RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014"

Transkript

1 RAPPORT ARBETSMARKNADSENHETEN 2014 Arbetsmarknad och Integration Monica Isaksson Enhetschef Arbetsmarknad/Integration

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 sida ARBETSMARKNADSENHETEN UPPDRAG O MÅL 4 FERIEARBETE OCH INFORMATIONSANSVAR 5 ARBETSMARKNAD 6-7 STATISTIK ARBETSMARKNAD 8-9 PENSIONÄRSSERVICE 10 INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN 11 STATISTIK INTEGRATION 12 VERKSAMHET

3 INLEDNING Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna. En optimal situation för arbetssökande i Kiruna kommun är att alla som vill, har ett arbete utifrån sin förmåga. Där det finns tolerans och förståelse för olikheter och en förlåtenhet för misstag i livet. Ett samhälle som genom att erbjuda rätt stöd och verktyg hjälper individen att bli en delaktig samhällsmedborgare. En omfattande forskning inom Rehabiliteringens ekonomi 1 visar den stora kommunala vinsten av att ha en människa i aktivitet istället för passivt stöd. Genom minskade kostnader för försörjningsstöd, sjukvård, kriminalitet och droger bidrar aktiviteten till en ökad livskvalitet och trygghet. Forskning 2 visar också att om man hittar former och mötesplatser för problemhantering så minskar antalet sjukskrivningar och arbetstrivseln ökar. Under 2014 har arbetslösheten i Kiruna varit på en fortsatt låg nivå och är en av de i lägsta landet. Det är glädjande men innebär också att de som anvisas till enheten ofta förutom många års arbetslöshet även har ett funktionshinder och/eller en bakgrund med lång fysisk eller psykisk problematik. Enheten har under 2014 arbetat med Kiruna Kommuns nya struktur för verksamhets- och målplanering. Personalen upplever att arbetet är meningsfullt och stimulerande Integrationsansvaret är förändrat på grund av bostadssituationen. De nyanlända bosätter sig i stor utsträckning på egen hand eftersom de erhåller arbete. Det innebär också att ett antal nyanlända som får arbete är tvungna att tacka nej och flytta till annan ort. Integrationsvägledningen har under 2014 inlett ett arbetat för att motverka rasism och främlingsfientlighet. En informationsdag Good Relations har erbjudits till politiker och tjänstemän som resulterat i att grundskolan gått med i Toleransprojektet 3 och Kiruna Kommun kommer 2015 gå in som delägare i MIO-projektet 4 för att stötta muslimsa föreningars organisering och arbeta med information, workshops och kulturaktiviteter i grundskolan. Inom integrationsområdet finns en lokal överenskommelse LÖK där kommunens ansvar i flyktingmottagandet framgår. Överenskommelsen finns på hemsidan tillsammans med annan aktuell information inom området 5. Integrationsvägledningen, uppföljningsansvaret och Bumerangens återvinningsbutik har flyttat till nya lokaler under våren Information om enhetens verksamhet finns utlagd på hemsidan 6 1. ARONSSON, THOMAS: Rehabiliteringens ekonomi 2. Försäkringskassan, Folkhälsoinstitutet, Institutet för psykosocial medicin, m.fl

4 ARBETSMARKNADSENHETENS GEMENSAMMA UPPDRAG och MÅL 2014 Feriearbete för årskurs 9 och årskurs 1 o 2 på gymnasieskolan Uppföljningsansvar år Verksamheter Pensionärsservice Flyktingmottagning och invandrarservice En väl förankrad verksamhetsplan med tydliga och mätbara mål Personalen har arbetat med den nya modellen för verksamhetsplanering och satt upp mätbara mål för verksamheterna, vilka är godkända av kommunstyrelsen. Överenskommelser med samarbetspartners fullföljts med god kvalitet i de delar verksamheten kan påverka. Det finns en samsyn och arbetet sker med individen i fokus. Överenskommelsen med Länsstyrelsen om flyktingmottagning av 30 personer har inte uppnåtts på grund av den rådande bostadssituationen i Kiruna. En tydlig roll i den kommunala organisationen Verksamheten och dess mål har kommunicerats ut till politiker och tjänstemän. Aktuell, kontinuerligt uppdaterad informationen finns på kommunens hemsida. Enheten har tagit fram ett material för att presenterar och representerar verksamheten i olika sammanhang. Arbetet fortsätter med att ta fram metoder för kvalitetssäkring och utvärdering, bl. a. kommer två nya databaser för registrering att implementeras under Minska behovet av försörjningsstöd/fler i arbete Under 2014 är det fler som lämnat försörjningsstöd för egen/annan försörjning. I slutet av året har ett planeringsarbete skett tillsammans med socialförvaltningen för att säkerställa delar av vikariebehovet inom vård och omsorg, vilket resulterat i att en kurs riktad mot nysvenskar och arbetslösa ungdomar startar i februari 2015 där deltagarna ska vara klara för sommarjobb i maj/juni. Generellt är det svårt att få praktikplatser och subventionerade arbeten på kommunala förvaltningar, enheten arbetar vidare med detta Otraditionella yrkesval Enheten arbetar aktivt med kommunens policy och väger in jämställdhet i aktiviteter och på arbetsstationer. God ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. Tilldelade budget och budgetutfall är väl känd i organisationen och medvetenheten om en budget i balans är stor. Arbetsmiljö och friskvård är fasta punkter på personal- och arbetsplats- träffar. Föreläsningar om friskfaktorer hålls kontinuerligt under året. Skyddsronder har genomförts på alla verksamheter. Miljöarbete pågår kontinuerligt och under 2014 har samarbete med återvinningscentralen inletts för att tillvarata och vidareförsälja för återbruk. All personal har erbjudits hälsoundersökning under året. Arbetsledningen har nu en gemensam grundutbildning då alla genomgått utbildning i motiverande samtal samt arbetsmarknadscoaching. 4

5 FERIEARBETE för årskurs 9 och årskurs 1 o 2 på gymnasieskolan Feriearbete har under sommaren 2014 erbjudits till alla ungdomar som slutat 9:an i grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasiet. 349 ungdomar har arbetat i 3-veckorperioder under sommaren. Tekniska verken AB och Kirunabostäder AB har tagit emot ca hälften av ungdomarna, TVAB har fått ersättning för handledarkostnader. Andra arbetsplatser har varit inom vård och omsorg och föreningar t.ex. sommarskolor inom hockey, fotboll, gymnastik, Tusen Toner-Kirunafestivalen, Café Hjalmar, Ridklubben m.m. Då antalet ungdomar som feriearbetade var högt överskreds budgeten för feriearbete vilket betyder att ersättning för handledning inte kan utgå Eftersom det var första året Arbetsmarknadsenheten hade ansvar för verksamheten blev det ett prövoår och till 2015 kommer bl.a. ansökningsförfarandet att moderniseras och läggas ut på hemsidan. INFORMATIONSANSVAR för ungdomar år Målet med verksamheten är att den unge ska slutföra sin gymnasieutbildning och/eller få ett arbete och därigenom trygga sin egen försörjning. Ungdomen får då en trygg social position, förbättrad förmåga att övervinna hinder, göra aktiva och ansvarsfulla val, samt får en förståelse för arbetsmarknaden, vilket ger bättre förutsättningar i arbetslivet och avlastar socialförvaltningen. Deltagandet har varit frivilligt och individanpassat men ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Det är ca 30 unga per år som hoppar av gymnasieskolan. Ett grovt överslag är att det i Kiruna Kommun finns ca 150 ungdomar mellan år som saknar slutbetyg från gymnasieskolan. Uppsökande verksamhet till dessa unga har skett genom brev och telefonsamtal samt samarbete med grund- och gymnasiskolornas studie- och yrkesvägledare. Information finns på kommunens hemsida. 41 ungdomar har tackat ja till stöd hos enheten. 10 av dessa har gått vidare till studier och arbete. Eftersom arbetslösheten är låg är det många ungdomar som har ett arbete trots avsaknad av gymnasiebetyg. Samarbetet med socialförvaltningen för unga med försörjningsstöd fungerar bra men rutiner för samverkan med arbetsförmedling, grundskolan och gymnasieskola bör stärkas. Organisation, struktur och ansvar har varit oklar. En ny organisation med ett tydligt och ansvarsfördelat uppdrag med mål och aktiviteter beslutades på styr- och arbetsgruppsmötet Arbetsmarknadsenheten har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att anordna en SÖK-konferens i Kiruna under 2015 där alla inblandade parter ska vara med och arbeta fram en strategi för uppdraget. Jobbtorget i Skellefteå har arbetat fram ett bra koncept och arbetsgruppen planerar ett studiebesök eller att bjuda dem till Kiruna. Från inträder en ny lag där det Kommunala informationsansvaret ska ersättas med ett Aktivitetsansvar, vilket innebär ett utökat ansvar för kommunerna att aktivera, registrera och rapportera de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Tillsammans med socialförvaltning, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen planeras en utbildning En väg till arbete inom kommunal förvaltning med teori och praktik inom kommunal förvaltning. Kursen riktar sig till arbetslösa ungdomar och nysvenskar. Planerad start i februari

6 ARBETSMARKNAD Arbetsträning/arbetsprövning sker på Arbetsmarknadsenhetens tre olika verksamheter Bumerangen, Team Fix och Stadshusfiket. Samtliga har intäktskrav. För att utvärdera arbetsförmåga prövas arbetsförutsättningar i en lugn miljö. Arbetet sker både individuellt och i grupp utifrån behov. Ett delmål är att ge deltagaren större insikt om den egna roller i livet och det egna ansvaret för sin arbetssituation. Planering, uppföljning och utvärderas utgår från individens behov med målet att komma närmare egen försörjning, detta sker i partsamtal tillsammans med uppdragsgivaren, där beslut tas om vidare åtgärd. Efter en tids arbetsträning är nästa steg att komma ut på en vanlig arbetsplats eller att gå vidare till annan myndighet. Alla som avslutas erhåller ett intyg. För ett fåtal som behöver ytterligare stöd finns möjlighet till tidsbegränsad anställning. Enheten har under året haft 22 personer på olika tillfälliga anställningar subventionerade via arbetsförmedlingen. En minskning med 6 platser från I våra verksamheter finns många fantastiska människor vars önskan är ett arbete, men de är av någon anledning i ett utanförskap. Detta kan bero på många orsaker, långtidsarbetslös, invandrare, långtidssjuk, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa m.m. Med låg arbetslöshet synliggörs de personer som behöver extra stöd, de står mycket långt från arbetsmarknaden och flera av dem kommer troligen aldrig få ett arbete. Ett kommunalt Samhall med subventionerade tidsbegränsade anställningar skulle vara bra för dessa. Då övergången från försörjningsstöd till annan försörjning är 100% är det en vinst både för kommun och individ. BUMERANGENS återvinningsbutik kan i sin verksamhet ha ca 15 årsplatser och arbetar med arbetsprövning och arbetsträning. Samarbete med Återvinningscentralen har inletts i slutet av 2014, enheten har personal stationerad på ÅVC. TEAM FIX har i sin verksamhet ca 15 årsplatser och tar emot personer för arbetsprövning och arbetsträning. De utför uppdrag till kommunens förvaltningar, en verksamhet som ökar, även skogsarbete och ett snickeri med diverse tillverkning ingår i verksamheten. De som är på Team Fix erbjuds motorsågs- och röjsågs- körkort. STADSHUSFIKET tar emot 5 personer med LSS-beslut och 4 personer via annan uppdragsgivare, de ska genom att driva ett personalcafé erbjuda, språkpraktik, arbetsprövning och sysselsättning. Verksamheterna har under året arbetat med Nöjd kund enkäter både till anvisade och kunder. Verksamheten förändras utifrån behov och önskemål. Ergonomigenomgångar har genomförts på alla arbetsplatser/arbetsstationer. Föreläsningar i kost och hälsa, mindfulness, friskfaktorer, mångfald och vardagsekonom sker kontinuerligt. Arbetsmiljö och RASK är fasta punkter på arbetsplatsträffar. 6

7 Arbetsmarknadsenheten har under 2014 arbetat med arbetsträning, arbetsprövning och subventionerade arbeten. - Arbetsförmågebedömning för individer som står långt bort från arbetsmarknaden, med lång arbetslöshet eller sjukskrivning och dokumenterad psykisk eller fysisk problematik. Målet är att bedöma arbetsförutsättningar stor vilken arbetsanpassning som behövs för att klara arbetet. Därefter går individen vidare i arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - Arbetspraktik inom jobb och utvecklingsgaranti FAS 2 och 3 för individer med en lång tids frånvaro från arbetsmarknaden och ofta något funktionshinder. De erbjuds arbetsträning. Målet är att fungera socialt i en arbetsgemenskap och erhålla arbetslivskompetens. Under praktiktiden söker de arbete. Efter avslut går de vidare till arbete eller arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - offentligt skyddat arbete (OSA) en subventionerad anställning på viss tid som erbjuds till arbetssökande med psykosocial diagnos som en sista länk i en rehabiliteringskedja. Här ges stöd och motivation för att komma vidare efter missbruk eller psykisk diagnos genom arbetsträning, ibland tillsammans med drogprevention eller annan vårdrelaterad insats. Under anställningstiden söker de arbete med hjälp av enhetens personal. Efter avslutad anställning går de vidare till arbete eller arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - - instegsjobb är en subventionerad visstidsanställning som ger en möjlighet för nysvenskar att språk- och arbets- träna parallellt med svenskundervisning. Anställningen är ett led i en integrationsplan, för att därefter gå vidare till annan anställning eller Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster. - nystartsjobb/utvecklingsanställning/trygghetsanställning är en subventionerad visstidsanställning som ger en möjlighet att träna inför en vanlig anställning för den som varit frånvarande från arbetslivet under lång tid. Målet är att fungera socialt i en arbetsgemenskap och erhålla arbetslivskompetens för att därefter gå vidare i ordinarie utbud av lediga arbeten. - arbetsprövning via socialtjänst/frivård/kriminalvård/rättspsyk för personer med försörjningsstöd, LSS-beslut m.m. som inte är aktuella på arbetsförmedlingen. Målet är att dessa ska bli arbetsklara och skrivas in på Arbetsförmedlingen och därigenom få aktivitetsersättning för sin försörjning. 7

8 Statistik AME 2014 Under 2014 har 101 personer (137 personer 2013) tagits emot i verksamheterna från arbetsförmedling, socialförvaltning, migrationsverk, frivård, rättspsykiatri, integrationsvägledning. 31% var under 25 år. Det minskade antalet personer beror på låg arbetslöshet och längre väg till anställningsbarhet. Anvisningarna direkt från socialförvaltningen har ökat. De som anvisats till enheten har en bred bakomliggande problematik, vilket förlängt anvisningstiderna. Arbetet har till stor del bestått av arbetsförmågeutredning, social och allmän daglig träning, hur en arbetsplats/arbetskamrat fungerar m.m. Studiebakgrund 3% 33% 64% Grundskola Gymnasie Eftergymnasial 64% med högst grundskoleutbildning, inkluderar också de som ej avslutat grundskola Uppdragsgivare 1% 17% 4% 49% AF Soc Krim 29% Nysv LSS 8

9 Av de 101 personer som varit anvisade under året har 74 personer avslutats. (137 anvisade personer och 108 avslutade 2013) Resultat avslutade 39% 23% 34% 4% Arbete Studier Annan myndighet Annat Arbete = både tills-vidare och tillfälliga arbeten med och utan subvention (2013 var det 26% till arbete/studier) Av de som avslutades har 38% (30% 2013) lämnat försörjningsstöd och gått till annan försörjning (arbete, aktivitetsstöd, aktivitetsersättning). 9

10 Pensionärsservice för ålderspensionärer Syftet med verksamheten är att förebygga fallolyckor bland äldre som bor kvar hemma. Servicen är kostnadsfri till alla medborgare i Kiruna kommun från 65 års ålder. Tjänster som erbjuds ska inte konkurrera med annan näringsverksamhet, hemtjänstens ansvar eller andra redan befintliga funktioner. Många av de som ringt vill boka gräsklippning, snöskottning och fönsterputsning vilket inte erbjuds på grund av risk för konkurrens med ROT/RUT-företag. Det finns via kommunens företagsregister en bra möjlighet att lotsa de äldre vidare när de efterfrågar tjänster som inte erbjuds av Pensionärsservice. Pensionärsservice skulle erbjudits 5 dagar i veckan varav en dag i veckan utanför Kiruna C. Då efterfrågan varit liten, begränsades tiden under Det upplevdes av kunderna som att väntetiden blev för lång. Arbetsmarknadsenheten ser över utfördet av servicen till En kommunlegitimation är framtaget och visas upp vid besök, så att ingen kund behöver oroa sig för att släppa in obehöriga personer i bostaden. Pensionärsservice har tillsammans med Räddningstjänsten delar ut gratis skohorn som också fungerar som brandvarnartestare. Totalt 144 beställda och utförda tjänster Typ av tjänster Antal Byta/hänga gardiner 31 Brandvarnare/batteribyte 8 Hänga tavlor 7 Sopa, sanda 14 Lämna sandhink 13 Flytta till/från förråd 24 Hänga lampor/byta glödlampa 36 Diverse småsaker 9 10

11 INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN 2014 Svenska för invandrare (SFI) erbjuds till alla (även anläggningsboende) som får permanent uppehållstillstånd. Undervisningen bedrivs av vuxenutbildningen. 15 timmar/vecka, för- eller efter- middag kombineras med språkpraktik eller arbete. Samhällsorientering (SO) ska enligt lag erbjudas till samtliga i kommunen med permanent uppehållstillstånd. I Kiruna kommun och de flesta andra kommuner erbjuds SO endast till dem som bosätter sig i kommunen, eftersom staten inte ersätter kostnader för övriga som omfattas av lagen. Samhällsorientering erbjuds på hemspråk via Lapplands kommunalförbunds videokonferens och har under 2014 sänts till 10 kommuner i Norrbotten. Enheten arrangerade i november 2014 en informationsdag om Good Relations riktade till politiker och tjänstemän. Arrangemanget resulterade bland annat i att grundskolorna i Kiruna Kommun anslöt sig till Toleransprojektet 1 där två lärare nu går en utbildning. Integrationsvägledningen i Kiruna representerar LKF-området i en regional arbetsgrupp för integration som också beslutat att arbeta med Good Relations på länsnivå. +18 kallas den grupp unga som kommit som ensamkommande barn och bott på HVBhemmet. När de fyller 18 år flyttar de ut i eget boende med stöd av Integrationsvägledningen. Målet med verksamheten är att stötta ungdomarna i implementeringen i det svenska samhället så att goda relationer i samhället främjas. De får stöd till en tryggare position i samhället och en förbättrad förmåga att övervinna hinder samt en större förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Överföringsmöten sker med ungdomen samt berörda personer på HVB-hemmet och socialtjänsten innan ungdomen flyttar till eget boende med ett andrahandskontrakt. Under 2014 har fem ungdomar fyllt 18 år och flyttat ut. Kiruna Kommun har beviljats delfinansiering från Länsstyrelsen för projektet RIM 2 Respekt, Integration, Migration riktat till nyanlända ungdomar. Projektet startade i december 2014 och kommer att pågå hela Syftet är att låta ungdomarna bearbeta känslor och vidga perspektiv i mötet med nya normer och värderingar. Jobbvägledarna har varit delaktiga i planering och genomförande av RIM-projektet. Sponsring av föreställning My Life från Nairobi, Kenya, till gymnasieskolan har genomförts. Kontinuerliga träffar sker med lärare/mentorer på gymnasieskolan med uppföljning av ungdomarnas studier. Jobbvägledarna har handerat ungdomarna ersättningar större delen av året men beslut togs om en förändring under hösten 2014 då socialtjänsten tog över ansvaret. Socialtjänstens myndighetsansvar underlättar att ställa större krav och ungdomarna likställs med andra ungdomar i kommunen. Ungdomarna har kallats till gemensamma träffar på enheten för genomgång om hur de aktivt söker bostad, sommarjobb, samt samtal kring vardagsekonomi och meningsfull fritid. Kontakt med föreningslivet har skett utifrån intresse. Samarbetet med berörda socialsekreterare har fungerat bra bl.a. med kontinuerliga möten tillsammans, där +18 ungdomen har varit med i trepartssamtal. Hembesök har gjorts vid behov i syfte att stötta ungdomar i hur man sköter hem och mat, bl.a. städ, tvätt, byte av glödlampor osv

12 STATISTIK INTEGRATION 2014 Kommunen har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 30 personer med permanent uppehållstillstånd för bosättning i kommunen, 20 personer ska tas emot inom etableringsreformen och 10 personer utanför reformen. Under 2014 har 25 personer bosatt sig i Kiruna, varav 7 personer inom reformen. Egeninflyttade = Mottagna utanför reformen på eget initiativ ordnat eget boende och arbete i kommunen. Anknytning = går utanför etableringsreformen, kommunen är skyldig att ordna boende. Ensamkommande barn = ensamkommande asylsökande barn skrivs automatiskt över till kommun när de får permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket ersätter kommunerna under de första 24 månaderna i Sverige. 45 personer har under 2014 varit registrerade som mottagna med kommunal ersättning (60 pers. 2013). 25 av dessa är under 18 år. De vuxnas, 20 personer sysselsättning under året fördelas enligt ovan (36 pers. 2013) På grund av bostadssituationen kommer det totala antalet personer som ersätts av migrationsverket att minska vilket gör att ekonomin för att upprätthålla funktionen blir sämre. 12

13 VERKSAMHET 2015 Verksamhetsplanering Under 2015 ska målet Minska behovet av försörjningsstöd/fler i arbete ses över och omarbetas. Målet bör innehålla fler relevanta mätbara parametrar för de som står långt bort från arbete. Enheten fortsätter fundera på ett kommunalt Samhall med subventionerade tidsbegränsade anställningar och även titta på komijobb-projektet och se om det är något som kan anpassas till verksamheten. Arbetsmarknadsenheten ska se över pensionärsservicen för att undvika väntetid mellan beställning och utförande. Kompetensförsörjning Tillsammans med socialförvaltning, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen planeras en utbildning En väg till arbete inom kommunal förvaltning med teori och praktik inom kommunala förvaltningar. Två grupper planeras, en riktad till SFI-elever med permanent uppehållstillstånd. Där varvas praktiken med SFI och yrkessvenska under 16 veckor. Den andra gruppen är långtidsarbetslösa ungdomar som erbjuds teori, 6 veckors praktik inom vård och omsorg och 6 veckor inom annan kommunal förvaltning. Planerad start i februari 2015 för att de ska vara klara för sommarvikariat i maj. Efter genomförd kurs görs en utvärdering för att sedan gå vidare med eventuellt nya kurser. Nya svenska medborgare Regeringen har beslutat att kommunerna skall uppmärksamma nya svenska medborgare med en ceremoni, enheten planerar att göra detta tillsammans med Hjalmar Lundbohmsgården den 6 juni Från har 55 personer blivit svenska medborgare i Kiruna Kommun Projekt MIO Kommunstyrelsen har beslutat att Kiruna Kommun är delägare i projektet MIO Mångfald, Islam och Organisering Projektet startade 2013 men Kiruna Kommun har gått med från oktober Projektet beräknas avslutas i december I Kiruna ska projektet stötta nystartade muslimska föreningar och arbeta med värdegrundsfrågor i grundskolan. https://www.facebook.com/miosensus Aktivitetsansvar år Från 1 januari 2015 inträder en ny lag. Det kommunala informationsansvaret ska ersättas med ett Aktivitetsansvar, vilket innebär ett utökat ansvar för kommunerna att aktivera, registrera och rapportera de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Den aktuella gruppen unga utökas också med elever inskrivna på introduktionsprogrammen på gymnasiet (idag 37 elever) och på uppdrag av kommunstyrelsen kommer en SÖK-konferens att anordnas i Kiruna i under hösten 2015 där alla inblandade parter ska medverka till att arbeta fram en strategi för uppdraget. Jobbtorget i Skellefteå har ett bra koncept och arbetsgruppen planerar ett studiebesök eller att bjuda dem till Kiruna. Praktikplatser Generellt är det svårt att få praktikplatser och subventionerade arbeten på kommunala förvaltningar, enheten arbetar vidare med en praktikbank under

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

KVALITETS- OCH VERKSAMHETSRAPPORT 2009 ARBETSMARKNAD OCH VUXENUTBILDNING

KVALITETS- OCH VERKSAMHETSRAPPORT 2009 ARBETSMARKNAD OCH VUXENUTBILDNING KVALITETS- OCH VERKSAMHETSRAPPORT 2009 ARBETSMARKNAD OCH VUXENUTBILDNING Dokumenttyp Rapport Dokumentnamn Kvalitets- och verksamhetsrapport 2009- Arbetsmarknad och vuxenutbildning Fastställd/upprättad

Läs mer

Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020

Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 nollvision En del av Utvecklingsstrategin Vellinge.se 2015-01-09 2 (23) Innehåll Uppdraget... 3 En bild av arbetslösheten i Vellinge... 3 Diskussion kring målgrupper...

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år

Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt datum Vår beteckning 2012-09-12 Ks/2012:238 001 Övergripande Kristinehamns

Läs mer

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun

Arbetsmarknadsplan. Avesta kommun Arbetsmarknadsplan Avesta kommun 2014-2016 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kommunens mål 2014-2016... 3 3. Statens och kommunens ansvar... 4 4. Lagstiftning... 5 5. Nuläge... 6 6. Övrig verksamhet inom

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04

ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014. Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅRSRAPPORT 2014 Antagen av Nämnden för arbete och välfärd 2015-02-04 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2012 Arbete och Välfärdsförvaltningens Verksamhetsberättelse 2012 2 Innehållsförteckning Arbete och välfärdsnämnden... 3 Förvaltningens uppdrag...

Läs mer

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011

SOLNA STAD Kompetensförvaltningen. Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 SOLNA STAD Kompetensförvaltningen Uppdaterad 110208 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET KOMPETENSNÄMNDEN 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOLNA STAD SID2 2. KOMPETENSNÄMNDEN SID 3 3. KOMPETENSFÖRVALTNINGEN SID 4 4.

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer