VD har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys...14 Noter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet... 4-5 Förvaltningsberättelse...6-10 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12-13 Kassaflödesanalys...14 Noter..."

Transkript

1

2

3 VD har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys...14 Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport Femårsöversikt Fastighetsbeteckningar m.m

4 Jag vill tacka alla mina ambitiösa och duktiga medarbetare som medverkat till de mycket positiva resultaten som uppnåtts under Helt i linje med den nya lag för allmännyttan som styr vår verksamhet från och med 2011 redovisar vi ett ekonomiskt resultat efter finansiella poster på kkr. Lagen säger att verksamheten ska bedrivas affärsmässigt med ett tydligt lönsamhetsperspektiv. I ägardirektiven finns två ekonomiska mål. Soliditeten skall uppgå till minst 20 %, resultatet visar 20,7 %. Avkastningen skall uppgå till 3,26 %, resultatet uppgår till 3,68 %. Kundundersökning har genomförts under året. De övergripande kvalitetsmålen visar: Nöjdkundindex 4,4 och serviceindex 4.1 på en skala 1-5, där helt nöjd har betyget 5. Resultaten visar att vi har en bra organisation och bra rutiner som uppskattas av våra kunder. Vi får dock inte slå oss till ro och vara nöjda med detta utan måste hela tiden förbättra vårt arbete och våra attityder. När det gäller boendemiljö och trygghet redovisar vår kundundersökning ett index på 4,4 poäng, vilket visar att vi har en bra miljö för våra hyresgäster. Vi fortsätter dock vårt arbete för att öka den attraktiva livs- och boendemiljön. Via vår hemsida kan information inhämtas, bostadsansökan göras samt frågor ställas på dygnets alla timmar. Att vår personals arbete och vår hemsida uppskattas av våra hyresgäster visar resultatet i kundundersökningen med ett snittindex på 4,5 poäng. Lika viktigt som att vi har en bra boendemiljö och trygghet för våra hyresgäster, lika viktigt är det att kunna erbjuda en attraktiv och hälsosam arbetsplats för personalen. Målen utifrån arbetsmiljöpolicy är följande: Trygghet och säkerhet i arbetet. Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap. Jämställdhet. Respekt för individen. Delaktighet och påverkansmöjlighet. Vårt mål för sjukfrånvaron är 3,5 %, årets resultat är 2,5 %, vilket är mycket glädjande. Detta kan jämföras med 2010 då det uppgick till 3,6 %. Efterfrågan på våra lägenheter har under året varit fortsatt väldigt hög, vilket måste vara ett bra kvitto på att vi har gott renommé bland våra kunder. Byggandet av vårt nya hyreshus som påbörjades årsskiftet 2010/2011 har gått helt enligt planerna, med inflyttning 1 mars De kommer dock att påbörja inflyttning under sista veckan i februari. Byggnationen har medfört många positiva effekter för Lybo och även för Lycksele kommun. Vi har haft många studiebesök från andra kommuner, bostadsbolag och byggföretag. Det har också medfört många arbetstillfällen och praktikplatser för gymnasielever. Vår byggentreprenör NCC har gjort en film som presenterar bygget. De kommer att visa den för både personal och kunder inom hela landet. Vi har på vår hemsida en komprimerad version av filmen.

5 Vi arbetar kontinuerligt för att sänka våra driftskostnader och värna om miljön. Under de senaste åren har nedanstående åtgärder genomförts med angivna driftskostnadsminskningar: Utbyte till energisnålare aggregat och takfläktar för ventilation, resultat % minskning. Energisnålare cirkulationspumpar, resultat 31 %. Energi- och vattensnålare tvättstugeutrustning, resultat %. Byte av fönster i ett antal fastigheter. Närvarostyrd trappbelysning, resultat % minskning. Motorvärmarstyrning via dator, trapphustavla och för vissa fastigheter även via sms, resultat %. Nedsäkringsprojekt för att minska kostnaderna för el. Kommande år ställer stora krav på investeringar för att kunna vidmakthålla fastigheternas standard. Mot bakgrund av detta är det bra att vi dels lyckats sänka driftskostnaderna enligt ovan samt att vi de senaste åren kunnat sluta bra avtal med hyresgästföreningen. De senaste fyra åren har våra krafter till stor del prioriterats på de två nybyggnationerna Skogsgläntan och Smedsberget. Kommande år måste vi fokusera på att underhålla våra befintliga fastigheter. Under 2012 kommer vi att slutföra arbetet med den stora underhållsinventeringen för hela vårt fastighetsbestånd, vilket kommer att medföra hållbara framtida underhållsplaner. För att i framtiden kunna erbjuda ändamålsenligt boende för våra hyresgäster, måste vi fortsätta vårt arbete med energibesparande åtgärder samt underhållsåtgärder. Det är en del av de utmaningar vi står inför under kommande år. För Öregården har kommunfullmäktige beslutat att den tidigare planerade nedläggningen inte blir av. Före inflyttning måste därför ett antal myndighetskrav samt åtgärder för uppvärmning genomföras. Under 2012 kommer vi att fortsätta vårt arbete med differentierad hyressättning tillsammans med privata hyresvärdar, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Nils-Erik Wallin VD

6 Styrelsen och verkställande direktören för Lycksele Bostäder AB, org nr , avger härmed förvaltningsberättelse för räkenskapsåret Ägare Lycksele Bostäder AB ägs till 100 procent av Lycksele Stadshus AB, org nr som i sin tur ägs av Lycksele kommun. Verksamhetens ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. Affärsidé Förvaltning och uthyrning av välunderhållna lägenheter och lokaler för en kostnad som möjliggör en sund ekonomi för företaget. Ägardirektiv Lycksele Stadshus AB har överlämnat ägardirektiv för bolaget. Direktiven omfattar ägaridé, verksamhetsmål, ekonomi, ekologiska mål samt samordning och dialog. Bolaget har under året arbetat utifrån de lämnade direktiven. I rapport, som översänts till ägaren i enlighet med erhållna direktiv, har bolaget presenterat hur de uppfyllts. Sammanfattningsvis görs bedömningen att bolaget har arbetat utifrån samt uppfyllt ägardirektiven. Styrelse Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige till och med årsstämman 2015 och består av: Ledamöter: Suppleanter: Leopold Oddvall, ordf (s) Ingrid Ölmebäck (s) Gudrun Abrahamsson (s) Bo-Anders Johansson (s) Birger Emanuelsson (s) Staffan Danielsson (s) Josef Nygren (kd) Hjalmar Wilhelmsson(fp) Sven-Olof Berg, v ordf (m) Stefan Dafors (c) Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls Revisorer Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer till och med årsstämman 2015: Lekmannarevisorer: Bertil Näslund (m) Rubin Söderlund (v) Vid årsstämma utsedda revisorer till och med årsstämman 2015: Ordinarie revisor: Suppleant: Aukt revisor Aukt revisor Anders Färnstrand Urban Andersson Verkställande direktör Nils-Erik Wallin Organisationstillhörighet Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastigo, Husbyggnadsvaror HBV. Ny lag för allmännyttan Vid årsskiftet infördes en ny lag för allmännyttan (nya Allbolagen) som i korthet innebär följande: Det nya regelverket får konsekvenser för bostadsbolagens arbetssätt och för relationen till ägaren. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt med ett tydligt lönsamhetsperspektiv. Kommunen får inte ge företaget några fördelar som kan snedvrida konkurrensen. Dessutom ska verksamheten bedrivas i ett allmännyttigt syfte och företaget ska kunna ta ett aktivt samhällsansvar. Insatser som ger stora underskott kan dock inte motiveras med samhällsansvar. Det bostadspolitiska ansvaret ligger på staten och kommunerna och inte på de kommunala bostadsbolagen. Bolaget har under året bedrivit verksamheten utifrån nya lagen. Den resulterade även i förändrade ägardirektiv. EKONOMI Resultat Vid årets slut uppgår resultat efter finansiella poster till (1 420) kkr. Taxebundna kostn. 11% Uppvärmning 16% Underhåll 21% Fast. skatt 1% Övr. driftskostn. 27% Avskrivningar 13% Räntor/fin kostn. netto 11% Datasystem Med start infördes leverantörsscanning, IM Manager, för fakturahantering, vilket sker i egen regi och innebär datoriserad hantering. Hyresförhandlingar Vid hyresförhandling med Hyresgästföreningen träffades överenskommelse om höjning av hyrorna. Höjningen genomförs i två steg för bostäder och lokaler med 1,95% på utgående hyra från och med 2,15 % på utgående hyra från Vid hyresförhandlingen gjordes särskild överenskommelse om höjning av hyrorna vid utbyte av fönster och lägenhetsdörrar som utförs fr o m , vilket innebär: 2 % på utgående hyra vid utbyte fönster, samt 1 % på utgående hyra vid utbyte dörrar. Antal uthyrningsobjekt Vid 2011 års utgång äger och förvaltar bolaget följande uthyrningsenheter, enl spec på sid 21: Bostadslägenheter st Lokaler st Garage st Parkeringsplatser st

7 Hyresbortfall Hyresbortfallet för outhyrda objekt uppgick vid årets slut till 781 (1 225 kkr, vilket motsvarar 1,0 (1,6) %. Vakansgraden uppgick vid årets slut till 0,2 (0,3) %. Finansiering Den gällande finanspolicyn fastställdes Den bygger i sin tur på ägarens policy med anpassning till vårt bolag. När omsättning av lånen sker, är vi starkt beroende av ränteläget. Det är dock finanspolicyn som i hög grad styr besluten. Lånen har under året minskat med 396 (8 000) kkr. Upptagna lån uppgår till ( ) kkr med en genomsnittsränta på 3,6 (3,5) %. Lånestruktur Omsättning år Lånebelopp Andel av lån Genomsnittsränta ,3 % 3,84 % ,9 % 4,32 % ,8 % 2,98 % ,0 % 2,99 % Summa ,0 % Av ovanstående låneskuld uppgår kortfristig del av långfristig skuld till 0 (0) kkr. Soliditet Vid årets slut uppgår soliditeten till 20,7 % att jämföras med 21,7 % för år Bolagets styrelse har fastställt ett måldokument där soliditetsmålet uppgår till 20 %. Även i ägardirektiven är soliditetsmålet satt till 20 %. Soliditet i % ,1 23,2 20,7 21,7 20, Avkastning I ägardirektiven har vi utifrån nya lagen erhållit avkastningskrav som innebär avkastning på sysselsatt kapital med föregående års genomsnittliga statslåneränta + 0,5 %-enheter, som för 2011 innebär 3,26 %. Avkastningen har för året uppgått till 3,68 %. FASTIGHETSFÖRVALTNING Organisation Vi utför förvaltningen i egen regi förutom yttre skötsel, viss lokalvård, större reparationsarbeten samt underhållsarbeten, vilka upphandlas på entreprenad. Nyproduktion Smedsberget 19: Första spadtaget för uppförande av 7-våningshuset med suterräng (35 lägenheter) NCC Folkboende togs Under vecka 10 var grundplattan färdiggjuten och därefter vidtog påbörjandet med gjutning av väggar. Efter grundplattans färdigställande har byggnationen fortskridit i stort sett enligt tidplan och under september kom taket och fönster på plats. Under november slutfördes uppsättning av fasadtegel och därefter övriga delar av fasadbeklädnad. Den 20 december genomfördes visning av lägenheterna på plan 8. Det kom många intresserade, ca 500 st, som bjöds på tilltugg och mingel. Det stora intresset beror till stor del på den långa tid som förflutit sedan förra gången nybyggnation genomfördes i Lycksele tätort. Inflyttning kommer att ske Första spadtaget Under tiden från det att beslut tagits och fram till slutförande av nybyggnationen, har filmsekvenser funnits tillgängliga på vår hemsida för att kunna följa byggets framskridande. Övriga investeringar och ombyggnader Näsan 1: Vid kv Näsan har slutförande skett gällande ombyggnad från platta till brutna tak. Ombyggnationen har pågått under , slutfört Åtgärden är bland annat föranledd av ett stort antal vattenskador beroende på invändiga takavlopp. Näsan1 - efter takarbeten och nya balkongfronter Duvan 5: Vid kv Duvan pågår byte av fönster och lägenhetsdörrar, med beräknat slutförande Brobacka 11: Vid kv Brobacka pågår byte av fönster och lägenhetsdörrar, med beräknat slutförande Tvättstugebokning: Satsningen med digital tvättstugebokning har fortsatt vid ytterligare tre fastigheter under året, kv Käglan, kv Tjädern och kv Moroten. Större underhållsarbeten Större underhållsarbeten har genomförts vid nedanstående fastigheter: Prästbolet 2, byte lägenhetsdörrar, pågående Bergbacka 14, byte lägenhetsdörrar, pågående Duvan 5, byte fönster och lägenhetsdörrar, pågående Brobacka 11, byte fönster och lägenhetsdörrar pågående Morkullan 3, badrumsrenoveringar, pågående Skogen 9, badrumsrenoveringar, pågående Tjädern 32, ombyggnad tvättstuga inkl nya ytskikt Näsan 1, slutförande takombyggnad samt ombyggnad av 10 skärmplatser Moroten, utökning motorvärmarplatser

8 Sidensvansen 3, ommålning fastighet samt plåtinklädnad balkonger Kardmakaren 12, ommålning Hoppbacken 1, utökning motorvärmarplatser Tjädern 32 - renoverad tvättstuga Sidensvansen 3 - ommålning alla fastigheter samt plåtinklädnad av balkonger Ventilationsanläggningar Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs enligt den lagstiftning som gäller för bostäder och lokaler. Hela vårt fastighetsbestånd uppfyller dessa lagkrav. Radon Vid de fastigheter som ligger inom den geografiska riskzonen för radon, gällande mark, har mätningar genomförts. Där mätningarna uppvisat för högt värde (över 200 bq/kbm) har åtgärder vidtagits och nya mätningar genomförts. När det gäller radon i byggnadsmaterial sker stickprovskontroller. Samma gränsvärden gäller för detta och hittills har inga förhöjda värden uppmätts. Om det skulle uppvisa för höga värden kommer åtgärd att ske och nya mätningar genomföras. Det finns ett åläggande att senast 2018 ha genomfört radonmätning för lägenheter i vårt fastighetsbestånd, vilket innebär mätning för alla lägenheter i bottenvåning och sedan vissa utvalda lägenheter i övriga våningsplan. Energideklaration Energideklarationer slutfördes 2009 av oberoende certifierad konsult för hela vårt fastighetsbestånd. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Under året har hyresgästerna erhållit 798 (765) kkr i hyresrabatter för senarelagt underhåll samt beställt tidigarelagt underhåll för 29 (88) kkr. Energiförsörjning I vårt fastighetsbestånd utgörs energiförsörjningen under året av: Fjärrvärme... 98,6 % Olja... 1,4 % VERKSAMHETSSYSTEM Företaget är certifierat för verksamhetssystem bestående av miljö enligt ISO 14001:2004, kvalité enligt ISO 9001:2008 samt arbetsmiljö enligt AFS 2001:1. Omcertifiering sker vart tredje år för miljö, kvalité och arbetsmiljö. Verksamhetssystemets årliga uppföljning sker via interna och externa revisioner. För att bibehålla certifiering krävs att godkända revisioner uppnås. Intern revision har genomförts under året. Intertek Semko Certification AB genomförde under oktober den externa revisionen. Efter revisionen erhölls fortsatt certifiering. Företaget har med verksamhetssystemets införande skaffat ett verktyg som medför stora möjligheter till företagsutveckling. Miljö Vad gäller miljöarbetet har vi jobbat utifrån systemets policy, övergripande och detaljerade mål. Kvalité Kvalitetsarbetet har bedrivits utifrån systemets policy och detaljerade mål. Arbetsmiljö Vårt arbetsmiljöarbete bygger på vårt verksamhetssystem och arbetet bedrivs utifrån policys och uppsatta mål. MARKNAD Uthyrning Vi har under flera år haft bra efterfrågan på bostäder, men vårt problem har varit att vi inte haft bostäder att erbjuda kunderna. I och med att nybyggnationen färdigställs, kommer det att föranleda positiva effekter på marknaden. Vid årsskiftet hade vi 17 tecknade kontrakt för inflyttning till kv Smedsberget. Antalet bostadssökande till nybyggnationen har varit stort. De förändrade finansieringsmöjligheterna har dock medfört svårigheter för de som önskat sälja sina fastigheter och flytta till det nya huset. För våra bostadssökande som studerar har vi tidsbegränsade rabatter. Vad gäller uthyrningsläget för lokaler fanns vid årsskiftet endast en kommersiell lokal ledig. Vi har dock uppsägningar av ett antal som blir hyreslediga under första halvåret 2012, där erbjudande till intresserade pågår. Övernattningslägenhet Vi har under året iordningställt en mindre lägenhet på kv Diligensen som övernattningslägenhet. Den är tillgänglig för alla hyresgäster för bokning när den egna lägenheten inte räcker till. Kundundersökning De övergripande kvalitetsmålen för de kundundersökningar som genomförs, består av:

9 nöjdkundindex, minst 4,5 poäng serviceindex, minst 4,4 poäng Kundundersökning har genomförts under året. Den visade på nöjdkundindex 4,4 och serviceindex 4,1 på en skala 1-5 där helt nöjd har betyget 5. Vid förra undersökningen 2008 uppgick nöjdkundindex till 4,4 och serviceindex till 4,2. Kundundersökning genomförs vartannat år. Hyressättningssystem Samarbetet gällande hyressättningssystem pågår tillsammans med privata hyresvärdar, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Detta arbete kommer att pågå ett antal år. Målet är att vi skall nå en gemensam överenskommelse gällande poängsättningen för orten. Under året har en gemensam enkätundersökning genomförts för att få en bedömning av bostadsområden och boendet i övrigt. Marknadsföring I slutet av augusti genomfördes En dag på stan som är en mässa anordnad av företagarna. Här får företagarna och offentliga sektorn visa upp sig för kommuninvånarna. Temat för dagen var nybyggnationen Smedsberget 19 med information om planlösningar, hyror mm. Dagen bjöd på uppehållsväder och ett stort antal besökande. En dag på stan PERSONAL Under året har nedanstående tjänsteförändringar genomförts: anställning av fastighetsvärd 1 st, heltid omändring av befintlig tjänst som fastighetsvärd till kombinerad rep/ underhåll/fastighetsvärd. Personalsammansättning Antalet anställda i företaget uppgår till 18 st varav 13 st är män. Av detta uppgår fördelningen inom olika arbetsområden till: fastighetsanställda 8 st varav 7 st män, samt tjänstemän 10 st varav 6 st män. Personalförsörjning Nästa pensionsavgång är 2015, gällande en person. Detta baseras på en beräknad pensionsålder vid 65 år. Den genomsnittliga anställningstiden uppgår till 15,4 (15,2) år och genomsnittsåldern är 49,6 (48,8) år. Fördelning mellan män och kvinnor enligt tabell nedan Män Kvinnor Genomsnittlig anställningstid Genomsnittsålder Arbetsmiljö Företaget har avtal med Previa gällande företagshälsovårdstjänster. Alla anställda erbjuds subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte. I detta ingår även möjlighet till en motionstimme/vecka/anställd. Arbetsmiljön ingår som en del i vårt verksamhetssystem. I verksamhetssystemet under arbetsmiljö ingår även jämställdhetsarbetet. FRAMTIDA UTVECKLING Nybyggnation Under 2012 kommer nybyggnation, genom partneringprojekt, vid kv Smedsberget att slutföras, med inflyttning Ekonomi - räntor En viktig del för framtiden är räntenivåerna. Ränteläget har under året förändrats i positiv riktning vad gäller fasta räntor. Vad gäller rörliga räntor har inte förändring av reporäntan påverkat dessa, de har istället stigit och ligger närmare de fasta och ibland även högre. Ränteläget är svårt att bedöma för marknaden, vilket också har visat sig de senaste åren. Det som har hänt är att förändring av rörliga lån inte följer reporäntesänkningar samt att marginalerna för bankerna ökat under För vår del kommer vi att påverkas av ränteläget för de rörliga lånen samt genom den låneomsättning som sker under För att se hur det kan påverka oss i framtiden, kan man göra en överblick på känsligheten för ränteförändringar på hela lånestocken: En ränteförändring på +/-1 % ger en resultatförändring på +/- 2 miljoner kronor. Effekten reduceras dock beroende på lånens omsättningstid. Hyresförhandlingar Hyresförhandling med Hyresgästföreningen gällande 2012 års hyror skedde under december och innebär en hyreshöjning i två steg för bostäder och lokaler med 2 % på utgående hyra från och med 1,7 % på utgående hyra från Överenskommelsen innebär också följande höjningar fr o m : Frysboxplatser...15 kr/mån Varmgarage...30 kr/mån Kallgarage...15 kr/mån Skärmtak och öppna bilpatser...10 kr/mån Bilplatser med motorvärmarstyrning höjs med ytterligare...10 kr/mån Datasystem Vårt införande av e-faktura som av leverantören försenats, är nu under test och kommer att införas under 2012.

10 Våra hyresgäster kommer då att erbjudas möjlighet att välja e-faktura, vilket är ett miljövänligare sätt att distribuera fakturor. Övriga investeringar Satsningen på digital tvättstugebokning kommer att fortsätta ett antal år framåt, med installation i ett antal fastigheter varje år. Örträsk Kommunfullmäktige har beslutat att den tidigare planerade nedläggningen inte blir av. Före inflyttning måste ett antal myndighetskrav samt åtgärd för uppvärmning genomföras. VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel ,71 Årets vinst ,63 Totalt ,34 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Till aktieägarna utdelas 35,70 kr per aktie, totalt ,00 I ny räkning överförs ,34 Totalt ,34 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen: Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 20,6 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelse Lycksele Bostäder AB: Suppleanter: Hjalmar Wilhelmsson, Staffan Danielsson, Bo-Anders Johansson, Stefan Dafors, Ingrid Ölmebäck, Ledamöter: Sven-Olof Berg, Birger Emanuelsson, Gudrun Abrahamsson, Leopold Oddvall, Josef Nygren Styrelsens beredningsgrupp: Leopold Oddvall (ordf), Nils-Erik Wallin (VD), Sven-Olof Berg (vice ordf) samt Birgitta Axelsson (ekonom).

11 Kkr Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Externa kostnader Personalkostnader Avskrivn av materiella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statl bost byggn subv (räntebidrag) 26 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat

12 Kkr Not TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier och installationer Pågående ny- och ombyggnad Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader/upplupna intäkter Kassa och bank Summa SUMMA TILLGÅNGAR

13 Kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier á kvotvärde 1000kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar till pensioner Summa Långfristiga skulder 25 Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder 335 Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 835 Aktuella skatteskulder 503 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader/förutbetald intäkt Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar, totalt varav eget innehav Ansvarsförbindelser Fastigo Borgensförbindelser Inga Inga Avropbart underhåll enligt HLU-modellen

14 Kkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst/reaförlust som belastat resultatet Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i ny- och ombyggnation 14-15, Försäljning av fastighet 8, Förvärv av inventarier och installationer Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av långfristiga lån Förändring av byggnadskreditiv Lämnat koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Förändring av långfristiga skulder Förändring av avsättning till pensioner -3-8 Förändring av kortfristig del av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Uppskjuten skatt har redovisats enligt BFNAR 2001:1, redovisning av inkomstskatter. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där ej annat anges. Avskrivningsprinciper Avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden baseras på tillgångarnas bedömda ekonominska livslängd, varvid följande procentsatser har använts. Byggnader...2% -varav specialbyggnader avskrivs med...3% Markanläggningar...5% Bredbandsinstallationer...5% Inventarier...20% Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org nr , med säte i Lycksele. Lycksele Stadshus AB ägs av Lycksele kommun, org nr Koncernredovisning upprättas i moderbolaget Lycksele Stadshus AB. Det har ej förekommit några koncerninterna inköp och försäljningar under året Not 2 Hyresintäkter inkl outh objekt Bostäder Lokaler Garage Bilplatser Övrigt Summa Underhållsrabatter Hyresrabatter Avgår: Hyresbortfall, outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage Bilplatser Övrigt -1-1 Summa Löptider på hyreskontrakt, kommersiella lokaler Löptid till år Antal kontrakt Hyra/år Summa Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Ersättning från hyresgäster Fakturerade kundkostnader Vinst vid avyttring av mtrl anl tillgång 79 1 Övrigt Summa Not 4 Övriga rörelseintäkter Provisionsintäkter 9 11 Återvunna fordringar 19 7 Övrigt 1 1 Summa Not 5 Externa kostnader Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa Not 6 Personal Löner och andra ersättn samt sociala kostnader inkl pensionskostnader har uppgått till: Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader Totala löner, ers, soc- och pens kost Medelantal anställda, fördelade på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 4,3 4,4 Män 12,0 11,5 Totalt för bolaget 16,3 15,9 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: Styrelseledamöter, antal på balansdag 5 5 -varav män 4 4 VD o andra ledande bef.havare, antal på balansdag 1 1 -varav män 1 1 Not 7 Planenliga avskrivningar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader Markanläggningar Inventarier och installationer Summa avskrivningar Not 8 Jämförelsestörande poster Nedskrivning byggnader Vinst vid avyttring fastighet -899 Summa Not 9 Fördelning av rörelsens kostnader Underhåll Drift Fastighetsskatt Avskrivningar Övriga rörelsekostnader 15 Summa Anm: Jämförelsestörande poster ingår ej. Specifikation av drift: Fastighetsskötsel/städ Reparationer Administration Taxebundna kostnader Uppvärmning Övriga driftskostnader Summa Not 10 Övriga ränteint o likn resultatposter Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa

16 Not 11 Räntekostn o likn resultatposter Räntekostnader Borgensavgifter Summa Not 12 Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond -487 Avsättning till periodiseringsfond Skilln bokförd/planenlig avskrivning Summa Not 13 Aktuell skatt Skatt på årets resultat 929 -varav skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond (3) Skatteffekt på lämnat koncernbidrag 737 Summa Not 14 Byggnader Ing ackumulerade anskaffn värden Avgår: ackumulerade investeringsbidrag Årets anskaffningar Årets utrangeringar Årets försäljningar -310 Omfördelat från pågående nybyggnad Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar, enligt plan Justering avskrivning vid försäljning Utg ackumulerade avskrivningar Ing ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivningar Utg ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Specifikation av i byggnader ingående ytor Rörelselokaler Förvaltningsenheter Not 15 Mark Ing ackumulerade anskaffn värden Årets anskaffningar 15 Årets försäljningar -153 Utg ackumulerade anskaffn värden Not 16 Markanläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden Årets anskaffningar Omfördelat från pågående nybyggnad Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utg ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 17 Inventarier och installationer Ing ackumulerade anskaffn värden Årets anskaffningar Årets försäljningar och utrangeringar Utg ackumulerade anskaffn värden Ing ackumulerade avskrivningar Justering avskrivn på försälj/utranger Årets avskrivningar Utg ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 18 Pågående nybyggnad Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Summa Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Spec av utgående anskaffningsvärde Aktier: SABO Byggnadsförs AB, 50 á 1000 kr Andelar: HBV Summa Not 20 Uppskjuten skattefordran/skatteskuld Temporära skillnader mellan anläggningstillgångarnas redovisade respektive skattemässiga värde föreligger, vilket resulterat i uppskjuten skattefordran alt skatteskuld: Uppskjuten skattefordran: Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Not 21 Övriga fordringar Skattefordran 425 Övr kortfristiga fordringar Summa Not 22 Förutbet kostnader/upplupna intäkter Upplupna kundfordringar Upplupna räntebidrag 3 Övr förutbet kostn/upplupna intäkter Summa Not 23 Eget kapital Aktiekapital: Vid årets början Vid årets slut Reservfond: Vid årets början Vid årets slut Fritt eget kapital: Vid årets början Lämnat koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Skatteeffekt koncernbidrag 737 Årets resultat Vid årets slut Summa eget kapital vid årets slut

17 Not 24 Obeskattade reserver Periodiseringsfond Avsatt taxering Vid årets slut Avskrivning utöver plan, inventarier Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Summa obeskattade reserver Not 25 Redovisning av förfallotider på Mellan 1-5 år efter Senare än 5 år långfristiga skulder bal dag efter bal dag Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa Not 27 Upplupna kostn/förutbet intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda hyror Övr upplupn kostn/förutbet intäkter Summa Not 28 Avropbart underhåll enligt HLU-modellen, avser den totalkostnad som uppstår om alla hyresgäster som tidigare avstått underhåll, skulle vilja ha åtgärderna utförda. Not 26 Övriga kortfristiga skulder Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, rab Depositionsavgifter Momsskuld Personalskatt Övriga kortfristiga skulder Summa Lycksele Sven-Olof Berg Josef Nygren Leopold Oddvall Gudrun Abrahamsson Birger Emanuelsson Nils-Erik Wallin Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Anders Färnstrand Auktoriserad revisor

18 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Bostäder AB, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Lycksele Bostäder AB för år Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Lycksele Bostäder ABs finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Lycksele Bostäder AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 20 februari 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

19 Granskningsrapport Till årsstämman i Lycksele Bostäder AB Organisationsnummer Undertecknade har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utfört enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Under året har vi granskat bolagens rutiner för styrning och uppföljning mot ägardirektiven. Undertecknade anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknade finner därför inte anledning att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Lycksele 3/ Bertil Näslund Rubin Söderlund Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarevisorer.

20 Fastighetsbestånd 1231: Bostäder, antal varav särskilda boendeformer gruppboende varav särskilda boendeformer studerande, 3 rum som utgör Lokaler, antal Garage, antal P-platser, antal Bostadsyta, kvm varav särskilda boendeformer gruppboende varav särskilda boendeformer studerande, 3 rum som utgör Lokalyta, kvm Garageyta, kvm Vägd yta, kvm Övrigt Genomsnittshyra bostäder, kr/kvm Outhyrda lägenheter per Vakansgrad i % 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 Omflyttningsfrekvens i % (inkl intern omflyttning) Antal anställda varav deltid Ekonomi Balansomslutning Omsättning Kapitalkostnader, fastigheter varav räntekostnader netto Lånens genomsnittsränta per ,6 3,5 3,5 4,3 4,4 Kassalikviditet, % 1) 4,9 35,3 28,8 37,9 30,5 Soliditet, % 2) 20,7 21,7 20,7 23,2 24,1 Räntetäckningsgrad 3) 280,0 254,0 216,5 223,7 219,0 Avkastning på sysselsatt kapital 4) 3,68 3,28 2,83 3,95 3,88 1) Omsättningstillgångar -lager/kortfristiga skulder 2) Eget kapital +73,7% av obesk reserver/totalt kapital 3) Driftnetto +finansiella intäkter/finansiella kostn 4) Rörelseresultat +finansiella int/summa eget kapital och skulder -kortfr icke räntebärande skulder -avsättningar -26,3 % av obesk reserver Jämförelse hyresnivåer/kvm Lybo Rikssnittet

21 Fastighetsbeteckningar, områdesindelningar, färdigställandeår samt antal lägenheter, lokaler, garage och parkeringsplatser. Fastighet Adress Färdigst år Lgh Lok Garage P-plats Prästbolet 2 Bångvägen 28 A-F Bergbacka 14 Arvid Franklinsväg Källan 1, Garaget 1 Källvägen Käglan 8 Hedlundavägen 2 A-E Duvan 5 Timmervägen Orren 17 och 18 Timmervägen Brobacka 11 Brobackavägen Grubban (9) 10 Storgatan 29 (Centro) Grubban 10 Skolgatan 16 A-B Morkullan 3 Timmervägen 18 A-D Skogen 9 Prästbolsvägen 7 A-G Soldaten 2 Järnvägsgat 32 A-B, Bångväg 15 A-B Järpen 17 Prästbolsvägen 26 A-E Björnen 13 Bångvägen 38 A-F Tjädern 32 Prästbolsvägen A-C Hjärtat 4 Brännbergsväg 19 A-C, 21 A-B, 23 A-C Hjärtat 5 Brännbergsväg 25 A-C, 27 A-B, 29 A-C Timret 4 Flottarvägen Tändhatten 1, et I Sprängarvägen Tändhatten 1, et II (radhus) Sprängarvägen Hackspetten 1, et II Holkvägen Näsan 1, ädel Brännbergsvägen Näsan 1, et I Brännbergsvägen Näsan 1, et II Brännbergsvägen Näsan 1, et III Brännbergsvägen Moroten 1 Grönsaksstig 12 A-K, 14 A-M, 16 A-M Löken 1 Domarvägen 1 A-41 B, 2 A-12 B Örat 4 (radhus) Ernst Erikssons väg 2 A-C, 4 A-D, 6 A-C Läkaren 3 Skolgatan omb Nybruket 7, et I Skolgatan Nybruket 7, et II Nybruksgatan Diligensen 6 Nybruksgatan 6, Nybruket (8) 7 Bångvägen Näsan 1 (garage o verkst) Brännbergsvägen Stenbacka 21 Villarydsvägen 6, Sidensvansen 3 Fågelvägen omb Kardmakaren 12 Storgatan tal omb Hoppbacken 1 Knaftvägen 82 A-B, C 1990, Tået 4 Prästbolsvägen Orren 19 Timmervägen Örträsk 12:36 (hyreshus) Kyrkvägen Ventilen 1 Länsmansvägen 4 A-D Örträsk 12:36 (Öregården) Kyrkvägen 1 A-C Maskrosen 2 Grundtjärnsvägen 54/Linnevägen Fjällsippan 1 Linnévägen 25 A Munnen 1 Ernst Erikssons väg Borgaren 2 Borgaregatan Hoppbacken 2 Knaftvägen Hammaren 3 Jonstavägen Smedsberget (20) 19 Källvägen omb Skytteanska Skolbolet 7 Jägmästaregatan omb 64,82, Skytteanska Skolbolet 4 Jägmästaregatan Tigerhålan 9 Jägmästaregatan Dickson 15 Finnbacksgatan Hoppbacken 3 Knaftvägen Summa

22 Långtjärn SÖDERM

23 Sorselevägen Gammplatsen Golfbana P NORRÄNG Blå Vägen/E 12 Kyrka Umeälven Camping Centrum NORRMALM Hotell Turistinfo Väg 365 Blå Vägen/E 12 ALM VILLARYD LYCKSELE BOSTÄDER Väg 365 Lasarett ycksele Djurpark FORSDALA FURUVIK Blå Vägen Prästholmarna

24 LYCKSELE BOSTÄDER AB Postadress: Lycksele Besöksadress: Storgatan 21 Telefon: (fax ) E-post: Hemsida: / /

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

LYCKSELE BOSTÄDER AB

LYCKSELE BOSTÄDER AB LYCKSELE BOSTÄDER AB Innehåll VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse... - Resultaträkning...7 Balansräkning... 8-9 Kassaflödesanalys...0 Noter... -3 Revisionsberättelse... Granskningsrapport...5 Fastighetsbeteckningar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan

Årsredovisning. Fastighets AB Gäddan KG aly6 or 9-3 Årsredovisning för Fastighets AB Gäddan 556115-3999 Räkenskapsåret 2015-01 01-2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer