RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014"

Transkript

1 RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014 Arbetsmarknad och Integration Monica Isaksson Enhetschef Arbetsmarknad/Integration

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 sida ARBETSMARKNADSENHETEN UPPDRAG O MÅL 4 FERIEARBETE OCH INFORMATIONSANSVAR 5 ARBETSMARKNAD 6-7 STATISTIK ARBETSMARKNAD 8-9 PENSIONÄRSSERVICE 10 INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN 11 STATISTIK INTEGRATION 12 VERKSAMHET

3 INLEDNING Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna. En optimal situation för arbetssökande i Kiruna kommun är att alla som vill, har ett arbete utifrån sin förmåga. Där det finns tolerans och förståelse för olikheter och en förlåtenhet för misstag i livet. Ett samhälle som genom att erbjuda rätt stöd och verktyg hjälper individen att bli en delaktig samhällsmedborgare. En omfattande forskning inom Rehabiliteringens ekonomi 1 visar den stora kommunala vinsten av att ha en människa i aktivitet istället för passivt stöd. Genom minskade kostnader för försörjningsstöd, sjukvård, kriminalitet och droger bidrar aktiviteten till en ökad livskvalitet och trygghet. Forskning 2 visar också att om man hittar former och mötesplatser för problemhantering så minskar antalet sjukskrivningar och arbetstrivseln ökar. Under 2014 har arbetslösheten i Kiruna varit på en fortsatt låg nivå och är en av de i lägsta landet. Det är glädjande men innebär också att de som anvisas till enheten ofta förutom många års arbetslöshet även har ett funktionshinder och/eller en bakgrund med lång fysisk eller psykisk problematik. Enheten har under 2014 arbetat med Kiruna Kommuns nya struktur för verksamhets- och målplanering. Personalen upplever att arbetet är meningsfullt och stimulerande Integrationsansvaret är förändrat på grund av bostadssituationen. De nyanlända bosätter sig i stor utsträckning på egen hand eftersom de erhåller arbete. Det innebär också att ett antal nyanlända som får arbete är tvungna att tacka nej och flytta till annan ort. Integrationsvägledningen har under 2014 inlett ett arbetat för att motverka rasism och främlingsfientlighet. En informationsdag Good Relations har erbjudits till politiker och tjänstemän som resulterat i att grundskolan gått med i Toleransprojektet 3 och Kiruna Kommun kommer 2015 gå in som delägare i MIO-projektet 4 för att stötta muslimsa föreningars organisering och arbeta med information, workshops och kulturaktiviteter i grundskolan. Inom integrationsområdet finns en lokal överenskommelse LÖK där kommunens ansvar i flyktingmottagandet framgår. Överenskommelsen finns på hemsidan tillsammans med annan aktuell information inom området 5. Integrationsvägledningen, uppföljningsansvaret och Bumerangens återvinningsbutik har flyttat till nya lokaler under våren Information om enhetens verksamhet finns utlagd på hemsidan 6 1. ARONSSON, THOMAS: Rehabiliteringens ekonomi 2. Försäkringskassan, Folkhälsoinstitutet, Institutet för psykosocial medicin, m.fl

4 ARBETSMARKNADSENHETENS GEMENSAMMA UPPDRAG och MÅL 2014 Feriearbete för årskurs 9 och årskurs 1 o 2 på gymnasieskolan Uppföljningsansvar år Verksamheter Pensionärsservice Flyktingmottagning och invandrarservice En väl förankrad verksamhetsplan med tydliga och mätbara mål Personalen har arbetat med den nya modellen för verksamhetsplanering och satt upp mätbara mål för verksamheterna, vilka är godkända av kommunstyrelsen. Överenskommelser med samarbetspartners fullföljts med god kvalitet i de delar verksamheten kan påverka. Det finns en samsyn och arbetet sker med individen i fokus. Överenskommelsen med Länsstyrelsen om flyktingmottagning av 30 personer har inte uppnåtts på grund av den rådande bostadssituationen i Kiruna. En tydlig roll i den kommunala organisationen Verksamheten och dess mål har kommunicerats ut till politiker och tjänstemän. Aktuell, kontinuerligt uppdaterad informationen finns på kommunens hemsida. Enheten har tagit fram ett material för att presenterar och representerar verksamheten i olika sammanhang. Arbetet fortsätter med att ta fram metoder för kvalitetssäkring och utvärdering, bl. a. kommer två nya databaser för registrering att implementeras under Minska behovet av försörjningsstöd/fler i arbete Under 2014 är det fler som lämnat försörjningsstöd för egen/annan försörjning. I slutet av året har ett planeringsarbete skett tillsammans med socialförvaltningen för att säkerställa delar av vikariebehovet inom vård och omsorg, vilket resulterat i att en kurs riktad mot nysvenskar och arbetslösa ungdomar startar i februari 2015 där deltagarna ska vara klara för sommarjobb i maj/juni. Generellt är det svårt att få praktikplatser och subventionerade arbeten på kommunala förvaltningar, enheten arbetar vidare med detta Otraditionella yrkesval Enheten arbetar aktivt med kommunens policy och väger in jämställdhet i aktiviteter och på arbetsstationer. God ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. Tilldelade budget och budgetutfall är väl känd i organisationen och medvetenheten om en budget i balans är stor. Arbetsmiljö och friskvård är fasta punkter på personal- och arbetsplats- träffar. Föreläsningar om friskfaktorer hålls kontinuerligt under året. Skyddsronder har genomförts på alla verksamheter. Miljöarbete pågår kontinuerligt och under 2014 har samarbete med återvinningscentralen inletts för att tillvarata och vidareförsälja för återbruk. All personal har erbjudits hälsoundersökning under året. Arbetsledningen har nu en gemensam grundutbildning då alla genomgått utbildning i motiverande samtal samt arbetsmarknadscoaching. 4

5 FERIEARBETE för årskurs 9 och årskurs 1 o 2 på gymnasieskolan Feriearbete har under sommaren 2014 erbjudits till alla ungdomar som slutat 9:an i grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 349 ungdomar har arbetat i 3-veckorperioder under sommaren. Tekniska verken AB och Kirunabostäder AB har tagit emot ca hälften av ungdomarna, TVAB har fått ersättning för handledarkostnader. Andra arbetsplatser har varit inom vård och omsorg och föreningar t.ex. sommarskolor inom hockey, fotboll, gymnastik, Tusen Toner-Kirunafestivalen, Café Hjalmar, Ridklubben m.m. Då antalet ungdomar som feriearbetade var högt överskreds budgeten för feriearbete vilket betyder att ersättning för handledning inte kan utgå Eftersom det var första året Arbetsmarknadsenheten hade ansvar för verksamheten blev det ett prövoår och till 2015 kommer bl.a. ansökningsförfarandet att moderniseras och läggas ut på hemsidan. INFORMATIONSANSVAR för ungdomar år Målet med verksamheten är att den unge ska slutföra sin gymnasieutbildning och/eller få ett arbete och därigenom trygga sin egen försörjning. Ungdomen får då en trygg social position, förbättrad förmåga att övervinna hinder, göra aktiva och ansvarsfulla val, samt får en förståelse för arbetsmarknaden, vilket ger bättre förutsättningar i arbetslivet och avlastar socialförvaltningen. Deltagandet har varit frivilligt och individanpassat men ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Det är ca 30 unga per år som hoppar av gymnasieskolan. Ett grovt överslag är att det i Kiruna Kommun finns ca 150 ungdomar mellan år som saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Uppsökande verksamhet till dessa unga har skett genom brev och telefonsamtal samt samarbete med grund- och gymnasiskolornas studie- och yrkesvägledare. Information finns på kommunens hemsida. 41 ungdomar har tackat ja till stöd hos enheten. 10 av dessa har gått vidare till studier och arbete. Eftersom arbetslösheten är låg är det många ungdomar som har ett arbete trots avsaknad av gymnasiebetyg. Samarbetet med socialförvaltningen för unga med försörjningsstöd fungerar bra men rutiner för samverkan med arbetsförmedling, grundskolan och gymnasieskola bör stärkas. Organisation, struktur och ansvar har varit oklar. En ny organisation med ett tydligt och ansvarsfördelat uppdrag med mål och aktiviteter beslutades på styr- och arbetsgruppsmötet Arbetsmarknadsenheten har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att anordna en SÖK-konferens i Kiruna under 2015 där alla inblandade parter ska vara med och arbeta fram en strategi för uppdraget. Jobbtorget i Skellefteå har arbetat fram ett bra koncept och arbetsgruppen planerar ett studiebesök eller att bjuda dem till Kiruna. Från inträder en ny lag där det Kommunala informationsansvaret ska ersättas med ett Aktivitetsansvar, vilket innebär ett utökat ansvar för kommunerna att aktivera, registrera och rapportera de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Tillsammans med socialförvaltning, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen planeras en utbildning En väg till arbete inom kommunal förvaltning med teori och praktik inom kommunal förvaltning. Kursen riktar sig till arbetslösa ungdomar och nysvenskar. Planerad start i februari

6 ARBETSMARKNAD Arbetsträning/arbetsprövning sker på Arbetsmarknadsenhetens tre olika verksamheter Bumerangen, Team Fix och Stadshusfiket. Samtliga har intäktskrav. För att utvärdera arbetsförmåga prövas arbetsförutsättningar i en lugn miljö. Arbetet sker både individuellt och i grupp utifrån behov. Ett delmål är att ge deltagaren större insikt om den egna roller i livet och det egna ansvaret för sin arbetssituation. Planering, uppföljning och utvärderas utgår från individens behov med målet att komma närmare egen försörjning, detta sker i partsamtal tillsammans med uppdragsgivaren, där beslut tas om vidare åtgärd. Efter en tids arbetsträning är nästa steg att komma ut på en vanlig arbetsplats eller att gå vidare till annan myndighet. Alla som avslutas erhåller ett intyg. För ett fåtal som behöver ytterligare stöd finns möjlighet till tidsbegränsad anställning. Enheten har under året haft 22 personer på olika tillfälliga anställningar subventionerade via arbetsförmedlingen. En minskning med 6 platser från I våra verksamheter finns många fantastiska människor vars önskan är ett arbete, men de är av någon anledning i ett utanförskap. Detta kan bero på många orsaker, långtidsarbetslös, invandrare, långtidssjuk, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa m.m. Med låg arbetslöshet synliggörs de personer som behöver extra stöd, de står mycket långt från arbetsmarknaden och flera av dem kommer troligen aldrig få ett arbete. Ett kommunalt Samhall med subventionerade tidsbegränsade anställningar skulle vara bra för dessa. Då övergången från försörjningsstöd till annan försörjning är 100% är det en vinst både för kommun och individ. BUMERANGENS återvinningsbutik kan i sin verksamhet ha ca 15 årsplatser och arbetar med arbetsprövning och arbetsträning. Samarbete med Återvinningscentralen har inletts i slutet av 2014, enheten har personal stationerad på ÅVC. TEAM FIX har i sin verksamhet ca 15 årsplatser och tar emot personer för arbetsprövning och arbetsträning. De utför uppdrag till kommunens förvaltningar, en verksamhet som ökar, även skogsarbete och ett snickeri med diverse tillverkning ingår i verksamheten. De som är på Team Fix erbjuds motorsågs- och röjsågs- körkort. STADSHUSFIKET tar emot 5 personer med LSS-beslut och 4 personer via annan uppdragsgivare, de ska genom att driva ett personalcafé erbjuda, språkpraktik, arbetsprövning och sysselsättning. Verksamheterna har under året arbetat med Nöjd kund enkäter både till anvisade och kunder. Verksamheten förändras utifrån behov och önskemål. Ergonomigenomgångar har genomförts på alla arbetsplatser/arbetsstationer. Föreläsningar i kost och hälsa, mindfulness, friskfaktorer, mångfald och vardagsekonom sker kontinuerligt. Arbetsmiljö och RASK är fasta punkter på arbetsplatsträffar. 6

7 Arbetsmarknadsenheten har under 2014 arbetat med arbetsträning, arbetsprövning och subventionerade arbeten. - Arbetsförmågebedömning för individer som står långt bort från arbetsmarknaden, med lång arbetslöshet eller sjukskrivning och dokumenterad psykisk eller fysisk problematik. Målet är att bedöma arbetsförutsättningar stor vilken arbetsanpassning som behövs för att klara arbetet. Därefter går individen vidare i arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - Arbetspraktik inom jobb och utvecklingsgaranti FAS 2 och 3 för individer med en lång tids frånvaro från arbetsmarknaden och ofta något funktionshinder. De erbjuds arbetsträning. Målet är att fungera socialt i en arbetsgemenskap och erhålla arbetslivskompetens. Under praktiktiden söker de arbete. Efter avslut går de vidare till arbete eller arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - offentligt skyddat arbete (OSA) en subventionerad anställning på viss tid som erbjuds till arbetssökande med psykosocial diagnos som en sista länk i en rehabiliteringskedja. Här ges stöd och motivation för att komma vidare efter missbruk eller psykisk diagnos genom arbetsträning, ibland tillsammans med drogprevention eller annan vårdrelaterad insats. Under anställningstiden söker de arbete med hjälp av enhetens personal. Efter avslutad anställning går de vidare till arbete eller arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - - instegsjobb är en subventionerad visstidsanställning som ger en möjlighet för nysvenskar att språk- och arbets- träna parallellt med svenskundervisning. Anställningen är ett led i en integrationsplan, för att därefter gå vidare till annan anställning eller Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - nystartsjobb/utvecklingsanställning/trygghetsanställning är en subventionerad visstidsanställning som ger en möjlighet att träna inför en vanlig anställning för den som varit frånvarande från arbetslivet under lång tid. Målet är att fungera socialt i en arbetsgemenskap och erhålla arbetslivskompetens för att därefter gå vidare i ordinarie utbud av lediga arbeten. - arbetsprövning via socialtjänst/frivård/kriminalvård/rättspsyk för personer med försörjningsstöd, LSS-beslut m.m. som inte är aktuella på arbetsförmedlingen. Målet är att dessa ska bli arbetsklara och skrivas in på Arbetsförmedlingen och därigenom få aktivitetsersättning för sin försörjning. 7

8 Statistik AME 2014 Under 2014 har 101 personer (137 personer 2013) tagits emot i verksamheterna från arbetsförmedling, socialförvaltning, migrationsverk, frivård, rättspsykiatri, integrationsvägledning. 31% var under 25 år. Det minskade antalet personer beror på låg arbetslöshet och längre väg till anställningsbarhet. Anvisningarna direkt från socialförvaltningen har ökat. De som anvisats till enheten har en bred bakomliggande problematik, vilket förlängt anvisningstiderna. Arbetet har till stor del bestått av arbetsförmågeutredning, social och allmän daglig träning, hur en arbetsplats/arbetskamrat fungerar m.m. Studiebakgrund 3% 33% 64% Grundskola Gymnasie Eftergymnasial 64% med högst grundskoleutbildning, inkluderar också de som ej avslutat grundskola Uppdragsgivare 1% 17% 4% 49% AF Soc Krim 29% Nysv LSS 8

9 Av de 101 personer som varit anvisade under året har 74 personer avslutats. (137 anvisade personer och 108 avslutade 2013) Resultat avslutade 39% 23% 34% 4% Arbete Studier Annan myndighet Annat Arbete = både tills-vidare och tillfälliga arbeten med och utan subvention (2013 var det 26% till arbete/studier) Av de som avslutades har 38% (30% 2013) lämnat försörjningsstöd och gått till annan försörjning (arbete, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning). 9

10 Pensionärsservice för ålderspensionärer Syftet med verksamheten är att förebygga fallolyckor bland äldre som bor kvar hemma. Servicen är kostnadsfri till alla medborgare i Kiruna kommun från 65 års ålder. Tjänster som erbjuds ska inte konkurrera med annan näringsverksamhet, hemtjänstens ansvar eller andra redan befintliga funktioner. Många av de som ringt vill boka gräsklippning, snöskottning och fönsterputsning vilket inte erbjuds på grund av risk för konkurrens med ROT/RUT-företag. Det finns via kommunens företagsregister en bra möjlighet att lotsa de äldre vidare när de efterfrågar tjänster som inte erbjuds av Pensionärsservice. Pensionärsservice skulle erbjudits 5 dagar i veckan varav en dag i veckan utanför Kiruna C. Då efterfrågan varit liten, begränsades tiden under Det upplevdes av kunderna som att väntetiden blev för lång. Arbetsmarknadsenheten ser över utfördet av servicen till En kommunlegitimation är framtaget och visas upp vid besök, så att ingen kund behöver oroa sig för att släppa in obehöriga personer i bostaden. Pensionärsservice har tillsammans med Räddningstjänsten delar ut gratis skohorn som också fungerar som brandvarnartestare. Totalt 144 beställda och utförda tjänster Typ av tjänster Antal Byta/hänga gardiner 31 Brandvarnare/batteribyte 8 Hänga tavlor 7 Sopa, sanda 14 Lämna sandhink 13 Flytta till/från förråd 24 Hänga lampor/byta glödlampa 36 Diverse småsaker 9 10

11 INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN 2014 Svenska för invandrare (SFI) erbjuds till alla (även anläggningsboende) som får permanent uppehållstillstånd. Undervisningen bedrivs av vuxenutbildningen. 15 timmar/vecka, för- eller efter- middag kombineras med språkpraktik eller arbete. Samhällsorientering (SO) ska enligt lag erbjudas till samtliga i kommunen med permanent uppehållstillstånd. I Kiruna kommun och de flesta andra kommuner erbjuds SO endast till dem som bosätter sig i kommunen, eftersom staten inte ersätter kostnader för övriga som omfattas av lagen. Samhällsorientering erbjuds på hemspråk via Lapplands kommunalförbunds videokonferens och har under 2014 sänts till 10 kommuner i Norrbotten. Enheten arrangerade i november 2014 en informationsdag om Good Relations riktade till politiker och tjänstemän. Arrangemanget resulterade bland annat i att grundskolorna i Kiruna Kommun anslöt sig till Toleransprojektet 1 där två lärare nu går en utbildning. Integrationsvägledningen i Kiruna representerar LKF-området i en regional arbetsgrupp för integration som också beslutat att arbeta med Good Relations på länsnivå. +18 kallas den grupp unga som kommit som ensamkommande barn och bott på HVBhemmet. När de fyller 18 år flyttar de ut i eget boende med stöd av Integrationsvägledningen. Målet med verksamheten är att stötta ungdomarna i implementeringen i det svenska samhället så att goda relationer i samhället främjas. De får stöd till en tryggare position i samhället och en förbättrad förmåga att övervinna hinder samt en större förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Överföringsmöten sker med ungdomen samt berörda personer på HVB-hemmet och socialtjänsten innan ungdomen flyttar till eget boende med ett andrahandskontrakt. Under 2014 har fem ungdomar fyllt 18 år och flyttat ut. Kiruna Kommun har beviljats delfinansiering från Länsstyrelsen för projektet RIM 2 Respekt, Integration, Migration riktat till nyanlända ungdomar. Projektet startade i december 2014 och kommer att pågå hela Syftet är att låta ungdomarna bearbeta känslor och vidga perspektiv i mötet med nya normer och värderingar. Jobbvägledarna har varit delaktiga i planering och genomförande av RIM-projektet. Sponsring av föreställning My Life från Nairobi, Kenya, till gymnasieskolan har genomförts. Kontinuerliga träffar sker med lärare/mentorer på gymnasieskolan med uppföljning av ungdomarnas studier. Jobbvägledarna har handerat ungdomarna ersättningar större delen av året men beslut togs om en förändring under hösten 2014 då socialtjänsten tog över ansvaret. Socialtjänstens myndighetsansvar underlättar att ställa större krav och ungdomarna likställs med andra ungdomar i kommunen. Ungdomarna har kallats till gemensamma träffar på enheten för genomgång om hur de aktivt söker bostad, sommarjobb, samt samtal kring vardagsekonomi och meningsfull fritid. Kontakt med föreningslivet har skett utifrån intresse. Samarbetet med berörda socialsekreterare har fungerat bra bl.a. med kontinuerliga möten tillsammans, där +18 ungdomen har varit med i trepartssamtal. Hembesök har gjorts vid behov i syfte att stötta ungdomar i hur man sköter hem och mat, bl.a. städ, tvätt, byte av glödlampor osv

12 STATISTIK INTEGRATION 2014 Kommunen har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 30 personer med permanent uppehållstillstånd för bosättning i kommunen, 20 personer ska tas emot inom etableringsreformen och 10 personer utanför reformen. Under 2014 har 25 personer bosatt sig i Kiruna, varav 7 personer inom reformen. Egeninflyttade = Mottagna utanför reformen på eget initiativ ordnat eget boende och arbete i kommunen. Anknytning = går utanför etableringsreformen, kommunen är skyldig att ordna boende. Ensamkommande barn = ensamkommande asylsökande barn skrivs automatiskt över till kommun när de får permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket ersätter kommunerna under de första 24 månaderna i Sverige. 45 personer har under 2014 varit registrerade som mottagna med kommunal ersättning (60 pers. 2013). 25 av dessa är under 18 år. De vuxnas, 20 personer sysselsättning under året fördelas enligt ovan (36 pers. 2013) På grund av bostadssituationen kommer det totala antalet personer som ersätts av migrationsverket att minska vilket gör att ekonomin för att upprätthålla funktionen blir sämre. 12

13 VERKSAMHET 2015 Verksamhetsplanering Under 2015 ska målet Minska behovet av försörjningsstöd/fler i arbete ses över och omarbetas. Målet bör innehålla fler relevanta mätbara parametrar för de som står långt bort från arbete. Enheten fortsätter fundera på ett kommunalt Samhall med subventionerade tidsbegränsade anställningar och även titta på komijobb-projektet och se om det är något som kan anpassas till verksamheten. Arbetsmarknadsenheten ska se över pensionärsservicen för att undvika väntetid mellan beställning och utförande. Kompetensförsörjning Tillsammans med socialförvaltning, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen planeras en utbildning En väg till arbete inom kommunal förvaltning med teori och praktik inom kommunala förvaltningar. Två grupper planeras, en riktad till SFI-elever med permanent uppehållstillstånd. Där varvas praktiken med SFI och yrkessvenska under 16 veckor. Den andra gruppen är långtidsarbetslösa ungdomar som erbjuds teori, 6 veckors praktik inom vård och omsorg och 6 veckor inom annan kommunal förvaltning. Planerad start i februari 2015 för att de ska vara klara för sommarvikariat i maj. Efter genomförd kurs görs en utvärdering för att sedan gå vidare med eventuellt nya kurser. Nya svenska medborgare Regeringen har beslutat att kommunerna skall uppmärksamma nya svenska medborgare med en ceremoni, enheten planerar att göra detta tillsammans med Hjalmar Lundbohmsgården den 6 juni Från har 55 personer blivit svenska medborgare i Kiruna Kommun Projekt MIO Kommunstyrelsen har beslutat att Kiruna Kommun är delägare i projektet MIO Mångfald, Islam och Organisering Projektet startade 2013 men Kiruna Kommun har gått med från oktober Projektet beräknas avslutas i december I Kiruna ska projektet stötta nystartade muslimska föreningar och arbeta med värdegrundsfrågor i grundskolan. https://www.facebook.com/miosensus Aktivitetsansvar år Från 1 januari 2015 inträder en ny lag. Det kommunala informationsansvaret ska ersättas med ett Aktivitetsansvar, vilket innebär ett utökat ansvar för kommunerna att aktivera, registrera och rapportera de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Den aktuella gruppen unga utökas också med elever inskrivna på introduktionsprogrammen på gymnasiet (idag 37 elever) och på uppdrag av kommunstyrelsen kommer en SÖK-konferens att anordnas i Kiruna i under hösten 2015 där alla inblandade parter ska medverka till att arbeta fram en strategi för uppdraget. Jobbtorget i Skellefteå har ett bra koncept och arbetsgruppen planerar ett studiebesök eller att bjuda dem till Kiruna. Praktikplatser Generellt är det svårt att få praktikplatser och subventionerade arbeten på kommunala förvaltningar, enheten arbetar vidare med en praktikbank under

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2013 Arbetsmarknad och Integration Monica Isaksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2013 3 sida UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 4-5 PRESENTATION AV VERKSAMHETERNA

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ARBETSMARKNADSENHETEN. Mål 2015. Ett hållbarare arbetsliv genom att nyttja friskvård och föreläsningar i kost/hälsa

VERKSAMHETSPLAN ARBETSMARKNADSENHETEN. Mål 2015. Ett hållbarare arbetsliv genom att nyttja friskvård och föreläsningar i kost/hälsa Resurser Nuläge Motiverade och lojala medarbetare med bred kompetens Låg sjukfrånvaro Ett välutvecklat samarbete inom enheten, med andra kommunala verksamheter och uppdragsgivare. En bra arbetsmarknad

Läs mer

Verksamhetsplan AME, gemensam

Verksamhetsplan AME, gemensam Verksamhetsplan AME, gemensam Mål 2014-15 Respekt, ansvar samverkan Friskvård, kost och hälsa är en naturlig del av vardagen God ekonomisk hushållning, Budget i balans Mål- och verksamhetsplan En tydlig

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen START STOCKHOLM Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen STARTs övergripande mål är att förbereda och förbättra möjligheterna för personer

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden Rapport 1 (5) Datum Diarienummer 2017-10-05 BIN 2017/1214 Utredare Linda Vedestig 0410-73 42 78 linda.vedestig@trelleborg.se Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Laxå 9 februari 2015 Antagen av KS: 2015-03-03 41 INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Bakgrund Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun Sida: 1 av 12 Dnr: Datum: 2014-01-23 Denna överenskommelse kommer att revideras i april 2014 pga förändringar i etableringsuppdraget Lokal överenskommelse om nyanländas etablering i Kiruna kommun 1. Inledning

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning

Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Bilaga 1 Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Praktik och tidsbegränsade anställningar med statligt stöd från Arbetsförmedlingen sker på kommunens förvaltningar samt i kommunens för ändamålet skapade

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun

Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun Terje Raattamaa Datum: 111012 Lokal överenskommelse om flyktingar och andra nyanländas introduktion inom Kiruna kommun Inledning Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra Arbetsförmedlingens, Kommunens

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelser mellan Skara kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2015-10-28 I bilaga 3 ska en beskrivning göras över hur

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Vuxenlärandeenheten 2015

Verksamhetsberättelse Vuxenlärandeenheten 2015 2015-12-16 Kommunförvaltningen Claes Dyst rektor Verksamhetsberättelse Vuxenlärandeenheten 2015 1. Organisationsöversikt Inom Vuxenlärandeenheten har vi samlat all verksamhet som på något sätt handlar

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer