RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014"

Transkript

1 RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014 Arbetsmarknad och Integration Monica Isaksson Enhetschef Arbetsmarknad/Integration

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 sida ARBETSMARKNADSENHETEN UPPDRAG O MÅL 4 FERIEARBETE OCH INFORMATIONSANSVAR 5 ARBETSMARKNAD 6-7 STATISTIK ARBETSMARKNAD 8-9 PENSIONÄRSSERVICE 10 INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN 11 STATISTIK INTEGRATION 12 VERKSAMHET

3 INLEDNING Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna. En optimal situation för arbetssökande i Kiruna kommun är att alla som vill, har ett arbete utifrån sin förmåga. Där det finns tolerans och förståelse för olikheter och en förlåtenhet för misstag i livet. Ett samhälle som genom att erbjuda rätt stöd och verktyg hjälper individen att bli en delaktig samhällsmedborgare. En omfattande forskning inom Rehabiliteringens ekonomi 1 visar den stora kommunala vinsten av att ha en människa i aktivitet istället för passivt stöd. Genom minskade kostnader för försörjningsstöd, sjukvård, kriminalitet och droger bidrar aktiviteten till en ökad livskvalitet och trygghet. Forskning 2 visar också att om man hittar former och mötesplatser för problemhantering så minskar antalet sjukskrivningar och arbetstrivseln ökar. Under 2014 har arbetslösheten i Kiruna varit på en fortsatt låg nivå och är en av de i lägsta landet. Det är glädjande men innebär också att de som anvisas till enheten ofta förutom många års arbetslöshet även har ett funktionshinder och/eller en bakgrund med lång fysisk eller psykisk problematik. Enheten har under 2014 arbetat med Kiruna Kommuns nya struktur för verksamhets- och målplanering. Personalen upplever att arbetet är meningsfullt och stimulerande Integrationsansvaret är förändrat på grund av bostadssituationen. De nyanlända bosätter sig i stor utsträckning på egen hand eftersom de erhåller arbete. Det innebär också att ett antal nyanlända som får arbete är tvungna att tacka nej och flytta till annan ort. Integrationsvägledningen har under 2014 inlett ett arbetat för att motverka rasism och främlingsfientlighet. En informationsdag Good Relations har erbjudits till politiker och tjänstemän som resulterat i att grundskolan gått med i Toleransprojektet 3 och Kiruna Kommun kommer 2015 gå in som delägare i MIO-projektet 4 för att stötta muslimsa föreningars organisering och arbeta med information, workshops och kulturaktiviteter i grundskolan. Inom integrationsområdet finns en lokal överenskommelse LÖK där kommunens ansvar i flyktingmottagandet framgår. Överenskommelsen finns på hemsidan tillsammans med annan aktuell information inom området 5. Integrationsvägledningen, uppföljningsansvaret och Bumerangens återvinningsbutik har flyttat till nya lokaler under våren Information om enhetens verksamhet finns utlagd på hemsidan 6 1. ARONSSON, THOMAS: Rehabiliteringens ekonomi 2. Försäkringskassan, Folkhälsoinstitutet, Institutet för psykosocial medicin, m.fl

4 ARBETSMARKNADSENHETENS GEMENSAMMA UPPDRAG och MÅL 2014 Feriearbete för årskurs 9 och årskurs 1 o 2 på gymnasieskolan Uppföljningsansvar år Verksamheter Pensionärsservice Flyktingmottagning och invandrarservice En väl förankrad verksamhetsplan med tydliga och mätbara mål Personalen har arbetat med den nya modellen för verksamhetsplanering och satt upp mätbara mål för verksamheterna, vilka är godkända av kommunstyrelsen. Överenskommelser med samarbetspartners fullföljts med god kvalitet i de delar verksamheten kan påverka. Det finns en samsyn och arbetet sker med individen i fokus. Överenskommelsen med Länsstyrelsen om flyktingmottagning av 30 personer har inte uppnåtts på grund av den rådande bostadssituationen i Kiruna. En tydlig roll i den kommunala organisationen Verksamheten och dess mål har kommunicerats ut till politiker och tjänstemän. Aktuell, kontinuerligt uppdaterad informationen finns på kommunens hemsida. Enheten har tagit fram ett material för att presenterar och representerar verksamheten i olika sammanhang. Arbetet fortsätter med att ta fram metoder för kvalitetssäkring och utvärdering, bl. a. kommer två nya databaser för registrering att implementeras under Minska behovet av försörjningsstöd/fler i arbete Under 2014 är det fler som lämnat försörjningsstöd för egen/annan försörjning. I slutet av året har ett planeringsarbete skett tillsammans med socialförvaltningen för att säkerställa delar av vikariebehovet inom vård och omsorg, vilket resulterat i att en kurs riktad mot nysvenskar och arbetslösa ungdomar startar i februari 2015 där deltagarna ska vara klara för sommarjobb i maj/juni. Generellt är det svårt att få praktikplatser och subventionerade arbeten på kommunala förvaltningar, enheten arbetar vidare med detta Otraditionella yrkesval Enheten arbetar aktivt med kommunens policy och väger in jämställdhet i aktiviteter och på arbetsstationer. God ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. Tilldelade budget och budgetutfall är väl känd i organisationen och medvetenheten om en budget i balans är stor. Arbetsmiljö och friskvård är fasta punkter på personal- och arbetsplats- träffar. Föreläsningar om friskfaktorer hålls kontinuerligt under året. Skyddsronder har genomförts på alla verksamheter. Miljöarbete pågår kontinuerligt och under 2014 har samarbete med återvinningscentralen inletts för att tillvarata och vidareförsälja för återbruk. All personal har erbjudits hälsoundersökning under året. Arbetsledningen har nu en gemensam grundutbildning då alla genomgått utbildning i motiverande samtal samt arbetsmarknadscoaching. 4

5 FERIEARBETE för årskurs 9 och årskurs 1 o 2 på gymnasieskolan Feriearbete har under sommaren 2014 erbjudits till alla ungdomar som slutat 9:an i grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 349 ungdomar har arbetat i 3-veckorperioder under sommaren. Tekniska verken AB och Kirunabostäder AB har tagit emot ca hälften av ungdomarna, TVAB har fått ersättning för handledarkostnader. Andra arbetsplatser har varit inom vård och omsorg och föreningar t.ex. sommarskolor inom hockey, fotboll, gymnastik, Tusen Toner-Kirunafestivalen, Café Hjalmar, Ridklubben m.m. Då antalet ungdomar som feriearbetade var högt överskreds budgeten för feriearbete vilket betyder att ersättning för handledning inte kan utgå Eftersom det var första året Arbetsmarknadsenheten hade ansvar för verksamheten blev det ett prövoår och till 2015 kommer bl.a. ansökningsförfarandet att moderniseras och läggas ut på hemsidan. INFORMATIONSANSVAR för ungdomar år Målet med verksamheten är att den unge ska slutföra sin gymnasieutbildning och/eller få ett arbete och därigenom trygga sin egen försörjning. Ungdomen får då en trygg social position, förbättrad förmåga att övervinna hinder, göra aktiva och ansvarsfulla val, samt får en förståelse för arbetsmarknaden, vilket ger bättre förutsättningar i arbetslivet och avlastar socialförvaltningen. Deltagandet har varit frivilligt och individanpassat men ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Det är ca 30 unga per år som hoppar av gymnasieskolan. Ett grovt överslag är att det i Kiruna Kommun finns ca 150 ungdomar mellan år som saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Uppsökande verksamhet till dessa unga har skett genom brev och telefonsamtal samt samarbete med grund- och gymnasiskolornas studie- och yrkesvägledare. Information finns på kommunens hemsida. 41 ungdomar har tackat ja till stöd hos enheten. 10 av dessa har gått vidare till studier och arbete. Eftersom arbetslösheten är låg är det många ungdomar som har ett arbete trots avsaknad av gymnasiebetyg. Samarbetet med socialförvaltningen för unga med försörjningsstöd fungerar bra men rutiner för samverkan med arbetsförmedling, grundskolan och gymnasieskola bör stärkas. Organisation, struktur och ansvar har varit oklar. En ny organisation med ett tydligt och ansvarsfördelat uppdrag med mål och aktiviteter beslutades på styr- och arbetsgruppsmötet Arbetsmarknadsenheten har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att anordna en SÖK-konferens i Kiruna under 2015 där alla inblandade parter ska vara med och arbeta fram en strategi för uppdraget. Jobbtorget i Skellefteå har arbetat fram ett bra koncept och arbetsgruppen planerar ett studiebesök eller att bjuda dem till Kiruna. Från inträder en ny lag där det Kommunala informationsansvaret ska ersättas med ett Aktivitetsansvar, vilket innebär ett utökat ansvar för kommunerna att aktivera, registrera och rapportera de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Tillsammans med socialförvaltning, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen planeras en utbildning En väg till arbete inom kommunal förvaltning med teori och praktik inom kommunal förvaltning. Kursen riktar sig till arbetslösa ungdomar och nysvenskar. Planerad start i februari

6 ARBETSMARKNAD Arbetsträning/arbetsprövning sker på Arbetsmarknadsenhetens tre olika verksamheter Bumerangen, Team Fix och Stadshusfiket. Samtliga har intäktskrav. För att utvärdera arbetsförmåga prövas arbetsförutsättningar i en lugn miljö. Arbetet sker både individuellt och i grupp utifrån behov. Ett delmål är att ge deltagaren större insikt om den egna roller i livet och det egna ansvaret för sin arbetssituation. Planering, uppföljning och utvärderas utgår från individens behov med målet att komma närmare egen försörjning, detta sker i partsamtal tillsammans med uppdragsgivaren, där beslut tas om vidare åtgärd. Efter en tids arbetsträning är nästa steg att komma ut på en vanlig arbetsplats eller att gå vidare till annan myndighet. Alla som avslutas erhåller ett intyg. För ett fåtal som behöver ytterligare stöd finns möjlighet till tidsbegränsad anställning. Enheten har under året haft 22 personer på olika tillfälliga anställningar subventionerade via arbetsförmedlingen. En minskning med 6 platser från I våra verksamheter finns många fantastiska människor vars önskan är ett arbete, men de är av någon anledning i ett utanförskap. Detta kan bero på många orsaker, långtidsarbetslös, invandrare, långtidssjuk, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa m.m. Med låg arbetslöshet synliggörs de personer som behöver extra stöd, de står mycket långt från arbetsmarknaden och flera av dem kommer troligen aldrig få ett arbete. Ett kommunalt Samhall med subventionerade tidsbegränsade anställningar skulle vara bra för dessa. Då övergången från försörjningsstöd till annan försörjning är 100% är det en vinst både för kommun och individ. BUMERANGENS återvinningsbutik kan i sin verksamhet ha ca 15 årsplatser och arbetar med arbetsprövning och arbetsträning. Samarbete med Återvinningscentralen har inletts i slutet av 2014, enheten har personal stationerad på ÅVC. TEAM FIX har i sin verksamhet ca 15 årsplatser och tar emot personer för arbetsprövning och arbetsträning. De utför uppdrag till kommunens förvaltningar, en verksamhet som ökar, även skogsarbete och ett snickeri med diverse tillverkning ingår i verksamheten. De som är på Team Fix erbjuds motorsågs- och röjsågs- körkort. STADSHUSFIKET tar emot 5 personer med LSS-beslut och 4 personer via annan uppdragsgivare, de ska genom att driva ett personalcafé erbjuda, språkpraktik, arbetsprövning och sysselsättning. Verksamheterna har under året arbetat med Nöjd kund enkäter både till anvisade och kunder. Verksamheten förändras utifrån behov och önskemål. Ergonomigenomgångar har genomförts på alla arbetsplatser/arbetsstationer. Föreläsningar i kost och hälsa, mindfulness, friskfaktorer, mångfald och vardagsekonom sker kontinuerligt. Arbetsmiljö och RASK är fasta punkter på arbetsplatsträffar. 6

7 Arbetsmarknadsenheten har under 2014 arbetat med arbetsträning, arbetsprövning och subventionerade arbeten. - Arbetsförmågebedömning för individer som står långt bort från arbetsmarknaden, med lång arbetslöshet eller sjukskrivning och dokumenterad psykisk eller fysisk problematik. Målet är att bedöma arbetsförutsättningar stor vilken arbetsanpassning som behövs för att klara arbetet. Därefter går individen vidare i arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - Arbetspraktik inom jobb och utvecklingsgaranti FAS 2 och 3 för individer med en lång tids frånvaro från arbetsmarknaden och ofta något funktionshinder. De erbjuds arbetsträning. Målet är att fungera socialt i en arbetsgemenskap och erhålla arbetslivskompetens. Under praktiktiden söker de arbete. Efter avslut går de vidare till arbete eller arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - offentligt skyddat arbete (OSA) en subventionerad anställning på viss tid som erbjuds till arbetssökande med psykosocial diagnos som en sista länk i en rehabiliteringskedja. Här ges stöd och motivation för att komma vidare efter missbruk eller psykisk diagnos genom arbetsträning, ibland tillsammans med drogprevention eller annan vårdrelaterad insats. Under anställningstiden söker de arbete med hjälp av enhetens personal. Efter avslutad anställning går de vidare till arbete eller arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - - instegsjobb är en subventionerad visstidsanställning som ger en möjlighet för nysvenskar att språk- och arbets- träna parallellt med svenskundervisning. Anställningen är ett led i en integrationsplan, för att därefter gå vidare till annan anställning eller Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - nystartsjobb/utvecklingsanställning/trygghetsanställning är en subventionerad visstidsanställning som ger en möjlighet att träna inför en vanlig anställning för den som varit frånvarande från arbetslivet under lång tid. Målet är att fungera socialt i en arbetsgemenskap och erhålla arbetslivskompetens för att därefter gå vidare i ordinarie utbud av lediga arbeten. - arbetsprövning via socialtjänst/frivård/kriminalvård/rättspsyk för personer med försörjningsstöd, LSS-beslut m.m. som inte är aktuella på arbetsförmedlingen. Målet är att dessa ska bli arbetsklara och skrivas in på Arbetsförmedlingen och därigenom få aktivitetsersättning för sin försörjning. 7

8 Statistik AME 2014 Under 2014 har 101 personer (137 personer 2013) tagits emot i verksamheterna från arbetsförmedling, socialförvaltning, migrationsverk, frivård, rättspsykiatri, integrationsvägledning. 31% var under 25 år. Det minskade antalet personer beror på låg arbetslöshet och längre väg till anställningsbarhet. Anvisningarna direkt från socialförvaltningen har ökat. De som anvisats till enheten har en bred bakomliggande problematik, vilket förlängt anvisningstiderna. Arbetet har till stor del bestått av arbetsförmågeutredning, social och allmän daglig träning, hur en arbetsplats/arbetskamrat fungerar m.m. Studiebakgrund 3% 33% 64% Grundskola Gymnasie Eftergymnasial 64% med högst grundskoleutbildning, inkluderar också de som ej avslutat grundskola Uppdragsgivare 1% 17% 4% 49% AF Soc Krim 29% Nysv LSS 8

9 Av de 101 personer som varit anvisade under året har 74 personer avslutats. (137 anvisade personer och 108 avslutade 2013) Resultat avslutade 39% 23% 34% 4% Arbete Studier Annan myndighet Annat Arbete = både tills-vidare och tillfälliga arbeten med och utan subvention (2013 var det 26% till arbete/studier) Av de som avslutades har 38% (30% 2013) lämnat försörjningsstöd och gått till annan försörjning (arbete, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning). 9

10 Pensionärsservice för ålderspensionärer Syftet med verksamheten är att förebygga fallolyckor bland äldre som bor kvar hemma. Servicen är kostnadsfri till alla medborgare i Kiruna kommun från 65 års ålder. Tjänster som erbjuds ska inte konkurrera med annan näringsverksamhet, hemtjänstens ansvar eller andra redan befintliga funktioner. Många av de som ringt vill boka gräsklippning, snöskottning och fönsterputsning vilket inte erbjuds på grund av risk för konkurrens med ROT/RUT-företag. Det finns via kommunens företagsregister en bra möjlighet att lotsa de äldre vidare när de efterfrågar tjänster som inte erbjuds av Pensionärsservice. Pensionärsservice skulle erbjudits 5 dagar i veckan varav en dag i veckan utanför Kiruna C. Då efterfrågan varit liten, begränsades tiden under Det upplevdes av kunderna som att väntetiden blev för lång. Arbetsmarknadsenheten ser över utfördet av servicen till En kommunlegitimation är framtaget och visas upp vid besök, så att ingen kund behöver oroa sig för att släppa in obehöriga personer i bostaden. Pensionärsservice har tillsammans med Räddningstjänsten delar ut gratis skohorn som också fungerar som brandvarnartestare. Totalt 144 beställda och utförda tjänster Typ av tjänster Antal Byta/hänga gardiner 31 Brandvarnare/batteribyte 8 Hänga tavlor 7 Sopa, sanda 14 Lämna sandhink 13 Flytta till/från förråd 24 Hänga lampor/byta glödlampa 36 Diverse småsaker 9 10

11 INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN 2014 Svenska för invandrare (SFI) erbjuds till alla (även anläggningsboende) som får permanent uppehållstillstånd. Undervisningen bedrivs av vuxenutbildningen. 15 timmar/vecka, för- eller efter- middag kombineras med språkpraktik eller arbete. Samhällsorientering (SO) ska enligt lag erbjudas till samtliga i kommunen med permanent uppehållstillstånd. I Kiruna kommun och de flesta andra kommuner erbjuds SO endast till dem som bosätter sig i kommunen, eftersom staten inte ersätter kostnader för övriga som omfattas av lagen. Samhällsorientering erbjuds på hemspråk via Lapplands kommunalförbunds videokonferens och har under 2014 sänts till 10 kommuner i Norrbotten. Enheten arrangerade i november 2014 en informationsdag om Good Relations riktade till politiker och tjänstemän. Arrangemanget resulterade bland annat i att grundskolorna i Kiruna Kommun anslöt sig till Toleransprojektet 1 där två lärare nu går en utbildning. Integrationsvägledningen i Kiruna representerar LKF-området i en regional arbetsgrupp för integration som också beslutat att arbeta med Good Relations på länsnivå. +18 kallas den grupp unga som kommit som ensamkommande barn och bott på HVBhemmet. När de fyller 18 år flyttar de ut i eget boende med stöd av Integrationsvägledningen. Målet med verksamheten är att stötta ungdomarna i implementeringen i det svenska samhället så att goda relationer i samhället främjas. De får stöd till en tryggare position i samhället och en förbättrad förmåga att övervinna hinder samt en större förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Överföringsmöten sker med ungdomen samt berörda personer på HVB-hemmet och socialtjänsten innan ungdomen flyttar till eget boende med ett andrahandskontrakt. Under 2014 har fem ungdomar fyllt 18 år och flyttat ut. Kiruna Kommun har beviljats delfinansiering från Länsstyrelsen för projektet RIM 2 Respekt, Integration, Migration riktat till nyanlända ungdomar. Projektet startade i december 2014 och kommer att pågå hela Syftet är att låta ungdomarna bearbeta känslor och vidga perspektiv i mötet med nya normer och värderingar. Jobbvägledarna har varit delaktiga i planering och genomförande av RIM-projektet. Sponsring av föreställning My Life från Nairobi, Kenya, till gymnasieskolan har genomförts. Kontinuerliga träffar sker med lärare/mentorer på gymnasieskolan med uppföljning av ungdomarnas studier. Jobbvägledarna har handerat ungdomarna ersättningar större delen av året men beslut togs om en förändring under hösten 2014 då socialtjänsten tog över ansvaret. Socialtjänstens myndighetsansvar underlättar att ställa större krav och ungdomarna likställs med andra ungdomar i kommunen. Ungdomarna har kallats till gemensamma träffar på enheten för genomgång om hur de aktivt söker bostad, sommarjobb, samt samtal kring vardagsekonomi och meningsfull fritid. Kontakt med föreningslivet har skett utifrån intresse. Samarbetet med berörda socialsekreterare har fungerat bra bl.a. med kontinuerliga möten tillsammans, där +18 ungdomen har varit med i trepartssamtal. Hembesök har gjorts vid behov i syfte att stötta ungdomar i hur man sköter hem och mat, bl.a. städ, tvätt, byte av glödlampor osv

12 STATISTIK INTEGRATION 2014 Kommunen har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 30 personer med permanent uppehållstillstånd för bosättning i kommunen, 20 personer ska tas emot inom etableringsreformen och 10 personer utanför reformen. Under 2014 har 25 personer bosatt sig i Kiruna, varav 7 personer inom reformen. Egeninflyttade = Mottagna utanför reformen på eget initiativ ordnat eget boende och arbete i kommunen. Anknytning = går utanför etableringsreformen, kommunen är skyldig att ordna boende. Ensamkommande barn = ensamkommande asylsökande barn skrivs automatiskt över till kommun när de får permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket ersätter kommunerna under de första 24 månaderna i Sverige. 45 personer har under 2014 varit registrerade som mottagna med kommunal ersättning (60 pers. 2013). 25 av dessa är under 18 år. De vuxnas, 20 personer sysselsättning under året fördelas enligt ovan (36 pers. 2013) På grund av bostadssituationen kommer det totala antalet personer som ersätts av migrationsverket att minska vilket gör att ekonomin för att upprätthålla funktionen blir sämre. 12

13 VERKSAMHET 2015 Verksamhetsplanering Under 2015 ska målet Minska behovet av försörjningsstöd/fler i arbete ses över och omarbetas. Målet bör innehålla fler relevanta mätbara parametrar för de som står långt bort från arbete. Enheten fortsätter fundera på ett kommunalt Samhall med subventionerade tidsbegränsade anställningar och även titta på komijobb-projektet och se om det är något som kan anpassas till verksamheten. Arbetsmarknadsenheten ska se över pensionärsservicen för att undvika väntetid mellan beställning och utförande. Kompetensförsörjning Tillsammans med socialförvaltning, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen planeras en utbildning En väg till arbete inom kommunal förvaltning med teori och praktik inom kommunala förvaltningar. Två grupper planeras, en riktad till SFI-elever med permanent uppehållstillstånd. Där varvas praktiken med SFI och yrkessvenska under 16 veckor. Den andra gruppen är långtidsarbetslösa ungdomar som erbjuds teori, 6 veckors praktik inom vård och omsorg och 6 veckor inom annan kommunal förvaltning. Planerad start i februari 2015 för att de ska vara klara för sommarvikariat i maj. Efter genomförd kurs görs en utvärdering för att sedan gå vidare med eventuellt nya kurser. Nya svenska medborgare Regeringen har beslutat att kommunerna skall uppmärksamma nya svenska medborgare med en ceremoni, enheten planerar att göra detta tillsammans med Hjalmar Lundbohmsgården den 6 juni Från har 55 personer blivit svenska medborgare i Kiruna Kommun Projekt MIO Kommunstyrelsen har beslutat att Kiruna Kommun är delägare i projektet MIO Mångfald, Islam och Organisering Projektet startade 2013 men Kiruna Kommun har gått med från oktober Projektet beräknas avslutas i december I Kiruna ska projektet stötta nystartade muslimska föreningar och arbeta med värdegrundsfrågor i grundskolan. https://www.facebook.com/miosensus Aktivitetsansvar år Från 1 januari 2015 inträder en ny lag. Det kommunala informationsansvaret ska ersättas med ett Aktivitetsansvar, vilket innebär ett utökat ansvar för kommunerna att aktivera, registrera och rapportera de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Den aktuella gruppen unga utökas också med elever inskrivna på introduktionsprogrammen på gymnasiet (idag 37 elever) och på uppdrag av kommunstyrelsen kommer en SÖK-konferens att anordnas i Kiruna i under hösten 2015 där alla inblandade parter ska medverka till att arbeta fram en strategi för uppdraget. Jobbtorget i Skellefteå har ett bra koncept och arbetsgruppen planerar ett studiebesök eller att bjuda dem till Kiruna. Praktikplatser Generellt är det svårt att få praktikplatser och subventionerade arbeten på kommunala förvaltningar, enheten arbetar vidare med en praktikbank under

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 1a ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Kiruna kommun Ansökan skickas till: Länsstyrelsen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen. Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen Elektroniska bilagor till RiR 2006:14 Innehåll 1 AMS avtalsmallar 5 2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 1 AMS avtalsmallar Riksrevisionen

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Regionens samverkansråd

Regionens samverkansråd Kallelse/Program 1(1) 1 Regional utveckling 2015-08-11 Helena Wiktorsson Tfn: 063-14 66 30 E-post: helena.wiktorsson@regionjh.se ORGAN: Regionens samverkansråd DATUM: 17 augusti 2015, kl. 10.30-12.00,

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen

Välkommen till. Blå Vägen Välkommen till Blå Vägen Spånga Blåband Blå Vägen Nykterhetsförening år 1900 Flyktingintroduktion år 1994-2003 Arbetsmarknadsverksamhet år 2000 Blå Vägen 2007 - nu koncern med 130 anställda Gemensam värdegrund:

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34

Barnets/ungdomens kön? Antal Procent Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Barnets/ungdomens kön? Pojke 244 55,6 Flicka 195 44,4 Total 439 100 Obesvarade 11 2,34 Födelseår 1979-1984 61 13,6 1985-1988 168 37,7 1989-1992 139 31,2 1992-1995 78 17,4 Total 446 100 Obesvarade 3 0,71

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås

Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan i Borås Minnesanteckningar 2011-03-16 Diarienummer överfört till 851-11438-2011 1(5) Enheten för social hållbarhet Jesper Svensson Minnesanteckningar från delregionalt partnerskap i Sjuhärad 2011-03-09 på Högskolan

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer Våga Vilja Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun Insats enligt SoL 4:1 Erbjuda institutionsnära öppenvårdsinsatser på hemmaplan Erbjuder skola alt praktik Nära samarbete med elevhälsa

Läs mer

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket

tikarbetsförmedlingen Migrationsverket tikarbetsförmedlingen Eslövs KOMMUN EdFörsäkringskassan ANE Lokal överenskommelse kring nyanländas etablering överenskommelse kring samverkan Mellan, Arbetstörmedlingen, Försäkringskassant Region Skåne

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 SOMMARJOBB En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 1 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Temagruppen Unga i arbetslivet

Läs mer