4 maj 2012 Protokoll för Årsstämma 2012, Brf Finnberget tisdagen den 24 april i Vilans skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 maj 2012 Protokoll för Årsstämma 2012, Brf Finnberget tisdagen den 24 april i Vilans skola"

Transkript

1 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Pontus Ekstam hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsstämman öppnad. Han passade samtidigt på att presentera den styrelse som arbetat sedan förra årsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman att välja Lars-Uno Sandblom till ordförande för årsstämman. Lars-Uno Sandblom övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att få leda förhandlingarna. 3. Godkännande av dagordning att godkänna förslaget till dagordning med tillägg av några punkter under paragraf 19, Övriga frågor: a) Flerårsbudget och underhållsplan, b) Fönster, c) Inbrott, d) Information från ÅF Consult om föreningens mark, e) Grillning, f) Bredbandsinstallationer. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare att godkänna stämmoordförandens val av som protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare att utse Tom Sandström och Karin Jönsson till justerare av protokollet tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Kallelse till stämman skickades per post i månadsskiftet mars-april och var ute hos medlemmarna den 2 april. Kallelsen kompletterades med årsredovisning, motioner och styrelsens förslag, som delades ut till samtliga medlemmar den 6-7 april. Kallelsen ska enligt stadgarna vara utsänd högst fyra och minst två veckor före stämman. att anse att den var utlyst i enlighet med stadgarna. 7. Fastställande av röstlängd Avprickningslistan visade 52 röstberättigade medlemmar, varav 6 fullmakter. 1(7)

2 att fastställa röstlängden enligt avprickningslistan. (Ytterligare två medlemmar anlände efter att röstlängden var fastställd.) 8. Styrelsens årsredovisning Pontus Ekstam gick igenom förvaltningsberättelsen inklusive resultat- och balansräkning och svarade på frågor i anslutning till redovisningen. att lägga årsredovisningen till handlingarna. 9. Revisorernas berättelse Pontus Ekstam föredrog revisionsberättelsen från Mats Ivarsson, auktoriserad revisor från Litus Revision. att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning att fastställa resultat- och balansräkning för Beslut om resultatdisposition Stämman hade att ta ställning till följande resultat: Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslog följande disposition: Överföring till fond för yttre underhåll Överförs i ny räkning att disponera resultatet enligt styrelsens förslag. 12. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Revisorn föreslog enligt revisionsberättelsen att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 2(7)

3 13. Arvoden till styrelsen Valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelsen för i enlighet med valberedningens förslag att fastställa oförändrat arvode, 4 prisbasbelopp (för närvarande kronor) exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela inom sig. 14. Val av styrelseledamöter och ersättare Helena Westerling presenterade valberedningens förslag. enligt valberedningens förslag att välja Pontus Ekstam (omval), Linus Svärd (omval) och Marko Klemetti (nyval) till ordinarie ledamöter på 2 år, samt att välja Desha Svenneborg och Gudrun Nuzzaci (båda nyval) till suppleanter på 1 år. De nyvalda Marko Klemetti, Desha Svenneborg och Gudrun Nuzzaci presenterade sig för deltagarna i stämman. I styrelsen ingår också, Lars Aldersjö, Nickolina Krajisnik och Konrad Leffler som vid förra stämman valdes till ordinarie ledamöter på 2 år. 15. Val av revisor att uppdra åt styrelsen att, liksom tidigare, upphandla en auktoriserad revisor. 16. Val av valberedning att utse Åsa Thulin, Louise Wedefelt och Teresa Tael till valberedning. 17. Motioner från medlemmar Stämman behandlade fem motioner från Desha Svenneborg. a) Motion nr 1, Grovsoprummet Desha presenterade sitt förslag om att ta bort grovsoprummet, som ofta missbrukas. Styrelsen yrkade avslag på motionen. Carina Poulsen förklarade att det i stället gäller att få de boende att följa de regler som gäller för både grovsoprummet och de vanliga miljörummen. att avslå motionen. 3(7)

4 b) Motion nr 12, Parkeringsavgifter för gästparkeringen Desha föreslog en sänkning av avgifterna och fler avgiftsfria timmar på gästparkeringen. Styrelsen yrkade avslag på motionen. Pontus Ekstam förklarade att det skulle kunna leda till att boende använde gästparkeringen så att de blev ännu svårare för gäster att hitta en ledig parkeringsplats. att avslå motionen. c) Motion nr 3, Cykelkrokar i cykelutrymmet Desha föreslog cykelkrokar som ett sätt att få plats med fler cyklar i cykelrummen. Pontus förklarade att styrelsen redan har beslutat installera cykelkrokar på prov i ett cykelrum. Han förklarade samtidigt att cyklar som inte används måste tas bort från cykelrummen. att anse motionen besvarad. d) Motion nr 4, Rörelsedetektorer på utebelysning Desha föreslog att styrelsen skulle se över möjligheterna att installera rörelsedetektorer på belysningen på gårdarna för att spara energi. Styrelsen yrkade bifall till motionen. Konrad Leffler förklarade att styrelsen delar uppfattningen att det skulle vara bra att kunna styra utebelysningen och därför vill undersöka möjligheterna. Flera deltagare framhöll att de skulle känna sig mindre trygga om belysningen inte var tänd nattetid. tt bifalla motionen. e) Motion nr 5, Individuella vattenmätare per hushåll Desha föreslog att styrelsen skulle undersöka möjligheterna att installera individuella vattenmätare och/eller värmemätare för att fördela kostnaderna för vatten och värme mer rättvist. Styrelsen yrkade bifall till motionen. Linus Svärd förklarade att styrelsen ser positivt på initiativ för att minska föreningens kostnader och därför är beredd att tillsätta en arbetsgrupp som ser över olika alternativ för att minska kostnaderna för vatten och värme. att bifalla motionen. 18. Förslag från styrelsen angående stadgeändring Årsstämman 2011 fattade beslut om en ändring i 5 i föreningens stadgar, så att den överensstämmer med den ekonomiska plan som togs fram vid bildandet av Brf Finnberget. Ändringen innebär att årsavgiften ska beräknas på bostadsrätternas 4(7)

5 andelstal, inte på insatsen. En stadgeändring måste beslutas av två på varandra följande stämmor, och därför togs frågan upp igen vid årets stämma. i enlighet med styrelsens förslag att i 5 i föreningens stadgar ändra ordet insats till andelstal. Styrelsen tog med sig en kommentar om att begreppen används fel även i andra delar av stadgarna och att därför ytterligare några paragrafer kan behöva ändras. 19. Övriga frågor att flytta upp punkt 19 d, så att informationen från ÅF Consult kom före punkterna med information från styrelsen. a) Information från ÅF Consult om föreningens mark Pontus Ekstam hälsade Alex Persson och Lars Sandberg från ÅF Consult välkomna. Han förklarade att ÅF Consult engagerats av styrelsen för arbetet med byte av vattenledning, och att de i samband med besöken på Finnberget framfört idéer om framtida användning av en del av föreningens mark. Styrelsen hade därför inbjudit dem för att presentera idéerna för medlemmarna. Alex Persson oh Lars Sandberg förklarade att Nacka kommun i sin översiktsplan har markerat hela Sicklaön som förtätningsområde, där stora projekt pågår bland annat på Kvarnholmen och Finnboda. ÅF Consult visade bilder över föreningens innehav av mark, som bland annat sträcker sig ner till mynningen av Finnbergstunneln vid Finnboda. Detta är med stor säkerhet attraktiv mark, och konsulterna menade att föreningen har mycket att vinna på att ha en egen plan för området. De presenterade en vision om hur delar av marken skulle kunna styckas av, projekteras, bebyggas och säljas. Alexander och Lars svarade på frågor om förslagen och tog emot synpunkter. Pontus tackade för informationen och underströk att syftet med informationen var att ge medlemmarna en bild av möjlig framtida användning av föreningens mark. b) Flerårsbudget och underhållsplan Pontus Ekstam presenterade och svarade på frågor om ett förslag till underhållsplan och budget för de närmaste åren. Underhållsplanen har tagits fram med hjälp av en konsultfirma och är ett viktigt verktyg för styrelsens arbete och planering för framtiden. För innevarande år gäller det planerade underhållet bland annat byte av värmeventiler i källare, nya undercentraler och byte av kallvattenledning. Pontus underströk att föreningen har god ekonomi och att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna. Styrelsen beslutar hur mycket man kommer att satsa på 5(7)

6 underhåll varje år. Ett år utan underhåll innebär att föreningen skjuter de kostnaderna på framtiden. De direkta kostnaderna för underhållet täcks av föreningens ombildning av lägenheter, i övrigt sker amortering enligt gällande lagar och föreskrifter. c) Fönster Konrad Leffler från styrelsen rapporterade om den arbetsgrupp som styrelsen tillsatte i början av 2011 för att se över behoven av byte eller renovering av fönster och gamla balkongdörrar. Några boende har anmält att deras fönster är i dåligt skick, samtidigt som andra boende inte ser något behov av åtgärder. Behoven varierar alltså starkt mellan olika lägenheter. Gruppen har undersökt olika alternativ och konstaterat att byte eller renovering av alla fönster och gamla balkongdörrar skulle bli mycket dyr. En renovering skulle, enligt de offerter som tagits in, kosta mellan 11 och 12 miljoner kronor, ett byte minst 17 miljoner kronor. Åtgärderna skulle kräva en avgiftshöjning på mellan 5 och 15 procent. En ytterligare möjlighet är att börja med de fönster och balkongdörrar som är i störst behov av renovering och fortsätta successivt under ett antal år. Konrad förklarade att byte eller renovering av fönster och balkongdörrar är föreningens ansvar, men att medlemmarna har rätt och möjlighet att själva måla om och täta fönster och dörrar. En kort diskussion underströk att behoven av renovering är mycket varierande, och att det därför kan vara klokt att närmare se över alternativet med en renovering efter behov. att uppdra till styrelsen att fortsätta planera renovering eller byte av fönster och gamla balkongdörrar. d) Inbrott Pontus Ekstam informerade om de inbrott som gjorts på Finnberget under det senaste året. Han underströk att det är en tragedi för dem som drabbats, men att Finnberget trots det som hänt är jämförelsevis lite berört av den inbrottsvåg som svept över Nacka. Diskussioner har förts med polisen som understryker vikten av att de boende är vaksamma och kontaktar polisen om de ser något misstänkt. Styrelserna för vår förening och Brf Saltsjöhöjden kommit överens om att bjuda in polisen till ett gemensamt möte för boende i de båda föreningarna, där polisen kan beskriva problemen och svara på frågor. e) Grillning Lars Fältskog tog upp problem med grilldoft, som sprider sig från uteplatser till lägenheter högre upp. Linus Svärd från styrelsen hänvisade till de regler för grillning som finns i föreningens trivselregler och uppmanade dem som har problem att prata med grannarna. Han rekommenderade också dem som vill grilla att använda de 6(7)

7 grillplatser som föreningen gjort i ordning på Värnet. Styrelsen gick också i slutet av sommaren 2011 ut med en uppmaning att sluta använda tändvätska och övergå till tändgaffel, alternativ använda gasolgrill för att minimera röken från grillarna. f) Bredbandsinstallationer Yngve Bohm frågade om föreningen har något avtal med Telia om installation av bredband. Linus Svärd förklarade att det inte finns något sådant avtal. Däremot har Telia efter dragningen av fiberkabel gått ut till alla boende med erbjudande om egna avtal. Linus berättade samtidigt att Telia installerat fiberkabel utan kostnad för föreningen. Utöver ComHem-nätet, som finns i våra fastigheter och där även basutbudet av kanaler finns, kan boende nu även välja Telia för leverans av TV, telefoni och bredband. 20. Avslutning Lars-Uno Sandblom framförde stämmans tack till styrelsen för ett bra jobb under det gångna verksamhetsåret. Pontus Ekstam framförde ett varmt tack och överlämnade varsin present till de avgående suppleanterna Carina Poulsen och Sylvie Le Guyader. Han förklarade samtidigt att Åsa Thulin, som också lämnar styrelsen, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. Lars-Uno Sandblom förklarade årsstämman avslutad. Protokollförare:... Mötesordförande:... Lars-Uno Sandblom Justering: Tom Sandström Karin Jönsson 7(7)

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Stjärnhusen Stockholm

Brf Stjärnhusen Stockholm Kallelse till Årsstämma 2014 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tidpunkt: 19.00 Plats: Blommensbergsskolans matsal Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening...

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... Föreningen

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Årsstämma BRF Torsdammen 2014-06-19

Årsstämma BRF Torsdammen 2014-06-19 Årsstämma BRF Torsdammen 2014-06-19 1. Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Nicole Ekstam öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ordföranden Nicole Ekstam uppmärksammade stämmodeltagarna att den tilltänkta

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer