Delårsbokslut med helårsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut med helårsprognos 2007 2007-08-31"

Transkript

1 Delårsbokslut med helårsprognos

2 Delårsbokslut Svedala kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut i sammandrag 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiell analys 3 Verksamheternas delårsrapporter 8 Kommunledning 9 Utbildning 11 Vård och omsorg 14 Miljö och teknik 18 Ekonomisk redovisning 22 Resultaträkning 23 Finansieringsanalys 23 Balansräkning 24 Noter till resultaträkning 25 Noter till balansräkning 26 Exploateringsredovisning 28 Investeringsredovisning 29 Driftredovisning 31 Sammanställd redovisning 32 Koncernöversikt 33 Resultaträkning 34 Finansieringsanalys 34 Balansräkning 35 Redovisningsprinciper 36 Redovisningsprinciper 36

3 Delårsbokslut i sammandrag Delårs Innev. Föreg. Årsbudget Avvikelse Resultaträkning i Mkr Bokslut bokslut Prognos Prognos prog - budg Kommunledning 41,6 32,8 48,7 46,4 47,3-1,4 Utbildning 395,4 276,3 423,7 427,7 426,5 2,8 Vård och omsorg 165,5 113,8 176,3 174,7 173,8-2,5 Miljö och teknik 40,5 22,9 49,2 48,9 48,8-0,4 Kommunens verksamheter 643,1 445,8 697,8 697,7 696,3-1,5 Interna poster -188,7-127,5-197,1-198,6-200,3-3,2 Finansförvaltning 133,2 104,0 154,4 155,0 157,7 3,3 Avskrivningar 39,6 20,8 32,0 32,5 32,5 0,5 Verksamhetens nettokostnad 627,2 443,1 687,1 686,6 686,2-0,8 Skatteintäkter 595,0 416,8 625,2 621,3 616,9 8,3 Generella stats- och utjämn.bidrag 72,0 61,0 91,4 91,4 91,4 0,0 Finansiella intäkter 1,6 1,0 2,3 1,5 1,0 1,3 Finansiella kostnader -6,8-4,7-7,1-7,1-8,0 0,9 Resultat före extraordinära poster 34,6 31,0 24,7 20,5 15,1 9,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 34,6 31,0 24,7 20,5 15,1 9,7 Avgår resultatet enl balanskravet -3,0-0,5-0,5 0,0 0,0-0,5 RESULTAT ENL BALANSKRAV 31,6 30,5 24,2 20,5 15,1 9,2 Delårs Innev. Föreg. Årsbudget Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos 2007 prog - budg Kommunledning 0,9 3,6 3,1 3,0-0,6 Utbildning 2,2 5,6 5,6 4,8-0,8 Vård och omsorg 0,5 1,3 1,3 0,9-0,4 Miljö och teknik 32,3 66,8 88,1 70,1 3,3 Totalt 36,1 77,3 98,1 78,9 1,6 Bokslut Delårs Prognos Årsbudget Avvikelse Nyckeltal 2006 bokslut prog - budg Resultatutveckling (Mål) Balanserad verksamhet % (<=98%) 94,8 93,5 96,6 97,9 1,3 Budgetföljsamhet % (+-0) 0,4 1,9-0,7 0,0-0,7 Resultatutveckling % (>=2%) 4,8 6,2 3,0 1,9 1,1 Balanserad inv utveckling % (<=7%) 9,4 8,1 11,3 10,3-1,0 Verksamh nettokostnadsutv i % 3,3 4,4 8,3 7,3-1,1 Finansiell beredskap Kassalikviditet % (>=65%) 81,6 92,7 61,9 74,9-12,9 Finansiella nettotillgångar % (+-0) 67,5-6,9-10,8-12,5 1,7 Självfinans grad av nettoinv % (>=75%) 128,2 144,3 72,8 59,1 13,8 Soliditet inkl pensionsskuld % (>=15%) 13,7 9,7 8,6 15,1-6,4 Risk Borgensåtaganden % (<=50%) 47,9 42,2 42,2 43,7 1,5 2

4 Förvaltningsberättelse Finansiell analys Den finansiella analysen är gjord enligt den s.k RP-modellen som bygger på fyra aspekter. Dessa är resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet med denna modell är att analysera om kommunen har god ekonomisk hushållning eller ej. RESULTAT Här redogörs för kommunens resultat och förklaringar till det. Redogörelse sker också för vilken balans kommunen har mellan kostnader och intäkter samt för investeringsverksamheten. Budgetavvikelse Budgetavvikelsen enligt prognosen för 2007 uppgår till +9,6 Mkr och fördelar sig enligt nedanstående uppställning. Årsbudgeten för 2007 uppgår till +15,1 Mkr. Bild 1 31/8 Bokslut 31/8 Progn Budgetavvikelse i Mkr Kommunledning 0,4 0,2-1,2-1,4 Kultur och utbildning 5,6 6,7 8,1 2,8 Vård och omsorg 2,9 1,7 0,0-2,5 Miljö och teknik 6,9 0,9 9,5-0,4 Avvikelse inkl. kap,kostn 15,8 9,5 16,4-1,5 varav kapitalkostnader -5,3-6,7-6,0-3,2 Avvik. exkl. kap.kostn 10,5 2,8 10,4-4,7 Finansförvaltningen 14,1 23,9 11,2 14,3 Total avvikelse 24,6 26,7 21,6 9,6 För att uppnå en god ekonomisk hushållning är det en förutsättning att kommunens verksamheter kan bedriva verksamheten inom tilldelad budget. I bild 1 framgår att man inte riktigt klarar av detta enligt 2007 års prognos, när kapitalkostnaderna räknas av genererar verksamheterna -4,7 Mkr i budgetavvikelse. Detta innebär att målet med en budgetföljsamhet på +/-0% ej uppnås i prognosen, nämnda mål uppgår till -0,7%. För periodresultatet är det tvärtom, nyckeltalet uppgår till +1,9%. Nedgången mellan periodresultat och prognos speglar resultatförsämring som är beräknad till sista tertialet. Budgetavvikelsen för finansförvaltningen per den 31/12 är +14,3 Mkr. Anledningen till detta är framför allt att skatteintäkterna beräknas bli betydligt bättre än budgeterat,+8,3 Mkr. Detta beroende på en uppjusterad sysselsättningstillväxt för 2007 samt att på att 2006 års slutavräkning beräknas bli högre än vad som tagits upp i bokslut Sistnämnda baseras på skatteverkets preliminära taxeringsutfall för Skatteprognosen baserar sig på kommunförbundets augustiprognos, Ekonomistyrverkets (ESV) prognos, vilken kommunen använder i bokslutet, visar på än högre skatteintäkter. ESV:s bedömning är högre lönesumma än vad kommunförbundet bedömer. Kostnaden för kommunens pensioner bedöms överskridas med ca -1,4 Mkr. Anledningen till detta är nya riktlinjer i livslängdsantaganden och ändrad kalkylränta i pensionskuldsberäkningen. Dessa nya rekommendationer från kommunförbundet påverkar framförallt den del av pensionsskulden som är upptagen som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Stora delar av förändringen har därmed ingen påverkan på resultatet. Ansvarsförbindelsen ökar med hela 57,0 Mkr pga den nya beräkningsmodellen. Ansvarsförbindelsen är en skuld som ska utbetalas i framtiden och som kommer att påverka resultatet förr eller senare. Kommunens externa kostnader för avtalspension och löneskatt är +2,2 Mkr lägre än budgeterat. Anledningen till detta är bla att den interna kostnad som läggs ut (PO) är högre än den externa kostnaden. Kommunen följer kommunförbundets beräkning av PO som i vissa delar är beräknat efter ett rikssnitt, vilket svedala ligger under. Nettot av reavinsterna/förluster uppgår till +0,5 Mkr. Avskrivningarna beräknas bli +0,5 mkr lägre än beräknat pga tidsförskjutning av investeringar. Finansnettot bedöms bli +2,2 Mkr bättre än budgeterat, främst beroende på att något nytt lån för 2007 inte behövs samt aktieudelning på 0,8 Mkr från ett av kommunens bolag. 3

5 Förvaltningsberättelse Att budgetavvikelsen för helårsprognosen är 12,0 Mkr lägre än för resultatet per den 31/8 förklaras framfört allt av framförallt av högre media- och underhållskostnader inom fastighetsenheten det sista tertialet samt att utbildning bedömer högre kostnader för bla undervisningsmaterial sista tertialet. Bild 2 Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 31/8 Bokslut 31/8 Progn % Verksamhetens - nettokostnader 87,8 88,1 88,4 91,4 Avskrivningar 4,6 5,9 4,3 4,5 Finansnetto 0,9 0,8 0,8 0,7 Totalt 93,3 94,8 93,5 96,6 Uppställningen i bild 2 visar hur stor del olika kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. Per den 31/ behövde verksamhetens nettokostnader 88,4% av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Avskrivningarnas andel var 4,3%, medan finansnettot stod för 0,8%. Sammantaget tog kostnaderna i anspråk 93,5% av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Helårsprognosen för 2007 indikerar på något högre nivåer (96,6%), vilket också speglas i att resultatet för sista tertialet beräknas försämras med 6,3 Mkr. Kommunens målsättning är att kostnadernas andel ej ska överstiga 98,0% av intäkterna. Detta för att ha en bra balans mellan löpande intäkter och kostnader. Detta mål uppnås. Investeringar Bild 3 Finasiering av investeringar samt självfinansieringsgrad Mkr 31/8 Boksl 31/8 Progn Kvar av skatteintäkter o generella stb efter drift 49,5 72,8 52,0 56,3 Finans. via rörelsekap. 0,0 0,0 0,0 21,0 Finans. via skuldsättn. 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 19,1 51,6 36,1 77,3 Självfinansieringsgrad 258,5% 141,1% 144,3% 72,8% Nettoinvesteringarna uppgår till 36,1 Mkr per den 31/8 och beräknas till 77,3 Mkr i helårsprognosen. Exkluderas de icke likvidpåverkande kostnaderna från periodens resultat återstår 52,0 Mkr av skatteintäkterna och generella bidrag när den löpande verksamheten finansierats. Självfinasieringsgraden uppgår till 144,3%, detta medför att periodens investeringarna helt och hållet finansierats med skatteintäkter och generella bidrag. Enligt helårsprognosen sjunker självfinansieringsgraden till 72,8% och en del av investeringarna måste nu finansieras via rörelsekapitalet. Något nytt lån beräknas inte behövas under 2007 eftersom investeringarna beräknas kunna finansieras med egna medel för sjätte året i rad. Detta trots att årsprognosen bedömer en rejäl investeringsökning för sista tertialet. Enligt kommunens finansiella målsättning ska självfinansieringsgraden inte understiga 75,0%, detta för att även på sikt klara av att finansiera en normal investeringsnivå med egna medel. Enligt årsprognosen klaras inte detta mål. Bild 4 31/8 Boksl 31/8 Progn Nettoinvest. i relation till verksamh nettokostnad 7,2% 9,0% 8,2% 11,2% I kommunens finansiella mål anses också att en balanserad investeringstakt innebär att nettoinvesteringarna ej överstiger 7,0% av verksamhetens nettokostnad över tiden. Enligt både periodens resultat och prognosen för 2007 ligger investeringsnivån för högt i förhållande till detta mål. Måttet bör dock ses i flerårsperspektiv. Årets största investeringsobjekt är ombyggnad och ny ventilation för kommunhuset samt tunnelbyggandet under järnvägen. Resultat Resultatet per den 31/8 uppgår till +31,0 Mkr, vilket är +6,7 Mkr högre än vad som beräknas i resultat per den 31/12, då resultatet beräknas till +24,7 Mkr Främsta anledningen till dessa positiva resultat är att skatteintäkterna beräknas bli betydligt bättre än budgterat, främst beroende på en 4

6 Förvaltningsberättelse snabbare sysselsättningstillväxt än vad som beräknats i de ursprungliga skattekalkylerna. Övriga större positiva poster i resultatet är kostnader för avtalspension och löneskatt som beräknas bli +2,2 Mkr lägre än budgeterat Även Finansnettot bedöms bli +2,2 Mkr bättre, främst beroende på att något nytt lån för 2006 inte behövs samt en aktieudelning på 0,8 Mkr från ett av kommunens bolag. Kommunens verksamheter bedöms dock påverka kommunens externa resultat med -4,7 Mkr i årsprognosen. Enda verksamhet som inte visar en negativ avvikelse är Utbildning. Verksamheternas påverkan på det externa resultatet per den 31/8 är +10,4 Mkr, dvs en skillnad på hela +15,1 Mkr mot årets prognostiserade resultat. Förklaringen till denna kraftiga minskning mot årsprognosen är framförallt högre energi- och underhållskostnader inom fastighetsenheten det sista tertialet. Även projekt- och läromedelskostnader inom utbildningsverksamheten kommer att belasta sista tertialet mer än för de två föregående tertialen. I anskaffningsvärdet för pensionsmedelsförvaltningen har inte nya andelar som tillkommit via utdelning inräknats. Härigenom bortses från en resultateffekten med +30,9 Mkr för periodresultatet. Enligt kommunens finansiella mål ska resultatet i förhållande till verksamhetens kostnader överstiga 2,0%. Detta bla för att kunna finansiera en normal investeringstakt. Som framgår nedan (bild 5) klarar man detta mål för Bild 5 Utveckling av resultat och eget kapital i Mkr 31/8 Bokslut 31/8 Progn Resultat Mkr 29,8 34,6 31,0 24,7 Resultat/verks kostn 6,2% 4,8% 6,2% 3,0% eget kapital i Mkr 391,8 396,6 427,6 421,3 Balanskravet Huvudprincipen i balanskravet är att reavinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning görs. Vad gäller reaförluster är huvudprincipen den motsatta, dvs. att dessa ska inräknas i kostnaderna. Bild 6 Resultatavstämning enl. balanskravet Mkr 31/ / Resultat 31,0 24,7 Avgår reavinster -1,1-1,1 Resultat enl. balanskrav 29,9 23,6 Underskott fg år att balansera 0,0 0,0 Resultat att balansera 0,0 0,0 Bild 6 visar att kommunlagens krav på balans i räkenskaperna uppfylls både för delårsresultatet och det prognostiserade resultatet. KAPACITET Här redogörs för vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella svårigheter på lång sikt. Soliditet Soliditeten speglar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. För att beskriva styrkan anges i vilken grad som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital. Bild 7 31/8 Bokslut 31/8 Progn Soliditet Förändr eg.kap. 8,2% 9,5% 7,8% 6,2% Förändr tillg. 4,6% 5,5% 1,8% 3,3% Soliditet 57,9% 58,2% 61,6% 59,9% Soliditeten bedöms enligt helårsprognosen öka med 1,7% mellan 2006 och Ökningen beror dels på det höga resultatet dels på att exploateringsverksamheten bedöms skifta från omsättningstillgångar till kortfristiga skulder. Skuldsättning Bild 8 31/8 Bokslut 31/8 Progn Skuldsättningsgrad Total skuldsättningsgrad 42,1% 41,8% 38,4% 40,1% Varav långfr.skuldsättning 23,1% 23,1% 22,4% 22,1% Varav kortfr.skuldsättning 17,4% 17,2% 14,6% 16,7% Varav avsättningsgrad 1,6% 1,4% 1,4% 1,3% Skuldsättningsgraden visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med 5

7 Förvaltningsberättelse Främmande kapital. Skuldsättningsgraden beräknas minska både enligt periodresultatet och årsprognosen. Anledningen till minskningen är tillskott på eget kapital i form av positivt resultat samt att investeringarna för sjätte året i rad beräknas kunna skattefinansieras, dvs. inga nya lån blir aktuella under Kommunens intäkter Viktigt vid bedömningen av kommunens finansiella kapacitet är vilka möjligheter som finns att påverka inkomstkällorna. Låg kommunalskatt och låga avgifter ger större möjligheter för ökning av intäkterna och vice versa. Kommunens ökning av skatteintäkter och generella bidrag bedöms ge ett överskott med ca +5,2 Mkr i förhållande kommunens bedömda kostnadsökning för RISK Här redovisas hur kommunen står sig finansiellt på kort- och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning här innebär att man kan klara sig utan alltför drastiska åtgärder vid finansiella svängningar. Likviditet När det gäller risk på kort sikt är den kortsiktiga betalningsberedskapen en viktig bit. Problem med detta leder direkt eller på sikt till ett ökat lånebehov och därmed ökade kostnader. Ett mått som beskriver betalningsberedskapen på kort sikt är likviditeten. Likviditeten kan redovisas med olika nyckeltal (bild 9). Likviditet ur ett riskperspektiv Bild 9 31/8 Bokslut 31/8 Progn Kassalikviditet i% 83,0% 81,6% 92,8% 62,0% Rörelsekapital i Mkr -20,0-21,6-7,3-44,7 Likvida medel Mkr 69,6 68,3 48,0 61,6 Kassalikviditeten är ett mått där omsättningstillgångarna sätts i relation till de kortfristiga skulderna. 100% i detta mått visar att de kortfristiga skulderna täcks av likvida medel. Anledningen till minskningen av kassalikviditeten mellan delårsresultatet och helårsprognosen 2007 är att stora investeringsutgifter förväntas under årets fyra sista månader. Dessutom beräknas de skattefinansieras fullt ut. Dvs en minskning av likvida medel är att förvänta. En annan bidragande orsak är att exploateringsverksamheten skiftar från omsättningstillgångar till kortfristiga skulder. Kommunens målsättning är att kassalikviditeten inte understiger 65,0%, detta för att klara av eventuella betalningstoppar med befintliga likvida medel. Detta mål bedöms inte uppnås i helårsprognosen (bild 9). Trots detta kan den kortsiktiga betalningsberedskapen sägas vara tillfredsställande eftersom ca 1/4 av de kortfristiga skulderna utgörs av semesterlöneskuld och möjligheten att omsätta denna skuld på kort sikt är mycket liten. Borgensåtaganden Kommunens borgensåtaganden uppgår i delårsbokslutet till 347,2 Mkr. Ca 96,2% av de totala åtagandena är beviljade inom den egna koncernen. Bedömningen är att risken med nuvarande borgensåtaganden är små. Åtagandena i förhållande till verksamhetens kostnader beräknas i prognosen för 2007 att uppgå till ca 42,2%, att jämföra med målsättningen på högst 50,0%. Pensionsskulden Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 369,1 Mkr per den 31/8 2007, varav 360,5Mkr eller motsvarande 97,7% ligger utanför balansräkningen. Skulle denna del läggas in som en avsättning i kommunens balansräkning sjunker soliditeten från 61,6% till 9,7% i periodresultatet. I årsprognosen hamnar detta mått på 8,6%. Kommunens målsättning är att soliditeten inkl. pensionsskulden inte ska understiga 15,0%. Noterbart är att pensionsskulden ökar med hela 57,7 Mkr jämfört med bokslutet för Anledningen till detta är nya riktlinjer i livslängdsantaganden och ändrad kalkylränta i pensionskuldsberäkningen. Dessa nya rekom- 6

8 Förvaltningsberättelse mendationer från bla kommunförbundet påverkar framförallt den del av pensionsskulden som är upptagen som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, denna del har därmed ingen påverkan på resultatet. Marknadsvärdet på kommunens pensionsmedelsförvaltning var 151,0 Mkr per den 31/8, att jämföra med bokfört värde på 107,3 Mkr. I det bokförda värdet har inte nya andelar som tillkommit i form av utdelningar räknats in. Härigenom har avsteg gjorts mot god redovisningssed, dock i enlighet med fullmäktige beslut. Bokfört värde enligt god redovisningssed skulle uppgått till 138,2 Mkr, dvs 30,9 Mkr mer än vad som tagits upp. Anledningen till avsteget motiveras med att fluktuationerna på börsen inte ska påverka kommunens resultat. Detta särskilt då kommunens portfölj är avsedd att täcka framtida pensionskostnader, som ej heller påverkar kommunens resultat i någon större omfattning eftersom de till största del hanteras utanför räkenskaperna. Bild 10 Pensionsskuld /8 Avsättning 9,7 8,3 8,6 Ansvarsförbindelse 275,3 303,3 360,5 Total pensionsskuld 285,0 311,6 369,1 Ext. pens.förvaltn. Bokf.värde 107,3 107,3 107,3 Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltning bokf.värde 177,7 204,3 261,8 Ext. pens.förvaltn. Markn.värde 132,7 142,1 151,0 Tot. Pensionsskuld - extern pensionsförvaltning markn.värde 152,3 169,5 218,1 Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 13,4% 13,7% 9,7% KONTROLL Här redogörs för vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen samt hur upprättad budget följts. Budgetföljsamhet En bra budgetföljsamhet är viktig för att kommunen ska kunna uppnå en god ekonomisk hushållning. Budgetavvikelsen för kommunens verksamheter inkl. kapitalkostnader beräknas i helårs- prognosen sluta på -1,5 Mkr. Räknas kapitalkostnaderna av blir avvikelsen -4,7 Mkr, detta är vad verksamheterna påverkar kommunens externa resultat med. Totalt för hela kommunen bedöms budgetavvikelsen till +9,6 Mkr i årsprognosen. Verksamheternas avvikelser (exkl. kap.kostn.) måste betraktas som ganska små i förhållande till den budgetomslutning som kommunen har. Problemet är att avvikelserna pekar på en ökning jämfört med tidigare år. De centrala posternas budgetavvikelse är något högre främst beroende på skatteintäkternas uppräknade prognoser. Sammanfattande kommentar Svedala kommun redovisar ett positivt resultat per den 31/8 med +31,0 Mkr. Enligt helårsprognosen bedöms resultatet till +24,7 Mkr. Detta skulle innebära positivt resultat för 6:e året i rad. Med detta i åtanke och om man kan hålla sig inom kommande års budgetar så ser det bra ut för framtiden och man börjar närma sig de resultatmål som satts upp med resultat runt 20 Mkr. Det höga resultatet är i stor del orsakat av högre skatteintäkterna precis som föregående år. Noteras bör också att en resultateffekt på 30,9 Mkr för pensionsmedelsförvaltningen exkluderats från resultatet. Noterbart är också att kommunen i nuläget bedömer att klara av att skattefinansiera investeringarna. Något nytt lån beräknas inte behövas under 2007, vilket innebär att man för sjätte året i rad klarar av att skattefinansiera investeringsverksamheten, detta trots en ganska hög investeringsvolym de senaste åren. Härigenom minskar låneskulden och kommunens finansiella handlingsutrymme stärks. Beträffande kommunens pensionsmedelsförvaltning finns i nuläget en buffert på ca 43,7 Mkr i börsnedgång för kommunens portfölj innan negativ resultatpåverkan uppstår. 7

9 Verksamheternas delårsrapporter 8

10 Verksamheternas delårsrapporter Kommunledning Resultat Bokslut Delårs Helårs Årsbudget Tkr bokslut prognos Intäkter Kostnader Netto Kommunbidrag Resultatöverföring Kapitalkostnader Resultat Resultat i Tkr Delårs Resultat Fg. resultat Bokslut -06 bokslut prognos prognos Politisk ledning Förvaltningsledning Kultur, turism, information Central administration Totalt Bokslut Delårs Helårs Årsbudget Nyckeltal 2006 bokslut prognos Resultatutveckling Nettokostnadsutveckling % 15,5 19,0 17,7 13,3 Budgetföljsamhet % -0,0-0,3-0,3 0,0 Årsbudget Delårs Föreg. Innev. Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos prog - budg Nyinvestering 2,1 0,9 2,1 2,6-0,5 Reinvestering 1,0 0,0 1,0 1,0-0,1 Totalt 3,0 0,9 3,1 3,6-0,6 Kommentar ekonomi Kommunledningen redovisar i helårsprognosen ett underskott på ca 1,4 mkr Kommentarer till helårsprognosen för driftsbudgeten: Politisk ledning Underskott beräknas för Översiktsplaneverksamheten med ca 1,1 mkr. Ett mindre överskott redovisas för politiska arvoden. Förvaltningsledning Ett underskott beräknas med 950 tkr. Underskottet beror på: -kostnader för konsultinsatser vid vakanser -kostnader för anställningsannonser vid nyrekrytering av verksamhetschefer -löneökningar över budget 9

11 Verksamheternas delårsrapporter Desssutom blir det ett underskott med 350 tkr för utebliven borgensintäkt från Svedalahem för Furen 1. Byggnationen är försenad så borgensintäkten beräknas komma in först nästa år. Kultur, turism, information Överskott redovisas för ny tjänst som Kommunikatör som nyligen tillsattes. Central adminstration Överskott redovisas för kapitalkostnader. Ett underskott för flygbusstrafiken mellan Svedala och Sturup beräknas till ca 70 tkr. Investeringar Underskottet mot budget beror på inköp av mark vid Svedala:Bosarp Kommentarer verksamhetens mål Uppföljning för Kultur-information-turism: * Arbetet med en plan för barn- och ungdomskultur pågår. * Kommunens alla 6-åringar har sett En märklig man med Expressteatern. Barnen från Bara och Klågerup bussades till Svedala Folkets Hus. * Sedan den 1 september arbetar Anna Vroland som kommunens kommunikatör. Annas uppgift är bl a att arbeta fram en kommunikationspolicy. Arbetet kommer inte att vara färdigt 1 januari * Kommunen köper en helsida i Lokaltidningen två gånger i månaden för kommunens information. * Enheten arbetar kontinuerligt efter påpekandena i kommunkompassen när det gäller medborgarnas delaktighet i beslutsprocesser och kommunens resultat. När det gäller den språkliga tillgängligheten i kommunens handlingar är det ett arbete på lång sikt. 10

12 Verksamheternas delårsrapporter Utbildning Resultat Bokslut Delårs Helårs Årsbudget Tkr bokslut prognos Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultatöverföring Kapitalkostnader Resultat Resultat i Tkr Delårs Resultat Fg. resultat Bokslut -06 bokslut prognos prognos Ledning BGS övergripande Barnomsorg Grundskola BGS totalt Gymn. och vuxenutbildn Biblioteksenhet Fritidsenhet Totalt Bokslut Period Helårs Årsbudget Nyckeltal 2006 utfall prognos Resultatutveckling Nettokostnadsutveckling % 3,0 4,9 6,9 7,6 Budgetföljsamhet % 0,9 1,2 0,4 0,0 Årsbudget Delårs Föreg. Innev. Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos prog - budg Nyinvesteringar 1,6 0,6 1,3 1,3 0,3 Reinvesteringar 3,3 1,7 4,3 4,3-1,0 Totalt 4,8 2,2 5,6 5,6-0,8 Ekonomisk uppföljning och prognos Utbildnings prognos för 2007 visar ett förväntat överskott på tkr. Merparten av det förväntade överskottet hänför sig till överskott inom kapitalkostnader, vilket uppgår till cirka tkr. I prognosen för Utbildning ingår även cirka tkr som ingår i verksamhetsområdets kommunbidrag vid utgången av augusti. I samband med avstämning av befolkningsantal förväntas detta belopp minskas från Utbildnings kommunbidrag. 11

13 Verksamheternas delårsrapporter Prognoser per enhet är enligt följande: Ledning tkr BGS övergripande tkr (barnomsorg, grundskola och särskola) Barnomsorg +/- 0 tkr Grundskola +/- 0 tkr Gymnasieskola/Komvux +/- 0 tkr Bibliotek +/- 0 tkr Fritid +/- 0 tkr Inom ledning uppstår överskott pga tillfälliga vakanser i bemanning. Inom BGS uppstår förväntade överskott pga överskott inom kapitalkostnader samt befolkningsavstämning under hösten. Övriga enheter förväntas utföra verksamheterna inom ramen för tillgängligt kommunbidrag. Några förskoleoch skolenheter har ekonomiska obalanser men vidtager åtgärder för uppnå en ekonomisk balans. Verksamhetens mål Individuella utvecklingsplaner Förskolan gemensamma mall omfattar verksamhetsutveckling för att stödja enskilda barnets utveckling. Implementering inleddes under våren och mallen används idag som stöd på enheterna. Gemensam mall finns för grundskolorna. Implementering har skett under våren och under ht 07 beräknas mallen att användas vid alla utvecklingssamtal Kompetensutveckling sker på alla skolor med fokus på kunskapsmål, betyg och bedömningar. Förskolan Uteförskola En avdelning på Mumindalen är idag en naturskola (uteförskola). Samtliga förskolor har utökat sina utevistelser med hjälp av Multihusen, måltider utomhus, koloniverksamhet och skogsbussar. Flertalet förskolor har ökade möjligheter att låta barnen sova utomhus. Grundskolan Betygskriterier Gemensamma anvisningar för hur betygskriterierna för så 8 och 9 tolkas finns. Skolbibliotek Kyrkskolan och Klågerup har skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarie. Samtliga enheter inför utbildade skolbibliotekarier enligt uppgjord tidsplan. Försöksverksamhet Information har lämnats till fackliga organisationerna om att skapa förutsättningar för försöksverksamhet i grundskolan med semestertjänster. I ledningsgrupperna pågår strategiska diskussioner. Naturliga rörelsepass I de äldre skolåren sker metodutveckling med motivationshöjande åtgärder för att skapa naturliga rörelsepass för eleverna. I kvalitetsredovisning 2006 finns olika åtgärdsförslag från enheterna. Värdemålen Skolorna är på god väg att ge någon form av praktisk och teoretisk kunskap som tydliggör var och ens ansvar för att uppnå värdemålen enligt skolplanen. Enkätundersökning av elevernas uppfattning om skolklimatet sker under hösten och presenteras i kvalitetsredovisning

14 Verksamheternas delårsrapporter Gymnasium Antalet elever IV-programmet Åtgärder som redan är igång är sommarskola i samarbete med grundskolan, De tre varianterna av IV-program Musikprojektet, Point 20 och kompletteringsprogrammet är samlat på samma ställe för ökat kompetensutnyttjande. Elever om hoppar av nationellt program på annan ort placeras i nationellt program på NFU istället för IV- program. Delmål är att antalet elever skall ha minskat med ca 40% redan 2007 Härutöver finns elever på PRIV - program i Malmö. Elevhälsa Strukturerad samverkan En översyn har skett av Elevhälsan som resulterat i nya Resursenheten. Fritid Grundläggande kunskaper om risker som droganvänding kan medföra Merparten av elever i år 8 i grundskolan har fått denna information. Öppna mötesplatser Målen är uppnått Fältgruppens arbete i skolorna Följs upp närmare i samband med årsrapport. Bibliotek Läsfrämjande åtgärder Genomförs. En närmare analys görs i samband med årsrapport. Mätning av antal besökare på digitala biblioteket. Målet är inte uppnått Ökning av antalet besökare med 2 % Mätning har inte gjorts. Mätning görs i samband med årsrapporten. 13

15 Verksamheternas delårsrapporter Vård och omsorg Resultat Bokslut Delårs Helårs Årsbud. Inkl. Tkr bokslut prognos inkl res.överf. Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultatöverföring Kapitalkostnader Resultat Resultat i Tkr Delårs Resultat Fg. resultat Bokslut -06 bokslut prognos prognos Ledning VoO Enhet för myndighetsutövning Enhet för förebyggande insatser Enhet för heminsatser Enhet för särskilt boende Totalt Bokslut Period Helårs Årsbudget Nyckeltal 2006 utfall prognos Resultatutveckling Nettokostnadsutveckling % 1,0-3,4 6,5 5,0 Budgetföljsamhet % 0,3 0,3-0,4 0,0 Årsbudget Delårs Föreg. Innev. Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos prog - budg Nyinvesteringar 0,3 0,4 0,7 0,7-0,4 Reinvesteringar 0,6 0,2 0,6 0,6-0,0 TOTALT 0,9 0,5 1,3 1,3-0,4 Ledning Ledningen har arbetat med kompetensutveckling i verksamheterna utifrån planerade satsningar inom Kompetensstegen och de riktade stimulansbidragen. IT-utbildningar pågår inom alla områden med ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden. En översyn av behovet av kompetenshöjning inom verksamheten för att klara framtidens vårdbehov är gjord. Vård och omsorgsplanen håller på att revideras för Planen anger framtidens vårdbehov och prioriterade områden. Nytt förslag kommer under hösten. En kvalitetsuppföljning riktad till brukare, anhöriga och medarbetare är genomförd under våren. Ledningen inom Vård och omsorg har analyserat resultatet och håller på att upprätta handlingsplaner för att arbeta med olika utvecklings- och förbättringsområden. Motsvarande uppföljning ska göras under hösten. Området beräknas klara sig inom givna budgetramar Myndighetsutövning Insatserna inom barn och ungdomsvården har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Redan under början av året fanns en större ärendetillströmning än under motsvarande period 14

16 Verksamheternas delårsrapporter föregående år. För tiden januari-augusti har 40 utredningar fler än föregående år genomförts vilket lett till kostnader för fler insatser. Det är framförallt kostnaderna för öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar som har stigit kraftigt medan kostnaderna för institutionsvård legat relativt lågt. En placering på en SIS-institution har dock gjorts på senare tid och beräknas pågå året ut. Efter en prognostisering av kostnaderna för återstående månader av året beräknas ett underskott på ca -1,4 miljoner vid årets slut. Risk finns att underskottet kan öka med 700 tkr med anledning av pågåenden ärende som eventuellt kan leda till två nya placeringar. Vuxenvården håller sig inom ramen för budgeten. Fler beslut om insatser kommer att leda till ett underskott mot budget. Försörjningsstödet ligger under budget. Om försörjningsstödet ligger kvar på nuvarande nivå året ut kommer budgeten för försörjningsstöd att visa ett överskott på + 0,3 miljoner. Under året har ett produktivitetsprojektet Intensifierad handläggning av försörjningsstöd till åringar pågått. Projektet har varit framgångsrikt och inneburit en nettobesparing på 200 tkr som planerades. Kostnaderna för färdtjänst ökar. Detta uppmärksammades under senare delen av 2006 och är kopplat till det nya regelverket för färdtjänst i Skåne som började gälla Detta har gjort att resemönstret förändrats. Utifrån dagens resemönster innebär det ett förväntat underskott på ca - 0,4 miljoner. Prognosen för området Myndighetsutövning beräknas uppvisa ett underskott mot budget på -1,5 miljoner. Förebyggande insatser Svedala kommun har anslutit sig till Volontärbyrån. Det har öppnat upp möjligheter att hitta frivilliga medarbetare till verksamheten. Enheten är representerade i arbetsgruppen för framtagande av HKB (Hälso Konsekvens Bedömningar) som är ett sätt att analysera plan- och andra styrande beslutsförslag utifrån deras påverkan på folkhälsan. Enheten deltar även i framtagandet av en reviderad folkhälsoplan. Via medel från Miltonprojektet pågår ett arbete att utveckla varaktiga stödformer för psykiskt funktionshindrades återgång till arbetslivet. Ett nytt arbetssätt med en anhörigsamordnare startade i början av mars med medel från Länsstyrelsen i syfte att skapa en långsiktig utveckling av anhörigstödet. Enheten Kök ingår tillsammans med område Särskilt boende i ett utvecklingsprojekt kring nutrition. Idag säljer vi korttidstillsyn och korttidsvistelse för barn och ungdomar till Burlövs kommun. Detta har pågått under flera år och är inräknat i budgeten. Burlövs kommun har sagt upp platserna till årsskiftet vilket får konsekvenser på budget Prognosen för området Förebyggande beräknar klara sig inom givna budgetramar Heminsatser Hemsjukvården har under årets första åtta månader haft ett fortsatt stort fokus på fortbildning och internutbildning för vårdpersonal. Två distriktssköterskor har deltagit i samverkansprojekt med Region Skåne kring palliativ vård och uppsökande verksamhet till personer med hög vård- konsumtion. Samverkansprojekt tillsammans med Region Skåne pågår kring palliativ vård och kring personer med hög vårdkonsumtion, det så kallade Salut-projektet. 15

17 Verksamheternas delårsrapporter Hemsjukvården har sett över vikariehanteringen. Man har tillsatt pooltjänster och använts sig av fåtal timvikarie vilket inneburit att man kunnat täcka större delen av behovet av vakanser och semesterledigheter. Detta har inneburit att kostnaden för inhyrd personal har kunnats hållas nere. En genomgång av beställnings- och lagerhållningsrutiner inom hemsjukvård har inneburit minskade kostnader jämfört med budget. Ett omfattande förändringsarbetet har genomförts inom hemtjänsten för att anpassa verksamheten till fler vårdtagare med stora vårdbehov vilket initialt har krävt en resursförstärkning med visstidsanställda motsvarande 4,5 årsarbetare under våren. Genom omstruktureringar i verksamheten har dessa nu avvecklats. Efter beslut i kommunstyrelsen pågår nu upphandlingen av tvättservicen inom hemtjänsten. Förändringen som beräknas träda i kraft vid årsskiftet innebär att ca 90 vårdtagare kommer att få sin tvätt utförd av en extern entreprenör. Utbildning och förberedelse inför införande av LapsCare, ett IT-baserat planeringssystem, har påbörjats. LapsCare kommer att testköras under resten av året på ett distrikt och från och med nästa år på hela verksamheten. Systemet ingår som en del av projektet produktivitetsförbättringar och beräknas ge ett nettobesparingar under 2007 med 200 kr på helår och under 2008 med 300 tkr. Detta leder till ett underskott mot budgeten då effekten av projektet redan avräknats budgeten Kostnaden för anpassningen till EU:s arbetstidslagstiftning inom hemtjänsten beräknas uppgå till 0,7 miljoner. Medel finns avsatta centralt i oförutsedda behov. En avräkning mot utfallet kommer ske under slutet av året. Rehabiliteringsenheten uppvisar ett överskott beroende på att kostnaderna för hjälpmedel fördelar sig ojämnt under året. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har under perioden slutfört utbildningar i lyftoch förflyttningsteknik för all personal inom ramen för Kompetensstegen. Insatser för personlig assistans och ledsagning redovisar efter åtta månader ett visst överskott. Resultatet varierar beroende på antalet ärenden. Antalet ärenden har hittills under perioden stämt överens med budgeten. Prognosen för området Heminsatser beräknas uppvisa ett underskott mot budget på -0,7 mil Särskilt boende Året har hittills präglats av utbildningsinsatser. Personalen har inom Kompetensstegen deltagit i palliativ vård och omvårdnadshandledning. All personal inom område Särskilt boende har deltagit i en endagsutbildning kring nutrition och kostombud utsetts på varje avdelning. Personalen har även deltagit i datautbildning, utbildning i våld och hot och viss personal har även genomgått grundutbildning i psykiatri. Det har tidigare varit problem för Holmagården och Solgården att klara sig inom givna budgetramar. Det resurstillskott som tillförts verksamheten 2007 och den omfördelning av resurser som skett inom resultatenheten har riktats till Holmagården och Solgården för att skapa bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Rekrytering med anledning av resurstillskottet är inte färdig vilket leder till ett överskott på helår med + 0,4 miljoner. Antal placeringar utom kommunen ligger under budget och beräknas ge ett överskott motsvarande + 0,5 miljoner på helår. 16

18 Verksamheternas delårsrapporter Den 1 januari 2007 skedde en anpassning till EU:s arbetstidslagstiftning. Anpassningen krävde att alla scheman fick justeras inom område Särskilt boende Konsekvensen av anpassning till EU:s arbetstidslagstiftning motsvarar 3,5 årsarbetare. Detta är till största delen löst genom timanställd personal. En avvikelse från arbetstidslagen trädde i kraft vilket ger möjligheter att göra avvikelse avseende veckovila och dygnsvila vilket reducerar behovet till 3,0 årsarbetare. Kostnaden för anpassningen beräknas uppgå till 1,2 miljoner. Medel finns avsatta centralt i oförutsedda behov. En avräkning mot utfallet kommer ske under slutet av året. Prognosen för området Särskilt boende beräknas uppvisa ett mindre underskott mot budget på -0,3 miljoner För Vård och omsorg Elisabeth Larsson Socialchef 17

19 Verksamheternas delårsrapporter Miljö och teknik Resultat Bokslut Delårs Helårs Årsbud. Inkl. Tkr bokslut prognos inkl res.överf. Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultatöverföring Kapitalkostnader Resultat Resultat i Tkr Delårs Resultat Fg. resultat Bokslut -06 bokslut prognos prognos Ledning MoT Gata och park Bygg och miljö Räddningstjänst Serviceenhet Fastighet Vatten och avlopp Avfallshantering Totalt Bokslut Period Helårs Årsbudget Nyckeltal 2006 utfall prognos Resultatutveckling Nettokostnadsutveckling % 9,8-109,8 73,8 18,6 Budgetföljsamhet % -0,7 0,8-0,5 0,0 Årsbudget Delårs Föreg. Innev. Avvikelse Investeringsredovisning Mkr bokslut Prognos Prognos prog - budg Nyinvesteringar Fastigheter 24,7 6,6 23,7 17,1 7,6 Gator och anläggningar 27,5 22,5 45,2 33,3-5,8 Övriga nyinvesteringar inkl Va 5,7 0,8 6,0 4,5 1,2 Summa 57,9 29,9 74,9 54,9 3,0 Reinvesteringar Fordon, inventarier mm 12,3 2,4 13,2 11,9 0,4 TOTALT 70,1 32,3 88,1 66,8 3,3 Kommentar Verksamhetsområdet redovisar ett positivt periodresultat, dock kommer inte detta bestå. Helårsprognosen visar ett underskott på 400 tkr tfa budgetkompensation för nya arbetstidslagen (ATL) inte lagts ut på räddningstjänsten. Det positiva periodresultatet beror på säsongsvariationer i verksamheten. Huvuddelen av verksamhetens kostnader kommer senare på året. 18

20 Verksamheternas delårsrapporter Ledning Ledning redovisar ett positivt periodresultat tfa överskott på kapitalkostnader och sanerings-och regleringskontot samt bostadsanpassningar. Dessa verksamheter kommer att belastas med större kostnadsvolymer framöver, men enheten tror ändå på en positiv helårsprognos på 350 tkr i överskott. Gata och park Helårsprognosen på gatu- och parkenheten är 0 tkr i resultat, trots ett litet överskott på period-resultatet. Vinterväghållningens kostnader har varit betydligt lägre än vad vi sett de senaste åren. Parkenhetens verksamhet har kommit igång tidigare än normalt. Klippsäsongen har varit intensivare än normalt, dvs fler klippningar. Bygg och miljö Helårsprognosen visar ett överskott på 150 kr som hänför sig till överskott på kapitalkostnaderna. Eventuellt kan även verksamheten ge ett överskott vid årets slut. Det positiva periodresultatet beror på att tjänster varit vakanta och att en del medarbetare varit långtidssjuka och tagit ut lagstadgad föräldraledighet. Planerad verksamhet enligt tillsynsplanen inom miljöbalken och djurskydd har inte kunnat uppnås. En personal förstärkning är genomförd under sommaren och fortsätter under hösten för att komma ifatt tillsynsarbetet. Enheten prognostiserar ett överskott på 500 tkr totalt. Räddningstjänst Periodresultat nära noll. Helårsprognosen på -400, pga nya arbetstidslagen (ATL). Budgeten för detta ändamål ligger kvar i oförutsedda behov. För 2008 är behovet 500 tkr för att kunna följa lagstiftningen fullt ut. Antalet utryckningar under årets första 8 månader uppgår till 153 st (vid samma tid 2006 hade antalet utryckningar varit 198 st).under augusti har det inträffat en stor olycka, på Sturups golfparks maskinförråd. Målen i handlingsprogrammet ex ang anspänningstid och gyllene timmen är uppfyllda. Serviceenhet Enheten går ihop om man räknar bort kostnaderna för servicechef. Denna ofinansierade tjänsts kostnader kommer att uppgå till ca 500 tkr. Sjukfrånvaron bland servicearbetarna har sjunkit till en nivå på ca 8,4% jämfört med 13,2% (2006) och det beror främst på att ingen är långtidssjukskriven längre. Fastighet Det positiva periodresultatet beror på överskott på verksamheterna media och underhåll. Resterande del av underhållskostnaderna kommer hösten. Helårsprognosen totalt beräknas till 0-resultat.Driften kommer att redovisa underskott på underhåll och skötsel med totalt 4700 tkr. Detta balanseras av överskott på media och kapitalkostnader. Fastighetsenheten ser ut att uppfylla alla mål med råge. Energimålen med hjälp av gynnsam väderlek och ett fortsatt framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Målen för underhåll uppnås genom utökade resurser. Inga större driftstörningar. Va-enhet Helårsprognos 0, periodöverskott hänförs i sin helhet till kapitalkostnader samt eftersläpning i underhållet. En utredning av vattenverkets kapacitet pågår. Enheten prognostiserar överskott på intäkter och kapitalkostnader men även ett underskott på driften. Trots det stora regnet var det endast ett fåtal fastighetsägare som fick källaröversvämning i Svedala. Ansvaret för källaröversvämningarna i Bara utreds. Där drabbades tyvärr ett 40-tal fastighetsägare. Avfallsenhet Helårsprognos på -500 tkr tfa ökade kostnader på återvinningscentralen. I hela SYSAV-området har mängderna till återvinningscentralen ökat med ca 40% jämfört med juni månad förra året. 19

21 Verksamheternas delårsrapporter Investeringar Årets investeringsbudget omsluter 70 mkr inkl överföring av medel från 2006 med 10 mkr inom Miljö o teknik. Helårsprognos anger att 67 mkr kommer att förbrukas under mkr (46%) har förbrukats under perioden. Investeringsprognosen är väsentligt nerjusterad tfa indikationer på att ett flertal projekt, där medel var avsatta för projektering; inte blir av under Därför skjuts även projekteringen på framtiden. Fastighetsinvesteringar Skollokaler Svedala: Långsiktig lokalplanering för förskola och skola, med inriktning på innevånare år Ombyggnad Centralskolan: Projektgrupp och styrgrupp har arbetat med hur lokalerna skall utformas men måste invänta beslut ang den långsiktiga lokalplaneringen. Ny- och ombyggnad av idrottsplatser: Utredningsuppdraget avslutat och redovisat för KS. Toftaängen nya vårdavdelningar: Funktionsprogram är framtaget. Konsultgrupp upphandlingen är avbruten. Kommunhuset, upprustning och ny ventilation: Etappvis ombyggnad avslutad sommaren 07, återstår arbetena med hiss B. Gymnasieskola resp Serveringskök: Båda entreprenaderna är garantibesiktigade 2006, visst efterarbete återstår. Kommunhus, lokaldisponering fd bibliotek: Entreprenaden är garantibesiktigade Utgifter för de sista åtgärderna samt garantibesiktningar uppgår 2008 till 200 tkr och 2009 till 200 tkr. Spångholmsskolan etapp 1: Ombyggnadsentreprenaden är slutbesiktigad oktober Spångholmsskolan etapp 2: Ombyggnadsentreprenaden är slutbesiktigad augusti Utgifter för garantibesiktning för båda etapperna uppgår till 300 tkr år Solgården: Entreprenaden är garantibesiktigad maj Energiinvesteringar: Försenat tfa överhettad marknad Hyresgästinvesteringar: Utförs under året. Säkerhetsinvesteringar: Utförs under året. Anläggningsinvesteringar Södra Infarten: färdigbyggd, återstår att stänga Aggarpsvägen. Ekonomisk reglering med Vägverket återstår. Asfaltering av GC-väg söder om S infarten tillkommer. Timmergatan: Årets budget kommer att övertraseras med ca 10 mkr. Avtal med Banverket generar kostnader som ej kunnat prognostiseras tidigare. Omhändertagande av förorenade massor och andra kompletterande saneringsåtgärder har ej heller varit budgeterade. Ändrings och tilläggsarbeten som redovisats efter lanseringen av tunneln i april uppgår till 2,5 mkr. Cirkulationsplatser: CPL Bökebergsgatan-Malmövägen klar. CPL PGA, väg 841 Bara Projekt beräknat till 9 mkr, investeringsbudgen uppgår till 2 mkr. Bidrag från NCC uppgår enligt avtal 3 mkr. Avtalet med PGA bör omförhandlas för att kunna fakturera utgifter för CPL PGA, väg 841 Bara, dvs övrig finansiering oklar. Bökebergsgatan: Färdigställs augusti månad. GC-vägar: Projektering skjuts på framtiden, eftersom i förslag till investeringsbudget 2008 har projekten tagits bort. Trafiksäkerhetsåtgärder: Planering pågår, genomförs under hösten. Broar: Länsmansvägen projektering pågår. Svedala centrum: Alla arbeten stoppade för att skapa resurser till ombyggnad av marknadstorget. Parkanläggningar: Utföres enligt plan under Va-anläggningar Dagvattendamm Klågerup: Genomförs i samband med exploateringen 2007, budget kommer att överskridas med ca 2 mkr. Sanktionerat av KS. 20

22 Verksamheternas delårsrapporter Va-servis PGA: Servis beställd av exploatören. Investeringsbudget saknas på 800 tkr. Arbetet i huvudsak slutfört. Dagvattenledning Harakärrsdiket: Arbetet kommer att slutföras under hösten. Fordon o maskiner: Fordon o maskiner: Förbrukas under året. Räddningsbil vid trafikolycka: Chassit till räddningsbilen levereras under hösten och kommer att kosta ca 1 mkr, men påbyggnaden av bilen blir inte klart förrän till våren Därför kommer det att behövas en investeringsöverföring med 1700 mkr till

23 Ekonomisk redovisning 22

24 Ekonomisk redovisning Resultaträkning (Mkr) Not Bokslut Delårs Delårs Helårs Årsbudget 2006 bokslut fg år bokslut prognos inkl resultatöverföring Verksamhetens intäkter 1 137,3 89,8 78,9 168,1 141,0 Verksamhetens kostnader 2-724,9-477,7-501,2-823,2-794,7 Avskrivningar -39,6-20,1-20,8-32,0-32,5 Verksamhetens nettokostnad -627,2-407,9-443,1-687,1-686,2 Skatteintäkter 595,0 393,7 416,8 625,2 616,9 Genrella stb o utj bidrag 3 72,0 48,0 61,0 91,4 91,4 Finansiella intäkter 4 1,6 0,7 1,0 2,3 1,0 Finansiella kostnader 5-6,8-4,7-4,7-7,1-8,0 Resultat före extraordinära poster 34,6 29,8 31,0 24,7 15,1 Extra ordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extra ordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 34,6 29,8 31,0 24,7 15,1 Finansieringsanalys (Mkr) Bokslut Delårs Delårs Helårs Årsbudget 2006 bokslut fg år bokslut prognos inkl resultatöverföring Tillförda medel Resultat före extra ordinära poster 34,6 29,8 31,0 24,7 15,1 Pensionsskuldsförändring -1,3-0,5 0,2-0,4-1,0 Avskrivningar 39,6 20,1 20,8 32,0 32,5 Avgår vinst/förlust anl tillg -0,8-0,8-0,5 0,0 0,0 Försäljning av anl tillgångar 5,3 5,3 1,1 0,0 0,0 Minskning av långfr fordr 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning av långfr skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 Rörelsekap påv ex ord int 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa tillförda medel 78,0 53,9 52,7 56,3 74,4 Använda medel Nettoinvesteringar 56,8 29,4 36,1 77,3 78,9 Pensionsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrig ökn av anl tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning av långfr fordr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfr skulder 0,9 2,5 2,3 2,1 3,5 Rörelsekap påv ex ord kost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa använda medel 57,7 31,9 38,4 79,4 82,4 Förändring av rörelsekapital 20,4 21,9 14,3-23,1-7,9 Förändring av rörelsekap.bindning -7,3-7,7-34,6 16,3-7,7 Förändring av likvida medel 13,0 14,3-20,3-6,8-15,6 23

25 Ekonomisk redovisning Balansräkning (Mkr) Not Bokslut Delårs Delårs Helårs Årsbudget 2006 bokslut fg år bokslut prognos inkl resultatöverföring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillg 6 465,0 457,2 479,6 510,3 511,3 Finansiella anläggningstillgångar Pensionsförvaltning 7 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 Aktier och andelar 8 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Långfristig utlåning 9 0,9 1,6 0,9 0,9 0,9 Summa anläggningstillg 585,7 578,5 600,3 631,0 632,0 Omsättningstillgångar Förråd, lager, expl fast 10 3,4-9,4 5,1-12,9 11,1 Kortfristig fordran 11 24,2 37,4 40,5 24,2 24,2 Likvida medel 12 68,3 69,6 48,0 61,6 52,7 Summa omsättningstillg 95,9 97,6 93,7 72,8 88,0 SUMMA TILLGÅNGAR 681,6 676,1 694,0 703,8 720,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER Eget Kapital 13 Ingående eget kapital 362,0 362,0 396,6 396,6 396,6 Årets resultat 34,6 29,8 31,0 24,7 15,1 Summa Eget kapital 396,6 391,8 427,6 421,3 411,7 Avsättningar Avs för pensioner mm 14 8,3 9,2 8,6 7,9 7,3 Andra avsättningar 15 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Summa avsättningar 9,8 10,7 10,1 9,4 8,8 Skulder Långfristiga skulder ,6 156,0 155,3 155,5 182,0 Kortfrisitga skulder ,5 117,6 101,0 117,5 117,5 Summa skulder 275,1 273,6 256,3 273,0 299,5 SUMMA EK, AVSÄTTNING OCH SKULDER 681,6 676,1 694,0 703,8 720,0 PANTER O ANSVARS FÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser ,3 303,2 360,5 360,5 303,3 Övriga borgensåtaganden ,2 395,2 347,2 347,2 347,2 24

26 Ekonomisk redovisning Noter till Resultaträkning (Mkr) Not Bokslut Delårs Delårs Helårs Årsbudget 2006 bokslut fg år bokslut prognos inkl resultatöverföring Intäkter enligt driftredovisningen 265,7 170,5 178,5 269,0 261,5 Räntor bal enheterna -0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 Reavinster 3,0 0,8 1,1 1,1 0,0 Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avgår interna poster -131,4-81,5-100,6-102,0-120,5 Sum verksamhetens int 1 137,3 89,8 78,9 168,1 141,0 Kostnader enligt driftredovisningen 908,8 585,8 624,2 966,8 957,8 Produktivitetsförbättringar 0,0 0,0 0,0 0,0-1,3 Kalkyl kapitalkostnad -15,0-9,5-10,3-60,1-18,0 Avskrivning bal-enhet -19,5-12,8-12,9 0,0-22,3 Räntor bal enheterna -19,9-13,1-13,0 0,0-23,0 Kalkyl personalomk -134,4-89,7-91,3-137,0-137,0 Verklig personalomk 117,7 84,3 82,0 123,0 125,2 Reaförluster 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 Semesterlöneskuldökn 0,1 1,3 1,7 1,5 2,5 Pensionsutbetalningar 7,6 5,1 11,3 17,0 16,0 Pensioner individuell del 12,4 8,3 9,3 13,8 14,0 Förändring pensionsavsättning -1,6-0,5 0,2-0,4-1,0 Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oförutsedda behov 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 Avgår interna poster -131,4-81,5-100,6-102,0-120,5 Sum verksamhetens kost 2 724,9 477,7 501,2 823,2 794,7 Generellt statsbidrag 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkomstutjämning 98,9 66,3 70,0 105,0 105,0 Kostnadsutjämning -22,7-15,7-12,5-18,8-18,8 Nytt statsbidrag budgetprop tillf syssels stöd 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 Nytt statsbidrag budgetprop till förskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regleringsavgift/bidrag -0,3-0,2 11,7 17,5 17,5 LSS-utjämning -12,4-8,1-8,2-12,3-12,3 Sum statsbidrag o utj sys 3 72,0 48,0 61,0 91,4 91,4 Ränteintäkter 21,4 13,8 14,0 2,3 1,0 Värdeförändring pensionskapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Externa räntor bal-enh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interna räntor FIF -19,8-13,1-13,0 0,0 0,0 Sum finansiella int 4 1,6 0,7 1,0 2,3 1,0 Räntekostnader 6,9 4,7 4,7 7,1 8,0 Värdeförändring pensionskapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Externa räntor bal-enh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interna räntor FIF -0,0-0,0-0,0 0,0 0,0 Sum finansiella kost 5 6,8 4,7 4,7 7,1 8,0 25

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

SVEDALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2013-08-31

SVEDALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 SVEDALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 Delårsbokslut 2013-08-31 Svedala kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut i sammandrag 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiell analys 3 Verksamheternas delårsrapporter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2012» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson

Preliminärt bokslut Foto Jan Magnusson Preliminärt bokslut 2010 Foto Jan Magnusson En tillbakablick på året 2010 I juni 2009 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2010-2012. Resultatnivåerna budgeterades till 31,5 mnkr för 2010, 11,5 mnkr

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer