder som följer: 1 Leverantören ska följa vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslag. De lagar som f.n. avses är artikel 141 EU-fördraget, 16 kap. 9 brottsbalken, jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan samt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. 2 Leverantören ska i sina kontakter med eventuella underleverantörer ålägga dem den skyldighet som anges i 1. Leverantören svarar gentemot den upphandlande enheten för underleverantörers brott mot antidiskrimineringslagarna i 1. 3 Brott mot förpliktelserna i 1 och 2 är ett väsentligt kontraktsbrott. Den upphandlande enheten har därför rätt att häva kontraktet om de har överträtts av leverantören eller av underleverantör. Post- och besöksadress Telefon Organisationsnummer Katarina Bangata STOCKHOLM Telefax Postgiro E-post

25 Upphandlingspolicy icke-diskriminering Av anbudet skall framgå att anbudslämnaren inte gjort sig skyldig till olaga diskriminering eller diskriminering i arbetslivet. Leverantör som diskriminerat på sätt som närmare anges nedan under de senaste fem åren kan uteslutas från kontraktstilldelning ( p och 6 kap p lagen (1992:1528) om offentlig upphandling). Företrädare för leverantören eller anställd hos leverantören har i tjänsten och för leverantörens räkning gjort sig skyldig till olaga diskriminering enligt 16 kap 9 brottsbalken. Leverantören har betalt ut skadestånd på grund av diskriminering i arbetslivet enligt följande diskrimineringslagstiftning enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder eller jämställdhetslagen (1991:433).

26 1 Box NORRKÖPING Dinko Hadziahmetovic Allmänna villkor 1. Ersättningens omfattning Ersättningen innefattar samtliga kostnader som kan föranledas av avtalet. Integrationsverket har sålunda inget ansvar för eventuella socialförsäkringskostnader eller liknande kostnader som kan ankomma på uppdragstagaren. Ersättningen omfattar även de kostnader och utlägg som uppdragstagaren har haft för att fullgöra uppdraget förutom ersättning för överenskommen resa. För överenskommen resa utgår ersättning för resekostnader och traktamente enligt statliga resebestämmelser. Sådana kostnader specificeras i faktura eller i särskild reseräkning. 2. Debitering och betalning Integrationsverket betalar slutlikvid när uppdraget har slutförts och först när Integrationsverket har godkänt arbetsresultatet. Verket kan betala dellikvid för utförda arbetstimmar/-dagar och för övriga av verket godkända kostnader. Av faktura skall framgå arten och omfattningen av det arbete som har utförts under den period som fakturan avser samt om fakturan avser del- eller slutlikvid. Då ersättning utgår i form av tim- eller dagarvode skall dessutom för var och en av de personer som har arbetat med uppdraget anges det antal arbetstimmar/-dagar som åtgått liksom storleken på tim-/dagarvodet. Av fakturan skall vidare framgå/bifogas - vilket avtal den hänför sig till - uppdragstagarens organisations- och momsregistreringsnummer, bolagets säte samt kopia av F-skattesedel - uppdragstagarens postgironummer eller betalningsadress. Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter är ej giltig som faktura mellan parterna och får returneras utan betalning. 3. Kontroll När ersättning utgår i form av tim- eller dagarvode skall uppdragstagaren kunna styrka sin debitering genom tidskrivning eller bokföring. 4. Fel eller brister i utfört arbete Uppdraget skall anses ha utförts felaktigt eller bristfälligt om det inte uppfyller krav från vedertagen branschpraxis eller om det på annat sätt avviker från beställningen eller vad som särskilt överenskommits. Är utfört arbete felaktigt eller bristfälligt får Integrationsverket göra skäligt avdrag på ersättningen eller om felet är väsentligt häva avtalet. Integrationsverket har också rätt att kräva att uppdragstagaren rättar till felet genast och utan ersättning. Integrationsverket får vidare hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot skäligt avdrag. 5. Dröjsmål Har inte arbetet kommit Integrationsverket tillhanda inom överenskommen tid har verket rätt till skäligt avdrag på ersättningen. Är ersättningen väsentlig eller finns det starka skäl att tro att den blir väsentlig, får beställningen hävas. Integrationsverket får även hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot skäligt avdrag på ersättningen.

27 För arbetsmaterial under befordran ansvarar avsändande part. 6. Skadestånd För försening och fel/brist som får åberopas enligt 4 och 5 punkterna är uppdragstagaren skyldig att med skäligt belopp ersätta Integrationsverket den skada som verket åsamkats därav. Ersättningsskyldigheten kan jämkas om skadan står i uppenbart missförhållande till utfört arbete. 7. Utbyte av personal och anlitande av underkonsult Uppdragstagaren får byta ut någon av sina anställda som arbetar med uppdraget mot annan anställd och får även anlita underkonsult. Kan utbytet/anlitandet anses vara av betydelse för Integrationsverket krävs dock verkets skriftliga medgivande. Uppdragsgivaren ansvarar för underkonsults arbete som för sitt eget. 8.Rätt till förhandling Part äger påkalla förhandling om ändring, tillägg eller uppsägning av detta avtal om något inträffar som påtagligt förändrar förutsättningarna för avtalet. Parterna skall vid en sådan förhandling sträva efter att nå överenskommelser i bästa samförstånd. 9. Befrielsegrunder (force majeure) Arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom krig, mobilisering, rekvisition samt naturkatastrof skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar efter avtalsdagen - eller om omständigheterna inträffat dessförinnan och om följderna härav inte kunde förutses före avtalsdagen och avtalets fullgörande därigenom hindras. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av ovan angiven omständighet får part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 10. Ändringar, tillägg Samtliga överenskommelser om ändring av, komplement eller tolkning liksom tillägg till detta avtal skall för sin giltighet vara 2 skriftliga och undertecknade av för parterna behöriga ställföreträdare. Detta krav gäller dock ej när avtalsvillkoren medger särskilda medgivanden eller överenskommelser utan detta formkrav. 11. Upphovsrätt Uppdragstagaren överlåter, med den begränsning som följer av 3 lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, den upphovsrätt till utfört arbete som kan tillkomma honom. Överlåtelsen anses ske när handling kommit Integrationsverket tillhanda. Uppdragstagaren får inte utan skriftligt medgivande av verket publicera eller på annat sätt nyttja utredningsmaterial eller arbetsresultat. Uppdragstagaren skall gentemot varje av honom anlitad underkonslut eller part, göra för denne bindande förbehåll om denna upphovsrätt. 12. Konkurs och obestånd Integrationsverket får säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om uppdragstagaren försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation, underlåter att infria accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. 13. Rapportering och uppföljning Uppdragstagaren skall rapportera om verksamheten enligt de rutiner som Integrationsverkets närmare bestämmer. Integrationsverket har rätt att utföra oanmälda kvalitetsrevisioner under avtalstiden. Uppdragstagaren förbinder sig att vara Integrationsverket behjälplig i revisionen genom att lämna ut relevanta handlingar, ställa personal till förfogande för frågor etc. 14. Överlåtelse av avtalet Överlåtelse eller pantförskrivning av detta avtal helt eller delvis liksom förändringar av ägar- förhållandena hos uppdragstagaren får ej göras utan Integrationsverkets medgivande.

28 De fordringar uppdragstagaren har på Integrationsverket får ej överlåtas till annan genom factoring eller liknande transaktion. 15. Sekretess m.m. Uppdragstagaren förbinder sig att ålägga personal som får tillgång till uppgifter för vilka sekretess gäller i Integrationsverkets verksamhet att iaktta motsvarande sekretess. Sekretesskyldigheten i denna punkt gäller även om avtalet i övrigt upphör att gälla. Uppdragstagaren får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet till honom/henne i något som gäller det avtalade uppdraget. Prisuppgifter i avtalet kan i vissa fall sekretessbeläggas hos Integrationsverket i enlighet med 6:2 och 8:10 sekretesslagen (1980:100). Uppdragstagaren skall behandla avtalet som en konfidentiell handling och endast i samråd med Integrationsverket lämna ut pris- och kostnadsuppgifter till annan än revisor och behöriga myndigheter. diskriminering enligt 16 kap 9 brottsbalken under avtalstiden. Rätt till hävning inträder även om leverantören tvingas utbetala skadestånd enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder eller jämställdhetslagen (1991:433) Uppsägning Uppsägning skall vara skriftlig och skickas till den andra parten genom rekommenderat brev eller telefax. En uppsägning eller reklamation som på detta sätt avsänts till senast av part lämnad adress eller faxnummer anses ha kommit adressaten tillhanda när den sänts genom telefax eller dagen efter det att den avlämnas för postbefordran. 17. Tvist Tvister gällande detta avtals tolkning eller tillämpning skall i första hand lösas i förhandling mellan parterna. Om parterna inte kommer överens inom en månad, räknat från den dag förhandlingen påkallades, äger vardera part rätt att hänskjuta den tvistliga frågan till svensk domstol med tillämpning av svensk rätt föra avgörande 18. Hävning vid diskriminering Integrationsverket har rätt att häva avtalet om företrädare eller anställd för leverantör/uppdragstagare i tjänsten och för dennes räkning gör sig skyldig till olaga

29 1 (2) Förvaltningssektionen Gunilla Törnqvist Telefon: Svar på NOU:s fråga gällande antidiskrimineringsklausul Så här ser en av Verkets texter ut Antidiskrimineringsklausul (SFI-uphandling-03, Region nord) Migrationsverket har ett styrdokument Mångfaldspolicy GDS 7/99 (se sidan 2)där det framgår att det inte får förekomma någon form av diskriminering eller trakasserier av anställda, arbetskamrater eller arbetssökande samt att det är allas ansvar att så inte sker. Inom området gäller bl a Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Utbildningsanordnaren åtar sig att fullfölja uppdraget på sådant sätt att man inte bryter mot gällande lagstiftning på området samt svarar även för att eventuella underentreprenörer vilka anlitas för uppdraget, gör motsvarande åtaganden. Jämställdhetsplan Migrationsverket ser det som positivt att anbudsgivaren även har en jämställdhetsplan upprättad för sin verksamhet, vilken kan bifogas anbudet. Gunilla Törnqvist BFD10 Migrationsverket Huvudkontoret, Förvaltningssektionen Besöksadress Tegelängsgatan 19A Postadress SE Norrköping Telefon Telefax E-post Hemsida Organisationsnr

30 2 (2) STATENS INVANDRARVERK GDS NR 7/99 Gemensamt MÅNGFALDSPOLICY För kompetensbredd En professionell migrationsverksamhet med den sökande i centrum förutsätter att vi tillsammans har bred kompetens grundad på kunskap, erfarenhet och egenskaper. Vi ska därför sträva efter att personalstyrkan präglas av mångfald och vi ska ta tillvara all kompetens som är relevant för verksamheten och berikar den. Med mångfald menar vi olikheter i ålder, kön, etniskt ursprung, utbildning, arbets- och livserfarenhet som har betydelse för hur vi utför och utvecklar verksamheten. Mot diskriminering Den kompetens som behövs för verksamheten och dess utveckling avgör val av medarbetare. Våra möjligheter till likvärdigt arbete, likvärdiga arbetsvillkor och till utveckling i arbetet avgörs bara av sakliga skäl. Det går att förena arbete med privatliv och föräldraskap. Det får inte förekomma någon form av diskriminering eller trakasserier av anställda, arbetskamrater eller arbetssökande och det är allas ansvar att det inte förekommer. Detta styrdokument träder ikraft omedelbart. Lena Häll Eriksson Generaldirektör

31 R E G E R I N G S K A N S L I E T S A L L M Ä N N A V I L L K O R Utgör bilaga till avtal 1. Tjänstens utförande Leverantören skall utföra tjänsten med omsorg, iaktta lag eller annan författning inklusive myndighetsföreskrift samt i övrigt iaktta etiska normer och god sed. Myndigheters allmänna råd skall beaktas. 2. Ersättningens omfattning Ersättningen anges exklusive mervärdesskatt. Regeringskansliet betalar inte några avgifter eller kostnader utöver det som uttryckligen framgår av avtalet. Leverantören har dock rätt till ersättning för resekostnader efter särskild skriftlig överenskommelse med Regeringskansliet. Om parterna skriftligen överenskommit att Leverantören skall ha rätt till ersättning enligt föregående stycke utgår sådan ersättning enligt de regler som gäller för Regeringskansliets anställda. 3. Betalning och fakturering Regeringskansliet betalar fakturor månadsvis i efterskott. Regeringskansliet betalar endast mot faktura. Av fakturan skall framgå: 1. arten och omfattningen av det arbete som har utförts under den tid som fakturan avser, 2. om fakturan avser del- eller slutlikvid samt 3. Regeringskansliets avtalsnummer Fakturor betalas senast 30 dagar efter att de inkommit till Regeringskansliet. Slutfaktura skall vara Regeringskansliet tillhanda senast tre månader efter det att tjänsten har slutförts. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmålsränta betalas dock inte för fakturor som enligt lag eller det här avtalet är ofullständiga eller feladresserade. Betalning av fakturor innebär inte i sig att Regeringskansliet godkänt tjänsten. Av punkt 16 framgår att rätten att fakturera inte får överlåtas till annan utan Regeringskansliets skriftliga godkännande. 4. Kontroll Om ersättning utgår i form av tim- eller dagarvode skall Leverantören på begäran kunna styrka sin fakturering genom tidredovisning eller bokföring. På begäran har Regeringskansliet rätt att från Leverantören erhålla kopior på verifikationer och annat redovisningsunderlag gällande de av Leverantören fakturerade kostnaderna. 5. Underleverantör och personal Leverantören får inte utan skriftligt godkännande i förhand från Regeringskansliet anlita underleverantör eller annans personal för genomförande av hela eller delar av tjänsten. Regeringskansliet äger rätt att vid bedömningen av underleverantör få skriftlig information motsvarande den som erhållits om Leverantören och dennes personal. När underleverantör eller annan än egen personal används ansvarar Leverantören för att samtliga Leverantörens åtaganden enligt det här avtalet uppfylls av underleverantören. När Regeringskansliet och Leverantören avtalat om att viss personal skall användas vid utförande av tjänsten, får denna personal inte bytas ut mot annan utan Regeringskansliets skriftliga medgivande. Leverantören svarar själv för kostnader och tidsåtgång för byte av personal. 6. Sekretess Leverantören får aldrig röja eller utnyttja uppgift som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Leverantören får heller inte röja eller utnyttja övriga uppgifter som Leverantören får ta del av inom ramen för det här avtalet, om uppgift inte finns i en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Leverantören skall innan uppgifter lämnas ut eller utnyttjas alltid hos Regeringskansliet kontrollera om uppgifterna finns i en allmän offentlig handling. Förbudet att röja eller utnyttja uppgift som omfattas av sekretess gäller även efter det att tjänsten har slutförts och avtalet upphört att gälla. Leverantören skall göra de medarbetare som används vid utförandet av tjänsten uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. 7. Säkerhet Leverantörens personal skall vid vistelse i Regeringskansliets lokaler i tillämpliga delar följa gällande föreskrifter om säkerhetsskyddet i Regeringskansliet. Leverantörens personal får endast vistas i lokaler inom Regeringskansliet där vistelse erfordras för utförandet av tjänsten. Personal som påträffas i andra lokaler kan av Regeringskansliet komma att betraktas som olämpliga för utförandet. 8. Intressekonflikt Leverantören skall utan dröjsmål anmäla till Regeringskansliet om det finns någon omständighet som skulle kunna medföra att en intressekonflikt eller liknande uppstår för Leverantören. 9. Utnyttjande av Regeringskansliet i marknadsföringssyfte Leverantören äger inte rätt att använda Regeringskansliets namn i marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Regeringskansliet. 10. Fel hos tjänsten Tjänsten anses felaktig om 1. den inte uppfyller de krav som ställts på tjänsten i avtalet och avropet, 2. resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid marknadsföring lämnats av Leverantören, eller Version 2004:1

32 3. Leverantören i annat fall än vad som nu sagts före avtalets ingående underlåtit att upplysa Regeringskansliet om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som Leverantören känt eller bort känna till och som denne insåg eller borde ha insett vara av betydelse för Regeringskansliet. 11. Leverantörens dröjsmål Dröjsmål på Leverantörens sida föreligger om hela eller delar av tjänsten, utan att det beror på något förhållande på Regeringskansliets sida, inte har genomförts inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Dröjsmål på Leverantörens sida föreligger också, om Leverantören inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande. 12. Påföljder vid dröjsmål och fel Vid dröjsmål och fel från Leverantörens sida får Regeringskansliet hålla inne betalning som ännu inte gjorts. Regeringskansliet får därutöver välja mellan att Leverantören utför tjänsten(vid dröjsmål), rättar felet(vid fel i tjänsten) eller avbryter utförandet av tjänsten. 13. Ersättning vid fel Om Regeringskansliet begär att Leverantören rättar felet eller avbryter sitt arbete enligt punkten 12 skall Leverantören ersätta Regeringskansliet för direkta skador Regeringskansliet har åsamkats genom att utförandet av tjänsten rättas eller avbryts. 14. Leverantörens upplysningsskyldighet Leverantörer skall så snart som möjligt underrätta Regeringskansliet om när en risk för försening föreligger, orsaken till detta samt när tjänsten istället kan beräknas slutföras. 15. Hävning av avtalet Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande 1. om part åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för motparten, 2. om part vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet, även om avtalsbrotten inte är av väsentlig betydelse, 3. om Leverantören kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller 4. om en domstol eller annan myndighet i en dom eller ett beslut konstaterar att Leverantören inte har följt den vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftningen (dvs. jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning). Om part häver avtalet enligt den här punkten är motparten skyldig att ersätta de direkta skador den hävande parten lider till följd av hävningen. 16. Överlåtelse av avtalet Ingen part har rätt att överlåta detta avtal, eller rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, eller efterföljande avtal, till annan utan den andra partens i förväg skriftliga godkännande. Detta gäller även en överlåtelse av rätten att fakturera. 17. Ändring av avtalet Ändringar och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och skall för att vara gällande undertecknas av båda parter. 18. Befrielsegrunder Part skall vara befriad från att fullgöra skyldighet enligt avtalet om utförandet hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll. Till händelser utanför Parts kontroll skall räknas arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, oförutsedda militärinkallelser av stor omfattning, rekvisition, beslag, uppror och upplopp oavsett om händelsen drabbar Part eller underleverantör till Part. Om befrielsegrund finns på grund av händelse som drabbat underleverantör är Part skyldig att när det är möjligt använda annan underleverantör. Till händelser utanför Parts kontroll skall inte räknas arbetskonflikt som beror av att Part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nyss nämnt slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Regeringskansliet har under tid då befrielsegrund föreligger rätt att vända sig till annan Leverantör. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelser av nu nämnt slag upphör. Om part åberopat befrielsegrund och sådan omständlighet förelegat i mer än två månader, kan part skriftligen begära att avtalet hävs. 19. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall prövas och slutgiltigt avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt med undantag för dess lagvalsklausuler. Version 2004:1

33 A B C D E Stadsledningskontoret Finansavdelningen Enheten för upphandling och konkurrens Tjänsteutlåtande sid 1 (5) Handläggare: Maria M Laxvik Tfn: Kommunstyrelsen Motverkande av diskriminering i samband med upphandlingar Stadsledningskontorets förslag till beslut Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Stadsledningskontorets förslag till antidiskrimineringsklausul och övriga formuleringar för att motverka diskriminering i upphandlad verksamhet godkänns STOCKHOLM, Besöksadress: Stadshuset Tfn: , Fax:

34 ABCDE sid 2 (5) Roland Strömgren Tf Stadsdirektör Irene Svenonius Finanspolitisk direktör Sammanfattning Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat en antidiskrimineringsklausul. Förslaget utgår från att en leverantör kan uteslutas från en upphandling om denne har begått brott eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. I de fall staden redan har tecknat ett avtal med en leverantör som bryter mot diskrimineringslagstiftningen kan staden häva avtalet om detta står i proportion till brottet. Ärendets beredning Ärendet är berett av Enheten för upphandling och konkurrens vid stadsledningskontoret i samråd med Juridiska avdelningen. Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt att anta reviderad policy för upphandling, konkurrens och valfrihet i Stockholms stad (Utl 2001:78). I samband med att kommunfullmäktige antog policyn anförde finansborgarrådet att en antidiskrimineringsklausul bör ingå när staden upphandlar, eller på annat sätt finansierar verksamhet från enskilda anordnare. När kommunfullmäktige beslutade att anta ett nytt integrationsprogram (Utl 2001:RVII) uppdrogs åt kommunstyrelsen att utarbeta en antidiskrimineringsklausul för offentlig upphandling. Syftet med klausulen är att den skall bidra till förverkligandet av stadens vision om en stad fri från rasism och diskriminering. Stadsledningskontorets förslag Allmänt Det har länge varit oklart i vilken mån offentlig upphandling kan tjäna som medel för att främja sociala målsättningar, miljövänliga produkter och andra syften som inte är direkt kopplade till den vara/tjänst som upphandlas. Möjligheter och begränsningar framgår inte klart av varken den svenska lagstiftningen (lag 1992:1528 om offentlig upphandling, nedan LOU) eller EG-direktiven om offentlig upphandling.

35 ABCDE sid 3 (5) Av det tolkningsmeddelande som EG-kommissionen utfärdat beträffande möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling framgår det att det i viss utsträckning är möjligt att ställa s.k. sociala krav i upphandlingar. Med sociala hänsynstaganden avses även möjligheten att ställa krav på leverantörers/entreprenörers arbete med antidiskrimineringsfrågor. Uteslutningskriterier För att förhindra att staden anlitar leverantörer/entreprenörer som blivit dömda för olaga diskriminering eller blivit ådömda skadestånd i enlighet med diskrimineringslagstiftningen 1 före upphandlingstillfället kan nämnden utnyttja de krav som får ställas i upphandlingens kvalificeringsfas. Enligt LOU har den upphandlande enheten möjlighet att utesluta en leverantör från deltagande i en upphandling om denne dömts för brott i yrkesutövningen, eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. För att utesluta en leverantör på grund av brott i yrkesutövningen krävs en lagakraftvunnen dom. För att utesluta en anbudsgivare ur en upphandling på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen krävs ingen lagakraftvunnen dom. Rättsläget är dock oklart. Felet måste vara objektivt fastställbart och får inte ligga för långt bakåt i tiden. Det är också troligt att fel som har rättats till inte kan utgöra grund för uteslutning. Enligt lagkommentaren till LOU kan en leverantör som saknar en jämställdhetsplan, trots att skyldighet till sådan föreligger i lag, sannolikt bara uteslutas ur en upphandling om vitesföreläggande utfärdats eller rent av utdömts. 2 Krav i kravspecifikationen I tjänsteupphandlingar som har en social karaktär kan ett krav på att leverantören arbetar aktivt med antidiskrimineringsfrågor vara en del av tjänstens kvalitet och därmed höra hemma i kravspecifikationen. Så kan t.ex. vara fallet vid upphandling av parklekar, omsorg av funktionshindrade m.m. där bemötande av människor med olika kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning och funktionshinder förekommer i verksamheten och där en medvetenhet om dessa frågor är särskilt viktig 1 Jämställdhetslagen (1991:433), Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 2 Lagbokskommentaren, Offentlig upphandling, Hentze och Sylvén, 1998, s. 127

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag.

Verket förbinder sig inte att avropa till ett visst belopp eller antal uppdrag. 22-2010-9927 Avtal 1 Parter Mellan Migrationsverket (Verket), organisationsnummer 202100-2163, och Skandinavisk språkanalys AB (Sprakab) (Leverantören), organisationsnummer 556355-5951, har följande ramavtal,

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer