Ja, regelmässigt (Arbetsmarknadsverket) Länsstyrelsen i Gotlands län Ja, regelmässigt Myndigheten för skolutveckling Ja, regelmässigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ja, regelmässigt (Arbetsmarknadsverket) Länsstyrelsen i Gotlands län Ja, regelmässigt Myndigheten för skolutveckling Ja, regelmässigt"

Transkript

1 1 Bilaga 7 Samtliga upphandlande enheter som omfattas av enkäten (391 st) och deras svar på frågan om de använder antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt och i sådana fall ungefärligt antal gånger. Upphandlande enhet Ja/ Ungefärligt antal gånger Statliga myndigheter (264) Arbetsmarknadsstyrelsen Ja, regelmässigt (Arbetsmarknadsverket) Göteborgs universitet Ja, regelmässigt Integrationsverket Ja, regelmässigt Länsstyrelsen i Gotlands län Ja, regelmässigt Myndigheten för skolutveckling Ja, regelmässigt Regeringskansliet Ja, regelmässigt Rättsmedicinalverket Ja, regelmässigt Specialpedagogiska institutet Ja, regelmässigt Statens bostadsnämnd Ja, regelmässigt Statens Sjöhistoriska museer Ja, regelmässigt Statens skolverk Ja, regelmässigt Sveriges Geologiska Undersökning Ja, regelmässigt Utlänningsnämnden Ja, regelmässigt Banverket Ja, men ej Fåtal regelmässigt Handikappombudsmannen Ja, men ej regelmässigt Inte i direkta upphandlingar. HomO Ja, men ej 1 regelmässigt Karlstads universitet Ja, men ej regelmässigt Länsstyrelsen i Skåne län Ja, men ej 0 ggr ännu regelmässigt Ombudsmannen mot etnisk Ja, men ej 2 diskriminering (DO) regelmässigt Post- och telestyrelsen Ja, men ej 1 gång regelmässigt Riksdagsförvaltningen (Riksdagen ) Ja, men ej 15 regelmässigt Rikspolisstyrelsen Ja, men ej 4 regelmässigt Statens folkhälsoinstitut Ja, men ej Nyss påbörjat regelmässigt Svenska ESF-rådet (Rådet för Ja, men ej 25 %

2 2 Europeiska socialfonden i Sverige Sveriges Lantbruksuniversitet Totalförsvarets pliktverk Ungdomsstyrelsen Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsgivarverket Arbetslivsinstitutet Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge Tekniska Högskola Bokföringsnämnden Boverket Brottsförebyggande Rådet Brottsoffermyndigheten CSN Danshögskolan Datainspektionen Djursskyddsmyndigheten Domstolsverket Dramatiska Institutet EKN - Exportkreditnämnden Ekobrottsmyndigheten Ekonomistyrningsverket Elsäkerhetsverket Energimyndigheten i Eskilstuna (Statens Energimyndighet ) EU/FOU-Rådet ( RÅDET FÖR FOU-SAMARBETE MELLAN SVERIGE OCH EG ) Expertgruppen för EU-frågor (SIEPS) Fastighetsmäklarnämnden Finansinspektionen Fiskeriverket Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS) Fortifikationsverket Försvarets Radioanstalt Försvarshögskolan Försvarsmakten regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt 1 1 gång (hittills) 1 ggr av 2 upphandlingar

3 3 Gentekniknämnden Glesbygdsverket Granskningsnämnden för Radio och TV Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Denna räknas; nr 212: borttagen) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan i Trollhättan Högskolan Kristianstad Högskolan på Gotland Idrottshögskolan Inspektionen för strategiska produkter Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Institutet för psykosocial medicin Institutet för rymdfysik Institutet för tillväxtpolitiska studier Insättningsgarantinämnden Internationella programkontoret för utbildningsområdet Invest i Sweden Agency, ISA (Delegationen för utländska investeringar i Sverige Justitiekanslern Jämställdhetsombudsmannen Kammarkollegiet Karolinska institutet Kemikalieinspektionen Kommerskollegium Konjunkturinstitutet Konkurrensverket Konstfack Konstnärsnämnden Konsumentverket Kriminalvårdsstyrelsen /kriminalvårdsverket Krisberedskapsmyndigheten Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna Kronofogdemyndigheten i Gävle Kronofogdemyndigheten i Göteborg

4 4 Kronofogdemyndigheten i Jönköping Kronofogdemyndigheten i Kalmar Kronofogdemyndigheten i Malmö Kronofogdemyndigheten i Stockholm Kronofogdemyndigheten i Umeå Kronofogdemyndigheten Karlstad Kronofogden Härnösand Kungliga biblioteket Kungliga konsthögskolan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Kungliga Tekniska Högskolan Kustbevakningen Kärnavfallsfondens styrelse Lantmäteriet Linköpings universitet Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyllska muséet Livsmedelsekonomiska institutet Livsmedelsverket Lotteriinspektionen Luftfartsverket Luleå tekniska universitet Lunds universitet Läkemedelsförmånsnämnden Läkemedelsverket Länsstyrelsen Blekinge län Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i Jämtlands län Länsstyrelsen i Jönköpings län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västerbottens län Länsstyrelsen i Västmanland Länsstyrelsen i Örebro län Länsstyrelsen kalmar län Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen Östergötland Lärarhögskolan i Stockholm Malmö Högskola

5 5 Marknadsdomstolen Medlingsinstitutet Migrationsverket Mitthögskolan Moderna Muséet Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet Mälardalens högskola Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde Nationellt centrum för flexibelt lärande Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Nordiska Afrikainstitutet NOU Operahögskolan Patent- och registreringsverket Patentbesvärsrätten Polarforskningssekretariatet Premiepensionsmyndigheten (PPM) Presstödsnämnden Radio- och TV-verket Revisorsnämnden Riksantikvarieämbetet Riksarkivet och landsarkiven Riksdagens ombudsmän - JO Riksförsäkringsverket Riksgäldskontoret Riksrevisionen Riksskatteverket Rikstrafiken Riksutställningar Riksåklagaren Rymdstyrelsen Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) Sameskolstyrelsen Sametinget SCB SGI (Statens Geotekniska Institut) Sis Statens institutionsstyrelse SISUS (Statens Institut för särskilt utbildningsstöd) Sjöfartsverket Skattemyndigheten i Gävle

6 6 Skattemyndigheten i Göteborg Skattemyndigheten i Linköping Skattemyndigheten i Luleå Skattemyndigheten i Malmö Skattemyndigheten i Stockholm Skattemyndigheten i Västerås Skattemyndigheten i Växjö Skattemyndigheten i Örebro Skattemyndigheten i Östersund Skogsstyrelsen Skogsvårdsstyrelsen Dalarna- Gävleborg Skogsvårdsstyrelsen Mellannorrland Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen Skogsvårdsstyrelsen Norrbotten Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland Skogsvårdsstyrelsen Värmland- Örebro Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland SMHI (Sveriges meterologiska ) Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Specialskolemyndigheten Språk- och folkminnesinstitutet Statens beredning för medicinsk utvärdering Statens biografbyrå Statens fastighetsverk Statens försvarshistoriska muséer Statens haverikommission Statens historiska muséer Statens institut för ekologisk hållbarhet Statens institut för kommunikationsanalys Statens jordbruksverk Statens konstråd Statens kulturråd Statens kvalitets- och kompetensråd Statens Kärnkraftinspektion Statens ljud- och bildarkiv Statens museer för världskultur Statens musiksamlingar Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) Statens pensionsverk

7 7 Statens räddningsverk Statens strålskyddsinstitut Statens utsädeskontroll Statens va-nämnd Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) Statens växtsortnämnd Statskontoret Stockholms Universitet Styrelsen för internationells utvecklingssamarbete (Sida) Styrelsen för psykologiskt försvar SWEDAC ( Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) Svenska institutet Svenskt biografiskt lexikon Södertörns högskola Talboks- och punktskriftsbiblioteket Teaterhögskolan i Stockholm Totalförsvarets forskningsinstitut Tullverket Turistdelegationen Umeå Universitet Uppsala Universitet Valmyndigheten Verket för högskoleservice Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Vetenskapsrådet VINNOVA, Verket för innovationssystem VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) Vägverket Växjö universitet Örebro universitet Överklagandenämnden för studiestöd Överklagandenämnden för totalförsvaret Arkitekturmuséet Högskoleverket Statens bostadskreditnämnd Kommuner (27) Borås stad Malmö stad Stockholms stad Umeå kommun Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt

8 8 Sundsvalls kommun, Botkyrka kommun Eskilstuna kommun Gävle kommun Göteborgs stad Halmstads kommun Haninge kommun Helsingborgs stad Huddinge kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Kristianstads kommun Linköpings kommun Luleå kommun Lunds kommun Nacka kommun Norrköpings kommun Skellefteå kommun Södertälje kommun Uppsala kommun Västerås stad Växjö kommun Örebro kommun Landsting (21) Landstinget i Uppsala län Västerbottens läns landsting Landstinget Västernorrland Region Skåne Stockholms läns landsting Gotlands kommun Jämtlands läns landsting Landstinget i Västmanland Landstinget Blekinge Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Halland Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Kalmar län Landstinget i Värmland Landstinget i Östergötland Landstinget Kronoberg Landstinget Sörmland Ja, men ej regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt Ja, men ej regelmässigt st Tjänste upphandlingar 30 marginellt 2

9 9 Norrbottens läns landsting Västra Götalandsregionen Örebro läns landsting Upphandlande enheter från försörjningssektorerna AB Stokab, ja regelmässigt Ja, regelmässigt Koncernen Telge Energi AB Ja, regelmässigt Stockholm Vatten AB Ja, regelmässigt Stockholms hamn AB Ja, regelmässigt AB Storstockholms Lokaltrafik Blekingetrafiken AB Bromölla Energi AB Falkenbergs Vatten och Renhållning AB Forsmarks Kraftgrupp AB Göteborg Energi AB Jämtkraft AB Jönköping Energi AB Jönköpings Länstrafik AB Karlsborgs Energi Ab Karlstad Energi Länstrafiken i Upplands län AB Länstrafiken Sörmland AB Oxelö Energi AB Ringhals AB Skånetrafiken Sydkraft Nät AB Umeå Vatten och avfall AB Vattenfall AB Vattenfall Västnät AB Västtrafik AB Västtrafik Sjuhärad AB X-Trafik AB Övriga upphandlande enheter (Stiftelser och bolag) (52) AB Familjebostäder Ja, regelmässigt Svenska Bostäder AB Ja, regelmässigt Teknikstaben/Upphandling/Kalkyl Vällingby Örebrobostäder AB Ja, regelmässigt AB Karlskronahem Ja, men ej regelmässigt, AB Karlsborgsbostäder AB Sollentunahem AB Stockholmshem 1 (men fr o m nu avser vi att använda det)

10 10 AB Transitio AB Väsbyhem AB Övikshem Apoteket AB Armada Fastighets AB Bollnäs Bostäder AB Byggnads AB Mimer Charlmers tekniska högskola AB Europeiska kommissionen representant i Sverige Falkenbergs Bostads AB Familjebostäder i Göteborg AB Fastighets AB Förvaltaren Fastighets AB Linden i Nässjö Gamla Uppsala Buss AB Gatubolaget Gästrike Återvinnare Göteborgsregionens ryaverks AB Halmstads Fastighets AB Halmstads Renhållnings AB Hjälpmedelsinstitutet Karlstads Bostads AB Kristianstadsbyggen AB Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsfastigheter Stockholm / Locum AB Lulebo AB MKB Net AB Nynäshamnsbostäder AB Partillebo AB Bostads AB Poseidon Renova AB Salabostäder AB Samres AB Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Farsta Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Specialfastigheter i Sverige AB Stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling Stiftelsen för Strategisk Forskning Stockholm Parkering Stångåstaden AB Svensk Bilprovning AB Sydskånes Avfallsaktiebolag Uppsalahem AB Vägab, Västerås Gatukontors AB

11 11 Västfastigheter Västmanlands avfallsaktiebolag

12 Bilaga 8 Redovisning av antidiskrimineringsklausuler som bifogats enkätsvaren av följande upphandlande enheter: AB Familjebostäder Landstinget i Uppsala län Rättsmedicinalverket Statens folkhälsoinstitut Umeå kommun Post- och telestyrelsen Utlänningsnämnden Arbetsmarknadsverket JämO, HomO, HO och DO Integrationsverket Migrationsverket Regeringskansliet Stockholm Stad Sundsvalls kommun

13 AB Familjebostäder. Utdrag ur till enkätsvaret bifogade Administrativa föreskrifter: Generalentreprenad och avtal. AFC.8 Hävande Med ändring av AB 92 kap 8 1 ska gälla att beställaren äger rätt att, utöver vad som sägs i AB 92, häva ingånget avtal: om entreprenören eller hans underentreprenörer inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare. motsvarande gäller även av entreprenören anlitade underentreprenörer i alla led varvid ansvar och kontroll åligger entreprenören. AB Familjebostäder har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos leverantören blir dömd för olaga diskriminering eller om leverantören tvingas betala skadestånd enligt Jämställdhetslagen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering. 10 UPPSÄGNING AB Familjebostäder har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om leverantören inte utför eller utfört sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran eller att leverantören försätts i konkurs, likvidation, inte fullföljer sina skyldigheter vad gäller inbetalning av moms respektive arbetsgivaravgifter eller eljest är på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden. AB Familjebostäder har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos leverantören blir dömd för olaga diskriminering eller om leverantören tvingas betala skadestånd enligt Jämställdhetslagen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering. Härav föranledd uppsägning av avtal medför inte leverantören rätt till ersättning. Landstinget i Uppsala län. Utdrag ur till enkätsvaret bifogad kravspecifikation Personal Leverantören skall tillse att de stadganden kring meddelar- och yttrandefrihet som gäller för offentlig verksamhet även skall äga motsvarande tillämplighet för leverantörens anställda, anlitad underleverantör samt på annat sätt anlitad person vad avser verksamhet enligt detta avtal. Leverantören skall vid utförande av avtalad tjänst följa vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses är jämställdhetslagen, lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lag om förbud om diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

14 Rättsmedicinalverket Antidiskrimineringsklausul Beställaren har vidare rätt att häva detta avtal om företrädare för eller anställd hos utföraren under avtalstiden och i sin roll som företrädare för eller anställd hos utföraren, blir dömd för olaga diskriminering eller om utföraren tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning: Jämställdhetslagen (1991:433) Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Statens folkhälsoinstitut a) I anbudet skall det finnas en beskrivning om och hur anbudsgivaren arbetar med mångfaldsfrågor. Mångfald betyder att varje individ har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Umeå Kommun Antidiskriminering Entreprenören eller underentreprenör som denna anlitar, får inte i sin näringsverksamhet diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörlig särbehandla arbetstagare eller arbetssökande.

15 Post- och telestyrelsen (PTS) Antidiskrimineringsklausuler använda vid upphandling av ramavtal för lokalvård Dnr Hävning PTS har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om entreprenören inte utför eller utfört sina åligganden och rättelse inte sker inom två veckor efter skriftlig erinran. PTS har också rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för entreprenören under avtalstiden blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt följande lagstiftning; Jämställdhetslagen Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning I övrigt se Allmänna Avtalsvillkor för uppdrag vid PTS. 12 Skadestånd Part ansvarar för skada i enlighet med svensk rätt. Vid hävning enligt 11 har PTS därutöver rätt till ersättning för eventuella merkostnader som uppkommer för lokalvården till dess att ny upphandling kan slutföras.

16 Utlänningsnämnden Antidiskrimineringsklausul Uppdragstagaren skall vid utförandet av avtalad tjänst följa vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses är jämställdhetslagen (1991:443), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Uppdragstagaren är under uppdragstiden skyldig att på begäran av UN skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna i 1 st. Tiden för redovisning skall vara två veckor om inte annat överenskommits. Uppdragstagaren skall erlägga vite till UN med kr om uppdragstagaren inte inom föreskriven tid lämnats sådan skriftlig redogörelse som angivits i 2 st. eller om redogörelsen är uppenbart bristfällig. UN får inte utkräva vitet om det på annat sätt framstår som uppenbart att uppdragstagaren följer 1 st. Uppdragstagaren skall erlägga vite till UN med kr per påbörjad kalendervecka om Utlänningsnämnden kan visa att de åtgärder som redovisats enligt 2 st. inte är tillräckliga för att avhjälpa överträdelser av 1 st. Vitet utgår från dagen då redovisning skall ske enligt 3 st. till dess att tillräckliga åtgärder vidtagits, dock med maximalt kr. Vitet i 2 st. och 3 st. förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas den avtalade ersättningen för uppdraget. Vite som begärts in på felaktig grund skall återbetalas till leverantören.

17 Arbetsmarknadsverket Utdrag ur av Länsarbetsnämnden bifogad anbudsinbjudan avseende arbetsmarknadsutbildning. 1.1 Antidiskriminering I avtalet finns det en antidiskrimineringsklausul ( 10). Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU) har utrett möjligheterna att använda antidiskrimineringsklausuler i en rapport (dnr 2002/ ). Rapporten finns på NOU: s hemsida. Länsarbetsnämnden svarar gärna på frågor om antidiskrimineringsklausulen och kan också lämnna mer översiktlig information om antidiskrimineringslagstiftningens innehåll. För tolkning av och djupare information om antidiskrimineringslagstiftningen hänvisas till diskrimineringsombudsmännen.

18 1 (6) AVTAL 1 Parter Mellan Länsarbetsnämnden i, nedan kallad Köpare, och Säljarens fullständiga namn Fullständig adress Telefonnummer Organisationsnummer Post-/bankgironummer - nedan kallad Säljare - sluts följande avtal angående köp av utbildning. 2 Omfattning Utbildningsnummer Utbildningens namn Utbildningsstart: Utbildningsslut: Tid i veckor: Antal timmar/vecka: Antal deltagare: Utbildningsort/er:

19 2 (6) Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson:, Säljaren får inte sälja ytterligare platser till annan utan Köparens medgivande. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Anbudsinbjudan 3. Allmänna bestämmelser 4. Anbudet Om i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 4 Pris Pris per deltagarvecka exklusive moms uppgår till Beloppet med siffror Beloppet med bokstäver Moms tillkommer med Procent 5 Betalningsvillkor Betalning skall ske senast 30 dagar efter det att faktura enligt 3 Allmänna bestämmelser inkommit till Köparen, månadsvis i efterskott i enlighet med de anvisningar Köparen utfärdar.

20 3 (6) 6 Avtalsperiod Fr.o.m. T.o.m. 7 Uppehåll i utbildningen Parterna har enats om följande uppehåll i utbildningen under avtalsperioden då det inte utgår någon ersättning till säljaren. Fr.o.m. T.o.m. Avkortad utbildningstid; se 7 i Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning 8 Enskild deltagares utbildning För utbildning som en deltagare påbörjar inom avtalsperioden men vars avslutning ligger efter avtalsperiodens slut äger Köparen rätt att utsträcka detta avtal till och med dagen då deltagarens utbildning avslutas. 9 Tystnadsplikt Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider men. Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). 10 Antidiskriminering Säljaren skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För avtal där den ordinarie avtalsperioden är minst ett år skall Säljaren senast en månad före den ordinarie avtalsperiodens utgång lämna de upplysningar som begärs i särskild bilaga till detta avtal. Fullgör inte Säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Säljaren betala ett vite på upp till ett halvt basbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för avtalets tecknande. Köparen avgör vitets storlek utifrån hur allvarlig Säljarens bristande

21 4 (6) fullgörelse är. Köparen kan avstå från att utkräva vite om Säljarens brsitande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas den avtalade ersättningen för uppdraget. 11 Särskilda åtaganden 12 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta avtal skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. 13 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter Säljaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan köparens godkännande. Om så sker har Köparen rätt att säga upp avtalet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort och datum... Ort och datum..... För Köparen För Säljaren Namnförtydligande Namnförtydligande AMV-interna uppgifter: Konto: Verksamhet:

22 5 (6) Finansiering: Kostnadsställe: Projektkod: Fri klassificering: Beräknad totalkostnad:

23 6 (6) Bilaga De lagar som avses i 10 första stycket är jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet mot personer med funktionshinder, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. I sin skriftliga redogörelse till Köparen skall Säljaren besvara följande frågor: 1. Har Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd enligt någon av ovannämnda lagar? (om svaret på frågan är ja, skall Säljaren ange skadeståndets storlek, bakgrunden till att Säljaren blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd). 2. Har Säljaren fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lagar? (om svaret på frågan är ja, skall Säljaren ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Säljaren företagit med anledning av vitesföreläggandet). 3. Säljaren skall inge en kopia på aktuell jämställdhetsplan enligt 13 jämställdhetslagen (gäller endast om Säljaren företag är skyldig att ha jämställdhetsplan enligt jämställdhetslagen). 4. Säljaren skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 4 7 lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet (arbete för att främja etnisk mångfald i arbetslivet). Ta gärna kontakt med Köparen för mer information om hur Säljaren ska kunna uppfylla sina åtaganden. Säljaren kan också vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Jämställdhetsomdusmannen (JämO) för vägledning. Brott mot avtalet föreligger om Säljaren någon gång under avtalsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande. När det gäller punkterna 3 och 4 föreligger brott mot avtalet om Säljaren senast en månad före avtalstidens utgång inte inger jämställdhetsplan eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 4 7 lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

24 Utformning av antidiskrimineringsklausul JämO, DO, HO, HomO och Integrationsverket har enats om att använda denna mera heltäckande klausul i sina egna upphandlingar. De centrala delarna i den lyder som följer: 1 Leverantören ska följa vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslag. De lagar som f.n. avses är artikel 141 EU-fördraget, 16 kap. 9 brottsbalken, jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan samt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering. 2 Leverantören ska i sina kontakter med eventuella underleverantörer ålägga dem den skyldighet som anges i 1. Leverantören svarar gentemot den upphandlande enheten för underleverantörers brott mot antidiskrimineringslagarna i 1. 3 Brott mot förpliktelserna i 1 och 2 är ett väsentligt kontraktsbrott. Den upphandlande enheten har därför rätt att häva kontraktet om de har överträtts av leverantören eller av underleverantör. Post- och besöksadress Telefon Organisationsnummer Katarina Bangata STOCKHOLM Telefax Postgiro E-post

25 Upphandlingspolicy icke-diskriminering Av anbudet skall framgå att anbudslämnaren inte gjort sig skyldig till olaga diskriminering eller diskriminering i arbetslivet. Leverantör som diskriminerat på sätt som närmare anges nedan under de senaste fem åren kan uteslutas från kontraktstilldelning ( p och 6 kap p lagen (1992:1528) om offentlig upphandling). Företrädare för leverantören eller anställd hos leverantören har i tjänsten och för leverantörens räkning gjort sig skyldig till olaga diskriminering enligt 16 kap 9 brottsbalken. Leverantören har betalt ut skadestånd på grund av diskriminering i arbetslivet enligt följande diskrimineringslagstiftning enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder eller jämställdhetslagen (1991:433).

26 1 Box NORRKÖPING Dinko Hadziahmetovic Allmänna villkor 1. Ersättningens omfattning Ersättningen innefattar samtliga kostnader som kan föranledas av avtalet. Integrationsverket har sålunda inget ansvar för eventuella socialförsäkringskostnader eller liknande kostnader som kan ankomma på uppdragstagaren. Ersättningen omfattar även de kostnader och utlägg som uppdragstagaren har haft för att fullgöra uppdraget förutom ersättning för överenskommen resa. För överenskommen resa utgår ersättning för resekostnader och traktamente enligt statliga resebestämmelser. Sådana kostnader specificeras i faktura eller i särskild reseräkning. 2. Debitering och betalning Integrationsverket betalar slutlikvid när uppdraget har slutförts och först när Integrationsverket har godkänt arbetsresultatet. Verket kan betala dellikvid för utförda arbetstimmar/-dagar och för övriga av verket godkända kostnader. Av faktura skall framgå arten och omfattningen av det arbete som har utförts under den period som fakturan avser samt om fakturan avser del- eller slutlikvid. Då ersättning utgår i form av tim- eller dagarvode skall dessutom för var och en av de personer som har arbetat med uppdraget anges det antal arbetstimmar/-dagar som åtgått liksom storleken på tim-/dagarvodet. Av fakturan skall vidare framgå/bifogas - vilket avtal den hänför sig till - uppdragstagarens organisations- och momsregistreringsnummer, bolagets säte samt kopia av F-skattesedel - uppdragstagarens postgironummer eller betalningsadress. Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter är ej giltig som faktura mellan parterna och får returneras utan betalning. 3. Kontroll När ersättning utgår i form av tim- eller dagarvode skall uppdragstagaren kunna styrka sin debitering genom tidskrivning eller bokföring. 4. Fel eller brister i utfört arbete Uppdraget skall anses ha utförts felaktigt eller bristfälligt om det inte uppfyller krav från vedertagen branschpraxis eller om det på annat sätt avviker från beställningen eller vad som särskilt överenskommits. Är utfört arbete felaktigt eller bristfälligt får Integrationsverket göra skäligt avdrag på ersättningen eller om felet är väsentligt häva avtalet. Integrationsverket har också rätt att kräva att uppdragstagaren rättar till felet genast och utan ersättning. Integrationsverket får vidare hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot skäligt avdrag. 5. Dröjsmål Har inte arbetet kommit Integrationsverket tillhanda inom överenskommen tid har verket rätt till skäligt avdrag på ersättningen. Är ersättningen väsentlig eller finns det starka skäl att tro att den blir väsentlig, får beställningen hävas. Integrationsverket får även hålla inne så mycket av betalningen som svarar mot skäligt avdrag på ersättningen.

27 För arbetsmaterial under befordran ansvarar avsändande part. 6. Skadestånd För försening och fel/brist som får åberopas enligt 4 och 5 punkterna är uppdragstagaren skyldig att med skäligt belopp ersätta Integrationsverket den skada som verket åsamkats därav. Ersättningsskyldigheten kan jämkas om skadan står i uppenbart missförhållande till utfört arbete. 7. Utbyte av personal och anlitande av underkonsult Uppdragstagaren får byta ut någon av sina anställda som arbetar med uppdraget mot annan anställd och får även anlita underkonsult. Kan utbytet/anlitandet anses vara av betydelse för Integrationsverket krävs dock verkets skriftliga medgivande. Uppdragsgivaren ansvarar för underkonsults arbete som för sitt eget. 8.Rätt till förhandling Part äger påkalla förhandling om ändring, tillägg eller uppsägning av detta avtal om något inträffar som påtagligt förändrar förutsättningarna för avtalet. Parterna skall vid en sådan förhandling sträva efter att nå överenskommelser i bästa samförstånd. 9. Befrielsegrunder (force majeure) Arbetskonflikt och varje annan omständighet som part inte kan råda över såsom krig, mobilisering, rekvisition samt naturkatastrof skall anses utgöra befrielsegrunder om de inträffar efter avtalsdagen - eller om omständigheterna inträffat dessförinnan och om följderna härav inte kunde förutses före avtalsdagen och avtalets fullgörande därigenom hindras. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än 3 månader på grund av ovan angiven omständighet får part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 10. Ändringar, tillägg Samtliga överenskommelser om ändring av, komplement eller tolkning liksom tillägg till detta avtal skall för sin giltighet vara 2 skriftliga och undertecknade av för parterna behöriga ställföreträdare. Detta krav gäller dock ej när avtalsvillkoren medger särskilda medgivanden eller överenskommelser utan detta formkrav. 11. Upphovsrätt Uppdragstagaren överlåter, med den begränsning som följer av 3 lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, den upphovsrätt till utfört arbete som kan tillkomma honom. Överlåtelsen anses ske när handling kommit Integrationsverket tillhanda. Uppdragstagaren får inte utan skriftligt medgivande av verket publicera eller på annat sätt nyttja utredningsmaterial eller arbetsresultat. Uppdragstagaren skall gentemot varje av honom anlitad underkonslut eller part, göra för denne bindande förbehåll om denna upphovsrätt. 12. Konkurs och obestånd Integrationsverket får säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om uppdragstagaren försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation, underlåter att infria accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. 13. Rapportering och uppföljning Uppdragstagaren skall rapportera om verksamheten enligt de rutiner som Integrationsverkets närmare bestämmer. Integrationsverket har rätt att utföra oanmälda kvalitetsrevisioner under avtalstiden. Uppdragstagaren förbinder sig att vara Integrationsverket behjälplig i revisionen genom att lämna ut relevanta handlingar, ställa personal till förfogande för frågor etc. 14. Överlåtelse av avtalet Överlåtelse eller pantförskrivning av detta avtal helt eller delvis liksom förändringar av ägar- förhållandena hos uppdragstagaren får ej göras utan Integrationsverkets medgivande.

28 De fordringar uppdragstagaren har på Integrationsverket får ej överlåtas till annan genom factoring eller liknande transaktion. 15. Sekretess m.m. Uppdragstagaren förbinder sig att ålägga personal som får tillgång till uppgifter för vilka sekretess gäller i Integrationsverkets verksamhet att iaktta motsvarande sekretess. Sekretesskyldigheten i denna punkt gäller även om avtalet i övrigt upphör att gälla. Uppdragstagaren får inte under uppdragstiden utöva verksamhet som kan rubba förtroendet till honom/henne i något som gäller det avtalade uppdraget. Prisuppgifter i avtalet kan i vissa fall sekretessbeläggas hos Integrationsverket i enlighet med 6:2 och 8:10 sekretesslagen (1980:100). Uppdragstagaren skall behandla avtalet som en konfidentiell handling och endast i samråd med Integrationsverket lämna ut pris- och kostnadsuppgifter till annan än revisor och behöriga myndigheter. diskriminering enligt 16 kap 9 brottsbalken under avtalstiden. Rätt till hävning inträder även om leverantören tvingas utbetala skadestånd enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder eller jämställdhetslagen (1991:433) Uppsägning Uppsägning skall vara skriftlig och skickas till den andra parten genom rekommenderat brev eller telefax. En uppsägning eller reklamation som på detta sätt avsänts till senast av part lämnad adress eller faxnummer anses ha kommit adressaten tillhanda när den sänts genom telefax eller dagen efter det att den avlämnas för postbefordran. 17. Tvist Tvister gällande detta avtals tolkning eller tillämpning skall i första hand lösas i förhandling mellan parterna. Om parterna inte kommer överens inom en månad, räknat från den dag förhandlingen påkallades, äger vardera part rätt att hänskjuta den tvistliga frågan till svensk domstol med tillämpning av svensk rätt föra avgörande 18. Hävning vid diskriminering Integrationsverket har rätt att häva avtalet om företrädare eller anställd för leverantör/uppdragstagare i tjänsten och för dennes räkning gör sig skyldig till olaga

29 1 (2) Förvaltningssektionen Gunilla Törnqvist Telefon: Svar på NOU:s fråga gällande antidiskrimineringsklausul Så här ser en av Verkets texter ut Antidiskrimineringsklausul (SFI-uphandling-03, Region nord) Migrationsverket har ett styrdokument Mångfaldspolicy GDS 7/99 (se sidan 2)där det framgår att det inte får förekomma någon form av diskriminering eller trakasserier av anställda, arbetskamrater eller arbetssökande samt att det är allas ansvar att så inte sker. Inom området gäller bl a Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Utbildningsanordnaren åtar sig att fullfölja uppdraget på sådant sätt att man inte bryter mot gällande lagstiftning på området samt svarar även för att eventuella underentreprenörer vilka anlitas för uppdraget, gör motsvarande åtaganden. Jämställdhetsplan Migrationsverket ser det som positivt att anbudsgivaren även har en jämställdhetsplan upprättad för sin verksamhet, vilken kan bifogas anbudet. Gunilla Törnqvist BFD10 Migrationsverket Huvudkontoret, Förvaltningssektionen Besöksadress Tegelängsgatan 19A Postadress SE Norrköping Telefon Telefax E-post Hemsida Organisationsnr

30 2 (2) STATENS INVANDRARVERK GDS NR 7/99 Gemensamt MÅNGFALDSPOLICY För kompetensbredd En professionell migrationsverksamhet med den sökande i centrum förutsätter att vi tillsammans har bred kompetens grundad på kunskap, erfarenhet och egenskaper. Vi ska därför sträva efter att personalstyrkan präglas av mångfald och vi ska ta tillvara all kompetens som är relevant för verksamheten och berikar den. Med mångfald menar vi olikheter i ålder, kön, etniskt ursprung, utbildning, arbets- och livserfarenhet som har betydelse för hur vi utför och utvecklar verksamheten. Mot diskriminering Den kompetens som behövs för verksamheten och dess utveckling avgör val av medarbetare. Våra möjligheter till likvärdigt arbete, likvärdiga arbetsvillkor och till utveckling i arbetet avgörs bara av sakliga skäl. Det går att förena arbete med privatliv och föräldraskap. Det får inte förekomma någon form av diskriminering eller trakasserier av anställda, arbetskamrater eller arbetssökande och det är allas ansvar att det inte förekommer. Detta styrdokument träder ikraft omedelbart. Lena Häll Eriksson Generaldirektör

31 R E G E R I N G S K A N S L I E T S A L L M Ä N N A V I L L K O R Utgör bilaga till avtal 1. Tjänstens utförande Leverantören skall utföra tjänsten med omsorg, iaktta lag eller annan författning inklusive myndighetsföreskrift samt i övrigt iaktta etiska normer och god sed. Myndigheters allmänna råd skall beaktas. 2. Ersättningens omfattning Ersättningen anges exklusive mervärdesskatt. Regeringskansliet betalar inte några avgifter eller kostnader utöver det som uttryckligen framgår av avtalet. Leverantören har dock rätt till ersättning för resekostnader efter särskild skriftlig överenskommelse med Regeringskansliet. Om parterna skriftligen överenskommit att Leverantören skall ha rätt till ersättning enligt föregående stycke utgår sådan ersättning enligt de regler som gäller för Regeringskansliets anställda. 3. Betalning och fakturering Regeringskansliet betalar fakturor månadsvis i efterskott. Regeringskansliet betalar endast mot faktura. Av fakturan skall framgå: 1. arten och omfattningen av det arbete som har utförts under den tid som fakturan avser, 2. om fakturan avser del- eller slutlikvid samt 3. Regeringskansliets avtalsnummer Fakturor betalas senast 30 dagar efter att de inkommit till Regeringskansliet. Slutfaktura skall vara Regeringskansliet tillhanda senast tre månader efter det att tjänsten har slutförts. Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmålsränta betalas dock inte för fakturor som enligt lag eller det här avtalet är ofullständiga eller feladresserade. Betalning av fakturor innebär inte i sig att Regeringskansliet godkänt tjänsten. Av punkt 16 framgår att rätten att fakturera inte får överlåtas till annan utan Regeringskansliets skriftliga godkännande. 4. Kontroll Om ersättning utgår i form av tim- eller dagarvode skall Leverantören på begäran kunna styrka sin fakturering genom tidredovisning eller bokföring. På begäran har Regeringskansliet rätt att från Leverantören erhålla kopior på verifikationer och annat redovisningsunderlag gällande de av Leverantören fakturerade kostnaderna. 5. Underleverantör och personal Leverantören får inte utan skriftligt godkännande i förhand från Regeringskansliet anlita underleverantör eller annans personal för genomförande av hela eller delar av tjänsten. Regeringskansliet äger rätt att vid bedömningen av underleverantör få skriftlig information motsvarande den som erhållits om Leverantören och dennes personal. När underleverantör eller annan än egen personal används ansvarar Leverantören för att samtliga Leverantörens åtaganden enligt det här avtalet uppfylls av underleverantören. När Regeringskansliet och Leverantören avtalat om att viss personal skall användas vid utförande av tjänsten, får denna personal inte bytas ut mot annan utan Regeringskansliets skriftliga medgivande. Leverantören svarar själv för kostnader och tidsåtgång för byte av personal. 6. Sekretess Leverantören får aldrig röja eller utnyttja uppgift som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Leverantören får heller inte röja eller utnyttja övriga uppgifter som Leverantören får ta del av inom ramen för det här avtalet, om uppgift inte finns i en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Leverantören skall innan uppgifter lämnas ut eller utnyttjas alltid hos Regeringskansliet kontrollera om uppgifterna finns i en allmän offentlig handling. Förbudet att röja eller utnyttja uppgift som omfattas av sekretess gäller även efter det att tjänsten har slutförts och avtalet upphört att gälla. Leverantören skall göra de medarbetare som används vid utförandet av tjänsten uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. 7. Säkerhet Leverantörens personal skall vid vistelse i Regeringskansliets lokaler i tillämpliga delar följa gällande föreskrifter om säkerhetsskyddet i Regeringskansliet. Leverantörens personal får endast vistas i lokaler inom Regeringskansliet där vistelse erfordras för utförandet av tjänsten. Personal som påträffas i andra lokaler kan av Regeringskansliet komma att betraktas som olämpliga för utförandet. 8. Intressekonflikt Leverantören skall utan dröjsmål anmäla till Regeringskansliet om det finns någon omständighet som skulle kunna medföra att en intressekonflikt eller liknande uppstår för Leverantören. 9. Utnyttjande av Regeringskansliet i marknadsföringssyfte Leverantören äger inte rätt att använda Regeringskansliets namn i marknadsföringssammanhang utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Regeringskansliet. 10. Fel hos tjänsten Tjänsten anses felaktig om 1. den inte uppfyller de krav som ställts på tjänsten i avtalet och avropet, 2. resultatet avviker från sådana uppgifter av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som kan antas ha inverkat på avtalet och som i samband med avtalets ingående eller annars vid marknadsföring lämnats av Leverantören, eller Version 2004:1

32 3. Leverantören i annat fall än vad som nu sagts före avtalets ingående underlåtit att upplysa Regeringskansliet om ett sådant förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som Leverantören känt eller bort känna till och som denne insåg eller borde ha insett vara av betydelse för Regeringskansliet. 11. Leverantörens dröjsmål Dröjsmål på Leverantörens sida föreligger om hela eller delar av tjänsten, utan att det beror på något förhållande på Regeringskansliets sida, inte har genomförts inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Dröjsmål på Leverantörens sida föreligger också, om Leverantören inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande. 12. Påföljder vid dröjsmål och fel Vid dröjsmål och fel från Leverantörens sida får Regeringskansliet hålla inne betalning som ännu inte gjorts. Regeringskansliet får därutöver välja mellan att Leverantören utför tjänsten(vid dröjsmål), rättar felet(vid fel i tjänsten) eller avbryter utförandet av tjänsten. 13. Ersättning vid fel Om Regeringskansliet begär att Leverantören rättar felet eller avbryter sitt arbete enligt punkten 12 skall Leverantören ersätta Regeringskansliet för direkta skador Regeringskansliet har åsamkats genom att utförandet av tjänsten rättas eller avbryts. 14. Leverantörens upplysningsskyldighet Leverantörer skall så snart som möjligt underrätta Regeringskansliet om när en risk för försening föreligger, orsaken till detta samt när tjänsten istället kan beräknas slutföras. 15. Hävning av avtalet Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande 1. om part åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för motparten, 2. om part vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet, även om avtalsbrotten inte är av väsentlig betydelse, 3. om Leverantören kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd, eller 4. om en domstol eller annan myndighet i en dom eller ett beslut konstaterar att Leverantören inte har följt den vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftningen (dvs. jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning). Om part häver avtalet enligt den här punkten är motparten skyldig att ersätta de direkta skador den hävande parten lider till följd av hävningen. 16. Överlåtelse av avtalet Ingen part har rätt att överlåta detta avtal, eller rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, eller efterföljande avtal, till annan utan den andra partens i förväg skriftliga godkännande. Detta gäller även en överlåtelse av rätten att fakturera. 17. Ändring av avtalet Ändringar och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och skall för att vara gällande undertecknas av båda parter. 18. Befrielsegrunder Part skall vara befriad från att fullgöra skyldighet enligt avtalet om utförandet hindras eller oskäligt betungas till följd av händelser utanför partens kontroll. Till händelser utanför Parts kontroll skall räknas arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, oförutsedda militärinkallelser av stor omfattning, rekvisition, beslag, uppror och upplopp oavsett om händelsen drabbar Part eller underleverantör till Part. Om befrielsegrund finns på grund av händelse som drabbat underleverantör är Part skyldig att när det är möjligt använda annan underleverantör. Till händelser utanför Parts kontroll skall inte räknas arbetskonflikt som beror av att Part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och principer. Part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den andra parten i händelse av nyss nämnt slag, som hindrar eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Regeringskansliet har under tid då befrielsegrund föreligger rätt att vända sig till annan Leverantör. Parten är skyldig att genast utföra åligganden enligt avtalet när händelser av nu nämnt slag upphör. Om part åberopat befrielsegrund och sådan omständlighet förelegat i mer än två månader, kan part skriftligen begära att avtalet hävs. 19. Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall prövas och slutgiltigt avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt med undantag för dess lagvalsklausuler. Version 2004:1

33 A B C D E Stadsledningskontoret Finansavdelningen Enheten för upphandling och konkurrens Tjänsteutlåtande sid 1 (5) Handläggare: Maria M Laxvik Tfn: Kommunstyrelsen Motverkande av diskriminering i samband med upphandlingar Stadsledningskontorets förslag till beslut Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Stadsledningskontorets förslag till antidiskrimineringsklausul och övriga formuleringar för att motverka diskriminering i upphandlad verksamhet godkänns STOCKHOLM, Besöksadress: Stadshuset Tfn: , Fax:

34 ABCDE sid 2 (5) Roland Strömgren Tf Stadsdirektör Irene Svenonius Finanspolitisk direktör Sammanfattning Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat en antidiskrimineringsklausul. Förslaget utgår från att en leverantör kan uteslutas från en upphandling om denne har begått brott eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. I de fall staden redan har tecknat ett avtal med en leverantör som bryter mot diskrimineringslagstiftningen kan staden häva avtalet om detta står i proportion till brottet. Ärendets beredning Ärendet är berett av Enheten för upphandling och konkurrens vid stadsledningskontoret i samråd med Juridiska avdelningen. Bakgrund Kommunfullmäktige beslöt att anta reviderad policy för upphandling, konkurrens och valfrihet i Stockholms stad (Utl 2001:78). I samband med att kommunfullmäktige antog policyn anförde finansborgarrådet att en antidiskrimineringsklausul bör ingå när staden upphandlar, eller på annat sätt finansierar verksamhet från enskilda anordnare. När kommunfullmäktige beslutade att anta ett nytt integrationsprogram (Utl 2001:RVII) uppdrogs åt kommunstyrelsen att utarbeta en antidiskrimineringsklausul för offentlig upphandling. Syftet med klausulen är att den skall bidra till förverkligandet av stadens vision om en stad fri från rasism och diskriminering. Stadsledningskontorets förslag Allmänt Det har länge varit oklart i vilken mån offentlig upphandling kan tjäna som medel för att främja sociala målsättningar, miljövänliga produkter och andra syften som inte är direkt kopplade till den vara/tjänst som upphandlas. Möjligheter och begränsningar framgår inte klart av varken den svenska lagstiftningen (lag 1992:1528 om offentlig upphandling, nedan LOU) eller EG-direktiven om offentlig upphandling.

35 ABCDE sid 3 (5) Av det tolkningsmeddelande som EG-kommissionen utfärdat beträffande möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling framgår det att det i viss utsträckning är möjligt att ställa s.k. sociala krav i upphandlingar. Med sociala hänsynstaganden avses även möjligheten att ställa krav på leverantörers/entreprenörers arbete med antidiskrimineringsfrågor. Uteslutningskriterier För att förhindra att staden anlitar leverantörer/entreprenörer som blivit dömda för olaga diskriminering eller blivit ådömda skadestånd i enlighet med diskrimineringslagstiftningen 1 före upphandlingstillfället kan nämnden utnyttja de krav som får ställas i upphandlingens kvalificeringsfas. Enligt LOU har den upphandlande enheten möjlighet att utesluta en leverantör från deltagande i en upphandling om denne dömts för brott i yrkesutövningen, eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. För att utesluta en leverantör på grund av brott i yrkesutövningen krävs en lagakraftvunnen dom. För att utesluta en anbudsgivare ur en upphandling på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen krävs ingen lagakraftvunnen dom. Rättsläget är dock oklart. Felet måste vara objektivt fastställbart och får inte ligga för långt bakåt i tiden. Det är också troligt att fel som har rättats till inte kan utgöra grund för uteslutning. Enligt lagkommentaren till LOU kan en leverantör som saknar en jämställdhetsplan, trots att skyldighet till sådan föreligger i lag, sannolikt bara uteslutas ur en upphandling om vitesföreläggande utfärdats eller rent av utdömts. 2 Krav i kravspecifikationen I tjänsteupphandlingar som har en social karaktär kan ett krav på att leverantören arbetar aktivt med antidiskrimineringsfrågor vara en del av tjänstens kvalitet och därmed höra hemma i kravspecifikationen. Så kan t.ex. vara fallet vid upphandling av parklekar, omsorg av funktionshindrade m.m. där bemötande av människor med olika kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning och funktionshinder förekommer i verksamheten och där en medvetenhet om dessa frågor är särskilt viktig 1 Jämställdhetslagen (1991:433), Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. 2 Lagbokskommentaren, Offentlig upphandling, Hentze och Sylvén, 1998, s. 127

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal 1 (6) AVTALSFÖRSLAG Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och NN, nedan kallad Leverantören (organisations-nummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer